Сборник задач_микра


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

Міністерство освіти і на
у
ки України

Вінницький національний аграрний універс
и
тет

МІКРОЕКОНОМІКАМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для аудиторної та самостійної

роботи студентів
факультету менеджменту

за спеціальністю: 6.030601

Менеджмент» (МПО, ДРУ)Вінниця 010
Розповсюдження і тиражування без офіційного дозв
о
лу ВН
АУ

забор
о
нено

УДК 330.101.54(076.5)

Л. 87


Укладачі:

В.С. Нікітченко, доцент,

А.А. Брояка., ст. викладач,
Л.А. Феняк, ст. викладач,

О.П. Хаєцька, асистент.


Розглянуто та
затверджено на засіданні кафедри
екон
о
мічної теорії Вінницького Д
Н
У “

1
0


берез
ня
010 р.,
пр
о
токол №

7

, та на засіданні методичної р
а
ди Вінницького
Н
АУ “_
19
_”_
квітня
___ 010 р., протокол № _
9
_.


Рецензенти:

С.Г Кафлевська., к.
е
.
н.
,

доцент
,М.
Ю
.
Мир
оненко
,
к.е.н
,
доцент
.


Навчально

методичне видання


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для аудиторної та самостійної

роботи студентів
факультету менеджменту

за спеціальністю: 6.030601

Менеджмент» (МПО, ДРУ)Укладачі:

НІКІТЧЕНКО Віталій Сергійович

БРОЯКА Антоніна А
натоліївна,ФЕНЯК Лариса Анатоліївна,

ХАЄЦЬКА Ольга Петрівна.
Видавничий центр ВН
АУ. Др
у
карня ВЦ ВН
АУ.

1008,
м
.
Вінниця
Соня
ч
на, 33

ВСТУП

Методичні вказівки з курсу „Мікроекономіка”
пр
и
значений для аудиторної та самостійної роботи студентів
факультет
у менеджменту
. Основна задача збірника


допомогти студентам розвити навички практичного
застосування теоретичного матеріалу щодо економічних
відносин на ринках домогосподарств, підприємств, а також
фу
н
кціонування ринків виробничих ресу
р
сів. Це дасть можли

вість студентам зрозуміти суть економічних законів, взаємодію
ел
е
ментів ринкового механізму і буде сприяти досягненню
житт
є
вого успіху, плідної підприємницької діяльності.

У збірнику представлені задачі побудовані на теорети
ч
ній
базі курсу „Мікроекономіка
” у відповідності до методичних
р
е
комендацій з дисципліни. Послідовне вирішення практичних
вправ допоможе студентам опанувати механізм прийняття
р
а
ціональних господарських рішень за умов обмеженості
ресурсів та можливості їх альтернативного використання
у
різних типах р
и
нкових структур.

У збірнику на початку кожної теми розташовано формули
і логічні взаємозв’язки між мікроекономічними поняттями, які
б
у
дуть необхідні студентові в процесі вирішення вправ. Також
приведено приклади розв’язання типових задач
теми. В
заклю
ч
ній частині міститься перелік необхідної літератури для
вивче
н
ня теоретичного змісту курсу та розв’язання вправ.
Скільки потрібно вирішити задач, щоб бути впевненому в тому,
що з будь

якою поставленою задачею в реальній практи
ч
ній
діяльності
майбутній спеціаліст впорається?

Відповісти на це питання складно, тому що отримана вірна
відповідь у вирішенні конкретної задачі зовсім не обов’язково
забезпечить такий же значущий ефект в іншій аналогічній
сит
у
ації. Однак, з кожною розв’язаною задачею ст
удент
набуватиме практичних навичок і розвиватиме креативність
мислення у в
и
рішенні практичних проблемних ситуацій.

Мікроекономіка

це розділ економічної теорії, що вивчає
діяльність економічних суб’єктів (мікросистем:споживачів,
фірм, галузей, державних
інститутів та ін.) у процесі споживання
і виробництва різних благ. Кожен економічний суб’єкт

4

намагається досягти оптимального розподілу обмежених
ресурсів для досягнення максимального ефекту: задоволення
своїх потреб у випадку індивіда, прибутку

для
фірми, рівня
добробуту населення

для держави.

Мета вивчення дисципліни

ознайомлення студентів з
основними поняттями сучасної економічної теорії, базовими
мікроекономічними моделями за допомогою яких аналізуються
результати прийняття економіч
ними суб’єктами управлінських
рішень, умовами рівноваги на різноманітних типах ринків,
проблемами загальної рівноваги та добробуту.

Знання та навички, набуті студентами при вивченні даного
курсу необхідні для подальшого, поглибленого вивчення
еконо
мічної теорії та макроекономіки, дозволять більш глибоко
зрозуміти сутність економічних явищ , ефективно розподіляти
власні кошти, допоможуть в управлінні підприємством тощо.

Завдання курсу полягають у:

• визначенні та розумінні мікроекономічних я
вищ та понять;

• поглибленні теоретичних знань з економічної теорії;

• опануванні методів мікроекономічного моделювання та
аналізу;

• використанні результатів мікроекономічного аналізу для
розробки та прийняття управлінських рішень.

Самостійна
робота студентів при вивченні курсу
„Мікроекономіка” проводиться у таких формах:

• опрацювання лекційного матеріалу;

• підготовка до практичних занять;

• виконання домашніх завдань;

• підготовка до контрольних робіт, модульно

рейтингового
конт
ролю;

• вивчення тем або окремих питань, що виносяться для
самостійної роботи;

• ознайомлення із законодавчими та нормативними актами
України;

• підготовка до іспиту.

Виконання самостійної роботи здійснюється шляхом
опитування на практ
ичних заняттях, а також на індивідуальних
консультаціях.


5

ОРІЄНТОВНА СТУКТУРА
ЗАЛІКОВОГО
КРЕДИТУ

КУРСУ МІКРОЕКОНОМІК
А»


ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МП
О


годинНазва теми

ле
к
ції

прак

тичні

СРС

Змістовий модуль І. Загальні основи теорії ринку

1.

Предмет і мет
од мікроекон
о
міки.

Попит і пропозиція, їх
взаємовідн
о
сини

4

4

4

Змістовий модуль ІІ. Теорії поведінки і рівноваги споживача
та виробника в ринковому середовищі

3.

Теорія поведінки споживача

4

4

4

4.

Витрати виробництва.
Мікроекон
о
мічна модель
підпр
иємства та о
п
тимум
товаровиро
б
ника

4

4

4

5.

Ринок досконалої конкуренції

4

4

4

Змістовий модуль ІІІ. Теорії ринків недоскон
а
лої конкуренції

6.

Монопольний ринок

4

4

4

7.

Монополістична конкуренція та
олігополія

6

6

6

Змістовий модуль ІV. Ринки ресурсів та
ефективність
ринк
о
вої системи

8.

Ринки факторів виро
б
ництва. Ринок
праці9.

Ринки капітальних і земельних
р
е
сурсів10.

Загальна рівновага та економіка
д
о
бробуту

4

4

4

ВСЬОГО

36

36

36
6

ОРІЄНТОВНА СТУКТУРА
ЗАЛІКОВОГО
КРЕДИТУ

КУРСУ МІКРОЕКОНОМІК
А»

ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДР
У


годинНазва теми

ле
к
ції

прак

тичні

СРС

Змістовий модуль І. Загальні основи теорії ринку

11.

Предмет і метод мікроекон
о
міки1.

Попит і пропозиція, їх
взаємовідн
о
сини

44

Змістовий модуль ІІ. Теорії поведінки і рівнова
ги споживача
та виробника в ринковому середовищі

13.

Теорія поведінки споживача

44

14.

Витрати виробництва.
Мікроекон
о
мічна модель
підприємства та о
п
тимум
товаровиро
б
ника

4

4

4

15.

Ринок досконалої конкуренції

4

4

4

Змістовий модуль ІІІ. Теорії ринків недо
скон
а
лої конкуренції

16.

Монопольний ринок

4

4

4

17.

Монополістична конкуренція та
олігополія

4

4

4

Змістовий модуль ІV. Ринки ресурсів та ефективність
ринк
о
вої системи

18.

Ринки факторів виро
б
ництва. Ринок
праці19.

Ринки капітальних і земельних
р
е
сурсів0.

Загальна рівновага та економіка
д
о
бробутуВСЬОГО

3

8

3
7

Структура курсу за КМСОНП для навчальної дисципліни

Мікроекономіка»


залікового
кредиту

№ модуля

Назва змістовного
модуля

Види навчальної
дисципліни

Загальна
кількість
заходів/
годин

Кількість
балів за
кожний вид
діяльності

Лекції

/4

,0

Практичні

4/8

3,5

Самостійна
робота

1/14

,0

Контрольні
заходи

1

3,5

ЗМ1. Загальні
основи теорії
ринку

Всього за м
одуль

10/1
6

1
3
,0 б.

Лекції

/4

,0

Практичні

4/8

4,0

Самостійна
робота

/16

,0

Контрольні
заходи11,0

Модуль І

45
год./1,

5
кр.

ЗМ

. Теорії
поведінки і
рівноваги
споживача та
виробника в
ринковому
середовищі

Всього за модуль

10/
9

5
,0 б.

Лекції

/4

,0

Практичні

4/8

4,0

Самостійна
робота

/14

,0

Контрольні
заходи3,0

ЗМ
3
.Теорії
ринків
недосконалої
конкуренції

Всього за модуль

1
6
/
5

18
,0 б.

Лекції

/4

,0

Практичні

3/6

4,0

Самостійна
робота

/18

,0

Контрольні
заходи11,0

Модуль ІІ

4
5
год./1
,

5
кр.

ЗМ
4
. Ринки
ресурсів та
ефективність
ринкової
системи

Всього за модуль

13
/
0

14
,0 б.

Заліковий
кредит І

90
год./

,5
кр.

Всього заліковий кредит

58/90
год.

7
0 б.

Заліковий
кредит ІІ

Модуль ІІІ

36 год./1
кр.

Курсова робота

За рішенням кафедри
(публікації, учас
ть у
конференціях, участь в
олімпіадах)

100 б.

Заліковий
кредит ІІІЗаліковий
кредит ІV

Модуль ІV

36 год./
1кр

Наукова робота

Іспит

30 б.


8

Структурно

модульна схема з дисципліни
“М
і
кроекономіка” спеціальність


Державне регулювання та управління


К

сть г
о
дин

Оцінка

Сума балів

М
о
ду
ль

ЛЗ

СЗ

Форма контр
о
лю

К

сть
з
а
ходів

max

min

max

min

Перевірка ЛЗ

8

1,0

0,6

8,0

4,8

Робота на семінарах

Присутність

6

0,5

0,3

4,0

,4

Усна відповідь1
,5

1,5

3,0

1,8

Перевірка
дома
ш
нього
з
а
вд
ання (зад
а
чі),5

1,

5,0

3,0

Тести або
контр
о
льні роботи1
,5

1,5

3,0

1,8

1

1
6

14

Захист модуля

1

1

,0

9,0

1,0

7,


Всього
35,0

17
,
5

Перевірка ЛЗ

8

1,0

0,6

8,0

4,8

Робота на сем
і
нарах

Присутність

6

0,5

0,3

4,0

,4

Усна відпов
ідь1,5

1,5

3,0

1,8

Перевірка
дома
ш
нього
з
а
вдання (зад
а
чі),5

1,

5,0

3,0

Тести або
контр
о
льні роботи1,5

1,5

3,0

1,81
6

1
4

Захист модуля

1

1,0

9,0

1,0

7,


Всього
35,0

17,5

Разом


3

8


70
,0

35,0


Сума балів

Форма контр
о
лю

max

mi
n

За І модуль

35,0

17,
5

За ІІ модуль

35,0

17,
5

Всього заліковий
кредит

70,0

35,0

Іспит

30,0

10,0

Всього

100,0

45,0


9

Структурно

модульна схема з дисципліни
“М
і
кроекономіка” спеціальність

„Менеджмент підприємств та організацій”

К

сть г
о
дин

Оцінка

Сума балів

М
о
ду
ль

ЛЗ

СЗ

Форм
а контр
о
лю

К

сть
з
а
ходів

max

min

max

min

Перевірка ЛЗ

9

1,0

0,6

9,0

5,4

Робота на семінарах

Присутність

7

0,5

0,3

4,0

,4

Усна відповідь1,5

1,5

3,0

1,8

Перевірка
дома
ш
нього
з
а
вдання (зад
а
чі),
0

1,

4,0

,4

Тести або
контр
о
льні роботи,5

1,5

5,0

3,0

1

18

18

Захист модуля

1

1
0
,0

9,0

10,0

5,4


Всього
35,0

17,
5

Перевірка ЛЗ

9

1,0

0,6

9,0

5,4

Робота на сем
і
нарах

Присутність

7

0,5

0,3

4,0

,4

Усна відповідь1,5

1,5

3,0

1,8

Перевірка
дома
ш
нього
з
а
вдання (зад
а
чі),5

1,

4,0

,4

Тести або
контр
о
льні роботи1,5

1,5

5,0

3,018

18

Захист модуля

1

1,0

9,0

10,0

5,4


Всього
35,0

17,
5

Разом


36

36


70,0

34,
0


Сума балів

Форма контр
о
лю

max

min

За І модуль

35,0

1
7,
5

За ІІ модуль

35,0

17,
5

Всього заліковий
кредит

70,0

3
5
,0

Іспит

30,0

10,0

Всього

100,0

45,0


10

Модуль І.

Змістовий модуль І.

Загальні основи теорії ринку

Тема
1.
Предмет і метод мікроекономіки

(ДРУ

 год., МПО

 год)


Зміст:

1.

Предмет і суб’єкти мік
роекономіки.

.

Методи аналітичної економіки.

3.

Потреби та блага, їх класифікація.

4.Обмеженість ресу
р
сів та проблема в
и
бору. Крива
виробничих можливостей. Ал
ь
тернативна вартість та
граничний аналіз.


Ключові тотожності та залежності:

1

1

X
X
Y
Y
X
Y


=
а
льтернативна вартість

Y


засоби виробництва


X

предмети споживанняПриклад розв’язання задачі


Сергієчко І.М. збирається відкрити власний бізнес. Відомо,
що
витрати, пов'язані з цим, вкл
ю
чають: на купівлю обладнання
(термін служби 10 років)

50 ти
с. грн., на зарпл
а
ту персоналу

10
тис. грн. на рік, на сировину

00 тис. грн. на рік.

В теперішній час місячна заробітна плата складає 500 грн. На
купівлю устаткування та на зарплату персоналу підприємець
збир
а
ється використовувати власні заощадження,
що приносять 10%
рі
ч
них. Підприємець очікує щорічно отр
и
мувати виручку в розмірі
30
тис. грн. Чи є відкриття власного бізнесу виг
і
дною операцією?

Рішення

Потрібно визначити витрати, пов'язані з відкриттям вл
а
сного
бізнесу. Оскільки при порівнянні різних в
аріантів економічної
ді
я
льності необхідно враховувати саме альтернати
в
ні витрати, треба
оцінити всі можливості, невикористані при відкритті бізнесу.

11

Пере
д
усім, це явні витрати, що вкл
ю
чають: амортизацію
устаткування, витр
а
ти на заробітну плату та на сирови
ну:

С
яв
=
10
50
+ 10 + 00 = 15 тис. грн.

Неявні витрати підприємця включають теперішню з
а
робітну
плату (за 1 рік) та доходи від вкладень грошових к
о
штів:

С
неяв

= 0,5 × 1 + (50 + 10) × 0,1 = 1
тис. грн.

Загальна сума альтернативних вит
рат складає:

С
заг

=
С
яв
+
С
неяв
= 15 + 1 = 7 тис.грн.

Це менше, ніж очікувана виручка за рік від відкриття б
і
знесу.
Отже, вибираючи з двох альтернатив І.М. Сергієчко потрібно
зуп
и
нитись на відкритті власної справи.


Вправи для опрацювання


Задача 1.

Визначте, що не може включати альтернативна вартість
отримання освіти в університеті:

1) заробітну плату, яку б ви отримували, якщо не п
о
трібно
було б відвідувати університет;

) гроші на підручники;

3) гроші, витрачені на проживання в гуртожитку;

4) гроші
, витрачені на їжу;

5) плату за навчання.


Задача .

Уявіть економіку, в якій виробляються лише два блага:
трактори та хліб. Економіка при повному та ефективному
викори
с
танні ресурсів спроможна виробляти різні спол
у
чення
цих благ.

Варіанти

Хліб (тис. т)

Тр
актори (шт.)

А

0

300

Б

100

70

В

00

10

Г

300

10

Д

400

0


1

1.

Намалюйте криву виробничих можливостей екон
о
міки.

.

Розгляньте т. В на кривій. Що можна сказати про стан
економіки, який відповідає цій т
о
чці?

3.

Розгляньте якусь т. Е всередині множини виробничих

можливостей. Що можна сказати про стан економіки, який
ві
д
повідає цій точці?

4.

Внаслідок приватизації землі удосконалились
технол
о
гія та організація праці в сільс
ь
кому господарстві. Як
зміняться можливості економіки (покажіть на граф
і
ку)?

5.

Визначте альтернат
ивну вартість виробництва хліба для
кожного варіанта виробниц
т
ва.


Задача 3.

У галузі виробляються комп’ютери та принтери. У таблиці
наведено ефективні варіанти зміни структури в
и
робництва:

Варіанти

А

В

СE

F

G

Принтери, шт.

6

5

4

31

0

Комп’ютери, ш
т.

0

8

15

1

6

30

33

1.Зобразіть графічно криву трансформації можливостей галузі.

.Обчисліть альтернативні витрати виробництва одного
додаткового комп’ютера в різних варіантах зміни структури
в
и
робництва.

3.Поясніть, як змінюються альтернативні витрати
в міру
розширення виробництва при
н
терів.


Задача 4.

У деякій країні за умови цілковитого використання всіх
ресурсів виробляют
ь
ся тільки два товари

велосипеди і пральні
машини. Якщо всі ресурси будуть задіяні у виробництві
велос
и
педів, то можуть бути виро
блені 100 велосипедів; якщо
всі р
е
сурси будуть задіяні у виробництві пральних машин, то
можуть бути виро
б
лені 40 пральних машин.

1. Побудуйте криву виробничих можливостей.

. Визначте альтернативні витрати виробництва обох в
и
дів
товарів.


13

3.Покажіть, які зм
іни відбудуться на графіку, якщо у
виробництві велосипедів буде застосована нова, більш
проду
к
тивна технологія.

4.Чи зміниться у цьому випадку альтернативна в
а
ртість
виробництва?

5.Позначте на графіку точки, які відповідали б ефе
к
тивним і
неефективним
спос
обам використання обмеж
е
них ресурсів.


Задача 5.

Виробничий підрозділ підприємства виготовляє тов
а
ри А
і Б.
При незмінному обсязі ресурсів можливі наступні
сполуче
н
ня загального випуску на добу.


Обсяг випуску, од. на добу

Варіанти виробниц
т
ва

А

Б

1

5

18030

130

Визначте альтернативні витрати збільшення товару А з 5
до 30 од., вир
а
жені в одиницях товару Б?


Задача 6.

Погодинна заробітна плата споживача складає 10 грн. За
товаром по 8 грн./од. потрібно ст
о
яти 1 годину в черзі. За цим
же товаром по 1
 грн./од. черги немає. При якому обсязі
поку
п
ки раціональними є придбання дешевого товару для
сп
о
живача?


Задача 7.

На острові з тропічним кліматом живуть 5 чоловік. Вони
займаються збиранням кокосів та черепахових яєць. В день
кожен збирає чи 0 кокосів,
чи 10 яєць.

Намалюйте криву виробничих можливостей економіки
цього острова.

Припустимо, що на острів завезена техніка, за допомогою
якої кожний з п’яти чоловік його працюючих мешканців
щоденно можуть збирати 8 кокосів. Покажіть на графіку, як
змінилася к
рива виробничих можливостей економіки острова


14

Задача 8.

Є три можливості ефективно використати 100 тис. грн.:придбати облігації державної позики з виплатою
ч
е
рез рік
10% від їх номінальної ва
р
тості;покласти на рахунок у банк під 14% річних;придбати 00
од. товару з можливістю його прод
а
жу
через
рік по 700 грн. за од.

Якою буде альтернативна вартість проекту, якщо Ви
в
и
берете найменш ризикований варіант

придбання облігацій
держ
а
вної позики?


Задача 9.

Підприємець збирається організувати власний бізнес.
П
о
в'язані з цим витрати включають: купівлю устаткування
(термін зносу 5 років)

10 тис. грн., зарплата персоналу

0
тис. грн./рік, с
и
ровину та матеріали

70 тис. грн./рік.

Річна зарплата підприємця складає 6 тис. грн. На купі
в
лю
устаткування він збирає
ться вкласти заощадження, що
прин
о
сять 6% річних. Підприємець очікує щорічно одержувати
вир
у
чку, що складає 98 тис. грн. Чи є відкриття власного
бізнесу в
и
гідною операцією?


Задача 10.

Сусідка Степана готова сплачувати йому 5 гривень за
годину роботи у неї
в саду. Замість цього Степан вирішив
продавати морозиво. За три години він продав 50 порцій
морозива за ціною 1 гривня за порцію. Його витрати склали 50
копійок за порцію. Мама дала йому морозильну камеру та
столик з умовою, що він прибере в їхньому будин
ку. На
прибирання Степан потратив годину. Визначте, яким є
економічний прибуток Степана від власного бізнесу.
15

ТЕМА . Попит та пропозиція та їх взаємовідносини

(ДРУ

 год., МПО

4 год)


Зміст:

1.

Попит та функція попиту.

.

Пропозиція та фу
н
кція пропозиц
ії.

3.

Ринкова рівнов
а
га та зміна стану рі
в
новаги.

4.
Поняття еластичн
о
сті. Цінова еласт
и
чність попиту та
пропоз
и
ції.


Ключові тотожності та залежності:

попит

Qобсяг попиту

S

пропозиція

Q
S


обсяг пропозиції

P


ціна

І

доход

Q

= f(P)

функці
я попиту

Q
S
= f(P)


функція пропозиції

Q

= c

 ·P

рівняння кривої попиту

Q
S
= a +  ·P

рівняння кривої пропозиції


Q
S
= Q

; a +  ·P = c

 ·P;

умова рівноваги попиту та
пропозиціїa
c
P
E
+

=


формула визначення рівноважної ц
іни
c

a
Q
E
+

+

=


формула визначення рівноважного обсягу

P
Q
P
P
Q
Q
P
P
P
Q
Q
Q
E
=


=


=
%
%
/
/
/
)
(
/
)
(
1
1

1
1еластичність попиту
за ціною (в точці)Q
P

Е


=


коефіцієнт еластичності кривої попиту


16


1

1
1

1


1

1

/
)
(

/
)
(
Q
Q
P
P
P
P
Q
Q
Q
Q
P
P
P
Q
Е

+
+=
+
+=


дугова
еластичність попиту
(формула центральної
точки)

Y
X
Y
Y
X
X
Y
Y
Y
X
X
X
XY
P
Q
P
P
Q
Q
P
P
P
Q
Q
Q
E


=


=


=
%
%
/
/
/
)
(
/
)
(
1
1
1

1
1

1


перехресна
еластичність попиту

I
Q
I
I
Q
Q
I
І
І
Q
Q
Q
E
I


=


=


=
%
%
/
/
/
)
(
/
)
(
1
1

1
1еластичність попиту за
доходом

P
Q
P
P
Q
Q
P
P
P
Q
Q
Q
E
S
S
S


=


=


=
%
%
/
/
/
)
(
/
)
(
1
1

1
1еластичність
пропозиції


Приклад розв’язання задачі


Попит на товар задається функц
ією Q

= 1

P, а
пропоз
и
ція Q
S
= 3P

4, де
Q

,
Q
S


обсяги попиту і пропоз
и
ції
відповідно,
тис. од.; P

ціна одиниці товару, грн./од.

За кожну продану одиницю продукції виробник пов
и
нен
плати
ти податок t у ро
з
мірі 1 грн./од. Яка частина цього податку
пер
еклада
ється на споживача? Визначити загальну суму под
а
тку,
що буде зібрана з продажу товару.

Рішення.

Розв'язок задачі може бути представлений аналітично і
гр
а
фіч
но.

Аналітичне рішення.

Визначаються параметри ринкової рівноваги:

а)

до встановлення податку:

Q
S
=
Q

; 1

P= 3P

4; P = 4 (грн./од.) = P
E
,

Q
E
= 8 (тис. од.) => E (4; 8);

б)
після встановлення податку (відомо, що встановлення
п
о
датку з кожної од
и
ниці продукції зменшує пропозицію товару):

Q
St
= 3(P


1)

4 = 3P

7;
Q

=
Q
St
, 1

P = 3P

7,


17

P =
4,75 (грн./од.) = P
Et
,
Q
Et
= 7,5 (тис. од.) =>

E
t
(4,75; 7,5).

Якщо ціна рівноваги після встановлення податку не
змін
ю
ється,
весь податок сплачується виробн
и
ком. Наскільки
змінюється рівно
важна ціна, настільки податок переносит
ь
ся на
споживача. В даному
випадку споживач сплачує більше за
один
и
цю товару на:
ΔP = P
Et


P
E
= 4,75

4 = 0,75 (грн./од.).

За всю покупку споживач сплатить податків 5,44 тис.
грн.
(7,5 тис. од. • 0,75 грн./од.), а в
и
робники 1,81 тис. грн.
(7,5 •
0,5).

Графічне вирішення.

Подаєт
ься ситуація на ринку товару до і після встано
в
лення
по
датку. Функцію попиту до введення податку буду
є
мо за двома
точ
ками: P = 0;
Q

= 1 і
Q

= 4; P = 8, а функцію пропозиції

за
точка
ми:
Q
S
= ; P =  і
Q
S
= 14; P = 6. Оскіл
ь
ки введення податку
впли
ває
на ціну виробників, нова фун
к
ція пропозиції S
t
, може бути
побудована за точками:
Q
S
= ; P = 3 і
Q
S
= 14; P = 7. Перетин
фу
н
к
цій попиту і пропозиції до введення податку дає рівноважну
ціну
4 грн. і рівноважну кількість 8 тис. шт., а після введення
п
о
датк
у
відповідно 4,75 грн. і 7,5 тис. шт.

З рисунку видно, що споживач сплачує
P
Et


P
E

= 0,75 грн.
пода
тку за кожну одиницю продукції, відповідно в
и
робник: 1


0,75 =
0,5 (грн./од.).

Вправи для опрацювання18

Задача 1.

Нижче наведені дані про ситуацію на ринк
у відеок
а
сет

Ціна, грош. од.

8

16

4

3

40

Попит, млн. шт.

70

60

50

40

30

Пропоз
и
ція, млн. шт.

10

30

50

70

90

Намалюйте графік попит і пропозиції відеокасет:

a)

Чому дорівнює рівноважна ціна та обсяг виробництва
відеокасет на цьому ринку?

)

Яка ситуація скл
адеться на ринку

виникне на
д
лишок
чи дефіцит відеокасет

при ціні 8 грош. од. за касету? Визна
ч
те
обсяг надлишку (дефіциту)?

c)

Виконайте ту ж саму задачу за умов, якщо ціна складе
3 грош. од.

)

Зростання споживчих витрат збільшило попит
нас
е
лення на відеок
асети на 15 млн. штук при кожному рівні цін.
Які будуть рівноважні ціна та обсяг виробництва відеок
а
сет?


Задача .

Визначте функцію ринкового попиту, якщо на ринку є два
споживачі з інд
и
відуальними функціями попиту:

Q
1
= 30

Р;

Q

= 0

Р.


Задача 3
.

Крива попиту на товар описується таким рівнянням:
Q

= 600

4Р , крива пропозиції: Q
S
= 300 + 8Р. Яка рівн
о
важна
ціна та рівноважний обсяг товару? Припустимо, що ціна тов
а
ру
15 тис. грн., що виникне

надлишок чи дефіцит, в якому
ро
з
мірі?


Задач
а 4.

З друку вийшов новий навчальний посібник з
мікроекон
о
міки. Попит на посібник заданий рівнянням: Q

= 6


Р, пропон
у
вання описує рівняння: Q
S
= Р

.

a)

Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважну
кіл
ь
кість (тис. шт.) посібників. Подайте графічну ілюстр
а
цію.


19

)

Припустимо, що уряд встановлює податок на продавця
у розмірі  грн. з одного посібника. Визначте нову рі
в
новажну
ціну і рівноважний обсяг продажу. Які зміни відбудуться на
гр
а
фіку? Визначте суму податкових надходжень від продажу
підр
у
чників.

Задача 5
.

Накресліть графік попиту та пропозиції курчат за даними
таблиці:

Ціна 1 кг, грн.

Попит, т. за
м
і
сяць

Пропозиція,

т. за місяць

1

0

015

7

3

1

1

4

10

16

5

9

18

1. Визначте ціну рівноваги та рівноважний обсяг
проду
к
ції.

. Накресліть нові графіки
попиту та пропозиції, які
від
о
бражали б такі події:

а) відбулося підвищення ціни на свинину та ялович
и
ну;

б) уряд збільшив податок на прибуток з громадян;

в) зросли ціни комбікормів;

г) виведена нова порода курчат, що швидко ростуть;

д) очікується, що най
ближчим часом ціни на курчат зна
ч
но
зростуть

3. Припустимо, що уряд фіксує ціни на курчат на рівні 
грн./кг. Які наслідки матиме встановлення такої ціни? Пок
а
жіть
графічно.

Задача 6.

Загальний обсяг попиту на зерно та загальний обсяг
пропозиції зерна на
тиждень характеризується даними
наведеними в таблиці:

Попит, т

Ціна за т, грн.

Пропозиція, т

90

600

45

80

630

50

70

690

56

60

750

60

50

810

69

40

860

70


0

а)

Якою буде рівноважна ціна та рівноважний обсяг?

б)

Намалюйте графічне відображення попиту та пропоз
иції
товару.

в) Припустимо, що уряд встановив верхню межу ціни однієї
тони зерна в 700 грн. Як це вплине на обсяг пропозиції,
економічний стан підприємств та їх число на ринку?Задача 7


Функція попиту на товар задана рівнянням Q

= 8

Р.
Функція пропо
зиції тов
а
ру Q
S
= Р

1.

1.

Обчисліть параметри ринкової рівноваги.

.

Накресліть графічно модель ринкової рівноваги.

3.

Визначте і покажіть графічно, як вплине на рівноважну
ціну та рівноважний обсяг продукції зменшення п
о
питу на 5%.

Що змінилось у положенні кри
вої попиту?

Задача 8.

Функція попиту на комп'ютер нової моделі має вигляд:

Q

= 100

Р; функція пропонування: Qs = Р

50.

a)

Визначте параметри ринкової рівноваги.

)

Обчисліть цінову еластичність попиту і пропонування у
точці рівноваги.


Задача 9.

Дані таблиц
і характеризують залежність між зміною ц
і
ни і
обсягом попиту на товар:

Ціна, гри.

5

4

31

Обсяг поп
и
ту, од.
13

4

5

a)

Обчисліть коефіцієнти лінійної еластичності за кожної
зміни ціни.

)

Обчисліть загальні видатки споживачів за кожної ціни і
накресліть
графіки попиту і видатків.

c)

Визначте на кривій попиту зони еластичного і
неела
с
тичного попиту, точку одиничної еластичності. Як
впливає ела
с
тичність на динаміку видатків споживачів ( виторгу
пр
о
давців )? За яких значень ціни попит буде еластичним, за
яких

нееласт
и
чним?1

Задача 10.

Розв’яжіть наступні задачі:

a.

Коли ціна товару X зросла з 10 до 15 грн. за одиницю,
споживання товару У збільшилось з 50 до 75 од
и
ниць. Обчисліть
коефіцієнт перехресної еластичності п
о
питу і визначте, якими є
ці товари

замінникам
и чи допо
в
нювачами?

.

Припустимо, що доходи родини зросли з 600 грн. до
1500 грн. на місяць, а її видатки на товар N за цей же період
зр
о
сли відповідно з 50 грн. до 100 грн. Обчисліть коефіцієнт
ела
с
тичності попиту за доходом і визначте, яким є товар N


пре
дм
е
том першої необхідності чи предм
е
том розкоші?

c.

Покажіть графічно, як вплине зменшення доходу на
положення кривих попиту на товари А, В, С, якщо від
о
мо, що
коефіцієнти еластичності попиту за доходом на ці товари
скл
а
дають відповідно: 1,7;

0,8; 0. Визна
чте, якими є ці тов
а
ри.

.

Ціна товару зросла з 1,5 грн. до  грн. за одиницю, а
обсяг пропонування збільшився з 900 одиниць до 1000 одиниць
на тиждень. Обчисліть лінійний коефіцієнт цін
о
вої еластичності
проп
о
нування.


Задача 11.

Дайте відповіді на питання та
обґрунтуйте їх:

a)

Якщо зростання ціни товару на 1% призводить до
зм
е
ншення попиту менш, ніж на 1%, якому виду цінової
еластичн
о
сті це відповідає?

)

Якщо зменшення ціни товару на 5% призводить до
зменшення обсягу його пропозиції на 8%, що можна сказ
а
ти про
ела
стичність пропозиції цього тов
а
ру?

c)

Збільшення ціни на чай на 3% викликало збільшення
попиту кави на 6%. Визначте перехресну еласти
ч
ність попиту
кави.

)

Припустимо, що цінова еластичність пропозиції сирої
нафти складає ,5. На скільки повинна піднятися ціна,
щоб о
б
сяг
виробництва збільшився на 0%.


.



Задача 1
.

Відомі обсяги опиту на товар при різних рівнях ціни на
нього.

а) Знайдіть рівняння попиту та побудуйте його графік.

б) Визначте величину доходу при кожному значенні
ціни, побудуйте його
графік. При якій ціні досягається
максимум доходу?

в) Обчисліть показники цінової еластичності та дугової
цінової еластичності в кожній точці. Дайте характеристику
попиту. При яких значеннях ціни попит еластичний, а при яких
ні?

Ціна,

грн.


Попит,

тис.грн
.


Доход,

тис.грн.


Цінова

еластичніс
ть


Дугова
цінова

еластичніс
ть

Характер
попиту


0,3

70

0,6

60

0,9

50

1,

40

1,5

30

1,8

0

,1

10

Задача 13
.

У таблиці представлені дані про різні товари.

Динаміка торгівлі на різних р
инках

Показники

Ринок

Зоря»

Ринок
Центральн
ий»

Ринок
Яблуко»

Ринок Нива»

Р
1
, грош. од.

40

90


10 за 1 шт.
товару А

Р

, грош. од.

50

100


15 за 1 шт.
товару А

Q
1
, од.

300

500

95

60 шт. товару В
Q

, од.

50

700

70

45 шт. товару В
І
1
, грош.од.00


І

, грош.од.50


1.

На основі наведених даних визначте, який вид
еластичності можливо встановити для товарів, представлених на
кожному ринку.


3

.

Розрахуйте коефіцієнти еластичності. Проаналізуйте,
яким буде попит на товар з ринку Зоря» і пропозиція з ринк
у
Центральний»; до якого виду відноситься товар представлений
на ринку Яблуко»; якими по відношенню один до одного є
товари, представлені на ринку Нива»?Змістовий модуль ІІ.

Теорії поведінки і рівноваги споживача та
виробника в ринковому середовищі

Т
ема 3. Теорія поведінки споживача

(ДРУ

 год., МПО

4 год)


Зміст:

1.
Смаки та упод
о
бання споживача.

.
Обмеження можл
и
востей споживача.

3.
Рівновага спожив
а
ча.


Ключові тотожності та залежності:

корисність блага

Х >Y, Y > X, X ~Y

аксіома порівнял
ьності системи уподобань
споживача

Якщо X > Y

та Y > Z, то X > Z

аксіома транзитивності
системи уподобань споживача


Х (

і
) = ( Х
1 ,
… Х
і ,
Х
і
+

і ,


Х
і+1 , …
Х
n
), де

і
>0

аксіома
монотонності системи уподобань споживача
для блага з додатн
ою корисністю

Х > Х (

і
) = ( Х
1 ,
… Х
і ,
Х
і
+

і ,


Х
і+1 , …
Х
n
)


аксіома
монотонності системи уподобань споживача
для блага з від’ємною корисністю (антиблага)


 = f (X, Y)


функція корисності


4

X
X

X
X

M+
=
)
(
)
(


формула граничної корисно
сті
блага


C
=


)
,
(
Y
X
f
M
X


обрахунок граничної корисності блага
Х
як
похідної функції корисності


=


)
,
(
Y
X
f
M
Y


обрахунок граничної корисності блага
Y
як
похідної функції корисності

Y
X
P
P
M
M
X
Y
MRS
=
==

C
Y

X,
, MRS < 0

гранична норм
а
заміни

P
X
·X + P
Y
·Y = I


бюджетне обмеження споживача (рівняння
бюджетної лінії)+

=
=

C
Y
P
X
P
I
M
M
P
P
Y
X
Y
X


умова рівноваги споживача

Приклад розв’язання задачі


Приклад А.

Студентка споживає груші та яблука. Представлені в
та
б
лиці споживчі кошики є
байдужими для неї, вони всі мають
о
д
накову корисність.

Споживчі к
о
шики

А

Б

В

Г

Кількість груш (Г), кг

5

31

Кількість яблук (Я), кг

13

5

1. На основі наведених даних побудуйте криву
байдужо
с
ті, відклавши кількість груш на вертикальній осі, а
кільк
ість я
б
лук

на горизонтальній.


5

. Визначте граничну норму заміни груш яблуками та її
динаміку, якщо студентка послідовно замінює уподоба
н
ня щодо
споживчих кошиків від А до Г.

Рішення.

1.

Див. рис. 1.

Рис. 1. Крива ба
й
дужості.

. MRS
АБ
= Δ
Г/
Δ
Я =

(3

5) /
(

1) =

, MRS
БВ
=

1/ 1 =


1; MRS
ВГ
=

1/ =

0,5. Спостерігається зниження граничної
но
р
ми заміни зі зростанням спож
и
вання яблук.

Вправи для опрацювання


Задача 1.

Корисність споживача представлена функцією:

 = (A • B)
1/
, де А

обсяг споживан
ня ап
е
льсинів, В

обсяг
споживання бананів.

1.

Визначте величину корисності, якщо А = 5, В = 80.

Визначте рівень споживання бананів, якщо А = 10,

А = 15, А = 0 і т.д. Побудуйте криву із
о
корисності


Задача .

Школяр отримав від батьків  грн. 40 коп., на я
кі в
и
рішив
купити зошити і авторучки. Ціна о
д
ного зошита

30 коп., ціна
авторучки

0 коп.

Побудуйте бюджетну лінію школяра, відклавши кількість
зошитів на вертикальній, а кількість ручок

на гор
и
зонтальній
осі. Визначте, як зміститься бюджетна лінія, я
к
що:

a.

ціна авторучки зросла в  рази за інших рівних умов;

.

ціна зошита зросла до 40 коп. за інших рівних умов;


6

c.

батьки видали школяру 3 грн. 60 коп., а ціни на товари
залишились на рівні початк
о
вих;

.

батьки видали школяру 3 грн. 60 коп., ціна авторучки
зросла
в  рази, а ціна зошита зр
о
сла до 40 коп.


Задача 3.

Студентка може витратити на покупку фруктів


апельс
и
нів (X) та яблук (У)

30 грн. на місяць.

Визначте множину наборів фруктів, доступних для
студе
н
тки, якщо в травні ціна апельсинів становила 5 грн. з
а
кіл
о
грам, а яблук

3 грн.

У серпні доход студентки зріс, і тепер вона може
витрат
и
ти на покупку фруктів 60 грн. Яблука подешевшали і
кошт
у
ють  грн. за кілограм, а при покупці понад 5 кг
апельсинів встано
в
лено знижку, вони продаються за ціною 4 грн.
за
кіл
о
грам.

Визначте, які набори фруктів будуть бюджетно
доступн
и
ми для студентки у серпні. Побудуйте відповідні
графіки бюдж
е
тного обмеження.

Задача 4.

Бюджетна лінія споживача задається рівнянням:

Х + У = 60.

1) Побудуйте графік бюджетної лінії.

) Визна
чте альтернативні витрати придбання додаткової
одиниці товару X.

3) Якою є абсолютна величина кута нахилу бюджетної
л
і
нії?

4) Як зміниться положення бюджетної лінії, якщо:

а) за інших рівних умов доход споживача зросте до 80 грн.?

б) ціна товару X зросте в
двічі, а ціна товару У і доход
споживача залишаться на рівні поч
а
ткових?


Задача 5.

1.

Студент кожну неділю отримує від батьків 0 грн. На
кишенькові витрати (їжу, розваги). Побудуйте бюджетну лінію
студента для кожної з наступних ситуацій, позначаючи продукт
и
на вертикальній осі, а розваги на горизонтальній.


7

a)

Ціна продуктів харчування Р
F
= 50 коп., ціна розваг Р
H
=
50 коп. за одиницю;

)

Р
F
= 50 коп., Р
H
= 1 грн.;

c)

Р
F
=1 грн., Р
H
= 50 коп.;

)

Р
F
= 40 коп., Р
H
= 40 коп.;

e)

Р
F
= 50 коп., Р
H
= 50 коп., але доходи збіл
ьшились до 5
грн. в неділю;

Прокоментуйте бюджетні лінії ) та е) і порівняйте їх з
бюджетною лінією а).


Задача 6.

Петро витрачає 0 грн. на добу на яблука та груші.
Гранична корисність яблук для нього 0

3x, а гранична
корисність груш

40

5y , де x


кількість яблук, y

кількість
груш. Ціни фруктів дорівнюють 1 грн. та 5 грн. за штуку
відповідно. Яку кількість яблук та груш щоденно купуватиме
Петро?


Задача 7.

Домогосподарка кожного дня купує буханець хліба та
п
а
кет молока за цінами відп
овідно 1 грн. і 0,80 грн. за один
и
цю.
Останнім часом вона купує таку кількість цих проду
к
тів, що
гранична корисність останніх одиниць стан
о
вить відповідно 80
та 70 грн.

Чи можна вважати, що вона купує оптимальний набір
пр
о
дуктів? Якщо ні, то поясніть, як ї
й слід перерозподілити свої
в
и
датки між двома товарами?


Задача 8.

Микола витрачає протягом місяця 10 грн. на придбання
цигарок (5 грн./пачка) та молока ( грн./літр).

а) Побудуйте Ваше бюджетне обмеження, визначте нахил
бюджетної лінії.

б) За пропо
зицією міністерства охорони здоров’я ціни на
цигарки підвищили до 10 грн. Яку кількість товарів зможе
споживати Микола?

в) Підвищення ціни на цигарки було розкритиковане
Верховною Радою, і уряд прийняв рішення надати субвенції

8

виробникам молока: 50%
ціни молока держава бере на себе.
Які можливості споживання стоять перед Миколою?

г) Мер Києва вирішив стимулювати людей купувати
молоко: при купівлі більше 8 літрів молока,  літри отримують
безкоштовно. Який вплив має це рішення? Проілюструйте
його
графічно.


Задача 9.

На основі наведених даних:

Кількість тіст
е
чок,
шт.

0

13

4

5

6

7

Сукупна
кори
с
ність, грн.

0

5

9

1

14

15

15

14визначте граничну корисність третього тістечка;побудуйте графіки сукупної та граничної кори
с
ності;

за якого значе
ння граничної корисності споживач отримує
максимум сукупної корисно
с
ті?


Задача 10.

Аборигени споживають ананаси та банани. Їх життєвий
досвід свідчить, що набори з 5 ананасів і 0 бананів та 0
ананасів і 5 бананів рівноцінні. Рівноцінним
и вони також
вважають набори (10;15) і (15;10).

г) Графічно зобразіть ці набори та покажіть множини
наборів кращих і гірших за набір (10;15).

д) Побудуйте криві байдужості.

е) Порівняйте всі набори та намалюйте криві
байдужості, якщо корисність
набору продуктів дорівнює
добутку їх кількості.


Задача 11.

Студентка завтра повинна складати два іспити: з
мікроекономіки та менеджменту. Вона почуває себе впевнено в
мікроекономіці, але хвилюється з приводу менеджменту.

Студентка хотіла б максимізувати
кількість балів з обох
дисциплін. На підготовку до іспитів вона має лише годину. В
залежності від того, скільки вона затрачує додаткових хвилин на

9

підготовку до кожного іспиту, вона очікує отримати наступні
бали:

Кількість
хвилин

на
мікроекономік
у

Очікува
ні бали
з
мікроекономік
и

Кількість
хвилин

на менеджмент

Очікувані бали
з менеджменту

0

70

0

50

10

76

10

58

0

81

0

65

30

85

30

71

40

88

40

76

50

90

50

80

60

91

60

83

Яким чином студентці потрібно використати цей час, щоб
максимізувати кількість б
алів з обох дисциплін?

Поясніть, чому їй не слід присвячувати всю годину
вивченню більш складної для неї дисципліни

менеджменту.

Задача 1.

Раціональний споживач має доход 64 грн., який витрачає
на придбання двох товарів А і В. Ціна товару А 8 грн., ціна

товару В 8 грн. Оцінка споживачем корисності від придбання
товарів наведена в таблиці:

Загальна корисність, , бали

Кількість одиниць
товару

Товар А

Товар В

1

5

36100

68

3

144

96

4

184

10

5

0

140

6

5

156

7

80

168

Визначте, яку кількість
товару А і товару В придбає
раціональний споживач?


Задача 13.

Споживач розподіляє частину місячного бюджету, що виділена
для купівлі м’яса (115 грн.), на свинину, яловичину і баранину.
Сукупну корисність, яку він отримує від споживання різних
видів м’яса
наведено в таблиці:

Один
Свинина

Яловичина

Баранина


30

иця
товар
у


С

M
С

M
С
/P
С


Я

M
Я

M
Я
/P
Я


Б


Б


Б
/P
Б

13

4

5

6

7

105

195

70

330

375

405

4080

150

10

60

300

330

35050

95

135

170

00

5

45

а) обчисліть граничні корисності;

б) обчислі
ть значення зваженої граничної корисності, якщо
Р
С
=15грн., P
Я
=10грн., P
Б
=5грн.

в) який набір м’яса максимізує його корисність? Яка буде
при цьому сукупна корисність?

г) якщо частина бюджету виділена на м’ясо зросте на 30
грн., то який набір в таком
у разі буде максимізувати корисність?
Яка буде при цьому сукупна корисність?


Задача 14.

Споживач витрачає 13

грош.

од. на тиждень на помідори та
огірки. Гранична корисність помідорів для нього визначається
рівнянням 30
Х
, де

Х


кількість помідорів,
кг. Гранична корисність огірків становить
193
Y
, де
Y


кількість огірків, кг. Ціни товарів відповідно


грош.

од. та 1

грош.

од. Яку кількість помідорів та огірків
придбає раціональний сп
о
живач?Задача 15.

Графічне зображення вибору споживача наведен
о на
рис.

1. Рі
в
новага сп
о
живача досягається в точці

Е
.


31

а)

знайдіть величину місячного
доходу споживача, якщо відомо, що
ціна товару
Х
становить 0

грош.

од.

б)

якою у такому випадку має бути
ціна на товар
Y
?

в)

за
пишіть рівняння зображеної
б
ю
джетної лінії.

г)

визначте граничну норму
заміни т
о
вару
Х
товаром
Y
у точці
Е
.
Задача 16.

Споживач вирішує, як розпод
і
лити свій місячний дохід
між купі
в
лею продуктів харчування та купівлею од
я
гу.
Рисунок

1. ілюструє його бюдже
т
ну лінію і криву байд
у
жості.

Покажіть на рис.

1 такі
точки:

а)

максимізації корисності
спож
и
вача;

б)

отримання такого ж
задоволе
н
ня, що і в точці
оптимуму, але за меж
а
ми
бюджетних можливостей;

в)

отримання більшого задоволе
н
ня,
ніж у точці оптимуму, але
за меж
а
ми бюджетних можливостей;

г)

віддання переваги виключно продуктам харчування або
одягу;

д)

вибору такого набору благ, за якого споживач не витратив
би свій дохід, пере
д
бачений для купівлі.


Задача 17.

У таблиці наведено да
ні про набори байдужості товарів
Х

та
Y
, які забезп
е
чують споживачеві різну корисність:

Рівень корисності


1

3

Х

Y

Х

Y

Х

Y

1

910

4

11

Y
X
Е
10
0
0

Рис. 1.Вибір
споживача


l
n
m
Одяг
а
f
Продукти харчування
0


37

3

8

5

9

4

4

5

5

7

6

78

3

10

4

9

1

101

3

Поясніть:

а) яка з даних кривих байдужості відображає на
йвищий рівень
корисно
с
ті;

б) яка з кривих представляє найнижчий рівень корисності;

в) зобразіть криві байдужості на одному рисунку;

г) чи достатньо даної інформації для визначення оптимальної то
ч

ки в
и
бору споживача;

д)побудуйте бюджетну лінію споживача, я
кщо відомо, що
Р
х

=
=

10

грош.

од.,
Р
у

=

10

грош.

од., а дохід I

=

100

грош.

од.;
визначте, які н
а
бори товарів доступні для споживача, а які

ні.
Чи можна тепер визнач
и
ти вибір споживача, який забезпечує
максимальну кори
с
ність?Тема 4.
Витрати виробницт
ва.

Мікроекон
о
мічна модель підприємства

та о
п
тимум товаровиро
б
ника

(ДРУ

4 год., МПО

4 год)


Зміст:

1.

Ресурси і випуск. Ефективний план виробництва.

.

Виробнича функція.

3.

Заміщення факторів виробництва. Ефект масштабу.

4.

Виробництво і ва
р
тість. Мінімізація ва
ртості.


5.

Вартість у коротк
о
строковому та до
в
гостроковому
вир
о
бництві


Ключові тотожності та залежності:


Q = f (K, L)


двохфакторна виробнича функція

К


капітал

L


праця

Q


обсяг виробництва

f (K+

K, L) = f (K, L+

L)


гіпотеза взаємозамінн
ості


33

L
TP
AP
L
L
=середній продукт праці

K
TP
AP
K
K
=середній продукт капіталу

L
TP
MP
L
L


=


граничний
продукт праці

K
TP
MP
K
K


=


граничний
продукт капіталу

TC (Q) = FC + VC (Q)

сукупні витрати виробн
ицтва

FC


фіксовані сукупні витрати виробництва

VC

змінні сукупні витрати виробництва

Q
Q
VC
AVC
)
(
=


середні змінні витрати виробництва

Q
FC
AFC
=


середні фіксовані витрати виробництва

AVC
AFC
Q
Q
VC
FC
Q
Q
TC
ATC
+
=
+
=
=
)
(
)
(


середні сукуп
ні
витрати виробництва

MC(Q) = TC (Q + 1)

TC(Q
або
MC(Q) = TC (Q)

TC(Q

1)граничні витрати

MC (Q) = TC΄ (Q) =  TC (Q)/  Q

обрахунок граничних витрат
за функцією сукупних витрат

MC (Q) = VC΄ (Q) =  VC (Q)/  Q

обрахунок граничних
витрат
за функцією змінних сукупних витрат

K
L
K
L
MP
MP
L
K
MRTS
==
,
, MRTS < 0

гранична норма
технологічної заміни капіталу працею

K
L
L
K
MRTS
MRTS
,
,
1
=гранична норма технологічної заміни
праці капіталом


34

Q =
a
K
α
L
β
;
a
, α, β > 0, α + β = 1

виробнича
функція Кобба

Дугласа, де
α
та
β


значення еластичності
випуску за певним фактором виробництва

МР
К
=
a
α( L / K )
1

α


граничний продукт капіталу для
функції
Кобба

Дугласа


МР
L
=
a
(1

α) ( K / L )
α

граничний продукт праці для
функції
Кобба

Дугласа

K
L
MRTS
L
K=
a
a
1
,


гранична норма технологічної заміни
праці капіталом для
функції Кобба

Дугласа

P
K
·K + P
L
·L = ТС = І

функція сукупної вартості виробництва

P
K


ціна одиниці капіталу


P
L

ціна одиниці праці+

=
=
K
P
L
P
TC
MP
MP
P
P
K
L
K
L
K
L


у
мова максимізації випуску


=
=
C
L
K
f
MP
MP
P
P
K
L
K
L
)
,
(

умова мінімізації витрат

Q
LRC
LRAC
=


довгострокова середня вартість виробництва

Q
LRC
LRMC


=


довгострокова гранична вартість
виробництва

Приклад розв’язання задачі


Приклад
А.

Фірма нарощує обсяги виробництва у коро
т
костроковому
періоді. Взаємозв’язок між обсягами використання змінного
фактора та сукупним випуском пр
о
дукції представлений даними
наступної таблиці35

Кількість змінного
фа
к
тора (L)
робітн
и
ків/день

0

13

4

5

6

Сукупний випуск
прод
у
кції (TP) од
и
ниць
/день

0

40

90

16

150

165

170

1.

Обчисліть величини граничного та середнього
проду
к
тів змінного фактора за ко
ж
ного з обсягів випуску.

.

Накресліть криві сукупного, середнього та гран
и
чного
продуктів змінного фактора.

3.

Ви
значте, з наймом якого робітника фірма відчує дію
спадної віддачі.

4.

За яких значень змінного фактора середній та
грани
ч
ний продукт досягнуть максимуму? За якого значення
граничн
о
го продукту максимізуєт
ь
ся сукупний продукт?


Рішення


1. AP
K
= TP
K
/K, MP
L
= Δ
TP
L
/ΔL.


L

0

13

4

5

6

TP
L

0

40

90

16

150

165

170

МP
L

40

50

36

4

15

5

AP
L

0

40

45

4

37,5

33

8,3


0
50
100
150
00
1

3
4
5
6
7
L
TP
TP


36

0
10
0
30
40
50
60
1

3
4
5
6
7
L
AP. MP
MP
AP

Рис. 1. Графіки сукупного, середнього та граничного
пр
о
дуктів.


. Див. рис.1

3. З наймом т
ретього робітника.

4. TP досягає максимуму за умови найму 6 робітників,
к
о
ли MP = 0; AP досягає максимуму, коли MP = AP з наймом 
робі
т
ників.Вправи для опрацювання


Задача 1.

Фірма збільшує обсяги виробництва продукції у
коротк
о
строковому періоді. Запо
вніть пропуски у наведеній
та
б
лиці, обчисливши величини всіх видів проду
к
ту.

Кількість
р
о
бітників,

L

Сукупний
продукт,

TP
L

Граничній
продукт,

MP
L

Середній
пр
о
дукт,

AP
L

3X

30

405

130

657

19,537

Задача .

Для випуску 346 виробів
за робочий день фірма може
з
а
стосувати такі варіанти технологічно ефективних способів
вир
о
бниц
т
ва:

Варіанти технології

А

В

CКількість праці,
одиниць


13

6

Кількість капіталу,
од
и
ниць


6

31

Ціна одиниці праці  грн. , ціна одиниці капіталу 3 грн
.

1. Визначте економічно ефективний спосіб виробниц
т
ва.

. Чи зміниться вибір фірмою технології, якщо ціна од
и
ниці
капіталу знизиться
до 1 грн. ? Яку саме комбін
а
цію праці
капіталу вибере фірма?


Задача 3.

Фірма планує виробляти 490 одиниць продукції на
ти
ж
день, їй запропоновано декілька технологічно ефективних
сп
о
собів вир
о
бництва, представлених даними таблиці:

Кількість одиниць

Варіанти технол
о
гій

праці
(L)

капіталу (К)

А
6

Б


3

4

В


4

3

Г


6Ціна одиниці праці

30 грн./ тиждень. Ціна одиниці

кап
і
талу

50 грн./ ти
ж
день.

1. Визначте економічно ефективний варіант технол
о
гії.

. Зобразіть графічно оптимальний вибір фірми за
допом
о
гою ізокванти й ізоко
с
ти


Задача 4.

Таблиця представляє "виробничу сітку"

функцію
виро
б
ництва, яка характеризує за
лежність між затратами двох
факт
о
рів

праці і капіталу

та обсягами випуску пр
о
дукції:

6

346

490

600

693

775

846

5

347

448

548

63

705

775

4

8

400

490

564

63

693

Кап
і
тал,
од.

3

45

346

43

490

548

600


3800

8

346

400

448

490

1

141

00

45

8

316

346

0

13

4

5

6

Праця, од

1.

Обчисліть граничний продукт праці при застосуванні
величини капіталу у  од
и
ниці та зміні кількості праці від 0 до 6
одиниць.

.

Обчисліть граничний продукт капіталу за умови, що
капітал є єдиним змінним фактором при
постійному застос
у
ванні
4 одиниць праці.

3.

На основі наведених у таблиці значень функції
виро
б
ництва накресліть карту із
о
квант.


Задача 5.

У виробництві продукції фірма застосовує два види
ресу
р
сів

працю та капітал. Ціна одиниці праці

8 грн./год., ціна
о
д
и
ниці капіталу

1 грн./год. За певного рівня випуску
грани
ч
ний продукт праці становить 40 одиниць, граничний
продукт капіт
а
лу

60 од
и
ниць.

Визначте, чи мінімізує фірма свої сукупні виробничі
в
и
трати, чи їй потрібно змінити спі
в
відношення ресурсів.


Зада
ча 6.

Фермерське господарство має намір виростити і зібрати
500 т картоплі за сезон. Йому запропоновані декілька
технологічних проектів виробництва бажаної кількості.

Проекти

Кількість
техніки,
од.

Кількість
робітників
, чол.

Кількість
добрив,
тон

Кількість

землі, га

А

3

10

14

5

Б

1

0

19

3

В

3

10

5

3

Г

4

10

5

5

Визначте економічно ефективний спосіб виробництва,
якщо ціна одиниці праці становить 10 грн., одиниці техніки

50
грн., одиниці добрив

3 грн., одиниці землі

0 грн.
39

Задача 7.

Залежність
довгострокових сукупних витрат деякої фі
р
ми
від обсягу випуску представл
е
на даними таблиці:

Обсяг в
и
пуску, од./тижд.

0

13

4

5

6

Сукупні витрати (LTC)

0

3

48

8

140

8

35

1.

Доповніть таблицю і обчисліть величини середніх
(LAC) і граничних (LMC) витра
т фірми. Побудуйте криві
довг
о
строкових середніх і граничних витрат.

.

На яких обсягах випуску фірма відчуватиме
зроста
ю
чий ефект масштабу?

3.

Визначте мінімальний ефективний масштаб
виробни
ц
тва для цієї фірми.Задача 8.

Виробництво однієї тони бетону вимагає
800 кг цементу та
00 л води.

а) Покажіть залежність між товарами через виробничу
функцію.

б) Намалюйте ізокванти для виробництва 4 та 8 тон
бетону.

в) Намалюйте часткову виробничу функцію та граничну
виробничу функцію для фактору вода, якщо у роз
порядженні є
1,6 т цементу.

Задача 9.

У таблиці наведені економічні параметри діяльності деякої
фірми.

TR

500

1650

3500

4950

5950

6550

MP

50

115

185

145

100

60

L

1

5

6

10

11

15

16

0

1

5

6

30

а)

визначте рівень продуктивності праці сімнадцятого
працівни
ка.

б)

визначте вартість граничного продукту праці
тридцятого працівника.

в)
яку кількість працівників буде наймати підприємець?

г)

поясніть динаміку граничного продукту.40

Задача 10.

Заповніть пропуски у таблиці на підставі наведених даних.

Обсяг
змінного
ресурсу

С
укупний
продукт

Граничний
продукт

Середній

продукт

1

11


5


3

045,75

55

6


1Задача 11.

Приватне підприємство займається виробництвом
столярних виробів. Співвідношення витрат праці та щоденного
виготовлення віконних рам наведено в т
аблиці:

Вит

рати
прац
і

Сукуп

ний
проду
кт

Серед
ній
проду
кт

Грани
ч

ний
продук
т

Вит

рати
прац
і

Сукуп

ний
проду
кт

Серед
ній
проду
кт

Гранич

ний
продук
т

0

13

4

0

3

0

35

455

6

7

8

9

50

53

55

55

5Обчисліть середній та граничний продукт і побудуйте
граф
іки виробничої функції, середнього та граничного
продуктів.

Задача 1.

На взуттєвій фірмі за годину праці виготовляється 1, пари
взу
т
тя.

Визначте середні змінні витрати виробництва однієї пари
взуття, пр
и
пускаючи, що праця є єдиним змінним фактором
виро
бництва і що витрати на працю становлять 4 грош. од. на
годину.

Якщо постійні витрати становлять 16

000 грош. од. на
місяць, а міся
ч
ний обсяг виробництва

1000 пар взуття, то
якою буде величина середніх с
у
купних витрат виробництва?


41

Задача 13

Припустімо,
що ви збираєтеся відкрити мале
підприємство з виробництва столярних виробів. Придбання
необхідного устаткування обійдеться вам у 50 тис. грош. од.
власних коштів, які за альтернативн
о
го їх використання
можуть щорічно давати вам 5 тис. грош. од. доходу.
Уст
аткування розраховано на 10 років роботи. Вам необхідно
найняти 10 робітників, місячний фонд оплати яких
становитиме 100 грош. од. Крім того, за оренду виробничого
приміщення ви щорічно сплачуват
и
мете 4 тис. грош. од., а на
закупівлю сировини та матеріалі
в і оплату електроенергії
витрачатимете 15 тис. грош. од. За вашими підрахунками
річний дохід підприємства від продажу столярних виробів
після сплати податків становитиме 69,3 тис. грош. од. На
аналогічному малому пі
д
приємстві вам пропонують зайняти
вакант
ну посаду менеджера з рі
ч
ною оплатою в 400

грош.
од. Обчисліть розміри бухгалтерського та економічного
прибутку, які отримуватиме мале підприємство, виходячи з
навед
е
них вище даних.
Тема 5. Ринок досконалої конкуренції

(ДРУ

4 год., МПО

4 год)


Зміст:

1.

Структура ринку і умови повної ко
н
куренції.

.

Попит, виручка і прибуток конкуре
н
тної фірми.

3.

Максимізація пр
и
бутку в умовах д
о
сконалої конкуре
н
ції.

4.

Короткострокова рівновага і проп
о
зиція фірми та г
а
лузі.


5.

Довгострокова рі
в
новага і пропозиція галузі


Клю
чові тотожності та залежності:TR = P · Q


сукупний доход досконалого конкурента


4

Q
TR
AR
=


середній доход досконалого конкурента

Q
TR
MR


=


граничний доход досконалого конкурента

MR = AR = P

умова досконалої кон
куренції


π = TR

TC
= P · Q

AТC · Q = (P

AТC) · Q


чистий доход
(прибуток)

MR = MC


правило максимізації прибутку

Р = min AТC

умова беззбитковості


P = MC


нульовий прибуток


P
≤ min AVC

умова закриття фірми

P = LRMC = min LRAC

умо
ва довгострокової конкурентної
рівновагиПриклад розв’язання задачі

Приклад А.

Функція сукупних витрат конкурентної фірми має вигляд:
ТС = 6Q + Q

.
Визначте результат діял
ь
ності фірми, якщо вона
виробляє 5 одиниць продукції і реалізує їх на досконало
конк
у
рентному ринку за ціною 36 грн. за од
и
ницю.

Рішення:

Результат діяльності визначаємо шляхом пор
і
вняння TR i
TC:

TR = P · Q = 5 грн.·36 грн. = 900 грн.

TC = 6·5 + ·5

= 1400 грн.

Результатом діяльності фірми
будуть збитки у розмірі:

TC

TR = 14
00

900 = 500 грн.

Вправи для опрацювання


Задача 1.

Підприємець відкрив взуттєву майстерню Він вклав 5000
грн. у придбання обладнання на 1000 грн. придбав с
и
ровини і

43

матеріалів, 1000 грн. сплатив за річну оренду пр
и
міщення. Якби
він поклав ці гроші в ба
нк, то міг би отрим
а
ти 5% річних. Якби
він погодився працювати за наймом у майстерні "Будинку
поб
у
ту", то міг би отримув
а
ти 400 грн. заробітної плати на рік

Обчисліть величини бухгалтерського, економічного та
нормального прибутків підприє
м
ця, якщо його
сукупний річний
виторг становить 1750 грн.


Задача .

Припустимо, що Ви маєте намір відкрити мале
підпр
и
ємство з виробницт
ва столярних виробів. Придбання
устатк
у
вання обійдеться у 50 тис грн. , які за аль
тернативного
викор
и
стання могли б щорічно давати 50
00 грн. доходу.
Устаткува
н
ня розраховане на 10 років роботи з наймом
робітників об
і
йдеться у 100 грн. щомісяця, річна орендна
плата становит
и
ме 4000 грн. а на закупівлю сировини,
матеріалів, електроен
е
ргії потрібно 15000 грн. на рік. За
Вашими підрахункам
и, сукуп
ний річний виторг становитиме
69300 грн. На аналогі
ч
ному підприємстві Вам пропонували
зайняти вакантну посаду менеджера з річною пл
а
тнею 400
грн.

Обчисліть величини річних бухгалтерського і
економі
ч
ного прибутків малого
підприємс
т
ва


Задача 3.

Пан Черкавський працював менеджером у державній
друкарні і отримував 4 тис грн. заробітної плати на рік, але
вирішив заснувати власну друкарню Р
і
чна
оренда приміщення
обійшлася йому у 3 тис грн. , оренда обла
д
нання

64 тис
грн. Для оплати ліцензії він б
ув змушений зняти 1000 грн. з
вл
а
сного строкового ра
хунку в "Приватб
а
нку" у 0 тис грн. , на
які нараховувалось 0% річних в
и
трати на
сировину та
матеріали становили 10 тис грн. на рік очікуваний річний
виторг від
н
а
дання друкарських послуг становить 00 т
ис грн.

Визначте величини бухгалтерського та економічного
пр
и
бутку підприємця і по
ясніть, чи було доцільним його
ріше
н
ня щодо заснування власного бізнесу44

Задача 4.

Досконало конкурентна фірма нарощує обсяги
виробниц
т
ва у короткостр
о
ковому періоді від 0 до
10 одиниць
продукції, її постійні витрати становлять 60 грн. Динаміка
змінних витрат предст
а
влена даними таблиці:

Обсяг
випу
с
ку, од.


0

13

4

5

6

7

8

9

10

Змінні
витр
а
ти,
грн.


0

45

85

10

150

185

5

70

35

390

465

1.

Розрахуйте сукупні, середні сукупн
і, сер
е
дні постійні,
середні змінні, а також граничні витрати фірми; визначте
вел
и
чини сукупного та граничного виторгів, ек
о
номічних
прибутків (збитків) фірм за наступними ринковими ц
і
нами: Р
1
=
50, Р

= 40, Р
3
= 30.

.

Побудуйте криві сукупних постійних та з
мінних
в
и
трат, криві сукупного виторгу та економічних прибутків
(зби
т
ків) і визначте оптимальні обсяги виробництва за мет
о
дом
ТR

ТС.

3.

Побудуйте криві середніх сукупних, середніх змінних
та граничних витрат і граничних виторгів і визначте оптим
а
льні
обс
яги виробництва за кожної заданої ціні за мет
о
дом МR

МС:
Р
1
= 50, Р

= 40, Р
3
= 30.

4.

Визначте, за якої ціни фірма буде готова зупинити
в
и
робниц
т
во.

5.

На моделі МR

МС визначте короткострокову криву
пропонування ф
і
рми.


Задача 5.

Конкурентна фірма функціонує у
короткостроковому
п
е
ріоді. В таблиці наведено динаміку сукупних витрат зал
е
жно
від зміни обсягу виро
б
ництва:

Обсяг випуску
проду
к
ції
(Q),
од.


0

13

4

5

Сукупні в
и
трати
(ТС),
грн.


10

1

16



30

40

Визначте:

1.

Ціну беззбитковості фірми;


45

.

Обсяг продукції,
який фірма буде виробляти за ціною
беззбитково
с
ті;

3.

Побудуйте модель рівноваги фірми в ситуації
беззби
т
ковості;

4.

Обчисліть, який обсяг випуску вибере фірма, якщо
р
и
нкова ціна становитиме: а) 5 грн.; б) 9 грн. Яким буде
резул
ь
тат діял
ь
ності фірми?


Задача 6.

Фірма працює в умовах досконалої конкуренції. Фун
к
ція її
сукупних витрат має вигляд: TС = 0,1Q

+ 15Q + 10. Ринкова
ц
і
на товару становить 5 грн. за од
и
ницю.

Визначте, який обсяг випуску дозволить фірмі
максиміз
у
вати приб
у
ток.


Задача 7.

Функція сукупних
витрат конкурентної фірми має в
и
гляд:
ТС = 6Q + Q

. Визначте результат д
і
яльності фірми, якщо вона
виробляє 5 одиниць продукції і реалізує їх на досконало
конк
у
рентному ринку за ціною 36 грн. за од
и
ницю.


Задача 8.

Уявіть, що ви

незалежний консультант
з економічних
питань. Вашими порадами постійно користуються фі
р
ми, що
працюють в умовах досконало конкур
е
нтного ринку. Надана
ними інформація є неповною, але ваші знання д
о
зволяють дати
певні рекомендації для кожного випа
д
ку.

Спробуйте визначити необхідні
вам дані й відповідно до
ситуації виберіть для кожної фірми одну з наступних
рекоме
н
дацій, яка дозволить оптимізувати її стан: 1) збільш
и
ти
обсяг випуску; ) зменшити обсяг випуску; 3) припинити
виробниц
т
во; 4) залишити галузь; 5) не змінювати обсягу
випус
ку. Поя
с
ніть ваше р
і
шення відносно кожної фірми.
46

Фірма

Ч
а
с
о
вий
п
е
ріод

P

MR

TR

Q

TC

MC

ATC

AVC

EP

(

EP)

А

S

4,0000

7400

,9


3,


Б

S

5,910000


5,9

4,7

4,


В

S40000

4000


10

10,0

8,7


Г

S


5,0


100

3500

6

35,0

3,9


Д

S

9,0500


9,0

15
,0

1,0


Е

L


37,9


500


45,0

45,0
Задача 9.

У конкурентній галузі функціонує 1000 фірм з однак
о
вими
витратами виробництва. Граничні, витрати випуску 50 од
и
ниць
продукції на місяць для кожної фірми становлять 5 грн.; 60
одиниць

30 грн.; 70 одиниць

50 грн. Ринкова ціна продукції
становить 30 грн. В
и
значте:

1) яким буде місячний обсяг галузевого пропон
у
вання ?

) яким він стане, якщо ціна продукції зросте до 60 грн.?


Задача 10
.

Залежність сукупних витрат фірми від обсягів випуску
наведено в таблиці
:

Q

0

10

0

30

40

50

TC

0

75

95

140

00

80

Якщо конкурентна ціна товару дорівнює 6 грн., то
який обсяг виробництва

обере підприємець?


Задача 11


1.
Фірма працює на ринку досконалої конкуренції. Дані про
її витрати та обсяги випуску представлен
о в таблиці:


47

Обсяг
випуск
у

0

13

4

5

6

7

8

9

Загальні
витрати

60

105

145

180

10

45

85

340

396

456

Визначте:

а)

оптимальний обсяг випуску та прибуток фірми за
умови, що ціна на ринку дорівнює 60 грн.;

б)

пропозицію фірми;

в)

беззбитковий обсяг випуску.


Зада
ча 1

Витрати фермера на виробництво моркви становлять
TC
(
y
)=
700
+
0
,
01
y
, де
y

обсяг виробництва моркви у кг. Знайдіть
рівноважний випуск та максимальний прибуток фермера, якщо
ринкова ціна на продукцію становить 6 грн. за кг.


Задача 13.

Використовуюч
и наведені дані про діяльність малого
підприємс
т
ва, заповніть пропуски в таблиці та з’ясуйте за
кожним варіантом, що є д
о
цільнішим для підприємства:

а) закритися;

б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;

в) зменшити обсяг виробництва для мін
імізації збитків;

г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;

є) нічого не змінювати.

Варі
ант

Р

Q

TR

TC

TFC

TVC

ATC

AVC

MC

1

5
3,9

14,1


4,71,8

0

7,


5


3,

3


5

30
6

5

6

413,6
10

3


,7

5

3
1,4

3,1

3,5


3

6


8

40


15

7

7


6

7

,8


14

845,5

43,46,

5,5

7


48

9

5


0


64,5

5

100

1,5

6,53

3,5


Задача 14.

На рис.

показано криві в
и
трат
підприємства, яке працює за умов
досконалої конкуренції.

Дайте відповідь на запитання:

а)

за якої ціни товару підприємство готове припинити
виробн
и
цтво?

б)

за якої ціни товару підприємство отримувало б тільки
нормальний пр
и
буток?

в)
покажіть на графіку площу, що в
і
дображає сукупні
постійні витрати за ціни товару, що забезпечує підприємству
но
р
мальний приб
у
ток;

г)

в якому діапазоні цін
підприємство продовжуватиме
виробни
ц
тво зі зби
т
ками в
короткостроковому періоді?

д)

покажіть на
графіку криву пропозиції
підприємства;

е)

за
яких цін
підприємство могло б
отримувати економічний
приб
у
ток у
короткостроковому періоді?


Задача 15.

Уважно розгляньте графік і дайте відповідь на такі запитання:

1)

яка
модель зображена на
графіку? Позначте
відповідні криві;

)

в якій
ринковій структурі
ф
ункціонує фірма?
Поясніть;

C

C
B
A
0
E J N Q
L
R
H
F
K
P
SATC
SAVC
SMC


Рис. Криві витрат

10
0
30
40
50
60
70
80
C,R

49

3)

якою є ціна на продукцію фірми?

4)

якою є величина постійних витрат фірми на
нульовому обсязі випуску? на обсязі випуску 30 одиниць
продукції?

5)

на яких обсягах випуску фірма одержує нульовий
економічний прибуток?

6)

якою є величина змін
них витрат фірми на обсязі
випуску 40 одиниць?

7)

за якого обсягу випуску фірма максимізує
економічний прибуток?


Задача 16.

Графік ілюструє параметри діяльності фірми. На основі
графіка визначте:


1)

в якій ринковій структурі працює ці фірма?
Обгрунтуйте відпо
відь.

)

Який обсяг виробництва вибере фірма?

3)

За яким правилом визначається оптимальний
обсяг випуску?

4)

Яким є результат діяльності фірми? Чи
максимізує вона прибуток? Обгрунтуйте відповідь.

5)

Визначте, що
повинна зробити фірма для
оптимізації свого стану і як
ими при
цьому будуть результати її
діяльності, якщо на обсязі випуску
Q1 граничні витрати цієї фірми
становлять 6 грн., а ринкова ціна
дорівнює 7 грн.
Q
P,C
MC
ATC
AVC
MR
Q1
Q
Q3

50

Модуль ІІ.
Змістовий модуль ІІІ.

Теорії ринків недоскон
а
лої конкуренції

Тема 6.
Монопольний ринок.


(ДРУ

4 год., МПО

4 год)Зміст:

1.

Монополія, її осо
б
ливості.

.

Максимізація пр
и
бутку, коротк
о
строкова та
довг
о
строкова рівновага за умов монополії.

3.

Економічні наслі
д
ки монополізації та антимонопольне
з
а
конодавство.Ключові тотожності та залежн
ості:MP < P

MP < P

умова недосконалої конкуренції

MR = MC


правило максимізації прибутку

TR = P (Q) · Q

сукупний доход при недосконалій конкуренції

P
Q
TR
AR
=
=

середній доход монополіста

Q

a
Q
Q
TR
Q
TR
MR=


=
=

)
(
)
(
'

граничний доход

+

=


+
=


E
P
E
Q
P
Q
P
MR
1
1


взаємозв’язок між
граничним доходом та
еластичністю попиту


E
MC
P
1
1
+
=


ціноутворення за умов монополії

P
m
> P
c
= LRMC = min LRATC

умова довгострокової рівноваги
при монополії

Q
P
Q
ATC
P
P
ATC
P
P
MC
P
L=

=

=
)
(індекс Л
ернера L


51

Приклад розв’язання задачі

Приклад А.

Модель простої монополії описується наступною
сист
е
мою рі
в
нянь:

Q

= 5

Р;
TC = 0,5 + Q;
ТR = 5Q

Q

.

Визначте:

1)

обсяг виробництва і ціну, що забезпечують
моноп
о
лісту максимізацію економічного прибутку, а
також
велич
и
ну економічного прибутку;

) обсяг виробництва і ціну, що забезпечують монополісту
максимізацію сукупного виторгу; якою буде величина
економі
ч
ного прибутку у ць
о
му випадку?


Рішення:

1)

MR = TR´(Q) = 5

Q; MC = TC´(Q) = ;

MR = MC; 5

Q = ;
Q = 1,5; P = 3,5;

TR = 5 × 1,5

1,5

= 5,5; TC = 0,5 +  × 1,5 = 3,5;

EP = TR

TC = 5,5

3,5 = 1,75;

)

TR максимізується, коли MR = 0; 5

Q = 0; Q = ,5;

3)

EP для цього обсягу випуску буде меншим, ніж
ма
к
симальний EP = TR

TC = 6,5

5,5 = 0,75.


В
прави для опрацювання


Задача 1.

Попит на продукцію фірми

монополіста заданий
рівня
н
ням: Р = 40

Q. Функція витрат фірми має вигляд: ТС =
50 + Q

. В
и
значте:

1) обсяг виробництва, який дозволяє монополії
максиміз
у
вати приб
у
ток;

) величину економічного при
бутку.


Задача .

Модель простої монополії описується наступною
сист
е
мою рівнянь: Q

= 10

Р; TC = 1 + Q; ТR = 5Q

Q

.
Визна
ч
те:обсяг виробництва і ціну, що забезпечують
монополі
с
ту максимізацію економічного прибутку, а також

5

величину ек
о
номічного при
бутку;обсяг виробництва і ціну, що забезпечують
монополі
с
ту максимізацію сукупного виторгу; якою буде
величина екон
о
мічного прибутку у цьому вип
а
дку?


Задача 3.

Модель простої монополії описується наступними
рівня
н
нями: ТR = 100Q

Q

; МС = 10 + Q.

Визнач
те обсяг виробництва і ціну проду
к
ції, якщо:

1)

фірма функціонує як проста моноп
о
лія.

)

фірма функціонує в умовах досконалої конкур
е
нції.

3)

порівняйте одержані результати і зробіть висновки
щодо наслідків монополізації вир
о
бництва.


Задача 4.

Припустимо, що серед
ні сукупні і граничні витрати
мон
о
полії сталі і дорі
в
нюють 4 грн. за будь

якого обсягу. Попит
на продукцію монополії представлений даними табл
и
ці:

Ціна, грн./од.


10

9

8

7

6

5

4

31

Обсяг попиту, од./тижд.

10

0

30

40

50

60

70

80

90

100

Зробіть необхід
ні обчислення, побудуйте графіки
ринк
о
вого попиту, граничного виторгу, с
е
редніх і граничних
витрат монополії та визначте:

1)

оптимальний обсяг випуску і ціну пр
о
дукції;

)

величину прибутку монополії;

3)

яку кількість продукції і за якою ціною виробляла б
конкурент
на галузь з ідентичними в
и
тратами?


Задача
5
.

Конкурентна галузь має постійну віддачу, її середні та
граничні витрати дорівнюють 5 грн. Щорічно фірми галузі
пр
о
дають 500 тис. одиниць продукції. Згодом галузь моно

полізується. Ціна за одиницю продукції зрос
тає до 8 грн., а
в
и
пуск скор
о
чується до 300 тис. одиниць.

Визначте і покажіть графічно величину чистих суспіл
ь
них
втрат від монополізації виробниц
т
ва.53

Задача 6.

На основі приблизного правила ціноутворення за мет
о
дом
"витрати плюс" визначте:

1)

яку ціну повин
ен встановити монополіст, щоб
ма
к
симізувати прибуток, якщо граничні в
и
трати фірми

монополіста становлять 40 грн., а еластичність попиту на
прод
у
кцію фірми
Е

=

5;

)

індекс Лернера для цієї фірми;

3)

якою була б монопольна влада фірми, я
к
би значення
ціни і гра
ничних витрат зрівн
я
лись?


Задача 7.

На ринку досконалої конкуренції діють п'ять однакових
фірм. Індивідуальне пропонування кожної фірми описується
р
і
внянням Q
S
= Р

. Ринковий попит описується рі
в
нянням
Q

= 8

Р.

Визначте і покажіть графічно вел
ичину втрат надлишку
споживача за умови, що конкурентна г
а
лузь монополізується.


Задача
8
.

На ринку діє  покупці та монополія. При цінах 10, 0, 30
попит першого покупця дорівнює 5, 3 і 1, а попит другого


відповідно ,  і . Постійні витрати
монополії дорівнюють 5,
а граничні витрати дорівнюють 3.

Знайти максимальний прибуток монополії.


Задача 9
.

Виручка монополії при ціні 10 дорівнює 40, а при ціні 15
дорівнює 30. Знайти виручку при ціні , якщо функцію попиту
лінійна.
Задача 1
0
.

Фірма повністю монополізувала виробництво товару 

».
Економічне становище фірми характеризується наступними
показниками: загальний дохід =

10
1000
Q
Qграничні
витрати =
Q

+
10
100
де
Q


обсяг випуску товару


».
Розрахуйте обсяг продажу та ринкову ціну товару 

».


54

Тема 7.
Монополістична конкуренція та
олігополія

(ДРУ

4 год., МПО

6 год)

Зміст:

1.

Монополістична конкуренція та її особливості.

.

Олігополія.

3.

Моделі дуполії і теорія ігор.


Ключові тотожності та залеж
ності:MP < P

MP < P

умова недосконалої конкуренції

MR = MC


правило максимізації прибутку

TR = P (Q) · Q

сукупний доход при недосконалій конкуренції

P
Q
TR
AR
=
=

середній доход монополіста

Q

a
Q
Q
TR
Q
TR
MR=


=
=

)
(
)
(
'

граничний дохо
д)
(
)
(
1
1


1
=
V
Q
MC
Q
V
P
Q
Q


рівняння кривих
реагування в моделі Курно,


)
(
)
(


1
1

=
V
Q
MC
Q
V
P
Q
Q
де
V


коефіцієнт
лінійної функції

V
MC
MC
P
Q+
=

3

1

1

або

V
MC
MC
P
Q+
=

3


1
рівновага за КурноВправи для опрацювання

Задача 1
.

Фун
кція сукупних витрат монополістичного конкурента
має вигляд: ТС = 00 + 30Q, функція попиту на продукцію

55

фі
р
ми описується рівнянням: Р = 60

0,Q.

Визначте оптимальний обсяг випуску і ціну, які
дозвол
я
ють максимізувати прибуток фі
р
ми.


Задача 
.

Кожна з
0 фірм монополістична конкурен
т
ної галузі має
криву попиту, задану рі
в
нянням: Р = 10

Q.

Визначте аналітичний вираз для кривої попиту кожної
ф
і
рми після входження в галузь 5 н
о
вих фірм.


Задача 3
.

Фірма "Фаворит" виготовляє спортивні ко
с
тюми (тис.
одиниц
ь на рік) і діє на ринку монополістичної конкуренті
Гр
а
ничний виторг фірми описується рівнянням: МR = 0

Q,
гр
а
ничні в
и
трати: МС = 3Q

10.

Визначте величину надлишкових виробничих
потужно
с
тей фірми в одиницях річного випуску, якщо
мінімальні довг
о
строко
ві середні витрати стано
в
лять 11 грн.


Задача 4
.

Скориставшись наведеними в таблиці даними, обчисліть
суку
п
ний і граничний виторг.

Ціна,
грош. од.

7,00
6,50
6,00
5,50
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
,50
Обсяг
попиту,
шт. /
ти
ж
день

0

13

4

5

6

7

8

9

Виконайте
завдання:

а)

накресліть лінії попиту, сукупного і граничного виторгу,
поясніть їх взаємозв’язки;

б)

поясніть, чому граничний виторг 4

ї одиниці продукту
дорівнює 3,50 грош. од., хоча ціна дорівнює 5,00 грош. од.;

в)

визначте еластичний та нееластичний відрізки лін
ії
попиту. Який узагальнюючий висновок можна зробити щодо
зв’язку між граничним д
о
ходом та еластичністю попиту?

нехай граничні витрати при певному значенні обсягу

56

продукції як
и
мось чином стали дорівнювати нулю. Який обсяг
продукції випустило б підприємство
, прагнучи прибу
т
ковості

Постійні витрати фірми FС = 1000, а її змінні витрати
наступним чином залежать від обсягу: VC = Q. Ринкова
функція попиту на товар має вигляд: Q = 480

P. Визначити
оптимальні обсяги випуску товару та ціну за умови, що дана
фі
рма єдина, яка пропонує дану продукцію на ринку.


Задача
5.

Дайте порівняльну характеристику ринкових структур,
з
а
повнивши наступну таблицю відповідями “так”, “ні”,
“можл
и
во”

Фірми:

Досконала
конкуре
н
ц
ія

Моноп
о
лі
сти
ч
на
конкуре
н
ц
ія

Моноп
о
л
ія

Виробляють диф
еренц
і
йовану
проду
к
цію

Стикаються зі спадною кр
и
вою
попиту

Обирають обсяг випуску за
правилом
МR = МС

Для оптимального обсягу
вип
у
ску м
а
ють
Р = МС

Для кожного обсягу в
и
пуску
крім першої од
и
ниці мають
Р > МR
Мають бар'єри до вх
о
дження в
г
а
лузь

Отримують економічний
пр
и
буток у довгостроковому
п
е
ріоді

Залишають ринок, якщо у
до
в
гостроковому пер
і
оді
Р <
LRАС
Припиняють виробництво,
я
к
що і у короткостроковому
п
е
ріоді
Р < АVС

Мають надлишкові потужно
с
ті

Рекламують продукцію


57

Змістовий модуль ІV.

Ринки ресурсів та ефективність ринк
о
вої системи

Тема 8
. Теорія ринків ресурсів. Ринок праці

(ДРУ

 год., МПО

 год)


Зміст:

1.

Фактори виробни
ц
тва у мікроеконом
і
чному аналізі.

.

Ринок факторі в
и
робництва в умова
х досконалої
конк
у
ренції.

3.

Попит, пропозиція і рівновага на конк
у
рентному ринку
праці.

4.

Ринки праці з неп
о
вною конкуренц
і
єю.Ключові тотожності та залежності:L
TC
MFC
L


=


гранична вартість фактора праці

L
TC
AFC
L
=


середня ва
ртість фактора праці


MFC
L
= P
L
E


рівноважна ціна фактора праці (ставка заробітної
плати)

MRP
L
= MP
L
· MR

граничний продукт праці в грошовому
вимірі

VMP
L
= P
Q
· MP
L


цінність граничного продукту праці

VMP
L
= MRP
L


цінність граничного продукту прац
і на
конкурентному ринку праці

VRP
L
= MFC
L


умова максимізації прибутку фірми на
конкурентному ринку праці

MRP
L
= MP
L
·

P
Q
= P
L


умова конкурентного ринку праці

I = P
L
· L

добовий доход індивіда


MRS
IH
= P
L


умова оптимального вибору між доходом
і
відпочинком


L
L
L
L
P
L
P
P
L
L
E


=


=
%
%
/
/


еластичність ринкового попиту на
працю


58


Приклад розв’язання задачі

Приклад А

Фірма є досконалим конкурентом на ринку готової
пр
о
дукції і купує працю
на конкурентному на ринку ресурсу, її
в
и
робнича функція описуєтьс
я рівнянням:
Q = 4L.
Попит на
прод
у
кцію галузі має вигляд: Q

= 85

P
,
а функція
пропонування
пр
а
ці:
L=
0,1w

8.

Визначте рівноважну ставку заробітної плати (грн. на
м
і
сяць) та рівноважну кі
лькість робітників, яких найме фірма.

Рішення:

Q = TP = 4L; MP
L

= TP´(L) = 4;

P = 85

Q = 85

4L;

MRP
L
= MP
L
• P = 4(85

4L) = 340

16L;

ME
L
= S
L
= w; L = 0,1w

8; w = ME
L
= 10L + 80;

MRP
L
= ME
L
; 340

16L = 10L + 80;

У стані рівноваги: L = 10 робітників; w = 180 грн.


Вправи для опрацювання


Задача 1.

Фірма

досконалий конкурент на ринку готової
проду
к
ції і монопсоніст на
ринку праці виробляє за
технолог
і
єю: Q = 1L

L

.
Ціна одиниці готової продукції
становить 5 грн. Фу
н
кція проп
о
нування праці має вигляд: L =
0,1w


.

Визначте, яку кількість праці (тис.
чол.) і за якою ставкою
заробітної плати (грн.
на день) придбає фірма, що прагне
макс
и
мізувати прибуток.


Задача .

Фірма, що діє на досконало конкурентному ринку гот
о
вої
продукції і купує
працю на доск
о
нало конкурентному ринку
праці, стає монополістом на
ринку
готової продукції. Вона
в
и
робляє продукцію за незмінною технологією: Q = L. Ціна
один
и
ці праці становить 8 грн./день. Функція попиту на
продукцію фірми опису
ється рівня
н
ням: Q = 1

P
.


59

1)

Визначте, яку кількість праці найме фірма, обсяг її
в
и
пуску та
ціну проду
кції, що забезпечують максимізацію
прибу
т
ку, якщо вона функціонує на
досконало конкурентному
ри
н
ку.

)

Визначте, яку кількість праці, яку найме фірма, обсяг
її випуску та ціну
продукції, що забезпечують максимізацію
прибутку, за умов м
о
нополії.


Зад
ача 3.

На міському ринку пасажирських перевезень
мікроа
в
тобусами попит на
послуги водіїв

чоловіків описується
рівня
н
ням: Q

Ч
= 000

W

,
попит на послуги
водіїв

жінок:
Q

ж
= 1000

w
.

Загальна потреба міста у в
о
діях становить 600
чол.

1)

Визначте, скільки в
одіїв

чоловіків та водіїв

жінок
на
й
муть місцеві транспортні компанії, якщо дискрим
і
нації в
оплаті праці не існує.

)

Чи доцільно транспортним компаніям вдаватися до
ди
с
кримінації за статевою озн
а
кою?


Задача 4.

Ринковий попит на працю описується рівня
н
ням: Q


= 70

w; ринкове пропону
вання праці: Q
S
= 4w

30, де Q

тис.
р
о
бітників, w

денна ставка заробітної плати
(грн./ день).
Держ
а
ва встановлює мінімальний рівень заробітної плати у 30
грн. на день.

Визначте, як вплине встановлення мінімуму заробітної
пла
ти на ринок праці.


Задача 5.

Припустимо, що у деякої фірми кількість робітників є
єдиним змінним фак
тором виробництва. Ціна одиниці
проду
к
ції фі
р
ми становить 30 грн.

Кількість
робітн
и
ків


1
3


4


5


6


7


8


Обсяг випуску


0


39


5


6


69


74


78


81


Визначте та покажіть графічно:


60

1)

обсяг попиту фірми на працю, якщо ринкова ставка
заробітної плати
становить 175 грн. на м
і
сяць;

)

яку максимальну кількість робітників може найняти
фірма, якщо держа
ва встановить мінімальну зарпл
а
ту на рівні
100 грн. на м
і
сяць?

3)

яким повинно бути рішення адміністрації фірми щодо
звільнення робіт
ників, якщо під тиском профспілки фірма
б
у
ла змушена підвищити мі
сячну заробітну пл
а
ту з 175 грн. до
50 грн.?Задача 6.

Виробнича функція фірми

монополіста на ринку готової
продукц
ії описується рівнянням: Q = 5L. Попит на проду
к
цію
галузі має вигляд:
Q

=
100

Р
.
На місце
вому ринку праці
ф
і
рма є монопсоністом. Ринкове пропонування праці
опису
єт
ь
ся рівнянням: L = 0,w

4
.

1. Визначте оптимальний обсяг виробництва та ціну на
продукці
ю фірми

монополіста.

. Доведіть аналітичне та графічно, що, діючи за
прав
и
лом оптимального
викори
с
тання ресурсу, фірма
одночасно оптимізує свій стан як на
ри
н
ку праці, так і на
ринку готової продукції.


Задача 7.

Припустимо, що випускник ліцею завдяки оде
р
жаній
комп'ютерній підготовці може піти прац
ю
вати і заробляти 0
тис. грн. на рік протягом 40 років. Натомість він може
вступ
и
ти до університету з 5

річним терміном навчання і
пл
а
тою за на
вчання 500 грн. на рік.

Визначте величину щорічної надбавки до очі
куваних
дох
о
дів, яка дозволить ви
пускнику окупити інвестиції в
"лю
д
ський капітал", за умови, що він одержить без
процентну
позику на оплату навча
н
ня.


61

Тема 9
. Ринки капіталу і землі

(ДРУ

 год., МПО

 год)


Зміст:

1.

Капітал як ресурс тривалого викори
с
тан
ня.

.

Інвестиційний п
о
пит.

3.

Пропозиція заощ
а
джень.

4.

Ринок землі: су
т
ність, попит ат пр
о
позиція на землю.

5.

Економічна рента. Ціна землі.


Ключові тотожності та залежності:r


ринкова процентна ставка (ставка дисконтування)

C


споживання

S


заощадження

I
O
= C
O
+ S
O


розподіл доходу на споживання та заощадження
поточного періоду

C
1
= (1 + r) ·(I

C
O
)

обсяг споживання в наступному періоді


 =  (C
O
, C
1
)

функція корисності споживача


0
1
C
C
MRTP


=


гранична норма часової переваги

0
1
1
I
I
r
=
+


альтернативна вартість одиниці поточного
споживання (нахил міжчасової бюджетної
лінії )


MRTP = 1 + r


умова оптимального міжчасового вибору

K´ = I
O


C
OE


обсяг пропозиції заощаджень в поточному
періоді


C
C
R
i
=


норма віддачі (прибутковості) інвестицій

і = r


умова максимізації прибутку від інвестицій

FV = (1 + r) · M
0


майбутня цінність суми грошей
M
0
, яка є
сьогодні

r
M
PV
+
=
1
1


поточна цінність суми грошей
M
1
, яка очікується
через 1 рік


6

n
r
Cn
Rn
r
C
R
C
R
NPV
)
1
(
1
)
(
1
1
0
0
+

+
+
+

+

=чиста цінність
інвестиційного проекту

1
0
0
1
1
=
C
R
C
R
IRR


внутрішня норма вдачі (прибутковість
інвестиційного проекту)

R


земельна рента

n
r
R
r
R
r
R
PV
)
1
(
)
1
(
1

+
+
+
+
+
=поточна цінність земельної
ренти за
n
років

r
R
P
L
=


ціна землі


Приклад розв’язання задачі

Приклад А

Фірмі запропоновані три інвестиційних проекти і
з
н
а
ступними характеристик
а
ми:

Проект

А

Б

В

Витрати (грн.)


150

150

1000

Очікуваний прибуток
(грн. /рік)


10

15

75

1. Обчисліть норму прибутку д
ля кожного прое
к
ту.

. Визначте доцільність реалізації цих проектів для фірми,
якщо ринкова ста
в
ка проценту поступово зростає від 5% до 7%, а
п
о
тім до 10%.


Рішення:

1.

Обчислюємо норму прибутковості кожного проекту:


π΄
А
= 10/150
· 100% = 6,67%;


π΄
Б
= 15/
150
· 100% = 10%;


π΄
В
= 75/1000
· 100% = 7,5%;

. За і = 5% вигідні всі проекти, оскільки очікувана норма
прибутку перевищує процентну ставку; за і = 7% вигідні проекти
Б і В; за і = 10% жоден проект не виг
і
дний.63

Вправи для опрацювання


Задача 1.

Передб
ачається, що верстат буде працювати 3 роки, і
щорічно приносити
000 грн. дох
о
ду. Його залишкова вартість
в кінці 3 року скл
а
де 6000 грн.

Визначте поточну дисконтовану вартість в
е
рстата, якщо
ставка проценту
складає 8%.


Задача .

Фірма бажає придбати виро
бниче устатк
у
вання, яке
приносило б їй доход
протягом трьох років: 110 тис. грн. за
перший рік, 11 тис. грн. за другий рік, 133 тис. грн.

за тр
е
тій.

Визначте максимальну суму, яку фірма може заплатити
за устаткування, як
що ставка проце
н
ту становить 10%.


Задача 3.

Фірмі, що здійснює перевезення пасажирів по місту,
пропонують купити ще
одне маршр
у
тне таксі за 350 тис. грн.
Фірма очікує одерж
у
вати від експлуатації маршрутного таксі
дох
о
ди протягом трьох років: у перший рік

00 тис. грн., на
другий рік 10
0 тис. грн., на третій

50 тис. грн. Н
а
прикінці
третього року фірма
розраховує продати автомобіль за 60 тис.
грн. Ставка проце
н
ту 10%.

Визначте, чи буде вигідною для фірми така покупка.


Задача 4.

Фірма хоче взяти в оренду верстат, котрий коштує 0000
грн
. і слугує 5 років.
Визначте, якою повинна бути мін
і
мальна
річна оре
н
дна плата за експлуата
цію верстата, якщо процентна
ставка становить 10%.


Задача 5.

Місто потребує реконструкції мосту через річку, що
ро
з
діляє його на дві час
тини. Дві фірми представили
проекти
р
е
конструкції, що відрізняються за термі
нами виконання р
о
біт
та витратами:


1 рік


 рік


3 рік64

Витрати фірми 1(тис. грн.)


000


40000


0


Витрати фірми  (тис. грн.)


3000


000


500


Якому проекту слід віддати перевагу, якщо процентна
ст
а
вка
становить 10%?


Задача 6.

Університет для видавництва власних підручників має
намір інвестувати 800
тис. грн. у придбання друкарського
о
б
ладнання, яке буде слугувати 3 роки, лікві
даційна вартість
як
о
го становитиме 0 тис. грн. Процентна ставка ст
а
новить
0%.
Прогнозовані рівні випуску і в
и
трат друкарні:

Показники


1 рік

 рік

3 рік

Обсяг реалізації, шт.


0000

30000

40000

Ціна 7 підручника, грн.


30

31

3

Середні витрати, грн.


15

16

17

Визначте чисту дисконтовану вартість даного
інвестиці
й
ного проект
у та зро
біть висновки відносно
доцільності інвест
у
вання.

Задача 7.

Фірма планує закупити обладнання згідно інвестиційного
проекту, реалізація
якого розрахована на 5 років і вимагає
п
о
чаткових інвестицій у сумі 100 тис. грн. Очікуваний
приб
у
ток фірми однако
вий для кожного з 5 років. Очікувана
зали
ш
ко
ва вартість обладнання оцінюється у 80 тис. дол.
Процентна ста
в
ка

10%.

Визначте мінімальну суму щорічного прибутку, за якої
реалізація даного інве
стиційного проекту буде д
о
цільною.


Задача 8.

Фірмі запропонован
і три інвестиційних проекти,
розр
а
ховані на три роки:

1 рік

 рік

3 рік

Пр
о
ек
ти

Інве
с
ти
ції тис.
грн.

Чистий
виторг,
тис. грн.

Інвест
и
ц
ії,
тис.
грн.

Чистий
в
и
торг,
тис. грн.

Інвест
и
ц
ії, т
ис.
грн.

Чистий
в
и
торг,
тис. грн.

A

400

100

100

00800

B

30000

600500

C

400100

500600

Визначте внутрішню норму прибутковості (IRR) прое
к
тів
і виберіть найкр
а
щий.


65

Задача 9.

Компанія взяла позику 100000 грн. на 3 місяці під 16%
р
і
чних з виплатою про
центу авансом. Визначте, яку суму
грошей повинна повернут
и компанія. Якою бу
ла сума грошей,
яку в
о
на одержала?


Задача 10.

Попит на землю описується рівнянням: Q

= 100

4R, де
Q

площа землі (га),
R


величина ренти (тис. грн. / га).
Визн
а
чте:

1)

рівноважну величину ренти, якщо пропонування землі
становить 60 га
;

)

ціну 1 га землі, якщо процентна ставка становить 0%;

3)

вплив на суспільний добробут встановлення
держ
а
вою граничного рівня
ренти у 5 тис. грн.

Проілюструйте рішення графічно.


Тема
10
.
Загальна рівновага та економіка
д
о
бробуту

(ДРУ

 год., МПО

4 год)


З
міст:

1.

Часткова і загальна рівновага.

.

Виробничі можл
и
вості та ефективний розподіл ресурсів.
Коробка Еджоута.

3.

Паретто

оптимальний стан економіки.

4.
Економічна теорія добробуту.


Ключові тотожності та залежності:MB


гранична вигода від споживання одиниці
блага

P = MC = MB


умова ефективності в обміні

MRS
B
X,Y
= MRS
C
X,Y
=
Y
C
X
C
Y
B
X
B
Y
X
M
M
M
M
P
P
=
=


умова
ефективності оптимальності в обміні за
Паретто


66

MRTS
X
L,K
= MRS
Y
L,K
=
K
Y
L
Y
K
X
L
X
K
L
MP
MP
MP
MP
P
P
=
=

умова
ефективності (оптимальності) у виробництві за
Паретт
о

Y
X
MC
MC
X
Y
MRT
==


гранична норма трансформації

MRT =
MRS
P
P
MC
MC
Y
X
Y
X
=
=
B
X,Y
= MRS
C
X,Y.


умова
ефективного розміщення ресурсів


Приклад розв’язування задач

Приклад А

Припустимо, що в економіці виробляються два т
о
вари А і В з
відповідним
и кривими
попиту та пр
о
понування: Q

A
= 40 + 4Рв


A
, Q
S
A
=

1

Рв + 4Р
A
, Q

B

= 50 + Р
А


4Рв,
Q
S
B

=

10


P
A

+ Р
В
.

1. Знайдіть рівноважну ціну на ринку товару В, якщо ціна
товару А становить 16
грн.

. Яким буде співвідношення між обсягами поп
и
ту
та
пропонування на кож
ному з ринків, якщо ціна товару А
станов
и
тиме 15 грн., а товару В 17 грн.

3. Як будуть змінюватись ціни на обох ринках для
відновле
н
ня рі
в
новаги?


Розв’язання

1. Q

B

= Q
S
B
; 50+•16

4P
B
=

10

16 + P
B
; P

B
= 18 грн.

. Q

A
= 40+4P
B

6P
А
= 40+4•17

6•15 = 18 од.,

Q
S
А
=

1

P
В
+4P
А
=

1

•17+4•15 = 14 од.

Q

B
= 50+P
A

4P
B
, Q

B
= 50+•15

4•17 =1 од.,

Q
S
B
=

10

P
A
+P
B
=

10

15+•17 = 9 од.;

На ринках товарів А і В існує дефіцит (надлишковий
п
о
пит), оскільки за заданих цін Q

>Q
S

3. Оскіл
ьки значення цін є нижчими за рівноважні, ціни на
обох ринках будуть підвищуватися до досягнення рівноважних
значень.67

Вправи для опрацювання


Задача 1.

Припустимо, що попит на ринку апельсинів задається
рівнянням: Q

= 6

Р, а
пропонування Q
S
= Р

1.

1
. Визначте рівноважну ціну (грн.) та рівноважний обсяг
прод
у
кції (т).

. Визначте величини надлишків споживачів і в
и
робників
та величину сукуп
ного на
д
лишку.

3. Припустимо, що уряд встановлює "підлогу" ціни у 6
грн. Проаналізуйте
цю ситу
а
цію з точки зору Па
рето

ефективності, втрат і вигод споживачів і
виробн
и
ків.

4. Як зміниться ситуація, якщо уряд встановить виробн
и
чу
квоту у розмірі  т?

5. Подайте графічну ілюстрацію.


Задача .

Припустимо, що попит на товар задається рівнянням:
Q

= 100

Р

пропо
нува
ння стан
о
вить
Q
S

= Р

100
.

1. Побудуйте криві попиту та пропонування.

. Визначте, чи може встановитись рівновага на такому
ринку. Якою по
винна бути умова рівноваги?


Задача 3.

У конкурентній ринковій економіці споживачі оцін
ю
ють
граничну корисність
това
ру X у 4 ют
и
лі, а товару У

у 8 ютилів.
Для фірм граничні в
и
трати виробництва
товару X складають 6
грн., т
о
вару У

4 грн.

Визначте, чи є розподіл ресурсів у такій економіці
Пар
е
то

оптимальним.

Як існуючий розподіл ресурсів може бути п
о
крашений?


Задача 4.

Споживачі
М
і N розподіляють між собою запас благ X =
30 і
У = 0
одиниць.
Функції корисності споживачів задані
рі
в
няннями:

M
= Х
0,5
У
0,5
, 
N
= Х
0,5
У
0,75
.
Побудуйте криву
контр
а
ктів.68

Задача 5.

Обмежені ресурси економіки

праця і капітал

в
обс
я
гах К =
50, L = 100 роз
поділяються між виробництвом
товарів X і У. Виробництво товару X описується ви
робничою
ф
у
нкцією
Q
X
= X
0.5
L
0.5
,
а товару
Q
Y
= X
0.
L
0.8

Побудуйте криву виробничих контрактів та криву
виро
б
ничих можливостей.


Задача 7.

Припустимо, що суспіл
ьство складається з двох громадян
А і Б, індивідуаль
ний п
о
пит яких на певне благо, а також його
пропонування задані даними табл
и
ці:

Ціна блага,
грн.

Обсяг п
о
питу
А,
од.

Обсяг п
о
питу
В,
од.

Обсяг
пропон
у
вання,
од.

7

0

0

6

6

0

1

5

5

14

43

3

3

3

4

4

5

1

1

5

6

0

1)

Побудуйте криві індивідуального та ринкового
поп
и
ту за умови, що дане благо призначене для
індивідуал
ь
ного споживання і є

приватним бл
а
гом.

)

Визначте рівноважну ринкову ціну та рівноважну
к
і
лькість блага.

3)

Побудуйте криву попиту за умов
и, що дане благо є
суспільним благом.

4)

Визначте оптимальні обсяг ціну і суспільного блага.


Задача 8.

Суспільство складається з 5 індивідів, ко
ж
ний з яких має
функцію попиту на
суспільне благо:
Q

= 0

Р.
Сукупні
в
и
трати на надання суспільного блага стано
влять:
ТС=50 Q.

Визначте аналітична та графічно оптимальний обсяг
су
с
пільного блага.


Задача 9.


69

Садівник і пасічник є сусідами на дачному масиві.
Сад
і
внику таке сусідство
вигідне, оскільки сусідські бджоли з
о
д
ного вулика спилюють 10 дерев. Але бджіл
для п
овного
зап
и
лення саду не вистачає, тому садівник витрачає ще 10
грн. на
кожні 10 дерев для штучного запилення. Пасічник від
ко
ж
ного вулика отримує меду на 0 грн. Сукупні витрати
пасічника ст
а
новлять:
ТС = 10Q + Q

.
де Q

кількість
вуликів.

1)

Визначте оптим
альну кількість вуликів для пасічника.

)

Яка кількість вуликів є оптимальною з точки зору
сад
і
вника?


Задача 10.

На розгляд комітету з проблем екології послідовно були
подані чотири приро
доохоронних проекти: А,
Б, В, Г.
При
ць
о
му сукупні суспільні витрати, п
ов'язані з
реалізацією
ко
ж
ного наступного проекту, перевищували витрати
попер
е
дніх.

Проект

Сукупні суспільні
в
и
трати (млн. грн.)

Сукупні суспільні
виг
о
ли (млн. грн.)

А

5

7

Б

9

13

В

14

18

Г

0

1

Обґрунтуйте, який з поданих природоохоро
н
них проектів
до
цільно реалізув
а
ти.


70

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


1.

Андреюк Н.В. Мікроекономіка: Навч. посібник.

К.:
Кондор, 004.

176 с.

.

Базілінська О.Я., Мінін О.В. Мікроекономіка: Навч.
посіб.

К.: „ЦНЛ”, 004.

351 с.

3.

Базилевич В.Д. Мікроекономіка. Підручник


ге вид.


К.: Знання, 008.

679 с.

4.

Ватаманюк З.Г. та ін../ За ред. Панчишина С.М.
Аналітична економія: макроекономіка і мікроекономіка.
Підручник у  книгах.

К.: Знання, 009.

73 с.

5.

Вініченко І.І., Дацій Н.В., Корецька С.О.
Мікроекономіка: навчаль
ний посібник.

Київ: ЦНЛ,
005.

7 с.

6.

Гальперин В.М., Игнатьев С.И., Моргунов В.И.
Ми
к
роэкономика: В  т. / Под ред. В.М. Гальперина.


С.

Пб..: Экон. шк
о
лы, 1994.

Т. 1.

349 с.

7.

Гамільтон Дж. Методичний посібник до
"Мікроекон
о
міки" Р. Піндайка і Д.
Рубінфелда / Пер. з
англ. А. Олійника, Р. Скільського.

К.: Основи, 1996.


33 с.

8.

Горобчук Т.Т. Мікроекономіка: Навч.

метод. посіб.

К.:
ЦУЛ, 00.

36 с.

9.

Горошко М.Ф., Кулішов В.В. Мікроекономіка: Тести.
Ситуації. Задачі./ Навч. посібник.

К.: Ель
га, Ніка

Центр, 003.

368 с.

10.

Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка: Навч.
посіб.

К.: ЦНЛ, 004.

404 с.

11.

Долан Э. Дж., Линдсей Д. Микроэкономика: Пер. с
англ. / Под общ. ред. Б. Лисовика, В. Лукашевича.

С.

Пб.: Экон. школы, 1994.

448 с.

1.

Дола
н Э.Дж., Линдей Д. Рынок: микроэкономич
е
ская
модель / Пер. с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ.

71

ред. В. Л
и
совика, В. Лукашевича.

С.

Пб.: Экон.
школы, 199.

496 с.

13.

Задоя О.А. Мікроекономіка:Курс лекцій./ Навч.
посі
б
ник.

К.: Т

во “Знання”, КОО, 000.

176 с.

14.

Зянько В.В. Мікроекономіка: Навч. посіб.

001.

15.

Камаев В.Д. и др. Учебник по основам экономич
е
ской
теории: (Экономика).

М., 1994.

16.

Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка:
Н
а
вч. посіб.

К.: Четверта хвиля, 1997.

04 с.

17.

Косік А. Ф. Мікр
оекономіка: Практикум. Навчальний
посбник/ Г. Е Гронтковська, А. Ф Косік.

К.: ЦНЛ,
004.

414 с.

18.

Лісовий А.В. Мікроекономіка: Навч. посіб.

К.: ЦУЛ,
003.

19 с.

19.

Лісовицький В. М. Мікроекономіка: Навчальний
посібник/ В.М. Лісовицький.

3

е вид., пер
ероб. і доп..


К.: КОНДОР, 007.

164 с.:

0.

Макконнелл К., Брю С. Экономикс: принципы,
пр
о
блемы и политика: В  т.

М., 199.

1.

Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Аналітична екон
о
мія.
Принципи, проблеми і політика. Ч.. Мікроеконом
і
ка /
Пер. з англ. 13

го вид. С. Па
нчишина, О. Ватаман
ю
ка, 3.
Ватаманюка; Керівник проекту 3. Ватаманюк.

Львів:
Вид. спілка "Просвіта", 1999.

649с.

.

Максимова В.Ф. Микроэкономика: Учебник: 3

е изд,
перераб. и доп.

М.: Соинтэк, 1996 .

36 с.

3.

Мікроекономіка і макроекономіка: Підруч. дл
я
студе
н
тів екон. спец, закладів освіти / За заг. ред. С.
Будаго
в
ської.

К.: Основи, 007.

518 с.

4.

Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій/ В.
Базилевич, В. Лук'янов, Н Пис
а
ренко, Н Квіцинська;
Київський державний торговельно

економічний
університет.

К
.: Четверта хвиля, 1998.

48 с.


7

5.

Мікроекономіка Л. С. Тарасевич, П. И. Гребенников, А.
И. Леусский.

М.: Юрай, 006.

374 с

6.

Нарижна Л.Д. Мікроекономіка в схемах: Навчальний
посібник/ Л.Д. Нарижна, Л.Н. Пономарьова.

К.: Центр
навчальної літератури, 00
7.

160 с

7.

Павленко І. М. Мікроекономіка: Навчальний посібник/
І.М. Павленко, ; Міністерство освіти і науки України.


К.: ЦУЛ, 006.

88 с.

8.

Піндайк Р., Рубінфелд Д.Л. Мікроекономіка / Пер. з
англ. А. Олійника, Р. Скільського.

К.: Основи, 1996.


646 с
.

9.

Пода А.К., Вашків О.П., Куц Л.Л. Мікроек
о
номіка: Зб.
задач для студентів екон. спеціальностей: Навч. посіб.


К.: ЖДО, 1995.

13 с.

30.

Поплавська Ж.Б. Мікроекономіка: Навчальний
посібник.

К.: Аперта, 009.

0 с.

31.

Самуэльсон П. Экономикс. Том 1,.

М.:
НПО Алгон.


1994.

3.

Семуельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д.
Мікроекон
о
міка: Пер. з англ. С. Панчишина.

К.:
Основи, 1998.

676 с.

33.

Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з
мікроекономіки.

К.: Лібра, 1998.

34.

Старостенко Г. Г. Мікроекономіка: Навчал
ьний
посібник/ Г.Г. Старостенко.

К.: ЦНЛ, 006.

15 с.

35.

Стеблій Г. Я. Мікроекономіка: Навчальний посібник/
Г.Я. Стеблій.

К.: "Фірма "ІНКОС", ЦНЛ, 007.

1 с.

36.

Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи
мікроекон
о
міки


ге вид., перероб. і доп., з мод
ельно

комп’ютерним додатком на лазерному диску
:
Підручник.

К.: Знання, 007.

579 с.

Приложенные файлы

  • pdf 10796600
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий