639 тесты для 10 класса


639. Як ставилася до розвитку кооперативного руху на захі-дноукраїнських землях на початку ХХ ст. греко-католицька церква?
а) вороже, оскільки “мирські” справи, на думку
УГКЦ, відволікали селян від молитов;
б) нейтрально, оскільки піклування про прибуток і ду-мки про Бога існують паралельно, не перетинаю-чись;
в) позитивно, УГКЦ підтримувала розвиток коопе-ративного руху, очолюючи кооперативні організації
на місцях.
640. Яка організаційна структура відігравала роль головного
національного наукового осередку в Галичині на поча-тку ХХ ст.?
а) товариство “Просвіта”;
б) Наукове товариство ім. Т.Шевченка;
в) “Український дім” у Львові.
641. Патріотичне виховання молоді на Галичині на початку
ХХ ст. здійснювала скаутська організація...
а) “Пласт”; б) “Сокіл”; в) “Січ”.
642. Розставте події в хронологічній послідовності:
4а) діяльність ІІ Державної думи; 1907 р
2б) початок російсько-японської війни; 1904-1905 pp 1в) створення першої організації “Січ”; 1903 р
3г) повстання робітників у Харкові, Горлівці. 1905
643. Хто з указаних українських учених кінця ХІХ – початку
ХХ ст. є автором фундаментальної тритомної “Історіїзапорозьких козаків”?
а) А.Кримський;
б) Д.Яворницький;
в) Д.Багалій.
644. Назвіть дату відкриття пам’ятника Богдану Хмельниць-кому в Києві.
а) 1888 р.; б) 1895 р.; в) 1879 р.
645. Засновником української національної класичної музи-чної школи на початку ХХ ст. був відомий компози-тор...
а) М.Лисенко;
б) М.Леонтович;
в) С.Людкевич.
646. На початку ХХ ст. в духовному житті Наддніпрянської
України, що перебувало під контролем Російської Пра-вославної Церкви, активізується рух...
а) за утворення Української автокефальної церкви;
б) за поширення впливу Української греко-католицької
церкви;
в) за свободу совісті та віросповідання.
647. У якому місті в 1908 р. було утворено “Клуб русскихнационалистов”, що за сприяння російської влади здій-снював активну боротьбу проти українського націона-льного руху?
а) в Харкові; б) в Києві; в) в Одесі.
648. “Справа Бейліса” – це показовий судовий процес анти-семітського спрямування, який проходив у період сто-липінської реакції...
а) у Житомирі; б) у Києві; в) в Одесі.
649. Еміграція українських селян із Західної України на по-чатку ХХ ст. в США та Канаду...
а) погіршувала становище тих, що залишилися, тому
що зростав рівень їх експлуатації;
б) покращувала становище тих, хто залишився, тому
що до них переходила земля переселенців;
в) полегшувало становище тих, хто залишився, тому
що зменшення чисельності робочої сили підвищува-ло її вартість.
650. Яка організаційна структура керувала діяльністю укра-їнських кооперативів на західноукраїнських землях на
початку ХХ ст.?
а) Сільський союз “Господар”;
б) Сільськогосподарський союз українських коопера-тивів;
в) Крайовий союз ревізійний.
651. Ініціатором “Верховинської акції”, що проводилася в
Західній Україні на початку ХХ ст., був...
а) Ю.Фірцак;
б) А.Шептицький;
в) М.Січинський.
652. Яка з діючих в Україні на початку ХХ ст. організацій
була ініціатором і активним учасником єврейських пог-ромів?
а) „Союз русского народа”;
б) „Киевский клуб русских националистов”;
в) „Русское собрание”.
653. Скільки депутатів-українців потрапили до австрійсько-го парламенту в результаті виборів 1907 р.?
а) 5; б) 27; в) 32.
654. Хто з відомих державних діячів Російської імперії від-ніс у 1910 році українців до „інородців”?
а) С.В.Вітте; б) П.А.Столипін; в) В.П.Коковцев.
655. Скільки металургійних підприємств діяло в Україні у
1913 році?
а) 8; б) 15; в) 21.
656. Якою була питома вага української промисловості в
загальноімперській промисловості напередодні Першої
світової війни?
а) менше ніж 15 %; б) 20 %; в) майже 25 %.
657. У 1914 р. російська влада заборонила святкування на
території Наддніпрянщини...
а) 100-річчя від дня народження Т.Шевченка;
б) 260-річчя від дня Переяславської ради;
в) 205-річчя від дня Полтавської битви.
658. Виберіть правильне твердження. „Перша світова вій-на...”
а) ...згуртувала українське суспільство;
б) ...розколола українське суспільство;
в) ...неоднозначне вплинула на українське суспільство.
659. На які українські землі претендувала Російська імперія
напередодні та в ході Першої світової війни?
а) на Волинь і Поділля;
б) на Галичину і Буковину і Закарпаття;
в) на Закарпаття і Бессарабію.
660. На які українські землі претендувала Австро-Угорщина
в Першій світовій війні?
а) на Галичину, Буковину і Закарпаття;
б) на Волинь і Поділля;
в) на Закарпаття, Бессарабію, Причорномор’я.
661. У Маніфесті Головнокомандувача російською армією
Миколи ІІ в серпні 1914 р. вторгнення російських
військ у Галичину розцінювалося як:
а) продовження справи Івана Калити;
б) продовження справи Богдана Хмельницького;
в) продовження справи Петра І.
662. Визначте заходи, яких уживала російська окупаційна
влада проти українства під час Першої світової війни:
а) закривалися українські газети, журнали, друкарні;
б) заборонялася діяльність „Просвіт”;
в) заборонялася діяльність українських партій;
г) закривалися польські школи;
д) зазнавала переслідувань греко-католицька церква;
е) заборонялася діяльність католицької церкви;
є) вся адміністрація складалася лише з російських вій-ськових.
663. Царизм вважав Галичину та Буковину:
а) частиною Росії;
б) складовою частиною Австро-Угорщини;
в) землями, яким необхідно надати допомогу в здо-бутті незалежності.
664. Виберіть правильне твердження.
У 1914–1917 рр. бойові дії на території України відбу-валися в районі:
а) Східної Галичини;
б) Східної Галичини, Волині, Київщини;
в) Східної Галичини, Волині, Північної Буковини.
665. Знайдіть відповідники стосовно того, якою була пози-ція політичних сил в українських землях щодо Першої
світової війни:
1) Карпатсько-руський
визвольний комітет;
2) Головна Українська
Рада;
3) Союз визволення
України;
4) Товариство українських
поступовців.
а) пацифістська;
б) підтримка російського
уряду у війні;
в) підтримка Австро-Угорщини;
г) боротьба проти Росії
та Австро-Угорщини.
666. Виберіть правильне твердження.
Наприкінці серпня 1914 р. почалося формування Легіо-ну Українських Січових Стрільців. Це військова части-на, сформована:
а) в Австро-Угорщині з місцевих українців на доброві-льних началах;
б) в Росії з військовополонених галичан;
в) в Австро-Угорщині з полонених українців Російської
імперії.
667. Головну Українську Раду у Львові в 1914 році очолив:
а) Д.Антонович;
б) М.Грушевський;
в) К.Левицький.
668. Легіон Українських січових стрільців створювався в
1914 році за ініціативою:
а) Союзу визволення України;
б) уряду Австро-Угорщини;
в) Головної української ради;
г) російського уряду (із військовополонених галичан).
669. Виберіть правильне твердження.
Союз визволення України – це політична організація,
створена:
а) емігрантами з Наддніпрянщини в серпні 1914 року з
метою пропагування ідеї самостійної України;
б) в Західній Україні австро-угорською владою з ме-тою антиросійської пропаганди;
в) у західноукраїнських землях українцями за допомо-гою Росії з метою антиавстрійської пропаганди.
670. Галицька битва відбулася між:
а) російськими та австрійськими військами;
б) російськими та німецькими військами;
в) німецькими та австрійськими військами.
671. Галицька битва відбулася:
а) в серпні – вересні 1914 р.;
б) 23 серпня 1914 р.;
в) у березні 1915 р.
672. У результаті Галицької битви поразки зазнала:
а) російська армія;
б) німецька армія;
в) австро-угорська армія.
673. Наступ російської армії після Галицької битви тривав
до березня 1915 року, поки:
а) після чотирьохмісячної облоги капітулювала фор-теця Перемишль;
б) російська армія захопила частину Карпат;
в) російська армія захопила Галичину й Буковину.
674. На західноукраїнських землях, окупованих російськими
військами, було утворено:
а) Карпато-Буковинське u1074 в генерал-губернаторство;
б) Галицько-Буковинське генерал-губернаторство;
в) Російське генерал-губернаторство.
675. Назвіть австро-угорський концентраційний табір, який
під час Першої світової війни дістав назву „УкраїнськаГолгофа”?
а) Заксенхаузен;
б) Собібур;
в) Оранієнбург;
г) Талергоф.
676. Ким був Д.Вітовський?
а) командиром Січових стрільців;
б) командувачем Південно-Західного фронту;
в) керівником Головної української ради.
677. Під час російської окупації західноукраїнських земель
під час І Світової війни репресій зазнав:
а) архієпископ Євлогій;
б) митрополит греко-католицької церкви А.Шепти-цький;
в) Київський митрополит Володимир.
III КУРС
678. Яку позицію щодо державного будівництва відстоюва-ла на початку української революції 1917–1920 рр.
українська партія соціал-революціонерів (УПСР)?
а) Україна – незалежна держава;
б) Українська республіка – автономія в складі Росій-ської демократичної республіки;
в) Україна – невід’ємна частина Російської держави.
679. Скільки партій, що діяли на політичній арені України в
1917 р., входили до складу Центральної Ради?
а) 5; б) 8; в) 15.
680. Коли була утворена Центральна Рада?
а) березень 1917 р.;
б) квітень 1917 р.;
в) листопад 1917 р.
681. Хто став головою Української Центральної Ради?
а) В.Винниченко; б) М.Грушевський; в) С.Петлюра.
682. Відберіть факти, що стосуються біографії М.Грушев-ського:
а) у 1920 р. повернувся з еміграції в Україну;
б) створив у Відні Український соціологічний інсти-тут;
в) помер у Кисловодську;
г) є автором праці “Історія України-Руси”;
д) до кінця життя займався активною політичною
діяльністю.
683. Коли відбувся Український Національний конгрес?
а) 4 березня 1917 р.;
б) 19 квітня 1917 р.;
в) 25 жовтня 1917 р.
684. Хто був першим головою Генерального Секретаріату
Центральної Ради?
а) М.С.Грушевський;
б) В.К.Винниченко;
в) С.В.Петлюра.
685. Визначте мету, якої ніколи не було у Центральної Ради:
а) автономія України в складі російської держави;
б) проголошення незалежності та самостійності
України;
в) унія з Польщею проти Росії;
г) союз із Росією для боротьби проти країн Антанти.
686. Який орган влади являла собою Центральна Рада з кві-тня 1917 р.?
а) законодавчий;
б) виконавчий;
в) судовий.
687. З якими державами Центральна Рада мала офіційні ди-пломатичні стосунки?
а) Австро-Угорщина, Німеччина;
б) Англія, Франція;
в) Польща, Туреччина.
688. Яка організація чи установа виступила ініціатором
створення української національної армії в 1917 р.?
а) Центральна Рада;
б) Тимчасовий уряд;
в) Український військовий клуб ім. П.Полуботка.
689. Збройний виступ самостійників на початку липня
1917 р. був викликаний:
а) прийняттям ІІ Універсалу;
б) липневою політичною кризою в Росії;
в) поразкою на фронті.__

Приложенные файлы

  • docx 10762564
    Размер файла: 28 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий