РЕФЛЕКСИЯЛЫҚ КҮНДЕЛІК ТУРАЛЫ ОЙЛАР

РЕФЛЕКСИЯЛЫJ К^НДЕЛІК ТУРАЛЫ ОЙЛАР
ОKушылардыS жазбаша к_нделік ж_ргізуі оKу _дерісі туралы ойлану ‰дісі ретінде зерттелген. Математика сабаCыныS соSCы 5-10 минуты к_нделікке тиісті к_нніS оKу _дерісі туралы жазба KалдыруCа б™лінген.
К_нделікке жазуCа арналCан негізгі тараулар
БарлыK оKушылар к_нделікке Kандай жазба енгізу Kажеттігі туралы идеяларын айтады:
Мен не істедім немесе мен не білдім,
К™п білу _шін Kажетті к™мек,
Эмоциялар: маCан не aнады/ aнаCан жоK, немесе мен Kандай сезімде болдым,
Пайдалы ж‰не KызыKты заттар,
Не жеSіл болып к™рінді, немесе мен оны бaCан дейін білгем,
Тікелей оKыту _дерісі (метатану)
К_нделікті ж_ргізудіS артыKшылыCы
ОKушылар _шін:
МатематикалыK м‰селелер туралы талKылау _дерісін жаKсартады.
Жазба саKталатындыKтан, оKылCан материалды Kайта KарауCа м_мкіндік береді.
Эмоцияны шыCару терапиялыK ‰сер береді.
МатематикалыK материалдыS мазмaнын ж‰не м‰нін т_сінуге к™мектеседі.
СабаKтыS Kалай ™ткенін ойлауCа к™мектеседі.
Метатану. ОKушыларCа ойлау _дерісі туралы ойлануCа к™мектеседі.
ОKу _дерісін ™з бетімен реттеуге к™мектеседі.
МaCалімдер _шін:
МaCалімдерді оKушылар туралы диагностикалыK ж‰не Kалыптастырушы аKпаратпен Kамтамасыз етеді.
KысKа мерзімді, сондай-аK aзаK мерзімді перспективаны жоспарлауCа ж‰не ™зіSіздіS сабаK беруіSізді баCалауCа к™мектеседі.
ОKушылар мен мaCалімдер _шін:
Сіз бен оKушы арасында Kарым-Kатынас, кері байланыс ж‰не диалог орнатуCа к™мектеседі.
К_нделік туралы ойлар
ОKушыларды зерттеу барысында олардан ™здерініS к_нделіктеріне к_нделікті ж_ргізу т‰жірибесі туралы олардыS не ойлайтыны туралы жазуды сaрадыK. Содан кейін осы сaраKты ауызша талKыладыK. Т™менде оKушылардыS к_нделіктерінен алынCан _зінділер келтірілген.
Еске саKтау
"Мен жазу жазCан кезде, басымда не болып жатKанын еш KиындыKсыз еске т_сіруге м_мкіндік береді".
Ойлану
 «Мен оны керемет деп ойлаймын, себебі мен не _йренгенімді ойлап ж‰не Kажет болса, Kайта-Kайта оKи аламын»
«ТаCы немен жaмыс істеу керектігін білген жаKсы».
Жазба
«Мен оны шынында да керемет деп ойлаймын. Бaл мені к™бірек жaмыс істеуге талпындырды, себебі ол ™те ыSCайлы – мен Kайталап оKып, к™п н‰рсе білгеніме Kуанамын».
МатематикалыK идеяларды aйымдастыру
"Мен бір н‰рселерді жазCанда, мен оны шынымен білетініме к™з жеткіземін, сабаKтан кеткенде оны мен істей аламын ба, істей алмаймын ба деген к_м‰нда болмаймын. Жазу екіaштылыKты жояды».
"К_нделікті ж_ргізу пайдалы ма, жоK па деп к_м‰нданCан с‰ттерім болды, біраK маCан ™зімніS не туралы ойлаCанымды жазуCа тура келгенде, мен наKты жауапKа тоKталуCа м‰жб_р болдым".
Сезім
"К_нделік ж_ргізу маCан к™мектесті деп ойлаймын, себебі осылай мен ™зімніS математикаCа деген сезімімді білдіре аламын".
"Мен оныS к™мегі болады деп ойламаппын, біраK бaл шын м‰нінде пайдалы".
МеніS оKу стилім
"К_нделік ж_ргізу маCан оKуда к™мектесті, ™йткені мен естігеннен г™рі, к™збен к™ргенді жаKсы есте саKтаймын. Мен жаSаны к™збен Kабылдап, т‰жірибеде Kолдану арKылы _йренемін".
"Мен бaрын жай Cана оKитынмын, біраK _йренгендерімді к_нделікке жазып отыру маCан білім алуCа к™мектеседі».
Ойлану _дерісі туралы ойлар
"Сіз жазып отырCанда, Kалай оKитыныSыз туралы ойлайсыз".
"Сіз ойлай алмайтын н‰рсеSіз туралы жаза аласыз, ж‰не керісінше жаза алмайтын н‰рсеSіз туралы ойлана аласыз».
"Бaл – барлыCын ойластырып, ойыSызды жинаKтап, сосын соныS б‰рін жазып алуCа к™мектесетін жаKсы ‰діс».
Ойлану _дерісі туралы ойлар
ОKушылар к_нделік ж_ргізгенде олар негізінен математиканы оKу жаCына к™п к™Sіл б™лді. Оны олардыS оKуына арналCан айна деп KарауCа болады (т™мендегі диаграммадаCы Kара жуан сызыK). ОKушыныS aKсас бейнесі пайда болады.


БіраK олар к_нделік ж_ргізудіS олардыS оKуына Kалай ыKпал еткендігі туралы ойланCанда, оKушылар олардыS ойлау _дерісініS ™зі (метатаным) туралы ойлайтынын д‰лелдейтін к™птеген идеялар айтты.
ОлардыS Kалай оKып жатKандарын aCынуы оKу _дерісіне бейімделе алатын т‰уелсіз оKушы Kалыптасып жатыр дегенді білдіреді.
Бaл жаCдай сіз екінші айна арKылы к_нделік ж_ргізу _дерісіне Kарап тaрCандай болып к™рінеді. Осылайша математикалыK к_нделікті Kалай ж_ргізу керектігі туралы ойлау _дерісініS (ауызша немесе к_нделіктіS к™мегімен жазбаша) ‰рт_рлі Kырын к™рсететін оKушы бейнесініS калейдоскопы пайда болады.
`сынымдар
МатематикалыK к_нделік ж_ргізіSіз. Бaл математиканы оKуCа к™мектеседі. €р сабаKтан кейін бірдеSе жазып отыру міндетті емес, біраK кем дегенде аптасына бір рет жазба енгізіSіз.
Ж_йелі т_рде оKушылардыS к_нделіктерінде т_сініктеме жазып отырыSыз немесе ауызша талKылау кезінде айтыSыз.
ОKушыларды к_нделік ж_ргізуге шаKырыSыз. Бaл транзактті жазбаша талдау.
Мезгіл-мезгіл оKушылармен бірлесіп к_нделікті ж_ргізудіS алCа басуы туралы ой ж_гіртіSіздер. ОKушыларыSызмен бірлесіп к_нделік тексеріSіз. Оны жазбаша немесе ауызша істеуге болады. Бaл оKушыларCа оKу _дерісі мен ойлау _дерісі туралы ойлануCа к™мектеседі.


Рисунок 115

Приложенные файлы

  • doc 10910412
    Размер файла: 107 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий