Робочий зошит для практичних ДО-10

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Хмельницький торговельно-економічний коледжРОБОЧИЙ ЗОШИТ
для практичних робіт з
дисципліни «Основи правознавства»Хмельницький
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни „Основи правознавства” для підготовки молодших спеціалістів з галузі знань 0201 Культура, напряму 020105 Документознавство та інформаційна діяльність, спеціальності 5.02010501 Діловодство.
Робочий зошит для практичних робіт з дисципліни „Основи правознавства” розроблений на основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста напряму 020105 Документознавство та інформаційна діяльність.


Укладач : І. Є. Чепка викладач вищої категорії, викладач-методист.

З м і с т


Витяг з робочої програми навчальної дисципліни .................................................. 4
Практичне заняття № 1 ............................................................................................... 5
Практичне заняття № 2 ............................................................................................. 11
Практичне заняття № 3 ............................................................................................. 18
Рекомендована література ............................................................................. 25
Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Кіл-ть год
№ практ.
Тема та зміст практичного заняття
Література

1
2
3
4

2
1
Практичне заняття 1
Тема: Адміністративне право
Вирішення практичних ситуацій.
4; 10; 15. с. 7 – 45; 18. с. 94 – 115; 21; 26. с. 85 – 124; 27. с. 89 – 105; 28. с. 129 – 152; 32-45.

2
2
Практичне заняття № 2.
Тема: Цивільне право.
Вирішення практичних ситуацій.
13; 14; 18. с. 116 – 135; 20; 24. с. 61 – 89; 25. с. 100 – 120; 27. с. 143 – 190; 28. с. 183 – 235.

2
3
Практичне заняття № 3.
Тема: Трудове право
Вирішення практичних ситуацій.
6; 7; 8; 9; 17; 26. с. 203 – 265; 27. с. 138 – 153; 28. с. 235 – 316; 29; 32 – 45.

6
3
Разом


Практична робота № 1

Тема: Адміністративне право

Мета і завдання: в результаті виконання завдань практичної роботи навчити студентів приймати конкретні рішення, застосовувати свої знання з дисципліни та норми адміністративного права в конкретних ситуаціях; аналізуючи ситуацію, передбачити можливий розвиток подій; формулювати аргументований план дій; виховувати у студентів почуття відповідальності за прийняте рішення, об’єктивність та цілеспрямованість в досягненні поставленої мети за допомогою адміністративно-правових норм, виховання правової свідомості і культури.

Методичне забезпечення заняття: Кодекс України про адміністративні правопорушення, опорний конспект, зразки документів, словник юридичних термінів.

Для виконання практичного заняття студент повинен:

Вміти:

охарактеризувати систему, предмет адміністративного законодавства;
розкрити зміст адміністративних правовідносин, адміністративних правопорушень, визначати суб’єктів адміністративних правовідносин, склад адміністративного правопорушення;
проаналізувати способи захисту порушених прав і інтересів суб’єктів адміністративного права
Знати:

предмет правового регулювання адміністративного права;
склад адміністративних правопорушень в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, фінансів, підприємницької діяльності, якості продукції та її стандартизації;
специфічні ознаки, які вирізняють адміністративно-правові відносини з поміж інших правових відносин;
суб’єкти, об’єкти та зміст адміністративно-правових відносин;


Завдання № 1
Головний державно-санітарний лікар м. Хмельницького прийняв рішення про тим часове відсторонення від роботи кількох працівників підприємств торгівлі, що були носіям й збудників інфекційного захворювання.
Питання:
Чи правомірні дії посадової особи?
Чи можна віднести цей захід до заходів адміністративно-правового примусу?
Як вирішити ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 2
У Сихівський РВ ЛМУ УМВСУ у Львівській області 30 червня 2010 р. надійшла письмова заява від мешканців одного з будинків по вул. Стрийській, що з березня 2010 р. працівники кафе “Лілея”, яке розташоване в безпосередній близькості до вікон житлового будинку, порушують встановлений режим роботи (з 12.00 до 22.00 год.), тишу, використовуючи “живу” музику.
Питання:
Дайте правову оцінку дій працівників кафе.
Які заходи можуть бути вжиті до адміністрації кафе?
Як вирішити ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 3
Гр. Хімко, перебуваючи на посаді спеціаліста у відділі торгівлі міської ради, була уповноважена на перевірку дотримання Правил торгівлі на міському ринку і складання протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, відповідно до ст. 255 Кодексу про адміністративні правопорушення.
Як стало відомо працівникам прокуратури, вона досить часто не зважала на грубі порушення цих правил особами, які торгували на ринку, а також сприяла у підприємницькій діяльності особам, які не мали на це відповідного дозволу. За це вона отримувала м’ясо, інші продукти, транспортні послуги директора ринку.
Уповноваженим прокурором було складено протокол про порушення Закону України “Про боротьбу з корупцією” і матеріали справи передано до суду.
Питання:
Дайте правовий аналіз даної справи.
Як вирішити ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 4
Житель м. Хмельницького, Зуєв І. Ф., звернувся із заявою до Хмельницького міського голови, в якій просив видати дозвіл на розміщення об’єкту торгівлі – магазину по торгівлі продовольчими товарами у власному приміщенні.
Питання:
Хто має право розглядати такі заяви?
Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.
Методичні рекомендації щодо виконання ситуаційних завдань

Вирішення ситуаційного завдання, що містить певну спірну ситуацію з того чи іншого питання, передбачає кілька етапів. Ці етапи певною мірою схожі на стадії процесу застосування права:
перший етап – ознайомившись з умовами завдання, необхідно виявити фактичні обставини справи. Тобто студенти повинні зрозуміти суть спору, з’ясувати, навколо чого виникла суперечка, які обставини справи мають юридичне значення;
другий етап – передбачає вибір норми права, яка регулює ці суспільні відносини. Студент, обравши ту чи іншу правову норму, саме на її підставі буде приймати відповідні рішення;
третій етап – аналіз змісту норми права, встановлення справжнього смислу норми, змісту волі, що виражається в ній. Студент повинен кілька разів прочитати норму права і зрозуміти ту модель поведінки, яка викладена в ній і, відповідно, вимагається від суб’єктів правовідносин. Норма права – це взірцева модель поведінки;
четвертий етап – прийняття відповідного рішення з посиланням на відповідні статті нормативне-правового акта.
Під час виконання першого ситуаційного завдання користуючись Кодексом про адміністративні правопорушення необхідно визначити правомірність дій посадової особи та опираючись на розділ 2 КпАП визначте види адміністративного примусу.
Виконуючи другу практичну ситуацію студентам необхідно звернути свою увагу на коло суспільних відносин що описане в ситуації та користуючись розділом 2 КпАП визначити заходи адміністративного примусу.
В третій практичній ситуації студентам необхідно звернути особливу увагу на застосування нормативно-правових актів за сукупністю, зокрема Правил торгівлі на міському ринку, Кодексу про адміністративні правопорушення, Закону України „Про боротьбу з корупцією”. Користуючись вище вказаними нормативно-правовими актами, зокрема главою 19 КпАП і зразками нормативно-правової документації студентам необхідно скласти проект протоколу про адміністративні правопорушення.
Виконуючи четверту практичну ситуацію студентам необхідно визначити суб’єктів адміністративного права України, користуючись Конституцією України та Кодексом України про адміністративні правопорушення пригадати повноваження суб’єктів адміністративного права і дати відповідь на питання: „хто має право розглядати такі заяви”, а також використовуючи КпАП та зразки оформлення нормативно-правових документів скласти проект заяви про видачу дозволу на розміщення об’єкту торгівлі.
Практична робота № 2

Тема: Цивільне право

Мета і завдання: в результаті виконання завдань практичної роботи навчити студентів приймати конкретні рішення, застосовувати свої знання з дисципліни та норми цивільного права в конкретних ситуаціях; аналізуючи ситуацію, передбачити можливий розвиток подій; формулювати аргументований план дій; виховувати у студентів почуття відповідальності за прийняте рішення, об’єктивність та цілеспрямованість в досягненні поставленої мети за допомогою правових норм, виховання правової свідомості і культури.

Методичне забезпечення заняття: Цивільний кодекс України, опорний конспект, зразки договорів, словник юридичних термінів.

Для виконання практичного заняття студент повинен:

Вміти:

охарактеризувати систему цивільного законодавства;
розкрити зміст предмета та метод цивільного права, порядок здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків;
проаналізувати способи захисту цивільних прав, спільне і відмінне між фізичними та юридичними особами;
дати визначення власності та її форм, зобов’нзального права;
пояснити, за яких умов виникають та припиняються зобов’язання.
Знати:

предмет правового регулювання цивільного права;
норми права, що складають загальну і особливу частину цивільного права;
основні засади цивільно-правового регулювання товарно-грошових відносин;
специфічні ознаки, які вирізняють цивільно-правові відносини з поміж інших правових відносин;
суб’єкти, об’єкти та зміст цивільно-правових відносин;
джерела цивільного права.


Завдання № 1
Громадянин Костильов уклав договір купівлі-продажу із громадянином Полуніним, за умовами якого купує в Костильова набір антикварних столових меблів. У договорі був передбачений пункт, в якому йшла мова про те, що передбачає дозвіл всіх можливих суперечок, пов’язаних з купівлею-продажем, тільки між продавцем і покупцем і забороняє сторонам договору звертатись до суду щодо захисту своїх прав.
Однак, виявивши в куплених меблях значний дефект, Полунін звернувся до суду з вимогою розірвати договір купівлі-продажу.
Костильов просив суд відмовити у задоволені позовних вимог Полуніна, адже за умовами договору, він не може звертатись до суду.
Питання:
Що означає обмеження правоздатності і дієздатності?
Яке рішення повинен прийняти суд? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 2
Старший товарознавець магазину „Господарка” Сошенко М. Г. був уповноважений на укладання договору поставки холодильників „Мінск”, „Атлант”, „Норд”. Але оскільки у постачальника таких марок на даний момент не виявилось, Сошенко М. Г. уклав договір на поставку холодильників марок „Кристал” та „Дніпро”. Коли партія цих холодильників була доставлена, директор магазину заявив Сошенко М. Г., що потреби в укладанні договору на їх поставку не було, холодильники цих марок не користуються попитом. Крім того, йому надавались повноваження на укладання договору про поставку холодильників „Мінск”, „Атлант”, „Норд”.
Питання:
Які повноваження моє представник?
Кому належать права та обов’язки, що їх набуває представник?
Від чийого імені Сошенко М. Г. уклав договір поставки холодильників „Кристал” та „Дніпро”?
Вирішіть спір. Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 3
Іванченко, Шматків і Тяпукян – працівники торгівельної фірми були засуджені судом до тривалих строків позбавлення волі за розкрадання товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 180 тис. грн. Як додаткове покарання була встановлена конфіскація майна. В одного із засуджених – Іванченка був будинок на праві приватної власності вартістю 100 тис. грн, а в Тяпукяна – автомобіль „Шкода-Октавїя” вартістю 70 тис. грн. Торгівельна фірма звернулася до суду з позовом до трьох засуджених про стягнення з них 180 тис. грн. Суд задовольнив позовні вимоги фірми й видав їй виконавчий лист. На підставі цього документа судовим виконавцем у встановленому порядку були реалізовані будинок і машина. Іванченко й Тяпукян оскаржили дії судового виконавця на тій підставі, що з кожного з них стягнули суми в розмірі, що перевищує 1/3 заборгованості.
Питання:
Що таке солідарне зобов’язання?
У чому полягає відмінність солідарних та часткових зобов’язань?
Що є підставою виникнення солідарного зобов’язання?
Чи обґрунтовані дії судового виконавця? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 4
Під час руху вантажного автомобіля, що належав автокомбінату, по шосе, у недозволеному місці раптом з’явився пішохід. Шофер Микитенко, щоб уникнути наїзду на пішохода, виїхав на тротуар і розбив вітрину магазину „Гастроном”.
Керівництво магазину звернулося з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної наїздом автомашини на вітрину.
Питання:
Що розуміється під крайньою необхідністю?
У чому правомірність дій особи в стані крайньої необхідності?
Хто має відшкодовувати заподіяну шкоду? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 5
Миколаївська фірма „Плодоовоч” уклала договір із Сімферопольським консервним заводом про поставку овочевих консервів. При отриманні партії в ящиках був виявлений бій, який, на думку працівників бази, став наслідком того, що скляний посуд покладали разом із жерстяним. У відповідь на претензію бази завод повідомив, що порушень упаковки не було, оскільки за умовами договору дозволяється відправляти консерви як у скляній, так і в жерстяній упаковці. Вірогідно, що бій спричинила необережність при розвантаженні.
Питання:
Як вирішити суперечку? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Методичні рекомендації щодо виконання ситуаційних завдань

При виконання першого ситуаційного завдання студентам користуючись Цивільним кодексом України в першу чергу потрібно визначити коло суспільних відносин про які йдеться в ситуації. Далі необхідно звернути увагу на істотні умови дійсності договорів та особливості укладання договору купівлі-продажу.
Використовуючи книгу І, розділ 2, главу 4 Цивільного кодексу України визначити що являє собою правоздатність і дієздатність.
Виконуючи друге ситуаційне завдання студентам необхідно звернути увагу на книгу І, розділ 4, глава 16-17 Цивільного кодексу України, які дають роз’яснення правочину, порядок та підстави його здійснення, а також користуючись главою 68 визначити підстави діяльності представника магазину. Користуючись зразками нормативно-правових документів та главою 54 ЦК складіть проект договору поставки.
В третьому ситуаційному завданні за допомогою глави 52 ЦК необхідно визначити види та підстави виникнення цивільної відповідальності, визначити спільне та відмінне солідарної та часткової відповідальності.
Під час виконання четвертого ситуаційного завдання студентам необхідно звернути увагу на випадки виникнення зобов’язань із заподіяння шкоди та порядок відшкодування завданих збитків.
В п’ятому завданні необхідно визначити особливості та істотні умови договору поставки, а також відповідно до глави 54 ЦК Укр. визначити хто буде нести відповідальність за втрати. Користуючись зразками нормативно-правової документації необхідно скласти акт приймання продукції (товарів) за якістю.
Практична робота № 3

Тема: Трудове право

Мета і завдання: в результаті виконання завдань практичної роботи навчити студентів приймати конкретні рішення, застосовувати свої знання з предмету та норми права в конкретних ситуаціях; аналізуючи ситуацію, передбачити можливий розвиток подій; формулювати аргументований план дій; виховувати у студентів почуття відповідальності за прийняте рішення, об’єктивність та цілеспрямованість в досягненні поставленої мети за допомогою норм трудового права, виховання правової свідомості і культури.

Методичне забезпечення заняття: Кодекс законів про працю України, Кримінальний кодекс України, опорний конспект, Закони України „Про відпустки”, „Про колективні та трудові договори та угоди”, зразки документів, словник юридичних термінів.

Для виконання практичного заняття студент повинен:

Вміти:

визначати зміст та види трудових правовідносин, їх суб’єктів;
характеризувати норми, предмет регулювання колективного договру процедуру його укладання і підписання;
розкрити зміст, характерні ознаки, види і умови трудового договру;
розрізняти основний та неосновний робочий час, режим робочого часу, види часу відпочинку та відпусток;
визначати засоби та методи забезпечення трудової дисципліни трудового розпорядку, заохочення працівників, причини виникнення трудових спорів, конфліктів.
Знати:

загальні засади та джерела трудового права, його місце в системі права України;
предмет, функції трудового права, зміст трудових відносин їх склад та підстави;
правові засади розробки укладання, виконання та припинення колективних та трудових договорів;
сутність та зміст робочого часу, позаробочого часу, правове регулювання режиму робочого часу та відпусток;
що таке трудова дисципліна, матеріальна відповідальність працівників, дисциплінарна відповідальність..Завдання № 1
Директор торговельного підприємства вирішив звільнити з роботи головного бухгалтера Вишневську, яка працювала за сумісництвом, і прийняти на роботу головним бухгалтером постійного працівника. При підготовці наказу виникло питання, як сформулювати причину звільнення і на якій закон належить послатися при звільненні Вишневської.
Питання:
Яким нормативним актом регулюється робота за сумісництвом?
Як вирішити ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 2
Сорокіна працювала продавцем в приватному магазині „Полуничка”. Пропрацювавши рік, вона вимагала надання відпустки, однак адміністрація магазину їй в цьому відмовила, пославшись на те, що у них приватний магазин, а відпустка надається тільки в державних підприємствах торгівлі.
Питання:
Чи правомірна відмова адміністрації магазину?
Який порядок надання щорічної відпустки?
Куди Сорокіна може оскаржити відмову адміністрації в наданні їй відпустки?

Завдання № 3
Валентина подала власнику магазину „Мальвіна” Дмитру заяву про прийняття на роботу в якості продавця. Наказ про її прийняття на роботу Дмитром видано не було, але за усною домовленістю зарплата Валентини мала становити 900 грн. у місяць. Пропрацювавши місяць без вихідних Валентина почала вимагати звірки та ревізії. Її вимога була задоволена. Ревізорами було складено акт про відсутність недостачі. Після проведеної ревізії Валентина віддала ключі від магазину, оскільки з нею не було укладено договору про працевлаштування і нічого не було заплачено за пропрацьований період. Через тиждень після цього до Валентини прийшов Дмитро і повідомив її про виявлену недостачу у розмірі 3500 грн. та поставив вимогу про покриття недостачі. Валентина це зробити відмовилась. Ще через два дні Дмитро подзвонив Валентині і заявив, що якщо не буде внесена сума недостачі в розмірі 7000 грн., то буде спалена її хата, а малолітня дочка вбита. На другий день Дмитро підпалив Валентині сарай.
Питання:
Який порядок оформлення працівника на роботу?
Який порядок і строки виплати заробітної плати працівнику?
Яку відповідальність понесе Дмитро?
Як вирішити ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.

Завдання № 4
Ткаченко працював товарознавцем у приватному магазині, а заробітну плату йому нараховували з розрахунку продавця. Ткаченко звернувся до директора магазину з проханням про виплату йому різниці в окладах, оскільки оклад товарознавця більше ніж у продавця.
Директор магазину роз’яснив Ткаченко, що він, влаштовуючись на роботу, знав про умови оплати праці, зокрема про те, що буде виконувати обов’язки товарознавця, а отримувати зарплату продавця.
Питання:
Який порядок виплати заробітної плати?
До якого органу необхідно звернутись Ткаченку за вирішенням спору?
Як вирішити ситуацію? Обґрунтуйте свою відповідь посиланням на відповідні норми права.


Методичні рекомендації щодо виконання ситуаційних завдань

Виконуючи першу практичну ситуацію студентам необхідно визначити коло суспільних відносин викладених в ситуації, визначити нормативно-правовий акт яким регулюється робота за сумісництвом. Користуючись Кодексом законів про працю (КЗпП) визначити правомірність дій застосованих до героїні практичної ситуації, а також користуючись зразками оформлення правових документів скласти проект наказу про звільнення працівника.
В другому завданні студентам необхідно звернути увагу на особливості оформлення на роботу найманого працівника підприємцем – фізичною особою. Користуючись КЗпП, Законом України „Про відпустки” студентам необхідно визначити порядок надання відпусток працівникам, а також опираючись на главою 15 КЗпП, Закон України “Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)” визначити порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
При виконанні третього завдання студентам необхідно визначити коло суспільних відносин що викладені в практичній ситуації. Користуючись КЗпП визначити порядок оформлення працівника на роботу, а також користуючись Законом України “Про оплату праці” визначити порядок і строки виплати заробітної плати. Але особливу увагу студентам необхідно звернути на кваліфікацію злочинних дій власника магазину тому, що в даному випадку мали місце погрози, шантаж та посягання на власність працівниці.
Під час виконання четвертого завдання користуючись главою 3 КЗпП студентам необхідно пояснити порядок укладання трудового договору, визначити істотні умови трудового договору, а також користуючись Законом України „Про оплату праці” та главою 7 КЗпП визначити порядок і розмір оплати праці працівнику. Відповідаючи на питання: „до якого органу необхідно звернутись Ткаченку за вирішенням спору” студентам необхідно опиратись на главу 15 КЗпП та Закон України „Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)”.
Рекомендована література

Базова
Конституція України: [Текст]: офіц.текст: [прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними Законом України від 8 грудня 2004 р.: станом на 12 квітн. 2012 р.] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Бюджетний кодекс України: [Закон України від 08.07.2010 № 2456-17] : офіц. текст: станом на 12.08.2012 р.// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про державний бюджет України на 2012 рік: [Закон України прийнятий Верховною Радою 22 грудн. 2011 р. №4282-VI] : офіц. текст: станом на 05.08.2012 р.// – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям дітьми [Закон України від 01.06.2000  № 1768-III] : офіц. текст: за станом на 26.07.2011р. // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні [ Закон України  вiд 16.12.1993  № 3721-XII]: офіц. текст: станом на 01.10.2011р.// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту [ Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII ]: офіц. текст: станом на 01.01.2011р.// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про основні напрями бюджетної політики на 2013 рік [Постанова Верховної Ради України від 22.05.2012 № 4824-VІ] // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ [Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 ]: офіц. текст: станом на 27.01.2011// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про місцеве самоврядування в Україні: [Закон України від 21.05.1997  № 280/97-ВР] : офіц. текст: за станом на 07.08.2011 р.// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про державну допомогу сімям з дітьми [Закон України від 21.11.1992  № 2811-XII] : офіц. текст: за станом на 10.07.2011.// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про охорону праці [Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII ]: офіц. текст: за станом на 1 груд. 2011р. // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) [Закон України від 03.03.1998р.]: офіц. текст: за станом на 1 груд. 2011р. // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про колективні договори і угоди [Закон України від 01.07.1993 р.]: офіц. текст: за станом на 1 січня 2012р. // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про оплату праці [Закон України від 24.03.1995 р.]: офіц. текст: за станом на 1 січня 2012р. // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про відпустки: [Закон України від 15.11.1996р.]: офіц. текст: за станом на 1 січня 2012р. // Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Про прожитковий мінімум [Закон України від 15.07.1999 № 966-XIV] : офіц. текст: за станом на 22.05.2008р.// Відомості Верховної Ради України. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Кодекс законів про працю України: за станом 1 груд. 2011р. /Верховна Рада України. – Офіц. вид-во. – К.: Парлам. вид-во, 2011. – 109с. (Бібліотека офіційних видань).
Кодекс України про адміністративні правопорушення. за станом на 1 груд. 2011р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012 – 158 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Кримінальний кодекс України ( від 5 квітня 2001) за станом на 1 груд. 2011р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012 – 258 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002., за станом на 1 груд. 2011р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012 – 35 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Цивільний кодекс. за станом на 1 груд. 2011р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: Парлам. вид-во, 2012 – 256 с. – (Бібліотека офіційних видань).
Битяк Ю.П. Адміністративне право / Битяк Ю.П. – Х.: 2010. – 568 с.
Брич Л.П. Кримінальне право України: загальна частина: підруч. [для студ. вищ.навч. закл.] / Брич Л.П., Навроцький В.О. – К.: 2011. – 650 с.
Бущенко П.А. Трудове право України. підруч. [для студ. вищ.навч. закл.] / Бущенко П.А. Вєтухова І.А. – Х.: 2012. – 465 с.
Погорілко В.Ф. Конституційне право України / Погорілко В.Ф. – К.: 2010. – 325 с.
Правознавство: [підруч. для студ. вищ.навч. закл.] / Варфоломеєва Т. В., Пастухов В.П., Пеньківський В. Ф., Піцан О.М. – К.: 2011. – 584 с.

Допоміжна
Гончаренка В. Г. Юридичні терміни. Тлумачний словник / В. Г. Гончаренка. – К.: Либідь, 2011. – 105 с.
Дмитрешо Ю. Л. Трудове право України: Навчальний посібник. Курс лекцій. / Дмитрешо Ю. Л. – К.: 2010. – 244 с.
Карпенко Д. О. Основи трудового права: Навчальний посібник./ Карпенко Д. О. – К.: 2003. – 656 с.
Трудове право / [Пилипенко П. Д., Бурак В. Я., Козак 3. Я., Синчук С. М.]. – Львів: Кальварія, 2011. - 68 с.
Чулінда Л. І. Українська правнича термінологія. / Л. І. Чулінда – К.: 2011. – 480 с.


Інформаційні ресурси
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційний сайт Верховна Рада України
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Офіційний сайт Міністерство юстиції України
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Офіційний сайт Європейській Суд з право людини
http://[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – Офіційний сайт Міжнародний інститут уніфікації приватного права.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційний сайт Закон і Бізнес.
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Офіційний сайт ліга:закон.


13PAGE 15


13PAGE 14315
15

Приложенные файлы

  • doc 10732773
    Размер файла: 182 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий