Тест псих и нарк интерн каз


ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ
НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ
Жалпы медицина факультетінің интерндеріне арналған психиатрия және наркология пәні бойынша емтихан тесттерінің тізімі, шифры - 051301
Шымкент – 2014 ж.
Кафедра мәжiлiсiнде қаралды
“__” _____ 20 ___ ж. N____ хаттамасы
Кафедраның меңгерушісі_________________
Жүйелік әдiстемелiк комиссия мәжiлiсiнде талқыланып бекітілінген.
“____”_________ 20__ ж. N____ хаттамасы
Төрағасы _________________________________________
~ Психиатриялық және наркологиялық күндізгі стационарлардың емдік көмек көрсетуіне ... бар науқастар кірмейді.
|травматикалық церебрастениясы+
|эпилептикалық статусы
|алкогольді делириі
|баяу ағымды шизофрениясы
|наркоманиясы
~ Науқастарды наркологиялық ауруханаға жатқызу көрсеткішіне ... жатпайды.
|соттық-психиатриялық экспертиза+
|алкоголизм
|алкоголь сурагаттарымен улану
|токсикомания
|наркомания
~ Наркологиялық стационарлардың негізгі қызметіне ... жатады.
| наркоманияға шалдыққан науқастарды емдеу +
|соматикалық ауруларды анықтау
| алкоголизмге шалдыққан науқастарды анықтау
| психикалық науқастарды емдеу
| токсикоманияға шалдыққан науқастарды анықтау
~ Дереализацияға ... тән.
| қоршаған ортаны жалған қабылдау+
|өзіндік «Мен» сезімін жоғалту
|шынайы объектісіз қабылдау
|қоршаған ортаны бөтенсіну
| қоршаған ортаны қате қабылдау
~ Шынайы галлюцинацияға тән емес белгі ... .
|“жасанды”, “әдейі істелінген” ойынан күйзелу+
| шынайы проекция
| шынайы объектімен идентифиациялау
| сыртқы проекцияілігі
| образдардың айқындылығы, тірі көрінуі
~ Қабылдау өзгерістеріне жатпайтын бұзылыстар ... .
| абулия+
| парастезия
| анестезия
| гипестезия
| сенестопатия
~ Белгілі орында және уақытта шынайы объектісіз қабылдау ... деп аталады.
| галлюцинациялар+
| сенестопатиялар
| иллюзиялар
| метаморфопсиялар
| дисморфопсиялар
~ Ішкі органдардан таралатын күйдіру, қысым, тартылу сезімдер ... деп аталады.
| сенестопатиялар+
| гиперестезиялар
| дисморфопсиялар
| иллюзиялар
| гипногогикалық галлюцинациялар
~ Сендірілген галлюцинацияларға ... тән.
| шизофренияға+
| интоксикациялық психоздарға
| делириге
| реактивті психоздарға
| психопатияларға
~ Висцеральді галлюцинациялардың сенестопатиядан айырмашылығы ... .
| белгілі бір ішкі мүшедегі зат сезімі+
|орналасудың айқындығы
|пайда болуына объективті себептің болмауы
| орын ауыстырылуы
| құйтұрқы
~ Псевдогаллюцинациялардың критерийлері ... .
| сыртқы ортада шынайы орналасуы жоқ+
|сыртқы ортада шынайы орналасуы бар
| ұйқы кезінде пайда болады
| ояну кезінде пайда болады
| көру алаңынан тыс жерде орналасады
~ Қарапайым галлюцинацияларға ... жатады.
|фотопсиялар+
|гипногогикалық галлюцинациялар
|гипнопомпикалық галлюцинациялар
|экстракампиндік галлюцинациялар
|Шарль Бонне типті галлюцинациялар
~ Психосенсорлы бұзылыстарға ... жатпайды.
| сенестопатиялар+
| метаморфопсиялар
| макропсиялар
|дене схемасының бұзылысы
| микропсиялар
~ Науқас таныс емес адамдардың өзара сөйлесуінен өзіне қатысты қауіпті және балағаттауды естиді, бұл бұзылыс ... деп аталады.
| есту галлюцинациялары+
|комментирлеуші галлюцинациялар
| нейтральді галлюцинациялар
| рефлекторлі галлюцинациялар
| эпизодтық галлюцинациялар
~ Деперсонализация - бұл ... бұзылысы.
| сезіну мен қабылдаудың+
| естің
| өзіндік сананың
| ойлаудың
| интеллектің
~ Қабылдау бұзылыстарына ... синдромы жатады.
| галлюцинация+
| депрессия
| маниакальді
| кататоникалық
| ұстамалы
~ Астеникалық симптоммен жүретін өзіндік денінің саулығына жоғарғы зейінмен қарау ... синдромға тән.
| астено – ипохондрикалық +
|астено – абуликалық
| астено – невротикалық
| астено - депрессивтік
| апатико - абулитикалық
~ Ойлау темпінің бұзылысына ... жатпайды.
|резонерлық+
|ойдың секіруі
| шперрунг
|ментизм
| ойлаудың баяулауы
~ Науқас сөзінің жекелеген сөздерден, байланыссыз пікірлерден тұруы, ойлау бұзылысының ... түріне жатады.
| байланыссыз+
| үзілмелі
| резонерлық
| паралогикалық
| аморфты
~Ойлау бұзылысының инкогерентті (байланыссыз) түрі ... пайда болады.
| аменцияда+
| делирийде
| онейроидта
|сананың бұлыңғырлы бұзылысында
| обнубиляцияда
~ Сандырақ критерилеріне ... жатпайды.
| критикалық қатынас+
| ойдың жабысқақтығы
|патологиялық құрамды ой
| логикалық коррекцияға келмеуі
| шындықты теріс қабылдау
~Ментизм жиірек ... синдромында кездеседі.
| психикалық автоматизм+
| паранойяльды
|маниакальды
| Корсаков
|ипохондриялык
~Агглютинация - бұл ... .
|әр түрлі, бір-біріне сәйкес емес ұғымдардың қосарлануы+
|жаңа түсінік
|бос негіссіз талдаулар
|ауыртпашылық ойлардың ағымы
| ойлардың ағымының тоқтауы
~Паралогиялық ойлау ... жиі кездеседі.
|шизофренияда+
| психопатияда
| эпилепсияда
| неврозда
| инволюционды психозда
~Жабысқақ ойларға ... жатпайды.
| абулия+
| клаустрофобия
| кардиофобия
|дисморфомания
| сифилофобия
~Суицидальды ойлар ... тән емес.
| дисморфоманияға+
| истерияға
| депрессияға
| галлюциноздарға
| шизофренияға
~ Жабысқақ қорқынышқа ... жатқызуға болмайды.
| дисморфоманияны+
| сифилофобияны
| танатофобияны
| клаустрофобияны
| кардиофобияны
~Ойлау қызметінің айқын түрде жылдамдауы ... деп аталады.
|секірмелі ойлар+
| ментизм
| резонерлық
|вербигерация
|персеверация
~Ойлардың еріксіз ағымы – бұл … .
| ментизм+
| персеверация
| шперрунг
| резонерлық
| жабысқақ ойлар
~ Ойлау патологиясына ... жатпайды.
| криптомнезия+
| жылдамдау
| шынайы-бейнелі ойлар
| тежелу
| резонерлық
~ Әлеуметтік қауіпті ... бар науқастар төндіреді.
| императивті галлюцинациясы+
| астеникалық синдромы
| истерикалық синдромы
| Корсаковтік синдромы
| парафренді синдромы
~Ойлаудың темпі бойынша бұзылысына ... жатпайды.
| тыңғылықтылық+
| ментизм
| шперрунг
| жылдамдау
| баяулау
~Ойлаудың жылдамдауына ... тән емес.
| төмен өнімділік +
| ассоциацияның көбеюі
| зейіннің үзіктілігі
| патологиялық тыңғылықтылық
| ойдың еріксіз ағымы
~Кең маштабты, фантастикалық құрамды сандырақ ойлар ... синдромға тән.
| парафрендік +
| галлюцинаторлы
| параноидты
| паранойялды
| Кандинский-Клерамбо
~Фиксациялық амнезия ... синдромға тән.
| Корсаков+
| психоорганикалық
| астеникалық
| депрессивті
| маниакальді
~Ес пен интеллектің бұзылуы ... тән емес.
|неврастенияларға+
| эпилепсияларға
| өршімелі салдануға
| церебральді атеросклерозға
| шизофренияға
~Конфабуляция ... болмайды.
| неврозда+
| мидың травматикалық зақымдалуында
|бас миының тамырлық зақымдануында
|ми сифилисінде
| алкогольді энцефалопатияда
~ Корсаков синдромына ... кірмейді.
| ассоциативті үдерістің жылдамдауы+
| өршімелі амнезия
| фиксационды амнезия
| конфабуляция немесе псевдореминисценция
| кеңістік пен уақыттағы дезориентация
~Өршімелі амнезия ... кездеспейді.
|маниакальді - депресивті психозда+
| кәрілік психозында
| Пик ауруында
| өршімелі салдануда
| бас миының атрофиялық ауруларында
~Естің сандық бұзылысына ... жатпайды.
| конфабуляция+
| гипермнезия
| гипомнезия
| амнезия
| өршімелі амнезия
~Естің сапалық бұзылысына ... жатпайды.
| антероградты амнезиялар+
| псевдореминисценциялар
| конфабуляциялар
| парамнезиялар
| криптомнезия
~Естің толық жоғалуы – бұл ... .
| амнезия+
| апатия
| апраксия
| афазия
| абулия
~Алкоголизмдегі амнезиялық психоз ... сипатталған.
| С.С.Корсаковпен+
| Альцгеймермен
| Э.Крепелинмен
|О.В.Кербиковпен
| В.П.Сербскимен
~Корсаков синдромына ... кірмейді.
| ментизм+
| фиксационды амнезия
|конфабуляция
| жеке тұлғалық дезориентировка
| кеңістіктегі дезориентировка
~Психоорганикалық синдромға ... кірмейді.
| кататония+
| ойлаудың әлсізденуі
| аффектінің ұстамсыздығы
| ментизм
| дисмнезия
~ Деменция ... кездеспейді.
| психопатияда+
|бас миының атрофиялық үрдістерінде
| үдемелі салдануда
| обсессивті психозда
| бас сүйек жарақатында
~Танымдық қызметтің тұрақты төмендеуімен жүретін ертеректе алған білімнің және тәжірибелі дағдылардың жоғалуы ... деп аталады.
| деменция+
|олигофрения
|псевдодеменция
|амнезия
|психикалық инфантилизм
~Туа пайда болған кем ақылдылық ... деп аталады.
| олигофрения+
| парциальді кем ақылдылық
| Пик ауруы
| деменция
| Альцгеймер ауруы
~Жанұя және сексуалды өмір психогигиенасы түсінігіне … кірмейді.
|сексуалдық бұзылыстары бар науқастарға медициналық көмек көрсету+
|ажырасулардың алдын алу
|сексуалды қарым-қатынас аймағында санитарлы ағарту жұмыстары
|жанұяны жоспарлау
|жыныстық тәрбие
~Еңбектік ұжымның психогигиенасына … кірмейді.
|кәсіптік ортадағы физикалық қасиеттерді оптимизациялау+
|ұжымда психологиялық климатты жақсарту
|өнеркәсіпте қатысушыларға, функционалды топтарға психологиялық сәйкес тұлғаларды таңдау
|еңбектік үдерістің біріңғай ритмін қамтамасыз ету
|еңбектік үдерістің физикалық ритмін қамтамасыз ету
~Психотерапевтикалық көмекті көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының жүйесіне … кірмейді.
|30 000 халыққа қызмет көрсететін территориальды ауруханалар+
|30 000-нан асатын халыққа қызмет көрсететін территориальды ауруханалар
|психоневрологиялық диспансер
|наркологиялық диспансер
|психиатриялық аурухана
~Наркологиялық диспансердегі психотерапевтикалық кабинетте емдік-профилактикалық шараларға … кірмейді.
|алкоголизммен ауыратындарды диспансерлік қарау+
|топтық психотерапия
|жанұялық психотерапия
|гипносуггестивті психотерапия
|аутогенді жаттығу және жағдайлық-психологиялық тренинг
~Жалпысоматикалық ауруханадағы психотерапевтикалық кабинеттің негізгі мақсатына … кірмейді.
|наркоманиямен науқастарды емдеу+
|кабинетте емдеуге науқастар арасында консультативті-диагностикалық іріктеу жүргізу
|психотерапевтикалық әдістермен медициналық көмек көрсету, керек болса оларға комбинирленген медикаментозды және физикалық әдістермен емдеу
|медико-психологиялық консультация, психологиялық диагностика және коррекция өткізу
|шылым шегуді тоқтатамын дейтіндерге көмек көрсету
~Психоневрологиялық диспансерде ұйымдастырылған психотерапевтикалық кабинетте амбулаторлы қабылдау жүргізетін дәрігерлер саны … .
|10+
|8
|5
|4
|6
~Стационарлы психотерапевтикалық көмек ... көрсетілмейді.
|невротикалық реакциясы бар науқастарға+
|невроздың ауыр созылмалы формалары бар науқастарға
|ОЖЖ органикалық патологиясы аясындағы невротикалық бұзылысы бар науқастарға
|күнделікті әлеуметтік орта декомпенсация көзі болып табылатын тұлғаларға
|психикалық реакциясы бар науқастарға
~Казіргі таңда психотерапевтикалық көмек көрсету ұйымдарына тән емес үрдіске ... жатады.
|стационарлы психотерапевтикалық көмек басымдылығы+
|қызмет көрсететін халыққа территориальды жағынан да және әлеуметтік-психологиялық жағынан да жақын болуы
|жалпысоматикалық емдік-профилактикалық мекемелерге енгізу
|амбулаторлы психотерапевтикалық көмек басымдылығы
|амбулаторлы неврологиялық көмек басымдылығы
~"Жалпы психотерапия" түсінігіне … кірмейді.
|наркопсихотерапия+
|қорғау-қалпына келтіру тәртіпті қалыптастыру
|психогенияларды алдын алу
|ятрогенді факторларды жою
|интрогенді факторды жою
~Шет елдерде психотерапия тарихы ... ғалымның атымен байланысты ЕМЕС.
|Консторум+
|Месмер
|Адлер
|Шульц
|Маслов
~Эпилепсияға жиірек ... тән.
| ойлаудың тыңғылықтылығы+
| амбитенденттілік
| апатия
| амнезия
| амбиваленттілік
~Патологиялық аффект ... ерекшеленбейді.
| абулиямен+
| айқын қозғалу көріністерімен
| сананың бұлыңғырлануымен
| амнезиямен
| мінез-құлық қадағалауының төмендеуімен
~Депрессивті синдромның құрамына ... кірмейді.
| менмендік сандырағы+
| күйзелу
| өзін-өзі кінәләу сандырағы
|ойлаудың тежелуі
| естің төмендеуі
~Эмоциональді фонның патологиясына ... жатпайды.
|абулия+
| паратимия
| дисфория
| мания
|үрей
~Дисфория ... тән емес.
| МДП, маниакальді фазада+
| эпилепсияға
| неврозға
| психопатияға
| алкоголизмге
~Адамның қоршаған ортамен қарым-қатынасының үзілуімен бейнеленетін психологиялық шектелудің ауыр түрі - бұл ... .
| аутизм+
| апатия
| абулия
| ступор
| негативизм
Науқаста қозғалыстың, белсенділіктің артуы, іскерліктің жоғарылауы ... байқалады.
| манияда+
| эйфорияда
| дисфорияда
| морияда
| гиперкинезияда
~Жабысқақ іс-әрекеттің түрі ... .
| пиромания+
| геронтофилия
| канцерофобия
| педофилия
| агарофобия
~Сананың патологиялық мастанудағы бұзылысы ... .
| бұлыңғырлан+
| есеңгіреу
| делирий
| онейроид
| аменция
~Сезімнің болмауымен ерекшеленетін терең немқұрайдылық ... деп аталады.
|апатия+
| адинамия
| анестезия
| депрессия
| дисфория
~Тағамға қажеттіліктің патологиялық жоғарылауы.
|булимия+
| анорексия
| пиромания
| клептомания
| полидипсия
~Әуестіктің бұзылысына ... жатпайды.
| клаустрофобия+
|нервтік анорексия
|полидипсия
|абулия
| клептомания
~Әуестік бұзылысына ... жатпайды.
| мутизм+
| дромомания
| фетишизм
| наркомания
| пиромания
~Аштық сезімінің төмендеуі немесе жоғалуы ... .
| анорексия+
| апраксия
| абулия
|негативизм
| апатия
~Сананың бұлыңғырлануында ... байқалады.
| зейін концентрациясының бұзылуы+
| эмоциональді лабильділік
|жағдайды талдаудың қиындауы
|фиксациялық амнезия
| танымдық қызметтің төмендеуі
~Делирий ... кездеседі.
| алкоголизмде+
|шизофренияда
| жедел тамырлық психозда
| истериялық психопатияда
| жедел жарақаттық психозда
~Делирийге ... тән емес.
| қозғалыссыздық+
| қорныныш
| көру галлюцинациясы
| мутизм
| қоршаған ортадағы дезориентировка
~Онейроидқа ... тән емес.
| шынайы көру галлюцинациясы+
| антагонистік сандырақ
| кататоникалық бұзылыс
| психомоторлы қозу
| орындағы, уақыттағы және жеке тұлғадағы бағдарсыздық
~Аменцияға ... тән емес.
| болып жатқан оқиғаларды түсіну+
| нашар болжам
| өйлеудің байланыссыздығы
| ауырсынушылық уайымдарды есте сақтау
| сананың терең есеңгіреуі
~Сананың бұлыңғырлану варианты.
| амбулаторлы автоматизм+
| абсанс
| делирий
|фугалар
|транстар
~Сананың психотикалық патологиясына ... жатпайды.
| сопор+
| обнибуляция
| делирий
| бұлыңғырлану жағдайы
| онейроид
~Жедел алкогольді психозда ... ем жүргізіледі.
| стационарлық+
| үйде
|амбулаторлы
| күндізгі стационарда
| түнгі стационарда
~Ауруханаға жедел түрде жатқызу көрсетіліміне ... жатпайды.
| амбулаторлық емнің нәтижесіздігі+
| суицидтік іс-әрекеттер
| қоршаған ортаға қауіптілік
| агрессивті тенденция
| психомоторлық қозу
~Наркологиялық қызметтің принциптеріне жатпайды.
|таңдамалы+
|тегін
|баршаға тиімді
| қолайлы
| жоспарлы
~Шұғыл ауруханаға жатқызылмайтын жағдай ... .
|лакунарлы деменция+
| сананың бұлыңғыр бұзылысы
|алкогольды делирий
| суициттік ойлармен жүретін депрессивті жағдай
| психомоторлы қозу
~Психикалық қызметтің бұзылуынсыз жүретін иллюзиялар ... деп аталады.
| функциональді+
| есту
| аффективті
| вербальді
| парейдолиялық
~Дереализацияда ... байқалмайды.
| өзіндік сананың бұзылыстары+
| қоршаған ортаны теріс қабылдау
| критикалық қатынастың бұзылуы
| ортаның жалғандығы, өзгергендік сезімі
| қоршаған өмірдің бөтендігі
~Экстракампинді галлюцинация бұл ... .
| көру бейнелерінің науқастың көру алаңында емес жанынан, артынан проекциялануы+
|фотопсия
| ояну кезінде пайда болатын галлюцинациялар
| ұйқыға кету кезінде пайда болатын галлюцинациялар
| псевдогаллюцинациялар
~Липман симптомы … галлюцинацияға тән.
| сендірілген+
| гипногогикалық
| функциональді
| гипнопомпикалық
| есту
~Шынайы көру галлюцинациясы ... жиі кездеседі.
| алкогольді делирийде+
|реактивті психозда
|шизофренияда
|эпилепсияда
|МДП
~Объектілердің формасын, көлемін, кеңістікте орналасуын қате қабылдау ... деп аталады.
| метаморфопсия+
|шынайы галлюцинация
| иллюзия
|сенестопатия
| псевдогаллюцинация
~Асқазанда «тірі ағзаның» болу сезімі – бұл ... .
| висцеральді галлюцинация+
| сенестопатия
| шынайы галлюцинация
|иллюзия
|аутометаморфопсия
~Шынайы галлюцинацияның критерийі.
| галлюцинацияның айқын сезімділігі+
| галлюцинацияның бас ішінде орналасуы
| «орындалғандық» критериі
| психикалық «Мен»-ге ықпалы
| науқастың өз жағдайына критиканың болуы
Иллюзия – бұл ... .
| реальді заттарды қате, жалған қабылдау+
| реальді заттарды өтірік қабылдау
| аяқ-қолдардың ұлғаю жалған сезімі
| бас ішінде бейнелерді көру
| қате ойлар
Сандырақ критерийлеріне ... жатпайды.
|ойлар жабысқақтығы +
|ойлардың патологиялық құрамы
| пайда болудың ауырсынулы негізі
| ойлардың дұрыстығына сендіру
| логикалық коррекцияға келмеуі
~Ойлаудың персеверациясы – бұл ... .
| белгілі бір ұғымда және жауаптарда тоқтап қалу+
| ментизм
| ойлаудағы логикалық байланыстың болмауы
|бос талдауға бейімділік
| бөлек ойлардың арасындағы байланыстың болмауы
~Біріншілік сандыраққа ... жатпайды.
| тектілік+
| ойлап табу
| реформаторлық
| қызғанушылық
| өзін-өзі кінәлау
Біріншілік сандырақтың екіншілік сандырақтан айырмашылығы.
| дәлелдеу жүйесі+
| тұрақты сенімділік
| жалған ой қорытындысы
| коррекцияның жоқтығы
|коррекцияға келмейтіндігі
~Жедел гашишті психозды жою үшін ... қолданылмайды.
|литий тұздары+
|ноотропил
|витаминдер
|галопредол
|дезинтоксикациялық терапия
~Кокаин қолданатын нашақорлардың неврологиялық бұзылыстарына ... жатпайды.
| қарашықтың тарылуы+
|бұлшықет гипертониясы
|гиперрефлексия
|бас ауруы
|гипергидроз
~Эфедронды қолдану нәтижесінде болатын интоксикациялық психоздың ұзақтығы.
|3-4 сағат+
|1-2 күн
|1-2 апта
|3-4 апта
|2 ай
~Алкоголизмде ... кездеспейді.
|есірткілерге патологиялық қызығушылық+
|проградиентті ағым
| спиртті ішімдіктерге патологиялық қызығушылық
| алкогольді қабылдауды тоқтату кезінде абстиненция синдромының пайда болуы
|нақты соматоневрологиялық бұзылыстар мен психикалық деградацияның дамуы
~Обсессияға ... жатпайды.
|фобиялар+
|контрасты құштарлық
|дипсомания
| күдіктілік
| ритуалдар
~Алкоголизм кезінде ас қорыту жолдары патологиясында ... жиі кездеседі.
|алкогольді гепатит+
|алкогольді гастрит
|алкогольді холецистит
|алкогольді дуоденит
|алкогольді энтероколит
~Эпилепсиясы бар маскүнемдерді емдеуде ... тағайындалмайды.
|арнайы алкогольге қарсы дәрілер+
|тырысуға қарсы препараттар
|дегидратациялық дәрілер
|психотерапия
|психотропты дәрілер
~Наркологиялық тәжірибеде қолданылатын жалпы қуаттандырушы және тонизирлеуші дәріге ... жатады.
|тизерцин+
|ноотроп
|қызғылт родиола және женьшень препараттары
|40% глюкоза ерітіндісі
|витаминдер
~Кокаинді қолданудың негізгі тәсілі ... болады.
|ингаляциялық+
|егу
|ішу
|шегу
|шәйнау
~ Кокаинның өлім дозасы болып ... саналады.
|1000-1200мг+
|700-900мг
|800-850мг
|500-700мг
|300-400мг
~Жедел гашишті улану белгілеріне ... жатпайды.
|агрессия+
|көңіл-күйдің көтерілуі
|белсенділік
|қозғыштық
|эйфория
~ Кокаинмен уланғанда ... болмайды.
|гипотензия+
|дене қызуының көтерілуі
|көздің қышуы
|жүрек аритмиясы
|зәршығарудың жиілеуі
~Еріксіз бөгде адамның оқиғаларын өзіне меншіктеу … деп аталады.
| криптомнезия+
| конфабуляция
| амнезия
| псевдоременисценция
| экмнезия
~Кокаинды нашақорларларда ... байқалмайды.
|интенсивті тремор+
|депрессия мен суицидті қауіп
|ұйқының бұзылысы
|агрессия
|бас ауру
~Гашишты абстиненцияда ... болмайды.
|ұйқышылдық+
|есінеу
|түршігу
|тахикардия
|мидриаз
~Жүрек-қан тамырлары аурулары ішінде алкоголизмге ... тән.
|кардиомиопатия+
|гипертониялық ауру
|жүректің ишемиялық ауруы
|Рейно ауруы
|нейроциркуляторлы дистония
~Гашишты наркоманияда абстиненцияның ұзақтығы ... .
|1-3 күн+
|3-5 күн
|7-12 күн
|5-7 күн
|10-15 күн
~Амнестикалық бұзылыстар ... синдромына жатады.
| Корсаков+
| Кандинский-Клерамбо
| кататониялық
| гебефрениялық
| делириозді
~Өз-өзіне қол жұмсау ... синдромда жиі кездеседі.
|депрессивті+
|параноидты
|галлюцинаторлы
| кататоникалық
|маниакальді
~Депрессивті синдромға ... симптомы кірмейді.
|өз мүмкіншіліктерін шектен тыс бағалау+
|үрей
| қозғалыстың тежелуі
|өзіндік толымсыздық ойы
| ойлаудың тежелуі
~Апатико-абулитикалық бұзылыс ... дефект негізі.
| шизофренияның+
| эпилепсияның
| бас миының травматикалық зақымдалуының
| психопатияның
| алкоголизмнің
~Эмоцияның амбивалеттілігі бұл ... .
| қарама- қарсы сезімдердің қатар пайда болуы+
|ситуацияға тұрақсыз сезім
|эмоцияның ұстамсыздығы
| жақсы көңілден беймаздыққа жеңіл өту
|эмоциональді лабильділік
~Патологиялық аффект – бұл ... .
| сананың бұлыңғырлануымен жүретін активті қозғалыс реакциясы +
|сананың бұлыңғырланбауымен жүретін активті қозғалыс реакциясы
|жоғарғы көңіл- күй кезіндегі жоғарғы қозғалғыштық
| ақымақтық көңіл-күй
| қысқа уақыттағы сананың бұлыңғырлануы
~Кататоникалық ступор құрамына ... кірмейді.
|бұлшық ет гипотонусы+
|тамақтан бас тарту
| каталепсия
| негативизм
| қозғалыссыздық
~Кататониялық синдромға ... тән емес.
| фиксациялы амнезия+
| негативизм
| мутизм
| каталепсия
| эхолалия
~Психомоторлы қозуға ... синдромы жатпайды.
| ступор+
| маниакальді
| гебефреникалық
| кататониялық
| делириозды
~Ерік бұлысына ... жатпайды.
| апатия+
| абулия
| парабулия
| гипобулия
| гипербулия
~Қаңғыруға құштарлықтың жоғарлауы – бұл ... .
|дромомания+
| анорексия
| булимия
|пиромания
| клептомания
~Сана патологиясының психотикалық түріне ... жатпайды.
| обнубиляция+
|бұлыңғырлану
| аменция
| онейроид
|делирий
~Делирийдің этиологиясына ... фактор жатпайды.
| психогенді+
| алкогольді
| соматикалық
| инфекционды
| токсикалық
~Сананың бұлыңғырлану бұзылысынан дисфорияның ерекшелігі ... .
| орта мен уақытта дезориентация+
| қатігездік аффекті
| агрессия
| пароксизмальдің пайда болуы
| эпилепсияда пайда болу
~Сананың сопорлық бұзылысына ... тән емес.
|жеке тұлғадағы бағдар+
| уақыттағы бағдар
| сөйлеу контактісің жоқтығы
| орынды бағдар
| қатты қозуда қозғалғыштық және мимикалық реакциялардың сақталуы
~Делириден сананың онеройдты бұлыңғырлануының айырмашылығы ... .
| аллопсихикалық дезориентация+
| фантастикалық алаңдаушылық тип
| шынайы көру галлюцинациясы
| қозғалысты қозу
|бөлікті амнезия
~Сана бұзылысы синдромының критерилері.
| реальді болмыстан бас тарту+
| қоршаған ортаны қабылдаудың айқындылығы
| қоршаған ортаныда ориентирдің сақталуы
| конфабуляция
| параноид
~Қоғамға қауіпті сана бұзылысының түрі.
| бұлыңғырлы+
| аментивті
| онейроидты
| кома
| сопор
~Сананың бірнеше секундтық бұзылысы ... .
| абсанс+
|бұлыңғырлану
|делирий
|аменция
| онейроид
~Алкоголизмнің патогенетикалық еміне ... жатады.
| шартты-рефлекторлы ем+
| дезинтоксикациялық ем
| инсулинді шокты ем
| витаминотерапия
| ЭСТ
~Толеранттылық – бұл ... .
| мастануға әкелетін алкогольдің минимальді дозасы+
| алкогольдың тәуліктік дозасы
| алкогольды көтере алмау
| алкогольге ауырсынулы ұмтылыс
| мастануға әкелетін алкогольдің максимальді дозасы
~Палимпсест –бұл ... .
| мастану кезінде болған оқиғаларға жартылай амнезия +
|мастану кезінде болған оқиғаларға толық амнезия
| мастану суретінің өзгеруі
|іс- әрекетті бақылаудың жоғалуы
| беймаралдылық
~Мастанудың жеңіл дәрежесінде қандағы алкоголь құрамы.
| 0,5 - 1,5 %+
| 1,8 - 2,5 %
| 3-4 %
| 2,5 % жоғары
| 2-4%
~Созылмалы алкоголизмнің үшінші дәрежесіне тән емес.
|толеранттылықтың өршуі+
| патологиялық қызығушылық
| абстинентті синдром
| жеке тұлғаның деградациясы
| толеранттылықтың төмендеуі
~Алкогольді галлюцинозға тән емес ... .
|сананың бұлыңғырлануы+
| шынайы галлюцинация
| қорқыныш, үрей
| қозғалыстық қозу
| галлюцинаторлы мінез- құлық
~Патологиялық мастану бұл- ... .
|жедел транзиторлы психоз+
|алкогольді мастанудың ауыр дәрежесі
|делирий алдындағы жағдай
|жедел интоксикация
|алкогольді мастанудың жеңіл дәрежесі
~ Стрессорлардың түрлеріне жатпайды … .
|анатомиялық+
|физиологиялық
|психологиялық
|физикалық
|неврологиялық
~Клиникалық психологиядағы бөлімдердің бірі ... деп аталады.
|патопсихологиялық+
|нейропсихологиялық
|соматопсихологиялық
|неврологиялық
|физиологиялық
~Темпераменттің пропорциялық түсінігі ... атымен байланысты.
|Э.Кречмер+
|О.В.Кербиков
|В.М.Бехтерев
|Т.И.Юдин
|К.Шнейдер
~Үрейлі-күмәнданғыш мінез құлыққа сипат берген ... .
|С.А.Суханов+
|А.В.Снежневский
|Т.Биликевич
|Н.Петрилович
|К.И.Платонов
~Сергек кездегі сендіру ... көрсетілмеген.
|миокард инфарктісінен кейінгі невротикалық бұзылыстарда+
|сандырақтық емес ипохондрияда
|жабысқақ қорқыныштарда
|психастения декомпенсациясында
|тежелуде
~Сенгіштікті анықтайтын әдіске ... жатпайды.
| реципрокты тежелу әдісі+
|"артқа және алдыға құлау"әдісі
| ауызды еріксіз қабыстыруға сендіру
|"магнит" әдісі
| ауызды ерікті қабыстыруға сендіру
~Гипнотикалық жағдайға түсу барысында ... анализаторына әсер ету қолданылмайды.
|иіс сезу+
|терілік
|көру
|есту
|сезімталдық
~Гипнотикалық жағдайдың пайда болуы ... мінезделмейді.
|пульс жиілеуімен+
|қан қысымының төмендеуімен
|тыныс алу ритмінің сирек болуымен
|есту галлюцинацияларымен
|тыныс алу ритмінің жиілеуімен
~А. Форель бойынша гипнотикалық жағдайдың ... деңгейі анықталмайды.
|гипноздың жеңілдігі+
|ұйқышылдық
|гипотаксия
|сомнамбулизм
|есту галлюцинациялары
~Гипнотерапияның асқынуына ... жатпайды.
|гипнотикалық жағдайдың амнезиясы+
|истерикалық ұстама
|спонтанды сомнамбулизм
|гипнотикалық летаргия
|гипномания
~Гипноз - тынығу (К. И. Платонов бойынша) ... кезінде көрсетілмеген.
|гипотония+
|ұйқысыздық
|астения
|эмоциональды-гиперестетикалық әлсіздік
|есту галлюцинациялары
~Созылған гипноз сеансы (В.Е.Рожнов бойынша) … созылады.
|1.5-2 сағ+
|30 мин
|3 сағ
|8-10 сағ
|5 сағ
~Алкоголизммен ауыратын науқастардың ұжымдық эмоциональды-стресстік гипнотерапия (В.Е.Рожнов бойынша) … көрсетілген.
|барлық науқастарға, гипнолабильділік деңгейіне тәуелсіз+
|гипнолабильділік деңгейі жоғары науқастарда
|тек бастапқы алкоголизм деңгейіндегі науқастар
|тек алкоголизмнің бастапқа көріністері бар науқастарға
|созылмалы алкоголизм көріністері бар барлық науқастарға
~Сенгіштікке ... әдістемесі кірмейді.
|парадоксальды интенция+
|аутотренинг
|медитация
|аутогипноз
|гипноз
~Э.Куэ бойынша сенгіштік - … .
|сенгіштік дегеніміз"елестету күші"+
|науқастың клиникалық көрінісіне сәйкес келетін белгілі бір сенгіштік өзінің (куэизм) әдісі формулаларын құру деп санады
|сенгіштік формуласын қатаң түрде, тек осы шақта жеткізу деп санады
|арнайы, денеде ауырлық сезімін тудыруға бағытталған сенгіштік жаттығуларды ұсынды
|Нансия университетінде сенгіштікке байланысты сабақтар берді
~В.М.Бехтеревтің көп көңіл бөлген ғылым саласы ...болып табылады.
|тұлғаны обьективті рефлексологиялық зерттеу және сенгіштіктің әдіс-тәсілдерін зерттеу+
|алкоголизмнің психоанализін зерттеу
|отандық діни психотерапия негізін зерттеу
|науқастар тобымен айналысып оларды зерттеу
|бастапқы алкоголизм көрінісі бар топтармен зерттеу
~Стресс – бұл … .
|организмнің оған қойылған әр түрлі талаптарға деген арнайы емес жауабы, жалпы адаптациялық синдром+
|жүйкелік зиянды шиеленіс
|арнайы жаттығулар кешені
|эмоциональды күйзелістен туындаған, организмнің қорғаныш-бейімденушілік шиеленісі
| организмнің оқшауланған күштерінің түрі
~Жалпы адаптационды синдромның фазалары болып ... табылмайды.
|жаңаны, ерекшені, ғажапты көргендегі таңдану фазасы және агрессивті қозу фазасы+
|оқиға кезіндегі тәжірибесіздік және епсіздік әсерінен таңқалу және үрей реакциясы
|еш уайымдаусыз қарсыласу фазасы
|тәжірибесіздік және епсіздік әсерінен оқиғаны ұстай алмау кезіндегі апатия реакциясы
~Опиінді наркоманияның бірінші дәрежесіне ... тән емес.
|физикалық наркомания+
| жүйелік қабылдау
| толеранттылықтың жоғарылауы
| психикалық тәуелділік
| интоксикацияда психикалық комфортты жағдай
~Опиінді наркоманияның абстинентті синдромының құрамына ... кірмейді.
| іш қату+
| буындағы ауырсынулар
| ұйқысыздық
| депрессия
| диарея
~Настың (настық токсикомания) құрамына кіретін заттар.
| темекі , әк, күл, май+
| темекі, тетраканнабиол
| темекі, мескалин
| темекі, құс нәжісі
| темекі , әк
~Науқастың айтуы бойынша бөлмеде тұрған суреттегі адам бейнесі оған тілін шығаруда- бұл ... .
| парейдоликалық иллюзия+
| императивті галлюцинация
| вербальді галлюцинация
|психосенсорлы бұзылыстар
| псевдогаллюцинациялар
~Науқас «ішкі көзімен» қабырғаның ар жағындағын көремін дейді- бұл ... .
| псевдогаллюцинациялар+
| сенестопатиялар
|шынайы галлюцинациялар
| вербальді галлюцинациялар
| парейдоликалық иллюзиялар
~Науқастың пайымдауынша оның басы грек жаңғағы тәрізді кішірейген- бұл ... .
| дене схемасының бұзылысы+
|сенестопатиялар
|шынайы галлюцинациялар
| вербальді галлюцинация
| псевдогаллюцинация
~Науқастың шағымдарында кеуде ішінде түсіндіре алмайтын «қышқылды зат денеді күйдіргендей» сезімге шағымданады- бұл ... .
| сенестопатия+
| гиперестезия
|парестезия
| психосенсорлы бұзылыс
| псевдогаллюцинация
~Науқас айнаға қарап айтады: «Таңғаларлық. Бет бейне менікі, бірақ ішкі дүние менікі емес»- бұл ... .
| деперсонализация+
| сенестопатия
| дереализация
| парейдолиия
| псевдогаллюцинация
~Науқас бастығымен сөйлескен соң дененің белден төменгі бөлігінде аяқ астынан сезінудің барлық түрлерінің жойылуына шағымданды- бұл ... .
| истериялық анестезия+
|дене схемасының бұзылысы
| псевдогаллюцинация
|гипестезия
| алдыңғы орталық иірімнің зақымдалуы
~Қабылдаудың ... түріндегі бұзылысы жедел ауруханаға жатқызудың көрсетілімі.
|императивті галлюцинация+
| комментирлеуші галлюцинация
| сахналық галлюцинация
| сенестопатия
| парейдолия
~Галлюцинациялар ... дамымайды.
| неврозда+
| эпилепсияда
| шизофренияда
| алкогольді психозда
| прогрессивті параличте
~ Анестезия психикалық бұзылыстың симптомы ретінде ... болады.
|истерияда+
|алкогольді делириде
|галлюцинозда
| маниакальді синдромда
| жабысқақ жағдайдағы неврозда
~Дәрігер науқастың шағымдарын, оның хал- жағдайын, ден-саулығын сұрау барысында «Мені бастан ұрды... Мені бастан ұрды... Мені бастан ұрды» деп қайталайды- бұл ... .
|персеверация+
|ойлаудың тыңғылықтық
|қосарлама ойлар
|резонерлық
|паралогиялық ойлау
~Кандинский-Клерамбо синдромының құрамында ... байқалмайды.
| бар бұзылыстардың ауырсынулы сезінуі+
|псевдогаллюцинация
| әсер етуші сандырақ ойы
| ментизм
| өзіндік психикалық процестің оқшаулануы
~Қария көршілерімен ешқандай негізсіз ұрыса бастады. Оның айтуынша құтыдағы тұзды көршілері ұрлайды екен. Ағайын туыстары қарияны негіссіз ойлары екенін сендіре алмады- бұл ... .
| сандырақ+
| паралогиялық ойлар
|аса бағалы ойлар
|жабысқақ ойлар
| психикалық автоматизмдер
~Студент өзінің ойларын анық қағазға түсіреді, бірақ бөтен адам көзінше қысылады. Көпшілікке баяндама жасар алдында қорқынышты басу үшін өзінің тізесінен 5 рет шымшу қажет- бұл ... .
| ритуалдар +
| символикалық ойлар
| ипохондрикалық сандырақ
| аса бағалы ойлар
| психикалық автоматизмдер
~Физикалық ақауы бар екендігіне сену- бұл ... .
| дисморфоманиялық сандырақ+
| өзін кінәләу сандырағы
| жасанды сандырақ
| сандырақтардың барлық фабуласы
| жоғарыда аталған сандырақтың еш қайсысы емес
~Науқас қозу үстінде: «Бұл дұрыс емес! Адамдар қола солдаттары тәрізді, ал олардың үйлері қағаз қорабы тәрізді» - бұл ... .
|дереализация+
| гиперестезия
|сенестопатия
|псевдогаллюцинация
| гипостезия
~Есте сақтаудың бұзылыстарына ... жатпайды.
|ментизм және шперрунг+
|антероградті амнезия
| псевдореминисценциялар
| ретроградті амнезия
|конфабуляция
~Науқаста бір уақытта анасына махаббат, құштарлық пен қатар ашыну, жек көру сезімдерінің қатар жүруі тән- бұл ... .
| амбиваленттілік+
| полипрагмазия
| лабильділік
| дисфория
| сенестопатия
~ Науқастар тағамнан бас тарту ... пайда болады.
| улану сандырағында+
| дисморфоманиялық сандырақта
| кататониялық сандырақта
| маниакальді синдромда
| невроз тәрізді синдромда
~Кататониялық синдром ... тән.
| шизофренияға+
| истерияға
| алкоголизмге
| маниакальді-депрессивті психозға
|невроздарға
~Делирийдің ұзақтығы ... .
|3-5 тәулік+
| бірнеше минуттен бірнеше сағатқа дейін
| 2-3 апта
| айдан көп
|бірнеше уақытқа созылуы мүмкін
~Сананың бұлыңғыр бұзылысының ұзақтылығы ... .
| бірнеше минуттен бірнеше сағатқа дейін +
| 3-5 тәулік
| 2-3 апта
| айдан көп
| бірнеше уақытқа созылуы мүмкін
~Қозғалыс белсенділігінің жоғарлауы.
| маниакальді қозу+
| гебефрениялық қозу
| кататониялық қозу
| гипертимия
| лабильділік
~Негативизм- бұл ... .
| кататониялық ступор+
| депрессивті синдром
| маниакальі қозу
| психогенді ступор
| гебефрениялық синдром
~Өзін-өзі кінәләу ойлары.
| депрессивті синдром+
| кататониялық ступор
|жабысқақтық
| қинайтын ойлар
| эксплозивтілік
~Аминазин – бұл ... .
| нейролептик+
|талмаға қары дәрі
| антидепрессант
| транквилизатор
| ноотроп
~Амитриптилин – бұл ... .
| антидепрессант+
| талмаға қары дәрі
|транквилизатор
| нейролептик
| ноотроп
~Фенобарбитал – бұл ... .
| талмаға қары дәрі+
| антидепрессант
| транквилизатор
| нейролептик
| ноотроп
~Трифтазин – бұл ... .
| нейролептик+
| талмаға қары дәрі
| антидепрессант
| транквилизатор
| ноотроп
~Галоперидол – бұл ... .
| нейролептик+
| транквилизатор
| антидепрессант
| талмаға қары дәрі
| психотропты әсері жоқ
~Мелипрамин – бұл ... .
| антидепрессант+
| транквилизатор
| нейролептик
| талмаға қары дәрі
| психотропты әсері жоқ
~Гексамидин – бұл ... .
|талмаға қары дәрі+
| транквилизатор
| нейролептик
| антидепрессант
| психотропты және нейротропты әсері жоқ
~Тизерцин – бұл ... .
| нейролептик+
| транквилизатор
| антидепрессант
| талмаға қары дәрі
| нормотимик
~Элениум – бұл ... .
| транквилизатор+
|нейролептик
| антидепрессант
| талмаға қары дәрі
| психотропты әсері жоқ
~Науқас, 74 жаста, өз дәрігерін танымайды, палатасын, төсегін таба алмайды, қызының келген келмегендігін білмейді. Науқасатағы естің бұзылысы ... .
|фиксациялы амнезия+
|репродукционды амнезия
|антероградті амнезия
|ретроградті амнезия
|криптомнезия
~Спирттік ішімдіктерге патологиялық құштарлықтың түрі бойынша, алкогольге өзгерген реактивтілік пайда болған. Алкоголизмнің ... жатқызуға болады.
|2 сатысына+
|1 сатысына
|3 сатысына
|0 сатысына
|4 сатысына
~Алкогольдің ... дозасы адам өміріне қауіпті.
| 6-8 мл/кг дене салмағына +
| 2-3 мл/кг дене салмағына
| 4-5 мл/кг дене салмағына
| 1-1,5 мл/кг дене салмағына
| 0,2 промилля |6-8 мл/кг дене салмағына
~Алкогольге сенсибилизация тудырушы дәрі ретінде төменде аталған препараттардың қайсысын бермейді.
|седуксен+
|трихопол
|тетурам
|антабус
|дисульфирам
~Жас ер адамда 10 таблетка дәрмек қабылдаған соң 30 минуттан соң көңіл-күйі жақсарды, өзін-өзі сезінуі жақсарды, айналасы жарқырады, 40 минуттан соң жеңілдік сезімі, 3 сағаттан соң дезориентация, көру және есту галлюцинациялары пайда болды. Осындай уланудың суретіне ... алып келеді.
|циклодол +
|промедол
|сибазон
|димедрол
|"экстази"
~"Экстази" - ді шамадан тыс көп қолданудан алып келетін өлім себебі ... .
|жүрек қан тамыр жүйесінің бұзылысы +
|ми ісігі
|тыныс алудың тоқтауы
|ішке қан кету
|бас ми қан айналымының бұзылуы
~Марихуананы тартқаннан соң ... кейін көлік жүргізе алмаушылық, уақытты бағалаудың бұзылысы байқалады.
|8 сағаттан +
|24 сағаттан
|2 сағаттан
|4 сағаттан
|1 сағаттан
~Каннабиоидты наркоманияда психоз ... клиникасына сәйкес келеді.
|шизофрения+
|реактивті психоз
|алкогольді психоз
|самотогенді психоз
|психогения
~Алкогольді ішімдікті көтере алмаушылықты қалыптастыру үшін ... тағайындау қажет.
|дисульфирам+
|витамин В1
|аминазин
|пирацетам
|магнезии сульфат
~Опиінді наркоманияны емдеуде қолданатын, наркотиктің антагонисті ... болып табылады.
|налоксон+
|клофелин
|метадон
|тиаприд
|амитриптилин
~Алкоголизмде ... дәреже бар.
|3+
|5
|4
|6
|2
~ Өзіндік сананың сақталуымен, қозғалыстық қозуымен қатар жүретін, образды сандырақ, иллюзия, көру галлюцинациясы болатын, жедел психоздың сананың бұлыңғыр галлюцинаторлы формасына ... тән.
|делирий+
|галлюциноз
|алкогольді параноид
|алкогольді энцефалопатия
|Гайе-Верникенің энцефалопатиясы
~Ступорлық жағдайға ... симптом жатпайды.
|пикнолептикалық+
|бұлшық еттік қату
|кататониялық
|негативистік
|апатикалық
~Көңіл- күй бұзылысының симптомына ... жатпайды.
|гипобулия+
|гипертимия
|апатия
|үрей
|эйфория
Емтиханда студент қатты қобалжыды, дәрі-дәрмектің атын есіне түсіре алмады. Емтихан ~қабылдаушының бөлмесінен шыққанда аяқ астынан дәрінің аты есіне түсті. Студентте ... тәрізді естің бұзылысы байқалады.
|фиксациялық амнезия+
|өршімелі амнезия
|ешқашан көрмегендік симптомы
|ретроградті амнезия
|антероградті амнезия
~Дәрігер тәуліктік кезекшіліктен кейін өте шаршаған. Үйге қайту жолында трамвайда ұйқымен күресуде. Өз аялдамасынан түскенде, басқа жерде екенін түсінді, айналадағы үй, көше, әмбебаптар оған бейтаныс болды. Естің бұзылысын анықта.
|ешқашан көрмегендік симптомы +
|өршімелі амнезия
|псевдореминисценция
|фиксациялық амнезия
|ретроградті амнезия
~ Алкогольді абстинентті синдромға ... тән емес.
|мұрынның бітелуі және риноррея+
|тершеңдік
|тахикардия
|ауыздың құрғауы
|саусақтардың треморы
~Алкоголизмнің 3 сатысындағы соматикалық бұзылыстарға ... тән емес.
|остеопороз +
|бауырдың майлы дистрофиясы
| кардиомиопатия
|полинейропатия
|нефропатия
~Жедел алкогольді параноидты сандырақтың құрамына ... тән.
|аңду сандырағы+
|Котар сандырағы
|қызғану сандырағы
| "ас үйлік сандырақ"
| ізденушілік
~Алкоголизмнің тұрақты ремиссиясының уақытына әсер ететін индивидуальді-психологиялық факторларға ... жатпайды.
|мастанудың амнестикалық формасы +
|науқасты емдеуге бағыттау
|алкогольді анозогнозияның айқындалу дәрежесі
|интеллектуальді төмендеу
|интеллектуальді жоғарлау
~Делирийді емдеуде ... препаратты тағайындау дұрыс деп саналады.
|диазепам+
| аминазин
|амитриптилин
|бензонал
| эфедрин
~Алкоголизмде психикалық тәуелділіктің емінде ... айқындалмайды.
|күнделікті алкогольді қабылдау+
|құтарлықтың обсессивті түрі
|психикалық дискомфорт
|кезекті ішу кезіндегі ләззаттану
|дисфориялық сезімдердің болмауы
~Алкогольді деградацияға тән эмоциональді бұзылыстар- бұл ... .
|эмоциональді қатаю+
|апатия
|эмоциональді лабильділік
|амбиваленттілік
|гипертимия
~Алкоголизмнің 2 сатысына тән соматикалық бұзылыстар- бұл ... .
|бауыр циррозы+
|панкреатит
|холецистит
|гипертониялық ауру
|полинейропатия
~Алкогольді полиневропатияға ... тән емес.
|көптеген трофикалық жаралардың болуы+
|парестезиялар
|ауырсынулық және температуралық |сезімталдықтың төмендеуі
|нервтің бойымен ауырсынудың беріруі
~ Жеңіл алкогольді мастанудың орташа ауырлық дәрежесіне тән белгі.
|сөйлеудің дизартриялығы+
|ойлаудың жылдамдауы
|сананың бұлыңғырлануы
|амимия, бұлшық ет атониясы
|қозғалу белсенділігінің жоғарлауы
~Жеңіл алкогольді мастанудың ауыр ауырлық дәрежесіне тән белгі.
|сананың бұлыңғырлануы +
|ойлаудың жылдамдауы
|қозғалу белсенділігінің жоғарлауы
|ассоциативті процесстің төмендеуі
|сөйлеудің дизартриялығы
~Толеранттылық симптомының төмендеуіне ... тән емес.
|алкоголь дозасының жоғарлауы+
|алкогольдылығы төмен ішімдіктеріне өтуі
|3 сатылы ауруға өту уақыты
|мастануға әкелетін дозының төмендеуі
|мастануға әкелетін дозының анықталмауы
~ Ішімдікке тәуелді бірақ өз проблемасын мойындамайтын адам ... деген психологиялық қорғанысты қолданады.
| жоққа шығару+
| примитивтік оқшауланудың
| ерекше бақылаудың
| проекция
| интерсекцияның
~Алкоголизмнің 3 сатысында ... болмайды.
|алкогольді психоздар+
|социальді деградация
|жеке тұлғалық деградация
|физикалық деградация
|жекелеген аурулардың асқынбауы
~Әйелдерде алкоголизмнің дамуы ерлерге қарағандағы айырмашылығы-бұл … .
|ауру жедел дамиды+
|соматикалық патология ауыр өтіп және тез дамиды
|жорамал жақсы, аурудың курабельділігі төмен
|психоздар жиі дамиды
|барлық аталғандар дұрыс емес
~Жасөспірімдердегі алкоголизмнің бейнесіне ... тән емес.
|тәуелділіктің тезірек дамуы+
|тәуелділіктің баяу дамуы
|жеке тұлғалық өзгерістердің баяу дамуы
|жорамал жақсы, аурудың курабельділігі төмен
~Наркоманияның ... түрі ауыр интелектуальді дефектке алып келеді.
|барбитуратты+
|опийнді
|гашишті
|кокаинді
~Реактивтіліктің өзгеру синдромына ... жатпайды.
|абстинентті синдромның пайда болуы+
|мастандырушы затарды қабылдауда өзгерген формалары
|толеранттылықтың өзгнруі
|шектен тыс көп қабылдауда қорғаныштық реакциялардың жоғалуы
|мастану формаларының өзгеруі
~Нашақордың мастану жағдайындағы өзгерістер ... сипатталмайды.
эйфорияның интенсивтілігінің жоғарлауы+
|нашаның сомато-вегетативтік эффектісінің жоғалуы
|седативті эффекттің жоғалуы
|амнезияның пайда болуы
|парадоксальді және өзгерген психикалық эффекттің пайда болуы
~Опиінді мастанудың жиі бейнесі болып ... табылады.
|галлюцинациялар+
|миоздар
|эйфориялар
|cөйлеудің дизартриялары
|жай барақат, ұйқышылдық
~Опиатты заттарды қабылдауды тоқтатқан соң, абстинентті синдромның пайда болуы орта есеппен ... уақыттан соң.
|5-10 сағат+
|2-3 сағат
|тәуліктер
|2 тәулің
|5 күн
~Ұйқы шақыратын дәрі-дәрмектерді ұзақ уақыт қабылдайтын адмдарда тәуелділіктің бейнесінде шек ара болмайды-бұл … .
|ұйқысыздық симптомдарды басқару үшін дәрі- дәрмектің мөлшерін жоғарлату қажеттілігі +
|күндізгі қабылдау
|ұйқы шақыратын дәрі- дәрмектердің физиологиялық әсерінің бұрмалануы (эйфориялық әсерінің пайда болуы)
|жеке тұлғалық- ориентирлік психотерапия
|жеке тұлғаның шығармашылық дәрежесінің төмендеуі
~Тұрмыстық және өндірістік химияның заттарын қабылдаудың жиі асқынуы ... болмайды.
|олигофрения+
|деменция
|тырысулық синдром
|делириозды жағдай
|абстинентті синдром
~Опиінді наркоманияға шалдыққан науқастарды емдеуде қолданады, бүрку түрлерінен басқасы-бұл … .
|суггестивті әдістер (өзін- өзі сендіру, гипноз, «кодирование» және тб)+
|абстиненттік жағдайларды емдеу
|аффективті бұзылыстарды емдеу (нормотимиктерді және антидепрессанттарды қолдану)
|жеке тұлғалық- ориентирлік психотерапия
|опиоидты рецепторлар антогонисттерін қолдану
~ Заттарға немесе құбылыстарға адамның көңіл бөлуі ... болып табылады.
| пікір+
| ойша пайымдау
| ұғым
| ұсыну
| қауымдастық
~Наркоманияны толық сипаттайтын белгі болып ... табылмайды.
|адаптивті жағдайдың жоғарлауы+
|жеке тұлғаның деградациясы
|криминальді мінез- құлық
|жеке тұлғаның шығармашылық дәрежесінің төмендеуі
|диссимуляцияға тенденция
~Токсикоманиялық немесе наркотикалық заттарды эпизодты қабылдауда тәуелділіктің дамуымен ... жүрмейді.
|итермелеуші құштарлық+
|токсикоманияның қауіп факторлары
|наркотизм
|мінез құлық аномалиясы
|эмоциональды аномалиясы
~Опиінді наркоманияның деградациясы сатысындағы науқасқа ... белгілері тән.
|естің төмендеуі+
|өтірік айтушылық
|истероидты формалы мінез құлық
|эгоцентризм
|суицидальді мінез құлық
~Гашиштік психоздар келесі формада көрінбейді ... .
|гебефрендік синдромда+
|делириозды жағдайда
|созылмалы сандырақты жағдайлар
|сананың бұлыңғыр бұзылысы
|сананың шизофрениялық бұзылысы
~Барбитурлы энцефалопатияға ... тән емес.
|шапшаңдатылған қозғалыс белсенділігі+
|брадипсихия
|сөз қорының азаюымен баяу сөйлеу
|есте сақтаудың айқын бұзылыстары
|абстиненцияның ауыр ағымы
~Кокаинмен интоксикация симптомына ... жатпайды.
|бейтаныстық+
|айқын эйфория
|жоғары мүмкіндіктер сезімі
|гипер белсенділік
|ашуланшақтық, тынышсыздық
~Интоксикациялы делирии төмендегі психотропты затты шамадан тыс көп қолданғанда пайда болады.
|циклодол+
|аминазин
|диазепам
|феназепам
|сертралин (Золофт, Стимулотон)
~Седуксен (диазепам) препараты ..... психотропты тиіміділік қасиетке ие.
|седация, қозуды басу +
|саңдырақпен галлюцинацияны басу
|активизация, депрессияны басу
|седативті, депрессияны басу
|анксиолитикалық (үрейге қарсы)
~Психоактивті заттармен уланудағы жиі кездесетін ... симптом.
|эйфория +
|апатия
|әлсіздік
|амбиваленттілік
| дисфория
~Алкоголизммен ауыратын науқастағы анозогнозияны бөлудегі ... негізгі және тиімді әдіс.
| психотерапия+
|дәрілік арнайы терапия
|дәрілік арнайы емес терапия
| симптоматикалық терапия
|шартты рефлекторлы терапия
~Жасөспірімдер ПАЗ қолданудың қандай түрлеріне ... тәуелді.
|токсикомания+
|наркомания
|алкоголизм
| ПАЗ аралас қолдану
|героинизм
~ Наркологиялық бұзылыстары бар науқастарға емніңі бірінші этапына ... қосылмайды.
|патогенетикалық терапия +
|дезинтоксикациялық терапия жүргізу
|абстинентті синдромды басу
|соматоневрологиялық бұзылыстарды қалыптастыру
|қышқыл – сілтілі тепе – теңдікті коррекциялау
~Алкоголизм кезіндегі физикалық тәуелділік синдромына .... тән емес.
|улану кезіндегі психикалық комфорт жағдайы +
|алкогольге интенсивті құмарлану
|физикалық жағдайды жақсарту мақсатында алкогольді қолдану
| аффективті күш түсуді алып тастауға тырысу
|улану кезіндегі физиалық комфорт жағдайы
~Конфабуляциялар ... кезінде кездеседі.
|Корсаков психозы+
|олигофрения
| шизофрения
|эпилепсия
|МДП
~Тұлғалық ерекшілігі полиморфизміне қарамастан, наркоманиялы науқастар .... сфера ерекшеліктерімен бірікпейді.
|соматикалық +
| моциональды
| ерікті
| мінез - құлықты
| психикалық
~ Наркоманиялы науқастағы абстинентті жағдайда емге ... жіберілмейді.
| рецидивтің алдын алуда+
|ұйқы бұзылысын коррекциялау
| адренергиялық қозуды басу үшін
| ауырсыну синдромын басу үшін
диспепсиялық бұзылыстарды басу үшін
| ~Наркоманияның II сатысындағы диагностикалық критерийлері ... болып табылады .
| психикалық және физикалық тәуелділік синдмромы+
|тұтынушы психикасына келтірілген шығын өтемінің болуы
| тұтынушы физикалық жағдайына келтірілген шығын өтемінің болуы
|ПАЗ қолданудағы бақылау қаблеттілігінің бұзылысы
| зияндылығына байланысты заттарды қолданудың жалғасуы
~Наркотикалық заттарды және олардағы метаболиттерді ... анықтауға болмайды .
|шығарылған ауада+
| сілекейде
| несепте
|қанда
|терде
~Наркоманиялы науқастарды диспансерлі есепке алу мерзімі ... .
|5 жыл+
|1 жыл
|2 жыл
|4 жыл
|3 жыл
~Жедел алкогольмен улануда детоксикация шараларын ... бастау қажет.
|асқазан және ішектерді жуу+
|метаболизм бұзылысын қалыптастыру
|абстинентті синдромды басу
|клиренсті детоксикация
| витаминотерапия
~Алкоголизмді науқастарды емдеудегі алғашқы этап – бұл ... .
| ішкілікті тоқтату және дезинтоксикация жүргізу+
| алкогольге патологиялық құмарлықты басу
|соматикалық, неврологиялық және психопатологиялық бұзылыстарды коррекциялау
| ауруға анозогнозияны бөлу
|алкогольден ұзақ уақыт позитивті тоқтау
~ Қазіргі уақытта наркоманияға ... тән емес тенденция.
| өсімдік текті заттарды көбіне қолдану +
| наркотиктерді қосарланып қолдануға бейімделу
| наркотиктерді қолданылатын әйелдер санының көбеюі
| наркотиктердің жаңа түрінің шығуы, оларға ауысуы
| наркотиктерді енгізудегі жаңа түрінің шығуы
~Естен айырылу жағдайы... .
| кома +
| делирия
| бұлыңғыр ес
| онейроид
| аменция
~ Опиатты рецепторлар ... рецепторлары болып табылады.
| энкефалин+
| алкоголь
| адреналин
| норадреналин
| серотонин
~Наркоманияның этиологиялық факторларына .... жатпайды.
| медициналық +
| биологиялық
| психологиялық
| генетикалық
|әлеуметтік
~Жасөспірімдердегі түзілген наркоманияның жоғарғы қауіп тобына .... жатпайды.
| созылмалы соматикалық аурулардың болуы+
| ата - аналарымен, туыстарында алкоголизм, наркоманияның болуы
| мінез- құлқының патологиялық түрлері
| жанұясы әлеуметтік қолайсыз (төменгі білім деңгейі, нақты ориентация, көп некенің болуы және т.б.)
| жақын туыстарының арасында мінез -құлықтарының өзгеруі, психикалық аурулар
~Сөйлеуінің баяулауы мен көңілінің құлазуы мен бет бейнесінің күйзелуі мен және өзін - өзі жегідей жеумен көрініс алатын ступорды ... дейміз.
|депрессивті+
|апатикалық ступор
|кататоникалық ступор
|психогенді ступор
|кататоникалық синдром
~ Нем құрайлықпен жүретін кешелік (эмоцианальді топастық) ... ступор.
|апатикалық +
|депрессивті
|кататоникалық
|психогенді
|негативизмді
~Кенет психозақымнан туындайтын ступорды - ... дейміз.
|психогенді +
|апатикалық
|депрессивті
|кататоникалық
|гебефреникалық синдром
~Психиатриялық және наркологиялық күндiзгi ауруханаларда ... емдiк жәрдем көрсетуге болмайды.
|қояншық статусымен+
|астено-ипохондриялық белгiсi бар
|жарақаттық церебрастениямен
|шизофрения, баяу өтетiн түрi
|емделген деген ойы бар маскүнемдiктiк-1 стадиясы
~Учаскелiк психиатрдың мiндетiне ... жатпайды.
|соттық-психиатриялық сараптау+
|диагностика
|амбулаториялық емдеу
|көмектесу терапиясы
|диспареризация есебi
~Психиатриялық ауруханада жедел емдеудi ... қажет етпейдi.
|истериялық невроз+
|сананың қарауытқан бұзылуы
|эпилептикалық статус
|өзiне-өзi қол жұмсау
|психомоторлық қозу
~Психоневрологиялық диспансердің жұмысының принциптеріне ... кiрмейдi.
|науқастың емдеуге қарсы болуында оны күштеп емдеу+
|территориялық
|басқа медициналық ұйымдармен келісімдер
|психикалық науқастарды динамикалық қарау
|диагнозды құпия ұстау
~Психиатриялық ауруханалардың мiндетiне ... кiрмейдi.
|психикалық ауруларды бас жарақатының жедел кезеңінде емдеуi+
|тұрғындар ортасында алдын-алу және санитарлық ағарту жұмыстарын жүргiзуi
|соттық-психиатриялық, эксперт-дәрiгерлiк және еңбек сараптаулық жүргiзуi
|психикалық ауруларын, емдеу және әлеуметтiк-қалпына келтiру шараларын түзуi
|ауруханада емдiк жәрдем көрсетуi
~Психикалық ауруларды зерттеудiң генетикалық әдiсiне ... жатады.
|егiздiк+
|ассоциативтi-эксперименттiк
|иммунологиялық
|психологиялық
|биохимиялық
~Психиатриялық қызмет принциптеріне ... кірмейді.
|таңдамалылық+
|ақысыздық
|ауыспалылық
|жалпыға қолжетімді
|жоспарлық
~Сенестопатия сирек кездесетін дерт ... .
|реактивтi галлюцинозда+
|шизофренияда
| соматогендiк психикалық бұзылыстарда
|ми тамырларының ауруларында
| ипохондриялық неврозда
~Қоршаған айналаны анық емес, бұлыңғыр, аян сияқты қабылдау дегеніміз ... .
|дереализация+
|иллюзия
|бағыт – бағдарсыздану
|амнезия
|метоморфопсия
~Ауру сөзiнiң грамматикалық құрылымының сақталғаны мен оның мағыналық мазмұнының жоқтығы ... деп аталады.
|байланыссыздық+
|сандырақтық
|резонерлік
|паралогиялық
|амбиваленттік
~ «Ой ашықтық» симптомы ... болып табылады.
|психикалық автоматизмнің идеаторлық компоненті+
|Корсаков синдромы
|психикалық автоматизмнің моторлық компоненті
|психикалық автоматизмнің сенестопатиялық компоненті
|паранойальдік синдром
~Сандырақ жиі кездесетін дерт ... .
|параноидты шизофрения+
|қояншық
|маниакльді депрессивті психоз
|алкоголизм
|реактивті жағдайлар
~Паранойялдық сандырақ кезiнде ... байқалмайды.
|галлюцинациялар қосыла жүруi+
|«дәлелдердiң» бiр жүйелiлiгi
|басқа психопатологиялық симптоматиканың жоқтығы
|логикалық түзетудiң мүмкiнсiздiгi
|өзiнiң дұрыстығына жаңа дәлелдер iздеу
~Ойлау бұзылыс кезінде ерекше мән беруді ... ойлау дейміз.
|символикалық +
|резонерлық
|паралогикалық
|инкогеренттік
|амбиваленттілік
~Қызғаныш сандырағы көбіне ... кезінде кездеседі.
|маскүнемдiк+
|наркоманиялық
|маникальдық депрессивтiк психоз
|кәрiлiк деменция
|инволюциондық психоз
~ Аса құнды идеяларды қалыптастыруға, аффективті қызбалық, қатыгездік, кекшілдік сияқты қасиеттер акцентуациясына тән мінез ... .
|паранойялды+
|дистимді
|тұрып қалатын
|қозғыш
|гипертимді
~Қоғамға қауіп туғызатын аурулар ... .
|қызғаныш сандырақ+
|Корсаков синдромы
|астениялықсиндром
|парафрениялық синдром
|неврозоподобиялық синдром
~Науқаста психикалық автоматизм, жалған елестеушiлiк соңына түсу сандырағы, және әрекет сандырағы көрiнiстерi бар-синдром ... синдромы деп аталады.
|Кандинский-Клерамбо+
|капгра
|котара
|Вальтер-Бюэль
|Корсаков
~Сынаушылық қөзқарасы бар, бiрақ құтыла алмайтын жағдайлар мен ойларды ... деп атаймыз.
|жабысқақ +
|терiс ақыл қорыту
|сандырақ жағдай
|аса бағалы идея
|галлюцинация
~Науқастың өз ойынан шығаратын жаңа сөздерi ... деп атаймыз.
|неологизм+
|резноерство
|символизм
|криптолалия
|вербигерация
~ Ашық кеңістік қорқынышын ... деп атаймыз.
|агарофобия +
|клептомания
|канцерофобия
|клаустрофобия
|нозофобия
~ Психосоматикалық ауытқуларға ... жатпайды.
|конверсионды симптомдар+
|психосоматикалық симптомдар
|функционалдық симптомдар
|психосоматоздар
|неврастения
~ Шынайы оқиғалардың уақытын ауыстыру дегеніміз ... .
|псевдореминисценция+
|конфабуляция
|криптоминизия
|экмнезия
|ретроградтық амнезия
~ Науқас өткен уақытымен өмір сүруі ... деп аталады.
|экмнезия+
|амнезия
|прогрессиялық амнезия
|конфабуляция
|криптомнезия
~ Корсаков синдромына ... кірмейді.
|ерік - эмоциясының төмендеуі+
|фиксациялық амнезия
|ретро және антероградты амнезиялар
|конфабуляция және псевдореминисценция
|уақытпен кеңістіктегі бағыт - бағдарсыздық
~ 75 жастағы науқастың есте сақтау қабілетінің қазіргі кезден өткен шаққа құлдырауын ... амнезия дейміз.
|прогрессиялық +
|антероградттық
|ретроградттық
|фиксациялық
|аффектогендік
~ Аффектогенді амнезия - бұл ... .
|эмоциялық зерденің бұзылысы+
|ауру алдындағы оқиғаларды ұмыту
|есте сақтау процессінің бұзылысы
|ауырғаннан кейінгі оқиғаларды ұмыту
| жалған естеліктер
~Либидо дамуының ең примитивті сатысы - бұл … фаза.
|оральды+
|садисттік-анальды
|генитальды
|комплекс Электра
|ішектік
~Психодраманың негізгі түсінігі болып ... саналмайды.
|театральды сомнамбулизм+
|рөлдік ойындар
|спонтандылық
|катарсис
|актерлық
~"Ығыстыру" термині ... білдірмейді.
|таза жазбалы түсінікті+
|сексуалдыққа ешқандай қатысы жоқ үдерісті
|таза психологиялық үдерісті
|топикалы-динамикалық түсінікті
|регрессияға ұшырауы мүмкін нәрсені
~Истерия кезінде ең басты анықталатын … .
|ығыстыру+
|аутоэротизм
|либидо регрессиясы
|анальды ойлар
|мастурбациялық кешен
~Невроздың жабысқақтық жағдайларында ең алғашқы болып анықталатыны … .
|махабаттық импульстың садисттік болып бетперделенуі+
|ығыстырусыз либидо регрессиясы
|аңдаусыз сексуальды бұрмалану
|оральды эротикалық күштену
|Эдип кешені
~Актуальды невроздардың таза формаларына ... кірмейді.
|жабысқақ жағдайлар невроздары және истериялар+
|неврастениялар
|қорқу невроздары
|ипохондриялар
|аштық невроздары
~ Олигофренияның педагогикалық бақылаусыздығынан айырмашылығы ....
|абстракция және толықтырудың төмен деңгейі+
|білім қорының аздығы
|санды санай алмауы
|жалпы мектеп бағдарламасын үйренудегі қиыншылықтар
|жазу сауатсыздығы
~ I – ші топтағы инвалид деп ... ауруымен ауыратын науқасты айтамыз.
|идиотия+
|психопатия
|невроз
|алкоголизм
|травматикалық церебростения
~ Эпилептикалық кемақылдылық кездеседі ... бұзылыстарында.
|ойлау +
|зерде
|зейін
|эмоция
|әуестік
~ Шизофрениялық кемақылдылықта ... кездеспейді .
|есте сақтау және интеллект бұзылыстары+
|ойлау қабілетінің үзілістері
|эмоция жүдеуі
|абулия
|апатия
~ Шизофренияға ... тән емес.
|көңіл-күйінің бостығы +
|тұрақсыздық
|апатия
|үрей
|амбиваленттiлiк
~ Маниакальді синдром ... дертінде кездеспейді.
|реактивті психоз +
|маниакальді депрессивті психоз
|шизофрения
|ми сифилис
|травмадан кейінгі психоздар
~ Апато – абулиялық бұзылыстар ... кезіндегі психикалық дефектің негізін құрайды.
|шизофрения+
|қояншық
|бас миының травмасы
|психопатия
|алкоголизм
~ Бас ми жарақатынан кейін ұзақ уақыттан соң науқастың көңіл - күйі көтеріңкі, бейғамдық және рахаттанып жүреді, психомоторлық қозуы жоқ, бұл ... жағдайы.
|эйфория+
|мания
|экстаз
|мория
|гипомания
~ Дисфория дегеніміз ... .
|агрессиямен ызалық қатар жүретін жағдай+
|көңіл-күйдің төмендеуі
|көңіл-күйдің өзгеруі
|қорқынышпен күдіктің қатар жүретін жағдай
|үрейлену
~ Эмоцияның амбиваленттілігі бұл ... .
|бір мезетте қарама – қарсы келетін сезімдер+
|адекватсыз ситуация сезімі
|ұстамсыз эмоция
|жайбарақат көңіл-күйден ашуланшықтыққа тез көшу
|эмоциональді лабильділік
~ Гипертимиялық бұзылыстарға ... жатпайды.
|гиперкенезия +
|апатия
|эйфория
|мория
|экстаз
~Бас миы тамырларының атеросклерозымен ауыратын науқас көз жасын қуаныштан да, ренжігенде де тоқтата алмайды. Науқаста ... .
|көңілшектік+
|эмоцияның адекватсыздығы
|кещелік
|апатия
|сезімінің екі түрлілігі
~Кәдімгі (типичная) мания бұл … .
|көңілді +
|психопато тәрізді
|қаһарлы
|шатасу
|ажитация
~Физиологиялық аффект дегеніміз бұл … .
|сана бұзылыссыз жүретін қимыл әрекет реакциясы+
|психотравмадан кейін туындайтын санананың бұлыңғырлауымен жүретін қимыл әрекет |реакциясы
|көңіл-күйінің қанағатсыздықпен жүретін төмендеуі
|эмоция әлсіздігі
~Кәдімгі депрессивті синдромға … кірмейді.
|меланхоликалық раптус+
|қимылымен ойының тежелуі
|суицидальдық оймен әрекеттік
|апатия
|өзін-өзі кінәлау идеялары
~Жасырын депрессия бұл ... .
|төмен көңіл күй кезіндегі физикалық денсаулыққа шағымдану+
|нигилизм идеялары аралас жабырқаулы көңiл-күйі
|бәсең көңiл-күй кезіндегі ступор
|жабырқаңқы көңiл-күй кезінде тынышсыздық, қозушылық, аутоаррессия
|депрессия белгiлерiнiң жоқтығы
~Кататоникалық қозу сипаттары.
|ойлаудың үзілуі, стереотипті қимылдар+
|сіресіп қалу
|демонстратипті
|паника
|ажитация
~Агрессивті, импульсивті бейберекетсіз агрессивті қозу мен қоса сөз және қимыл стереотипі ... деп аталады.
|кататоникалық +
|маякальді
|гебефреникалық
|психогенді
|онейрод
~Ақымақтық және қылжақбастықпен жүретін қозу ... дейміз.
|гебефреникалық +
|кататоникалық
|маниакальді
|психогенді
|экстаздық
~ Кататоникалық қозу симптомы бұл - ... .
|сөйлеу мен қимылдардың стереотипиясы+
|парамнезия
|онейрод
|ментизм
|ступор
~ Қимыл-қозғалыстың бұзылысына ... жатпайды.
|мутизм+
|ступор
|каталепсия
|психомоторлы қозу
|эхопраксия
~ Психомоторлы қозу ... кездеспейді.
|жабысқақ жағдайында+
|алкогольді делирииде
|эпилептикалық психозда
|инфекциялық психозда
|траматикалық психозда
~Кататониялық белгісіне ... жатпайды.
|амнезия+
|негативизм
|ступор
|мутизм
|каталипсия
~Импульсивті құштарлыққа ... жатпайды.
|булимия+
|дипсомания
|дромомания
|клептомания
|пиромания
~Ер адамдарда жыныстық құштарлықтың төмендеуі ... деп аталады.
|импотенция+
|фригидтілік
|сатириазис
|эксгибиционизм
|содомания
~Клептомания дегеніміз бұл ... .
|ұрлыққы құштарлық+
|тәбеттің жоқтығы
|патологиялық ашқарақтық
|қаңғыбастық
|патологиялық шөлдеу
~Делирий кезінде ... кездеспейді.
|өзіне деген бағдарсыздық +
|қорқыныш
|психомоторлық қозу
|иллюзия
|қорқынышты шынайы галлюцинациялар
~Делирийға тән емес симптомға ... жатады.
|дисфория+
|ұйқы бұзылысы
|уақытқа және кеңістікке жалған бағдар
|көру галлюцинациялары туындайды
|жедел сезімдік және бейнелік сандырақ
~Сананың бұлыңғырлауы критерийлеріне ... жатпайды.
|астеникалық жағдай +
|шынайы өмірден тысқары
|жалпы және жеке амнезия
|орынға және уақытқа дезорентация
|ойлау бұзылысы
~Естің бұзылысының жалпы көріністеріне ... жатпайды.
|психомоторлы қозу+
|бөлектену
|орынға және уақытқа өзіне дезорентация
|өткен оқиғаларды еске түсірудің қиындығы
|ойлау бұзылысы
~Психомоторлы қозу кезінде кездеспейтін естің бұзылу ... синдромы.
|талма+
|естің бұзылысы
|аменция
|делирий
|онейроид
~Сананың бұлыңғырлану бұзылысы ... байқалмайды.
|шизофренияда+
|инфекциялық психозда
|алкоголизмде
|эпилепсияда
|реактивті жағдай
~Қиялтәрізді фантастикалық елестермен сипатталатын бұзылыс ... тән.
|онейроидқа+
|делирийге
|естің бұлыңғырлану бұзылысына
|аменцияға
|естің аменцивті делириозды бұзылысына
~Өз- өзін қабылдау бұзылысы дегеніміз.
|өзіндік сана бұзылысы+
|сандырақ
|аллопсихикалық дезориентация
|аутизм
|өзіндік психикалық дезориентация
~Аменциядан кейін науқаста ... кездеседі.
|астения+
|эйфория
|дисфория
|депрессия
~Науқастың (қиналып) қоршаған ортаға қиналып түсінбеу мен, қабілетінің бұзылуымен жүруі ... .
|сасқалақтаған+
|дезориентирленген
|дереализация
|амнезия
|деперсонализация
~Сана бұзылыс синдромының критерийлеріне ... жатады.
|шынайы дүниеден бөлектену+
|қоршаған ортаны қабылдауы нақты.
|қоршаған ортаға ориентировкасы сақталған
|конфабуляция
|пароноид
~Науқас дезориентацияланған, сасқалақтаған қисынсыз, аменциямен жүретін әрекеттерді ... жасайды.
|Корсаков синдромында+
|есеңгіреуде
|делирийде
|қарауыту синдромында
|параноидта
~Комалық жағдайдың белгілері.
|тітіркендіргішке реакция болмайды+
|қозғалыстың жоқтығы
|шартсыз рефлекстердің жоқтығы
|сұрақтарға жауап бермейді
|жауаптары тыныш, жәй
~Делирий ... дамиды.
|интоксикациялық психозда+
|тамырлық психозда
|инфекциялық психозда
|реактивті психоздар
|травмалық психозда
~Делирий еміне ... жатпайды.
|инсулинкомалық терапия жүргізу+
|нейролептиктер тағайындау
|жүректік дәрілерді тағайындау
|дезинтоксикациялық терапия жүргізу
|симптомдық терапия жүргізу
~Агрессияға және денесін жарақаттау тенденциясымен естің бұлыңғырлануы бұл ... .
|сананың сапақ бұлыңғырлануы+
|физиологиялық аффект
|параноид
|дисфория
|катотония
~Алкогольді пароноид ... сипатталады.
|екіншілік сандырақпен +
|біріншілік сандырақ индуцирленген сандырақпен
|Котар сандырағымен
|қорсаков синдромымен
|мәртебелік сандырақпен
~Көкнарды ... қолданады.
|ішу арқылы +
|бұлшықетке ендіреді
|көк тамырға салады
|шегеді
|тік ішекке салады
~Науқас терезеден біреу оны шақырып, оның сұрақтарына жауап беріп отыр ... .
|шынайы галлюцинация +
|рефлекторлы галлюцинация
|психосенсорлы бұзылыстар
|парейдалық иллюзия
|псевдогаллюция
~Иллюзияға тән емес ... .
|шынайы емес заттарды қабылдауы+
|шынайы затты басқа зат ретінде көреді
|сау адамдарда кездеседі
|жедел психоз әсермен басталады
|ақпарат жеткіліксіздік кезінде
~Науқас өзінің төсінде ауыр сезімінің болуына шағымданады ... .
|сенестопатия+
|гиперестезия
|парестезия
|психосенсорлық бұзылыс
|жалған галлюцинация
~Науқастың шағым: бөлменің қабырғалары еңкейіп тұрғандай, үстіне құлап кететіндей сезінеді, бұл ... .
|психосенсорлы бұзылыстар+
|деперсонализация
|гиперэстезия
|парейдолиялар
|псевдогаллюцинациялар
~Науқас өз денесінен кішкентай құрт пен жәндік жүргенін сезінеді ... .
|тактильді елестеушілік+
|парейдольді иллюзия
|вербальді галлюцинация
|деперсонализация
|псевдогаллюцинация
~Науқас аузында жоқ шаштар тұрғандай сезінеді. Аузын тазалай береді, науқаста ... .
|тактильді галлюцинация+
|сенестопатия
|психосенсорлы бұзылыстар
|парейдолия
|псевдогаллюцинация
~Науқас өмірді шынайы қабылдайды, бірақ баяғыдан өзгеше айналып қабырғадан көрген секілді сияқты өмірді көремін деп шағымданады- бұл … .
|дереализация+
|гипестезия
|истериялық анестезия
|парейдолиялық иллюзия
|псевдогаллюцинация
~Науқас қабырғадан дақты көріп, бұл шіркей деп айтады да, оларды ұшырады ... .
|парейдолиялық иллюзия+
|гиперестезия
|дереализация
|психосенсорлы расстройства
|псевдогаллюцинация
~Псевдогаллюцинация ... байқалады.
|шизофренияда +
|алкоголизмде
|истерияда
|кәрілік кемақылдылықта
|неврозда
~Анестерияның ... ауруларында психикалық бұзылыстардың симптомдық құндылығы кіреді.
|истерия+
|алкогольді делирий
|галлюциноз
|маниакальді синдром
|жабысқақ ойлардың
~Сандырақтың ... формасында науқастарды өз-өзіне қол жұмсау ойы және әсері туындауы мүмкін.
|өз-өзін күнәлау және өз өзін кемсіту+
|эротикалық
|ипохондриялық сандырақ
|дисморфофобиялық сандырақ
|өнер тапқыш сандырағы
~Сандырақ кезінде науқастарда әлеуметтік қауіпті және қол жұмсау факторлары кездеспейді, бұл ... .
|өзін ұлықтау+
|ипохондриялық
|өзін күналау және кемсіту
|аңду
|қызғану
~Науқас белсенді талқылайды, бірақ бос абстракты қолдану түсінігі, әлем парадоксальді мағынасы шешімге келеді, бұл ... .
|паралогиялық ойлау+
|персеверация
|ментизм
|жабысқақ ойлар
|аса бағалы ойлар
~Науқас қасықпен жеуден бас тартады өйткені «қасықпен тауды қопарады», бұл ... .
|символикалық ойлау+
|улану сандырағы
|жабысқақ ойлар
|аса бағалы ойлар
|психикалық автоматизм
~Физикалық кемшілік барына сенімділік ... сандырағында пайда болады.
|дисморфоманиялық+
|өзін күналау мен кемсіту
|сахналау
|қызғану
|аңду
~Рибо заңы бойынша дамиды.
|үдемелі амнезия+
|антероградты амнезия
|фиксациялық амнезия
|ретроградты амнезия
|антеро-ретроградты амнезия
~Негативті (дефицитті) симптоматика.
|апатика-абуликалық синдром+
|депрессивті синдром
|маниакальді
|парафрендті
|параноидты
~Эпилепсияға ... эмоциональді бұзылыстар тән.
|дисфориялық+
|депрессивті синдром
|көңілшектік
|апатиялық
|гипертимия
~Науқаста ... тағамнан бас тарту байқалуы мүмкін.
|улану сандырағында+
|дисформаниялық сандырақта
|кататоникалық сандырақта
|маниакальді синдром кезінде
|невроз тәрізді синдромда
~Галоперидол негізгі дәрмек ретінде ... кезінде қолданылады.
|реактивті параноидтар+
|истериялар
|неврастениялар
|реактивті депрессиялар
|психопатиялар
~Кіші мейірбике науқастың былғанған жастығын алады,ал науқас өз денесінің жоғарғы бөлігін, басын көтеріп жатуын жалғастырады, бұл ... .
|каталепсия+
|эхо-симптомдар
|белсенді негативизм
|пассивті негативизм
|пассивті бағыну
~Науқас күні бойы коридорда жүреді, «тыныш сағатта» кезіндесанитар науқастың жатуын сұранғанда жатпайды, оған ұсынылған тағамды ішпейді, дәрігердің сұрағына жауап бермейді, бұл ... .
|пассивті негативизм+
|каталепсия
|эхо-симптом
|активті негативизм
|пассивті бағыну
~Ступорлы жағдай ... дамиды.
|шизофренияда+
|МДП-маникальді –депрессивті психоз кезінде
|атеросклероздық әлсіз кемақылдылықта
|алькогольды психозда
|пик ауруында
~Анасы баласына психиатрды шақырады, себебі баласы соңғы аптада себепсізден қарым-қатынасты доғарып, үндемеушілік, қимылсыздық байқалады. Соңғы үш күнде баласы терезе алдында жасанды дұрыс емес тұрады, мағынасыз күледі, сұраққа жауап бермейді, тмақтанбайды, жуынбайды. Сіздің қорытындыңыз.
|катотоникалық ступор+
|депрессивті ступор
|истериялық ступор
|қалыпты нұсқа
|диагноз үшін жеткіліксіз мәлімет
~Кенеттен басталып, кенеттен аяқталады.
|сананың қарауытқан бұзылысы+
|аменция
|делирий
|анейроид
|обнубиляция
~Маникальді-депрессивті психозда ... байқалады.
|көңіл-күйдің өзгеруі+
|делирий
|онейроид
|аменция
|сананың қарауытқан жағдайы
~Елестету процестің ағымының тежелуі, бұл ... .
|депрессивті синдром+
|кататоникалық ступор
|маникальді синдром
|дисфория
|дистимия
~Қазіргі заманғы клиникалық практикада шизофренияның қай түрі жиі кездеседі.
|параноидты+
|кататоникалық
|гебефреникалық
|шизоаффективті түрі
|балалық жастағы шизоидты ауру
~Науқастың шағымдары жоқ, өзін дені сау деп санайды. Бет-әлпеті қайғырыңқы, көзі жылаңқы. Өзін-өзі кінәлайтын сандырақ ойлар айтады, соңғы 2 аптада өлуді қалайды, уды әкелуін сұрайды. Науқасты жедел госпитализациялауға жатқызудағы симптом, бұл ... .
|өз-өзіне қол жұмсауға шешім қабылдау+
|науқас амбулаторлы емнен бас тартады
|қызметкерлердің арызы
|көршілердің арызы
|қоғамдық орындарда мас күйінде бұзақылық жасау
~Науқас 37 жаста 20 жастан бері психикалық аурумен ауырады, ата-анасымен бірге тұрады, өзін “елдің бастығымын”деп санайды, сайлау компаниясына қатысатынын көшедегі психопаттарды жыртады. Науқаста психоздың қай белгісі болады.
|сандырақ ойлар+
|басшылыққа оппозиционды өзін-өзін бейнелеу
|іс-әрекеттің асоциальді формасы
|паразитарлы өмір салты
|көңіл-күйдің тұрақсыздығы
~10 жастағы баланың анасы шағымданады: баласы бірнеше секундта бір жерде тұрып қалады, көз қарасы бір нүктеге бағытталған, сұрақтарды түсінбейді, өшу жағдайы болады, өз-өзіне келген соң болған нәрселерді білмейді. Диагноз қою үшін ... зерттеу әдістерін қолданамыз.
|ЭЭГ+
|әңгімелесу
|жасушалардың тәртіптіп белгілерін анықтау
|бас рентгенограммасы
|эхо энйефалография
~Психиатриялық клиникаға 72 жастағы сандырақ ойлар айтумен науқас келіп түсті: психикалық бұзылыстары бірінші рет жедел басталған, науқас басының ауруына, басының айналуына, құлақта шудың пайда болғанына, есте сақтаудың төмендеуіне шағымданады. Қандай дәрігердің консультациясы қажет.
|невропатолог+
|инфекционист
|гинеколог
|фтизиатр
|Психолог
~Науқас 19 жаста. Психиатриялық ауруханаға сандырақ ойлар және елестер пайда болғанна кейін түскен. Науқасқа инсулинотерапия тағайындалды. Емін бастар алдында қандай тексеру әдістерін жүргізу керек.
|қанда қант құрамын тексеру+
|зәрдің клиникалық анализі
|ликворды тексеру
|бас миының рентгенограммасы
|экспериментальді-психикалық зерттеу
~Науқас 75 жаста.Есте сақтау қабілетінің терең бұзылысын байқайды. Негізгісі болып жатқан оқиғаларды ұмыту, праксистің бұзылысы. Бас миында патологиялық кезеңнің болып жатқанын қандай зерттеу тәсілін қолданып анықтайды.
|миға КТ+
|Бас рентгенографиясы
|ЭЭГ
|ликворды тексеру
|қанның биохимиялық анализі
~31 жастағы әйел 2 апта төңірегінде телефон дауысынан селк ететіндігіне, үйіндегі лифттің дауысына, қатты дауысты көтере алмауға шағымданады. Науқаста қабылдаудың қандай бұзылысы.
|гиперестезия+
|гипестезия
|парастезия
|синестезия
|акропсия
~Науқас 33 жаста. Өз-өзінен әрқашан үлкен дәретінің иісін сезетінін айтады. Күнде өзінің палатасын тазалайды, едендерін сүртеді, серуендеп жүргеннің өзінде де жаман иістің қайдан шығып жатқанын іздейді. Науқаста қабылдау бұзылысының қай түрі.
|иіс галлюцинациясы+
|иллюзия
|психосенсорлы бұзылыс
|синестезия
|гиперестезия
~Науқас 23 жаста. Ол омыртқа жотасынан Құдайдың дауысн еститінін айтып шағымданады. Науқаста қабылдау бұзылысының ... түрі.
|псевдогаллюцинациялық+
|шынайы галлюцинациялық
|иллюзиялық
|психосенсорлы бұзылыстық
|сенестопатиялық
~Науқас 48 жаста. Өзінің «ішінде жылан жорғалап жүретінін» сезеді. Оны зерттеуді талап етеді. Науқаста қабылдау бұзылысының ... түрі.
|висцеральді галлюцинациялар+
|иллюзиялар
|психосенсорлы бұзылыстар
|тактильді галлюцинациялар
|синестезиялар
~Гипногогиялық вербальді галлюциноз ... байқалады.
|кешке және түнде көздің жұмылулы кезінде+
|қорқыту галлюцинациясы
|есту галлюцинациясы
|көру галлюцинациясы
|таңда ұйқыдан тұрған кезінде
~«Классикалық» алкогольды параноид ... байқалады.
|бас тарту фонында+
|мастық кезінде
| салынып ішу басында
|салынып ішу соңында
| салынып ішу ортасында
~Тетураммен емдеудегі абсолютті қарсы көрсеткіш болып ... табылады.
|аритмия+
|асқазан және 12 елі ішек жарасы
|миокард инфаркті
|эпилепсия
|геморрой
~Импульсивті іс-қимылдарға ... жатпайды.
|гипобулия, гипербулия+
|дромомания , дипсомания
|мифомания, копрфагия
|пиромания
|клептомания
~Сөйлеу бұзылысына ... жатпайды.
|булимия+
|шизофазия
|афазия
|брадифазия
|мутизм
~Психомоторикалық бұзылысқа ... жатпайды.
|парестезия+
|гипокинезия
|акинезия
|паракинезия
|ступор
~Науқас маниакальды қозу жағдайында мектеп кезіндегі жаттаған жаттауын есіне түсірді. Дәрігерге қатесіз айтып берді,кейін науқастың көңіл- күйі қайта қалпына келген кезде жаттауының бірде-бір қатарын есіне түсіре алмады. Науқаста зерде бұзылысының қай түрі.
|репродукциялық гипермнезия+
|алдында көргендік симптомы
|криптомнезия
|фиксациялық гипермнезия
|псевдореминисценция
~Науқас көршілес палатадағыларға басынан кешкен оқиғаларды айтып беріп жатқанда, оған дәл осы жағдай кеше көрген телесериалға ұқсас екенін айтады. Науқаста ес бұзылысының ... түрі.
|криптомнезиялық+
|конфабуляциялық
|гипермнезиялық
|псевдореминисценциялық
|алдында көргендік симптомы
~Науқас 47 жаста, кезінде тігінші болған. 3 айдан бері клиникада жатыр. Бүгін қайда бардыңыз деген сұраққа науқас: «Жұмысқа бардым, мектеп формасын тігуге біздің ателье көп тапсырыс алды, сондықтан тынымсыз жұмыс жасадық»,-деп жауап қайтарады. Науқаста ес бұзылысының ... түрі.
|псевдореминисценциялық+
|конфабуляциялық
|криптомнезиялық
|алдында көргендік симптомы
|ешқашан көрмеген симптомы
~Науқас 32 жаста, лифтте қамалып қалып, қатты қорқыныш, өліп қалатындай сезімде болды. Лифтіден шыға салысымен бұл сезімдер кенеттен жоғалды. Келесі жолы лифтте дәл осы жағдай қайталанды. Науқастың жағдайын анықтаңыз.
|клаустрофобия+
|истерия
|депрессия
|социофобия
|эритрофобия
~Науқас 42 жаста тынышсыз, әуестікпен қатты өлеңдер айтады, өзінің сахналық таланты туралы және жетістіктерімен мақтанады. Барлық кезде айналасындағыларға кез келген тітіркендіргішке оңай еліктейтінін айтады, гиперсексуальды. Науқастағы синдром ... .
|маниакальді+
|депрессивті
|астеникалық
|кататоникалық
|парафренді
~21 жастағы науқас босанғаннан соң екі аптадан кейін өзгере бастады: сөйлемей қойды, баласын емізбей қойды, сонымен қатар бір позада сілейіп қалады.Тамақ ішуді қойды, бет әлпетінде қорқыныш, үрей бар. Бұл ... синдром.
|кататоникалық +
|астениялық
|депрессивті
|гебефрендік
|маниакальді
~Науқас 27 жаста. Клиникаға түскен себебі: өмір сүрудің керегі жоқ деп ойлайды. Сондықтан 10 таблетка амитриптилин ішіп өлгісі келген. Бет әлпеті қайғылы және құлазыған. Бірқалыпта көп уақыт отырады, еш нәрсе істемейді. Бұлшықет тонусы көтеріңкі емес. Науқаста ... ступор түрі.
|депрессиялық+
|кататоникалық
|маниакалды
|апатикалық
|психогенді ступор
~Науқас қозу үстінде. Қолы мен аяғы стереотипті қозғалыс жасайды. Байланыс жасау мүмкін емес, кейбір сұрақтарды қайталайды. Бөлмедегі көршілердің қимылдарын қайталайды. Бөлімшеде шапшаң адымдайды. Қозудың ... түрі.
|кататоникалық+
|маниакалдық
|гебефреникалық
|сандырақ пен галлюцинация
|депрессивті
~Науқас ауыр бас ми жарақатын алған. Комадан шыққан соң науқаспен қарым қатынасқа түсу қиын. Тез шаршайды, көзін жұмады. Назар бұзылысының ... түрі.
|құлдырайтын зейін+
|қадалған зейін
|шашыранды зейін
|аумалы зейін
|басқарылатын зейін
~Науқас 47 жаста. Тайғақтықтан жерге құлап желкесінен соққы алды. 20 минутқа есін жоғалтты. Есін жинаған кезде қасындағы адамның кім екенін түсінбеді. Сөйлеуі қиын, оған қойылған сұрақтарды қиын түсінеді. Сұраққа үзіліспен жауап береді, қимыл әрекеті баяулаған, ұйқышыл. Науқаста сана бұзылысының қай түрі.
|есеңгіреу+
|делирий
|аменция
|онейроид
|сопор
~12 жасар бала механикалық сарғаюмен балалар бөлімшесінде емделіп жатыр. 3-ші күннен бастап бағдарынан айныды, көру галлюцинациялары туындады, қорқыныш билеп, персонал әрең ұстап тұрады. Психиатриялық ауруханаға балаларды ата – анасының рұқсатынсыз ... жатқызуға болмайды.
|3 жасқа дейін+
|7 жасқа дейін
|12 жасқа дейін
|18 жасқа дейін
|14 жасқа дейін
~27 жасар науқаста жедел психотикалық қозу басталды, сонымен қоса сандырақ галлюцинациялар болды. Науқастың температурасы 38,4С. Неврологиялық статусында менингиальді белгілер бар. Науқасқа ... зерттеу әдісін жасау қажет.
|ликворды зерттеу+
|бас сүйегінің рентгені
|РЭГ
|МРТ
|КТ
~ Науқас 25 жаста, 8 ай бұрын бас ми жарақатын алған, 24 сағат комада болған. Тез шаршайды, назарын қиындықпен аударады, инициативтілігі төмен, ерік белсенділігі төмендеген, еске түсіруі қиындаған. Науқаста ... синдромы.
|психоорганикалық+
|Корсаков
|деменция
|олигофрения
|астеникалық
~Эпилепсиямен зардап шегуші науқас жұмысқа жиналған, үйден шыққаннан 2 сағаттан соң қала сыртында болған. Қалай, кіммен келгенін түсінбейді. Науқаста сананың ... бұзылысы.
|амбулаторлы автоматизм+
|сопор
|есеңгіреу
|обнубиляция
|онейроид
50%-білімге
40%- тусінікке
10%-іс-әрекет
Кафедра меңгерушісі м.ғ.д., профессор
Г.А. Дущанова

Приложенные файлы

  • docx 10832583
    Размер файла: 88 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий