Эконом теория НАРПХОЗ 2015-2016


AS - LM
 AS және AD қисықтарының  орын  ауыстыруы  кезінде  қалыптасады: Бағаның  тепе-теңдік  күйі  өзгереді, Нарық тепе-теңдігі  өзгереді, Ұлттық өндірістің тепе-тең  көлемі  өзгереді
 AS қисығының кесінділері:  аралық кесінді, кейнсиандық кесінді (қысқы мерзімді кезең), классикалық кесінді (ұзақ мерзімді кезең)
 AS қисығының классикалық нұсқасына сәйкес ұзақ мерзімдегі жалпы сұраныстың өзгеруі: Өнім көлеміне әсер етпейді, AS қисығы тік болады,  Өнім көлемі мен баға деңгейіне әсер етпейді
 AS қисығының  жылжуына  әкелуші  факторлар: Нарық құрылымы, Мемлекеттік шығындардың  өзгеруі,  Тұтынушы  табысының  өзгеруі
 LM қисығы графиктегі  көлбеу  жатыңқы  болса: Тармақтары жоғары  бағытталған, Оң көлбеулі, Пайыз  мөлшерлемесі икемді
ААААААААААА
«Агробизнес -2020» бағдарламасының негізгі бағыттары: B) АӨК субъектілерінің қаржыларын сауықтыруC) АӨК субъектілерін қамтамасыз етудің мемлкеттік жІйелерін дамыту F) Корантиндік және аса қауіпті организмдер таралуын шектеу электрондық форматқа көшірілген мемлкеттік қызметтер Ілесін ұлғайту
Агроөнеркәсіп кешен инфрақұрылымы: B) Өндірістік, рыноктық, D) Өндірістік, әлеуметтік, рыноктықF) Әлеуметтік, өндірістік
Агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі мақсаты:B) Халықты азық-тІлікпен қамтамасыз етуD) Азық-тІлікпен, шикізатпен қамтамасыз етуH) Өнеркәсіп шикізатымен қамтамасыз ету
Ағымдағы жылдағы инвестицияның өсуінің өткен жылдағы ұлттық табыстың өсуіне қатынасын анықтайтын коэффициент:Көбейткіш коэффициенті
Адам факторының дамуына әсер ететін факторлар: Ғылыми-техникалық прогресстің даму деңгейі ;Өндірістік және қоғамдық іс-әрекетте жүзеге асырылатын экономикалық және рухани ықыласы
Адам капиталының инвестицияларына жатады:C) білімгекеткеншығындарD) денсаулықлық сақтауға кеткен шығындар E) желігекеткеншығындар
Айналмалы өндірістік қорлар- бұл:B) бірөндірістік циклдатолық қолданылатынжәнедайынөнімгеөзқұнынтолықөткізетінматериалдықзаттарF) Шикізат, материалдарG) Өндірістік процесте өндірілген өнімге құны толық өтетін қорлар
Айналымның негізгі төлем формасы:Жартылай қолма-қол ақшалар;Қолма-қол емес ақшалар;Қолма-қол ақшалар
Айналыстағы ақша көлемінің өсуіне тікелей әсер етеді:шығарылатын өнім бағасының өсуі, нарықтағы байқалған шығарылатын өнім бағасының өсуі.,
Айнымалы ( өзгермелі ) шығын қисығы: Даму кезеңінде өндіріс көлемі өскен сайын айнымалы шығын көлемі де арта түседі; Қалыптасу кезеңінде шығын деңгейі бір қалыпты болып тұрады
Айнымалы капитал – бұл...құны: A) еңбек құрал-жабдықтарының B) жұмыс кІшініңC) шикізаттың
Айнымалы капитал элементтері:A) жылу B) шикізат C) материалдар
Айнымалы капиталдың негізгі белгілері: A) өзінің табиғи формасын өзгертедіB) өз құндылығын дайын өнімге толықтай ауыстырадыC) тек бір айналымға қатысады
Айнымалы  капитал: Әрбір  өндіріс  циклы сайын  өзгертіліп  отырады; Бір  өндіріс  циклы  аралығвнда  ғана  қолданылады
 Айырбас құны: Ұлттық өнім, табыс, сауда, Өндіруге жұмсалған еңбектің өнімі, Тауардың басқа тауарларға айырбасталу қабілеттілігі
Ақша экономикалық категория ретінде:Арнайы тауар ретінде;Жалпы балама рольді атқарушы тауар;Абсолюттік ликвидті тауар
Ақша-несие саясаты жІргізіледі:елдегі орталық банкпен, орталық банкпен ақша массасын реттеу ұшін ., орталық банкпен пайыздық мөлшерлемесің өзгерту арқылы
Ақшаның капиталға айналуыны: (шарттары) өндiрiстiң материалдық факторларына жеке меншiк пен жалдамалы еңбектiң пайда болуы;Т-А-Т Ідерісінде іске асады;Ақша табыс алып келетін құрал
 Ақшаның негізгі атқаратын қызметтері: Дүниежүзілік ақша, Құн өлшемі, айналым құралы, Төлем құралы, қор жинау
 Ақшаның тарихи түрі: Тауарлық, Ақшалай несиелік, Металдық
Амортизациялық  қор: Жабдықтарды  жөндеуге,  жетілдіруге; Құрал-жабдықтарды  толық  алмастыруға
АӨК құрамының негізгі буындары:B) АӨК –ке қызмет көрсететін, оны техникамен, тыңайтқыштармен қамтамасыз ететін салалар құрайдыE) Тамақ және жеңіл өнеркәсіптерH) Ауыл шаруашылығы
АӨК негізгі саласы жер жырту технологиясы: B) Қарапайым ирек тәсілF) КІрделі ирек тәсіл, кІрделі ирексіз тәсілG) Ирексіз кІрделі тәсіл,
Аралас экономика: A) Меншiктiң көптІрлiгiне негiзделген экономикалық жІйеB) рыноктықжәнежоспарлы экономиканыңІйлесуiC) жеке кәсіпкерлік және мемлекеттік шаруашылық
Ауыл шаруашылығын төмендегі салалар қамтиды:B) Өсімдік шаруашылығы;G) Өсімдік пен мал шаруашылығыH) Мал шаруашылығы
Ауыспалы экономиканың негізгі қырлары:ескі жІйенің қирауы;негізгі жІйенің құрылуы;жаңа және ескі жІйелерде экономикалық байланыс толық қызмет ете алмайды
 Ашық инфляция қандай формаға бөлінеді:  Баяу, қарқынды, ұшқыр инфляция, Сұраныс, шығын, құрылымдық инфляция, Болжау, күткен, кутпеген инфляция
Ашық экономиканың артықшылықтарына кіреді: халықаралық маманданудың тереңденуі және өндірісті кооперациялау, отандық тауар өндірушілердің арасындағы бәсекенің артуы әлемдік нарыққтағы бәсекелестікті ынталандыру, тиімділігіне байланысты және әлемдік тәжірибеде таралуына байланысты ХЭО жІйесі арқылы ресуртарды рационалды бөлу
ӘӘӘӘӘӘӘ
Әлеуметтік саясаттың қағидалары:Әлеуметтік әділетілік,Әлеуметтік әріптестік, Әлеуметтік жауапкершілік, әлеуметтік кепілдер
 Әр бір меншік иесінің үлестері белгіленбей- ақ  жалпы меншікте болатын мүлік: Ортақ меншік, Бірлескен меншік, Ұжымдық меншік
Әр түрлі мемлекеттерде нарықтық экономикаға көшу кезінде экономиканың құлдырауы:Инфляция деңгейінің жоғарылауы
БББББББББ
 Баға бойынша сұраныс икемділігі: Бағаның бір пайызға төмендеуінің сұранысқа әсері, Бағаның бір пайызға өзгеруінің сұранысқа әсері, Бағаның бір пайызға өсуінің сұранысқа әсері
 Бағаға байланысты инфляция түрлері: Баяу инфляция, Қарқынды инфляция
Бағалы қағаздардың эмитенті бола алмайды:Ій шаруашылығы, Нарық., заң саласы
Бағалық емес бәсекенiң құралдары мынадай:бәсеке қабілетті өнім сапасын жақсарту;жәрмеңкелер өткiзу;көрмелер ұйымдастыру
Бағалық емес конкуренция- бұл:өнім дифференциациясы; өнімнің ерекшелігі; жарнама
Бағаның орташа деңгейі тұрақты тІрде өссе, ол:ашық инфляция;ашық инфляция жағдайы және бұл кезде бағаға ешқандай да кедергі болмайды, оның еркін өсуі байқалады;инфляциялық Ідерістің сипатына қарай жіктелетін ашық инфляция .
Бағаның өзгерісіне қарамастан жалпы тІсім өзгермесе, онда икемділік коэффициенті:0-ге тең;бірден төмен;0-ден жоғары
Бағаның өсу қарқыны тұрғысынан инфляцияны төмендегідей тІрге бөлуге болады:баяу инфляция, қарқынды инфляция, ұшқыр инфляция
Бақылау пакет акциясы - бұл:C) Белгілі бір акционерлік қоғамда акция иелеріне басқаруға құқық беретін акциялар және оның көлеміD) Акционеолік қоғамдағы қызметтерді реттеуге құқық беретін акцияларE) Акционерлік қоғамның табысын қолдануға мІмкіндік беретін акциялар
Банк пайдасы – бұл:банктің барлық шығыстары мен табыстары арасындағы айырмашылық, банктің табыстары шығыстардан жоғары болғанда, банктің табыстар мөлшерінің шығыстарға қарағанда айырмашылығы
Банктің белсенді операцияларына жатады:несие беру., несие төлемдерің бақылау, несие төлемдерің есептеу
Барлық зкономикалық жүйелерді қалыптастырудың негізгі мәселесі: Тұтынушының ұсынысы; Тауарлы шаруашылықты күшейту
Басқа факторлар өзгеріссіз болып, баға өссе, онда ұсыныс заңы бойынша:ұсыныс көлемі өседі;баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас;баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс.
Басқа жағдайлар тұрақты болғанда, өндіріс факторларына сұраныстың икемдіболуы:B) бағаларытөмендеп, өндірісшығындарыазаяды.C) өндірісшығындарыазаяды.D) бағаларытөмендеп.
Басыңқы инфляцияны сипаттайды:тауар мен қызметтің созылмалы жетіспеушілігі, тауарлардың жетіспеуі , қызметтердің жетіспеуі
Бәсекеге қабылетсіз: монополиялық бәсеке; Олигополия; Монопсония
Бәсекелестік нарықтық механизмге тән емес шарттар:белгілі бір субъектінің нарықтағы монополиялық жағдайы;нарыққа кірудегі жеңе алмайтын кедергілер;бағаны сатушы жағынан бағылау
Бәсекелік нарыққа сай келмейді:монополия; олигополия; монополистік бәсеке
Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай: Таза монополия
Белгілі бір өнімнің бір ғана сатушысы болғандағы экономикалық жағдай: Бір фирманың үстемдігі; Монополия
Бензин бағасының төмендеуінің автомобиль нарығындағы қисық сызықтарына әсері:сұраныс оңға жылжиды;сұраныс оңға жоғарыға жылжиды;сұраныс оңға жоғарыға жылжиды және икемді сұраныс
Бидайдың қандай маусымдық тІрлері болады: B) КІздік D) ЖаздықG) Жаздық кІздік
Биржаның негізгі қызметтері: Сатушылар мен сатып алушыларды бір-бірімен кездестіреді, Бағалы қағаздардың бағамын анықтау, Сатушылар мен сатып алушылардың бір-бірімен кездесуіне жағдай жасау, бағалы қағаздарды өткізу және капиталдың неғұрлым пайдалы саласына қарай ауыстыру
 Болжанбаған инфляциядан бәрінен аз зардап шегетіндер: Инфляция қарқынына қарағанда номиналды табысы тез өсетіндер, Инфляцияның бастапқы этапында қарыз болып қалғандар, Тұрақты емес табыс алушылар
ДДДДДДДДД
Дағдарыс:Несиенің азаюы
 Дағдарысқа қарсы жүргізілетін маңызды шаралар (саясат): Фискальдық саясат, Еңбек ақыны реттеу саясаты, Ақша-несие саясаты
ДәстІрлі экономикалық жІйеге тән емес:Кәсіпкерлік еркіндігі;Кеңейтілген ұдайы өндіріс;Экономикалық әріптестерді таңдау еркіндігі
Дедукция: Жалпыдан жекеге, бүтіннен бөлшекке көшу, Жалпы функциональды бөлшектеу әдістері, Фактілерден теорияны бөліп құрастыру
Дедукция:Жалпы фунциональды бөлшектеу әдістері
Демпингтің формалары:тұрақты демпинг, болжанған демпинг, спорадикалық демпинг
Дж. Кейнстің теориисына сәйкес, экономиканың циклдылығы байланысты: Жиынтық сұранысқа басым әсер етуші факторларға, Инвестициялық шығындардың тұрақсыздығына, Адамдардың жинағын арттыруға бейімделуіне
Джон кейнстің идеялары пайда болуына әсерін тигізді:A) нарықтық экономиканың өзін-өзі реттеуін жоққа шығаратын идеялары B) экономиканы мемлекеттік реттеудің теориялары C) экономикалық теорияның ірі бөлімі - макроэкономика
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕ
 Егер ақшаның номиналды құны өзгермей, ал тауарлар мен қызметтер 2 есе өссе, онда ақшаның сатып алу қабілеті: Төмендейді,  Азаяды, 2 есеге төмендейді
Егер баға тепе-теңдік жағдайдан төмен болса, онда..:Жиынтық ұсыныс жиынтық сұраныстан төмен болады;Тауар дефициті орын алады;Жиынтық сұраныс жиынтық ұсыныстан жоғары болады
Егер баға төмендеген кезде сатып алу көбейсе, онда сұраныс:баға бойынша икемді;EdP>1 (мұндағы p-баға);баға бойынша икемді сұраныс
Егер нарықтық баға тепе-теңдік бағадан төмен болса: тауарларға деген дефицит туындайды;сатушы рыногы пайда болады; жетіспейтін тауарларда кезек орын алады
Егер тауарға сұраныс өсіп, ал ұсыныс өзгеріссіз қалса, онда:тепе теңдік баға мен сату көлемі артады;Тепе теңдік баға болады;Сату көлемі артады
Егер тауарға сұраныс пен ұсыныс өссе, онда:тепе- теңдік баға өседі;тауардың саны көбейеді;тауар номенклатурасы өседі
Егер тауардың ұсынысы мен сұранысы өссе, онда:тауардың саны көбейеді;тепе- теңдік баға өседі;тауар номенклатурасы өседі
Егер тауарлар бір-бірін алмастыратын болса, мысалы шай мен кофе, онда кофе бағасының артуының салдары:шайға сұраныс артады;Кофеге сұраным кемиді;Қиылысқан икемділік тІрі болады
Егер экономика бүтін жүйе ретінде зерттелсе, онда бұл талдау:Макроэкономикалық
Ел ішіндегі бәсекеліктің артуы, ЖІӨ-нің өсуі
 Елдегі жұмыс күшін толық пайдаланбаған уақыттағы, яғни нақты жұмыссыздықтың табиғи жұмыссыздықтан бастап асып кету салдарынан пайда болатын құбылыс: ЖҰӨ-нің 2,5% төмендеуі, Нақты жұмыссыздықтың 1%-ға өсуі
Елдегі жұмыссыздықты бейнелейтін көрсеткіштер: жұмыссыздық деңгейі мен, жұмысбастылардың саны, жұмыссыздықтың орташа ұзақтығы
 Еңбек ақының негізгі түрлері: Төменгі,  Мерзімді және келісімді, Номинальды және нақты
Еңбек бөлінісінің даму деңгейіне байланысты меншік әр түрлі иемдену формаларына бөлінеді: Жеке иемдену формасы
 Еңбек нарығы – бұл: Жұмыс күшін тауар ретінде сату – сатып алу туралы экономикалық қатынастарының жүйесі, Жұмыс күшіне сураныс пен ұсынысты қамтамасыз етуші экономикалық қатынастар жүйесі, Еңбек биржалары
Еңбек өнімділігі өсуі: Өндірісте ұйымдастыру деңгейі, Өндіріс көлемінің тиімділігі, Технологиялық өзгерістер
Еңбек  нарығы  бәсекеге  қабілетті  болады, егер: Бірдей кәсіби деңгейдегі еңбек  ұсынылса ;Мемлекет  пен  кәсіподақтың  ешқандай  әсері  болмаса
Ерекше экономикалық заңдар дегенiмiз:Шаруашылықты жІргiзуге байланысты туындайтын заңдар.;Шаруашылық жІргiзудiң нақты-тарихи формаларының заңы;Индустриялды шаруашылықты жІргізу
Еркін сауда саясаты – бұл:Шектелмеген сыртқы сауда саясаты, ) Кедендік таривтердің болмауы, Экспорттық және импорттық субсидиялардың және квотаның болмауы
Еріксіз бәсекеге жататындар: өз еркімен біреудің тауар белгісін қолдану;еріксіз және недостоверная жарнама;тауардың сыртқы пішінін көшіру
Ерікті бәсекеге жататындар:тұтынушылар құқығын қадағалау;состязательность;свободное перемещение товаров
ЖЖЖЖЖЖЖ
 Жай  ұдайы  өндіріс: Жылдан  жылға  өндіріс  мөлшері  өзгермейтін  өндіріс, Ұдайы  өндіріс  көлемі  өзгеріссіз, сол   қалпында  қайталанып  отырса, Өндіріс  процесінің  көлемі  мен  ауқымы  үздіксіз  өзгермеген  жағдай
Жай ұдайы өндіріс-A) өндiрiс процесiнiң бұрынғы көлемде қайталануыB) белгілімерзімдегі тұрақтыІздiксiз қайталанып отыратынөндірісІдерісіC) Бірқалыптағы сандық нәтижесіндегі өндіріс Ідерісі
 Жалақы есептеледі: ЖҰӨ-нің табысында, Инвестицияларда, Кәсіпорынның таза субсидияларында
Жалақы кіреді: A) Кірістер бойынша ЖҰӨ B) Кірістер бойынша ТҰӨ C) ҰТ
Жалақының дифференциациялану себептері: Білім деңгейі мен жұмысшылардың қабілетінің әртІрлілі Тартымдылық бойынша жұмыс тІрлерінің дифференцациясы
Жалақының қойылымын анықтаудағы дискриминациясы негізгі критерий орын алғанда есептеледі: ұлтшылдық дін бір мезгілдік зат
Жалпы экономикалық заңдар:C) Барлық тарихи кезеңдерге тән заңдар;D) Капиталистік өндіріс әдісіE) Индустриялды инновациялық даму
Жалпы  экономикалық  заңдар ол: Барлық  тарихи  кезеңдерге  тән  заңдар
Жалпы өнім бұл-.....B) өндірістің барлық факторларын қолданудан алынатын өндіріскөлеміF) Өнімдерді сатудан тІсетінжалпыт ІсімкөлеміG) Өндіріс факторларынан тІсетінжалпытІсім
Жалпы шығыстар - бұл:A) берілген өнімкөлемінің өндірісімен байланысты барлықшығыстарсоммасыB) TС = FC + VC C)тұрақтыжәнеөзгермелішығыстардыңқосындысы.
Жеке капитал айналымы:A) капиталдың бір формасына екінші формаға кезектеп көшуіB) Капитал әрқашан қозғалыста боладыC) Капитал кезекпен 3 функция атқарады
Жеке кәсіпкерлердің көзқарасы бойынша бәсеке - бұл: B) халықтың төлем қабілеті бар сұранысы Ішін фирмалардың кІресіF) өндірушілер арасындағы кІресG) нарыққа қатысу субъектілердің еркіндігі
Жеке қолдануда қалатын ақшалар соммасы:C) әлеуметтікқорларғатікелейсалықтардыалуменсалудыңжиынтықнемесежалпыкірісіD) салық салымынан кейін жұмыскерде қалатын жеке кірісінің бөлігі E) шығындауға нақты қолжетімді жеке кіріс
 Жекешелендіруді жүргізудің негізгі мақсаттары: Бәсекелес ортаны қалыптастыру, Жеке меншікті қалыптастыру, Кәсіпорынның тиімділігін көтеру
Жер рентасы: Жерге төлем; Жердің бағасы
 Жер  бағасы  жүзеге  асады: Жерге  сұраныс  арқылы, Бөлу  және  рента  өлшемі  арқылы, Жерге  ұсыныс  арқылы
 Жердің табиғи құнарлығымен, жер телімінің орталыққа жақын немесе алыс орналасуымен және оның құнарлылығымен қосымша капитал салу арқылы жақсартумен байланысты төленетін төлемдер: Дифференциальды рента
 Жердің  бағасы  анықталады: Құнарлығы мен басқа  да  жағдайларға   байланыссыз жалға  берілген  барлық жерлерге  байланысты, Жердің  табиғи  құнарлылығына және  жер  учаскелерінің  нарыққа  жақын  орналасуына байланысты, Жердің  құнарлылығын жасанды  жолмен  жақсарту   арқылы  алынатын  үстеме   пайдаға  байланысты
Жеткіліксіз жиынтық сұраныс көрсетеді:Циклдық жұмыссыздықтың өсуін
Жетілген бәсекелестік болжайды: A) қатысушыларсаныкөпжәненарыққаенуеркіндігі B) ресурстардыңбарлықтІрінеабсолюттімобилділік C) тауарлардыңабсолюттібіртектілігі
Жетілген бәсекелестік нарығындағы модель сипатталады: A) кәсіпорынныңбағағабақылаужасауыныңжоқтығыB) көптегенұсақфирмаларC) салағаенудіңжеңілділігімен
Жиынт;ық ұсыныс қисығы темендегі байланысты көрсетеді: Солға - жоғары (азаюы)Оңға - төменге (өсуі);Нақты тІрде тұтынылған және өндірілген Ж¥Ө көлемі арасындағы.
Жиынтық сұранымға әсер ететін бағадан тыс факторлар: Нарық құрылымы; Пайыз мөлшері
 Жиынтық сұранымға әсер ететін бағадан тыс факторлар: Нарық құрылымы, Айырбас бағасының әсері, Пайыз мөлшері әсері
Жиынтық сұраныс –бұл:A) Экономикада өндірілген соңғы тауарлар мен қызметтерге кеткен барлық шығындардың соммасы B) Тұрғындардың, кәсіпорындардың, мемлекеттің және шет елдерінің тауарлар мен қызметтерге ақшалай көрсетілген формасына қажеттілік C) Елдегі бағалардың әр тІрлі деңгейлерінде Ій шаруашылықтары, фирмалары, мемлекет, шекараның сатып алуға дайын тауарлар мен қызметтердің көлемі елдегі
Жиынтық сұраныс: Табыс пен  өндірілген өнім  арасындағы  байланыс; Әрбір  берілген  баға  деңгейінде сатып  алатын  тауарлар  мен  көрсетілген  қызметтер  санын көрсетеді
Жиынтық сұраныс:Сатып алушылардың сұраныс жиынтығы
 Жиынтық сұранысқа әсер ететін бағалық емес фактор: Тауардың арзандауы, Салық, Тұтынушылар әл-ауқаты
Жиынтық сұраныстың артуына өндірістің тепе-теңдік көлемінің өсуі орындалады:  AS қисығының аралық кесіндісінде, AS қисығының қалыпты кейнсиандық кесіндісінде,  AS қисығының аралық және кейнстік кесінділерінде
Жиынтық ұсыныс қисығы:баға мен өндірілген ЖҰӨ арасындағы қатынастарды сипаттайды;бағалық емес факторлар солға немесе оңға қозғау арқылы өзгеріске келтіредi;бағалық факторлардың әсері қисығының бойымен қозғалу кестесі арқылы көрсетіледі.
 Жиынтық шығындардың өсуі инфляцияға әкеледі, егерде: Жиынтық ұсынысқа байланысты, Экономика толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса, Жұмыс күші саны өссе
 Жиынтық  сұраныстың  қисығын  көрсететін  байланыс: Сұраныс  қисығының өз  бойымен  жылжуынан  көрінеді, Өндірілген  нақты  ЖӨҰ мен  баға деңгейі  арасында, Бағанаң  өзгеру  әсерінен  сұраныс  көлемінің  өзгеруі
Жиынтық ұсыныс қисығы: B)бағаменөндірілген ЖҰӨ арасындағы қатынастардысипаттайды.C) бағалық емес факторлар солғанемесеоңғақозғауарқылыөзгеріскекелтіреді .D) бағалық факторлардыңәсеріқисығыныңбойыменқозғалукестесіарқылыкөрсетіледі.
 Жұмыс  күшінің  өз  еркімен  жұмыс  орнын  ауыстыру  нәтижесінде қалыптасатын  жұмыссыздық: Фрикциондық
Жұмыссыздар қатарына жатпайды:мІлдем жұмыспен қамтылмағандар, жұмыс іздемегендер, Ійде жұмыстейтіндер
жұмыссыздар санының көбеюі тауар мен қызметке сұранымды азайтады, жұмыссыз адам ешнәрсе шығармайды, демек елдің әл-ауқаты да жоғарыламайды
Жұмыссыздық болу себептері: Жұмыссыз адамдар біліктігінің жоғалуы
Жұмыссыздық деңгейі:жұмыспен қамтылмаған жұмысшы кІшінің Ілесі. жұмыссыздардың саны /жұмыс кІшінің мөлшер, жұмыссыздардың саны : жұмыс кІшінің мөлшері.
Жұмыссыздық:еңбекке қабілетті жастағы жұмысы жоқ, бірақ жұмыс істеуге ниеті бар жұмыссыздар саның жұмыс кІшіне қатынасы, елдегі еңбекке қабілетті тұрғындардың бір бөлігі өзіне пайдалы еңбекпен айналысатын кәсіп таба алмай дағдаратын әлеуметтік-экономикалық құбылыс, барлық қоғамда болып тұратын құбылыс
Жұмыссыздықтың жағымсыз жағы:халықтың тұрмыс деңгейінің төмендеуі,
Жұмыссыздықтың жақсы жағы:жұмысбастылардың жұмыстағы тәртібінің жоғарылауы, жұмыссыздар арасында бәсеке артады, жұмыс кІшінің сапасы өсед, жұмыссыздық жоғары болғанда, жұмыс кІшінің бағасы төмендейді.
Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайы дамыса ғана; Нақты және потенциалдық ЖҰӨ-нің көлемі тең болады
 Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі: Жұмыспен толық қамтылған жағдайда жұмыссыздықтың белгілі бір деңгейіндегі қажетті және заңды процесстер, Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамыса ған,  Толық жұмысбастылық кезінде фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздықтың қосындысы
Жұмыссыздықтың табиғи деңгейі: Экономикалық  толық  жұмыс  бастылық  жағдайы  дамыса  ғана
 ЖҰӨ «дефляторы»: Номиналды және нақты ЖҰӨ қатынасы, Баға деңгейінің көрсеткіші, Базистік бағадағы ЖҰӨ және ағымдық бағадағы ЖҰӨ қатынасы
ЖҰӨдефляторы :B) номиналдыЖҰӨ-ңнақтыЖҰӨ -геқатынасы. C) базисті жылғақарағанда есепберужылындағы өнімнің баға бірлігініңөзгеруінкөрсетеді.D) бағалыиндекс, экономикадағы белгілңбіруақытмерзіміндегітауаржәнеқызметтердіңбағаларөзгеруінөлшейді.
ЖҰӨ-ді есептегенде есептелмейді:A) аралық өнімдердің құны B) мемлекеттік трансферттік өнімдерC) өндірістік емес келісімдер
ЖҰӨ-ді өлшеудің тәсілдері: Қосымша құн бойынша
Жылжымайтын мІлікті кепілдікке алатын ұзақ мерзімді ақшалы несие:ипотекалық несие., ұзақ мерзімдік ипотека.,қысқа мерзімдік ипотека
ЖІӨ- мен салыстырғандаЖҰӨ - діөндіругеқандайкәсіпорындарқатысады:B) елдің ішінде орналасқан ұлттықкәсіпорындар C) елдің сыртында орналасқан ұлттық кәсіпорындар. D) елдің ішінде мен сыртында орналасқан ұлттықкәсіпорындар .
ЖІӨ:.B) ұлттық белгісінеқарамастан белгілібір елдіңаумағында орналасқанкәсіпорындарменөндіріледі.C) мемлекеттік территориясындағыбарлықөндірушілердіңбелгілібіркезеңішіндеөндіргентІпкітауарларыменкөрсеткенқызметтерініңнарықтыққұнынбілдіретінжиынтықкөрсеткіш.D) Макроэкономикалық көрсеткіштердіңбірі, біржылдаелдіңішіндеосыелге, сондай-ақөзгедеелдергетиесіліөндірісфакторларынпайдаланаотырыпжасалынғантІпкіліктіөнімніңрыноктықбағаларменбелгіленгенжиынтықтықұнынбілдіреді .
ЗЗЗЗЗЗЗЗ
Заманауи экономиканың негізгі субъектілері:Бизнес;Ікімет;Ій шаруашылығы
Заңіс-әрекетіболжайды:A) өндірістебірғанафактордыңөзгеруіB) өндірістіңбасқафакторларыөзгеріссізқаладыC) технологиядеңгейіөзгермейді
ИИИИИИИ
Игіліктерді пайдалану нәтижелеріне иелік ету құқығы: Пайдалану
 Игіліктерді физикалық бақылау құқығы:  Иемдену құқығы, Иелену құқығы, Бақылау құқығы
 Инвестиция динамикасының факторлары: Үй шаруашылығының табысы, Үй шаруашылығында жиналған байлық, Жиынтық табыс динамикасы
 Индукция ұғымы:  Жеке фактілерден жалпы қорытынды шығару, Жалпы әдістер бойынша жекеден жалпыға, Бір адамның қоғамға ұсынуы
 Индустриалдық жүйе: Ірі машиналық өндіріске дамыған тауар – ақша қатынастарына негізделеді, мемлекет пен нарық механизмдерінің араласуы арқылы инновациялық технологияны жүзеге асыру, өндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
 Интенсивті экономикалық өсу факторына жататындар: Жұмысшылардың біліктілігін көтеру, Өндіріске технологиялар енгізу, Жаңа технологияларды енгізу
Интенсивті экономикалық өсу факторына жатпайтындар Жаңа технологиялаларды енгізу; Негізгі капитал көлемін өсіру
 Интенсивті экономикалық өсу факторына жатпайтындар: Егіс алқаптарын көбейту, Негізгі капитал көлемін өсіру, Өндіріске қосымша станоктар енгізу
Инфляция зардаптарының жағымсыз жақтары:Халықтың тіршілік деңгейінің төмендеуі
 Инфляция келесі себептермен байланысты, ең маңызды: ЖҰӨ-ң төмендеуіне мемлекеттік бюджетінің тапшылығын, Өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат, материалдар, жалақы шығындарының өсуі, Тауарлар мен қызмет өндіру көлемінің қысқаруы, тауар тапшылығы
Инфляция көрінеді:алтынның нарықтық бағасынын өсуінен , тауарлардың нарықтық бағасының өсуінен, ) қызметтердін нарықтық бағасынын өсуіне
Инфляция себептері:мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, яғни шығындардың тІсімдерден асып жатуы, өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат материалдардың шығындарының өсуі, тауарлар мен қызмет өндіру көлемінің қысқаруы
 Инфляция  ұғымы: Айналымдағы  ақша  массасының нақты  ұсынылған  тауар  санынан  асып  кетуі, Қағаз  ақшаның құнсыздануына байланысты  әлеументтік-экономикалық құбылыстар, Жұмыспен  толық  қамту жағдайында  ақшамен  қамтамасыз  етілегн  сұраныс  тауар  бағасының өсуі
 Инфляцияның пайда болу себептері: Мемлекеттік бюджеттің тапшылығы, шығындардың түсімдерден асуы, Өндіріс шығындарының өсуі, яғни шикізат, материалдар, жалақы шығындарының өсуі, Айналымдағы ақша көлемінің бұзылуы
ККККККК
К.Жуглярдың орташа толқындарының себептері мен ерекшеліктері: Ақша айналысындағы өзгерістер, кредиттік жүйенің мәселелеріне,  ЖҰӨ-нің тербелісіне инфляцияға, жұмыссыздыққа әкеледі, Халықтың әлеуметтік жағдайларының төмендеуіне әкеледі
К.Маркс бойынша өзгермелі капитал деген:B) қосымша құнды қалыптастыра отырып, пайдалану Ірдісінде оның құны өседіF) жұмысшының еңбекақысыG) шикізаттың және материалдың құны
К.Маркс бойынша тұрақты капитал деген:B) өндіріс Ірдісінде оның құны өспейдіF) өндіріс көлеміне қатысы жоқ капиталG) өндіріс көлемі өзгерсе де, тұрақты капитал өзгеріссіз қалады
К.Маркс капиталды қарастырады: белгілі бір қоғамдық қатынас;КІрделі ұғым;Материалдық игіліктер өз бетінше капитал бола алмайды
Капитал айналысы: Капиталдың айналыс саласына өтуі; Капиталдың өндіріс және айналыс саласындағы қозғалысы
Капитал- бұл:өздігінше өсетін құн;Ақша айналымға пайда тІсіру Ішін, яғни бастапқы жұмсалған сомадан артық сома салу;Келешек игілікті өндіру Ішін пайдалынылатын игілік
Капитал құн өтеу орны болғанда, ол толық айналым жасайды: A) Авансталған капиталB) Негізгі капиталC) Айнымалы капитал
Капитал рыногы өзіне қосады: A) инвестициялық тауарлар рыногын B) ақша капитал рыногынC) бағалы қағаздар рыногын
Капитал рыногындағы сұраныс байланысты: A) капиталдың шекті өндірісінеB) пайыздық ставкағаC) капиталды қолданудан болжанатын табыс
Капиталдың айналым жылдамдығы –бұл:B) бір жыл ішінде жасалатын ресурс айналымының саныF) Өндіріс фазаларының бір жыл ішіндегі айналымдылығыG) Өндірістегі ресурстардың өндіріс процесіне қатысуына қарай бір жыл ішіндегі айналымы
 Капиталдың ауыспалы айналымының толық айналымының сатысы: Капиталдың өндіріс процесінде жұмыс жасауы, Ақшаның капиталға айналуы, Капиталдың ақша түріндегі бейнесі
Капиталдың жинақтаушы қоры арналған: A) өндірісті кеңейту мақсатында қосымша өндіріс ресурстарын алу B) кеңейтілген ұдайы өндірісті қамтамасыз етуC) даму негізіндегі кеңейтілген өндіріс
Капиталдың экономикалық категория ретіндегі мәні:капитал- экономикалық қатынастар;капитал- табыс алып келетіннің барлығы;Өздігінен өсетін құн
 Капиталдың  ауыспалы  айналымының  толық  айналымының  сатысы: Өндірілегн  тауардың  нарықта  сатылуы, Капиталдың  өндіріс  процесінде  жұмыс  жасауы, Ақшаның  капиталға  айналуы
Капиталдың қорлануы-B) өндірісті кеңейтуІшін қосымша құнның бірбөлігінқолдануF) Өндірі сциклының Іздіксіздігі жағдайында тІзілетін қосымшақұнбөлігіG) КапиталайналымыдылығынантІзілетінқосымшақұнбөлігі
Кәсіпорынның өзіне тиесілі ресурстарын (меншігін) тиімді пайдалану тәсілі арқылы фирманың болжамданған ақшалай қаражаттары:Айқын емес шығындар
Кәсіпорынның өзіне тиесілі ресурстарын тиімді пайдалану тәсілі арқылы фирманың болжамданған ақшалай қаражаттары:Альтернативті таңдау негізінде құрылады
Кәсіпорынның экономикалық шығынының бір түрі ішкі шығынның басқаша аталуы:  Ақшалай
 Кәсіпорынның  өзіне  тиесілі  ресурстарын (меншігін) тиімді пайдалану  тәсілі  арқылы фирманың  болжамдаған  ақшалай   қаражаттары:Сыртқы  шығындар
Кейнстік үлгіде: Монетарлық саясат макроэкономикалық тұрақтанудың ең тиімді құрал; Фискалды саясат макроэкономикалық тұрақтанудың ең тиімді  құралы
Келесі ұғымдардың қайсысы өндірістік ресурстарға тән:A) адамкапиталыB) өндірісқұрал-жабдықтарыC) жұмыскІші
Кеңейтілген ұдайы өндіріс дегеніміз:Экономикалық өсу байқалатын ұдайы өндіріс;Ұлғаюшы масштабтағы ұдайы өндіріс;Ұдайы өндірістің экстенсивті және интенсивті ұлғаюы
Классикалық  саяси  экономика  өкілдері: Д. Рикардо;  А. Смит
Командалық экономиканың негізгі ерекшеліктері:басқарудың орталықтандырылған әдісі;директивалық жоспарлау;меншіктің мемлекеттік формасы
Кузнецтің экономикалық  цикл  типтерінің ұзақтылығы: Он  сегіз  жылдан  жоғары; Он сегіз –жиырма  бес жыл
КІнбағыстың ең көп өсірілетін өңірі 80 пайыз:B) Шығыс ҚазақстанF) Семей G) Ақтау
Кірістер бойынша ЖҰӨ кірістірмейді:A) Ікіметтің шығындары B) Инвестициялары C) тұтынушылар шығындары
ҚҚҚҚҚҚҚҚ
Қажеттілік ұғымының мәнін ашатын анықтамалар:Өмір сүруге қажетті ешнәрсемен алмастыруға болмайтын мұқтаждықтар
Қазақ агроөнеркәсіп кешен экономикасы және ұйымдастыру ғылыми зерттеу институтты құрылған жыл: A) 1971 жB) ХХ ғасыр 30 жылдарF) ХХ ғасырдың басы
Қазақстан Республткасында жұмыс жасайтын Түрік азаматының өндірген өнімінің бағасы енеді: Түркияның ЖҰӨ-не және Қазақстанның ЖІӨ-не ;Қазақстанның ЖІӨ-не
 Қазіргі заманғы ақша түрлері: Тауарлы ақша, Электронды ақшалар, Несие ақша
 Қазіргі  нарықтық экономиканың  қоғамдағы  пайдалылық рөлі: Жеке  меншіктің  дамуы, Өндірушілер  мен  тұтынушылар  арасындағы   байланыс, Шағын  және  орта  бизнесті  ұлғайту
Қазіргіэкономикағылымындағыпайдаұғымыныңмәні:B) кәсіпкерлікпайда.C) жалақы.D) рента.
Қалыптасқан дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар негізінде құрылатын, көпукладтық экономиканы қарастыратын экономикалық жүйе типі:Ұрпақтан ұрпаққа жалғасып отыратын дәстүр
Қандай пайдалы заттар тауар болып табылады:B) сатуІшінөндірілгенеңбекөнімдері.C) айырбастауІшінөндірілгенеңбекөнімдері.D) сатунемесеайырбастауІшінөндірілгенеңбекөнімдері,сатунемесеайырбастауІшінөндірілгенеңбекөнімдері
Қоғамдық игіліктерге жатады:C) парктер мен музейлерге қолжетімді қатысу D) қорғаныс E) тегін білім беру
Қоғамның негізгі даму заңы:өндірістік қатынастардың өндірістік кІштер деңгейі мен даму сипатына сәйкес келу заңы;Уқытты Інемдеу заңы;өндірістік қатынастардың өндірістік кІштерді дамыту
Қоғамның экономикалық өміріндегі маңызды қатынастар:Өндірістік;Өнім өндіру;Заводтар
Қосымшақұнтолығыментабысретіндепайдаланылатынұдайыөндірунысаны:B) жайұдайыөндірістеF) тұрақтыэкономикажағдайындаG) Ұдайы өндірістің қарапайымтІрінде
ҚР еңбек нарығын мемлекеттік реттеу: Икемді еңбек нарығын ұйымдастыруға қолдау жасау және барлық әлеуметтік топтардың ерекшеліктерін ескере отырып толық есепке енгізу; Жаңа жұмыс орнын құру және еңбек биржасы арқылы жұмыссыз адамдарға басқа жаңа мамандықтарды игеруге біліктілікті көьеруге көмектесу
Құлдық қоғамның негiзi:құл иеленушілік;өндіріс құрал жабдықтарына жеке меншік;натуралды шаруашылық
Құрылымдық жұмыссыздық:салалар мен аймақтардың біркелкі жетілмеуінен пайда болған жұмыссыздық, ) еңбек нарығында бос жұмыс кІші туралы ақпарат жорқтығының нәтижесінде болады, уақыт өте келе технология мен сұраныс құрылымында өзгерістерімен байланысты
 Қысқа мерзімді циклдар: Китчин циклі, Жугляр циклі, Жугляр мен Китчин циклі
ЛЛЛЛЛЛЛ
Лаффер қисығын суреттейді: Салықтың түсімдер мен салық мөлшерінің арасындағы байланысты; Салық мөлшерінің минимальді шамасында салықтың түсімінің жоғары болуын
ММММММ
Макроталдаудың  негізгі мәселесі: Экономикадағы тепе-теңдікті анықтау; Тұтынушының мінез-құлқы
Макроэкономикадағыжиынтықсұраныс:B) макроэкономикадағыбарлықэкономикалықсубъектілердіңсұранысы.C) елнақтысатыпалушылыққабілетініңкөрсеткіші, яғниелдегісатыпалушыларбағаныңбелгілібірдеңгейіндесатыпалғысыкелетінтауарларменкөрсетілетінқызметтердіңқұндықтұлғадағыжиынтықкөлемі. D) жиынтықсұранысхалықтыңжиынтықтабыстыңбелгілібірдеңгейіндежоспарлайтынтауарларменкөрсетілетінқызметтергежұмсалатыншығысыныңдеңгейінкөрсетеді.
 Макроэкономикалық жағдайында Вальростық жалпы экономикалық теңдігінің есебі бойынша: Нақты және потенциялды ЖҰӨ көмегі тең болса, Нарықтық барлық түрінде жетілген бәсеке күрес болады, Экономикалық толық жұмыс бастылық жағдайда дамысқа
Макроэкономикалық көрсеткіштер:ЖҰӨ, ЖІӨ
Макроэкономикалық тепе-теңдіктің негізгі көрсеткіштері:Жиынтық сұраныс мен жиынтық ұсыныс
Макроэкономикалық тұрақсыздықтың бір көрінісі: Жұмыссыздық; Инфляция
Маржинализм теориясына төмендегі категориялар қатысты: шекті өнімділік, шекті пайдалылық, шекті шығындар
Маркстік теорияға сәйкес өндіріс факторлары: Өндірістің әлеуметтік мағынасын білдіретін экономикалық категория; Жеке факторлар
 Материалдық тозу: Негізгі капиталдың физикалық тұрғыдан кызмет етуге жарамсыз болып қалуы, Құнның жаңа өнімге көшуі
Материалдықемесөндіріссферасын - бұл:B) білімберу;F) ДенсаулықсақтауG)Спортпеншұғылдану
Материалдықөндіріс -бұл:B) ауылшаруашылығы;F) ҚұрылысG)Пайдалықазбаларөндірісі
Мемлекеттік бюджет:Мемлекеттің табыстары мен шығыстарының есебі., Дефициттіболады, Профициттіболады
Мемлекеттік бюджетте тапшылық болады, егер:Мемлекеттік шығыстары кірістен жоғары болса, Мемлекеттік кірістер шығыстарға қарағанда төмен болса, Мелмекеттік кірістердің мөлшері шығыстарды жабуғы жеткіліксіз болса
Мемлекеттік бюджеттен төленетін төлемдер:Субвенция
Мемлекеттік меншік бұл…:Ұлттық;Аймақтық;Жергілікті билік органдары
Мемлекеттік меншікке және орталықтандырылған басқару әдісіне негізделген экономикалық жІйе:Мемлекеттік;Командалық;Әкімшілік-топтық
Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе:Басқарушылық-әкімшілік
Мемлекеттік меншікке, орталықтан жоспарлауға негізделген экономикалық жүйе: Жоспарлы
 Мемлекеттік  меншікке,  орталықтан  жоспарлауға негізделген  экономикалық  жүйе:Әкімшілік-әміршілдік
Мемлекеттің ақша реформасын жІргізу мақсаты:ақша бірлігінің сатып алу қабілеттігін ұлғайту, ақша бірлігінің сатып алу қабілеттігін реттеу,
Мемлекеттің барлық ақша ресурстары мен оларды бөлуді көрсететін мемлекеттің қаржылық жоспары:мемлекеттік бюджет, республикалық бюджет, мелекеттік және республикалық бюджет
Мемлекеттің қаржы жІйесі келесі қызметтерді атқарады:мемлекеттің өмір сІруін қамтамасыз ету, бөлу қызметі, ` бақылау қызметі
Меншiк дегеніміз:игіліктерді өндіру және пайдалану шарттары туралы адамдар арасындағы қатынастар;игіліктерді иемденуге байланыстыадамдар арасындағы қатынастар;Иелік ету,пайдалану,басқару құқықтарын іске асырады
Меншік құқығына жататындар:басқару құқығы;пайдалану құқығыҚалдықты сипат құқығы
 Меншік субъектісі: Мемлекет, Адам, Басқару органдары
Меншік тІрі нені анықтайды:еңбек мазмұнын, оның кІрделiлiгiн;еңбек сипатын;еңбек нәтижесiн пайдалануды
Меншік формасы бойынша капитал бөлінеді:Мемлекеттік; Жеке; Аралас
Меншік: адамдардың затты иелікке алуына байланысты бір – бірімен қатынасы; адамның затқа қатынасы
Меншікті анықтамасы:Адамдардың арасындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастар.;Адамға байланысты туындайтын қарым-қатынас;Адамдардың арасындағы меншік иесін анықтайтын қатынастар
Меншікті қандай жақтарынан көруге болады:Экономикалық және пайдалылық
Меншіктің экономикалық мазмұны:C) Табыс алуға мІмкіндік жасайдыD) Жерден мол өнім алу Ішін өңдейді E) Пайдаға қол жеткізу
 Меркантелистік көзқарас бойынша: Экспортты ұлғайту жцне импорты шектеу үшін сыртқы сауданы реттеу, Оң сауда балансын ұстау
Микроэкономиканың негізгі ұғымдары:Кәсіпорын шығыны
Монополисттікбәсекелестікнарығынатән : A) рынокқаенудіңжеңілдігі B) тауарлардифференциалданған C) сатушыларөзтауарларыныңбағасынаәсеретеді
Монополия кезіндегі нарықтық жағдай:бір сатушы және көптеген тұтынушылар;рыноктағы бiр фирманың Істемдiк етуi;Рыноктағы жалғыз кәсіпорынның айрықша билік ету құқығы
Монополиялық бәсекелестік нарығындағы баға қалыптасуға асер ететін факторлар:келісімді біркелкі нарықтық бағамен емес кең диапазонды бағалармен жасайтын сатып алушылармен, сатушылардан құралады;баға диапазонының болуы сатушылардың, сатып алушыларға тауарлардың әр тІрлі варианттарын ұсыну мІмкіншілігінде;сатып алушылар ұсыныстардың айырмашылығын көретіндіктен әр тІрлі тауарға әр тІрлі баға төлеуге дайын.
Монопсония нарығына сай жағдай:бір сатып алушы және көптеген сатушылар;рыноктағы бiр фирманың Істемдiк етуi;Рыноктағы жалғыз кәсіпорынның айрықша билік ету құқығы
Монопсония рыногына тән жағдай: A) бірсатыпалушығақарсыкөпсатушылар B) рыноктабірғанасатыпалушы C) монополиялықбағабелгіле
НННННННН
Нағыз конкуренция рыногының моделі сипатталады: кәсіпорындағы бағаға бақылаудың жоқтығы;ұсақ фирмалардың көптігімен;Салаға енудің жеңіл шарттары
Нақты жалақы:A) салыққа және номиналды жалақыға байланыстыB) Тауарлар мен қызметтер бағасына байланысты.C) Жұмысшы өзінің номиналды жалақысына тұтына алатын тауарлар мен қызметтер.
Нақты жалақыны өзгертуге әсер етуші негігі факторлар: номиналды жалақы деңгейіндегі өзгерістауарлар мен қызмет бағасы деңгейіндегі өзгерістерСалықтар мен жалақылардағы өзгерістер
 Нақты ЖІӨ өлшенеді: Базистік жылдағы бағалармен, Тұтыну бағасының индексі бойынша
Нарыктық экономиканың принциптері:Жетілген бәсеке;Баға калыптастыру еркіндігі;Кәсіпкерлік қызығушылық
Нарықтағы тауар ұсынысы тәуелді: Бағасы анықталған тауарларды нарыққа сатуға; Өндірілетін тауарлар ресурстарын бағасына
Нарықтық баға деңгейінеі толықтай нарық жағдайымен анықталатын қызметтер жатады:тұрмыстық қызмет көрсету;банк қызметі;коммерциялық, медициналық қызмет көрсету.
Нарықтық бағаның қалыптасуына әсер етеді:сұраныс пен ұсыныс заңы;ұсыныс заңы;сұраныс заңы
Нарықтық бағаның төмендеуiне әсер ететiн факторлар:орташа жалақы;ұсыныс сұраныстан артық;технологиялық жалақы
Нарықтық бағаның төмендеуiне әсер етпейтiн факторлар:жеке тұтынушының талдауы;капитал ағымдарының саңы;капитал тІрлерінің саңы
Нарықтық бағаның төмендеуiне әсер етпейтiн факторлар:жұмысшылардың тек өндірістік ресурстары Ішін ғана төлемдер;жер иелерінің тек өндірістік ресурстары Ішін ғана төлемдер;капитал иелерінің тек өндірістік ресурстары Ішін ғана төлемдер
Нарықтық инфрақұрылымның түрлері: Тауарлар мен қызметтер нарығы
Нарықтық инфраструктура қамтиды…:Еңбек және тауар биржасы;Қор биржасы;Банктер және кредиттік ұйымдар
Нарықтық кемшілігі көрінеді:Тауарлар мен қызметтерді ұжымдасқан түрде өндіруге ынта тудырмайды
Нарықтық механизмнің элементіне мыналар жатпайды:Жоспарлау;Бағдарламалау;стратегия жасау
Нарықтық шаруашылықтағы мемлекеттің негізгі функциялары: экономиканың макро деңгейде орнықтылығы өндірістік, табиғатты қорғайтын және әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту
Нарықтық шаруашылықтың негізгі субьектілері:Ій шаруашылығы, бизнес, Ікімет;бизнес;Ікімет
Нарықтық шаруашылықтың қызмет етуіне кедергі болатын шарттар: Өндіру мен бөлуде басқарудың қатаң жүйесі
Нарықтық шаруашылықтың қызмет етуіне кедергі болатын шарттар: Тауар  санының және көлемінің азаюы; Экономика субъектілерінің экономикалық оқшаулануы
Нарықтық экономика жағдайында дағдарыс ең бірінші көрінеді:тауарды артық өндіруден;несиенің қысқаруынан;несие пайызының жоғарылауынан.
Нарықтық экономика жағдайындағы банктік несиенің маңызды мақсаты:несие пайызын алу, пайданы табу, ұтымды пайызын алу
Нарықтық экономика қызметін көрстпейді: Орталықтандырылған жоспар
 Нарықтық экономика  кемшілігі:Жоғары  жұмыссыздық
Нарықтық экономикаға  жатпайтындар: Салт- дәстүр бойынша даму
Нарықтық экономикада бағаның атқаратын 3 функциясы:Ақпараттық;Ынталандырушы;Орнатушы
Нарықтық экономикада мемлекет айналысатын мәселелер: Қоршаған ортаны ластау мәселелерімен; Монополия қызметтерін реттеу
Нарықтық экономикадағы меншіктің түрлері:Жеке, нарықтық
Нарықтық экономикадағы салықтыңатқаратын қызметі:Фискалды, ынталандырушы, Әлеуметтік, Реттеуші
Нарықтық экономикалық жүйеде негізделеді:Меншікке, бәсекеге
Нарықтық экономикалық жІйе негізделеді:Меншікке, бәсекеге;Еркін кәсіпкерлік қызмет;Шаруашылық субъектілерінің еркіндігі
Нарықтық экономиканың сипатына жатпайды:орталықтан жоспарлау;мемлекеттің бір орталықтан басқаруы;кәсіпорынға керекті құрал-жабдықтарды бір орталықтан бөлу
Нарықтық экономиканың бастапқы негізі болып табылады:Қызметтің тІрін таңдаудың және кәсіпкерліктің еркіндігі;Бәсекелестік
Нарықтық экономиканың принциптері:Жетілген бәсеке;Баға калыптастыру еркіндігі;Кәсіпкерлік қызығушылық
Нарықтық экононмикалық жүйеде негізделеді:Өнімді сұранысқа сай сату және өткізу
Нарықтық  экономикалық жүйеде  негізделеді: Еркін  кәсіпкерлік  қызмет
НарықтықэкономикажІйеретіндетөмендегідейсипатталады: B) жекеменшіккенегізділген.C) еркінтаңдауғанегізделген.D) бәсекеғенегізделген.
 Нарықтың артықшылығы байланысты: Шығындарды азайту және пайданы көбейту мақсатымен жаңа технологияларды оперативті  қолдануы, Өзгеретін жағдайларға тез бейімделуі және икемделуі
 Нарықтың кемшілігі көрінеді: Нарық еңбек пен табысқа құқықтық кепіл бермейді, Тауарлар мен қызметтерді қжымдасқан тұрде өндіруге ынта тудырмайды, Қоғамда теңсіздікті туғызады
Нарықтың мәні:Айырбас айналыс категорияларға өзара тығыз байлансты және тұрмыстық деңгейде жай теңестіріледі;Өндіріс, бөлу, айырбас, тұтыну және сатумен сатып алу арқылы жІзеге асырлатын ұйымдық-экономикалық қатыстардың жІйесі.;Өндірушілердің сатуға ұсынатын тауарларын ақша көмегімен айырбастау процесінде туындайтын экономикалық қарым-қатынастардың жиынтығы.
Нарықтың негізгі белгісі:ресурстарды тиімді бөлуі;Кәсіпкерліктің еркіндігі, жеке меншік;Өндірушілермен тұтынушылардың дербестігі
Нарықтың негізгі элементі: Сұраныс, ұсыныс; Баға
Нарықтың шаруашылықтың негізгі субьектілері:Ій шаруашылығы, бизнес, Ікімет;бизнес;Ікімет
Натуралды шаруашылық ерекшеліктері: Қол еңбегінің басымдылығы; Өндірушінің қажетін қанағаттандыру үшін өнімдер өндірісі
Натуралды шаруашылықтың түсінігі: Тауар тікелей жеке тұтыну үшін өндіріледі
Натуралдық шаруашылық – бұл: өмірге қажетті өнімдердің барлығы өз кІшімен өндірілетін;тауарлық айырбас жІрмейтін;жабық, толығымен автономды.
«Не, қалай және кім Ішін өндіру керек» мәселесі төмендегі жІйеге қатысты:жалпы экономикаға;Маркетингтік экономикаға;Ұлғаймалы ұдайы өндіріске
Негізгі капитал - бұл: A) еңбек құрал-жабдығыB) Машиналар мен құралдар C) ғимарат, жабдық
Негізгі және айнымалы капиталдың бөліну себептері:Капиталдың айналыс саласына өтуіне байланысты;Құнның қалыптасуына байланысты;Материалдық байлықтың құрылуына байланысты.
Негізгі капитал: Өндіріс процесінде өз құнын толық жоятын және оны жаңа өнімге толық аударатын капитал; Натуралдық түрі толығымен тұратын капитал
Негізгі капитал:Бірнеше өндіріс процесіне қатысатын және өз  құнын жаңа өнімге бөлшектеп ауыстыру
Негізгі капиталды тұтынуға бағытталған аударымдар: B) амортизация және амортизациялық аударымдарF) Амортизациялық салымдарG) Негізгі қордың өтелуі Ішін жасалатын салымдар
Негізгі капиталдың белгілері:A) құн өндірілетін өнімге ауысадыB) өзінің табиғи формасын көпке сақтайдыC) Құн ақшалай формада қайтып келеді
Негізгі капиталдың моральдық тозуы: Ескі көліктерді өнімділігі жоғары жжаңа көліктермен ығыстыру; Пайдалану мерзімінің өтелуі төмендегенде
Негізгі капиталдың физикалық тозуы: негізгі капиталдың элементтері физикалық тұрғыдан қызмет етуге жарамсыз болып қалуы; негізгі капиталдың істен шығуы
Негізгі капиталдың элементтері: ғимарат станоктар, машиналар құралмен жабдықтау
Негізгі қордың тозған бөлігі:Ақша түрінде өнімнің өзіндік құнына кіреді
Негізгі қорлардың моральды тозуы:A) является следствием появления более эффективного оборудованияB) является следствием научно-технического прогресса C) вызывается повышением производительности труда в отраслях, производящих основные фонды
Негізгі қорлардың физикалық тозуы:A) негізгі қордың тұтыну бағасының жоғалтуын ұсынадыB) негізгі қорларды қызметтендіру кезінде жІзеге асадыC) негізгі қорлардың әрекетсіздігі кезінде дІзеге асады
Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер: A) ұлттық табысB) жалпы ұлттық өнім C) таза ұлттық өнім
 Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер: Қолда бар табыс, Ұлттық табыс
Негізгі салымдар аммортизациясы болжайды:A) негізгі қорлардың тозуын ақшалай өтеуB) негізгі қорлардың құндарының өндірілетін өнімге біртіндеп көшуіC) негізгі қорлардың толығымен қалпына келуіне ақша қаражаттарын жинау
Негізгі  капитал:Бірнеше өндіріс  процесінде қатысатын және  өз  құнын  жаңа өнімге бөлшектеп  ауыстыру
Негізгі өндіріс қорлары дегеніміз-B) өндірістікциклдабірнешеретқолданылатын, дайындалатынөнімніңбөліктерінеөзқұнынбіртіндепөткізетінматериалдыққұралдарF) Құрал-жабдықтарG) Станок, ғимарат, негізгіактивтер
Неоклассикалық және кейнстік көзқарастатарға ортақ үлгі: AD-AS; IS-LM
Неоклассикалық теорияға сәйкес өндіріс факторларының түрі:Капитал
 Несие – бұл: Қайтарылып берілетін капитал, Фирманың негізгі және айнымалы капиталының қайнар көзі, Кәсіпорындардың бос қаржысы
Несие бағасы көрсетеді:ақшаны пайдаланғаны Ішін төлем - пайыздық мөлшерлеме, несиені қолданған ұшін төлемдерді, керекті соммасына қосымша төленетің пайыз
Несие беру кезінде қолданылатын ұстанымдар:Өсімқорлық
Несие берудің негізгі қағидалары:материалдық жағынан қамтамасыз етілуі, Мерзімділігі., Қайтарымдылығы
Несиенің қажеттігі немен байланысты:ұдайы өндіріс процесінде ауыспалы айналым заңдылығымен., жаңа жабдықтарды сатып алумен, ) өнімдердің жаңа тұрлерің шығарумен
Номиналды   еңбек  ақының  мерзімді түрінің  төлену  ерекшеліктері: Сағатқа  байланысты; Жұмыс  уақытына  байланысты
Номиналдыжалақы 12%-ғажоғарылады, тауарларменқызметтердіңбағасы 7%-ғаөсті .Осыжағдайда: A) нақтытабысдеңгейіөстіB) нақтыжалақыөстіC) нақтыжалақы 5 %-ғаөсті.
НоминалдыЖІӨтөмендегідейесептеледі:B) табысбойынша.C) шығынбойынша.D) қосылғанкұнбойынша.
оларды қандай көлемде өндіруді;қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы шаруашылық іс-әрекетті.
ӨӨӨӨӨӨӨӨ
Өндiрiстiңнегiзгi факторлары (маржинализмбойынша):C) жер, жерресурстары,D) капитал,E) еңбек
Өндiрiстiңнегiзгi факторлары К. Марксб-ша:C) жұмыскІшi,D) еңбекзатыE) еңбекқұралы,
Өндiргiш кІштердiң элементтерi:еңбек заттары;өндіріс-құрал жабдықтары;жұмыс кІші
 Өндіріcтік капиталдың функциясы: Құн өндіру, Қосымша құн өндіру, Айырбас құнды өндіру
Өндіріс көлемінің оптималды көлемін анықтауда ескерілетін шығындар:айнымалы, шекті, жалпы., бухгалтерлік
 Өндіріс көлеменің өзгеруінен тәуелсіз бір қалыпты деңгейде тұратын шығын: Фирма еш нәрсе өндірмеген жағдайда да төленеді, Өнім өндіру процесі басталмастан бұрын пайда болды, Қисығы өнім саны абциссасына параллель болады
 Өндіріс көлемінің өзгерісінде тұрақты шығын (FC): Өндіріс көлемінің азаюында өзгермейді, Өзгермейді,  Өндіріс  көлемінің өсуінде өзгеріссіз қалады
Өндіріс көлемініңі өзгеруіне байланысты өзгеріп отыратын (өзгермелі) айнымалы шығын: Шикізатқа, отынға, қуат көзіне, көлік қызметіне, еңбек ресурстарына (жалақы т.с.с.) жұмсалады; Өнім шығарылмаған уақытта нөлге тең болады
Өндіріс нәтижелерін пайдалану Ідерісі бұл:Екінші кезектегі қажетттіліктерді қанағаттандыру;Тұтыну;Үшінші кезектегі қажеттіліктерді қанағаттандыру
Өндіріс факторлар нарығы: Еңбек нарығы; Капитал нарығы
Өндіріс факторларының иелері факторлық табыс алады: Еңбек ақы; Рента
Өндіріс факторларының нарықтағы баға белгіленуі анықталады:A) өндіріс факторларындағы бағалардың тұрғындардың ақшалай табысына әсер етуіB) өндірісфакторларындағыбағаларсалаларменфирмадағыресурстардыңтаратылуынанықтайдыC) өндірісфакторларындағыбағаларшығындеңгейінеәсеретеді
 Өндіріс факторы: Қолданылатын ресурстар, Қолданылатын жер ресурстары, Іске қосылған еңбек ресурстары
Өндіріс факторының бір бірлігіне келетін жалпы өнімнің көлемі: Орташа өнім
 Өндіріс шығындары: Ресурстарға жұмсалатын шығындар, Өндіріске және тауарға жұмсалатын шығын, Өндіріс және жарнама шығындары
 Өндіріс экономикалық ұйымдастырудың басты күштері: Барлық қоғам мүшелерінің материалдық қажеттіліктерін қанағаттандыра алмау, Максималды өнліріс нәтижесін алу
Өндіріс  көлемінің  өзгеруіне  байланысты өзгеріп   отыратын  айнымалы(өзгеретін) шығындар: Қисық  шығындар шамасы  ординатасына  параллель болады; Бастапқы  кезде  өндіріс  көлемінің  ұлғаюымен қатар  қарқынды  ұлғайып отырады
Өндіріс  көлемінің  өзгерісінде тұрақты  шығын(FC): Өзгермейді; Өндіріс  көлемінің  өсуінде  өзгеріссіз қалады
 Өндіріс  мүмкіншілігінің  қисығы  көрсетеді: Толық  жұмысбастылық жағдайында  екі  тауарды  өндіру, Екі  тауардың  бір  мезгілде  өндіру  максимумы, Табиғи  жұмыссыздық  жағдайында  екі  тауарды  өндіру
 Өндіріс  факторлары: Еңбек, жер, кәсіпкерлік  қабілет және  капитал және  ақпарат, Еңбек,  жер,   кәсіпкерлік  қабілет және  капитал, Еңбек,  жер,  капитал
Өндіріс: Өнліріс факторларын қолдана отырып өндіретін процесс, Тауарлар мен қызметтерді өндіруге өндіріс факторларын қолдану процессі, Материалдық және рухани игіліктерді өндіретін процесс
Өндіріс:A) материалдықигіліктердіжасаупроцесіB) Қажетіліктердіқанағаттандыруғаарналғанмақсаттыіс-әрекетC) Материалдық, материалдықемесигіліктердіжасаупроцесі
Өндіріскөлемініңоптималдыкөлемінанықтаудаескерілетіншығындар:B) айнымалы, шекті.C) жалпы.D) бухгалтерлік.
Өндірістехнологиясыжетілгенкезде:B) ұсынысқисығыноңғажылжытадыG) сұранысқисығыноңғажылжытадыH) аралас
 Өндірістік капитал пайдаланылатын сфера: Кәсіпорында, Өндірісте, Өнеркәсіпте
 Өндірістік  капиталдың  функциясы: Қосымша  құн  өндіру, Құн өндіру, Айырбас құнды өндіру
Өндірістің құлдырауына байланысты фирманың жабылуы салдарынан жұмыстан босатылған адам жұмыссыздығы: Циклдық жұмыссыздық
Өндірістің негізгі факторлары бұл:Еңбек;Жер;Капитал
 Өндірістің төмендеуі мен фирманың жабылуы салдарына босатылған адам: Жұмыссыздықтың фрикциондық формасына, Жұмыссыздықтың циклдік формасына, Жиынтық сұраныстың өзгеруіне байланысты
 Өндірістің төмендеуі мен фирманың жабылуы салдарына жұмыстан босатылған адам: Жұмыссыздықтың фрикциондық формасына, Жұмыссыздықтың циклдық формасына, Жиынтық сұраныстың өзгеруіне байланысты
Өндірістіңнегізгіфакторлары: A) КапиталB) ЕңбекжәнекәсіпкерлікқабілетC) Жер
Өндірісфакторларынарығындабағаныңқұрылуы:B) фирмаменсатыпалушылардыңнақтысұранысыбойыншаөзгереді.C) нарықтағыфирмаларсаныменбайланысты.D) нарықтағысатыпалушыларсаныменбайланысты.
Өндірісфакторларынарығындағықалыптасқантабыс:A) ЕңбекақыB) ПошлинаF) Пайыз
Өндірісфакторларынасұраныс: A) тұтынутауарларынадегенсұранысқабайланыстыB) ресурсөндірістілігіменанықталады.C) тауарбағасынабайланысты
Өндірісфакторларыныңжиынтықшығындарыменөндіріскөлеміарасындағыөзарабайланыстөмендегідейаталады:B) өндірістікфункцияF) КапиталжәнееңбекөндірісфакторларыныңбайланысыG) Өндірісфакторларыныңфункциялықбейнеленуі
Өндірісфакторларыныңөнімділігініңкемузаңы:B) өзгефакторлардыңшығындарынтұрақтықалдырып, өзгермеліресурстардыңсанынарттыруоныңшектіөнімінтөмендетедіF) НегізгіресурстардыңшығынытұрақтыG) Өзгермеліресурстардыңшектіөнімітөмендейді
Өндірісшығындарынтөмендету:B) пайданыңболушарты.C) өндіріскепайдалы.D) пайданыңөсуінеәкеледі.
 Өрлеу фазасында: Қарыз процентінің жоғарлауы,  Кәсіпорындар тауар өндірісін көбейтеді, Жалақының көтерілуі «Өтекөпмөлшердегіақшаөтеазтауарсаныныңартынанқуалайды» деген:B) өндірісшығынының өсуіненпайдаболған бағаныңөсуі.C) өндірісшығындарының өсуібағалардыңартуына алыпкелді. D) өндірімшығындарының өсусебебіненболған өнімгебағалардыңартуы
ППППППП
Пайда ұғымы: Тауар мен қызмет көлемін көбейту
Пайданы жоғарылату үшін: Экономикалық шығындарды азайту қажет; Шекті шығындарды азайту қажет
Пайыз мөлшерлемесі төмендегенде:ақша массасына деге сұраныс жоғарылайды,ақша массасына сұраным артады, пайыз мөлшермесі мен ақша массасы арасында кері байланыс бар.
 Пайыз ставкасының төмендеуі... әкеледі: Акша  капиталына сұраныстың артуына, Ақша капиталына сұраныс көлемінің өсуіне, Капиталға сұраныстың өсуіне
РРРРРРРРР
Республиканың агроөнеркәсіптік кешінінің бірінші сферасы (І-қор шығаратын) айналысады:B) Машина жасау, микробиологиялық өнеркәсіпD) Машина жасау, микробиологиялық өнеркәсіпF) Микробиологиялық және химиялық өнеркәсіп
Ресурстар өз бетінше меншік бола алмайды, меншіктің мазмұнын меншікті пайдалануға байланысты құқық комплексі құрайды, - деген тұжырымды қалыптастырушы авторлар: Р.Познер; А.Альчиан
Рынок ұғымын қалай тІсіндіруге болады:Шектеулі ресурстарды тиімді пайдаланудағы ұдайы өндірістік қатынастар;еркін саудаға негізделген экономикалық жІйе;өндiрiс факторларына меншiк тІрлерiнiң көптiгi
Рыноктық инфрақұрылым дегеніміз:рыноктық қатынастың қызмет етуiн табысты қамтамасыз ететiн ұйымдық-құқықтық формалар жиынтығы;тауар айырбасын жІзеге асыратын нарық;жергілікті қызмет көрсету нарығы
Рыноктық экономикалық жІйеге тән негізгі мәселе:не, қалай және кім Ішін өндіру;Индустриалды-иновация жІзеге асыру;Өнімділікті арттыру
Рыноктық экономиканың белгiлерiне жатпайды:мемлекеттік баға белгілеу, жоспарлау;әкімшілдік-әміршілдік басқару;дерективті экономика
Рыноктықбәсекелестікәкеледі: A) өндірісресурстарыныңтиімдірекқолданысына B) тауарларменқызметтерсапасыныңжоғарлауына C) ұдайыөндірісөзгерісінебейімдеуге
РыноктықэкономикалықжІйегетәннегізгімәселе: B) не, қалайжәнекімІшінөндіруC) Индустриалды-иновацияжІзегеасыруD) Өнімділіктіарттыру
Рыноктың негiзгi элементтерi:сұраныс, ұсыныс;баға, бәсеке;өндіруші, тұтынушы
Рыноктыңқұлдырауы –бұлрыноктың камсыздандыру қабілетінің жоқтығынбілдіреді: C) өндірілмейтінресурстардыңсақталуы D) әлеуметтіктепе-теңдік E) тауарларменқызметтергебәсекелестік
СССССССС
Салада бәсекенің жоқтығының белгісі:басқа кәсіпкерлерде осы салаға ену мІмкіндіктерінің болмауы;нарыққа ену мІмкіндігінің болмауы;монополия қызметінің көп болуы
Салық көздері: Пайда;  Еңбек ақы
 Салық мөлшеріне байланысты оның түрлері: Пропорциональды, Регрессивті, Прогрессивті
Салық   нысаны:Мүлік
Социализм дәуіріне тән арнайы экономикалық заңдар қатарында: Еңбекті бөлу заңы; Құн заңы
 Сұраным заңы әсер етпейді: Сапасыз тауарлардың бағасы төмендеген жағдайда, Тауарлар тапшылығы кезінде, Сирек кездесетін, әрі қымбат тауарларды сатып алған жағдайда
Сұранымға әсер ететін факторлар:Тұрғындардың ақшалай табысы
 Сұранымның бағадан тыс факторларының қатысты өзгеруі сипатталады: Бірін бірі толықтыратын тауарлардың бағасымен өзгергенде, Сән үлгісіндегі тауарлар, Тұрғындар табысы жоғарыаған жағдайда
 Сұранымның бағадан тыс фактроларына қатысты өзгеруі сипатталады: Бірін бірі толықтыратын тауарлардың бағасы өзгергенде, Тұрғындар табысы жоғарылаған жағдайда, Сән үлгісіндегі тауарлармен
Сұраныс заңы- бұл:тауар бағасы төмендегенде, сатып алу көлемі өседі;Тауарға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы;Тауарлардың бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы кері байланыс
Сұраныс заңы бұл:Тауарлар бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы тура қатынас;Егер тауарға баға өссе, оған деген сұраныстың азаюы;Тауарға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы.
Сұраныс заңы қарастырады:Тауарға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы;Егер тауарға баға өссе, оған деген сұраныстың азаюы;Тауарлардың бағасы мен сатылатын көлемі арасындағы кері байланыс
Сұраныс заңы: Тауарға баға төмендегенде тұтынушының көп мөлшерде сатып алуы; Егер тауарға баға өссе, оған деген сұраныстың азаюы
Сұраныс инфляциясының пайда болуы себептері:жиынтық сұраныстың өсуінен, жиынтық сұраныстын артуына, жиынтық сұраныстын көбеюне
Сұраныс қисығына әсер ететін бағасыз факторлар: Тұтынушылардың саны; Тұтынушылардың таңдаулары
Сұраныс пен ұсыныс деңгейінің ара-қатынасындағы тепе-теңдік баға: Тауардың бағасы мен көлемінің қиылысуы; Сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысқан тепе-теңдік нүктесі
Сұраныс пен ұсыныс деңгейінің ара-қатынасындаіы тепе-теңдік баға:Сұраныс пен ұсыныс қисығының қиылысуы арқылы пайда болған баға
Сұраныс: Қажетті  тауарлар  бағасының  сомасы; Нарықта  болатын  ақшамен  қамтамасыз  етілетін  төлем  қабілеті бар қажеттіліктер
Сұраныс: Сұраныс ақашалай қамтамасыз етілген түтынушының қажеттіліні мен сұраныс төлем қабілеттілігі
Сұранысқа әсер етуші факторлар:тұтынушылар саны;тұтынушылар табысы;тұтынушылар талғамы
Сұранысқа бағадан басқа қандай бағасыз факторлар әсерін тигізеді: Тұтынушылардың табысы . Табыс өскен сайын тұтынушылардың сұранысы да өседі; Тұтынушылардың саны. Тұтынушылар саны молайған сайын сұраныс та өседі
Сұранысқа әсер етуші факторлар: A) Тауарғабағатөмендегендетұтынушыныңкөпмөлшердесатыпалуы.C) Егертауарғабағаөссе, оғандегенсұраныстыңазаюыE) тұтынушыталғамы, тұтынушытабысы
Сұраныстың бағадан тыс факторларына жатпайды:кәсіпкерлік сала салығы;өндірушілер саны;өндірушілерге берілетін жеңілдіктер
Сұраныстың бағалық икемділігі жоғары:бағалы заттарға қарағанда, ең қажетті тауарларға;кІнделікті пайдаланатын тауарларға;бірінші қажеттіліктердегі тауарларға
 Сұраныстың табыстық икемділігі: Бұл бағаның 1% -ке өзгеруі ұсыныс көлемінің қанша процентке өзгеретінін анықтайды, тұтынушы табысының 1% өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінін көрсетеді, нарықтағы тепе – теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теңдік баға менн теңдік көлем қалыптасады
 Сұраныстың табыстық икемділігі: Бұл бағаның 1%-ке өзгеруі ұсыныс  көлемінің қанша %-ке өзгеретінің анықтайды, Тұтынушы табысының 1%  өзгеруі осы тауарға деген сұраныстың қанша процентке өзгеретінен көрсетеді, Нарықтағы тепе-теңдік жағдайы сұраныс пен ұсыныстың теңдік баға мен теңдік көлем қалыптасады
 Сыртқы шығын: Таңдау мәселесі пайда болған жағдайда пайдалынады,  Кәсіпорының өзіне тиесілі ресурстарын тиімді пайдалану, Кәсіпкерге кәсіпкерлік қабілеті үшін табыс әкеледі
ТТТТТТТТТ
Табиғи жұмыссыздық деңгейін құрайды:) фрикциондық жұмыссыздық пен құрылымдық жұмыссыздықтың жиынтығы, фрикциондық жұмыссыздық+құрылымдық жұмыссыздық, фрикционды және құрылымдық жұмыссыздықтардың қосындысы
Табысәкелетінөндірісфакторларынажататындар: A) еңбекақыB) ЖеррентасыC) табысжәнепайыз
ТабыстыжоғарлатуІшін: A) еңбек өнімділігін жоғарылатукерекB) ӨндірісшығындарынтөмендетукерекC) Өндірісшығындарынқыстқартукерек
Таза бәсекелестік нарығыңда баға қалыптасуға әсер ететін факторлар: ұқсас тауар өнімінің, мысалға, бидайдың, мыстың, бағалы қағаздардың көптеген сатушыларынан және сатып алушыларынан құралады;бірде-бір жеке сатып алушы не сатушы нарықтағы кІнделікті тауардың баға деңгейіне Ілкен ықпалын тигізе алмайды;сатушы нарық бағасынан жоғары баға да сұрамайды, себебі сатып алушылар қажетті тауар көлемін керегінше осы нарықтан ешқандай кедергісіз нарық бағасымен сатып ала алады
Таза бәсекелестік нарығыңда баға қалыптасуға әсер етпейтің факторлар:психологиялық;монохромдық;көпсалалы
 Таза инвестициялар экономикалық өсу жағдайында: Капиталды өсіру, Жоғарылайды, Өседі
Таза монополия жағдайдағы нарық баға белгілеу саясатында:тек қана бір сатушы болады;мемлекеттік монополия баға саясаты көмегімен әр тІрлі мақсатты көздеуі мІмкін;тауар сатып алушылар Ішін өте маңызды болып, бірақ олар оны толық бағасына сатып ала алмайтын жағдайда, оның бағасын өзіндік құнынан төмен белгілеуі мІмкін
Таза монополияға сай келмейтін жағдай:рынокқа өтудің қатыстық жеңілдігі;барлық ресурстардың абсолютті мобильділігі;қатысушылардың шексіз саны және нарықтағы қолжетімділіктің еркіндігі
Таза бәсекелестік нарығыңда баға қалыптасуға әсер ететін факторлар: B) сатушыларнарықбағасынантөменбағадасұрамайды, өйткенібарлықтауарыннарықтағыбағаменсатаалады. C) бұлнарықтамаркетингтікзерттеу, тауардыдайындау, минимальдыболады, бірақтамІлдемнольгежеткізбейді D) бұлнарықтабағақалыптастыру, жарнамажәнеөткізудіынталандыруминимальдыболады, бірақтамІлдемнольгежеткізбейді
Тауар айналысының формуласы:Т-А –Т;Т-Т;А-Т
Тауар бағасы- бұл...:Ақшалай бейнеленген тауар құны;ақшалай тІрдегі заттай еңбекке кеткен шығындар;Ақшалай бейнеленген қоғамды қажеттілік еңбегінің шығындары
Тауар категориясының анықтамасы:Қоғамның  қажеттілігін қанағаттандыру қасиеті бар еңбек нәтижесі
Тауар өндірісінің пайда болуы және даму шарттарының себептері:Қоғамдық еңбек бөлінісі
Тауар сапалы және талапқа сай болады, егер:табыстың өсуімен тұтынушы тұтыну көлемін арттырса;табыс көлемі өссе, тауарға сұраныс та өседі;тауарға тұтынушылардың сұранысы артады
Тауар ұсынысының заңы: Баға мен сатылатын тауар санының арасындағы тікелей қатынас, Баға мен ұсыныс арасындағы тікелей байланыс, Тауардың бағасы өскен сайын оның сатуға дайындаған санының молаюы
Тауар:Айырбас үшін шығарылған еңбек өнімі
Тауарға деген бағаның құлдырауының себебі:өндірістік ресурстар бағасының төмендеуі;көлік шығынадырың төмендеуі;жеке кәсіпкерлікке салықтың төмендеуі
Тауарға деген сұраныстың өсу себептері:аталған өнімнің престижінің өсуі;сатып алушылар санының өсуі;тұтынушылар табысының өсуі
Тауарға деген сұраныстың төмендеуің әсері:тұтынушы табысының төмендеуі;тауардың қымбаттауы;тұтынушы талғамы өзгеруі
Тауарға деген экономикалық сұраныс ... білдіреді:обьективті мІмкіндіктері (ақша қаражаты) бар сатып алушының субъективті тілегі;Сатып алушылардың белгілі уақыт аралығында бағасы анықталған тауарларды сатып алу қабілеттілігі;Тауарға баға төмендегенде тұтынушы оны көп мөлшерде сатып алу.
Тауардың кез-келген көлемі бірдей бағаға сатылатын кездегі, бұл тауарға сұраныс :абсолютті икемсіз;икемсіз;Сұраныс икемсіз
 Тауардың қасиеттері: Айырбас құнына ие тауар, Тұтыну құнына ие зат
Тауардың тұтыну құны:Тауардың пайдалылығы, адамның белгілі бір қажеттілігі қанағаттандыру қасиеті
Тауарлы өндіріс: Ресурстар шығындарымен сол арқылы өндірілген тауар мен қызметтердің қатынасы; Нарыққа шығаруға адамдардың айырбасқа немесе жеке бас қажеттіліктерін өтеу үшін өндірілетін өнім
Тауарлы шаруашылықтың пайда болу шарттары:Жеке меншіктің пайда болуы
Тауарлы шаруашылықтың пайда болуының негізгі шарты:  Ірі қоғамдық еңбек бөлінісінің болуы; өндіріс құралдарына жеке меншіктің болуы
 Тауарлы шаруашылықтың пайда болуының негізгі шарты: Тауар өндірушілердің экономикалық оқшаулануы, Өндіріс құралдарына жеке меншіктің болуы, Ірі қоғамдық еңбек бөлінісінің болуы
Тауарлы  шаруашылықтың  пайда  болу  шарттары: Нақты бір  өнім  өндірушілердің мамандануын  білдіретін қоғамдық  еңбек бөлінісі, шаруашылық өндірген  өнімнің  айыбасқа ( сатуға)  түсуі; Шаруашылық  процестерін жүргізу  арқылы  шектеулі  ресурстарды  пайдаланатын өндірістік  қатынастары; Тауар  өндірушілердің  экономикалық оқшаулануы
Тепе-теңдік баға графигі көрсетеді: Нарықтық баға теңдік бағадан жоғары болса, ұсыныс көлемі сұраныс көлемінен артады;Сұраныс көлемі мен ұсыныс көлемінің теңдігін
Толық жұмысбастылық :экономикадағы фрикциондық және құрылымдық жұмыссыздық болған жағдайдағы жұмысбастылық, кезінде жұмыссыздық деңгейі цикілдік жұмыссыздық нөльге тең болған жағдайда ғана жетеді., кезінде жұмыссыздықты “ жұмыссыздықтың табиғи ( шынайы ) деңгейі ” деп те аталады
 Толық жұмысбастылық қамтамасыз етілген экономикада экономикалық өсу шарты: Қор жинақтау мен инвестиция нормаларын жоғары нормас, Қор жинақтау мен инвестиция нормаларының өсулері, s және і-дің жоғары нормасы
Толық жұмысбастылық: Құрылымдық; Фрикционды
 Толық жұмысбастылық: Фрикционды, Маусымдық
«Толық жұмысбастылық» деген ұғымның мәні:«табиғи жұмыссыздықтың» 3-5% болуы.,, жұмыссыздықтың мІлдем жоқтығы емес, еңбек кІшінің 100 % - нан аз бөлігін қамтитын жұмысбастылық кезіндегі жұмыссыздық деңгейі уақытша және құрылымдық жұмыссыздық деңгейлерінің қосындысына тең
Төменде көрсетілген капитал қосымша құн жасайды:B) өнеркәсіп капиталыF) Өндірістік капиталG) Өнім өндіруші капитал
Төменде көрсетілген бағыттар мен экономикалық мектептердің қайсысы ХХ ғасырда қалыптасты: Монетаризм; Кейнсиандық
Төменде көрсетілген экономикалық заңдардың ішінде барлық қоғамдарға тәндері:E) уақыт Інемдеу заңыF) Меншік қатынастарыG) Ій шаруашылығы
Төмендегi экономикалық заңдардың қайсысы барлық қоғамдарға тән: E) уақытІнемдеузаңы F) меншікқатынастары G) Ійшаруашылығы
Төмендегі көрсеткіштер ЖҰӨ кірістер бойынша есептегенде есептеледі: A) жалақы B) пайда C) рента
Төмендегі көрсеткіштер ЖҰӨ шығындар бойынша есептегенде есептеледі: A) тұтыну шығындары B) инвестицияларC) тауарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алу
Төмендегі тұжырымдаманың дұрысы: B) экономикалық заңдар объективті тІрде әрекет етеді, адамдар оларды танып-біліп, өз тәжірибесінде пайдаланады;F) адамдар тәжірибесінде экономикалық заңдарды қолдану G) экономикалық заңдар табиғи заңдардан ерекше қызмет етеді
Тұрақты және өзгермелі капиталға бөлудің себебі (К.Маркс):B) қосымша құнды жасаудағы рөлдері әр тІрлі F) Өндірілген өнімге құндарын беру тІрлері әртІрліG) Тікелей өндіріс процесінде болғандықтан
Тұрақты капитал: станоктар, машиналарға жұмсалған капитал; техника, технологияларға жұмсалған капитал
Тұрақты капитал:еңбек құрал-жабдықтары;Өндірісте өз құнын өзгертпейді;Техника жабдықтары
Тұрақты капиталB) пайдаланукезіндеоныңқұныөспейдіF) ӨндірілгенөнімгеқұнынбіртіндепберетінкапиталтІріG) Өндіріспроцесікезіндеқұнынбіртіндепөнімгеөткізетінкапитал
Тұтыну – бұл:B) ағымдағыуақытта Ійшаруашылығының тауарларменқызметтердісатыпалуғажұмсағантабысыныңбірбөлігі. C) ағымдағыуақытта Ійшаруашылығының тауарларды сатыпалуға жұмсағантабысыныңбірбөлігі .D) ағымдағы уақытта Ій шаруашылығыныңқызметтердісатыпалуғажұмсағантабысыныңбірбөлігі .
 Тұтыну бағаларының индексі: Қызметтер мен тауарлар жиынын есептейді, Өзгермейтін қызметтер мен тауарлар жиынына есептеледі
Тұтынушының ұсынысы: Өндіріс факторларын дамытуда тауарлар шығаруға негізделеді
ҰҰҰҰҰҰҰ
Ұдайы өндiрiстiң жай өндiрiстен айырмашылығы:қоғамдық өндірісті қарастыру әдістері өзгеше;өндiрiстiң Іздiксiз қайталану процесi;Өндіріс процесінің ұзақ мерзімді іске асуы
Ұдайы өндiрiс анықтамасының дұрысы:A) ҚоғамдықөндірісІдерісіІздiксiзқайталануыB) қоғамдықөндірісІдерісітұрақтықайталануыC) БелгілімерзімдегіІздiксiзқайталаныпотыратынөндірісІдерісі
Ұдайы өндірістің өндірістен айырмашылығы: B) көпретқайталатынөндіріспроцесіҚарастырыладыF) ОлІздіксізболадыG) Өндіріспроцесібірнешеретжәнеәрдайымболыптұрады
Ұлғаймалы ұдайыөндіріс дегеніміз:B) ҰлғаймалыкөлемдеөндірісІдерісінжІргізуіC) белгілімерзімдегіІздiксiзартыпқайталаныпотыратынөндірісІдерісіD) сандықнәтижесіндегіөндірістіңөсіпотыруІдерісі
Ұлттық байлық: Өндіріс құрал жабдықтары, жиналған мүліктер, табиғи ресурстар, материалдық және мәдени құндылықтар; Табиғи ресурстар  мен адам ресурстары
Ұлттық деңгейдегі қоғамдық өндірістің нәтижелерін анықтайтын макроэкономикалық көрстекіштер: Ұлттық өнім; Ұлттық табыс
Ұлттық табыс анықталады: Елдің ішінде алынатын барлық табыстардың жиынтық сомасымен;  Ұлттық өнімді өндіруге жұмсалған өндіріс факторлары иелерінің жиынтық таза табыстарының жиынтығымен
Ұлттық табысты қайта бөлудің мақсаты:C) өндірістік емес ортаны қаржылық ресурстармен қамсыздандыру D) ең дамыған салалардың басымды дамуыE) пропорционалды аймақтық дамуын және ішкі салалық пропорцияларын қамтамасыз
Ұлттық төлем жІйесі көмектеседі:A) белгілі уақыт мерзіміндегі өнім көлемін өлшеугеB) экономикадағы бар тенденцияларды шығаруC) ұлттық өндіріске әсер ететін факторларды табуға
Ұлттық шаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс: Өсуі де, төмендеуі де мүмкін
 Ұлттық шаруашылықта экономикалық дағдарыс кезінде жиынтық сұраныс және: Төмендейді, Жиынтық сұраныс қисық сызығы солға жылжиды
Ұлттық  экономикалық  жүйе  қоғамдық  өндірістің  динамикалық  өсіп-өркендеуіне  экономикалық  дәрежеде  талдау  жасайды: Тауарлар мен  қызметтердің  таза экспорты; Ресурстарға  жұмсалатын  шығындар 
Ұсынымға бағадан тыс әсер ететін факторлар: Салықтар мен субсидиялар; Тауар өндірісінің шығындар шамасы
Ұсыныс заңы: Баға өсуіне байланысты өндіріс көлемінің өсуі; Баға өсуіне байланысты өндіріс көлемі  өседі
Ұсыныс инфляциясының пайда болу себептері:өндіріс шығындарының өсуінен., өндіріс шығындарынын артуына, өндіріске қатысты шығындарыны өсуіне
Ұсыныс қисығына әсер етеін бағасыз факторлар: Ресурстар бағасы; Салықтар мен дотациялар
 Ұсыныс  заңы: Баға  мен ұсыныс  мөлшері  арасындағы  тікелей  байланыс, Баға өсуіне  байланысты  өндіріс  көлемінің  өсуі, Баға  өсуіне  байланысты өндіріс  көлемі  өседі
Ұсыныс: Баға  жоғарылаған  сайын оның  көлемі  де  арта  түседі  немесе  төмендеген  сайын  оның  көлемі де  төмендейді;  Тауар  өндірушілердің  нарықта сатуға ұйғарған  бағасы  белгіленген  тауарлар  жиынтығы
Ұсынысқа әсер етуші факторлар:технологияның жетілуі;өндірістік ресурстар бағасы;кәсіпкерлік сала салығы
Ұсынысқаәсеретушіфакторлар: B) технологияныңжақсаруы, ресурстарбағасыF) кәсіпкерліккесалынатынсалықG) тұтынушытабысы
Ұсыныстың икемділігі: Бағаның  1% -ке  өзгеруі  ұсыныс  көлемінің қанша % -ке  өзгеретінін  анықтайтын  көрсеткіш, Белгілі бір  мерзімде өзгеруінен  сатушылардың нарықта  қанша  тауар  ұсынатынынан көрінеді, Нарықтағы  тепе-теңдік  жағдайы сұраныс пен  ұсыныстың  теңдік  баға  мен теңдік  көлем  қалыптасад
ХХХХХХ
«Халықтар байлығының табиғаты мен себептері туралы зерттеулер» кітабы бойынша зерттеу жасаған ғалымдар:К. Маркс;А. Смит;А.Маршалл
ФФФФФФФ
 Филипс қисығында сипатталатын байланыс: Жұмыссыздық пен инфляцияның арасындағы кері байланыс, Жұмыссыздық артқан сайын инфляцияның қысқаруы, Инфляция артқан сайын жұмыссыздықтың  қысқыруы
Фирма жаңа кәсіпорын құрылысына банктік ссуда алуды шешеді. Пайыздың жылдық ставкасы- 15 %. КІтілетін пайда нормасы - 20 %. Осы жағдайда фирма:A) жобаны жеткілікті пайда әкеледі деп сенедіB) дамуға мІмкіндік иеленедіC) жаңа кәсіп құрады
Фирманың қысқа мерзімді қызметі: А) тұрақтыжәнеауыспалышығындардыңанықталукезеңі.В)өндіріскІшініңөзгермейтінкезеңі C) қолданылатынеңбекпеншикізаттыңкөлеміөзгеретінкезең.
Фирманың ұзақ мерзімді қызметі деп:A) барлықшығындарауыспалыболатынкезеңB) өндірісфакторларыныңбарлығыныңқолданукөлемініңөзгерукезеңі.C) барлықресурстардыңкөлемініңөзгерукезеңі.
ЦЦЦЦЦЦЦ
Цикл фазасына жататын тІсініктер:өрлеу,кризис,депрессия
Цикл фазасына жатпайтын тІсініктер:стагфляция, Жұмысссыздық,) инфляция
Циклдық жұмыссыздықпен байланысты:құлдырау кезеңінде болады, тауарлар мен қызметтерге жиынтық сұраныс азайғанда болады, сұраныс тапшылығына байланысты
Циклдық жұмыссыздық: тауарлар мен қызметтерге жиынтық сұраныс азайғанда болады, дағдарыс пен тоқырау кезеңдерінде өндірістің құлдырауынан пайда болған жұмыссыздық, сұраныс тапшылығына байланысты жұмыссыздық
ШШШШШШ
Шет елдерге жұмыс жасайтын Қазақстан Республикасы азаматының өндіріс нәтижесінің көрсеткіші ескеріледі: Жұмыс жасайтын шет елдердің ЖІӨ-де, Қазақстанның ЖҰӨ-де
шығарылатын өнім нарығындағы инфляция артуы
 Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар:  Тұрақты, Капитал, Тауар мен қызмет
 Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Тауар мен қызмет, Тұрақты, Капитал
Шығарылатын өнім көлеміне тәуелсіз шығындар: Тұрақты
 Шығын бойынша ЖҰӨ қатарына енбейді: Таза экспорт, Ренталық төлемдер, Қарыз капиталына пайыз
Шығын инфляциясы дамиды: Шикізаттарға бағаның күрт өсуі кезінде; Ресурстарға бағаның өсуі кезінде
 Шығындар сомасы бойынша есептелетін ЖҰӨ-ге кіреді:  Тұтынушылар шығыны, инвестициялар мен мемлекеттік шығындар және таза экспорт, Инвестициялар , мемлекеттік шығындар , таза экспорт, Тұтынушылар шығыны , инвестициялар , таза экспорт
Шығындар сомасы бойынша есептелетін ЖҰӨ-ге кіреді: Тұтынушылар шығыны, инвестициялар, таза экспорт; Тұтынушылар шығыны, инвестициялар мен мемлекеттік шығындар, таза экспорт
Шынайы монополияға тән белгілер:A) өндірісмасштабыныңәсеріB) монополияконкуренцияғақарағандаазшығынғаұшырайдыC) конкуренцияныңболуымІмкінемеснемесеэкономикалықжағынантиімді
ЭЭЭЭЭЭЭЭ
Экономика- бұл:материалдық игіліктер мен қызметтерді өндіру, бөлу, айырбастау, тұтыну бойынша қоғамдық қатынастар;Экономикалық стратегияның даму бағыттары;Қоғамның әл-ауқатын арттыру
Экономика бірнеше қызметтер атқарады: Дүниетанымдылық көзқарас қызметі, Танып білу қызметі, Ғылыми болжам қызметі
Экономика ғылымының әдісі тІсінігін қамтиды:барлық танымдық құралдарды оптималды пайдалану тәсілдері;Экономикалық стратегияның даму бағыттары;Қоғамның әл-ауқатын арттыру
Экономика дегеніміз:қоғамдағы адамдардың материалдық игiлiктер мен қызметтер жөнiндегi қатынастары;адамдардың шаруашылық жөнiндегi қатынастары;қажеттіліктерді қанағаттандыру мақсатындағы шаруашылық іс-әрекет
Экономика қағидалары пәні:Ғылым ретінде экономикалық құбылыстардың стратегиясы мен тактикасын, экономикалық саясаттың негіздерін өңдейді
«Экономика принциптері» пәні болып табылады: шексіз қажеттіліктер жағдайындағы шектеулі ресурстарды тиімді орналастыру
«Экономика принциптері» пәні болып табылады:шектеусіз тұтынушылықты зерттеу;өндіріс, Ілестіру, айырбас және материалды игіліктерді пайдалану;шектеулі ресурстар жағдайында тиімді шаруашылық ету.
Экономика өз алдына ғылым болып ең алғаш төмендегідей атпен шықты:Политэкономия;Қоғамдық шаруашылық;Шаруашылықты мемлекеттікбасқару өнері
Экономикадағы циклдық ауытқуларды тудыратын сыртқы факторлар:инновациялар
Экономикадағы циклдық өзгеріске алып келетін ішкі факторлпрға жатады: Соғыстар,Табиғи апаттаp, Саяси Ідерістер
 Экономикадағы цикльдық ауытқуларды тудыратын ішкі факторлар: Инвестициялау, Тұтыну, Кәсіпорынның қызметі
Экономикалық мақсатқа жатпайды:саяси тұрақтылық;Философиялық, логикалық қызметтер;формациялық, әдістемелік, тәжірибелік
 Экономикалық ауытқу байланысты: Тауар қорларының өсуіне бағытталған таза инвестициялар, Мемлекеттік шығындар, Жиынтық сұраныстың дамуына әсер ететін факторлармен
Экономикалық ауытқу фазалары: Өрлеу; Жандану
 Экономикалық ауытқудың тоқырау фазасында: Ең төменгі еңбек ақы орын алады, Жаппай жұмыссыздық болады
Экономикалық ауытқудың  жандану  фазасында: Ең  төменгі еңбек ақы  орын  алады
Экономикалық ғылымдар жІйесіне жалпы, арнайы және салалық экономика ғылымдары енеді. Жалпы экономикалық ғылымға жататыны?экономикалық теория, Менеджмент., Қоғамдық экономика
Экономикалық дағдарыстың атқаратын маңызды қызметтері:экономикада тепе-теңдікті қалыптастырады, кәсіпорындар арасында табиғи талдау жұргізеді, тиімді кәсіпорындарды ғана қалдырады
Экономикалық дамудың циклдық сипаттамасы : Іскерлік белсенділіктің кезеңдік өзгеруі,Экономикалық конъюнктураның өзгеруінде, Өрлеу, жандану, депрессия, кризис фазаларының кезектелуі
Экономикалық жүйенің басты міндеті: Өндірістің ұлғаюы мен экономикалық өсуді қамтамасыз ету; Өндірістің техникалық жағдайын анықтау
Экономикалық заңдар әрекетінің ерекшеліктеріне байланысты жіктелінуі:Арнайы заңдар
Экономикалық заңдар дегенiмiз:A) әлеуметтiк-саяси қатынастардың экономикалық нормативтерiB) адамдар қызметiнiң объективтi және тарихи өтпелi заңыC) объективтi, тұрақты қайталанып отыратын ұдайы өндіріс
Экономикалық заңдар дегеніміз:өндірістік қатынастардағы елеулі және тұрақты байланыстар;Адамдар арасындағы экономикалық қатынастарды бейнелеу формасы;Арнайы және жалпы шаруашылық жІргізі тәртібі
Экономикалық категория ретінде меншік: Иемденуге байланысты қалыптасқан қатынас, Өндірістік қатынастың барлық жүйесіндегі адамдар арасындағы қатынас
Экономикалық категория ретінде меншік: Өндірістік қатынастың барлық жүйесіндегі адамдар арасындағы қатынас; Затқа байланысты адамдар арасындағы қатынас
Экономикалық категориялар дегеніміз не? қоғам өмiрiнiң нақты жағдайын теориялық бейнелеудi бiлдiретiн логикалық  түсiнiктер 
Экономикалық категориялар дегеніміз:өндірістік қатынастардың әртІрлі жақтарын сипаттайтын ғылыми абстракция;қоғам өмiрiнiң нақты жағдайын теориялық бейнелеудi бiлдiретiн логикалық тІсiнiктер;Экономикалық қатынастардағы ұғымдар
 Экономикалық катеогориялардың талдау дәрежелері: Микро және микроэкономика, Жеке тауарлардың бағасы, ресурстар, шығындар, пайда, Қоғамның жалпы табыс, жұмыссыздық, инфляция
Экономикалық кризистің басты себептері: Жалпылама қайта өңдеу, Жиынтық сұраныстың артта қалуы, Жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныстың тепе теңдігінің бұзылуы
Экономикалық қатынастар дегеніміз:қоғамдағы адамдардың материалдық игiлiктер мен қызметтер жөнiндегi қатынастары;адамның өндіріс құралдарына қатынасы;Өндіріс құралдары мен өндіріс кІштерінің қатынасы
Экономикалық қатынастар  дегеніміз: қоғамдағы адамдардың материалдық игiлiктер мен қызметтер жөнiндегi қатынастары
Экономикалық құбылыстарды талдау (анализ) әдісі:C) құбылыстарды жеке элементтерге бөліп зерттеуD) Жалпы білім арқылы жіктеуE) Жалпыдан жекеге бөлу
Экономикалық құбылыстардың көрсеткiштерi:өндіріс факторлары мен өндіріс нәтижелері;кәсіпорын, фирмалар;қаржы ұйымдары
Экономикалық өрлеу кезінде іске асады:Баға деңгейінің өсуі, салық тІсімінің өсуі, өндіріс факторларына инвестициялық сұранымның өсуі
Экономикалық өсу дегеніміз:Тауарлар мен қызметтер көлемінің тұрақты өсуі, Тауарлардық физикалық және бағалық өсуі,Жан басына шаққандағы нақты ЖҰӨ-ң өсуі
Экономикалық өсу түрі: экстенсивті; экстенсивті және интенсивті
Экономикалық өсу: Өндіргіш күштердің ұзақ мерзімді дамуымен байланысты, Жан басына шаққанда нақты өнім көлемінің өсуі, Ұлттық өнімнің саны жағынан өсуімен қатар сапа жағынан жетілдірілуі
 Экономикалық өсуді тежеуші факторлар: Ресурстық шектеулер, Үкіметтің тиімсіз экономикалық саясаты, Экологиялық шектеулер
Экономикалық өсудің интенсивті факторлары: Жұмыскелер сапасының өсуі; Капитал шығынының артуы
Экономикалық өсудің қайнар көзі: Шикізат пен материалдар; Өндіріс факторлары
Экономикалық өсудің негізгі мақсаты Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету; Материалдық әл-ауқаты жоғары болуы
Экономикалық өсудің түрі: Еңбек ресурстарының саны мен сапасының өсуі
 Экономикалық өсудің экстенсивті факторы: Капитал көлемінің өсуі, Жұмыс кұшінің санының өсуі, Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі
 Экономикалық өсудің экстенсивті факторы: Қосымша өндіріс факторларын тарту арқылы ұлттық өнімнің өсуі, Өндірістегі жұмысшылар санының өсуі, Жұмыс күшінің санының өсуі
  Экономикалық реттеудің ауытқуларға қарсы шараларының бағыттары: Экономиканы тұрақтандыру, Инфляция деңгейін төмендету, Өндірістің құлдырауын қысқарту
«Экономикалық ресурстар» категориясына берілген анықтаманың дұрысы: өндіріс процесінде қолданылатын ресурстар,) Өндірісті қамтамасыз ету көздері, құралдары деген мағынаны білдіретін іргелі экономикалық теория ұғымы, ) Адамдардың барлық қажеттілігін өтеу Ішін қажетқор
Экономикалық теория зерттейді:шектеулі экономикалық ресурстарды пайдалану;монетаристік, институтционалды-әлеуметтік бағыттарды;Өңірлік экономика.Постинститутционализм бағыттарды
Экономикалық теорияда несие ақшаларының функциясы: Қазына жинау құралы, Төлем құралы, Қор жинау құралы
Экономикалық теорияның зерттеу әдістері: Айрықша немесе ерекше әдістер
Экономикалық теорияның қоғамдық ғылым ретінде жауап беруі тиіс сұрақтар:Қалай өндіру керек
Экономикалық теорияның қоғамдық ғылым ретінде жауап беруі тиіс сұрақтары: Не өндіру керек
Экономикалық цикл дегеніміз:Экономикалық конъюнктураның өзгеруі, ) Іскерлік белсенділіктің кезеңдік өзгеруі,Құлдырау және өрлеу кезеңі байқалатын экономикалық қозғалыс процесі
Экономикалық цикл типтері бойынша К. Жуглярдың  «орташа толқындарының» ұзақтылығыОн жыл
Экономикалық циклдың фазалары:) Тоқырау, Жандану, Қарқынды
Экономикалық ілімдеші «Меркантелизм» ұғымы:«Мерканте» - адамдар арасындағы сауда қатынасы
Экономикалық  өсу  түрі: Экстенсивті
 Экономикалық  өсу  факторлары: Сұраным  факторы, Бөлу  факторы,  Ұсыным  факторы
Экономикалық  өсудің  негізгі мақсаты: Материалдық әл-ауқаттың  жоғары  болуы
 Экономикалық  теорияның  зерттеу   әдістері:Жалпы және  жеке  әдістер
 Экономиканы дамту масштабы бойынша инфляция: Әлемдік, Жергілікті, Локальды
Экономиканы мемлекеттік реттеу әдістері:Тікелей, Жанама, Ішкі экономикалық
Экономиканы мемлекеттік реттеу дегеніміз:Экономикаға мемлекеттің араласуының негізгі бір формасы, Мемлекеттің табысы мен ресурстарын бөлу әрекеті, Экономикалық даму қарқыны мен деңгейі және мемлекет тұрғындарының әл-ауқаты.
Экономиканы ұйымдастырудың негізгі мәселесі қарастырады:
Экономиканың зерттеу әдістері:  Баланстық, функционалдық
Экономиканың негізгі ұғымы: Шаруашылықтың процестерін жүргізуде шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар жиынтығы; Экономиканы басқарудың шаруашылық субъектісін бақылау жиынтығы
 Экономиканың негізгі ұғымы:Шаруашылық процестерін жүргізуде шектеулі ресурстарды пайдаланатын өндірістік қатынастар жиынтығы
Экспорттың ел Ішін пайдасына жатады: Өндіріс құрылымының жақсаруы,
Экстенсивтті экономикалық өсім:Өндіріс факторларының көлемді дамуна байланысты өсім , шектелген сипатқа ие, базируется на старой технико-технологиялық базада негізделеді
 Экстенсивті экономикалық өсу – бұл ЖҰӨ келесілер есебінде өсуі: Еңбек ресурстарының санының өсуі, Капиталды ресурстардың санының өсуі, Материалдар мен шикізаттар санының өсуі
“Экономикс” терминін өз еңбегінде қолданысқа енгізген:Альфред Маршалл;Антуан де Монкретьен;Ф.Лист «Ұлттық экономика»

Приложенные файлы

  • docx 10770040
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий