Rond_283_l_237_za_269__237_n_225_v_sobotu_-_Ponedelnik_nachinaetcya_v_cybboty_-_II_-_glava_1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Поддержать проект по составлению двуязычных книг:https://money.yandex.ru/to/410014008846697

Support the aligned books project:Arkadij a Boris Strugačtí

Аркадий и Борис Стругацкие

Pondělí začíná v sobotu

Понедельник начинается в субботу

Přeložil Jaroslav Piskáček

Книга, которой зачитывались и
продолжают зачитываться все новые и
новые поколения. Герои ее,
сотрудники
НИИЧАВО
-

Научно
-
исследовательского института
Чародейства и Волшебства,
-

маги и
магистры, молодые энтузиасты,
горящие желанием познать мир и
преобразовать его наилучшим
образом. На этом пути их ждет
множество удивительных
приключений и поразительных
откры
тий.


Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


HISTORIE DRUHÁ

История вторая

ZMATEK NAD ZMATEK

СУЕТА СУЕТ

Kapitola první

Глава первая

Mezi hrdiny povídky jsou jeden nebo dva

hlavní, všechny ostatní považujeme za
vedlejší.


Среди герое
в рассказа выделяются
один
-
два главных героя, все остальные
рассматриваются как
второстепенные.

«Методика преподавания
литературы»

Asi ve dvě hodiny odpoledne, když se v
Aldanu znovu přepálila vstupní pojistka,
zazvonil telefon. Volal náměstek ředitele
pro věci hospodářské Modest Matvejevič
Kamnojedov.

Около двух часов дня, когда в
«Алдане» снова перегорел
предохранитель вводного устройства,
раздался телефонный звонок. Звонил
заместитель директора по
админис
тративно
-
хозяйственной части
Модест Матвеевич Камноедов.

„Privalove,“ zeptal se drs
ně, „proč zase
nejste na místě?“Привалов,сурово сказал он,почему вы опять не на месте?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jak to, že nejsem na místě?“ urazil jsem
se.Как это не на месте?обиделся я.

Dneska bylo od rána spousta práce a já
na všecko zapomněl.

День сегодн
я выдался хлопотливый, и
я всё позабыл.

„Heleďte, tohle si nechte,“ řekl Modest
Matvejevič. „Už před pěti minutami jste
měl ke mně přijít na instruktáž.“Вы это прекратите,сказал Модест
Матвеевич.


Вам уже пять минут
назад надлеж
ало явиться ко мне на
инструктаж.

„No bože, to je toho!“ zamumlal jsem a
zavěsil.Ёлки
-
палки,сказал я и повесил
трубку.

Zastavil jsem stroj, svlékl plášť

a nařídil
děvčatům, aby při odchodu nezapomněla
vypnout proud.

Я выключил машину, снял халат и
велел девочкам не забыть вырубить
ток.

V dlouhé chodbě
bylo prázdno, za okny
napůl zamrzlými zuřila metelice.

В большом коридоре было пусто, за
полузамёрзшими окнами мела пурга.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


V běhu jsem si navlékal bundu a utíkal do
hospodářského oddělení.

Надевая на ходу куртку, я побежал в
хозяйственный отдел.

Modest Matvejevič v oblýskaném obleku
mě majestátně čekal ve své kanceláři. Za
jeho zády seděl malý trpaslík s
chlupatýma ušima a pomalu a svědomitě
jezdil prstem po veliké listině.

Модест Матвеевич в лоснящемся
костюме величественно ждал меня в
собственной приёмной. За его спиной
маленький гном с волосатыми ушами
уныло и старательно возил пальцами
по обширной ведомости.

„Vy,

Privalove, jste jako nějaký ten…
chán munkul,“ pronesl Modest. „Nikdy
nejste na svém místě.“Вы, Привалов, как какой
-
нибудь
этот… хам
-
мункулс,произнёс
Модест.


Никогда вас нет на месте.

S Modestem Matvejevičem se všichni
snažili vycházet v dobrém, jelikož to byl
člověk mocný, neúprosný a fantasti
cky
nevzdělaný. Proto jsem vyštěkl „Rozkaz!“
a srazil jsem podpatky.

С Модестом Матвеевичем все
старались поддерживать только
хорошие

отношения, поскольку
человек он был могучий,
непреклонный и фантастически
невежественный. Поэтому я рявкнул:
«Слушаюсь!»


и щёлкнул каблуками.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Všichni mají být na svých místech,“
pokračoval Modest M
atvejevič. „Vždycky.
Vy máte vysokoškolské vzdělání, nosíte
brýle, i vousy jste si nechal narůst, a
nemůžete pochopit takovou jednoduchou
zásadu.“Всё должны быть на своих местах,продолжал Модест Матвеевич.


Всегда. У вас вот высшее образование,
и очки, и бороду вот отрастили, а
понять такой простой теоремы не
можете.

„Víckrát se to nestane!“ vyhrkl jsem s
vyvalenýma očima.Больше не повторится!сказал я,
выкатив глаза.

„Heleďte, tohle si nechte,“ řekl Modest
Matvejevič smířlivěji.Вы это прекрат
ите,сказал Модест
Матвеевич, смягчаясь.

Vytáhl z kapsy list p
apíru a chvíli do něho
koukal.

Он извлёк из кармана лист бумаги и
некоторое время глядел в него.

„Tak podívejte, Privalove,“ řekl konečně,
„dneska nastupujete dozorčí službu.Так вот, Привалов,сказал он
наконец,сегодня вы заступаете
дежурным.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Dozorčí služba během svátků je
odpovědný úkol. To není jako mačkat
tlačítka.

Дежурство по учреждению во время
праздников


занятие ответственное.
Это вам не кнопки нажимать.

Předně


protipožární bezpečnost. To za
prvé.

Во
-
первых


противопожарная
безопасность. Это первое.

Nepřipustit samovznícení.

Не допускать самовозгорания.

Dbát na to, aby na svěřených
pracovištích byl vypnut proud. A dohlížet
na to osobně, bez těch vašich
hokuspokusů s rozdvojováním a
roztrojováním. Bez těch vašich dublů.

Следить за обесточенностью
вверенных вам производственных
площадей. И следить лично, без этих
ваших фокусов с раздваиваниями и
раст
раиваниями. Без этих ваших
дубелей.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Při zjištění faktoru hoření okamžitě
vytočit telefonní číslo O1 a učinit
opatření. Pro tento případ dostanete
signální píšťalu k přivol
ání havarijní
čety…“ Předal mi platinovou píšťalku s
inventárním číslem.

При обнаружении фактора горения
немедленно звонить по телефону 01 и
приступать к принятию мер. На этот
случай получите сигнальную дудку для
вызова авральной команды…


Он
вручил мне платиновый свисток с
инвентарным номером.

„A rovněž nikoho nevpouštět.А также никого не пускать.

Tadyhle je seznam osob, jimž je povoleno
používat laboratoří v noční dobu, ale ty
taky stejně vpouštět nebudete, protože
jsou svátky.

Вот это список лиц, которым
разрешено пользование лабораториями
в ночной период, но всё

равно тоже не
пускать, потому что праздник.

Ať není v celém ústavu jediná živá duše!

Во всём институте чтобы ни одной
живой души.


Всякие там другие души


пусть, но
живой ду
ши чтобы ни одной.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Démony při vstupu nebo při odchodu
začarujete.

Демонов на входе и выходе заговорить.

Už je vám to jasné? Živé duše nesmějí
vcházet a všechno ostatní nesmí
vycházet. Protože už jsme tady měli pren


cen


dens. Utekl čert a ukradl Měs
íc.

Obecně známý pren


cen


dens,
natočili o tom i film.“

Понимаете обстановку? Живые души
не должны входить, а все прочие не
должны выходить. Пот
ому что уже
был прен
-
цендент: сбежал чёрт и украл
луну.

Широко известный прен
-
цендент, даже в кино отражён.

Významně se mě zadíval a najednou mě
požádal o doklady. Vyhověl jsem mu.Он значительно на меня посмотрел и
вдруг спросил документы. Я
повиновался.

Pozorně prozkoumal mou propustku,
vrátil mi ji a prohlásil:

„Všechno v pořádku. Já už mě
l podezření,
že jste přece jenom dubl. N


no.

Он внимательно исследовал мой
пропуск, вернул его и произнёс:Всё верно. А то было у меня
подозрение, что вы всё
-
таки дубель.
Вот так.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Takže v patnáct nula nula v souladu se
zákoníkem práce skončí pracovní doba a
všichni
vám odevzdají klíče od svých
pracovišť. Načež vy osobně prohlédnete
budovu.

Значит, в пятнадцать ноль
-
ноль в

соответствии с трудовым
законодательством рабочий день
закончится, и все сдадут вам ключи от
своих производственных помещений.
После чего вы лично осмотрите
территорию.

Dál budete provádět obchůzky každé tři
hodiny za účelem odvrácení
samovznícení.

В дальнейшем производите обходы
каждые три часа на предмет
самовозгорания.

Nejméně dvakrát za dobu služby
navštívíte vivárium.

Не менее двух раз за период дежурства
посетите виварий.

Bude
-
li dozorce pít čaj, zatrhnete mu to.
Už přišly hlášky, že to není čaj, co tam
pije.

Если надзиратель пьёт чай


прекратит
е. Были сигналы: не чай он
там пьёт.

A tím to končí.

В тако
м вот аксепте.

Vaše stanoviště je v předpokoji ředitele.

Пост ваш в приёмной у директора.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Na pohovce můžete odpočívat.

На диване можете отдыхать.

Zítra v šestnáct nula nula vás vystřídá
Vladimír Počkin z laboratoře soudruha
Ojry


Ojry. Rozumíte?“

Завтра в шестнадцать ноль
-
ноль вас
сменит Почкин Владимир из
лаборатории товарища Ойры
-
Ойры.
Доступно?

„Naprosto,“ řekl jsem.Вполне,сказал я.

„Zavolám vám v noci a zítra přes den.
Osobně. Je možné, že přijde na kontrolu
soudruh kádrovák.“Я буду звонить вам ночью и завтра
днём. Лично. Возможен контроль и со
сто
роны товарища завкадрами.

„Rozumím,“ řekl jsem a prohlédl si
seznam.Вас понял,сказал я и проглядел
список.

Na prvním
místě byl v seznamu ředitel
ústavu Janus Poluektorovič Něvstrujev a
vedle jeho jména poznámka tužkou


2
exempl.

Первым в списке значился директор
института Янус Полуэктович
Невструев с карандашной пометкой
«два экз.».

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Druhým byl sám Modest Matvejevič,
třetím vedoucí kádrového oddělení Kerber
Psovič Děmin. Dál pak byla jména, s
nimiž jsem se za
svého působení ještě
nikdy nesetkal.

Вторым шёл лично Модест Матве
евич,
третьим


товарищ завкадрами
гражданин Дёмин Кербер Псоевич. А
дальше шли фамилии, которых я
никогда и нигде не встречал.

„Něco nechápete?“ informoval se Modest
Matvejevič, který mě ostražitě pozoroval.Что
-
нибудь недоступно?осведомился Модест Матвеевич,

ревниво за мной следивший.

„Tadyhle,“ pravil jsem důrazně a zabodl
prst do
papíru. „Figurujou tady soudruzi v
počtu… m


m

m… jedenadvaceti
exemplářů, které zatím neznám. Chtěl
bych ta jména osobně s vámi probrat.“
Zadíval jsem se mu přímo do očí a řekl
jsem pevně: „Pro všechny případy.“Вот тут,сказал я веско, тыча
пальцем в список,налич
ествуют
товарищи в количестве… м
-
м
-
м…
двадцати двух экземпляров, лично мне
неизвестные. Эти фамилии я хотел бы
с вами лично провентилировать.


Я
посмотрел ему прямо в глаза и добавил
твёрдо:


Во избежание.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Modest Matvejevič vzal seznam a s rukou
nataženou daleko od očí ho přejel
pohledem.

Модест Матвеевич взял списо
к и
оглядел его на расстоянии вытянутой
руки.

„Všechno je v pořádku,“ řekl shovívavě.Всё верно,сказал он
снисходительно.

„Vy,

Privalove, jednoduše nejste
dostatečně informován. Osoby, uvedené
pod číslem čtyři až dvacet pět včetně,
byly do seznamu lidí, jimž je povolena
noční práce, zaneseny posmrtně, in
memoriam. Jako uznání jejich minulých
zásluh. Už to chápete?“Просто вы, Привалов, не в курсе.
Лица, поименованные с номера
четвёртого по номер двадцать пятый и
последний включительно, занесены в
списки лиц, допущенных к ночным
работам посмертно. В порядке
признания их заслуг в прошлом.
Теперь вам доступно?

Trochu jsem zalapal po vzduchu, protože
zvyknout si na tohle všechno bylo dost
obtížné.

Я слегка обалдел, п
отому что
привыкнуть ко всему этому было всё
-
таки очень трудно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Zaujměte svoje stanoviště,“ pronesl
Modest Matvejevič vznešeně.Занимайте свой пост,величественно сказал Модест
Матвеевич.

„Já jménem svým i jménem vedení
podniku vám gratuluji, soudruhu
Privalove, k nadcházejícímu Novému roku
a přeji vám v novém roce patřičných
úspěchů jak v prá
ci, tak v osobním
životě.“Я со своей стороны и от имени
администрации поздравляю вас,
товарищ Привалов, с наступающи
м
Новым годом и желаю вам в новом
году соответствующих успехов как в
работе, так и в личной жизни.

Popřál jsem mu rovněž patřičných
úspěchů a vyšel jsem do chodby.

Я тоже пожелал ему соотв
етствующих
успехов и вышел в коридор.

Když jsem se včera dověděl, že mi
přidělili službu, zaradoval jsem se.
Chystal jsem se dokončit jeden výpočet
pro Romana Ojru


Ojru.

Узнавши вчера о том, что меня
назначили дежурным, я обрадовался: я
намеревалс
я закончить один расчёт для
Романа Ойры
-
Ойры.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ale nyní jsem si uvědomoval, že to
nebude
tak jednoduché. Perspektiva, že
strávím noc v ústavu, se mi teď jevila v
úplně jiném světle.

Однако теперь я чувствовал, что дело
обстоит не так просто. Перспектива
провести ночь в институте
представилась мне вдруг в совершенно
новом свете.

I dřív jsem se zdržoval v práci do
pozdních hodin, kdy dozo
rčí z úsporných
důvodů zhasínali v každé chodbě čtyři
lampy z pěti a já se musel k východu
prodírat kolem jakýchsi uskakujících
huňatých stínů.

Я
и раньше задерживался на работе
допоздна, когда дежурные из экономии
уже гасили четыре лампы из пяти в
каждом коридоре и приходилось
пробираться к выходу мимо каких
-
то
шарахающихся мохнатых теней.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


První dobu to na mě silně působilo, ale
pak jsem si zvykl. Jenže potom jsem zase
odvykl. To když jsem jednou na odc
hodu
zaslechl za sebou v chodbě pravidelné
cvakání drápů o podlahu a spatřil jakési
fosforeskující zvíře, které zjevně běželo v
mých stopách.

Первое время это производило на меня
сильнейшее впечатление, потом я
привык, а потом снова отвык, когда,
возвращаясь однажды по большому
коридору
, услышал сзади мерное цок
-
цок
-
цок когтей по паркету и,
оглянувшись, обнаружил некое
фосфоресцирующее животное, бегущее
явно по моим следам.

Když mě sundali z římsy, vysvětlilo se, že
to byl obyčejný živý psík jednoho ze
spolupracovníků.

Правда, когда меня сняли с карниза
,
выяснилось, что это была
обыкновенная живая собачка одного из
сотрудников.

Ten spolupracovník se mi přišel omluvit,
Ojra


Ojra mi učinil jízl
ivou přednášku o
škodlivosti pověr, ale ve mně přece
jenom něco zůstalo.

Сотрудник приходил извиняться,
Ойра
-
Ойра прочёл мне издевательскую
лекцию о вреде суеверий, но какой
-
то
осадок у меня в душе всё
-
таки остался.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


První, co udělám, bude, že začaruju
démony, předsevzal jsem si.

Первым
делом заговорю демонов,
подумал я.

U vchodu do ředitelova předpokoje jsem
potkal zamračeného Víťku Kornějeva.
Ponuře mi pokývl na pozdrav a chtěl
kolem mne projít, ale já jsem ho chytil za
rukáv.

У входа в приёмную директора мне
повстречался мрачный Витька
Корнеев. Он хмуро кивнул и
хотел
пройти мимо, но я поймал его за рукав.

„No?“ řekl krobián Kornějev a zastavil se.Ну?сказал грубый Корнеев,
останавливаясь.

„Dneska mám službu,“ oznámil jsem.Я сегодня дежурю,сообщил я.

„Tak jsi blbec,“ sdělil mi Kornějev.Ну и дурак,сказал Корнеев.

„Ty jsi přece krobián, Víťko,“ řekl jsem.Грубый ты всё
-
таки, Витька,сказал
я.

„Já už se s tebou vůbec nebudu stýkat.“Не буду я с тобой больше общаться.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Víťka si prstem odtáhl límec svetru, aby
naznačil, jak je mu to volné, a se zájmem
se na mě zadíval.

Витька оттянул пальцем воротник
свитера и с интересом

посмотрел на
меня.

„A co

budeš dělat?“ zeptal se.А что же ты будешь?спросил он.

„Já už si něco najdu,“ řekl jsem poněkud
rozpačitě.Да уж найду что,сказал я,
несколько растерявшись.

Víťka naje
dnou ožil.

Витька вдруг оживился.

„Počkej,“ vyhrkl. „Ty máš službu dneska
prvně?“Постой
-
ка,сказал он.


Ты что, в
первый раз дежуришь?

„Ano.“Да.

„Aha,“ řekl
Víťka.Ага,сказал Витька.

„A jak se chystáš jednat?“И как ты намерен действовать?

„Podle instrukcí,“ odpověděl jsem.Согласно инструкции,ответил я.

„Začaruju démony a půjdu spát. Za
účelem samovznícení. A kam půjdeš ty?“Заговорю дем
онов и лягу спать. На
предмет самовозгорания. А ты куда
денешься?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ale schází se tam jedna parta,“ řekl
Víťka neurčitě. „U Věrušky… A co máš
tohle?“ Vzal mi z ruky seznam.Да собирается там одна компания,неопределённо сказал Витька.


У
Верочки… А это у тебя что?Он взял
у меня список.

„Aha, mrtvé duše…“А, мёртвые души…

„Nikoho dovnitř nepustím!“ prohlásil
jsem.

„Živé ani mrtvé.“Никого не пущу,сказал я.Ни
живых, ни мёртвых.

„Správné rozhodnutí,“ pochválil mě Víťka.
„U
ltrasprávně. Jenom se mrkni ke mně
do laboratoře. Bude mi tam pracovat
dubl.“Правильное решение,сказал
Витька.


Архиверное. Только
присмотри у меня в лаборатории. Там у
меня будет работать дубль.

„Čí dubl?“Чей дубль?

„Můj přirozeně. Kdopak mi půjčí svého?
Zamkl jsem ho tam, tu máš, tady je klíč,
když jsi ten dozorčí.“Мой дубль, естественно. Кто мне
своего отдаст? Я его там запер, вот,
возьми ключ, раз ты дежурный.

Vzal jsem si klíč.

Я взял ключ.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Poslechni, Víťko, do tak
ových deseti ať si
pracuje, ale potom všude vypnu proud. V
souladu s předpisy.“Слушай, Витька, часов до десяти
пусть он поработает, но потом я всё
обесточу. В соответствии с
законодательством.

„Dobrá, pak se uvidí.

Edika jsi nepotkal?“Ладно, там видно будет.

Ты Эдика

не
встречал?

„Ne,“ řekl jsem. „A nehraj na mě
habaďůru. V deset všude

vypínám
proud.“Не встречал,сказал я.


И не
забивай мне баки. В десять часов я всё
обесточу.

„Jsem já snad proti tomu? Klidně si ho
vypni. Třeba v celém městě.“А я разве против? Обесточивай,
пожалуйста. Хоть весь город.

Tu se dveře předpokoje otevřely a do
chodby vyšel Janus Poluektovič.

Тут дверь приёмной отворилась, и в
коридор вышел Янус Полуэктович.

„Ta


ak,“ pronesl, když nás spatřil.Так,произнёс он, увидев нас.

Uctivě jsem se uklonil.

Я почтительно поклонился.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Z tváře Januse Poluektoviče jsem vyčetl,
že zapomněl, jak se jmenuju.

По лицу Януса Полуэктовича было
видно,
что он забыл, как меня зовут.

„Prosím,“ řekl a podal mi klíče. „Vy máte
službu, pokud se nemýlím…
Mimochodem,“ trochu zaváhal. „Nemluvili
jsme spolu včera?“Прошу,сказал он, подавая мне
ключи.


Вы ведь дежурный, если я не
ошибаю
сь… Кстати…


Он
поколебался.


Я с вами не беседовал
вчера?

„Ano. Zašel jste do elektronického sálu.“Да,сказал я,вы заходили в
электронный зал.

Zakýval.

Он покивал.

„Ano, ano, opravdu… Mluvili jsme o
praktikantech…“Да
-
да, действительно… Мы говорили
о практикантах…

„Ne,“ opravil jsem ho zdvořile, „ne tak
docela. Mluvili jsme o našem dopise do
ústředního skladu Akademie. Kvůli
elektronické nástavbě.“Нет,возразил я почтительно,не
совсем так. Это насчёт нашего письма
в Центракадемснаб. Пр
о электронную
приставку.

„Aha, takhle,“ řekl.Ах вот как,сказал он.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„No dobrá, přeji vám klidnou službu…
Viktore Pavloviči, měl by
ste chvilku?“Ну хорошо, желаю вам спокойного
дежурства… Виктор Павлович, можно
вас на минутку?

Vzal Víťku za loket, odvedl ho po chodbě
a já vstoupil do předpokoje.

Он взял Витьку под руку и увёл по
коридору, а я вошёл в приёмную.

Tam druhý Janus Poluektovič právě
zamykal sejfy. Když mě spatřil, řekl „Ta


ak“ a dál cinkal klíči. Tohle byl A


Janus, už jsem je začínal trochu
rozlišovat.

В приёмной второй Янус Полуэктович
запирал сейфы. Увидев меня, он
сказал: «Так», и снова принялся
позвякивать ключами. Это был А
-
Янус, я уже немножко научился
различат
ь их.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A


Janus vypadal o něco mladší, byl
nepřívětivý, vždy korektní a málomluvný.
Říkalo se, že hodně pracuje, a lidé, kteří
ho znali dlouho, tvrdili, že se
tenhle
průměrný úředník pomalu a jistě
vypracovává ve vynikajícího vědce.

А
-
Янус выглядел несколько моложе,
был неприветлив, всегда корректен и
малоразговорчив. Рассказывали, что он
много работает, и люди, знавшие его
давно, ут
верждали, что этот
посредственный администратор
медленно, но верно превращается в
выдающегося учёного.

U


Janus byl naopak vždycky vlídný,
velice pozorný a měl zvláštní zvyk se
ptát: „Nemluvili jsme spolu včera?“
Panovalo přesvědčení, že poslední dobou
hodně sešel, i když stále zůstával vědcem
světo
vého jména.

У
-
Янус, напротив, был всегда ласков,
очень внимателен и обладал странной
привычкой спрашивать: «Я с вами не
беседовал вчера?» Поговаривали, что
он сильно сдал в п
оследнее время, хотя
и оставался учёным с мировым
именем.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A přesto byli A


Janus a U


Janus
jedna osoba. A právě tohle mi pořád

jak nešlo do hlavy. Bylo v tom cosi
nereálného.

И всё
-
таки А
-
Янус и У
-
Янус были
одним и тем же человеком. Вот это у
меня никак не укладывалось в голове.
Была в этом какая
-
то условность. Я
даже подозревал, что это просто
метафора.

A


Janus zamkl poslední zámek, předal
mi část klíčů, chladně se rozloučil a
odešel.

А
-
Янус замкнул последний замок,
вручил мне часть к
лючей и, холодно
попрощавшись, ушёл.

Usedl jsem za referentův stůl, položil si
před sebe seznam a zavolal k sobě do
elektronického sálu. Nikdo to nezvedal


děvčata už zřejmě odešla.

Я уселся за стол референта, положил
перед с
обой список и позвонил к себе в
электронный зал. Никто не отозвался


видимо, девочки уже разошлись.

Bylo čtrnáct hodin třicet minut.

Было четырнадцать часов тридцать
минут.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ve čtrnáct hodin třicet jedna minuta
vrazil po

vrzajících parketách do
předpokoje s hlučným oddychováním
proslulý Fjodor Simeonovič Kivrin, veliký
mág a čaroděj, vedoucí oddělení
Lineárního Štěstí.

В четырнадцать часов тридцать одну
минуту в приёмную, шумно отдуваясь
и треща паркетом, ввалился
знаменитый Фёдор Симеонович
Киврин, великий маг и кудесник,
заведующий отделом Линейного
Счастья.

F
jodor Simeonovič byl znám
nevyléčitelným optimismem a vírou v
nádhernou budoucnost. Měl velice
bouřlivou minulost.

Фёдор Симеонович славился
неисправимым оптимизмом и верой в
прекрасное будущее. У него было
очень бурное прошлое.

Za Ivana Vasiljeviče, cara Hrozného, ho
opričníci Maljuty Skuratova s žertí
ky a
průpovídkami na základě udání jáhna ze
sousedství spálili v dřevěné lázni jako
čaroděje;

При Иване Васильевичецаре
Грозном опричники тогдашнего
министра государственной
безопасности Малюты Скуратова с
шутками и прибаутками сожгли его по
доносу соседа
-
дьяка в деревянной бане
как колдуна;

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


za Alexeje Michajloviče, cara
Mírumilovného, ho nemilosrdně mlátili
holemi a spálili mu na zádech rukopisy
všech jeho sebra
ných spisů;

при Але
ксее Михайловиче


царе
Тишайшем его били батогами нещадно
и спалили у него на голой спине
полное рукописное собрание его
сочинений;

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


za Petra Alexejeviče, cara Velikého, se
nejprve vyšvihl jako znalec chemie a
rudných dolů, ale znelíbil se čímsi knížeti
Romodanovskému, dostal se na nucené
prác
e do zbrojovky v Tule, odtud uprchl
do Indie, dlouho cestoval, byl pokousán
jedovatými hady a krokodýly, čímž
nemilosrdně přetrumfl všechny jogíny,
znovu se vrátil do Ruska na vrcholu
Pugačovova povstání, byl obviněn jako
ranhojič vzbouřenců, potrestán
roz
tržením nozder a poslán do věčného
vyhnanství do Solovce.

при Петре Алексеевиче


царе Великом
он сначала возвысился было как знаток
химии и руд
ного дела, но не потрафил
чем
-
то князю
-
кесарю Ромодановскому,
попал в каторгу на тульский
оружейный завод, бежал оттуда в
Индию, долго путешествовал, кусан
был ядовитыми змеями и крокодилами,
нечувствительно превзошёл йогу,
вновь вернулся в Россию в разгар

пугачёвщины, был обвинён как
врачеватель бунтовщиков, обезноздрен
и сослан в Соловец навечно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


V Solovci měl opět celou řadu všelijakých
nepříjemností, než se uchytil ve VÚČAKO,
kde to rychle dotáhl na vedoucího
oddělení.

В Соловце опять имел массу всяких
неприятностей, пока не прибился к
НИИЧАВО, где быстро занял пост
заведующего отделом и последнее
время много работал над проблемами
человеческого счастья, беззаветно
сражаясь с теми коллегами, которые
базой счастья полагал
и довольство.

„V


vítám vás!“ zahlaholil basem a
položil přede mne klíče od svých
laboratoří.П
-
приветствую вас!пробасил он,
кладя передо мною ключи от своих
лабораторий.

„Ch


chudáčku, e


co vám to udělali?
T


takovou noc se máte v


veselit, já
z


zavoiám Modestovi, v


vždyť to je
hloupost
, v


vemu to za vás…“Б
-
бедняга, к
-
как же вы это? В
-
вам
веселиться надо в т
-
такую ночь, я п
-
позвоню Модесту, что за г
-
глупости, я
сам п
-
подежурю…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Bylo vidět, že ho to napadlo teprve v tuto
chvíli, a on se do své myšlenky rázem
zamiloval.

Видно было, что мысль эта только что
пришла ему в голову, и

он страшно ею
загорелся.

„K


kde tady máte j


jeho číslo? H


hrome, n


nikdy si n


nepamatuju
telefonní čísla… Jedna p


patnáct nebo p


pět jedenáct…“Н
-
ну
-
ка, где здесь его т
-
телефон? П
-
проклятье, н
-
никогда

не п
-
помню т
-
телефонов… Один
-
п
-
пятнадцать или п
-
пять
-
одиннадцать…

„Ale jděte, Fjodore Simeonoviči, děkuju!“
vykřikl jsem.Что вы, Фёдор Симеонович,
спасибо!вскричал я.

„Není třeba! Já jsem se tady zrovna
chystal chvíli pracovat!“Не надо! Я тут как раз порабо
тать
собрался!

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Aha, p


pracovat! T


to je něco
jiného! T


to je správné, t


to je
báječné, jste ch


chlapík… Přitom já,

h


hrom do toho, se v elektronice v


vůbec nevyznám… Člověk musí s


studovat, jinak v


všecka ta magie
slova je z


zastaralá, h


hokuspokusy
s p


psychopoli jsou primitivní…
Hračičky našich d


dědečků…“Ах, п
-
поработать! Это д
-
другое дело!
Эт' х
-
хорошо, эт' здорово, вы м
-
молодец!.. А я, ч
-
чёрт, электроники
н
-
ни черта не знаю… Н
-
надо учиться, а
т
-
то вся эта м
-
магия слова, с
-
старьё, ф
-
фокусы
-
покусы с п
-
психополями, п
-
примитив… Д
-
дедовские п
-
приёмчики…

Přímo na místě, aniž se kamkoli pohnul,
vytvořil dvě velké antonovky, jednu podal
mně, z druhé ihned ukousl polovinu

a
začal se šťavnatým křupáním žvýkat.

Он тут же, не сходя с места, сотворил
две большие антоновки, одну вручил
мне, а от второй откусил сразу
половину и принялся сочно хрустеть.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„S


sakramentská p


práce, zase jsem
udělal č

červivé… Jaké m


máte vy, z


zdravé? T


to je dobře… Já se u vás
ještě s


stavím, Sašo, p


pořád nějak
n


nerozumím systému p


povelů… D


dám si d


drobet vodky a s


stavím
se… D


devětadvacátý povel tam m


máte ve stroji… Buď stroj lže, nebo t


tomu nerozumím… Přinesu vám d


detektivečku, G


gardnera.П
-
проклятье, опять ч
-
червивое
сделал… У вас как


х
-
хорошее? Эт'
хорошо… Я к в
-
вам, Саша, п
-
попозже
ещё загляну, а то я н
-
не совсем п
-
понимаю всё
-
таки систему к
-
команд…
В
-
водки только выпью и з
-
зайду… Д
-
двадцать д
-
девятая к
-
команда у вас там
в м
-
машине… Т
-
то ли машина врёт, то
ли я н
-
не понимаю… Д
-
детекти
вчик
вам п
-
принесу, Г
-
гарднера.

Čtete p


přece anglicky? D


dobře
píš
e, p


prevít, p


pěkně! Ten jeho P


perry Mason je učiněná b


bestie,
víte? A ještě něco vám d


dám, nějakou
science


fiction… Asimova vám d


dám, nebo B


bradburyho…“

В
-
вы ведь читаете по
-
аглицки? Х
-
хорошо, шельма, пишет, з
-
здорово! П
-
перри Мейсон у него там, з
-
зверюга
-
адвокат, з
-
знаете?.. А п
-
потом ещё что
-
нибудь д
-
дам, с
-
сайнс
-
фикшн к
-
какую
-
нибудь… Аз
-
зимова там, или Б
-
брэдбери…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Přistoupil k oknu a řekl nadšeně: „V


vánice, hrome, t
o m


miluju…“

Он подошёл к окну и сказал
восхищённо:П
-
пурга, чёрт возьми, л
-
люблю!..

Zahalen do norkového kožichu vstoupil
dovnitř štíhlý a elega
ntní Cristobal Josévič
Junta.

Вошёл, кутаясь в норковую шубу,
тонкий и изящный Кристобаль
Хозевич Хунта.

Fjodor Simeonovič se otočil.

Фёдор Симеонович обернулся.

„A, Kristo!“ vykřikl. „Představ si, ten p


pitomec
Kamnojedov p


posadil
mladého ch


chlapce do služby na Nový
rok! Pojď, p


pustíme ho, zůstaneme tu
s


spolu, zavzpomínáme na s


taré
časy, p


popijeme, co říkáš? P


proč
on se tu má t


trápit? Jemu bude l


líp
mezi d


děvčaty, p


při tancování…“А, К
-
кристо!воскликнул он.


П
-
полюбуйся, Камноедов это
т, д
-
дурак,
засадил м
-
молодого п
-
парня дежурить
н
-
на Новый год. Д
-
давай отпустим его,
вдвоём останемся, в
-
вспомянем
старину, в
-
выпьем, а? Ч
-
что он тут
будет мучиться?.. Ему п
-
плясать надо,
с д
-
девушками…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Junta položil na stůl klíče a pronesl
ledabyle

„Styk s dívkami přináší potěšení
pouze v případ
ě, dosáhne
-
li se ho
překonáváním překážek…“

Хунта положил на стол ключи и сказал
небрежно:Общение с девушками доставляет
удовольствие лишь в тех случаях,
когда достигается через преодоление
препятствий…

„No aby ne!“ zahřímal Fjodor Simeonovič.
„M


mnoho krve, m


mnoho písní
klade se k n


nohám k


kr
ásných
dam… Jak to tam m


máte?… Jedině ten
d


dosáhne cíle, jenž nezná s


slova
strach…“Н
-
ну ещё бы!загремел Фёдор

Симеонович.


М
-
много крови, много
п
-
песней за п
-
прелестных льётся дам…
К
-
как это там у вас?.. Только тот д
-
достигнет цели, кто не знает с
-
слова
«страх»…

„Správně,“ potvrdil Junta.Именно,сказал Хунта.

„A pak


nesnáším dobročinnost.“И потом


я не терплю
благотворительности.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tak on nesnáší d


dobroč
innost! A kdo
na mně vyloudil Odichmanťjeva? T


takového laboranta mi p


přetáhnout!
To tě bude stát láhev š

šampaňského…
P


poslyš, ne, žádné š

šampaňské!
Amontillado! Zbylo ti ještě něco z t


toledských zásob?“Б
-
благотворительности он
не терпит!
А кто у меня выпросил Одихмантьева?
П
-
переманил, п
-
понимаешь, такого
лаборанта… Ставь теперь б
-
бутылку
шампанского, н
-
не меньше… С
-
слушай, не надо шампанского!
Амонтильядо! У т
-
тебя ещё осталось
от т
-
толедских запасов?

„Čekají na nás, Theodore,“ připomněl
Junta.Нас ждут, Теодор,напомнил Хунта
.

„Aha, aha, správně… Musím ještě najít k


kravatu… a v


válenky, taxíka dneska
n


neseženem… Tak my jdeme, Sašo,
snad se tu n


nebudete nudit.“Д
-
да, верно… Надо ещё г
-
галстук
найти… и валенки, такси же не д
-
достанешь… Мы пошли, Саша, н
-
не
скучайте тут.

„Za silvestrovské noci se dozorčí v ústavu
nenudí,“ řekl Junta potichu. „Zvlášť ne
nováčkové.“В новогоднюю ночь в институте
де
журные не скучают,негромко
сказал Хунта.


Особенно новички.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Zamířili ke dveřím. Junta pustil Fjodora
Simeonoviče napřed, a než vyšel sám,
úkose
m po mně zašilhal a rychlými
pohyby nakreslil prstem na stěně
Šalamounovu hvězdu.

Они пошли к двери. Хунта пропустил
Фёдора Симеоновича вперёд и, прежде
чем выйти, косо глянул на меня и
стремительно вывел пальцем на стене
Соломонову звезду.

Hvězda vzplála a začala pomalu blednout
jako stopa svazku elektronů na obrazovce
oscilografu.

Звезда вспыхнула и стала медленно
тускнеть, как след пучка электронов на
экране осциллографа.

Třikrát jsem si uplivl přes levé rameno.

Я трижды плюнул через левое плечо.

Cristobal Josévič Junta, vedoucí oddělení
Smyslu Života, byl pozoruhodný, ale
zřejmě naprosto bezcitný člověk.

Кристобаль Хозевич Хунта,
заведующий отделом Смысла Жизни,
был человек замечательный, но, по
-
видимому, совершенно бессерде
чный.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kdysi v raném mládí byl dlouhou dobu
Velký
m Inkvizitorem a dodnes si uchoval
tehdejší způsoby.

Некогда, в ра
нней молодости, он долго
был Великим Инквизитором, но потом
впал в ересь, хотя и по сию пору
сохранил тогдашние замашки, весьма
впрочем пригодившиеся ему, по
слухам, во время борьбы против пятой
колонны в Испании.

Všechny své těžko pochopitelné
experimenty prováděl buď sám na sobě,
nebo na svých spolupracovnících, o čemž
se už za mě dost pobouřeně mluvilo na
odborářské

plenárce.

Почти все свои неудобопонятные
эксперименты он производил либо над
собой, либо

над своими сотрудниками,
и об этом уже при мне возмущённо
говорили на общем профсоюзном
собрании.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Studoval smysl života, ale zatím m
oc
nepokročil, ačkoli dosáhl některých
zajímavých výsledků, když například
teoreticky dokázal, že smrt zdaleka není
nezbytným atributem života. Tento objev
rovněž vzbudil pobouření


na
filozofickém semináři.

Занимался он изучением смысла
жизни, но продвинулся пока не оч
ень
далеко, хотя и получил интересные
результаты, доказав, например,
теоретически, что смерть отнюдь не
является непременным атрибутом
жизни. По поводу этого последнего
открытия тоже возмущались


на
философском семинаре.

Do svého kabinetu téměř nikoho
nepouštěl a po ústavu kolovaly mlhavé
zvěsti, že tam má spoustu zajímavých
věcí.

В кабинет к себе он почти никого не
пускал, и по институту ходили
смутные слухи, что там масса
интересных вещей.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Říkalo se, že v koutě kabinetu stojí skvěle
vymodelovaná figura jednoho dávného
známého Cristobala Joséviče,
standartenführera SS v plné slavnostní
uniform
ě, s monoklem, kordem,
železným křížem, dubovými listy a
všelijakými dalšími cetkami.

Рассказывали, что в углу кабинета
стоит великолепно выполненное
чучело одного старинного знакомого
Кристобаля Хозевича,
штандартенфюрера СС, в полн
ой
парадной форме, с моноклем,
кортиком, железным крестом,
дубовыми листьями и прочими
причиндалами.

Junta byl skvělý taxidermista.
Standartenführer, podle slov Cristobala
Joséviče, rovněž. Ale Cristobal Josévič to
stihl dřív. Rád všechno stihl dřív vždy a
ve všem.

Хунта был великолепным
таксидермистом. Штандартенфюрер,
по словам Кристобаля Хозевича,тоже. Но Кристобаль Хозевич успел
раньше. Он любил успевать раньше


всегда и во вс
ём.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nebyl mu cizí i jistý

skepticismus. V jedné
z jeho laboratoří visel obrovský plakát:
Potřebujeme vůbec sami sebe?… Velmi
nevšední člověk.

Не чужд ему был и некоторый
скептицизм. В одной из его
лабораторий висел огромный плакат:
«Нужны ли мы нам?» Очень
незаурядный человек.

Přesně ve tři, v souladu se zákoníkem
práce, přinesl klíče doktor věd Amvrosij
Ambroisovič Gustavillo.

Ровно в три часа, в соответствии с
трудовым законодательством, принёс
ключи доктор наук Амвросий
Амбруазович Выбегалло.

Měl válenky podražené kůží, páchnoucí
kožich, jaký nosívají fiakristé, z
ohrnutého límce mu trčel kupředu
špinavý prošedivělý plnovous.

Он был в валенках, подшитых кожей, в
пахучем извозчицком тулупе, и
з
поднятого воротника торчала вперёд
седоватая нечистая борода.

Vlasy si stříhal podle rendlíku, takže
nikdy nikdo neviděl jeho uši.

Волосы он стриг под горшок, так что
никто никогда не видел его ушей.

„Tento…,“ řekl a přiblížil se.Эта…


сказал он, приближаясь.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Mně se tam dneska možná někdo

vyklube. Jaksi


v laboratoři. Bylo by
třeba se tento… mrknout.У меня там, может, сегодня кто
вылупится. В лаборатории, значить.
Надо бы, эта, присмотреть.

Já jsem mu nasypal zásobu tento…
chleba, asi pět bochníčků, nějaké spařené
otruby, dvě vědra odstředěného mléka.
No a až to všechno tent
o, sežere, začne
bzíkat. Tak mi potom, mon šér, jaksi,
brnkni, jo?“

Я ему там запасов наложил, эта,
хлебца, значить, буханок пять, ну там
отрубей па
реных, два ведра обрату. Ну,
а как всё, эта, поест, кидаться начнёт,
значить. Так ты мне, мон шер, того,
брякни, милый.

Položil přede mne svazek klíčů
obrovských jako od stodoly, poněkud

nechápavě otevřel ústa a upřel na mě
pohled.

Oči měl vodnaté, z plnovousu mu
trčely jáhly.

Он положил передо мной связку
амбарных ключей и в каком
-
то
затруднении открыл рот, уставясь на
меня.

Глаза у него были прозрачные, в
бороде торчало пшено.

„Kam mám brnknout?“Куда брякнуть
-
та?спросил я.

Neměl jsem ho ani trochu rád.

Очень я его не любил.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Byl to cynik a pitomec.

Был он циник, и был он дурак.

Práce, kterou dělal za tři sta padesát
rublů měsíčně, by se směle m
ohla nazvat
eugenikou, ale nikdo ji tak nenazýval


ze strachu před konfliktem.

Работу, которой он занимался за триста
пятьдесят рублей в месяц, можно было
бы смело назвать евгеникой, но никто
её так не называл


боялись
связываться.

Tenhle Gustavillo prohlašoval, že všechno
neštěstí vyplývá tento, z
neuspokojenosti, takže když se člověku
dá, jaksi, všechno


chleba a ty…
spařené otruby


ne
bude z něho člověk,
ale anděl.

Tuto přímočarou ideu
všemožně prosazoval, oháněl se svazky
klasiků, z nichž s nepopsatelnou
primitivitou násilně vytrhoval citáty a
vyhazoval a škrtal všechno, co se mu
nehodilo.

Этот Выбегалло

заявлял, что все беды,
эта, от неудовольствия проистекают и
ежели, значить, дать человеку всё


хлебца, значить, отрубей пареных,то
и будет не человек, а ангел.

Нехитрую
эту идею он пробивал всячески,
размахивая томами классиков, из
которых с неописуем
ым простодушием
выдирал с кровью цитаты, нещадно
опуская и вымарывая всё, что ему не
подходило.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Svého času couvla vědecká rada pod
náporem této nezadržitelné, přímo
prvobytné demagogie a Gustavillovo
téma bylo z
ařazeno do plánu.

В своё время Учёный совет дрогнул
под натиском этой неудержимой,
какой
-
то даже первобытной демагогии,
и тема Выбегаллы была включена в
план.

Gustavillo postupoval přísně podle tohoto
plánu, pečlivě měřil své úspěchy na
procenta plnění a nikdy nezapomínal na
úsporný režim, na zvyšování obrátky
oběžných prostředků a rovněž na spojení
se životem.

Proto založil tři
experimentální modely: model Člověka
plně neuspokojeného, model Člověka
neuspokojeného gastricky a model
Člověka plně uspokojeného.

Действуя строго по этому плану,
старательно измеряя свои достижения
в процентах выпо
лнения и никогда не
забывая о режиме экономии,
увеличении оборачиваемости
оборотных средств, а также о связи с
жизнью, Выбегалло заложил три
экспериментальные модели: модель
Человека, неудовлетворённого
полностью, модель Человека,
неудовлетворённого желудо
чно, и
модель Человека, полностью
удовлетворённого.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Plně neuspokojený antropoid dozrál první


vylíhl se za dva týdny.

Полностью неудовлетворённый
антропоид поспел первым


он вывелся
две недели назад.

Toto ubohé stv
oření pokryté vředy jako
Job, strádající všemi známými i
neznámými chorobami, trpící současně
horkem i zimou, se vyvalilo do chodby,
oblažilo ústav sérií neartikulovaných
stesků a zdechlo.

Это жалкое существо, по
крытое
язвами, как Иов, полуразложившееся,
мучимое всеми известными и
неизвестными болезнями, невероятно
голодное, страдающее от холода и от
жары одновременно, вывалилось в
коридор, огласило институт серией
нечленораздельных жалоб и издохло.

Gustavillo triumfoval.

Выбегалло торжествовал.

Nyní bylo možno považovat za dokázané,
že když člověk nebude
jíst, pít a ani se
léčit, tak ten člověk tento… bude
nešťastný a možná dokonce to… umře.
Jako umřel tenhle.

Теперь можно было считать
доказанным, что ежели человека не
кормить, не поить, не лечить, то он,
эта, будет, значить, несчастлив и даже,
может, помрёт. Как вот этот помер.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vědecká rada užasla.

Учёный совет ужаснулся.

Gustavillův nápad začínal dostávat jakýsi
děsivý podtext.

Затея Выбегаллы оборачивалась какой
-
то жуткой стороной.

Byla ustavena komise k prošetření jeho
práce. Ale Gustavillo neupadl do rozpaků,
sestavil dvě hlášení, z nichž vypl
ývalo, že
tři laboranti z jeho pracoviště jezdí
každoročně na brigádu do patronátního
sovchozu, a za druhé, že on, Gustavillo,
byl kdysi za cara vězněn a nyní
pravidelně pořádá populární přednášky v
městské čítárně i na předměstí.

Была создана комиссия для проверки
работы Выбегаллы. Но тот, не
растерявшись, представил две справки,
из коих следовало, во
-
первых, что трое
лаборантов его лаборатории ежегодно
выезжают работать в подшефный
совхоз, и,

во
-
вторых, что он,
Выбегалло, некогда был узником
царизма, а теперь регулярно читает
популярные лекции в городском
лектории и на периферии.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A zatímco
se ohromená komise pokoušela
vyznat se v logice věcí, on klidně odvezl z
patronátního závodu na zpracování ryb (v
rámci sepětí s výrobou) čtyři nákladní
auta slanečkových hlav pro dozrávajícího
antropoida neuspokojeného gastricky.

И пока ошеломлённая комиссия
пыталась разобраться в логике
происходящего, он неторопливо вывез
с подшефного рыбозавода (в порядке
связи с производством) четыре
грузовика селёдочных голов для
созревающего антропоида,
неудовлетворённого желудочно.

Komise psala hlášení a ústav ve strachu
čekal vývoj věcí příštích.

Комиссия писала отчёт, а институт в
страхе ждал дальнейших событий.

Sousedé ze stejného patra, kde pracoval
Gustavillo, si brali neplacenou dovolenou.

Соседи Выбегаллы

по этажу брали
отпуска за свой счёт.

„Kam mám
brnknout, co?“ zeptal jsem
se.Куда брякнуть
-
та?спросил я.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Kam brnknout? Domů přece. Kam jinam
na Nov
ý rok, ne? Morálka musí být,
milánku. Nový rok se má vítat doma. Tak
je to správně po našem, nes pa?“ *
1Брякнуть
-
та? А домой, куда же ещё в
Новый год
-
та. Мораль должна быть,
милай. Новый год дома встречать надо.
Так это выходит по
-
нашему, нёс па?
2

„Já vím, že domů. Ale na jaké číslo?“Я знаю, что домой. По какому
телефону?

„Tak se tento… podívej do knížky. Umíš
číst? No vidíš, tak se podíváš do knížky,
ne? My nemáme žádné tajnosti jako jiní.
Kom lezótr.“ *
3А ты, эта, в книжечку посмотри.
Грамотный? Вот и посмотри, значить,
в книжечку. У нас секретов нет, не то
что у иных п
рочих. Ан масс
4
.

„Dobře,“ řekl jsem, „brnknu.“Хорошо,сказал я.


Брякну.
1

Není
-
liž pravda? Gustavillo strašně rád vyšpe
rkovává svůj slovní projev jednotlivými slůvky, jak on říká, ve francouzském
dialektu. Neručíme za správnost jeho výslovnosti, ale obtěžovali jsme se pořídit jejich překlad.
(Poznámka autorů)


2

Не так ли?
(Франц.)

Выб
егалло обожает вкраплять в свою речь отдельные словосочетания на французском, как он
выражается, диалекте. Никак не отвечая за его произношение, мы взяли на себя труд обеспечить перевод.
(Примечание авторов.)

3

Jako jiní.

4

В массе, у большинства
(франц.)
.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Brnkni, mon šér, brnkni. A k
dyby začal
kousat, tak ho majzni, nežinýruj se. Se la
ví.“ *
5Брякни, мон шер, брякни. А кусаться
он начнёт, так ты его по сусалам, не
стесняйся. Се ля ви
6
.

Dodal jsem si odvahy a zabručel jsem:
„Pokud vím, na tykání jsme si nepřipíjeli.“

Я набрался храбрости и буркнул:А ведь мы с вами на брудершафт не

пили.

„Pardon!“Пардон?

„No nic,
to já jen tak,“ dodal jsem.Ничего, это я так,сказал я.

Chvíli se na mě díval svýma vodnatýma
očima, které nevyjadřovaly absolutně nic,
a potom řekl:

„Když nic, tak je dobře, že nic. Tak ti
gratuluju k novému roku. Buď zdráv.
Orevoár, *
7

tento…“

Некоторое время он смотрел на меня
своими прозрачными глазами, в
которых ничегошеньки не выражалось,
потом проговорил:А ничего, так и хорошо, что ничего.
С праздником тебя с наступаю
щим.
Бывай здоров. Аривуар
8
, значить.
5

Takový je život.

6

Такова жизнь
(франц.)
.

7

Na shledanou.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Narazil si beranici a odeš
el.

Он напялил ушанку и удалился.

Honem jsem otevřel větrací okénko.

Я торопливо открыл форточку.

Dovnitř vrazil Roman Ojra


Ojra v
zeleném kabátě s beránčím límcem,
začenichal orlím nosem a zeptal se:

„Gustavillo se tu zastavillo?“

Влетел Роман Ойра
-
Ойра в зелёном
пальто с барашковым воротником,
пошевелил горбатым носом и
осведомился:Выбегалло забегалло?

„Zastavillo,“ přisvědčil jsem.Забегалло,сказал я.

„N


no jo,“ řekl Roman.Н
-
да,сказал он.

„To jsou slanečci. Tu máš klíče. Víš, kam
nechal vysypat jeden náklaďák? Pod okna
Giana Giacoma. Přímo pod jeho
pracovnu. Dáreček k Novému roku. Já si
t
ady u tebe vykouřím cigaretu.“Это селёдка. Держи ключи. Знаешь,
куда он один грузовик свалил? По
д
окнами у Жиана Жиакомо. Прямо под
кабинетом. Новогодний подарочек.
Выкурю
-
ка я у тебя здесь сигарету.

8

До свидания
(франц.)
.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Svalil se do obrovského koženého křesla,
rozepnul si kabát a zapálil si.

Он упал в огро
мное кожаное кресло,
расстегнул пальто и закурил.

„Heleď, pusť se do to
ho.“ řekl mi.А ну
-
ка, займись,сказал он.

„Dáno je: pach slanečkového nálevu,
intenzita šestnáct mikrosekyr, objem…“
Rozhlédl se po místnosti.Дано: запах селёдочного рассола,
интенсивность шестнадцать
микротопоров, кубатура…


Он
оглядел комнату.

„No, to už budeš vědět sám, s
přihlédnutím k tomu, že se láme rok,
Saturn je v souhv
ězdí Vah… Vyžeň ten
smrad!“Ну, сам сообразишь, год на переломе,
Сатурн в созвездии Весов… Удаляй!

Poškrábal jsem se za uchem.

Я почесал за ухом.

„Saturn… Co mi vykládáš o Saturnu? A
jaký je vektor magistatum?“Сатурн… Что ты мне про Сатурн… А
вектор магистатум ка
кой?

„Jo, kamaráde,“ řekl Ojra


Ojra, „to už
musíš sám…“Ну, брат,сказал Ойра
-
Ойра,это
ты сам должен…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Poškrábal jsem se za druhým uchem,
odhadl zpaměti vektor a zajíkavě jsem
proved
l akustické působení (pronesl jsem
zaklínadlo).

Я почесал за другим ухом, прикинул в
уме вектор и произвёл, запинаясь,
акустическое воздействие (произнёс
заклинание).

Ojra


Ojra si zacpal nos.

Ойра
-
Ойра зажал нос.

Vytrhl jsem si z obočí dva chloupky (je to
hrozně bolestivé a hloupé) a polarizoval
jsem vektor.

Я выдрал и
з брови два волоска (ужасно
больно и глупо) и поляризовал вектор.

Pach opět zesílil.

Зап
ах опять усилился.

„Špatně.“ řekl Ojra


Ojra vyčítavě.Плохо,с упрёком сказал Ойра
-
Ойра.

„Co to d
ěláš, ty učni čaroději? Copak
nevidíš, že je větrací okénko otevřené?“Что ты делаешь, ученик чародея? Ты
что, не видишь, что форточка открыта?

„Aha,“ řekl jsem, „správně.“А,сказал я,верно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vzal jsem v úvahu divergenci a rotor,
pokusil jsem se zpaměti vyřešit Stoxovu
otevřenými ústy další dva chloupky,
přičichl si, zamumlal Auersovo zaklínadlo
a už jsem se chystal vytrh
nout si další
chloupek, když se ukázalo, že předpokoj
se mezitím vyvětral přirozenou cestou a
Roman mi poradil, abych si šetřil obočí a
raději zavřel okénko.Я учёл дивергенцию и ротор,
попытался решить уравн
ение Стокса в
уме, запутался, вырвал, дыша через
рот, ещё два волоска, принюхался,
пробормотал заклинание Ауэрса и
совсем уже собрался было вырвать ещё
волосок, но тут обнаружилось, что
приёмная проветрилась естественным
путём, и Роман посоветовал мне
экон
омить брови и закрыть форточку.

„Průměrné,“ zhodnotil moji činnost. „Teď
se pustíme do materializace.“Посредственно,сказал он.


Займёмся материализацией.

Chvíli jsme se zabývali materializací.
Tvořil jsem hrušky a Roman mě nutil,
abych je taky jedl. Odmítal jsem to, a tu
Roman vyžadoval, abych tvořil další.

Некоторое время мы занимались
материализацией. Я творил груши, а
Роман требо
вал, чтобы я их ел. Я
отказывался есть, и тогда он заставлял
меня творить снова.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Budeš pracovat tak dlouho, dokud
nevytvoříš něco, co se dá jíst
,“ říkal mi.

«Будешь работать, пока не получится
что
-
нибудь съедобное,говорил он.

„A tohle dáš Modestovi. Je Kamnojedov,
ten to sní.“А это отдашь Модесту. Он у нас
Камноедов».

Konečně jsem stvořil pravou hrušku


velkou, žlutou, měkkou jako máslo a
hořkou jako chinin. Snědl jsem
ji a
Roman mi dovolil, abych si odpočinul.

В конце концов я сотворил настоящую
грушу


большую, жёлтую, мягкую,
как масло, и горькую, как хина. Я её
съел, и Роман разрешил мне отдохнуть.

Potom přinesl klíče bakalář černé magie
Magnus Fjodorovič Reďkin, tlustý, jako
vždy ustara
ný a ukřivděný. Hodnost
bakaláře dostal před třemi sty lety za
vynález podvlíkaček činících člověka
neviditelným… Od té doby tyhle
podvlíkačky neustále zdokonaluje.

Тут принёс ключи бакалавр чёрной
магии Магнус Фёдорович Редькин,
толстый, как всег
да озабоченный и
разобиженный. Бакалавра он получил
триста лет назад за изобретение
портков
-
невидимок. С тех пор он эти
портки всё совершенствовал и
совершенствовал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Kouzelné podvlíkačky se nejprve změnily
v kouzelné pantalony, potom v kouzelné
nohavice a konečně teprve nedávno se o

nich začalo mluvit jako o kalhotách
činících lidstvo neviditelným. A pořád je
nemohl nějak seřídit.

Портки
-
невидимки превратились у
него сначала в кюлоты
-
невидимки,
потом в штаны
-
невидимки, и наконец
совсем недавно о них стали говорить
как о брюках
-
невидимках. И никак он
не мог их отладить.

Na posledním zasedání semináře černé
magie, kdy přednášel obvyklý referát O
některých nových vlastnostech
R
eďkinových kouzelných kalhot, ho opět
potkal neúspěch.

На последнем за
седании семинара по
чёрной магии, когда он делал
очередной доклад «О некоторых новых
свойствах брюк
-
невидимок Редькина»,
его опять постигла неудача.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Během demonstrace posledního m
odelu
se něco zaseklo a kalhoty, místo aby
učinily neviditelným vynálezce, staly se
se zvučným cvaknutím neviditelné samy.
Byla to dost trapná situace.

Во время

демонстрации
модернизированной модели что
-
то там
заело в пуговично
-
подтяжечном
механизме, и брюки, вместо того
чтобы сделать невидимым
изобретателя, вдруг со звонким
щелчком сделались невидимы сами.
Очень неловко получилось.

Ale především pracoval Magnus
Fjodorovič na disertaci, jejíž téma znělo
takto: Materializace a lineární
naturalizace Bílé Teze jakožto argumentu
dostatečně libo
volné funkce ne zcela
představitelného lidského štěstí.

Однако главным образом Магнус
Фёдорович работал над диссертацией,
тема которой звучала так:
«Материализация и линейная
натурализация Белого Тезиса как
аргумента достаточно произвольной
функции сигма не вполне
представимого человеческого счастья».

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


V tomto směru dosáhl významných a
důležitých úspěchů, z nichž vyplývalo, že
by se lidstvo doslova topilo ve štěstí, jen
kdyby se podařilo najít samotnou Bílou
Tezi, a hlavně kdyby se podařilo
poch
opit, co to vůbec je a kde to hledat.

Тут он достиг значительных и важных
результатов, из коих следовало, что
человечество буквально купалось бы в
не вполне представимом счастье, если
бы только удалось найти сам Белый

Тезис, а главное


понять, что это такое
и где его искать.

Zmínka o Bílé Tezi se vyskytovala pouze
v denících rabína Löwa ben Bezalela.

Упоминание о Белом Тезисе
встречалось только в дневниках Бен
Бецалеля.

Löw ben Bez
alel údajně vyloučil Bílou Tezi
jako vedlejší produkt jakési alchymistické
reakce, a protože neměl čas zabývat se
takovou drobností, zamontoval ji jako
přídavný prvek do nějakého svého
přístroje.

Бен Бецалель якобы выделил Белый
Тезис как побочный продукт какой
-
то
алхимической реакции и, не имея
времени заниматься такой мелочью,
вмонтировал его в качестве подсобного
элемента в какой
-
то свой прибор.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


V jedněch z posledních pamětí,
napsaných už v žalářní k
obce, rabín Löw
oznamoval: „Dovedete si to představit?
Ta Bílá Teze nakonec nesplnila moje
naděje, nesplnila. A když jsem si
uvědomil, jaký z ní mohl být užitek


tím
myslím štěstí pro všechny lidi, bez ohledu
na počet, zapomněl jsem, kam jsem ji
vmontoval
.“

В одном из последних мемуаров,
написанных уже в темнице, Бен
Бецалель сообщал: «И можете вы себе
представить? Тот Белы
й Тезис не
оправдал
-
таки моих надежд, не
оправдал. И когда я сообразил, какая
от него могла быть польза


я говорю о
счастье для всех людей, сколько их
есть,я уже забыл, куда же я его
вмонтировал».

V majetku ústavu bylo sedm přístrojů,
které kdysi patřily rabínu Löwov
i. Šest z
nich už Reďkin rozebral do posledního
šroubku a nic zvláštního nenašel.
Sedmým přístrojem byla pohovka


translatér.

За институтом числилось семь
приборов, принадлежавших некогда
Бен Бецалелю. Шесть из них Редькин
разобрал до винтика и ничего
особенного не нашёл. Седьмым
прибором был диван
-
транслятор.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ale po pohovce vztáhl ruku Víťka
Kornějev a do Reďkinovy prosté duše se

vkradla nejčernější podezření.

Но на диван наложил руку Витька
Корнеев, и в простую душу Редькина
закрались самые чёрные подозрения.

Začal Víťku špehovat.

Víťka se okamžitě
rozčertil. Pohádali se, stali se
zapřísáhlými nepřáteli a zůstali jimi
dodnes.

Он стал следить за Витькой.

Витька
немедленно озверел. Они поссорились
и стали заклятыми врагами, и
оставал
ись ими по сей день.

Ke mně jakožto představiteli exaktních
věd se Magnus Fjodorovič choval
blahovolně, třebaže odsuzoval moje
přátelské st
yky „s tím plagiátorem“.

Ко мне как к представителю точных
наук Магнус Фёдорович относился
благожелательно, хотя и осуждал мою
дружбу с «этим плагиатором».

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Reďkin v podstatě nebyl špatný člověk,
byl velmi pracovitý, houževnatý, naprosto
nezištný. Vykonal obrovskou práci, když
shromáždil nes
mírné množství
nejrůznějších definicí štěstí.

В общем
-
то Редькин был неплохим
человеком, очень трудолюбивым,
очень упорным, начисто
лишённым
корыстолюбия. Он проделал
громадную работу, собравши
гигантскую коллекцию
разнообразнейших определений
счастья.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Byly mezi nimi prostinké negativní
defi
nice („Štěstí není v penězích“),
prostinké definice pozitivní („Vrcholné
uspokojení, naprostá spokojenost,
úspěch“), definice casuistické („Štěstí je
absence neštěstí“) a paradoxní („Ze
všech nejšťastnější jsou blázni, hlupáci,
pomatenci a lenoši, neboť vý
čitek
svědomí nemají, přízraků a ostatních
strašidel se nebojí, strachu z
nadcházejících strázní neznají, nadějí v
budoucí blaženost se nekojí“).

Там были простейшие негативные
определения («Не в деньгах счастье»),
простейшие позитивные определения
(«Высшее удовлетворение, полное
довольство, успех, удача»),
определения казуистические («Счастье
есть отсутствие несчастья») и
парадок
сальные («Счастливей всех
шуты, дураки, сущеглупые и
нерадивые, ибо укоров совести они не
знают, призраков и прочей нежити не
страшатся, боязнью грядущих
бедствий не терзаются, надеждой
будущих благ не обольщаются»).

Magnus Fjodorovič položil na stůl
krabičku s klíčem, úkosem se na nás
nedůvěřivě podíval a řekl:

„Našel jsem další definici.


Магнус Фёдорович положил на стол
коробочку с ключом и, недоверчиво
глядя на нас исподлобья, сказал:Я ещё одно определение нашёл.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jakou?“ zeptal jsem se.Какое?спросил я.

„Něco na způsob veršů. Ale nemá to
rýmy. Chcete?“Что
-
то вроде стихов. Только там нет
рифмы. Хотите?

„Samozřejmě, chceme,“ řekl Roman.Конечно, хотим,сказал Роман.

Magnus Fjodorovič vytáhl zápisník a
zajíkavě spustil:

Магнус Фёдорович вынул

записную
книжку и, запинаясь, прочёл:

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Všichni se tážete,

co považuji

za největší štěstí na světě?

Dvě věci:

Právě tak měnit náladu ducha,

jako bych penny za šilink vymě
nil,

a

mladičké dívky

uslyšet zpěv

stranou mé cesty, poté však,

co zeptala se mě na cestu.

Вы спрашиваете:

Что считаю

Я наивысшим счастьем на земле?

Две вещи:

Менять вот так же состоянье духа,

К
ак пенни выменял бы я на шиллинг,

И

Юной девушки

Услышать пенье

Вне моего пути, но вслед за тем,

Как у меня дорогу разузнала.

„Já tomu vůbec nerozumím,“ řekl Roman.
„Ukažte, já si to přečtu sám.“Ничего не понял,сказал Роман.


Дайте я прочту глазами.

Reďkin mu podal zápisník a řekl na
vysvětlenou:

„To je Christopher Laugh. Z angličtiny.“

Редькин отдал ему записную книжку и
пояснил:Это Кристофер Лог. С английского.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Výborné verše,“ poznamenal Roman.Отличные стихи,сказал Роман.

Magnus Fjodorovič si vzdychl.

Магнус Фёдорович вздохнул.

„Jedni tvr
dí to, druzí ono.“Одни одно говорят, другие


другое.

„Těžká věc,“ řekl jsem soucitně.Тяжело,сказал я сочувственно.

„Viďte? Jak to má člověk skloubit? Dívky
uslyšet zpěv… A přitom ne ledajaký zpěv,

ta dívka musí být mladičká, musí stát
stranou jeho cesty a navíc se ho předtím
musí zeptat na cestu… Copak tohle se
smí? Dají se takové věci algoritmovat?“Правда ведь? Ну как тут всё
увяжешь? Девушки услышать пенье…
И ведь не всякое пенье како
е
-
нибудь, а
чтобы девушка была юная, находилась
вне его пути, да ещё только после того,
как у него про дорогу спросит… Разве
же так можно? Разве такие вещи
алгоритмизируются?

„To sotva,“ řekl jsem.Вряд ли,сказал я.

„Já bych si to rozhodně netroufl.“Я бы не взялся.

„Tak vidíte!“ zaradoval se Magnus
Fjodorovič.Вот видите!подхватил Магнус
Фёдорович.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„A to jste u nás vedoucí výpočetního
střediska. Kdo jiný potom?“А вы у нас заведующий
вычисли
тельным центром! Кому же
тогда?

„A třeba vůbec neexistu
je,“ poznamenal
Roman provokativně.А может, его вообще нет?сказал
Роман голосом кинопровокатора.

„Co?“Чего?

„Štěstí.“Счастья.

Magnus Fjodorovič se okamžitě
urazil.

Магнус Фёдорович сразу обиделся.

„Jak to, že neexistuje,“ řekl důstojně,
„když já jsem je nejednou zakusil?“Как же его нет,с достоинством
сказал он,когда я сам его
неоднократно испытывал?

„Když jste vyměnil penny za šilink?“
zeptal se Roman.Выменяв пенни на шиллинг?спросил Роман.

Magnus Fjodorovič se urazil ještě víc a
vytrhl mu zápisník.

Магнус Фёдорович обиделся ещё
больше и вырвал

у него записную
книжку.

„Na to jste ještě moc mladý,“ prohlásil.Вы ещё молодой…


начал он.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Tu se rozlehl rachot, praskot, vyšlehl
plamen a zavanul pach síry.

Но тут раздался грохот, треск,
сверкнуло пламя и запахло серой.

Uprostřed místnosti se objevil Merlin.

Посеред
ине приёмной возник Мерлин.

Magnus Fjodorovič, který leknutím
odsk
očil k oknu, prohlásil „Fuj tajbl!“ a
vyběhl ven.

Магнус Фёдорович, шарахнувшийся от
неожиданности к окну, сказал: «Тьфу
на вас!»


и выбежал вон.

„Good God!“ pravil Ojra


Ojra a protřel
si zaprášené oči.Good God!сказал Ойра
-
Ойра,
протирая запорошённые глаза.

„Canst thou not come in by usual way as
decent people do? Sir…,“ *
9

dodal.Canst thou not come in b
y usual way as
decent people do?.. Sir
10
,добавил он.

„Beg thy pardon,“ *
11

řekl Merlin
samolibě a s uspokojením pohlédl na mě.Beg thy pardon
12
,сказал Мерлин
самодовольно

и с удовлетворением
посмотрел на меня.
9

Dobrý bože! To nemůžete vstoupit obvyklým způsobem, jako vstupují slušní lidé? Pane…

10

Господи! Ужель обычный путь тебе заказан, путь достойного человека?.. Сэр
(староангл.)
.

11

Prosím o prominutí.

12

Прошу пр
ощения
(англ.)
.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Byl jsem nejspíš bledý jako stěna,
protože jsem měl veliký strach ze
samovznícení.

Наверное, я был бледен, потому что
очень испугался самовозгорани
я.

Merlin si upravil plášť proděravělý moly,
hodil na stůl svazek klíčů a řekl:

„Všimli jste si, panstvo, jaké je počasí?“

Мерлин оправил на себе побитую
молью мантию, швырнул на стол
связку ключей и произнёс:Вы зам
етили, сэры, какие стоят
погоды?

„Předpověděné,“ řekl Roman.Предсказанные,сказал Роман.

„No právě, sire Ojro


Ojro! Právě že
předpověděné!“Именно, сэр Ойра
-
Ойра! Именно
предсказанные!

„Rádio je užitečná věc,“ podotkl Roman.Полезная вещь


радио,сказал
Роман.

„Já rádio neposlouchám,“ řekl Merlin.Я радио не слушаю,сказал Мерлин.

„Mám své vlastní metody.“У меня свои методы.

Zatřásl lemem pláště a vznesl se metr
nad podlahu.

Он потряс подолом мантии и поднялся
на метр над полом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Pozor, lustr,“ upozornil jsem ho.Люстра,сказал я,осторожнее.

Merlin se podíval na lustr a bez jakékoli
sou
vislosti spustil:

„Nemohu nevzpomenout, panstvo, jak
jsem v loňském roce se sirem předsedou
okresního výboru soudruhem
Perejaslavským…“

Мерлин посмотрел на люстру и ни с
того ни с сего начал:О вы, пропитанные духом западного
материализма, низкого меркантилизма
и утилитаризма
, чьё спиритуальное
убожество не способно подняться над
мраком и хаосом мелких угрюмых
забот… Не могу не вспомнить, дорогие
сэры, как в прошлом году мы с сэром
председателем райсовета товарищем
Переяславльским…

Ojra


Ojra srdceryvně zívl a já najednou
dostal chmurnou náladu.

Ойра
-
Ойра душераздирающе зевнул,
мне тоже стало тоскливо.

Merlin by byl patrně ještě horší než
Gustavillo, kdyby nebyl tak archaický a
nafoukaný.

Мерлин б
ыл бы, вероятно, ещё хуже,
чем Выбегалло, если бы не был столь
архаичен и самонадеян.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vinou čísi roztržitosti se mu podařilo
zaujmout místo vedoucího oddělení
Předpovědí a Proroctví, protože ve všech
dotaznících psal o svém nesmiřitelném
boji proti imperialismu Yankee
ů již v
raném středověku a přikládal k
dotazníkům notářsky ověřené strojopisné
kopie příslušných stránek z Marka
Twaina.

По чьей
-
то рассеянности ему удалось
продвинуться в заведующие отделом
Предсказаний и Пророчеств, потому
что во всех анкетах он писал о своей
непримиримой борьбе против
империализма янки ещё в раннем
средневековье, прилагая к анкетам
нотариал
ьно заверенные
машинописные копии
соответствующих страниц из Марка
Твена.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Později byl znovu převeden na své místo
vedoucího oddělení pro naše počasí,
takže dnes, stejně jako před tisíci lety, se
zabýval předp
ovídáním atmosférických
jevů


jak za pomoci magických
prostředků, tak na základě chování
tarantulí, zesilování revmatických bolestí
a snahy sviní v Solovci zahrabat se do
bláta nebo naopak vyhrabat se z něho.

Впоследствии же, в связи
с
изменением внутренней обстановки и
потеплением международного климата,
он был вновь переведён на своё место
заведующего бюро погоды и теперь,
как и тысячу лет назад, занимался
предсказаниями атмосферных явлений


и с помощью магических средств, и
на осно
вании поведения тарантулов,
усиления ревматических болей и
стремления соловецких свиней залечь
в грязь или выйти из оной.

Mimochodem, hlavním pramenem jeho
předpovědí bylo docel
a vulgární
poslouchání rozhlasu, uskutečňované na
krystalovém přijímači, který údajně zcizil
už ve dvacátých letech na výstavě
mladých techniků v Solovci.

Впрочем, основным поставщиком его
прогнозов был самый вульгарный
радиоперехват, осуществлявшийся
детекторным приёмником, по слухам,
похищенным ещё в двадцатые годы с
соловецкой выставки юных техников.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.В институте его держали из уважения к
старости.

Velice se přátelil s Nainou Kyjevnou
Gorynyčovou a společně s ní se věn
oval
shromažďování a rozšiřování pověstí o
tom, že se v lesích objevila obrovská
chlupatá žena a že jednu studentku
znásilnil sněžný muž z Elbrusu.

Он был в большой дружбе с Наиной
Киевной Го
рыныч и вместе с ней
занимался коллекционированием и
распространением слухов о появлении
в лесах гигантской волосатой
женщины и о пленении одной
студентки снежным человеком с
Эльбруса.

Říkalo se rovněž, že se čas od času
účastní nočních rituálů na Lysé Hoře s
Chá Em Vijem, Chomou Brutem a dalšími
chuligány.

Говорили также, что время от времени
он принимает участие в ночных
бдениях на республиканской Лысой
Горе с Ха Эм Вием, Хомой Бр
утом и
другими хулиганами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


My s Romanem jsme mlčeli a čekali, až
zmizí. Ale Merlin se zahalil do pláště,
pohodlně se uvelebil pod lustrem a začal
vykládat dlouhý příběh, který už tu
každému dávno lezl krkem, o tom, ja
k
on, Merlin, a předseda soloveckého
okresního výboru soudruh Perejaslavskij
podnikli inspekční cestu po okrese.

Мы с Романом молчали и ждали, когда
он исчезнет. Но он, упаковавшись в
мантию, удобно расположился под
люстрой и затянул длинный, всем
давно уже осточертевший рассказ о
том, как он, Мерлин, и председатель
соловецкого райсовет
а товарищ
Переяславльский совершали
инспекторский вояж по району.

Celá tato historie byla pustá lež,
nešikovná
a tendenční parafráze Marka
Twaina.

Вся эта история была чистейшим
враньём, бездарным и конъюнктурным
переложением Марка Твена.

O sobě mluvil v třetí osobě a předsedu
občas omylem nazýval králem Artušem.

О себе он говорил в третьем лице, а
председателя иногда, сбиваясь,
называл королём Артуром.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Nuže, předseda okresního výboru a
Merlin se vypravili na

cestu a dojeli k
včelaři, hrdinovi socialistické práce siru
Poustevničenkovi, který byl dobrým
rytířem a vynikajícím sběračem medu. A
sir Poustevničenko podal hlášení o svých
pracovních úspěších a včelím medem
vyléčil siru Artušovi zánět nervů.Итак, председатель райсовета и
Мерлин отправились в путь и приехали
к пасечнику, Герою Труда сэру
Отшельниченко, который был добрым
рыцарем и знатным медосборцем. И
сэр Отшельниченко доложил о своих
трудовых успехах и полечил сэра
Артура от радикулита пчелиным ядом.

Sir předseda tam prožil tři dny, jeho
zánět nervů se uklidnil. I vydali se na
další cestu a cestou sir Ar… p
ředseda
řekl: Nemám meč.

И сэр председатель прожил там три
дня, и радикулит его успокоился, и они
двинулись в путь, и в пути сэр Ар…
председатель сказал: «У меня нет
меча».Žádné neštěstí, řekl mu Merlin, meč ti
seženu… Přijeli k velkému jezeru a tu vidí
Artuš, jak se z vody vysunuje ruka…“«Не беда,сказал ему Мерлин,я
добуду тебе меч». И они дое
хали до
большого озера, и видит Артур: из
озера поднялась рука, мозолистая и
своя, и в той руке серп и молот.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.И сказал Мерлин: «Вот тот меч, о
котором я говорил тебе…»

V tu chvíli zazvonil telefo
n a já s radostí
popadl sluchátko.

Тут раздался телефонный звонок, и я с
радостью схватил трубку.

„Haló,“ řekl jsem.Алло,сказал я.

„Haló, poslouchám vás.“Алло, вас слушают.

Ve sluchátku se ozývalo jakési mumlání a
vedle mne huhňal Merlin: „A poblíž
Ležněva potkali sira Pellinora, ale Merlin
to za
řídil tak, že Pellinor předsedu
nepostřehl…“

В трубке что
-
то бормотали, и гну
саво
тянул Мерлин: «…И возле Лежнева
они встретили сэра Пеллинора, однако
Мерлин сделал так, что Пеллинор не
заметил председателя…»

„Sire občane Merline,“ řekl jsem.
„Nemohl byste tišeji? Já vůbec neslyším.“Сэр

гражданин Мерлин,сказал я.


Нельзя ли чуть потише? Я ничего не
слышу.

Merlin zmlkl s výrazem člověka
ochotného kdykoli pokračovat.

Мерлин замолчал с видо
м человека,
готового продолжать в любой момент.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Haló,“ řekl jsem znovu do telefonu.Алло,снова сказал я в трубку.

„Kdo je u aparát
u?“Кто у аппарата?

„Koho byste potřeboval?“ řekl jsem ze
starého zvyku.А вам кого нужно?сказал я по
старой привычке.

„Heleďte, tohle si nechte. N
ejste v
cirkuse, Privalove.“Вы мне это прекратите. Вы не в
балагане, Привалов.

„Promiňte, Modeste Matvejeviči. Dozorčí
Privalov u telefonu!“Виноват, Модест Матвеевич.
Дежурный Привалов слушает.

„Tak to má být. Podejte hlášení.“Вот так. Докладывайте.

„Jaké hlášení?“Что докладывать?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Poslyšte, Privalove, vy se zase chováte
jako já nevím kdo. S

kým jste to tam
mluvil? Proč jsou na stanovišti cizí lidé?
Pr
oč jsou v ústavu po skončení pracovní
doby lidé?“Слушайте, Привалов. Вы опять
ведёте себя, как я не знаю кто. С кем
вы там разговаривали? П
очему на
посту посторонние? Почему, в
нарушение трудового
законодательства, в институте после
окончания рабочего дня находятся
люди?

„To je Merlin,“ řekl jsem.Эт
о Мерлин,сказал я.

„Vyžeňte ho svinským krokem!“Гоните его в шею!

„S radostí,“ řekl jsem.С удовольствием,сказал я.

(Merlin zřejmě poslouchal, naskočily mu
rudé skvrny, utrousil „Hulváte!“ a
rozplynul se ve vzduchu.)

(Мерлин, несомненно
подслушивавший
, покрылся пятнами,
сказал: «Гр
-
рубиян!»


и растаял в
воздухе.)

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jestli s radostí nebo bez radosti, to mě
nezajímá. Ale dos
tal jsem hlášku, že
svěřené klíče házíte na stůl na hromadu,
místo abyste je zavíral do zásuvky.“С удовольствием или без
удовольствия


это меня не касается. А
вот тут поступил сигнал, что
вверенные вам ключи вы сваливаете
кучей на столе, вместо того чтобы
запирать их в ящик.

Gustavillo žaloval, pomyslel jsem si.

Выбегалло донёс, подумал я.

„Proč mlčíte?“Вы почему молчите?

„Provedu.“Будет исполнено.

„Tak to by bylo,“ řekl Modest Matvejevič.В таком вот аксепте,сказал Модест
Матвеевич.

„Bdělost musí být na výši. Chápete?“Бдительность должна быть на
высоте. Доступно?

„Chápu.“Доступно.

Modest Matvejevič řekl: „Já už nemám
nic,“ a zavěsil.

Модест Матвеевич сказал: «У меня
всё»,и дал отбой.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издател
ьствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to original text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„No dobrá,“ řekl Ojra


Ojra a zapjal si
zelený kabát. „Půjdu otvírat konzervy a
odzátkovávat láhve. Buď zdráv, Sašo,
p
ozději sem ještě zaskočím.“Ну ладно,сказал Ойра
-
Ойра,
застёгивая зелёное пальто.


Пойду
вскрывать консервы и откупоривать
бутылки. Будь здоров, Саша, я ещё
забегу попозже.Приложенные файлы

  • pdf 10771550
    Размер файла: 873 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий