тести вища математика.аналітична геометрія

Варіант 1

Першим основоположником аналітичної геометрії (філософ,математик)був?
Жордан-Гаус.
Кронекер-Капелі.
Рене Декарт.
Крамер.


Вектор-це..
Направлений відрізок.
Направлений відрізок який має тільки початок.
Направлений відрізок який не має не початку не кінця.
Направлений відрізок який має і початок і кінець.3.Це загальне [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] рівняння..
Прямої.
Площини.
Кута.
Вектора.4.- це частина площини.
Абциса.
Октанта.
Перпендикуляр.
Коло.


5.Виберіть правильне твердження:
Будь-який вектор з п-вимірним простором,єдиним способом може бути зображений у вигляді лінійної комбінації векторів базису.
Будь-який вектор з п-вимірним простором,єдиним способом може бути зображений у вигляді лінійної комбінації абсцису.
Будь-який вектор з п-вимірним простором,єдиним способом може бути зображений у вигляді прямої комбінації
Будь-який вектор з п-вимірною площиною,єдиним способом може бути зображений у вигляді комбінації


6.Нульовим вектором називають
вектор початок і кінець якого співпадають.
вектор початок і кінець не співпадають.
вектор який не має початку.
вектор який не моє не початку не кінця.
7.Предметом вивчення аналітичної геометрії є вивчення
Геометричних фігур.
Векторів.
Геометричних образів алгебраїчними методами.
Векторних образів,алгебраїчними методами.

8.Кривими лініями другого порядку називають лінії,координати точок яких
дорівнюють 0.
не задовольняють рівняння другого степеня.
дорівнюють 1.
задовольняють рівняння другого степеня.


9.Будь-яке рівняння першого степеня відносно x,y,z визначає:
Довжину.
Площину.
Ширину.
Добуток векторів.

10.Канонічне рівняння це:
рівняння прямої яке проходить через дві точки.
рівняння кривої.
рівняння лінії на площині.
рівняння прямої яка проходить через точку в просторі.


11. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] це:
Рівняння прямої на площині.
Рівняння кола.
Рівняння прямої у відрізках.
Рівняння прямої яка проходить через точку.12. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] виберіть правильну відповідь:
Сума векторів.
Добуток векторів.
Скалярний добуток векторів.
Різниця векторів.2 Варіант


1.Вектори
·бувають:
рівно направлені,нульовий вектор,одиничний,перпендикулярні,колінеарні.
геометричні,лінійні,паралельні.
рівні,не рівні.
не рівно направлені.


2.Це рівняння [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]
Рівняння прямої яка проходить через одну точку.
Рівняння прямої у відрізках.
Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.
Рівняння прямої


3.Рене Декарт основоположник:
Матриць.
Аналітичної геометрії.
Загальної теорії СЛР.
Дії з множинами.


4.Знайдіть з заданих рівнянь,рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом:
y- 7 = -4(x- 1).
y = k x+ b.
A x + B y + C= 0.
x = l t + x0.


5.Вектор який має однакові довжини називається
Нульовим.
Компланарним.
Рівним.
Протилежним.


6.Скалярним добутком векторів
· та
· називають число,яке дорівнює добутку модулів цих векторів на між ними.

синус кута
·.
косинус кута
·.
тангенс кута
·.
котангенс кута
·.

7.Основним методом аналітичної геометрії є метод
Векторів.
Графіків.
Рівняння.
Координат.

8.Колом називають :
Геометричне місце точок,рівновіддалених від центра кола.
Точки по колу.
Сума відстаней до двох заданих точок.
Різниця відстаней до двох заданих точок.


9.Октанта це:
частина площини.
частина вектора.
площина.
рівняння прямої.


10.Виберіть правильне твердження:
Вектор-це відрізок.
Вектор-це відстань до прямої.
Вектор-це відрізок який має початок і кінець.
Вектор-це геометричне місце точок.


11. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]це рівняння:
Прямої яка проходить через точку.
Нормальне рівняння прямої.
Рівняння еліпса.
Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом.12. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ] загальне рівняння прямої,ще можна записати у вигляді:

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]


[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ]

[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть картинку ].

Ax + By + C = 0, \,Аналітична геометрія. Вектори

Приложенные файлы

  • doc 10754433
    Размер файла: 75 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий