Практический_маркетинг_каз(правильный)


1 Сатушынарығының сатып алушы нарығынан айырмашылығы неде?
Сатушы нарығында патша – сатып алушы, сатып алушы нарығында патша – сатушы
Екі нарықтың айырмашылығы жоқ
Сатушы нарығында ұсыныс сұраныстан жоғары болады
+ Сатушы нарығында патша – сатушы; сатып алушы нарығында патша – сатып алушы
  Сатушы нарығында сұраныс пен ұсыныс тепе-тең жағдайда болады
    2 Маркетинг туралы дұрыс анықтаманы көрсетіңіз
Маркетинг – өнімді өндірушіден тұтынушыға жылжытумен байланысты қызмет
Маркетинг – өндірілген өнімді сатуды нығайтуға бағытталған іс-әрекеттер жиынтығы
  Маркетинг – кәсіпорынның пайдасын жоғарылату үшін өнім бағасын басқару қызметі
  Маркетинг – кәсіпорын қызметін жоспарлау, ұйымдастыру қызметі
+  Маркетинг – ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін тұтынушының қажеттіліктерін бәсекелестермен салыстырғанда аса жоғары деңгейде қанағаттандырудың нарықтық тұжырымдамасы
    3 Маркетингтің тұжырымдамасына жатпайтынын көрсетіңіз
өндірістік тұжырымдама
тауарлық тұжырымдама
+  қарқынды жылжыту тұжырымдамасы
  өткізу немесе коммерциялық тұжырымдама
  әлеуметтік-этикалық тұжырымдама
     
4 Өткізу немесе коммерциялық тұжырымдама келесіге негізделеді
 + сатушының мұқтаждығы басты орында болады
  компанияның мақсатына жетуге негізделеді
  тұтынушының мұқтаждығы басты орынға қойылады
  жабдықтаушылардың мүддесі бірінші кезекте болады
  қоғамның мүддесі алға қойылады
    5 Маркетингтік тұжырымдаманың мәні
  сатушының мұқтаждығы басты орында болады
  компанияның мақсатына жетуге негізделеді
 + тұтынушының мұқтаждығы басты орынға қойылады
  жабдықтаушылардың мүддесі бірінші кезекте болады
  қоғамның мүддесі алға қойылады
    6 Құбылмалысұраныскезіндегімаркетингтіңміндеттері
  сұранысты тиімді қанағаттандыратын тауарлар әзірлеу
сервистік қызметтерді қысқарту
 + сұраныстың құбылмалылығын төмендетуге бағытталған іс-шаралар жүргізу
  бағаны төмендету
  тауардың сапасын жоғарылату
    7 Ынталандырушы маркетинг қандай сұраныс жағдайында қолданылады?
  жағымсыз сұраныс
  төмендеуші сұраныс
  иррационалды сұраныс
   шамадан тыс сұраныс
 + сұраныстың болмауы
    8 Тәжірибеде маркетинг төмендегілердің қайсысын зерттейді?
  өткізуге арналған тауарлар өндірісін
  инфляцияның жалпы деңгейін
 + тұтынушылардың сұранысын
  азық-түлік өнімдерінің конъюнктурасын
   кәсіпорынның қаржылық жағдайын
    9 Заманауи өзгерістерге қарай туындаған маркетинг тұжырымдамасы
  өндірістік
  өткізушілік
  маркетингтік
   әлеуметтік
 + холистикалық
    10 Егер сұраныс ұсыныстан жоғары, өндірушілер өз шарттарын ұстанатын болса және сатылатын тауар емес өндірілген тауар сатылатын болса, онда нарықта қандай жағдай орын алады:
  жабдықтаушылар нарығы
  тұтынушылар нарығы
   кәсіпкерлер нарығы
 + сатушылар нарығы
  қаржы нарығы
    11 Маркетингбойыншамаманныңжұмысыкелесілердіңқайсысынабайланыстыбағаланады?
  меңгерілген қаражатқа байланысты
  жасалған маркетинг жоспарына байланысты
 +  фирма үшін табылған табысқа байланысты
  жүргізілген маркетингтік зерттеулерге байланысты
  сәтті өткізілген жарнама науқанына байланысты
    12 Қажетті маркетингтік қағидаларды ұйымның барлық қызметкерлерінің, әсіресе, жоғары басшылықтың қабылдауын қамтамасыз ету жүйесі
  маркетингтік ақпараттық жүйе
  шешім қабылдауды қолдау жүйесі
  сыртқы маркетингтік жүйе
  + ішкі маркетингтік жүйе
  біріктірілген маркетингтік жүйе
    13 Қазіргі уақыттағы «зиялы» бизнестің басты мақсаты
  қысқа мерзімдік пайданы жоғарылату
  ұзақ мерзімдік стратегия әзірлеу
  нақты болжам жасау
  миссия мен мақсатты нақты анықтау
  + компанияның акционерлік құнын жоғарылату
    14 Компания мақсаттарының теңдестірілген жүйесін жасаудың механизмдері
  нақты болжам жасау
  миссия мен мақсатты нақты анықтау
  миссия, мақсат және ұзақ мерзімдік стратегия әзірлеу
  + қызығушылық танытатын топтардың теңдестірілген өкілеттігі, компания миссиясын анықтау, теңдестірілген көрсеткіштер жүйесін құру
  миссия мен мақсатты анықтап, міндеттер қою
    15 Hewlett-Packard компаниясының басшысы Д. Пакард: «Маркетинг өте маңызды болғандықтан оны тек маркетинг бөлімінің ғана қарауында қалдыру дұрыс емес» – деген, оны қандай ғаламдық өзгерістерге қатысты айтқан?
  тауар бірлігі бойынша ұйымнан тұтынушылар сегменті бойынша ұйымға ауысу
  тауарлар мен қызметтерді өзі өндіруден гөрі сатып алуға қарай ауысу
  көптеген жабдықтаушылармен жұмыс істегеннен гөрі олардың бірнешеуімен серіктестік құру
  ескі нарықтық позицияны сақтаудан гөрі жаңаларды іздеуге қарай ауысу
  + маркетинг бөлімі маркетингінен барлық ұйым маркетингіне ауысу
    16 Жылдың басында фирмада 100 сатып алушы болса, жыл соңында олар 80 адамды құраса, онда сатып алушыларды ұстап қалу қанша пайыз?
  20%
  30%
  25%
 + 80%
  50%
    17 Маркетингтуралыдұрыстұжырымдыкөрсетіңіз
  маркетинг – бұл бөлім
  маркетинг – бұл жарнама
  жақсы өнім өзін өзі сатады
 + маркетинг – бизнес философиясы
  маркетинг – нарықты жан-жақты зерттеу
    18 Өндірістік мақсаттағы тауар нарығының тұтыну тауарлары нарығынан айырмашылығы неде
  сатып алушылар саны көп, шешімді жанұяда қабылдайды
  географиялық тұрғыда шашырап орналасқан
 + сатып алушылар саны аз, олар ірі және кәсіби маманданған
  сұраныс жылдам өзгереді, жабдықтаушылар жиі өзгеріп отырады
  өндірістік мақсаттағы тауарларға сұраныс пен ұсыныс тепе тең жағдайда болады
    19 Тәжірибеде маркетингтің функциясына жатпайтынын көрсетіңіз
  нарықты зерттеу
+  пайыздық мөлшерлемені есептеу
  ұйымдастыру
  жоспарлау
  ынталандыру
    20 Маркетинг кешеніне кірмейтін элементті анықтаңыз
 + Profit
  Place
  Product
  Price
  Promotion
    21 Тәжірибедегі маркетингтің негізгі санаттары
  айырбас, келісім, лизинг, факторинг
 + айырбас, тауар, сатушы, сатып алушы, қажеттілік
  тауар, баға, дүкен, нарық, делдалдар
  жабдықтаушы, агент, өндіруші, сатып алушы
  баланс, пайда, табыс, рентабелділік
    22 Тәжірибеде маркетинг бойынша маманның KPI
  тұтынушылардың қанағаттануы, зерттеу нәтижесінің шынайылығы
 + сату көлемінің өсуі, жарнаманың тиімділігі, тұтынушылар базасының артуы, тұтынушылардың шын берілгендігінің жоғарылауы
  кәсіби шеберлілік, сауатты жүргізілген маркетингтік зерттеулер, мұқият жасалған талдау
  дұрыс есептелген пайда көлемі, жақсы жасалған жарнама ұраны, тиімді жайғастыру
  нарықты дұрыс сегменттеу, мақсатты аудиторияны анықтау
    23 Маркетинг бойынша маман үшін кімнің мүддесі бірінші орында?
  жоғары басшылықтың
  тікелей басқарушының
+  тұтынушының
  әріптестердің
  жабдықтаушылардың
    24 XIXғасырдыңаяғындаРокфеллердіңкомпаниясыҚытайдатегінмыңдағанкеросиншамдарынтаратқан, оныңсебебінеде?
  сол арқылы Қытай мен АҚШ арасындағы ынтымақтастық нығайған
 + сол арқылы Қытайда керосин шамдар нарығы пайда болған
  сол арқылы екі ел арасындағы саудалық байланыс жақсарған
  Қытай мемлекетінің тапсырысы бойынша жасалған
  Өз нарықтарында өтпеген тауар болғандықтан таратқан
    25 Тұтынушы қашанда өз қажеттіліктерін нақты жеткізе ала ма?
 + жоқ, адамдар көбінесе эмоционалды тұрғыда сауда жасайды
  иә, адамдар рационалды тұрғыда тауарларды сатып алады
  иә, адам өзіне не керек екенін жақсы біледі
  тұтынушылар барлық тауарларды салыстыра отырып өзіне қажеттісін сатып алады
  тұтынушылар тауарларды өз қажеттіліктерін бағалай отырып сатып алады
    26 Жұмыс істейтін әйелдер мен үй шаруашылықтарындағы әйелдер жылдам еритін кофе және жылдам әзірленетін тағамдар сатып алуға бірдей көзқараспен қарай ма?
  Иә, жағдайға байланысты екі топ та сатып ала береді
  Жоқ, жұмыс істейтін әйелдер оның пайдасының төмен екенін жақсы білетіндіктен сатып алмайды
  Жоқ, үй шаруашылығындағы әйелдер жылдам еритін кофе мен жылдам әзірленетін тағамдарды таңдайды
 + Жоқ, үй шаруашылығындағы әйелдер тағамды өздері дайындағанды қалайды
  Ия, екі топ та жылдам әзірленетін тағамдарды пайдаланбайды
    27 Неліктен маркетинг бойынша маманға жаңа тауар әзірлеу үрдісіне қатысу керек?
  маркетинг бойынша маман өндірістік технологияны жақсы біледі
өнім сәтті болуы үшін нарықта зерттеу жүргізетін маркетинг бойынша маман керек
  өнім жақсы шығуы үшін оның жарнамасын жасайтын маркетинг бойынша маман қажет
  өнімді нарықта сынау үшін маркетинг бойынша маман керек
 + өнім сәтті болуы үшін тұтынушыны қанағаттандыруы керек, ал тұтынушының қажеттіліктерін м аркетинг бойынша маман өте жақсы біледі
    28 Супермаркеттерде тауарларды сатуды «соңғы бес минуттағы маркетинг» деп неліктен атайды?
  себебі клиент тауарларды сатып алғаннан кейін көп ойланбай кассаға келеді
  себебі клиент тауарларды сатып алу туралы шешімді соңғы секундтарда қабылдайды
 + өйткені күнделікті сұраныс тауарларын сатып алуға (қол арбаға салуға) клиенттің бірнеше секунд ғана уақыты кетеді
  өйткені клиенттер супермаркеттерге жиі келіп сауда жасайды
  супермаркетте ұзақ жүру мүмкін емес
    29 Маркетолог үшін бақылаудың маңызы жоғары. 1936 ж. Сильван Голдман, дүкеннің иесі сатып алушылар, әсіресе әйел адамдар ауыр тауарларды амалсыз сатып алатынын байқаған.Бірде ол зат салынған сумкасын әйел адамның баласының ойыншық машинасына салып сүйрегенін байқайды. Осыэпизод Голдмандақандай идеяның тууына себеп болған?
  супермаркетте тауарларды сөреге орналастыруға қажет техниканың пайда болуы
  сатып алынған заттарды салатын кәрзеңкенің пайда болуы
 + сатып алынған заттарды сүйрейтін қол арбаның және супер маркет тұжырымдамасының пайда болуы
  сатып алынған заттарды машинаға жеткізуге көмектесетін жүк тасушылар қызметінің пайда болуы
  тұтынушы сатып алатын заттардың ыңғайлы орамасын ойлап табуға
    30 Көрменіңкоммерциялықсәттілігікөбінесенегебайланысты?
стендтің мөлшеріне
  + тарату материалдарының сапасына
  стендтің санына
  стендистердің санына
  стендтің сапасы мен мазмұнына
    31 Фирманың көзқарасы тұрғысынан қандай сувенир маңызды?
 + фирманың логотипі мен атрибуттарын толық, жақсы көрсететін сувенир
  тұтынушылар үшін пайдалы болатын сувенир
  екі жаққа да тиімді сувенир
  қоғамның көзқарасын өзгертетін сувенир
  сапалы жасалған сувенир
    32 Тұтынушылар тұрғысынан қандай сувенир маңызды?
  фирманыңлоготипіменатрибуттарынтолық, жақсыкөрсететінсувенир
  + тұтынушылар үшін пайдалы болатын сувенир
  екі жаққа да тиімді сувенир
  қоғамның көзқарасын өзгертетін сувенир
тұтынушы үшін сапалы жасалған сувенир
    33 Стратегия әзірлеу неден басталады?
+ ақпарат жинаудан
  сапаны стандарттаудан
  қолданылатын технологияны бағалаудан
  шығарылатын тауарлар номенклатурасын бағалаудан
  өндіріс типін бағалаудан
    34 Кәсіпорынның қызметінде шешім қабылдауға әсер ететін факторлардың жіктелуі
+  бақыланатын, бақыланбайтын
  ескерілетін, ескерілмейтін
  ұйымдық, функционалдық
  саяси-құқықтық, экономикалық
  нарықтық, тұтынушылық
    35 Нақты өлшенетін, компанияның не істейтінін көрсететін мақсаттар
  стратегия
  миссия
+  тактика
  міндет
  ағымдық-өндірістік жоспар
    36 Стратегиялық мақсаттар дегеніміз – бұл
 + компанияның миссиясын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін мақсаттар
  компанияның жылжу бағыты
  компанияның жылжу бағытын көрсететін құжат
  стратегияны жүзеге асару жолдары
  стартегияны әзірлеу тәсілдері
    37 Орта мерзімдік мақсаттар келесі мерзімге жасалады
  1 жылға дейін
 + 1-3
  5-10
  3-5
  10-15
    38 Нарықты жекелеген топтарға бөлуді жүзеге асыруға бағытталған функционалдық стратегия – бұл:
  + сегменттеу
  түрлендіру
жайғастыру
  диверсификациялау
  нарықты зерттеу
    39 Кәсіпорын жоспарына өзгерістер қай кезде енгізіледі?
  кәсіпорын миссиясы анықталғаннан кейін
  мақсаттар қойылғаннан кейін
  стратегия әзірленгеннен кейін
 + кәсіпорын қызметінің нәтижесі бағаланғаннан кейін
  стратегияны жүзеге асырғаннан кейін
    40 Стратегиялық жоспар жасалғаннан кейін қандай әркет жүзеге асырылады?
  нәтижелерді талдау
  миссияны анықтау
 + стратегияны жүзеге асыру
  стратегияны бағалау
  өзгерістер енгізу
    41 Ашықтығы және нысандандырылуы бойынша стратегиялар келесідей бөлінеді
 + жарияланған және жасырын
  ұзақ мерзімдік және қысқа мерзімдік
  проактивті және реактивті
  ішкі ортаға және сыртқы ортаға бағытталған
  жоспарланған және жүзеге асырылған
    42 Икемділігі бойынша стратегиялар келесідей болып бөлінеді
  ұзақ мерзімдік, қысқа мерзімдік және орта мерзімдік
  жарияланған және жасырын
  жоспарланған, жүзеге асырылмаған, туындаған, жүзеге асырылған
 + ішкі ортаға және сыртқы ортаға бағытталған
  шабуылдық және қорғаныс
    43 Компанияның мақсатын, даму бағытын анықтайтын құжат
  миссия
  стратегиялық мақсаттар
 + стратегиялық жоспар
  міндеттер
  операциялық жоспар
    44 Бизнес бірліктер стратегиясы – бұл
  функционалдық стратегия
 + корпоративтік стратегия
іскерлік стратегия
  оперативтік стратегия
  реактивтік стратегия
    45 Маркетинг жоспары –
  бір жыл ішінде кәсіпорынның атқаратын барлық қызметтерінің жиынтығы көрсетілген арнайы формадағы құжат
  бір жылдан бес жылға дейінгі уақыт аралығында кәсіпорынның барлық стратегиялары қамтылған еркін формадағы құжат
 + белгілі бір уақыт кезеңінде маркетинг мақсаттарына қол жеткізу үшін әзірленген бағдарламалар жиынтығынан тұратын арнайы формадағы құжат
  маркетингтік коммуникациялар шаралары көрсетілген, бір жыл мерзіміне арналған құжат
  тауарларды өткізу және өткізуді ынталандыру шаралары қамтылған, ұзақ мерзімге бағдарланған құжат
    46 Маркетинг жоспарлары келесі белгілеріне байланысты жіктеледі
  әрекет ету шекарасы, деңгейі, жарамдылығы бойынша
  мерзімі, функционалдылығы, стандартталуы бойынша
 +  қамту ауқымы, әрекет ету мерзімі, маңыздылығы бойынша
мазмұны, мәнділігі, шынайылығы бойынша
  функционалдылығы, әрекет ету мерзімі, маңыздылығы бойынша
    47 Бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу үшін көбінесе жүргізілетін әрекеттер
  қорғаныс әрекеттері
  шабуыл әрекеттері
 + кең дифференциациялау әрекеті
  төмен шығындарға қол жеткізу әрекеттері
  шоғырландыру стратегиясын жүргізу
    48 И. Ансоффтың «Тауар – нарық» матрицасының қай бөлігі көп шығынды қажет етеді?
  нарыққа ену
 +  диверсификация
  тауар жасау
нарықты дамыту
  нарықты кеңейту
    49 Келесі матрицалардың қайсысы ТӨЦ-не негізделген?
 + BCG матрицасы
  И.Ансоффтың “Тауар – нарық” матрицасы
  РІМS стратегиясы
  М.Портердің стратегиялық моделі
  “Дженерал электрик” моделі
    50 И. Ансоффтың «Тауар – нарық» матрицасындағы нарықты дамыту стратегиясы қолданылатын жағдай:
  ескі нарықта даму
 + ескі тауарды жаңа нарықта ұсыну
  жаңа тауарды жаңа нарықта ұсыну
  жаңа тауарды ескі нарықта ұсыну
  ескі тауарды ескі нарықта ұсыну
    51 Келесі стратегиялық шаруашылық бірлік нарықтағы жоғары үлесті және пайданың жоғары өсім қарқынын қамтамасыз етюді:
  «Сауын сиырлар»
+  «Жұлдыздар»
  «Иттер»
  «Қиын балалар»
  «Сұрақ белгілері»
    52 Синергетикалық эффект дегеніміз – бұл
 + екі немесе одан да көп кәсіпорындардың немесе бөлімшелердің бірігуі есебінен бәсекелестік артықшылықтарға қол жеткізу
  шығындар бойынша көшбасшылық есебінен бәсекелестік артықшылықтарға ие болу
  дифференциация есебінен тиімділікке қол жеткізу
  сервисті жақсарту есебінен артықшылыұтар алу
  өндіріс көлемі есебінен үнемдеу арқылы артықшылықтарға қол жеткізу
    53 Маркетингтік стратегияны талдау келесі үрдістерден тұрады:
  қарапайым есептер бойынша шығындарды анықтау
 + маркетингтік мүмкіндіктерді талдау, маркетингтік шығындарды талдау, стратегия және маркетингті бақылауды орындау
  қарапайым есептерден функционалды есептерге көше отырып талдау
  маркетинг жіктелуі бойынша функционалды есептерді шығару, маркетингтік қызметті бақылау
  стратегия әзірлеу, нарықтық ортаны талдау, бәсекелестерді анықтау
    54 Маркетингтік жоспар келесі сұрақтарға жауап береді:
  + зерттеуді қалай жүргізу керек, тұтынушылардың қандай сегменттерін жаулап алу қажет, маркетинг обьектісі болып не табылады, не, қашан және қалай жүзеге асыру қажет
  жоспарды кім жасауы керек, жоспарда қандай көрсеткіштерді қолдану керек, жоспарды кім жүзеге асыруы керек
қандай тауарлар өндіру керек, ескі тауарлардан қалай құтылу керек, стратегияны қанша уақытқа дайындау қажет
  жоспарды неше жылға жасау керек, жоспар неше бөлімнен тұрады, жоспардың орындалу ықтималдығы қандай?
  жоспар жасау қажет пе, жоспардың орындалуына кім жауапты, жоспардағы көрсеткіштерді өлшеу мүмкін бе
    55 Стратегияны анықтайтын ішкі факторларға жататындар
  бәсеке деңгейі
 + компанияның мықты және әлсіз жақтары
  құқықтық нормалар
  компанияның мүмкіндіктері мен қауіптері
  саланың тартымдылығы
    56 Компанияның миссиясы бірінші кезекте мынаны көрсетуі керек
  іскерлік стратегияны
  функционалдық стратегияны
 + қызмет аясын
  келешегі бар мақсаттарды
  оперативті мақсаттарды
    57 Іскерлік стратегия бәсекелестік артықшылықтарды қамтамасыз етуї үшін
 + бәсеке күресінде неғұрлым көп мүмкіндікті қамтамасыз ететін жағдайды іздестіру керек
  әртараптандыру облысында әрекеттер жүргізу керек
  үнемі стратегияны жаңартып отыру керек
  дифференциацияны тереңдету керек
  стратегия әзірлеуге барлық деңгей менеджерлерін тарту
    58 Әр түрлі функционалдық бөлімшелер стратегияларын өзара келістірудің қажеттілігі мынаған байланысты
  нарық жағдайы туралы барлық ақпараттарды шоғырландыру
 + қарама-қайшылықтарды және үйлеспеген әрекеттерді болдырмау
  стратегияны толықтыру және аяқтау
  қызметтің сәттілігін анықтайтын компоненттерді бөлу үшін
  өйткені сыртқы орта факторлары уақыт өткен сайын өзгеріп отырады
    59 Маркетингті жоспарлаудың артықшылығы неде?
  СББ негізінде құрылады
  СББ көрсеткіштеріне негізделеді
нақты тәжірибелік нәтижелер қолданылады
  + кәсіпорынның даму келешегін көрсетеді
  нарық көрсеткіштері қолданылады
    60 Нарық сыйымдылығы – бұл:
  + сұраныс арқылы анықталатын нарықтағы тауар сатудың ең максималды көлемі;
  нарықты бақылау коэффициенті;
нақты тауар ассортиментінің нарықта өткізілу көлемі;
  фирманың тауар айналымы;
  нарық кеңістігінде тауарды оңтайлы орналастырудың қисынды жалғасы;
    61 Фирманың нарықтағы үлесі:
 + нақты нарықтағы фирма тауарының болжамды сату көлемі
  фирманың саладағы тауар өткізу көлемі
  бүкіл нарықты бақылау коэффициенті
  нарықтағы бәсекелестік жағдайды қалыптастыру
  тауарды нарықта жайғастыру
    62 «Дженерал-моторс» фирмасы өзінің даму бағдарламасында тұтынушылардың қалтасына және әрбір тұлғаға арналған автомобильдері бар екенін айтты. Фирма нарықты қамтудың қандай стратегиясын қолданды?
дифференциалданбаған маркетинг
+ дифференциалданған маркетинг
  мақсатты маркетинг
  шоғырландырылған маркетинг
  мамандандырылған маркетинг
    63 Нарықтан әлсіз фирмалардың кетуіне әсер ететін экономикалық сипаттама
  ассортименттің жаңаруы
  нарықтың өсу қарқыны
 + технологиялық өзгерістер
  интеграция сипаты
  өнімнің стандартталуы
    64 Тауар ассортименті келесі көрсеткіштер көмегімен жоспарланады:
  нақты, кеңейтілген және талдап қорытылған тауар
 + ені, тереңдігі, салыстырмалылығы
  тауар түрі
  тауар белгісі
  тауар ассортименті
    65 Жаңа тауарды жоспарлау үрдісі қандай кезеңдерден тұрады?
 + идеяның пайда болуы, тауарды бағалау және тауар концепциясын тексеру, экономикалық талдау, тауар шығару, коммерциялық жүзеге асыру
  жаңа тауар жасау, нарыққа енгізу, өсу
  енгізу, өсу, кемелдену, құлдырау
  ақпарат жинау, талдау, ұсыныс жасау, тауар шығару
  тауар концепциясын тексеру, экономикалық талдау, тауар шығару, коммерциялық жүзеге асыру
    66 Баға туралы шешім қабылдауға әсер етпейтін факторларға жатады:
+  тұтынушылардың білім деңгейі
  нарықтағы сұраныс
  нарықтағы ұсыныс
  тауар айналымы шығындары
  бәсекелестер бағасы
    67 Компания нарыққа жаңа тауар шығаруды болжайды. Бағалаулар көрсеткендей, тұрақты шығындар жылына 2,4 млн. долл. құрайды. Тауардың сату бағасы бір бірлігіне 20 долл. құраса, зиянсыздық нүктесіне жылдық сату көлемі 400 000 бұйым болғанда қол жеткізуге болады. Зиянсыздық нүктесіне сәйкес келетін сату көлемі үшін бір бұйымға жұмсалатын өзгермелі шығындар қанша болады?
  2 долл.
  8 долл.
 + 14 долл.
  16 долл.
  5 долл
    68 Бағаны өндіріс шығындарынан Х% жоғары белгілеу әдісі қалай аталады?
  мақсатты баға белгілеу
  бағалық дискриминация
  сұранысқа негізделген баға белгілеу
 + «шығындар плюс үстеме» әдісі
  бәсекелекстерден жоғары баға белгілеу
    69 «Гавана» би клубы келушілерге арнайы дисконттық карталар береді. Картаның иегері әр бесінші келген сайын кіру билетінің құнына 25% жеңілдік алады. Оның мақсаты не?
нарыққа ену дәрежесін жоғарылату
+ келулер санын арттыру
орташа келу ұзақтығын арттыру
марканың танымалдылығын арттыру
жаңа тұтынушылар тарту
  70 Кір жуғыш ұнтақ өндірушісі өз тауарын бағадан жеңілдіктер беру арқылы жылжытуды жүзеге асыруды көздейді. Қазіргі уақытта 15 долл. бағамен тауардың 1 000 000  бірлігі сатылады. Жеңілдік 10% құрайды. Айналым сол қалпында қалуы үшін сату көлемі қаншаға өзгеруі керек?
10% төмен
10,0%
+ 10% жоғары
1 %
9 %
71 Өзінің жабдықтаушыларымен бірігетін кәсіпорын өсудің қандай стратегиясын қолданады?
  интенсивті өсу
сызықтық диверсификация
+   тік интеграция;
  регрессияланған интеграция
  көлбеу интеграция
    72 Жұмыртқаны өткізуде қандай стратегия қолданылады:
+ қарқынды өткізу
сайлаулы
эксклюзивті
спецификалық
селективті
73 Өткізудің қандай жүйесінде қатысушылар бір бірінен тәуелсіз және пайдасын барынша көбейтуге ұмтылады?
көлденең маркетингтік жүйе
сызықтық жүйе
+ дәстүрлі жүйе
келісімді тмж
тік маркетингтік жүйе
74 Өскемен құс фабрикасы ешқандай соя қоспаларынсыз 90% құс етінен тұратын шұжық өнімдерін әзірледі. Бірақ, бақылаулар көрсеткендей көптеген сатып алушылар оны «кәдімгі», бірақ бағасы қымбат шұжық деп қабылдап сатып алмайтыны анықталды. Жағдайды өзгертуге бағытталған төменде ұсынылған шаралардың қайсысының тиімділігі төмен?
  жарнама науқаны
  сауда делдалдарын ынталандыру
  дегустация өткізу
 + жаңа дистрибъюторлық желі құру
  сатып алушыларды ынталандыру
    75  Тарату арнасы дегеніміз
 +  өндірушіден тұтынушыға тауарды жылжыту үрдісі
   тауар туралы ақпарат тарату
   байланыс түрі
   тауарды сату орны
   тауарды жылжыту жолы
    76 Төменде келтірілген жарнама формаларының қайсысы тұтынушыларға өнімнің қасиеті және оның кейбір сипаттамаларын көрсетеді?
Эмоционалды жарнама
  Танымал адамдарды қолданған жарнама
  Салыстырмалы жарнама
  + Ақпараттық жарнама
  Қарапайым тұтынушыларды қолданған жарнама
    77 Жеке коммуникация арнасына жатқызуға болады:
+ бір адамның аудиториямен байланысы
тікелей пошталық жарнама
телеарна арқылы жарнама
баспадағы жарнама
радио арқылы хабар тарату
78 Тіс пастасын жылжытудың аса тиімді формасы:
+  жарнама
  PR;
  өткізуді ынталандыру;
  жеке сатулар;
  көрмелер
    79 Маркетингтік коммуникация формалары туралы тұжырымның дұрысын атаңыз:
  жарнама тұтынушылармен тығыз байланыста болады
  өткізуді ынталандыру нарыққа ұзақ мерзімді әсер етеді
  жеке сату – тұтынушыларға бейімделмеген маркетингтік коммуникацияның ең икемсіз түрі
+  PR – фирманың жағымды бейнесін құру мақсатында жасалған көпшілікпен байланыс жүйесі
  көрмелердің қызметі – тек тауарларды жарнамалау
    80 Купондар жататын жылжытудың түрі:
  жеке сауда
  жарнама
 + сатуды ынталандыру
  қоғамдық байланыстар
  сауда көрмелері
    81 Жарнама дегеніміз:
тауарларды тұтынушыларға сатылуын қамтамасыз ететін ынталандыру түрі
  фирманың қоғаммен байланысын ұйымдастыру арқасында оның мәселелерін шешу
  + қаржыландыру көзі көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге асатын тауарлар мен қызметті жылжыту нысаны
  тауарды тұтынушыға жеткізетін дербес сауда түрі
  онлайндық шара
    82 Мына тауарлардың қайсысына селективті (таңдап) өткізу қолданылады?
 + Пьер Карденнен жаңа сәнді киім
  Lexus автомобилі
  Боржоми минералды суы
  қолшатыр
  нан өнімдері
    83 Символмен, суретпен, ерекше түспен анықталған, тануға болатын, бірақ айтуға келмейтін марка бөлігі –
  фирма атауы
  фирма белгісі
 + тауар белгісі
  фирмалық стиль
  фирма слоганы
    84 Келтірілген әрекеттердің қайсы маркетингтік қызметке жатпайды
+ өндіріс технологиясын тандау
жағдайды талдау
жарнама бюджетін қалыптастыру
маркетингтік зерттеулер
тауарды өткізу тәсілін анықтау
85 Қай матрица дамудың тұрақсыз жағдайларында қолданғанда, бағаланатын факторларды көбейтуге мүмкіндік береді және шаруашылық аймақтардың орта деңгейін қамтиды
+ Джи-және-Маккензи матрицасы
БКГ матрицасы
сырттан сатып алу матрицасы
Ансофф матрицасы
жаңа БКГ матрицасы
86 Нарықтың қатысты үлесін есептеу
компанияның сату көлемін жалпы нарықтағы сату көлеміне бөлу арқылы есептеледі
компания әрекет ететін барлық нарық сегменттерінің арасында орташа салмақталған мән түрінде есептеледі
+ талданып отырған сегменттегі компания тауарының абсолютті нарық үлесін сол сегменттегі басты бәсекелестің нарық үлесіне бөлу арқылы есептеледі
нарықтың % жылдық өсу қарқыны* нарықтың жылдық сыйымдылығы, теңгемен)/ нарық сыйымдылықтарының қосындысы
сату көлемін нарық сыйымдылығына бөлу арқылы есептеледі
87 Дифференциалданған маркетинг стратегиясы қандай стратегияларға жатады
функционалдық стратегиялар
корпоративтік стратегиялар
инструменталдық стратегиялар
+ базистік стратегиялар
бәсекелестік күштер матрицасы
88 Қандай стратегияларды қолданып кәсіпорын мақсатты нарықтарды таңдап, оларда қызмет жасайды
+ функционалдық стратегиялар
бағалық стратегиялар
корпоративтік стратегиялар
инструменталдық стратегиялар
бәсекелестік стратегиялар
89 Нарықты сегменттеу критерийлеріне не жатады
+ пайдалылық, қол жетімділік, мәнділік
сегмент шағындығы
сегмент көлемі, бәсеке
тұтынушылық мінез-құлық
географиялық, демографиялық, мінез-құлықтық, психографиялық
90 Сегменттеу кезінде тұтынушының тауарды жақтаушылық деңгейін қай қағида арқылы қарастырады
психографиялық
демографиялық
георафиялық
+ мінез-құлықтық
өмір стилі
91 БКТ матрицасындағы негізгі көрсеткіштер
компания тауарының қатысты нарық үлесі, нарықтың өсу қарқыны
компания тауарының қатысты нарық үлесі, талданып отырған тауар топтарын сату көлемі
+ компания тауарының қатысты нарық үлесі, нарықтың өсу қарқыны, талданып отырған тауар топтарын сату көлемі
нарықтың өсу қарқыны, талданып отырған тауар топтарын сату көлемі
нарықтың сыйымдылығы, нарықтың өсу қарқыны, талданып отырған тауар топтарын сату көлемі
92 Маркетинг пен сұранысты ынталандыруға арналған қаражат шектеулі болғанда көптеген тұтынушылар үшін тартымды стратегия мен тактиканы әзірлеу тәсілдері қалай аталады?
жайғастыру
+ дифференциалданған маркетинг
шоғырландырылған маркетинг
жалпы маркетинг
қайта жайғастыру
93 «Таңғы ас» сегментіндегі компанияның үлесі 40%, ал басты бәсекелестің үлесі 20% болса,қатысты нарық үлесі қанша болады?
1
+ 2
0,5
80
0,8
94 Бәсекеге қабілеттіліктің маңызды көрсеткіші қандай
+ нарық үлесі
пайда
минималды шығындар
ҒЗТКЖ
сатып алушыларды ынталандыру
95 «Дәмдеуіштер» сегментіндегі компанияның үлесі 10%, ал басты бәсекелестің үлесі 30% болса,қатысты нарық үлесі қанша болады?
30
+ 0,33
3
0,2
1
96 Ең басты бәсекелес қалай анықталады
нарық үлесіне байланысты
тауардың тұтынушылық қасиеттері денгейі бойынша
сату мен ұсыныс көлемінің ең жақсы қатынасы бойынша
+ ұсыныс деңгейі бойынша
тауар сапасы денгейі бойынша
97 БКТ матрицасындағы нарықтың өсу қарқыны келесідей сипатталады
матрицадағы шеңбер мөлшері арқылы көрсетіледі, шеңбер мөлшері үлкен болса, сату көлемі жоғары екенін білдіреді
матрицадағы сату көлемін сипаттап, бәсекелестерден артықшылықты көрсетеді
БКТ матрицасындағы «жұлдыздарды» анықтауға мүмкіндік береді
матрицаның көлденең осінде орналастырылып, компания тауарының саладағы бәсекеге қабілеттілігінің көрсеткіші болып табылады
+ БКТ матрицасының тік осінде орналастырылады, нарықтың жетілгендігінің, қаныққандығының және тартымдылығының көрсеткіші болып табылады
98 БКТ матрицасындағы «Сұрақ белгісі» келесідей сипатталады
өспелі нарықта көшбасшы, сату қарқынының өсуі жоғары, пайда деңгейі жоғары, ары қарай дамыту үшін инвестиция қажет
пайда нормасы төмен немесе зиянды, сатудың өсу мүмкіндіктері шектеулі, сәтсіздікке ұшыраған жаңа тауар немесе құлдырау кезеңіндегі тауар, әдетте әлеуметтік маңызды тауарлар бұл санатқа түседі
тұрақты нарықтағы көшбасшы, пайда деңгейі жоғары, ары қарай өсу мүмкін емес, жайғасымды ұстау шығындары түсетін пайдадан төмен
өспелі нарықта көшбасшы, сату қарқынының өсуі жоғары, ары қарай өсу мүмкін емес, жайғасымды ұстау шығындары түсетін пайдадан төмен
+ жаңа тауарлар үшін бастапқы орын, сату қарқыны жоғары, жоғары инвестиция қажет етеді, қысқа мерзімді кезеңде пайда нормасы төмен
99 БКТ матрицасындағы «Жұлдыздар» келесідей сипатталады
+ өспелі нарықта көшбасшы, сату қарқынының өсуі жоғары, пайда деңгейі жоғары, ары қарай дамыту үшін инвестиция қажет
тұрақты нарықтағы көшбасшы, пайда деңгейі жоғары, ары қарай өсу мүмкін емес, жайғасымды ұстау шығындары түсетін пайдадан төмен
пайда нормасы төмен немесе зиянды, сатудың өсу мүмкіндіктері шектеулі, сәтсіздікке ұшыраған жаңа тауар немесе құлдырау кезеңіндегі тауар, әдетте әлеуметтік маңызды тауарлар бұл санатқа түседі
өспелі нарықта көшбасшы, сату қарқынының өсуі жоғары, ары қарай өсу мүмкін емес, жайғасымды ұстау шығындары түсетін пайдадан төмен
жаңа тауарлар үшін бастапқы орын, сату қарқыны жоғары, жоғары инвестиция қажет етеді, қысқа мерзімді кезеңде пайда нормасы төмен
100 БКТ матрицасындағы «Сауын сиырлар» келесідей сипатталады
өспелі нарықта көшбасшы, сату қарқынының өсуі жоғары, пайда деңгейі жоғары, ары қарай дамыту үшін инвестиция қажет
пайда нормасы төмен немесе зиянды, сатудың өсу мүмкіндіктері шектеулі, сәтсіздікке ұшыраған жаңа тауар немесе құлдырау кезеңіндегі тауар, әдетте әлеуметтік маңызды тауарлар бұл санатқа түседі
тұрақты нарықтағы көшбасшы, пайда деңгейі жоғары, ары қарай өсу мүмкін емес, жайғасымды ұстау шығындары түсетін пайдадан төмен
+ өспелі нарықта көшбасшы, сату қарқынының өсуі жоғары, ары қарай өсу мүмкін емес, жайғасымды ұстау шығындары түсетін пайдадан төмен
жаңа тауарлар үшін бастапқы орын, сату қарқыны жоғары, жоғары инвестиция қажет етеді, қысқа мерзімді кезеңде пайда нормасы төмен
101  Нарықты жан-жақты зерттеу арқылы нені сипаттауға болады
 клиенттерді
+  нарық коъюнктурасын
 бәсекелестерді
 қоғамдағы өзгерістерді
 нарықты мемлекеттік реттеу дәрежесін
102 Тұжырымдамалық аспектіде маркетинг:
+ айырбас арқылы қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған қызмет түрі
компанияның тактикасы мен стратегиясы
бизнес философиясы мен ойлау стилі
нарықтық сұранысты зерттеу арқылы өнім өндіруге бағытталған фирманың ішкі басқару жүйесі
адамдардың және ұйымдардың тауарларға деген сұранысын қанағаттандыру
103  Төрт элементтен тұратын «4P» моделін ұсынған кім?
 Т. Левит
+  Е. Маккарти
 У.Смит
 Ф. Котлер
 К. Маркс
104  Иррационалды сұраныс кезінде қандай маркетинг қолданылады?
 ынталандырушы (креативный) маркетинг
 дамушы маркетинг
 синхромаркетинг
 қолдаушы маркетинг
+  қарсы әрекет етуші
105  Тауарларды сатып алған кезде берілетін жеңілдіктер мен шегерімдер сертификаттары қалай аталады?
+  купондар
 жеңілдіктер
 байқаулар
 несие
 тауарды таныстыру рәсімі
106  Бәсекелес тауарлар арасындағы белгілі бір тауар маркасына деген тұтынушының талғамын ұзақ мерзімге қалыптастыру өнері қалай аталады?
 сауда белгісі
 марка
+  брендинг
 фирмалық стиль
 паблик рилейшнз
107 Тұтыну тауарларын жылжытудың ең тиімді формасы:
+ жарнама
PR
өткізуді ынталандыру
жеке сатулар
көрмелер
108 Жарнама – бұл:
онлайндық шара
фирманың қоғаммен байланысын ұйымдастыру арқасында оның мәселелерін шешу
тауарларды тұтынушыларға сатылуын қамтамасыз ететін ынталандыру түрі
тауарды тұтынушыға жеткізетін дербес сауда түрі
+ қаржыландыру көзі көрсетілген, БАҚ арқылы жүзеге асатын тауарлар мен қызметті жылжыту нысаны
109  Жарнаманы жоспарлау процесі қандай кезеңнен басталады:
+ мақсатты аудиторияны таңдау
 жарнама мақсатын анықтау
 хабарлаудың стратегиясы мен тактикасын әзірлеу
жарнама құралдарын таңдау
жарнама тиімділігін бағалау
110  Тауар сапасын, фирманың тура немесе абстрактылы түрдегі бейнесін көрсететін қысқа лозунг немесе ұран – бұл:
 жарнамалық хабар
 жарнама мақсаты
 жарнама стратегиясы
 жарнама тактикасы
+  жарнамалық сөз мәнері немесе слоганы
111  БКТ матрицасындағы «Жұлдыздар» үшін қандай даму стратегиясы қабылдануы керек?
нарықтан кету немесе белсенділікті төмендету
инвестициялау немесе іріктеп дамыту
ең жоғары пайдаға ұмтылу
әртараптандыру арқылы жаңа нарыққа шығу
+ көшбасшылықты сақтау
112  БКТ матрицасындағы «Сауын сиырлар» үшін қандай даму стратегиясы қабылдануы керек?
нарықтан кету немесе белсенділікті төмендету
инвестициялау немесе іріктеп дамыту
ең жоғары пайдаға ұмтылу
әртараптандыру арқылы жаңа нарыққа шығу
+ көшбасшылықты сақтау
113  БКТ матрицасындағы «Сұрақ белгісі» үшін қандай даму стратегиясы қабылдануы керек?
нарықтан кету немесе белсенділікті төмендету
+ инвестициялау немесе іріктеп дамыту
ең жоғары пайдаға ұмтылу
әртараптандыру арқылы жаңа нарыққа шығу
көшбасшылықты сақтау
114  БКТ матрицасындағы «Иттер» үшін қандай даму стратегиясы қабылдануы керек?
+ нарықтан кету немесе белсенділікті төмендету
инвестициялау немесе іріктеп дамыту
ең жоғары пайдаға ұмтылу
әртараптандыру арқылы жаңа нарыққа шығу
көшбасшылықты сақтау
115  Жарнаманың ең қымбат түрі- бұл:
 сыртқы жарнама
 көліктегі жарнама
 Интернет жарнама
+  тележарнама
баспажарнама
116 Төмендегі аталған стратегиялық модельдердің қайсысы ТӨЦ және тәжірибе сынығына негізделі негізделеді:
+ BCG матрицасы
И Ансоффтың "тауар – нарық" матрицасы
PIMS
М Портердің стратегиялық моделі
Дженерал электрик моделі
117 Төменгі баға арқылы фирма нарықтың бір өзгеше сегментін бөліп алатын стратегия – бұл:
шоғырлану стратегиясы.
дифференциация стратегиясы
+ шығындар бойынша басымдық стратегиясы
престижді бағалар стратегиясы
психологиялық тұрғыда баға тағайындау стратегиясы
118 Таңдалған стратегияның қандай экономикалық көрсеткіші маңызды болып табылады
+ пайданың өсуі
шығындардың артуы
маркетинг бюджетінің өсуі
жаңа техникалардың өсуі
ұйымдық құрылымның кеңеюі
119 Үш деңгейлі тауар қозғалысы арнасына мыналар кіреді
өндіруші, тұтынушы
өндіруші, бөлшек саудагер, тұтынушы
өндіруші, көтерме саудагер, бөлшек саудагер, тұтынушы
+ өндіруші, көтерме саудагер, ұсақ көтерме саудагер, бөлшек саудагер және тұтынушы
өндіруші, көтерме саудагер, бөлшек саудагер және тұтынушы
120  Нарықта тауардың/қызметтің бәсекелестік жағдайын қамтамасыз ету әрекеті?
 нарықтың мақсатты сегментін анықтау
 нарықты сегменттеу
 тауарды/қызметті нарықта тестілеу
+  тауарды/қызметті нарықта жайғастыру
 сегментер профилін анықтау
121 Диверсификация стратегиясы неге бағытталған?
нарық үлесін ұлғайтуға
+ жаңа нарықтарға жаңа тауармен шығуға
жаңа нарықтарға бұрынғы тауармен шығуға
тауарды жаңартуға
жаңа тұтынушыларды тартуға
122 И Ансоффтың “Тауар – нарық” стратегияларының қайсысы көп шығын қажет етеді?
нарыққа ену
+ диверсификация
тауар жасау
нарықты дамыту
тауар жасау, нарыққа ену
123 BCG матрицасы бойынша СББ-тің қайсысы ТӨЦ-тің енгізу кезеңіне сәйкес келеді?
+ сұрақ белгілері
жұлдыздар
сауынды сиырлар
иттер
қиын балалар
124 Қандай стратегиялық модель бәсекелестікті терең зерттеуге негізделген?
+ Портер моделі
Ансоффтың «тауар-нарық» моделі
BCG матрицасы
PIMS моделі
GE моделі
125 Тұтынушылардың құндылықтары мен өмір стилінің өзгеруін зерттеуге арналған бағдарлама қалай аталады:
PR
«4Р»
SWOT – талдау
+ VALS
SRI
126 BCG моделі бойынша пайданың едәуір көлемін беретін, бірақ өсу қарқынын қаржыландыру үшін көп ресурстарды талап ететін СББ:
«сауынды сиырлар»
+ «жұлдыздар»
«сұрақ белгісі»
«иттер»
«қиын балалар»
127 Компанияның әрбір бизнесінің тартымдылығы мен тиімділігін бағалауға арналған матрица:
+ General Electric
BCG
И Ансофтың «тауар- нарық» матрицасы
М Портер үлгісі
PIMS
128 И Ансофтың «тауар- нарық» матрицасы бойынша нарықты дамыту стратегиясы келесі жағдайда қолданылады:
диверсификация
ескі нарыққа жаңа тауар ұсыну
фирма жаңа нарыққа жаңа тауарымен шығады
ескі нарыққа ескі тауарымен шығады
+ фирма жаңа нарыққа ескі тауарымен шығады
129 «Иттер» стратегиялық секторының сипаттамасы қандай:
жетілу кезеңін бастан кешіреді, пайда әкеледі
өздігінен қаржыландыруды жүзеге асырады
қаржыға мұқтаж болады, ол табылса сектор жоғары қарқынмен өсуі мүмкін
+ нарықта өспейтін, пайда әкелмейтін тауарлар
өсу қарқыны жоғары, фирмаға көп пайда әкелетін сектор
130 Сатып алушыларды «өмірлік құндылығын» анықтауда оларды ұстап қалу коэффициенті қалай есептеледі?
Ұстап қалу коэффициенті= жылдың басындағы сатып алушылар саны/ жылдың соңындағы сатып алушылар саны
Ұстап қалу коэффициенті=барлық келген сатып алушылар*0,5
Ұстап қалу коэффициенті=сатып алушылардың келу %*100
+ Ұстап қалу коэффициенті= жылдың соңындағы сатып алушылар саны/жылдың басындағы сатып алушылар саны
Ұстап қалу коэффициенті= жылдың соңындағы сатып алушылар саны*кеткен сатып алушылар %
131 Жоспарлауда база ретінде не алынады?
+ мақсаттар мен міндеттер
мәліметтерді талдау
қолда бар ресурстарды анықтау
мүмкіндіктерді келістіру
бәсекелестер деңгейіне жету
132 Маркетингтік тауарларды/қызметті жоспарлаудың баланстық әдісінің мәні неде?
+ қажеттіліктер мен ресурстарды өзара байланыстыру
нормалар мен нормативтерді негіздеу
стратегия әзірлеу бойынша мақсаттар мен міндеттерді қою
есептеулерде математикалық әдістерді қолдану
трендті есептеу және тенденцияларды анықтау
133  Қызмет көрсетудегі маркетинг кешені:
 Е. Маккартидің дәстүрлі «4Р» моделін қамтиды
 ол қызмет көрсетудегі персоналдың мәнінің зорлығына байланысты «5Р» моделінен (бесінші Р– personal) тұрады
 қызмет көрсетудегі персоналмен қатар материалдық куәліктердің мәнділігіне байланысты маркетинг кешені М.Битнер, Б.Бумс ұсынған «6Р» моделінен тұрады (5Р-personal, 6Р–physical evidence – материалдық куәліктер)
+  қызмет көрсету маркетинг кешені М.Битнермен, Б.Бумс ұсынған «7Р» моделінен тұрады, ол дәстүрлі «4Р» және 5-Р – personal, 6-Р – physical evidence (материалдық куәліктер),7-Р– process
 қызмет көрсетудің ерекшелігіне байланысты оның маркетинг кешені тек «3Р» ден тұрады, олар – personal, physical evidence (материалдық куәліктер) және process (процесс)
134 Нарық сегментін таңдап сол сегменттің талаптарын бәсекелестерден жақсы қанағаттандыруға бағытталған стратегия
шығындар бойынша көшбасшылық стратегиясы
кең дифференциация стратегиясы
ассортименттік стратегия
оңтайлы шығындар стратегиясы
+ шоғырландыру стратегиясы
135 Қай стратегияны қолданғанда фирма жаңа нарыққа арналған жаңа тауар шығарады?
+ диверсификация стратегиясы
нарықты дамыту стратегиясы
өнімді дамыту стратегиясы
нарыққа ену стратегиясы
өсу стратегиясы
136 Тауардың сапасын жоғарылату арқылы оны модификациялау келесі жағдайда дұрыс болады
ҒЗТКЖ жүргізуге ресурстар болғанда
+ тауар сапасын жоғарылатуға мүмкіндік беретін технология болғанда
тұтынушылардың жаңартылған тауарға оң көзқарасын көрсететін маркетингтік зерттеулер нәтижесі болғанда
әлемдік нарыққа шығатын кезде
тұтынушы сапаны жақсартуға оң көзқараспен қарайтын болғанда
137 Тауар ассортиментінің тауар номенклатурасынан айырмашылығы
номенклатура ассортимент құрамына кіреді
+ ассортимент номенклатура құрамына кіреді
екеуі тең ұғым
ассортимент номенклатураға қарағанда кең түсінік
ассортиментті кәсіпорын өзі анықтайды
138 Тауар номенклатурасының кеңдігі
ассортименттік топ шеңберіндегі жекелеген тауар нұсқалары мен сұрыптарының саны
+ ассортименттік топтардың жалпы саны
кәсіпорынның пайдасын қамтамасыз ететін ассортменттің саны
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ететін ассортименттің саны
кәсіпорынның рентабелділігін қамтамасыз ететін тауарлар саны
139 Компанияның тауар саясатының міндеті
неғұрлым көп тауар өндіруге ұмтылу
тауарды сатып алғысы келетін тұтынушылар іздеу
+ тауарлардың өмірлік циклі мен бәсекеге қабілеттілігін басқару
тауар ассортиментін кеңейту
пайдалы тауар ассортименттерін басқару
140 Кәсіпорынның шаруашылық бөлімшелері арасындағы шектеулі ресурстарын үлестіру тәсілі
өсу стратегиялары
функционалдық стратегиялар
+ қоржындық стратегиялар
бәсекелестік стратегиялары
жайғастыру стратегиялары
141 Маркетингтік қызмет пайдасыз өнімдерді ауыстыруға, ынталандыратын бағаларды қоюға, тауар жеткізу мерзімін қысқартуға, жаңа нарықтық сегменттерді құруға бағытталған стратегия
шектеулі өсу стратегиясы
диверсификация стратегиясы
өсу стратегиясы
қайта инвестициялау стратегиясы
+ қорғаныс стратегиясы
142 ТӨЦ қай кезеңінде ең төменгі баға белгіленеді
енгізу
өсу
кемелдену
+ құлдырау
шарықтау
143 Кәсіпорынның маркетингтік мүмкіндіктерін талдау үшін келесідей әдістер қолданылады
қаржылық талдау, экономикалық талдау
бухгалтерлік талдау, жағдайлық талдау
+ жағдайлық талдау, SWOT-талдау, STEP -талдау
сегменттік талдау, АВС талдауы
SWOT-талдау, АВС талдауы, қаржылық талдау
144 Ұйым мақсаттарын, мүмкіндіктерін, ресурстарын және жаңа нарықтық мүмкіндіктерді сәйкесінше үйлестіріп ұстап тұруды басқару процесі- бұл:
+ стратегиялық жоспарлау
басқару
бақылау
болжау
жедел жоспарлау
145 Компанияның қандай да бір қызмет түрін және нарықтағы алатын орнын анықтайтын ұзақ мерзімді бағдар-бұл:
+ жоспар
миссия
бағдарлама
болжам
басқару
146 Жаңа немесе жетіліп, жаңғыртылған тауарларды әзірлеп, қазіргі нарыққа сату арқылы өткізу көлемін ұлғайту стратегиясы - бұл:
+ нарыққа ену стратегиясы
нарықты дамыту стратегиясы
тауарды әзірлеу стратегиясы
  диверсификация стратегиясы
жоспарлау
147 Бар тауарлардың жаңа нарықтарда өтуін ұлғайту немесе тұтынушыларды бұрынғы өнімді жаңаша қолдануға шақыру стратегиясы – бұл:
нарыққа ену стратегиясы
+ нарықты дамыту стратегиясы
тауарды әзірлеу стратегиясы
  диверсификация стратегиясы
тактика
148 Тауарларды жылжытуды қарқындату және бәсекеге қабілетті бағалар қою арқылы бар тауарларды нарықта өткізуді ұлғайту мақсатында қолданылатын стратегия қалай аталады?
+ нарыққа ену стратегиясы
нарықты дамыту стратегиясы
тауарды әзірлеу стратегиясы
диверсификация стратегиясы
шабуыл стратегиясы
149 Фирманың жаңа тауарлармен жаңа нарықтарға шығуы қалай аталады?
нарыққа ену стратегиясы
нарықты дамыту стратегиясы
тауарды әзірлеу стратегиясы
+ диверсификация стратегиясы
стратегия и тактика
150 Нарыққа ену стратегиясы қалай сипатталады?
+ тауарларды жылжытуды қарқындату және бәсекеге қабілетті бағалар қою арқылы бар тауарларды нарықта өткізуді ұлғайту мақсатында қолданылады
бар тауарлардың жаңа нарықтарда өтуін ұлғайту немесе тұтынушыларды бұрынғы өнімді жаңаша қолдануға шақыру
жаңа немесе жетіліп, жаңғыртылған тауарларды әзірлеп, қазіргі нарыққасату арқылы өткізу көлемін ұлғайту
  фирманың жаңа тауарлармен жаңа нарықтарға шығуы
ескі нарықа ескі тауармен шығу

Приложенные файлы

  • docx 10798703
    Размер файла: 128 kB Загрузок: 3

Добавить комментарий