Жасуша био 2

2 1 Г аздар мен ерітінділе рді клеткаєа таѕдап ґткізуін ќамтамасыз ететін жартылай ґткізгіш мемб рана. C) плазм а лемма 2 Ґсу, даму, зат алмасуды реттейт ін клетканыѕ орталыќ о р ган елласы C) ядро 3 Хлоропласт – клетканыѕ ќўры лымдылыќ компоненті D ) жарыќта неорганикалыќ затта рды органикалыќќа а й налды рады 4 Лизосоманыѕ ќызметі A ) ерітетін ферменттердіѕ жинаќталуы 5 Цитоплазманыѕ ,ядроныѕ,митохондрияныѕ негізг і заттары D) матрикс 6 Тірі клетка ќабыќшаларына ж ў єа, еніп бір клетканы екінші клеткамен байланыстыратын цитоплазмалыќ каналдар B ) плазмодесма 7 Тонопластыѕ ќызметі E ) клеткада вакуоль шырынын ажырату ;осмос, тургор ќысымын ретт еу 8 Биологиялыќ мамбрананыѕ негізгі ќасиеті ќандай D ) жартылай ґт кізгіштік 9 Плазмолиз деген не A ) протоплазманыѕ ќабыќшадан ажырауы 10 Клетка органиодтары б ар цитоплазмадаєы негізгі зат C) гиалоплазма 011 Пигменті жоќ т ї с с із пластидтер E ) лейкопластар 12 Клеткада рибосомальді РНК синтезделеті н орын A ) ядрошыќ 13 Клетка ќабыќшасыныѕ ќызметі E) ќорєаныш ќызметі жјне клеткаєа белгілі пішін береді ,ќоректендіреді 14 Митохондри й ќалай кґбейеді D ) Ќўрамында Д НК жјне рибосомалар болєандыќтан бґлшектеніп кґбейеді 15 Митоздыѕ ты ныш стадиясы D ) интерфаза 16 Хромосомас ыз пайда болатын ядроныѕ тікелей бґлінуі D ) амитозда 17 Гольдж и аппаратыныѕ атќаратын ќызметі A ) полисаха рид терді с и нтездейді ,олардан ґсімдіктерде клетка ќабыєы тїзіледі 18 Ґ сімдік клеткалардыѕ екінші ќаб ы єыныѕ жіѕішке орны C) поры 19 Кутин деген іміз B ) эпидерма клеткалар ы бґліп шыєар атын балауыз,бір атомды спирт,май ќышќылда ры 20 Аденозинтрифосфор ќышќылын (АТФ) синтездейді C) хлоропластар 21 Клеткадаєы ќор заттар B ) алейрон дјндері ндегі белок,крахмал,майлар 22 Клетка туралы єылым – ол C) цитология 23 Клетка вакуолі ќандай ќызмет тер атќарады E ) клетка осмос ќысымында, тургорында нег ізгі роль атќарады 24 Ґсімдіктіѕ жеке даму процест ері C ) онтогенез 25 Фотосинтезге ќабілетті клет ка органеллалары B ) хлоропластар 26 ДНК ќандай органиодт ард ыѕ ќўрамында бар A) ядроныѕ ,митохондрияныѕ 27 Генетикалы ќ хабар ядроныѕ ќай ќўрылымдары нда саќталєан A ) хромосомда р 28 Барлыќ баєы тта теѕдей диаметрлі клеткалар B ) паренхимал ыќ 29 Ґсімдіктер де єана пайда болатын, боялєан жјне тїссіз органиодтар A ) пластидт ер 30 Алєашќы крахмал клетканыѕ ќа й бґлімінде жасалады C ) амилопласта 31 Ўлпа дегеніміз не A) ќўрылысы жјне пішіні атќаратын ќызметі ўќсас ,шыєу тегі бір клеткалар жиынтыєы 32 Флоэма мен к силеманы ќоршай немесе керісінше орналасатын ґткізгіш шоќтар B ) концентірл і 33 Флоэманы ѕ ќызметі B ) органикалы ќ заттарды тасымалдау 34 Су ґткізеті н, ґлі прозенхималыќ клеткалар C ) трахеидала р 35 Саќиналы тї тікт ер ќалай пайда болады B ) камбиден 36 Жауын сулар ын соратын, ауа тамырларыныѕ бетіндегі ерекше їлпа D ) веламен 37 Аэренхима ќандай їлпа A ) клетка аралыќ ќ у ыстары кґп су ґсімдіктерінде бо латын 38 Трихома дег еніміз не B ) эпидерманы ѕ бір немесе кґп клеткалы ґсінділері 39 Ґсімдіктен ылєалды су тамшысы т ї рінде шыєаратын D ) гидатодтар 40 Ґстік мїшел ер ініѕ жуандап ґсуін ќамтамасыз ететін т ї зуші їлпа D) камбий 41 Стереом дег еніміз не B ) механикалы ќ ў лпалар бір лестігі 42 Секреторлы ќ ќаблеті бар эпидермис ґскіндері C) шайырлар 43 Соѕєы жасау шы ў лпа фелло ген ќандай ќызмет атќарады E ) соѕєы жабын ўлпа перидерма ны тїзеді 44 Сїзгілі тїт ікшелерді біріктіретін горизонталь ає ы с жїретін клеткалар C ) серік клетк алары 45 Ауа алмасу м ен транспирацияєа арналєан эпидермадаєы тесік D ) лептесік тері 46 Апикальды меристемалар неде н т ї зіледі C ) сабаќ пен тамыр ў штарында єы инициальді клеткалардан 47 Цитоплазма сы мен целлюлозалы ќабыќшасы бар тірі тіре к їлпа ќайсыс ы E) колленхима 48 Эпидерманы ѕ атќаратын жўмысы D ) газ алмасу ж јне транспирация, ішкі ў лпаларды ќорєау 49 Ксилемаєа т јн B ) ќабырєалар ыныѕ ќалыѕдыєы јртїрлі су жјне еріген затт ар ќозєалатын ґлі ўзарєан клеткалар 050 Спиральды тїтікшелер ќалай а талады E ) протоксилема 51 Феллогенне н ў лпа тїзілген ўлпа C ) феллодерма 52 Ќос флоэмды сосуд талшыќ шоќт ары E ) биколлатеральды 53 Їшінші жабы ндыќ ўлпа тґмендегідей C ) ритидом (ќаб ыќ) 54 Колленхима ўлпасына жататындар B ) хлоропласт ы тірі прозенхималы клеткалар 55 Аєаш бўтаќт арына аќ тїс беретін зат D ) бетулин 56 Феллема дег еніміз E ) феллоген нен тозды тїзетін їлпа 57 Ґсімдіктер ґсуі интеркалярл ы болєанда A ) аралыќ негізінде ,буындарда 58 Жас ґс іп келе жатќан мїшелерге тј н алєашќы жабындыќ ўлпа C ) эпидерма 59 Суда еріген заттарды талєап сіѕіретін, су ґсімдігініѕ жапыраќтарыдаєы бір немесе топ клеткалар ы E ) гидропотта р 60 Серік клетк алары дегеніміз D) митохондрий мен плазмодесмалардыѕ саны кґп болуы 61 Тамырлар жї йесініѕ ќандай типтері бар B ) негізгі, шаш аќ, аралас 62 Аллоризмді тамыр жїйесі мынаны ќўрайды C ) негізгі жјн е ќосалќы тамыр жїйесі 63 Астыќ тўќым ыныѕ ўрыєындаєы кґп ќабатты ќабыныѕ болуы – олар: D ) колеориза ,колеоптиль 64 Ґсімдік там ырлары мен саѕырауќў лаќ жіпшелерініѕ ґза ра тиімді симбиозы E ) микориза 65 Пневматофоролар тґмендегіде й болады D ) тыныс та мыр 66 Негізгі тамырмен сабаќтыѕ ар асын тґмендегідей атайды: C ) тамыр мойны 67 Эндодерма тґмдегідей болады B) тамырдыѕ алєашќы ќаб ы єыныѕ ішкі ќабаты 68 Тамырдыѕ ќандай тїр ґзгеріст ері бар B ) жемтамыр, тїйнек 69 Топраќта тамырды жылжытатын, крахмал дјндері бар, тамыр оймаќшасыныѕ клеткалары D ) статолиттер 70 Сору кїшін ар т тыратын, тїк тјрізді ґсінділер і бар, тамыр сыртындаєы эпи бле малыќ клеткалар E ) тамыр тїктері 71 Перицикл дегеніміз C ) тамырдыѕ остік цилиндірініѕ сыртќы ќабаттары ,алєашќы меристема 72 Топ ы ра ќ бактериялары јсерінен тамырдыѕ ќабыќ паренхимасы ныѕ ґсуін B) тамыр тїйнектері 73 Тамыр жїйес ініѕ еѕ ќарапайым тїрі C ) бірінші-гом оризді 74 Тамырдыѕ ўз арып ґсуін ќамтамасыз ететін C ) апекальды (т ґбе) меристемасы 75 Тїйнектіѕ ї лкейіп ґсуіне A ) кґп ґткі згіш шоќтары бар паренхима 76 Тамырдыѕ тірі ў лпал арын эндодерма ќорєайды B ) ґткізу аймаєында 77 Тамыр деген іміз C ) сјулелі сим метриялы ґстік вегетативтік м ї ше 78 Ксилемалар мен флоэмалардан тў ратын екі топты радиал ьды ґткізгіш шоќ C ) диархты 79 Тамыр тїкте рін тїз уге жарамды ризодерма клеткалары D ) трихобласт ар 80 Алєашќы ќаб ыќ тїзуге ќатынасатын тамырдыѕ апексі сыртќы бґлім меристемасы E ) периблема 81 Ќос жарнаќт ы гїлді ґсімдіктер тамырына тјн E ) радиальды ґ ткізгіш шоќ 82 Бї ршіктіѕ негізгі ќандай тїрлері болады B ) терминал ьді, жанама 83 Атќаратын ќызметері , байлан ы ссыз шыєу тегі бір мїше A) аналогиялы 84 Ґркен «апексі» мамандандыры лєан меристема E ) промеристема 85 Ґркен метамерлері неден тўра ды C ) буын, буын аралыќтарынан 86 Сабаќтыѕ эндодермасына крах мал дјндері жиналады A ) филлотаксисте 87 Ґркен апексініѕ сыртќы ќабат ы тґмендегідей C ) туника 88 Кґшірме ґсу кезінде C ) ґркендер кґлдене ѕ (жатаєан) ґседі 89 Тыныштыќ кезеѕі жоќ бїйірлік бїршіктер D ) ќуаттандыру 90 Ґркенніѕ бўтаќта лу ына ќарай гїл шоєырларыныѕ ќа ндай типтерін ажыратады E) дихотомиялы 91 Ў шында гїлі немесе гїл шоєыры бар жапыраќсыз сабаќ E) ґркен 92 Каудекс дегеніміз не B) кіндік тамырлы с ї ре ктенген, кґпжылдыќ ґркен бґлігі 93 Ґркеніѕ ќандай жер асты метам арфоздары бар E) жемтамыр, тїйнек, тамырсабаќ, пиязшыќ 94 Сабаќтыѕ еѕ аз атќаратын ќызметін тґмендегілерден табыѕыз B ) топыраќтан минералды тўздарды сіѕіреді 95 Рахисте жап ыраќшалардыѕ орналасуына ќарай кїрделі ж апыраќ ќалай жїй еленеді D ) телімді, тіл імді 96 Жапыраќ жие гіндегі тілі мдер мґлшеріне ќарай жапыраќтар ќалай жїйеленеді B ) їшкір тісті, ара тісті, жўмыр 97 Жапыраќ жїй келерініѕ маѕызы ќандай C) ќо ректік за ттардыѕ жылжуы 98 Жапыраќтыѕ негізгі ўлпасын атаѕыз A ) мезофилл 99 Жапыраќтыѕ анатомиялыќ ќўрылысы ќандай бґлімдерден тўрады B ) эпидерма, ме зофилл, ґткізгіш шоќ 100 Астыќ тўќым дастарыныѕ тўќымындаєы ќалпаќ пішінді жапыраєы A ) колеопти ль 1 01 Жасанды систематика ґкілдері кім? E) Теофраст, А. Чезальпино, К. Линн ей 102 Ґсімдіктер систематикасынд а тґменгі бірлік не: C) Тїр 103 Неліктен К. Линнейдіѕ система сын жасанды система дейді? C) Аздаєан шектеулі белгілерге жјне ґсімдіктердіѕ арасындаєы туыстыќ ќатынастарєа негізделмей жасал єан 104 Табиєи система иелерін атаѕы з E) А. Жюссье, Б. Жюссье, Декандоль 105 К. Линнейдіѕ ботаника єылымын а еѕгізген їлесі ќандай? C) Ботаникаєа бірќатар жаѕалыќ тар мен те рминдер, бинарлыќ номен к латура, латын тілін еѕгізді 106 Ќандай системаны білесіздер D) Филогенетикалыќ, жасанды, таб иєи 107 А. Жюссьенніѕ системасын нелі ктен табиєи система дейді C) Ґсімдіктер бірінен кейін бір і туыстыќ ќатынастарына байланысты орналасќан 108 Органикалыќ дїниеніѕ ќазірг і заманєы систематикасы ќандай патшалыќтарєа бґлінеді C) Саѕырауќўлаќтар, жануарлар ж јне ґсімдіктер, дробянкалар 109 Филогенетикалыќ системаны жасаєандар D) А. Гроссгрейм, Ч. Дарвин , А. Л. Тахатджян 110 Латын тілінде бґлім, тўќ ымдас, туыс, тїр ќалай аталады C) Divisio, Familia, Genus, Species 111 Бинарлыќ но менклатураныѕ мјні неде C) Ґсімдікке екі сґзден тўратын атау беріледі, алєашќысы туыс, екіншісі тї р 112 Бактерияны еѕ алєаш рет ашќан кім жјне ќашан B) А. Левенгук 1675 г 113 Бактериялар ќандай класстар єа бґлінеді D) Наєыз бактериялар, актиномиц еттер, Спирохеттер, Миксобактери я лар 114 Бактерияларєа тјн ерекшелік тер ќандай D) Бірклеткалы,ядросы жоќ,бґлінуі арќылы кґбеюі 115 Бактерияла рдыѕ дене ќўрылысы ќандай? B) Бірклеткал ы ,таяќша,шар,таєа тјрізді 116 Бактерия ќ абы є ы ныѕ негізгі ќўрамды компонентін ата C) Муреин 117 Бактериала р сыртќы пішініне ќарай бґлінеді? C) Коккалар, бациллалар, вибрион дар, спиралдылар, спирохеттер 118 Бактерияла рдыѕ коректену тїрлері ќандай E) Гетеротрофты, автотрофты 119 Бактерияныѕ кґбеюі E) Жынысты, вегетативті 120 Автотрофты бактериялар ќанд ай E) Шіру бактериясы 121 Санитарлыќ ќызметті ќандай б актериялар атќарады D) Шіру 122 Вирусты кім жјне ќашан ашќан E) Ивановский 1892 ж 123 Вирус адамдарєа ќандай ауру т у єызады D) Грипп, полимелит, оспа, корь 124 Бактериофагты кім жјне ќашан ашќан C) Ф. Турорт 1915 ж 125 Кґк -жасыл б алдырлардыѕ цианобактериялардыѕ сатылы даму схемасын кґрсет C) спора вегет ативтік кґбею жіпшеніѕ ґсуі - вегетативтік бґлшектердіѕ ґлуі спораныѕ т їзілуі 126 Кґк -жасыл б алдырлардыѕ клеткасында пигменттер ќайда орналасќан C) Хромотопла змада 127 Кґк -жасыл балдырлардыѕ клеткасында ДНК ќайда орнала сќан B) Центроплазмада $128 Кґк -жасыл б алдырлардыѕ јр тїрлі тїсі неге байланысты D) Клеткадаєы јр тїрлі пигменттердіѕ болуына 129 Кґк -жасыл балдырлар бір неме се кґп клеткалы организмдер ме E) Бір кґп клеткалы, колониальды 130 Гормогониалдылар класыныѕ ґ кілдерін кґрсет C) Лингбия, носток, анабена ,осцилятория 131 Теѕізде, теренде тіршілік ете тін балдырлардыѕ тїсі ќандай C) Ќызыл 132 Ќо ѕ ыр балдырлардыѕ ќай ґкілінде ў рпаќ ауысу болмайды D) Циклоспорорлылар 133 Улотрикс ќалай кґбейеді C) Жыныссыз, жынысты 134 Дене ќўрылысы жјне ќо ректену ерекшеліктеріне ќар ай балдырлар ќандай орг а ни змдерге жатады B) Таломды, автотрофты организм дер 135 Тў щ ы суларда тіршілік ететін балд ырлардыѕ тїсі ќандай A) Жасыл 136 Балдырларєа ќ оректенудіѕ ќандай тјсілі тј н C) Фототрофты 137 Балдырлардыѕ јртїрлі тїсті б олуы неге байланысты B) фотосинтез ге бейімделуге 138 Тґменде аталєан балдырларды ѕ ќайсысы талшыќсыз, біркле т к алы, суда тіршілік етеді, таєамдыќ жјне м алазыќтыќ маѕызы бар B) Хлорелла 139 Апландоспораныѕ зооспорада н айырмашылыєы неде B) Ќозєалмайды, талшыќсыз 140 Жасыл балдырлар ќалай кґбейе ді E) Вегетативті, жыныссыз, жынысты 141 П и р е ноидтыѕ атќаратыѕ ќызметі ќан дай A) Ќор затын жинаушы 142 Жасыл балдырлардыѕ классификациясы ќандай белгілеріне негізделген A) клетка ќўрылысына,т алшыєыныѕ болуы немесе болмауына, кґбею тјсілдерін е 143 Каулерпаныѕ талломдыќ ќўрыл ысындаєы ерекшелігі неде B) Талломы клеткаланбаєан ,ірі 144 Теѕ талшыќт ар класына жататын ќатарды атаѕыз A) Зигнемалыќтар, сифондылар, вольвокстер 145 Коньюгация ќандай балдырларєа тјн C) Спирогира, зигнема, десмидиум 146 Тіршілігін жайєаннан кейін ж асыл тїске боялатын ба л дыр ды ата C) Диатомды балдырлар 147 Ќо ѕ ыр балдырлардыѕ таллом ќўрылысы ќандай C) Кґпклеткалы, кґпжылдыќ 148 Жыл сайын жапыраќтјрізді таќ тасы ґліп отыратын ба л дырд ы ата D) Ќоѕыр балдырлар 149 Ќызыл балдырдыѕ аналыќ жыныс органдары ќалай ат а лады C) Карпагон 150 Табаќша, ашыќ формалы жеміс д ене ќалай аталады C) Апотеций 151 Саѕырауќўлаќтыѕ талломы ќал ай аталады E) Мицеллия немесе жіпшумаќ 152 Ќаракїйе саѕырауќўлаєыныѕ ќ андай спорасын телиоспора дейді B) Жазєы спораны 153 Саѕырауќ ў лаќтыѕ талломы неден тўрады B) Гифадан 154 Оомицеттер жыныссыз кґбею ќа лай жїреді A) Т алшыќты зооспорамен 155 Аскомицеттердіѕ тіршілік ци клінде ядро алмасу фазасы ќандай D) Гаплоидты, дикарионды, диплоидты 156 Ауксоспора деген не B) Ўрыќтанудан кейін тїзілген з игота 157 Тґменгі сатыдаєы саѕырауќўл аќтарды ќандай класстарєа бґледі C) Архимицеттер, зигомицеттер, х итридиомицеттер 158 Хитриди омицет тердіѕ жыныссыз кґбею ер екшеліктері B) Бір талшыќты зооспоралар 1 59 Пеницил лді аспергиллден ќандай белгілеріне ќарап ажыратуєа б о лады C) Конди й саєаєыныѕ пішіні саусаќ салал ы ,кґп клеткалы 160 Склероцийд іѕ ќўрамында ќандай зат болады A) Эрготин ,эргометрин 161 Ќыналардыѕ ќатпарлы ќўрылысыныѕ ќандай типтері бар D) Бўталы, жапы раќты, ќаспаќты 162 Ќыналарда т алломдардыѕ ќандай тїрлері бар E) Гомеомерлі, гетеромерлі 163 Жоєары саты даєы ґсімдіктердіѕ дене ќўрылысы ќандай D) Жапыраќсаб аќты ,тамырлы 164 Жоєары спор алы ґсімдіктерге ќандай бґлімдер жатады C) Мї ќтјрізділер, плаунтјрізділер, ќырыќб у ындар, папоротниктјрі зділер, псилофиттер 165 Жоєары споралы ґсімдіктіѕ спорасынан не дамиды A) Гаметофит 166 Жоєары спор алы ґсімдіктерде еѕ алєаш рет јр тїрлі споралыќ ќандай ќатарларда байќа лады B) Селагинеллада 167 Маршанцияныѕ вегетативтік к ґбею ќалай жїреді D) Бїршік арќылы 168 Мїктердіѕ кґбеюінде ќоршаєа н ортаныѕ ќандай факторы басты роль атќарады C) Гидрологиялыќ 169 Мїктердіѕ даму кезеѕініѕ бас ќа жоєары сатылы ґсімдіктерден айырмашылыєы неде B) Мїктердіѕ даму кезеѕінде гам етофит басым 170 Ґсімдіктердіѕ эволюциясынд а неліктен мїктерді жеке тармаќ ретінде ќарастырады B) Даму кезеѕінде гаметофит бас ым 171 Плаундар жјне селагинеллалы лар ќатарынан ќандай белгілеріне ќарай ажыр а тады D) Спорангии жјне спорасына байланысты 172 Плаунда спорангий ќай жерде о рналасќан B) Масаќта спорафилл жапыраєы ќолтыєында 173 Плаундар эв олюциясыныѕ ќандай кезенде жатады A) Микрофильд і жапыраќты 174 Дала ќырыќб уыныныѕ спорангиі ќайда орналаскан B) Масаєында спорафилл тўтќасына параллель 175 Ќырыќбуынд ар бґлімі ќандай класстарєа жіктеледі B) Гиениеліле р, Клинолистер, Ќаламиттер, Ќырыќбуындар 176 Щитовниктіѕ спорангийі ќайд а орналасќан A) Спорафилл ж апыраќт ард ыѕ астыѕєы бетінде 177 Теѕ споралы папоротниктер ќа тар ыныѕ ќўрылысыныѕ ќандай ерекшел і ктері бар B) Жапыраєы їлкен, спорангии жап ыраќтыѕ астыѕєы жаєында 178 Шаѕжапыраќтылар бґлімінде ќ ай ґкілінде споралы масаќ болады C) Ужовникте 179 Жалаѕаштўќымдылардыѕ жоєар ы споралы ґсімдіктер ден айырмашылыєы неде C) Тўќымўрыєы жјне тўќымныѕ бол уымен 180 Ќараєайдыѕ жўмыртќа клеткас ына спермия ќалай жеткізіледі C) Тозаѕ тїтігімен 181 Ќараєайдыѕ тўќымўрыєы ќайда орналаскан D) Тўќымында 182 Аталыќ бїрде (шишка) не тїзіле ді A) Тозаѕ 183 Ќараєайда тозаѕданудан ўрыќ тануєа дейін ќанша уаќыт ґтеді C) Бір жыл 184 Ќараєайда ўрыќтануєа неше сп ермия ќатысады A) Бір 185 Ќараєайда тозаѕданудан тўќы м жетілгенге дейін ќанша уаќыт ґтеді C) Екі жыл 186 Жыл сайын ќараєайда бїрдіѕ не ше тїрін байќауєа бол а ды C ) Їш 187 Жабыќтўќымдыларда аналыќ ґс кіні не D ) Ўрыќ ќалтасы 188 Бўршаќгїлд ілер ќатарынан дўрыс гїлі бар тўќымдасты ата A) Мимозалар 189 Крестгїлді лер тўќымдасыныѕ формалысын кґрсет C) *Сa4 Co4 A2+4G2 190 Астрагїлді лерде гїлдіѕ ќандай тїрлері болады C) Тілше, желєа нтілше, воронкотјрізді, тїтікше 191 Ќосжарнаќт ыларєа ќандай белгілер тјн E) Ќостўќым жа рнаєы, кіндік тамыр, гїл мїшесі бесеу. Камбий бар 192 Бўршаќтўќымдастард ыѕ гїл шоєыры ќандай C) Шоќпар бас ,шашаќ 193 Жїгері ќанд ай ґсімдікке жатад ы D) Бір їйлі,ай рым жынысты 194 Дара жарнаќ ты ґсімдіктерге ќандай белгілер тјн C) Тамыры шаша ќ, ќосалќы, камбий жоќ, гїл мїшесі їшеу 195 Сарєалдаќ т ўќымдасыныѕ бўрыс гїлі бар ґкілін ата A) Аконит, живокость 196 Раушангїлдер тўќымдасыныѕ к лассификациясы ќандай белгісіне негізделген E) Гїлдіѕ жјне жемістіѕ ќўрылыс ына 197 Бїлдіргенніѕ жемісі ќалай ат алады B) Біріккен тўќымша 198 Раушангїлдер мен бўршаќгїлд ілер ќатарын байлан ы стыру шы тўќымдас ќандай C) Мимозалылар 199 Бўршаќтўќымдастар топыраќт ы ќўнарландыруда ќандай роль атќ арады C) Тамырындаєы Rhiz obium тїйнек бактериялар тїрлері азот ты ќосылыстармен байытады 200 Тґменде кґрсетілген тўќымда стардыѕ ќайсысында гїлдіѕ бірнеше типтері кездеседі D) Астра гїлділер

Приложенные файлы

  • rtf 10908000
    Размер файла: 202 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий