Газета Теректинская новь №10


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Аудандық қоғамдық-саяси газет Газет 1935 жылдың маусым айынан шыға бастады
Елбасы тапсырмасы орындалуда
әлеуметтік сала нысандарын
күрделі жөндеуге ерекше көңіл
бөлініп жатқаны белгілі.
осы орайда, мемлекеттік «Жұмыспен
қамту-2020» бағдарламасының 4 бағыты
бойынша аудан орталығындағы «Ақжелкен»
балабақшасының ғимараты заман тала
бына сай қайтадан қалпына келтіріліп,
бүлдіршіндерге есігін айқара ашты.
Мектепке дейінгі тәрбие мекемесінің
кішкентай балдырғандар үшін алатын
орны айрықша. олай болса, күрделі
жөндеуден кейін пайдалануға берілген
балдырғандардың «ғажайыпқа толы»
жаңарған қонысы көңілге қонымды.
Айта кетейік, бұл ғимараттың жөнделуіне
мердігер Тілек Махметов басшылық етенін
«Тасқала Транс-Газ» ЖШС ұжымы білек
сыбана кіріскен болатын.
«берсең балаға бер» демекші,
«Ақжелкеннің» табалдырығын аттаған әр
баланың қуанышында шек жоқ. Іші-сырты
мұнтаздай таза бұл ғимаратта тәрбиеленіп
жатқан 100 бала алаңсыз, сенімді жерде
ойнайтындығына әр ата-ана көз жеткізуде.
Айшабибі МӘМЕТ
Аудандық білім беру
болуымен Покатилов
мектебінде ұстаздар
арасында аудандық
өткен болатын.
білім беруде заманауи педагогикалық
технологияларды жетік меңгерген,
шығармашылықпен жұмыс жасайтын,
кәсіби біліқтілігі жоғары, талантты педа
гогтарды анықтауды көздеген бұл байқау
«»  
Ұлағатты ұстаздар сынақ тапсырып,
педагогикалық шеберліктерін шыңдады,
панорамалық сабақтарын көпшіліктің
назарына ұсынды. Сонымен қатар,
сайыскерлер «Шағын жинақты мектеп:
қазіргі жағдайы және даму болашағы»
тақырыбына қалам тартты.
Сайып келгенде, Эльмира
Өтепбергенова (Покатилов мектебі) І
орынды жеңіп алды. Ал, Данагүл Шуль
тенова (Абай атындағы мектеп) ІІ орын
нан табылса, Алия Дюсембаева (Долин
мектебі) ІІІ орынды қанағат тұтты.
Галина Чеснокова (Приречный мектебі)
«Шығармашыл ұстаз», Алена исма
кова (Магистраль мектебі) «Ізденімпаз
ұстаз», Светлана Шыңғырбаева (Жайық
мектебі) «Жаңашыл ұстаз», Гүласыл
Жұбандықова (Қоғалытүбек мектебі)
«Талабы зор ұстаз» аталымдарына ие
болды.
байқауда бақтарын сынаған кіл
жүйріктер ішінен Еңбек мектебінің
мұғалімі Мереке Тлеков бас жүлдені
қанжығаға байлап, облыстық байқауға
жолдама алды.
Самал ЖАМЕТ
 \r \f \n\r
Жолдау жолымен
\t\b \r\b
 
бейсенбі күні республикалық ақпараттық-насихаттаушы
топ құрамында Теректі ауданына келген Қазақстан
республикасы ауыл шаруашылығы министрлігінің
агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік инспекция
комитеті төрағасының орынбасары Алмабек Марс пен
Қр экономика және бюджеттік жоспарлау министрлігінің
сауда комитеті төрағасының орынбасары Қайрат
Ертуғанов аудан тұрғындарымен кездесті.
Аудан әкімі Жеңіс Серікқалиевтің төрағалығымен өткізілген
жиында АНТ мүшелері жаңа табыстардың бастауы болған
Қазақстан республикасы Президенті Н.Назарбаевтың
«Қазақстан жолы-2050» Жолдауының негізгі бағыттары мен
міндеттерін түсіндіріп, аудан тұрғындарымен пікір алмасты.
Аудан мекемелерін басқарып отырған лауазымды
Мүмкіндігі шектеулі жандар
мәселелері талқыланды
«Нұр отан» партиясы
батыс Қазақстан облыстық
филиалының мүмкіндігі шектеулі
жандар мәселелері бойынша
Партияның филиал төрағасы, облыс
әкімі Нұрлан Ноғаевтың төрағалығымен
өткен отырыста аталған бағыт бойынша
облыста атқарылып жатқан жұмыстар
пысықталып, алдағы жұмыс жоспар
Қаңтар айының аяғынан бастап
партияның мүмкіндігі шектеулі жан
дарды қолдауға арналған «Кедергісіз
болашақ» жобасы іске асуда. Жобаның
бірінші бағыты бойынша мүгедек жан
дарды тұрақты жұмысқа орналастыру
қаралған. Екіншіден, олар үшін кедергісіз
жағдайлар жасалатын болады. Себебі
қазір көптеген әлеуметтік және көлік
инфрақұрылымы нысандары мүгедектер
үшін қолайсыздық тудырады. Сол үшін
нысандардың қолжетімді картасын
жасау жоспарлануда. инклюзивтік білім
беру де жолға қойылмақ.
Жарыссөзге қатысқандар тарапы
нан мүгедек жандар өндірген өнімдерді
өткізуге жеңілдіктер жасау, жаңа нысан
дарды қабылдағанда олардың жүріп-
тұруын да ескеру, қызмет көрсету
саласы мамандықтарына даярлау,
кәсіподақтардың олардың демалуына
қанша жолдама беріліп жатқанын есеп
теу, паралимпиадалық спортты жан
дандыру сияқты көптеген маңызды
ұсыныстар айтылып, олар жиын
облыс әкімі шорт-трекшілерді
Жуырда ғана аяқталған
ххІІ қысқы олимпиада
ойындарында Қазақстанның
шорт-трекшілерді облыс әкімі
Нұрлан Ноғаев қабылдады.
Нұрлан Асқарұлы шорт-трекшілер
Нұрберген Жұмағазиев, Абзал Ажғалиев,
Айдар бекжанов және инна Симо
нова мен олардың бапкері Мәдіғали
Қарсыбековті жетістіктерімен құттықтап,
бұл көрсеткіш Қазақстанның спорттық
жетістіктері қоржынына салынған
айтарлықтай үлес және отандық шорт-
трек үшін үлкен жетістік екендігін атап
5000 метр олимпиадалық қашықтықты
біздің спортшылар лайықты бағындырды.
бапкер Мәдіғали Қарсыбековтің айту
ынша, Қазақстан олимпиадалық ойын
дар тарихында алғаш рет шорт-трек
бойынша әлемнің ең мықты элиталы
командаларының қатарына енді.
www.zhaikpress.kz
тұлғалардан бастап, қызметкерлер мен жұмысшылар,
мұғалімдер мен дәрігерлер, ардагерлер, жастар қатысқан
үлкен басқосу туралы газетіміздің келесі санында кең ақпарат
береміз.
М.Кенжегулов родился и
вырос в нашем районе. Свой
трудовой путь начал в 1969
году в единственном тогда
на весь район Госбанке. Про
изводил денежно-расчетные
операции, выдавал ссуды и
кредиты организациям. А
еще входило в его обязанно
сти осуществлять контроль
за целевым использованием
выданных средств, за ходом
строительства и монтажных
работ на территории района,
следить за положением дел в
сельском хозяйстве.
он говорит, что ему везло в
жизни на встречи с хорошими
людьми, прекрасными специа
листами своего дела. Повезло,
что работал под началом тре
бовательного и внимательного
к сотрудникам управляющего
госбанком Максута Мергено
вича Медетова и бухгалтера
Антонины Константиновны
букаткиной. Молодого, пода
ющего надежды финансиста
повысили в должности. он
стал работать заместителем
главного бухгалтера.
возрасте 25 лет Мухит
ушел, так сказать, в
свободное плавание.
Его пригласили работать в
крупный федоровский масло
завод главным бухгалтером.
Еще в детстве он понял, что
к успеху можно прийти только
своим упорным трудом и само
совершенствованием. Где бы
не работал, стремился прояв
лять настойчивость и трудо
любие. и эти качества явля
ются его отличительной чер
той.
Продукция предприятия -
сыры, масло, в незабвенные
70-80-ые годы широко слави
лась на просторах огромной
страны. в летний сезон до 60
тонн молока в сутки перера
батывал маслозавод. работы
было много не только в цехах,
она кипела и в бухгалтерии.
Мухит Гумарович с благодар
ностью вспоминает дружный
коллектив предприятия и, осо
бенно, его директора Михаила
Александровича Головченко,
участника войны. Этот ста
рый, закаленный партиец пре
подал Мухиту науку, которую
он усвоил на всю жизнь: будь
беспощадно требователен к
себе, если взялся за что-то,
вникни в него до конца, до
самых мелочей.
в начале 90-х стала проис
ходить централизация терри
ториальных маслозаводов в
областной молочный комби
нат «береке». Начались пере
мены. в это время Мухита
Гумаровича пригласили рабо
тать инспектором в район
ное налоговое управление.
и вновь он стал познавать
здесь азы теперь уже госу
дарственного дела. За 19 лет
службы прошел все стадии
карьерного роста от инспек
тора до начальника отдела
учета. Щедро делился опытом
работы с молодыми специали
стами, которые теперь сами
стали известными госслужа
щими, финансистами. Это
Амангельды Тугузбаев, Айгуль
хайруллина, Салтанат Тугуз
баева, Гульвира байрамова,
братья Ербол и Ержан Томпи
вместе со своей супругой
ляйлей Гайнуллиевной они
вырастили и воспитали троих
замечательных детей. они
также пошли по стопам отца.
Старшая дочь Альмира воз
главляет районный отдел
экономики и финансов. Сын
булат имеет экономическое
образование, работает заве
дующим аппаратом раймасли
хата. Младшая дочь баянслу
трудится главным специали
стом, главным казначеем в
управлении районного казна
чейства. Подрастают внуки и
радуют старшее поколение
своей любознательностью.
сли признаться, я
позавидовала жиз
нелюбию и открыто
сти Мухита Гумаровича. он
до сих пор по образу мысли,
по порывистости движении,
неутомимости характера да
и внешнему облику никак
не вписывается в понятие
патриарха-финансиста. и пока
он живо интересуется делами
и заботами района, окружаю
щих людей, время над ним не
властно.
Нурзия
Мемлекет басшысы
Н.Назарбаев: «Әсіресе,
жастарымызға мынаны айта
мын. бұл Стратегия сіздерге
арналған. оны жүзеге асыратын
да, жемісін көретін де сіздер. Өз
жұмыс орындарыңызда отырып,
осы жұмысқа әрқайсысыңыз
атсалысыңыздар.
Немқұрайлылық
танытпаңыздар. Елдің
болашағын барша халықпен
бірге жасаңыздар!» деген бола
тын Қазақстан халқына арнаған
дәстүрлі Жолдауында.
Тарихи құжатты талқылауды
ту еткен шарада Подстепное
№1 мектебінің мұғалімі Айнагүл
Макутова, аудандық орталық
аурухананың дәрігері Ербол
Меңдіғалиевтар баяндама
жасап, пікірлерін ортаға салды.
Сондай-ақ, сөз алған ауданның
ішкі саясаты бөлімінің бастығы
Айсұлу Жұмағазиева, аудан
әкімінің кеңесшісі Мұсағали
Аудандық Достық үйінде бас қосқан теректілік жастар Елбасы Жолдауын
бірауыздан қолдады.
Төлегенов, «Нұр отан»
партиясының аудандық фили
алы төрағасының бірінші орын
басары вячеслав Мұқашев
ұлтымыздың ұлы бағдарының
маңыздылығына тоқталып,
жастардың хал- ахуалы жөнінде
бірсыпыра әңгіменің басын
қайырды.
Ал, ертеңгі күнге нық сеніммен
қарайтын жалынды жастар Жол
дауды қолдайтындықтарын білдіріп
тарқасты.
луиза ЕрМҰхАНбЕТовА,
Шаған мектебінің жас маманы :
- Мәні терең, мазмұны маңызды, жыл сайынғы жасампаз Жолдауда жастарға
деген сенімділік әркез назардан тыс қалмайды. біз дамыған өркениетті
мемлекеттің қатарына қосылатынымызға сенеміз және осы бағытта атқарылар
жұмыстарға өз үлесімізді қоса отырып, Елбасы Жолдауына жастар тарапынан
үлкен қолдау көрсетуге дайынбыз.
люди нашего села

, \f  
   «
». \f  –     .
­    ,    ,
\r   \r  € 
   . ­\r,   ‚
 .
ƒ \n \r
Жолдауды қолдау
1 марта Теректинская
земля примет эстафету
Дружбы республикан
ского мега-проекта
«Дорожная карта мира
и согласия».
в этой связи вчера в малом
зале заседаний районного аки
мата состоялось очередное
заседание организационного
комитета по проведению Мега-
проекта, основной целью кото
рого является укрепление един
ства народа Казахстана, обще
ственного согласия, развитие
культурных связей и диалога
между ассамблеями районов
и областей страны. в повестку
дня были вынесены вопросы о
готовности района к проведе
нию столь масштабной акции,
определение состава делегации
и другое.
в линейке запланированных
районных мероприятий презен
тация книги-символа «Дорожная
карта мира и согласия», предна
значенного для того, чтобы на
всем пути следования эстафеты
в нем могли оставить пожелания
и высказать свои мысли предста
вители этнокультурных объеди
нений каждой области, каждого
района, села, а также выставка
народно-прикладного искусства,
патриотическая акция «Наша
судьба – наш Мәңгілік Ел!», круг-
лый стол «Теректа – территория
согласия», фестиваль Дружбы
«Под небом Казахстана», где
основную работу представят
этнокультурные центры район
ного представительства Ассам
блеи ЗКо.
5 марта делегация Теректин
ского района передаст фолиант
Дружбы бурлинскому району.
главный специалист
отдела внутренней
секретарь оргкомитета
 „‚ 
Теректі аудандық мәслихатының сессия төрағасының
Аудандық мәслихаттың 19 кезектен тыс
сессиясын шақыру туралы
Қазақстан республикасының «Қазақстан республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 10-бабына сәйкес ШЕШІМ ЕТТІ:
Аудандық мәслихаттың кезектен тыс 19 сессиясы 2014 жылғы 5 наурызда аудан әкімдігі
ғимаратының кіші залында сағат 10.00-ге шақырылсын.
Сессияның күн тәртібіне ұсынылатын мәселелер:
Теректі ауданының бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің қағидаларын бекіту туралы.
Теректі аудандық мәслихатының регламентін бекіту туралы.
басқа да мәселелер
Сессия төрағасы: Т.
бАТ
ыров
батыс Қазақстан облысы
Теректі ауданының әкімі
Аудандық ведомствоаралық комиссия құру туралы
Қазақстан республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»
Заның басшылыққа ала отырып, Қазақстан республикасы Үкіметінің 2010
жылғы 25 ақпандағы «облыстық бюджеттердің және Астана қаласы бюджетінің
көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын жүргізуге қажетті жанар-жағар май
материалдары мен басқа да тауарлық-материалдық құндылықтардың құнын
арзандатуға 2010 жылдың республикалық бюджетінен бөлінетін ағымдағы
нысаналы трансферттерді пайдалану ережесін бекіту туралы» № 123 қаулысын
орындау мақсатында аудан әкімі ШЕШІМ ЕТЕМІН:
1. Қоса беріліп отырған қосымшаға сәйкес
2014 жылғы көктемгі егіс және егін
жинау жұмыстарын жүргізу үшін сатып алынған дизель отынына, тыңайтқыштарға
(органикалықтарды қоспағанда), тұқым улағыштар мен гербицидтерге және
өсімдік шаруашылығы өнімін шығымдылығы мен сапасын арттыруға субсидия
алатын аудандағы тауар өндірушілерінің жиынтық тізімін анықтау үшін аудандық
ведомствоаралық жұмыс комиссиясы (бұдан әрі вАК) құрылсын:
2. Аудандық ведомствоаралық комиссиясының жұмысшы органы болып «Теректі
ауданының кәсіпкерлік, ауыл шаруашылығы және ветеринария бөлімі» мемлекеттік
мекемесі белгіленсін.
3. Аудан әкімінің 2012 жылдың 29 ақпандағы «Өсімдік шаруашылығы өнімінің
шығымдылығы мен сапасын арттыруға арналған аудандық ведомствоаралық
комиссия құру туралы» №40 шешімі жойылсын.
Аудан әкімі Ж. Серікқалиев
Комиссия құрамы
бралиев Абзал Серікұлы - аудан әкімінің орынбасары, вАК төрағасы
Досмақов Ержан Нұржанұлы - аудандық кәсіпкерлік, ауыл-шаруашылығы

және ветеринария бөлімінің басшысы, вАК
Зайдуллаев бекежан Зайдуллович - аудандық кәсіпкерлік, ауыл-шаруашылығы

және ветеринария бөлімінің статисті,

вАК хатшысы
Комиссия мүшелері:
Нұрғалиев Тайман Ергенбайұлы - аудандық жер қатынастары
Нугманов Мержан Мұратұлы - Қр АШМ АӨК мемлекеттік инспекция
Комитетінің Теректі аудандық аумақтық

инспекциясының жетекші маманы
елісім бойынша)
Джумагазиев Ермек Көшербайұлы -«Теректі КС» ЖШС басқармасының

төрағасы (келісім бойынша)
форманюк Геннадий борисович -Теректі аудандық тұқым инспекциясының
ерушісі (келісім бойынша)
Мурзагалиев Анвар Молдабекович - Аудандық кәсіпкерлік, ауыл

шаруашылығы және ветеринария
ас маманы
Теректі аудандық мәслихатының
Теректі ауданының әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерін белгілеу және
мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасын
бекіту туралы
Әділет Министрлігі
әділет департаментінің нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 24.02.2014 жылы №3429 болып
Қазақстан республикасының 2008 жылғы 4 желтоқсандағы бюджет
кодексіне, Қазақстан республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»,
1995 жылғы 28 сәуірдегі «Ұлы отан соғысының қатысушылары мен мүгедектеріне
және соларға теңестірілген адамдарға берілетін жеңілдіктер мен оларды
әлеуметтік қорғау туралы», 2005 жылғы 13 сәуірдегі «Қазақстан республикасында
мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңдарына және Қазақстан республикасы
Үкіметінің 2013 жылғы 21 мамырдағы № 504 «Әлеуметтік көмек көрсетудің, оның
мөлшерлерін белгілеудің және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының
тізбесін айқындаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» қаулысына сәйкес
Теректі аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАбылДАДы:
1. Қоса беріліп отырған Теректі ауданының әлеуметтік көмек көрсету,
оның мөлшерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
айқындау қағидасы бекітілсін.
2. Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне
әлеуметтік көмектің мөлшері облыстық жергілікті атқарушы органының келісімі бойынша
бірыңғай мөлшерде белгіленсін.
3. осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Т. батыров
Аудандық мәслихат хатшысы Ә. Нұрғалиев
батыс Қазақстан облысы
әкімінің орынбасары б. Мәкен
рЕШЕНиЕ
Теректинского районного маслихата
евраля 2014 года
о внесении изменений в решение Теректинского районного маслихата
от 28 марта 2013 года №10-3 «об утверждении Правил оказания жилищной
помощи малообеспеченным семьям (гражданам) в Теректинском районе»
Зарегистрировано в
еестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №3431 от 25.02.2014 года департаментом юстиции ЗК
Министерства юстиции
в соответствии с Законами республики Казахстан от 23 января 2001 года «о
местном государственном управлении и самоуправлении в республике Казахстан»,
от 16 апреля 1997 года «о жилищных отношениях» и постановлением Правительства
республики Казахстан от 30 декабря 2009 года №2314 «об утверждении Правил
предоставления жилищной помощи» Теректинский районный маслихат рЕШил:
1. внести в решение Теректинского районного маслихата от 28 марта 2013 года
№10-3 «об утверждении Правил оказания жилищной помощи малообеспеченным
семьям (гражданам) в Теректинском районе» (зарегистрированное в реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3281, опубликованное
17 мая 2013 года в газете «Теректі жаңалығы - Теректинская новь») следующие
в Правилах оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам)
в Теректинском районе, утвержденных указанным решением в пункте 5 слова
«копию книги регистрации граждан» заменить словами «копию книги регистрации
граждан либо адресную справку, либо справку сельских акимов, подтверждающую
регистрацию по постоянному месту жительства заявителя;».
2. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального
опубликования.
Председатель сессии
Т. батыров
Секретарь районного маслихата
А. Нургалиев
Теректі аудандық мәслихатының
Теректі аудандық мәслихатының 2013 жылғы 28 наурыздағы №10-3 «Теректі
ауданында аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй
көмегін көрсету Қағидасын бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы
Қр Әділет Министрлігі бҚо әділет департаментінің нормативтік құқықтық
кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізілімінде 25.02.2014 жылы №3431 болып
Қазақстан республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан
республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы»,
1997 жылғы 16 сәуірдегі «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңдарына және Қазақстан
республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы №2314 «Тұрғын үй көмегін
көрсету ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес Теректі аудандық мәслихаты
ШЕШІМ ҚАбылДАДы:
1. Теректі аудандық мәслихатының 2013 жылғы 28 наурыздағы №10-3 «Теректі
ауданында аз қамтамасыз етілген отбасыларға (азаматтарға) тұрғын үй көмегін
көрсету Қағидасын бекіту туралы» (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеу тізілімінде №3281 тіркелген, 2013 жылдың 17 мамырдағы «Теректі жаңалығы-
Теректинская новь» газетінде жарияланған) шешіміне келесі өзгерістер енгізілсін:
көрсетілген шешіммен бекітілген, Теректі ауданында аз қамтамасыз етілген отбасыларға
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсету Қағидасының 5 тармағындағы «азаматтарды
тіркеу кітабының көшірмесі;» деген сөздер «азаматтарды тіркеу кітабының көшірмесі
немесе мекенжай анықтамасы, немесе өтініш берушінің тұрғылықты тұратын жері
бойынша тіркелгенін растайтын ауылдық әкімдердің анықтамасы;» деген сөздермен
ауыстырылсын.
2. осы шешім алғаш ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
Сессия төрағасы Т.батыров
Аудандық мәслихат хатшысы
Ә.Нурғалиев
Теректинского районного маслихата
евраля 2014 года
об утверждении Правил оказания социальной помощи, установления
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан
Теректинского района
Зарегистрировано в
еестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №3429 от 24.02.2014 года департаментом юстиции ЗК
Министерства юстиции
в соответствии с бюджетным кодексом республики Казахстан от 4 декабря
2008 года, Законами республики Казахстан от 23 января 2001 года «о местном
государственном управлении и самоуправлении в республике Казахстан», от 28
апреля 1995 года «о льготах и социальной защите участников, инвалидов великой
отечественной войны и лиц, приравненных к ним», от 13 апреля 2005 года «о
социальной защите инвалидов в республике Казахстан» и постановлением
Правительства республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 504 «об утверждении
Типовых правил оказания социальной помощи, установления размеров и
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан» Теректинский
районный маслихат рЕШил:
1. Утвердить прилагаемые Правила оказания социальной помощи, установления
размеров и определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан
Теректинского района.
2. Установить к памятным датам и праздничным дням размер социальной помощи для
отдельно взятой категории получателей в едином размере по согласованию с местным
исполнительным органом области.
3. Настоящее решение вводится в действие со дня первого официального
опубликования.
Председатель сессии Т. батыров
Секретарь районного маслихата А. Нургалиев
«СоГлАСовАНо»
Заместитель акима
Западно-Казахстанской
области б. Макен
«____»________2014 года
2014 жылғы 5 ақпандағы Теректі
аудандық мәслихатының №18-3
шешімімен бекітілген
Теректі ауданының әлеуметтік көмек көрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасы
1. осы Теректі ауданының
әлеуметтік көмек көрсету,
оның мөлшерлерін белгілеу
және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының
тізбесін айқындау қағидасы
(бұдан әрі – Қағида) Қазақстан
республикасының 2008
жылғы 4 желтоқсандағы
бюджет
кодексін
, Қазақстан
республикасының 2001 жылғы
23 қаңтардағы “Қазақстан
республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және
өзін-өзі басқару
туралы
, 1995
жылғы 28 сәуірдегі “Ұлы отан
соғысының қатысушылары
мен мүгедектеріне және соларға
теңестірілген адамдарға
берілетін жеңілдіктер
мен оларды әлеуметтік
туралы
, 2005 жылғы
13 сәуірдегі “Қазақстан
республикасында мүгедектердi
әлеуметтiк қорғау
туралы
Заңдарына және Қазақстан
республикасы Үкіметінің 2013
жылғы 21 мамырдағы № 504
“Әлеуметтік көмек көрсетудің,
оның мөлшерлерін белгілеудің
және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының
тізбесін айқындаудың
үлгілік қағидаларын бекіту
туралы”
қаулысын
(бұдан
әрі – Үлгілік қағида) сәйкес
әзірленді және әлеуметтік
көмек көрсетудің, оның
мөлшерлерін белгілеудің
және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының
тізбесін айқындаудың тәртібін
белгілейді.
1. Жалпы ережелер

2. осы Қағидада
пайдаланылатын негізгі
терминдер мен ұғымдар:
1) атаулы күндер – жалпы
халықтық тарихи, рухани,
мәдени маңызы бар және
Қазақстан республикасы
тарихының барысына ықпал
еткен оқиғалар;
2) арнайы комиссия – өмірлік
қиын жағдайдың туындауына
байланысты әлеуметтік көмек
көрсетуге үміткер адамның
(отбасының) өтінішін қарау
бойынша республикалық
маңызы бар қала, астана, аудан
(облыстық маңызы бар қала)
әкімінің шешімімен құрылатын
комиссия;
3) ең төмен күнкөріс деңгейі –
облыстардағы, республикалық
маңызы бар қаладағы,
астанадағы статистикалық
органдар есептейтін мөлшері
бойынша ең төмен тұтыну
себетінің құнына тең, бір адамға
қажетті ең төмен ақшалай кіріс;
4) мереке күндері – Қазақстан
республикасының ұлттық және
мемлекеттік мереке күндері;
5) отбасының (азаматтың)
жан басына шаққандағы орташа
табысы – отбасының жиынтық
табысының айына отбасының
әрбір мүшесіне келетін үлесі;
6) өмірлік қиын жағдай –
азаматтың тыныс-тіршілігін
объективті түрде бұзатын, ол
оны өз бетінше еңсере алмайтын
ахуал;
7) уәкілетті орган –
жергілікті бюджет есебінен
қаржыландырылатын,
әлеуметтік көмек көрсетуді
жүзеге асыратын республикалық
маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық
маңызы бар қаланың), қаладағы
ауданның халықты әлеуметтік
қорғау саласындағы атқарушы
органы;
8) уәкілетті ұйым – “Қазақстан
республикасы Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау
министрлігінің Зейнетақы төлеу
жөніндегі мемлекеттік орталығы”
республикалық мемлекеттік
қазыналық кәсіпорны;
9) учаскелік комиссия
– әлеуметтік көмек алуға
өтініш білдірген адамдардың
(отбасылардың) материалдық
жағдайына тексеру жүргізу
және қорытындылар дайындау
үшін тиісті әкімшілік-аумақтық
бірлік әкімдерінің шешімімен
құрылатын комиссия;
10) шекті шама – әлеуметтік
көмектің бекітілген ең жоғары
мөлшері.
3. осы Қағиданың мақсаттары
үшін әлеуметтік көмек ретінде
жергілікті атқарушы органдар
(бұдан әрі - ЖАо) мұқтаж
азаматтардың жекелеген
санаттарына (бұдан әрі –
алушылар) өмірлік қиын жағдай
туындаған жағдайда, сондай-
ақ атаулы күндер мен мереке
күндеріне ақшалай немесе
заттай нысанда көрсететін көмек
түсініледі.
4. “Ұлы отан соғысының
қатысушылары
мен
мүгедектеріне және соларға
теңестірілген адамдарға
берілетін жеңілдіктер мен
оларды әлеуметтік қорғау
туралы” 1995 жылғы 28 сәуірдегі
Қазақстан республикасының
20-бабынд
және
“Қазақстан республикасында
мүгедектерді әлеуметтік қорғау
туралы” 2005 жылғы 13 сәуірдегі
Қазақстан республикасының
Заңының
16 бабынд
көрсетілген
адамдарға әлеуметтік көмек осы
Қағидада көзделген тәртіппен
көрсетіледі.
5. Әлеуметтік көмек бір
рет және (немесе) мерзімді
(ай сайын, тоқсан сайын,
жартыжылдықта 1 рет)
көрсетіледі.
6. Әлеуметтік көмек көрсету
үшін атаулы күндер мен мереке
күндерінің тізбелері, сондай-
ақ әлеуметтік көмек көрсетудің
еселігі ЖАо ұсынымы бойынша
осы Қағиданың
1 қосымшасын
сәйкес белгіленді.
7. Учаскелік және арнайы
комиссиялар өз қызметін
облыстың ЖАо бекітетін
ережелердің негізінде жүзеге
2. Әлеуметтік көмек
алушылар санаттарының
тізбесі және әлеуметтік
көмектің мөлшерлері
8. Ай сайын әлеуметтік көмек
табыстарын есепке алмай:
1) Ұлы отан соғысының
қатысушылары
мен
мүгедектеріне коммуналдық
қызметтердің шығындарын
өтеу үшін 2 АЕК мөлшерінде
және жеңiлдiктер мен
кепiлдiктер жағынан Ұлы отан

соғысына қатысушылары мен
мүгедектеріне теңестiрiлген
адамдарға 1 АЕК мөлшерінде
көрсетіледі.
9. бір реттік әлеуметтік көмек:
1) қатерлі ісік ауруларына,
туберкулезбен ауыратындарға
аурулығын дәлелдейтін
анықтама негізінде табыс-
тарын есепке алмай 15
АЕК мөлшерінде және 4
сатыдағы туберкулез ауруымен
ауыратындарға 30 АЕК
мөлшерінде;
2) аз қамтамасыз етілген жан
басына шаққандағы орташа
табысы ең төменгі күнкөріс
деңгейінен төмен табыстары
бар азаматтарға (отбасыларға)
табысын есепке алып
жерлеу рәсімдеріне 15 АЕК
мөлшерінде;
3) мүгедек балаларға
облыстан тыс жерлерге оңалту
орталықтарына жол жүруіне
байланысты шығындарын өтеу
үшін, табыстарын есепке алмай,
15 АЕК мөлшерінде;
4) гемодиализдегі 1 топ
мүгедектеріне табыстарын
есепке алмай 30 АЕК
мөлшерінде;
5) жан басына шаққандағы
орташа табысы ең төменгі
күнкөріс деңгейінен төмен
табыстары бар, аз қамтамасыз
етілген
азаматтарға
(отбасыларға) арыздары
бойынша табысын есепке алып
8 АЕК мөлшерінде;
6) 90 жасқа толған және асқан
адамдарға табыстарын есепке
алмай 15 АЕК мөлшерінде;
7) Ұлы отан соғысы
жылдарында тылдағы қажырлы
еңбегi және мiнсiз әскери
қызметi үшiн бұрынғы КСр
одағы ордендерiмен және
медальдерiмен наградталған
адамдарға, 1941 жылдың 22
маусымынан 1945 жылдың 9
мамыры аралығында 6 айдан
кем емес жұмыс жасаған (қызмет
өткерген) және Ұлы отан
соғысы жылдарында тылдағы
қажырлы еңбегі және мінсіз
әскери қызметі үшін бұрынғы
КСр одағы ордендерімен және
медальдерімен наградталмаған
адамдарға санаторлық-
курорттық емделуге жолдама
алу үшін 30 АЕК мөлшерінде;
8) жалғыз тұратын
зейнеткерлерге және жалғыз
тұратын мүгедектерге қатты
отын сатып алуға табысын
есепке алмай 15 АЕК
мөлшерінде көрсетіледі.
10. осы Қағиданың 2
қосымшасына сәйкес алушылар
санатының тізбесі, әлеуметтік
көмектің шекті мөлшерлері,
табиғи зілзаланың немесе
өрттің салдарынан өмірлік
қиын жағдай туындаған кезде
әлеуметтік көмекке өтініш білдіру
мерзімдері ЖАо белгіленген.
Азаматтарды мұқтаждар
санатына жатқызу және адамның
(отбасының) материалдық-
тұрмыстық жағдайына тексеру
жүргізу үшін негіздемелердің
түпкілікті тізбесі мыналар болып
табылады:
1) Қазақстан республикасының
заңнамасында көзделген
негіздемелер;
2) табиғи зілзаланың немесе
өрттің салдарынан азаматқа
(отбасына) не оның мүлкіне
зиян келтіру не әлеуметтік мәні
бар аурулардың болуы;
3) ең төмен күнкөріс деңгейіне
бір еселік шектен аспайтын жан
басына шаққандағы орташа
табысының болуы.
Арнайы комиссиялар
әлеуметтік көмек көрсету
қажеттілігі туралы қорытынды
шығарған кезде азаматтарды
мұқтаждар санатына жатқызу
үшін негіздемелер тізбесін
басшылыққа алады.
11. Алушылардың жекелеген
санаттары үшін атаулы
күндер мен мереке күндеріне
әлеуметтік көмектің мөлшері
облыстың ЖАо келісімі
бойынша бірыңғай мөлшерде
осы Қағиданың 3 қосымшасына
сәйкес белгіленген.
12. Әрбір жекелеген жағдайда
көрсетілетін әлеуметтік көмек
мөлшерін арнайы комиссия
айқындайды және оны әлеуметтік
көмек көрсету қажеттілігі туралы
қорытындыда көрсетеді.
3. Әлеуметтік көмек көрсету
тәртібі
13. Атаулы күндер мен мереке
күндеріне әлеуметтік көмек
алушылардан өтініштер талап
етілмей уәкілетті ұйымның не
өзге де ұйымдардың ұсынымы
бойынша ЖАо бекітетін тізім
бойынша көрсетіледі.
14. Өмірлік қиын жағдай
туындаған кезде әлеуметтік
көмек алу үшін өтініш беруші
өзінің немесе отбасының
атынан уәкілетті органға
немесе кент, ауылдық округтың
әкіміне өтінішке қоса мынадай
құжаттарды:
1) жеке басын куәландыратын
құжатты;
2) тұрақты тұрғылықты жері
бойынша тіркелгенін растайтын
құжатты;
3) Үлгілік қағиданың
қосымшасына сәйкес адамның
(отбасының) құрамы туралы
мәліметтерді;
4) адамның (отбасы
мүшелерінің) табыстары туралы
мәліметтерді;
5) өмірлік қиын жағдайдың
туындағанын растайтын актіні
және/немесе құжатты ұсынады.
15. Құжаттар салыстырып
тексеру үшін түпнұсқаларда
және көшірмелерде ұсынылады,
содан кейін құжаттардың
түпнұсқалары өтініш берушіге
қайтарылады.
16. Өмірлік қиын жағдай
туындаған кезде әлеуметтік
көмек көрсетуге өтініш келіп
түскен кезде уәкілетті орган
немесе кент, ауылдық округтің
әкімі бір жұмыс күні ішінде өтініш
берушінің құжаттарын адамның
(отбасының) материалдық
жағдайына тексеру жүргізу үшін
учаскелік комиссияға жібереді.
17. Учаскелік комиссия
құжаттарды алған күннен бастап
екі жұмыс күні ішінде өтініш
берушіге тексеру жүргізеді, оның
нәтижелері бойынша Үлгілік
қағиданың
2,
3 қосымшаларына
сәйкес нысандар бойынша
адамның (отбасының)
материалдық жағдайы туралы
акті жасайды, адамның
(отбасының) әлеуметтік көмекке
мұқтаждығы туралы қорытынды
дайындайды және оларды
уәкілетті органға немесе кент,
ауылдық округ әкіміне жібереді.
Кент, ауылдық округ әкімі
учаскелік комиссияның актісі
мен қорытындысын алған
күннен бастап екі жұмыс күні
ішінде оларды қоса берілген
құжаттармен уәкілетті органға
жібереді.
18. Әлеуметтік көмек көрсету
үшін құжаттар жетіспеген
жағдайда уәкілетті орган
әлеуметтік көмек көрсетуге
ұсынылған құжаттарды қарау
үшін қажетті мәліметтерді тиісті
органдардан сұратады.
19. Өтініш берушінің қажетті
құжаттарды олардың бүлінуіне,
жоғалуына байланысты
ұсынуға мүмкіндігі болмаған
жағдайда уәкілетті орган
тиісті мәліметтерді қамтитын
өзге уәкілетті органдар мен
ұйымдардың деректері негізінде
әлеуметтік көмек тағайындау
туралы шешім қабылдайды.
20. Уәкілетті орган учаскелік
комиссиядан немесе кент,
ауылдық округ әкімінен құжаттар
келіп түскен күннен бастап бір
жұмыс күні ішінде Қазақстан
республикасының заңнамасына
сәйкес адамның (отбасының)
жан басына шаққандағы орташа
табысын есептеуді жүргізеді
және құжаттардың толық пакетін
арнайы комиссияның қарауына
21. Арнайы комиссия құжаттар
келіп түскен күннен бастап екі
жұмыс күні ішінде әлеуметтік
көмек көрсету қажеттілігі
туралы қорытынды шығарады,
оң қорытынды болған кезде
әлеуметтік көмектің мөлшерін
көрсетеді.
22. Уәкілетті орган өтініш
берушінің әлеуметтік көмек алуға
қажетті құжаттарын тіркеген
күннен бастап сегіз жұмыс күні
ішінде қабылданған құжаттар мен
арнайы комиссияның әлеуметтік
көмек көрсету қажеттілігі
туралы қорытындысының
негізінде әлеуметтік көмек
көрсету не көрсетуден бас тарту
туралы шешім қабылдайды.

осы Қағиданың
18 және
19
тармақтарында көрсетілген
жағдайларда уәкілетті орган
өтініш берушіден немесе кент,
ауылдық округтің әкімінен
құжаттарды қабылдаған күннен
бастап жиырма жұмыс күні
ішінде әлеуметтік көмек көрсету
не көрсетуден бас тарту туралы
шешім қабылдайды.
23. Уәкілетті орган шешім
қабылдаған күннен бастап үш
жұмыс күні ішінде қабылданған
шешім туралы (бас тартқан
жағдайда – негіздемесін
көрсете отырып) өтініш берушіні
жазбаша хабардар етеді.
24. белгіленген негіздемелердің
біреуі бойынша әлеуметтік
көмек күнтізбелік бір жыл ішінде
қайта көрсетілмейді.
25. Әлеуметтік көмек көрсетуден
бас тарту:
1) өтініш беруші ұсынған
мәліметтердің дәйексіздігі
анықталған;
2) өтініш беруші адамның
(отбасының) материалдық
жағдайына тексеру жүргізуден
бас тартқан, жалтарған;
3) адамның (отбасының) жан
басына шаққандағы орташа
табысы әлеуметтік көмек
көрсету үшін осы Қағиданың
тармағының 3) тармақшасында
белгіленген шектен артқан
жағдайларда жүзеге асырылады.
26. Әлеуметтік көмек ұсынуға
шығыстарды қаржыландыру
ауданның бюджетінде көзделген
ағымдағы қаржы жылына
арналған қаражат шегінде жүзеге
4. Көрсетілетін әлеуметтік
көмекті тоқтату және қайтару
үшін негіздемелер
27.Әлеуметтік көмек:
1) алушы қайтыс болған;
2) алушы тиісті әкімшілік-
аумақтық бірліктің шегінен тыс
тұрақты тұруға кеткен;
3) алушыны мемлекеттік
медициналық-әлеуметтік
мекемелерге тұруға жіберген;
4) алушы ұсынған мәлі-
меттердің дәйексіздігі анықталған
жағдайларда тоқтатылады.
Әлеуметтік көмекті төлеу
көрсетілген жағдаяттар туында-
ған айдан бастап тоқтатылады.
28. Артық төленген сомалар
ерікті немесе Қазақстан
республикасының заңнамасында
белгіленген өзгеше тәртіппен
қайтаруға жатады.
5. Қорытынды ереже
29. Әлеуметтік көмек
көрсету мониторингі мен
есепке алуды уәкілетті орган
“Е-собес” автоматтандырылған
ақпараттық
жүйесінің
дерекқорын пайдалана отырып
жүргізеді.
5) 1986-1987 жылдары Чернобыль АЭС-iндегi апаттың,
сондай-ақ азаматтық немесе әскери мақсаттағы
объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар мен
авариялардың зардаптарын жоюға қатысқандар
Жеңiлдiктер мен кепiлдiктер жағынан Ұлы отан соғысының мүгедектерiне
теңестiрiлген адамдар:
1) бұрынғы КСр одағының қорғау кезiнде, әскери қызметтiң
өзге де мiндеттерiн басқа уақытта орындау кезiнде
жаралануы, контузия алуы, зақымдануы салдарынан немесе
майданда болуына байланысты, сондай-ақ Ауғанстанда
немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа мемлекеттерде
әскери мiндетiн өтеу кезiнде ауруға шалдығуы салдарынан
мүгедек болған әскери қызметшiлер
2) әскери мiндетiн орындау кезiнде жаралануы, контузия
алуы, зақымдануы салдарынан, яки майданда болуына
немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген мемлекеттерде
әскери мiндетiн орындауына байланысты ауруға шалдығуы
салдарынан мүгедек болған бұрынғы КСр одағының
мемлекеттік қауіпсіздік органдарының және ішкі істер
органдарының басшы және қатардағы құрамындағы
3) басқа елдерде қимыл жасаған әскер құрамдарына
қызмет көрсеткен және ұрыс қимылдарын жүргiзу кезiнде
жаралануы, контузия алуы, зақымдануы салдарынан
мүгедек болған тиiстi санаттағы жұмысшылар мен
қызметшiлер
4) Чернобыль АЭС-iндегi апаттың, азаматтық немесе әскери
мақсаттағы объектiлердегi басқа да радиациялық апаттар
мен авариялардың, ядролық қаруды сынаудың салдарынан
мүгедек болған адамдар, сондай-ақ ата-анасының бiрiнiң
радиациялық сәуле алуы себебiнен генетикалық жағынан
мүгедек болып қалған олардың балалары
Жеңiлдiктер мен кепiлдiктер жөнiнен соғысқа қатысушыларға теңестiрiлген
адамдардың басқа да санаттары:
1) Ауғанстандағы немесе ұрыс қимылдары жүргiзiлген басқа
мемлекеттердегi ұрыс қимылдары кезеңiнде жараланудың,
контузия алудың, зақымданудың немесе ауруға шалдығудың
салдарынан қаза тапқан (хабар-ошарсыз кеткен) немесе
қайтыс болған әскери қызметшiлердiң отбасы
2) бейбiт уақытта әскери қызметiн өткеру кезiнде қаза тапқан
(қайтыс болған) әскери қызметшiлердiң отбасы
3) Чернобыль АЭС-iндегi апаттың зардаптарын жою кезiнде
қаза тапқан адамдардың отбасы
4) Чернобыль АЭС-iндегi апаттың салдарынан сәуле
ауруына шалдығып қайтыс болғандардың, немесе өлiмi
белгiленген тәртiппен солардың ықпалына байланысты
болған мүгедектердiң, сондай-ақ азаматтардың отбасы
5) 1988-1989 жылдардағы Чернобыль АЭС-iндегi апаттың
зардаптарын жоюға қатысқан, оқшаулау аймағынан Қазақстан
республикасына қоныс аудартқан (өз еркiмен көшкен)
адамдар қоныс аудартқан күнi анасының құрсағындағы
балаларды қоса алғанда
6) қайтыс болған соғыс мүгедектерiнiң және соларға
теңестiрiлген мүгедектердiң әйелдерi (күйеулерi), сондай-ақ
қайтыс болған соғысқа қатысушылардың, партизандардың,
астыртын күрес жүргiзген адамдардың, “ленинградты
қорғағаны үшiн” медалiмен және “Қоршаудағы ленинград
тұрғыны” белгiсiмен наградталған, жалпы ауруға шалдығудың,
еңбек ету кезiнде зақым алуының нәтижесiнде және басқа
себептерге (құқыққа қайшы келетiндерiнен басқаларына)
байланысты мүгедек деп танылған азаматтардың екiншi рет
некеге тұрмаған әйелдерi (күйеулерi)
7) Ұлы отан соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегi
және мiнсiз әскери қызметi үшiн бұрынғы КСр одағының
ордендерiмен және медальдерiмен наградталған адамдар
8) 1941 жылғы 22 маусымнан 1945 жылғы 9 мамыр аралығында
кемінде 6 ай жұмыс істеген (қызмет өткерген) және Ұлы отан
соғысы жылдарында тылдағы қажырлы еңбегі мен мінсіз
әскери қызметі үшін бұрынғы КСр одағының ордендерімен
және медальдарымен наградталмаған адамдар
16 жасқа дейінгі мүгедек балалар
Ескерту: аббревиатуралардың шешуі:
АЕК – айлық есептік көрсеткіш;
КСр одағы – Кеңестік Социалистік республикалар одағы;
Чернобыль АЭС - Чернобыль атомдық электростанциясы.

Әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндер мен
мереке күндерінің тізбелері
Әлеуметтік көмек
көрсетудің еселігі
9 мамыр – Жеңіс күні
бер реттік
15 ақпан - Ауғанстан аумағынан совет әскерлерін
шығару күні
бер реттік
26 сәуір - Чернобыль АЭС-інде апатқа
ұшырағандарды еске алу күні
бер реттік
29 тамыз - халықаралық ядролық сынақтарға
бер реттік
1 маусым - балаларды қорғау күні
бер реттік
Теректі ауданының әлеуметтік көмек
көрсету, оның мөлшерлерін
лгілеу және мұқтаж
азаматтардың жекелеген санаттарының тізбесін
Алушылар санатының тізбесі
Әлеуметтік
көмектің шекті
мөлшерлері
Табиғи зілзаланың
немесе өрттің
салдарынан өмірлік
қиын жағдай туындаған
кезде әлеуметтік көмекке
өтініш білдіру мерзімдері
Табиғи зілзаланың немесе
өрттің салдарынан өмірлік
қиын жағдайда қалған азамат
(отбасы)
табысын
есепке алмай
комиссия
анықтаған
мөлшерде)
Теректі ауданының әлеуметтік көмеккөрсету, оның мөлшерлерін белгілеу және
мұқтаж заматтардың жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасына
Алушылардың жекелеген санаттары үшін атаулы күндер мен мереке күндеріне
әлеуметтік көмектің мөлшері бірыңғай мөлшері
Алушылардың жекелеген санаттарының тізбесі
Әлеуметтік
көмектің
мөлшерлері
(теңге)
Ұлы отан соғысының мүгедектері мен қатысушылары
Жеңiлдiктер мен кепiлдiктер жағынан Ұлы отан соғысына қатысушыларына
теңестiрiлген адамдар:
1) Ұлы отан соғысы кезiнде майдандағы армия құрамына
кiрген әскери бөлiмдерде, штабтарда, мекемелерде
штаттық қызмет атқарған Совет Армиясының, Әскери-
Теңiз флотының, бұрынғы КСр одағының iшкi iстер және
мемлекеттiк қауiпсiздiк әскерлерi мен органдарының ерiктi
жалдама құрамаларының адамдары, яки сол кездерде
қорғанысына қатысу майдандағы армия бөлiмдерiнiң әскери
қызметшiлерi үшiн белгiленген жеңiлдiк шарттарымен
зейнетақы тағайындау үшiн еңбек өткерген жылдарына
1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн есептеледi қалаларда болған
2) қоршаудағы кезеңiнде ленинград қаласының
кәсiпорындарында, мекемелерi мен ұйымдарында жұмыс
iстеген және «ленинградты қорғағаны үшiн» медалiмен әрi
«Қоршаудағы ленинград тұрғыны» белгiсiмен наградталған
азаматтар
3) екiншi дүниежүзiлiк соғыс кезiнде фашистер мен олардың
одақтастары құрған концлагерлердiң, геттолардың және
басқа да ерiксiз ұстау орындарының жасы кәмелетке
толмаған бұрынғы тұтқындары
4) бұрынғы КСр одағының үкiмет органдарының
шешiмдерiне сәйкес басқа мемлекеттiң аумақтарындағы
ұрыс қимылдарына қатысқан - Совет Армиясының, Әскери-
Теңiз флотының, Мемлекеттiк қауiпсiздiк комитетiнiң
әскери қызметшiлерi, бұрынғы КСр одағының Iшкi iстер
министрлiгiнiң қатардағы және басқарушы құрамының
адамдары (әскери мамандар мен кеңесшiлердi қоса
есептегенде); жаттығу жиындарына шақырылып, ұрыс
қимылдары жүрiп жатқан кезде Ауғанстанға жiберiлген
әскери мiндеттiлер; ұрыс қимылдары жүрiп жатқан осы
елге жүк жеткiзу үшiн Ауғанстанға жiберiлген автомобиль
батальондарының әскери қызметшiлерi; бұрынғы
КСр одағының аумағынан Ауғанстанға жауынгерлiк
тапсырмаларды орындау үшiн ұшулар жасаған ұшу
құрамының әскери қызметшiлерi; Ауғанстандағы кеңес
әскери құрамына қызмет көрсеткен жараланған, контузия
алған немесе зақымданған, яки ұрыс қимылдарын
қамтамасыз етуге қатысқаны үшiн бұрынғы КСр одағының
ордендерiмен және медальдерiмен наградталған
жұмысшылар мен қызметшiлер
Теректі ауданының әлеуметтік көмек көрсету, оның
мөлшерлерін белгілеу және мұқтаж азаматтардың
жекелеген санаттарының тізбесін айқындау қағидасына
Әлеуметтік көмек көрсету үшін атаулы күндер мен мереке
күндерінің тізбелері, сондай-ақ әлеуметтік көмек көрсетудің еселігі
6
Утверждены
решением Теректинского
районного маслихата
от 5 февраля 2014 года № 18-3
оказания социальной помощи, установления размеров и определения
перечня отдельных категорий нуждающихся граждан Теректинского района
рАвилА
1. Настоящие Правила
оказания социальной
помощи, установления
размеров и определения
перечня
отдельных
категорий нуждающихся
граждан Теректинского
района (далее – Правила)
разработаны в соответствии
с бюджетным
кодексом
республики Казахстан от 4
декабря 2008 года, Законами
республики Казахстан от 23
января 2001 года
“о местном
государственном управлении и
самоуправлении в республике
Казахстан”, от 28 апреля 1995
года
“о льготах и социальной
защите участников, инвалидов
великой отечественной
войны и лиц, приравненных
к ним”, от 13 апреля 2005
года
“о социальной защите
инвалидов в республике
Казахстан” и
постановлением
Правительства республики
Казахстан от 21 мая 2013
года № 504 “об утверждении
Типовых правил оказания
помощи,
установления размеров
и определения перечня
отдельных категорий
нуждающихся граждан”
(далее - Типовые правила)
и определяют порядок
оказания социальной
помощи, установления
размеров и определения
перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан.
1. общие положения
основные термины и понятия,
которые используются в настоящих
1) памятные даты – события,
имеющие общенародное
историческое, духовное,
культурное значение и оказавшие
влияние на ход истории
республики Казахстан;
2) специальная комиссия –
комиссия, создаваемая решением
акима города республиканского
значения, столицы, района
(города областного значения),
по рассмотрению заявления
лица (семьи), претендующего на
оказание социальной помощи в
связи
наступлением
трудной
жизненной
ситуации;
3) прожиточный минимум –
необходимый минимальный
денежный доход на одного
человека, равный по величине
стоимости минимальной
потребительской корзины,
рассчитываемой органами
статистики в областях, городе
республиканского значения,
столице;
4) праздничные дни – дни
национальных и государственных
праздников республики Казахстан;
5) среднедушевой доход семьи
(гражданина) – доля совокупного
дохода семьи, приходящаяся на
каждого члена семьи в месяц;
6) трудная жизненная
ситуация
ситуация, объективно
нарушающая жизнедеятельность
гражданина, которую он не может
преодолеть самостоятельно;
7) уполномоченный орган –
исполнительный орган города
республиканского значения,
столицы, района (города областного
значения), района в городе в сфере
социальной защиты населения,
финансируемый за счет местного
бюджета, осуществляющий
оказание социальной помощи;
8) уполномоченная органи-
зация – республиканское
государственное казенное
предприятие “Государственный
центр по выплате пенсий
Министерства труда и социальной
защиты населения республики
Казахстан”;
9) участковая комиссия –
комиссия, создаваемая решением
акимов соответствующих
административно
территориальных единиц для
проведения обследования
материального положения
лиц (семей), обратившихся за
социальной помощью, и подготовки
заключений;
10) предельный размер –
утвержденный максимальный
размер социальной помощи.
3. Для целей настоящих
Правил под социальной
помощью понимается помощь,
предоставляемая местным
исполнительным органом (далее –
Мио) в денежной или натуральной
форме отдельным категориям
нуждающихся граждан (далее –
получатели) в случае наступления
трудной жизненной ситуации,
а также к памятным датам и
праздничным дням.
4. лицам, указанным в
статье
20 Закона республики Казахстан
от 28 апреля 1995 года “о льготах
и социальной защите участников,
инвалидов великой отечественной
войны лиц, приравненных к ним”
и в
статье 16 Закона республики
Казахстан от 13 апреля 2005 года
“о социальной защите инвалидов
в республике Казахстан”,
социальная помощь оказывается
в порядке, предусмотренных
настоящим Правилом.
5. Социальная помощь
предоставляется единовременно и
(или) периодически (ежемесячно,
ежеквартально, 1 раз в
полугодие).
6. Перечень памятных
дат и праздничных дней
для оказания социальной
помощи, а также кратность
оказания социальной помощи
установлены по представлению
Мио согласно
приложению 1 к
настоящим Правилам.
7. Участковые и специальные
комиссии осуществляют свою
деятельность на основании
положений, утверждаемых
областным Мио.
2. Перечень категорий
получателей социальной
помощи и размеры
социальной помощи
8. Ежемесячная социальная
помощь без учета доходов
оказывается:
1) участникам и инвалидам
великой отечественной войны
для возмещения расходов, на
коммунальные услуги в размере
2 МрП, и лицам, приравненным
по льготам и гарантиям к
участникам и инвалидам великой
отечественной войны, в размере
9. Единовременная социальная
помощь оказывается:
1) больным злокачественными
новообразованиями, больным
туберкулезом на основании
справки подтверждающей
заболевание без учета доходов
в размере 15 МрП и больным
туберкулезом 4 стадии 30 МрП;
2) малообеспеченным семьям
(гражданам), со среднедушевым
доходом ниже прожиточного
минимума с учетом дохода на
погребение в размере 15 МрП;
3) детям инвалидам для
возмещения расходов, связанных с
их проездом в реабилитационные
центры за пределы области, без
учета доходов, в размере 15 МрП;
4) инвалидам 1 группы на
гемодиализе, без учета доходов, в
размере 30 МрП;
5) малообеспеченным граж-
данам (семьям), по заявлениям,
со среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума, с учетом
дохода в размере 8 МрП;
6) лицам, достигшим 90 лет
и более, без учета доходов в
размере 15 МрП;
7) лица, награжденные орде-
нами и медалями бывшего Союза
ССр за самоотверженный труд и
безупречную воинскую службу в
тылу в годы великой отечественной
войны, лица проработавшие
(прослужившие) не менее 6-ти
месяцев с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года и не награжденные
орденами и медалями бывшего
Союза ССр за самоотверженный
труд и безупречную воинскую
службу в тылу в годы великой
отечественной войны для
получения санаторно-курортного
лечения, 30 МрП;
8) одиноко проживающим
пенсионерам и одиноко
проживающим инвалидам на
приобретение твердого топлива
без учета дохода в размере 15
10. Перечень категорий
получателей, предельные
размеры социальной помощи,
сроки обращения за социальной
помощью при наступлении
трудной жизненной ситуации
вследствие стихийного бедствия
или пожара, установлены
Мио согласно
приложению 2 к
настоящим Правилам.
окончательный перечень
оснований для отнесения граждан
к категории нуждающихся и
проведения обследований
материально-бытового положения
лица (семьи) являются:
1) основания, предусмотренные
законодательством республики
Казахстан;
2) причинение ущерба
гражданину (семье) либо его
имуществу вследствие стихийного
бедствия или пожара либо
наличие социально значимого
заболевания;
3) наличие среднедушевого
дохода, не превышающего
порога, в размере однократного
прожиточного минимума.
Специальные комиссии
при вынесении заключения
о необходимости оказания
социальной
помощи
руководствуются перечнем
оснований для отнесения граждан
к категории нуждающихся.
11. По согласованию с Мио
области установлены к памятным
датам и праздничным дням
размер социальной помощи
для отдельно взятой категории
получателей в едином размере
согласно
приложению 3 к
настоящим Правилам.
12. размер оказываемой
социальной помощи в каждом
отдельном случае определяет
специальная комиссия и указывает
его в заключении о необходимости
оказания социальной помощи.
3. Порядок оказания
социальной помощи
13. Социальная помощь к
памятным датам и праздничным
дням оказывается по списку,
утверждаемому Мио по
представлению уполномоченной
организации либо иных
организаций без истребования
заявлений от получателей.
14. Для получения социальной
помощи при наступлении
трудной жизненной ситуации
заявитель от себя или от имени
семьи в уполномоченный орган
или акиму поселка, сельского
округа представляет заявление
с приложением следующих
документов:
1) документ, удостоверяющий
2) документ, подтверждающий
регистрацию по постоянному
месту жительства;
3) сведения о составе лица
(семьи) согласно
приложению 1
Типовых правил;
4) сведения о доходах лица
(членов семьи);
5) акт и/или документ,
подтверждающий наступление
трудной жизненной ситуации.
15. Документы представляются в
подлинниках и копиях для сверки,
после чего подлинники документов
возвращаются заявителю.
16. При поступлении заяв-
ления на оказание социальной
помощи при наступлении
трудной жизненной ситуации
уполномоченный орган или аким
поселка, сельского округа в течение
одного рабочего дня направляют
документы заявителя в участковую
комиссию для проведения
обследования материального
положения лица (семьи).
17. Участковая комиссия в
течение двух рабочих дней со дня
получения документов проводит
обследование заявителя, по
результатам которого составляет
акт о материальном положении
лица (семьи), подготавливает
заключение о нуждаемости лица
(семьи) в социальной помощи по
формам согласно
приложениям
3 Типовых правил и направляет
их в уполномоченный орган или
акиму поселка, сельского округа.
Аким поселка, сельского округа
в течение двух рабочих дней со
дня получения акта и заключения
участковой комиссии направляет
их с приложенными документами
в уполномоченный орган.
18. в случае недостаточности
документов для оказания
социальной
помощи,
уполномоченный
орган
запрашивает в соответствующих
органах сведения, необходимые
для рассмотрения представленных
для оказания социальной помощи
документов.
19. в случае невозможности
представления заявителем
необходимых документов в
связи с их порчей, утерей,
уполномоченный орган принимает
решение об оказании социальной
помощи на основании данных
иных уполномоченных органов
и организаций, имеющих
соответствующие сведения.
20. Уполномоченный орган в
течение одного рабочего дня со
дня поступления документов
от участковой комиссии или
акима поселка, сельского
округа производит расчет
среднедушевого дохода лица
(семьи) в соответствии с
законодательством республики
Казахстан и представляет полный
пакет документов на рассмотрение
специальной комиссии.
21. Специальная комиссия в
течение двух рабочих дней со дня
поступления документов выносит
заключение о необходимости
оказания социальной помощи,
при положительном заключении
указывает размер социальной
помощи.
22. Уполномоченный орган в
течение восьми рабочих дней
со дня регистрации документов
заявителя на оказание социальной
помощи принимает решение
об оказании либо отказе в
оказании социальной помощи на
основании принятых документов и
заключения специальной комиссии
о необходимости оказания
социальной помощи.
в случаях, указанных в
пунктах
18 и
19 настоящих Правил,
уполномоченный орган принимает
решение об оказании либо отказе
в оказании социальной помощи в
течение двадцати рабочих дней
со дня принятия документов от
заявителя или акима поселка,
сельского округа.
23. Уполномоченный орган
письменно уведомляет заявителя
о принятом решении (в случае
отказа - с указанием основания) в
течение трех рабочих дней со дня
принятия решения.
24. По одному из установленных
оснований социальная помощь в
течение одного календарного года
повторно не оказывается.
25. отказ в оказании социальной
помощи осуществляется в
случаях:
1) выявления недостоверных
сведений, представленных
заявителями;
2) отказа,
уклонения заявителя
от проведения обследования
материального положения лица
(семьи);
3) превышения размера
среднедушевого дохода лица
(семьи) порога установленного
подпунктом 3)
пункта 10 настоящих
Правил для оказания социальной
помощи.
26. финансирование расходов
на предоставление социальной
помощи осуществляется в пределах
средств, предусмотренных
бюджетом района на текущий
финансовый год.
4. основания для
прекращения и возврата
предоставляемой социальной
помощи
27. Социальная помощь
прекращается в случаях:
1) смерти получателя;
2) выезда получателя на
постоянное проживание за
пределы соответствующей
административно-тер-
риториальной единицы;
3) направления получателя на
проживание в государственные
медико-социальные учреждения;
4) выявления недостоверных
сведений, представленных
заявителем.
выплата
социальной
помощи прекращается с
месяца наступления указанных
обстоятельств.
28. излишне выплаченные
суммы подлежат возврату
в добровольном или ином
установленном законодательством
республики Казахстан порядке.
5. Заключительное
положение
29. Мониторинг и учет
предоставления социальной
помощи
проводит
уполномоченный
орган
с использованием базы
данных автоматизированной
информационной системы
“Е-Собес”.
7
Меншік иесі:
“Жайық Пресс” ЖШС
бас директор Жантас
фУ
«Жайық Пресс» ЖШС Теректі филиалы
«Теректі жаңалығы-Теректинская новь»
Теректі аудандық қоғамдық-саяси газетінің
Директор-редактор
иСЕНбАЕвА
Нурзия Уалиулловна
Газет жарияланымдарындағы автор
пікірі редакцияның түпкілікті көзқарасы
болып есептелмейді. редакция оқырман
хаттарына жауап бермейді, оны қайтармайды.
Деректердің дәлдігі үшін автор жауапты.
Газет Қр байланыс және ақпарат министрлігі
берген куәлік 19.01.2012 жылы тіркелген.
Тіркеу нөмірі №12268-Г
Мекен жайымыз: 091100
батыс Қазақстан облысы, Теректі ауданы
федоров ауылы, Юбилейный көшесі, 18-үй,
аудандық әкімдік ғимараты
Телефондар:
редактор: (871132) 21-2-37
Жауапты хатшы (факс):
(871132) 23-3-96
біздің электронды поштамыз: E-mail:
Ж белгісімен жарияланған
материалдар ақылы болып есептеледі
Газет Теректі аудандық «Теректі
жаңалығы-Теректинская новь» газеті
редакциясында компьютерлік әдіспен
теріліп, беттелді.
«Жайық Пресс» ЖШС
баспаханасында басылды.
Газет аптасына 1 рет шығады
Көлемі 2 баспа табақ
Тапсырыс: 10
Таралымы: 2000 дана
Приложение 1
к Правилам оказания социальной
помощи, установления размеров и определения перечня отдельных категорий
нуждающихся граждан Теректинского района
Перечень памятных дат и праздничных дней для оказания социальной помощи,
а также кратность оказания социальной помощи
Перечень памятных дат и праздничных дней для
оказания социальной помощи
Кратность оказания
социальной помощи
9 мая - День Победы
единовременно
15 февраля - День вывода советских войск с
территории Афганистана
единовременно
26 апреля - День памяти жертв аварии на
Чернобыльской АЭС
единовременно
29 августа - Международный день действий против
ядерных испытаний
единовременно
1 июня - День защиты детей
единовременно
Приложение 2
к Правилам оказания социальной
помощи, установления размеров и
определения перечня отдельных
категорий нуждающихся граждан
Теректинского района
еречень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи,
сроки обращения за социальной помощью при наступлении трудной жизненной
ситуации в следствие стихийного бедствия или пожара
Перечень категорий
получателей
Предельные
размеры
социальной
Сроки обращения за
социальной помощью
при наступлении трудной
жизненной ситуации
вследствие стихийного
бедствия или пожара
Гражданин (семья),
находящиеся в трудной
жизненной ситуации
вследствие стихийного
бедствия или пожара
без учета
дохода (в
размере
определяемом
комиссией )
в течение года
Приложение 3
к Правилам оказания социальной помощи, установления размеров и
определения перечня отдельных категорий нуждающихся граждан
Теректинского района
Единые размеры социальной помощи для отдельно взятой категории
получателей к памятным датам и праздничным дням
Перечень отдельно взятой категории получателей
размеры
социальной
(тенге)
инвалиды и участники великой отечественной войны
лица, приравненные по льготам и гарантиям к участникам великой
отечественной войны:
1) лица вольнонаемного состава Советской Армии,
военно-Морского флота, войск и органов внутренних дел
и государственной безопасности бывшего Союза ССр,
занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах,
учреждениях, входивших в состав действующей армии в
период великой отечественной войны, либо находившиеся
в соответствующие периоды в городах, участие в обороне
которых засчитывалось до 1 января 1998 года в выслугу лет
для назначения пенсии на льготных условиях, установленных
для военнослужащих частей действующей армии
2) граждане, работавшие в период блокады в городе
ленинграде на предприятиях, в учреждениях и организациях
города и награжденные медалью «За оборону ленинграда» и
знаком «Житель блокадного ленинграда»
3) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто
и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой
войны
4) военнослужащие Советской Армии, военно-Морского флота,
Комитета государственной безопасности, лица рядового
и начальствующего состава Министерства внутренних
дел бывшего Союза ССр (включая военных специалистов
и советников), которые в соответствии с решениями
правительственных органов бывшего Союза ССр принимали
участие в боевых действиях на территории других государств;
военнообязанные, призывавшиеся на учебные сборы и
направлявшиеся в Афганистан в период ведения боевых
действий; военнослужащие автомобильных батальонов,
направлявшиеся в Афганистан для доставки грузов в эту
страну в период ведения боевых действий; военнослужащие
летного состава, совершавшие вылеты на боевые задания
в Афганистан с территории бывшего Союза ССр; рабочие и
служащие, обслуживавшие советский воинский контингент
в Афганистане, получившие ранения, контузии или увечья,
либо награжденные орденами и медалями бывшего Союза
ССр за участие в обеспечении боевых действий
5) лица, принимавшие участие в ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах, других
радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского
или военного назначения
лица, приравненные по льготам и гарантиям к инвалидам великой отечественной
войны:
1) военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья, полученных при защите бывшего Союза
ССр, при исполнении иных обязанностей воинской службы в
другие периоды или вследствие заболевания, связанного с
пребыванием на фронте, а также при прохождении воинской
службы в Афганистане или других государствах, в которых
велись боевые действия
2) лица начальствующего и рядового состава органов
государственной безопасности бывшего Союза ССр и органов
внутренних дел, ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья, полученных при исполнении служебных
обязанностей, либо вследствие заболевания, связанного
с пребыванием на фронте или выполнением служебных
обязанностей в государствах, где велись боевые действия
3) рабочие и служащие соответствующих категорий,
обслуживающие действующие воинские контингенты в
других странах и ставшие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья либо заболевания, полученных в период
ведения боевых действий
4) лица, ставшие инвалидами вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и
аварий на объектах гражданского или военного назначения,
испытания ядерного оружия, и их дети, инвалидность которых
генетически связана с радиационным облучением одного из
родителей
Другими категориями лиц, приравненных по льготам и гарантиям к участникам
войны:
1) семьи военнослужащих, погибших (пропавших без
вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья,
заболевания, полученных в период боевых действий в
Афганистане или в других государствах, в которых велись
2) семьи военнослужащих погибших (умерших) при
прохождении воинской службы в мирное время
3) семьи лиц, погибших при ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС
4) семьи умерших вследствие лучевой болезни или
умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в
установленном порядке связана с воздействием катастрофы
на Чернобыльской АЭС
5) лица из числа участников ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах,
эвакуированных (самостоятельно выехавших) из зон
отчуждения и отселения в республику Казахстан,
включая детей, которые на день эвакуации находились во
внутриутробном состоянии.
6) жены (мужья) умерших инвалидов войны и приравненных
к ним инвалидов, а также жены (мужья) умерших участников
войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных
медалью «За оборону ленинграда» и знаком «Житель
блокадного ленинграда», признававшихся инвалидами в
результате общего заболевания, трудового увечья и других
причин (за исключением противоправных), которые не
вступали в другой брак
7) лица, награжденные орденами и медалями бывшего
Союза ССр за самоотверженный труд и безупречную
воинскую службу в тылу в годы великой отечественной
войны
8) лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести
месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1495 года и не
награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССр
за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в
тылу в годы великой отечественной войны
Детям-инвалидам до 16 лет
Примечание: расшифровка аббревиатур:
МрП – месячный расчетный показатель;
Союз ССр – Союз Советских Социалистических республик;
Чернобыльской АЭС - Чернобыльской атомной электростанции;
Туризм
оған аудандық ішкі саясат
бөлімінің басшысы Айсұлу
Мұқатаева, аудандық мешіт
имамы халықбек Сыдықов,
православиелік «орал
епархиясының вознесения
храмының приходы» иерейі
Андрей Мельник және мектеп
оқушылары, ата-аналар куә
болды.
Кездесу барысында сөз алған
меймандар тұрғындардың
діни ахуалын қадағалау
мақсатында атқарылған
… † - 

осындай тақырыппен Долин ауылдық мәдениет
үйінде діни экстремизм мен терроризмнің алдын алу
шараларын жетілдіре отырып жастарға түсіндіру
мақсатында кездесу ұйымдастырылды.
шаруаларға тоқтала отырып,
жас ұрпақтың тәрбиесіне,
әсіресе ата–аналардың
қамқорлығы қажеттігін тілге
тиек етті. Сонымен қатар
Чапаев мектебінің дінтану
пәнінің мұғалімі Гүлсима
Абакарова аталмыш пәннің
оқу бағдарламасы бойынша
жүргізіліп отырған сабақтардың
өту барысы жөнінде баяндап
ы,
Долин селолық округі
әкімі аппаратының
жетекші маманы
их целью стали: популя-
ризация лыжного туризма,
повышение тактического и
технического спортивного
мастерства, использование
туризма для улучшения
здоровья.
Честь района защищала
команда в составе 7 человек
- учителей дополнительного
образования и учителей
общеобразовательных
школ. Среди них: А.Гатауов,
б.Кужахметова, Т.исимбетова,
ф.беркингалиев из ПДо,
Ш.Сухамберлиева учитель
английского языка из Аксуатской
СоШ, Н.Ерзаков -учитель
физической культуры из
Чапаевской СоШ.
Третий год подряд на зимних
соревнованиях учителей
наша команда не остается без
призовых мест. Если в 2012
году мы заняли 1 место, 2013 г
– поднялись на третью строчку
пьедестала, то в этом году, при
сильной конкуренции, мы заняли
2 общекомандное место. Этому
способствовали следующие
этапы соревнования: в конкурсе
«Представления команды» и в
конкурсе «Зимние бутерброды»
– 3 место, в конкурсе отчетов
«Категорийных походах» - 2
место. и, наконец, в первенстве
«личная дистанция» наша
команда оказалась на голову
выше остальных, заняв 1 место.
хочется
выразить
благодарность директорам
Аксуатской СоШ, Чапаевской
СоШ и Подстепновской русской
СоШ №1 за активное участие
их учителей на областных
соревнованиях «Европа – Азия».
педагог дополнительного
образования ЦДЮТиЭ
   \r
Традиционным стало проведение зимних соревнований
ральске. На территории оздоровительного комплекса
«Евразия» проводились областные соревнования
«Европа–Азия-2014» среди работников образования.
Стало традицией проводить
ежегодно конкурс «Әнші бала
пан» для самых маленьких уча
щихся школы, с целью выявле
ния новых звездочек эстрады. На
протяжении двух недель готовил
к нему учащихся учитель музыки
Аскар Кубиев. и вот настал для
детей волнующий день.
в школьном актовом зале
собрались родители, ученики
и гости, чтобы послушать и
оценить вокальные данные
и артистизм юных певцов.
Несмотря на морозный день,
в зале было жарко от теплого
приема со стороны зрителей.
в исполнении учащихся 2-4
Творчество
‡ ˆ – € \r
развитие творчества детей – одно из приоритетов в системе
воспитательной работы
зункольской оСоШ. в школе на про
тяжении многих лет работают кружки эстетического направле
ния (домбра, вокал, хореография).
классов звучали песни на тему
родины, о маме, о природе.
Победителями стали: Эле
онора Погребная с песней
«Неприятность эту, мы пере
живем», Ержан Самбаев -
«Сүйікті туған ел», Гульназ
Марденова - «Әнші балапан».
все участники получили гра
моты за активное участие,
а победители - награждены
памятными подарками.
Сауле
зам. директора по
воспитательной работе
Узункольской
Теректі ауданының тұрғыны, аяулы анамыз
раушан Қуанқызы
лЕКЕНовАНы
мерейлі 65 жасқа толуымен құттықтаймыз!
Ұзақ жылдар бойы ұстаздық қызмет
атқарған анамызға ұзақ ғұмыр тілейміз.
Құтты болсын 65 деген жасыңыз,
Қуаныштың кемерінен тасыңыз.
Әрқашанда мықты болсын денсаулық,
Қажымастан жүзден әрмен асыңыз.
гі тілекпен:
ала-келініңіз Арман-Анар, немерелеріңіз
Айсұлу, Айымгүл
Ұлттық салт - дәстүрімізді
бағалап құрметтеген дана
халқымыз намысын найзаға,
өткірлігін алмас қылышқа,
балаған. Әдет-ғұрыпты
рымыздан қалған өшпес
осындай тәрбиені көріп өскен
асқар таудай әкелер Сарыөмір
мәдениет үйінде өткен «Әкеге
қарап ұл өсер» атты сайысқа
шықты. бес кезеңнен құралған
атаулы шара барысында
үміткерлер көпшілікке өздерін
таныстырып, қызықты тап
сырмаларды белсенділікпен
орындады. Сондай - ақ, салт -
дәстүрімізді ардақтап, өнерлерін
паш етті. Сайып келгенде,
әділқазылардың шешімімен
Нұрхан Жолахов «Үлгілі әке»,
Аян Нұрмұханбетов «Өнерлі
әке», Айбек Қажғалиев «Ақылды
әке», Ғарифолла Мадиев
«Ұлағатты әке» аталымдарына
ие болды.
Жанна
ауылдық мәдениет
үйінің қызметкері
‰ 
ҰЙыМ КЕлЕСІ АвТоКӨлІКТЕрДІ САТАДы:
КаМАЗ 55111-016-02 самосвал 13-тонник, 2006 ш.ж.
КаМАЗ 55111-016-02 самосвал, 2006 ш.ж.
КаМАЗ 55111-016-02 самосвал, 2006 ш.ж.
МАЗ 64300 8-060-020 сидельный тягач двухосный,
КаМАЗ 5410, сидельный тягач, 1991 ш.ж.
КаМАЗ 53212 L-887 BF, контейнер-термобудка,
Зил ММЗ-4413 самосвал, 1988 ш.ж.
Зил 450301 цементовоз, 1993 ш.ж.
Трактор колесный беларусь-1221, 2-У1, 2010 ш.ж.
Трактор колесный ЮМЗ-6л, (Южный жасаушы-зауыт),
Экскаватор Эо-4321, (Киев жасаушы-зауыт), 1990 ш.ж.
Комбайн зерноуборочный СК-5 Нива, ростсельмаш,
УАЗ-3962, газ жабдығы (газовое оборудование), 1998 ш.ж.
УАЗ-3741, газ жабдығы (газовое оборудование), 1992 ш.ж.
Анықтама телефоны: 8 (7112) 50-50-23.
Аппарат Акжаикского сельского округа и Совет
ветеранов округа выражает искреннее собо
лезнование ветерану великой отечественной
войны Дорофееву льву ивановичу по поводу
невосполнимой утраты - кончины супруги
Дорофеевой
Аллы Яковлевны
Утерянное свидетельство
о государственной реги
страции иП «Гумаров С.б.»
данное 5 декабря 2005 года
на имя Гумарова Серика
бактыгалиевича, считать не
действительным.
«Теректі ауданының сәулет, қала-
құрылысы және құрылыс бөлімі» ММ
келесі нысандарға жобалау жұмыстары
жүргізілетінін хабарлайды:
«Теректі
ауданының Ақжайық ауылындағы жалпы көлемі
23 га жер теліміне толық жоспарлау жобасын
жасақтау» және «Теректі ауданының Жаңа Өмір
ауылындағы жалпы көлемі 127 га жер теліміне
толық жоспарлау жобасын жасақтау».
Жобалар мемлекеттік және экологиялық
сараптамаға жоданады.
барлық мүдделік танытушы тұлғаларға өз
ұсыныстары мен ескертпелерін бҚо Табағи
ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу
департаментіне жеткізулерін сұраймыз.
Мекен-жайы: 090000; орал қаласы, Дамба
тұйығы 5/1. Телефоны: 50-32-99, 50-92-70.
«отдел архитектуры,
градостроительства и строительства
Теректинского района» сообщает:
будут проводиться «работы по разработке
проекта детальной планировки общей
площадью 23 га в с.Акжаик Теректинского
района» и «разработка проекта детальной
планировки общей площадью 127 га в с.Жана
омир Теректинского района»
Проекты будут направлены на
государственную и экологическую экспертизу.
Просим всех заинтересованных лиц
представить свои замечания и предложения
в департамент природных ресурсов и
регулирования природопользования ЗКо по
адресу: 090000; г.Уральск, Дамбовый тупик 5/1.
Телефоны: 50-32-99, 50-92-70.
МКҚ «бәйтерек» балалар бақшасы
төмендегі бос лауазымдарға конкурс
жариялайды:
1. Психолог – 0,5 бірлік (инклюзивтік кабинет);
2. Әлеуметтік педагог – 0,5 бірлік;
3. Тәрбиеші - 1 бірлік (уақытша).
Қойылатын талаптар: жоғары немесе орта арнаулы
“Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісі” мамандығы, “Педагог-
психолог”мамандығы болуы тиіс.
Конкурсқа қатысу үшін қажетті құжаттар тізбесі: өтініш, жеке
куәлік көшірмесі, еңбек кітапшасының көшірмесі.
Конкурсқа қатысу үшін құжаттар хабарлама ресми түрде
жарияланғаннан кейін 15 күнтізбелік күн ішінде мына мекен-жай
бойынша тапсырылуы тиіс: бҚо, Теректі ауданы, Подстепный
ауылы, интернационал көшесі 14/1, “бәйтерек” балалар бақшасы
ғимараты.
Коллектив Акжаикской средней школы выражает
глубокое соболезнование семье, родным и близ
ким по поводу преждевременной смерти ветерана
труда, отличника Просвещения Казахской ССр
Дорофеевой
Аллы Яковлевны
Пусть земля будет пухом и с миром покоится
душа
банк хоум кредит
в Дб Ао хоум Кредит банк срочно требуется
Менеджер по работе с клиентами в с. федоровка
обязанности:
привлечение клиентов, проведение презентаций,
оформление кредитов и депозитов.
Требования:
опыт работы по привлечению клиентов, в продажах,
активная жизненная позиция, целеустремленность
резюме высылать на ovoronova@homecredit.kz
факс: 87272445480, либо звоните по телефону:
+7 707 256 18 11 (ольга)

Приложенные файлы

 • pdf 10850342
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий