ПРИВАТБАНК


ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ
НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ЗВІТ ПРО ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ
У ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК»
студента групи 601-ЕКм Яцишин Іван Ярославович
Керівники практики:
від ЛІБС УБС НБУ
к.т.н., доц.
Страхарчук Валентина Петрівна
від установи банку
кер. від. Франківське ПАТ КБ «ПриватБанк»
МП Хоменко Віта Юріївна

Львів 2014
ЗМІСТ
TOC \o "1-3" \h \z \u ВСТУП PAGEREF _Toc404026665 \h 21.Інформаційні технології обробки економічної інформації, що застосовує банк. Ресурси інформаційних систем PAGEREF _Toc404026666 \h 32. Системи автоматизації банківських операцій, що застосовує банк. Автоматизація бухгалтерського обліку в банках PAGEREF _Toc404026667 \h 83. Системи дистанційного банківського обслуговування. Електронний банкінг PAGEREF _Toc404026668 \h 164. Інфраструктура ДБО. Банкомати PAGEREF _Toc404026669 \h 205. Автоматизація фінансового моніторингу в банку PAGEREF _Toc404026677 \h 266. Автоматизовані технології кредитування і контролю PAGEREF _Toc404026678 \h 327. Фінансовий менеджмент у банку. Автоматизація менеджменту PAGEREF _Toc404026679 \h 368. Автоматизовані системи управління персоналом PAGEREF _Toc404026680 \h 399. Ситуаційне моделювання діяльності банку PAGEREF _Toc404026681 \h 4210. Система охорони праці в банку PAGEREF _Toc404026682 \h 4511. Індивідуальне завдання PAGEREF _Toc404026683 \h 48Висновки PAGEREF _Toc404026684 \h 50СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ PAGEREF _Toc404026685 \h 52ДОДАТКИ PAGEREF _Toc404026686 \h 54

ВСТУППАТ КБ «ПриватБанк» відповідає усім критеріям, що висувають клієнти до фінансової установи, в якій вони б бажали обслуговуватися. Пріоритетами комплексної системи продажів приватним особам є якість, оперативність та широка роздрібна лінійка: відкриття та ведення банківських рахунків у гривнях та іноземній валюті, приймання платежів від населення та ін.
ПАТ КБ «ПриватБанк» активно впроваджує нові банківські технології, європейські стандарти якості обслуговування клієнтів, розширює спектр фінансових послуг, динамічно реагує на ринкову кон'юнктуру та прагне налагодити довгострокові, взаємовигідні ділові відносини зі своїми клієнтами.
Мета переддипломної практики – закріплення практичним досвідом теоретичних знань студентів за всіма напрямками банківської діяльності.
Завданнями переддипломної виробничої практики:
набуття навичок самостійної практичної роботи у різних сферах діяльності банку;
набуття навичок щодо застосування ефективних технологій банківського обслуговування;
поглиблення професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень;
поглиблення умінь і навичок щодо оформлення ділових документів;
виховання потреби систематичного поглиблення знань для подальшого їх практичного застосування;
психологічна адаптація до конкретних умов фахової діяльності;
підбір теоретичного та аналітичного матеріалу для оформлення звіту про практику та написання дипломної роботи.
1.Інформаційні технології обробки економічної інформації, що застосовує банк. Ресурси інформаційних системТоркаючись питання переважної архітектури банківської мережі, можна відзначити, що найпоширенішої в європейських країнах і актуальнішої на сьогодні для українських банків і, «ПриватБанку» в тому числі, є топологія «зірка», проста або багаторівнева, з головним офісом в центрі, сполученим з регіональними відділеннями. Переважання цієї топології визначається наступними чинниками:
перш за все, самою структурою банківських організацій. (Наявністю регіональних відділень і великим об'ємом передаваної між ними інформації);
високою вартістю оренди каналів зв'язку. Потрібно мати на увазі, що звичайно при організації зв'язку з видаленими відділеннями практично не використовуються комутовані телефонні канали. Тут необхідні високошвидкісні і надійні лінії зв'язку;
у країнах Східної Європи і СНД на користь застосування топології «зірка» діє додатковий чинник - недостатньо розвинена інфраструктура телекомунікацій і пов'язані з цим труднощі в отриманні банком великого числа каналів зв'язку [7].
Автоматизована банківська система – система, що функціонує на базі засобів обчислювальної техніки, які пов’язані між собою локальною чи глобальною мережею та забезпечує процес збору, введення, передачі, обробки, збереження, поновлення даних для вирішення проблем управління діяльністю банків.
Автоматизована банківська система складається з:
Функціональної.
Забезпечувальної частини.
Забезпечувальна частина складається з підсистем:
Технічного забезпечення – комплекс апаратно-технічних засобів обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання для збору, обробки та обміну інформацією з зовнішніми та внутрішніми користувачами.
Математичного забезпечення – комплекс алгоритмів економіко-математичних методів для обробки даних та автоматизації складання форм бухгалтерської та статистичної звітності.
Інформаційного забезпечення – сукупність типових форм первинних документів та форм звітності, систем класифікації та кодування інформації, файлів даних, що складають базу даних і використовуються для автоматизованого вирішення задач банківської діяльності.
Організаційно-правового забезпечення – сукупність нормативно-правових актів, інструктивних та методичних матеріалів, що встановлюють технологічне функціонування автоматизованих банківських систем та права і обов’язки персоналу, що обслуговує автоматизовану банківську систему.
Лінгвістичного забезпечення – складається із засобів ведення діалогу системи з людиною та сукупності мовних засобів програмування, опису даних, запитів ті пошуку інформації в базі даних [13].
Діяльністю сучасних банківських установ можна виділити компоненти, які у випадку автоматизації можуть стати елементами та складовими частинами автоматизованої банківської системи.
Фронт-офіси – компоненти системи, які призначені для введення первинної інформації, автоматизації праці банків, працівників на робочих місцях та безпосередньої взаємодії з клієнтами чи контрагентами в банку.
Бек-офіси – компоненти, які призначені для синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку документів, операцій чи угод отриманих від фронт-офісів. Можна виділити компоненти, що наділені функціями фронт і бек-офісів. Дані компоненти входять до операційного дня банку - сукупність операцій, які банк проводить на протязі встановленого регламентом робочого часу. Операції наділені функціями бек-офісу здійснюються і відображаються у фінансовому обліку. Операційний день банку є центром або ядром в банківській діяльності, бо він встановлює взаємозв’язки з фронт та бек-офісами.
Структура рахунків аналітичного обліку визначена НБУ, нумерацію рахунків аналітичного обліку розписується банком самостійно у відповідності до встановленого закону. Підсистема операційний день банку має забезпечувати початкове відкриття аналітичних банківських рахунків за вищевказаним алгоритмом.
В даний час найважливішим застосуванням комп'ютерів стає створення мереж, що забезпечують єдиний інформаційний простір для багатьох користувачів.
Функціональні можливості мережі визначаються послугами, які вона надає користувачеві. Для реалізації кожної з послуг мережі та доступу користувача до цієї послуги розробляється програмне забезпечення.
Програмне забезпечення, призначене для роботи в мережі, має бути орієнтованим на одночасне використання багатьма користувачами. Найпоширенішими є дві основні концепції побудови такого програмного забезпечення [2]:
1. Файл-серверна концепція. Тут мережне програмне забезпечення орієнтовано на надання багатьом користувачам ресурсів загальнодоступного головного комп'ютера мережі - файлового сервера, або файл-сервера. Цю назву він дістав тому, що основним ресурсом головного комп'ютера є файли, що містять програмні модулі або дані. Він є найзагальнішим типом сервера. Ємність його дисків має бути більшою, ніж на звичайному комп'ютері, оскільки він використовується багатьма комп'ютерами. В мережі може бути кілька файлових серверів. Серед інших ресурсів файлового сервера, що надаються в спільне використання користувачам мережі, - принтер, модем, пристрій для факсимільного зв'язку.
2. Клієнт-серверна концепція, яка ще називається архітектурою "клієнт-сервер", програмне забезпечення орієнтовано не тільки на колективне використання ресурсів, а й на їх оброблення в місці розміщення ресурсу за запитами користувачів. Програмні системи архітектури "клієнт-сервер" складаються з програмного забезпечення сервера і програмного забезпечення користувача - клієнта. Робота цих систем організовується так: програми-клієнти виконуються на комп'ютері користувача і посилають запити до програми-сервера, яка працює на комп'ютері спільного доступу. Основне оброблення даних здійснюється потужним сервером, а на комп'ютер користувача посилаються тільки результати виконання запиту.
Основою сучасного підходу технічних рішень в побудові інформаційних технологій в ПАТ КБ «ПриватБанк» є архітектура «клієнт – сервер», що організована на основі програмних продуктів від компанії 1С, яка розробила програмний пакет, який може працювати в двох основних режимах:
1. Конфігурація;
2. Режим користувача.
Режим “Конфігурація" дозволяє розробнику настроїти компоненти системи автоматизації і запам’ятовувати їх в спеціальній базі даних так як необхідно саме для даного банку.
Режим користувача призначений для безпосереднього використання створеної настройки в роботі з метою вводу, обробки, зберігання і видачі зведеної інформації про діяльність банку.
Одним з варіантів реалізації технології «клієнт – сервер» є її трьох-рівнева архітектура. В мережі повинні бути присутні не менше трьох комп’ютерів: клієнтська частина (робоча станція), сервер прикладних процесів та сервер бази даних. В клієнтській частині організується взаємодія з користувачем (користувацький інтерфейс). Сервер прикладних процесів проводить бізнес – процедури для клієнтської частини. Сервер бази даних обслуговує бізнес – процедури, які відіграють роль клієнтів. Гнучкість такої архітектури полягає в незалежному використанні і заміні обчислювальних і програмних ресурсів на всіх трьох рівнях [13].
В «ПриватБанку» використовують п'ять основних засобів захисту інформації:
Технічні.
Програмні.
Криптографічні.
Організаційні.
Законодавчі.
Технічні засоби захисту – це механічні, електромеханічні, оптичні, радіо, радіолокаційні, електронні й інші пристрої й системи, здатні виконувати самостійно або в комплексі з іншими засобами функції захисту даних.
Технічні засоби захисту діляться на фізичні й апаратні. До фізичних засобів ставляться замки, ґрати, охоронні сигналізація, устаткування КПП і ін.; до апаратних – замки, блокування й системи сигналізації про розкриття, які застосовуються на засобах обчислювальної техніки й передачі даних.
Програмні засоби захисту – це спеціальні програми, що включаються до складу програмного забезпечення системи, для забезпечення самостійно або в комплексі з іншими засобами, функцій захисту даних.
Криптографічні засоби захисту – це методи спеціального шифрування даних, у результаті якого їхній зміст стає недоступним без застосування деякої спеціальної інформації й зворотного перетворення.
Організаційні засоби захисту – спеціальні організаційно-технічні й організаційно-правові заходи, акти й правила, здійснювані в процесі створення й експлуатації системи для організації й забезпечення захисту інформації.
Законодавчі засоби захисту – це законодавчі акти, які регламентують правила використання й обробки інформації, і встановлюють відповідальність і санкції за порушення цих правил [8].
2. Системи автоматизації банківських операцій, що застосовує банк. Автоматизація бухгалтерського обліку в банкахСучасні системи автоматизації банківських операцій (САБО) розробляють за модульним принципом. Основою комплексу є ядро системи, що доповнюється функціональними модулями (див. дод. А).
До складу ядра САБО входять: набір таблиць бази даних (інформація про параметри банку, довідники системи, перелік користувачів, процентні ставки, курси валют, клієнти банку і їхні рахунки тощо); набір процедур і тригерів (тригер - це процедура, яка аналізує можливість виконання дії, наприклад, право користувача на вставку/вилучення/модифікацію записів до таблиці, при виявленні будь-яких некоректних дій тригер викликає повернення назад трансакції).
Модуль Головна книга є основним у САБОУ він доповнює ядро системи і призначений для виконання функцій адміністрування САБО на етапі початкового впровадження й у процесі експлуатації, а також функцій автоматизації роботи банку в рамках Операційного дня банку (відкриття/закриття банківського дня; реєстрація клієнтів і рахунків; автоматичне визначення контрольного розряду рахунку; введення і перегляд документів; візування документів) і взаємодії із зовнішними платіжними системами тощо.
Модуль Клієнт/банк призначений для роботи з електронними клієнтами і забезпечує обмін електронними документами між банком і клієнтами телекомунікаційними каналами та відкриває для клієнтів можливість оперативного контролю й управління власними коштами за допомогою телефону [1].
Модуль Безпека призначений для здійснення контролю за роботою системи. Всі дії користувача фіксуються в журналах (протоколах), які ведуться всіма прикладними програмами системи. Всі протоколи доступні для перегляду адміністраторові, і аудит дає змогу виявляти порушення після того, як вони здійснилися. Контроль за роботою системи виконується за допомогою таких функцій: Журнал подій у САБО (перегляд журналу); Перегляд доступів до рахунків (перегляд прав виконавців на перегляд, дебетування, кредитування рахунків); Управління логінами користувачів (блокування/розблокування користувача) тощо.
Модуль Управління ресурсами банку призначений для реалізації технології оперативного управління платежами: визначення правил автоматичного блокування/розблокування документів під час міжбанківських платежів, оперативне управління коррахунком шляхом активації потрібних у даний момент бізнес-правил.
Модуль Валютні операції доповнює модуль Головна книга і призначений для обробки потоків початкових і зворотних повідомлень платіжної системи SWIFT; для реєстрації заявок клієнтів банку на купівлю/продаж безготівкової валюти на міжбанківському ринку або валютній біржі; для введення контрактів і обробки митних документів тощо.
Модуль Розрахункова палата призначений для забезпечення найсприятливіших умов для проходження платежів між філіями банку (внутрішньобанківські платіжні системи).
Модуль Кредитно-депозитні операції призначений для реалізації операцій банку з розміщення коштів у формі кредитних угод різного призначення. Модуль забезпечує мультивалютне ведення кредитних угод і підтримує різні етапи життя угоди (введення параметрів угоди, генерація календаря видачі і погашення кредиту тощо).
Модуль Податковий облік автоматизує відображення фінансової діяльності банку в податковому управлінському обліку (описує зв'язок фінансового обліку з рахунками податкового управлінського обліку, опис і підтримка в актуальному стані податкової декларації і додатків до неї тощо).
Модуль Операції з фізичними особами призначений для поточного налагодження і координації технології роботи з обслуговування вкладів фізичних осіб.
Модуль Операції з цінними паперами призначений для виконання операцій банку з цінними паперами.
Модуль Звітність призначений для формування і обробки файлів - форм звітності НБУ та інших банків на основі бази даних банку [6].
Функціональні модулі забезпечують автоматизацію певного технологічного процесу і реалізуються у формі конкретного автоматизованого робочого місця (АРМу). Перелік і склад АРМів у САБО визначається на етапі початкового впровадження технологічної моделі банку, з урахуванням вимог конкретного банку, і може видозмінюватись у процесі експлуатації. Рекомендований перелік АРМів може бути таким: АРМ Адміністратора САБО; АРМ Технолога банку, АРМ Безпеки; АРМ Реєстрації клієнтів і рахунків; АРМ Операціоніста; АРМ Керівника, Гол. бухгалтера; АРМ Технолога системи електронних платежів; АРМ Казначея; АРМ Валютні операції; АРМ Звітність; АРМ Вклади населення; АРМ Кредити-Депозити; АРМ Податковий, управлінський облік; АРМ Управління коррахунком. Доступ до функціональних компонентів і ядра здійснюється через виклик певних пунктів меню АРМів користувачів.
ПриватБанк використовує САБО «Промінь». Комплекс «Промiнь» є АРМом з нарощуваний функціональністю [8].
Облік робочого часу співробітників (табелювання) відбувається шляхом своєчасного входу (і виходу) в ПК Промiнь, за допомогою динамічного пароля, посиланого системою на зареєстрований в Персоналі телефонний номер співробітника (в sms-повідомленні).
При запуску програми з'явиться вікно із запитом введення логіна і пароля.
Вводити необхідно свій логін і пароль, під яким працівник зареєстрований в системі управління персоналом банку (LDAP).
При першому вході в комплекс, Промiнь "запропонує" зробити вибір свого місця розташування, для того, щоб модулі програми підключалися до серверів, що належать до відповідного регіону, а саме:
Україна, в рамках корпоративної мережі - якщо комп'ютер підключений, безпосередньо, до корпоративної мережі;
Росія, в рамках корпоративної мережі;
Грузія, в рамках корпоративної мережі;
Латвія, в рамках корпоративної мережі;
А-Банк, в рамках корпоративної мережі;
Кіпр, в рамках корпоративної мережі;
Internet (РІП) - комп'ютери, підключені до сервера через зовнішній шлюз (РІП).
Крім того, в цьому ж вікні можна редагувати загальні установки програми і настройки проксі-сервера.
Якщо не використовується місцевий (локальний) сервер оновлення, рядка "URL сервера оновлення" і "URL ресурсу для автономної роботи" залишаються незаповненими. В цьому випадку використовується сервер оновлення, що відповідає обраному місцезнаходженні, він підтягується автоматично. Інакше - необхідно прописати ту адресу, з якого відбувається оновлення ПК Промiнь.
В цьому ж вікні можна налаштувати автономний режим роботи комплексу Промiнь (наприклад, для роботи в торгових точках [РІП]). В автономному режимі перший запуск програми повинен здійснюватися в режимі on-line.
Якщо запуск комплексу Промiнь відбувається в Ріпеа, то користувачеві, що має права і допуски до кількох програмним модулям, слід встановити (для виключення ситуацій некоректного поновлення додатків) місце розташування - "РІП". Після оновлення необхідних модулів в режимі on-line, подальша робота йде в автономному режимі роботи.
Крім того, якщо запуск здійснюється перший раз, комплекс зажадає введення Додаткових параметрів. Необхідним є заклад Branch відділення, в якому працівник перебуваєте в даний момент (Тобто не Branch, під яким Ви заведені в ПриватПерсоналі, а Branch "поточного місця розташування").
Після введення своїх даних (LDAP-логін, пароль), заклади потрібних налаштувань і натискання кнопки "ОК", з'являється вікно "підтвердження номера мобільного телефону", на який буде відіслано sms з кодом динамічного пароля.
Перед початком роботи в Промiнь необхідно ознайомитися з його Довідкової системою. У ній надано керівництво по експлуатації комплексу та його модулів (пункти меню), відповіді на поширені питання, надана інструкція з налаштування параметрів.
З Промiнь, без додаткової авторизації, можна потрапляти в інші банківські комплекси (ПриватДок, Контроль, Органайзер, Підзвітні ...) Для цього необхідно вибрати Сервіс -> ПриватДок (або іншу програму) [8].
Метою організації бухгалтерського обліку є забезпечення користувачів необхідною інформацією про операції установ Банку.
Бухгалтерський (фінансовий) облік – це складова система обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції установи Банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.
Система обліку «ПриватБанку» включає бухгалтерський (фінансовий), управлінський та податковий облік, які ґрунтуються на єдиній інформаційній базі, відрізняючись формою та періодичністю розрахунку даних. Бухгалтерський облік є складовою інформаційної системи та включає: облік операцій за відповідними рахунками на підставі автоматизованих та ручних проводок; складання агрегованих та детальних звітів. Бухгалтерський облік забезпечує повне та своєчасне відображення всіх операцій в обліку та н6адання користувачам інформації про стан активів і зобов’язань, власний капітал, результати фінансової діяльності та їх зміни.
На основі даних фінансового обліку складається фінансова звітність.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх операцій у первинних документах, збереження протягом установленого строку оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітності несе керівник Банку, філії Банку, який здійснює загальне керівництво діяльністю банку та керівник банку (І, І-А, ІІ, ІІ-А типу), який здійснює поточне керівництво діяльністю всієї установи, в тому числі підзвітною мережею. Керівники відповідних установ несуть відповідальність за ефективність роботи такої установи Банку відповідно до законодавства України, установчих документів та Положень Банку [3].
На службу бухгалтерського обліку покладаються такі основні функції:
Дотримання єдиних правил бухгалтерського обліку для операцій, які здійснюються установами банку;
Перевірка отриманих від підпорядкованих філій, клієнтів банку первинних облікових документів;
Ведення регістрів бухгалтерського обліку відповідно до основних вимог нормативно-правових актів Національного банку України та локальних нормативно-правових актів Банку;
Дотримання встановлених правил технології обробки облікової інформації;
Дотримання порядку ведення обліку та розрахунків за внутрішньобанківськими операціями;
Здійснення бухгалтерського контролю за дотриманням повноважень підписання документів в установах Банку, обґрунтованим та правильним перерахуванням безготівкових коштів (видачею готівки), застосуванням правил Облікової політики Банку всіма його підрозділами та за достовірністю фінансової та податкової звітності;
Своєчасна підготовка, перевірка та подання фінансової звітн6ості;
Ведення податкового обліку, здійснення розрахунків, сплата податків та обов’язкових платежів, складання податкової звітності;
Забезпечення встановленого режиму захисту банківської інформації та комерційної таємниці;
Формування банківських документів установи Банку, зберігання їх в поточному архіві та передача в архів установи Банку [5].
Програмно-технічні засоби, що застосовуються установами банку в процесі їх діяльності, мають відповідати їх функціональним, технологічним вимогам, а також вимогам щодо інформаційної безпеки тощо. Під час застосування програмно-технічних засобів передбачається: реалізація принципу надання користувачам необхідних повноважень; доступ з робочого місця працівника лише до тієї інформації, що потрібна користувачу для безпосереднього виконання його обов’язків; можливість докладного попереднього аналізу всієї вхідної інформації до часу її відображення в обліку; реалізація правила «двох рук» (операція не може бути ініційована та виконана одним користувачем системи), за винятком операцій, що здійснюються платіжними та іншими автоматизованими системами; реалізація банківського продукту згідно із затвердженою технологією оброблення інформації; можливість автоматичного визначення джерела надходження суперечливої інформації та термінового інформування відповідних працівників банку про це і блокування роботи користувачів чи робочих місць до часу надання їм дозволу на проведення подальшої роботи; прийняття користувачами правильного рішення про те, яке з джерел інформації слід вважати сумнівним, а яке – достовірним; неможливість ігнорування інформації, що надійшла з будь-якого джерела; автоматичне присвоєння протягом одного операційного дня кожній операції певного номера, який має вноситися до певного електронного документу; надійність та здатність до швидкого відновлення робочого процесу в разі виникнення технічних неполадок.
Наявність резервного накопичення та зберігання всієї інформації для забезпечення відновлення роботи банківської установи внаслідок виникнення форс-мажорних та інших непередбачуваних обставин або в разі ліквідації установи банку; автоматизація роботи з архівами системи» архівація – регламентна або позапланова (у разі потреби) [14].
Крім того, установам банку слід: суворо дотримуватися і перевіряти виконання вимог щодо технічного та технологічного забезпечення їх діяльності, зокрема розміщення програмно-апаратних комплексів на таких комп’ютерах, що мають забезпечити їх надійне функціонування; вживати заходів для забезпечення безперебійного електроживлення та наявності резервних каналів зв’язку; перевіряти виконання вимог щодо організації захисту інформації в програмно-технічних комплексах згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України та вимогами розробників систем захисту інформації.
Організація облікової політики регламентується Постановою правління ПАТ КБ « ПриватБанк» «Про затвердження Облікової політики» на 2014 рік від 31 грудня 2013 року. Загальні положення облікової політики визначають та встановлюють єдині методичні підходи до здійснення бухгалтерського обліку та складання - звітності, єдині засади визнання і оцінки окремих статей балансу і операцій [8].
Облікова політика – це сукупність визначених у межах законодавства України принципів, методів і процедур, що використовуються Банком для складання звітності.
Облікова політика є основою:
Ведення бухгалтерського обліку, складання зовнішньої та внутрішньої звітності;
Визначення порядку відносин з питань обліку безпосередньо в установах та між установами Банку всіх рівнів;
Регламентації облікових процедур, що виконуються в установах Банку і визначені нормативно-правовими актами Національного банку України та локальними нормативно-правовими актами Банку.
3. Системи дистанційного банківського обслуговування. Електронний банкінгДистанційне банківське обслуговування – це загальний термін для технології, яка використовується з метою надання банківських послуг клієнтам на основі розпоряджень, переданих ними на відстані (без обов’язкового візиту до банку), за допомогою різноманітних засобів самообслуговування, найчастіше з використанням комп'ютерних і телефонних мереж. Усі операції, що не виконуються безпосередньо в офісі банку, має здійснювати система дистанційного банківського обслуговування [12].
Головна мета впровадження та використання дистанційного банківського обслуговування в банківській діяльності полягає в наданні рівних можливостей оперування фінансовими інструментами в будь-яких регіонах та за межами країни.
Дистанційне банківське обслуговування передбачає роботу не тільки з клієнтами банку, а також з банками-кореспондентами, підрозділами банку, до яких можна віднести: філії, відділення, віддалені каси, обмінні пункти та інше. Через систему ДБО реалізується досить широкий спектр послуг – від найпростіших інформаційних сервісів (отримання інформації щодо залишку коштів на рахунку) до більш складних, таких як отримання кредиту в режимі віддаленого доступу, розміщення заявок брокерові під час операцій на фондовому або валютних ринках тощо. За допомогою технологій ДБО ПриватБанк може проводити платежі або здійснювати інші операції з коштами клієнтів на основі дистанційних розпоряджень, які вони передають до банківської установи, використовуючи різні канали та засоби доступу (телефонні, Internet тощо), (рис.3.1).
Завдяки існуванню таких засобів доступу, банк який надає можливість своїм клієнтам отримати повний набір сервісів ДБО, стає телекомунікаційно-фінансовим центром, до якого з різних каналів надходять розпорядження клієнтів. Клієнт такого «телекомунікаційного банку» може мати у своєму розпорядженні для здійснення операцій будь-які доступні канали або мати можливість користуватись різними комбінаціями каналів, залежно від ситуації.

Рисунок 3.1 – Засоби дистанційного доступу клієнта до «ПриватБанку» [12]
Система ДБО побудована на використанні автоматизованої комп’ютерної системи, яка складається з таких компонентів:
сервер каналу зв’язку, що забезпечує інтерфейс між системою і клієнтами у формі реєстрації дистанційних розпоряджень клієнтів і створення відповідних електронних документів у базі даних системи ДБО. Крім цього, даний сервер каналу здійснює введення інформації, яка надходить від клієнта і передає клієнтові відповіді системи. Функції і архітектура серверу каналу залежать від особливостей каналу:сервери телефонних каналів складаються з плати комп’ютерної телефонії і відповідного програмного забезпечення; сервер для каналу Інтернет – це програма на Інтернет- сервері.
сервер обробки дистанційних розпоряджень – призначений для обробки зареєстрованих дистанційних розпоряджень клієнтів і формування на їхній основі документів (квитанцій, повідомлень, платіжних доручень тощо) і реальних проведень на внутрішніх рахунках системи ДБО.
операційний день системи ДБО (окремий програмний комплекс або складова частина системи автоматизації банківських операцій), що призначений для збереження інформації про клієнтів, рахунки проведення операцій та інше [5].
Безумовно, впровадження технології ДБО є вигідним як для банків, так і для клієнтів, але використання даної системи має не тільки переваги, а й деякі недоліки. До переваг системи ДБО на рівні банку можна віднести [9]:
конкурентні переваги відносно інших банків, які не надають послуги ДБО;
розширення масштабів бізнесу (оскільки збільшення клієнтської бази не обмежується кількістю філій і відділень чи персоналом банку);
екстериторіальність банківського обслуговування (банк може обслуговувати іногородніх та іноземних клієнтів без відкриття додаткових відділень);
можливість забезпечення цілодобового сервісу, що актуально для залучення віддалених клієнтів;
спрощення процесу розширення бізнесу і впровадження нових продуктів (оскільки всі операції здійснюються за допомогою централізованого комп'ютеру, то вводити додаткові послуги можна швидко, без суттєвих витрат та зайвих організаційних процедур);
спрощення процесу реалізацій комплексних фінансових продуктів (наприклад, банківських і страхових);
суттєве скорочення організаційних витрат за рахунок вивільнення персоналу і зниження додаткових (накладних) витрат на функціонування відділеннями [5].
До основних недоліків використання даної системи відносно банку можна віднести:
високий рівень витрат на придбання або створення системи ДБО, її впровадження та навчання співробітників банку;
тривалий процес перепідготовки співробітників для роботи з електронними документами;
необхідність здійснення постійних витрат на обслуговування (у тому числі й каналів зв’язку з високою пропускною спроможністю при обслуговуванні великої кількості клієнтів) [9].
Основними перевагами використання ДБО клієнтами ПриватБанку є:
можливість проведення операції в будь-який час і в будь-якому місці без відвідування банку;
доступність актуальної інформації про стан рахунків, надходження коштів тощо; 
прискорення обігу коштів на внутрішньому ринку;
здешевлення банківських операцій.
Недоліки системи дистанційного банківського обслуговування для клієнтів ПриватБанку наступні:
потреба в додатковому обладнанні та більш високої кваліфікації користувачів основних каналів доступу ДБО;
як правило, стягнення плати за користування такою системою.
Отже, підводячи підсумок, варто відзначити, що сутність ДБО полягає у самообслуговуванні клієнтів, що у свою чергу є технологічним видом взаємодії банку з клієнтами у межах якого клієнти мають змогу користуватися послугами незалежно від працівника банківської сфери [14].
4. Інфраструктура ДБО. БанкоматиЗ метою підвищення ефективності обслуговування своїх клієнтів «ПриватБанк» впровадив такі системи дистанційного банківського обслуговування, які представлені в додатку Б.
Завдяки можливостям, які надають канали дистанційного доступу клієнта до банку сьогодні стали звичними такі поняття:
direct-banking - прямі банківські операції;
phone-banking, telebanking –дистанційні операції телефоном;
handy ipocket-banking - операції за допомогою мобільного телефону;
fax-banking - операції факсом [9].
Однією з найперших типових технологій дистанційного банківського обслуговування «ПриватБанку» стала технологія під назвою «Home-banking» (банківське обслуговування вдома). Дана технологія дозволяє клієнту, не відвідуючи банк, отримувати банківські послуги з надання фінансової інформації, а також здійснювати банківські операції із передачею інформації телефонними каналами, двосторонньою системою кабельного телевізійного зв’язку.
На сьогоднішній день «Home-banking» – це узагальнене поняття моделі банківської діяльності, яка базується на використанні різних каналів віддаленого доступу з метою підвищення ефективності діяльності банківської установи та охоплення нових сегментів ринку фінансових послуг [7].
PC-banking – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою комп’ютерів через спеціалізоване програмне забезпечення. PC-banking має два напрямки: «Клієнт-Банк», якщо клієнтом є юридична особа та домашній банкінг, якщо клієнт – фізична особа [9]. Дана система лише доповнює традиційну систему платежів електронною безпаперовою технологією обміну платіжними документами та інформацією між клієнтом і банком. За допомогою цієї системи клієнт банку заповнює платіжний документ у середовищі систем у своєму офісі, а програмне забезпечення системи надсилає його до банку, де цей документ далі обробляють відповідні системи в банку. «Клієнт-Банк», як один з технологій ДБО для юридичних осіб набув значного розвитку. Водночас дана технологія не має змоги задовольнити всіх користувачів дистанційного банківського обслуговування: для фізичних осіб така послуга занадто дорога, а юридичні особи, які активно співпрацюють з банком, не бачать сенсу купувати дану систему лише для того, щоб отримувати інформацію стосовно залишку коштів на рахунках. Тому в сучасних умовах банкам необхідно поєднувати всі види ДБО для того, щоб задовольнити потреби всіх своїх клієнтів.
Також слід зазначити, що клієнт може здійснювати всі операції не лише зі свого домашнього комп’ютера, а й в будь-яких інших місцях, де можуть бути надані відповідні засоби підключення.
Таким чином, можна зробити висновок, що «Клієнт-банк» – це система, яка замінює такі види традиційного зв’язку, як кур’єрський, поштовий, телеграфний та інші, і при цьому надає можливість клієнтові здійснити цілий набір операцій не відвідуючи банківської установи [7].
Однією з найбільш популярних електронних фінансових послуг «ПриватБанку» є послуга «Інтернет-клієнт» (тонкий клієнт). Для використання даної системи користувачеві необхідно мати комп’ютер – WEB-оглядач та доступ до мережі Інтернет. Дана система включає в себе такі технології «Internet-banking», «Mobile-banking», «WAP-banking» та «WEB-banking».
Технологія «Internet-banking» – забезпечує управління банківськими рахунками за допомогою комп’ютерів через Web-браузер.
Слід зауважити, що окрім on-line доступу, банк також пропонує клієнтові off-line-версію програмного комплексу. Для цього необхідна інсталяція спеціального програмного забезпечення. Дана версія програмного комплексу розглядається не як повноцінна система Internet-banking, а лише як звичайна система PC-banking, оскільки операції в даній системи здійснюються без застосування мережі Інтернет, а тільки за допомогою спеціальних поштових програм та попередньо встановленого програмного забезпечення. Деякі банки вважають, що дана off-line-версія, все ж таки відноситься до системи «Internet-banking».
Отже, дана система надає своїм клієнтам певний комплекс банківських послуг з управління реальними банківськими рахунками через мережу Інтернет, як правило, цілодобово та в режимі реального часу, з любої точки, яка має вихід в Інтернет.
Порівнюючи дану систему з системою «Клієнт-Банк», необхідно зазначити що, послуга «Internet-banking» має набагато більше переваг: клієнту немає потреби телефонувати до банку, достатньо лише мати вихід в Інтернет, а найголовніше, клієнту не потрібно мати спеціальне програмне забезпечення – усі операції та платежі він може здійснювати лише за допомогою браузера під час заповнення стандартних Web-форм.
Для підключення до даної системи, користувачу необхідно підключитися до глобальної мережі, встановити браузер на своєму комп’ютері, укласти договір з банком, який надає дану послугу, зареєструватись та підключитись до даної системи через мережу.
За допомогою даної системи клієнт ПриватБанку може отримувати необхідну йому інформацію та здійснювати такі операції:
оплачувати рахунки за зв'язок (ZP-телефонію, стільниковий і пейджинговий зв'язок, Internet) та інші послуги (супутникове телебачення, освіту тощо);
здійснювати всі комунальні платежі (за електроенергію, газ, телефон, теплопостачання, тощо);
переказувати кошти за рахунками на придбання товарів, у тому числі через Internet-крамниці;
здійснювати грошові перекази, у тому числі в іноземній валюті, на будь-який рахунок у будь-якому банку;
купувати і продавати іноземну валюту;
поповнювати або знімати грошові кошти з рахунків платіжної картки;
відкривати різні види рахунків (терміновий, ощадний, пенсійний) і поповнювати їх коштами;
отримувати довідки про стан рахунку за певний період у різних форматах;
отримувати інформацію про платежі, які надійшли в режимі реального часу[11].
Аналізуючи систему, яка має назву «Mobilе-banking», слід зауважити, що вона забезпечує управління банківськими рахунками з комунікаторів та смартфонів у режимі on-line, звідки і походить назва«Mobilе-banking» [2].Даний вид послуг забезпечує надання клієнту доступу до інформації про стан його рахунків. Така технологія може підтримувати всі типи фінансових документів та інтерфейс користувачів, розроблений з урахуванням особливостей комунікаторів та смартфонів.
Одним із головних елементів системи «Інтернет-клієнт» є «WAP-banking». За допомогою даної технології мобільний телефон виконує таку ж саму роль, що і комп’ютер за допомогою «Internet-banking». Основною перевагою цієї послуги є її зручність для користувача, яка проявляється у:
можливості навігації по сайту банку;наочності представлення і легкості введення інформації;відсутності обмежень на кількості символів, що передаються;використанні мови WML, що застосовується як для WAP-засобів, так і для портативних ПК [8].У такому режимі «ПриватБанк» надає лише доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунку. Також клієнти мають можливість отримувати інформацію про реквізити банку, курси валют, користуватись пакетом інформаційних послуг, в яких передбачено перегляд тематичних новин, результатів спортивних змагань, прогнозу погоди та інше.
Технологія «WEB-banking» передбачає надання банківських послуг через мережу Інтернет і WEB-браузер.
Однією з сучасних технологій організації дистанційного банківського обслуговування стала й система «Telebanking», яка згодом отримала назву «Телефон-клієнт».
Система «Telebanking» – це різновид системи ДБО, що, перш за все, забезпечує з’єднання клієнта з банківським комп’ютером за допомогою телефону [8].
Дистанційна послуга «Telebanking» була і залишається на сьогоднішній день однією з найпривабливіших банківських послуг «ПриватБанку», оскільки і сьогодні є найдешевшою і найпростішою у використанні, завдяки чому вона й отримала прихильність широкого кола споживачів банківських послуг: підприємців, менеджерів різних рівнів, людей, які часто бувають у відрядженні і т.д.
Сьогодні система «Телефон-клієнт» – це банківський сервіс, заснований на використанні певних можливостей телефонів із тоновим набором номера. Дана система дозволяє клієнтові за допомогою кнопок даного телефонного апарата віддавати розпорядження стосовно здійснення фінансових операцій, а також замовляти та отримувати відповідну інформацію про рух коштів на рахунку [10]. Наприклад, процедура оплати рахунку телефоном здійснюється наступним чином: клієнт підключається до банківського комп’ютера і за допомогою клавіш уводить відповідні реквізити. Якщо поточний рахунок одержувача відкрито в тому ж банку, він негайно кредитується, якщо ні-одержувачеві надсилається чек.
За допомогою даної послуги клієнт ПриватБанку може здійснювати будь-які повсякденні фінансові операції без відвідування банківської установи. Практика користуванням такою послугою демонструє, що через систему «Телефон-клієнт» частіше за все здійснюється такі операції: платежі за комунальні послуги, електроенергію, телефон. Окрім цього, у клієнта є можливість дізнатися про надходження коштів на рахунок, поповнити кредитну картку та одержати готівку в будь-якому банкоматі, перевести тимчасово вільні кошти на депозит, проконтролювати операції за рахунком а також довідатися про поточний залишок на рахунку.
Дані послуги, клієнт може отримати з будь-якого телефонного апарата–стаціонарного, мобільного, міського телефону-автомату нового типу, а також з дискового апарату за допомогою оператора.
Дистанційна послуга «Телефон-клієнт» включає в себе технології «SMS-banking» та «Phone-banking».
«SMS-banking» – це послуга ДБО, яка надається у будь-якій час з використанням номеру мобільного телефона клієнта, попередньо зареєстрованого в банку. За допомогою SMS-повідомлень відбувається обмін інформацією та передача команд для виконання банківських операцій. При використанні «SMS-banking» відсутня необхідність встановлення клієнтської частини програмного забезпечення на мобільний телефон [5].
Дана система базується на використанні технології передавання коротких повідомлень (Shot Message Service), як спеціального каналу передачі даних.Дана технологія надає клієнтові можливість мати достовірну інформацію про стан свого рахунку. Ця технологія особливо важлива у разі збільшення кількості операцій з оплати безготівковим шляхом, коли власнику картки необхідно мати повний контроль за банківським рахунком. Підключення до даної послуги може відбуватися через банкомат, а також безпосередньо у відділенні банку. Основним недоліком даної послуги є те, що інформація про картковий рахунок стає відомою операторам мобільного зв’язку і банки не можуть гарантувати конфіденційність інформації.Обслуговування з використанням банкоматів (АТМ-banking) та засобів банківського самообслуговування є одними з найбільш популярних у світі і в Україні.
Банкомати і термінали, входять до системи ДБО, через те, що надають майже повний спектр банківських послуг дистанційно та забезпечують можливість дублювання основних функцій стандартного Банк-клієнт, який використовується приватними (фізичними) особами для здійснення платежів.
5. Автоматизація фінансового моніторингу в банкуДо моніторингу фінансових операцій ПАТ КБ «ПриватБанк» відносяться запобігання та захист з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. Методи і способи відмивання грошей змінюються відповідно до розвитку контрзаходів. Останніми роками група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) виявляла дедалі складніші комбінації способів, зокрема такі, як активізація використання юридичних осіб для приховання справжньої власності і контролю за доходами, одержаними злочинним шляхом, та активізація використання професіоналів для надання консультацій і сприяння у відмиванні кримінальних доходів. Ці фактори, що поєднуються з досвідом, набутим у країнах і на територіях, які не співпрацюють у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також ряд національних та міжнародних ініціатив зумовили перегляд і перевірку сорок рекомендацій FATF з метою посилення протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму в нових умовах. Нині FATF закликає всі країни вжити необхідних заходів для приведення їх національних систем стосовно боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму у відповідність з новими рекомендаціями FATF та ефективного їх здійснення [4].
FATF - міжурядовий орган, який визначає стандарти та розробляє політику з метою боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму. На сьогодні до його складу входить 33 члени: 31 країна та 1 уряд, 2 міжнародні організації, а також понад 20 спостерігачів: 5 регіональних органів FATF та більше як 15 інших міжнародних організацій або органів.
Основним елементом у боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму є необхідність моніторингу систем країн на предмет їх відповідності вимогам міжнародних стандартів. Взаємна оцінка, проведена FATF та відповідними регіональними організаціями стосовно розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, а також оцінки, проведені Міжнародним валютним фондом та Світовим банком, є надзвичайно необхідним механізмом забезпечення ефективної імплементації рекомендацій FATF всіма країнами. Уповноваженим банкам не рекомендується встановлення кореспондентських відносин з відкриттям кореспондентських рахунків в будь-якій валюті з банками зареєстрованими в офшорних зонах:
1. Для забезпечення належної реалізації функції суб'єкта первинного фінансового моніторингу банк створює програму ідентифікації і вивчення банків-кореспондентів (далі клієнтів) банку, яка перш за все може включати:
а) порядок здійснення первинної ідентифікації клієнта під час встановлення відносин з ним;
б) заходи по уточненню інформації про клієнта і порядок їх проведення;
в) порядок забезпечення документального фіксування інформації про клієнта;
г) порядок та критерії класифікації банків відповідно оцінці ризику проведення ними операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом чи фінансуванням тероризму;
д) порядок проведення заходів по перевірці інформації про клієнта чи особу, яка діє від його імені, у випадку виникнення сумнівів її достовірності з врахуванням ризику проведення таким клієнтом операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом;
є) заходи по додатковому вивченню клієнта та порядок їх проведення [11].
Під час реалізації програми ідентифікації та вивчення своїх клієнтів банк відносно своїх клієнтів формує та веде відповідні анкети. Банк може прийняти рішення відносно недоцільності ведення анкет відносно категорій клієнтів, що здійснюють операції, які складають низький ризик їх використання з метою легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом.
Анкета є внутрішнім документом банку і може містити інформацію, отриману банком по результатам ідентифікації та вивчення клієнта, результати аналізу його операцій, а також висновки банку відносно репутації клієнта та оцінки ризику здійснення ним операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом. Анкета формується по результатам здійснення початкової ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним. Інформація, яка міститься в анкеті, уточнюється в процесі вивчення клієнта в порядку встановленому банком.
Банк отримує від клієнта відомості та документи, що дають змогу ідентифікувати та вивчити клієнта. Ці документи повинні бути діючими та містити достовірну інформацію на час їх пред'явлення банку. Ідентифікація клієнта здійснюється на основі оригіналів документів, пред'явлених клієнтом, або належним чином завірених їхніх копій, а також у випадку необхідності на основі інформації, отриманої від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб і по результатам проведення заходів по збору інформації про клієнта з інших джерел.
Надання клієнтом належним чином завірених копій документів, копій наданих ним оригіналів документів, та інші документи, які є основою для його ідентифікації повинні знаходитись в справі клієнта і зберігатись на протязі термінів визначених законодавством України. У випадку виникнення сумнівів відносно достовірності відомостей або документів, наданих клієнтом банк з урахуванням ступеню ризику здійснених цим клієнтом операцій по легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом. Приймає міри відносно перевірки наданих клієнтом відомостей та документів. Під час встановлення кореспондентських відносин банк з'ясовує, чи виконує кореспондент належним чином міри по попередженню легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом. Банку не рекомендується встановлювати кореспондентські відносини з фінансовими установами-нерезидентами, які не приймають належні міри для попередження легалізації (відмивання) прибутків, отриманих злочинним шляхом [1].
Банк оцінює ризики проведення кореспондентом операцій по легалізації (відмиванню) прибутків отриманих злочинним шляхом і фінансуванням тероризму. За основу оцінки такого ризику взяті критерії: наявність контрагенів-резидентів країн, про яких з достовірних джерел відомо, що вони:
не дотримуються загальноприйнятих стандартів у боротьбі з легалізацією (відмиванням) прибутків, отриманих злочинним шляхом;
не передбачають розкриття чи надання інформації відносно фінансових операцій;
не виконують рекомендацій групи розробки фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);
є країнами в яких проходять військові дії;
є офшорними територіями;
є країнами (територіями) які не приймають участі у міжнародній співпраці у сфері запобігання та протидії легалізації відмиванню прибутків отриманих злочинним шляхом і фінансування тероризму.
У фінансовій операції приймає участь особа, що виступає особою, яка займає (займала) посаду, що має великі владні повноваження (керівний склад центральних та місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, комірок політичних партій), чи виступає членом сім'ї такої особи: (є юридичною особою, яка не будучи фінансовим підприємством надає послуги про здійснення грошових переказів, операції по оплаті чеків грошовою готівкою; є юридичною особою, яка займається туристичною діяльністю; є юридичною особою, яка здійснює зовнішньоекономічні операції; є юридичною особою, що виступає благодійною громадською організацією (крім організацій, які діють під гаслом відомих міжнародних організацій); є юридичною особою, яка отримує фінансову допомогу від нерезидентів України, чи надає фінансову допомогу нерезидентам України) [7].
Класифікація клієнтів відносно ризику здійснення ними операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом, здійснюється банком з врахуванням їх репутації, сфери та періоду діяльності на ринку. Банк уточнює інформацію стосовно ідентифікації та вивчення клієнта не рідше одного разу в рік, якщо ризик проведення клієнтом операцій по легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, оцінюється банком як великий. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років. Обов'язкове уточнення інформації стосовно ідентифікації та вивчення клієнта проводиться банком у випадку:
а) зміни власника важливої участі;
б) зміною місцеперебування власника рахунку;
в) внесення змін в установчі документи;
г) закінчення терміну дії поданих документів.
Якщо ризик проведення клієнтом операцій по легалізації (відмиванню) прибутків, отриманих злочинним шляхом, оцінюється банком як високий, то операціям такого клієнту приділяється підвищена увага.
Під час ідентифікації та вивчення клієнта ризик здійснення яким операцій по легалізації прибутків отриманих злочинним шляхом оцінюється банком, як високий, банк приймає міри відносно перевірки наданої клієнтом інформації. Якщо клієнт відповідає відмовою надати представнику банку інформацію для його ідентифікації чи навмисне надає неправдиві свідчення про себе, то банк відповідає йому відмовою в обслуговуванні.
Порядок реєстрації фінансової операції, яка підлягає фінансовому моніторингу: якщо працівник банку до або після здійснення фінансової операції з'ясовує, що вона підлягає фінансовому моніторингу, то він не пізніше закінчення робочого дня, відповідно внутрішнім процедурам банку повідомляє про це відповідальному працівнику (особі, яка виконує його функції) який приймає рішення про необхідність реєстрації цієї операції.
Реєстрація фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, здійснюються у відповідному реєстрі, який формується та ведеться банком і є електронним документ ом визначеної структури. Формат і структура реєстру та порядок реєстрації фінансових операцій реєстрів визначаються відповідальним працівником банку з врахуванням вимог діючого законодавства України. Реєстр фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу є документом з обмеженим доступом [9].
Порядок та режим доступу працівника ПриватБанку в реєстр встановлюється відповідальним працівником банку. Відповідальний працівник банку (філіалу) несе особисту відповідальність за захист реєстру від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних. Корегування даних, які внесені в реєстр не допускається. У випадку необхідності виправлення помилково внесених в реєстр даних стосовно окремої фінансової операції в інформаційному рядку реєстру в якому містяться відомості про цю операцію, робиться відмітка про його анулювання, а реєстр доповнюється новим записом про цю операцію.
Рішення про надання або ненадання уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, приймається відповідальним працівником банку відповідно внутрішнім процедурам банку, закріпленого в правилах внутрішнього фінансового моніторингу банку.
6. Автоматизовані технології кредитування і контролюКредитна політика регламентується відповідно до чинного законодавства України, а також відповідно до Положення про кредитування фізичних осіб затвердженої постановою правління ПАТ КБ «ПриватБанк». Кредитний портфель банку складає приблизно 5,5% загальної суми кредитів, наданих банківською системою України. Необхідно зазначити, що якість кредитного портфеля значно підвищилась: питома вага сумнівної та безнадійної заборгованості зменшилась з 23,8% до 10,6% [10].
Банк може надавати кредити всім кредитоспроможним фізичним особам-резидентам на придбання товарів широкого вжитку, транспортних засобів, оплату послуг, купівлю, будівництво, реконструкцію та капітальний ремонт житла, на задоволення інших потреб.
Рішення про надання кредиту конкретному позичальнику може прийматися у межах повноважень прийняття рішень про надання кредитів фізичним особам, встановлених центральним апаратом банку, одноособово шляхом підписання кредитного договору або колегіально (кредитним комітетом або комісією). Кредит надається після проведення банком ідентифікації позичальника, комплексного вивчення його кредитоспроможності та визначення рівня ризику кредитної операції.
Фізична особа-резидент повинна задовольняти такі вимоги:
Бути кредитоспроможним (мати постійне джерело доходів) та підтвердити свою кредитоспроможність;
Відповідно до вимог банку надати пакет документів;
Забезпечити виконання зобов’язань за кредитним договором заставою майна, порукою чи іншими формами забезпечення відповідно до вимог банку.
Кредити фізичним особам не надаються, якщо оцінка кредитоспроможності позичальника свідчить про високий ступінь ризику, в результаті чого кредитна операція буде класифікована як сумнівна чи безнадійна. Розмір відсоткових ставок та порядок їх сплати встановлюються установою банку залежно від кредитного ризику, наданого забезпечення, попиту і пропозиції, що склались на кредитному ринку, строку користування кредитом, але не нижче мінімальної ставки, встановленої центральним апаратом.
Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється на основі кредитної заявки позичальника, довідки з основного місця роботи про розмір доходів позичальника не менш ніж за 3 останні місяці, інших документально підтверджених джерел отримання доходів протягом певного часу та розмірів здійснюваних витрат. До розрахунку кредитоспроможності позичальника можуть прийматися також доходи інших членів сім’ї. Оцінка кредитоспроможності позичальника здійснюється за методикою встановленою внутрішніми нормативними документами банку. Якщо результати оцінки кредитоспроможності позичальника відповідають вимогам банку, позичальнику пропонують сформувати та подати банку повний пакет документів [8].
При кожному позичальнику формується окремий пакет робочих документів (кредитна справа, файл-документ). До пакета робочих документів поміщаються всі документи, складені на паперових носіях, що є в наявності на момент підписання кредитного договору, а також всі робочі та інші документи, що стосуються цієї угоди та формуються Банком чи подаються позичальником у процесі обслуговування кредиту до моменту завершення кредитних відносин із позичальником.
Оригінали кредитного договору з візами керівників кредитної служби (та при наявності в установі Банку – юридичної служби), договорів застави, поруки, страхування кредитів передаються на зберігання до сховища цінностей Банку, а в кредитній справі (файл-пакеті) зберігаються їх ксерокопії.
Робочі документи групуються за предметом і зберігаються в хронологічному порядку залежно від дати їх складання:
Документи, отримані від позичальника перед наданням кредиту;
Документи, що готуються службами Банку перед наданням кредиту;
Рішення про надання кредиту уповноваженим колегіальним органом (витяг або копія) у разі прийняття рішення таким органом;
Кредитний договір та додаткові угоди до нього (копії);
Документи з бухгалтерського обліку кредитних операцій (розпорядження, виписки по рахунках тощо);
Документи, що підтверджують цільове використання кредитних коштів (у випадках, передбачених цих Положенням);
Документи щодо контролю за станом заставленого майна [8].
Пакет робочих документів обов’язково має містити перелік документів, що його складає. Пакету робочих документів (кредитній справі, файл-пакету) надається гриф «Банківська таємниця». Робота з цими документами здійснюється з урахуванням вимог внутрішніх нормативних документів Банку.
Правовою підставою для здійснення банком кредитуванням юридичних осіб є наявність ліцензії (дозволу) Національного банку України на здійснення операцій з розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик. Надання кредиту може здійснюватися тільки від імені юридичної особи, яка має ліцензію на здійснення цього виду операцій.
Кредитні кошти надаються позичальнику з кредитного рахунку в безготівковій формі шляхом оплати розрахункових документів позичальника як у національній, так і в іноземній валюті у порядку, визначеному чинним законодавством або шляхом перерахування на поточний рахунок позичальника, якщо інше непередбачене кредитним договором, а також у готівковій формі для розрахунків із здавачами сільськогосподарської продукції та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
Банк при наданні кредитів повинен створювати резерв під можливі втрати за кредитними операціями. Порядок розрахунку та формування такого резерву регламентується нормативними документами Національного банку України та внутрішніми нормативними документами Банку [2].
Резерв для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями розраховується по кожному виду валюти, як сума заборгованості за кредитними операціями та позабалансових зобов’язань за кредитними операціями, яка зменшується на вартість забезпечення, що зважується на відповідні коефіцієнти залежно від категорії операції, та корегується на відповідний коефіцієнт резервування. При цьому позабалансові зобов’язання з кредитування, які обліковуються за позабалансовими рахунками 9100, 9129, беруться до розрахунку резерву у розмірі 50% від суми зобов’язань, крім зобов’язань з фінансування клієнтів, за якими банк ризику не несе.
Застава береться до розрахунку резерву під кредитні ризики в частині, пропорційній розміру кожного кредиту, якщо предмет застави є забезпеченням за двома або кількома кредитами. Якщо один з таких кредитів є простроченим понад 30 днів, то час розрахунку за всіма іншими кредитами цей предмет застави не приймається [8].
Формування резерву під кредитні ризики за операціями в іноземній валюті, що проводяться на міжбанківському ринку, здійснюється за коефіцієнтами резервування 1%, 5%, 20%, 50%, 100% відповідно до категорії кожної окремої операції без додаткової оцінки надходжень в іноземній валюті.
Граничний обсяг витрат балансової установи на створення страхового резерву під нестандартну заборгованість, в межах якого вона може відносити такі витрати на валові, не може перевищувати суму розрахункового резерву під нестандартну заборгованість відповідної балансової установи Банку та визначається в межах фактичного прибутку від операцій та сум, передбачених бюджетом на зазначені цілі. Розмір страхового резерву під нестандартну заборгованість, що створюється за рахунок збільшення валових витрат, не може перевищувати 10% від суми боргових вимог в цілому по Банку.
7. Фінансовий менеджмент у банку. Автоматизація менеджментуПАТ КБ «ПриватБанк» — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України, зареєстрований 19 травня 1992 року, головний офіс у м. Дніпропетровськ.
Загальні активи ПриватБанку станом на 1 жовтня 2014 року становили 201,900 млрд. дол. ПриватБанк володіє другою за чисельністю мережею відділень та найбільшою мережею банкоматів та терміналів. На кінець 2013 року в мережі працювало 8210 банкоматів, 11926 терміналів самообслуговування та 147289 POS-терміналів. Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку включала в себе 3216 відділень по всій Україні. ПриватБанк є найбільшим емітентом і еквайєром платіжних карток в Україні. На кінець 2013, банком емітовано понад 30 мільйонів карток. В 2013 році за даними НБУ доля ПриватБанку на ринку пластикових карт склала 51,5%, на ринку банкоматів – 47%, на ринку POS-терміналів в торгових мережах – 56%. Банку належить власна система грошових переказів «PrivatMoney» та найбільший в Україні інтернет-банкінг і платіжна система «Приват24». Також банк виступає екваєром електронної платіжної системи LiqPay. Чистий прибуток ПриватБанку у 2013 році склав 1,873 млрд. дол., що на 22,22% більше ніж у 2012 році (1,532 млрд. дол.).
Співвласниками ПриватБанку є українські бізнесмени та олігархи, засновники фінансово-промислової групи «Приват» Геннадій Боголюбов та Ігор Коломойський, частка яких становить 37,02% та 36,50% відповідно. Іншим великим власником банку є компанія Triantial Investments Ltd зареєстрована в офшорній зоні на Кіпрі. Їй належить 16,79% акцій банку. Решта 9,67% володіють міноритарні акціонери (всього 42 особи) [8].
На підставі ліцензії Банк здійснює такі банківські операції:
Розрахунково-касові операції:
відкриття / закриття рахунків корпоративних клієнтів;
проведення платежів з рахунків і зарахування відповідних платежів;
видача наявних з каси банку і прийом коштів від клієнтів;
прийом грошового виторгу торгових точок корпоративних клієнтів;
консультації по акредитивних операціях у гривні (з подальшим інформуванням РП про клієнта).
Валютні операції:
прийом документів і заявок від клієнта на проведення валюто-обмінних операцій;
надання інформації про котирування банку;
валютний контроль;
проведення валютних і гривневих платежів клієнтів.
Депозитні операції:
відкриття депозитних рахунків і укладання депозитних договорів;
видача виписок по депозитних рахунках.
Кредитні операції:
кредитування корпоративних і індивідуальних клієнтів у національній і іноземній валютах: первісний контакт із клієнтом, збір документів, видача кредиту і його подальший моніторинг – овердрафтне обслуговування.
Вексельні операції:
інформація про послугу і передача в РП даних про клієнта.
Нові технології:
Укладання договорів :
пакет "Точка доступу";
"Клієнт-Банк" і "Інтернет-Клієнт-Банк";
PRIVAT 24;
mobile-banking [8].
Основна доля акцій публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» належить приватним інвесторам. 16,9% акцій знаходиться у власності компанії TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Менше 10% розділено між власниками пакетів акцій.
За даними дослідження GFK Ukraine у першому кварталі 2014 року ПриватБанк вважають основним банком 37% клієнтів – фізичних осіб, що більше, ніж у наступних за ним шістнадцяти банків разом взятих. Серед корпоративних клієнтів цей показник становить 20% [9].
У 2014 році, під час проросійських виступів на сході і півдні України, ПриватБанк та особисто один з його найбільших акціонерів Ігор Коломойський зайняли активну проукраїнську позицію. Як наслідок, керівництво банку заявляло про тиск з боку Центробанку Росії на дочірній російський МоскомПриватБанк, який зрештою було вирішено продати.
На початку травня 2014 року на форумі банківських інновацій FinovateSpring 2014 в місті Сан-Хосе, Каліфорнія, команда ПриватБанку представила перший у світі безконтактний Android-банкомат. Новий банкомат дозволяє для зняття грошей використовувати замість типової клавіатури смартфон або Google Glass. За підсумками голосування журі, topless-банкомат ПриватБанку було визнано переможцем FinovateSpring 2014, а його оригінальна презентація отримала приз Best of Show.
В травні 2014 року ПриватБанк перевів усіх своїх співробітників що обслуговують клієнтів на iPad. Як повідомили в банку, у відділеннях працюють понад 8 000 iPad зі спеціальними фінансовими додатками банку. Використання мобільних планшетів дозволить обслуговувати клієнтів оперативніше та без черг.
ПриватБанк належить до найбільших розробників мобільних платіжних додатків в Україні. Окрім «Приват24» існують інші різноманітні додатки серед яких iPay (дозволяє приймати до оплати картки Visa та MasterCard з мобільного телефону, планшета та персонального комп’ютера), SendMoney (додаток для швидкого переказу грошей на картки з голосовим керуванням і автоматичним запам’ятовуванням шаблонів), «ФотоКасса» (додаток для оплати рахунків за допомогою фотокамери телефону) та інші [11].8. Автоматизовані системи управління персоналом2014 рік став роком всебічної реалізації стратегії у сфері управління людськими ресурсами. Обраний курс був обумовлений декількома групами факторів. По-перше, заплановане на 2014 р. розширення філіальної мережі, а отже й прогнозоване збільшення чисельності працівників передусім в регіональних підрозділах Банку, вимагало не лише нових підходів у політиці рекрутингу, але й запровадження комплексу заходів щодо адаптації та навчання значної кількості нових співробітників. По-друге, програма з оптимізації загальних бізнес-процесів Банку та розширення лінійки банківських продуктів та нових послуг Банку поставили питання необхідності розробки та реалізації програми підвищення кваліфікації працівників та визначення системи контролю професійних знань. В контексті визначених задач у сфері управління персоналом серед основних проектів, реалізованих протягом року, необхідно відзначити [8]:
Підбір персоналу. Протягом року була проведена робота з удосконалення методів відбору оцінки кандидатів шляхом розробки матриці компенсацій для кожного з основних бізнес-напрямків, використання бізнес-кейсів, а також системного попереднього тестування кандидатів. Загальна штатна чисельність працівників збільшилась переважно за рахунок лінійного персоналу працівників фронт-офісу. Також були визначені принципи формування кадрового резерву, що призвели до змін у кадровій політиці в частині рекрутингу. Так, використання кадрового резерву надає пріоритетне право саме працівникам Банку обіймати вакантні посади шляхом проведення відкритих внутрішніх конкурсів на заміщення вакансій Банку серед працівників. В результаті реалізації першого етапу формування кадрового резерву протягом року зросла частка вакансій, що були закриті шляхом проведення внутрішньої ротації. Це стало одним з основних мотиваційних факторів для налагодження тривалої співпраці працівників з Банком. В наступному 2015 р. планується комплексна реалізація програми кадрового резерву, а також проведення системної роботи із резервістами.
Адаптація нових працівників. У звітному році було розпочато комплекс заходів щодо адаптації нових співробітників до умов роботи. Визначена програма забезпечила необхідні механізми координації нових працівників під час випробувального терміну, отримання зворотного зв’язку щодо співпраці нового працівника із безпосереднім керівником, визначення конкретного кола завдань та очікувань від нового працівника під час проходження ним періоду адаптації. В результаті першого етапу запровадження адаптаційних заходів отримано інструмент управління ефективністю роботи працівника у період адаптації, а також моніторингу рівня його мотивації.
Навчання та розвиток персоналу. Основною тенденцією звітного періоду стало збільшення частки внутрішніх тренінгів та семінарів в загальній програмі навчання, що в першу чергу орієнтовані на лінійний персонал та співробітників відділень Банку.
Вже в 2015 Банк планує розпочати системне навчання бек-офісу, активно розвивати культуру якісного обслуговування внутрішнього клієнта. Одним із значущих результатів 2014 року у сфері навчання стало налагодження системи контролю професійних знань працівників. Так, булла запроваджена програма електронного тестування «ВегаТест». Програма забезпечила інструмент контролю професійних знань співробітників не тільки Головного офісу, але й всіх регіональних підрозділів. Програма дозволила системно планувати відповідний комплекс навчальних заходів та отримувати необхідну інформацію для подальшої оцінки результатів роботи.
Мотивація працівників. Одним із значущих соціальних проектів стало запровадження програми «Соціальний пакет ПриватБанку», що надає працівникам Банку більше як фінансових можливостей (пільгове кредитування), так і соціальної захищеності (медичне страхування, додаткова відпустка, матеріальна допомога тощо). Основною метою введення даної соціальної програми традиційно є підвищення лояльності та мотивації співробітників Банку, а також, безумовно, посилення бренду Банку як стабільного та надійного роботодавця на ринку праці.
Посилення корпоративної культури. 2014 рік був ознаменований цілою низкою заходів, спрямованих на зміцнення корпоративного духу всередині команди Банку, поширення корпоративних цінностей та покращення внутрішньої комунікації між працівниками Банку. Серед найбільш гучних корпоративних проектів був масштабний внутрішньо банківських конкурс із знань історії ПриватБанку, що об’єднав всі регіональні підрозділи Банку. Окрім цього, була започаткована низка інформаційних електронних розсилок, що мали на меті підвищення загальної поінформованості працівників щодо:
1) внутрішніх новин команди Банку;
2) світових тенденцій у світі бізнесу та загального менеджменту [2].
9. Ситуаційне моделювання діяльності банкуЗовнішнє середовище слід розглядати в розрізі постійного впливу факторів, пов’язаних з культурно-історичними, політичними, економічними, демографічними, юридичними аспектами та з конкретною територією, урядовою політикою у відповідній галузі, рівнем розвитку техніки, поведінкою споживачів і конкурентів. Вплив зовнішнього середовища на формування внутрішньої банківської політики дуже значний. У зв’язку з цим важливо визначити, які ж фактори зовнішнього середовища слід враховувати. Виділяють дві зони: середовище прямого впливу і середовище опосередкованого впливу.
Середовище прямого впливу: політика центрального банку, клієнти-споживачі; конкуренція; політика податкових органів; стан фінансового ринку. Середовище опосередкованого впливу: урядові структури (законодавство, політика); міжнародні події; стан економіки; фактори НТП у сфері зв’язку і соціально-культурних телекомунікацій; система вищої освіти і перепідготовки кадрів. Зовнішні фактори впливають на вибір банком тих або інших комунікацій. Найбільший вплив на процес комунікацій виявляють такі з них: податкова система, поведінка споживача (його потреби, вподобання, інтереси і стиль життя).
Особливо, важливим зовнішнє середовище являється для ПАТ КБ «ПриватБанку». Розробка стратегії розвитку банку тісно і нерозривно пов’язана із загальнодержавним розвитком.
Для «Приватбанку» необхідно особливо спостерігати за конкурентним середовищем, оскільки конкурентні фактори виявляють вплив на процес стратегічного планування. В умовах сильної конкурентної позиції для формування відмінного від інших іміджу і марки комплекс комунікацій набуває особливого значення, витрати зростають. В умовах слабкої конкурентної позиції доцільним буде використання некомерційних засобів комунікацій, таких як пабліситі, PR, що спрямовані на створення позитивного іміджу і не вимагають значних матеріальних затрат [8].
До внутрішнього середовища ПАТ КБ «ПриватБанк», на яке орієнтується банк при розробленні стратегії розвитку, можна віднести такі компоненти:
Організаційний рівень (внутрішня нормативна база банку, організаційна структура, внутрішні положення, посадові інструкції працівників, комунікаційні процеси, контроль та ін);
Кадровий рівень ( взаємодія менеджерів і робітників; найм, навчання та розвиток кадрів, оцінка результатів праці та мотивація працівників до їх покращення, організаційна культура);
Фінансовий рівень ( підтримка ліквідності та забезпечення прибутковості, структура фінансових потоків, ресурсна та інвестиційна база);
Маркетинговий ( продуктова політика, ціноутворення просування продукту, вибір цільової аудиторії);
Виробничий ( виробничі та господарські структури, технології вироблення послуг, обслуговування обладнання, здійснення досліджень та розробок) [7].
Для того, щоб краще здійснити оцінку впливу зовнішнього та внутрішнього середовища доцільно буде провести SWOT-аналіз, на основі даних якого можна буде зробити висновки щодо подальшого формування стратегії розвитку.
SWOT-аналіз ПАТ КБ « ПриватБанк»
Внутрішнє середовище
Сильні сторони: стабільне становище на ринку банківських послуг; низький ризик зміни власника банку, що не призведе до радикальних змін на користь зацікавлених осіб; велика ресурсна база; наявність розгалуженої мережі відділень, які представлені в кожному населеному пункті.
Слабкі сторони: можливість поступитися місцем більш сильнішим конкурентам; велика кількість проблемних кредитів; низька корпоративна культура по відділеннях; недостатній рівень кваліфікованості працівників; вузький продуктовий ряд; відсутність передових технологій і комунікацій; недосконала маркетингова політика банку; велика ресурсна база є як перевагою, так і недоліком, оскільки рівень доходів не покриває витрат за зобов’язаннями; неприваблива історія банку; оснащення банку основними засобами і вигляд приміщень на низькому якісному рівні.
Зовнішнє середовище
Можливості: при оновленні технічної бази, існує можливість вийти на якісно новий рівень, збільшити продуктовий ряд; збільшення обсягів обслуговування клієнтів за рахунок широкої філійної мережі; можливість державної підтримки та участь у різноманітних програмах державного розвитку різноманітних секторів економіки; в умовах кризи здійснювати активні операції за рахунок великої ресурсної бази, оскільки банк є спеціалізованим (понад 50% пасиву – вклади населення).
Загрози: перехід клієнтів в більш престижні установи; зниження кредитного та інвестиційного портфелів, що потягне за собою заборгованість банку перед вкладниками; загроза бути витісненим з ринку більш потужними банківськими установами; тиск з боку вкладників; зміна законодавства; несприятлива політична ситуація в країні, що для ПриватБанку є дуже актуальним.
Переглянувши всі фактори впливу, можна зробити висновок, що найбільш виразними і вагомими факторами є слабкі сторони і можливості. Основні напрями розвитку банку в полі «Слабкість і можливість»: банку слід обрати підтримуючу стратегію для того, щоб зберегти раніше займану позицію на ринку банківських послуг; утримувати клієнтську базу шляхом запровадження різноманітних програм лояльності; мінімізувати кредитний ризик та вирішувати питання з великою кількістю проблемних кредитів шляхом переговорів з позичальниками та створення певних пільгових умов для поступового погашення кредиту; провести скорочення кадрів; в принципі за умови доведення банку до рівня середньо статичного банку за ознакою зовнішнього вигляду, корпоративної культури, заходів маркетингу – можна розраховувати на те, що банк займе провідні позиції на ринку банківських послуг. Цьому може сприяти і ресурсна база і філійна мережа.
10. Система охорони праці в банкуМетою впровадження охорони в установах банків є забезпечення захисту клієнтів, співробітників, відвідувачів, цінностей та майна  банків від протиправних посягань у  межах цих установ.
Впродовж всієї своєї діяльності ПАТ КБ «ПриватБанк» гідно підтримує імідж банку соціального розвитку, беручи активну участь у соціальних програмах.
Оскільки у відділенні №9 ПАТ КБ «ПриватБанк» кількість працюючих становить до 50 осіб, тому функції служби з охорони праці по сумісництву виконує керівник відділення. Служби з охорони праці у відділенні немає. При влаштуванні на роботу кожен майбутній працівник проходить інструктаж з охорони праці, та підписує інструкцію про ознайомлення з охороною праці в банку. Прийшовши на практику, студент в першу чергу ознайомлюється з основними положеннями про особливості діяльності банку, умовами колективного договору, інструкціями з охорони праці та протипожежного інструктажу [8].
ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечує працівникам безпечні та нешкідливі
для життя умови праці. Для зменшення травматизму кожен співробітник проходить інструктаж з охорони праці та пожежної безпеки. Існує первинний
інструктаж з питань охорони праці і пожежної безпеки для співробітників відділу.
Взагалі слід сказати, що працівники банку все ж таки можуть отримати
травми на робочому місці. Наприклад, касир банку працює з грошовими коштами, які під час інкасації злочинні угрупування можуть спробувати пограбувати. В результаті цього виникає небезпека отримати вогнепальне поранення, адже охорона банку під час такої операції має право застосовувати
вогнепальну зброю. Також є небезпека отримати травми під час виїзду працівника на оцінку об’єкта майна при здійснені угоди кредитування.
Структурно до охорони праці входять такі складові частини: правові та
організаційні основи; фізіологія, гігієна праці та виробнича санітарія; виробнича безпека; пожежна безпека на виробництві.
Обов’язки працівника щодо додержання вимог нормативно-правових
актів з охорони праці:
піклуватися про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей а процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території банку;
знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці.
Розглянемо, які заходи вжиті в банку для дотримання вимог охорони праці.
Щодо небезпеки ураження електричним струмом:
електрична проводка вмонтована в стіни та стелю;
електричні розетки обладнані заземленням;
персональні комп`ютери обладнані заземленням;
електричні люмінісцентні лампи мають захисні чохли;
біля електричних розеток розміщені написи «220 В».
Щодо небезпеки отримання термічних опіків:
начальником відділення заборонено працюючим користуватись під час роботи та перерви на обід електричними чайниками, а також електричними обігрівачами (прийом їжі здійснюється в окремому пристосованому для цього приміщенні);
паління цигарок під час перерв здійснюється ззовні, а не в приміщенні.
Щодо небезпеки виникнення пожежі:
з метою запобігання пожежі будинок, в якому розташоване приміщення відділення, обладнане блискавкозахисним пристоєм, що забезпечує його
пожежобезпечність;
біля дверей приміщення не розміщаються шафи та інші меблі, що забезпечує вільний доступ до приміщення на випадок пожежі;
щоденно здійснюється волога приборка підлоги, меблів;
робочі папки та ділові папери зберігаються в ящиках столів та спеціально обладнаній шафі;
на вікнах приміщення встановлена охоронна сигналізація, а не металеві грати, що забезпечує полегшений доступ до приміщення.
У банку є схематично зображені плани евакуації працівників у разі виникнення пожежі. Евакуаційні виходи чітко позначені і знаходяться в легкодоступних місцях.
Щодо рівня шуму в приміщенні, який генерується роботою персональних
комп`ютерів:
належний рівень шуму забезпечується своєчасним обслуговуванням ПЕОМ та заміною відпрацьованих механізмів.
Щодо виявлення відхилень санітарно-гігієнічних умов від нормативних вимог досліджено:
достатність природного освітлення;
достатність штучного освітлення;
достатність вентиляції;
метеорологічні умови на робочих місцях;
за наявності – джерела підвищеного рівня шуму, надлишкового тепла, електромагнітного та іонізуючого випромінювання;
стан підлоги і спосіб її прибирання;
забезпеченість працюючих санітарно-побутовими приміщеннями.
Таким чином стан охорони праці в ПАТ КБ «ПриватБанк» можна вважати задовільним, Служби з охорони праці у відділенні немає. ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечує працівникам безпечні та нешкідливі для життя умови праці [8].
11. Індивідуальне завданняОптимізаційна модель доставки поштових посилок
Сучасна транспортна логістика враховує безліч факторів для визначення найбільш вигідного маршруту. Перш за все, протяжність, тривалість шляху і економічність обраного маршруту. Для ефективної маршрутизації (складання планів доставки) необхідна комп'ютерна обробка вихідних даних (замовлення, параметри вантажу, часові вимоги тощо) за допомогою спеціального програмного забезпечення. Динаміка розширення ринку транспортно-логістичних послуг, що спостерігається останнім часом, відкриття нових логістичних терміналів, посилення суперництва між операторами сприяють зростанню потреби у комплексному вирішенні транспортно-логістичних завдань з метою більш ефективного обслуговування клієнтів.
Часто планувальник витрачає багато годин і навіть днів на вирішення задачі оптимізації перевезень, використовуючи для цього різні неспеціалізовані комп'ютерні програми. Як відомо, ці програми не можуть врахувати всіх реально існуючих параметрів і вимог, які накладають на них вантажовідправники, транспортні засоби, вантажоодержувачі, реальна середня швидкість пересування по автошляхах та інші фактори. При цьому складність транспортної мережі зростає в міру збільшення кількості її об'єктів і числа обмежень. Зменшується наочність схеми взаємодії, і вибір оптимального рішення стає складним завданням, вирішити яке без спеціалізованих комп'ютерних програм практично неможливо. У результаті планувальник упускає принципові моменти, які суттєво впливають на реальну вартість транспортування.
За даними міжнародних консалтингових компаній, що надають послуги з оптимізації транспортно-логістичних процесів, застосування спеціалізованого програмного забезпечення допомагає знизити транспортні витрати майже на 15% [1].
Мета і завдання дослідження. Метою дипломної роботи є розробка на основі аналізу оптимізаційних логістичних моделей методу, алгоритму та програмного забезпечення для оптимізації маршруту доставки поштових посилок Самбірського районного ЦПЗ.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні задачі:
аналіз класичних методів розв’язування задач транспортної оптимізації;
формування бази даних та визначення типу схеми організації доставок;
створення алгоритмічного та програмного забезпечення для реалізації моделі оптимізації доставки на основі розв’язання задачі комівояжера;
Об'єкт дослідження: оптимізація процесу доставки поштових посилок в межах районного ЦПЗ
Предмет дослідження: математичні оптимізаційні моделі транспортної логістики.
Методи дослідження базуються на методах загальної теорії систем, методах теоретико-множинного підходу та інтервального аналізу, які є визначальними для досягнення мети дипломної роботи.
Наукова новизна одержаних результатів полягає в удосконаленні оптимізаційної моделі доставки поштових посилок за рахунок розробки та впровадження програмного модуля.

ВисновкиВ процесі роботи над звітом про практику використано нормативні та інструктивні матеріали Національного Банку України, ПриватБанку, публікації по питаннях чинного законодавства, методична література.
Пройшовши переддипломну практику в ПАТ КБ «ПриватБанк» можна зробити наступні висновки:
ПАТ КБ «ПриватБанк» — найбільший за розмірами активів український банк і лідер роздрібного банківського ринку України.
ПриватБанк володіє другою за чисельністю мережею відділень та найбільшою мережею банкоматів та терміналів. На кінець 2013 року в мережі працювало 8210 банкоматів, 11926 терміналів самообслуговування та 147289 POS-терміналів.
ПриватБанк є найбільшим емітентом і еквайєром платіжних карток в Україні.
ПриватБанк належить до найбільших розробників мобільних платіжних додатків в Україні. Окрім «Приват24» існують інші різноманітні додатки серед яких iPay (дозволяє приймати до оплати картки Visa та MasterCard з мобільного телефону, планшета та персонального комп’ютера), SendMoney (додаток для швидкого переказу грошей на картки з голосовим керуванням і автоматичним запам’ятовуванням шаблонів), «ФотоКасса» (додаток для оплати рахунків за допомогою фотокамери телефону) та інші.Головна увага ПриватБанку зосереджена на створенні сприятливих умов діяльності його клієнтів.
Технологія здійснення банківського обслуговування клієнтів така, що забезпечує повністю контроль за використанням коштів, які знаходяться в банківських установах, за здійсненням ними банківських операцій, ведення їх повного і своєчасного обліку, збереженням грошових коштів, інших цінностей, а також первинних документів бухгалтерського обліку.
Я зрозумів, що велике значення у будь-якій роботі має колектив та відносини в колективі. Доброзичливі відносини, підтримка один одного позитивно впливають на поточний процес роботи і її кінцевий результат.
Практика дає неоціненний досвід з боку вміння адаптуватися у банківське середовище, у атмосферу взаємовідносин у колективі.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИБереза А.М. Основи створення інформаційних систем: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2010. - 140 с.
Васюренко О.В. Банківські операції: Навч. посіб. - 3-тє вид., стер. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2012. - 255 с.
Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2011. - 224 с.
Диго С.М. Проектирование и использование баз даних: Учебник .- М.: Финансы и статистика, 2009.-208с.
Єрьоміна Н.В. Банківські інформаційні системи: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2010. - 230 с.
Інформаційно-довідковий сайт по рейтингам комерційних банків України. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www. prostobank. com.ua.
Операції комерційних банків/Р. Коцовська, B. Ричаківська, Г, Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 3-тє вид. - К.: Алеута; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
Офіційний сайт ПАТ КБ «ПриватБанк». // [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу: https://privatbank.ua/.
Офіційний сайт Київської торгово-промислової палати. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.bila.kiev.ua/bank11.html.
Офіційний сайт незалежного Інтернет-видання про фінанси та економіку України й світу – FINBALANCE. // Гривневі депозити юросіб у «Приватбанку» в ІІІ кварталі зросли, валютні – скоротилися. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://finbalance.com.ua/news/ Hrivnevi-depoziti-yurosib-u-Privatbanku-v-III-kvartali-zrosli-valyutni-skoro tilisya-.
Офіційний сайт Інформаційного агентства УНІАН. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/finance/882784-v-ukrajini-obsyag-bezgotivkovih-platejiv-zris-na-74.html.
Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2011.
Титоренко Г.А., Суворова И.Ф., Возгилевич И.Ф. и др. Автоматизированные информационные технологии в банковской деятельности: учебное пособие для вузов. - М.: Финстатинформ, 2008, 268с.
Ситник В.Ф., Краєва О.С. Технологія автоматизованої обробки економічної інформації: Навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2011. - 286с.
ДОДАТКИДодаток А

Рис. Принцип побудови автоматизованої банківської системи
Додаток Б
Дистанційне банківське обслуговування
Обслуговування з використанням банкоматів (АТМ-banking) та засобів банківського самообслуговування
Система «Телефон-клієнт»
SMS-banking
Phone-banking
Система «Клієнт-банк»
Internet-banking
Mobile-banking
WAP-banking
WEB-banking
Інтернет-клієнт (тонкий клієнт)
on
-
l ine
Банк-клієнт (товстий клієнт)
Home-banking
PC-banking
off-line

Рис. – Системи дистанційного банківського обслуговування «ПриватБанку»
Додаток В
HTML
Generated HTML
http daemon
Matweb
Matlabserver
Matlab
M-files Dates
Graphics

Рис. Схема комунікації між клієнтом та сервером

Приложенные файлы

  • docx 10846607
    Размер файла: 164 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий