Форма 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство

__________________________________________________
______
__

за ЄДРПОУ(найменування)

Звіт про фінансові результати


віт п
ро
сукупн
ий

дох
ід
)

за __________________ 20__ р
.


Форма № 2

Код за ДКУД

180100
3І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ


Стаття


Код

рядка

За звітний

період


За

аналогічний

період


попередн
ього
року

1


2


3


4


Чистий д
охід

від
реалізації

продукції (товарів, роб
іт, послуг)


2000Собівартість реалізованої

продукції (товарів, робіт, послуг)


2
0
5
0

( )

( )

Валовий:прибуток


20
9
0
збиток


20
95

( )

( )

Інші операційні доходи


2
12
0Адміністративні витрати


2
13
0

( )

( )

Витрати на збут

2
15
0

( )

( )

Інші операційні витрати


2
1
80

( )

( )

Фінансов
ий

результат від опер
аційної діяльності:прибуток


2
1
9
0
збиток


2
1
95

( )

( )

Дохід

від участі в капіталі


2
2
00Інші фінансові доходи


2
2
2
0Інші доходи

2
2
4
0Фінансові витрати


2
25
0

( )

( )

Втрати від участі в капіталі


2
2
55

( )

( )

Інші витрати


2
27
0

( )

( )

Фінансовий результат

до оподаткування:

прибуток

22
90збиток

22
95

( )

( )

Витрати

(дохід)

з податку на прибуток

2
300Прибуток (збиток)

від

припинено
ї

діяльн
о
ст
і після оподаткування


2
305Чистий фінансовий результат:прибуток


2
3
50
збиток


2
3
55

( )

( )

2

Продовження додатка 1


II
.
СУКУПНИЙ ДОХІ
Д


Стаття


Код

рядка

За звітний

період


За

аналогічний

період


попередн
ього року

1


2


3


4


Дооцінка

(уцінка)

необоротних активів

2
4
00Дооцінка
(уцінка)
фінансових інстр
ументів

2
4
05Накопичен
і

ку
р
сов
і

різниц
і

2
4
10Частка іншого сукупного
доходу

асоційован
их та спільних

підприємств

2
4
1
5Інш
ий

сукупн
ий

дох
і
д

24
45Інший сукупний дохід до оподаткування

24
50Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доход
о
м

2
4
55Інший сукупний дохід після оподаткування

24
60С
укупний дохід

(сума рядків

2
3
50,
2
3
55

та 2
4
60
)

24
65

III.
ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ


Назва статті


Код

рядка

За звітний

період


За

аналогічний

період


попередн
ього року

1


2


3


4


М
атеріальні затрати

25
0
0

Витрати на оплату праці

2505

Відрахування на соціальні заходи

251
0

Амортизація

2515

Інші операційні витрати

2520

Разом

25
50


І
V
.


РОЗРАХУНОК

ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ


Назва статті


Код

рядка

За звітний

період


За

аналогічний

період


попередн
ього року

1


2


3


4


Середньорічна кількість простих акцій


2
6
0
0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій


2
6
05

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію


2
6
1
0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію


2
6
15

Дивіденди на одну просту акцію


2
6
5
0Керівник


Головний бухгалтер


Приложенные файлы

  • pdf 10882702
    Размер файла: 123 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий