робочий зошит Управління витратами

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
«Бережанський агротехнічний інститут»
ПІДРОЗДІЛ «ПІДГОТОВКИ МОЛОДШИХ СПЕЦІАЛІСТІВ»Практикум
(робочий зошит)
для практичних занять та самостійної роботи
студентів економічних спеціальностей
денної та заочної форми навчання
з дисципліни «Управління витратами»
освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст”_______________
студента(ки) гр.

_______________________________________
прізвище та ініціали

2013
Тернова І.В., - Практикум (робочий зошит) для практичних занять та самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання з дисципліни «Управління витратами» освітньо-кваліфікаційний рівень “Молодший спеціаліст”


Рецензенти:

Боднар О.В., к. е. н. кафедри бухгалтерського обліку та аудиту ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Христенко Г. М., к. е. н. доцент кафедри аграрної економіки та агробізнесу ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут»

Практикум (робочий зошит) призначений допомогти студентам на основі здобутих знань досліджувати та аналізувати будь-яку виробничо-господарську ситуацію на умовному прикладі, або за даними конкретного підприємства, ґрунтуючись на вивчених методиках аналізу щодо поставленої мети та завдань; визначати, розраховувати та аналізувати необхідні пріоритетні показники, відповідно до цілей аналізу та обраної методики та ін.

Обговорено і затверджено
на засіданні циклової комісії
спеціальних економічних дисциплін
протокол № 5 від 17.01. 2013р.
Голова циклової комісії _____ В.І. Рудник

Робочий зошит розглянуто і схвалено на засіданні
Науково – методичної ради
Протокол № 10 від 26.04.2013р.
Голова науково – методичної ради ______ М.О. Русиняк ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
В сучасних умовах господарювання особливого значення набувають проблеми формування та управління витратами.
Дисципліна «Управління витратами» вивчає процес цілеспрямованого формування витрати за їх видами, місцями та носіями за постійного контролю рівня витрачання ресурсів і стимулювання економії.
Мета вивчення дисципліни – набути знань про закономірності формування витрат за видами, центрами відповідальності та носіями для мінімізації їх рівня та обґрунтування оптимальних господарських рішень.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен : знати, які на підприємстві є витрати, де і як вони формуються, яким має бути їх контроль, як впливати на їх величину; вміти виявляти фактори, що зумовлюють рівень витрат, обчислювати їх величину за видами, місцями та носіями, аналізувати вплив структури і динаміки витрат на прибуток підприємства.
Дисципліна «Управління витратами» посідає важливе місце у підготовці фахівців зі спеціальності «Економіка підприємства», а також вивчення даного курсу дозволить сформувати повноцінного фахівця в галузі економіки.
Структурна побудова курсу лекцій дає змогу студенту ознайомитися з навчальною програмою дисципліни, формами її вивчення, особливостями окремих тем і порадами щодо засвоєння їх матеріалу.
Курс лекцій дисципліни «Управління витратами» підготовлені відповідно до навчальної програми підготовки молодшого спеціаліста за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво», що передбачає 10 тем.
Мета викладання дисципліни
Мета цього навчального посібника забезпечити студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для самостійного вивчення теоретичного курсу «Управління витратами».
Посібник містить основні теоретичні та практичні положення щодо вивчення кожної теми, плани практичних і семінарських занять із зазначенням рекомендованої літератури, запитання для самоконтролю міцності засвоєння теоретичних положень курсу «Управління витратами», завдання для блочно-модульного контролю, задачі та приклади їх розв’язання, список рекомендованої літератури з курсу.
Навчальний посібник призначений для студентів усіх економічних спеціальностей. Зазначені вище матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, пов’язаних з опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з літературними джерелами тощо.
Сутнісна характеристика витрат
Практичне заняття 1.
(2год.)
Мета: визначити планові витрати і дати характеристику класифікації витрат.
Обладнання: робочий зошит, ПК або калькулятор.
Завдання 1
Розподілити наведені у табл. 1.1 деякі витрати багатопродуктового підприємства за звітний період за зазначеними класифікаційними групами, поставивши у відповідній графі знак «+»
.Таблиця 1.1
Елементи витрат
Витрати підприємства


виробничі
невиробничі
прямі
непрямі
змінні
постійні

Основні матеріалиДопоміжні матеріали:
для виготовлення продукції (фарби, лаки, кріпильні вироби)для обслуговування устаткування (мастило, охолоджувальні речовини)Технологічний інструмент
Електроенергія:
технологічного призначенняна освітленняЗарплата:
виробничих робітників на відрядних роботахвиробничих робітників на почасовій оплатіуправлінського та обслуговуючого персоналу цехівспеціалістів заводоуправлінняАмортизація:
устаткування і будівель цехів
загальнозаводських приміщеньРекламаКомісійні виплати, пов’язані з реалізацією продукції, % від обсягу продажу
Методика виконання:
Розподіляючи витрати, зважати на те, що до виробничих належать витрати в межах виробничих підрозділів (цехів). Решта витрат вважаються невиробничими (адміністративними і на збут продукції).Завдання 2
За звітний період обсяг виробництва цеху збільшився на 20 %, а сукупні витрати зросли з 400 000 грн до 460 000 грн.
1. Розподілити загальні витрати звітного періоду на змінні та постійні на основі їх динаміки.
2. Обчислити планові витрати, якщо обсяг виробництва в плановому періоді зросте на 10 %.
Методика виконання:
Вважати величину постійних витрат у звітному та плановому періодах однаковою й визначити її з допомогою простого рівняння, в якому постійні витрати Сп  невідома величина.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
1. Сзм = 360 000, Сп = 100 000 (грн);
2. Спл = 496 000 грн.
Завдання 3
За звітний період обсяг виробництва збільшився на 20 %, а сукупні виробничі витрати зросли на 15 %.
1. Визначити частку постійних витрат у їх загальній сумі за звітний період.
2. Обчислити, на скільки зростуть сукупні витрати у плановому періоді, якщо обсяг виробництва зросте на 18 %.
3. Визначити частку постійних витрат у плановому періоді.
Методика виконання
За змістом задача аналогічна попередній, показники виражені відносними величинами. Рівняння для її розв’язання:
13 EMBED Equation.3 1415
де Рсп частка постійних витрат у загальній їх сумі, %;
Iв індекс зростання обсягу виробництва;
Ic індекс зміни загальних витрат.
За зростання обсягу виробництва в межах наявної виробничої потужності та організаційної структури частка постійних витрат у їх загальній сумі знижується. Тому в динамічному виробництві цей показник нестабільний.
__________________________________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·Відповідь:
1. Рсп 1 = 25 %;
2. на 13,5 %;
3. Рсп 2 = 22 %.
Завдання 4
Змінні витрати на один виріб становлять 700 грн, постійні витрати за рік 300 000 грн. Річний обсяг виготовлення і продажу виробу 1000 шт.
Визначити ціну виробу, за якої підприємство одержить 200 000 грн річного прибутку.
Обчислити, на скільки треба збільшити обсяг виробництва, щоб одержати такий прибуток, знизивши визначену ціну на 10 %.
Методика виконання
Скласти рівняння, в якому прибуток обчислюється як виручка мінус витрати. В першому випадку невідома величина рівняння ціна, в другому обсяг виробництва. __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
1. Ц = 1200 грн;
2. (N = 316 шт.
Питання для самоконтролю
Що таке середні витрати і як вони обчислюються?
У чому сутність граничних витрат?
Поясніть поділ витрат за економічними елементами.
Які витрати відносять до прямих, а які до непрямих?
Яке практичне значення поділу витрат на змінні та постійні?
Як розподіляються сукупні витрати на змінні та постійні?
У чому відмінність витрат у формі грошових видатків від витрат, що формують вартість продукції?
За якими ознаками вивчається структура витрат і в чому її практичне значення?
Що таке собівартість продукції? Економічне значення цього показника.
Як співвідносяться витрати і собівартість продукції за певний період? Поясніть співвідношення собівартості продукції і ціни.
Тести
1. До прямих належать витрати, які:
а) здійснюються регулярно;
б) є постійними;
в) безпосередньо відносяться на окремі види виробів;
г) не залежать від номенклатури продукції;
д) обчислюються за встановленими нормами.
2. До непрямих належать витрати, які:
а) здійснюються періодично;
б) змінюються в часі;
в) залежать від номенклатури продукції;
г) не відносяться безпосередньо на окремі види виробів у багато продуктовому виробництві;
д) обчислюються на основі їх динаміки за минулі періоди.
3. Зі зменшенням обсягу виробництва частка постійних витрат у загальній їх сумі:
а) зменшується;
б) збільшується;
в) залишається незмінною;
г) змінюється залежно від конкретних умов;
д) спочатку зменшується, а згодом зростає.
4. Змінні витрати це витрати, величина яких:
а) змінюється на одиницю продукції внаслідок НТП;
б) залежить від продуктивності праці;
в) нестабільна у часі;
г) залежить від обсягу виробництва;
д) залежить від номенклатури продукції, що виготовляється.
5. До постійних належать витрати, величина яких:
а) однакова для різних видів продукції;
б) не залежить від обсягу продукції в межах даної виробничої потужності;
в) постійна на одиницю продукції;
г) має незмінні норми на тривалий час;
д) постійно зростає.
6. Сукупні річні витрати підприємства на виготовлення та реалізацію продукції в минулому році становили 1000 тис. грн, у поточному 1150 тис. грн. Обсяг виробництва за цей період зріс на 20 %. Норми і ціни не змінювалися. Постійні витрати у собівартості продукції становлять (тис. грн):
а) 200; б) 250; в) 150; г) 750; д) 50.
7. Повна собівартість кінцевої (товарної) продукції підприємства за певний період:
а) завжди відповідає кошторису основної діяльності;
б) завжди менша за кошторис основної діяльності;
в) завжди більша за кошторис основної діяльності;
г) менша, більша за кошторис основної діяльності або відповідає йому залежно від динаміки списання витрат;
д) не пов’язана з кошторисом основної діяльності.
8. Середня повна собівартість одиниці продукції повністю визначається:
а) нормами прямих витрат на одиницю продукції;
б) величиною постійних (непрямих) витрат за певний період;
в) обсягом виробництва продукції;
г) правильними є відповіді а), б);
д) правильними є відповіді а), б), в).
9. Граничні витрати це:
а) максимальні сукупні витрати підприємства;
б) максимальні витрати підприємства на одиницю продукції;
в) допустимі сукупні витрати підприємства;
г) допустимі витрати підприємства на одиницю продукції;
д) приріст сукупних витрат підприємства внаслідок зростання обсягу виробництва на гранично малу величину.
10. Зі збільшенням обсягу виробництва в межах даної виробничої потужності собівартість продукції:
а) зростає;
б) знижується;
в) залишається незмінною;
г) спочатку знижується, а згодом зростає;
д) спочатку зростає, а згодом знижується.

Скласти висновки та пропозиції: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Студент повинен вміти, знати: визначити темп приросту або зменшення грошової маси, питомої ваги готівково-грошового обігу в грошовій масі, швидкість обігу грошей.

Закономірності та чинники формування витрат
Семінарське заняття 2.
(2год.)
Мета: визначення особливості динаміки у короткострокових і довгострокових періодах, а також роль у формуванні витрат.

Питання для обговорення семінарського заняття:
Особливості динаміки витрат у коротко- і довгостроковому періодах.
Функції витрат.
Вплив виробничого навчання і досвіду на рівень витрат.
Трансфертні ціни і їх роль у формування витрат.

Теми рефератів:
Економічна сутність ринкової ціни. Закони попиту та пропозиції.
Фактори формування рівня ринкової ціни.
Структура ціни виробництва, відпускної ціни виробника, ціни оптової та роздрібної торгівлі.

Система Управління витратами
Практичне заняття 3.
(2год.)
Мета: визначення виробничої собівартості.
Обладнання: робочий зошит, ПК або калькулятор.
Завдання 1
Підрозділ підприємства виготовляє вироби А і Б. Прямі змінні витрати на ці вироби (матеріали, зарплата) становлять відповідно 60 і 80 грн. Планові річні загальновиробничі витрати підрозділу 2 000 000 грн, у тому числі змінні 800 000 грн, постійні 1 200000 грн. Завантаження парку технологічного устаткування річною виробничою програмою 400 000 машино-годин.
1. Обчислити загальновиробничі витрати на вироби А і Б, якщо їх машиномісткість відповідно 5 і 8 машино-годин.
2. Визначити виробничу собівартість зазначених виробів.
Методика виконання:
За базу розподілу загальновиробничих витрат у задачі взято машино-години. Спочатку обчислюється собівартість однієї машино-години, яка в подальшому є нормативом визначення загальновиробничих витрат по кожному виробу.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:
СзвА = 25 грн, СзвБ = 40 грн;
СвА = 85 грн, СвБ = 120 грн.

Завдання 2
Підприємство виготовляє один вид продукції А (однопродуктове виробництво). За місяць виготовлено 1000 виробів, з них продано 900 шт., решта виробів, тобто 100 шт., залишились на складі готової продукції. Запасів готової продукції на складі на початок місяця не було. Ціна продажу одного виробу 100 грн, виробнича собівартість 60 грн. Адміністративні витрати й витрати на збут за місяць становлять відповідно 10 000 грн і 12000 грн.
1. Обчислити валовий та операційний прибуток підприємства за місяць у разі калькулювання за виробничими витратами.
2. Визначити операційний прибуток у тому разі, коли на собівартість товарної продукції відносяться всі витрати, окрім витрат на збут.
3. Якщо операційний прибуток у цих випадках різний, з'ясувати причини відхилення.
Методика виконання:
Слід звернути увагу на вплив методики калькулювання (за неповними і повними витратами) на величину прибутку. Різне охоплення витрат калькулюванням призводить до різної величини прибутку в окремі періоди за зміни запасів готової продукції.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:
Пв = 36000, П = 14000 (грн);
2. П = 15000 грн;
Відхилення пов’язані зі збільшенням запасів продукції на складі.

Завдання 3
Передбачається виробництво виробу А, зазначеного в попередній задачі, збільшити в наступному місяці з 1000 до 1300 шт. У зв'язку з цим витрати на збут зростуть на 2000 грн. Загальновиробничі витрати в звітному місяці, становлять 15 000 грн, у тому числі змінні 8000 грн, постійні 7000 грн. Тобто на один виріб припадає 15 грн загальновиробничих витрат і 45 грн прямих змінних витрат.
1. Обчислити, як вплине виробничу собівартість виробів збільшення їх виробництва.
2. Визначити плановий операційний прибуток в наступному місяці та його зміну порівняно з попереднім періодом, якщо буде продано всі вироби, тобто 1400 шт.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
Со = 58,4 грн;
П = 34080 грн, тобто прибуток зросте на 20080 грн.

Завдання 4
Хімічний завод виготовляє з однієї сировини два продукти (А і Б). Виробничі витрати за місяць становлять18 200 грн. Продукти А і Б реалізуються без додаткової подальшої обробки. Обсяг виробництва продукту А за місяць - 1000 л (цїна - 15 грн/л), продукту Б - 500 л (ціна - 22 грн/л). Адміністративні витрати і витрати на збут 5000 грн.
Обчислити виробничу собівартість одиниці продукції А і Б, розподіливши витрати пропорційно обсягу виробництва в ринкових цінах.
Визначити собівартість залишків готової продукції за умови, що на початок місяця на складі продукції не було а за місяць передбачається продати продукту А - 800 л, продукту Б - 450 л.
Обчислити валовий та операційний прибуток за місяць.
Методика виконання:
Задача передбачає розподіл сукупних витрат у сумісному (комплексному) виробництві, коли з однієї сировини і в результаті одного технологічного процесу одержують декілька продуктів Найпростішим і практично прийнятним методом розподілу витрат за цих умов є розподіл їх пропорційно обсягу виробництва в цінах продажу товару.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Відповідь:
СА = 10,50, СБ = 15,40 (грн);
СЗА = 2100, СЗБ = 770 (грн);
ПВ = 6570, П = 1570 (грн).

Питання для обговорення:
У чому полягає сутність діяльності з управління витратами підприємства?
Назвіть об’єкти і суб’єкти управління витратами на підприємстві.
У чому полягає сутність функціонального аспекту СУВ?
Назвіть функціональні складові підсистеми контролю витрат. Яку роль відіграє контроль у СУВ на підприємстві?
У чому полягає сутність управлінського і фінансового аспектів формування витрат підприємства?
Які фактори впливають на організаційну побудову управління витратами?
У чому полягає сутність організаційного аспекту СУВ?
З’ясуйте сутність мотиваційного аспекту СУВ.
Які особливості стимулювання працівників до економії ресурсів і зниження рівня їх витрачання?
Назвіть основні класифікаційні ознаки СУВ.
Які є варіанти побудови плану облікових рахунків?
У чому полягає сутність групування витрат за замовленнями і за процесами при калькулюванні?
У чому полягає сутність системи управління витратами «стандарт-кост»?
Поясніть застосування показника маржинального прибутку при визначенні виробничої програми.
Що є нижньою межею ціни на продукцію підприємства в короткому та в довгому періодах?
Тестові завдання:
1. Функціональний аспект управління витратами включає блоки:
а) прогнозування та планування;
б) мотивації та організації;
в) обліку та аналізу;
г) організації;
д) правильними є відповіді а), в).
2. Управлінський аспект формування витрат пов’язаний із забезпеченням:
а) потреб податкових органів;
б) потреб самого підприємства;
в) потреб акціонерів;
г) правильними є відповіді б), в);
д) правильними є відповіді а), в).
3. Системи управління витратами на підприємстві розрізняють за такими ознаками:
а) виробничим профілем підприємства;
б) наявністю чи відсутністю нормативних витрат;
в) масштабом виробництва;
г) повнотою охоплення витрат за калькулювання;
д) правильними є відповіді б), г).
4. За підходом до структури плану рахунків розрізняють такі дві системи рахунків:
а) загальну та пов’язану;
б) синтетичну та аналітичну;
в) автономну та інтегровану;
г) інтегровану та пов’язану;
д) загальну та пов’язану.
5. Об’єктом управління витратами є:
а) функції обліку і аналізу витрат;
б) функції прогнозування і планування витрат;
в) господарська діяльність підприємства з погляду здійснення витрат;
г) функції мотивації та організації;
д) правильними є відповіді а), б).
6. Варіант методу «директ-костинг» може базуватися на врахуванні у собівартості продукції:
а) тільки прямих витрат;
б) усіх змінних витрат;
в) змінних витрат і продуктивної частини постійних витрат;
г) правильними є всі попередні відповіді;
д) правильними є відповіді а), б).
7. До основних методів розроблення норм і нормативів належать:
а) розрахунково-аналітичний метод;
б) факторний метод;
в) досвідно-статистичний метод;
г) динамічно-статистичний метод;
д) правильними є відповіді а), в).
8. До стабільних норм і нормативів належать:
а) норми витрачання праці, матеріалів;
б) норми амортизації;
в) ставки обов’язкових відрахувань, ставки оподаткування;
г) правильними є відповіді а), б);
д) правильними є відповіді б), в).
9. Функція обліку охоплює операції:
а) спостереження та ідентифікації;
б) регулювання;
в) вимірювання та реєстрації;
г) правильними є відповіді б), в);
д) правильними є відповіді а), в).
10. Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути:
а) виробнича собівартість;
б) повна собівартість;
в) собівартість за змінними витратами;
г) собівартість за прямими витратами;
д) правильними є відповіді б), в).
11. Виробництво продукції певного виду в поточному (короткому) періоді є доцільним, якщо показник маржинального прибутку для неї:
а) перевищує постійні витрати;
б) рівний нулю;
в) набуває додатного значення;
г) перевищує змінні витрати;
д) правильними є відповіді а), в).
Скласти висновки та пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент повинен вміти, знати: розраховувати собівартість основних видів продукції.


Формування витрат за місцями і центрами відповідальності
Практичне заняття 4
(2год.)
Мета: дати характеристику центрів відповідальності та різних рівнів управління на прикладі конкретного підприємства.
Обладнання: конспект лекції, лічильна техніка, робочий зошит.
Завдання 1

На рис. наведено організаційну структуру ЗАТ «Палітра», метою діяльності якого є виконання поліграфічних послуг.
Дати характеристику підрозділів (центрів відповідальності) підприємства за наведеною формою (табл. 1).


Таблиця 1
ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Назва центру
Сфера відповідальності
Тип центру
Звітні показники


13 EMBED Word.Picture.8 1415
Рис. Організаційна структура ЗАТ «Палітра»
Завдання 2
Дати характеристику центрів відповідальності підприємства за наведеною формою (табл. 2).
Таблиця 2
ЦЕНТРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Назва центру
Тип центру
Сфера відповідальності
Звітні показники

Комерційний директор
Фінансовий директор
Виробничий директор
Цех основного виробництва
Цех допоміжного виробництва
Виробнича дільниця
Бригада
Робоче місце


Завдання 3
Дати необхідну характеристику різних рівнів управління на підприємстві в аспекті формування витрат за наведеною нижче формою (табл. 3).
Таблиця 3
РІВНІ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
Рівень управління
Об’єкт витрат
Рівень собівартості

ПідприємствоОкремий напрям виробництваЦехВиробнича дільницяБригадаРобоче місце
Завдання 4
На машинобудівному підприємстві за рішенням його керівництва розробляється механізм внутрішнього ціноутворення. Ухвалено внутрішню планово-розрахункову ціну на продукцію виробничих підрозділів з предметно-замкнутим циклом формувати за схемою:
ціна = собівартість продукції підрозділу + прибуток.
Величина прибутку в ціні визначається шляхом розподілу прибутку за кінцевим виробом пропорційно вартості обробки (собівартість виготовлення продукції підрозділом без прямих матеріальних витрат). Витрати на продукцію (прилад П) для механоскладального цеху підприємства наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Стаття витрат
Витрати на прилад П, грн

Основні матеріали та куповані напівфабрикати
65,00

Напівфабрикати інших цехів
32,00

Енергія технологічна
13,10

Зарплата виробничих робітників
24,20

Відрахування на соціальні потреби
13,00

Витрати на утримання та експлуатацію машин і устаткування
28,70

Загальновиробничі витрати
15,00


Ціна готової машини, котра містить прилад П, становить 1000 грн., повна собівартість 800 грн, вартість обробки  400 грн.
Визначити величину планово-розрахункової ціни на продукцію цеху на основі її моделі, вибраної на підприємстві.
Методика виконання:
Визначення внутрішньої ціни на продукцію виробничого підрозділу здійснюється за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де ВЦі внутрішня ціна і-го напівфабрикату;
і вид напівфабрикату, котрий міститься у кінцевому виробі;
Сі собівартість виготовлення і-го напівфабрикату;
П прибуток за готовим виробом;
13 EMBED Equation.3 1415 вартість виготовлення і-го напівфабрикату в підрозділі без прямих матеріальних витрат;
13 EMBED Equation.3 1415 вартість виготовлення виробу в цілому без прямих матеріальних витрат.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
ВЦ = 138 грн.
Питання для самоконтролю
З чим пов’язана поява концепції центрів відповідальності?
Що таке центр відповідальності?
Які є види центрів відповідальності за ознакою обсягу повноважень і відповідальності?
У чому полягає сутність функціонального і територіального аспектів системи центрів відповідальності?
Розкрийте переваги управління витратами за допомогою системи центрів відповідальності.
Назвіть вимоги до формування центрів відповідальності.
Що таке кошторис витрат підрозділу і які функції він виконує?
Визначіть, які витрати для підрозділу рівня цеху є прямими, непрямими.
Який склад витрат кошторису цеху?
Опишіть порядок складання плану витрат підрозділу підприємства.
Що таке гнучкий кошторис? Яка формула гнучкого кошторису?
Наведіть рух витрат окремого допоміжного чи обслуговуючого підрозділу за складання кошторисів основного виробництва і визначення собівартості продукції.
Які основні методи розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів між підрозділами основного виробництва?
Поясніть сутність методу прямого розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів між основними підрозділами. Які вади і переваги цього методу?
Що є спільного та відмінного в методах взаємних послуг і системи рівнянь щодо розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів?
Що таке внутрішня ціна? Функції внутрішніх цін.
Які є методи формування внутрішніх цін?
Тести
1. Місцем виникнення витрат не може бути:
а) законсервований об’єкт, який не експлуатується;
б) робочі місця управлінського персоналу;
в) підприємство в цілому;
г) цехи допоміжного та обслуговуючого виробництв;
д) поліклініка, що знаходиться на балансі підприємства.
2. Організація управління витратами за центрами відповідальності:
а) доцільна на підприємствах, які мають відокремлені підрозділи, філії та дочірні підприємства;
б) доцільна на будь-якому підприємстві;
в) дає можливість формувати механізм самоконтролю працівників підприємства;
г) правильними є всі попередні відповіді;
д) правильними є відповіді а), в).
3. Функціональні центри відповідальності це:
а) декілька місць витрат, очолювані однією особою;
б) місце витрат, яке контролюється функціональним управлінцем згідно з його повноваженнями;
в) це місце витрат, яке контролюється управлінською особою лише у визначений проміжок часу, під час здійснення операції;
г) правильними є відповіді а), б);
д) правильними є відповіді б), в).
4. Показник витрат є показником відповідальності для центру:
а) інвестицій;
б) витрат;
в) прибутку;
г) правильними є всі попередні відповіді;
д) правильними є відповіді а), б).
5. Організація центрів відповідальності на підприємстві:
а) здійснюється на підставі відповідних нормативних актів;
б) здійснюється на підставі Закону України «Про бухгалтерський облік і звітність»;
в) не регламентується нормативними актами;
г) залежить від організаційної структури підприємства;
д) правильними є відповіді в), г).
6. Для обчислення гнучкого кошторису необхідно знати поділ витрат підрозділу на:
а) прямі та непрямі;
б) регульовані та нерегульовані;
в) змінні та постійні;
г) правильними є відповіді а), в);
д) правильними є відповіді б), в).
7. Розподіл витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів відбувається з допомогою:
а) методу прямого розподілу;
б) симплекс-методу;
в) методу системи рівнянь;
г) методу множників Лагранжа;
д) правильними є відповіді а), в).
8. До функцій внутрішніх цін належать:
а) стимулювальна функція;
б) розрахункова функція;
в) вимірювальна функція;
г) правильними є всі попередні відповіді;
д) правильними є відповіді а), в).
9. Внутрішні ціни можуть формуватися на основі:
а) ринкових цін;
б) адміністративно-розпоряджувальних актів;
в) договорів;
г) правильними є всі попередні відповіді;
д) правильними є відповіді а), в).
Висновки:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Скласти висновки та пропозиції: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Студент повинен вміти, знати: дати характеристику центрів відповідальності.

Собівартість продукції і калькулювання
Практичне заняття 5
(4год)
Мета: розробити планову калькуляцію виробу, розрахувати собівартість товарної продукції.
Обладнання: робочий зошит, ПК або калькулятор.

Завдання 1
Розробити планову калькуляцію виробу, використовуючи вихідну інформацію.

Вихідні дані
Показник
Значення

Витрати конструктивних матеріалів, кг


сталь
6

бронза
1,2

Закупівельна ціна матеріалів. грн/т


сталь
980

бронза
4000

Трудомісткість виробу, нормо-год.
2,4

Тарифна ставка середнього розряду робіт, к./год
300

Відсоток додаткової заробітної плати, %
15

Відрахування на соціальне страхування, %
37,5

Витрати на утримання та експлуатацію обладнання, %
218

Загальновиробничі витрати, %
80

Адміністративні витрати, %
84

Комерційні витрати, %
20

Рентабельність виробу, %
19


Методика виконання:
1 Визначимо суму витрат на матеріали за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415– закупівельна ціна і-го матеріалу, грн;
13 EMBED Equation.3 1415- маса і-го матеріалу, кг;
13 EMBED Equation.3 1415 - кількість найменувань матеріалів.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
2 Визначимо основну заробітну плату виробничих робітників за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - годинна тарифна ставка середнього розряду, к./год;
13 EMBED Equation.3 1415 - трудомісткість виробу, нормо-год.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
3 Визначимо розмір додаткової заробітної плати за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт додаткової заробітної плати.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
4 Розраховуємо відрахування на соціальне страхування за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415- коефіцієнт відрахувань на соціальне страхування,
13 EMBED Equation.3 1415грн.
5 Розраховуємо витрати на експлуатацію і утримання обладнання за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт витрат на експлуатацію і утримання обладнання.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
6 Розраховуємо загальновиробничі витрати за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 – коефіцієнт загальновиробничих витрат.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
7 Визначаємо виробничу собівартість виробу, яка становитиме
13 EMBED Equation.3 1415
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
8 Визначаємо адміністративні витрати за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 – коефіцієнт адміністративних витрат.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
9 Визначимо розмір комерційних витрат за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - коефіцієнт комерційних витрат.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
10 Визначимо повну собівартість за формулою
13 EMBED Equation.3 1415.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
11 Розраховуємо плановий прибуток за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415- рентабельність виробу, %.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
12 Розраховуємо гуртову ціну за формулою
13 EMBED Equation.3 1415.
13 EMBED Equation.3 1415грн.

Відповідь: повна собівартість виробу 58,3 грн, гуртова ціна (без ПДВ) – 69,38 грн.

Завдання 2
Розрахувати собівартість товарної продукції за планом, планові витрати на 1 грн та відсоток зниження витрат порівняно з минулим роком згідно з вихідною інформацією.

Вихідні дані
Показник
Значення

Товарна продукція в базовому періоді, тис. грн

6400

Витрати на 1 грн товарної продукції в базовому періоді, грн
0,9

Умовно-постійні витрати в базовому році, тис. грн

1500

Збільшення обсягу виробництва у плановому періоді, %
10

Збільшення умовно-постійних витрат, %
4

Економія витрат за рахунок впровадження нової техніки, тис. грн

72


Методика виконання:
1 Визначаємо товарну продукцію за планом (ТПп) згідно з формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415- товарна продукція в базовому періоді, грн;
13 EMBED Equation.3 1415 - індекс зростання обсягу виробництва у плановому періоді.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
2 Визначаємо собівартість товарної продукції (СбТП) в базовому періоді за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - витрати на 1 грн товарної продукції в базовому періоді, грн.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
3 Визначаємо умовну собівартість товарної продукції (СумТП) за рівнем витрат базового періоду та обсягом товарної продукції планового періоду за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
4 Визначаємо відносну економію собівартості товарної продукції за рахунок зниження умовно-постійних витрат у плановому періоді за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - індекс зростання умовно-постійних витрат;
13 EMBED Equation.3 1415 - питома вага умовно-постійних витрат у собівартості товарної продукції в базовому періоді.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
5 Сумарну економію витрат на виробництво товарної продукції в плановому періоді (Есум) визначаємо за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - економія витрат за рахунок впровадження нової техніки, грн.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415грн.
6 Визначаємо собівартість товарної продукції за планом (СпТП) за формулою
13 EMBED Equation.3 1415.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
7 Визначаємо планові витрати на 1 грн товарної продукції за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
13 EMBED Equation.3 1415.
8 Визначаємо відсоток зниження витрат на 1 грн товарної продукції порівняно з базовим періодом за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
13 EMBED Equation.3 1415.
Відповідь: собівартість товарної продукції за планом становитиме 6173395,2 грн, витрати на 1 грн в плановому періоді – 0,88 грн, відсоток зниження витрат на 1 грн товарної продукції порівняно з базовим періодом - 2,22%.

Завдання 3
Розробити зведений кошторис витрат на виробництво в плановому періоді та планову собівартість валової та товарної продукції, використовуючи вихідну інформацію.
Вихідні дані
Показник
Значення

Матеріальні витрати, тис. грн
5400

Заробітна плата, тис. грн
2300

Відрахування на соціальні заходи, тис. грн
1000

Амортизація основних фондів і нематеріальних активів, тис. грн
800

Інші витрати, тис. грн
500

Витрати, що не враховуються у виробничу собівартість продукції, тис. грн

450

Витрати майбутніх періодів, тис. грн
на початок року
на кінець року

100
400

Залишки незавершеного виробництва, тис.грн
на початок року
на кінець року

400
200

Позавиробничі витрати, тис. грн
350


Методика виконання:
1 Визначаємо сукупні витрати на виробництво (Св) (кошторис витрат) як суму витрат за економічними елементами за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - матеріальні витрати, грн;
13 EMBED Equation.3 1415 - витрати на заробітну плату, грн;
13 EMBED Equation.3 1415 - відрахування на соціальні заходи, грн;
13 EMBED Equation.3 1415 - амортизація основних фондів і нематеріальних активів, грн;
13 EMBED Equation.3 1415 - інші витрати, пов’язані з виробництвом продукції.
Тоді 13 EMBED Equation.3 141513 EMBED Equation.3 1415грн.
2 Визначаємо собівартість валової продукції (Свп) згідно з формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - витрати, що не враховуються у виробничу собівартість продукції, грн;
13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - відповідно витрати майбутніх періодів на кінець і початок планового періоду, грн.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
3 Визначаємо виробничу собівартість товарної продукції (Свиртп) за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415, 13 EMBED Equation.3 1415 - відповідно залишки незавершеного виробництва на кінець і початок планового періоду, грн.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
4 Визначаємо повну собівартість товарної продукції (Сповтп) за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - позавиробничі (комерційні) витрати, грн.
Тоді 13 EMBED Equation.3 1415 грн.
Відповідь: плановий кошторис витрат становить 10000 тис. грн, собівартість валової продукції – 9250 тис. грн, виробнича собівартість товарної продукції – 9450 тис. грн, повна собівартість товарної продукції – 9800 тис. грн.
Питання для самоконтролю
Для чого складаються калькуляції на продукцію і яка їх роль в управлінні витратами?
Поясніть, що є об’єктами калькулювання на підприємстві.
Що таке калькуляційна одиниця і як вона визначається?
Які види калькуляцій розробляються на промисловому підприємстві та яке їх призначення?
У чому полягають сутність, переваги і вади калькулювання за повними витратами?
У чому полягають сутність, переваги і вади калькулювання за неповними витратами?
В якому випадку методи обчислення собівартості продукції за повними і неповними витратами призводять до різної величини операційного прибутку за певний період часу?
Як обчислюється собівартість одиниці продукції в однопродуктовому виробництві?
У чому специфіка і проблема калькулювання у багатопродуктовому виробництві?
Поясніть методику обчислення прямих витрат за калькулювання.
Які можливі бази розподілу загальновиробничих витрат за калькулювання?
Які позитивні та негативні сторони методики розподілу загальновиробничих витрат пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників?
З’ясуйте сутність і позитивні сторони методики розподілу витрат на утримання та експлуатацію машин й устаткування на основі собівартості машино-години роботи.
Як можна розподілити адміністративні витрати і витрати на збут у разі калькулювання за повними витратами?
З’ясуйте можливі методи визначення собівартості окремих продуктів у сукупному (комплексному) виробництві.
Як можна визначити орієнтовну собівартість нових виробів на етапі їх розроблення (проектування)?
Поясніть динаміку собівартості нових складних виробів на етапі освоєння їх виробництва.
Тести
Із наведених нижче відповідей виберіть правильну:
1. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є:
а) внутрішні транспортні послуги;
б) ремонтні роботи;
в) продукція, що виготовляється для продажу на ринку;
г) інструмент власного виробництва;
д) контролінгові операції.
2. У разі визначення собівартості продукції за виробничими витратами операційний прибуток обчислюється як різниця між доходом від продажу і:
а) собівартістю виготовленої продукції;
б) собівартістю виготовленої продукції та адміністративними витратами;
в) собівартістю виготовленої продукції та витратами на збут;
г) собівартістю реалізованої продукції та витратами на збут;
д) собівартістю реалізованої продукції, адміністративними витратами і витратами на збут.
3. В однопродуктовому виробництві з коротким виробничим циклом собівартість одиниці продукції визначається:
а) діленням усіх витрат за певний період на обсяг виробництва продукції за цей же період;
б) безпосереднім обчисленням прямих витрат і розподілом за певною базою непрямих витрат;
в) розподілом усіх витрат пропорційно кількості машино-годин;
г) розподілом усіх витрат пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників;
д) розподілом усіх витрат пропорційно цінам продажу продуктів.
4. Розподіл загальновиробничих витрат пропорційно основній заробітній платі виробничих робітників за умов різного рівня механізації робіт призводить до:
а) заниження собівартості трудомістких виробів;
б) завищення собівартості трудомістких виробів;
в) точного розподілу зазначених витрат;
г) завищення собівартості машиномістких виробів;
д) заниження собівартості машиномістких виробів.
5. У сумісному (комплексному) виробництві внаслідок виконання одного технологічного процесу одержують два кінцевих продукти: один рідина, другий газ. Спільні витрати на виготовлення цих продуктів можна розподілити між ними пропорційно:
а) обсягу продукції в натуральному вимірі;
б) обсягу продукції в цінах продажу;
в) обсягу продукції в нормо-годинах;
г) зарплаті основних робітників;
д) матеріальним витратам.
6. Найобґрунтованішим методом обчислення витрат на утримання та експлуатацію машин і устаткування на одиницю продукції у багатопродуктовому виробництві є їх розподіл пропорційно:
а) основній зарплаті виробничих робітників;
б) прямим витратам;
в) кошторисним ставкам витрат на одну машино-годину;
г) трудомісткості продукції;
д) прямим матеріальним витратам.
7. У разі визначення собівартості одиниці продукції в однопродуктовому виробництві загальновиробничі витрати обчислюються:
а) пропорційно основній зарплаті виробничих робітників;
б) за кошторисними ставками на одну машино-годину;
в) пропорційно прямим матеріальним витратам;
г) шляхом ділення їх кошторису на кількість виробів;
д) пропорційно трудомісткості продукції.
8. У період освоєння виробництва нових складних виробів їх собівартість:
а) знижується рівномірно (лінійно) в міру зростання кількості виробів від початку їх освоєння;
б) знижується на ту саму відносну величину за подвоєння кількості виробів від початку їх освоєння;
в) рівномірно підвищується;
г) залишається незмінною;
д) не має певної закономірності динаміки.
9. Попроцесний метод визначення фактичної собівартості продукції застосовується у виробництві:
а) індивідуальному;
б) одностадійному;
в) багатостадійному;
г) потоковому;
д) непотоковому.
10. Метод визначення фактичної собівартості продукції за замовленням застосовується у виробництві:
а) масовому;
б) серійному;
в) індивідуальному;
г) потоковому;
д) сукупному (комплексному).
Скласти висновки та пропозиції: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент повинен вміти, знати: розрахувати собівартість товарної продукції.

Контроль витрат і стимулювання економії ресурсів
Практичне заняття 6
(2год.)
Мета: навчитися визначати фактичні витрати.
Обладнання: робочий зошит, ПК або калькулятор.

Завдання 1:
Нехай планова величина витрат підрозділу на утримання та експлуатацію машин й устаткування становить 17 510 грн, у тому числі змінна частина 7250 грн. Фактична величина вказаного виду витрат дорівнює 17 565 грн. Необхідно встановити відхилення фактичних витрат від планових, ураховуючи той факт, що завдання з виробничої програми підрозділ виконав на 102,5 %. Планові витрати на утримання та експлуатацію машин й устаткування, перераховані на фактичний обсяг виробництва, становлять:
Методика виконання:
_____________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
7250 Ч 1,025 + (17 510 – 7250) = 17 691 (грн).
Зіставлення фактичних витрат з плановими на фактичний обсяг виробництва показує, що підрозділ має загальну економію у розмірі 17 691 – 17 565 = 126 (грн) за видом витрат, що аналізується.
Для комплексного ознайомлення з питанням контролю варто звернутися до [4, розд. 7], а також до [1, розд. 1,7; 3, розд. 7.3].
Завдання 2
Розрахувати план із заробітної плати підприємства методом прямого рахунку, якщо відомо:
1 Виробнича програма на рік становить: виріб А – 3900 од., виріб Б – 5100 од., виріб В – 1850 од. Нормована розцінка на одиницю продукції становить: виріб А – 262 грн, виріб Б – 226,5 грн, виріб В – 392,5 грн.
2 Доплати до фонду заробітної плати повинні становити: до годинного – 14% від тарифного фонду; до денного – 1,5% від годинного фонду заробітної плати; до річного – 5,5% від денного фонду заробітної плати.
3 Фонд заробітної плати допоміжних робітників, розрахований виходячи із штатного розкладу і розрахунків за нормовані роботи допоміжного характеру, дорівнює: в основних виробничих цехах – 1881,5 тис. грн; у допоміжних і обслуговуючих цехах – 2104,1 тис. грн.
4 У звітному році у підрозділах підприємства працювало 800 керівників та спеціалістів, а також 200 службовців з річним фондом заробітної плати відповідно 2427,8 та 303,5 тис. грн. У розрахунковому році передбачається чисельність спеціалістів збільшити на 637 осіб, а службовців зменшити на 20 осіб.
5 Розрахунковий фонд заробітної плати працівників соціальної сфери становить 182,1 тис. грн, позаштатного персоналу – 60,7 тис. грн.
Методика виконання:
1 Визначаємо тарифний фонд заробітної плати (ФЗПтар) згідно з виробничою програмою і розцінками на одиницю продукції за формулою
13 EMBED Equation.3 1415, (7.1)
де 13 EMBED Equation.3 1415 - виробнича програма на рік, од.;
13 EMBED Equation.3 1415 - розцінка на одиницю продукції, грн/од.
ФЗП тар = 3900 · 262 + 5100 · 226,5 + 1850 · 392,5 = 2901780 грн.
2 Визначаємо доплати до годинного фонду заробітної плати:
Дгод = 2901780 · 0,14 = 406249,2 грн.
3 Аналогічно визначаємо доплати до денного фонду заробітної плати:
Дден = (2901780 + 406249,2) · 0,015 = 49620,4 грн.
4 Визначаємо доплати до річного фонду заробітної плати:
Дріч = (2901780 + 406249,2 + 49620,4) · 0,055 = 184670,7 грн.
5 Загальний фонд заробітної плати основних виробничих робітників за всіма видами виробів складе:
13 EMBED Equation.3 1415,
ФЗПрічосн. = 2901780 + 406249,2 + 49620,4 + 184670,7 =
= 3542320,33 грн.
6 Фонд заробітної плати допоміжних працівників:
ФЗПдоп.роб = 1881500 + 2104100 = 3985600 грн.
7 Загальний фонд заробітної плати основних та допоміжних робітників складе:
ФЗП роб = 3542320,3 + 3985600 = 7527920,3 грн.
8 Фонд заробітної плати керівників, спеціалістів, службовців у розрахунковому році визначаємо з урахуванням зміни чисельності керівників, спеціалістів та службовців:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415 грн.
9 Фонд заробітної плати працівників соціальної сфери та позаштатного персоналу.
ФЗПсоц = 182100 + 60700 = 242800 грн.
10 Загальний фонд заробітної плати у розрахунковому році складе:
ФЗП = 7527920,3 +4634692,68 + 242800 = 12405412,98 грн.

Відповідь: плановий фонд заробітної плати складе 12405412,98 грн.
Завдання 3
Визначити місячний фонд заробітної плати та середньорічну заробітну плату робітника.
Кількість виробів за планом на рік: виріб А – 18000 шт.; вибір Б – 24000 шт. Відрядна розцінка за виріб А – 6,64 грн, за виріб Б – 4,41 грн. Фонд тарифної заробітної плати основних робітників за виготовлення інших виробів 220 тис. грн. Доплати: до годинного – 40% від тарифного фонду заробітної плати, до денного – 5% від годинного фонду, до годинного – 15% від денного фонду. Облікова чисельність робітників – 250 осіб.
Методика виконання:
1 Визначаємо тарифний фонд заробітної плати (ФЗПтар) за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415 - виробнича програма на рік, од.;
13 EMBED Equation.3 1415 - розцінка на одиницю продукції, грн/од.
ФЗПтар = 18000 · 6,64+24000 · 4,41+220000 = 445360 грн.

2 Визначаємо годинний фонд заробітної плати (ФЗПгод) за формулою
13 EMBED Equation.3 1415,
де 13 EMBED Equation.3 1415- доплати до годинного фонду заробітної плати розраховуються як
Дгод = 445360 · 0,4 = 178144 грн.
Тоді
ФЗПгод = 445360+178144 = 623504 грн.
Також це можна записати як ФЗПгод = 1,4 · 445360 = = 623504 грн.
3 Аналогічно визначаємо денний фонд заробітної плати:
ФЗПден = 623504 · 1,05 = 654679,2 грн.
4 Визначаємо річний фонд заробітної плати:
ФЗПріч = 654679,2 · 1,15 = 752881,08 грн.
5 Розраховуємо місячний фонд заробітної плати:
ФЗПміс = 752881,08/12 = 62740,09 грн.
6 Визначаємо середньорічну заробітну плату одного працівника:
13 EMBED Equation.3 1415,
де Ч – облікова чисельність робітників, осіб.
ЗПс.р = 752881,08/250 = 3011,52 грн.
Відповідь: місячний фонд заробітної плати становить 62740,09 грн, середньорічна заробітна плата одного працівника – 3011,52 грн.
Питання для самоконтролю
Назвіть основні завдання контролю витрат.
Які види обліку поєднує в собі система обліку витрат підприємства?
З’ясуйте сутність і сферу застосування оперативного обліку.
Назвіть специфічні риси бухгалтерського обліку. Які можливості надає аналітичний бухгалтерський облік за управління витратами?
У чому полягають управлінський та фінансовий аспекти бухгалтерського обліку?
Що таке статистичний облік? Його особливості.
Які види контролю розрізняють за частотою контрольних операцій; за часом здійснення контрольних операцій?
З’ясуйте співвідношення видів контролю за різними класифікаційними ознаками.
У чому полягає сутність механізму управління за відхиленнями?
Які є підходи до обґрунтування необхідності досліджень причин розбіжностей між фактичними і плановими значеннями показників, що контролюються?
Які переваги застосування статистичних методів за вивчення відхилень?
Яка особливість обчислення планових витрат на фактичний обсяг за даними кошторисів?
У чому полягає специфіка контролю витрат у СУВ «стандарт-кост»?
Які форми і джерела матеріального стимулювання зниження рівня витрат?
На яких принципах має базуватися розподіл премії за зниження витрат між учасниками даного заходу?
Наведіть варіант розподілу премії підрозділу підприємства за економію ресурсів між членами його колективу.
Тести
1. Оперативний облік:
а) спрямований на конкретні господарські операції;
б) дає змогу фіксувати небажані розбіжності до початку операції;
в) відображає характеристики операції, які не фіксуються за інших видів обліку;
г) спрямований на реєстрацію масових, якісно однорідних господарських явищ;
д) правильними є відповіді а), в).
2. До основних завдань контролю витрат належать:
а) відстежування динаміки факторів витрат;
б) здійснення регулювальних заходів;
в) аналіз відхилень у виконанні планових завдань;
г) правильними є всі попередні відповіді;
д) правильними є відповіді а), в).
3. Специфічними рисами бухгалтерського обліку є:
а) вибірковість;
б) безперервність;
в) системність;
г) епізодичність;
д) правильними є відповіді б), в).
4. Бухгалтерські рахунки можуть бути:
а) первинними;
б) синтетичними;
в) оперативними;
г) статистичними;
д) правильними є відповіді а), б).
5. У системі обліку витрат інформаційне ядро складають дані:
а) оперативного обліку;
б) статистичного обліку;
в) бухгалтерського обліку;
г) оперативно-статистичного обліку;
д) не можна однозначно визначити.
6. Чинний в Україні План рахунків дає змогу в його межах вести:
а) лише фінансовий облік;
б) лише управлінський облік;
в) окрім фінансового й управлінський облік;
г) оперативний облік;
д) усі відповіді є неправильними.
7. Статистичний облік використовує для своїх потреб:
а) дані бухгалтерського обліку;
б) дані оперативного обліку;
в) результати самостійних спостережень;
г) усі попередні відповіді є правильними;
д) правильними є відповіді а), в).
8. За частотою контрольних операцій контроль може бути:
а) разовим;
б) підсумковим;
в) поточним;
г) попереднім;
д) правильними є відповіді а), в).
9. Управління за відхиленнями базується на:
а) вивченні причин абсолютно всіх відхилень;
б) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно експертних оцінок;
в) вибірковому вивченні відхилень на основі виключно статистичних оцінок;
г) нехтуванні відхиленнями;
д) жодна з відповідей не може бути визнана правильною.
10. Більшу об’єктивність і чутливість здатний надати:
а) експертний підхід;
б) статистичний метод;
в) метод суцільного контролю;
г) «правило великого пальця»;
д) не можна дати однозначну відповідь.

Скласти висновки та пропозиції: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент повинен вміти, знати: навчитися визначати фактичні витрати


Аналіз системи «витрати-випупуск-прибуток» як інструмент обгрунтування виробничо-маркетингових рішень
Практичне заняття 7
(4год.)
Мета: обчислення планових витрат на фактичний обсяг виробництва продукції.
Обладнання: робочий зошит, конспект лекції, лічильна техніка.
Завдання 1:
Плановий обсяг виготовлення і продажу продукції 20 000 шт., а беззбиткове виробництво 15 000 шт. Для цих умов коефіцієнт безпеки виробництва становитиме:
Методика виконання:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Кб = ( 20 000 – 15 000 ) : 20 000 = 0,25
Це означає, що за зменшення обсягу виробництва на 25 %, воно потрапляє в точку беззбитковості і припиняє приносити прибуток. За подальшого зниження випуску продукції виробництво стає збитковим.
Завдання 2
Підприємство виготовляє та продає в середньому на рік 20 000 виробів по ціні 50 грн. Змінні витрати на один виріб 30 грн., річні постійні витрати 300 тис. грн. Скільки треба виготовляти виробів, щоб за цих умов одержати 200 тис. грн. прибутку за рік?
Методика виконання:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Gн = (300 000 + 200 000) / (50 – 30 ) = 25 000 шт.

Для отримання 200 тис. грн. прибутку за рік слід обсяг виробництва й продажу продукції довести до 25 000 виробів, тобто збільшити на 5000 шт. Що це правильно, легко перевірити прямим обчисленням прибутку за даного обсягу виробництва.
Питання для самоконтролю
У чому полягає сутність CVP-аналізу?
Які передумови передбачає CVP-аналіз?
Назвіть показники, що обчислюються та аналізуються в процесі CVP-аналізу.
У чому полягає сутність маржинального прибутку і як він обчислюється?
Поясніть економічну сутність і роль коефіцієнта маржинального прибутку.
Дайте графічну інтерпретацію лінійної динаміки витрат і виручки та визначте точку беззбитковості за графічним методом.
Як аналітично визначити беззбитковий обсяг продукції в однопродуктовому виробництві?
Виведіть формулу для обчислення беззбиткового обсягу продукції у грошовому вимірі.
У чому полягає сутність готівкової беззбитковості і як обчислюється відповідний обсяг виробництва?
Поясніть сутність безпеки операційної діяльності і методику обчислення її рівня.
Як визначається обсяг виробництва, що забезпечує цільовий прибуток підприємства?
Що являє собою операційний ліверидж (важіль) і як він обчислюється?
Поясніть, чому операційна залежність (ліверидж) визначається відношенням маржинального та операційного прибутку.
Як структура витрат впливає на величину операційного лівериджу?
Тести
1. Маржинальний прибуток це:
а) виручка (дохід) від продажу продукції;
б) різниця між виручкою і змінними витратами;
в) різниця між виручкою і постійними витратами;
г) різниця між виручкою і загальними (сукупними) витратами;
д) сума заробітної плати та операційного прибутку.
2. Коефіцієнт маржинального прибутку обчислюється як відношення останнього до:
а) операційного прибутку;
б) загальних (сукупних) витрат;
в) змінних витрат;
г) виручки від продажу продукції (доходу);
д) постійних витрат.
3. У точці беззбитковості маржинальний прибуток дорівнює:
а) виручці від продажу продукції (доходу);
б) операційному прибутку;
в) постійним витратам;
г) нулю;
д) змінним витратам.
4. За зміни обсягу виробництва і продажу операційний прибуток змінюється:
а) на величину маржинального прибутку;
б) пропорційно зміні обсягу продажу;
в) на величину змінних витрат;
г) на величину відносного зменшення постійних витрат;
д) на величину зміни загальних витрат.
5. У поточному періоді підприємство виробляє і продає продукції на 400 000 грн за змінних витрат у сумі 240 000 грн. У наступному періоді передбачається збільшити обсяг виробництва і продажу продукції на 100 000 грн. Завдяки цьому приріст прибутку в гривнях становитиме:
а) 100 000;
б) 50 000;
в) 20 000;
г) 30 000;
д) 40 000.
6. Операційний ліверидж (операційна залежність) визначається відношенням:
а) постійних витрат до обсягу продажу (доходу);
б) змінних витрат до постійних;
в) маржинального прибутку до операційного прибутку;
г) маржинального прибутку до обсягу продажу;
д) операційного прибутку до маржинального прибутку.
7. У разі збільшення частки постійних витрат у загальній їх сумі операційний ліверидж:
а) не змінюється;
б) зростає;
в) зменшується;
г) зростає у разі збільшення частки готівкових постійних витрат;
д) зменшується у разі збільшення частки готівкових постійних витрат.
8. Підприємство виробляє і продає продукції на 200 000 грн, його загальні витрати становлять 150 000 грн, у тому числі постійні 50 000 грн. Коефіцієнт безпеки операційної діяльності становить:
а) 1,0;
б) 0,25;
в) 0,75;
г) 0,5;
д) 0,3.
9. Для стимулювання продажу продукції підприємство переводить оплату агентів зі збуту з почасової (окладної) системи на комісійну (у відсотках до обсягу продажу). Внаслідок цього точка беззбитковості:
а) зросте;
б) не зміниться;
в) знизиться;
г) не можна точно сказати;
д) може змінитися залежно від низки інших факторів.
10. У поточному році підприємство одержало 600 000 грн операційного прибутку. В наступному році передбачається збільшити обсяг виробництва і продажу продукції на 25 %. За операційного лівериджу 2,0 прибуток в плановому році становитиме (грн):
а) 900 000;
б) 750 000;
в) 1 200 000;
г) 720 000;
д) 800 000.
Скласти висновки і пропозиції
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Студент повинен вміти, знати: обчислення планових витрат на фактичний обсяг виробництва продукції.

Методи цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат
Практичне заняття 8
(2год.)
Мета: дослідити методи цільового формування, структурного аналізу та зниження витрат, розглянути основні етапи досягнення цільового рівня собівартості, а також роль концепції цільової собівартості в системі управління витратами, принципи таргет – кастингу.
Обладнання: робочий зошит, конспект лекції, лічильна техніка.
Завдання 1
Підприємство спеціалізується на виробництві окулярів. Виробнича потужність його 500 000 окулярів на рік використовується на 90 %. Для виробництва окулярів потрібні лінзи. Ціна однієї лінзи 4 грн. Витрати на оформлення і поставку однієї партії лінз (оформлення документації, транспортні витрати, поїздки агентів з постачання тощо) 450 грн. Витрати підприємства на зберігання запасу лінз (на капітал у запасах, утримання складу тощо) становлять 15 % від їх вартості.
1. Визначити оптимальну партію поставки лінз на підприємство.
2. Установити періодичність постачання лінз протягом року.
Методика виконання:
Оптимальна партія поставки лінз обчислюється за наведеною вище формулою. При цьому розрахункова її величина округлюється з огляду на зручність планування та організації доставки. Критеріями такої зручності є ціле число кількості поставок у розрахунковому періоді, відповідність інтервалу поставок звичному календарному періоду (місяць, тиждень, день) і т. п.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
Мп = 36743 шт.; округлюється до 37500 шт.;
tп = 0,5 місяця, тобто 24 партії на рік.

Завдання 2
Передбачається протягом III кварталу планового року відпустити у виробництво 400 т матеріалів. Прогнозні дані про рух матеріалів на складі підприємства та їх ціни наведено у табл. 7.1.
1. Визначити собівартість матеріалів, відпущених у виробництво протягом кварталу, із застосуванням кожного з наведених методів оцінювання вибуття запасів:
а) середньозваженої вартості;
б) «першийперший» (FІFО).
2. Розрахувати вартість залишків матеріалів на складі за кожним з названих методів.
Рух матеріалів на складі та їх ціни

Рух матеріалів
Кількість матеріалів, т
Ціна, грн

Залишок на початок періоду
70
30

Придбано: 17.07.
150
31

13.08.
200
29

20.09.
50
33

Вказівка. Обчислення рекомендується виконувати у табличній формі.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
1. С а = 12 085, С б = 11 970, С в = 12 100 (грн.);
2. С за = 2115, С з б - 2230, С з в = 2100 (грн.).

Завдання 3
Підприємство виробляє продукцію за допомогою двох машин одного функціонального призначення. Експлуатаційні витрати на одиницю продукції на цих машинах різні і визначаються такими функціями (функції «витратирезультат»):
С 1 (
· 1) = 0,04
· 12 - 1,6
· 1 + 27 ;
С 2 (
· 2) = 0,01
· 22 - 0,5
· 2 + 14 ;
0
·
· 1
· 30 ;
0
·
· 2
· 40 ;
де
· 1 ,
· 2 інтенсивність роботи першої і другої машин.
Максимальний час роботи машин (t) 8 годин. За пуску машин постійні витрати відсутні.
1. Сформулювати функції витрат С (N) обох агрегатів у разі оптимальної адаптації за часом та інтенсивністю.
2. Вивести функції граничних витрат С (N) у разі адаптації за часом та інтенсивністю.
3. Скласти комбінований процес адаптації, що забезпечує мінімальні витрати за умов зростаючого обсягу виробництва.
Методичні вказівки:
Для формулювання функцій витрат слід спочатку визначити оптимальну інтенсивність роботи машин. Для цього перші похідні наведених функцій прирівнюються до нуля й обчислюються оптимальні інтенсивності
· 1 * та
· 2 * . Функції граничних витрат визначаються диференціюванням функцій витрат агрегатів. Вони необхідні для процесу адаптації, який здійснюється поступово до максимально можливого обсягу виробництва:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
N max = 30 · 8 + 40 · 8 = 560 (шт.).
Завдання 4
У зв'язку з організацією виробництва меблів треба придбати комплект технологічного устаткування вартістю 50 000 грн. Підприємство таких грошей не має. Потрібне устаткування можна взяти за лізингом або купити за рахунок кредиту. Кредит на 3 роки банк надає за плату в 15 % річних. Лізингова компанія може поставити устаткування за договором фінансового лізингу на 4 роки з наступним викупом за залишковою вартістю. Річна орендна плата в сумі 16 000 грн, у тому числі 7000 грн амортизаційні відрахування, вноситься на початку року. Кредит з відсотками за залишок суми боргу повертається в кінці року. По роках основний борг погашається так: І рік 15 000 грн, II рік 15 000 грн, III рік 20 000 грн. Дисконтна ставка 20 %.
1. Обчислити витрати на лізинг і викуп устаткування у поточній вартості.
2. Обчислити витрати на купівлю устаткування за рахунок кредиту у поточній вартості.
3. Зробити висновок щодо економічно доцільної форми придбання устаткування за критерієм витрат.

Методика виконання:
Оскільки орендна плата вноситься на початку року, за перший рік її сума не дисконтується. Витрати на купівлю устаткування за рахунок кредиту в даному випадку доцільно обчислювати за схемою.
Обчислення платежів за боргом
Рік
Погашення кредиту, грн
Борг, грн
Виплата відсотків, грн
Загальна сума платежу, грн

І
15 000
50 000
7500


II
15 000
35 000
і т. д.


III
20 000
20 000Разом
50 000

Після цього витрати дисконтуються у звичайному порядку.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
1. С л = 60 313,3 грн.;
2. С к = 46 122,7 грн.;
3. За даних умов вигідніша купівля за кредит.

Завдання 5
Для технічного переобладнання і розширення виробництва потрібно придбати устаткування вартістю 100 000 грн. Розглядаються три варіанти фінансування інвестицій на зазначену суму за рахунок власних коштів, кредиту і фінансового лізингу. Умови фінансового забезпечення придбання устаткування такі: термін договору лізингу 4 роки; за цей період рівномірні (однакові по роках) лізингові платежі повністю відшкодовують вартість устаткування з виплатою лізингового доходу на рівні 12 % річних. Кредит надається на 3 роки за сплату 15 % річних і повертається рівними сумами в кінці кожного року. Дисконтна ставка 20 %.
1. Обчислити річну орендну плату і загальну суму лізингових платежів у поточній вартості.
2. Обчислити річні платежі і загальну їх суму у поточній вартості у разі купівлі устаткування за кредит.
3. Визначити витрати у поточній вартості у разі купівлі устаткування за власні кошти.
4. Вибрати оптимальний варіант придбання устаткування за критерієм витрат.

Методичні вказівки:
. Особливості цієї ситуації в тому, що лізингові платежі (орендна плата) і повернення кредиту з відсотками здійснюються однаковими сумами по роках (ануїтетні суми). За цих умов обчислення річних платежів і загальної суми дисконтованих витрат істотно спрощується за допомогою коефіцієнтів ануїтету поточної вартості. Таблиці таких коефіцієнтів містяться у спеціальній літературі з фінансів, інвестицій та проектного аналізу. Річні ануїтетні платежі обчислюються на основі формули:
K = K p · kатв 13 EMBED Equation.3 1415,
де К загальна поточна вартість кредиту (придбання устаткування), грн;
К р річні платежі з відсотками (доходом), грн;
kатв13 EMBED Equation.3 1415 коефіцієнт ануїтету поточної вартості за п років платежів і річної процентної ставки р.
Звідси
13 EMBED Equation.3 1415.
Після цього річні платежі дисконтуються і визначається загальна сума витрат у поточній вартості. Для цього знову можна застосувати формулу поточної вартості ануїтетних платежів.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Відповідь:
1. Л р = 32927,2; С л = 85248,5 (грн);
2. Бр - 43802; С к = 92 247 (грн);
З. К = 100000 (грн);
4. Придбання устаткування за лізингом потребує найменших витрат (85 248,5 грн), тому цей варіант є оптимальним.
Питання для самоконтролю
Для чого на підприємстві створюються запаси матеріалів?
У чому полягає сутність системи управління запасами?
Як визначається оптимальна величина запасу?
Які витрати виникають у процесі заготівлі та зберігання запасів?
У чому полягає сутність системи управління запасами «точно за часом»?
Які є методи оцінювання запасів?
За яких умов доцільно застосовувати метод «першийперший» (FIFO)? У чому його специфіка?
Поясність сутність методу «останнійперший» (LIFO).
У чому особливості методу оцінювання вибуття матеріалів за середньозваженою собівартістю?
У чому полягає сутність адаптації операційної системи і для чого вона здійснюється?
Назвіть параметри і форми адаптації.
В якій послідовності здійснюється адаптація устаткування?
Поясніть процедуру адаптації устаткування за допомогою функцій граничних витрат.
Які є форми придбання устаткування, в чому їх особливості, переваги і вади?
Що входить до складу лізингових платежів (орендної плати)?
Наведіть формулу обчислення загальних витрат на лізинг і викуп устаткування в поточній вартості.
Наведіть формулу обчислення загальних витрат на купівлю обладнання за рахунок кредиту в поточній вартості.
Як визначаються річні та загальні платежі за допомогою коефіцієнтів ануїтету поточної вартості?
Тести
1. Оптимальною партією поставок матеріалів, які регулярно витрачаються у виробництві, є така, що потребує:
а) мінімальних витрат на придбання і зберігання;
б) мінімальної складської площі;
в) мінімальної кількості транспортних засобів;
г) мінімальних витрат на придбання;
д) мінімальних витрат на зберігання.
2. Для оцінювання вибуття виробничих запасів підприємство може застосовувати протягом року:
а) один з методів оцінювання за кожним видом (групою) виробничих запасів;
б) один з двох визначених на початок року методів оцінювання запасів;
в) різні методи оцінювання для окремих видів (груп) виробничих запасів;
г) лише метод «останнійперший» (LIFO);
д) лише метод «першийперший» (FIFO).
3. За умов інфляції для оцінювання вибуття запасів доцільно застосовувати метод:
а) «першийперший» (FIFO);
б) «останнійперший» (LIFO);
в) середньозваженої собівартості;
г) нормативних витрат;
д) ідентифікованої собівартості.
4. Оцінювання вибуття із запасів оригінальних матеріалів здійснюється за методом:
а) «першийперший» (FIFO);
б) «останнійперший» (LIFO);
в) середньозваженої ціни;
г) нормативної собівартості;
д) ідентифікованої собівартості.
5. Адаптація устаткування до зміни обсягу виробництва здійснюється для:
а) збільшення обсягу виробництва;
б) підвищення продуктивності праці;
в) мінімізації експлуатаційних витрат;
г) збільшення завантаження устаткування;
д) скорочення простоїв устаткування.
6. До основних параметрів адаптації устаткування належать:
а) кількість устаткування, потужність його двигунів і час роботи;
б) кількість устаткування, час та інтенсивність (продуктивність) його роботи;
в) потужність двигунів і час роботи устаткування;
г) пропускна спроможність устаткування в машино-годинах;
д) кількість устаткування і потужність його двигунів.
7. Оптимальною є така інтенсивність роботи устаткування, за якої:
а) продуктивність устаткування максимальна;
б) максимально використовується потужність двигунів верстата;
в) час машинної роботи максимальний;
г) витрати на одиницю роботи (продукції) мінімальні;
д) витрати на одиницю часу роботи (машино-годину) мінімальні.
8. За зростання інтенсивності роботи устаткування витрати на одиницю продукції (функція «витратирезультат»):
а) зростають на всьому діапазоні інтенсивностей;
б) спочатку знижуються, а потім зростають, тобто функція витрат має -подібну форму;
в) спочатку зростають, а потім знижуються, тобто функція витрат має -подібну форму;
г) залишаються незмінними;
д) знижуються на всьому діапазоні інтенсивностей.
9. Розподіл роботи між однотипними машинами з різними функціями «витратирезультат» у процесі адаптації операційної системи здійснюється в такій послідовності:
а) від більш продуктивних до менш продуктивних машин;
б) у порядку спадної продуктивності машин;
в) від машини з меншими граничними витратами за адаптації її за інтенсивністю до досягнення нею рівня витрат наступної машини за адаптації її за часом;
г) від машини з меншими граничними витратами без урахування їх зміни в процесі адаптації;
д) послідовність розподілу роботи не впливає на загальну величину витрат, тому може бути довільною.
10. Основними складовими лізингових платежів (орендної плати) є:
а) амортизаційні відрахування та лізинговий дохід (дохід на капітал);
б) амортизаційні відрахування та експлуатаційні витрати;
в) амортизаційні відрахування та витрати на ремонт;
г) витрати на страхування майна та ремонт;
д) витрати на страхування майна та лізинговий дохід.
11. Машина поставляється за договором лізингу на 2 роки з наступним викупом. Орендна плата за рік становить 2880 грн, ціна викупу за залишковою вартістю 2160 грн. Дисконтна ставка 20 %. Загальні витрати на лізинг у теперішній вартості становлять (грн):
а) 7920;
б) 5760;
в) 4400;
г) 6560;
д) 5900.
12. За порівняння альтернативних варіантів придбання устаткування (лізинг, купівля за кредит) економічно вигіднішим вважається той, який забезпечує:
а) мінімальні річні платежі;
б) мінімальний відсоток річного доходу (орендний дохід, відсоток за кредит);
в) лінійну амортизацію;
г) мінімальні загальні витрати у теперішній вартості;
д) максимальний термін оплати вартості устаткування.
13. Ануїтетними вважаються платежі, які протягом певної кількості років:
а) поступово зменшуються;
б) поступово зростають;
в) однакові;
г) спочатку зростають, а потім зменшуються;
д) спочатку зменшуються, а потім зростають.

Студент повинен вміти, знати: визначити розмір дисконту.


Адаптація операційної системи до зміни її завантаження за критеріям витрат
Семінарське заняття 9
(2год.)
Мета: розглянути основні форми адаптації.

Питання для обговорення:
Сутність і форми адаптації.
Вплив різних форм адаптації машин на експлуатацію витрати :
Інтенсивність роботи;
Вплив часу роботи машин на собівартість продукції;
Вплив кількісної адаптації на витрати.
Кількісна адаптація і довгострокова мінімізація витрат під час її здійснення.


Теми рефератів
Роль виробничих запасів, їх природно-речовинний склад. 2. Сучасні системи управління запасами, їх особливості. 3. Характеристика системи управління запасами “точно за часом”. 4. Особливості системи управління запасами “мінімум-максимум”. 5. Вплив вибору методу оцінки запасів на собівартість продукції.

Студент повинен вміти, знати: основні форми адаптації

Мінімізація витратна створення і зберігання виробничих запасів
Практичне заняття 10
(2год.)
Мета: розглянути сучасні моделі управління товарно-матеріальними запасами. Обладнання: конспект лекції, лічильна техніка, інструкційна картка
Завдання 1
Потреба складального підприємства в деталях певного типу складає 120000 деталей на рік, причому ці деталі витрачаються в процесі виробництва рівномірно та безперервно. Деталі замовляються раз на рік та поставляються партіями однакового об’єму, вказаного в замовлені. Зберігання деталі на складі коштує 0,35 грошових одиниць на добу, а поставка партії – 10000 грош. одиниць. Затримка виробництва із-за відсутності деталей недопустима. Встановити найбільш економічний об’єм партії та інтервал між поставками, які необхідно вказати в замовлені (постачальник не допускає затримки поставок).
Методика виконання:
За умовою затрати на одну партію складають с1=10000 грош.од., загальний проміжок часу
·=1 рік =365 днів, а загальний об’єм запасу за цей період N=120000 деталей.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ],[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]. Таким чином, найбільш економічний об’єм партії дорівнює 4335 деталей, а інтервал між поставками
·13 днів.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 2
Замовляються не всі партії відразу, а кожна окремо, причому строк виконання замовлення дорівнює 16 днів. Визначити точки замовлення, тобто при якому рівні запасу слід замовляти наступну партію.
Методика виконання:
Так як за результатами рішення задачі 2 довжина інтервалу між поставками дорівнює 13,2 днів, то замовлення в умовах неналежного виробництва потрібно відновити, коли рівень запасу достатній для задоволення потреби на 16-13,2=2,8 дні. Так як щоденна необхідність (інтенсивність витрат запасу) дорівнює за формулою b=120000/365=329 деталей, то замовлення повинні робитися регулярно при досягненні рівня запасу 329*2,8
·922 деталі.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Питання для обговорення:
Вплив системи управління запасами на ефективність діяльності підприємства.
Сучасні моделі управління товарно-матеріальними запасами :
Модель з фіксованим розміром запасу;
Модель з фіксованим періодом;
Система «точно за часом».
Визначення оптимального розміру замовлення на підставі розрахунку релевантних витрат .
Вплив методів оцінювання запасів під час їх вибуття на витрати підприємства
Студент повинен вміти, знати: сучасні моделі управління товарно-матеріальними запасами

ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБИТИ СТУДЕНТІВ

Економічна сутність ринкової ціни. Закони попиту та пропозиції.
Фактори формування рівня ринкової ціни.
Структура ціни виробництва, відпускної ціни виробника, ціни оптової та роздрібної торгівлі.
Залежність ціноутворення виробника від типу конкурентності ринку.
Класифікація цін за їх видами.
Законодавство України про ціноутворення. Державний контроль за цінами.
Методи розрахунку собівартості продукції за прямими та повними витратами.
Визначення цільового прибутку та включення прибутку в ціну.
Податки у структурі ціни.
Надбавки торгівлі у структурі ціни, їх призначення та склад.
Види надбавок до ціни виробника за якість товару та їх розрахунок.
Цілі та види цінової політики підприємства.
Цінова тактика підприємства на ринку при визначенні ціни продажу.
Основні цінові стратегії підприємства.
Етапи розробки цінової політики підприємства.
Сутність витратного ціноутворення.
Сутність "ціннісного" ціноутворення з орієнтацією на ринковий попит.
Методи витратного ціноутворення.
Методи ціноутворення з орієнтацією на попит споживачів.
Методи ціноутворення"директ-кост" та"стандарт- кост".
Включення умов поставки в контрактну ціну.
Види контрактах цін та розрахунок ціни виконання контракту.
Особливості ціноутворення на різних стадіях життєвого циклу товару.
Методи встановлення біржової, аукціонної та тендерної ціни.
Параметричний ряд продукції та методи нормативно-параметричного ціноутворення.
Види знижок до цін та їх розрахунок.
Сутність цінової та нецінової конкуренції.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" // Бухгалтерія: право, податки, консультації. - 2001. - № 5.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" // Бухгалтерія: право, податки, консультації. - 2001. - № 5.
Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у промисловості. Затверджено наказом Державного комітету промислової політики України від 02.02.200 р. № 47. - Київський Державний інститут економіки хімічної промисловості. - 2001.
Атамас П. Й. Управлінський облік: - К.: Центр учбової літератури, 2009. – 440 с.
Бутинець Ф. Ф., Давидюк Т. В., Малюга Н. М., Чижевська Л. В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник / За ред.. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: П П «Рута», 2002. – 480 с.
Голов С. Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2004. - 704 с.
Гончаров В. Н., Чиж В. И. и др.. Управление затратами комплексных производств: Монография. - Донецк, 2003. - 180 с.
Грещак М. Г., Коцюба О. С. Управління витратами: Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни. - К.: КНЕУ. 2006. - 132 с.
Грещак М. Г., Гребешкова О. М., Коцюба О. С. Внутрішній економічний механізм підприємства. - К.: КНЕУ. 2001. - 103 с.
Давидович І. Є. Управління витратами: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 320 с.
Добровський В. М., Гнилицька Л. В, Коршикова Р. С. Управлінський облік: Навчальний посібник / За ред.. В. М. Домбровського. – К.: КНЕУ, 20055. – 278 с.
Зоріна В. Н., Сеніна Г. В. Формування та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) в галузях народного господарства: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2005, - 240 с.
Кміть В.М. Системний підхід до управління накладними витратами підприємств. // Фінанси України. - 2002. - № 7.
Корецький М. Х., Дацій Н. В., Пельтек Л. В. Управлінський облік: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 296 с.
Котляров С. А. Управление затратами. - СПб: Питер, 2001. - 160 с.
Крушельницька О. В. Управління матеріальними ресурсами: Навчальний посібник. -К.: Кондор, 2003. - 162 с.
Радецька Л. П., Овод Л. В. Управлінський облік: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 352 с.
Турило А. М., Кравчук Ю. Б., Турило А. А. Управління витратами підприємства: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури. 2006. – 120 с.
Управління витратами: Навчальний посібник / М. Г. Грещак, В. М. Гордієнко, О. С. Коцюба та ін.; За ред. М. Г. Грещака. – К.: КНЕУ, 2008. – 264 с.
Управление затратами на предприятии: Ученик / Под ред. Г. А. Краюхина. - СПб: Изд. дом "Бизнес-пресса", 200. - 276 с.
Управління ресурсами підприємства: Навчальний посібник / За ред. Ю. М. Воробйова і Б. І. Холода. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004, - 288 с.
Фандель Г. Теорія виробництва і витрат: Пер. з нім. - К.: Таксон, 200. - 521 с.
Хамидуллина И. Р. Управление затратами: планирование, учет, контроль и анализ издержек обращения. - М.: Экзамен, 2004. - 352 с.
Шандова Н. В. Створення ефективної системи управління витратами підприємства. // Фінанси України. - 2003. - № 7.

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК

Обов’язковий мінімум знань науково-теоретичних термінів і понять з курсу «Управління витратами»
Граничні витрати приріст сукупних витрат унаслідок приросту обсягу виробництва на гранично малу величину.
Дегресуючі витрати витрати, відносна зміна яких менша за відносну зміну обсягу виробництва (коефіцієнт еластичності витрат ke < 1).
Елементи витрат витрати, однорідні за змістом (видом).
Змінні витрати витрати, загальна сума яких змінюється внаслідок зміни обсягу виробництва.
Калькуляційні статті витрат групи витрат, за якими визначається собівартість продукції.
Коефіцієнт еластичності витрат відношення відносної зміни витрат до відносної зміни обсягу виробництва.
Непрямі витрати витрати, які не можна віднести безпосередньо (прямо) на конкретні види продукції у багатопродуктовому виробництві.
Нерегульовані витрати витрати, на величину яких не може впливати певний центр відповідальності (підрозділ).
Нерелевантні витрати витрати, які не залежать від альтернативних варіантів управлінських рішень і тому не враховуються в порівняльних обчисленнях.
Неявні витрати витрати, що характеризують нереалізований дохід від альтернативного використання ресурсів.
Постійні витрати витрати, які в межах даної виробничої потужності не залежать від обсягу виробництва (коефіцієнт еластичності дорівнює нулю).
Прогресуючі витрати витрати, відносна зміна яких більша за відносну зміну обсягу виробництва (коефіцієнт еластичності витрат ke > 1).
Пропорційні витрати витрати, відносна зміна яких дорівнює відносній зміні обсягу виробництва (коефіцієнт еластичності ke = 1).
Прямі витрати витрати, які можна безпосередньо (прямо) віднести на конкретні види продукції.
Регульовані витрати витрати, на величину яких впливає певний центр відповідальності (підрозділ).
Релевантні витрати витрати, які залежать від альтернативних варіантів управлінських рішень і враховуються у порівняльних обчисленнях.
Середні витрати середня величина витрат на одиницю продукції за певний період виробництва.
Структура витрат співвідношення витрат за певними класифікаційними ознаками.
Явні витрати витрати, що формуються згідно з чинною системою (стандартами) бухгалтерського обліку (бухгалтерські витрати).
Директ-костінг метод формування собівартості продукції за змінними (прямими) витратами.
Мотиваційний аспект управління витратами функція з управління витратами, яка полягає у спонуканні працівників до дотримання встановленого рівня витрат і пошуку шляхів його зниження.
Нижня межа ціни рівень мінімально допустимої ціни на продукцію підприємства; встановлення ціни на продукцію нижче зазначеного рівня робить подальше виробництво продукції та продаж її недоцільним.
Організаційний аспект управління витратами функція з управління витратами, яка полягає у визначенні місць формування витрат і центрів відповідальності за їх дотримання, розробленні ієрархічної системи лінійних і функціональних зв’язків відповідних працівників підприємства.
Стандарт-кост формування фактичних витрат на основі їх стандартизованих величин і відхилень від них.
Управлінський аспект формування витрат формування витрат з позицій внутрішніх потреб підприємства.
Управління витратами процес цілеспрямованого формування витрат за їх видами, місцями і носіями за постійного контролю і стимулювання зниження їх рівня.
Фінансовий аспект формування витрат формування витрат для потреб державних установ, банків, акціонерів, інших зовнішніх щодо підприємства економічних агентів.
Функціональний аспект управління витратами комплекс робіт з управління витратами, які безпосередньо забезпечують цілеспрямоване формування витрат (планування, регулювання, облік, аналіз).
Безнапівфабрикатний метод метод формування внутрішніх витрат, за якого вартість напівфабрикатів власного виробництва не відноситься на собівартість продукції виробничих підрозділів.
Кошторис підрозділу план витрат підрозділу на виробництво продукції (надання послуг) за плановий період незалежно від ступеня її готовності.
Кошторис підрозділу за угодою (замовленням) план витрат підрозділу на виконання угоди (замовлення).
Метод взаємних послуг метод розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів, за якого їх витрати розподіляються до певного моменту поетапно між відповідними основними, допоміжними та обслуговуючими підрозділами, на останньому етапі розподілу залишки витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів відносять на основні виробничі підрозділи прямо.
Метод прямого розподілу метод розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів, за якого їх витрати безпосередньо списують на основні виробничі підрозділи.
Метод системи рівнянь метод розподілу витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів, за якого розподіл витрат допоміжних та обслуговуючих підрозділів відбувається з урахуванням взаємних послуг, відповідні обчислення передбачають складання та розв’язання системи рівнянь.
Місце витрат робоче місце або сукупність організаційно поєднаних робочих місць (дільниці, відділення тощо).
Напівфабрикатний метод метод формування внутрішніх витрат, за якого до складу витрат підрозділів входить вартість напівфабрикатів і продукції, виготовленої іншими підрозділами підприємства.
Центр відповідальності сегмент діяльності підприємства, очолюваний певною особою, яка несе персональну відповідальність за встановлені показники його роботи.
Центр витрат різновид центру відповідальності, в якому контролюються лише витрати (організаційно центр витрат може формувати місце витрат або сукупність організаційно поєднаних робочих місць).
Центр інвестицій різновид центру відповідальності, в якому контролюються витрати, надходження та інвестиції.
Центр прибутку різновид центру відповідальності, в якому контролюються доходи і витрати.
Коефіцієнт безпеки операційної (виробничої) діяльності коефіцієнт, що показує відносне допустиме зниження обсягу операційної діяльності (обсягу виробництва) з огляду на її прибутковість. Нижньою межею такого зниження є точка беззбитковості.
Коефіцієнт маржинального прибутку відношення маржинального прибутку до доходу (виручки) від продажу продукції.
Маржинальний прибуток різниця між доходом (виручкою) від продажу продукції і змінними витратами.
Операційний ліверидж показник, що характеризує відносну зміну прибутку внаслідок відносної зміни обсягу продажу продукції.
Точка беззбитковості обсяг виробництва, за якого сукупні операційні витрати дорівнюють доходу (виручці) від продажу продукції.
Цільовий прибуток прибуток, який для підприємства є прийнятним (бажаним) у певному періоді, виходячи з його стратегічних завдань.


_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
13PAGE 15


13PAGE 14415
Управління витратами

Root Entry

Приложенные файлы

  • doc 10732771
    Размер файла: 538 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий