Розв’язання задач(ФДСП)

язання екзаменаційних задач (ФДСП)

Білет № 1
Визначити обсяги грошових потоків за окремими видами діяльності підприємства, якщо відомі такі дані: підприємство отримало кредит у сумі 100 тис.грн.; - у результаті емісії звичайних акцій на підприємство надійшло 40 тис.грн.; - обсяг виручки від реалізації продукції становив 250 тис.грн; підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства – 10 тис.грн.; підприємство продало облігації внутрішньої державної позики – 60 тис.грн.; собівартість виробництва продукції становить 170 тис. грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 250 -170 = 80 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = 10 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 100 +40+60 = 200 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 80 + 10 +200 = 290 тис. грн.

Білет № 2
Три підприємства А, Б і В уклали договір про ведення спільної діяльності без створення нової юридичної особи. До здійснення внесків згідно з договором про спільну діяльність активи А становили 1,5 млн. грн.; Б – 1 млн. грн.; В – 2 млн. грн. Внесок А у фінансування спільної діяльності дорівнює 100 тис.грн., Б – 50 тис.грн., В – 200 тис.грн. Ведення спільної діяльності за договором покладено на підприємство А. Після завершення спільної діяльності та повної сплати всіх податків вартість спільно контрольованого майна зросла на 20%.
Визначити, яким чином змінювалися активи та пасиви учасників спільної діяльності після здійснення внесків та розподілу спільного майна по завершення спільної діяльності.

Розв’язання.
Статутний капітал становить: 100+50+200=350 тис. грн..

Визначимо частки учасників:
А: 100/350 = 0,29
Б: 50/350 = 0,14
В: 200/350 = 0,57

Зростання вартості спільного майна:

· М = 350*(120/100) = 420 тис. грн.

Зростання вартості майна кожного учасника:

· А = 420*0,29 = 121,8 тис. грн.

· Б = 420*0,14 = 58,8 тис. грн..

· В = 420* 0,57 = 239,4 тис. грн.

Активи учасників складуть:
А: 1500+121,8-100=1521,8 тис. грн..
Б: 1000+58,8-50 = 1008,8 тис. грн.
В: 2000+239,4-200 = 2039,4 тис. грн.

Білет № 3
Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організовано відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними: номінальна вартість акцій – 400 грн.; курс емісії – 120%; кількість які підлягають розміщенню, - 10000шт.; накладні витрати, пов’язані із заснуванням підприємства, - 40000грн.; на момент скликання установчих зборів АТ всі акції було сплачено за ціною емісії.
Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного АТ.

Розв’язання.
Визначимо статутний капітал підприємства.
СК = НС*Ча = 400*10000 = 4000 000 грн.

Мінімальний розмір статутного капталу:
Мін = 1250 * 744 = 930 000 грн.

Знайдемо курсову вартість акцій:
КС = НС *Ке = 400* (120/100) = 480 грн.

Додатково вкладений капітал:
ДВК = 10000 * (480 – 400) = 800000 грн.

Неоплачений капітал: 0 грн.
Вилучений капітал: 40000 грн.

Акціонерне товариство буде зареєстровано.
І розділ пасиву балансу матиме вигляд:

Показник
тис. грн..

Статутний капітал
Додатково вкладений капітал
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
4000
800

(0)
(40)

Власний капітал
4760


Білет № 4
Трьома фізичним особами (А,Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується даними: зазначена в установчих документах частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А – 50%, Б – 30%, В – 20%; на момент реєстрації ТОВ учасник А вніс 40 тис.грн., що становить 80% його частки в статутному капіталі; учасник Б – 50 тис.грн.; а учасник В – 20 тис.грн. Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ.

Розв’язання.
Частка учасника А:
40 тис. грн.. – 80 %
х тис. грн. – 100 %

13 EMBED Equation.3 1415= 50 тис. грн..

Визначимо статутний капітал:
50 тис. грн. – 50 %.
х тис. грн.. – 100 %.

13 EMBED Equation.3 1415=100 тис. грн.

Внесок учасника Б повинен бути: 100*(30/100) = 30 тис. грн..
Внесок учасника В повинен бути: 100*(20/100) = 20 тис. грн.

Визначимо оплачений капітал:
ОК = 40 + 50 +20 = 110 тис. грн..

Додатково вкладений капітал: 110 -100 = 10 тис. грн..

І розділ пасиву балансу матиме вигляд:

Показник
тис. грн..

1. Статутний капітал
2.Додатково вкладений капітал
100
10

Власний капітал
110


Білет № 5
Трьома фізичними особами (А,Б і В) прийнято рішення про заснування товариства з обмеженою відповідальністю. Формування стартового капіталу ТОВ характеризується такими даними: зазначена в установчих документах відносна частка окремих учасників у статутному капіталі становить: А – 40%, Б – 35%, В – 25%. На момент реєстрації ТОВ учасник В вніс 66 тис.грн., що становить 110% його частки в статутному капіталі; учасник А – 70 тис.грн., учасник Б – 60 тис.грн. Навести всі позиції першого розділу пасиву балансу наново створеного ТОВ.

Розв’язання.
Частка учасника В:
66 тис. грн.. – 110 %
х тис. грн. – 100 %

13 EMBED Equation.3 1415= 60 тис. грн..

Визначимо статутний капітал:
60 тис. грн. – 25 %.
х тис. грн.. – 100 %.

13 EMBED Equation.3 1415= 240 тис. грн.
Внесок учасника А повинен бути: 240*(40/100) = 96 тис. грн..
Внесок учасника Б повинен бути: 240*(35/100) = 84 тис. грн.

Визначимо оплачений капітал:
ОК = 70 + 60 + 66 = 196 тис. грн..
Неоплачений капітал: 240 -196 = 44 тис. грн..

І розділ пасиву балансу матиме вигляд:
Показник
тис. грн..

1. Статутний капітал
2. Неоплачений капітал
240
(44)

Власний капітал
196


Білет № 6
Прийнято рішення про заснування відкритого акціонерного товариства. Засновниками була організована відкрита підписка на акції, результати якої характеризуються такими даними: номінальна вартість акцій – 30 грн.; курс емісії – 120%; кількість акцій, які підлягають розміщенню, - 30000 шт.; накладні витрати, пов’язані із заснуванням підприємства, - 5000 грн.; на момент скликання установчих зборів АТ в цілому було сплачено 80% номінальної вартості акцій. Чи буде засноване АТ? Який вигляд матиме перший розділ пасиву балансу АТ за умови його реєстрації?

Розв’язання.
Визначимо статутний капітал підприємства.
СК = НС*Ча = 30*30000 = 900 000 грн.

Мінімальний розмір статутного капталу:
Мін = 1250 * 744 = 930 000 грн.

Знайдемо курсову вартість акцій:
КС = НС *Ке = 30* (120/100) = 36 грн.

Додатково вкладений капітал:
ДВК = 30000 * (36 – 30) = 180 000 грн.

Неоплачений капітал: 900000*(100% - 80%) = 180 000 грн.
Вилучений капітал: 5000 грн.

Акціонерне товариство не буде зареєстровано, тому що не виконуються вимоги щодо розміру статутного капіталу.

І розділ пасиву балансу матиме вигляд:

Показник
тис. грн..

1.Статутний капітал
2.Додатково вкладений капітал
3.Неоплачений капітал
4.Вилучений капітал
900
180
(180)
(5)

Власний капітал
895

Білет № 7
Резидент України та нерезидент уклали договір про спільну діяльність підприємств без створення юридичної особи. Ведення спільної діяльності покладено на резидента України. Частка резидента у спільній діяльності становить 80%, частка нерезидента – 20%. За результатами звітного періоду загальна сума доходів від спільної діяльності дорівнює 400 тис. грн.
Обчислити суму чистого доходу, який отримають резидент і нерезидент після оподаткування, якщо доходи останнього були репатрійовані.

Розв’язання.
Визначимо прибуток резидента до оподаткування:
400*(80/100) = 320 тис. грн.

Визначимо податок на прибуток, сплачений резидентом:
320*0,25 = 80 тис. грн.

Визначимо прибуток резидента після оподаткування:
320-80 = 240 тис. грн.

Визначимо прибуток нерезидента після оподаткування:
400*(20/100) = 80 тис. грн.

Визначимо податок на прибуток, сплачений нерезидентом:
80*0,25 = 20 тис. грн.

Визначимо прибуток нерезидента після сплати податку на прибуток:
80-20 = 60 тис. грн.

Визначаємо податок на репатріацію доходів, сплачений нерезидентом:
60*0,15 = 9 тис. грн..

Визначимо чистий прибуток нерезидента після сплати податків:
60-9 = 51 тис. грн.

Білет № 8
Фінансову діяльність підприємства протягом звітного року характеризують такі дані: здійснено розміщення корпоративних прав за курсом 110%; номінальна вартість емісії – 400 тис.грн.; чистий прибуток підприємства – 100 тис. грн.; 60% чистого прибутку спрямовано на виплату дивідендів; 20% чистого прибутку використано на поповнення резервного капіталу; підприємство отримало на безоплатній основі необоротні активи первісною вартістю 50 тис. грн.
Розрахувати приріст власного капіталу підприємства за звітній період у розрізі окремих статей.

Розв’язання.
Курсова вартість акцій складе:
КС = НС * Ка = 400*(110/100) = 440 тис. грн.

Додатково вкладений капітал:
440-400 = 40 тис. грн.
Резервний капітал:
100*0,2 = 20 тис. грн.

Вилучений капітал:
100*0,6 = 60 тис. грн..

Нерозподілений прибуток:
100*0,2 = 20 тис. грн.

Інший додатково вкладений капітал: 50 тис. грн..

І розділ пасиву балансу матиме вигляд:

Показник
тис. грн..

1.Статутний капітал
2.Додатково вкладений капітал
3. Інший додатково вкладений капітал
4. Резервний капітал
3.Неоплачений капітал
4.Вилучений капітал
400
40
50

20
20
(60)

Власний капітал
470


Приріст власного капіталу підприємства: 470-400 = 70 тис. грн..

Білет № 9
Використовуючи дані, наведені в балансі, розрахувати балансовий і капіталізований курси акцій підприємства, якщо середньорічна сума прибутку становить 100 тис.грн, а ставка капіталізації – 20%. Зробити висновки.
Актив
тис.грн.
Пасив
тис.грн.

1. Необоротні активи
500
1. Статутний капітал
200

2. Оборотні активи
200
2. Додатково вкладений капітал
1003. Інший додатковий капітал
704. Нерозподілений прибуток
605. Вилучений капітал
(30)6. Зобов’язання
300

Баланс
700
Баланс
700


Розв’язання.
Визначимо власний капітал підприємства:
200+100+70+60-30 = 400 тис. грн.

Визначимо балансовий курс акцій підприємства:
13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

Визначимо капіталізований дохід підприємства
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Визначимо капіталізований курс акцій підприємства:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
Капіталізований курс акцій вищий за балансовий, тому що капіталізований доход вище власного капіталу підприємства.

Білет № 10
Загальні збори акціонерного товариства „Металург” прийняли рішення про збільшення статутного капіталу підприємства з 40 млн.грн. до 50 млн.грн. шляхом додаткової емісії акцій. На кожні чотири старі акції було вирішено випустити одну нову. Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною вартістю 100 грн. становив 150 грн. Курс емісії нових акцій – 125%. Визначити емісійний дохід емітента та середній біржовий курс акцій після емісії, якщо на зміну курсу вплинув лише факт збільшення капіталу, інші фактори впливу на курс залишилися без змін. Як при цьому зміниться майновий стан акціонера, який володів чотирма акціями до нової емісії, якщо він використав переважне право на купівлю нових акцій.

Розв’язання.
Визначимо кількість акцій до нової емісії:
13 EMBED Equation.3 1415.
Визначимо кількість акцій нової емісії:
Чн = 400000/4 = 100000.

Визначимо номінальну вартість акцій нової емісії:
13 EMBED Equation.3 1415 грн.
Емісійний доход підприємства склав:
ЕД= (1,25 -1)*100000=25000 грн.
Середній біржовий курс акцій:
13 EMBED Equation.3 1415
Приріст доходу акціонера складе:
Дак = 1*500*1,25 – 4*100*1,5= 625-600 = 25 грн.

Білет № 11
Визначити Cash-Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: чистий прибуток від операційної діяльності – 100 тис.грн.; надходження від емісії акцій становлять 250 тис.грн.; надходження від емісії облігацій – 50 тис.грн.; підприємство нарахувало дивіденди на суму 40 тис.грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 100 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = 0 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 250 + 50 - 40 = 260 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 100 + 260 = 360 тис. грн.

Білет № 12
Визначити Cash-Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: чиста виручка від реалізації продукції – 1000 тис.грн.; надходження від емісії акцій становлять 250 тис.грн.; підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис.грн.; витрати на виробництво продукції, пов’язані з виплатою грошових коштів, - 700 тис.грн.; сплачено проценти за користування позичками – 15 тис.грн.; сплачено податок на прибуток – 90 тис.грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 1000 - 700 - 90 = 210 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = 0 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 250 -15 - 40 = 195 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 210 + 195 = 405 тис. грн.

Білет № 13
Визначити Cash-Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: чиста виручка від реалізації продукції – 1000 тис.грн.; надходження від емісії акцій становлять 250 тис.грн.; підприємство нарахувало дивідендів на суму 40 тис.грн.; витрати на виробництво продукції, пов’язані з виплатою грошових коштів, - 700 тис.грн.; сплачено проценти за користування позичками – 15 тис.грн.; сплачено податок на прибуток – 90 тис.грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 1000 - 700 - 90 = 210 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = 0 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 250 -15 - 40 = 195 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 210 + 195 = 405 тис. грн.


Білет № 14
Визначити Free Cash-Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: звичайний прибуток підприємства до оподаткування – 100 тис.грн.; надходження від емісії акцій становлять 250 тис.грн.; надходження від емісії облігацій – 50 тис.грн.; підприємство нарахувало дивідендів на суму – 40 тис.грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 100 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = 0 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 250 + 50 - 40 = 260 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 100 + 260 = 360 тис. грн.

Білет № 15
Визначити Free Cash-Flow за видами діяльності підприємства за звітній період за такими даними: грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн.; надходження від емісії акцій становлять – 250 тис.грн.; надходження від емісії облігацій – 60 тис.грн.; підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму – 40 тис.грн.; собівартість реалізованої продукції – 800 тис.грн.; кошти, спрямовані на придбання основних засобів, - 70 тис.грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = - 800 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = -70 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 50 + 250 + 60 - 40 = 320 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 320 – 800 – 70 = - 550 тис. грн.

Білет № 16
Визначити Free Cash Flow (перед фінансуванням) використовуючи такі показники: величина операційного Cash Flow – 100 тис.грн.; надходження від емісії облігацій – 60 тис.грн.; підприємство нарахувало та виплатило дивідендів на суму 40 тис.грн.; грошові надходження від продажу акцій інших підприємств – 50 тис.грн.; кошти, спрямовані на придбання основних засобів, - 70 тис.грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 100 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = -70 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 60 + 50 - 40 = 70 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 100 – 70 + 70 = 100 тис. грн.

Білет № 17
Розрахувати, через скільки звітних періодів за умови збереження заданих тенденцій щодо руху грошових коштів підприємство зможе погасити свою заборгованість за рахунок операційної діяльності, якщо: операційний Cash Flow за звітній період – 500 тис.грн.; довгострокові зобов’язання – 600 тис.грн.; поточні зобов’язання – 700 тис.грн.; поточні фінансові інвестиції на кінець звітного періоду – 30 тис.грн.; грошові та їх еквіваленти на кінець періоду – 50 тис.грн.; резерв сумнівних боргів – 60 тис.грн.; дебіторська заборгованість – 400 тис.грн.

Розв’язання.
Заборгованість підприємства складе:
Зб = 600 + 700 + 60 = 1360 тис. грн..

Надходження коштів:
Нк = 500 + 30 +50 + 400 = 980 тис. грн.

Період погашення заборгованості складе:
13 EMBED Equation.3 1415 року.
Білет № 18
Розрахувати основні показники, що характеризують структуру капіталу підприємства за такими даними (станом на кінець звітного періоду, тис. грн.): статутний капітал – 800; додатковий капітал – 200; пайовий капітал – 300; резервний капітал – 100; нерозподілений прибуток – 80. Зробити висновки.

Розв’язання.
Власний капітал підприємства складе:
ВК = 800 + 200 +300 + 100 +80 = 1480 тис. грн..

Частка статутного капіталу:
13 EMBED Equation.3 1415
Частка додаткового капіталу:
13 EMBED Equation.3 1415
Частка пайового капіталу:
13 EMBED Equation.3 1415
Частка резервного капіталу:
13 EMBED Equation.3 1415
Частка нерозподіленого прибутку:
13 EMBED Equation.3 1415

Найбільшу частку складає статутний капітал (54%), найменшу – нерозподілений прибуток (5,4%).
Білет № 19
Визначте оптимальну структуру фінансування інвестицій з метою максимізації рентабельності власного капіталу, за такими даними, тис. грн.: - загальний обсяг інвестицій – 400; - базова рентабельність інвестицій – 25% (при базовому рівні відсотків за кредит 20%); - можливі варіанти структури джерел фінансування (частка власного капіталу): 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%.
Починаючи з 50% (включно) зростання позикових джерел фінансування в загальній структурі капіталу на 10% викликає збільшення відсотків за кредит на 1%.

Розв’язання.
Використаємо формулу середньозваженої структури капіталу
13 EMBED Equation.3 1415

ВК = 400*0,8 = 320 тис. грн..
ПК = 400*0,2 = 80 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 23%
2) ВК = 400*0,7 = 280 тис. грн..
ПК = 400*0,3 = 120 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 22%

3) ВК = 400*0,6 = 240 тис. грн..
ПК = 400*0,4 = 160 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 21%
4) ВК = 400*0,5 = 200 тис. грн..
ПК = 400*0,5 = 200 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 20,36 %
5) ВК = 400*0,4 = 160 тис. грн..
ПК = 400*0,6 = 240 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 19,9 %
6) ВК = 400*0,3 = 120 тис. грн..
ПК = 400*0,7 = 280 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 19,6 %
Оптимальна структура капіталу: ВК = 120 тис. грн. ПК = 280 тис.
грн. (Показник WACC мінімальний)

Білет № 20
Емісія облігацій підприємств характеризується такими параметрами: курс емісії облігацій – 90%; курс погашення облігацій – 100%; номінальна процентна ставка – 20%; період обігу облігацій – 5 років. Розрахувати ефективну ставку процента.

Розв’язання.
Ефективна ставка відсотка розраховується за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
g = Ke – Kн = 90% - 100% = -10 %

13 EMBED Equation.3 1415= 20 %

Білет № 21
Збори учасників ТОВ „Х” прийняли рішення про його поділ на два товариства у співвідношенні 60:40. Баланс ТОВ „Х” до реорганізації має такий вигляд, тис.грн.:
Актив
тис.грн.
Пасив
тис.грн.

1. Основні засоби
500
1. Статутний капітал
420

2. Запаси і витрати
150
2. Додатковий капітал
60

3. Дебіторська заборгованість
130
3. Резервний капітал
70

4. Грошові кошти
20
4. Зобов’язання
250

Баланс
800
Баланс
800

Скласти роздільний баланс підприємства за умови, що в процесі реорганізації була проведена переоцінка основних засобів на 10%, а також була списана безнадійна дебіторська заборгованість обсягом 20 тис.грн.

Розв’язання.
Вартість основних засобів після до оцінки складе:
Вос = 500*(110/100) = 550 тис. грн..

Додатково вкладений капітал становить:
ДВКн = 550-500 = 50 тис. грн.

На кінець періоду додатково вкладений капітал становить:
ДВКк = 60 +50 = 110 тис. грн.

Дебіторська заборгованість на кінець періоду складе:
ДЗк = 130-20 = 110 тис. грн..
Резерв сумнівних боргів складе: 20 тис. грн..
Розділимо баланс підприємства
Баланс підприємства „У”
Актив
тис.грн.
Пасив
тис.грн.

1. Основні засоби
330
1. Статутний капітал
252

2. Запаси і витрати
90
2. Додатковий капітал
66

3. Дебіторська заборгованість
66
3. Резервний капітал
42

4. Грошові кошти
12
4. Зобов’язання
150

5. Витрати майбутніх періодів
12Баланс
510
Баланс
510


Баланс підприємства „Z”
Актив
тис.грн.
Пасив
тис.грн.

1. Основні засоби
220
1. Статутний капітал
168

2. Запаси і витрати
60
2. Додатковий капітал
44

3. Дебіторська заборгованість
44
3. Резервний капітал
28

4. Грошові кошти
8
4. Зобов’язання
100

5. Витрати майбутніх періодів
8Баланс
340
Баланс
340


Білет № 22
Визначте оптимальну структуру фінансування інвестицій з метою мінімізації вартості капіталу, за такими даними, тис. грн.: - загальний обсяг інвестицій – 400; - базова рентабельність інвестицій – 25% (при базовому рівні відсотків за кредит 20%); - можливі варіанти структури джерел фінансування (частка власного капіталу): 80%, 70%, 60%, 50%, 40%, 30%.
Починаючи з 50% (включно) зростання позикових джерел фінансування в загальній структурі капіталу на 10% викликає збільшення відсотків за кредит на 1%.

Розв’язання.
Використаємо формулу середньозваженої структури капіталу
13 EMBED Equation.3 1415

ВК = 400*0,8 = 320 тис. грн..
ПК = 400*0,2 = 80 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 23%
2) ВК = 400*0,7 = 280 тис. грн..
ПК = 400*0,3 = 120 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 22%

3) ВК = 400*0,6 = 240 тис. грн..
ПК = 400*0,4 = 160 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 21%
4) ВК = 400*0,5 = 200 тис. грн..
ПК = 400*0,5 = 200 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 20,36 %
5) ВК = 400*0,4 = 160 тис. грн..
ПК = 400*0,6 = 240 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 19,9 %
6) ВК = 400*0,3 = 120 тис. грн..
ПК = 400*0,7 = 280 тис. грн..
13 EMBED Equation.3 1415= 19,6 %
Оптимальна структура капіталу: ВК = 120 тис. грн. ПК = 280 тис.
грн. (Показник WACC мінімальний)

Білет № 23
Підприємство планує здійснити фінансові вкладення в облігації зі строком погашення 3 роки. Облігації можна придбати з дисконтом у 10%, фіксована ставка процента за облігаціями – 20% річних до номіналу (нарахування процентів здійснюється за кожне півріччя). Обсяг фінансових інвестицій – 90000 грн.; комісійна винагорода фінансового посередника за придбання та зберігання облігацій – 2% їх номінальної вартості (сплачується одночасно з придбанням облігацій). Ринкова процентна ставка за аналогічними вкладеннями дорівнює 24%. Провести оцінку доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому всі можливі динамічні методи оцінки.

Розв’язання.
Відсоткова ставка за півріччя складе: 20/2= 10 %.
Піврічна сума відсотків: 90000*0,1 = 9000 грн.
Визначимо теперішню вартість очікуваних доходів за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415= 97219,7 тис. грн.
13 EMBED Equation.3 1415= 47219,3 тис. грн.
Висновки: доцільно вкладати кошти в облігації.

Білет № 24
Підприємство А в січні звітного року придбало частку в 40% у статутному капіталі підприємства Б за розрахунковим балансовим курсом корпоративних прав. Статутний капітал підприємства Б на момент придбання частки становив 2 млн. грн., додатковий капітал – 200 тис.грн., резервний капітал – 250 тис.грн., нерозподілений прибуток – 350 тис.грн. За звітній рік власний капітал інвестованого підприємства зріс у цілому на 20%, а статутний капітал не змінився. Використовуючи метод участі в капіталі, обчислити вартість фінансової інвестиції на початок року, наступного за звітним.

Розв’язання.
Визначимо власний капітал підприємства Б на початок звітного року:
ВК0 = 2000 000 + 200 000 + 250 000 +350 000 = 2800 000 грн.

Визначимо власний капітал підприємства Б на початок року, наступного за звітним:
ВК1 = 13 EMBED Equation.3 14153 360 000 грн.

Визначаємо вартість фінансової інвестиції підприємства А на початок року, наступного за звітним:
13 EMBED Equation.3 14151344 000 грн.

Білет № 25
Оцініть вартість підприємства методом дисконтування Cash-Flow, якщо ставка очікуваних доходів інвесторів за вкладеннями коштів у власний капітал складає 25%, а кредитори готові надавати позики в середньому по ставці 20%. Ставка податку на прибуток – 25%.
тис. грн.:
Показатель / прогнозний період
факт
1
2
3
4

Власний капітал
600

Позиковий капітал
400

Операційний Cash-Flow
120
130
140
150
180

Інвестиційний Cash-Flow
-20
-10
0
20
40


Розв’язання.
Загальний капітал становить: 600+400 = 1000 тис. грн..
Визначимо середньозважену вартість капіталу:
13 EMBED Equation.3 1415
13 EMBED Equation.3 1415= 21%.
Розрахуємо вартість підприємства методом дисконтування Cash-Flow.
Cash-Flow за операційною діяльністю становить:
13 EMBED Equation.3 1415
= 491,87 тис. грн.

Cash-Flow за інвестиційною діяльністю становить:
13 EMBED Equation.3 14151,716 тис. грн.
Чиста вартість підприємства складе:
491,87 +1,716 = 493,59 тис. грн.

Білет № 26
Капітал АТ складає 1 млн. грн. Коефіцієнт заборгованості – 0,4. Вартість залучення позикового капіталу – 18%, вартість обслуговування власного капіталу (рентабельність власного капіталу) – 20%. В рамках існуючої стратегії розвитку підприємство планує здійснити додаткові інвестиції. З метою зниження вартості капіталу підприємства фінансовим контролінгом було внесена пропозиція про збільшення частки позик в структурі капіталу до 50% шляхом залучення додаткових кредитних ресурсів.
Оцініть доцільність фінансування інвестицій за рахунок додаткових позик і підвищення ризику структури капіталу з погляду зниження середньозваженої вартості капіталу підприємства, якщо ставка податку на прибуток підприємства рівна 25%.

Розв’язання.
Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою:
13 EMBED Equation.3 1415
Розрахуємо середньозважену вартість капіталу до збільшення позик:
Позиковий капітал – 1000000*0,4 = 400 000 грн.
Власний капітал – 1000000*0,6 = 600 000 грн.
13 EMBED Equation.3 141517,4 %

Розрахуємо середньозважену вартість капіталу після збільшення позик:
Позиковий капітал – 1000000*0,5 = 500 000 грн.
Власний капітал – 1000000*0,5 = 500 000 грн.
13 EMBED Equation.3 141516,75 %
Фінансування інвестицій за рахунок додаткових позик доцільно, тому що середньозважена вартість капіталу стає нижчою.

Білет № 27
Підприємство придбало на фондовій біржі 4000 акцій за ринковим курсом 140%; номінальна вартість однієї акції становить 200 грн. Витрати, пов’язані з оформленням операції (оплата реєстратору брокеру тощо), дорівнювали 300 грн. (без ПДВ). Розрахувати вартість фінансової інвестиції, яка буде відображена в балансі.

Розв’язання.
Визначимо вартість придбання однієї акції:
13 EMBED Equation.3 1415 грн.

Визначимо вартість придбання пакету акцій:
280*4000 = 1120 000 грн.

Визначимо ПДВ, нарахований на витрати, що пов’язані з оформленням операції:
13 EMBED Equation.3 1415 грн.

Визначимо вартість фінансової інвестиції, яка була відображена у балансі:
1120 000+300+60 = 1120 360.

Білет № 28
Ліквідаційна вартість підприємства становить 60 млн. грн. Прогнозний середньорічний чистий грошовий потік у разі реорганізації – 8500 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу становить 20%. Необхідно визначити економічну вартість підприємства. Що вигідніше: ліквідація або реорганізація?

Розв’язання.
Визначимо теперішню вартість чистого грошового потоку:
РV=FV/(1+r)n = 8500/(1+0,2)1 = 7 083 333 тис. грн.
60 000 000 > 7 083 333 грн.
Вигідніше ліквідація підприємства.

Білет № 29
Емісія облігацій підприємств характеризується такими параметрами: курс емісії облігацій – 90%; курс погашення облігацій – 100%; номінальна процентна ставка – 20%; період обігу облігацій – 5 років. Розрахувати ефективну ставку процента.

Розв’язання.
Ефективна ставка відсотка розраховується за формулою:

13 EMBED Equation.3 1415
g = Ke – Kн = 90% - 100% = - 10 %

13 EMBED Equation.3 1415= 20 %
Білет № 30
Визначити обсяги грошових потоків за окремими видами діяльності підприємства, якщо відомі такі дані: підприємство отримало кредит у сумі 100 тис.грн.; - у результаті емісії звичайних акцій на підприємство надійшло 40 тис.грн.; - обсяг виручки від реалізації продукції становив 250 тис.грн; підприємство отримало дивіденди від володіння корпоративними правами іншого підприємства – 10 тис.грн.; підприємство продало облігації внутрішньої державної позики – 60 тис.грн.; собівартість виробництва продукції становить 170 тис. грн.

Розв’язання.
Розрахуємо грошовий потік за операційною діяльністю за формулою:
13EMBED Equation.31415
ЧГПо = 250 -170 = 80 тис. грн.
Грошовий потік за інвестиційною діяльністю розраховується за формулою:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПі = 0 тис. грн.
Грошовий потік за фінансовою діяльністю розраховується наступним чином:
13EMBED Equation.31415,
ЧГПф = 100 +40+10+60 = 210 тис. грн.
Результати розрахунку суми чистого грошового потоку по операційній, інвестиційній і фінансовій діяльності дозволяють визначити загальний його розмір по підприємству в звітному періоді. Цей показник визначається з такої формули:
13EMBED Equation.31415,
ЧГП = 80 +210 = 290 тис. грн.
Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native1Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 10764568
    Размер файла: 280 kB Загрузок: 7

Добавить комментарий