КҮНДЕЛІК


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АСТАНА ҚАЛАСЫНЫҢ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫ
ЕУРАЗИЯ ГУМАНТИТАРЛЫҚ ИНСТИТУТЫНЫҢ КОЛЛЕДЖІ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г.АСТАНЫ
КОЛЛЕДЖ ЕВРАЗИЙСКОГО ГУМАНИТАРНОГО ИНСТИТУТА

КҮНДЕЛІК
Студент__________________________________
Тобы______________, курс_________________
Мамандық: 0101000 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»
Біліктілігі: 0101000 «Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі»


Астана
Педагогикалық практика – болашақ педагогтың мектебі.
Студент – болашақ педегогқа алғы сөз
Педагогикалық практика – негізгі психологиялық – педагогикалық іскерлік пен дағдыларын қалыптастыру үшін негізін қамтамасыз ететін , мамандарда кәсіби дайындау жүйесіндегі маңызды бөлімі.
Педагогикалық күнделік – бұл студенттің жұмыс дәптері , онда студенттің ұйымдастырушылық әрекеті жоспарланады , мектептегі әр күнінің өзіндік талдауы жасалады, өткізілген сабақтары және тәрбие жұмыстарының әдістемелік маңыздылығы ашылады.
Педагогикалық күнделік – студенттің теориялық және практикалық сабақтарын байланыстырушы компоненті , оқу мекемелерінде мектепте құрастырылған психологиялық – педагогикалық бақылау қолданылады , шынайы педагогикалық жағдаяттар талданады.
Студент үшін жадынама:
Күнделіктегі жазулар нақтылығы және сауаттылығымен ерекшеленуі тиіс;
Практикалық әрекеттің өзіндік талдауы және нәтижесі жасалуы қажет;
Тәбиешінің және топ жетекшесінің күнтізбелік жоспары негізінде жеке оқу-тәрбие жоспарын құра білу керек;
Педагогикалық практика қорытындысы бойынша құрастырылған есеп, белгілі мектепте, топта педагогикалық үрдісті ұйымдстыру қатынасы бойынша студенттің авторлық позициясын көрсетуі қажет;
Машықкер есебін логикалық, математикалық, графикалық және диагностикалық талқылау түрінде рәсімдеуі керек;
Практиканы жеке тұлғалық өзгерістерінің процесі ретінде бейнелеу;
Күнделікте жоспарлаудың мақсаты мен міндеттерін дұрыс таңдау;
Практиканың әр күнін логикалық түрде жазып отыру;
Кәсіби-практикалық әрекет нәтижесін жүзеге асыру мақсатында күнделікті өзіндік талдау жұмысын жасау;
Педагогикалық зерттеу әдістерін ( бақылау, әңгіме, сауалнама ) белсенді қолдану.
Студент – машықкердің міндеттері:
Ұйымдастыру және қорытынды конференцияларына қатысу;
Күнделікті 6 сағат бойына практикаға қатысу, практикаға келмеу себебімен әдіскерлерді өз уақытында ескертіп отыру;
Қолдану үшін ұсынылған арнайы психологиялық – педагогикалық , әдістемелік әдебиеттерді меңгеру;
Әдіскерлердің практика үрдісінде өткізетін топтық семинар, кеңес берулеріне қатысу;
Өзінің педагогикалық практикасына дайындығы;
Базалық оқу мекемелерінің ішкі тәртіп ережелерін сақтау;
Практика үшін қажетті құжаттарды өз уақытында рәсімдеу;
Практикалық іскерлік және дағдылар деңгейінің өзіндік талдауын жасау.
Есеп жазу үрдісінде келесі сұрақтар басшылыққа алынады:
Қандай мект практикадан өтті. Тарбиеші, әдіскері.
Практика бағдарламасы, оның міндеттері, жұмыстың барлық түрлерінің орындалуы.
Топ сағаттарына дайындық және өткізу сапасының талдауы.
Топ сағаттарын өткізуде қандай тарбиешілердің құнды әдістемелік тәсілдері қолданылды?
Тәрбие жұмысы әдістемесі бойынша қандай жаңашылдықты білді, үйренді?
Тәрбие жұмысында жаңа технологияларды қолданылуы.
Практикадан өту уақыты.
Топ сағаттарын дайындау және өткізуде қандай қиындықтар кездесті және педпрактика әдіскері мен тарбиеші тарапынан қандай көмек көрсетілді?

СТУДЕНТ МАШЫҚКЕРДІҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ
ПРАКТИКА БОЙЫНША КҮНДЕЛІГІ
Практика_________________________________________________өткізіледі
№ ОМ/ББ______________Астана қ.сыныбы/тобы_______________________
ӨМ директоры/меңгеруші ( аты-жөні)_________________________________
Тәрбие жұмысы бойынша директор орынбасары/ББ әдіскері______________________________________________________________________________________________________________________________
Ғылыми-әдістемелік жұмысы бойынша директор орынбасары__________________________________________________________________________________________________________________________
Пән мұғалімі/тәрбиеші______________________________________________
Топ жетекшісі___________________________________________________
Мамандық бойынша әдіскері_________________________________________
Тәрбие жұмысы бойынша әдіскері____________________________________

Сабақ және қоңырау кестесі
сабақ қоңырау дүйсенбі сейсенбі сәрсенбі бейсенбі жұма сенбі
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Топ оқушылары / ББ тәрбиеленушілері туралы мәлімет
№ Аты-жөні Ата-аналары туралы мәлімет Қызығущылықтары және айналысатын ісі
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері Практика мазмұны
Күні Жұмыс мазмұны
Психологиялық-педагогикалық талдау Психологиялық- педагогикалық талдау Ұсыныс Баға
Жағымды Кемшіліктері
Тобы_____________________________________студент (аты-жөні)
Педагогикалық практикадан өту қорытындысы бойынша есебі
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Студент қолы_____________________________
Студенттің практикадан өту қорытындысы бойынша базадық ұйымдардағы практика жетекшісінің қорытындысы мен бағасы____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ұйымның ( кәсіпорын,мекеме ) кәсіби практика жетекшілерінің қолы және мөрі __________________________________________________________________
Күні «___» _________________20___ж.

Приложенные файлы

  • docx 10909495
    Размер файла: 62 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий