Форма 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство

__________________________________________________
_______
_

за ЄДРПОУ(найменування)
Звіт про рух грошових коштів

(за
прямим ме
тодом)


за 20_
_
_ р
.


Форма № 3

Код за ДКУД

1801004


Стаття


Код


рядка

За звітний період


За аналогічний
період попереднього
року1

2

3

4

І.

Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг)

30
0
0Повернення податків і зборів

30
05у тому числі податку на додану вартість

30
06Цільов
ого фінансування


30
10Інші надходження


30
95Витрачання на оплату:

Т
оварів (робіт, послуг)


3
100


(
)


(


)

Праці

3
105

(

)

(

)

Відрахувань на соціальні заходи


3
110

(

)

(

)

Зобов
’язань з под
атків і зборів

3
115

(

)

(


)

Інші витрачання


3190

(

)

(

)

Чистий рух коштів від операційної діяльності


3
19
5II.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації
:

фінансових інв
естицій


3
2
00необоротних активів


3
2
05Надходження від о
триманих:

відсотк
ів


3
2
15дивіденд
ів


3
2
2
0Надходження від дер
ив
ативів

3
2
25Інші надходження


3
2
50Витрачання

на

п
ридбання:

фінансових інвестицій


3
255

(

)


(

)

необоротних активів


3
260

(

)

(

)

Виплати за дер
ив
ативами

3
270

(

)

(

)

Інші платежі

3
2
90

(


)

(

)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності


3
2
95III.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження
від:

В
ласного капіталу


3
3
00

О
триман
ня

позик

3
3
05Інші надходження


3
3
40Витрачання на:

В
ику
п власних акцій

3
3
45

(

)

(

)

П
огашення позик3
3
50Спла
ту дивідендів


3
355

(

)

(

)

Інші платежі


3
3
90

(

)

(


)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності


3
3
95Чистий рух

грошових

коштів за звітний період


3
4
002

Продовження додатка 1


1

2

3

4

Залишок коштів на початок року


3
405Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів


3
410Залишок коштів на кінець року


3
415

Керівник


Головний бухгалтер
Приложенные файлы

  • pdf 10882701
    Размер файла: 112 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий