ХАРАКТЕРИСТИКА ИМАДИЕВА А[1].М.€л-Фараби атындаCы JазаK `лттыK УниверситетініS биология ж‰не биотехнология факультеті, биотехнология кафедрасыныS магистранты
Имадиева Аяулы МухтарKызына

МІНЕЗДЕМЕ
А.М. Имадива, 1989 жылы Алматы облысы, ТалCар Kаласында туылCан, aлты KазаK.
Имадиева Аяулы МухтарKызы 2007 жылы ТалCар KаласыныS С.Сейфуллин атындаCы №2 KазаK орта мектебін бітірген. 2007 жылы ‰л-Фараби атындаCы JазаK `лттыK УниверситетініS биология факультетіне т_сіп, 2011 жылы «050701-Биотехнология» мамандыCыныS бакалавриат б™лімін Kызыл дипломмен аяKтап, атаулы жылдыS Kырк_йегінен магистрантураCа оKып жатыр.
А.М. Имадива 2009 жылдан бастап микробиология кафедрасыныS «Kолданбалы микробиология» зертханасында микроорганизмдер биотехнологиясы баCытында маманданCан. Bылыми – зерттеу жaмысын ластанCан KоршаCан орта объектілерін биоремедиациялау ‰дістерімен байланысты ж_ргізіп келеді. Магистрлік диссертациясыныS таKырыбына байланысты А.М. Имадиева аCын суларды табиCаты ‰рт_рлі ластаCыштардан тазартуда Kолданылатын иммобилизденген биопрепараттар алуCа Kажетті гетеротрофты бактериялардыS деструктивты белсенділігін зерттеп, микробиологиялыK, биохимиялыK ж‰не физикалыK д‰ст_рлі ‰дістерді игерді. Сонымен Kатар, ластанCан аCын сулардан б™лініп алынCан гетеротрофты бактерияларды д‰ст_рлі микробиологиялыK ж‰не генетикалыK идентификациялау ‰дістерін, олардыS физиология-биохмиялыK ж‰не адсорбциялыK Kасиеттерін, к™мірсутектер KатысындаCы деструктивтік белсенділігін зерттеу ‰дістеріне ™те жоCары деSгейде даCдыланды.
Имадиева Аяулы Cылыми-зерттеу жaмыстарыныS н‰тижелері бойынша «БиотехнологиялыK зерттеулердіS Kазіргі жаCдайы ж‰не жетістіктері» атты ХалыKаралыK Cылыми – практикалыK конференцияCа, «Астана Биотех 2011» атты 2-ші ХалыKаралыK ж‰не «Биотехнология, Нанотехнология ж‰не физико-химиялыK биология» атты 3-ші ХалыKаралыK конференцияларCа, 2011 жылдыS студенттер мен жас CалымдарCа арналCан «Bылым ‰лемі» ж‰не 2012 жылы JР Мемлекеттік ел таSбаларыныS 20 - жылдыCына арналCан «Bылым ‰лемі» ХалыKаралыK Cылыми конференцияларына Kатысты. Зерттеу жaмыстарыныS н‰тижелері 3 маKала ж‰не 4 тезис ретінде жарияланды.
Имадиева Аяулы жауапкершілігі мол, aKыпты,™з жaмысын тыSCылыKты орындауCа Kабілетті магистрант, ™зініS алCырлыCымен, біліктілігімен, байсалдылыCымен к™зге т_се білді. ОKытушылар мен ™з достарыныS арасында ™те сыйлы. JоCамдыK жaмыстарCа белсенді атсалып, сабаCын ж‰не Cылыми - зерттеу жaмыстарын орындау деSгейі жоCары магистарнт.
Имадиева Аяулы МухтарKызы білім мен CылымCа деген ынтасы ™те зор, болашаCынан _міт к_ттіретін жас биотехнолог маман болады деген сенім білдіреміз.
Биология ж‰не биотехнология
факультетініS деканы, б.C.д., профессор Т.М.Шалахметова


Биотехнология кафедрасыныS
меSгерушісі, б.C.д., профессор Б.К.ЗаяданПриложенные файлы

  • doc 10811485
    Размер файла: 36 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий