Rond_283_l_237_za_269__237_n_225_v_sobotu_-_Ponedelnik_nachinaetcya_v_cybboty_-_II_-_glava_3


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Поддержать проект по составлению двуязычных книг:https://money.yandex.ru/to/410014008846697

Support the
aligned books project:Arkadij a Boris Strugačtí

Аркадий и Борис Стругацкие

Pondělí začíná v sobotu

Понедельник начинается в субботу

Přeložil Jaroslav Piskáček

Книга, которой зачитывались и
продолжают зачитываться все новые и
новые поколения. Герои ее,
сотрудники
НИИЧАВО
-

Научно
-
исследовательского института
Чародейства и Волшебства,
-

маги и
магистры, молодые энтузиасты,
горящие желанием познать мир и
преобразовать его наилучшим
образом. На этом пути их ждет
множество удивительных
приключений и поразительных
откры
тий.


Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


HISTORIE DRUHÁ

История вторая

ZMATEK NAD ZMATEK

СУЕТА СУЕТ

Kapitola třetí

Глава третья

Chci tě proslavit,

tebe, jenž za zimního večera prodíráš se
vánicí,

tvůj silný dech a pravidelné bušení tvého
srdce…

W. Whitman

Хочу тебя прославить,

Тебя, пробивающегося

сквозь метель зимним вечером.

Твоё сильное дыхание и

мерное би
ение твоего сердца…

У. Уитмен

Víťka mi odpoledne řekl, že jde někam do
společnosti a že v laboratoři nechává
p
racovat dubla.

Давеча Витька сказал, что идёт в одну
компанию, а в лаборатории оставляет
работать дубля.

Dubl


to je ohromně zajímavá věc.
Zpravidla je

to poměrně přesná kopie
svého tvůrce.

Дубль


это очень интересная штука.
Как правило, это довольно точная
копия своего творца.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Člověk například zjistí, že se mu
nedostává rukou


tak si vytvoří dubla,
pitomého, pokorného, který neumí nic
než svařovat kontakty nebo tahat
břemena, nebo psát na
diktát, ale to pak
umí dělat výborně.

Не хватает, скажем, человеку рук


он
создаёт себе дубля, безмозглого,
безответного, только и умеющего, что
паять конта
кты, или таскать тяжести,
или писать под диктовку, но зато уж
умеющего это делать хорошо.

Nebo člověk potřebuje kvůli nějakému
experim
entu model antropoida


stvoří si
tedy dubla, pitomého, pokorného, který
neumí nic jiného než chodit po stropě
nebo přijímat telepatémy, ale to pak umí
výborně.

Ил
и нужна человеку модель
-
антропоид
для какого
-
нибудь эксперимента


он
создаёт себе дубля, безмозглого,
безответного, только и умеющего, что
ходить по потолку или принимать
телепатемы, но зато уж умеющего
хорошо.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nebo nejprimitivnější případ. Člověk má
třeba dostat výplatu a nechce ztrácet čas,
tak místo toho pošle svého dubla, který
neumí nic jiného než nikoho ve frontě
nepustit před sebe, podepsat se do
výkazu a přepočítat peníze hned u
okénka, jelikož na pozdější reklamace
nemůže být brán zřetel.

Или самый простой случай.
Собирается, скажем, человек получить
зарплату, а времени терять ему не
хочется, и он посылает вместо себя
своего дубля, только и умеющего, что
никого без очереди не пропускать,
распис
ываться в ведомости и сосчитать
деньги, не отходя от кассы.

Samozřejmě, tvořit dubly každý neumí.
Já například jsem to ještě neuměl. To, co
se mi zatím podařilo, nedokázalo nic, ani
chodit.

Конечно, творить дублей умеют не все.
Я, например, ещё не умел. То, что у
меня пока получал
ось, ничего не умело


даже ходить.

Člověk kolikrát stojí ve frontě, na první
pohled to vypadá, že je tu Víťka, Roman i
Voloďa Poč
kin, ale nemá s kým si
popovídat.

И вот стоишь, бывало, в очереди, вроде
бы тут и Витька, и Роман, и Володя
Почкин, а поговорить не с кем.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Všichni stojí jako sochy, nemrkají,
nedýchají, nepřešlapují z nohy na nohu,
žádnému z nich si člověk nemůže říct o

Стоят как каменные, не мигают, не
дышат, с ноги на ногу не
переминаются, и сигарету сп
росить не
у кого.

Skuteční mistři
dokážou vytvářet velice
složité, mnohoprogramové, samostatně
se zdokonalujíci dubly. Takový exemplář
například poslal Roman v létě místo mne
automobilem. A nikdo z našich kluků
nepřišel na to, že to nejsem já.

Настоящие мастера могут создавать
очень сложных, многопрограммных,
самообучающихся дублей. Такого вот
супера Роман отправил летом вместо
меня на машине. И никто из моих
ребят не догадался, что это был не я.

Dubl báječně řídil mého moskviče,
nadával, když ho kousali komáři a s
potěšením se přidával ke sborovému
zpěvu.

Дубль великолепно вёл мой
©Москвичª, ругался, когда его кусали
комары, и с удовольствием пел х
ором.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Když se vrátil do Leningradu, rozvezl
všechny po jejich bytech, samostatně
odevzdal vypůjčený automobil a na místě
se
rozplynul před očima zděšeného
ředitele půjčovny.

Вернувшись в Ленинград, он ра
звёз
всех по домам, самостоятельно сдал
прокатный автомобиль, расплатился и
тут же исчез прямо на глазах
ошеломлённого директора проката.

Jeden čas jsem si myslel, že A


Janus a
U


Janus jsou dubl a originál. Ale bylo
tomu úplně jinak.

Одно время я думал,
что А
-
Янус и У
-
Янус


это дубль и оригинал. Однако
это было совсем не так.

Především oba ředitelé měli osobní
průkazy, diplomy, propustky a další
nezbytné doklady.

Прежде всего, оба директора имели
паспорта, дипломы, пропуска и другие
необходимые документы.

Ani ti nejsložitější dublové nesmě
li mít
žádné osobní průkazy. Při spatření
úředního razítka na své fotografii se jich
zmocňovala zuřivost a okamžitě trhali
doklady na cucky.

Самые же сложные дубли не могли
иметь никаких удостоверений
личности. При виде казённой печати на
своей фотографии они приходили в
ярость и немедленно рвали документы
в клочки.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Touto záhadnou vlastností dublů se
dlouho za
býval Magnus Reďkin, ale úkol
byl evidentně nad jeho síly.

Этим загадочным свойством дублей
долго занимался Магнус Редькин, но
задача оказалась ему явно не по силам.

Dále, Janusové byli bílkovinné bytosti.
Pokud jde o dubly, stále ještě neskončil
spor mezi filozofy a kybernety, mají
-
li být
považováni za živé či ne.

Далее, Янусы были белковыми
существами. По поводу же дублей до
сих пор ещё не пр
екратился спор
между философами и кибернетиками:
считать их живыми или нет.

Většina dublů byli křemíkovoorganické
struktury, existovali dublové i na bázi
germania a v poslední době přišli do
módy dublové z polymerů hliníku.

Большинство дублей представляли
собою кремнийорганические
структуры, были дубли и на
гер
маниевой основе, а последнее время
вошли в моду дубли на
алюмополимерах.

A konečně to nejdůležitější: A


Januse
ani U


Januse nikdy
nikdo nevytvářel
uměle.

И наконец, самое главное


ни А
-
Януса, ни У
-
Януса никто никогда не
создавал искусственно.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nebyli originálem a kopií, nebyli ani
dvojčaty, byli jedním člověkem


Janusem Poluektovičem Něvstrujevem.
Nikdo v ústavu to nechápal, ale všichni to
věděli tak jas
ně, že se ani nesnažili to
pochopit.

Они не были копией и оригиналом, не
были они и братьями
-
близнецами, они
были одним человеком


Янусом
Полуэктовичем Невструевым. Никто в

институте этого не понимал, но все
знали это настолько твёрдо, что
понимать и не пытались.

Víťkův dubl stál opřen rukama o pracovní
stůl a strnulým pohl
edem sledoval práci
nevelkého Ashbeova homeostatu. Přitom
si broukal písničku na motiv kdysi
populární písně:

Витькин дубль стоял, упёршись
ладонями в лабораторный стол, и
остановившимся взглядом следил за
работой небольшого гомеостата Эшби.
При этом он мурлыкал песенку на
популярный некогда мотив:

Descartes nejsem, Newton nejsem,

vědou se procházím jak temným lesem

zázraků.

Hvězdáři náš, drž pevnou stráž


hej!

Hvězdy se pohly, dobře je ohlídej!

Мы не Декарты, не Ньютоны мы,

Для нас наука


тёмный лес

Чудес.

А мы нормальные астр
о
номы


да!

Хватаем звёздочки с небес…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Nikdy předtím jsem neslyšel, že by
dublové zpívali. Ale od Víťkova dubla se
dalo čekat všechno.

Я никогда раньше не слыхал, чтоб
ы
дубли пели. Но от Витькиного дубля
можно было ожидать всего.

Vzpomínám na jednoho Víťkova dubla,
který si troufl přít se se samotným
Modestem Matvejevičem ohledně
nadměr
né spotřeby psychoenergie.

Я помню одного Витькиного дубля,
который осмеливался препираться по
поводу неумеренного расхода
психоэнергии с самим Модестом
Матвеевичем.

A přitom Modesta Matvejeviče se
příšerně, zřejmě instinktivně, bála i
strašidla bez rukou a nohou, která jsem
tvořil já.

А ведь Модеста Матвеевича даже
сотворённые мною чучела без рук, без
ног боялись до судорог, по
-
видимому
ин
стинктивно.

Vpravo od dubla, v koutě pod povlakem z
plachtoviny stál dvojsměrný translatér
TDS


SOE, nerentabilní vedlejš
í výrobek
magotechnického závodu města Kitěže.

Справа от дубля, в углу, стоял под
брезентовым чехлом двухходовой
транслятор ТДХ
-
80Е, убыточное
изделие Китежградского завода
маготехники.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vedle laboratorního stolu se ve světle tří
reflektorů blyštěla zalátaná kůže na
potahu mé staré známé


pohovky.

Рядом с лабораторным столом,

в свете
трех рефлекторов, блестел штопаной
кожей мой старый знакомец


диван.

Na ní stála dětská vanička s vodou a v ní
břichem nahoru plaval leklý okoun.

На диван была водружена детская
ванна с водой, в ванне брюхом вверх
плавал дохлый окунь.

Pak byly v laboratoři ještě police plné
přístrojů a přímo u
dveří stála vysoká,
zaprášená, asi třílitrová láhev ze zeleného
skla.

Ещё в лаборатории были стеллажи,
заставленные приборами, а у самой
двери стояла большая, зелёного стекла
четвертная бутыль, покрытая пылью.

Uvnitř byl zapečetěný džin, bylo vidět,
jak se tam pohybuje a blýská očkama.

В бутыли находился опечатанный
джинн, можно было видеть
, как он там
шевелится, посверкивая глазками.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Víťkův dubl si přestal prohlížet
homeostat, sedl si na pohovku vedle
vaničky, upřel stále stejně zkamenělý
pohled na leklo
u rybu a zazpíval další
sloku

Витькин дубль перестал

рассматривать
гомеостат, сел на диван рядом с ванной
и, уставясь тем же окаменелым
взглядом на дохлую рыбу, пропел
следующий куплет:

Přírodu poznat, přírodu zvládnout,

a potom trvale přírodě vládnout

chce člověk.

Proto si vybírá obraz všehomíra


tak!

A pak už zírá tupě, co a jak…

В цел
я
х природы обуздания,

В цел
я
х рассеять неученья

Тьму

Берём

картину мироздания


да!

И тупо смотрим, что к чему…

Okoun nijak nereagoval.

Окунь пребывал без изменений.

Tu dubl vsunul ruku hluboko do útrob
pohovky a s námahou, s funěním začal
něco spravovat.

Тогда дубль засунул руку глубоко в
диван и принялся, соп
я, что
-
то там с
трудом проворачивать.

Pohovka sloužila jako translatér.

Диван был транслятором.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vytvářela kolem sebe M


pole, které,
řečeno jednodu
še, přeměňovalo reálnou
skutečnost ve skutečnost pohádkovou.

Он создавал вокруг себя М
-
поле,
преобразующее, говоря просто,
реальную действительность в
действительность сказочную.

Zakusil jsem to sám na sobě oné
památné noci v podnájmu u Nainy
Kyjevny a tehdy mě zachránilo jedině to,
že pohovka pracovala
pouze na
pětadvacetiprocentní výkon, jinak bych
se byl probudil třeba jako Paleček v
dřeváku.

Я испытал это на себе в памятную ночь
на хлебах у Наины Киевны, и спасло
меня тогда то
лько то, что диван
работал в четверть силы, на темновых
токах, а иначе я проснулся бы каким
-
нибудь мальчиком
-
с
-
пальчик в
сапогах.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pro Magnuse Reďkina byla pohovka
možným úkrytem hledané Bílé Teze. Pro
Modesta Matvejeviče muzejním
exponátem s inventárním číslem 1123, s
nímž je zakázáno kramařit. Pro Víťku to
byl nepostrada
telný přístroj číslo jedna.

Для Магнуса Редькина диван был
возможным вместилищем искомого
Белого Тезиса. Для Модеста
Матвеевича


музейным экспонатом
инвентарный номер 1123, к
разбаза
риванию запрещённым. Для
Витьки это был инструмент номер
один.

Proto Víťka kradl pohovku každou noc,
Magnus Fjodorovič to z řevni
vosti žaloval
vedoucímu kádrového oddělení soudruhu
Děminovi, a činnost Modesta Matvejeviče
směřovala pouze k tomu, aby si tohle
každý nechal.

Поэтому Витька крал диван каждую
ночь, Магнус Фёдорович из ревности
доносил об этом завкадрами товарищу
Дёмину, а деятельность Модеста
Матвеевича сводилась к тому, чтобы
всё это прекратить.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Víťka kradl pohovku tak dlouho, dokud se
do toh
o nevmísil Janus Poluektovič,
kterému se v úzké spolupráci s Fjodorem
Simeonovičem a za aktivní podpory Giana
Giacoma, na podkladě oficiálního dopisu
prezídia Akademie věd s osobními
podpisy čtyř akademiků přece jen
podařilo neutralizovat Reďkina a poněkud

vytlačit ze zaujímaných pozic Modesta
Matvejeviče.

Витька крал диван до тех пор, пока не
вмешался Янус Полуэктович, которому
в тесном взаимодействии с Фёдором
Симеоновичем и при активной
поддержке Жиана Жиак
омо, опираясь
на официальное письмо Президиума
Академии наук за личными подписями
четырех академиков, удалось
-
таки
полностью нейтрализовать Редькина и
слегка потеснить с занимаемых
позиций Модеста Матвеевича.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ten prohlásil
, že jakožto osoba hmotně
odpovědná si nepřeje nic slyšet, ale že si
přeje, aby pohovka s inventárním číslem
1123 byla umístěna ve zvláštní místnosti,
která jí bude vyhrazena.

A nestane
-
li se
tak, řekl Modest Matvejevič výhružně,
potom ať si všichni včetně

akademiků
stěžujou na sebe.

Модест Матвеевич объявил, что он, как
лицо материально ответственное, не
желает ни
о чём слышать и что желает
он, чтобы диван инвентарный номер
1123 находился в специально
отведённом для него, дивана,
помещении.

А ежели этого не будет,
сказал Модест Матвеевич грозно, то
пусть все, до академиков
включительно, пеняют на себя.

Janus Poluektovič souhlasil, slí
bil, že si
bude stěžovat na sebe, Fjodor
Simeonovič rovněž a Víťka honem přetáhl
pohovku do své laboratoře.

Янус Полуэктович согласился пенять
на себя, Фёдор Симеонович тоже, и
Витька быстренько перетащил диван в
свою лабораторию.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Víťka byl seriózní pracovník, ne jako ti
flákači z oddělení Absolut
ního Vědění, a
hodlal přeměnit veškerou mořskou a
oceánskou vodu na naší planetě ve vodu
živou.

Zatím ovšem byl ve stadiu
experimentů.

Витька был серьёзный р
аботник, не то
что шалопаи из отдела Абсолютного
Знания, и намеревался превратить всю
морскую и океанскую воду нашей
планеты в живую воду.

Пока он,
правда, находился в стадии
эксперимента.

Okoun ve vaničce se pohnul a převrátil se
břichem dolů.

Окунь в ванне зашевелился и
перевернулся брюхом вниз.

Dubl vytáhl ruku z pohovky.

Дубль убрал руку из дивана.

Okoun apaticky mávl

ploutvemi, zívl,
svalil se na bok, potom na hřbet.

Окунь апатично пошевелил
плавниками, зевнул, завалился на бок и
снова перевернулся на спину.

„D


dobytek!“ prohlásil dubl vzt
ekle.С
-
скотина,сказал дубль с
выражением.

Zbystřil jsem pozornost.

Я сразу насторожился.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Tohle bylo vysloveno emocionálně.

Žádný
laboratorní dubl by to takhle nedokázal
říct.

Это было сказано эмоционально.

Никакой лабораторный дубль не мог
бы так сказать.

Dubl zastrčil ruce do kap
es, pomalu se
narovnal a spatřil mě.

Chvíli jsme se na
sebe dívali beze slova.

Дубль засунул руки в карманы,
медленно поднялся и увидел меня.

Несколько секунд мы смотрели друг на
друга.

Potom jsem se uštěpačně zep
tal:

„Pracujeme?“

Потом я ехидно осведомился:Работаем?

Dubl na mě tupě zíral.

Дубль тупо смотрел на меня.

„Hele, nech toho,“ řekl jsem.Ну брось, брось,сказал я.

„Já j
sem tě prokoukl.“Всё ясно.

Dubl mlčel.

Дубль молчал.

Stál jako zkamenělý a nemrkal.

Он стоял, как каменный, и не мигал.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Tak podívej,“ řekl jsem. „Teď je půl
jedenácté. Dávám ti deset minut.
Všechno ukliď, vyhoď tu chcíplotinu a běž
tancovat. Proud už tady vypnu sám.“Ну, вот что,сказал я.


Сейчас пол
-
одиннадцатого. Даю тебе

десять минут.
Всё прибери, выброси эту дохлятину и
беги танцевать. А уж обесточу я сам.

Dubl našpulil rty a začal couvat. Couval
velice opatrně, obešel pohovku a postavil
se tak, aby mezi námi byl laboratorní
stůl.

Дубль вытянул губы дудкой и начал
пятиться. Он пятился очень осторожно,
обогнул диван и встал так,

чтобы
между нами был лабораторный стол.

Demonstrativně jsem se podíval na
hodinky.

Я демонстративно посмотрел на часы.

Dubl zamumlal zaklínadlo, na stole se
objevila kalkulačka, plnicí pero a hranička
čistých papírů.

Дубль пробормотал заклинание, на
столе появился ©мерседесª, авторучка
и
стопка чистой бумаги.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Dubl ohnul kolena, v klečící poloze zůstal
viset ve vzduchu a začal něco psát. Čas
od času po mně bázlivě pošilhával. Tohle
zase vypadalo na op
ravdového dubla a já
dokonce zaváhal.

Дубль, согнув колени, повис в воздухе
и

стал что
-
то писать, время от времени
опасливо на меня поглядывая. Это
было очень похоже, и я даже
засомневался.

Ovšem měl jsem spolehlivý prostředek,
jak zjistit pravdu.

Впрочем, у меня было верное средство
выясн
ить правду.

Dublové jsou zpravidla vůči bolesti
naprosto necitelní.

Дубли, как правило, совершенно
нечувствительны к боли.

Hrábl jsem do kapsy a vytáhl malé ostré
kleštičky. Demonstrativně jsem jimi
pocvakával a blížil
se k dublovi.

Пошарив в кармане, я извлёк
маленькие острые клещи и,
выразительно пощёлкивая ими, стал
приближаться к дублю.

Dubl přestal psát.

Дубль перестал писать.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


S pohledem upřeným dublovi do očí jsem
kleštičkami sevřel hlavičku hřebíčku
vyčnívajícího ze stolu a řekl jsem:

„N


no?“

Пристально поглядев ему в глаза, я
скусил клещами шля
пку гвоздя,
торчащую из стола, и сказал:Н
-
н
-
ну?

„Co otravuješ?“ zeptal se Víťka.Чего ты ко мне пристал?осведомился Витька.

„Nevidíš, že pracuju?“Видишь ведь, что человек работает.

„Jsi přece dubl,“ řekl jsem, „Neopovažuj
se se mnou mluvit.“Ты же дубл
ь,сказал я.


Не смей со
мной разговаривать.

„Schovej ty kleště,“ řekl on.Убери клещи,сказал он.

„A ty přestaň dělat hejble,“ řekl jsem.А ты не валяй дурака,сказал я.

„Pěkný dubl!“Тоже мне дубль.

Víťka si sedl na okraj stolu a unaveně s
i
promnul uši.

Витька сел на край стола и устало
потёр уши.

„Dneska mi nic nevychází,“ svěřil se mi.Ничего у меня сегодня не
получается,сообщил он.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Jsem pitomec. Udělal jsem dubla, ale
vyšel mi nějaký totální debil. Všecko mu
padalo z rukou, dokonce si

sedl na
umkleidet, blbec… Praštil jsem ho po
palici a doteď mě bolí ruka… A okoun
systematicky chcípá.“Дурак я сегодня. Дубля сотворил


получился какой
-
то уж совершенно
безмозглый. Всё ронял, на умклайдет
сел, животное… Треснул я его по шее,
руку отбил… И окунь дохнет
систематически.

Přistoupil jsem k pohovce a nahlédl do
vaničky.

Я подошёл к дивану и заглянул в
ванну.

„Co je s ním?“А что с ним?

„Jak to můžu vědět…“А я откуда знаю?

„Kde jsi ho sebral?“Где ты его взял?

„Na trhu.“На рынке.

Vytáhl jsem okouna za ocas.

Я поднял окуня за хвост.

„Co bys chtěl? Obyčejná leklá ryba.“А чего ты хочешь? Обыкновенная
снулая рыбка.

„Ty moulo,“ řekl Víťka.Дубина,сказал Витька.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ale ta voda je živá…“Вода
-
то живая…

„Aha,“ řekl jsem a začal jsem uvažovat,
co bych mu měl poradit.А
-
а,сказал я и стал соображать, что
бы ему посоветовать.

O technologii působení živé vody jsem
měl krajně mlhavou představu.

V
podstatě jenom z pohádky o Ivanu
careviči a Šedém vlku.

Механизм действия живой воды я
предста
влял себе крайне смутно.

В
основном по сказке об Иване
-
царевиче
и Сером Волке.

Džin v láhvi se převracel a
čas od času
malou dlaničkou otíral sklo zaprášené
zvenčí.

Джинн в бутыли двигался и время от
времени принимался протирать
ладошкой стекло, запылённое снаружи.

„Měl bys

otřít tu láhev,“ řekl jsem,
protože mě nic nenapadlo.Протёр бы бутыль,сказал я, ничего
не придумав.

„Cože?“Что?

„Utři prach z té láhve.

On se tam nudí.“Пыль с бутылки сотри.

Скучно же
ему там.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Čert s ním, ať se nudí,“ odpověděl Víťka
roztržitě.

Znovu zastrčil ruku do pohovky
a znov
u tam čímsi zatočil.Чёрт с ним, пусть скучает,рассеянно сказал Витька.

Он снова
засунул руку в диван и снова
провернул там что
-
то.

Okoun ožil.

Окунь ожил.

„Viděls?“ řekl Víťka
.Видал?сказал Витька.

„Když zvýším napětí na maximum, je
všecko v pořádku.“Когда даю максимальное напряжение


всё в порядке.

„Exemplář j
e nepovedený,“ plácl jsem
nazdařbůh.Экземпляр неудачный,сказал я
наугад.

Víťka vytáhl ruku z pohovky a upřeně se
na mě zadíval.

Витька вынул руку из дивана и
уставился на меня.

„Exemplář,“ pronesl.

„Nepovedený…“ V
očích se mu objevil výraz dubla.Экземпляр…


сказал он.Неудачный…


Глаза у него стали как
у дубля.

„Exemplář exempláři lupus…“Экземпляр экземпляру люпус эст…
1
1

Перефраз латинской поговорки ©человек человеку волкª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„V tom případě je možná mražený,“ řekl
jsem už odvážněji.Потом он, наверное, мороженый,сказал я, осмелев.

Víťka mě neposlouchal.

Витька меня не слушал.

„Kde bych sehnal rybu?“ řekl, rozhlížel se
a plácal se po kapsách.Где бы рыбу взять?сказал он,
озираясь и хлопая себя по карманам.

„Chtělo by to rybičku…“Рыбочку бы…

„Na co?“ zeptal jsem se.Зачем?спросил я.

„Správně,“ souhlasil Víťka.Верно,сказал Витька.

„Na co? Když není jiná ryba,“ pronesl
rozšafně, „proč nevzít jinou vodu? Je to
tak?“Зачем? Раз нет другой рыбы,рассудительно произнёс он,почему
бы не взять другую воду? Верно?

„Není,“ namítl jsem.Э, нет,возразил я.

„Takhle to nepůjde.“Так не пойдёт.

„A jak tedy?“ zeptal se Víťka dychtivě.А как?жадно спросил Витька.

„Vypadni odtud,“ řekl jsem.Вы
метайся отсюда,сказал я.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Opusť budovu.“Покинь помещение.

„Kam?“Куда?

„Kam chceš.“Куда хочешь.

Přelezl přes pohovku a popadl mě za
límec.

Он перелез через диван

и сгрёб меня за
грудки.

„Teď mě poslouchej, rozumíš,“ pronesl
výhružně.Ты меня слушай, понял?сказал он
угрожающе.

„Nic není na světě stejné.

Všechno se
rozmísťuje podle Gaussovy křivky. Není
voda
jako voda… Ten starý osel si
neuvědomil, že existuje disperse
vlastností…“На свете нет ничего одинакового.

Всё
распределяется по гауссиане. Вода
воде рознь… Этот старый дурак не
сообразил, что существует дисперсия
свойств…

„Poslyš, kamaráde,“ přerušil jsem ho.Эй, милый,позвал я его.

„Za chvíli bude Nový rok! Nenechávej se
tolik unášet.“Новый год скоро! Не увлекайся так.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pustil mě ze sevření a začal pobíhat.

Он

отпустил меня и засуетился:

„Kam jsem ho strčil?… Jsem to ale
trouba… Kam jsem ho mohl dát?… Aha,
tady je.“Куда же я его дел?..

Вот лапоть!..
Куда я его сунул?.. А, вот он…

Přiskočil k židli, na níž vzpřímeně stál

Он бросился к стулу, на котором
торчком стоял умклайдет. Тот самый.

Ucouvl jsem ke dveřím a řekl prosebně:

„Vzpamatuj se! Za chvíli bude půlnoc!
Čekají na tebe! Věročka čeká!“

Я отскочил к двери и сказал
умоляюще:Опомнись! Двенадцатый же час!
Тебя же ждут! Верочка ждёт!

„Ba ne,“ odpověděl.Не,отвечал он.

„Poslal jsem jim tam dubla. Pěkného
dubla, rozložitého… Ale je to idiot.
Vypráví anekdoty, dělá stojky, tancuje do
roztrhání těla…“Я им туда дубля послал. Хороший
дубль, развесистый… Дурак дураком.
А
некдоты, стойку делает, танцует, как
вол…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Převracel v rukou umkleidet, o čemsi
rozvažoval a mhouřil jedno oko, jako by
vyměřoval.

Он крутил в руках умклайдет, что
-
то
прикидывая, примериваясь, прищуря
один глаз.

„Vypadni odtud, povídám!“ vykřikl jsem
zoufale.Выметайся, говорят тебе!заорал я в
отчаянии.

Víťka na mě letmo pohlédl a já se schoulil
na bobku.

Витька коротко глянул

на меня, и я
присел.

Žerty skončily.

Шутки кончились.

Víťka byl ve stavu, kdy mágové pohlcení
prací mění všechny kolem sebe v
pavouky, svinky, ještěrky a podobné
tiché živočichy.

Витька находился в том состоянии,
когда увлечённые работой маги
превращают ок
ружающих в пауков,
мокриц, ящериц и других тихих
животных.

Sedl jsem si na bobek vedle džina a díval
jsem se.

Я сел на корточки рядом с джинном и
стал смотреть.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Víťka znehybněl v klasické póze pro
materiální zaklínání (pozice „martichor“),
nad stolem se vznesla růžová pára,
nahoru a dolů hopsaly stíny připomínající
netopýry, zmizela kalkulačka, zmizely
papíry a najednou se celá deska stolu
pokryla nádobami s
průzračnými
tekutinami.

Витька замер в кла
ссической позе для
материального заклинания (позиция
©мартихорª), над столом поднялся
розовый пар, вверх
-
вниз запрыгали
тени, похожие на летучих мышей,
исчез ©мерседесª, исчезла бумага, и
вдруг вся поверхность стола покрылась
сосудами с прозрачными раствор
ами.

Víťka odložil umkleidet nazdařbůh na stůl,
popadl jednu z nádob a z
ačal si ji pozorně
prohlížet.

Витька, не глядя, сунул умклайдет на
стул, схватил один из сосудов и стал
его внимательно рассматривать.

Bylo zřejmé, že teď odtud v žádném
přípa
dě neodejde.

Было ясно, что теперь он отсюда
никуда и никогда не уйдёт.

Chvatně sundal vaničku z pohovky,
přiskočil k policím a přitáhl k
e stolu
masivní měděný akvavitometr.

Он живо убрал с дивана ванну, одним
прыжком подскочил к стеллажам и
поволок к столу громоздкий медный
аквавитометр.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Uvelebil jsem se pohodlněji, otřel jsem
džinovi kousek skla, aby líp viděl, ale tu
se z chodby ozvaly hlasy, dupání a
bouchání dveří.

Я устроился было поудобнее и протёр
джинну окошечко для обозрения, но
тут из

коридора донеслись голоса,
топот ног и хлопанье дверей.

Vyskočil jsem a vyběhl z laboratoře.

Я вскочил и кинулся вон из
лаборатории.

Dojem noční prázdnoty a temného klidu
rozlehlé budovy byl ten tam.

Ощущение ночной пус
тоты и тёмного
покоя огромного здания исчезло
бесследно.

V chodbě svítily silné lampy.

В коридоре горели яркие ла
мпы.

Kdosi opřekot uháněl po schodech, kdosi
vykřikoval: „Valko! Napětí kleslo! Zaskoč
k akumulátorům!“, kdosi na podestě
vyklepával kožich a mokrý sníh se
rozletoval do všech stran.

Кто
-
то сломя голову мчался по
лестнице, кто
-
то кричал: ©Валька!
Напряжение упало! Сбегай в
аккумуляторную!ª, кто
-
то вытряхивал
на лестничной площадке шубу, и
мокрый снег летел во все сторон
ы.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Se zamyšleným výrazem ve tváři proti
mně rychle kráčel elegantně vzpřímený
Gian Giacomo, za ním cupital permoník s
jeho obrovskou aktovkou v podpaží a s
jeho hůlčičkou v zubech.

Навстречу мне с задумчивым лицом
быстро шёл изящно изогнутый Жиан
Жиакомо, за ним с его огромным
портфелем под мышкой и с его
трос
тью в зубах семенил гном.

Úklonou jsme se pozdravili.

Мы раскланялись.

Od velikého prestidigitátora zavanula
vůně kvalitního vína a francouzských
parfémů.

От великого престидижитатора пахло
хорошим вином и фра
нцузскими
благовониями.

Neod
vážil jsem se ho zastavit, a tak
prošel zavřenými dveřmi do svého

Остановить его я не посмел, и он
прошёл сквозь запертую дверь в свой
кабинет.

Permoník za ním p
rostrčil aktovku a
hůlku a sám vklouzl do radiátoru
ústředního topení.

Гном просунул ему вслед портфель и
трость, а сам нырнул в батарею
парового отопления.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.

Какого дьявола?вскричал я и
побежал на лестницу.

Ústav byl plný zaměstnanců. Zdálo se, že
je jich dokonce víc než v obyčejný
pracovní den.

Институт был битком набит
сотрудниками. Казалось, их было даже
больше, чем в будний день.

Všude v kabinetech a laboratořích se
naplno svítilo, dveře byly dokořán
otevřené.

В кабинетах и лабораториях вовсю
горели огни, двери были распахнуты
настежь.

Po ústavu se rozléhal obvyklý pracovní
ruch


praskot e
lektrických výbojů,
monotónní hlasy diktující cifry a
pronášející zaklínadla, jemný klapot
kalkulaček.

В институте стоял обычный деловой
гул: треск разрядов, монотонные
голоса, диктующие цифры и
произносящие заклинания, дробный
стук ©мерседесовª и ©рейнметалловª.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A nad, tím vším třaskavý, vítězoslavný
pokři
k Fjodora Simeonoviče: „To je p


pěkné, to je b


báječné! Jste chlapík,
holoubku! Ale k


který pitomec vypnul g


generátor?“

И над всем этим раскатистый и
победительный рык Фёдора
Симеоновича: ©Эт' хорошо, эт' здо
-
о
-
рово! Вы молодец, голубчик! Но к
-
какой дурак выключил г
-
генератор?ª

Do zad se mi zaryl ostrý roh čehosi
tvrdého, musel jsem se zachytit zábradlí.
Teď už jsem se rozzuřil.

Меня саданули в спину твёрдым углом,
и я ухватился за перила. Я
рассвирепел.

Byli to Voloďa Počkin a Edik Ampérjan,
táhli do svého poschodí měřicí př
ístroj
souřadnic, který vážil snad půl tuny.

Это были Володя Почкин и Эдик
Амперян, они тащили на свой этаж
координатно
-
измерительную машину
весом в полтонны.

„A hele, Saša,“ řekl Edik přívětivě.А, Саша,приветливо сказал Эдик.

„Buď zdráv, Sašo.“Здравствуй, Саша.

„Saško, jdi z cesty!“ křikl Voloďa Počkin,
který couval pozpátku.Сашка, посторонись с дороги!крикнул Володя Почкин, пятясь задом.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Zvedni to, víc to zvedni…“Заноси, заноси!..

Chytil jsem ho za límec:

Я схватил его за ворот:

„Co děláš v

ústavu? Jak ses sem dostal?“Ты почему в институте? Ты как сюда
попал?

„Dveřmi, dveřmi… A pusť mě!“ řekl
Voloďa.Через дверь, через дверь, пусти…


сказал Володя.

„Eďko, víc doprava, vidíš přece, že to
neprojde.“Эдька, ещё пр
авее! Ты видишь, что
не проходит?

Pustil jsem ho a rozběhl se do vestibulu.

Я отпустил его и бросился в
вестибюль.

Zmocnilo se mě úřední rozhorlení.

Я был охвачен административным
негодованием.

„Já vám ukážu,“ mumlal jsem si a bral
jsem schody po čtyřech. „Já vám ukážu,
flákat se! Já vám ukážu pouštět sem
kdekoho!“

©Я вам покажу,бормотал я, прыгая
через четыре ступеньки.


Я вам
покажу бездельничать. Я вам покажу
всех пу
скать без разбору!ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Makrodémoni Vstup a Výstup, místo aby
vykonávali své povinnosti, se třásli
náruživostí, ho
rečnatě světélkovali a
zuřivě hráli ruletu.

Макродемоны Вход и Выход, вместо
того чтобы заниматься делом, дрожа от
азарта и лихорадочно фосфоресцируя,
резались в рулетку.

Před mýma očima právě Vstup, neplnící
své povinnosti, obehrál o bank, v němž
bylo přibližně sedmdesát miliard molekul,
Výstupa, neplníc
ího své povinnosti.
Ruletu jsem poznal okamžitě. Byla moje.

На моих глазах забывший свои
обязанности Вход сорвал банк
п
римерно в семьдесят миллиардов
молекул у забывшего свои обязанности
Выхода. Рулетку я узнал сразу. Это
была моя рулетка.

Sám jsem ji vyrobil pro jeden večírek a
měl jsem ji schovanou za skříní v
elektronickém sále a věděl o tom jedině
Víťka Kornějev. Spik
nutí, usoudil jsem.
Všechny rozmetám.

Я сам смастерил её для одной
ве
черинки и держал за шкафом в
электронном зале, и знал об этом один
только Витька Корнеев. Заговор,
решил я. Всех разнесу.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A mezitím přes vestibul přicházeli stále
noví a noví pracovníci, zasněžení, rumění
a veselí.

А через вестибюль всё шли и шли
покрытые

снегом, краснолицые
весёлые сотрудники.

„Teda to je metelice! Mám toho plné
uši…“Ну и метёт! Все уши забило…

„Ty jsi taky odešel?“А ты тоже ушёл?

„No jo, vždyť to byla nu
da… Všichni se
namazali.

Tak jsem si řekl, půjdu radši
chvilku pracovat. Nechal jsem jim dubla a
odešel jsem…“Да ну, скукотища… Напились все.

Дай, думаю, пойду лучше поработаю.
Оставил им дубля и ушёл…

„Znáš to, tancoval jsem s ní a měl jsem
dojem, že obrůstám srstí.

Kopnul jsem do
sebe vodku, nepomohla…“Ты знаешь,

танцую я с ней и
чувствую, что обрастаю шерстью.

Хватил водки


не помогает…

„A co svazkem elektronů? Je to velká
hmota? Tak tedy fotonů…“А если пучок электронов? Масса
большая? Ну тогда фотонов…

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Alexeji, nemáš volny laser? Tak mi půjč
aspoň plynový…“Алексей, у тебя лазер свободный
есть? Ну давай хоть газовый…

„Galko, jak to, že

jsi opustila muže?“Галка, как же это ты мужа оставила?

„Já odešel už před hodinou, jestli chceš
něco vědět. Vletěl jsem do závěje,
rozumíš, div mě
to nezaválo…“Я ещё час назад вышел, если хочешь
знать. В сугроб, понимаешь,
провалился, чуть не занесло меня…

Pochopil jsem, že jsem propadl na celé
čáře.

Я понял, что не оправдал.

Teď už nemělo smysl brát démonům
ruletu, nezbývalo než jít a sprostě
vynadat tomu provokatéru Víťkovi, pak ať
se děje cokoli.

Не было уже смысла отбира
ть рулетку
у демонов, оставалось только пойти и
вдребезги разругаться с провокатором
Витькой, а там будь что будет.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pohrozil jsem démonům pěstí, vykročil
jsem po schodech nahoru a pokoušel
jsem se představit si, co by asi bylo,
kdyby v tuhle chvíli nahlédl do ústavu
Modest Matvejevič.

Я погрозил демонам кулаком и побрёл
вверх по лестнице, пытаясь
представить себе, что
было бы, если бы
в институт сейчас заглянул Модест
Матвеевич.

Cestou do ř
editelova předpokoje jsem se
zastavil v montážním sále. Tady právě
krotili džina vypuštěného z láhve.

По дороге в приёмную директора я
остановился в стендовом зале. Здесь
усмиряли выпущенного из бутылки
джинна.

Obrovský džin celý zmodraly zlostí se
zmítal ve voliéře ohrazené štíty Jana ben
Jana a shora přikryté mohutným
magnetickým polem.

Джинн, огромный, синий от

злости,
метался в вольере, огороженном
щитами Джян бен Джяна и закрытом
сверху мощным магнитным полем.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Džina šlehali
vysokofrekvenčními výboji,
ten chudák vyl, klel v několika mrtvých
jazycích, poskakoval, chrlil dlouhé
plameny, v rozčilení začínal stavět a hned
zase bořit paláce, až se nakonec vzdal,
usedl na podlahu, trhal sebou při každé
další elektrické ráně a nakone
c úpěnlivě
zakňoural:

„Tak dost, už toho nechte, já už to
víckrát neudělám… Oj


oj


oj… Vždyť
já už jsem úplně klidný…“

Джинна стегали высоковольтными
разрядами, он выл, ругался на
нескольких мёртвых языках, скакал
,
отрыгивал языки огня, в запальчивости
начинал строить и тут же разрушал
дворцы, потом, наконец, сдался, сел на
пол и, вздрагивая от разрядов, жалобно
завыл:Ну хватит, ну отстаньте, ну я больше
не буду… Ой
-
йой
-
йой… Ну я уже
совсем тихий…

U pultu elektrického spínače stáli klidní
nemrkající mladíci, samí dublové. Jejich
originál
y se shlukly kolem vibračního
panelu, sledovaly hodinky a uvolňovaly
zátky.

У пульта разрядника стояли спокойные
немигающие молодые люди, сплошь
дубли. Оригиналы же, столпившись
около вибростенда, поглядывали на
часы и откупоривали бутылки.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Přistoupil jsem k nim.

Я подошёл к ним.

„Á, Saša.“А, Сашка!

„Sášenko, ty prý máš dneska dozorčího…
Já se potom u tebe
stavím.“Сашенция, ты, говорят, дежурный
сегодня… Я к тебе потом забегу в зал.

„Hej, udělejte mu někdo skleničku, já
mám plný ruce…“Эй, кто
-
нибудь, сотворите ему
стакан, у меня руки заняты…

Byl jsem ohromen a ani jsem nepostřehl,
jak se mi v ruce objevila sklenička.

Я был ошеломлён и не заметил, как в
руке у меня очутился стакан.

Zátky narazily do štítů Jana ben Jana, z
lahví vyrazilo syčící ledové šampaňské.

Пробки грянули в щиты Джян бе
н
Джяна, шипя полилось ледяное
шампанское.

Výboje utichly, džin přestal kňourat a
větřil. V tu chvíli začaly kremelské hodiny
odbíjet dvanáctou.

Разряды смолкли, джинн перестал
скулить и нача
л принюхиваться. В ту
же секунду кремлёвские часы
принялись бить двенадцать.

„Chlapci! Ať žije pondělí!“Ребята! Да здравствует понедельник!

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Skleničky se rozhýbaly.

Стаканы сдвинулись.

Potom kdosi prohlédl láhev a zeptal se:

„Kdo tvořil to víno?“

Потом кто
-
то сказа
л, осматривая
бутылку:Кто творил вино?

„Já.“Я.

„Nezapomeň zítra zaplatit.“Не забудь завтра заплатить.

„Tak co, ještě jednu láhvinku?“Ну что, ещё бутылочку?

„To už stačí, nebo nastydneme.“Хватит, простудимся.

„Tohle je dobrý
džin… Akorát trochu
nervní.“Хороший джинн попался… Нервный
немножко.

„Darovanému koni…“Дарёному коню…

„N
evadí, poletí jedna radost. Udrží se
čtyřicet otáček a potom ať si uhání i se
svými nervy.“Ничего, полетит как миленький.
Сорок витков продержится, а там пусть
катится со своими нервами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Mládenci,“ řekl jsem nesměle, „venku je
noc… a silvestr. Měli byste se rozejít do
svých domovů…“Ребята,робко сказал я,ночь на
дворе… и п
раздник. Шли бы вы по
домам…

Podívali se po mně, poplácali po rameni,
pronesli „To nic, to přejde,“ a houfně
zamířili k voliéře…

На меня посмотрели, меня похлопали

по плечу, мне сказали: ©Ничего, это
пройдётª,и гурьбой двинулись к
вольеру…

Dublové odsunuli jeden ze štítů a
originály živě obstoupily džina, pevně ho
popa
dly za ruce i za nohy a vlekly ho k
vibrátoru.

Дубли откатили один из щитов, а
оригиналы деловито окружили
джинна, крепко взяли его за руки и за
ноги и поволокли к вибростенду.

Džin bázlivě fňukal a nesměle sliboval
poklady všech pozemských

vládců.

Stál
jsem osamocen stranou a sledoval, jak
džina opásávají řemeny a jak mu na
různé části těla připevňují mikrosnímače.

Джи
нн трусливо причитал и
неуверенно сулил всем сокровища
царей земных.

Я одиноко стоял в
сторонке и смотрел, как они
пристёгивают его ремнями и
прикрепляют к разным частям его тела
микродатчики.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Potom jsem si ohmatal štít. Byl veliký,
těžký, posetý vmáčklinami od úderů

kulovych blesků, místy zuhelnatělý.

Потом я потрогал щит. Он был
огромный, тяжёлый, изрытый
вмятинами от ударов шаровых молний,
местами обуглившийся.

Štíty Jana ben Jana byly zhotoveny ze
sedmi dračích kůží slepených žlučí
otcovraha a byly vypočítány na ochranu
před přímým zásahem blesku.

Щиты Джян бен Джяна были сделаны
из семи драконьих шкур, склеенных
желчью отцеуби
йцы, и рассчитаны на
прямое попадание молнии.


Все имеющиеся в институте щиты
были изъяты в своё время из
сокровищницы царицы Савской.


Сделал это не то Кристобаль Хунта, не
то Мерлин.


Хунта об этом никогда не говорил,

а
Мерлин хвастался при каждом
удобном случае, ссылаясь при этом на
сомнительный авторитет короля
Артура.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ke každému štítu byly čalounickými
hřebíčky přibity plechové tabulky s

inventárními čísly.

К каждому щиту были обойными
гвоздиками прибиты жестяные
инвентарные номера.

Teoreticky mě
ly být na lícové straně štítů
obrazy všech slavných bitev minulosti,
zatímco na vnitřní straně obrazy všech
velikých bitev budoucnosti.

Теоретически на лицевой стороне
щитов должны были быть изображения
всех знаменитых битв прошлого, а на
внутренней


всех великих битв
грядущего.

V praxi bylo na líci štítu, proti němuž
jsem stál, vidět něco na způsob
reaktivního letounu útočícího na kolonu
aut, zatímco vnitřní strana byla pokryta
podivnými vzory a připomínala abstraktní
malbu.

Практически же на лицевой стороне
щита, перед которым я стоял,
виднелось что
-
то вроде реактивного
самолёта, штурмующего автоколонну,
а внутренняя сторона была покрыта
странными разводами и напоминала
абстрактную карт
ину.

Zapjali vibrátor a začali džina natřásat.

Джинна стали трясти на вибростенде.

Džin se hihňal a pištět: „Chichi, to
lechtá… Já už nemůžu…“

Он хихикал и взвизгивал: ©Ой,
щекотно!.. Ой, не могу!..ª

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Vrátil jsem se do chodby. Tam se vznášel
pach bengálských ohňů.

Я вернулся в коридор. В коридоре
пахло бенгальскими
огнями.

Pod stropem vířily rak
ety, narážely do
stěn a zanechávaly za sebou šlojíře
barevného kouře.

Под потолком крутились шутихи,
стуча о стены и оставляя за собой
струи цветного дыма, проносились
ракеты.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Potkal jsem dubla Volodi Počkina, který
vláčel obrovitou inkunábuli s měděnými
přezkami, dva dubly Romana Ojry


Ojry, funící pod tíhou dlouhatánského
trámu, potom skuteč
ného Romana s
haldou jasně modrých desek z archívu
oddělení Nedostupných Problémů, a pak
sveřepého laboranta z oddělení Smyslu
života, který vedl na výslech k Juntovi
houf klejících přízraků v pláštích
křižáckých rytířů… Všichni byli nadmíru
zaneprázdněni
a plně soustředěni na svou
práci.

Я повстречал дубля Володи Почкина,
волочившего гигантскую инкуна
булу с
медными застёжками, двух дублей
Романа Ойры
-
Ойры, изнемогавших
под тяжеленным швеллером, потом
самого Романа с кучей ярко
-
синих
папок из архива отдела Недоступных
Проблем, а затем свирепого лаборанта
из отдела Смысла Жизни,
конвоирующего на допрос к

Хунте
стадо ругающихся привидений в
плащах крестоносцев… Все были
заняты и деловиты.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Zákoník práce se tu porušoval
neslýchaně, ale já najednou cítil, že se ze
mě vytratila jakákoli chuť proti tomuhle
porušování

bojovat, protože sem ve
dvanáct hodin o silvestrovské noci přišli
sněhovou vichřicí lidé, pro které bylo
zajímavější dokončovat nebo začínat od
začátku nějakou užitečnou práci, než do
sebe nalévat vodku, nesmyslně mrskat
nohama, hrát na fanty nebo se zabý
vat
nezávazným flirtováním.

Трудовое законодательство
нарушалось злостно и повсе
местно, и я
почувствовал, что у меня исчезло
всякое желание бороться с этими
нарушениями, потому что сюда в
двенадцать часов новогодней ночи,
прорвавшись через пургу, пришли
люди, которым было интереснее
доводить до конца или начинать
сызнова какое
-
нибудь
полезное дело,
чем глушить себя водкою,
бессмысленно дрыгать ногами, играть
в фанты и заниматься флиртом разных
степеней лёгкости.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Přišli
sem lidé, pro které bylo příjemnější
být spolu, než každý zvlášť, kteří
nesnášejí neděle, protože o nedělích se
nudí. Mágové, Lidé s velkým L, jejichž
heslem je Pondělí začíná v sobotu.

Сюда пришли люди, которым было
приятнее быть друг с другом, чем
порознь, которые терпеть не могли
всякого рода воскресений, потому что
в воскресенье им было скучно. Маги,
Люди с большой буквы, и девизом их
было


©Понедельник начинается в
субботуª.

Ano, znali různá zaklínadla, dokázali
měnit vodu ve víno a žádnému z nich by
nedělalo potíže nakrmit pěti bochníky
tisíce lidí. Ale mágy nebyli díky t
omuhle.
Tohle byla jenom slupka, zevnějšek.

Да, они знали кое
-
какие заклинания,
умели превращать воду в вино, и
каждый из них не затруд
нился бы
накормить пятью хлебами тысячу
человек. Но магами они были не
поэтому. Это была шелуха, внешнее.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Mágy byli proto, že v etice mnoho věděli,
věděli tolik, že kvantita u nich p
řerostla
nakonec v kvalitu, takže vstoupili do
jiných vztahů se světem než obyčejní
lidé.

Они были магами потому, что очень
много знали, так много, что количество
перешло у них, наконец, в качество, и
они стали с миром в другие
отношения, нежели обычные люди.

Pracovali v ústavu, který se zabýval
především problémy lidského štěstí a
smyslu lidského života, ale ani mezi nimi
nikdo nevěděl, co to je štěstí a v čem
ko
nkrétně je smysl života. Přijali tedy
pracovní hypotézu, že štěstí je v
nepřetržitém poznávání neznámého a
smysl života rovněž.

Они работали в институте, который
занимался прежде всего проблемами
человеческого счастья и смысла
человеческой жизни, но даже среди
них никто точно не знал, что такое
счастье и в чём именно смысл жизни.
И они

приняли рабочую гипотезу, что
счастье в непрерывном познании
неизвестного и смысл жизни в том же.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Každý člověk je ve své duši m
ágem, ale
skutečným mágem se stává teprve
tehdy, když začne méně myslet na sebe a
víc na ostatní, když je pro něho
zajímavější pracovat než se bavit ve
starém smyslu tohoto slova. A jejich
pracovní hypotéza patrně nebyla daleko
od pravdy, protože stejně ja
ko práce
změnila opici v člověka, právě tak
absence práce v mnohem kratší době
mění člověka v opici. A dokonce v něco
horšího než opici. V životě si toho leckdy
nevšímáme.

Каждый человек


маг в душе, но он
становится магом только тогда, когда
начинает меньше думать о себе и
больше о других, когда работать ему
становится интереснее, чем
развлекаться в старинном смысле этого
слова. И наверное, их рабочая гипотеза
была недалек
а от истины, потому что,
так же как труд превратил обезьяну в
человека, точно так же отсутствие
труда в гораздо более короткие сроки
превращает человека в обезьяну. Даже
хуже, чем в обезьяну. В жизни мы не
всегда замечаем это.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Lenoch a příživník, zvrhlík a kariérista i
nadále chodí na zadních okončetinách,
mluví naprosto artikulovaně (i když okruh
témat se u něho pronikavě zužuje), a
pokud jde o úzké nohavice a zálibu v
džezu, podle nichž se jeden čas dělaly
pokusy stanovit míru poopičení, zjistilo se
poměrně brzy, že tyto záliby jsou vlastní i
nejlepším z mágů.

Бездельник и тунеядец, развратник и
карьерист продолжают ходить на
задних конечностях, разговаривать
вполне членораздельно (хотя круг тем
у них сужается до предела), а что
касается узких брюк и увлечения
джазом, по которым одно время
пытались определять ст
епень
обезьяноподобия, то довольно быстро
выяснилось, что они свойственны даже
лучшим из магов.

V ústavu nebylo možné skrýt regresi.
Ústav poskytoval neomezené možn
osti k
přeměně člověka v mága. Ale byl
nemilosrdný k odrodilcům a bez lítosti je
odhaloval.

В институте же регресс скрыть было
невозможно. Институт предоставлял
неограниченные возможности для
превращения человека в мага. Но он
был беспощаден к отступникам и
метил их без промаха.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Stačilo, aby se nějaký spolupracovn
ík
třeba jen na hodinu věnoval egoistické či
zištné činnosti (někdy i pouhým
myšlenkám), a najednou s hrůzou
zjišťoval, že chloupky na jeho uších
houstnou.

To byla výstraha.

Právě tak
zapískání příslušníka varuje před možnou
pokutou, právě tak bolest upozorňuje na
možné trauma.

Стоило сотруднику предаться хотя бы
на час эгоистическим и
инстинктивным действиям (а иногда
даже просто мыслям), как он со
страхом замечал, что пушок на его
ушах становится гуще.

Это было
предупреждение.

Так милицейский
свисток предупреждает о возможном
штрафе, так боль предупреж
дает о
возможной травме.

Teď už všechno z
áviselo na člověku
samotném.

Теперь всё зависело от себя.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Obyčejný člověk nemůže neustále
bojovat proti svým kysel
ým myšlenkám


vždyť je to jen člověk, přechodné
stadium mezi neandrtálcem a mágem.

Ale může jednat v rozporu s těmito
myšlenkami a v tom případě mu zůstávají
určité šance.

Человек сплошь и рядом не может
бороться со своими кислыми мыслями,
на то он и человек


переходная
ступень от неандертальца к магу.

Но он
может поступать вопреки этим
м
ыслям, и тогда у него сохраняются
шансы.

Může také ustoupit, mávnout nad vším
rukou („Žijeme jenom jednou“, „Je třeba
brát od života všechno“, „Nic lidského

mi
není cizí“) a v takovém případě mu zbývá
jediné


co nejrychleji odejít z ústavu.

А может и уступить, махнуть на всё
рукой (©Живём

один разª, ©Надо брать
от жизни всёª, ©Ничто человеческое
мне не чуждоª), и тогда ему остаётся
одно: как можно скорее уходить из
института.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Tam venku může ještě zůstat
spořádaným měšťákem, který si poctivě, i
když s
nechutí, odpracovává svůj
výdělek.

Ale rozhodnutí odejít z ústavu
bývá těžké.

Там, снаружи, он ещё может остаться
по крайней мере добропорядочным
мещанином, честно, но вяло
отрабатывающим свою зарплату.

Но
трудно решиться на уход.

V ústavu je teplo, útulno, práce čistá,
uznávaná, dobře placená, jsou tu báječní
lidé, a z ostudy si leckdo nic nedělá.

В институте тепло, уютно, работа
чистая, уважаемая, платят неплохо,
люди прекрасные, а стыд глаза не
выест.

A tak někteří bloumají po chodbách a
laboratořích, provázeni soucitnými a
nesouhlasnými pohledy, s ušima
pokrytýma tvrdým šedivým strniskem,
natvrdlí, ztrácející sch
opnost souvislého
vyjadřování, hloupnoucí přímo před
očima.

Вот и слоняются, провожаемые
сочувственными и неодобрительными
взглядами, по коридорам и
лабораториям, с ушами, п
окрытыми
жёсткой серой шерстью, бестолковые,
теряющие связность речи, глупеющие
на глазах.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Ovšem tyhle je ještě možné politovat,
pokusit se jim pomoci, ještě je možné
doufat, že se jim přece jenom někdy vrátí
lidská podoba…

Но этих ещё можно пожалеть, можно
пытаться помочь им, можно ещё
надеяться вернуть им человеческий
облик…

Jsou tu však i jiní.

S prázdnýma očima.

Ti, co spolehlivě vědí, z které strany je
chléb namazaný máslem.

Svým
způsobem dokonce nejsou ani hloupí.

Svým způsobem jsou dokonce dobří
znalci lidské podstaty.

Есть другие.

С пустыми глазами.

Достоверно знающие, с какой стороны
у бутерброда масло
.

По
-
своему очень
даже неглупые.

По
-
свое
му немалые
знатоки человеческой природы.

Jsou vypočítaví a bezzásadoví, poznali
veškerou sílu lidských slabostí a dovedou
každé zlo obrátit ve svůj prospěch.

A v
tom jsou neúnavní.

Расчётливые и беспринципные,
познавшие всю силу человеческих
слабостей, умеющие любое зло
обратить

себе в добро и в этом
неутомимые.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Pečlivě si vyholují uši a začasté vynalézají
podivuhodné prostředky ke zničení
chloupkového porostu.

Они тщательно выбривают свои уши и
зачастую изобретают удивительные
средства для уничтожения волосяного
покрова.


Они носят корсеты из драконьего уса,
скрывающие искривление
позвоночника, они закутываются в
гигантские средневековые мантии и
боярские шубы, провозглашая
верность нацио
нальной старине.


Они во всеуслышание жалуются на
застарелые ревматизмы и зимой и
летом носят высокие валенки,
подбитые кожей.


Они неразборчивы в средствах и
терпеливы, как пауки.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


A nezřídka dosahují
značných výšin a
velkých úspěchů ve své základní práci
vytvoření světlé budoucnosti v jednom
samostatném úseku, ohraničeném od
ostatního lidstva ostnatým drátem…

И как часто они достигают
значительных высот и крупных
успехов в своём основном деле


в
строительстве светлого будущего в
одной отдельно взятой квартире и на
одном отдел
ьно взятом приусадебном
участке, отгороженном от остального
человечества колючей проволокой под
напряжением…

Vrátil jsem se na svoje stanoviště do
ředitelova předpokoje, vysypal jsem
nepotřebné klíče do krabice a přečetl si
několik stránek z klasické práce J.P
.
Něvstrujeva Rovnice matematické magie.

Я вернулся на свой пост в приёмную
директора, свалил бесполезные ключи
в ящик и прочёл несколько страниц из
классического труда Я.П. Невструева
©Уравнения математической магииª.

Tato kniha se četla jako dobrodružný
román, protože byla plná nadhozených a
nevyřešených problémů.

Эта книга читалась как
приключенческий роман, потому что
была битком набита поставленными и
нерешёнными проблемами.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Dostal jsem šílenou chuť do práce,


jsem dokonce byl odhodlán vykašlat se
na celou službu a zajít ke svému Aldanu,
když zatelefonoval Modest Matvejevič.

Мне жгуче захотелось работать, и я
совсем было уже решил начхать на
дежурство и уйти к своему ©Алдануª,
как позвонил Модест Матвеевич.

Křupavě žvýkal a přitom se zeptal:

„Kde se to procházíte, Privalove? Volám
už potřetí, to je lumpárna!“

С хрустом жуя, он сердито
осве
домился:Где вы ходите, Привалов? Третий раз
звоню, безобразие!

„Šťastný a veselý, Modeste Matvejeviči,“
řekl jsem.С Новым годом, Модест
Матвеевич,сказал я.

Chvíli mlčky žvýkal a pak odpověděl o
něco mírněji:

„Nápodobně.

Tak co služba?“

Некоторое время он молча жевал,
потом ответил тоном ниже:С
оответственно.

Как дежурство?

„Právě jsem obešel místnosti,“ řekl jsem.Только что обошёл помещения,сказал я.

„Všechno v pořádku.“Всё нормально.

„Žádné samovznícení?“Самовозгораний не было?

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Ne, ani v

nejmenším.“Никак нет.

„Všude vypnutý proud?“Везде обесточено?

„Briareós si zlomil prst,“ řekl jsem.Бриарей палец сломал,сказал я.

Modest Matvejevič se rozrušil.

Он встревожился.

„Briareós? Počkejte… Aha, inventární číslo
1489… A proč?“Бриарей? Постойте… Ага,
инвентар
ный номер 1489… Почему?

Vysvětlil jsem, co se stalo.

Я объяснил.

„Co jste podnikl?“Что вы предприняли?

Řekl jsem, co jsem podnikl.

Я р
ассказал.

„Správné rozhodnutí,“ řekl Modest
Matvejevič.Правильное решение,сказал
Модест Матвеевич.

„Pokračujte v dozorčí službě.

Já víc
nemám.“Продолжайте дежурить.

У меня всё.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


Hned po Modestovi zavolal Edik Ampérjan
z oddělení Lineárního Štěstí a zdvořile
požáda
l, abych mu vypočítal optimální
koeficienty bezstarostnosti pro
odpovědné pracovníky.

Souhlasil jsem a
domluvili jsme se, že se sejdeme za dvě
hodiny u mě

v elektronickém sále.

Сразу после Модеста Матвеевича
позвонил Эдик Амперян из отдела
Линейного Счастья и вежливо
попросил посчитать оптимальные
коэффициенты беззаботности для
ответственных работников.

Я
согласился, и мы договорились
встретиться в электронном зале через
два часа.

Potom přišel dubl Ojry


Ojry a
bezbarvým
hlasem požádal o klíče od
sejfu Januse Poluektoviče.

Odmítl jsem.

Dubl naléhal dál.

Vyhnal jsem ho.

Потом зашёл дубль Ойры
-
Ойры и
бесцветным голосом попросил ключи
от сейфа Януса

Полуэктовича.

Я
отказал.

Он стал настаивать.

Я выгнал
его вон.

O minutu později se objevil sám Roman.

Через минут
у примчался сам Роман.

„Naval klíče.“Давай ключи.

Zavrtěl jsem hlavou.

Я помотал головой.

„Nedám.“Не дам.

Ещё двуязычные книги по адресу:

http://vk.com/club99393109

Тексты оригинала и перевода получены из открытых источников. Все права на
оригинал и на перевод принадлежат соответствующим издательствам и авторам.

More aligned books at:

The original text and the translated text are from open source. All rights to orig
inal text
and translated text are property of the
respective

publishers and authors.


„Naval klíče!“Давай ключи!

„Jdi do háje.

Já jsem osoba hmotně
zodpovědná.“Иди ты в баню.

Я лицо материально
отв
етственное.

„Saško, já odnesu celý sejf!“Сашка, я сейф унесу!

Ušklíbl jsem se a řekl:

„Posluž si.“

Я ухмыльнулся и сказал:Прошу.

Roman upřel pohled na sejf, celý se
napjal, ale buď byl sejf očarován
, nebo
přišroubován k podlaze.

Роман уставился на сейф и весь
напрягся, но сейф был либо заговорён,
либо привинчен к

полу.

„A co z něho potřebuješ?“ zeptal jsem se.А что тебе там нужно?спросил я.

„Dokumentaci k RU

16,“ řekl Roman.

„No
tak, dej mi ty klíče.“Документация на РУ
-
16,сказал
Роман.Ну дай ключи!

Zasmál jsem se a vztáhl ruku

ke krabici s
klíči.

V tu chvíli se odněkud shora doneslo
pronikavé zaúpění.

Vyskočil jsem.

Я засмеялся и протянул руку к ящику с
ключами.

И в то же мгновение
пронзительный вопль донёсся откуда
-
то с
верху.

Я вскочил.Приложенные файлы

  • pdf 10771552
    Размер файла: 773 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий