саясаттану және әлеуметтану емтихан


<question>Зерттеліп отырған топқа зерттеушінің өзі қатысатын, зерттеу әдісінің түрі?
<variant>қатыстық бақылау
<question>Қоғамның дамуын таптардың күресімен байланыстырған кім?
<variant>К.Маркс
<question>Сұрау барысында ақпарат көзі болып табылатын адам?
<variant>респондент
<question>Э.Дюркгеймнің ойы бойынша механикалық ынтымақтастық негізделеді?
<variant>ортақ ұжымдық санаға
<question>Қоғамда басқару мен билікті жүзеге асырушы мәртебеге ие адамдардың тобы?
<variant>басқарушы элита
<question>Өткен оқиғаларды зерттеуге мүмкіндік беретін, барлық ақпаратты талдауға бағытталған әлеуметтанулық зерттеу әдісі?
<variant>құжаттарды талдау
<question>Өзге адамның өмір салтына, мәдениетіне, ұстанымы мен көзқарасына сыйластықпен, құрметпен қарау?
<variant>толеранттылық
<question>Қоғамның дамуы мен түрлерін түсіндіруде «ашық және жабық қоғам» жіктемесін ұсынған ғалым?
<variant>К.Поппер
<question>М.Вебер ақыл–парасаттылық легетимділікте нені жоғары қояды?
<variant>заңды
<question>Қазіргі адамның қажеттілігін және сонымен бірге талап-тілегін орындауға жағдай жасайтын не?
<variant>Саясат
<question>Жасырынған сөзді табыңыз:«....құлы болған жағдайда ғана адам еркін бола алады» Цицерон?
<variant>Заңның
<question>Демократия толқындары туралы айтқанда қандай негізгі идея бағыт бола алады?
<variant>Мемлекеттердің болашағы – демократиялық дамуға тығыз байланысты
екендігі
<question>Парадигма ұғымын ХХ ғасырдың 20-жылдарында ғылыми әдебиетке алғаш енгізген американ философы?
<variant>Г.Кун
<question>Саяси билікті жүзеге асыруға жағдай жасайтын саяси механизмдер және институттар жиынтығы қалай аталады?
<variant>Саяси жүйе
<question>Саяси себептермен жеке адамдарды, көпшілікті қорқыту, жазалау мақсаттарындағы қылмыстық әрекет?
<variant>Терроризм
<question>Мемлекеттің негізгі қызметі заңның үстемдігін қамтамасыз етуге бағытталған түрі?
<variant>Құқықтық мемлекет
<question>Мемлекеттердің және басқа халықаралық субъектілердің әлемдік сахнадағы іс-әрекетінің жиынтығы қалай аталады?
<variant>Әлемдік саясат
<question>Дау-жанжалға қатысушы жақтардың өзара кешірімділік білдіріп, ымыраға келу қалай аталады?
<variant>Мәмілелік
<question>Саясат – қоғамдағы құндылықтарды билік арқылы реттеу деген кім?
<variant>Д.Истон
<question>Феодалдық қоғамда орын алған стратификациялық жіктеу типі?
<variant>Сословиелік
<question>Элитарлық мәдениет?
<variant>қоғамның мәртебеге ие бөлігі жасайтын мәдениет
<question>О.Конт ұсынған әлеуметтік зерттеудің әдістері?
<variant>Бақылау, эксперимент, салыстыру
<question>Өмірдің мәнін «рахатқа» кенелу деп түсінетін, тапқан табысын ойын сауыққа жұмсайтын тұлғаның түрі?
<variant>Гедонист
<question>Дамудың біртіндеп, өз ырғағымен, секіріссіз, үзіліссіз, жаңа сапалық деңгейге өту түрі?
<variant>Эволюция
<question>«Қоғамдық еңбек бөлінісі», «Әлеуметтанудың әдістері» еңбегінің авторы?
<variant>Э.Дюркгейм
<question>Аут топ дегеніміз қандай топ?
<variant>Өзін белгілі бір топқа қатысты бөтен ретінде сезіну
<question>Зигмунд Фрейд қандай теорияның негізін салушы?
<variant>психоталдау
<question>Сауалнама әдісі қандай әдіс?
<variant>Зерттеу барысында анкета толтыру арқылы мәлімет жинау
<question>Р.Мертон бойынша «мақсаттан да, мүмкіндіктен де бас тартуды» білдіретін әрекет?
<variant>ретреатизм
<question>Саяси ілім тарихында алғаш рет қай ойшыл мемлекеттік басқару түрлерін жіктеді?
<variant>Платон
<question>Ж. Ж. Руссоның пікірінше адами құндылықтар тек не пайда болғаннан кейін қалыптасқан?
<variant>Мемлекет
<question>Ең алғаш қай ойшыл адамгершілікті саясаттан бөліп қарастырған?
<variant>Н.Макиавелли
<question>ҚР мемлекеттік билік механизмдерін тарату жүйесінде Маслихатты қай билік тармағына жатқызамыз?
<variant>Жергілікті атқару органы
<question>Динамикалық саяси тұрақтылық нені білдіреді?
<variant>Мемлекет пен халықтың бірлігін
<question>Мемлекеттің тар мағынада қолданылуы?
<variant>Билік құрылымы ретінде
<question>Төмендегі көрсетілген нұсқалардың қайсысы саясаттанудың қызметіне жатпайды?
<variant>Психологиялық
<question>Саясаттану қай ғылымдар жүйесіне жатады?
<variant>Гуманитарлық
<question>Азаматтық қоғам неге негізделеді?
<variant>Құқықтық мемлекетке
<question>Билік пен саясатты ерекше рух (күш) жаратқан деп түсіндіретін қай парадигма?
<variant>Теологиялық
<question>Тұлғаның қалыптасуында ескі әдеттерден арылуы?
<variant>деәлеуметтену
<question>О.Конт бойынша адамзат рухының қай кезеңінде болып жатқан жағдайлардың бәрі де тылсым күштің әсерімен түсіндіріледі?
<variant>Теологиялық
<question>Әлеуметтану нені зерттейтін ғылым?
<variant>Қоғамның ерекше қызмет атқаруы мен дамуының жалпы заңдылықтары туралы
<question>Д.Белл бойынша қоғамның даму сатылары?
<variant>Индустриялыққа дейін, индустриялық, постиндустриялық
<question>Әлеуметтiк норма дегенiмiз?
<variant>қоғамда рұқсат етiлетiн ереже немесе өлшем
<question>Субмәдениет дегенiмiз?
<variant>қандай да бiр қауымдастықты немесе әлеуметтiк топты ажырататын нышандардың, құндылықтардың, нормалардың, тәртiп үлгiлерiнiң жиынтығы
<question>Іріктеу дегеніміз?
<variant>Зерттеуге қатысатын респонденттер санын анықтау
<question>Әлеуметтануда биологиялық (органикалық) бағыттың негiзiн қалаушы?
<variant>Г. Спенсер
<question>Ашық стратификациялық жүйені сипаттайтын тәртіп?
<variant>Мобилділіктің жүзеге асуы
<question>Бірнеше ер адаммен бір әйел адамның некелесуі?
<variant>полиандрия
<question>Әлеуметтік девиация дегенiмiз не?
<variant>қалыпты жағдайдан, ережелерден ауытқу
<question>Э.Дюркгейм әлеуметтану зерттеуі тиіс әлеуметтік фактілерге нені жатқызды?
<variant>Салт-дәстүр, ақша, заң
<question>Қоғамдағы адамдардың әлеуметтік жағдайы мен оның саясатқа әсер етуін зерттейтін әдіс қалай аталады?
<variant>Әлеуметтанулық
<question>Қазақстанда саясаттану қай жылдан бастап оқытыла бастады?
<variant>1990 ж
<question>Билік дегеніміз не?
<variant>Ықпал ету
<question>Биліктің объектісі мен субъектісі қай жағдайда орын ауыстырады?
<variant>Сайлау кезінде
<question>Монархия дегеніміз не?
<variant>Мемлекеттік билік бір адамның қолында және ол мұрагерлік жолмен ауысуын қамтамасыз ететін мемлекет түрі
<question>Унитарлық мемлекет дегеніміз не?
<variant>Қарапайым құрылымымен және бір Конституциясымен ерекшеленетін мемлекет түрі
<question>Мәжіліске саяси партиялар қай сайлау жүйесі бойынша сайланады?
<variant>Пропорционалды сайлау жүйесі
<question>Екі турлi сайлау жүйесі қалай аталады?
<variant>Мажоритарлық
<question>Әдетке негізделген саяси көсемділік қалай аталады?
<variant>Дәстүрлі
<question>Қоғамның екі тапқа бөлінуіне әсер еткен факторларды атаңыз
<variant>Еңбектің бөлінуі, көпшіліктің билікке қызықпауы, басқарушы қызметтің статусының жоғары болуы
<question>Макроәлеуметтану нені зерттейді?
<variant>Қоғамды тұтастық ретінде қарастырады
<question>Мына әлеуметтанушылардың ішіндегі қайсысы қоғам дамуының үш сатысын бөлді: теологиялық, метафизикалық, позитивтік?
<variant>О.Конт
<question>“Ия” және “жоқ” деген екі жауаптан тұратын сұрақтың түрі?
<variant>дихотомды сұрақтар
<question>Бір баланың ата-аналарымен бірге қалып өмір сүруі?
<variant>стержндік отбасы
<question>Бипатрид дегеніміз кімдер?
<variant>қос азаматтығы бар адамдар
<question>«Әлеуметтену» дегеніміз не?
<variant>индивидтiң тәртiп үлгiлерiн, әлеуметтiк нормалар мен құндылықтарды меңгеру арқылы тұлғаға айналу процесі
<question>Интервью әдісі?
<variant>Зерттеу барысында респондентпен интервьюердің әңгімелесу арқылы сұрау жүргізу
<question>Әлеуметтiк стратификация дегенiмiз?
<variant>әлеуметтiк теңсiздiктiң формаларын анықтайтын ұғым
<question>П.А. Сорокин мына тұжырымдамалардың авторы болып саналады?
<variant>әлеуметтiк стратификация мен мобильдiлiк
<question>Рөлдік күту дегеніміз?
<variant>Белгілі бір әлеуметтік рөл шеңберінен күтілетін іс-әрекет
<question>Саяси мәдениеттің негізгі элементтерінің бірі
<variant>Саяси әлеуметтену
<question>Саяси партия қайсының элементі?
<variant>Азаматтық қоғамның
<question>Сайлаудың негізгі кезеңдері
<variant>Кандидаттарды тіркеу, үгіт-насихат жүргізу, дауыс беру
<question>Д.Истон мен Г.Алмонд деген кімдер?
<variant>Саяси жүйені зерттеушілер
<question>Қарапайым халық және шешім деген қай терминнің мағынасын ашады?
<variant>Референдум
<question>Саяси жүйенің қалыпты жұмысын, дамуын, саналы қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету саяси мәдениеттің қай қызметіне жатады?
<variant>Реттеушілік
<question>Терроризм деген қандай мағына береді?
<variant>Қорқыту
<question>К.Маркстың еңбегін атаңыз?
<variant>«Капитал»
<question>Мақсатқа жету үшін қолданатын айла-тәсілдердің жиынтығы?
<variant>Саясат
<question>Белгілі бір саяси, ғылыми, шаруашылық, мәдениет және т.б. мақсаттарға жету үшін ұйымдасқан адамдар немесе мекемелердің бірлестігі?
<variant>Ассоциация
<question>Жеке адамдардың тәртібін талдауға негізделген әдістемелік бағыт?
<variant>Бихевиоризм
<question>Әлеуметтанудың пәнi?
<variant>әлеуметтiк қатынастар мен байланыстар
<question>Әлеуметтанудағы позитивизмнің негізін қалаушы?
<variant>О.Конт
<question>Ұлттың тілін, салт-дәстүрін, мәдениетін жоғалтып, өзге ұлттың құрамына сіңісіп кетуі?
<variant>ассимиляция
<question>Сауалнамадағы жабық сұрақтар дегенiмiз?
<variant>жауаптың бiр нұсқасын ғана таңдау
<question>Урбанизация дегеніміз?
<variant>халықтың қалаға, қала маңына топтасуы
<question>Ғылыми қауымдастықта зерттеу мәселелерін айқындау және оларды шешу үшін үлгі ретінде қолданылатын концепция?
<variant>парадигма
<question>Респонденттің ақпаратты иеленуі немесе зерттеліп отырған мәселе туралы білімін тексеру үшін қойылатын сұрақтар?
<variant>Білім туралы сұрақтар
<question>Тұтас жүйедегі элементтердің тең емес, әркелкі маңызынан туындайтын билеу және тәуелді болу қатынастары?
<variant>Субординация
<question>Ғылымда кең тараған қоғамның формациялық үлгісін ұсынған кім?
<variant>К.Маркс
<question>О.Конт бойынша әлеуметтану зерттейді?
<variant>әлеуметтiк статиканы және әлеуметтiк динамиканы
<question>Әлеуметтік сатылық ұғымды көрсететін термин?
<variant>Иерархия
<question>Белгілі бір себептерге байланысты қоғамның әлеуметтік тобына немесе табына кірмей қалған адамдар қалай аталады?
<variant>Маргиналдар
<question>Элитаның басты ерекшеліктері
<variant>Байлық, билік, танымалдылық
<question>Саяси билікті жүзеге асыруда қолданатын институттардың, заңдар мен нормалардың жиынтығы қалай аталады?
<variant>Саяси жүйе
<question>Мемлекетті үлкен отбасы, ал патшаны әке деген кім?
<variant>Конфуций
объектіге ресурстар арқылы ықпал етуі – бұл қай құбылыстың анықтамасы?
<variant>Билік
<question>Патша арыстандай күшті, түлкідей қу болуы керек деп санаған қай ойшыл?
<variant>Н.Макиавелли
<question>Саясат – қоғамдағы құндылықтарды билік арқылы реттеу деген сөздердің авторы кім?
<variant>Д.Истон
<question>Саяси элитаның солшыл либералдық тұжырымдамасының авторы кім?
<variant>Р.Миллс
<question>Қазақстан – 2050, Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты атты Жолдауда қанша сын-қатер көрсетілген?
<variant>10
<question>Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен мекемелердің жиынтығы?
<variant>әлеуметтік институт
<question>М.Вебер әлеуметтануы қалай аталады?
<variant>Ұғыну (түсіну) әлеуметтануы
<question>Социометрияны енгiзген ғалым, психиатр?
<variant>Я.Морено
<question>Қызметте көтерілу қандай мобильділік?
<variant>тік
<variant>көлденең
<variant>геогрфиялық
<variant>ұрпақішілік
<variant>ұрпақаралық
<question>Нуклеарлық отбасы?
<variant>Ерлі-зайыптылар және олардың балалары ғана тұратын отбасы
<question>О.Конттың мына заңы әлеуметтiк даму теориясы болды?
<variant>Үш кезең заңы
<question>Адамның шығу тегі оның девиантты мінез-құлқына әсер етеді деп санайтын теория?
<variant>биологиялық теория
<question>Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық ілімінде пайдаланылған ұғымдар?
<variant>Механикалық және органикалық ынтымақтастық
<question>Барлық әлеуметтік институттардың басты қызметі болып табылады?
<variant>қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру
<question>Батыс әлеуметтанушыларының айтуы бойынша, қоғамның тұрақтылығын қамтамасыз ететiн таптар?
<variant>орта тап
<question>Әлеуметтiк статика және әлеуметтiк динамика туралы iлiмдi қалыптастырған кім?
<variant>О.Конт
<question>Азаматтық, патриоттық сезімді қалыптастыру және саяси мәдениетті көтеруге қатысты саясаттанудың қызметі?
<variant>Саяси әлеуметтендіру
<question>Мемлекеттің түрлерін аристократия, тимократия, олигархия, демократия және тирания деп бөлген ойшыл?
<variant>Платон
<question>Батыстың құндылықтары, этникалық салт-дәстүрлер, діни әдет-ғұрыптар шоғырланған саяси жүйенің түрі?
<variant>Индустриаланбаған жүйе
<question>Саяси мәдениеттің бірыңғайлығымен, біртектілігімен сипатталатын, тиімді есепқорлық, ұқыптылық, саяси либерализмге негізделген саяси жүйенің түрі?
<variant>Ағылшын-американдық жүйе
<variant>Индустриаланбаған жүйе
<variant>Құрлықтық-еуропалық жүйе
<variant>Үкіметтік тұрақсыздық
<variant>Барлық жауап дұрыс
<question>Мемлекет болған күннің өзінде ол өте кішігірім болуы тиіс деген ойдың авторы?
<variant>Лао-цзы
<question>«Басқару туралы екі трактат» атты еңбектің авторы?
<variant>Дж.Локк
<question>"Постиндустриялық қоғам" теориясының авторы?
<variant>Д.Белл
<question>Қоғамның революциялық жолмен дамуын жақтаған ғалым?
<variant>К. Маркс
<question>П.Сорокин бойынша индивидтің немесе топтың бір әлеуметтік позициядан екіншісіне өтуі ол?
<variant>Әлеуметтік мобилдік
<question>«Айнадағы мен» теориясының авторы?
<variant>Ч.Кули
<question>Құқықтық жазаға тартылатын мінез-құлық?
<variant>Делинквентті
<question>“Әлеуметтiк дарвинизм” деп аталатын әлеуметтанудағы бағытты негiздеген кім?
<variant>Г. Спенсер
<question>Халықтың саяси өмірге немқұрайлы қарауы, азаматтық міндеттерді атқарудан бас тартуы?
<variant>абсентеизм

Приложенные файлы

  • docx 10914325
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий