Fizika_100_VAR_2017-1


ФИЗИКА
(жаңа формат)
2017
Физика 1-НҰСҚА
1. Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)тербеліс амплитудасы
B)толқын жылдамдығы
C)тербеліс қаттылығы
D)тербеліс жылдамдығы
E)толқын ұзындығы
2. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
A)4 с ; 0,25 Гц
B)0,25 с ; 4 Гц
C)25 с ; 4 Гц
D)2,5 с ; 4 Гц
E)0,25 с ;40 Гц
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)0,1 кН
B)1 кН
C)10 Н
D)100 мН
E)1 Н
4. Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8cos2t
B)F= - 0,8sin2t
C)F= - 0,1cos2t
D)F= 0,8sin2t
E)F= 0,8cos2t
5. Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)адиабаталық
B)изобаралық
C)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
D)изотермиялық
E)изохоралық
6. Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)психрометр
B)гигрометр
C)анероид
D)барометр
E)термометр
7. Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
C)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
8. Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
A)тұрақты болады
B)нөлге тең  болады
C)ең үлкен мәнге ие болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9. α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)25 А
B)5 А
C)2,5 А
D)10 А
E)6 А
11. Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)3 есе ұзарту қажет
B)9 есе ұзарту қажет
C)3 есе кеміту қажет
D)9 есе кеміту қажет
E)өзгерту қажет емес
12. Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
13. Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)2 Гн
D)3 Гн
E)4 Гн
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108 м/с)
A)8 мин
B)6,2 мин
C)5 мин
D)8,31 мин
E)7,31 мин
 15. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы тоңазытқыштың  температурасының 2,5 есе артық.  Жылу машинасының  ПӘК-і
A)30 %
B)25 %
C)40 %
D)75 %
E)60 %
16. Бірдей уақыт ішінде бірінші математикалық маятник 50, ал екіншісі 30 тербеліс жасайды. Олардың біреуі екіншісінен 32 см қысқа болса, әрбір маятниктің ұзындығы
A)0,18 м; 0,5 м
B)0,18 см; 0,5 см
C)0,18 м; 32 м
D)18 м ; 0,5 м
E)0,32 м; 0,18 м
 17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 3Т1.
C)Т2 = 4Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
B)1,15 мкА
C)11,5 А
D)115 А
E)11,5 кА
19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,03 мВб
C)2,5 мВб
D)30 мВб
E)0,3 кВб
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21. Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6000 Па
B)60 Па
C)6 кПа
D)600 кПа
E)60 МПа
F)6 Па
G)600 Па
H)0,6 Па
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)180о
B)60о
C)90о
D)парраллель
E)
F)перпендикуляр
G)45о
H)π
23. Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)5,75·106 Дж
B)4,8·106 Дж
C)2,875 МДж
D)5750 кДж
E)5,75 МДж
F)2875 кДж
G)2,875·106Дж
H)4,8 МДж
24. Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген элктромагниттік толқын жиілігі ()
A)500 кГц
B)204 кГц
C)300 нГц
D)750 пГц
E)1000 мГц
F)780 МГц
G)0,566 Гц
H)0,871 Гц
25. Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
B)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
C)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
F)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
26. Бастапқы жылдамдығы 2 м/с бірқалыпты үдемелі қозғалған дене 2 с-та жылдамдығын 12 м/с-қа дейін жеткізсе, жүрген жолы және орташа жылдамдығы
A)6 м
B)10 м
C)9 м/с
D)7 м/с
E)14 м
F)5 м/с
G)18 м
H)3 м/с
27. Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)5 ·103 В
C)9 кВ
D)9 ·103 В
E)7·103 В
F)2·103 В
G)2 кВ
H)7 кВ
28. Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)1760 мВ
B)0,6 В
C)0,202 В
D)303 В
E)В
F)0,303 В
G)606 В
H)1,76 В
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)62,5 км/сағ
B)10,5 м/с
C)50 км/сағ
D)19,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)17,4 м/с
G)13,9 м/с
H)70 км/сағ
30. Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)
B)480 К
C)
D)
E)280 К
F)320 К
G)
H)250 К
2-НҰСҚА
1. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 2π
B)T = 2π
C)T = 2π
D)T = 
E)T = 
2. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)15 кВт
B)3 кВт
C)10 кВт
D)0,75 кВт
E)30 кВт
3. Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
 
A)= 0
B)< 0
C)≥ 0
D)≠ 0
E)> 0
4. Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)6 м/с2
B)4 м/с2
C)0,4 м/с2
D)0,6 м/с2
E)10 м/с2
5. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)698°С
B)425°С
C)152°С
D)157°С
E)253°С
6. Екі атомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)энергияның сақталу және айналу заңы
B)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
C)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
E)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
8. = формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)В/м
B)А ∙ с
C)Дж
D)Вт
E)Кл
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап,шыршаны безендіру қажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)20
C)24
D)2
E)4
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)225 кДж
B)22,5 МДж
C)-225 кДж
D)0
E)-22,5 МДж
13. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14. Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)104
B)108
 C)105
D)106
E)107
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе кемиді
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)өзгермейді
E)4 есе артады
16. Дененің түсу уақыты 7 с болса, оның соңғы 2 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)
A)120 м
B)195 м
C)150 м
D)100 м
E)245 м
17. t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)20°C.
C)15°C.
D)10°C.
E)37°C
18. Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса,қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)40%
B)30%
C)50%
D)20%
E)80%
19. Амплитудалық модуляция
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту 
B)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
C)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту 
E)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,45
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,25
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)70 Дж
B)0,09 кДж
C)0,08 кДж
D)0,07 кДж
E)90 Дж
F)80 Дж
G)0,9 гДж
H)0,8 гДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)20 м/с2
D)15 м/с2
E)0,0020 км/с2
F)2,0 м/с2
G)2,5 м/с2
H)1,5 м/с2
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)50 В
B)0,04 кВ
C)30 В
D)5 B
E)0,03 кВ
F)5мВ
G)0,05 кВ
H)40 В
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
B)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
C)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
D)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
F)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг.Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)265 Н
B)175000 мН
C)465000 мН
D)575 Н
E)175 Н
F)265000 мН
G)575000 мН
H)465 Н
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)2,5·10-11 Ф
B)1 пФ
C)25 мкФ
D)10-12 Ф
E)2,5 ·10-5 Ф
F)50 пФ
G)5·10-11Ф
H)25 пФ
28. Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)110-20 Дж
B)12,0410-19 Дж
C)1,8810-18 Дж
D)1,8810-19 Дж
E)9,410-19 Дж
F)1510-19 Дж
G)1,310-29 Дж
H)9,410-22 Дж
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)тік төмен
B)
C)
D)вертикальмен 60о бұрыш жасай
E)
F)тік жоғары
G)
H)
30. t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈20оC
B)≈33оC
C)≈10оC
D)≈15о C
E)≈40оC
F)≈60оC
G)≈65оC
H)≈25оC
3-НҰСҚА Физика
1. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
A)0,25 с ;40 Гц
B)2,5 с ; 4 Гц
C)4 с ; 0,25 Гц
D)0,25 с ; 4 Гц
E)25 с ; 4 Гц
2. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 
B)T = 2π
C)T = 
D)T = 2π
E)T = 2π
3. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)0,75 кВт
B)30 кВт
C)15 кВт
D)3 кВт
E)10 кВт
4. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
B)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
5. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
B)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
C)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
D)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
E)энергияның сақталу және айналу заңы
6. Изобаралық процессінің шарты
A)T = const
B)m = const
C)ρ = const
D)р = const
E)V = const
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың электр кедергісіне
B)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың магнит индукциясына
E)контурдың индуктивтігіне
9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)660 нм
B)760 нм
C)360 нм
D)560 нм
E)460 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 2
B)1 және 2
C)тек 3
D)2 және 3
E)тек 1
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оның массасы
A)100 кг
B)150 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)125 кг
12. Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)800 Дж.
B)200 Дж.
C)400 Дж.
D)300 Дж.
E)500 Дж.
13. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы ( sin 300=0,5)
A)20 Тл
B)10 Тл
C)50 Тл
D)40 Тл
E)30 Тл
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 нм
B)45 мкм
C)0,45 мм
D)45 нм
E)0,45 мкм
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)2 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)55м
B)65м
C)45м
D)75м
E)35м
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 4Т1.
C)Т2 = Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = 3Т1.
18. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A)P = P0
B)P =2 P0
C) 
D) 
E) 
19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,3 кВб
C)0,03 мВб
D)30 мВб
E)2,5 мВб
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2000 т
B)2,5 т
C)1 т
D)2 т
E)1,5 т
21. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)3·102Дж
B)0,5кДж
C)500 Дж
D)5·102 Дж
E)50 Дж            
F)300 Дж
G)30 Дж
H)0,3кДж
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)
B)45о
C)180о
D)перпендикуляр
E)60о
F)90о
G)парраллель
H)π
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)эмиссия
B)гальванопластика
C)рекомбинация
D)тәж
E)иондану
F)ұшқындық
G)солғын
H)электролиз
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
B)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
C)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
G)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
H)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)2 м
B) м
C)2 м
D)2м
E) м
F)2 м
G)4 м
H) м
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі 
A)В
B)В
C)В
D)200 В
E)В
F)182 В
G)В
H)144 В
 
28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-27 Дж
B)62,210-26 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,2210-20 Дж
E)0,6210-24 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6810-20 Дж
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)4 м/с
B)4,4 м/с
C)6,4 м/с
D)6 м/с
E)10 м/с
F)16 м/с
G)12 м/с
H)8,3 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)10000 м
B)10 км
C)5000 м
D)100000 м
E)100 км
F)50 км
G)20 км
H)20000м
4-НҰСҚА
1.Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)1 м/с2
B)-1 м/с2
C)1,5 м/с2
D)0,5 м/с2
E)-1,5 м/с2
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)1 м/с2
B)3 м/с2
C)4 м/с2
D)5 м/с2
E)2 м/с2
3.Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)м
C)с
D)м/с2
E)кг/Н
4.Суретте домбыра шегінің бір нүктесінің тербеліс графигі берілген. Тербеліс периоды

A)210– 3 с
B)310– 3 с
C)510– 3 с
D)10– 3 с
E)410– 3 с
5.Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)гигрометр
B)барометр
C)психрометр
D)анероид
E)термометр
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7.Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)өзгермейді
D)2 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8.Лоренц күшінің формуласы
A)= ma
B)= mg
C)= BIcos
D)= qB sin
E)= BIsin
9.α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаныбезендіру қажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)24
B)4
C)20
D)2
E)16
11.Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)9 есе ұзарту қажет
B)өзгерту қажет емес
C)3 есе ұзарту қажет
D)3 есе кеміту қажет
E)9 есе кеміту қажет
12.Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
13.Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1 с
B)2,5 с
C)1,5 с
D)2 с
E)0,5 с
14.Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)1,6 есе артады
C)1,6 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3,2 есекемиді
15.Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)өзгермейді
B)8 есе артады
C)8 есе кемиді
D)4 есе артады
E)4 есе кемиді
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)650 Н
B)120 H
C)750 Н
D)100 H
E)150H
17.Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)3 кг.
B)9 кг.
C)12 кг.
D)6 кг.
E)4 кг.
18.Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
 B)M = IBS sin
C)M = F
D)M = 
E)M = IBS
19.Амплитудалық модуляция
A)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
E)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
20.Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21.Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A)≈ 0,62
B)≈ 69%
C)≈ 0,65
D)≈ 67%
E)≈ 1,5%
F)≈ 38%
G)≈ 0,67
H)≈ 0,79
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)2,0 м/с2
D)2,5 м/с2
E)1,5 м/с2
F)15 м/с2
G)0,0020 км/с2
H)20 м/с2
23.Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A)тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B)бөлшектер өзара әрекеттеседі
C)бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D)тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
E)барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
F)тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
G)тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
H)тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,05 кОм
C)50 Ом
D)2·102 Ом
E)2·10-2  Ом
F)200 Ом
G)20 Ом
H)0,2 кОм
25.Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,94
B)≈0,88
C)≈0,67
D)≈0,44
E)≈0,85
F)≈0,53
G)≈0,68
H)≈0,45
26.Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)0,2 км
B)300 м
C)500 м
D)0,4 км
E)400 м
F)0,5 км
G)0,3 км
H)200 м
27.1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)0,01 см
B)0,1 см
C)10 м
D)0,01 м
E)1 см
F)0,1 м
G)100 см
H)10 см
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)
B)2
C)1
D)0
E)
F)
G)
H)-1
29.Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)0,025 cағ
B)90 с
C)1 мин
D)60 с
E)0,016 сағ
F)1,3 мин
G)1,5 мин
H)80 с
30.Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері
A)≈1662 Дж
B)≈99720 Дж
C)≈4155 Дж
D)≈9,972 кДж
E)≈1500 Дж
F)≈16,62 кДж
G)≈2∙104 Дж
H)≈15 кДж
5-НҰСҚА
1. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 A)тыныштықта
 B)бірқалыпты қозғалыста
C)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
D)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
E)бірқалыпсыз қозғалыста
2. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek > 1
B)Ek = 1
C)Ek < 0
D)Ek = 0
E)Ek >> 0
3. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)газдар мен сұйықтарда
C)барлық ортада
D)қатты денелерде
E)сұйықтарда
4. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)0,08 Н
C)8 Н
D)0,8 Н
E)80 Н
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)0,02%
 B)20%
C)2%
D)200%
E)0,2%
6. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1025
B)6,02·1023
C)6,02·1027
 D)6,02·1021
E)6,02·1019
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)1 және 2
B)2 және 3
C)тек қана 3
D)тек қана 1
E)тек қана 2
8. Эквипотенциал бет үшін
A)q = const
B)E= const
C)F= const
D)≠ const
E)= const
9. Бордың екінші постулаты
A)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
B)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
C)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
D)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
E)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)төртеуі де
B)2 және 3
C)1, 2 және 3
D)1 және 2
E)1 және 4
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)150 Дж
C)250 Дж
D)210 Дж
E)120 Дж
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)900 м/с
C)700 м/с
D)450 м/с
E)400 м/с
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)2,25 нФ.
B)6,28 мкФ.
C)6,28Ф.
D)нФ.
E)Ф.
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 
A)3 м
B)15 м
C)2 м
D)5 м
E)4 м
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
B)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
C)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
D)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
E)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)2 есе артады.
B)өзгермейді.
C)4 есе артады.
D)8 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = 4Т1.
B)Т2 = Т1.
C)Т2 = 3Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)300 м
B)30 км
C)3 км
 D)30 м
E)300 км
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)25,2 кВ/м
 B)48 кВ/м
C)0 В/м
D)6,4 кВ/м
E)7,2 кВ/м
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)уақыт
B)бастапқы координата
C)үдеуі
D)жол
E)бастапқы  жылдамдық
F)орын ауыстыру
G)жылдамдық
H)лездік жылдамдық
22. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)0,5кДж
B)500 Дж
C)0,3кДж
D)50 Дж            
E)30 Дж
F)3·102Дж
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекуладиаметрі
B)молекулалар концентрациясы
C)молекула массасы
D)қысым
Е)молекула тығыздығы
F)молекула жылдамдығы
G)температура
H)көлем
24. Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,44
B)≈0,68
C)≈0,45
D)≈0,53
E)≈0,94
F)≈0,85
G)≈0,67
H)≈0,88
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)175000 мН
B)265 Н
C)265000 мН
D)465000 мН
E)575000 мН
F)175 Н
G)575 Н
H)465 Н
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі  (me = 9,1·10-31 кг, е =1,6·10-19 Кл)
A)В
B)200 В
C)В
D)В
E)В
F)В
G)182 В
H)144 В
 
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)2
B)-1
C)
D)
E)
F)0
G)1
H)
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)73,8 км/сағ
B)70 км/сағ
C)62,5 км/сағ
D)13,9 м/с
E)50 км/сағ
F)10,5 м/с
G)19,4 м/с
H)17,4 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)20000м
B)5000 м
C)50 км
D)10 км
E)100000 м
F)20 км
G)100 км
H)10000 м
6-НҰСҚА
1.Дененің тірекке түсіретін күші
A)дененің ауырлық күші
B)серпімділік күші
C)дененің салмағы
D)тіректің реакция күші
E)тартылыс күші
2.Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)ән
B)тон
C)амплитуда
D)тембр
E)шу
3.Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)0,4π с
C)0,002π с
D)4π с
E)0,02π с
4.Әрбір планета бір фокусында Күн орналасқан эллипстік орбита бойымен қозғалады деген тұжырым
A)Кеплердің 2-ші заңы
B)Ньютонның 2-ші заңы
C)Кеплердің 1-ші заңы
D)Ньютонның 1-ші заңы
E)Кеплердің 3-ші заңы
5. Кеплердің 3-25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 59%
D)≈ 69%
E)≈ 79%
6.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
C)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
7.Қалыпты жағдайда кез-келген газдың 1 молінің алатын көлемі
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К; R=8,31Дж/К∙моль)
A)≈44,8 л
B)≈11,2 л
C)≈22,6 л
D)≈5,6 л
E)≈33,6 л
8.Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)В/м2
C)Н∙м
D)Дж/Кл
E)Н/Кл
9.Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кремний
B)кадмий
C)кобальт
D)гранит
E)графит
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)1 және 2
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11.10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)120 Дж
C)210 Дж
D)250 Дж
E)150 Дж
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-22,5 МДж
B)-225 кДж
C)0
D)22,5 МДж
E)225 кДж
13.Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)3 Гн
D)4 Гн
E)2 Гн
14.Айдан Жерге дейін жарық 1,28 с-та жүріп өтсе олардың арақашықтығы
 (с = 3∙108 м/с)
A)7,8∙105 км
B)4,84∙105 км
C)3,84∙105 км
D)9∙105 км
E)2,8∙105 км
15.Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
C)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
D)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
E)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4 м/c
B)6 м/c
C)2,5 м/c
D)7 м/c
E)3,5 м/c
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)37°C
C)10°C.
D)15°C.
E)20°C.
18.q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈6,8 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈1,08 ∙105 В/м
19.Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)3,48  мДж.
B)1,65 мДж.
C)2,88 мДж.
D)2,48 мДж.
E)4,88 мДж.
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)10
B)2
C)2,5
D)1,5
E)15
21.Бір нүктеден қарама-қарсы бағытта 25 м/с және 20 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалған автомобильдердің 3 с-тан кейінгі жүрген жолдары және арақашықтары
A)75 м
B)20 м
C)135 м
D)70 м
E)15 м
F)30 м
G)60 м
H)150 м
22.Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)күш
B)орын ауыстыру
C)уақыт
D)температура
E)көлем
F)масса 
G)үдеу
H)аудан
23.Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
B)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
C)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
D)күн көзіне қойылған мұздың еруі
E)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
F)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
G)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
H)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
 
24.5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
 
A)I = 2,5 кА
B)I = 100А
C)I = 20А
D)I = 2500 А
E)I = 10-2А
F)I = 0,1кА
G)I = 25·102А
H)I = 102А
25.Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)жалған
E)тура
F)үлкейтілген
G)өзгермеген
H)төңкерілген
26.Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4,75 м/с
B)6 м/с
C)3,75 м/с
D)5 м/с
E)2,75 м/с
F)4 м/с
G)3 м/с
H)2,5 м/с
27.Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)2 кВ
C)5 ·103 В
D)7 кВ
E)7·103 В
F)9 кВ
G)2·103 В
H)9 ·103 В
28.Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)3∙1017
B)2,4∙1017
C)3,5∙1017
D)2∙1017
E)0,3∙1018
F)0,1∙1018
G)0,2∙1018
H)1∙1017
29.Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
 
A)-5 Н
B)12 кг
C)4 кг
D)-2 Н
E)7 кг
F)7 Н
G)4 Н
H)0,70 кг
30.t1 = 80оC-тағы  200 г суды t2 = 20оС-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)39оC
B)20оC
C)37оC
D)10оC
E)15оC
F)40оC
G)25оC
H)30оC
7-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 км; 80 м
C)80 км; 0
D)80 м; 800 м
E)800 м; 800 м
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)траекторияға перпендикуляр бағытталған
B)қозғалысқа қарсы бағыттас
C)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
D)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)с
C)кг/Н
D)м/с2
E)м
4. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)тон
B)шу
C)тембр
D)ән
E)амплитуда
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
 
A)4 моль
B)0,25 моль
C)1 моль
D)2 моль
E)0,5 моль
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)152°С
C)425°С
D)698°С
E)253°С
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың индуктивтігіне
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
E)контурдың магнит индукциясына
 
9. Абсолют қара дене
A)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
B)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды 
D)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)2,5 А
B)25 А
C)6 А
D)5 А
E)10 А
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)250 Дж
B)120 Дж
C)150 Дж
D)210 Дж
E)200 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-225 кДж
B)22,5 МДж
C)0
D)-22,5 МДж
E)225 кДж
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)3 см
B)5 см
C)4 см
D)2 см
E)6 см
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)3∙108 м/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 км/с
D)30 Мм/с
E)3∙106 м/с
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)8 есе кемиді
C)4 есе артады
D)8 есе артады
E)өзгермейді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)25%
B)86%
C)75%
D)50%
E)100%
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 20%
B)≈ 16%
C)≈ 18%
D)≈ 80%
E)≈ 82%
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = F
B)M = 
C)M = IBS sin
D)M = IBS
E)M = 
 
19. Амплитудалық модуляция
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
D)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
E)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)15
C)2
D)10
E)1,5
21. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)6,8 м
B)170 см
C)2 м
D)1,7 м
E)200 см
F)17 дм
G)20 дм
H)68 дм
22.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1,5 Н∙м
B)1200 мН∙м
C)1,2 Н∙м
D)2,5 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)2500 мН∙м
H)1500 мН∙м
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)5
B)1
C)4
D)2
E)8
F)7
G)6
H)3
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,2 кОм
C)2·102 Ом
D)200 Ом
E)2·10-2  Ом
F)20 Ом
G)50 Ом
H)0,05 кОм
25. Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)тура
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)үлкейтілген
E)төңкерілген
F)жалған
G)өзгермеген
H)шын
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)23 м/с 
B)-6 м/с
C)3-5t
D)3t - 5t 2
E)-17 м/с
F)20 м/с
G)3t + 5t 2
H)3-10t
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56 кН
B)2,56∙10-8 Н
C)2,56∙109 Н
D)2,56∙10-6 Н
E)2,56 МН
F)2,56∙10-10 Н
G)2,56∙10-9 Н
H)2,56 нН
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)15 %
B)80 %
C)75 %
D)1,5·108
E)3·107
F)25 %
G)1,7·108
H)5·107
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)10,5 м/с
B)62,5 км/сағ
C)70 км/сағ
D)17,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)19,4 м/с
G)13,9 м/с
H)50 км/сағ
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)16,62 кДж
B)1662 Дж
C)20 кДж
D)37,5 кДж
E)1500 Дж
F)2·103Дж
G)9972 Дж
H)15 кДж
8-НҰСҚА
1. Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)-1,5 м/с2
B)1 м/с2
C)0,5 м/с2
D)-1 м/с2
E)1,5 м/с2
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)жол
B)масса
C)энергия
D)тығыздық
E)орын ауыстыру
3. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/кг
C)Н∙м
D)Н/м
E)Н∙с
4. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)3 есе кемиді
B)9 есе артады
C)9 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3 есе артады
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)4 моль
B)0,5 моль
C)0,25 моль
D)2 моль
E)1 моль
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)артады
B)өзгермейді
C)0-ге тең
D)кемиді
E)заттың тығыздығына байланысты
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
B)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
C)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8. Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр тогы
B)өткізгіштік
C)электр кернеуі
D)электр тогы жұмысы
E)электр заряды
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)электромагниттік және гравитациялық
B)күшті ядролық
C)әлсіз ядролық
D)гравитациялық
E)электромагниттік
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)10 А
B)6 А
C)25 А
D)5 А
E)2,5 А
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)5 см
B)0,5 м
C)0,25 м
D)5 мм
E)55 мм
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)38,4 кг/м3
B)28,7 г/м3
C)24,4 г/м3
D)38,4 г/м3
E)58,4 г/м3
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)1
B)2
C)2 және 3
D)3
E)1 және 2
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
 
A)80º
B)40º
C)90º
D)0
E)60º
15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)4 есе артады
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)
B)кг/м3
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 18%
B)≈ 80%
C)≈ 20%
D)≈ 16%
E)≈ 82%
18. q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈1,08 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈6,8 ∙105 В/м
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)6,3 ∙ 109 Кл
B)2,3 ∙ 10-9 Кл
C)63 ∙ 10-11 Кл
D)0,3 ∙ 10-9 Кл
E)6,3 ∙ 10-9 Кл
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)20 с
B)300 с
C)30000 мс
D)240 с
E)24000 мс
F)200 с
G)2400 с
H)20000 мс
22. Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)530 мГц
B)0,53 с-1
C)0,12 с -1
D)1,256 Гц
E)60 мГц
F)0,6 с -1
G)0,06 Гц
H)0,53 Гц
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)32·10 3Дж
B)8·10 3Дж
C)12 кДж
D)8 кДж
E)8000 Дж
F)32000 Дж
G)32 кДж
H)12000 Дж
24. 5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
 
A)I = 20А
B)I = 102А
C)I = 25·102А
D)I = 100А
E)I = 0,1кА
F)I = 2500 А
G)I = 2,5 кА
H)I = 10-2А
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)125о
B)155о
C)175о
D)25о
E)85о
F)105о
G)30о
H)45о
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)H·с/м
B)Н·м/с
C)кг·м/с
D)кг/м·с
E)Н·с
F)Дж·с/кг
G) Н·м
H)кг·м 2 /с2
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10-2 Гн
B)12,5 мГн
C)0,016 Гн
D)10 мГн
E)1,25·10-2Гн
F)16 мГн
G)0,05 Гн
H)50 мГн
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)1,5·108
B)80 %
C)75 %
D)15 %
E)1,7·108
F)3·107
G)25 %
H)5·107
29. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)14,2 кг
B)10 кг
C)4,35 кг
D)7,5 кг
E)5 кг
F)7,1 кг
G)6 кг
H)5,75 кг
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)100 км
B)5000 м
C)20 км
D)50 км
E)10000 м
F)100000 м
G)10 км
H)20000м
9-НҰСҚА
1.Жиіліктің белгіленуі
A)λ
B)
C)ν
D)Т
E)t
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)4 м/с2
B)2 м/с2
C)3 м/с2
D)1 м/с2
E)5 м/с2
3.Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,4 кДж
B)2,6 Дж
C)2,6 кДж
D)3,6 кДж
E)2,4 Дж
4.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; -1 м/с2
B)3 м/с2; 1 м/с2
C)1 м/с2; 1 м/с2
D)1 м/с2; 3 м/с2
E)-1 м/с2; 1 м/с2
5.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)217 К
D)112 К
E)28 К
6.Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 39%
B)≈ 23%
C)≈ 46%
D)≈ 30%
E)≈ 77%
7.Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
8.Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
B)жылулық  өтімділік
C)магниттік өтімділік
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)салыстырмалы электрлік өтімділік
9.Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈9·1014 Гц
B)≈5·1013 Гц
C)≈1016 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈9·1015 Гц
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)2 және 3
E)1 және 4
11.Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)30 м/с
C)24 м/с
D)25,6 м/с
E)23 м/с
12.Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)400 Дж.
B)300 Дж.
C)800 Дж.
D)500 Дж.
E)200 Дж.
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)6·10-2 Вб/с
B)1,7 Вб/с
C)0,6 Вб/с
D)100 Вб/мин
E)3600 Вб/мин
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мм
B)45 нм
C)0,45 нм
D)45 мкм
E)0,45 мкм
15.Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)өзгермейді
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)2,5 м/c
B)6 м/c
C)3,5 м/c
D)7 м/c
E)4 м/c
17.400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)A)
≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 28 кВт
C)≈ 30%; ≈ 83 кВт
D)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
E)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
18Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)2 сағ
B)8 сағ
C)6 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19.Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)0,2 А
C)0,5 А
D)3 А
E)2 А
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2,5 т
B)2 т
C)1,5 т
D)2000 т
E)1 т
21.Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈0,35дм/с
B)≈0,035 м
C≈590 см
D)≈0,5 м.
E)≈5,9 м
F)≈50 см.
G)≈3,5 см.
H)≈59 дм
22.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)2,5 Н∙м
B)1,5 Н∙м
C)1500 мН∙м
D)1,2 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)1200 мН∙м
H)2500 мН∙м
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)20 Ом
B)50 Ом
C)200 Ом
D)0,05 кОм
E)0,2 кОм
F)2 Ом
G)2·10-2  Ом
H)2·102 Ом
25.Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)өзгермеген
B)жалған
C)тура
D)төңкерілген
E)үлкейтілген
F)кескін шықпайды
G)кішірейтілген
H)шын
26.Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)-17 м/с
C)20 м/с
D)3t - 5t 2
E)3-5t
F)3t + 5t 2
G)23 м/с
H)-6 м/с
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A) Н
B)парабола
C)Н
D)гипербола
E)түзу
F)шеңбер
G) Н
H)Н
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-26 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,810-21 Дж
E)62,210-27 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,2210-20 Дж
H)6810-20 Дж
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)C)

D)
E)
F)
G)
H)
30.Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,5 мм
B)0,4 мм
C)0,9 мм
D)0,85 мм
E)76 мм
F)0,2 мм
G)0,3 мм
H)0,6 мм
10-НҰСҚА
1. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)сұйықтарда
C)газдар мен сұйықтарда
D)қатты денелерде
E)барлық ортада
2. Жиіліктің белгіленуі
A)t
B)
C)
D)Т
E)λ
3. υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)1 м/с2; 3 м/с2
B)3 м/с2; -1 м/с2
C)1 м/с2; 1 м/с2
D)-1 м/с2; 1 м/с2
E)3 м/с2; 1 м/с2
4. Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,6 Дж
B)3,6 кДж
C)2,6 кДж
D)2,4 Дж
E)2,4 кДж
5. Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)О.Штерн
B)Дж.Джоуль
C)Р.Броун
D)Д.Бернулли
E)Дж.Максвелл
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)0-ге тең 
B)өзгермейді
C)артады
D)заттың тығыздығына байланысты
E)кемиді
7. Клапейрон теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
8. Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр заряды
B)өткізгіштік
C)электр кернеуі
D)электр тогы
E)электр тогы жұмысы
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)гравитациялық
B)электромагниттік және гравитациялық
C)электромагниттік
D)күшті ядролық
E)әлсіз ядролық
10. Жабық ыдыстардағы газдың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымы үлкен ыдыс

A)1
B)5
C)3
D)4
E)2
11. Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)25,6 м/с
C)30 м/с
D)24 м/с
E)23 м/с
12. 105 Па қысымдағы ауаның көлемі 0,8 м3. Ауаның көлемін 0,2 м3-ке дейін азайтқан кезде атқарылатын жұмыс
A)0
B)2·104 Дж.
C)6·10-4 Дж.
D)6·10-2 Дж.
E)6·104 Дж.
13. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 
A)3 м
B)5 м
C)15 м
D)4 м
E)2 м
15. Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)220ºС
B)200ºС
C)150ºС                           
D)100ºС
E)110ºС
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)8 есе артады.
B)өзгермейді.
C)2 есе артады.
D)4 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 16%
B)≈ 18%
C)≈ 80%
D)≈ 20%
E)≈ 82%
18. Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА 
B)11,5 А
C)115 А 
D)11,5 кА
E)1,15 мкА
19. Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
A)≈20 мДж
B)≈15 мДж
C)≈36 мДж
D)≈50,6 мДж
E)≈45 мДж
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,55
B)≈0,25
C)≈0,67
D)≈0,45
E)≈0,75
21. Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6 кПа
B)6 Па
C)600 Па
D)60 Па
E)600 кПа
F)6000 Па
G)0,6 Па
H)60 МПа
22. Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈50 см.
B)≈3,5 см.
C)≈5,9 м
D)≈0,035 м
E)≈59 дм
F)≈590 см
G)≈0,5 м.
H)≈0,35дм/с
23. Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі
55 Ом. Спиральдегі ток күші
 
A)0,04 кА
B)0,004 кА
C)20 мА
D)2∙10-2 А
E)4 А
F)0,02 А
G)4∙102 А
H)40 А
25. Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)90o
B)45o 
C)80o
D)40o
E)35o
F)60o
G)30o
H)50o
 
26. Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/с
B)4,75 м/с
C)2,75 м/с
D)3,75 м/с
E)2,5 м/с
F)3 м/с
G)4 м/с
H)5 м/с
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)50 Ом
C)2 Ом
D)5 Ом
E)15 Ом
F)6 Ом
G)20 Ом
H)10 Ом
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)1
B)
C)
D)
E)
F)-1
G)0
H)2
29. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)6 кг
B)5,75 кг
C)7,1 кг
D)4,35 кг
E)10 кг
F)5 кг
G)7,5 кг
H)14,2 кг
30. Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,6 мм
B)0,5 мм
C)0,85 мм
D)0,3 мм
E)0,9 мм
F)0,2 мм
G)76 мм
H)0,4 мм
 
11-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 км; 80 м
C)80 км; 0
D)80 м; 800 м
E)800 м; 800 м
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)траекторияға перпендикуляр бағытталған
B)қозғалысқа қарсы бағыттас
C)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
D)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)с
C)кг/Н
D)м/с2
E)м
4. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)тон
B)шу
C)тембр
D)ән
E)амплитуда
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)4 моль
B)0,25 моль
C)1 моль
D)2 моль
E)0,5 моль
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)152°С
C)425°С
D)698°С
E)253°С
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың индуктивтігіне
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
E)контурдың магнит индукциясына
9. Абсолют қара дене
A)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
B)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
D)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)2,5 А
B)25 А
C)6 А
D)5 А
E)10 А
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)250 Дж
B)120 Дж
C)150 Дж
D)210 Дж
E)200 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-225 кДж
B)22,5 МДж
C)0
D)-22,5 МДж
E)225 кДж
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)3 см
B)5 см
C)4 см
D)2 см
E)6 см
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)3∙108 м/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 км/с
D)30 Мм/с
E)3∙106 м/с
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)8 есе кемиді
C)4 есе артады
D)8 есе артады
E)өзгермейді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)25%
B)86%
C)75%
D)50%
E)100%
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 20%
B)≈ 16%
C)≈ 18%
D)≈ 80%
E)≈ 82%
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
A)M = F
B)M = 
C)M = IBS sin
D)M = IBS
E)M = 
19. Амплитудалық модуляция
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
D)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
E)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)15
C)2
D)10
E)1,5
21. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)6,8 м
B)170 см
C)2 м
D)1,7 м
E)200 см
F)17 дм
G)20 дм
H)68 дм
22. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1,5 Н∙м
B)1200 мН∙м
C)1,2 Н∙м
D)2,5 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)2500 мН∙м
H)1500 мН∙м
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)5
B)1
C)4
D)2
E)8
F)7
G)6
H)3
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,2 кОм
C)2·102 Ом
D)200 Ом
E)2·10-2  Ом
F)20 Ом
G)50 Ом
H)0,05 кОм
25. Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)тура
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)үлкейтілген
E)төңкерілген
F)жалған
G)өзгермеген
H)шын
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)23 м/с
B)-6 м/с
C)3-5t
D)3t - 5t 2
E)-17 м/с
F)20 м/с
G)3t + 5t 2
H)3-10t
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56 кН
B)2,56∙10-8 Н
C)2,56∙109 Н
D)2,56∙10-6 Н
E)2,56 МН
F)2,56∙10-10 Н
G)2,56∙10-9 Н
H)2,56 нН
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)15 %
B)80 %
C)75 %
D)1,5·108
E)3·107
F)25 %
G)1,7·108
H)5·107
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)10,5 м/с
B)62,5 км/сағ
C)70 км/сағ
D)17,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)19,4 м/с
G)13,9 м/с
H)50 км/сағ
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)16,62 кДж
B)1662 Дж
C)20 кДж
D)37,5 кДж
E)1500 Дж
F)2·103Дж
G)9972 Дж
H)15 кДж
12-НҰСҚА
1. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 2π
B)T = 2π
C)T = 2π
D)T = 
E)T = 
2. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)15 кВт
B)3 кВт
C)10 кВт
D)0,75 кВт
E)30 кВт
3. Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы 
A)= 0
B)< 0
C)≥ 0
D)≠ 0
E)> 0
4. Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)6 м/с2
B)4 м/с2
C)0,4 м/с2
D)0,6 м/с2
E)10 м/с2
5. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)698°С
B)425°С
C)152°С
D)157°С
E)253°С
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)энергияның сақталу және айналу заңы
B)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
C)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
E)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
8.= формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)В/м
B)А ∙ с
C)Дж
D)Вт 
E)Кл
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)20
C)24
D)2
E)4
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)225 кДж
B)22,5 МДж
C)-225 кДж
D)0
E)-22,5 МДж
13. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14. Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)104
B)108
C)105
D)106
E)107
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе кемиді
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)өзгермейді
E)4 есе артады
16. Дененің түсу уақыты 7 с болса, оның соңғы 2 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)
A)120 м
B)195 м
C)150 м
D)100 м
E)245 м
17. t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)20°C.
C)15°C.
D)10°C.
E)37°C
18. Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)40%
B)30%
C)50%
D)20%
E)80%
19. Амплитудалық модуляция 
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту 
B)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту 
C)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту 
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту 
E)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,45
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,25
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)70 Дж
B)0,09 кДж
C)0,08 кДж
D)0,07 кДж
E)90 Дж
F)80 Дж
G)0,9 гДж
H)0,8 гДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)20 м/с2
D)15 м/с2
E)0,0020 км/с2
F)2,0 м/с2
G)2,5 м/с2
H)1,5 м/с2
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)50 В
B)0,04 кВ
C)30 В
D)5 B
E)0,03 кВ
F)5мВ
G)0,05 кВ
H)40 В
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен 
B)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
C)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
D)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
F)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)265 Н
B)175000 мН
C)465000 мН
D)575 Н
E)175 Н
F)265000 мН
G)575000 мН
H)465 Н
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)2,5·10-11 Ф
B)1 пФ
C)25 мкФ
D)10-12 Ф
E)2,5 ·10-5 Ф
F)50 пФ
G)5·10-11Ф
H)25 пФ
28.  Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)110-20 Дж
B)12,0410-19 Дж
C)1,8810-18 Дж
D)1,8810-19 Дж
E)9,410-19 Дж
F)1510-19 Дж
G)1,310-29 Дж
H)9,410-22 Дж
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
A)тік төмен
B)
C)
D)вертикальмен 60о бұрыш жасай
E)
F)тік жоғары
G)
H)
30. t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈20оC
B)≈33оC
C)≈10оC
D)≈15о C
E)≈40оC
F)≈60оC
G)≈65оC
H)≈25оC
13-НҰСҚА
1. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)резонанс
B)тембр
C)жаңғырық
D)эхолокация
E)реверберация
2. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)1,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)2,5 м/с
3. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek >> 0
B)Ek > 1
C)Ek = 0
D)Ek < 0
E)Ek = 1
4. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
A)бірқалыпсыз қозғалыста
B)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
C)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
D)бірқалыпты қозғалыста
E)тыныштықта
5. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 
A)≈2000 моль
B)≈20 моль
C)≈0,2 моль
D)≈2 моль
E)≈200 моль
8. Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
A)ең үлкен мәнге ие болады
B)тұрақты болады
C)нөлге тең  болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9. Релятивтік механикадағы  дененің толық  энергиясы
A)E0 = E- Ek
B)E = mc2
C)Ek = E+ E0
D)E0 = m0c2
E)E = E0- Ek
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)4 Ом
C)6 Ом
D)7 Ом
E)3 Ом
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,5 м
B)5 мм
C)55 мм
D)5 см
E)0,25 м
12. Суретте тұрақты массадағы идеал газ қысымының көлемге тәуелділік графигі келтірілген. Абсолют температураның ең аз мәніне сәйкес келетін нүкте

A)1.
B)2.
C)3.
D)4.
E)5.
13. Қалта фонары шамының спираліндегі кернеу 3,5 В, оның кедергісі 14 Ом. 5 мин ішіндегі  шамдағы ток жұмысы
A)1200 Дж
B)75 Дж
C)262,5 Дж
D)245 Дж
E)285 Дж
14. Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)106
B)105
C)104
D)107
E)108
15. Ыстық шай мен салқын газды судың
A)молекулалары бірдей емес, салқын газды судың молекулалары ыстық шайдың молекулаларына қарағанда үлкенірек
B)молекулалары бірдей емес, ыстық шайдың молекулалары салқын газды су молекулаларына қарағанда үлкенірек
C)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары әртүрлі
D)молекулалары бірдей, тек қозғалыс жылдамдықтарымен ерекшеленеді
E)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары бірдей
16. Судағы дыбыс жылдамдығы 1450 м/с, ал жиілігі 725 Гц. Қарама-қарсы фазаларда тербелетін ең жақын екі нүктенің  арақашықтығы
A)2,5 м
B)2 м
C)3 м
D)1 м
E)0,5 м
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
E)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)30 м
B)3 км
C)300 м
D)30 км
E)300 км
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)0,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)6,3 ∙ 109 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)2,3 ∙ 10-9 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)1 Н
C) Н
D)Н
E) Н
21. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1500 мН∙м
B)1,2 Н∙м
C)2500 мН∙м
D)2200 мН∙м
E)1,5 Н∙м
F)2,5 Н∙м
G)1200 мН∙м
H)2,2 Н∙м
22. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)200 см
B)1,7 м
C)2 м
D)20 дм
E)68 дм
F)170 см
G)6,8 м
H)17 дм
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекула тығыздығы
B)молекула жылдамдығы
C)қысым
D)көлем
E)молекулалар концентрациясы
F)молекула массасы
G)молекула диаметрі
H)температура
24. Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген электромагниттік толқын жиілігі ()
A)780 МГц
B)750 пГц
C)500 кГц
D)204 кГц
E)1000 мГц
F)300 нГц
G)0,871 Гц
H)0,566 Гц
25. Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)80o
B)35o
C)90o
D)60o
E)50o
F)30o
G)45o
H)40o
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)3t - 5t 2
C)20 м/с
D)3t + 5t 2
E)23 м/с
F)3-5t
G)-6 м/с
H)-17 м/с
27. Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4 км
B)≈6,28 км
C)≈27,2 км
D)≈37,7 км
E)≈31,4∙103 м
F)≈6,28∙103 м
G)≈37,7∙103 м
H)≈27,2∙103 м
28. Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)12,0410-19 Дж
B)1510-19 Дж
C)9,410-19 Дж
D)1,310-29 Дж
E)110-20 Дж
F)1,8810-19 Дж
G)9,410-22 Дж
H)1,8810-18 Дж
29. Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
A)1400 мс
B)1,43 с
C)5200 мс
D)6 с
E)5,2 с
F)6000 мс
G)4 с
H)4000 мс
30. Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A) кДж
B) Дж
C)  Дж
D) кДж
E)15000 МДж
F)  кДж
G)1500 МДж
H)150 МДж
 
14-НҰСҚА
1. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
B)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
2. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с; -1 м/с 
B)2 м/с; 1 м/с 
C)2 м/с ; -1 м/с 
D)3 м/с; 2 м/с 
E)3 м/с;1 м/с
3. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула 
A).
B).
C).
D).
E).
4. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)27 кДж
B)4,5 кДж
C)45 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)200%
B)2%
C)0,2%
D)20%
E)0,02%
6. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)112 К
B)217 К
C)28 К
D)56 К
E)329 К
7. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)240 К
B)230 К
C)250 К
D)260 К
E)220 К
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
A)20 кг
B)10 кг
C)1 кг
D)15 кг
E)5 кг
9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)гранит
B)графит
C)кадмий
D)кремний
E)кобальт
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)тек 2
C)1 және 2
D)тек 3
E)2 және 3
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оның массасы
A)100 кг
B)125 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)150 кг
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)450 м/с
C)400 м/с
D)700 м/с
E)900 м/с
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)2
B)1 және 2
C)2 және 3
D)3
E)1
14. Фокус аралығы 50 см шашыратқыш линзаның оптикалық күші
A)-0,5 дптр
B)-2 дптр
C)-0,05 дптр
D)-4 дптр
E)-0,02 дптр
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)2 есе кемиді
C)4 есе артады
D)4 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/c
B)3,5 м/c
C)7 м/c
D)2,5 м/c
E)4 м/c
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
E)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
18. Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)8 сағ
B)4 сағ
C)2 сағ
D)6 сағ
E)10 сағ
19. Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)2,88 мДж.
B)4,88 мДж.
C)1,65 мДж.
D)3,48  мДж.
E)2,48 мДж.
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)барлық ұзындығының  бөлігі
E)дене көрінбейді
21. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
 
A)5 с
B)1 с
C)4 с
D)3 с
E)2 с
F)50 с
G)30 с
H)20 с
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
B)дене үдемелі қозғалады
C)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
G)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
H)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
23. Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)4,8 МДж
B)4,8·106 Дж
C)2875 кДж
D)2,875 МДж
E)2,875·106Дж
F)5750 кДж
G)5,75·106 Дж
H)5,75 МДж
24. Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)5мВ
B)0,03 кВ
C)5 B
D)0,04 кВ
E)30 В
F)40 В
G)50 В
H)0,05 кВ
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A≈0,88
B)≈0,85
C)≈0,53
D)≈0,94
E)≈0,67
F)≈0,68
G)≈0,44
H)≈0,45
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)575 Н
B)575000 мН
C)265 Н
D)465 Н
E)175 Н
F)175000 мН
G)465000 мН
H)265000 мН
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10 мГн
B)1,25·10-2Гн
C)10-2 Гн
D)16 мГн
E)0,016 Гн
F)12,5 мГн
G)50 мГн
H)0,05 Гн
28. Катодка түскен жарықтың толқын ұзындығы 420 нм болғанда, тежегіш кернеу 0,95В болса, электронның шығу жұмысы
(h = 6,63; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈3,2·10-19 Дж
B)≈4,8·10-19 Дж
C)≈2,5 эВ
D)≈4 эВ
E)≈3 эВ
F)≈2 эВ
G)≈4·10-19 Дж
H)≈6,4·10-19 Дж
29. Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
 
A)7 кг
B)12 кг
C)4 Н
D)-5 Н
E)0,70 кг
F)-2 Н
G)4 кг
H)7 Н
30. Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)320 К
B)250 К
C)
D)280 К
E)
F)480 К
G)
H)
15-НҰСҚА
1. Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)толқын жылдамдығы
B)тербеліс қаттылығы
C)толқын ұзындығы
D)тербеліс жылдамдығы
E)тербеліс амплитудасы
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
E)қозғалысқа қарсы бағыттас
3. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с;1 м/с
B)2 м/с ; -1 м/с
C)3 м/с; 2 м/с
D)3 м/с; -1 м/с
E)2 м/с; 1 м/с
4.Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8sin2t
B)F= - 0,1cos2t
C)F= 0,8cos2t
D)F= - 0,8cos2t
E)F= 0,8sin2t
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)0,5 моль
B)0,25 моль
C)2 моль
D)4 моль
E)1 моль
6. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)0,5 моль
B)0,25 моль
C)2 моль
D)4 моль
E)1 моль
7. Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)изобаралық
B)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
C)изотермиялық
D)изохоралық
E)адиабаталық
8. Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
A)ток күші
B)өрістің жұмысы
C)электр заряды
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9. Бордың екінші постулаты
A)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
B)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
C)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
D)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
E)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)7 Ом
B)10 Ом
C)4 Ом
D)6 Ом
E)3 Ом
11. Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)16 Н/м
C)20 Н/м
D)80 Н/м
E)30 Н/м
12. Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 100%
B)≈ 0,1%
C)≈ 34%
D)≈ 36%
E)≈ 29%
13. Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)3600 Вб/мин
B)100 Вб/мин
C)1,7 Вб/с
D)6·10-2 Вб/с
E)0,6 Вб/с
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)6,2 мин
B)8,31 мин
C)5 мин
D)8 мин
E)7,31 мин
15. Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)100ºС
B)150ºС                           
C)110ºС
D)220ºС
E)200ºС
16. Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)100 H
B)150H
C)120 H
D)650 Н
E)750 Н
17. Қысымы 4·105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығы (= 32·10-3 , R=8,31)
A)≈9,62 кг/м3
B)≈24,5 кг/м3
C)≈96,2 кг/м3
D)≈4,81 кг/м3
E)≈2,45 кг/м3
18. Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)20%
B)50%
C)30%
D)80%
E)40%
19. Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 40 мА-ге өзгерткенде 0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 200 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы  (с = 3·108 м/с)
A)200 м
B)3,7 км
C)12 м
D)5,7 км
E)20 км
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)2000 т
C)1,5 т
D)2,5 т
E)2 т
21. Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)0,53 Гц
B)1,256 Гц
C)60 мГц
D)0,06 Гц
E)0,12 с -1
F)0,53 с-1
G)0,6 с -1
H)530 мГц
22. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
A)2 с
B)4 с
C)30 с
D)50 с
E)20 с
F)1 с
G)3 с
H)5 с
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)2
B)7
C)4
D)6
E)5
F)1
G)8
H)3
24. Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25. Геометриялық оптикаға тән құбылыстар
A)жарықтың химиялық әсері
B)көлеңкенің пайда болуы
C)полеризация
D)интерференция
E)фотоэффект
F)жарықтың сынуы
G)жарықтың шағылуы
H)дифракция
26. Ұзындығы , жиілігі ,  жылдамдықпен таралатын толқынның периодын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
27. Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A)Н
B)шеңбер
C) Н
D)Н
E)парабола
F)түзу
G)гипербола
H) Н
28. Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)606 В
B)1,76 В
C)0,6 В
D)0,202 В
E)1760 мВ
F)В
G)303 В
H)0,303 В
29. Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
A)6000 мс
B)5200 мс
C)1,43 с 
D)4000 мс
E)5,2 с
F)1400 мс
G)4 с
H)6 с
30. Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A)15000 МДж
B) кДж
C)  кДж
D)  Дж
E) Дж
F)150 МДж
G)1500 МДж
H) кДж
16-НҰСҚА
1. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 A)тыныштықта
B)бірқалыпты қозғалыста
C)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
D)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
E)бірқалыпсыз қозғалыста
2. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek > 1
B)Ek = 1
C)Ek < 0
D)Ek = 0
E)Ek >> 0
3. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)газдар мен сұйықтарда
C)барлық ортада
D)қатты денелерде
E)сұйықтарда
4. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)газдар мен сұйықтарда
C)барлық ортада
D)қатты денелерде
E)сұйықтарда
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)0,02%
B)20%
C)2%
D)200%
E)0,2%
6. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1025
B)6,02·1023
C)6,02·1027
D)6,02·1021
E)6,02·1019
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)1 және 2
B)2 және 3
C)тек қана 3
D)тек қана 1
E)тек қана 2
8. Эквипотенциал бет үшін
A)q = const
B)E= const
C)F= const
D)≠ const
E)= const
9. Бордың екінші постулаты
A)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
B)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
C)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
D)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
E)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)төртеуі де
B)2 және 3
C)1, 2 және 3
D)1 және 2
E)1 және 4
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)150 Дж
C)250 Дж
D)210 Дж
E)120 Дж
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)900 м/с
C)700 м/с
D)450 м/с
E)400 м/с
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)2,25 нФ.
B)6,28 мкФ.
C)6,28Ф.
D)нФ.
E)Ф.
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 
A)3 м
B)15 м
C)2 м
D)5 м
E)4 м
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
B)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
C)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
D)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
E)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)2 есе артады.
B)өзгермейді.
C)4 есе артады.
D)8 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = 4Т1.
B)Т2 = Т1.
C)Т2 = 3Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)300 м
B)30 км
C)3 км
D)30 м
E)300 км
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A25,2 кВ/м
B)48 кВ/м
C)0 В/м
D)6,4 кВ/м
E)7,2 кВ/м
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)уақыт
B)бастапқы координата
C)үдеуі
D)жол
E)бастапқы  жылдамдық
F)орын ауыстыру
G)жылдамдық
H)лездік жылдамдық
22. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)0,5кДж
B)500 Дж
C)0,3кДж
D)50 Дж            
E)30 Дж
F)3·102Дж
G)300 Дж
H)5·102 Дж
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекуладиаметрі
B)молекулалар концентрациясы
C)молекула массасы
D)қысым
E)молекула тығыздығы
F)молекула жылдамдығы
G)температура
H)көлем
24. Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,44
B)≈0,68
C)≈0,45
D)≈0,53
E)≈0,94
F)≈0,85
G)≈0,67
H)≈0,88
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)175000 мН
B)265 Н
C)265000 мН
D)465000 мН
E)575000 мН
F)175 Н
G)575 Н
H)465 Н
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі  (me = 9,1·10-31 кг, е =1,6·10-19 Кл)
A)В
B)200 В
C)В
D)В
E)В
F)В
G)182 В
H)144 В
 
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)2
B)-1
C)
D)
E)
F)0
G)1
H)
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)73,8 км/сағ
B)70 км/сағ
C)62,5 км/сағ
D)13,9 м/с
E)50 км/сағ
F)10,5 м/с
G)19,4 м/с
H)17,4 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)20000м
B)5000 м
C)50 км
D)10 км
E)100000 м
F)20 км
G)100 км
H)10000 м
17-НҰСҚА
1.Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)тербеліс амплитудасы
B)толқын жылдамдығы
C)тербеліс қаттылығы
D)тербеліс жылдамдығы
E)толқын ұзындығы
2.Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
A)4 с ; 0,25 Гц
B)0,25 с ; 4 Гц
C)25 с ; 4 Гц
D)2,5 с ; 4 Гц
E)0,25 с ;40 Гц
3.Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)0,1 кН
B)1 кН
C)10 Н
D)100 мН
E)1 Н
4.Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8cos2t
B)F= - 0,8sin2t
C)F= - 0,1cos2t
D)F= 0,8sin2t
E)F= 0,8cos2t
5.Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)адиабаталық
B)изобаралық
C)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
D)изотермиялық
E)изохоралық
6.Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)психрометр
B)гигрометр
C)анероид
D)барометр
E)термометр
7.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
C)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
8.Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
A)тұрақты болады
B)нөлге тең  болады
C)ең үлкен мәнге ие болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9.α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10.Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)25 А
B)5 А
C)2,5 А
D)10 А
E)6 А
11.Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)3 есе ұзарту қажет
B)9 есе ұзарту қажет
C)3 есе кеміту қажет
D)9 есе кеміту қажет
E)өзгерту қажет емес
12.Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
13.Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)2 Гн
D)3 Гн
E)4 Гн
14.Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108 м/с)
A)8 мин
B)6,2 мин
C)5 мин
D)8,31 мин
E)7,31 мин
15.Идеал жылумашинасыныңқыздырғышыныңтемпературасытоңазытқыштың  температурасының 2,5 есеартық.  Жылумашинасының  ПӘК-і
A)30 %
B)25 %
C)40 %
D)75 %
E)60 %
16.Бірдей уақыт ішінде бірінші математикалық маятник 50, ал екіншісі 30 тербеліс жасайды. Олардың біреуі екіншісінен 32 см қысқа болса, әрбір маятниктің ұзындығы
A)0,18 м; 0,5 м
B)0,18 см; 0,5 см
C)0,18 м; 32 м
D)18 м ; 0,5 м
E)0,32 м; 0,18 м
17.Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 3Т1.
C)Т2 = 4Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18.Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
B)1,15 мкА
C)11,5 А
D)115 А
E)11,5 кА
19.N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,03 мВб
C)2,5 мВб
D)30 мВб
E)0,3 кВб
20.Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21.Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6000 Па
B)60 Па
C)6 кПа
D)600 кПа
E)60 МПа
F)6 Па
G600 Па
H)0,6 Па
22.Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)180о
B)60о
C)90о
D)парраллель
E)
F)перпендикуляр
G)45о
H)π
23.Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)5,75·106 Дж
B)4,8·106 Дж
C)2,875 МДж
D)5750 кДж
E)5,75 МДж
F)2875 кДж
G)2,875·106Дж
H)4,8 МДж
24.Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген элктромагниттік толқын жиілігі ()
A)500 кГц
B)204 кГц
C)300 нГц
D)750 пГц
E)1000 мГц
F)780 МГц
G)0,566 Гц
H)0,871 Гц
25.Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
B)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
C)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
F)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
26.Бастапқы жылдамдығы 2 м/с бірқалыпты үдемелі қозғалған дене 2 с-та жылдамдығын 12 м/с-қа дейін жеткізсе, жүрген жолы және орташа жылдамдығы
A)6 м
B)10 м
C)9 м/с
D)7 м/с
E)14 м
F)5 м/с
G)18 м
H)3 м/с
27.Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)5 ·103 В
C)9 кВ
D)9 ·103 В
E)7·103 В
F)2·103 В
G)2 кВ
H)7 кВ
28.Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)1760 мВ
B)0,6 В
C)0,202 В
D)303 В
E)В
F)0,303 В
G)606 В
H)1,76 В
29.Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында    60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)62,5 км/сағ
B)10,5 м/с
C)50 км/сағ
D)19,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)17,4 м/с
G)13,9 м/с
H)70 км/сағ
30.Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)
B)480 К
C)
D)
E)280 К
F)320 К
G)
H)250 К
18-НҰСҚА
1. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдар мен сұйықтарда
B)қатты денелерде
C)барлық ортада
D)газдарда
E)сұйықтарда
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)масса
B)тығыздық
C)жол
D)энергия
E)орын ауыстыру
3. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)2,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)1,5 м/с
4. Серіппелі маятник жүгінің массасы 0,16 кг, ал серіппесінің қатаңдығы 4 Н/м болса, серпімділік күшінің әсерінен болатын гармоникалық тербелістердің периоды
A)0,3 с
B)0,6 с
C)0,2 с
D)0,5 с
E)0,4 с
5. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 69%
D)≈ 79%
E)≈ 59%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 39%
C)≈ 77%
D)≈ 30%
E)≈ 46%
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
B)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
C)энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
E)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
 
A)15 кг
B)5 кг
C)10 кг
D)1 кг
E)20 кг
9. Күміс   атомындағы  протондар  саны
 
A)60
B)108
C)107
D)47
E)0
10. Жабықыдыстардағыгаздың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымыүлкеныдыс

A)1
B)5
C)4
D)3
E)2
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,25 м
B)0,5 м
C)5 см
D)5 мм
E)55 мм
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)900 м/с
B)700 м/с
C)400 м/с
D)450 м/с
E)500 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)2 с
B)1,5 с
C)0,5 с
D)1 с
E)2,5 с
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мкм
B)0,45 мм
C)45 нм
D)45 мкм
E)0,45 нм
 
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
C)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
D)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
E)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)4 есе артады.
B)8 есе артады.
C)2 есе артады.
D)16 есе артады.
E)өзгермейді.
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
C)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
D)≈ 30%; ≈ 28 кВт
E)≈ 30%; ≈ 83 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)3 А
C)0,5 А
D)0,2 А
E)2 А
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)2,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)0,3 ∙ 10-9 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)6,3 ∙ 109 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)1 Н
B) Н
C) Н
D) Н
E)Н
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,09 кДж
B)0,08 кДж
C)80 Дж
D)0,9 гДж
E)0,8 гДж
F)70 Дж
G)90 Дж
H)0,07 кДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)20 м/с2
B)0,0020 км/с2
C)1,5 м/с2
D)25 м/с2
E)2,0 м/с2
F)0,0015 км/с2
G)15 м/с2
H)2,5 м/с2
23. Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)электролиз
B)гальванопластика
C)солғын
D)тәж
E)эмиссия
F)рекомбинация
G)ұшқындық
H)иондану
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)1250
B)300
C)850
D)250
E)2050
F)1050
G)1650
H)450
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)Н·м/с
 
B)H·с/м
C)кг·м/с
D)Н·м
E)кг·м 2 /с2
F)Дж·с/кг
G)кг/м·с
H)Н·с
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)6 Ом
C)15 Ом
D)50 Ом
E)20 Ом
F)10 Ом
G)2 Ом
H)5 Ом
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)1,5 мин
B)0,025 cағ
C)60 с
D)1 мин
E)90 с
F)1,3 мин
G)80 с
H)0,016 сағ
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)0,54 м
B)54 см
C)42 см
D)0,48 м
E)48 см
F)0,64 м
G)0,42 м
H)64 см
 19-НҰСҚА
1.Түзу сызықты қозғалған дененің 6с жүрген жолы

A)6 м
B)96 м
C)54 м
D)36 м
E)27 м
2.Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)4 м/с2
B)0,6 м/с2
C)10 м/с2
D)0,4 м/с2
E)6 м/с2
3.Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)80 Н
C)0,08 Н
D)8 Н
E)0,8 Н
4.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; 1 м/с2
B)1 м/с2; 3 м/с2
C)-1 м/с2; 1 м/с2
D)1 м/с2; 1 м/с2
E)3 м/с2; -1 м/с2
5.Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 
A)≈2 моль
B)≈0,2 моль
C)≈200 моль
D)≈2000 моль
E)≈20 моль
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7.Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8.= формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)Кл
B)В/м
C)Дж
D)А ∙ с
E)Вт
 
9.Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11.72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы
54 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы кездескенпоездыңұзындығы
A)350 м
B)200 м 
C)290 м 
D)220 м
E)500 м
12. Массасы тұрақты идеал газдың 2930С температурадағы көлемі 3 м3. Сол қысымда және 5780С температурада газ көлемі
A)≈5,5 м3
B)≈4,5 м3
C)≈1,5 м3
D)≈2,5 м3
E)≈3,5 м3
13.Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)нФ.
B)6,28Ф.
C)6,28 мкФ.
D)2,25 нФ.
E)Ф.
14.Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)3,2 есекемиді
C)өзгермейді
D)1,6 есе кемиді
E)1,6 есе артады
15.Идеал жылумашинасыныңқыздырғышыныңтемпературасытоңазытқыштың  температурасының 2,5 есеартық.  Жылумашинасының  ПӘК-і
A)40 %
B)25 %
C)30 %
D)75 %
E)60 %
16.Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)кг/м3
B)
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17.Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18.Индукциясы 1 мТл, кернеулігі 0,5 ∙103 В/м магнит және электр өрістері өзара бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Осы өрісте бірқалыпты түзу сызықты қозғалу үшін электрон жылдамдығы
 
A)8 ∙105  м/с
B)2 ∙105  м/с
C)5 ∙105  м/с
D)4,5 ∙105  м/с
E)2,9 ∙105  м/с
19.Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A) 
B)P =2 P0
C) 
D)P = P0
E) 
20.Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)Н
C) Н
D)1 Н
E) Н
21.Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)уақыт
B)температура
C)аудан
D)орын ауыстыру
E)масса 
F)күш
G)көлем
H)Үдеу
22.Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)45о
B)
C)180о
D)π
E)перпендикуляр
F)парраллель
G)90о
H)60о
23.250 г суды 5°С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (c = 4200 Дж/кг·°C)
A)5250 Дж
B)4,25 кДж
C)6250 Дж
D)5,25 кДж
E)6,25 кДж
F)0,00425 МДж
G)0,00525 МДж
H)4250 Дж
24.Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)0,02 кДж
B)25 мДж
C)50 мДж
D)20 Дж
E)5·10-2Дж
F)0,05 Дж
G)0,025 Дж
H)2,5·10-2Дж
25.Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
B)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
C)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
E)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
G)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 H)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
26.Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)7 м
B)3 м
C)9 м
D)12 м
E)15 м
F)10 м
G)18 м
H)5 м
27.Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙109 Н
B)2,56∙10-9 Н
C)2,56 нН
D)2,56∙10-10 Н
E)2,56∙10-8 Н
F)2,56∙10-6 Н
G)2,56 кН
H)2,56 МН
28.Суретте сутегі атомының фотон шығару немесе жұту энергетикалық деңгейі көрсетілген, максимум толқын  ұзындықтағы фотон жұту деңгейлері және теңдеуі

A)4-1
B)Е4-Е2=h
C)Е2-Е1=h
D)1-3
E)Е4-Е1=h
F)Е3-Е1=h
G)1-2
H)4-2
29.Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)төмендейді
B)жоғарылайды
C)сұйық бетінін ауданына
D)мұздың көлеміне байланысты
E)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
F)анықталмайды
G)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
H)өзгермейді
30.t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈15о C
B)≈33оC
C)≈65оC
D)≈40оC
E)≈60оC
F)≈10оC
G)≈25оC
H)≈20оC
20-НҰСҚА
1. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
A).
B).
C). 
D).
E).
2. Дененің тірекке түсіретін күші
A)тартылыс күші
B)дененің ауырлық күші
C)дененің салмағы
D)серпімділік күші
E)тіректің реакция күші
3. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)2 м/с ; -1 м/с
B)3 м/с; -1 м/с
C)3 м/с;1 м/с
D)3 м/с; 2 м/с 
E)2 м/с; 1 м/с
4. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалысқа қарсы бағыттас
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
5. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)импульстің сақталу заңы
B)Авогадро заңы
C)термодинамиканың 1-ші заңы
D)термодинамиканың 2-ші заңы
E)механикалық энергияның сақталу заңы
6. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 59%
C)≈ 79%
D)≈ 69%
E)≈ 39%
7. Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)өзгермейді
C)2 есе кемиді
D)4 есе кемиді
E)2 есе артады
8. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/Кл
C)Дж/Кл
D)В/м2
E)Н∙м
9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)460 нм
B)660 нм
C)560 нм
D)360 нм
E)760 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)1 және 2
C)тек 2
D)2 және 3
E)тек 3
11. Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)20 Н/м
C)80 Н/м
D)16 Н/м
E)30 Н/м
12. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
A)187,5 кПа
B)661 кПа
C)285 кПа
D)115 кПа
E)197,5 кПа
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)4 см
D)6 см
E)5 см
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы 
A)60º
B)90º
C)0
D)80º
E)40º
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)өзгермейді
C)2 есе артады
D)2 есе кемиді
E)4 есе артады
16. Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18. Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)1,02 мТл
B)0,04 мТл
C)2,5 мТл
D)4 мТл
E)8,07 мТл
19. Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
 A)≈50,6 мДж
B)≈45 мДж
C)≈36 мДж
D)≈20 мДж
E)≈15 мДж
20 Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,75
C)≈0,45
D)≈0,55
E)≈0,67
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)1,46 м/с 2
B)0,023 рад/с
C)0,02 рад/с
D)0,012 м/с 2
E)50,24 с
F)0,125 рад/с
G)25,12 с
H)1,25 м/с 2
22. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)170 см
B)20 дм
C)1,7 м
D)2 м
E)6,8 м
F)200 см
G)17 дм
H)68 дм
23. Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі. 
B)күн көзіне қойылған мұздың еруі
C)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
D)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
E)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
F)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
G)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
H)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
24. Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)40·10-2Ом
B)2,5·10-3 Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,50 кОм
E)200 Ом
F)2500 Ом
G)0,2 кОм
H)0,4 Ом
25. Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)өзгермеген
D)төңкерілген
E)кішірейтілген
F)жалған
G)үлкейтілген
H)тура
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)10,2 км/сағ
B)21,6 км/сағ
C)18 км/сағ
D)3 м/с
E)9 м/с
F)5 м/с
G)10,8 км/сағ
H)6 м/с
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙10-10 Н
B)2,56 кН
C)2,56 нН
D)2,56∙10-9 Н
E)2,56∙10-6 Н
F)2,56∙109 Н
G)2,56 МН
H)2,56∙10-8 Н
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)20 кДж
B)15 кДж
C)37,5 кДж
D)1662 Дж
E)2·103Дж
F16,62 кДж
G)9972 Дж
H)1500 Дж
21-НҰСҚА
1.Дененің тірекке түсіретін күші
A)дененің ауырлық күші
B)серпімділік күші
C)дененің салмағы
D)тіректің реакция күші
E)тартылыс күші
2.Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)ән
B)тон
C)амплитуда
D)тембр
E)шу
3.Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)0,4π с
C)0,002π с
D)4π с
E)0,02π с
4.Әрбір планета бір фокусында Күн орналасқан эллипстік орбита бойымен қозғалады деген тұжырым
A)Кеплердің 2-ші заңы
B)Ньютонның 2-ші заңы
C)Кеплердің 1-ші заңы
D)Ньютонның 1-ші заңы
E)Кеплердің 3-ші заңы
5.25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 59%
D)≈ 69%
E)≈ 79%
6.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
C)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
7.Қалыпты жағдайда кез-келген газдың 1 молінің алатын көлемі
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К; R=8,31Дж/К∙моль)
A)≈44,8 л
B)≈11,2 л
C)≈22,6 л
D)≈5,6 л
E)≈33,6 л
8.Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)В/м2
C)Н∙м
D)Дж/Кл
E)Н/Кл
9.Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кремний
B)кадмий
C)кобальт
D)гранит
E)графит
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)1 және 2
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11.10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)120 Дж
C)210 Дж
D)250 Дж
E)150 Дж
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-22,5 МДж
B)-225 кДж
C)0
D)22,5 МДж
E)225 кДж
13.Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)3 Гн
D)4 Гн
E)2 Гн
14.Айдан Жерге дейін жарық 1,28 с-та жүріп өтсе олардың арақашықтығы
 (с = 3∙108 м/с)
A)7,8∙105 км
B)4,84∙105 км
C)3,84∙105 км
D)9∙105 км
E)2,8∙105 км
15.Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
C)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдейD)
бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірекE)
бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4 м/c
B)6 м/c
C)2,5 м/c
D)7 м/c
E)3,5 м/c
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)37°C
C)10°C.
D)15°C.
E)20°C.
18.q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈6,8 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈1,08 ∙105 В/м
19.Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)3,48  мДж.
B)1,65 мДж.
C)2,88 мДж.
D)2,48 мДж.
E)4,88 мДж.
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)10
B)2
C)2,5
D)1,5
E)15
21.Бір нүктеден қарама-қарсы бағытта 25 м/с және 20 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалған автомобильдердің 3 с-тан кейінгі жүрген жолдары және арақашықтары
A)75 м
B)20 м
C)135 м
D)70 м
E)15 м
F)30 м
G)60 м
H)150 м
22.Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)күш
B)орын ауыстыру
C)уақыт
D)температура
E)көлем
F)масса
G)үдеу
H)аудан
23.Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
B)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
C)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
D)күн көзіне қойылған мұздың еруі
E)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
F)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
G)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
H)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
24.5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
A)I = 2,5 кА
B)I = 100А
C)I = 20А
D)I = 2500 А
E)I = 10-2А
F)I = 0,1кА
G)I = 25·102А
H)I = 102А
25.Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)жалған
E)тура
F)үлкейтілген
G)өзгермеген
H)төңкерілген
26.Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4,75 м/с
B)6 м/с
C)3,75 м/с
D)5 м/с
E)2,75 м/с
F)4 м/с
G)3 м/с
H)2,5 м/с
27.Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)2 кВ
C)5 ·103 В
D)7 кВ
E)7·103 В
F)9 кВ
G)2·103 В
H)9 ·103 В
28.Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)3∙1017
B)2,4∙1017
C)3,5∙1017
D)2∙1017
E)0,3∙1018
F)0,1∙1018
G)0,2∙1018
H)1∙1017
29.Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
A)-5 Н
B)12 кг
C)4 кг
D)-2 Н
E)7 кг
F)7 Н
G)4 Н
H)0,70 кг
30.t1 = 80оC-тағы  200 г суды t2 = 20оС-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)39оC
B)20оC
C)37оC
D)10оC
E)15оC
F)40оC
G)25оC
H)30оC
22-НҰСҚА
1. Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)1 м/с2
B)-1 м/с2
 C)1,5 м/с2
D)0,5 м/с2
E)-1,5 м/с2
2. Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)1 м/с2
B)3 м/с2
C)4 м/с2
D)5 м/с2
E)2 м/с2
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)м
C)с
D)м/с2
E)кг/Н
4. Суретте домбыра шегінің бір нүктесінің тербеліс графигі берілген. Тербеліс периоды

A)210– 3 с
B)310– 3 с
C)510– 3 с
D)10– 3 с
E)410– 3 с
5. Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)гигрометр
B)барометр
C)психрометр
D)анероид
E)термометр
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7. Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)өзгермейді
D)2 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8. Лоренц күшінің формуласы
A)= ma
B)= mg
C)= BIcos
D)= qB sin
E)= BIsin
9. α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)24
B)4
C)20
D)2
E)16
11. Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)9 есе ұзарту қажет
B)өзгерту қажет емес
C)3 есе ұзарту қажет
D)3 есе кеміту қажет
E)9 есе кеміту қажет
12. Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
 A)
B)
C)
D)
E)
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1 с
B)2,5 с
C)1,5 с
D)2 с
E)0,5 с
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)1,6 есе артады
C)1,6 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3,2 есе кемиді
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)өзгермейді
B)8 есе артады
C)8 есе кемиді
D)4 есе артады
E)4 есе кемиді
16. Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)650 Н
B)120 H
C)750 Н
D)100 H
E)150H
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)3 кг.
B)9 кг.
C)12 кг.
D)6 кг.
E)4 кг.
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
 
B)M = IBS sin
C)M = F
D)M = 
E)M = IBS
19. Амплитудалық модуляция
 
A)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 C)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
 E)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21. Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A)≈ 0,62
B)≈ 69%
C)≈ 0,65
D)≈ 67%
E)≈ 1,5%
F)≈ 38%
G)≈ 0,67
H)≈ 0,79
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)2,0 м/с2
D)2,5 м/с2
E)1,5 м/с2
F)15 м/с2
G)0,0020 км/с2
H)20 м/с2
23. Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A)тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B)бөлшектер өзара әрекеттеседі
C)бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D)тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
E)барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
F)тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
G)тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
H)тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 A)2 Ом
B)0,05 кОм
C)50 Ом
D)2·102 Ом
E)2·10-2  Ом
F)200 Ом
G)20 Ом
H)0,2 кОм
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,94
B)≈0,88
C)≈0,67
D)≈0,44
E)≈0,85
F)≈0,53
G)≈0,68
H)≈0,45
26. Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)0,2 км
B)300 м
C)500 м
D)0,4 км
E)400 м
F)0,5 км
G)0,3 км
H)200 м
28. 1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)0,01 см
B)0,1 см
C)10 м
D)0,01 м
E)1 см
F)0,1 м
G)100 см
H)10 см
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)
B)2
C)1
D)0
E)
F)
G)
H)-1
29. Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)0,025 cағ
B)90 с
C)1 мин
D)60 с
E)0,016 сағ
F)1,3 мин
G)1,5 мин
H)80 с
30. Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері
A)≈1662 Дж
B)≈99720 Дж
C)≈4155 Дж
D)≈9,972 кДж
E)≈1500 Дж
F)≈16,62 кДж
G)≈2∙104 Дж
H)≈15 кДж
23-НҰСҚА
1. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 
A)0,25 с ;40 Гц
B)2,5 с ; 4 Гц
C)4 с ; 0,25 Гц
D)0,25 с ; 4 Гц
E)25 с ; 4 Гц
2. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 
B)T = 2π
C)T = 
D)T = 2π
E)T = 2π
3. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)0,75 кВт
B)30 кВт
C)15 кВт
D)3 кВт
E)10 кВт
4. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
B)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
5. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
B)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
C)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
D)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
E)энергияның сақталу және айналу заңы
6. Изобаралық процессінің шарты
A)T = const
B)m = const
C)ρ = const
D)р = const
E)V = const
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың электр кедергісіне
B)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың магнит индукциясына
E)контурдың индуктивтігіне
9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)660 нм
B)760 нм
C)360 нм
D)560 нм
E)460 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 2
B)1 және 2
C)тек 3
D)2 және 3
E)тек 1
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оның массасы
A)100 кг
B)150 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)125 кг
12. Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)800 Дж.
B)200 Дж.
C)400 Дж.
D)300 Дж.
E)500 Дж.
13. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы ( sin 300=0,5)
A)20 Тл
B)10 Тл
C)50 Тл
D)40 Тл
E)30 Тл
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 нм
B)45 мкм
C)0,45 мм
D)45 нм
E)0,45 мкм
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)2 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)55м
B)65м
C)45м
D)75м
E)35м
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 4Т1.
C)Т2 = Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = 3Т1.
18. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A)P = P0
B)P =2 P0
C) 
D) 
E) 
19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,3 кВб
C)0,03 мВб
D)30 мВб
E)2,5 мВб
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2000 т
B)2,5 т
C)1 т
D)2 т
E)1,5 т
21. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)3·102Дж
B)0,5кДж
C)500 Дж
D)5·102 Дж
E)50 Дж            
F)300 Дж
G)30 Дж
H)0,3кДж
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)
B)45о
C)180о
D)перпендикуляр
E)60о
F)90о
G)парраллель
H)π
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)эмиссия
B)гальванопластика
C)рекомбинация
D)тәж
E)иондану
F)ұшқындық
G)солғын
H)электролиз
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
B)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
C)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
G)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
H)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)2 м
B) м
C)2 м
D)2м
E) м
F)2 м
G)4 м
H) м
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі 
A)В
B)В
C)В
D)200 В
E)В
F)182 В
G)В
H)144 В
 
28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-27 Дж
B)62,210-26 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,2210-20 Дж
E)0,6210-24 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6810-20 Дж
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)4 м/с
B)4,4 м/с
C)6,4 м/с
D)6 м/с
E)10 м/с
F)16 м/с
G)12 м/с
H)8,3 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)10000 м
B)10 км
C)5000 м
D)100000 м
E)100 км
F)50 км
G)20 км
H)20000м
24-НҰСҚА
1. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)энергия
B)жол
C)тығыздық
D)масса
E)орын ауыстыру
2. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)9 есе кемиді
B)өзгермейді
C)3 есе артады
D)3 есе кемиді
E)9 есе артады
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)100 мН
B)0,1 кН
C)1 Н
D)10 Н
E)1 кН
4. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 м; 800 м
C)800 км; 80 м
D)80 км; 0
E)80 м; 800 м
5. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1027
B)6,02·1023
C)6,02·1021
D)6,02·1025
E)6,02·1019
6. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)термодинамиканың 1-ші заңы
B)термодинамиканың 2-ші заңы
C)Авогадро заңы
D)механикалық энергияның сақталу заңы
E)импульстің сақталу заңы
7. Газдың абсолют температураны 16 есе арттырған кезде молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы
A)өзгермейді
B)4 есе артады
C)16 есе артады
D)16 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8. Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы электрлік өтімділік
 
B)жылулық  өтімділік
 
C)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
 
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)магниттік өтімділік
9. Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈5·1013 Гц
B)≈9·1014 Гц
C)≈9·1015 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈1016 Гц
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)1 және 4
D)төртеуі де
E)2 және 3
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)28,7 г/м3
B)58,4 г/м3
C)38,4 кг/м3
D)38,4 г/м3
E)24,4 г/м3
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,75 см
B)0,1 см
C)0,3 см
D)0,375 см
E)1,5 см
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)8 мин
B)8,31 мин
C)7,31 мин
D)6,2 мин
E)5 мин
15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16. Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
B)≈ 30%; ≈ 83 кВт
C)≈ 30%; ≈ 28 кВт
D)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
E)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)0,2 А
B)4 А
C)3 А
D)2 А
E)0,5 А
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)7,2 кВ/м
B)25,2 кВ/м
C)6,4 кВ/м
D)0 В/м
E)48 кВ/м
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,45
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)0,023 рад/с
B)0,02 рад/с
C)0,125 рад/с
D)25,12 с
E)50,24 с
F)1,46 м/с 2
G)1,25 м/с 2
H)0,012 м/с 2
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
B)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
C)дене үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
G)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
H)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (мА) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы         (с =3∙108 м/с)
A)20 м
B)300 cм
C)3 м
D)5 м
E)15 м
F)2 км
G)0,005 м
H)0,15 км
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)155о
B)45о
C)175о
D)85о
E)30о
F)125о
G)105о
H)25о
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)3 м/с
B)9 м/с
C)6 м/с
D)18 км/сағ
E)10,2 км/сағ
F)10,8 км/сағ
G)5 м/с
H)21,6 км/сағ
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)25 мкФ
B)50 пФ
C)25 пФ
D)1 пФ
E)5·10-11Ф
F)2,5·10-11 Ф
G)2,5 ·10-5 Ф
H)10-12 Ф
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)2 e
B)
C)1e
D)
E)
F)-2e
G)
H)0
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)
B)
C)тік жоғары
D)тік төмен
E)
F)
G)вертикальмен 60о бұрыш жасай
H)
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈361010 Па.
C)≈91012 Па
D)≈18109 Па.
E)≈181010 Па
 
F)≈101011 Па.
G)≈91010 Па.
H)≈81012 Па.
25-НҰСҚА
1. Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)электрлік толқындар
C)электромагниттік толқындар
D)көлденең толқындар
E)магниттік толқындар
2. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)0,45 кДж
B)4,5 кДж
C)27 кДж
D)2,7 кДж
E)45 кДж
3. Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)4π с
C)0,02π с
D)0,002π с
E)0,4π с
4. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)эхолокация
B)тембр
C)резонанс
D)жаңғырық
E)реверберация
5. Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)Д.Бернулли
B)Дж.Джоуль
C)О.Штерн
D)Дж.Максвелл
E)Р.Броун
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)T const
B)
C)
D)
E)
7. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
D)контурдың индуктивтігіне
E)контурдың магнит индукциясына
9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кадмий
B)кобальт
C)графит
D)гранит
E)кремний
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)6 Ом
C)7 Ом
D)3 Ом
E)4 Ом
11. Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
A)4 Н
B)8 Н
C)2,5 Н
D)3 Н
E)5,5 Н
12. Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 34%
B)≈ 36%
C)≈ 0,1%
D)≈ 29%
E)≈ 100%
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,1 см
B)1,5 см
C)0,75 см
D)0,375 см
E)0,3 см
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есекемиді
B)3,2 есе кемиді
C)1,6 есе артады
D)өзгермейді
E)1,6 есе кемиді
15. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)45м
B)35м
C)75м
D)65м
E)55м
17. t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)33°C.
B)10°C.
C)25°C.
D)20°C.
E)15°C.
18. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1000 м/с
B)250 м/с
C)1200 м/с
D)750 м/с
E)500 м/с
19. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
 
B)M = IBS sin
C)M = IBS
D)M = 
E)M = F
20. Массасы 78 кгағаштолықжанғандабөлінетінэнергияесебіненбалқитыналюминиймассасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)1,5 т
C)2,5 т
D)2000 т
E)2 т
21. 36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)30 м/с
B)65 м/с
C)50 м/с
D)25 м/с
E)60 м/с
F)20 м/с
G)35 м/с
H)10 м/с
22. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
A)20 с
B)2 с
C)30 с
D)3 с
E)1 с
F)5 с
G)4 с
H)50 с
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)4
B)8
C)2
D)1
E)6
F)7
G)5
H)3
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)тәж
B)иондану
C)солғын
D)ұшқындық
E)эмиссия
F)гальванопластика
G)электролиз
H)рекомбинация
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)450
B)1050
C)300
D)1250
E)1650
F)2050
G)850
H)250
26. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)10 м
B)3 м
C)15 м
D)12 м
E)7 м
F)9 м
G)5 м
H)18 м
27. 1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)10 м
B)0,1 см
C)100 см
D)10 см
E)0,1 м
F)0,01 см
G)1 см
H)0,01 м
28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)6,2210-20 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)62,210-26 Дж
D)62,210-27 Дж
E)6,810-19 Дж
F)6810-20 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6,810-20 Дж
29. Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)жоғарылайды
B)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C)сұйық бетінін ауданына
D)төмендейді
E)анықталмайды
F)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
G)өзгермейді
H)мұздың көлеміне байланысты
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)54 см
B)42 см
C)64 см
D)0,48 м
E)0,64 м
F)48 см
G)0,54 м
H)0,42 м
26-НҰСҚА
1.Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 15 Дж
C)15 Дж; 0 Дж
D)22,5 Дж; 15 Дж
E)7,5 Дж; 7,5 Дж
2.Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/кг
B)Н∙с
C)Н/м2
D)Н∙м
E)Н/м
3.Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
D.
E).
4.Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
 
A)> 0
B)< 0
C)= 0
D)≥ 0
E)≠ 0
 5.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)28 К
D)112 К
E)217 К
6.Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C
D)
E)
7.-53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)230 К
B)250 К
C)260 К
D)220 К
E)240 К
8.Эквипотенциал бет үшін
A)F= const
B)E= const
C)≠ const
D)q = const
E)= const
9.Абсолют қара дене
A)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
 B)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
C)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
D)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаныбезендіру қажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)24
C)2
D)4
E)20
11.Қатаңдығы 1 кН/м серіппені 6 см-ге созды. Серіппені қосымша 6 см-ге созу үшін қажетті жұмыс
A)7,2 Дж
B)5,4 Дж
C)5,4 кДж
D)54 Дж
E)72 Дж
12.Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
 
A)661 кПа
B)115 кПа
C)197,5 кПа
D)187,5 кПа
E)285 кПа
13.Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса, олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)6 см
D)5 см
E)4 см
14.Ақ жарықты спектрге жіктеуге болатын оптикалық құралдар
A)фотоэлемент
B)микроскоп
C)перископ
D)призма
E)поляризатор
15.Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16.Иіндік ұштарына 5 Н және 15 Н күштер әсер етеді. Иіндік ұзындығы 1 м. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, оның тіреу нүктесінің орналасуы
A)15 Н күштен 30 см қашықтықта.
B)15 Н күштен 45 см қашықтықта.
C)15 Н күштен 25 см қашықтықта.
D)15 Н күштен 35 см қашықтықта.
E)15 Н күштен 50 см қашықтықта.
17.Беті ашық вертикаль орналасқан цилиндр ыдысқа массасы  m  ауыр поршень орнатылады, цилиндрдің көлденең қимасының ауданы S поршень ауданына тең.  Тербелген поршеньнің үдеуі а=0 болатын мезеттегі поршень астындағы газдың қысымы
(Атмосфералық қысым . Үйкеліс ескерілмейді.)
A)
B)
C)
D)
E)
18.Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)8,07 мТл
B)2,5 мТл
C)4 мТл
D)0,04 мТл
E)1,02 мТл
19.Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1200 м/с
B)1000 м/с
C)750 м/с
D)250 м/с
E)500 м/с
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)10
C)1,5
D)15
E)2
21.Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)лездік жылдамдық
B)уақыт
C)бастапқы координата
D)жол
E)үдеуі
F)бастапқы  жылдамдық
G)жылдамдық
H)орын ауыстыру
22.36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)35 м/с
B)60 м/с
C)20 м/с
D)50 м/с
E)30 м/с
F)65 м/с
G)10 м/с
H)25 м/с
23.Идеал газ күйінің теңдеуі
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)2500 Ом
B)40·10-2Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,5·10-3 Ом
E0,4 Ом
F)0,2 кОм
G)2,50 кОм
H)200 Ом
25.Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)үлкейтілген
D)жалған
E)тура
F)өзгермеген
G)төңкерілген
H)кішірейтілген
26.Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)300 м
B)0,3 км
C)400 м
D)500 м
E)0,2 км
F)0,4 км
G)0,5 км
H)200 м
27.Индуктивтігі 66·10-3 Гн катушкадағы 4 А ток 0,012 с уақытта жоғалса, катушканың индукциялық ЭҚК-інің мәні
A)3 В
B)30 В
C)220 В
D)22 В
E)2200 В
F)2,2 В
G)0,22 В
H)0,3 В
28.Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)1∙1017
B)3,5∙1017
C)0,2∙1018
D)2∙1017
E)0,1∙1018
F)2,4∙1017
G)0,3∙1018
H)3∙1017
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30.Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)42 см
B)0,54 м
C)0,48 м
D)0,64 м
E)48 см
F)64 см
G)0,42 м
H)54 см
27-НҰСҚА
1.Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)80 км; 0
B)16 км; 0
C)800 м; 800 м
D)80 м; 800 м
E)800 км; 80 м
2.Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 0 Дж
C)15 Дж; 15 Дж
D)7,5 Дж; 7,5 Дж
E)22,5 Дж; 15 Дж
3.Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)магниттік толқындар
C)көлденең толқындар
D)электрлік толқындар 
E)электромагниттік толқындар
4.Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)4,5 кДж
B)45 кДж
C)27 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5.Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)20%
B)0,2%
C)0,02% 
D)2%
E)200%
6.Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 30%
C)≈ 46%
D)≈ 77%
E)≈ 39%
7.Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)698°С
C)152°С
D)425°С
E)253°С
8.Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
A)электр заряды
B)өрістің жұмысы 
C)ток күші
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9.Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 4
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)1, 2 және 3
E)2 және 3
11.Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
A)4 Н
B)3 Н
C)5,5 Н
D)8 Н
E)2,5 Н
12.Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)400 м/с
C)900 м/с
D)450 м/с
E)700 м/с
13.Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1,5 с
B)0,5 с
C)2,5 с
D)1 с
E)2 с
14.Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)30 Мм/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 м/с
D)3∙108 м/с
E)3∙106 км/с
15.Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)4 есе кемиді
C)өзгермейді
D)4 есе артады
E)2 есе кемиді
16.Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)50%
B)25%
C)86%
D)100%
E)75%
17.t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)10°C.
B)20°C.
C)33°C.
D)15°C.
E)25°C.
18.Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)6 сағ
B)8 сағ
C)2 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19.Ішкі кедергісі  2 Ом, ЭҚК-і 8 В және сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен   1 А ток жүреді . Сыртқы кедергіні  3 есе арттырса, тізбектен өтетін ток шамасы
A)2 А
B)0,5 А
C)2,5 А
D)0,4 А
E)4 А
20.Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)Н
B) Н
C)1 Н
D) Н
E) Н
21.Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,07 кДж
B)0,08 кДж
C)0,8 гДж
D)80 Дж
E)70 Дж
F)0,9 гДж
G)0,09 кДж
H)90
22. ДжЛифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)2400 с
B)240 с
C)20000 мс
D)300 с
E)200 с
F)24000 мс
G)30000 мс
H)20 с
23.Идеал газ күйінің теңдеуі 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)50 мДж
B)25 мДж
C)0,025 Дж
D)2,5·10-2Дж
E)5·10-2Дж
F)20 Дж
G)0,02 кДж
H)0,05 Дж
25.Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)төңкерілген
C)өзгермеген
D)тура
E)кескін шықпайды
F)үлкейтілген
G)кішірейтілген
H)жалған
26.Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)4 м
B)2 м
C) м
D) м
E)2 м
F)2м 
G)2 м
H) м
27.Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4∙103 м
B)≈6,28 км
C)≈6,28∙103 м
D)≈37,7∙103 м
E)≈27,2∙103 м
F)≈27,2 км
G)≈37,7 км
H)≈31,4 км
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)1e
B)2 e
C)
D)-2e
E)
F)
G)0
H)
29.Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)8,3 м/с
B)4 м/с
C)16 м/с
D)4,4 м/с
E)6 м/с
F)6,4 м/с
G)12 м/с
H)10 м/с
30.Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈18109 Па.
C)≈91012 Па
D)≈81012 Па.
E)≈181010 Па
F)≈361010 Па.
G)≈101011 Па.
H)≈91010 Па.
28-НҰСҚА
1.Жиіліктің белгіленуі
A)λ
B)
C)ν
D)Т
E)t
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)4 м/с2
B)2 м/с2
C)3 м/с2
D)1 м/с2
E)5 м/с2
3.Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,4 кДж
B)2,6 Дж
C)2,6 кДж
D)3,6 кДж
E)2,4 Дж
4.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; -1 м/с2
B)3 м/с2; 1 м/с2
C)1 м/с2; 1 м/с2
D)1 м/с2; 3 м/с2
E)-1 м/с2; 1 м/с2
5.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)217 К
D)112 К
E)28 К
6.Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 39%
B)≈ 23%
C)≈ 46%
D)≈ 30%
E)≈ 77%
7.Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
8.Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
B)жылулық  өтімділік
 C)магниттік өтімділік
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)салыстырмалы электрлік өтімділік
9.Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈9·1014 Гц
B)≈5·1013 Гц
C)≈1016 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈9·1015 Гц
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)2 және 3
E)1 және 4
11.Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)30 м/с
C)24 м/с
D)25,6 м/с
E)23 м/с
12.Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)400 Дж.
B)300 Дж.
C)800 Дж.
D)500 Дж.
E)200 Дж.
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)6·10-2 Вб/с
B)1,7 Вб/с
C)0,6 Вб/с
D)100 Вб/мин
E)3600 Вб/мин
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мм
B)45 нм
C)0,45 нм
D)45 мкм
E)0,45 мкм
15.Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)өзгермейді
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)2,5 м/c
B)6 м/c
C)3,5 м/c
D)7 м/c
E)4 м/c
17.400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 28 кВт
C)≈ 30%; ≈ 83 кВт
D)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
E)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
18.Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)2 сағ
B)8 сағ
C)6 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19.Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)0,2 А
C)0,5 А
D)3 А
E)2 А
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2,5 т
B)2 т
C)1,5 т
D)2000 т
E)1 т
21.Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈0,35дм/с
B)≈0,035 м
C)≈590 см
D)≈0,5 м.
E)≈5,9 м
F)≈50 см.
G)≈3,5 см.
H)≈59 дм
22.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)2,5 Н∙м
B)1,5 Н∙м
C)1500 мН∙м
D)1,2 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)1200 мН∙м
H)2500 мН∙м
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 
A)20 Ом
B)50 Ом
C)200 Ом
D)0,05 кОм
E)0,2 кОм
F)2 Ом
G)2·10-2  Ом
H)2·102 Ом
25.Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)өзгермеген
B)жалған
C)тура
D)төңкерілген
E)үлкейтілген
F)кескін шықпайды
G)кішірейтілген
H)шын
26.Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)-17 м/с
C)20 м/с
D)3t - 5t 2
E)3-5t
F)3t + 5t 2
G)23 м/с
H)-6 м/с
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A) Н
B)парабола
C)Н
D)гипербола
E)түзу
F)шеңбер
G) Н
H)Н
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-26 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,810-21 Дж
E)62,210-27 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,2210-20 Дж
H)6810-20 Дж
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30.Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,5 мм
B)0,4 мм
C)0,9 мм
D)0,85 мм
E)76 мм
F)0,2 мм
G)0,3 мм
H)0,6 мм
29-НҰСҚА
1. Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)тербеліс амплитудасы
B)толқын жылдамдығы
C)тербеліс қаттылығы
D)тербеліс жылдамдығы
E)толқын ұзындығы
2. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 
A)4 с ; 0,25 Гц
B)0,25 с ; 4 Гц
C)25 с ; 4 Гц
D)2,5 с ; 4 Гц
E)0,25 с ;40 Гц
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)0,1 кН
B)1 кН
C)10 Н
D)100 мН
E)1 Н
4. Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
 
A)F= - 0,8cos2t
B)F= - 0,8sin2t
C)F= - 0,1cos2t
D)F= 0,8sin2t
E)F= 0,8cos2t
5. Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)адиабаталық
B)изобаралық
C)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
D)изотермиялық
E)изохоралық
6. Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)психрометр
B)гигрометр
C)анероид
D)барометр
E)термометр
7.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
C)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
8. Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
 
A)тұрақты болады
B)нөлге тең  болады
C)ең үлкен мәнге ие болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9. α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)25 А
B)5 А
C)2,5 А
D)10 А
E)6 А
11. Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)3 есе ұзарту қажет
B)9 есе ұзарту қажет
C)3 есе кеміту қажет
D)9 есе кеміту қажет
E)өзгерту қажет емес
12. Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
13. Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)2 Гн
D)3 Гн
E)4 Гн
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)8 мин
B)6,2 мин 
C)5 мин
D)8,31 мин
E)7,31 мин
 15. Идеал жылумашинасыныңқыздырғышыныңтемпературасытоңазытқыштың  температурасының 2,5 есеартық.  Жылумашинасының  ПӘК-і
A)30 %
B)25 %
C)40 %
D)75 %
E)60 %
16. Бірдей уақыт ішінде бірінші математикалық маятник 50, ал екіншісі 30 тербеліс жасайды. Олардың біреуі екіншісінен 32 см қысқа болса, әрбір маятниктің ұзындығы
A)0,18 м; 0,5 м
B)0,18 см; 0,5 см
C)0,18 м; 32 м
D)18 м ; 0,5 м
E)0,32 м; 0,18 м
 17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 3Т1.
C)Т2 = 4Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
B)1,15 мкА
C)11,5 А
D)115 А
E)11,5 кА
 19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,03 мВб
C)2,5 мВб
D)30 мВб
E)0,3 кВб
 20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21. Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6000 Па
B)60 Па
C)6 кПа
D)600 кПа
E)60 МПа
F)6 Па
G)600 Па
H)0,6 Па
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)180о
B)60о
C)90о
D)парраллель
E)
F)перпендикуляр
G)45о
H)π
23. Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)5,75·106 Дж
B)4,8·106 Дж
C)2,875 МДж
D)5750 кДж
E)5,75 МДж
F)2875 кДж
G)2,875·106Дж
H)4,8 МДж
24. Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген элктромагниттік толқын жиілігі ()
A)500 кГц
B)204 кГц
C)300 нГц
D)750 пГц
E)1000 мГц
F)780 МГц
G)0,566 Гц
H)0,871 Гц
25. Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
B)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
C)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
F)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
26. Бастапқы жылдамдығы 2 м/с бірқалыпты үдемелі қозғалған дене 2 с-та жылдамдығын 12 м/с-қа дейін жеткізсе, жүрген жолы және орташа жылдамдығы
A)6 м
B)10 м
C)9 м/с
D)7 м/с
E)14 м
F)5 м/с
G)18 м
H)3 м/с
27. Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)5 ·103 В
C)9 кВ
D) 9 ·103 В
E)7·103 В
F)2·103 В
G)2 кВ
H)7 кВ
28. Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)1760 мВ
B)0,6 В
C)0,202 В
D)303 В
E)В
F)0,303 В
G)606 В
H)1,76 В
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)62,5 км/сағ
B)10,5 м/с
C)50 км/сағ
D)19,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)17,4 м/с
G)13,9 м/с
H)70 км/сағ
30. Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)
B)480 К
C)
D)
E)280 К
F)320 К
G)
H)250 К
30-НҰСҚА
1. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдар мен сұйықтарда
B)қатты денелерде
C)барлық ортада
D)газдарда
E)сұйықтарда
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)масса
B)тығыздық
C)жол
D)энергия
E)орын ауыстыру
3. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)2,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)1,5 м/с
4. Серіппелі маятник жүгінің массасы 0,16 кг, ал серіппесінің қатаңдығы 4 Н/м болса, серпімділік күшінің әсерінен болатын гармоникалық тербелістердің периоды
A)0,3 с
B)0,6 с
C)0,2 с
D)0,5 с
E)0,4 с
5. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 69%
D)≈ 79%
E)≈ 59%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 39%
C)≈ 77%
D)≈ 30%
E)≈ 46%
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
B)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
C)энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
E)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
 
A)15 кг
B)5 кг
C)10 кг
D)1 кг
E)20 кг
9. Күміс   атомындағы  протондар  саны
 
A)60
B)108
C)107
D)47
E)0
10. Жабықыдыстардағыгаздың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымыүлкеныдыс

A)1
B)5
C)4
D)3
E)2
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,25 м
B)0,5 м
C)5 см
D)5 мм
E)55 мм
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)900 м/с
B)700 м/с
C)400 м/с
D)450 м/с
E)500 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)2 с
B)1,5 с
C)0,5 с
D)1 с
E)2,5 с
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мкм
B)0,45 мм
C)45 нм
D)45 мкм
E)0,45 нм
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
C)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
D)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
E)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)4 есе артады.
B)8 есе артады.
C)2 есе артады.
D)16 есе артады.
E)өзгермейді.
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
C)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
D)≈ 30%; ≈ 28 кВт
E)≈ 30%; ≈ 83 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)3 А
C)0,5 А
D)0,2 А
E)2 А
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)2,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)0,3 ∙ 10-9 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)6,3 ∙ 109 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)1 Н
B) Н
C) Н
D) Н
E)Н
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,09 кДж
B)0,08 кДж
C)80 Дж
D)0,9 гДж
E)0,8 гДж
F)70 Дж
G)90 Дж
H)0,07 кДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)20 м/с2
B)0,0020 км/с2
C)1,5 м/с2
D)25 м/с2
E)2,0 м/с2
F)0,0015 км/с2
G)15 м/с2
H)2,5 м/с2
23. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)20 м/с2
B)0,0020 км/с2
C)1,5 м/с2
D)25 м/с2
E)2,0 м/с2
F)0,0015 км/с2
G)15 м/с2
H)2,5 м/с2
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)электролиз
B)гальванопластика
C)солғын
D)тәж
E)эмиссия
F)рекомбинация
G)ұшқындық
H)иондану
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)1250
B)300
C)850
D)250
E)2050
F)1050
G)1650
H)450
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)Н·м/с
 
B)H·с/м
C)кг·м/с
D)Н·м
E)кг·м 2 /с2
F)Дж·с/кг
G)кг/м·с
H)Н·с
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)6 Ом
C)15 Ом
D)50 Ом
E)20 Ом
F)10 Ом
G)2 Ом
H)5 Ом
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)1,5 мин
B)0,025 cағ
C)60 с
D)1 мин
E)90 с
F)1,3 мин
G)80 с
H)0,016 сағ
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)0,54 м
B)54 см
C)42 см
D)0,48 м
E)48 см
F)0,64 м
G)0,42 м
H)64 см
31-НҰСҚА
1. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
 
D).
E).
2. Дененің тірекке түсіретін күші
A)тартылыс күші
B)дененің ауырлық күші
C)дененің салмағы
D)серпімділік күші
E)тіректің реакция күші
3. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)2 м/с ; -1 м/с
B)3 м/с; -1 м/с
C)3 м/с;1 м/с
D)3 м/с; 2 м/с
E)2 м/с; 1 м/с
4. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалысқа қарсы бағыттас
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
5. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)импульстің сақталу заңы
B)Авогадро заңы
C)термодинамиканың 1-ші заңы
D)термодинамиканың 2-ші заңы
E)механикалық энергияның сақталу заңы
6. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 59%
C)≈ 79%
D)≈ 69%
E)≈ 39%
7. Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)өзгермейді
C)2 есе кемиді
D)4 есе кемиді
E)2 есе артады
8. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/Кл
C)Дж/Кл
D)В/м2
E)Н∙м
9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)460 нм
B)660 нм
C)560 нм
D)360 нм
E)760 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)1 және 2
C)тек 2
D)2 және 3
E)тек 3
11. Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)20 Н/м
C)80 Н/м
D)16 Н/м
E)30 Н/м
12. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
A)187,5 кПа
B)661 кПа
C)285 кПа
D)115 кПа
E)197,5 кПа
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)4 см
D)6 см
E)5 см
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
A)60º
B)90º
C)0
D)80º
E)40º
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)өзгермейді
C)2 есе артады
D)2 есе кемиді
E)4 есе артады
16. Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18. Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)1,02 мТл
B)0,04 мТл
C)2,5 мТл
D)4 мТл
E)8,07 мТл
19. Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
 
A)≈50,6 мДж
B)≈45 мДж
C)≈36 мДж
D)≈20 мДж
E)≈15 мДж
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,75
C)≈0,45
D)≈0,55
E)≈0,67
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)1,46 м/с 2
B)0,023 рад/с
C)0,02 рад/с
D)0,012 м/с 2
E)50,24 с
F)0,125 рад/с
G)25,12 с
H)1,25 м/с 2
22. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)170 см
B)20 дм
C)1,7 м
D)2 м
E)6,8 м
F)200 см
G)17 дм
H)68 дм
23. Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
B)күн көзіне қойылған мұздың еруі
C)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
D)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
E)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
F)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
G)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
H)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
24. Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)40·10-2Ом
B)2,5·10-3 Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,50 кОм
E)200 Ом
F)2500 Ом
G)0,2 кОм
H)0,4 Ом
25. Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)өзгермеген
D)төңкерілген
E)кішірейтілген
F)жалған
G)үлкейтілген
H)тура
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)10,2 км/сағ
B)21,6 км/сағ
C)18 км/сағ
D)3 м/с
E)9 м/с
F)5 м/с
G)10,8 км/сағ
H)6 м/с
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙10-10 Н
B)2,56 кН
C)2,56 нН
D)2,56∙10-9 Н
E)2,56∙10-6 Н
F)2,56∙109 Н
G)2,56 МН
H)2,56∙10-8 Н
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)20 кДж
B)15 кДж
C)37,5 кДж
D)1662 Дж
E)2·103Дж
F)16,62 кДж
G)9972 Дж
H)1500 Дж
 
32-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)80 км; 0
B)16 км; 0
C)800 м; 800 м
D)80 м; 800 м
E)800 км; 80 м
2. Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 0 Дж
C)15 Дж; 15 Дж
D)7,5 Дж; 7,5 Дж
E)22,5 Дж; 15 Дж
3. Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)магниттік толқындар
C)көлденең толқындар
D)электрліктолқындар
E)электромагниттік толқындар
4. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)4,5 кДж
B)45 кДж
C)27 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)20%
B)0,2%
C)0,02%
D)2%
E)200%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 30%
C)≈ 46%
D)≈ 77%
E)≈ 39%
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)698°С
C)152°С
D)425°С
E)253°С
8. Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
A)электр заряды
B)өрістің жұмысы
C)ток күші
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 4
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)1, 2 және 3
E)2 және 3
11. Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
A)4 Н
B)3 Н
C)5,5 Н
D)8 Н
E)2,5 Н
12.Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)400 м/с
C)900 м/с
D)450 м/с
E)700 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1,5 с
B)0,5 с
C)2,5 с
D)1 с
E)2 с
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)30 Мм/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 м/с
D)3∙108 м/с
E)3∙106 км/с
15.Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)4 есе кемиді
C)өзгермейді
D)4 есе артады
E)2 есе кемиді
16.Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)50%
B)25%
C)86%
D)100%
E)75%
17. t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)10°C.
B)20°C.
C)33°C.
D)15°C.
E)25°C.
18.Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)6 сағ
B)8 сағ
C)2 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19. Ішкі кедергісі  2 Ом, ЭҚК-і 8 В және сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен   1 А ток жүреді . Сыртқы кедергіні  3 есе арттырса, тізбектен өтетін ток шамасы
A)2 А
B)0,5 А
C)2,5 А
D)0,4 А
E)4 А
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)Н
B) Н
C)1 Н
D) Н
E) Н
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,07 кДж
B)0,08 кДж
C)0,8 гДж
D)80 Дж
E)70 Дж
F)0,9 гДж
G)0,09 кДж
H)90 Дж
22.Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)2400 с
B)240 с
C)20000 мс
D)300 с
E)200 с
F)24000 мс
G)30000 мс
H)20 с
23. Идеал газ күйінің теңдеуі
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)50 мДж
B)25 мДж
C)0,025 Дж
D)2,5·10-2Дж
E)5·10-2Дж
F)20 Дж
G)0,02 кДж
H)0,05 Дж
25. Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)төңкерілген
C)өзгермеген
D)тура
E)кескін шықпайды
F)үлкейтілген
G)кішірейтілген
H)жалған
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)4 м
B)2 м
C) м
D) м
E)2 м
F)2м
G)2 м
H) м
27. Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4∙103 м
B)≈6,28 км
C)≈6,28∙103 м
D)≈37,7∙103 м
E)≈27,2∙103 м
F)≈27,2 км
G)≈37,7 км
H)≈31,4 км
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)1e
B)2 e
C)
D)-2e
E)
F)
G)0
H)
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)8,3 м/с
B)4 м/с
C)16 м/с
D)4,4 м/с
E)6 м/с
F)6,4 м/с
G)12 м/с
H)10 м/с
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈18109 Па.
C)≈91012 Па
D)≈81012 Па.
E)≈181010 Па
F)≈361010 Па.
G)≈101011 Па.
H)≈91010 Па.
33-НҰСҚА
1.Дененің тірекке түсіретін күші
A)дененің ауырлық күші
B)серпімділік күші
C)дененің салмағы
D)тіректің реакция күші
E)тартылыс күші
2.Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)ән
B)Тон
C)амплитуда
D)тембр
E)шу
3.Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)0,4π с
C)0,002π с
D)4π с
E)0,02π с
4.Әрбір планета бір фокусында Күн орналасқан эллипстік орбита бойымен қозғалады деген тұжырым
A)Кеплердің 2-ші заңы
B)Ньютонның 2-ші заңы
C)Кеплердің 1-ші заңы
D)Ньютонның 1-ші заңы
E)Кеплердің 3-ші заңы
5.25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B≈ 39%
C)≈ 59%
D)≈ 69%
E)≈ 79%
6.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
C)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
7.Қалыпты жағдайда кез-келген газдың 1 молінің алатын көлемі
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К; R=8,31Дж/К∙моль)
A)≈44,8 л
B)≈11,2 л
C)≈22,6 л
D)≈5,6 л
E)≈33,6 л
8.Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)В/м2
C)Н∙м
 DДж/Кл
E)Н/Кл
9.Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кремний
B)кадмий
C)кобальт
D)гранит
E)графит
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)1 және 2
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11.10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)120 Дж
C)210 Дж
D)250 Дж
E)150 Дж
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-22,5 МДж
B)-225 кДж
C)0
D)22,5 МДж
E)225 кДж
13.Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)3 Гн
D)4 Гн
E)2 Гн
14.Айдан Жерге дейін жарық 1,28 с-та жүріп өтсе олардың арақашықтығы
 (с = 3∙108 м/с)
A)7,8∙105 км
B)4,84∙105 км
C)3,84∙105 км
D9∙105 км
E)2,8∙105 км
15.Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
C)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
D)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
E)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4 м/c
B)6 м/c
C)2,5 м/c
D)7 м/c
E)3,5 м/c
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)37°C
C)10°C.
D)15°C.
E)20°C.
18.q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B≈6,8 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈1,08 ∙105 В/м
19.Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)3,48  мДж.
B)1,65 мДж.
C)2,88 мДж.
D)2,48 мДж.
E)4,88 мДж.
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)10
B)2
C)2,5
D)1,5
E)15
21.Бір нүктеден қарама-қарсы бағытта 25 м/с және 20 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалған автомобильдердің 3 с-тан кейінгі жүрген жолдары және арақашықтары
A)75 м
B)20 м
C135 м
D)70 м
E)15 м
F)30 м
G)60 м
H)150 м
22.Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)күш
B)орын ауыстыру
C)уақыт
D)температура
Eкөлем
F)масса
G)үдеу
H)аудан
23.Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
B)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
C)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
D)күн көзіне қойылған мұздың еруі
E)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
F)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
G)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
H)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
24.5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
A)I = 2,5 кА
B)I = 100А
C)I = 20А
D)I = 2500 А
E)I = 10-2А
F)I = 0,1кА
G)I = 25·102А
H)I = 102А
25.Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)жалған
E)тура
F)үлкейтілген
G)өзгермеген
H)төңкерілген
26.Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4,75 м/с
B)6 м/с
C)3,75 м/с
D)5 м/с
E)2,75 м/с
F)4 м/с
G)3 м/с
H)2,5 м/с
27.Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B2 кВ
C)5 ·103 В
D)7 кВ
E)7·103 В
F)9 кВ
G)2·103 В
H)9 ·103 В
28.Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)3∙1017
B)2,4∙1017
C)3,5∙1017
D)2∙1017
E)0,3∙1018
F)0,1∙1018
G)0,2∙1018
H)1∙1017
29.Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
A)-5 Н
B)12 кг
C)4 кг
D)-2 Н
E)7 кг
F)7 Н
G)4 Н
H)0,70 кг
30.t1 = 80оC-тағы  200 г суды t2 = 20оС-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A39оC
B)20оC
C)37оC
D)10оC
E)15оC
F)40оC
G)25оC
H)30оC
34-НҰСҚА
1. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 
A)0,25 с ;40 Гц
B)2,5 с ; 4 Гц
C)4 с ; 0,25 Гц
D)0,25 с ; 4 Гц
E)25 с ; 4 Гц
2. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 
B)T = 2π
C)T = 
D)T = 2π
E)T = 2π
3. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)0,75 кВт
B)30 кВт
C)15 кВт
D)3 кВт
E)10 кВт
4. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
B)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
5. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
B)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
C)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
D)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
E)энергияның сақталу және айналу заңы
6. Изобаралық процессінің шарты
A)T = const
B)m = const
C)ρ = const
D)р = const
E)V = const
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
8. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)660 нм
B)760 нм
C)360 нм
D)560 нм
E)460 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 2
B)1 және 2
C)тек 3
D)2 және 3
E)тек 1
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оныңмассасы
A)100 кг
B)150 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)125 кг
12. Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)800 Дж.
B)200 Дж.
C)400 Дж.
D)300 Дж.
E)500 Дж.
13. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы ( sin 300=0,5)
A)20 Тл
B)10 Тл
C)50 Тл
D)40 Тл
E)30 Тл
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 нм
 
B)45 мкм
C)0,45 мм
 
D)45 нм
E)0,45 мкм
 
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)2 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)55м
B)65м
C)45м
D)75м
E)35м
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 4Т1.
C)Т2 = Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = 3Т1.
18. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A)P = P0
B)P =2 P0
C) 
D) 
E) 
19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,3 кВб
 
C)0,03 мВб
 
D)30 мВб
 
E)2,5 мВб
 
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг,λал = 0,39 МДж/кг)
A)2000 т
B)2,5 т
C)1 т
D)2 т
E)1,5 т
21. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)3·102Дж
B)0,5кДж
C)500 Дж
D)5·102 Дж
E)50 Дж            
F)300 Дж
G)30 Дж
H)0,3кДж
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)
B)45о
C)180о
D)перпендикуляр
E)60о
F)90о
G)парраллель
H)π
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)эмиссия
B)гальванопластика
C)рекомбинация
D)тәж
E)иондану
F)ұшқындық
G)солғын
H)электролиз
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 B)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
C)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
G)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
H)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)2 м
B) м
C)2 м
D)2м
 
E) м
F)2 м
G)4 м
H) м
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі 
A)В
B)В
C)В
D)200 В
E)В
F)182 В
G)В
H)144 В
28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-27 Дж
B)62,210-26 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,2210-20 Дж
E)0,6210-24 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6810-20 Дж
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)4 м/с
B)4,4 м/с
C)6,4 м/с
D)6 м/с
E)10 м/с
F)16 м/с
G)12 м/с
H)8,3 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)10000 м
B)10 км
C)5000 м
D)100000 м
E)100 км
F)50 км
G)20 км
H)20000м
35-НҰСҚА
1. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
 B)сұйықтарда
C)газдар мен сұйықтарда
D)қатты денелерде
E)барлық ортада
2. Жиіліктің белгіленуі
A)t
B)
C)
D)Т
E)λ
3. υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)1 м/с2; 3 м/с2
 B)3 м/с2; -1 м/с2
 C)1 м/с2; 1 м/с2
D)-1 м/с2; 1 м/с2
 E)3 м/с2; 1 м/с2
 4. Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,6 Дж
B)3,6 кДж
C)2,6 кДж
D)2,4 Дж
E)2,4 кДж
5. Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,6 Дж
B)3,6 кДж
C)2,6 кДж
D)2,4 Дж
E)2,4 кДж
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)0-ге тең
 B)өзгермейді
C)артады
D)заттың тығыздығына байланысты
E)кемиді
7. Клапейрон теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
8. Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр заряды
B)өткізгіштік
 
C)электр кернеуі
D)электр тогы
E)электр тогы жұмысы
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)гравитациялық
B)электромагниттік және гравитациялық
C)электромагниттік
D)күшті ядролық
E)әлсіз ядролық
10. Жабық ыдыстардағы газдың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымы үлкен ыдыс

A)1
B)5
C)3
D)4
E)2
11. Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)25,6 м/с
C)30 м/с
D)24 м/с
E)23 м/с
12. 105 Па қысымдағы ауаның көлемі 0,8 м3. Ауаның көлемін 0,2 м3-ке дейін азайтқан кезде атқарылатын жұмыс
A)0
B)2·104 Дж.
C)6·10-4 Дж.
D)6·10-2 Дж.
E)6·104 Дж.
13. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 A)3 м
B)5 м
C)15 м
D)4 м
E)2 м
15. Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)220ºС
B)200ºС
C)150ºС                           
D)100ºС
E)110ºС
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)8 есе артады.
B)өзгермейді.
C)2 есе артады.
D)4 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 16%
B)≈ 18%
C)≈ 80%
D)≈ 20%
E)≈ 82%
18. Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
 B)11,5 А
 C)115 А
 D)11,5 кА
 E)1,15 мкА
19. Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
 A)≈20 мДж
B)≈15 мДж
C)≈36 мДж
D)≈50,6 мДж
E)≈45 мДж
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,55
B)≈0,25
C)≈0,67
D)≈0,45
E)≈0,75
21. Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6 кПа
B)6 Па
C)600 Па
D)60 Па
E)600 кПа
F)6000 Па
G)0,6 Па
H)60 МПа
22. Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈50 см.
B)≈3,5 см.
C)≈5,9 м
D)≈0,035 м
E)≈59 дм
F)≈590 см
G)≈0,5 м.
H)≈0,35дм/с
23. Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі
55 Ом. Спиральдегі ток күші
 
A)0,04 кА
B)0,004 кА
C)20 мА
D)2∙10-2 А
E)4 А
F)0,02 А
G)4∙102 А
H)40 А
25. Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)90o
 B)45o
 C)80o
 D)40o
 E)35o
 F)60o
 G)30o
H)50o
26. Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/с
B)4,75 м/с
C)2,75 м/с
D)3,75 м/с
E)2,5 м/с
F)3 м/с
G)4 м/с
H)5 м/с
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)50 Ом
C)2 Ом
D)5 Ом
E)15 Ом
F)6 Ом
G)20 Ом
H)10 Ом
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)1
B)
C)
D)
E)
F)-1
G)0
H)2
29. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)6 кг
B)5,75 кг
C)7,1 кг
D)4,35 кг
E)10 кг
F)5 кг
G)7,5 кг
H)14,2 кг
30. Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,6 мм
B)0,5 мм
C)0,85 мм
D)0,3 мм
E)0,9 мм
F)0,2 мм
G)76 мм
H)0,4 мм
 
36-НҰСҚА
1.Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)толқын жылдамдығы
B)тербеліс қаттылығы
C)толқын ұзындығы
D)тербеліс жылдамдығы
E)тербеліс амплитудасы
2.Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
E)қозғалысқа қарсы бағыттас
3.Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с;1 м/с
B)2 м/с ; -1 м/с
C)3 м/с; 2 м/с
D)3 м/с; -1 м/с
E)2 м/с; 1 м/с
4.Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8sin2t
B)F= - 0,1cos2t
C)F= 0,8cos2t
D)F= - 0,8cos2t
E)F= 0,8sin2t
5.Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)0,5 моль
B)0,25 моль
C)2 моль
D)4 моль
E)1 моль
6.Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
7.Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)изобаралық
B)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
C)изотермиялық
D)изохоралық
E)адиабаталық
8.Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
A)ток күші
B)өрістің жұмысы
C)электр заряды
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9.Бордың екінші постулаты
A)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
B)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
C)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
D)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
E)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
10.Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)7 Ом
B)10 Ом
C)4 Ом
D)6 Ом
E)3 Ом
11.Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)16 Н/м
C)20 Н/м
D)80 Н/м
E)30 Н/м
12.Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 100%
B)≈ 0,1%
C)≈ 34%
D)≈ 36%
E)≈ 29%
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)3600 Вб/мин
B)100 Вб/мин
C)1,7 Вб/с
D)6·10-2 Вб/с
E)0,6 Вб/с
14.Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108 м/с)
A)6,2 мин
B)8,31 мин
C)5 мин
D)8 мин
E)7,31 мин
15.Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)100ºС
B)150ºС                           
C)110ºС
D)220ºС
E)200ºС
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)100 H
B)150H
C)120 H
D)650 Н
E)750 Н
17.Қысымы 4·105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығы (= 32·10-3 , R=8,31)
A)≈9,62 кг/м3
B)≈24,5 кг/м3
C)≈96,2 кг/м3
D)≈4,81 кг/м3
E)≈2,45 кг/м3
18.Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)20%
B)50%
C)30%
D)80%
E)40%
19.Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 40 мА-ге өзгерткенде 0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 200 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы  (с = 3·108 м/с)
A)200 м
B)3,7 км
C)12 м
D)5,7 км
E)20 км
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)2000 т
C)1,5 т
D)2,5 т
E)2 т
21.Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)0,53 Гц
B)1,256 Гц
C)60 мГц
D)0,06 Гц
E)0,12 с -1
F)0,53 с-1
G)0,6 с -1
H)530 мГц
22.Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
A)2 с
B)4 с
C)30 с
D)50 с
E)20 с
F)1 с
G)3 с
H)5 с
23.Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)2
B)7
C)4
D)6
E)5
F)1
G)8
H)3
24.Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25.Геометриялық оптикаға тән құбылыстар
A)жарықтың химиялық әсері
B)көлеңкенің пайда болуы
C)полеризация
D)интерференция
E)фотоэффект
F)жарықтың сынуы
G)жарықтың шағылуы
H)дифракция
26.Ұзындығы , жиілігі ,  жылдамдықпен таралатын толқынның периодын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A)Н
B)шеңбер
C) Н
D)Н
E)парабола
F)түзу
G)гипербола
H) Н
28.Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)606 В
B)1,76 В
C)0,6 В
D)0,202 В
E)1760 мВ
F)В
G)303 В
H)0,303 В
29.Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
A)6000 мс
B)5200 мс
C)1,43 с
D)4000 мс
E)5,2 с
F)1400 мс
G)4 с
H)6 с
30.Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A)15000 МДж
B) кДж
C)  кДж
D)  Дж
E) Дж
F)150 МДж
G)1500 МДж
H) кДж
37-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 км; 80 м
C)80 км; 0
D)80 м; 800 м
E)800 м; 800 м
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)траекторияға перпендикуляр бағытталған
B)қозғалысқа қарсы бағыттас
C)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
D)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)с
C)кг/Н
D)м/с2
E)м
4. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)тон
B)шу
C)тембр
D)ән
E)амплитуда
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)4 моль
B)0,25 моль
C)1 моль
D)2 моль
E)0,5 моль
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)152°С
C)425°С
D)698°С
E)253°С
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың индуктивтігіне
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
 
D)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
E)контурдың магнит индукциясына
9. Абсолют қара дене
A)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
B)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
D)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)2,5 А
B)25 А
C)6 А
D)5 А
E)10 А
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)250 Дж
B)120 Дж
C)150 Дж
D)210 Дж
E)200 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-225 кДж
B)22,5 МДж
C)0
D)-22,5 МДж
E)225 кДж
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса, олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)3 см
B)5 см
C)4 см
D)2 см
E)6 см
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)3∙108 м/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 км/с
D)30 Мм/с
E)3∙106 м/с
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)8 есе кемиді
C)4 есе артады
D)8 есе артады
E)өзгермейді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)25%
B)86%
C)75%
D)50%
E)100%
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 20%
B)≈ 16%
C)≈ 18%
D)≈ 80%
E)≈ 82%
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
A)M = F
B)M = 
C)M = IBS sin
D)M = IBS
E)M = 
19. Амплитудалық модуляция
 
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту 
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 C)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 
D)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
E)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)15
C)2
D)10
E)1,5
21. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)6,8 м
B)170 см
C)2 м
D)1,7 м
E)200 см
F)17 дм
G)20 дм
H)68 дм
22. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1,5 Н∙м
B)1200 мН∙м
C)1,2 Н∙м
D)2,5 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)2500 мН∙м
H)1500 мН∙м
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)5
B)1
C)4
D)2
E)8
F)7
G)6
H)3
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,2 кОм
C)2·102 Ом
D)200 Ом
E)2·10-2  Ом
F)20 Ом
G)50 Ом
H)0,05 кОм
25. Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)тура
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)үлкейтілген
E)төңкерілген
F)жалған
G)өзгермеген
H)шын
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)23 м/с
 
B)-6 м/с
C)3-5t
D)3t - 5t 2
E)-17 м/с
F)20 м/с
G)3t + 5t 2
H)3-10t
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56 кН
B)2,56∙10-8 Н
C)2,56∙109 Н
D)2,56∙10-6 Н
E)2,56 МН
F)2,56∙10-10 Н
G)2,56∙10-9 Н
H)2,56 нН
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)15 %
B)80 %
C)75 %
D)1,5·108
E)3·107
F) 25 %
G)1,7·108
H)5·107
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)10,5 м/с
B)62,5 км/сағ
C)70 км/сағ
D)17,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)19,4 м/с
G)13,9 м/с
H)50 км/сағ
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)
16,62 кДж
B)1662 Дж
C)20 кДж
D)37,5 кДж
E)1500 Дж
F)2·103Дж
G)9972 Дж
H)15 кДж
38-НҰСҚА
1. Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 15 Дж
C)15 Дж; 0 Дж
D)22,5 Дж; 15 Дж
E)7,5 Дж; 7,5 Дж
2. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/кг
B)Н∙с
C)Н/м2
D)Н∙м
E)Н/м
3. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
A).
B).
C).
D).
E).
4. Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
A)> 0
B)< 0
C)= 0
D)≥ 0
E)≠ 0
5. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)28 К
D)112 К
E)217 К
6. Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
7. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)230 К
B)250 К
C)260 К
D)220 К
E)240 К
8. Эквипотенциал бет үшін
A)F= const
B)E= const
C)≠ const
D)q = const
E)= const
9. Абсолют қара дене
A)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды 
B)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
C)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
D)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)24
C)2
D)4
E)20
11. Қатаңдығы 1 кН/м серіппені 6 см-ге созды. Серіппені қосымша 6 см-ге созу үшін қажетті жұмыс
A)7,2 Дж
B)5,4 Дж
C)5,4 кДж
D)54 Дж
E)72 Дж
12. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
 A)661 кПа
B)115 кПа
C)197,5 кПа
D)187,5 кПа
E)285 кПа
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)6 см
D)5 см
E)4 см
14. Ақ жарықты спектрге жіктеуге болатын оптикалық құралдар
A)фотоэлемент
B)микроскоп
C)перископ
D)призма
E)поляризатор
15. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Иіндік ұштарына 5 Н және 15 Н күштер әсер етеді. Иіндік ұзындығы 1 м. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, оның тіреу нүктесінің орналасуы
A)15 Н күштен 30 см қашықтықта.
B)15 Н күштен 45 см қашықтықта.
C)15 Н күштен 25 см қашықтықта.
D)15 Н күштен 35 см қашықтықта.
E)15 Н күштен 50 см қашықтықта.
17. Беті ашық вертикаль орналасқан цилиндр ыдысқа массасы  m  ауыр поршень орнатылады, цилиндрдің көлденең қимасының ауданы S поршень ауданына тең.  Тербелген поршеньнің үдеуі а=0 болатын мезеттегі поршень астындағы газдың қысымы
(Атмосфералық қысым . Үйкеліс ескерілмейді.)
A)
B)
C)
D)
E)
18. Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)8,07 мТл
B)2,5 мТл
C)4 мТл 
D)0,04 мТл
E)1,02 мТл
19. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1200 м/с
B)1000 м/с
C)750 м/с
D)250 м/с
E)500 м/с
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)10
C)1,5
D)15
E)2
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)лездік жылдамдық
B)уақыт
C)бастапқы координата
D)жол
E)үдеуі
F)бастапқы  жылдамдық
G)жылдамдық
H)орын ауыстыру
22. 36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)35 м/с
B)60 м/с
C)20 м/с
D)50 м/с
E)30 м/с
F)65 м/с
G)10 м/с
H)25 м/с
23. Идеал газ күйінің теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)2500 Ом
B)40·10-2Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,5·10-3 Ом
E)0,4 Ом
F)0,2 кОм
G)2,50 кОм
H)200 Ом
25. Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)үлкейтілген
D)жалған
E)тура
F)өзгермеген
G)төңкерілген
H)кішірейтілген
26. Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)300 м
B)0,3 км
C)400 м
D)500 м
E)0,2 км
F)0,4 км
G)0,5 км
H)200 м
27. Индуктивтігі 66·10-3 Гн катушкадағы 4 А ток 0,012 с уақытта жоғалса, катушканың индукциялық ЭҚК-інің мәні
A)3 В
B)30 В
C)220 В
D)22 В
E)2200 В
F)2,2 В
G)0,22 В
H)0,3 В
28. Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)1∙1017
B)3,5∙1017
C)0,2∙1018
D)2∙1017
E)0,1∙1018
F)2,4∙1017
G)0,3∙1018
H)3∙1017
29. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)42 см
B)0,54 м
C)0,48 м
D)0,64 м
E)48 см
F)64 см
G)0,42 м
H)54 см
39-НҰСҚА
1. Түзу сызықты қозғалған дененің 6с жүрген жолы

A)6 м
B)96 м
C)54 м
D)36 м
E)27 м
2. Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)4 м/с2
B)0,6 м/с2
C)10 м/с2
D)0,4 м/с2
E)6 м/с2
3. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)80 Н
C)0,08 Н
D)8 Н
E)0,8 Н
4. υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; 1 м/с2
 B)1 м/с2; 3 м/с2
 C)-1 м/с2; 1 м/с2
 D)1 м/с2; 1 м/с2
E)3 м/с2; -1 м/с2
 5. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 A)≈2 моль
B)≈0,2 моль
C)≈200 моль
D)≈2000 моль
E)≈20 моль
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8. = формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)Кл
B)В/м
C)Дж
D)А ∙ с
E)Вт
 
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11. 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы
54 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы кездескен поездың ұзындығы
A)350 м
 B)200 м
 C)290 м
 D)220 м
 E)500 м
12. Массасы тұрақты идеал газдың 2930С температурадағы көлемі 3 м3. Сол қысымда және 5780С температурада газ көлемі
A)≈5,5 м3
B)≈4,5 м3
C)≈1,5 м3
D)≈2,5 м3
E)≈3,5 м3
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)нФ.
B)6,28Ф.
C)6,28 мкФ.
D)2,25 нФ.
E)Ф.
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)3,2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)1,6 есе кемиді
E)1,6 есе артады
15. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы тоңазытқыштың  температурасының 2,5 есе артық.  Жылу машинасының  ПӘК-і
A)40 %
B)25 %
C)30 %
D)75 %
E)60 %
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)кг/м3
B)
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18. Индукциясы 1 мТл, кернеулігі 0,5 ∙103 В/м магнит және электр өрістері өзара бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Осы өрісте бірқалыпты түзу сызықты қозғалу үшін электрон жылдамдығы
 A)8 ∙105  м/с
B)2 ∙105  м/с
C)5 ∙105  м/с
D)4,5 ∙105  м/с
E)2,9 ∙105  м/с
19. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A) 
B)P =2 P0
C) 
D)P = P0
E) 
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)Н
C) Н
D)1 Н
E) Н
21. Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)уақыт
B)температура
C)аудан
D)орын ауыстыру
E)масса
 F)күш
G)көлем
H)үдеу
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)45о
B)
C)180о
D)π
E)перпендикуляр
F)парраллель
G)90о
H)60о
23. 250 г суды 5°С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (c = 4200 Дж/кг·°C)
A)5250 Дж
B)4,25 кДж
C)6250 Дж
D)5,25 кДж
E)6,25 кДж
F)0,00425 МДж
G)0,00525 МДж
H)4250 Дж
24. Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)0,02 кДж
B)25 мДж
C)50 мДж
D)20 Дж
E)5·10-2Дж
F)0,05 Дж
G)0,025 Дж
H)2,5·10-2Дж
25. Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
B)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
C)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
E)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
G)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 H)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
26. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)7 м
B)3 м
C)9 м
D)12 м
E)15 м
F)10 м
G)18 м
H)5 м
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙109 Н
B)2,56∙10-9 Н
C)2,56 нН
D)2,56∙10-10 Н
E)2,56∙10-8 Н
F)2,56∙10-6 Н
G)2,56 кН
H)2,56 МН
28. Суретте сутегі атомының фотон шығару немесе жұту энергетикалық деңгейі көрсетілген, максимум толқын  ұзындықтағы фотон жұту деңгейлері және теңдеуі

A)4-1
B)Е4-Е2=h
C)Е2-Е1=h
D)1-3
E)Е4-Е1=h
F)Е3-Е1=h
G)1-2
H)4-2
29. Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)төмендейді
B)жоғарылайды
C)сұйық бетінін ауданына
D)мұздың көлеміне байланысты
E)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
F)анықталмайды
G)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
H)өзгермейді
30. t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈15о C
B)≈33оC
C)≈65оC
D)≈40оC
E)≈60оC
F)≈10оC
G)≈25оC
H)≈20оC
40-НҰСҚА
1. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)энергия
B)жол
C)тығыздық
D)масса
E)орын ауыстыру
2. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)9 есе кемиді
B)өзгермейді
C)3 есе артады
D)3 есе кемиді
E)9 есе артады
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)100 мН
B)0,1 кН
C)1 Н
D)10 Н
E)1 кН
4. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 м; 800 м
C)800 км; 80 м
D)80 км; 0
E)80 м; 800 м
5. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1027
B)6,02·1023
C)6,02·1021
D)6,02·1025
E)6,02·1019
6. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)термодинамиканың 1-ші заңы
B)термодинамиканың 2-ші заңы
C)Авогадро заңы
D)механикалық энергияның сақталу заңы
E)импульстің сақталу заңы
7. Газдың абсолют температураны 16 есе арттырған кезде молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы
A)өзгермейді
B)4 есе артады
C)16 есе артады
D)16 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8. Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы электрлік өтімділік
B)жылулық  өтімділік
C)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)магниттік өтімділік
9. Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈5·1013 Гц
B)≈9·1014 Гц
C)≈9·1015 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈1016 Гц
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)1 және 4
D)төртеуі де
E)2 және 3
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)28,7 г/м3
B)58,4 г/м3
C)38,4 кг/м3
D)38,4 г/м3
E)24,4 г/м3
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,75 см
B)0,1 см
C)0,3 см
D)0,375 см
E)1,5 см
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)8 мин
B)8,31 мин
C)7,31 мин
D)6,2 мин
E)5 мин
 15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16. Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
B)≈ 30%; ≈ 83 кВт
C)≈ 30%; ≈ 28 кВт
D)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
E)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)0,2 А
B)4 А
C)3 А
D)2 А
E)0,5 А
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)7,2 кВ/м
B)25,2 кВ/м
C)6,4 кВ/м
D)0 В/м
E)48 кВ/м
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,45
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)0,023 рад/с
B)0,02 рад/с
C)0,125 рад/с
D)25,12 с
E)50,24 с
F)1,46 м/с 2
G)1,25 м/с 2
H)0,02 м/с 2
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
B)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
C)дене үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
G)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
H)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (мА) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы         (с =3∙108 м/с)
A)20 м
B)300 cм
C)3 м
D)5 м
E)15 м
F)2 км
G)0,005 м
H)0,15 км
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)155о
B)45о
C)175о
D)85о
E)30о
F)125о
G)105о
H)25о
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A) 3 м/с
B)9 м/с
C)6 м/с
D)18 км/сағ
E)10,2 км/сағ
F)10,8 км/сағ
G)5 м/с
H)21,6 км/сағ
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)25 мкФ
B)50 пФ
C)25 пФ
D)1 пФ
E)5·10-11Ф
F)2,5·10-11 Ф
G)2,5 ·10-5 Ф
H)10-12 Ф
28 . Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)2 e
B)
C)1e
D)
E)
F)-2e
G)
H)0
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)
B)
C)тік жоғары
D)тік төмен
E)
F)
G)вертикальмен 60о бұрыш жасай
H)
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈361010 Па.
C)≈91012 Па
D)≈18109 Па.
E)≈181010 Па
F)≈101011 Па.
G)≈91010 Па.
H)≈81012 Па.
41-НҰСҚА
1. Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)1 м/с2
B)-1 м/с2
C)1,5 м/с2
D)0,5 м/с2
E)-1,5 м/с2
2. Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)1 м/с2
B)3 м/с2
C)4 м/с2
D)5 м/с2
E)2 м/с2
3.Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)м
C)с
D)м/с2
E)кг/Н
4. Суретте домбыра шегінің бір нүктесінің тербеліс графигі берілген. Тербеліс периоды

A)210– 3 с
B)310– 3 с
C)510– 3 с
D)10– 3 с
E)410– 3 с
5. Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)гигрометр
B)барометр
C)психрометр
D)анероид
E)термометр
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7. Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)өзгермейді
D)2 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8. Лоренц күшінің формуласы
A)= ma
B)= mg
C)= BIcos
D)= qB sin
E)= BIsin
9. α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)24
B)4
C)20
D)2
E)16
11. Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)9 есе ұзарту қажет
B)өзгерту қажет емес
C)3 есе ұзарту қажет
D)3 есе кеміту қажет
E)9 есе кеміту қажет
12. Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1 с
B)2,5 с
C)1,5 с
D)2 с
E)0,5 с
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)1,6 есе артады
C)1,6 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3,2 есекемиді
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)өзгермейді
B)8 есе артады
C)8 есе кемиді
D)4 есе артады
E)4 есе кемиді
16. Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)650 Н
B)120 H
C)750 Н
D)100 H
E)150H
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)3 кг.
B)9 кг.
C)12 кг.
D)6 кг.
E)4 кг.
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
 
B)M = IBS sin
C)M = F
D)M = 
E)M = IBS
19. Амплитудалық модуляция
 
A)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
E)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21. Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A)≈ 0,62
B)≈ 69%
C)≈ 0,65
D)≈ 67%
E)≈ 1,5%
F)≈ 38%
G)≈ 0,67
H)≈ 0,79
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)2,0 м/с2
D)2,5 м/с2
E)1,5 м/с2
F)15 м/с2
G)0,0020 км/с2
H)20 м/с2
23. Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A)тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B)бөлшектер өзара әрекеттеседі
C)бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D)тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
E)барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
F)тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
G)тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
H)тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,05 кОм
C)50 Ом
D)2·102 Ом
E)2·10-2  Ом
F)200 Ом
G)20 Ом
H)0,2 кОм
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,94
B)≈0,88
C)≈0,67
D)≈0,44
E)≈0,85
F)≈0,53
G)≈0,68
H)≈0,45
26. Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)0,2 км
B)300 м
C)500 м
D)0,4 км
E)400 м
F)0,5 км
G)0,3 км
H)200 м
27. 1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)0,01 см
B)0,1 см
C)10 м
D)0,01 м
E)1 см
F)0,1 м
G)100 см
H)10 см
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)
B)2
C)1
D)0
E)
F)
G)
H)-1
29. Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)0,025 cағ
B)90 с
C)1 мин
D)60 с
E)0,016 сағ
F)1,3 мин
G)1,5 мин
H)80 с
30. Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері
A)≈1662 Дж
B)≈99720 Дж
C)≈4155 Дж
D)≈9,972 кДж
E)≈1500 Дж
F)≈16,62 кДж
G)≈2∙104 Дж
H)≈15 кДж
42-НҰСҚА
1.Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 2π
B)T = 2π
C)T = 2π
D)T = 
E)T = 
2.t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)15 кВт
B)3 кВт
C)10 кВт
D)0,75 кВт
E)30 кВт
3.Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
A)= 0
B)< 0
C)≥ 0
D)≠ 0
E)> 0
4.Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)6 м/с2
B)4 м/с2
C)0,4 м/с2
D)0,6 м/с2
E)10 м/с2
5.Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)698°С
B)425°С
C)152°С
D)157°С
E)253°С
6.Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7.Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)энергияның сақталу және айналу заңы
B)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
C)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
E)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
8.= формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)В/м
B)А ∙ с
C)Дж
D)Вт
E)Кл
9.Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаныбезендіру қажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)20
C)24
D)2
E)4
11.Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)225 кДж
B)22,5 МДж
C)-225 кДж
D)0
E)-22,5 МДж
13.Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)

E)
14.Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)104
B)108
C)105
D)106
E)107
15.Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе кемиді
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)өзгермейді
E)4 есе артады
16.Дененің түсу уақыты 7 с болса, оның соңғы 2 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)
A)120 м
B)195 м
C)150 м
D)100 м
E)245 м
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)20°C.
C)15°C.
D)
10°C.
E)37°C
18.Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)40%
B)30%
C)50%
D)20%
E)80%
19.Амплитудалық модуляция
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
B)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
C)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
E)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
20.Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,45
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,25
21.Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)70 Дж
B)0,09 кДж
C)0,08 кДж
D)0,07 кДж
E)90 Дж
F)80 Дж
G)0,9 гДж
H)0,8 гДж
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)20 м/с2
D)15 м/с2
E)0,0020 км/с2
F)2,0 м/с2
G)2,5 м/с2
H)1,5 м/с2
23.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)50 В
B)0,04 кВ
C)30 В
D)5 B
E)0,03 кВ
F)5мВ
G)0,05 кВ
H)40 В
25.Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
B)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
C)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
D)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
F)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
26.Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)265 Н
B)175000 мН
C)465000 мН
D)575 Н
E)175 Н
F)265000 мН
G)575000 мН
H)465 Н
27.Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)2,5·10-11 Ф
B)1 пФ
C)25 мкФ
D)10-12 Ф
E)2,5 ·10-5 Ф
F)50 пФ
G)5·10-11Ф
H)25 пФ
28.Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)110-20 Дж
B)12,0410-19 Дж
C)1,8810-18 Дж
D)1,8810-19 Дж
E)9,410-19 Дж
F)1510-19 Дж
G)1,310-29 Дж
H)9,410-22 Дж
29.Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)тік төмен
B)
C)
D)вертикальмен 60о бұрыш жасай
E)
F)тік жоғары
G)
H)
30.t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈20оC
B)≈33оC
C)≈10оC
D)≈15о C
E)≈40оC
F)≈60оC
G)≈65оC
H)≈25оC
43-НҰСҚА
1. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
B)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
2. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с; -1 м/с
B)2 м/с; 1 м/с
C)2 м/с ; -1 м/с
D)3 м/с; 2 м/с
E)3 м/с;1 м/с
3. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
A).
B).
C).
D).
E).
4. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)27 кДж
B)4,5 кДж
C)45 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)200%
B)2%
C)0,2%
D)20%
E)0,02%
6. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)112 К
B)217 К
C)28 К
D)56 К
E)329 К
7. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)240 К
B)230 К
C)250 К
D)260 К
E)220 К
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
A)20 кг
B)10 кг
C)1 кг
D)15 кг
E)5 кг
9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)гранит
B)графит
C)кадмий
D)кремний
E)кобальт
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)тек 2
C)1 және 2
D)тек 3
E)2 және 3
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оның массасы
A)100 кг
B)125 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)150 кг
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)450 м/с
C)400 м/с
D)700 м/с
E)900 м/с
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)2
B)1 және 2
C)2 және 3
D)3
E)1
14. Фокус аралығы 50 см шашыратқыш линзаның оптикалық күші
A)-0,5 дптр
B)-2 дптр
C)-0,05 дптр
D)-4 дптр
E)-0,02 дптр
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)2 есе кемиді
C)4 есе артады
D)4 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/c
B)3,5 м/c
C)7 м/c
D)2,5 м/c
E)4 м/c
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
E)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
18. Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)8 сағ
B)4 сағ
C)2 сағ
D)6 сағ
E)10 сағ
19. Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)2,88 мДж.
B)4,88 мДж.
C)1,65 мДж.
D)3,48  мДж.
E)2,48 мДж.
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)барлық ұзындығының  бөлігі
E)дене көрінбейді
21. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
 
A)5 с
B)1 с
C)4 с
D)3 с
E)2 с
F)50 с
G)30 с
H)20 с
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
B)дене үдемелі қозғалады
C)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
G)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
H)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
23. Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)4,8 МДж
B)4,8·106 Дж
C)2875 кДж
D)2,875 МДж
E)2,875·106Дж
F)5750 кДж
G)5,75·106 Дж
H)5,75 МДж
24. Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)5мВ
B)0,03 кВ
C)5 B
D)0,04 кВ
E)30 В
F)40 В
G)50 В
H)0,05 кВ
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,88
B)≈0,85
C)≈0,53
D)≈0,94
E)≈0,67
F)≈0,68
G)≈0,44
H)≈0,45
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)575 Н
B)575000 мН
C)265 Н
D)465 Н
E)175 Н
F)175000 мН
G)465000 мН
H)265000 мН
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10 мГн
B)1,25·10-2Гн
C)10-2 Гн
D)16 мГн
E)0,016 Гн
F)12,5 мГн
G)50 мГн
H)0,05 Гн
28. Катодка түскен жарықтың толқын ұзындығы 420 нм болғанда, тежегіш кернеу 0,95В болса, электронның шығу жұмысы
(h = 6,63; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈3,2·10-19 Дж
B)≈4,8·10-19 Дж
C)≈2,5 эВ
D)≈4 эВ
E)≈3 эВ
F)≈2 эВ
G)≈4·10-19 Дж
H)≈6,4·10-19 Дж
29. Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
 
A)7 кг
B)12 кг
C)4 Н
D)-5 Н
E)0,70 кг
F)-2 Н
G)4 кг
H)7 Н
30. Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)320 К
B)250 К
C)
D)280 К
E)
F)480 К
G)
H)

44-НҰСҚА
1.Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)электрлік толқындар
 C)электромагниттік толқындар
D)көлденең толқындар
E)магниттік толқындар
2.Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)0,45 кДж
B)4,5 кДж
C)27 кДж
D)2,7 кДж
E)45 кДж
3.Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)4π с
C)0,02π с
D)0,002π с
E)0,4π с
4.Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)эхолокация
B)тембр
C)резонанс
D)жаңғырық
E)реверберация
5.Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)Д.Бернулли
B)Дж.Джоуль
C)О.Штерн
D)Дж.Максвелл
E)Р.Броун
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)T const
B)
C)
D)
E)
7.Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
8.Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
 
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
 
D)контурдың индуктивтігіне
 
E)контурдың магнит индукциясына
 
9.Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кадмий
B)кобальт
C)графит
D)гранит
E)кремний
10.Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)6 Ом
C)7 Ом
D)3 Ом
E)4 Ом
11.Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
 
A)4 Н
B)8 Н
C)2,5 Н
D)3 Н
E)5,5 Н
12.Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 34%
B)≈ 36%
C)≈ 0,1%
D)≈ 29%
E)≈ 100%
13.Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,1 см
B)1,5 см
C)0,75 см
D)0,375 см
E)0,3 см
14.Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есекемиді
B)3,2 есе кемиді
C)1,6 есе артады
D)өзгермейді
E)1,6 есе кемиді
15.Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)өзгермейді
16.Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)45м
B)35м
C)75м
D)65м
E)55м
17.t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)33°C.
B)10°C.
C)25°C.
D)20°C.
E)15°C.
18.Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1000 м/с
B)250 м/с
C)1200 м/с
D)750 м/с
E)500 м/с
19.Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
 
B)M = IBS sin
C)M = IBS
D)M = 
E)M = F
20.Массасы 78 кгағаштолықжанғандабөлінетінэнергияесебіненбалқитыналюминиймассасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)1,5 т
C)2,5 т
D)2000 т
E)2 т
21.36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)30 м/с
B)65 м/с
C)50 м/с
D)25 м/с
E)60 м/с
F)20 м/с
G)35 м/с
H)10 м/с
22.Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
 
A)20 с
B)2 с
C)30 с
D)3 с
E)1 с
F)5 с
G)4 с
H)50 с
23.Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)4
B)8
C)2
D)1
E)6
F)7
G)5
H)3
24.Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)тәж
B)иондану
C)солғын
D)ұшқындық
E)эмиссия
F)гальванопластика
G)электролиз
H)рекомбинация
25.Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)450
B)1050
C)300
D)1250
E)1650
F)2050
G)850
H)250
26.Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)10 м
B)3 м
C)15 м
D)12 м
E)7 м
F)9 м
G)5 м
H)18 м
27.1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)10 м
B)0,1 см
C)100 см
D)10 см
E)0,1 м
F)0,01 см
G)1 см
H)0,01 м
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)6,2210-20 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)62,210-26 Дж
D)62,210-27 Дж
E)6,810-19 Дж
F)6810-20 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6,810-20 Дж
29.Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)жоғарылайды
B)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C)сұйық бетінін ауданына
D)төмендейді
E)анықталмайды
F)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
 
G)өзгермейді
H)мұздың көлеміне байланысты
30.Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)54 см
B)42 см
C)64 см
D)0,48 м
E)0,64 м
F)48 см
G)0,54 м
H)0,42 м
45-НҰСҚА
1. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)резонанс
B)тембр
C)жаңғырық
D)эхолокация
E)реверберация
2. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)1,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)2,5 м/с
3. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek >> 0
B)Ek > 1
C)Ek = 0
D)Ek < 0
E)Ek = 1
4. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 A)бірқалыпсыз қозғалыста
B)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
C)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
D)бірқалыпты қозғалыста
E)тыныштықта
 
5. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 
A)≈2000 моль
B)≈20 моль
C)≈0,2 моль
D)≈2 моль
E)≈200 моль
8. Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
 
A)ең үлкен мәнге ие болады
B)тұрақты болады
C)нөлге тең  болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9. Релятивтік механикадағы  дененің толық  энергиясы
A)E0 = E- Ek
B)E = mc2
C)Ek = E+ E0
D)E0 = m0c2
E)E = E0- Ek
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)4 Ом
C)6 Ом
D)7 Ом
E)3 Ом
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,5 м
B)5 мм
C)55 мм
D)5 см
E)0,25 м
12. Суретте тұрақты массадағы идеал газ қысымының көлемге тәуелділік графигі келтірілген. Абсолют температураның ең аз мәніне сәйкес келетін нүкте

A)1.
B)2.
C)3.
D)4.
E)5.
13. Қалта фонары шамының спираліндегі кернеу 3,5 В, оның кедергісі 14 Ом. 5 мин ішіндегі  шамдағы ток жұмысы
A)1200 Дж
B)75 Дж
C)262,5 Дж
D)245 Дж
E)285 Дж
14. Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)106
B)105
C)104
D)107
E)108
 
15. Ыстық шай мен салқын газды судың
A)молекулалары бірдей емес, салқын газды судың молекулалары ыстық шайдың молекулаларына қарағанда үлкенірек
B)молекулалары бірдей емес, ыстық шайдың молекулалары салқын газды су молекулаларына қарағанда үлкенірек
C)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары әртүрлі
D)молекулалары бірдей, тек қозғалыс жылдамдықтарымен ерекшеленеді
E)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары бірдей
16. Судағы дыбыс жылдамдығы 1450 м/с, ал жиілігі 725 Гц. Қарама-қарсы фазаларда тербелетін ең жақын екі нүктенің  арақашықтығы
A)2,5 м
B)2 м
C)3 м
D)1 м
E)0,5 м
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
E)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)30 м
B)3 км
 C)300 м
D)30 км
E)300 км
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)0,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)6,3 ∙ 109 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)2,3 ∙ 10-9 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)1 Н
C) Н
D)Н
E) Н
21. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1500 мН∙м
B)1,2 Н∙м
C)2500 мН∙м
D)2200 мН∙м
E)1,5 Н∙м
F)2,5 Н∙м
G)1200 мН∙м
H)2,2 Н∙м
22. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)200 см
B)1,7 м
C)2 м
D)20 дм
E)68 дм
F)170 см
G)6,8 м
H)17 дм
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекула тығыздығы
B)молекула жылдамдығы
C)қысым
 D)көлем
E)молекулалар концентрациясы
F)молекула массасы
G)молекула диаметрі
H)температура
24. Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген электромагниттік толқын жиілігі ()
A)780 МГц
B)750 пГц
C)500 кГц
D)204 кГц
E)1000 мГц
F)300 нГц
G)0,871 Гц
H)0,566 Гц
25. Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)80o
 B)35o
 C)90o
 D)60o
 E)50o
 F)30o
G)45o
 H)40o
 
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)3t - 5t 2
C)20 м/с
D)3t + 5t 2
E)23 м/с
 F)3-5t
G)-6 м/с
H)-17 м/с
27. Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4 км
B)≈6,28 км
C)≈27,2 км
D)≈37,7 км
E)≈31,4∙103 м
F)≈6,28∙103 м
G)≈37,7∙103 м
H)≈27,2∙103 м
28. Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)12,0410-19 Дж
B)1510-19 Дж
C)9,410-19 Дж
D)1,310-29 Дж
E)110-20 Дж
F)1,8810-19 Дж
G)9,410-22 Дж
H)1,8810-18 Дж
29. Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
 
A)1400 мс
B)1,43 с
 C)5200 мс
D)6 с
 E)5,2 с
F)6000 мс
G)4 с
H)4000 мс
30. Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A) кДж
B) Дж
C)  Дж
D) кДж
E)15000 МДж
F)  кДж
G)1500 МДж
H)150 МДж
46-НҰСҚА
1. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
A)тыныштықта
B)бірқалыпты қозғалыста
C)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
D)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
E)бірқалыпсыз қозғалыста
2. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek > 1
B)Ek = 1
C)Ek < 0
D)Ek = 0
E)Ek >> 0
3. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)газдар мен сұйықтарда
C)барлық ортада
D)қатты денелерде
E)сұйықтарда
4. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)0,08 Н
C)8 Н
D)0,8 Н
E)80 Н
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)0,02%
B)20%
C)2%
D)200%
E)0,2%
6. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1025
B)6,02·1023
C)6,02·1027
 
D)6,02·1021
E)6,02·1019
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)1 және 2
B)2 және 3
C)тек қана 3
D)тек қана 1
E)тек қана 2
8. Эквипотенциал бет үшін
A)q = const
B)E= const
C)F= const
D)≠ const
E)= const
9. Бордың екінші постулаты
A)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
B)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
C)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
D)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
E)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)төртеуі де
B)2 және 3
C)1, 2 және 3
D)1 және 2
E)1 және 4
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)150 Дж
C)250 Дж
D)210 Дж
E)120 Дж
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)900 м/с
C)700 м/с
D)450 м/с
E)400 м/с
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)2,25 нФ.
B)6,28 мкФ.
C)6,28Ф.
D)нФ.
E)Ф.
14.Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
A)3 м
B)15 м
C)2 м
D)5 м
E)4 м
15.Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
B)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
C)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
D)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
E)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
16.Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)2 есе артады.
B)өзгермейді.
C)4 есе артады.
D)8 есе артады.
E)16 есе артады.
17.Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = 4Т1.
B)Т2 = Т1.
C)Т2 = 3Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18.Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)300 м
B)30 км
C)3 км
 
D)30 м
E)300 км
19.Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)25,2 кВ/м
B)48 кВ/м
C)0 В/м
D)6,4 кВ/м
E)7,2 кВ/м
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)уақыт
B)
бастапқы координата
C)үдеуі
D)жол
E)бастапқы  жылдамдық
F)орын ауыстыру
G)жылдамдық
H)лездік жылдамдық
21.Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)уақыт
B)бастапқы координата
C)үдеуі
D)жол
E)бастапқы  жылдамдық
F)орын ауыстыру
G)жылдамдық
H)лездік жылдамдық
22.ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)0,5кДж
B)500 Дж
C)0,3кДж
D)50 Дж            
E)30 Дж
F)3·102Дж
G)300 Дж
H)5·102 Дж
23.Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекула диаметрі
B)молекулалар концентрациясы
C)молекула массасы
D)қысым
E)молекула тығыздығы
F)молекула жылдамдығы
G)температура
H)көлем
24.Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25.Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,44
B)≈0,68
C)≈0,45
D)≈0,53
E)≈0,94
F)≈0,85
G)≈0,67
H)≈0,88
26.Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)175000 мН
B)265 Н
C)265000 мН
D)465000 мН
E)575000 мН
F)175 Н
G)575 Н
H)465 Н
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі  (me = 9,1·10-31 кг, е =1,6·10-19 Кл)
A)В
B)200 В
C)В
D)В
E)В
F)В
G)182 В
 H)144 В
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)2
B)-1
C)
D)
E)
F)0
G)1
H)
29.Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)73,8 км/сағ
B)70 км/сағ
C)62,5 км/сағ
D)13,9 м/с
E)50 км/сағ
F)10,5 м/с
G)19,4 м/с
H)17,4 м/с
30Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)20000м
B)5000 м
C)50 км
D)10 км
E)100000 м
F)20 км
G)100 км
H)10000 м
47-НҰСҚА
1. Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)-1,5 м/с2
B)1 м/с2
C)0,5 м/с2
D)-1 м/с2
E)1,5 м/с2
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)жол
B)масса
C)энергия
D)тығыздық
E)орын ауыстыру
3. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/кг
C)Н∙м
D)Н/м
E)Н∙с
4. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)3 есе кемиді
B)9 есе артады
C)9 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3 есе артады
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)4 моль
B)0,5 моль
C)0,25 моль
D)2 моль
E)1 моль
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)артады
B)өзгермейді
C)0-ге тең
D)кемиді
E)заттың тығыздығына байланысты
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
B)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
C)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8. Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр тогы
B)өткізгіштік
C)электр кернеуі
D)электр тогы жұмысы
E)электр заряды
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)электромагниттік және гравитациялық
B)күшті ядролық
C)әлсіз ядролық
D)гравитациялық
E)электромагниттік
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)10 А
B)6 А
C)25 А
D)5 А
E)2,5 А
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)5 см
B)0,5 м
C)0,25 м
D)5 мм
E)55 мм
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)38,4 кг/м3
B)28,7 г/м3
C)24,4 г/м3
D)38,4 г/м3
E)58,4 г/м3
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)1
B)2
C)2 және 3
D)3
E)1 және 2
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
A)80º
B)40º
C)90º
D)0
E)60º
15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)4 есе артады
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)
B)кг/м3
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 18%
B)≈ 80%
C)≈ 20%
D)≈ 16%
E)≈ 82%
18. q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈1,08 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈6,8 ∙105 В/м
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)6,3 ∙ 109 Кл
B)2,3 ∙ 10-9 Кл
C)63 ∙ 10-11 Кл
D)0,3 ∙ 10-9 Кл
E)6,3 ∙ 10-9 Кл
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)20 с
B)300 с
C)30000 мс
D)240 с
E)24000 мс
F)200 с
G)2400 с
H)20000 мс
22. Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)530 мГц
B)0,53 с-1
C)0,12 с -1
D)1,256 Гц
E)60 мГц
F)0,6 с -1
G)0,06 Гц
H)0,53 Гц
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)32·10 3Дж
B)8·10 3Дж
C)12 кДж
D)8 кДж
E)8000 Дж
F)32000 Дж
G)32 кДж
H)12000 Дж
24. 5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
A)I = 20А
B)I = 102А
C)I = 25·102А
D)I = 100А
E)I = 0,1кА
F)I = 2500 А
G)I = 2,5 кА
H)I = 10-2А
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)125о
B)155о
C)175о
D)25о
E)85о
F)105о
G)30о
H)45о
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)H·с/м
B)Н·м/с
C)кг·м/с
D)кг/м·с
E)Н·с
F)Дж·с/кг
G)Н·м
H)кг·м 2 /с2
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10-2 Гн
B)12,5 мГн
C)0,016 Гн
D)10 мГн
E)1,25·10-2Гн
F)16 мГн
G)0,05 Гн
H)50 мГн
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)1,5·108
B)80 %
C)75 %
D)15 %
E)1,7·108
F)3·107
G)25 %
H)5·107
29. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)14,2 кг
B)10 кг
C)4,35 кг
D)7,5 кг
E)5 кг
F)7,1 кг
G)6 кг
H)5,75 кг
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)100 км
B)5000 м
C)20 км
D)50 км
E)10000 м
F)100000 м
G)10 км
H)20000м
48-НҰСҚА
1.Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)1 м/с2
B)-1 м/с2
C)1,5 м/с2
D)0,5 м/с2
E)-1,5 м/с2
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)1 м/с2
B)3 м/с2
C)4 м/с2
D)5 м/с2
E)2 м/с2
3.Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)м
C)с
D)м/с2
E)кг/Н
4.Суретте домбыра шегінің бір нүктесінің тербеліс графигі берілген. Тербеліс периоды

A)210– 3 с
B)310– 3 с
C)510– 3 с
D)10– 3 с
E)410– 3 с
5.Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)гигрометр
B)барометр
C)психрометр
D)анероид
E)термометр
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7.Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)өзгермейді
D)2 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8.Лоренц күшінің формуласы
A)= ma
B)= mg
C)= BIcos
D)= qB sin
E)= BIsin
9.α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)24
B)4
C)20
D)2
E)16
11.Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)9 есе ұзарту қажет
B)өзгерту қажет емес
C)3 есе ұзарту қажет
D)3 есе кеміту қажет
E)9 есе кеміту қажет
12.Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
 A)
B)
C)
D)
E)
13.Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1 с
B)2,5 с
C)1,5 с
D)2 с
E)0,5 с
14.Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)1,6 есе артады
C)1,6 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3,2 есекемиді
15.Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)өзгермейді
B)8 есе артады
C)8 есе кемиді
D)4 есе артады
E)4 есе кемиді
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)650 Н
B)120 H
C)750 Н
D)100 H
E)150H
17.Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)3 кг.
B)9 кг.
C)12 кг.
D)6 кг.
E)4 кг.
18.Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
B)M = IBS sin
C)M = F
D)M = 
E)M = IBS
19.Амплитудалық модуляция
 A)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 C)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
 E)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 
20.Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21.Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A)≈ 0,62
B)≈ 69%
C)≈ 0,65
D)≈ 67%
E)≈ 1,5%
F)≈ 38%
G)≈ 0,67
H)≈ 0,79
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)2,0 м/с2
D)2,5 м/с2
E)1,5 м/с2
F)15 м/с2
G)0,0020 км/с2
H)20 м/с2
23.Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A)тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B)бөлшектер өзара әрекеттеседі
C)бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D)тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
E)барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
F)тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
G)тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
H)тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,05 кОм
C)50 Ом
D)2·102 Ом
E)2·10-2  Ом
F)200 Ом
G)20 Ом
H)0,2 кОм
25.Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,94
B)≈0,88
C)≈0,67
D)≈0,44
E)≈0,85
F)≈0,53
G)≈0,68
H)≈0,45
26.Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)0,2 км
B)300 м
C)500 м
D)0,4 км
E)400 м
F)0,5 км
G)0,3 км
H)200 м
27.1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)0,01 см
B)0,1 см
C)10 м
D)0,01 м
E)1 см
F)0,1 м
G)100 см
H)10 см
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)
B)2
C)1
D)0
E)
F)
G)
H)-1
29.Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)0,025 cағ
B)90 с
C)1 мин
D)60 с
E)0,016 сағ
F)1,3 мин
G)1,5 мин
H)80 с
30.Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері
A)≈1662 Дж
B)≈99720 Дж
C)≈4155 Дж
D)≈9,972 кДж
E)≈1500 Дж
F)≈16,62 кДж
G)≈2∙104 Дж
H)≈15 кДж
49-НҰСҚА
1. Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 15 Дж
C)15 Дж; 0 Дж
D)22,5 Дж; 15 Дж
E)7,5 Дж; 7,5 Дж
2. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/кг
B)Н∙с
C)Н/м2
D)Н∙м
E)Н/м
3. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
D).
E).
 
4. Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
 
A)> 0
B)< 0
C)= 0
D)≥ 0
E)≠ 0
5. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)28 К
D)112 К
E)217 К
6. Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
7. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)230 К
B)250 К
C)260 К
D)220 К
E)240 К
8. Эквипотенциал бет үшін
A)F= const
B)E= const
C)≠ const
D)q = const
E)= const
9. Абсолют қара дене
A)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
B)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
C)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
D)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)24
C)2
D)4
E)20
11. Қатаңдығы 1 кН/м серіппені 6 см-ге созды. Серіппені қосымша 6 см-ге созу үшін қажетті жұмыс
A)7,2 Дж
B)5,4 Дж
C)5,4 кДж
D)54 Дж
E)72 Дж
12. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
A)661 кПа
B)115 кПа
C)197,5 кПа
D)187,5 кПа
E)285 кПа
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)6 см
D)5 см
E)4 см
14. Ақ жарықты спектрге жіктеуге болатын оптикалық құралдар
A)фотоэлемент
B)микроскоп
C)перископ
D)призма
E)поляризатор
15. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Иіндік ұштарына 5 Н және 15 Н күштер әсер етеді. Иіндік ұзындығы 1 м. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, оның тіреу нүктесінің орналасуы
A)15 Н күштен 30 см қашықтықта.
B)15 Н күштен 45 см қашықтықта.
C)15 Н күштен 25 см қашықтықта.
D)15 Н күштен 35 см қашықтықта.
E)15 Н күштен 50 см қашықтықта.
17. Беті ашық вертикаль орналасқан цилиндр ыдысқа массасы  m  ауыр поршень орнатылады, цилиндрдің көлденең қимасының ауданы S поршень ауданына тең.  Тербелген поршеньнің үдеуі а=0 болатын мезеттегі поршень астындағы газдың қысымы
(Атмосфералық қысым . Үйкеліс ескерілмейді.)
A)
B)
C)
D)
E)
18. Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)8,07 мТл
B)2,5 мТл
C)4 мТл
D)0,04 мТл
E)1,02 мТл
19. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1200 м/с
B)1000 м/с
C)750 м/с
D)250 м/с
E)500 м/с
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)10
C)1,5
D)15
E)2
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)лездік жылдамдық
B)уақыт
C)бастапқы координата
D)жол
E)үдеуі
F)бастапқы  жылдамдық
G)жылдамдық
H)орын ауыстыру
22. 36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)35 м/с
B)60 м/с
C)20 м/с
D)50 м/с
E)30 м/с
F)65 м/с
G)10 м/с
H)25 м/с
23. Идеал газ күйінің теңдеуі
 A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)2500 Ом
B)40·10-2Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,5·10-3 Ом
E)0,4 Ом
F)0,2 кОм
G)2,50 кОм
H)200 Ом
25. Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)үлкейтілген
D)жалған
E)тура
F)өзгермеген
G)төңкерілген
H)кішірейтілген
26. Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)300 м
B)0,3 км
C)400 м
D)500 м
E)0,2 км
F)0,4 км
G)0,5 км
H)200 м
27. Индуктивтігі 66·10-3 Гн катушкадағы 4 А ток 0,012 с уақытта жоғалса, катушканың индукциялық ЭҚК-інің мәні
A)3 В
B)30 В
C)220 В
D)22 В
E)2200 В
F)2,2 В
G)0,22 В
H)0,3 В
28. Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)1∙1017
B)3,5∙1017
C)0,2∙1018
D)2∙1017
E)0,1∙1018
F)2,4∙1017
G)0,3∙1018
H)3∙1017
29. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)42 см
B)0,54 м
C)0,48 м
D)0,64 м
E)48 см
F)64 см
G)0,42 м
H)54 см
50-НҰСҚА
1. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)резонанс
B)тембр
C)жаңғырық
D)эхолокация
E)реверберация
2. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)1,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)2,5 м/с
3. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek >> 0
B)Ek > 1
C)Ek = 0
D)Ek < 0
E)Ek = 1
4. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 
A)бірқалыпсыз қозғалыста
B)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
C)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
D)бірқалыпты қозғалыста
E)тыныштықта
5. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 
A)≈2000 моль
B)≈20 моль
C)≈0,2 моль
D)≈2 моль
E)≈200 моль
8. Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
A)ең үлкен мәнге ие болады
B)тұрақты болады
C)нөлге тең  болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9. Релятивтік механикадағы  дененің толық  энергиясы
A)E0 = E- Ek
B)E = mc2
C)Ek = E+ E0
D)E0 = m0c2
E)E = E0- Ek
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)4 Ом
C)6 Ом
D)7 Ом
E)3 Ом
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,5 м
B)5 мм
C)55 мм
D)5 см
E)0,25 м
12. Суретте тұрақты массадағы идеал газ қысымының көлемге тәуелділік графигі келтірілген. Абсолют температураның ең аз мәніне сәйкес келетін нүкте

A)1.
B)2.
C)3.
D)4.
E)5.
13. Қалта фонары шамының спираліндегі кернеу 3,5 В, оның кедергісі 14 Ом. 5 мин ішіндегі  шамдағы ток жұмысы
A)1200 Дж
B)75 Дж
C)262,5 Дж
D)245 Дж
E)285 Дж
14. Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)106
B)105
C)104
D)107
E)108
15. Ыстық шай мен салқын газды судың
A)молекулалары бірдей емес, салқын газды судың молекулалары ыстық шайдың молекулаларына қарағанда үлкенірек
B)молекулалары бірдей емес, ыстық шайдың молекулалары салқын газды су молекулаларына қарағанда үлкенірек
C)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары әртүрлі
D)молекулалары бірдей, тек қозғалыс жылдамдықтарымен ерекшеленеді
E)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары бірдей
16. Судағы дыбыс жылдамдығы 1450 м/с, ал жиілігі 725 Гц. Қарама-қарсы фазаларда тербелетін ең жақын екі нүктенің  арақашықтығы
A)2,5 м
B)2 м
C)3 м
D)1 м
E)0,5 м
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
E)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)30 м
B)3 км
C)300 м
D)30 км
E)300 км
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)0,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)6,3 ∙ 109 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)2,3 ∙ 10-9 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)1 Н
C) Н
D)Н
E) Н
21. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1500 мН∙м
B)1,2 Н∙м
C)2500 мН∙м
D)2200 мН∙м
E)1,5 Н∙м
F)2,5 Н∙м
G)1200 мН∙м
H)2,2 Н∙м
22. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)200 см
B)1,7 м
C)2 м
D)20 дм
E)68 дм
F)170 см
G)6,8 м
H)17 дм
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекула тығыздығы
B)молекула жылдамдығы
C)қысым
 D)көлем
E)молекулалар концентрациясы
F)молекула массасы
G)молекуладиаметрі
H)температура
24. Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген электромагниттік толқын жиілігі ()
A)780 МГц
B)750 пГц
C)500 кГц
D)204 кГц
E)1000 мГц
F)300 нГц
G)0,871 Гц
H)0,566 Гц
25. Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)80o
B)35o
C)90o
D)60o
E)50o
F)30o
G)45o
H)40o
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)3t - 5t 2
C)20 м/с
D)3t + 5t 2
E)23 м/с
F)3-5t
G)-6 м/с
H)-17 м/с
27. Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4 км
B)≈6,28 км
C)≈27,2 км
D)≈37,7 км
E)≈31,4∙103 м
F)≈6,28∙103 м
G)≈37,7∙103 м
H)≈27,2∙103 м
28. Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)12,0410-19 Дж
B)1510-19 Дж
C)9,410-19 Дж
D)1,310-29 Дж
E)110-20 Дж
F)1,8810-19 Дж
G)9,410-22 Дж
H)1,8810-18 Дж
29. Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
A)1400 мс
B)1,43 с
C)5200 мс
D)6 с
E)5,2 с
F)6000 мс
G)4 с
H)4000 мс
30. Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A) кДж
B) Дж
C)  Дж
D) кДж
E)15000 МДж
F)  кДж
G)1500 МДж
H)150 МДж
51-НҰСҚА
1. Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)-1,5 м/с2
B)1 м/с2
C)0,5 м/с2
D)-1 м/с2
E)1,5 м/с2
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)жол
B)масса
C)энергия
D)тығыздық
E)орын ауыстыру
3. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/кг
C)Н∙м
D)Н/м
E)Н∙с
4. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)3 есе кемиді
B)9 есе артады
C)9 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3 есе артады
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
 A)4 моль
B)0,5 моль
C)0,25 моль
D)2 моль
E)1 моль
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)артады
B)өзгермейді
C)0-ге тең 
D)кемиді
E)заттың тығыздығына байланысты
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
B)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
C)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8.Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр тогы
B)өткізгіштік 
C)электр кернеуі
D)электр тогы жұмысы
E)электр заряды
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)электромагниттік және гравитациялық
B)күшті ядролық
C)әлсіз ядролық
D)гравитациялық
E)электромагниттік
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)10 А
B)6 А
C)25 А
D)5 А
E)2,5 А
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)5 см
B)0,5 м
C)0,25 м
D)5 мм
E)55 мм
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)38,4 кг/м3
B)28,7 г/м3
C)24,4 г/м3
D)38,4 г/м3
E)58,4 г/м3
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)1
B)2
C)2 және 3
D)3
E)1 және 2
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
A)80º
B)40º
C)90º
D)0
E)60º
15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)4 есе артады
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)
B)кг/м3
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 18%
B)≈ 80%
C≈ 20%
D)≈ 16%
E)≈ 82%
18. q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈1,08 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈6,8 ∙105 В/м
19.Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)6,3 ∙ 109 Кл
B)2,3 ∙ 10-9 Кл
C)63 ∙ 10-11 Кл
D)0,3 ∙ 10-9 Кл
E)6,3 ∙ 10-9 Кл
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)20 с
B)300 с
C)30000 мс
D)240 с
E)24000 мс
F)200 с
G)2400 с
H)20000 мс
22. Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)530 мГц
B)0,53 с-1 
C)0,12 с -1
D)1,256 Гц
E)60 мГц
F)0,6 с -1
G)0,06 Гц
H)0,53 Гц
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)32·10 3Дж
B)8·10 3Дж
C)12 кДж
D)8 кДж
E)8000 Дж
F)32000 Дж
G)32 кДж
H)12000 Дж
24. 5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
A)I = 20А
B)I = 102А
C)I = 25·102А
D)I = 100А
E)I = 0,1кА
F)I = 2500 А
G)I = 2,5 кА
H)I = 10-2А
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)125о
B)155о
C)175о
D)25о
E)85о
F)105о
G)30о
H)45о
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)H·с/м
B)Н·м/с 
C)кг·м/с
D)кг/м·с
E)Н·с 
F)Дж·с/кг
G)Н·м
H)кг·м 2 /с2
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10-2 Гн
B)12,5 мГн
C)0,016 Гн
D)10 мГн
E)1,25·10-2Гн
F)16 мГн
G)0,05 Гн
H)50 мГн
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)1,5·108
B)80 %
C)75 %
D)15 %
E)1,7·108
F)3·107
G)25 %
H)5·107
29. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)14,2 кг
B)10 кг
C)4,35 кг
D)7,5 кг
E)5 кг
F)7,1 кг
G)6 кг
H)5,75 кг
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)100 км
B)5000 м
C)20 км
D)50 км
E)10000 м
F)100000 м 
G)10 км
H)20000м
52-НҰСҚА
1.Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 2π
B)T = 2π
C)T = 2π
D)T = 
E)T = 
2.t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)15 кВт
B)3 кВт
C)10 кВт
D)0,75 кВт
E)30 кВт
3.Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
 
A)= 0
B)< 0
C)≥ 0
D)≠ 0
E)> 0
4.Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)6 м/с2
B)4 м/с2
C)0,4 м/с2
D)0,6 м/с2
E)10 м/с2
5.Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)698°С
B)425°С
C)152°С
D)157°С
E)253°С
6,Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7.Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)энергияның сақталу және айналу заңы
B)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
C)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
E)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
8.= формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)В/м
B)А ∙ с
C)Дж
D)Вт
 
E)Кл
9.Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)20
C)24
D)2
E)4
11.Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)225 кДж
B)-22,5 МДж
C-225 кДж
D)0
E)-22,5 МДж
13.Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14.Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)104
B)108
 
C)105
D)106
E)107
15.Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе кемиді
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)өзгермейді
E)4 есе артады
16.Дененің түсу уақыты 7 с болса, оның соңғы 2 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)
A)120 м
B)195 м
C)150 м
D)100 м
E)245 м
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)20°C.
C)15°C.
D)10°C.
E)37°C
18.Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)40%
B)30%
C)50%
D)20%
E)80%
19.Амплитудалық модуляция
 
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 
B)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 
C)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
 
E)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
20.Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,45
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,25
21.Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)70 Дж
B)0,09 кДж
C)0,08 кДж
D)0,07 кДж
E)90 Дж
F)80 Дж
G)0,9 гДж
H)0,8 гДж
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)20 м/с2
D)15 м/с2
E0,0020 км/с2
F)2,0 м/с2
G)2,5 м/с2
H)1,5 м/с2
23.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)50 В
B)0,04 кВ
C)30 В
D)5 B
E0,03 кВ
F)5мВ
G)0,05 кВ
H)40 В
25.Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 B)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
C)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
D)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
F)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
26.Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)265 Н
B)175000 мН
C)465000 мН
D)575 Н
E)175 Н
F)265000 мН
G)575000 мН
H)465 Н
27.Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)2,5·10-11 Ф
B)1 пФ
C)25 мкФ
D)10-12 Ф
E)2,5 ·10-5 Ф
F)50 пФ
G)5·10-11Ф
H)25 пФ
28.Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)110-20 Дж
B)12,0410-19 Дж
C)1,8810-18 Дж
D)1,8810-19 Дж
E)9,410-19 Дж
F)1510-19 Дж
G)1,310-29 Дж
H)9,410-22 Дж
29.Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)тік төмен
B)
C)
D)вертикальмен 60о бұрыш жасай
E)
F)тік жоғары
G)
H)
30.t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈20оC
B)≈33оC
C)≈10оC
D)≈15о C
E)≈40оC
F)≈60оC
G)≈65оC
H)≈25оC
53-НҰСҚА
1. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 A)тыныштықта
 B)бірқалыпты қозғалыста
C)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
D)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
E)бірқалыпсыз қозғалыста
2. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek > 1
B)Ek = 1
C)Ek < 0
D)Ek = 0
E)Ek >> 0
3. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
 B)газдар мен сұйықтарда
C)барлық ортада
D)қатты денелерде
E)сұйықтарда
4. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)0,08 Н
C)8 Н
D)0,8 Н
E)80 Н
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)0,02%
 B)20%
C)2%
D)200%
E)0,2%
6. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1025
B)6,02·1023
C)6,02·1027
 D)6,02·1021
E)6,02·1019
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)1 және 2
B)2 және 3
C)тек қана 3
D)тек қана 1
E)тек қана 2
8. Эквипотенциал бет үшін
A)q = const
B)E= const
C)F= const
D)≠ const
E)= const
9. Бордың екінші постулаты
A)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
B)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
C)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
D)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
E)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)төртеуі де
B)2 және 3
C)1, 2 және 3
D)1 және 2
E)1 және 4
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)150 Дж
C)250 Дж
D)210 Дж
E)120 Дж
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)900 м/с
C)700 м/с
D)450 м/с
E)400 м/с
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)2,25 нФ.
B)6,28 мкФ.
C)6,28Ф.
D)нФ.
E)Ф.
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 A)3 м
B)15 м
C)2 м
D)5 м
E)4 м
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
B)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
C)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
D)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
E)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)2 есе артады.
B)өзгермейді.
C)4 есе артады.
D)8 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = 4Т1.
B)Т2 = Т1.
C)Т2 = 3Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)300 м
B)30 км
C)3 км
 D)30 м
E)300 км
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)25,2 кВ/м
 B)48 кВ/м
C)0 В/м
D)6,4 кВ/м
E)7,2 кВ/м
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)уақыт
B)бастапқы координата
C)үдеуі
D)жол
E)бастапқы  жылдамдық
F)орын ауыстыру
G)жылдамдық
H)лездік жылдамдық
22. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)0,5кДж
B)500 Дж
C)0,3кДж
D)50 Дж            
E)30 Дж
F)3·102Дж
G)300 Дж
H)5·102 Дж
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекула диаметрі
B)молекулалар концентрациясы
C)молекула массасы
D)қысым
 E)молекула тығыздығы
F)молекула жылдамдығы
G)температура
H)көлем
24. Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,44
B)≈0,68
C)≈0,45
D)≈0,53
E)≈0,94
F)≈0,85
G)≈0,67
H)≈0,88
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)175000 мН
B)265 Н
C)265000 мН
D)465000 мН
E)575000 мН
F)175 Н
G)575 Н
H)465 Н
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі  (me = 9,1·10-31 кг, е =1,6·10-19 Кл)
A)В
B)200 В
C)В
D)В
E)В
F)В
G)182 В
 H)144 В
 
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)2
B)-1
C)
D)
E)
F)0
G)1
H)
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)73,8 км/сағ
B)70 км/сағ
C)62,5 км/сағ
D)13,9 м/с
E)50 км/сағ
F)10,5 м/с
G)19,4 м/с
H)17,4 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)20000м
B)5000 м
C)50 км
D)10 км
E)100000 м
 F)20 км
G)100 км
H)10000 м
54-НҰСҚА
1. Әрбір планета бір фокусында Күн орналасқан эллипстік орбита бойымен қозғалады деген тұжырым
A) Ньютонның 2-ші заңы
B) Кеплердің 3-ші заңы
C) Ньютонның 1-ші заңы
D) Кеплердің 1-ші заңы
E) Кеплердің 2-ші заңы
2. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі υ = 8 + 2t.Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A) s(t)= 8t+t2; υ0= 8 м/с; = 2 м/с2
B) s(t)= 8t+2t2; υ0= 8 м/с; =8 м/с2
C) s(t)= 8t+2t2; υ0= 8 м/с; =4 м/с2
D) s(t)= 8t+t2; υ0= 8 м/с; = 4 м/с2
E) s(t)= 8t+2t2; υ0= 8 м/с; = 2 м/с2
3. Түзу сызықты қозғалған дененің 6с жүрген жолы
3
6
9
12
2
6
8
t, c
υ, м/с
4
0

A) 96 м
B) 27 м
C) 54 м
D) 36 м
E) 6 м
4. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділікграфигіне сәйкес 4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы
t,с
4
10
s,м
5
0
1
2
3

A) 1,5 м/с
B) 4,5 м/с
C) 0,5 м/с
D) 2,5 м/с
E) 3,5 м/с
5. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A) 260 К
B) 240 К
C) 230 К
D) 250 К
E) 220 К
6. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
A) ≈2000 моль
B) ≈20 моль
C) ≈2 моль
D) ≈200 моль
E) ≈0,2 моль
7. Газдың абсолют температураны 16 есе арттырған кезде молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы
A) 4 есе артады
B) өзгермейді
C) 4 есе кемиді
D) 16 есе артады
E) 16 есе кемиді
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
A) 5 кг
B) 20 кг
C) 15 кг
D) 1 кг
E) 10 кг
9. Абсолют қара дене
A) барлық жиілікте түскен сәуленің энергиясын жартылай жұтып алады
B) барлық жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C) кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын жұтып алмайды
D) түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
E) белгілі жиіліктегі сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба
1 2 3

A) 2 және 3
B) 1 және 2
C) тек 2
D) тек 3
E) тек 1
11. 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы 54 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы кездескен поездың ұзындығы
A) 290м
B) 220м
C) 350м
D) 200м
E) 500м
12. Массасы тұрақты идеал газдың 2930С температурадағы көлемі 3 м3. Сол қысымда және 5780С температурада газ көлемі
A) ≈1,5 м3
B) ≈5,5 м3
C) ≈4,5 м3
D) ≈3,5 м3
E) ≈2,5 м3
13. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы (sin 300=0,5)
A) 30 Тл
B) 50 Тл
C) 40 Тл
D) 20 Тл
E) 10 Тл
14. Айдан Жерге дейін жарық 1,28 с-та жүріп өтсе олардың арақашықтығы
(с = 3∙108 м/с)
A) 2,8∙105 км
B) 9∙105 км
C) 4,84∙105 км
D) 7,8∙105 км
E) 3,84∙105 км
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A) 2 есе кемиді
B) 4 есе артады
C) өзгермейді
D) 4 есе кемиді
E) 2 есе артады
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A) өзгермейді.
B) 4 есе артады.
C) 8 есе артады.
D) 16 есе артады.
E) 2 есе артады.
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A) мөлшері 1моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
B) мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
C) мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D) мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
E) мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
18. Ішкі кедергісі 2 Ом, ЭҚК-і 8 В және сыртқы кедергісі бар тұйық тізбектен 1 А ток жүреді. Сыртқы кедергіні 3 есе арттырса, тізбектен өтетін ток шамасы
A) 0,4 А
B) 0,5 А
C) 2,5 А
D) 2 А
E) 4 А
19. Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 40 мА-ге өзгерткенде
0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 200 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы (с = 3·108 м/с)
A) 20 км
B) 12м
C) 3,7 км
D) 5,7 км
E) 200 м
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
Б
А
С

A) барлық ұзындығының бөлігі
B) дене толығымен көрінеді
C) барлық ұзындығының бөлігі
D) барлық ұзындығының бөлігі
E) дене көрінбейді
21. Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A) ≈ 0,65
B) ≈ 69%
C) ≈ 0,79
D) ≈ 0,62
E) ≈ 1,5%
F) ≈ 67%
G) ≈ 38%
H) ≈ 0,67
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A) дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
B) дене түзусызықты үдемелі қозғалады
C) дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
D) дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E) дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F) дене үдемелі қозғалады
G) дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
H) дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
23. Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A) тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B) тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
C) бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D) барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
E) тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
F) тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
G) бөлшектер өзара әрекеттеседі
H) тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
24. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (мА) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы (с =3∙108 м/с)
A) 15 мB) 5 мC) 20 мD) 0,15 км
E) 2 км
F) 3 мG) 0,005 мH) 300 cм
25. Геометриялық оптикаға тән құбылыстар
A) интерференция
B) фотоэффект
C) полеризация
D) жарықтың шағылуы
E) жарықтың сынуы
F) көлеңкенің пайда болуы
G) жарықтың химиялық әсері
H) дифракция
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің
массасы 50 кг.Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші (g =10 м/с2)
A) 575000 мН
B) 265000 мН
C) 175000 мН
D) 575 Н
E) 175 Н
F) 465000 мН
G) 265 Н
H) 465 Н
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A) 6 Ом
B) 10 Ом
C) 20 Ом
D) 15 Ом
E) 100 Ом
F) 50 Ом
G) 2 Ом
H) 5 Ом
28. Катодка түскен жарықтың толқын ұзындығы 420 нм болғанда, тежегіш кернеу 0,95В болса, электронның шығу жұмысы
(h = 6,63;1эВ=1,6∙10-19Дж)
A) ≈6,4·10-19 Дж
B) ≈3,2·10-19 Дж
C) ≈2,5 эВ
D) ≈4·10-19 Дж
E) ≈3 эВ
F) ≈4,8·10-19 Дж
G) ≈4 эВ
H) ≈2 эВ
29. Иіндіктің ұзын иініне 2,5 кН күш түсіріп, қысқа иініне бекітілген массасы 1 т жүкті көтереді.Жүк 0,9 м биіктікке көтерілгенде, иіндіктің күш түсірілген нүктесі 4 м төмен түсті. Иіндіктің пайдалы әсер коэффициенті (g = 10 м/с2)
A) 8 %
B) 90 %
C) 0,1
D) 0,8
E) 0,7
F) 0,9
G) 7 %
H) 10 %
30. t1 = 80оC-тағы 200 г суды t2 = 20оС-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A) 39оC
B) 30оC
C) 25оC
D) 20оC
E) 10оC
F) 15оC
G) 37оC
H) 40оC
55-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)80 км; 0
B)16 км; 0
C)800 м; 800 м
D)80 м; 800 м
E)800 км; 80 м
 2. Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 0 Дж
C)15 Дж; 15 Дж
D)7,5 Дж; 7,5 Дж
E)22,5 Дж; 15 Дж
3. Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)магниттік толқындар
C)көлденең толқындар
D)электрлік толқындар
 E)электромагниттік толқындар
4. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)4,5 кДж
B)45 кДж
C)27 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)20%
B)0,2%
C)0,02%
 D)2%
E)200%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 30%
C)≈ 46%
D)≈ 77%
E)≈ 39%
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)698°С
C)152°С
D)425°С
E)253°С
8. Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
 A)электр заряды
 B)өрістің жұмысы
 C)ток күші
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 4
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)1, 2 және 3
E)2 және 3
11. Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
A)4 Н
B)3 Н
C)5,5 Н
D)8 Н
E)2,5 Н
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)400 м/с
C)900 м/с
D)450 м/с
E)700 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1,5 с
B)0,5 с
C)2,5 с
D)1 с
E)2 с
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)30 Мм/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 м/с
D)3∙108 м/с
E)3∙106 км/с
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)4 есе кемиді
C)өзгермейді
D)4 есе артады
E)2 есе кемиді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)50%
B)25%
C)86%
D)100%
E)75%
17. t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)10°C.
B)20°C.
C)33°C.
D)15°C.
E)25°C.
18. Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)6 сағ
B)8 сағ
C)2 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19. Ішкі кедергісі  2 Ом, ЭҚК-і 8 В және сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен   1 А ток жүреді . Сыртқы кедергіні  3 есе арттырса, тізбектен өтетін ток шамасы
A)2 А
 B)0,5 А
C)2,5 А
D)0,4 А
E)4 А
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)Н
B) Н
C)1 Н
D) Н
E) Н
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,07 кДж
B)0,08 кДж
C)0,8 гДж
D)80 Дж
E)70 Дж
F)0,9 гДж
G)0,09 кДж
H)90 Дж
22. Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)2400 с
B)240 с
C)20000 мс
D)300 с
E)200 с
F)24000 мс
G)30000 мс
H)20 с
23. Идеал газ күйінің теңдеуі
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)50 мДж
B)25 мДж
C)0,025 Дж
D)2,5·10-2Дж
E)5·10-2Дж
F)20 Дж
G)0,02 кДж
H)0,05 Дж
25. Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)төңкерілген
C)өзгермеген
D)тура
E)кескін шықпайды
F)үлкейтілген
G)кішірейтілген
H)жалған
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)4 м
B)2 м
C) м
D) м
E)2 м
F)2м
 G)2 м
H) м
27. Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4∙103 м
B)≈6,28 км
C)≈6,28∙103 м
D)≈37,7∙103 м
E)≈27,2∙103 м
F)≈27,2 км
G)≈37,7 км
H)≈31,4 км
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)1e
B)2 e
C)
D)-2e
E)
F)
G)0
H)
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)8,3 м/с
B)4 м/с
C)16 м/с
D)4,4 м/с
E)6 м/с
F)6,4 м/с
G)12 м/с
H)10 м/с
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈18109 Па.
C)≈91012 Па
D)≈81012 Па.
E)≈181010 Па
 F)≈361010 Па.
G)≈101011 Па.
H)≈91010 Па.
56-НҰСҚА
1. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
 B)сұйықтарда
C)газдар мен сұйықтарда
D)қатты денелерде
E)барлық ортада
2. Жиіліктің белгіленуі
A)t
B)
C)
D)Т
E)λ
3. υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)1 м/с2; 3 м/с2
 B)3 м/с2; -1 м/с2
 C)1 м/с2; 1 м/с2
D)-1 м/с2; 1 м/с2
 E)3 м/с2; 1 м/с2
 4. Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,6 Дж
B)3,6 кДж
C)2,6 кДж
D)2,4 Дж
E)2,4 кДж
5. Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)О.Штерн
B)Дж.Джоуль
C)Р.Броун
D)Д.Бернулли
E)Дж.Максвелл
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)0-ге тең
 B)өзгермейді
C)артады
D)заттың тығыздығына байланысты
E)кемиді
7. Клапейрон теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
8. Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр заряды
B)өткізгіштік
 
C)электр кернеуі
D)электр тогы
E)электр тогы жұмысы
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)гравитациялық
B)электромагниттік және гравитациялық
C)электромагниттік
D)күшті ядролық
E)әлсіз ядролық
10. Жабық ыдыстардағы газдың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымы үлкен ыдыс

A)1
B)5
C)3
D)4
E)2
11. Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)25,6 м/с
C)30 м/с
D)24 м/с
E)23 м/с
12. 105 Па қысымдағы ауаның көлемі 0,8 м3. Ауаның көлемін 0,2 м3-ке дейін азайтқан кезде атқарылатын жұмыс
A)0
B)2·104 Дж.
C)6·10-4 Дж.
D)6·10-2 Дж.
E)6·104 Дж.
13. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 A)3 м
B)5 м
C)15 м
D)4 м
E)2 м
15. Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)220ºС
B)200ºС
C)150ºС                           
D)100ºС
E)110ºС
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)8 есе артады.
B)өзгермейді.
C)2 есе артады.
D)4 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 16%
B)≈ 18%
C)≈ 80%
D)≈ 20%
E)≈ 82%
18. Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
 B)11,5 А
 C)115 А
 D)11,5 кА
 E)1,15 мкА
 19. Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
 A)≈20 мДж
B)≈15 мДж
C)≈36 мДж
D)≈50,6 мДж
E)≈45 мДж
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,55
B)≈0,25
C)≈0,67
D)≈0,45
E)≈0,75
21. Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6 кПа
B)6 Па
C)600 Па
D)60 Па
E)600 кПа
F)6000 Па
G)0,6 Па
H)60 МПа
22. Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈50 см.
B)≈3,5 см.
C)≈5,9 м
D)≈0,035 м
E)≈59 дм
F)≈590 см
G)≈0,5 м.
H)≈0,35дм/с
23. Идеал газ массасының формуласы
 A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі
55 Ом. Спиральдегі ток күші
 
A)0,04 кА
B)0,004 кА
C)20 мА
D)2∙10-2 А
E)4 А
F)0,02 А
G)4∙102 А
H)40 А
25. Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)90o
 B)45o
 C)80o
 D)40o
 E)35o
 F)60o
 G)30o
H)50o
 26. Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/с
B)4,75 м/с
C)2,75 м/с
D)3,75 м/с
E)2,5 м/с
F)3 м/с
G)4 м/с
H)5 м/с
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)50 Ом
C)2 Ом
D)5 Ом
E)15 Ом
F)6 Ом
G)20 Ом
H)10 Ом
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)1
B)
C)
D)
E)
F)-1
G)0
H)2
28. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)6 кг
B)5,75 кг
C)7,1 кг
D)4,35 кг
E)10 кг
F)5 кг
G)7,5 кг
H)14,2 кг
30. Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,6 мм
B)0,5 мм
C)0,85 мм
D)0,3 мм
E)0,9 мм
F)0,2 мм
G)76 мм
H)0,4 мм
 
57-НҰСҚА
1. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
 D).
E).
2. Дененің тірекке түсіретін күші
A)тартылыс күші
B)дененің ауырлық күші
C)дененің салмағы
D)серпімділік күші
E)тіректің реакция күші
3. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
 A)2 м/с ; -1 м/с
 B)3 м/с; -1 м/с
 C)3 м/с;1 м/с
D)3 м/с; 2 м/с
 E)2 м/с; 1 м/с
 4. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалысқа қарсы бағыттас
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
5. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)импульстің сақталу заңы
B)Авогадро заңы
C)термодинамиканың 1-ші заңы
D)термодинамиканың 2-ші заңы
E)механикалық энергияның сақталу заңы
6. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 59%
C)≈ 79%
D)≈ 69%
E)≈ 39%
7. Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)өзгермейді
C)2 есе кемиді
D)4 есе кемиді
E)2 есе артады
8. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/Кл
C)Дж/Кл
D)В/м2
E)Н∙м
 9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)460 нм
B)660 нм
C)560 нм
D)360 нм
E)760 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)1 және 2
C)тек 2
D)2 және 3
E)тек 3
11. Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)20 Н/м
C)80 Н/м
D)16 Н/м
E)30 Н/м
12. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
 A)187,5 кПа
B)661 кПа
C)285 кПа
D)115 кПа
E)197,5 кПа
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)4 см
D)6 см
E)5 см
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
 A)60º
B)90º
C)0
D)80º
E)40º
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)өзгермейді
C)2 есе артады
D)2 есе кемиді
E)4 есе артады
16 Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18. Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)1,02 мТл
B)0,04 мТл
C)2,5 мТл
D)4 мТл
 E)8,07 мТл
19. Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
 A)≈50,6 мДж
B)≈45 мДж
C)≈36 мДж
D)≈20 мДж
E)≈15 мДж
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,75
C)≈0,45
D)≈0,55
E)≈0,67
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)1,46 м/с 2
B)0,023 рад/с
C)0,02 рад/с
D)0,012 м/с 2
E)50,24 с
F)0,125 рад/с
G)25,12 с
H)1,25 м/с 2
22. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)170 см
B)20 дм
C)1,7 м
D)2 м
E)6,8 м
F)200 см
G)17 дм
H)68 дм
23. Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
 B)күн көзіне қойылған мұздың еруі
C)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
D)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
E)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
F)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
G)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
H)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
24.Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)40·10-2Ом
B)2,5·10-3 Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,50 кОм
E)200 Ом
F)2500 Ом
G)0,2 кОм
H)0,4 Ом
25. Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)өзгермеген
D)төңкерілген
E)кішірейтілген
F)жалған
G)үлкейтілген
H)тура
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)10,2 км/сағ
B)21,6 км/сағ
C)18 км/сағ
D)3 м/с
E)9 м/с
F)5 м/с
G)10,8 км/сағ
H)6 м/с
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙10-10 Н
B)2,56 кН
C)2,56 нН
D)2,56∙10-9 Н
E)2,56∙10-6 Н
F)2,56∙109 Н
G)2,56 МН
H)2,56∙10-8 Н
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)20 кДж
B)15 кДж
C)37,5 кДж
D)1662 Дж
E)2·103Дж
F)16,62 кДж
G)9972 Дж
H)1500 Дж
58-НҰСҚА
1. Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)электрлік толқындар
C)электромагниттік толқындар
D)көлденең толқындар
E)магниттік толқындар
2. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)0,45 кДж
B)4,5 кДж
C)27 кДж
D)2,7 кДж
E)45 кДж
3. Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)4π с
C)0,02π с
D)0,002π с
E)0,4π с
4. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)эхолокация
B)тембр
C)резонанс
D)жаңғырық
E)реверберация
5. Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)Д.Бернулли
B)Дж.Джоуль
C)О.Штерн
D)Дж.Максвелл
E)Р.Броун
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)T const
B)
C)
D)
E)
7. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
D)контурдың индуктивтігіне
E)контурдың магнит индукциясына
9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кадмий
B)кобальт
C)графит
D)гранит
E)кремний
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)6 Ом
C)7 Ом
D)3 Ом
E)4 Ом
11. Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2мәні
A)4 Н
B)8 Н
C)2,5 Н
D)3 Н
E)5,5 Н
12. Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 34%
B)≈ 36%
C)≈ 0,1%
D)≈ 29%
E)≈ 100%
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,1 см
B)1,5 см
C)0,75 см
D)0,375 см
E)0,3 см
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)3,2 есе кемиді
C)1,6 есе артады
D)өзгермейді
E)1,6 есе кемиді
15. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)45м
B)35м
C)75м
D)65м
E)55м
17. t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)33°C.
B)10°C.
C)25°C.
D)20°C.
E)15°C.
18. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1000 м/с
B)250 м/с
C)1200 м/с
D)750 м/с
E)500 м/с
19. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = 
 
B)M = IBS sin
C)M = IBS
D)M = 
E)M = F
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)1,5 т
C)2,5 т
D)2000 т
E)2 т
21. 36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)30 м/с
B)65 м/с
C)50 м/с
D)25 м/с
E)60 м/с
F)20 м/с
G)35 м/с
H)10 м/с
22. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
A)20 с
B)2 с
C)30 с
D)3 с
E)1 с
F)5 с
G)4 с
H)50 с
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)4
B)8
C)2
D)1
E)6
F)7
G)5
H)3
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)тәж
B)иондану
C)солғын
D)ұшқындық
E)эмиссия
F)гальванопластика
G)электролиз
H)рекомбинация
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)450
B)1050
C)300
D)1250
E)1650
F)2050
G)850
H)250
26. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)10 м
B)3 м
C)15 м
D)12 м
E)7 м
F)9 м
G)5 м
H)18 м
27. 1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)10 м
B)0,1 см
C)100 см
D)10 см
E)0,1 м
F)0,01 см
G)1 см
H)0,01 м
28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)6,2210-20 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)62,210-26 Дж
D)62,210-27 Дж
E)6,810-19 Дж
F)6810-20 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6,810-20 Дж
29. Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)жоғарылайды
B)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C)сұйық бетінін ауданына
D)төмендейді
E)анықталмайды
F)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
G)өзгермейді
H)мұздың көлеміне байланысты
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)54 см
B)42 см
C)64 см
D)0,48 м
E)0,64 м
F)48 см
G)0,54 м
H)0,42 м
59-НҰСҚА
1. Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)тербеліс амплитудасы
B)толқын жылдамдығы
 C)тербеліс қаттылығы
D)тербеліс жылдамдығы
 E)толқын ұзындығы
2. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 A)4 с ; 0,25 Гц
B)0,25 с ; 4 Гц
C)25 с ; 4 Гц
D)2,5 с ; 4 Гц
E)0,25 с ;40 Гц
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)0,1 кН
B)1 кН
C)10 Н
D)100 мН
E)1 Н
4. Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
 A)F= - 0,8cos2t
B)F= - 0,8sin2t
C)F= - 0,1cos2t
D)F= 0,8sin2t
E)F= 0,8cos2t
5. Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)адиабаталық
B)изобаралық
C)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
D)изотермиялық
E)изохоралық
6. Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)психрометр
B)гигрометр
C)анероид
D)барометр
E)термометр
7. Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
C)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
8. Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
 A)тұрақты болады
B)нөлге тең  болады
C)ең үлкен мәнге ие болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9. α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)25 А
B)5 А
C)2,5 А
D)10 А
E)6 А
11. Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)3 есе ұзарту қажет
B)9 есе ұзарту қажет
C)3 есе кеміту қажет
D)9 есе кеміту қажет
E)өзгерту қажет емес
12. Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
 A)
B)
C)
D)
E)
13. Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)2 Гн
D)3 Гн
E)4 Гн
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)8 мин
 B)6,2 мин
 C)5 мин
 D)8,31 мин
 E)7,31 мин
 
15. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы тоңазытқыштың  температурасының 2,5 есе артық.  Жылу машинасының  ПӘК-і
A)30 %
B)25 %
C)40 %
D)75 %
E)60 %
16. Бірдей уақыт ішінде бірінші математикалық маятник 50, ал екіншісі 30 тербеліс жасайды. Олардың біреуі екіншісінен 32 см қысқа болса, әрбір маятниктің ұзындығы
A)0,18 м; 0,5 м
B)0,18 см; 0,5 см
C)0,18 м; 32 м
D)18 м ; 0,5 м
E)0,32 м; 0,18 м
 17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 3Т1.
C)Т2 = 4Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
 B)1,15 мкА
 C)11,5 А
 D)115 А
 E)11,5 кА
 19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,03 мВб
 C)2,5 мВб
 D)30 мВб
 E)0,3 кВб
 20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21. Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6000 Па
B)60 Па
C)6 кПа
D)600 кПа
E)60 МПа
F)6 Па
G)600 Па
H)0,6 Па
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)180о
B)60о
C)90о
D)парраллель
E)
F)перпендикуляр
G)45о
H)π
23. Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)5,75·106 Дж
B)4,8·106 Дж
C)2,875 МДж
D)5750 кДж
E)5,75 МДж
F)2875 кДж
G)2,875·106Дж
H)4,8 МДж
24. Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген элктромагниттік толқын жиілігі ()
A)500 кГц
B)204 кГц
C)300 нГц
D)750 пГц
E)1000 мГц
F)780 МГц
G)0,566 Гц
H)0,871 Гц
25.Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
B)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
C)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұақты шама
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 F)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
26. Бастапқы жылдамдығы 2 м/с бірқалыпты үдемелі қозғалған дене 2 с-та жылдамдығын 12 м/с-қа дейін жеткізсе, жүрген жолы және орташа жылдамдығы
A)6 м
B)10 м
C)9 м/с
D)7 м/с
E)14 м
F)5 м/с
G)18 м
H)3 м/с
27. Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)5 ·103 В
C)9 кВ
D)9 ·103 В
E)7·103 В
F)2·103 В
G)2 кВ
H)7 кВ
28. Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)1760 мВ
B)0,6 В
C)0,202 В
D)303 В
E)В
F)0,303 В
G)606 В
H)1,76 В
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)62,5 км/сағ
B)10,5 м/с
C)50 км/сағ
D)19,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)17,4 м/с
G)13,9 м/с
H)70 км/сағ
30. Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)
B)480 К
C)
D)
E)280 К
F)320 К
G)
H)250 К
60-НҰСҚА
1.Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
B)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
2. Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с; -1 м/с
B)2 м/с; 1 м/с
C)2 м/с ; -1 м/с
D)3 м/с; 2 м/с
E)3 м/с;1 м/с
3. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
 D).
E).
4. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)27 кДж
B)4,5 кДж
C)45 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)200%
B)2%
C)0,2%
D)20%
E)0,02%
6. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)112 К
B)217 К
C)28 К
D)56 К
E)329 К
7. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)240 К
B)230 К
C)250 К
D)260 К
E)220 К
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
A)20 кг
B)10 кг
C)1 кг
D)15 кг
E)5 кг
9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)гранит
B)графит
C)кадмий
D)кремний
E)кобальт
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)тек 2
C)1 және 2
D)тек 3
E)2 және 3
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оның массасы
A)100 кг
B)125 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)150 кг
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)450 м/с
C)400 м/с
D)700 м/с
E)900 м/с
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)2
B)1 және 2
C)2 және 3
D)3
E)1
14. Фокус аралығы 50 см шашыратқыш линзаның оптикалық күші
A)-0,5 дптр
B)-2 дптр
C)-0,05 дптр
D)-4 дптр
E)-0,02 дптр
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)2 есе кемиді
C)4 есе артады
D)4 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/c
B)3,5 м/c
C)7 м/c
D)2,5 м/c
E)4 м/c
17. Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
E)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
18. Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)8 сағ
B)4 сағ
C)2 сағ
D)6 сағ
E)10 сағ
19. Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)2,88 мДж.
B)4,88 мДж.
C)1,65 мДж.
D)3,48  мДж.
E)2,48 мДж.
20. Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)барлық ұзындығының  бөлігі
E)дене көрінбейді
21. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
 
A)5 с
B)1 с
C)4 с
D)3 с
E)2 с
F)50 с
G)30 с
H)20 с
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
B)дене үдемелі қозғалады
C)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
G)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
H)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
23. Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)4,8 МДж
B)4,8·106 Дж
C)2875 кДж
D)2,875 МДж
E)2,875·106Дж
F)5750 кДж
G)5,75·106 Дж
H)5,75 МДж
24. Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)5мВ
B)0,03 кВ
C)5 B
D)0,04 кВ
E)30 В
F)40 В
G)50 В
H)0,05 кВ
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,88
B)≈0,85
C)≈0,53
D)≈0,94
E)≈0,67
F)≈0,68
G)≈0,44
H)≈0,45
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)575 Н
B)575000 мН
C)265 Н
D)465 Н
E)175 Н
F)175000 мН
G)465000 мН
H)265000 мН
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10 мГн
B)1,25·10-2Гн
C)10-2 Гн
D)16 мГн
E)0,016 Гн
F)12,5 мГн
G)50 мГн
H)0,05 Гн
28. Катодка түскен жарықтың толқын ұзындығы 420 нм болғанда, тежегіш кернеу 0,95В болса, электронның шығу жұмысы
(h = 6,63; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈3,2·10-19 Дж
B)≈4,8·10-19 Дж
C)≈2,5 эВ
D)≈4 эВ
E)≈3 эВ
F)≈2 эВ
G)≈4·10-19 Дж
H)≈6,4·10-19 Дж
29. Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
 
A)7 кг
B)12 кг
C)4 Н
D)-5 Н
E)0,70 кг
F)-2 Н
G)4 кг
H)7 Н
30. Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)320 К
B)250 К
C)
D)280 К
E)
F)480 К
G)
H)
61-НҰСҚА
1.Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдар мен сұйықтарда
B)қатты денелерде
C)барлық ортада
D)газдарда
E)сұйықтарда
2.Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)масса
B)тығыздық
C)жол
D)энергия
E)орын ауыстыру
3.Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)2,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)1,5 м/с
4.Серіппелі маятник жүгінің массасы 0,16 кг, ал серіппесінің қатаңдығы 4 Н/м болса, серпімділік күшінің әсерінен болатын гармоникалық тербелістердің периоды
A)0,3 с
B)0,6 с
C)0,2 с
D)0,5 с
E)0,4 с
5.25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 69%
D)≈ 79%
E)≈ 59%
6.Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 39%
C)≈ 77%
D)≈ 30%
E)≈ 46%
7.Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
B)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
C)энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
E)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
8.Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
 
A)15 кг
B)5 кг
C)10 кг
D)1 кг
E)20 кг
9.Күміс   атомындағы  протондар  саны
 
A)60
B)108
C)107
D)47
E)0
10.Жабықыдыстардағыгаздың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымыүлкеныдыс

A)1
B)5
C)4
D)3
E)2
11.Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,25 м
B)0,5 м
C)5 см
D)5 мм
E)55 мм
12.Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)900 м/с
B)700 м/с
C)400 м/с
D)450 м/с
E)500 м/с
13.Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)2 с
B)1,5 с
C)0,5 с
D)1 с
E)2,5 с
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мкм
 
B)0,45 мм
 
C)45 нм
D)45 мкм
E)0,45 нм
15.Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
C)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
D)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
E)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
16.Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)4 есе артады.
B)8 есе артады.
C)2 есе артады.
D)16 есе артады.
E)өзгермейді.
17.400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
C)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
D)≈ 30%; ≈ 28 кВт
E)≈ 30%; ≈ 83 кВт
18.Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)3 А
C)0,5 А
D)0,2 А
E)2 А
 
19.Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)2,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)0,3 ∙ 10-9 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)6,3 ∙ 109 Кл
20.Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)1 Н
B) Н
C) Н
D) Н
E)Н
21.Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,09 кДж
B)0,08 кДж
C)80 Дж
D)0,9 гДж
E)0,8 гДж
F)70 Дж
G)90 Дж
H)0,07 кДж
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)20 м/с2
B)0,0020 км/с2
C)1,5 м/с2
D)25 м/с2
E)2,0 м/с2
F)0,0015 км/с2
G15 м/с2
H)2,5 м/с2
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)электролиз
B)гальванопластика
C)солғын
D)тәж
E)эмиссия
F)рекомбинация
G)ұшқындық
H)иондану
25.Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)1250
B)1300
C)850
D)250
E)2050
F)1050
G)1650
H)450
26.Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)Н·м/с
B)H·с/м
C)кг·м/с
D)Н·м
E)кг·м 2 /с2
F)Дж·с/кг
G)кг/м·с
H)Н·с
27.Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
А)100 Ом
B)6 Ом
C)15 Ом
D)50 Ом
E)20 Ом
F)10 Ом
G)2 Ом
H)5 Ом
28.Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29.Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)1,5 мин
B)0,025 cағ
C)60 с
D)1 мин
E)90 с
F)1,3 мин
G)80 с
H)0,016 сағ
30.Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)0,54 м
B)54 см
C)42 см
D)0,48 м
E)48 см
F)0,64 м
G)0,42 м
H)64 см
62-НҰСҚА
1.Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)толқын жылдамдығы
B)тербеліс қаттылығы
C)толқын ұзындығы
D)тербеліс жылдамдығы
E)тербеліс амплитудасы
2.Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
E)қозғалысқа қарсы бағыттас
3.Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с;1 м/с
B)2 м/с ; -1 м/с
C)3 м/с; 2 м/с
D)3 м/с; -1 м/с
E)2 м/с; 1 м/с
4.Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8sin2t
B)F= - 0,1cos2t
C)F= 0,8cos2t
D)F= - 0,8cos2t
E)F= 0,8sin2t
5.Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)0,5 моль
B)0,25 моль
C)2 моль
D)4 моль
E)1 моль
6.Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
7.Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)изобаралық
B)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
C)изотермиялық
D)изохоралық
E)адиабаталық
8.Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
A)ток күші
B)өрістің жұмысы
C)электр заряды
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9.Бордың екінші постулаты
A)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
B)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
C)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
D)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
E)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
10.Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)7 Ом
B)10 Ом
C)4 Ом
D)6 Ом
E)3 Ом
11.Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)16 Н/м
C)20 Н/м
D)80 Н/м
E)30 Н/м
12.Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 100%
B)≈ 0,1%
C)≈ 34%
D)≈ 36%
E)≈ 29%
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)3600 Вб/мин
B)100 Вб/мин
C)1,7 Вб/с
D)6·10-2 Вб/с
E)0,6 Вб/с
14.Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)6,2 мин
B)8,31 мин
C)5 мин
D)8 мин
E)7,31 мин
15.Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)100ºС
B)150ºС                           
C)110ºС
D)220ºС
E)200ºС
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)100 H
B)150H
C)120 H
D)650 Н
E)750 Н
17.Қысымы 4·105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығы (= 32·10-3 , R=8,31)
A)≈9,62 кг/м3
B)≈24,5 кг/м3
C)≈96,2 кг/м3
D)≈4,81 кг/м3
E)≈2,45 кг/м3
18.Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)20%
B)50%
C)30%
D)80%
E)40%
19.Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 40 мА-ге өзгерткенде 0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 200 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы  (с = 3·108 м/с)
A)200 м
B)3,7 км
C)12 м
D)5,7 км
E)20 км
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)2000 т
C)1,5 т
D)2,5 т
E)2 т
21.Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)0,53 Гц
B)1,256 Гц
C)60 мГц
D)0,06 Гц
E)0,12 с -1
F)0,53 с-1
G)0,6 с -1
H)530 мГц
22.Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
A)2 с
B)4 с
C)30 с
D)50 с
E)20 с
F)1 с
G)3 с
H)5 с
23.Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)2
B)7
C)4
D)6
E)5
F)1
G)8
H)3
24.Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25.Геометриялық оптикаға тән құбылыстар
A)жарықтың химиялық әсері
B)көлеңкенің пайда болуы
C)полеризация
D)интерференция
E)фотоэффект
F)жарықтың сынуы
G)жарықтың шағылуы
H)дифракция
26.Ұзындығы , жиілігі ,  жылдамдықпен таралатын толқынның периодын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A)Н
B)шеңбер
C) Н
D)Н
E)парабола
F)түзу
G)гипербола
H) Н
28.Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)606 В
B)1,76 В
C)0,6 В
D)0,202 В
E)1760 мВ
F)В
G)303 В
H)0,303 В
29.Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
 
A)6000 мс
B)5200 мс
C)1,43 с
D)4000 мс
E)5,2 с
F)1400 мс
G)4 с
H)6 с
 
30.Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A)15000 МДж
B) кДж
C)  кДж
D)  Дж
E) Дж
F)150 МДж
G)1500 МДж
H) кДж
63-НҰСҚА
1.Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 
A)0,25 с ;40 Гц
B)2,5 с ; 4 Гц
C)4 с ; 0,25 Гц
D)0,25 с ; 4 Гц
E)25 с ; 4 Гц
2. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 
B)T = 2π
C)T = 
D)T = 2π
E)T = 2π
3. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)0,75 кВт
B)30 кВт
C)15 кВт
D)3 кВт
E)10 кВт
4. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
B)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
5. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
B)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
C)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
D)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
E)энергияның сақталу және айналу заңы
6. Изобаралық процессінің шарты
A)T = const
B)m = const
C)ρ = const
 D)p = const
E)V = const
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың электр кедергісіне
B)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
 C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
 D)контурдың магнит индукциясына
 E)контурдың индуктивтігіне
 9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)660 нм
B)760 нм
C)360 нм
D)560 нм
E)460 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 2
B)1 және 2
C)тек 3
D)2 және 3
E)тек 1
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оныңмассасы
A)100 кг
B)150 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)125 кг
12. Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)800 Дж.
B)200 Дж.
C)400 Дж.
D)300 Дж.
E)500 Дж.
13. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы ( sin 300=0,5)
A)20 Тл
B)10 Тл
C)50 Тл
D)40 Тл
E)30 Тл
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 нм
 B)45 мкм
C)0,45 мм
 D)45 нм
E)0,45 мкм
 15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)2 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)55м
B)65м
C)45м
D)75м
E)35м
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 4Т1.
C)Т2 = Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = 3Т1.
18. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A)P = P0
B)P =2 P0
C) 
D) 
E) 
19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,3 кВб
 C)0,03 мВб
 D)30 мВб
 E)2,5 мВб
 20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2000 т
B)2,5 т
C)1 т
D)2 т
E)1,5 т
21. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A]3·102Дж
B)0,5кДж
C)500 Дж
D)5·102 Дж
E)50 Дж            
F)300 Дж
G)30 Дж
H)0,3кДж
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)
B)45о
C)180о
D)перпендикуляр
E)60о
F)90о
G)парраллель
H)π
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)эмиссия
B)гальванопластика
C)рекомбинация
D)тәж
E)иондану
F)ұшқындық
G)солғын
H)электролиз
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 B)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
C)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
G)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
H)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)2 м
B) м
C)2 м
D)2м
 E) м
F)2 м
G)4 м
H) м
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі 
A)В
B)В
C)В
D)200 В
E)В
F)182 В
 G)В
H)144 В
 28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-27 Дж
B)62,210-26 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,2210-20 Дж
E)0,6210-24 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6810-20 Дж
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)4 м/с
B)4,4 м/с
C)6,4 м/с
D)6 м/с
E)10 м/с
F)16 м/с
G)12 м/с
H)8,3 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)10000 м
B)10 км
C)5000 м
D)100000 м
 E)100 км
F)50 км
G)20 км
H)20000м
64-ФИЗИКА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 км; 80 м
C)80 км; 0
D)80 м; 800 м
E)800 м; 800 м
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)траекторияға перпендикуляр бағытталған
B)қозғалысқа қарсы бағыттас
C)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
D)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)с
C)кг/Н
D)м/с2
E)м
4. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)тон
B)шу
C)тембр
D)ән
E)амплитуда
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)4 моль
B)0,25 моль
C)1 моль
D)2 моль
E)0,5 моль
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)152°С
C)425°С
D)698°С
E)253°С
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың индуктивтігіне
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
E)контурдың магнит индукциясына
9. Абсолют қара дене
A)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
B)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
D)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)2,5 А
B)25 А
C)6 А
D)5 А
E)10 А
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)250 Дж
B)120 Дж
C)150 Дж
D)210 Дж
E)200 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-225 кДж
B)22,5 МДж
C)0
D)-22,5 МДж
E)225 кДж
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса, олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)3 см
B)5 см
C)4 см
D)2 см
E)6 см
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)3∙108 м/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 км/с
D)30 Мм/с
E)3∙106 м/с
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)8 есе кемиді
C)4 есе артады
D)8 есе артады
E)өзгермейді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)25%
B)86%
C)75%
D)50%
E)100%
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 20%
B)≈ 16%
C)≈ 18%
D)≈ 80%
E)≈ 82%
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = F
B)M = 
C)M = IBS sin
D)M = IBS
E)M = 
 
19. Амплитудалық модуляция
 
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
D)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
E)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)15
C)2
D)10
E)1,5
21. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)6,8 м
B)170 см
C)2 м
D)1,7 м
E)200 см
F)17 дм
G)20 дм
H)68 дм
22. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1,5 Н∙м
B)1200 мН∙м
C)1,2 Н∙м
D)2,5 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)2500 мН∙м
H)1500 мН∙м
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)5
B)1
C)4
D)2
E)8
F)7
G)6
H)3
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 
A)2 Ом
B)0,2 кОм
C)2·102 Ом
D)200 Ом
E)2·10-2  Ом
F)20 Ом
G)50 Ом
H)0,05 кОм
25. Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)тура
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)үлкейтілген
E)төңкерілген
F)жалған
G)өзгермеген
H)шын
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)23 м/с
B)-6 м/с
C)3-5t
D)3t - 5t 2
E)-17 м/с
F)20 м/с
G)3t + 5t 2
H)3-10t
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56 кН
B)2,56∙10-8 Н
C)2,56∙109 Н
D)2,56∙10-6 Н
E)2,56 МН
F)2,56∙10-10 Н
G)2,56∙10-9 Н
H)2,56 нН
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)15 %
B)80 %
C)75 %
D)1,5·108
E)3·107
F)25 %
G)1,7·108
H)5·107
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)10,5 м/с
B)62,5 км/сағ
C)70 км/сағ
D)17,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)19,4 м/с
G)13,9 м/с
H)50 км/сағ
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)16,62 кДж
B)1662 Дж
C)20 кДж
D)37,5 кДж
E)1500 Дж
F)2·103Дж
G)9972 Дж
H)15 кДж
65-НҰСҚА
1. Түзу сызықты қозғалған дененің 6с жүрген жолы

A)6 м
B)96 м
C)54 м
D)36 м
E)27 м
2. Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)4 м/с2
B)0,6 м/с2
C)10 м/с2
D)0,4 м/с2
E)6 м/с2
3. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)80 Н
C)0,08 Н
D)8 Н
E)0,8 Н
4. υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; 1 м/с2
 B)1 м/с2; 3 м/с2
 C)-1 м/с2; 1 м/с2
 D)1 м/с2; 1 м/с2
E)3 м/с2; -1 м/с2
5. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 A)≈2 моль
B)≈0,2 моль
C)≈200 моль
D)≈2000 моль
E)≈20 моль
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8. = формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)Кл
B)В/м
C)Дж
D)А ∙ с
E)Вт
 9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11. 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы
54 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы кездескен поездың ұзындығы
A)350 м
 B)200 м
 C)290 м
 D)220 м
 E)500 м
12. Массасы тұрақты идеал газдың 2930С температурадағы көлемі 3 м3. Сол қысымда және 5780С температурада газ көлемі
A)≈5,5 м3
B)≈4,5 м3
C)≈1,5 м3
D)≈2,5 м3
E)≈3,5 м3
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)нФ.
B)6,28Ф.
C)6,28 мкФ.
D)2,25 нФ.
E)Ф.
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)3,2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)1,6 есе кемиді
E)1,6 есе артады
15. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы тоңазытқыштың  температурасының 2,5 есе артық.  Жылу машинасының  ПӘК-і
A)40 %
B)25 %
C)30 %
D)75 %
E)60 %
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)кг/м3
B)
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18. Индукциясы 1 мТл, кернеулігі 0,5 ∙103 В/м магнит және электр өрістері өзара бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Осы өрісте бірқалыпты түзу сызықты қозғалу үшін электрон жылдамдығы
 A)8 ∙105  м/с
B)2 ∙105  м/с
C)5 ∙105  м/с
D)4,5 ∙105  м/с
E)2,9 ∙105  м/с
19. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A) 
B)P =2 P0
C) 
D)P = P0
E) 
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)Н
C) Н
D)1 Н
E) Н
21. Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)уақыт
B)температура
C)аудан
D)орын ауыстыру
E)масса
 F)күш
G)көлем
H)үдеу
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)45о
B)
C)180о
D)π
E)перпендикуляр
F)парраллель
G)90о
H)60о
23. 250 г суды 5°С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (c = 4200 Дж/кг·°C)
A)5250 Дж
B)4,25 кДж
C)6250 Дж
D)5,25 кДж
E)6,25 кДж
F)0,00425 МДж
G)0,00525 МДж
H)4250 Дж
24. Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)0,02 кДж
B)25 мДж
C)50 мДж
D)20 Дж
E)5·10-2Дж
F)0,05 Дж
G)0,025 Дж
H)2,5·10-2Дж
25. Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
B)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
C)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
E)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
G)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 H)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
26. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)7 м
B)3 м
C)9 м
D)12 м
E)15 м
F)10 м
G)18 м
H)5 м
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙109 Н
B)2,56∙10-9 Н
C)2,56 нН
D)2,56∙10-10 Н
E)2,56∙10-8 Н
F)2,56∙10-6 Н
G)2,56 кН
H)2,56 МН
28. Суретте сутегі атомының фотон шығару немесе жұту энергетикалық деңгейі көрсетілген, максимум толқын  ұзындықтағы фотон жұту деңгейлері және теңдеуі

A)4-1
B)Е4-Е2=h
C)Е2-Е1=h
D)1-3
E)Е4-Е1=h
F)Е3-Е1=h
G)1-2
H)4-2
29. Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)төмендейді
B)жоғарылайды
C)сұйық бетінін ауданына
D)мұздың көлеміне байланысты
E)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
F)анықталмайды
G)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
 
H)өзгермейді
30. t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈15о C
B)≈33оC
C)≈65оC
D)≈40оC
E)≈60оC
F)≈10оC
G)≈25оC
H)≈20оC
66-НҰСҚА
1.Дененің тірекке түсіретін күші
A)дененің ауырлық күші
B)серпімділік күші
C)дененің салмағы
D)тіректің реакция күші
E)тартылыс күші
2.Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)ән
B)тон
C)амплитуда
D)тембр
E)шу
3.Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)0,4π с
C)0,002π с
D)4π с
E)0,02π с
4.Әрбір планета бір фокусында Күн орналасқан эллипстік орбита бойымен қозғалады деген тұжырым
A)Кеплердің 2-ші заңы
B)Ньютонның 2-ші заңы
C)Кеплердің 1-ші заңы
D)Ньютонның 1-ші заңы
E)Кеплердің 3-ші заңы
5.25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 59%
D)≈ 69%
E)≈ 79%
6.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
C)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
7.Қалыпты жағдайда кез-келген газдың 1 молінің алатын көлемі
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К; R=8,31Дж/К∙моль)
A)≈44,8 л
B)≈11,2 л
C)≈22,6 л
D)≈5,6 л
E)≈33,6 л
8.Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)В/м2
C)Н∙м
 
D)Дж/Кл
E)Н/Кл
9.Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кремний
B)кадмий
C)кобальт
D)гранит
E)графит
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)1 және 2
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11.10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)120 Дж
C)210 Дж
D)250 Дж
E)150 Дж
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-22,5 МДж
B)-225 кДж
C)0
D)22,5 МДж
E)225 кДж
13.Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)3 Гн
D)4 Гн
E)2 Гн
14.Айдан Жерге дейін жарық 1,28 с-та жүріп өтсе олардың арақашықтығы
 (с = 3∙108 м/с)
A)7,8∙105 км
B)4,84∙105 км
C)3,84∙105 км
D)9∙105 км
E)2,8∙105 км
15.Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
C)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
D)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
E)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4 м/c
B)6 м/c
C)2,5 м/c
D)7 м/c
E)3,5 м/c
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)37°C
C)10°C.
D)15°C.
E)20°C.
18.q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈6,8 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈1,08 ∙105 В/м
19.Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)3,48  мДж.
B)1,65 мДж.
C)2,88 мДж.
D)2,48 мДж.
E)4,88 мДж.
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)10
B)2
C)2,5
D)1,5
E)15
21.Бір нүктеден қарама-қарсы бағытта 25 м/с және 20 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалған автомобильдердің 3 с-тан кейінгі жүрген жолдары және арақашықтары
A)75 м
B)20 м
C)135 м
D)70 м
E)15 м
F)30 м
G)60 м
H)150 м
22.Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)күш
B)орын ауыстыру
C)уақыт
D)температура
E)көлем
F)масса
G)үдеу
H)аудан
23.Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
B)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
C)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
D)күн көзіне қойылған мұздың еруі
E)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
F)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
G)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
H)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
 
24.5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
 
A)I = 2,5 кА
B)I = 100А
C)I = 20А
D)I = 2500 А
E)I = 10-2А
F)I = 0,1кА
G)I = 25·102А
H)I = 102А
25.Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)жалған
E)тура
F)үлкейтілген
G)өзгермеген
H)төңкерілген
26.Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4,75 м/с
B6 м/с
C)3,75 м/с
D)5 м/с
E)2,75 м/с
F)4 м/с
G)3 м/с
H)2,5 м/с
27.Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)2 кВ
C)5 ·103 В
D)7 кВ
E)7·103 В
F)9 кВ
G)2·103 В
H)9 ·103 В
28.Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)3∙1017
B)2,4∙1017
C3,5∙1017
D)2∙1017
E)0,3∙1018
F)0,1∙1018
G)0,2∙1018
H)1∙1017
29.Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
 
A)-5 Н
B)12 кг
C)4 кг
D)-2 Н
E)7 кг
F)7 Н
G)4 Н
H)0,70 кг
30.t1 = 80оC-тағы  200 г суды t2 = 20оС-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)39оC
B)20оC
C)37оC
D)10оC
E)15оC
F)40оC
G)25оC
H)30оC
67-НҰСҚА
1.Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)энергия
B)жол
C)тығыздық
D)масса
E)орын ауыстыру
2. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)9 есе кемиді
B)өзгермейді
C)3 есе артады
D)3 есе кемиді
E)9 есе артады
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)100 мН
B)0,1 кН
C)1 Н
D)10 Н
E)1 кН
4. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 м; 800 м
C)800 км; 80 м
 D)80 км; 0
E)80 м; 800 м
5. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1027
 B)6,02·1023
C)6,02·1021
D)6,02·1025
E)6,02·1019
6. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)термодинамиканың 1-ші заңы
B)термодинамиканың 2-ші заңы
C)Авогадро заңы
D)механикалық энергияның сақталу заңы
E)импульстің сақталу заңы
7. Газдың абсолют температураны 16 есе арттырған кезде молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы
A)өзгермейді
B)4 есе артады
C)16 есе артады
D)16 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8. Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы электрлік өтімділік
 B)жылулық  өтімділік
 C)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
 D)жылулық және магниттік өтімділік
E)магниттік өтімділік
9. Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈5·1013 Гц
B)≈9·1014 Гц
C)≈9·1015 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈1016 Гц
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)1 және 4
D)төртеуі де
E)2 және 3
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)28,7 г/м3
B)58,4 г/м3
C)38,4 кг/м3
D)38,4 г/м3
E)24,4 г/м3
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,75 см
B)0,1 см
C)0,3 см
D)0,375 см
E)1,5 см
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)8 мин
 B)8,31 мин
 C)7,31 мин
 D)6,2 мин
 E)5 мин
 15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16. Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
B)≈ 30%; ≈ 83 кВт
C)≈ 30%; ≈ 28 кВт
D)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
E)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)0,2 А
B)4 А
C)3 А
D)2 А
 E)0,5 А
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)7,2 кВ/м
B)25,2 кВ/м
 C)6,4 кВ/м
D)0 В/м
E)48 кВ/м
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,45
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)0,023 рад/с
B)0,02 рад/с
C)0,125 рад/с
D)25,12 с
E)50,24 с
F)1,46 м/с 2
G)1,25 м/с 2
H)0,012 м/с 2
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
B)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
C)дене үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
G)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
H)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (мА) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы         (с =3∙108 м/с)
A)20 м
B)300 cм
C)3 м
D)5 м
E)15 м
F)2 км
G)0,005 м
H)0,15 км
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)155о
B)45о
C)175о
D)85о
E)30о
F)125о
G)105о
H)25о
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)3 м/с
B)9 м/с
C)6 м/с
D)18 км/сағ
E)10,2 км/сағ
F)10,8 км/сағ
G)5 м/с
H)21,6 км/сағ
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)25 мкФ
B)50 пФ
C)25 пФ
 D)1 пФ
E)5·10-11Ф
F)2,5·10-11 Ф
G)2,5 ·10-5 Ф
H)10-12 Ф
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)2 e
B)
C)1e
D)
E)
F)-2e
G)
H)0
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)
B)
C)тік жоғары
D)тік төмен
E)
F)
G)вертикальмен 60о бұрыш жасай
H)
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈361010 Па.
C)≈91012 Па
D)≈18109 Па.
E)≈181010 Па
 F)≈101011 Па.
G)≈91010 Па.
H)≈81012 Па.
68-НҰСҚА
1.Жиіліктің белгіленуі
A)λ
B)
C)ν
D)Т
E)t
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)4 м/с2
B)2 м/с2
C)3 м/с2
D)1 м/с2
E)5 м/с2
3.Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,4 кДж
B)2,6 Дж
C)2,6 кДж
D)3,6 кДж
E)2,4 Дж
4.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; -1 м/с2
 B)3 м/с2; 1 м/с2
 
C)1 м/с2; 1 м/с2
D)1 м/с2; 3 м/с2
 
E)-1 м/с2; 1 м/с2
 
5.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)217 К
D)112 К
E)28 К
6.Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 39%
B)≈ 23%
C)≈ 46%
D)≈ 30%
E)≈ 77%
7.Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
8.Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
 B)жылулық  өтімділік
 
C)магниттік өтімділік
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)салыстырмалы электрлік өтімділік
 
9.Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈9·1014 Гц
B)≈5·1013 Гц
C)≈1016 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈9·1015 Гц
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)2 және 3
E)1 және 4
11Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)30 м/с
C)24 м/с
D)25,6 м/с
E)23 м/с
12.Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)400 Дж.
B)300 Дж.
C)800 Дж.
D)500 Дж.
E)200 Дж.
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)6·10-2 Вб/с
B)1,7 Вб/с
C)0,6 Вб/с
D)100 Вб/мин
E)3600 Вб/мин
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мм
 B)45 нм
C)0,45 нм
 
D)45 мкм
E)0,45 мкм
 
15.Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)өзгермейді
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)2,5 м/c
B)6 м/c
C)3,5 м/c
D)7 м/c
E)4 м/c
17.400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 28 кВт
C)≈ 30%; ≈ 83 кВт
D)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
E)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
18.Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)2 сағ
B)8 сағ
C)6 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19.Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)0,2 А
C)0,5 А
D)3 А
E)2 А
20 Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2,5 т
B)2 т
C)1,5 т
D)2000 т
E)1 т
21.Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈0,35дм/с
B)≈0,035 м
C)≈590 см
D)≈0,5 м.
E)≈5,9 м
F)≈50 см.
G)≈3,5 см.
H)≈59 дм
22.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)2,5 Н∙м
B)1,5 Н∙м
C)1500 мН∙м
D)1,2 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)1200 мН∙м
H)2500 мН∙м
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 
A)20 Ом
B)50 Ом
C)200 Ом
D)0,05 кОм
E)0,2 кОм
F)2 Ом
G)2·10-2  Ом
H)2·102 Ом
25.Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)өзгермеген
B)жалған
C)тура
D)төңкерілген
E)үлкейтілген
F)кескін шықпайды
G)кішірейтілген
H)шын
26.Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)-17 м/с
C)20 м/с
D)3t - 5t 2
E)3-5t
F)3t + 5t 2
G)23 м/с
 
H)-6 м/с
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A) Н
B)парабола
C)Н
D)гипербола
E)түзу
F)шеңбер
G) Н
H)Н
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-26 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,810-21 Дж
E)62,210-27 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,2210-20 Дж
H)6810-20 Дж
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30.Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,5 мм
B)0,4 мм
 C)0,9 мм
D)0,85 мм
E)76 мм
F)0,2 мм
G)0,3 мм
H)0,6 мм
69-НҰСҚА
1.Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
D).
E).
2.Дененің тірекке түсіретін күші
A)тартылыс күші
B)дененің ауырлық күші
C)дененің салмағы
D)серпімділік күші
E)тіректің реакция күші
3.Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)2 м/с ; -1 м/с
B)3 м/с; -1 м/с
C)3 м/с;1 м/с
D)3 м/с; 2 м/с
E)2 м/с; 1 м/с
4.Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты 
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалысқа қарсы бағыттас
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
5.Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)импульстің сақталу заңы
B)Авогадро заңы
C)термодинамиканың 1-ші заңы
D)термодинамиканың 2-ші заңы
E)механикалық энергияның сақталу заңы
6.25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 59%
C)≈ 79%
D)≈ 69%
E)≈ 39%
7.Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)өзгермейді
C)2 есе кемиді
D)4 есе кемиді
E)2 есе артады
8.Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/Кл
C)Дж/Кл
D)В/м2
E)Н∙м
9.Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)460 нм
B)660 нм
C)560 нм
D)360 нм
E)760 нм
10.Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 1
B)1 және 2
C)тек 2
D)2 және 3
E)тек 3
11.Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)20 Н/м
C)80 Н/м
D)16 Н/м
E)30 Н/м
12.Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
 
A)187,5 кПа
B)661 кПа
C)285 кПа
D)115 кПа
E)197,5 кПа
13.Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)4 см
D)6 см
E)5 см
14.Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
 A)60º
B)90º
C)0
D)80º
E)40º
15.Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)өзгермейді
C)2 есе артады
D)2 есе кемиді
E)4 есе артады
16.Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17.Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18.Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)1,02 мТл
B)0,04 мТл
C)2,5 мТл
D)4 мТл
E)8,07 мТл
19.Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
A)≈50,6 мДж
B)≈45 мДж
C)≈36 мДж
D)≈20 мДж
E)≈15 мДж
20.Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,75
C)≈0,45
D)≈0,55
E)≈0,67
21.исықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)1,46 м/с 2
B)0,023 рад/с
C)0,02 рад/с
D)0,12 м/с 2
E)50,24 с
F)0,125 рад/с
G)25,12 с
H)1,25 м/с 2
22.Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)170 см
B)20 дм
C)1,7 м
D)2 м
E)6,8 м
F)200 см
G)17 дм
H)68 дм
23.Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
B)күн көзіне қойылған мұздың еруі
C)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
D)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
E)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
F)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
G)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
H)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысу
24.Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)40·10-2Ом
B)2,5·10-3 Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,50 кОм
E)200 Ом
F)2500 Ом
G)0,2 кОм
H)0,4 Ом
25.Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)өзгермеген
D)төңкерілген
E)кішірейтілген
F)жалған
G)үлкейтілген
H)тура
26.Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)10,2 км/сағ
B)21,6 км/сағ
C)18 км/сағ
D)3 м/с
E)9 м/с
F)5 м/с
G)10,8 км/сағ
H)6 м/с
27.Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙10-10 Н
B)2,56 кН
C)2,56 нН
D)2,56∙10-9 Н
E)2,56∙10-6 Н
F)2,56∙109 Н
G)2,56 МН
H)2,56∙10-8 Н
28.Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30.Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)20 кДж
B)15 кДж
C)37,5 кДж
D)1662 Дж
E)2·103Дж
F)16,62 кДж
G)9972 Дж
H)1500 Дж
70-НҰСҚА
1. Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 
A)тыныштықта
 
B)бірқалыпты қозғалыста
C)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
D)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
E)бірқалыпсыз қозғалыста
2. Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek > 1
B)Ek = 1
C)Ek < 0
D)Ek = 0
E)Ek >> 0
3. Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)газдар мен сұйықтарда
C)барлық ортада
D)қатты денелерде
E)сұйықтарда
4. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)0,08 Н
C)8 Н
D)0,8 Н
E)80 Н
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)0,02%
B)20%
C)2%
D)200%
E)0,2%
6. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1025
B)6,02·1023
C)6,02·1027
D)6,02·1021
E)6,02·1019
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)1 және 2
B)2 және 3
C)тек қана 3
D)тек қана 1
E)тек қана 2
8. Эквипотенциал бет үшін
A)q = const
B)E= const
C)F= const
D)≠ const
E)= const
9. Бордың екінші постулаты
A)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
B)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
C)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
D)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
E)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)төртеуі де
B)2 және 3
C)1, 2 және 3
D)1 және 2
E)1 және 4
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)150 Дж
C)250 Дж
D)210 Дж
E)120 Дж
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)900 м/с
C)700 м/с
D)450 м/с
E)400 м/с
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)2,25 нФ.
B)6,28 мкФ.
C)6,28Ф.
D)нФ.
E)Ф.
14. Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
A)3 м
B)15 м
C)2 м
D)5 м
E)4 м
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
B)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
C)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
D)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
E)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)2 есе артады.
B)өзгермейді.
C)4 есе артады.
D)8 есе артады.
E)16 есе артады.
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = 4Т1.
B)Т2 = Т1.
C)Т2 = 3Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)300 м
B)30 км
C)3 км
D)30 м
E)300 км
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)25,2 кВ/м
 
B)48 кВ/м
C)0 В/м
D)6,4 кВ/м
E)7,2 кВ/м
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)уақыт
B)бастапқы координата
C)үдеуі
D)жол
E)бастапқы  жылдамдық
F)орын ауыстыру
G)жылдамдық
H)лездік жылдамдық
22. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)0,5кДж
B)500 Дж
C)0,3кДж
D)50 Дж            
E)30 Дж
F)3·102Дж
G)300 Дж
H)5·102 Дж
23. Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекуладиаметрі
B)молекулалар концентрациясы
C)молекула массасы
D)қысым
E)молекула тығыздығы
F)молекула жылдамдығы
G)температура
H)көлем
24. Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25. Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,44
B)≈0,68
C)≈0,45
D)≈0,53
E)≈0,94
F)≈0,85
G)≈0,67
H)≈0,88
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)175000 мН
B)265 Н
C)265000 мН
D)465000 мН
E)575000 мН
F)175 Н
G)575 Н
H)465 Н
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі  (me = 9,1·10-31 кг, е =1,6·10-19 Кл)
A)В
B)200 В
C)В
D)В
E)В
F)В
G)182 В
H)144 В
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)2
B)-1
C)
D)
E)
F)0
G)1
H)
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)73,8 км/сағ
B)70 км/сағ
C)62,5 км/сағ
D)13,9 м/с
E)50 км/сағ
F)10,5 м/с
G)19,4 м/с
H)17,4 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)20000м
B)5000 м
C)50 км
D)10 км
E)100000 м
F)20 км
G)100 км
H)10000 м
71-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 км; 80 м
 C)80 км; 0
D)80 м; 800 м
E)800 м; 800 м
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
 
A)траекторияға перпендикуляр бағытталған
B)қозғалысқа қарсы бағыттас
C)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
D)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)с
C)кг/Н
D)м/с2
E)м
4. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)тон
B)шу
C)тембр
D)ән
E)амплитуда
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
 
A)4 моль
B)0,25 моль
C)1 моль
D)2 моль
E)0,5 моль
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)152°С
C)425°С
D)698°С
E)253°С
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың индуктивтігіне
 B)kонтурдың электр кедергісіне
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
 D)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
 E)контурдың магнит индукциясына
 9. Абсолют қара дене
A)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
B)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
 D)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)2,5 А
B)25 А
C)6 А
D)5 А
E)10 А
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)250 Дж
B)120 Дж
C)150 Дж
D)210 Дж
E)200 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-225 кДж
B)22,5 МДж
C)0
D)-22,5 МДж
E)225 кДж
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса, олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)3 см
B)5 см
C)4 см
D)2 см
E)6 см
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)3∙108 м/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 км/с
D)30 Мм/с
E)3∙106 м/с
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)8 есе кемиді
C)4 есе артады
D)8 есе артады
E)өзгермейді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)25%
B)86%
C)75%
D)50%
E)100%
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 20%
B)≈ 16%
C)≈ 18%
D)≈ 80%
E)≈ 82%
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = F
B)M = 
C)M = IBS sin
D)M = IBS
E)M = 
 19. Амплитудалық модуляция
 
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 C)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 D)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
E)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
 20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)15
C)2
D)10
E)1,5
21. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)6,8 м
B)170 см
C)2 м
D)1,7 м
E)200 см
F)17 дм
G)20 дм
H)68 дм
22. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1,5 Н∙м
B)1200 мН∙м
C)1,2 Н∙м
D)2,5 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)2500 мН∙м
H)1500 мН∙м
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)5
B)1
C)4
D)2
E)8
F)7
G)6
H)3
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 
A)2 Ом
B)0,2 кОм
C)2·102 Ом
D)200 Ом
E)2·1-2  Ом
F)20 Ом
G)50 Ом
H)0,05 кОм
25Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)тура
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)үлкейтілген
E)төңкерілген
F)жалған
G)өзгермеген
H)шын
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)23 м/с
 B)-6 м/с
C)3-5t
D)3t - 5t 2
E)-17 м/с
F)20 м/с
G)3t + 5t 2
H)3-10t
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56 кН
B)2,56∙10-8 Н
C)2,56∙109 Н
D)2,56∙10-6 Н
E)2,56 МН
F)2,56∙10-10 Н
G)2,56∙10-9 Н
H)2,56 нН
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)15 %
B)80 %
C)75 %
D)1,5·108
E)3·107
F)25 %
G)1,7·108
H)5·107
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)10,5 м/с
B)62,5 км/сағ
C)70 км/сағ
D)17,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)19,4 м/с
G)13,9 м/с
H)50 км/сағ
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)16,62 кДж
B)1662 Дж
C)20 кДж
D)37,5 кДж
E)1500 Дж
F)2·103Дж
G)9972 Дж
H)15 кДж
72-НҰСҚА
1. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)энергия
B)жол
C)тығыздық
D)масса
E)орын ауыстыру
2. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)9 есе кемиді
B)өзгермейді
C)3 есе артады
D)3 есе кемиді
E)9 есе артады
3. Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)100 мН
B)0,1 кН
C)1 Н
D)10 Н
E)1 кН
4. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 м; 800 м
C)800 км; 80 м
 D)80 км; 0
E)80 м; 800 м
5. Кез-келген заттың 1 моль ішіндегі бөлшектер саны (NA=6,02∙1023моль-1)
A)6,02·1027
 B)6,02·1023
C)6,02·1021
D)6,02·1025
E)6,02·1019
6. Жүйеге берілген жылу мөлшері оның ішкі энергиясын арттыруға және жұмыс атқаруға жұмсалады. Бұл өрнек
A)термодинамиканың 1-ші заңы
B)термодинамиканың 2-ші заңы
C)Авогадро заңы
D)механикалық энергияның сақталу заңы
E)импульстің сақталу заңы
7. Газдың абсолют температураны 16 есе арттырған кезде молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы
A)өзгермейді
B)4 есе артады
C)16 есе артады
D)16 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8. Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы электрлік өтімділік
 B)жылулық  өтімділік
 C)алыстырмалы диэлектрлік өтімділік
 D)жылулық және магниттік өтімділік
E)магниттік өтімділік
9. Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈5·1013 Гц
B)≈9·1014 Гц
C)≈9·1015 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈1016 Гц
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)1 және 4
D)төртеуі де
E)2 және 3
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12 Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)28,7 г/м3
B)58,4 г/м3
C)38,4 кг/м3
D)38,4 г/м3
E)24,4 г/м3
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,75 см
B)0,1 см
C)0,3 см
D)0,375 см
E)1,5 см
14. Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)8 мин
 B)8,31 мин
 C)7,31 мин
 D)6,2 мин
 E)5 мин
 15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16. Белгісіз планетаның массасы Жер массасынан 4 есе, ал радиусы 2 есе кіші, онда Жердікімен салыстырғанда оның бірінші ғарыштық жылдамдығы (- Жердің бірінші ғарыштық жылдамдығы)
A) 
B) 
C) 
D) 
E) 
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
B)≈ 30%; ≈ 83 кВт
C)≈ 30%; ≈ 28 кВт
D)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
E)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)0,2 А
B)4 А
C)3 А
D)2 А
 E)0,5 А
19. Арақашықтықтары 0,1 м болатын -8 нКл және -8 нКл нүктелік зарядтардың ортасындағы нүктедегі электр өрісінің кернеулігі (k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)7,2 кВ/м
B)25,2 кВ/м
 C)6,4 кВ/м
D)0 В/м
E)48 кВ/м
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,25
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,45
21. Қисықтық радиусы 80 м жолда 36 км/сағ жылдамдықпен қозғалған автомобильдің бұрыштық жылдамдығы, центрге тартқыш үдеуі, айналу периоды
A)0,023 рад/с
B)0,02 рад/с
C)0,125 рад/с
D)25,12 с
E)50,24 с
F)1,46 м/с 2
G)1,25 м/с 2
H)0,012 м/с 2
22. Денеге басқа денелер әрекет етпегенде немесе олардың әрекеті теңгерілгенде
A)дене түзусызықты үдемелі қозғалады
B)дене теңайнымалы түзусызықты қозғалады
C)дене үдемелі қозғалады
D)дене теңайнымалы қисықсызықты қозғалады
E)дене бірқалыпты қисықсызықты қозғалады
F)дене салыстырмалы тыныштықта тұрады
G)дене бірқалыпты түзусызықты қозғалады
H)дененің қозғалыста болуы мүмкін емес
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Ашық тербелмелі контурдағы ток күші (мА) заңы бойынша өзгереді. Ауада таралатын электромагниттік толқынның ұзындығы         (с =3∙108 м/с)
A)20 м
B)300 cм
C)3 м
D)5 м
E)15 м
F)2 км
G)0,005 м
H)0,15 км
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)155о
B)45о
C)175о
D)85о
E)30о
F)125о
G)105о
H)25о
26. Дененің Х осіндегі қозғалыс теңдеуі х=2+3t, ал Y осіндегі қозғалыс теңдеуі y=2-4t болса дененің жылдамдығының модулі
A)3 м/с
B)9 м/с
C)6 м/с
D)18 км/сағ
E)10,2 км/сағ
F)10,8 км/сағ
G)5 м/с
H)21,6 км/сағ
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)25 мкФ
B)50 пФ
C)25 пФ
 D)1 пФ
E)5·10-11Ф
F)2,5·10-11 Ф
G)2,5 ·10-5 Ф
H)10-12 Ф
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)2 e
B)
C)1e
D)
E)
F)-2e
G)
H)0
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)
B)
C)тік жоғары
D)тік төмен
E)
F)
G)вертикальмен 60о бұрыш жасай
H)
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈361010 Па.
C)≈91012 Па
D)≈18109 Па.
E)≈181010 Па
 F)≈101011 Па.
G)≈91010 Па.
H)≈81012 Па.
73-НҰСҚА
1. Дененің тірекке түсіретін күші
A)дененің ауырлық күші
B)серпімділік күші
C)дененің салмағы
D)тіректің реакция күші
E)тартылыс күші
2. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)ән
B)тон
C)амплитуда
D)тембр
E)шу
3. Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)0,4π с
C)0,002π с
D)4π с
E)0,02π с
4. Әрбір планета бір фокусында Күн орналасқан эллипстік орбита бойымен қозғалады деген тұжырым
A)Кеплердің 2-ші заңы
B)Ньютонның 2-ші заңы
C)Кеплердің 1-ші заңы
D)Ньютонның 1-ші заңы
E)Кеплердің 3-ші заңы
5. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 59%
D)≈ 69%
E)≈ 79%
6. Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
C)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
7. Қалыпты жағдайда кез-келген газдың 1 молінің алатын көлемі
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К; R=8,31Дж/К∙моль)
A)≈44,8 л
B)≈11,2 л
C)≈22,6 л
D)≈5,6 л
E)≈33,6 л
8. Электр өрісі кернеулігінің өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)В/м2
C)Н∙м
 D)Дж/Кл
E)Н/Кл
9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кремний
B)кадмий
C)кобальт
D)гранит
E)графит
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)1 және 2
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)200 Дж
B)120 Дж
C)210 Дж
D)250 Дж
E)150 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-22,5 МДж
B)-225 кДж
C)0
D)22,5 МДж
E)225 кДж
13. Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)3 Гн
D)4 Гн
E)2 Гн
14. Айдан Жерге дейін жарық 1,28 с-та жүріп өтсе олардың арақашықтығы
 (с = 3∙108 м/с)
A)7,8∙105 км
B)4,84∙105 км
C)3,84∙105 км
D)9∙105 км
E)2,8∙105 км
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
C)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
D)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
E)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
16. Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4 м/c
B)6 м/c
C)2,5 м/c
D)7 м/c
E)3,5 м/c
17. t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)37°C
C)10°C.
D)15°C.
E)20°C.
18. q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈6,8 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈1,08 ∙105 В/м
19. Кернеулігі 5∙105 Н/Кл біртекті электростатикалық өрісте 8∙10-8 Кл заряд орын ауыстырды. Орын ауыстыру модулі 10 см және кернеулік сызығымен 300 бұрыш жасайды. Заряд тасымалданғанда электр өрісінің атқаратын жұмысы (cos 300  = 0,87)
A)3,48  мДж.
B)1,65 мДж.
C)2,88 мДж.
D)2,48 мДж.
E)4,88 мДж.
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)10
B)2
C)2,5
D)1,5
E)15
21. Бір нүктеден қарама-қарсы бағытта 25 м/с және 20 м/с тұрақты жылдамдықпен қозғалған автомобильдердің 3 с-тан кейінгі жүрген жолдары және арақашықтары
A)75 м
B)20 м
C)135 м
D)70 м
E)15 м
F)30 м
G)60 м
H)150 м
22. Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)күш
B)орын ауыстыру
C)уақыт
D)температура
E)көлем
F)масса
 G)үдеу
H)аудан
23. Ішкі энергиясы жылу өткізгіштік арқылы өзгеріп тұрған жағдайға мысалдар
A)ыстық шәйға күміс қасық салғанда, қасықтың ысуы.
B)мыс сымды ерсілі- қарсылы майыстырса, сымның ысуы.
C)мыс сымды темір төске қойып соққылағанда, сымның ысуы.
D)күн көзіне қойылған мұздың еруі
E)Жер атмосферасында ұшатын ғарыш кеме корпусының қызып кетуі.
F)шойын табаны плиткаға қойғанда, табаның ысуы.
G)арқанға жабысып тез сырғанап түскен кезде, қолдың ысуы.
H)жұмыс кезінде қол араның ысып кетуі.
 24. 5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
 A)I = 2,5 кА
B)I = 100А
C)I = 20А
D)I = 2500 А
E)I = 10-2А
F)I = 0,1кА
G)I = 25·102А
H)I = 102А
25. Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)жалған
E)тура
F)үлкейтілген
G)өзгермеген
H)төңкерілген
26. Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)4,75 м/с
B)6 м/с
C)3,75 м/с
D)5 м/с
E)2,75 м/с
F)4 м/с
G)3 м/с
H)2,5 м/с
27. Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)2 кВ
C)5 ·103 В
D)7 кВ
E)7·103 В
F)9 кВ
G)2·103 В
H)9 ·103 В
28. Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)3∙1017
B)2,4∙1017
C)3,5∙1017
D)2∙1017
E)0,3∙1018
F)0,1∙1018
G)0,2∙1018
H)1∙1017
29. Дененің қозғалысының кординатасы x=-6+3t-0,25t2 заңы бойынша, ал импульсы Px =12- 2t заңымен өзгерсе, дененің массасы және әсер ететін қортқы күш
 A)-5 Н
B)12 кг
C)4 кг
D)-2 Н
E)7 кг
F)7 Н
G)4 Н
H)0,70 кг
30. t1 = 80оC-тағы  200 г суды t2 = 20оС-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)39оC
B)20оC
C)37оC
D)10оC
E)15оC
F)40оC
G)25оC
H)30оC
74-НҰСҚА
1. Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 15 Дж
C)15 Дж; 0 Дж
D)22,5 Дж; 15 Дж
E)7,5 Дж; 7,5 Дж
2. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/кг
B)Н∙с
C)Н/м2
D)Н∙м
E)Н/м
3. Ұзындығы ,  жылдамдығымен таралатын толқын жиілігін анықтайтын формула
 
A).
B).
C).
D).
E).
 
4. Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
 
A)> 0
B)< 0
C)= 0
D)≥ 0
E)≠ 0
5. Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)28 К
D)112 К
E)217 К
6. Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
7. -53°С температураға сәйкес келетін абсолют температурасы
A)230 К
B)250 К
C)260 К
D)220 К
E)240 К
8. Эквипотенциал бет үшін
A)F= const
B)E= const
C)≠ const
D)q = const
E)= const
9. Абсолют қара дене
A)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
 
B)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
C)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
D)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаныбезендіру қажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)24
C)2
D)4
E)20
11. Қатаңдығы 1 кН/м серіппені 6 см-ге созды. Серіппені қосымша 6 см-ге созу үшін қажетті жұмыс
A)7,2 Дж
B)5,4 Дж
C)5,4 кДж
D)54 Дж
E)72 Дж
12. Жылжымалы поршеннің көмегімен жабылған цилиндр ішінде газ бар. Газдың бастапқы температурасы 227°С. Газдың сығылу нәтижесінде оның температурасы 800 К-ге дейін артты, ал көлемі 10 есе кемиді. Газдың сығылу процесі соңында қысымы 3 МПа болса, оның бастапқы қысымы
 
A)661 кПа
B)115 кПа
C)197,5 кПа
D)187,5 кПа
E)285 кПа
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса, олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)2 см
B)3 см
C)6 см
D)5 см
E)4 см
14. Ақ жарықты спектрге жіктеуге болатын оптикалық құралдар
A)фотоэлемент
B)микроскоп
C)перископ
D)призма
E)поляризатор
15. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Иіндік ұштарына 5 Н және 15 Н күштер әсер етеді. Иіндік ұзындығы 1 м. Егер иіндік тепе-теңдікте болса, оның тіреу нүктесінің орналасуы
A)15 Н күштен 30 см қашықтықта.
B)15 Н күштен 45 см қашықтықта.
C)15 Н күштен 25 см қашықтықта.
D)15 Н күштен 35 см қашықтықта.
E)15 Н күштен 50 см қашықтықта.
17. Беті ашық вертикаль орналасқан цилиндр ыдысқа массасы  m  ауыр поршень орнатылады, цилиндрдің көлденең қимасының ауданы S поршень ауданына тең.  Тербелген поршеньнің үдеуі а=0 болатын мезеттегі поршень астындағы газдың қысымы
(Атмосфералық қысым . Үйкеліс ескерілмейді.)
A)
B)
C)
D)
E)
18. Электрон вакуумде  біртекті магнит өрісінде қозғалады.  Оның жылдамдығы    107 м/с  және  индукция сызықтарына перпендикуляр бағытталған.  Шеңбердің радиусы 14,2 мм болса, магнит индукциясының векторы
(e =1,6 ∙10-19  Кл;  m = 9,1∙10-31 кг)
A)8,07 мТл
B)2,5 мТл
C)4 мТл
 
D)0,04 мТл
E)1,02 мТл
19. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1200 м/с
B)1000 м/с
C)750 м/с
D)250 м/с
E)500 м/с
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)10
C)1,5
D)15
E)2
21. Физикалық скалярлық шамаларды табыңыз:
A)лездік жылдамдық
B)уақыт
C)бастапқы координата
D)жол
E)үдеуі
F)бастапқы  жылдамдық
G)жылдамдық
H)орын ауыстыру
22. 36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)35 м/с
B)60 м/с
C)20 м/с
D)50 м/с
E)30 м/с
F)65 м/с
G)10 м/с
H)25 м/с
23. Идеал газ күйінің теңдеуі
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Сыйымдылығы 1 мФ конденсаторда айнымалы токтың циклдік жиілігі
2500 рад/с болса, сыйымдылық кедергісі
A)2500 Ом
B)40·10-2Ом
C)400·10-3 Ом
D)2,5·10-3 Ом
E)0,4 Ом
F)0,2 кОм
G)2,50 кОм
H)200 Ом
25. Егер дене қос дөңес линзамен оның фокусының арасында орналасса, онда  дененің кескіні
A)кескін шықпайды
B)шын
C)үлкейтілген
D)жалған
E)тура
F)өзгермеген
G)төңкерілген
H)кішірейтілген
26. Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)300 м
B)0,3 км
C)400 м
D)500 м
E)0,2 км
F)0,4 км
G)0,5 км
H)200 м
27. Индуктивтігі 66·10-3 Гн катушкадағы 4 А ток 0,012 с уақытта жоғалса, катушканың индукциялық ЭҚК-інің мәні
A)3 В
B)30 В
C)220 В
D)22 В
E)2200 В
F)2,2 В
G)0,22 В
H)0,3 В
28. Лазер 100 Вт қуат тұтына отырып толқын ұзындығы 600 нм жарық шығарады. Лазердің ПӘК-і 0,1% болса, оның бір секундта шығаратын фотондары (h = 6,63·10-34 Дж; с = 3·108 м/с)
A)1∙1017
B)3,5∙1017
C)0,2∙1018
D)2∙1017
E)0,1∙1018
F)2,4∙1017
G)0,3∙1018
H)3∙1017
29. Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)42 см
B)0,54 м
C)0,48 м
D)0,64 м
E)48 см
F)64 см
G)0,42 м
H)54 см
75-НҰСҚА
1. Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)-1,5 м/с2
B)1 м/с2
C)0,5 м/с2
D)-1 м/с2
 E)1,5 м/с2
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)жол
B)масса
C)энергия
D)тығыздық
E)орын ауыстыру
3. Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/кг
C)Н∙м
D)Н/м
E)Н∙с
4. Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)3 есе кемиді
B)9 есе артады
C)9 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3 есе артады
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
 A)4 моль
B)0,5 моль
C)0,25 моль
D)2 моль
E)1 моль
6. Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)артады
B)өзгермейді
C)0-ге тең
 D)кемиді
E)заттың тығыздығына байланысты
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
B)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
C)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8. Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр тогы
B)өткізгіштік
 C)электр кернеуі
D)электр тогы жұмысы
E)электр заряды
9. Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)электромагниттік және гравитациялық
B)күшті ядролық
C)әлсіз ядролық
D)гравитациялық
E)электромагниттік
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)10 А
B)6 А
C)25 А
D)5 А
E)2,5 А
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)5 см
B)0,5 м
C)0,25 м
D)5 мм
E)55 мм
12. Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)38,4 кг/м3
B)28,7 г/м3
C)24,4 г/м3
D)38,4 г/м3
E)58,4 г/м3
13. Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)1
B)2
C)2 және 3
D)3
E)1 және 2
14. Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
 
A)80º
B)40º
C)90º
D)0
E)60º
15. Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)4 есе артады
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)
B)кг/м3
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 18%
B)≈ 80%
C)≈ 20%
D)≈ 16%
E)≈ 82%
18. q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈1,08 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈6,8 ∙105 В/м
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)6,3 ∙ 109 Кл
B)2,3 ∙ 10-9 Кл
C)63 ∙ 10-11 Кл
D)0,3 ∙ 10-9 Кл
E)6,3 ∙ 10-9 Кл
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21. Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)20 с
B)300 с
C)30000 мс
D)240 с
E)24000 мс
F)200 с
G)2400 с
H)20000 мс
22. Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)530 мГц
B)0,53 с-1
C)0,12 с -1
D)1,256 Гц
E)60 мГц
F)0,6 с -1
G)0,06 Гц
H)0,53 Гц
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)32·10 3Дж
B)8·10 3Дж
C)12 кДж
D)8 кДж
E)8000 Дж
F)32000 Дж
G)32 кДж
H)12000 Дж
24. 5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
 A)I = 20А
B)I = 102А
C)I = 25·102А
D)I = 100А
E)I = 0,1кА
F)I = 2500 А
G)I = 2,5 кА
H)I = 10-2А
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)125о
B)155о
C)175о
D)25о
E)85о
F)105о
G)30о
H)45о
26. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)125о
B)155о
C)175о
D)25о
E)85о
F)15о
G)30о
H)45о
27. Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10-2 Гн
B)12,5 мГн
C)0,016 Гн
D)10 мГн
E)1,25·10-2Гн
F)16 мГн
G)0,05 Гн
H)50 мГн
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)1,5·108
B)80 %
C)75 %
D)15 %
E)1,7·108
F)3·107
G)25 %
H)5·107
29. Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)14,2 кг
B)10 кг
C)4,35 кг
D)7,5 кг
E)5 кг
F)7,1 кг
G)6 кг
H)5,75 кг
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)100 км
B)5000 м
C)20 км
D)50 км
E)10000 м
F)100000 м
 G)10 км
H)20000м
76-НҰСҚА
1.Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)1 м/с2
B)-1 м/с2
C)1,5 м/с2
D)0,5 м/с2
E)-1,5 м/с2
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)1 м/с2
B)3 м/с2
C)4 м/с2
D)5 м/с2
E)2 м/с2
3.Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)м
C)с
D)м/с2
E)кг/Н
4.Суретте домбыра шегінің бір нүктесінің тербеліс графигі берілген. Тербеліс периоды

A)210– 3 с
B)310– 3 с
C)510– 3 с
D)10– 3 с
E)410– 3 с
5.Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)гигрометр
B)барометр
C)психрометр
D)анероид
E)термометр
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7.Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)өзгермейді
D)2 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8.Лоренц күшінің формуласы
A)= ma
B)= mg
C)= BIcos
D)= qB sin
E)= BIsin
9.α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)24
B)4
C)20
D)2
E)16
11.Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)9 есе ұзарту қажет
B)өзгерту қажет емес
C)3 есе ұзарту қажет
D)3 есе кеміту қажет
E)9 есе кеміту қажет
12.Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
13.Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1 с
B)2,5 с
C)1,5 с
D)2 с
E)0,5 с
14.Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)1,6 есе артады
C)1,6 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3,2 есекемиді
15.Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)өзгермейді
B)8 есе артады
C)8 есе кемиді
D)4 есе артады
E)4 есе кемиді
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)650 Н
B)120 H
C)750 Н
D)100 H
E)150H
17.Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)3 кг.
B)9 кг.
C)12 кг.
D)6 кг.
E)4 кг.
18.Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
A)M = 
B)M = IBS sin
C)M = F
D)M = 
E)M = IBS
19.Амплитудалық модуляция
A)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
E)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 20.Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21.Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A)≈ 0,62
B)≈ 69%
C)≈ 0,65
D)≈ 67%
E)≈ 1,5%
F)≈ 38%
G)≈ 0,67
H)≈ 0,79
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)2,0 м/с2
D)2,5 м/с2
E)1,5 м/с2
F)15 м/с2
G)0,0020 км/с2
H)20 м/с2
23.Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A)тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B)бөлшектер өзара әрекеттеседі
C)бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D)тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
E)барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
F)тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
G)тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
H)тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,05 кОм
C)50 Ом
D)2·102 Ом
E)2·10-2  Ом
F)200 Ом
G)20 Ом
H)0,2 кОм
25.Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,94
B)≈0,88
C)≈0,67
D)≈0,44
E)≈0,85
F)≈0,53
G)≈0,68
H)≈0,45
26.Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)0,2 км
B)300 м
C)500 м
D)0,4 км
E)400 м
F)0,5 км
G)0,3 км
H)200 м
27.1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)0,01 см
B)0,1 см
C)10 м
D)0,01 м
E)1 см
F)0,1 м
G)100 см
H)10 см
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)
B)2
C)1
D)0
E)
F)
G)
H)-1
29.Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)0,025 cағ
B)90 с
C)1 мин
D)60 с
E)0,016 сағ
F)1,3 мин
G)1,5 мин
H)80 с
30.Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері
A)≈1662 Дж
B)≈99720 Дж
C)≈4155 Дж
D)≈9,972 кДж
E)≈1500 Дж
F)≈16,62 кДж
G)≈2∙104 Дж
H)≈15 кДж
77-НҰСҚА
1.Жиіліктің белгіленуі
A)λ
B)
C)ν
D)Т
E)t
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)4 м/с2
B)2 м/с2
C)3 м/с2
D)1 м/с2
E)5 м/с2
3.Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,4 кДж
B)2,6 Дж
C)2,6 кДж
D)3,6 кДж
E)2,4 Дж
4.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; -1 м/с2
B)3 м/с2; 1 м/с2
C)1 м/с2; 1 м/с2
D)1 м/с2; 3 м/с2
 
E)-1 м/с2; 1 м/с2
 
5.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)217 К
D)112 К
E)28 К
6.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)≈ 39%
B)≈ 23%
C)≈ 46%
D)≈ 30%
E)≈ 77%
7.Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
8.Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
B)жылулық  өтімділік
C)магниттік өтімділік
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)салыстырмалы электрлік өтімділік
 
9.Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈9·1014 Гц
B)≈5·1013 Гц
C)≈1016 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈9·1015 Гц
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)2 және 3
E)1 және 4
11.Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)30 м/с
C)24 м/с
D)25,6 м/с
E)23 м/с
12.Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)400 Дж.
B)300 Дж.
C)800 Дж.
D)500 Дж.
E)200 Дж.
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)6·10-2 Вб/с
B)1,7 Вб/с
C)0,6 Вб/с
D)100 Вб/мин
E)3600 Вб/мин
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мм
 
B)45 нм
C)0,45 нм
D)45 мкм
E)0,45 мкм
 
15.Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)өзгермейді
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)0
B)6 м/c
C)0
D)7 м/c
E)4 м/c
17.400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 28 кВт
C)≈ 30%; ≈ 83 кВт
D)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
E)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
18.Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)2 сағ
B)8 сағ
C)6 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19.Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)0,2 А
C)0,5 А
D)3 А
E)2 А
 
20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2,5 т
B)2 т
C)1,5 т
D)2000 т
E)1 т
21.Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈0,35дм/с
B)≈0,035 м
C)≈590 см
D)≈0,5 м.
E)≈5,9 м
F)≈50 см.
G)≈3,5 см.
H)≈59 дм
22.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)2,5 Н∙м
B)1,5 Н∙м
C)1500 мН∙м
D)1,2 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)1200 мН∙м
H)2500 мН∙м
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 
A)20 Ом
B)50 Ом
C)200 Ом
D)0,05 кОм
E)0,2 кОм
F)2 Ом
G)2·10-2  Ом
H)2·102 Ом
25.Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)өзгермеген
B)жалған
C)тура
D)төңкерілген
E)үлкейтілген
F)кескін шықпайды
G)кішірейтілген
H)Шын
26.Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)-17 м/с
C)20 м/с
D)3t - 5t 2
E)3-5t
F)3t + 5t 2
G)23 м/с
H)-6 м/с
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A) Н
B)парабола
C)Н
D)гипербола
E)түзу
F)шеңбер
G) Н
H)Н
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-26 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,810-21 Дж
E)62,210-27 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,2210-20 Дж
H)6810-20 Дж
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30.Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,5 мм
B)0,4 мм
C)0,9 мм
D)0,85 мм
E)76 мм
F)0,2 мм
G)0,3 мм
H)0,6 мм
78-НҰСҚА
1.Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)толқын жылдамдығы
 B)тербеліс қаттылығы
C)толқын ұзындығы
D)тербеліс жылдамдығы
 E)тербеліс амплитудасы
2.Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
 
A)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
B)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
C)траекторияға перпендикуляр бағытталған
D)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
E)қозғалысқа қарсы бағыттас
3.Қозғалыстар  х1=3t-t2;  x2=2t+t2 теңдеумен өрнектелсе, олардың бастапқы жылдамдықтары
A)3 м/с;1 м/с
B)2 м/с ; -1 м/с
C)3м/с; 2 м/с
D)3 м/с; -1 м/с
E)2 м/с; 1 м/с
 4.Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8sin2t
B)F= - 0,1cos2t
C)F= 0,8cos2t
D)F= - 0,8cos2t
E)F= 0,8sin2t
5.Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)0,5 моль
B)0,25 моль
C)2 моль
D)4 моль
E)1 моль
6.Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
7.Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)изобаралық
B)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
C)изотермиялық
D)изохоралық
E)адиабаталық
8.Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
A)ток күші
B)өрістің жұмысы
C)электр заряды
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9.Бордың екінші постулаты
A)электрон тек бір стационар орбитадан екінші стационар орбитаға ауысқанда ғана энергия кванты жұтады не шығарады
B)атомда электрондар қозғалатын стационар орбиталар бар
C)вакуумдегі жарық жылдамдығы жарық көзінің де, қабылдаушының де жылдамдығына тәуелді емес
D)таңдап отырған инерциялық санақ жүйесіне қатысты физикалық заңдар инвариантты
E)қалыпты жағдайда 1 моль кез-келген газдың алатын көлемі 22,4 л
10.Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)7 Ом
B)10 Ом
C)4 Ом
D)6 Ом
E)3 Ом
11.Серіппеге массасы 40 г ілінген жүк қозғалыс теңдеуімен тербеледі. Серіппе қатаңдығы
A)60 Н/м
B)16 Н/м
C)20 Н/м
D)80 Н/м
E)30 Н/м
12.Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 100%
B)≈ 0,1%
C)≈ 34%
D)≈ 36%
E)≈ 29%
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)3600 Вб/мин
B)100 Вб/мин
C)1,7 Вб/с
D)6·10-2 Вб/с
E)0,6 Вб/с
14.Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108м/с)
A)6,2 мин
 B)8,31 мин
 C)5 мин
D)8 мин
 E)7,31 мин
 15.Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДж энергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)100ºС
B)150ºС                           
C)110ºС
D)220ºС
E)200ºС
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)100 H
B)150H
C)120 H
D)650 Н
E)550 Н
17.Қысымы 4·105 Па, температурасы 320 К оттегінің тығыздығы (= 32·10-3 , R=8,31)
A)≈9,62 кг/м3
B)≈24,5 кг/м3
C)≈96,2 кг/м3
D)≈4,81 кг/м3
E)≈2,45 кг/м3
18.Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)20%
B)50%
C)30%
D)80%
E)40%
19.Радиоқабылдағыш контуры 1 мс уақытта тогын 40 мА-ге өзгерткенде 0,8 В ЭҚК-ін тудыратын катушкадан және сыйымдылығы 200 пФ конденсатордан тұрады. Радиоқабылдағыш шығаратын толқын ұзындығы  (с = 3·108 м/с)
A)200 м
B)3,7 км
C)12 м
D)5,7 км
E)20 км
20.Массасы 78 кгағаштолықжанғандабөлінетінэнергияесебіненбалқитыналюминиймассасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)2000 т
C)1,5 т
D)2,5 т
E)2 т
21.Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)0,53 Гц
B)1,256 Гц
C)60 мГц
D)0,06 Гц
E)0,12 с -1
F)0,53 с-1
 G)0,6 с -1
H)530 мГц
22.Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
A)2 с
B)4 с
C)30 с
D)50 с
E)20 с
F)55 с
G)3 с
H)5 с
23.Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)2
B)7
C)4
D)6
E)5
F)1
G8
H)3
24.Электр өрісі тарапынан зарядқа әсер ететін күш
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
25.Геометриялық оптикаға тән құбылыстар
A)жарықтың химиялық әсері
B)көлеңкенің пайда болуы
C)полеризация
D)интерференция
E)фотоэффект
F)жарықтың сынуы
G)жарықтың шағылуы
H)дифракция
26.Ұзындығы , жиілігі ,  жылдамдықпен таралатын толқынның периодын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A)Н
B)шеңбер
C) Н
D)Н
E)парабола
F)түзу
G)гипербола
H) Н
28.Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)606 В
B)1,76 В
C)0,6 В
D)0,202 В
E)1760 мВ
F)В
G)303 В
H)0,303 В
29.Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
 
A)6000 мс
B)5200 мс
C)1,43 с
 D)4000 мс
E)5,2 с
F)1400 мс
G)4 с
H)6 с
 30.Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A)15000 МДж
B) кДж
C)  кДж
D)  Дж
E) Дж
F)150 МДж
G)1500 МДж
H) кДж
79-НҰСҚА
1.Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)электрлік толқындар
 C)электромагниттік толқындар
D)көлденең толқындар
E)магниттік толқындар
2. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)0,45 кДж
B)4,5 кДж
C)27 кДж
D)2,7 кДж
E)45 кДж
3. Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)4π с
C)0,02π с
D)0,002π с
E)0,4π с
4. Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)эхолокация
B)тембр
C)резонанс
D)жаңғырық
E)реверберация
5. Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)Д.Бернулли
B)Дж.Джоуль
C)О.Штерн
D)Дж.Максвелл
E)Р.Броун
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)T const
B)
C)
D)
E)
7. Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
 B)контурдың электр кедергісіне
C)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
 D)контурдың индуктивтігіне
 E)контурдың магнит индукциясына
 9. Ядролық реакторларда баяулатқыш түрінде қолданылатын зат
A)кадмий
B)кобальт
C)графит
D)гранит
E)кремний
10. Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)6 Ом
C)7 Ом
D)3 Ом
E)4 Ом
11. Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
 A)4 Н
B)8 Н
C)2,5 Н
D)3 Н
E)5,5 Н
12. Салыстырмалы ылғалдылығы 40% 1,5 л және салыстырмалы ылғалдылығы 30% 2 л ауаны араластырғанда конденсация байқалмайды. Пайда болған қоспаның салыстырмалы ылғалдылығы (ауа мөлшерінің температурасы бірдей және араластыру процесс кезінде тұрақты болған)
A)≈ 34%
B)≈ 36%
C)≈ 0,1%
D)≈ 29%
E)≈ 100%
13. Эхолот тереңдігі 450 м теңіз түбіне жіберген ультрадыбыс 0,6 с өткенде қайтып келеді. Эхолоттың жұмыстық жиілігі 200000 Гц болса, судағы ультрадыбыстың толқын ұзындығы
A)0,1 см
B)1,5 см
C)0,75 см
D)0,375 см
E)0,3 см
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есекемиді
B)3,2 есе кемиді
C)1,6 есе артады
D)өзгермейді
E)1,6 есе кемиді
15. Тұрақты ток көзіне қосылған электр пешінің сымының ұзындығын 4 есе кемітсек, бірдей уақытта сымның бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)4 есе артады
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)45м
B)35м
C)75м
D)65м
E)55м
17. t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)33°C.
B)10°C.
C)25°C.
D)20°C.
E)15°C.
18. Нысанадан бірінен соң бірі шағылған екі сигналдың біріншісі радиолокаторға 0,2 мс – тан соң, ал екіншісі 0,18 мс – тан соң қайтып келді. Сигнал импульстерінің арасындағы интервалдың ұзақтығы 3 с. Нысананың жылдамдығы  (с = 3·108 м/с)
A)1000 м/с
B)250 м/с
C)1200 м/с
D)750 м/с
E)500 м/с
19. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 A)M = 
 B)M = IBS sin
C)M = IBS
D)M = 
E)M = F
20. Массасы 78 кгағаштолықжанғандабөлінетінэнергияесебіненбалқитыналюминиймассасы(алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)1 т
B)1,5 т
C)2,5 т
D)2000 т
E)2 т
21. 36 км/сағ, 108 км/сағ, 216 км/сағ жылдамдықтар мәнін Халықаралық бірліктер жүйесінде жазылуы
A)30 м/с
B)65 м/с
C)50 м/с
D)25 м/с
E)60 м/с
F)20 м/с
G)35 м/с
H)10 м/с
22. Биіктігі 20 м алма ағаштан алманың үзіліп түсу уақыты (g =10 м/с2)
 A)20 с
B)2 с
C)30 с
D)3 с
E)1 с
F)5 с
G)4 с
H)50 с
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)4
B)8
C)2
D)1
E)6
F)7
G)5
H)3
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)тәж
B)иондану
C)солғын
D)ұшқындық
E)эмиссия
F)гальванопластика
G)электролиз
H)рекомбинация
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)450
B)1050
C)300
D)1250
E)1650
F)2050
G)850
H)250
26. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)10 м
B)3 м
C)15 м
D)12 м
E)7 м
F)9 м
G)5 м
H)18 м
27. 1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)10 м
B)0,1 см
C)100 см
D)10 см
E)0,1 м
F)0,01 см
G)1 см
H)0,01 м
28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)6,2210-20 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)62,210-26 Дж
D)62,210-27 Дж
E)6,810-19 Дж
F)6810-20 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6,810-20 Дж
29. Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)жоғарылайды
B)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
C)сұйық бетінін ауданына
D)төмендейді
E)анықталмайды
F)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
 G)өзгермейді
H)мұздың көлеміне байланысты
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)54 см
B)42 см
C)64 см
D)0,48 м
E)0,64 м
F)48 см
G)0,54 м
H)0,42 м
80-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)80 км; 0
B)16 км; 0
C)800 м; 800 м
D)80 м; 800 м
E)800 км; 80 м
 2. Массасы 1,5 кг кітап биіктігі 1 м үстелде жатыр. Кітаптың еденмен және үстелмен салыстырғандағы потенциалдық энергиясы (g = 10 м/с2)
A)15 Дж; 7,5 Дж
B)15 Дж; 0 Дж
C)15 Дж; 15 Дж
D)7,5 Дж; 7,5 Дж
E)22,5 Дж; 15 Дж
3. Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)магниттік толқындар
C)көлденең толқындар
D)электрлік толқындар
 E)электромагниттік толқындар
4. Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)4,5 кДж
B)45 кДж
C)27 кДж
D)0,45 кДж
E)2,7 кДж
5. Ұзындығы 5 м және көлденең қимасының ауданы 100 см2 сым 10 кН күштің әсерінен 1 см-ге созылды. Сымдағы салыстырмалы ұзаруы
A)20%
B)0,2%
C)0,02%
 D)2%
E)200%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 30%
C)≈ 46%
D)≈ 77%
E)≈ 39%
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)698°С
C)152°С
D)425°С
E)253°С
8. Электр өрісінің берілген нүктедегі энергетикалық сипаттамасы
 
A)электр заряды
 B)өрістің жұмысы
 C)ток күші
D)электр кернеуі
E)өрістің потенциалы
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 4
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)1, 2 және 3
E)2 және 3
11. Денеге түсірілген екі күштің арасындағы бұрыш 900, теңәсерлі күшінің модулі 5 Н, ал F1=3 Н болса, F2 мәні
 
A)4 Н
B)3 Н
C)5,5 Н
D)8 Н
E)2,5 Н
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)500 м/с
B)400 м/с
C)900 м/с
D)450 м/с
E)700 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1,5 с
B)0,5 с
C)2,5 с
D)1 с
E)2 с
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)30 Мм/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 м/с
D)3∙108 м/с
E)3∙106 км/с
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе артады
B)4 есе кемиді
C)өзгермейді
D)4 есе артады
E)2 есе кемиді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)50%
B)25%
C)86%
D)100%
E)75%
17. t1 = 40°C-тағы 200 г суды t2 = 20°С-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы.
A)10°C.
B)20°C.
C)33°C.
D)15°C.
E)25°C.
18. Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)6 сағ
B)8 сағ
C)2 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19. Ішкі кедергісі  2 Ом, ЭҚК-і 8 В және сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен   1 А ток жүреді . Сыртқы кедергіні  3 есе арттырса, тізбектен өтетін ток шамасы
A)2 А
 B)0,5 А
C)2,5 А
D)0,4 А
E)4 А
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)Н
B) Н
C)1 Н
D) Н
E) Н
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,07 кДж
B)0,08 кДж
C)0,8 гДж
D)80 Дж
E)70 Дж
F)0,9 гДж
G)0,09 кДж
H)90 Дж
22. Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)2400 с
B)240 с
C)20000 мс
D)300 с
E)200 с
F)24000 мс
G)30000 мс
H)20 с
23. Идеал газ күйінің теңдеуі
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)50 мДж
B)25 мДж
C)0,025 Дж
D)2,5·10-2Дж
E)5·10-2Дж
F)20 Дж
G)0,02 кДж
H)0,05 Дж
25. Қос дөңес линзадан 2F-тан артық қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)шын
B)төңкерілген
C)өзгермеген
D)тура
E)кескін шықпайды
F)үлкейтілген
G)кішірейтілген
H)жалған
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)4 м
B)2 м
C) м
D) м
E)2 м
F)2м
 G)2 м
H) м
27. Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4∙103 м
B)≈6,28 км
C)≈6,28∙103 м
D)≈37,7∙103 м
E)≈27,2∙103 м
F)≈27,2 км
G)≈37,7 км
H)≈31,4 км
28. Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды 
A)1e
B)2 e
C)
D)-2e
E)
F)
G)0
H)
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)8,3 м/с
B)4 м/с
C)16 м/с
D)4,4 м/с
E)6 м/с
F)6,4 м/с
G)12 м/с
H)10 м/с
30. Диаметрі d = 0,4 мм, ұзындығы =3,6 м жез сым F = 25 Н күш әсерінен
 = 2 мм-ге ұзарады. Сым материалының Юнг модулі
A)≈121010 Па
B)≈18109 Па.
C)≈91012 Па
D)≈81012 Па.
E)≈181010 Па
 F)≈361010 Па.
G)≈101011 Па.
H)≈91010 Па.
81-НҰСҚА
1.Т периодқа тең уақыт аралығында толқын таралатын арақашықтық
A)тербеліс амплитудасы
B)толқын жылдамдығы
 C)тербеліс қаттылығы
D)тербеліс жылдамдығы
 E)толқын ұзындығы
2.Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
A)4 с ; 0,25 Гц
B)0,25 с ; 4 Гц
C)25 с ; 4 Гц
D)2,5 с ; 4 Гц
E)0,25 с ;40 Гц
3.Қатандығы k = 100 кН/м серіппені Δx = 1 мм-ге созған кезде пайда болатын серпімділік күші
A)0,1 кН
B)1 кН
C)10 Н
D)100 мН
E)1 Н
4.Серіппеге ілінген массасы 2 кг жүктің тербелісі х=0,1cos2t заңы бойынша жүреді. Серіппеде пайда болатын серпінділік күшінің өзгеру заңы
A)F= - 0,8cos2t
B)F= - 0,8sin2t
C)F= - 0,1cos2t
D)F= 0,8sin2t
E)F= 0,8cos2t
5.Егер біратомды идеал газ тек алған жылу есебінен ғана қызатын болса, онда газда жүретін процесс
A)адиабаталық
B)изобаралық
C)табиғатта ондай процестің болуы мүмкін емес
D)изотермиялық
E)изохоралық
6.Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)психрометр
B)гигрометр
C)анероид
D)барометр
E)термометр
7.Термодинамикалық параметрлер қатарын табыңыз
A)температура, көлем, молекуланың жылдамдығы
B)қысым, көлем, молекуланың жылдамдығы
C)температура, қысым, молекуланың жылдамдығы
D)қысым, көлем, тығыздық
E)температура, көлем, қысым
8.Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
A)тұрақты болады
B)нөлге тең  болады
C)ең үлкен мәнге ие болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9.α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)25 А
B)5 А
C)2,5 А
D)10 А
E)6 А
11.Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)3 есе ұзарту қажет
B)9 есе ұзарту қажет
C)3 есе кеміту қажет
D)9 есе кеміту қажет
E)өзгерту қажет емес
12.Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
13.Ток күші 8 А болғанда контур арқылы өтетін магнит ағыны 8 Вб болса, контурдың индуктивтігі
A)1 Гн
B)5 Гн
C)2 Гн
D)3 Гн
E)4 Гн
14.Күннен Жерге дейінгі ара қашықтығы  1,496∙108  км болса, жарықтың Күннен Жерге жету уақыты (с =3∙108 м/с)
A)8 мин
B)6,2 мин
C)5 мин
D)8,31 мин
E)7,31 мин
15.Идеал жылумашинасыныңқыздырғышыныңтемпературасытоңазытқыштың  температурасының 2,5 есеартық.  Жылумашинасының  ПӘК-і
A)30 %
B)25 %
C)40 %
D)75 %
E)60 %
16.Бірдей уақыт ішінде бірінші математикалық маятник 50, ал екіншісі 30 тербеліс жасайды. Олардың біреуі екіншісінен 32 см қысқа болса, әрбір маятниктің ұзындығы
A)0,18 м; 0,5 м
B)0,18 см; 0,5 см
C)0,18 м; 32 м
D)18 м ; 0,5 м
E)0,32 м; 0,18 м
 
17.Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 3Т1.
C)Т2 = 4Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = Т1.
18.Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
B)1,15 мкА
C)11,5 А
D)115 А
E)11,5 кА
19.N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,03 мВб
 C)2,5 мВб
 
D)30 мВб
 E)0,3 кВб
 
20.Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21.Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6000 Па
B)60 Па
C)6 кПа
D)600 кПа
E)60 МПа
F)6 Па
G)600 Па
H)0,6 Па
22.Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)180о
B)60о
C)90о
D)парраллель
E)
F)перпендикуляр
G)45о
H)π
23.Температурасы 100оС, массасы 2,5 кг су буы конденсацияланғанда бөлінетін жылу мөлшері ()
A)5,75·106 Дж
B)4,8·106 Дж
C)2,875 МДж
D)5750 кДж
E)5,75 МДж
F)2875 кДж
G)2,875·106Дж
H)4,8 МДж
24.Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген элктромагниттік толқын жиілігі ()
A)500 кГц
B)204 кГц
C)300 нГц
D)750 пГц
E)1000 мГц
F)780 МГц
G)0,566 Гц
H)0,871 Гц
25.Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
B)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
C)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 
F)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
26.Бастапқы жылдамдығы 2 м/с бірқалыпты үдемелі қозғалған дене 2 с-та жылдамдығын 12 м/с-қа дейін жеткізсе, жүрген жолы және орташа жылдамдығы
A)6 м
B)10 м
C)9 м/с
D)7 м/с
E)14 м
F)5 м/с
G)18 м
H)3 м/с
27.Орам саны 500 соленоидта 4 мс уақыт ішінде магнит ағыны 77 мВб-ден
5 мВб-ге дейін бірқалыпты кемиді. Соленоидтағы индукцияның ЭҚК-і
A)5 кВ
B)5 ·103 В
C)9 кВ
D)9 ·103 В
E)7·103 В
F)2·103 В
G)2 кВ
H)7 кВ
28.Цинкке толқын ұзындығы 185 нм сәулелену түскенде, одан ұшып шығатын фотоэлектрондар үшін тежегіш кернеу 2,42 В. Егер толқын ұзындығы 254 нм болса, тежегіш кернеу (,)
A)1760 мВ
B)0,6 В
C)0,202 В
D)303 В
E)В
F)0,303 В
G)606 В
H)1,76 В
29.Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)62,5 км/сағ
B)10,5 м/с
C)50 км/сағ
D)19,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)17,4 м/с
G)13,9 м/с
H)70 км/сағ
30.Екі жағынан бекітілген цилиндр, газбен толтырылған және ол жеңіл қозғалатын поршень арқылы әрқайсысының ұзындығы 34 см болатындай екі бөлікке бөлінген. Газдың температурасы . Поршень 0,1 м-ге ығысуы үшін цилиндрдің бір бөлігіндегі газды қыздырғандағы температураның өзгерісі
A)
B)480 К
C)
D)
E)280 К
F)320 К
G)
H)250 К
82-НҰСҚА
1.Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)1 м/с2
B)-1 м/с2
C)1,5 м/с2
D)0,5 м/с2
E)-1,5 м/с2
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)1 м/с2
B)3 м/с2
C)4 м/с2
D)5 м/с2
E)2 м/с2
3.Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)м
C)с
D)м/с2
E)кг/Н
4.Суретте домбыра шегінің бір нүктесінің тербеліс графигі берілген. Тербеліс периоды

A)210– 3 с
B)310– 3 с
C)510– 3 с
D)10– 3 с
E)410– 3 с
5.Су булардың шық нүктесін анықтау үшін қолданылатын аспап
A)гигрометр
B)барометр
C)психрометр
D)анероид
E)термометр
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7.Тұрақты қысымда газды құрайтын молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 2 есе артса, газ тығыздығы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)өзгермейді
D)2 есе кемиді
E)4 есе кемиді
8.Лоренц күшінің формуласы
A)= ma
B)= mg
C)= BIcos
D)= qB sin
E)= BIsin
9.α-ыдырау дұрыс көрсетілген қатар
A)
B)
C)
D)
E)
10.Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)24
B)4
C)20
D)2
E)16
11.Математикалық маятниктің тербеліс периодын 3 есе азайту үшін оның ұзындығын
A)9 есе ұзарту қажет
B)өзгерту қажет емес
C)3 есе ұзарту қажет
D)3 есе кеміту қажет
E)9 есе кеміту қажет
12.Электр тогының жұмысын анықтайтын формула
 
A)
B)
C)
D)
E)
13.Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)1 с
B)2,5 с
C)1,5 с
D)2 с
E)0,5 с
14.Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)1,6 есе артады
C)1,6 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3,2 есекемиді
15.Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)өзгермейді
B)8 есе артады
C)8 есе кемиді
D)4 есе артады
E)4 есе кемиді
16.Массасы 65 кг спортшы он метрлік мұнарадан секіріп, 13 м/с жылдамдықпен суға енгендегі ауаның орташа кедергі күші ()
A)650 Н
B)120 H
C)750 Н
D)100 H
E)150H
17.Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)3 кг.
B)9 кг.
C)12 кг.
D)6 кг.
E)4 кг.
18.Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
A)M = 
B)M = IBS sin
C)M = F
D)M = 
E)M = IBS
19.Амплитудалық модуляция
 
A)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
E)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 
20.Б бақылаушыға А жазық айнадан С дененің көрінетін бөлігі
 
A)барлық ұзындығының  бөлігі
B)дене толығымен көрінеді
C)барлық ұзындығының  бөлігі
D)дене көрінбейді
E)барлық ұзындығының  бөлігі
21.Пайдалы жұмысы 4000 Дж, атқарған толық жұмысы 6 кДж қондырғының ПӘК-і
A)≈ 0,62
B)≈ 69%
C)≈ 0,65
D)≈ 67%
E)≈ 1,5%
F)≈ 38%
G)≈ 0,67
H)≈ 0,79
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)2,0 м/с2
D)2,5 м/с2
E)1,5 м/с2
F)15 м/с2
G)0,0020 км/с2
H)20 м/с2
23.Молекулалы- кинетикалық теорияның негізгі қағидалары
A)тек газдар бөлшектері үздіксіз қозғалады
B)бөлшектер өзара әрекеттеседі
C)бөлшектер үздіксіз қозғалыста болады
D)тек қатты дене бөлшектері үздіксіз қозғалады
E)барлық денелер ұсақ бөлшектер, атомдар мен молекулалардан тұрады
F)тек қатты дене бөлшектері өзара әрекеттеседі
G)тек қатты денелер ұсақ бөлшектерден тұрады
H)тек сұйықтар ұсақ бөлшектерден тұрады
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
 
A)2 Ом
B)0,05 кОм
C)50 Ом
D)2·102 Ом
E)2·10-2  Ом
F)200 Ом
G)20 Ом
H)0,2 кОм
25.Жарықтың ауадан су бетіне түсу бұрышы 45°, судың  сыну көрсеткіші 1,33.  cыну бұрышының синусы шамамен()
A)≈0,94
B)≈0,88
C)≈0,67
D)≈0,44
E)≈0,85
F)≈0,53
G)≈0,68
H)≈0,45
26.Пойыз 72 км/сағ жылдамдықпен қозғалып, жылдамдығын тежей бастады да, теңбаяу қозғала отырып 30 с ішінде тоқтайды. Оның тоқтағанға дейінгі жүрген жолы
A)0,2 км
B)300 м
C)500 м
D)0,4 км
E)400 м
F)0,5 км
G)0,3 км
H)200 м
27.1 мкКл және 10 нКл зарядтар ауада өзара 9 мН күшпен әрекеттеседі. Екі заряд арасындағы арақашықтық  (k = 9∙109 )
A)0,01 см
B)0,1 см
C)10 м
D)0,01 м
E)1 см
F)0,1 м
G)100 см
H)10 см
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)
B)2
C)1
D)0
E)
F)
G)
H)-1
29.Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)0,025 cағ
B)90 с
C)1 мин
D)60 с
E)0,016 сағ
F)1,3 мин
G)1,5 мин
H)80 с
30.Изобаралық жолмен 1 моль бір атомды идеал газдың температурасын 200 К дейін өзгертсек, газға берілген жылу мөлшері
A)≈1662 Дж
B)≈99720 Дж
C)≈4155 Дж
D)≈9,972 кДж
E)≈1500 Дж
F)≈16,62 кДж
G)≈2∙104 Дж
H)≈15 кДж
83-НҰСҚА
1.Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)резонанс
B)тембр
C)жаңғырық
D)эхолокация
E)реверберация
2.Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)1,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)2,5 м/с
3.Математикалық маятниктің максимал ығысу кезіндегі кинетикалық энергиясы
A)Ek >> 0
B)Ek > 1
C)Ek = 0
D)Ek < 0
E)Ek = 1
4.Метроның қозғалыстағы экскалаторында тұрған  адамның  жермен байланысқан санақ жүйесіндегі күйі
 
A)бірқалыпсыз қозғалыста
B)бірқалыпты үдемелі қозғалыста
C)бірқалыпты кемімелі қозғалыста
D)бірқалыпты қозғалыста
E)тыныштықта
 
5.Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
6.Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7.Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 
A)≈2000 моль
B)≈20 моль
C)≈0,2 моль
D)≈2 моль
E)≈200 моль
8.Қысқа тұйықталу кезінде тізбектегі ток күші
A)ең үлкен мәнге ие болады
B)тұрақты болады
C)нөлге тең  болады
D)ең кіші мәнге ие болады
E)нөлден артық болады
9.Релятивтік механикадағы  дененің толық  энергиясы
A)E0 = E- Ek
B)E = mc2
C)Ek = E+ E0
D)E0 = m0c2
E)E = E0- Ek
10.Әрқайсысының кедергісі R1 = 3 Ом және R2 = 4 Ом екі өткізгіштен алуға болатын жалпы кедергі
A)10 Ом
B)4 Ом
C)6 Ом
D)7 Ом
E)3 Ом
11.Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,5 м
B)5 мм
C)55 мм
D)5 см
E)0,25 м
12.Суретте тұрақты массадағы идеал газ қысымының көлемге тәуелділік графигі келтірілген. Абсолют температураның ең аз мәніне сәйкес келетін нүкте

A)1.
B)2.
C)3.
D)4.
E)5.
13.Қалта фонары шамының спираліндегі кернеу 3,5 В, оның кедергісі 14 Ом. 5 мин ішіндегі  шамдағы ток жұмысы
A)1200 Дж
B)75 Дж
C)262,5 Дж
D)245 Дж
E)285 Дж
14.Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)106
B)105
C)104
D)107
E)108
15.Ыстық шай мен салқын газды судың
A)молекулалары бірдей емес, салқын газды судың молекулалары ыстық шайдың молекулаларына қарағанда үлкенірек
B)молекулалары бірдей емес, ыстық шайдың молекулалары салқын газды су молекулаларына қарағанда үлкенірек
C)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары әртүрлі
D)молекулалары бірдей, тек қозғалыс жылдамдықтарымен ерекшеленеді
E)молекулалары және қозғалыс жылдамдықтары бірдей
16.Судағы дыбыс жылдамдығы 1450 м/с, ал жиілігі 725 Гц. Қарама-қарсы фазаларда тербелетін ең жақын екі нүктенің  арақашықтығы
A)2,5 м
B)2 м
C)3 м
D)1 м
E)0,5 м
17.Универсал газ тұрақтысының физикалық мағынасы
A)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
B)мөлшері 1 моль идеал газды изотермиялық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
C)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
D)мөлшері 1 моль идеал газды изохоралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жұмыс
E)мөлшері 1 моль идеал газды изобаралық жолымен 1 К-ге қыздыруға қажетті жылу мөлшері
18.Ашық тербелмелі контурдағы ток күші i = 0,2cos2∙105πt  заңы бойынша өзгереді. Ауада таратылатын электромагниттік   толқынның ұзындығы  м/с)
A)30 м
B)3 км
C)300 м
D)30 км
E)300 км
19.Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)0,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)6,3 ∙ 109 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)2,3 ∙ 10-9 Кл
20.Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)1 Н
C) Н
D)Н
E) Н
21.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1500 мН∙м
B)1,2 Н∙м
C)2500 мН∙м
D)2200 мН∙м
E)1,5 Н∙м
F)2,5 Н∙м
G)1200 мН∙м
H)2,2 Н∙м
22.Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)200 см
B)1,7 м
C)2 м
D)20 дм
E)68 дм
F)170 см
G)6,8 м
H)17 дм
23.Макродененің күйін сипаттайтын термодинамикалық параметрлер
A)молекула тығыздығы
B)молекула жылдамдығы
C)қысым
D)көлем
E)молекулалар концентрациясы
F)молекула массасы
G)молекуладиаметрі
H)температура
24.Радиотолқынның толқын ұзындығы 600 м болса, жіберілген электромагниттік толқын жиілігі ()
A)780 МГц
B)750 пГц
C)500 кГц
D)204 кГц
E)1000 мГц
F)300 нГц
G)0,871 Гц
H)0,566 Гц
25.Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)80o
B)35o
C)90o
D)60o
E)50o
F)30o
G)45o
H)40o
 
26.Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)3t - 5t 2
C)20 м/с
D)3t + 5t 2
E)23 м/с
 
F)3-5t
G)-6 м/с
H)-17 м/с
27.Тербелмелі контур сыйымдылығы 0,4 мкФ конденсатор мен индуктивтігі
1 мГн катушкадан тұрады. Осы контур шығаратын электромагниттік толқындардың толқын ұзындығы (с = 3∙108 м/с)
A)≈31,4 км
B)≈6,28 км
C)≈27,2 км
D)≈37,7 км
E)≈31,4∙103 м
F)≈6,28∙103 м
G)≈37,7∙103 м
H)≈27,2∙103 м
28.Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)12,0410-19 Дж
B)1510-19 Дж
C)9,410-19 Дж
D)1,310-29 Дж
E)110-20 Дж
F)1,8810-19 Дж
G)9,410-22 Дж
H)1,8810-18 Дж
29.Екі дене шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалады. Бірінші нүкте сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, 5 с ішінде бір айналым жасайды, ал екіншісі сағат тіліне қарама-қарсы бағытта қозғалып, 2 с ішінде бір айналым жасайды. Бір жерден бір мезгілде қозғалған нүктелердің кездесу уақыты
A)1400 мс
B)1,43 с
C)5200 мс
D)6 с
E)5,2 с
F)6000 мс
G)4 с
H)4000 мс
30.Температурасы 200С болатын 2000 кг шойын балқыту пешіне салынған. Оны балқытуға жұмсалатын жылу мөлшері
(c = 540 Дж/кг· оC , ш = 1,4·105 Дж/кг tб = 11500C )
A) кДж
B) Дж
C)  Дж
D) кДж
E)15000 МДж
F)  кДж
G)1500 МДж
H)150 МДж
84-НҰСҚА
1. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 2π
B)T = 2π
C)T = 2π
D)T = 
E)T = 
2. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)15 кВт
B)3 кВт
C)10 кВт
D)0,75 кВт
E)30 кВт
3. Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
 A)= 0
B)< 0
C)≥ 0
D)≠ 0
E)> 0
4. Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)6 м/с2
B)4 м/с2
C)0,4 м/с2
D)0,6 м/с2
E)10 м/с2
5. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)698°С
B)425°С
C)152°С
D)157°С
E)253°С
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)энергияның сақталу және айналу заңы
B)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
C)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
E)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
8. = формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)В/м
B)А ∙ с
C)Дж
D)Вт
 E)Кл
9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
10. Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)20
C)24
D)2
E)4
11. Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)225 кДж
B)22,5 МДж
C)-225 кДж
D)0
E)-22,5 МДж
13. Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14. Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)104
B)108
 C)105
D)106
E)107
15. Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе кемиді
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)өзгермейді
E)4 есе артады
16. Дененің түсу уақыты 7 с болса, оның соңғы 2 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)
A)120 м
B)195 м
C)50 м
D)100 м
E)245 м
17. t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)20°C.
C)15°C.
D)10°C.
E)37°C
18. Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)40%
B)0%
C)50%
D)20%
E)80%
19. Амплитудалық модуляция
 A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 B)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 C)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
 E)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
20. Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,45
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,25
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)70 Дж
B)0,09 кДж
C)0,08 кДж
D)0,07 кДж
E)90 Дж
F)80 Дж
G)0,9 гДж
H)0,8 гДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)20 м/с2
D)15 м/с2
E)0,0020 км/с2
F)2,0 м/с2
G)2,5 м/с2
H)1,5 м/с2
23. Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)50 В
B)0,04 кВ
C)30 В
D)5 B
E)0,03 кВ
F)5мВ
G)0,05 кВ
H)40 В
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 B)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
C)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
D)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
F)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
26. Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)265 Н
B)175000 мН
C)65000 мН
D)575 Н
E)175 Н
F)265000 мН
G)575000 мН
H)465 Н
27. Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)2,5·10-11 Ф
B)1 пФ
C)25 мкФ
D)10-12 Ф
E)2,5 ·10-5 Ф
F)50 пФ
G)5·10-11Ф
H)25 пФ
 
28. Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)110-20 Дж
B)12,0410-19 Дж
C)1,8810-18 Дж
D)1,8810-19 Дж
E)9,410-19 Дж
F)1510-19 Дж
G)1,310-29 Дж
H)9,410-22 Дж
29. Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 A)тік төмен
B)
C)
D)вертикальмен 60о бұрыш жасай
E)
F)тік жоғары
G)
H)
30. t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈20оC
B)≈33оC
C)≈10оC
D)≈15о C
E)40оC
F)≈60оC
G)≈65оC
H)≈25оC
85-НҰСҚА
1. Түзу сызықты қозғалған дененің 6с жүрген жолы

A)6 м
B)96 м
C)54 м
D)36 м
E)27 м
2. Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)4 м/с2
B)0,6 м/с2
C)10 м/с2
D)0,4 м/с2
E)6 м/с2
3. Қатаңдығы 400 Н/м серіппені 2 см созу үшін қажетті күш
A)800 Н
B)80 Н
C)0,08 Н
D)8 Н
E)0,8 Н
4. υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; 1 м/с2
 B)1 м/с2; 3 м/с2
 C)-1 м/с2; 1 м/с2
 D)1 м/с2; 1 м/с2
E)3 м/с2; -1 м/с2
5. Қалыпты жағдайда 44,8 м3 көлемін алатын газдың зат мөлшері
(p0 = 105 Па, Т0 = 273 К, R=8,31 Дж/К∙моль)
 
A)≈2 моль
B)≈0,2 моль
C)≈200 моль
D)≈2000 моль
E)≈20 моль
6. Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)
B)
C)T const
D)
E)
7. Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
B)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
C)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8. = формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)Кл
B)В/м
C)Дж
D)А ∙ с
E)Вт
 9. Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
10. Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың тізбектей жалғанғаны

A)1 және 2
B)1, 2 және 3
C)төртеуі де
D)1 және 4
E)2 және 3
11. 72 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан поезд терезесінің алдындағы жолаушы
54 км/сағ жылдамдықпен қарсы өткен поезды 10 с бойы көреді. Қарсы кездескен поездың ұзындығы
A)350 м
 B)200 м
 C)290 м
 D)220 м
 E)500 м
 12. Массасы тұрақты идеал газдың 2930С температурадағы көлемі 3 м3. Сол қысымда және 5780С температурада газ көлемі
A)≈5,5 м3
B)≈4,5 м3
C)≈1,5 м3
D)≈2,5 м3
E)≈3,5 м3
13. Жиілігі Гц электромагнитті тербеліс тудыру үшін, индуктивтігі
1 мГн катушканы жалғауға болатын конденсатор сыйымдылығы
A)нФ.
B)6,28Ф.
C)6,28 мкФ.
D)2,25 нФ.
E)Ф.
14. Жарық сәулесі вакууммен абсолют сыну көрсеткіші 1,6 мөлдір ортаға өткен кезде оның таралу жылдамдығы  (вакуумдегі абсолют сыну көрсеткіші nв =1)
A)3,2 есе кемиді
B)3,2 есе кемиді
C)өзгермейді
D)1,6 есе кемиді
E)1,6 есе артады
15. Идеал жылу машинасының қыздырғышының температурасы тоңазытқыштың  температурасының 2,5 есе артық.  Жылу машинасының  ПӘК-і
A)40 %
B)25 %
C)30 %
D)75 %
E)60 %
16. Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)кг/м3
B)
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17. Тұрақты температурада және қысымы 12 МПа баллонда 9 кг газ бар. Егер қысым 4 МПа-ға дейін төмендесе, баллондағы саңылаудан сыртқа шыққан газдың массасы
A)12 кг.
B)6 кг.
C)4 кг.
D)9 кг.
E)3 кг.
18. Индукциясы 1 мТл, кернеулігі 0,5 ∙103 В/м магнит және электр өрістері өзара бір-біріне перпендикуляр орналасқан. Осы өрісте бірқалыпты түзу сызықты қозғалу үшін электрон жылдамдығы
 
A)8 ∙105  м/с
B)2 ∙105  м/с
C)5 ∙105  м/с
D)4,5 ∙105  м/с
E)2,9 ∙105  м/с
19. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A) 
B)P =2 P0
C) 
D)P = P0
E) 
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A) Н
B)Н
C) Н
D)1 Н
E) Н
21. Физикалық векторлық шамаларды табыңыз
A)уақыт
B)температура
C)аудан
D)орын ауыстыру
E)масса
 F)күш
G)көлем
H)үдеу
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)45о
B)
C)180о
D)π
E)перпендикуляр
F)парраллель
G)90о
H)60о
23. 250 г суды 5°С-қа қыздыру үшін қажетті жылу мөлшері (c = 4200 Дж/кг·°C)
A)5250 Дж
B)4,25 кДж
C)6250 Дж
D)5,25 кДж
E)6,25 кДж
F)0,00425 МДж
G)0,00525 МДж
H)4250 Дж
24. Индуктивтігі 0,05 Гн соленоидтағы ток күші 1А болса, магнит өрісінің энергиясы
A)0,02 кДж
B)25 мДж
C)50 мДж
D)20 Дж
E)5·10-2Дж
F)0,05 Дж
G)0,025 Дж
H)2,5·10-2Дж
25. Жарықтың шағылу заңы
A)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
B)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
C)түскен сәуле, сынған сәуле және түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
E)түскен сәуле, шағылған сәуле және сәуленің түсу нүктесінде шағылдырушы бетке тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
G)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 H)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
26. Дененің қозғалыс теңдеуі х =3+5t (м) берілген, қозғалыс басталғаннан 3 с өткеннен кейінгі орын ауыстыруы, координатасы
A)7 м
B)3 м
C)9 м
D)12 м
E)15 м
F)10 м
G)18 м
H)5 м
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56∙109 Н
B)2,56∙10-9 Н
C)2,56 нН
D)2,56∙10-10 Н
E)2,56∙10-8 Н
F)2,56∙10-6 Н
G)2,56 кН
H)2,56 МН
28. Суретте сутегі атомының фотон шығару немесе жұту энергетикалық деңгейі көрсетілген, максимум толқын  ұзындықтағы фотон жұту деңгейлері және теңдеуі

A)4-1
B)Е4-Е2=h
C)Е2-Е1=h
D)1-3
E)Е4-Е1=h
F)Е3-Е1=h
G)1-2
H)4-2
29. Стақандағы тұзды суда сондай судан түзілген мұз кесегі жүзіп жүр. Сұйықтың температурасы тұрақты. Мұз ерігеннен кейінгі судың деңгейі
A)төмендейді
B)жоғарылайды
C)сұйық бетінін ауданына
D)мұздың көлеміне байланысты
E)алдымен жоғарылайды, сосын төмендейді
F)анықталмайды
G)алдымен төмендейді, сосын жоғарылайды
 H)өзгермейді
30. t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈15о C
B)≈33оC
C)≈65оC
D)≈40оC
E)≈60оC
F)≈10оC
G)≈25оC
H)≈20оC
86-НҰСҚА
1.Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдар мен сұйықтарда
B)қатты денелерде
C)барлық ортада
D)газдарда
 E)сұйықтарда
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)масса
B)тығыздық
C)жол
D)энергия
E)орын ауыстыру
3. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)2,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)1,5 м/с
4. Серіппелі маятник жүгінің массасы 0,16 кг, ал серіппесінің қатаңдығы 4 Н/м болса, серпімділік күшінің әсерінен болатын гармоникалық тербелістердің периоды
A)0,3 с
B)0,6 с
C)0,2 с
D)0,5 с
E)0,4 с
5. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 69%
D)≈ 79%
E)≈ 59%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 39%
C)≈ 77%
D)≈ 30%
E)≈ 46%
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
B)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
C)энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
E)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
 
A)15 кг
B)5 кг
C)10 кг
D)1 кг
E)20 кг
9. Күміс   атомындағы  протондар  саны
 A)60
B)108
C)107
D)47
E)0
10. Жабықыдыстардағыгаздың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымыүлкеныдыс

A)1
B)5
C)4
D)3
E)2
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,25 м
B)0,5 м
C)5 см
D)5 мм
E)55 мм
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)900 м/с
B)700 м/с
C)400 м/с
D)450 м/с
E)500 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)2 с
B)1,5 с
C)0,5 с
D)1 с
E)2,5 с
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мкм
 B)0,45 мм
 C)45 нм
D)45 мкм
E)0,45 нм
 15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
C)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
D)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
E)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)4 есе артады.
B)8 есе артады.
C)2 есе артады.
D)16 есе артады.
E)өзгермейді.
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
C)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
D)≈ 30%; ≈ 28 кВт
E)≈ 30%; ≈ 83 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)3 А
C)0,5 А
D)0,2 А
E)2 А
 19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)2,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)0,3 ∙ 10-9 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)6,3 ∙ 109 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)1 Н
B) Н
C) Н
D) Н
E)Н
21. Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,09 кДж
B)0,08 кДж
C)80 Дж
D)0,9 гДж
E)0,8 гДж
F)70 Дж
G)90 Дж
H)0,07 кДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)20 м/с2
B)0,0020 км/с2
C)1,5 м/с2
D)25 м/с2
E)2,0 м/с2
F)0,0015 км/с2
G)15 м/с2
H)2,5 м/с2
23. Идеал газ массасының формуласы
 A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)электролиз
B)гальванопластика
C)солғын
D)тәж
E)эмиссия
F)рекомбинация
G)ұшқындық
H)иондану
25. Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)1250
B)300
C)850
D)250
E)2050
F)1050
G)1650
H)450
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)Н·м/с
 B)H·с/м
C)кг·м/с
D)Н·м
E)кг·м 2 /с2
F)Дж·с/кг
G)кг/м·с
H)Н·с
 27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)6 Ом
C)15 Ом
D)50 Ом
E)20 Ом
F)10 Ом
G)2 Ом
H)5 Ом
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)1,5 мин
B)0,025 cағ
C)60 с
D)1 мин
E)90 с
F)1,3 мин
G)80 с
H)0,016 сағ
30.Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)0,54 м
B)54 см
C)42 см
D)0,48 м
E)48 см
F)0,64 м
G)0,42 м
H)64 см
87-НҰСҚА
1.Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 
A)0,25 с ;40 Гц
B)2,5 с ; 4 Гц
C)4 с ; 0,25 Гц
D)0,25 с ; 4 Гц
E)25 с ; 4 Гц
2.Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 
B)T = 2π
C)T = 
D)T = 2π
E)T = 2π
3.t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)0,75 кВт
B)30 кВт
C)15 кВт
D)3 кВт
E)10 кВт
4.Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
B)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
5.Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
B)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
C)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
D)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
E)энергияның сақталу және айналу заңы
6.Изобаралық процессінің шарты
A)T = const
B)m = const
C)ρ = const
 D)р = const
E)V =const
7.Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
8.Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың электр кедергісіне
B)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың магнит индукциясына
E)контурдың индуктивтігіне
9.Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)660 нм
B)760 нм
C)360 нм
D)560 нм
E)460 нм
10.Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 2
B)1 және 2
C)тек 3
D)2 және 3
E)тек 1
11.Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оныңмассасы
A)100 кг
B)150 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)125 кг
12.Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)800 Дж.
B)200 Дж.
C)400 Дж.
D)300 Дж.
E)500 Дж.
13.Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы ( sin 300=0,5)
A)20 Тл
B)10 Тл
C)50 Тл
D)40 Тл
E)30 Тл
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 нм
B)45 мкм
C)0,45 мм
D)45 нм
E)0,45 мкм
15.Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)2 есе кемиді
E)өзгермейді
16.Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)55м
B)65м
C)45м
D)75м
E)35м
17.Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 4Т1.
C)Т2 = Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = 3Т1.
18.Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A)P = P0
B)P =2 P0
C) 
D) 
E) 
19.N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,3 кВб
 C)0,03 мВб
 
D)30 мВб
 
E)2,5 мВб
 
20.Массасы 78 кг ағаштолықжанғандабөлінетін энергия есебіненбалқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2000 т
B)2,5 т
C)1 т
D)2 т
E)1,5 т
21.ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)3·102Дж
B)0,5кДж
C)500 Дж
D)5·102 Дж
E)50 Дж            
F)300 Дж
G)30 Дж
H)0,3кДж
22.Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)
B)45о
C)180о
D)перпендикуляр
E)60о
F)90о
G)парраллель
H)π
23.Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
24.Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)эмиссия
B)гальванопластика
C)рекомбинация
D)тәж
E)иондану
F)ұшқындық
G)солғын
H)электролиз
25.Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 
B)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
C)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
G)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
H)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
26.Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)2 м
B) м
C)2 м
D)2м
 E) м
F)2 м
G)4 м
H) м
27.Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі 
A)В
B)В
C)В
D)200 В
E)В
F)182 В
 
G)В
H)144 В
 
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-27 Дж
B)62,210-26 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,2210-20 Дж
E)0,6210-24 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6810-20 Дж
29.Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)4 м/с
B)4,4 м/с
C)6,4 м/с
D)6 м/с
E)10 м/с
F)16 м/с
G)12 м/с
H)8,3 м/с
30.Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)10000 м
B)10 км
C)5000 м
D)100000 м
 
E)100 км
F)50 км
G)20 км
H)20000м
88-НҰСҚА
1.Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдарда
B)сұйықтарда
C)газдар мен сұйықтарда
D)қатты денелерде
E)барлық ортада
2.Жиіліктің белгіленуі
A)t
B)
C)
D)Т
E)λ
3.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)1 м/с2; 3 м/с2
B)3 м/с2; -1 м/с2
C)1 м/с2; 1 м/с2
D)-1 м/с2; 1 м/с2
E)3 м/с2; 1 м/с2
 
4.Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,6 Дж
B)3,6 кДж
C)2,6 кДж
D)2,4 Дж
E)2,4 кДж
5.Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)О.Штерн
B)Дж.Джоуль
C)Р.Броун
D)Д.Бернулли
E)Дж.Максвелл
6.Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)0-ге тең
B)өзгермейді
C)артады
D)заттың тығыздығына байланысты
E)кемиді
7.Клапейрон теңдеуі
A)
B)
C)
D)
E)
8.Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр заряды
B)өткізгіштік
 
C)электр кернеуі
D)электр тогы
E)электр тогы жұмысы
9.Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)гравитациялық
B)электромагниттік және гравитациялық
C)электромагниттік
D)күшті ядролық
E)әлсіз ядролық
10.Жабықыдыстардағыгаздың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымыүлкеныдыс

A)1
B)5
C)3
D)4
E)2
11.Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)25,6 м/с
C)30 м/с
D)24 м/с
E)23 м/с
12.105 Па қысымдағы ауаның көлемі 0,8 м3. Ауаның көлемін 0,2 м3-ке дейін азайтқан кезде атқарылатын жұмыс
A)0
B)2·104 Дж.
C)6·10-4 Дж.
D)6·10-2 Дж.
E)6·104 Дж.
13.Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14.Күшік жазық айнаға қарай 1 м/с жылдамдықпен жүгіріп барады. Егер де күшік айнадан 5 м қашықтықта болса 3 с-тан кейін күшік пен оның айнадағы кескінінің арасы
 
A)3 м
B)5 м
C)15 м
D)4 м
E)2 м
15.Массасы 4 кг болат білеушені қыздырғанда 0,2 МДжэнергия жұмсалады. Егер дененің бастапқы температурасы t0 = 10°С болса, соңғы температурасы (с = 500 Дж/кг ∙ °С)
A)220ºС
B)200ºС
C)150ºС                           
D)100ºС
E)110ºС
16.Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)8 есе артады.
B)өзгермейді.
C)2 есе артады.
D)4 есе артады.
E)16 есе артады.
17.Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 16%
B)≈ 18%
C)≈ 80%
D)≈ 20%
E)≈ 82%
18.Тербелмелі  контурдың индуктивтігі 6 Гн, электр сыйымдылығы  0,02  мкФ, ал конденсатордағы  ең үлкен кернеу 200 В. Ондағы максимал ток күші
A)11,5 мА
B)11,5 А
C)115 А
D)11,5 кА
E)1,15 мкА
 
19.Катушкадағы токты 2,25 А-ге төмендеткенде, 3∙10-3 с уақыт ішінде катушкада 15 В өздік индукция ЭҚК-і пайда болғанда, магнит өрісінің энергиясы
 
A)≈20 мДж
B)≈15 мДж
C)≈36 мДж
D)≈50,6 мДж
E)≈45 мДж
20.Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,55
B)≈0,25
C)≈0,67
D)≈0,45
E)≈0,75
21.Судың 0,6 м тереңдіктегі қысымы (g =10 Н/кг, ρсу =1000 кг/м3)
A)6 кПа
B)6 Па
C)600 Па
D)60 Па
E)600 кПа
F)6000 Па
G)0,6 Па
H)60 МПа
22.Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈50 см.
B)≈3,5 см.
C)≈5,9 м
D)≈0,035 м
E)≈59 дм
F)≈590 см
G)≈0,5 м.
H)≈0,35дм/с
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Кернеуі 220 В желіге қосылған электр плитасының спиралінің кедергісі
55 Ом. Спиральдегі ток күші
 
A)0,04 кА
B)0,004 кА
C)20 мА
D)2∙10-2 А
E)4 А
F)0,02 А
G)4∙102 А
H)40 А
25.Жарық сәулесі cу бетіне 60o бұрыш жасай түседі. Жарықтың шағылу бұрышы
A)90o
B)45o
C)80o
D)40o
E)35o
F)60o
G)30o
H)50o
 
26.Ұзындығы 60 м жолдың бірінші жартысын 10 с-та, ал екінші жартысын 5 м/с жылдамдықпен жүріп өтсе,жолдың бірінші жартысындағы жылдамдығы және барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)6 м/с
B)4,75 м/с
C)2,75 м/с
D)3,75 м/с
E)2,5 м/с
F)3 м/с
G)4 м/с
H)5 м/с
27.Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)50 Ом
C)2 Ом
D)5 Ом
E)15 Ом
F)6 Ом
G)20 Ом
H)10 Ом
28.Берілген ядролық реакциядағы жетіспей тұрған бөлшек және сол бөлшектің заряды  
A)1
B)
C)
D)
E)
F)-1
G)0
H)2
29.Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)6 кг
B)5,75 кг
C)7,1 кг
D)4,35 кг
E)10 кг
F)5 кг
G)7,5 кг
H)14,2 кг
30.Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,6 мм
B)0,5 мм
C)0,85 мм
D)0,3 мм
E)0,9 мм
F)0,2 мм
G)76 мм
H)0,4 мм
 
89-НҰСҚА
1. Серіппеде тербеліп тұрған жүк 8с ішінде 32 тербеліс жасады. Тербелістің периоды және жиілігі
 
A)0,25 с ;40 Гц
B)2,5 с ; 4 Гц
C)4 с ; 0,25 Гц
D)0,25 с ; 4 Гц
E)25 с ; 4 Гц
2. Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 
B)T = 2π
C)T = 
D)T = 2π
E)T = 2π
3. t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)0,75 кВт
B)30 кВт
C)15 кВт
D)3 кВт
E)10 кВт
4. Қозғалыстағы дененің жылдамдығының теңдеуі  υ = 8 + 2t. Орын ауыстырудың теңдеуі s(t) және бастапқы жылдамдық пен үдеу
A)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
B)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 2 м/с2
C)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
D)s(t) = 8t + t2; υ0 = 8 м/с;  = 4 м/с2
E)s(t) = 8t + 2t2; υ0 = 8 м/с;  = 8 м/с2
5. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
B)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
C)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
D)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
E)энергияның сақталу және айналу заңы
6. Изобаралық процессінің шарты
A)T = const
B)m = const
C)ρ = const
 D)р = const
E)V = const
7. Графикте келтірілген процестерде ең үлкен жұмыс атқарылатыны

A)тек қана 3
B)тек қана 1
C)тек қана 2
D)1 және 2
E)2 және 3
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың электр кедергісіне
B)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
 C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
 D)контурдың магнит индукциясына
 E)контурдың индуктивтігіне
 9. Фотонның энергиясы Е = 2,7 эВ-қа тең толқынның ұзындығы
(һ = 6,63·10-34 Дж·с, с = 3·108 м/с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)660 нм
B)760 нм
C)360 нм
D)560 нм
E)460 нм
10. Шамдардың тізбектей жалғануына сәйкес келетін сұлба

A)тек 2
B)1 және 2
C)тек 3
D)2 және 3
E)тек 1
11. Кинетикалық энергиясы 40 Дж, ал дененің импульсі 100 кг·м/с болса, оныңмассасы
A)100 кг
B)150 кг
C)200 кг
D)400 кг
E)125 кг
12. Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)800 Дж.
B)200 Дж.
C)400 Дж.
D)300 Дж.
E)500 Дж.
13. Біртекті магнит өрісінде индукция сызықтарына 300 бұрыш жасай орналасқан ұзындығы 0,3 м, бойымен 3 А ток өтіп жатқан түзу өткізгішке 9 Н күш әсер етеді. Магнит өрісінің индукциясы ( sin 300=0,5)
A)20 Тл
B)10 Тл
C)50 Тл
D)40 Тл
E)30 Тл
14. Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 нм
 B)45 мкм
C)0,45 мм
 D)45 нм
E)0,45 мкм
 15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 2 есе кеміп, температурасы 2 есе артса, газдың қысымы
A)4 есе артады
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)2 есе кемиді
E)өзгермейді
16. Дене 80 м биіктіктен еркін түседі. Түсудің ақырғы секундында оның орын ауыстыруы ( g =10 м/с2 )
A)55м
B)65м
C)45м
D)75м
E)35м
17. Суретте кескінделген процесте зат мөлшері өзгермеген болса, онда ыдыстағы идеал газдың 1-күйден 2-күйге өткендегі температурасы

A)Т2 = Т1.
B)Т2 = 4Т1.
C)Т2 = Т1.
D)Т2 = Т1.
E)Т2 = 3Т1.
18. Ұзындығы ℓ0, ал диаметрі d0 цилиндр пішінді өткізгіш ток көзіне жалғанған. Бұл жағдайдағы оның қуаты P0. Осы ток көзіне заты алдыңғы цилиндрдегіндей, бірақ ұзындығы ℓ = 4ℓ0 және диаметрі d=2d0 цилиндр пішінді екінші өткізгіш жалғанса, осы өткізгіштегі P қуат
A)P = P0
B)P =2 P0
C) 
D) 
E) 
19. N = 500 орамнан тұратын катушкадағы  тізбекті ажыратқанда  индукцияның ЭҚК-і  = 6 В болса, магнит ағынының өзгеру уақыты 2,5 с. Магнит ағынының өзгерісі
A)0,003 Вб
B)0,3 кВб
 C)0,03 мВб
 D)30 мВб
 E)2,5 мВб
 20. Массасы 78 кг ағаш толық жанғанда бөлінетін энергия есебінен балқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2000 т
B)2,5 т
C)1 т
D)2 т
E)1,5 т
21. ПӘК-і  60 % көлбеу жазықтықпен 300 Дж пайдалы жұмыс жасап жүкті көтергенде жұмсалған толық жұмыс
A)3·102Дж
B)0,5кДж
C)500 Дж
D)5·102 Дж
E)50 Дж            
F)300 Дж
G)30 Дж
H)0,3кДж
22. Иін мен күштің әсер ету бағытының арасындағы бұрыш және өзара орналасуы
A)
B)45о
C)180о
D)перпендикуляр
E)60о
F)90о
G)парраллель
H)π
23. Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)12 кДж
B)8000 Дж
C)8 кДж
D)32 кДж
E)32·10 3Дж
F)32000 Дж
G)8·10 3Дж
H)12000 Дж
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)эмиссия
B)гальванопластика
C)рекомбинация
D)тәж
E)иондану
F)ұшқындық
G)солғын
H)электролиз
25. Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 B)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
C)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
D)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
E)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
F)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
G)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
H)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
26. Материалдық нүкте радиусы 1 м шеңбер бойымен бірқалыпты қозғалғанда, айналымның  бөлігінде жүретін жолы мен орын ауыстыруы
A)2 м
B) м
C)2 м
D)2м
 E) м
F)2 м
G)4 м
H) м
27. Вакуумдық диодта электрондар анодқа 8 Мм/с жылдамдықпен жетеді. Шамның анодтық кернеуі 
A)В
B)В
C)В
D)200 В
E)В
F)182 В
 G)В
H)144 В
 28. Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-27 Дж
B)62,210-26 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,2210-20 Дж
E)0,6210-24 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,810-21 Дж
H)6810-20 Дж
29. Массaсы 20 кг, жылдамдығы 500 м/с снаряд горизонтқа 60о бұрыш жасай ұшып шыққанда, массасы 600 кг зеңбіректің жылдамдығы
A)4 м/с
B)4,4 м/с
C)6,4 м/с
D)6 м/с
E)10 м/с
F)16 м/с
G)12 м/с
H)8,3 м/с
30. Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)10000 м
B)10 км
C)5000 м
D)100000 м
 E)100 км
F)50 км
G)20 км
H)20000м
90-НҰСҚА
1. Спортшы ұзындығы 8 км стадион жолын жүгіріп өтіп, бастаған орнына қайтып келді. Спортшының жүрілген жолы мен орын ауыстыру модулі
A)16 км; 0
B)800 км; 80 м 
C)80 км; 0
D)80 м; 800 м
E)800 м; 800 м
2. Бірқалыпты түзусызықты қозғалған материялық нүктенің жылдамдық векторының бағыты
A)траекторияға перпендикуляр бағытталған
B)қозғалысқа қарсы бағыттас
C)қозғалыспен бағыттас траектория бойымен бағытталған
D)қозғалысқа перпендикуляр траектория бойымен бағытталған
E)траекторияға 300  бұрыш жасап бағытталған
3. Еркін түсу үдеуінің өлшем бірлігі
A)м/с
B)с
C)кг/Н
D)м/с2
E)м
4. Әр түрлі жиіліктегі дыбыстардың ретсіз қабаттасуы
A)тон
B)шу
C)тембр
D)ән
E)амплитуда
5. Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
A)4 моль
B)0,25 моль
C)1 моль
D)2 моль
E)0,5 моль
6. Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7. Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)157°С
B)152°С
C)425°С
D)698°С
E)253°С
8. Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі кезінде тұйық өткізгіште пайда болған индукцияның ЭҚК-і ...тура пропорционал
A)контурдың индуктивтігіне
B)контурдың электр кедергісіне
C)контурды тесіп өтетін магнит ағынының өзгеру жылдамдығына
D)контурдың арқылы өтетін магнит ағынына
E)контурдың магнит индукциясына
9. Абсолют қара дене
A)түскен сәуленің энергиясын түгел шағылдырады
B)белгілі  жиіліктегі  сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
C)кейбір жиіліктегі түскен сәуленің энергиясын  жұтып алмайды
D)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын  жартылай жұтып алады
E)барлық  жиілікте түскен сәуленің энергиясын түгел жұтып алады
10. Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)2,5 А
B)25 А
C)6 А
D)5 А
E)10 А
11. 10 м биіктіктен массасы 5 кг дене еркін құлайды. Оның Жерден 5 м биіктіктегі кинетикалық энергиясы (ауа кедергісін ескермеңіз, g = 10 м/с2)
A)250 Дж
B)120 Дж
C)150 Дж
D)210 Дж
E)200 Дж
12. График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)-225 кДж
B)22,5 МДж
C)0
D)-22,5 МДж
E)225 кДж
13. Май ішінде орналасқан бірдей екі 19 нКл зарядтың өзара әсерлесу күші 0,4 мН болса,олардың арақашықтығы (; k=9·109 Н·м2/Кл2)
A)3 см
B)5 см
C)4 см
D)2 см
E)6 см
14. Айдан Жерге дейінгі қашықтық шамамен 3,84∙105км. Егер жарық осы қашықтықты 1,28 с –та жүріп өтсе, жарық жылдамдығы
A)3∙108 м/с
B)3∙105 м/с
C)3∙106 км/с
D)30 Мм/с
E)3∙106 м/с
15. Ыдыстағы идеал газдың көлемі 4 есе кемісе, ал температурасы 2 есе артса, онда газдың қысымы
A)4 есе кемиді
B)8 есе кемиді
C)4 есе артады
D)8 есе артады
E)өзгермейді
16. Қозғалтқышының қуаты 30 кВт көтергіш кран 1 мин ішінде массасы 1,5 т жүкті 30 м биіктікке көтерсе, қозғалтқышының ПӘК-і ()
A)25%
B)86%
C)75%
D)50%
E)100%
17. Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 20%
B)≈ 16%
C)≈ 18%
D)≈ 80%
E)≈ 82%
18. Біртекті магнит өрісіне бойынан  I  тогы өтетін тікбұрышты раманы орналастырған. Магнит  өрісінің B  индукциясы раманың жазықтығына параллель, раманың ауданы S. Рамаға әрекет ететін күш моменті
 
A)M = F
B)M = 
C)M = IBS sin
D)M = IBS
E)M = 
 
19. Амплитудалық модуляция
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту 
B)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
C)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту 
D)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
E)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
20. Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2,5
B)15
C)2
D)10
E)1,5
21. Жиілігі 200 Гц дыбыс толқынының ауадағы ұзындығы (ауадағы дыбыс жылдамдығы υ = 340 м/с)
A)6,8 м
B)170 см
C)2 м
D)1,7 м
E)200 см
F)17 дм
G)20 дм
H)68 дм
22. Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)1,5 Н∙м
B)1200 мН∙м
C)1,2 Н∙м
D)2,5 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)2500 мН∙м
H)1500 мН∙м
23. Суреттегі графиктен изобараны табыңыз

A)5
B)1
C)4
D)2
E)8
F)7
G)6
H)3
24. Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
A)2 Ом
B)0,2 кОм
C)2·102 Ом
D)200 Ом
E)2·10-2  Ом
F)20 Ом
G)50 Ом
H)0,05 кОм
25. Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)тура
B)кішірейтілген
C)кескін шықпайды
D)үлкейтілген
E)төңкерілген
F)жалған
G)өзгермеген
H)шын
26. Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)23 м/c 
B)-6 м/с
C)3-5t
D)3t - 5t 2
E)-17 м/с
F)20 м/с
G)3t + 5t 2
H)3-10t
27. Арақашықтығы 3∙10-8 см екі электронның өзара тебілу күші ; 
A)2,56 кН
B)2,56∙10-8 Н
C)2,56∙109 Н
D)2,56∙10-6 Н
E)2,56 МН
F)2,56∙10-10 Н
G)2,56∙10-9 Н
H)2,56 нН
28. Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)15 %
B)80 %
C)75 %
D)1,5·108
E)3·107
F)25 %
G)1,7·108
H)5·107
29. Автомобиль бір қаладан екінші қалаға жету уақытының жартысында             60 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүрді. Оның қозғалысының орташа жылдамдығы 65 км/сағ қа тең болса,қалған уақыттағы жылдамдығы
A)10,5 м/с
B)62,5 км/сағ
C)70 км/сағ
D)17,4 м/с
E)73,8 км/сағ
F)19,4 м/с
G)13,9 м/с
H)50 км/сағ
30. Изобаралық жолмен 5 моль екі атомды идеал газды қыздырғанда газдың атқаратын жұмысы 15 кДж болса, онда ішкі энергиясының өзгерісі
A)16,62 кДж
B)1662 Дж
C)20 кДж
D)37,5 кДж
E)1500 Дж
F)2·103Дж
G)9972 Дж
H)15 кДж
91-НҰСҚА
1.Дыбыс толқындары тарала алатын орта
A)газдар мен сұйықтарда
B)қатты денелерде
C)барлық ортада
D)газдарда
E)сұйықтарда
2. Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)масса
B)тығыздық
C)жол
D)энергия
E)орын ауыстыру
3. Жүрілген жолдың уақытқатәуелділік графигіне сәйкес  4 с уақыт мезетіндегі велосипедшінің жылдамдығы

A)2,5 м/с
B)4,5 м/с
C)3,5 м/с
D)0,5 м/с
E)1,5 м/с
4. Серіппелі маятник жүгінің массасы 0,16 кг, ал серіппесінің қатаңдығы 4 Н/м болса, серпімділік күшінің әсерінен болатын гармоникалық тербелістердің периоды
A)0,3 с
B)0,6 с
C)0,2 с
D)0,5 с
E)0,4 с
5. 25°С-дегі қаныққан будың қысымы 3173 Па, ал су буының осы температурадағы қысымы 1225 Па. Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы
A)≈ 49%
B)≈ 39%
C)≈ 69%
D)≈ 79%
E)≈ 59%
6. Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 23%
B)≈ 39%
C)≈ 77%
D)≈ 30%
E)≈ 46%
7. Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
B)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
C)энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
E)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
8. Салмағы 420 Н жасөспірім балықшыны су бетінде ұстап тұру үшін,
қайықтың алатын ең кіші көлемі 0,052 м3 болса, қайықтын өз массасы
A)15 кг
B)5 кг
C)10 кг
D)1 кг
E)20 кг
9. Күміс   атомындағы  протондар  саны
A)60
B)108
C)107
D)47
E)0
10. Жабықыдыстардағыгаздың массасы және температурасы бірдей. Газ қысымыүлкеныдыс

A)1
B)5
C)4
D)3
E)2
11. Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)0,25 м
B)0,5 м
C)5 см
D)5 мм
E)55 мм
12. Массасы  6 кг, көлемі 4,9 м3 газдың қысымы 200 кПа. Оның молекулаларының орташа квадраттық жылдамдығы
A)900 м/с
B)700 м/с
C)400 м/с
D)450 м/с
E)500 м/с
13. Магнит ағыны 0,02 Вб, 100 орамнан тұратын катушканы ток көзінен ажыратқанда ондағы индукцияның ЭҚК-і 4 В болса, магнит ағынының жоғалу уақыты
A)2 с
B)1,5 с
C)0,5 с
D)1 с
E)2,5 с
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мкм
B)0,45 мм
C)45 нм
D)45 мкм
E)0,45 нм
15. Мұздың, судың және су буының молекулалары
A)бірдей емес, мұз молекулаларына қарағанда су буының молекулалары үлкенірек
B)бірдей, тек олардың орналасуы, қозғалыс жылдамдығы және өзара әрекеттесуімен ерекшеленеді
C)бірдей емес, су буының молекулаларына қарағанда су молекулалары үлкенірек
D)бірдей және қозғалыс жылдамдықтары да бірдей
E)бірдей емес, су молекулаларына қарағанда мұз молекулалары үлкенірек
16. Материялық нүкте гармоникалық тербеліс жасайды. Осы нүктенің тербелістер амплитудасын 2 есе арттырғанда, оның максимал кинетикалық энергиясы
A)4 есе артады.
B)8 есе артады.
C)2 есе артады.
D)16 есе артады.
E)өзгермейді.
17. 400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
C)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
D)≈ 30%; ≈ 28 кВт
E)≈ 30%; ≈ 83 кВт
18. Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)3 А
C)0,5 А
D)0,2 А
E)2 А
19. Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)2,3 ∙ 10-9 Кл
B)6,3 ∙ 10-9 Кл
C)0,3 ∙ 10-9 Кл
D)63 ∙ 10-11 Кл
E)6,3 ∙ 109 Кл
20. Бір-біріне 600 бұрышпен бағытталған екі F1 = F2 = 2 Н күштің тең әсерлі күші
A)1 Н
B) Н
C) Н
D) Н
E)Н
21 Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)0,09 кДж
B)0,08 кДж
C)80 Дж
D)0,9 гДж
E)0,8 гДж
F)70 Дж
G)90 Дж
H)0,07 кДж
22. 36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)20 м/с2
B)0,0020 км/с2
C)1,5 м/с2
D)25 м/с2
E)2,0 м/с2
F)0,0015 км/с2
G)15 м/с2
H)2,5 м/с2
23. Идеал газ массасының формуласы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24. Тәуелсіз газ разрядының түрлері
A)электролиз
B)гальванопластика
C)солғын
D)тәж
E)эмиссия
F)рекомбинация
G)ұшқындық
H)иондану
25.Жарық сәулесінің түсу бұрышы 450, ал сыну бұрышы 300 болса, шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)1250
B)300
C)850
D)250
E)2050
F)1050
G)1650
H)450
26. Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)Н·м/с
 B)H·с/м
C)кг·м/с
D)Н·м
E)кг·м 2 /с2
F)Дж·с/кг
G)кг/м·с
H)Н·с
 
27. Әрқайсысының кедергісі 10 Ом болатын бес өткізгішті бір-бірімен параллель жалғағандағы жалпы кедергісі
A)100 Ом
B)6 Ом
C)15 Ом
D)50 Ом
E)20 Ом
F)10 Ом
G)2 Ом
H)5 Ом
28. Радиоактивті -ыдырау, -ыдырау, -ыдырау реакциялары
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
29. Метро эскалаторының қозғалыс бағытында жүріп келе жатқан адам 1 минутта жоғары көтеріледі. Егер адам екі есе жылдам жүрсе, ол 45 с-та көтеріледі. Қозғалыстағы эскалаторда қозғалмай тұрған адамның көтерілу уақыты
A)1,5 мин
B)0,025 cағ
C)60 с
D)1 мин
E)90 с
F)1,3 мин
G)80 с
H)0,016 сағ
30. Ауданы 100 см2 болатын цилиндр поршені астында -тағы 28 г азот бар. Газды 100oС-қа дейін қыздырғанда, атмосфералық қысым 105 Па болса, онда массасы 100 кг поршеннің көтеру биіктігі 
(М =28 г/моль;  R = 8,31 Дж/К·моль;  g =10 м/с2)
A)0,54 м
B)54 см
C)42 см
D)0,48 м
E)48 см
F)0,64 м
G)0,42 м
H)64 см
92-НҰСҚА
1.Серіппелі маятниктегі дененің тербеліс периодының формуласы
A)T = 2π
B)T = 2π
C)T = 2π
D)T = 
E)T = 
2.t = 4 с ішінде h = 20 м биіктікке денені көтерген кездегі күштің атқарған жұмысы A = 60 кДж. Күштің қуаты (g = 10 м/с2)
A)15 кВт
B)3 кВт
C)10 кВт
D)0,75 кВт
E)30 кВт
3.Тербелістегі дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде дененің   ығысуы  хm  = A. Дененің осы  нүктедегі жылдамдығы
A)= 0
B)< 0
C)≥ 0
D)≠ 0
E)> 0
4.Сырғанау үйкеліс коэффициенті 0,4-ке тең тас жолында автомобильдің алатын максимал үдеуі (g = 10 м/с2)
A)6 м/с2
B)4 м/с2
C)0,4 м/с2
D)0,6 м/с2
E)10 м/с2
5.Абсолют шкаласы бойынша 425 К температураға сәйкес келетін Цельсий шкаласы бойынша температура
A)698°С
B)425°С
C)152°С
D)157°С
E)253°С
6.Екіатомды идеал газдың ішкі энергияны анықтайтын өрнегіне кіретін коэффициент
A)
B)
C)
D)
E)
7.Термодинамиканың 1-ші заңына сәйкес келетін анықтама
A)энергияның сақталу және айналу заңы
B)жүйенің макроскопиялық параметрлерін байланыстыратын заң
C)жылу құбылыстарына таралған энергияның сақталу және айналу заңы
D)жылудың, ішкі энергияның және жұмыстың өзара баламасын анықтайтын заң
E)жылу құбылыстардың пайда болу себебін түсіндіретін заң
8.= формуласындағы  - зарядталған конденсатор энергиясы. Оның өлшем бірлігі
A)В/м
B)А ∙ с
C)Дж
D)Вт
 E)Кл
9.Эйнштейннің бірінші постулаты:
A)кез келген инерциялық жүйеде барлық механикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтуі мүмкін емес
B)кез келген инерциялық жүйеде барлық электромагниттік құбылыстар бірдей жағдайда  ешқашан  бірдей өтпейді
C)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда әртүрлі  өтеді
D)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда бірдей өтеді
E)кез келген инерциялық жүйеде барлық физикалық құбылыстар бірдей жағдайда байланысты өтеді
10Әрқайсысы 6 В кернеуге есептелінген шамдарды тізбектей жалғап, шыршаны безендіруқажет. Шамдар кернеуі 120 В электр желісіне қосылуы үшін, қажетті шамдар саны
A)16
B)20
C)24
D)2
E)4
11.Сұйыққа батырылған денеге әсер ететін ығыстырушы күшті анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
12.График бойынша біратомды идеал газдың ішкі энергияның өзгерісі

A)225 кДж
B)22,5 МДж
C)-225 кДж
D)0
E)-22,5 МДж
13Қабылдағыш контурының конденсатор энергиясы W, катушкасы арқылы өтетін ток I. Конденсатор сыйымдылығы C, болса, онда қабылдағыш периодын  Т анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
14.Монохроматты сәулелердің  жиілігі 300 ТГц  болса, 1 м  ұзындықтағы толқын саны (c =3∙108 м/с; 1ТГц =1012  Гц)
A)104
B)108
 C)105
D)106
E)107
15.Спираль сымы арқылы өткен ток күшін 2 есе арттырсақ, электр пешінің бірдей уақытта бөліп шығаратын жылу мөлшері
A)2 есе кемиді
B)2 есе артады
C)4 есе кемиді
D)өзгермейді
E)4 есе артады
16.Дененің түсу уақыты 7 с болса, оның соңғы 2 с-та жүрген жолы (g = 10 м/с2)
A)120 м
B)195 м
C)150 м
D)100 м
E)245 м
17.t1 = 80°C-тағы 200 г судыt2 = 20°С-тағы 500 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)33°C.
B)20°C.
C)15°C.
D)10°C.
E)37°C
18.Электролиз кезінде кернеуі 50 В болатын қондырғының көмегімен 6,72·1011Дж энергия жұмсап, масcасы 103 кг алюминий алынса, қондырғының ПӘК-і   (kAl=0,93·10-7 кг/Кл)
A)40%
B)30%
C)50%
D)20%
E)80%
19.Амплитудалық модуляция
 
A)төменгі жиілікті тербелістердің параметрлерін  дыбыстық жиілікпен  сәйкес  өзгерту
 B)жоғары жиілікті тербелістердің амплитудасын дыбыстық жиілікпен  өзгерту
 
C)төменгі  жиілікті тербелістердің параметрлерінің  бірін жоғары жиілікке сәйкес баяу өзгерту
 
D)кез келген жиілікті тербелістерді  дыбыстық жиілікпен   өзгерту
 
E)жоғары жиілікті тербелістердің параметрлерін төменгі жиілікке  баяу өзгерту
20.Егер судың шығыны секундына 3 м3, плотина биіктігі 20 м, ал станцияның қуаты 900 кВт болса, ГЭС-тің ПӘК-і  ()
A)≈0,45
B)≈0,55
C)≈0,75
D)≈0,67
E)≈0,25
21.Қатаңдығы  Н/м серіппе серпімділік күшінің әсерінен 3 см-ге ұзарады. Созылған серіппенің потенциалдық энергиясы
A)70 Дж
B)0,09 кДж
C)0,08 кДж
D)0,07 кДж
E)90 Дж
F)80 Дж
G)0,9 гДж
H)0,8 гДж
22.36 км/сағ жылдамдықпен келе жатқан троллейбус тежелгеннен кейін 4 с ішінде тоқтайды. Тежелу кезіндегі үдеуі
A)0,0015 км/с2
B)25 м/с2
C)20 м/с2
D)15 м/с2
E)0,0020 км/с2
F)2,0 м/с2
G)2,5 м/с2
H)1,5 м/с2
23.Бір атомды идеал газдың ішкі энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Магнит ағыны 6 мс ішінде 180 мВб-ге өзгереді. Осы контурдағы индукциялық ЭҚК-і
A)50 В
B)0,04 кВ
C)30 В
D)5 B
E)0,03 кВ
F)5мВ
G)0,05 кВ
H)40 В
25.Жарықтың сыну заңы
A)түсу бұрышы шағылу бұрышынан үлкен
 
B)түсу бұрышы шағылу бұрышына тең
C)жарық сәулелері кездескенде бір-бірінің таралуына әсер етпейді
D)жарық сәулесі біртекті ортада түзусызық бойымен таралады
E)түсу бұрышы шағылу бұрышынан кіші
F)түсу бұрышы синусының сыну бұрышының синусына қатынасы берілген екі орта үшін тұрақты шама
G)түскен сәуле, шағылған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
H)түскен сәуле, сынған сәуле және екі ортаның шекарасындағы сәуленің түсу нүктесіне тұрғызылған перпендикуляр бір жазықтықта жатады
26.Лифт 1,5 м/с2 үдеумен вертикаль жоғары көтеріледі, ондағы жүктің массасы    50 кг. Жүктің лифт еденіне түсіретін қысым күші  (g = 10 м/с2)
A)265 Н
B)175000 мН
C)465000 мН
D)575 Н
E)175 Н
F)265000 мН
G)575000 мН
H)465 Н
27.Тербелмелі контур  Гц резонанстық жиілікті  катушкадан және сыйымдылығы  С  конденсатордан тұрады. Резонанс кезіндегі индуктивтік кедергісі 0,5 кОм-ға тең. Конденсатор сыйымдылығы
A)2,5·10-11 Ф
B)1 пФ
C)25 мкФ
D)10-12 Ф
E)2,5 ·10-5 Ф
F)50 пФ
G)5·10-11Ф
H)25 пФ
 
28.Жиілігі 21015 Гц жарық түсіргенде, литийден шыққан электрондардың максимал кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Дж·с, А= 3,8410-19 Дж)
A)110-20 Дж
B)12,0410-19 Дж
C)1,8810-18 Дж
D)1,8810-19 Дж
E)9,410-19 Дж
F)1510-19 Дж
G)1,310-29 Дж
H)9,410-22 Дж
29.Массасы 10 кг біртекті бөрене ұзындығының  бөлігіне тіреу қойылған. Бөрене горизонталь тепе-теңдігін сақтап тұру үшін үлкен иінге түсірілетін күш және оның бағыты, үлкен иін ұзындығының бөрене ұзындығына қатынасы    (g =10 м/с2)
 
A)тік төмен
B)
C)
D)вертикальмен 60о бұрыш жасай
E)
F)тік жоғары
G)
H)
30.t1 = 40оC-тағы 200 г суды  t2 = 20оС-тағы 100 г сумен араластырамыз. Қоспаның температурасы
A)≈20оC
B)≈33оC
C)≈10оC
D)≈15о C
E)≈40оC
F)≈60оC
G)≈65оC
H)≈25оC
93-НҰСҚА
1.Графиктегі дененің 2 cекундтағы  қозғалыс үдеуі

A)-1,5 м/с2
B)1 м/с2
C)0,5 м/с2
D)-1 м/с2
E)1,5 м/с2
2.Физикалық шамалардың ішіндегі векторлық шама болатыны
A)жол
B)масса
C)энергия
D)тығыздық
E)орын ауыстыру
3.Серіппенің қатаңдығының өлшем бірлігі
A)Н/м2
B)Н/кг
C)Н∙м
D)Н/м
E)Н∙с
4.Математикалық маятник жібінің ұзындығын 9 есе арттырса, оның тербеліс периоды
A)3 есе кемиді
B)9 есе артады
C)9 есе кемиді
D)өзгермейді
E)3 есе артады
5.Көмірқышқыл газдың молекула саны озонның 1 моль зат мөлшеріндегі молекула санымен бірдей болу үшін көмірқышқыл газының зат мөлшері
(МС = 12 г/моль, МО = 16 г/моль, NА = 6,02·1023 моль-1)
 
A)4 моль
B)0,5 моль
C)0,25 моль
D)2 моль
E)1 моль
6.Қатты дененің балқу процесі кезінде оның температурасы
A)артады
B)өзгермейді
C)0-ге тең
D)кемиді
E)заттың тығыздығына байланысты
7.Заттың меншікті жану жылуы дегеніміз
A)массасы 1 г затты сұйық күйінен қатты күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
B)массасы 1 кг отын толық жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
C)массасы 1 кг затты сұйық күйінен газ күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
D)массасы 1 кг затты қатты күйінен сұйық күйіне айналдыру үшін қажетті жылу мөлшері
E)массасы 1 г отын жанғанда бөлінетін жылу мөлшері
8.Электр зарядтарының реттелген қозғалысы
A)электр тогы
B)өткізгіштік
C)электр кернеуі
D)электр тогы жұмысы
E)электр заряды
9.Ядролардың орнықтылығы ..... күштердің әсерінен түсіндіруге болады
A)электромагниттік және гравитациялық
B)күшті ядролық
C)әлсіз ядролық
D)гравитациялық
E)электромагниттік
10.Параллель жалғанған екі су қыздырғыш элементтердің әрқайсысындағы 
ток күші 5 А-ден. Өткізгіштерден өтетін жалпы ток күші
A)10 А
B)6 А
C)25 А
D)5 А
E)2,5 А
11.Массасы m = 40 кг денені қатандығы k = 8 кН/м вертикаль орналасқан серіппеге іліп қойғанда абсолют ұзаруы (g = 10 м/с2)
A)5 см
B)0,5 м
C)0,25 м
D)5 мм
E)55 мм
12.Қаныққан будың қысымы 4 кПа, температурасы . Су буының тығыздығы (М=18 г/моль; R=8,31 Дж/К·моль)
A)38,4 кг/м3
B)28,7 г/м3
C)24,4 г/м3
D)38,4 г/м3
E)58,4 г/м3
13.Суретте тұрақты бірдей ток жүретін үш катушка кескінделген. Ең үлкен магнит өрісіне ие  болатын катушка, ( >> 1)

A)1
B)2
C)2 және 3
D)3
E)1 және 2
14.Сәуленің түсу бұрышы 40о. Жарық сәулесінің шағылу бұрышы
A)80º
B)40º
C)90º
D)0
E)60º
15.Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)4 есе кемиді
B)4 есе артады
C)2 есе артады
D)өзгермейді
E)2 есе кемиді
16.Алюминийден жасалған бұйымның ауадағы салмағы 15 Н, ал судағы салмағы 9,5 Н. Алюминийдің тығыздығы   (ρсу = 1000 кг/м3)
A)
B)кг/м3
C)кг/м3
D)кг/м3
E)кг/м3
17.Бір атомды газ екі изохора мен екі изобарадан тұратын тұйық циклден өтеді. Цикл ішінде газдың ең үлкен қысымы ең кіші қысымынан 2 есе, ал ең үлкен көлем ең кіші көлемінен 4 есе үлкен болғаны белгілі. Қозғалтқыштың ПӘК-і
A)≈ 18%
B)≈ 80%
C)≈ 20%
D)≈ 16%
E)≈ 82%
18.q1 = 2∙10-7 Кл және  q2 = - 4∙10-7 Кл   екі заряд керосиннің ішінде бір-бірінен 10 см қашықтықта орналасқан. Осы зарядтардың ортасындағы нүктенің өріс кернеулігі     (k = 9 ∙109 Н∙м2/Кл2 ; = 2,1 )
A)≈3,4 ∙105 В/м
B)≈1,08 ∙105 В/м
C)≈10,3∙105 В/м
D)≈10,8 ∙10-5 В/м
E)≈6,8 ∙105 В/м
19.Әрқайсысының массалары   m = 0,1 г екі  кішкентай шар ұзындықтары
=1 м болатын оқшауланған жіптер арқылы бір нүктеге  ілінеді. Шарларға бірдей   q  заряд берілгеннен кейін олар бір-бірімен  r = 9 см қашықтыққа ажырайды. Шарлардың зарядтарының шамалары      (ауа = 1)
A)6,3 ∙ 109 Кл
B)2,3 ∙ 10-9 Кл
C)63 ∙ 10-11 Кл
D)0,3 ∙ 10-9 Кл
E)6,3 ∙ 10-9 Кл
20.Температурасы 10оС-тағы суға температурасы -10оС-тағы мұз салғанда жылулық тепе-теңдік 0оС-та орнады, алайда мұз ерімеді. Мұз массасының су массасына қатынасы (см = 2100 Дж/кг∙ºС, ссу = 4200 Дж/кг∙ºС)
A)2
B)1,5
C)15
D)10
E)2,5
21.Лифт 3 м/с жылдамдықпен бірқалыпты көтеріледі. Оның  60 м биіктікке көтерілу уақыты
A)20 с
B)300 с
C)30000 мс
D)240 с
E)24000 мс
F)200 с
G)2400 с
H)20000 мс
22.Ұзындығы 90 см математикалық маятниктің тербеліс жиілігі  (g = 10 м/с2)
A)530 мГц
B)0,53 с-1
C)0,12 с -1
D)1,256 Гц
E)60 мГц
F)0,6 с -1
G)0,06 Гц
H)0,53 Гц
23.Ішкі энергияның өзгерісі 20 кДж, ал сыртқы күштерге қарсы газ 12 кДж жұмыс істесе, газға берілген жылу мөлшері
A)32·10 3Дж
B)8·10 3Дж
C)12 кДж
D)8 кДж
E)8000 Дж
F)32000 Дж
G)32 кДж
H)12000 Дж
24.5 с ішінде өткізгіш қимасы арқылы өтетін заряд 500 Кл болса, онда ток күші
A)I = 20А
B)I = 102А
C)I = 25·102А
D)I = 100А
E)I = 0,1кА
F)I = 2500 А
G)I = 2,5 кА
H)I = 10-2А
25.Жарық сәулесінің түсу бұрышы 30о, ал сыну бұрышы 25о. Сәуленің шағылу бұрышы, шағылған сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш, түскен сәуле мен сынған сәуле арасындағы бұрыш
A)125о
B)155о
C)175о
D)25о
E)85о
F)105о
G)30о
H)45о
26.Күш импульсінің өлшем бірлігі
A)H·с/м
B)Н·м/с
C)кг·м/с
D)кг/м·с
E)Н·с
F)Дж·с/кг
G)Н·м
H)кг·м 2 /с2
27.Тербелмелі контур катушкасындағы ток күші  заңы бойынша өзгереді. Конденсатордың электр өрісінің максимал энергиясы
40 мкДж болса, катушканың индуктивтігі
A)10-2 Гн
B)12,5 мГн
C)0,016 Гн
D)10 мГн
E)1,25·10-2Гн
F)16 мГн
G)0,05 Гн
H)50 мГн
28.Жартылай ыдырау периоды 3 тәулік. 2·108 радиоактивті элемент атомының 6 тәулікте қалатын атомдар саны, ыдырауға ұшыраған пайызы
A)1,5·108
B)80 %
C)75 %
D)15 %
E)1,7·108
F)3·107
G)25 %
H)5·107
29.Бір деңгейде орналасқан жылжымайтын екі блокқа асыра тасталған жіптің ұштарына әрқайсысының массасы m=5 кг екі жүк ілінген. Тепе-тендік кезінде жіптің арасындағы бөлігі 120о  бұрыш жассаса жіпке ілінген жүктің массасы
A)14,2 кг
B)10 кг
C)4,35 кг
D)7,5 кг
E)5 кг
F)7,1 кг
G)6 кг
H)5,75 кг
30.Мотороллер қозғалтқышының 58 км/сағ жылдамдықтағы қуаты 3,31 кВт. Қозғалтқышының ПӘК-і 20% болатын мотороллер бензобагында 3,2 л бензин болса, оның жүрген жолы (бензиннің тығыздығы  700 кг/м3, бензиннің меншікті жану жылуы 46·106 Дж/кг)
A)100 км
B)5000 м
C)20 км
D)50 км
E)10000 м
F)100000 м
G)10 км
H)20000м
94-НҰСҚА
1.Жиіліктің белгіленуі
A)λ
B)
C)ν
D)Т
E)t
2.Массасы 5 кг денеге өзара перпендикуляр шамалары 8 Н және 6 Н екі күш әсер етеді. Дененің үдеуі
A)4 м/с2
B)2 м/с2
C)3 м/с2
D)1 м/с2
E)5 м/с2
3.Массасы 40 кг бала ғимараттың 1-ші қабатынан 3-ші қабатына 20 с ішінде көтеріледі. Әрбір қабаттың биіктігі 3 м. Баланың атқарған жұмысы (g = 10 м/с2)
A)2,4 кДж
B)2,6 Дж
C)2,6 кДж
D)3,6 кДж
E)2,4 Дж
4.υ1 = 3 - t;  υ2 =1 + t қозғалыс теңдеулерінен үдеудің мәндерін анықта
A)3 м/с2; -1 м/с2
 B)3 м/с2; 1 м/с2
 C)1 м/с2; 1 м/с2
D)1 м/с2; 3 м/с2
 E)-1 м/с2; 1 м/с2
 5.Цельсий шкаласы бойынша 56°С температура өзгерісіне абсолют шкаласы бойынша сәйкес келетін температура өзгерісі
A)56 К
B)329 К
C)217 К
D)112 К
E)28 К
6.Идеал жылу машина қыздырғыштың температурасы 117°С, ал тоңазытқыштың температурасы 27°С. Машинаның ПӘК-і
A)≈ 39%
B)≈ 23%
C)≈ 46%
D)≈ 30%
E)≈ 77%
7.Молекулалардың концентрациясын анықтайтын формула
A)
B)
C)
D)
E)
8.Егер электр өрісінің кернеулігі вакуумде E0 , ал берілген диэлектриктегі өріс кернеулігі E болса, онда   қатынасының шамасы
A)салыстырмалы диэлектрлік өтімділік
 B)жылулық  өтімділік
 C)магниттік өтімділік
D)жылулық және магниттік өтімділік
E)салыстырмалы электрлік өтімділік
 9.Электрондардың белгілі металлдан шығу жұмысы А = 2,06 эВ. Фотоэффект бақылану үшін минимал қажетті толқын жиілігі
(һ = 6,63·10-34 Дж·с; 1эВ=1,6∙10-19Дж)
A)≈9·1014 Гц
B)≈5·1013 Гц
C)≈1016 Гц
D)≈5·1014 Гц
E)≈9·1015 Гц
10.Электр тізбегі төрт шамнан тұрады. Олардың параллель жалғанғаны

A)1, 2 және 3
B)төртеуі де
C)1 және 2
D)2 және 3
E)1 және 4
11.Дене 45 м биіктіктен еркін түседі. Дененің соңғы жылдамдығы (g=10 м/с2)
A)21,2 м/с
B)30 м/с
C)24 м/с
D)25,6 м/с
E)23 м/с
12.Газға 300 Дж жылу мөлшері беріліп, сыртқы күштер 500 Дж жұмыс атқарған. Газдың ішкі энергиясының өзгерісі
A)400 Дж.
B)300 Дж.
C)800 Дж.
D)500 Дж.
E)200 Дж.
13.Индукция ЭҚК-і 120В, 200 орамды соленоидтағы магнит ағынының өзгеріс жылдамдығы
A)6·10-2 Вб/с
B)1,7 Вб/с
C)0,6 Вб/с
D)100 Вб/мин
E)3600 Вб/мин
14.Ауада толқын ұзындындығы 0,6 мкм болатын жарық сәулесі суға түсірілді. Оның судағы толқын ұзындығы (nсу =1,33)
A)0,45 мм
 B)45 нм
C)0,45 нм
 D)45 мкм
E)0,45 мкм
 15.Тогы бар өткізгіштегі кернеуді 2 есе кемітсек, бірдей уақыт аралығында бөлініп шығатын жылу мөлшері
A)өзгермейді
B)4 есе кемиді
C)2 есе кемиді
D)2 есе артады
E)4 есе артады
16.Адам жолдың алғашқы төрттен бір бөлігін 7 м/c жылдамдықпен жүгіріп өтіп, қалған бөлігін екі есе кем жылдамдықпен жүріп өтсе, барлық жолдағы орташа жылдамдығы
A)2,5 м/c
B)6 м/c
C)3,5 м/c
D)7 м/c
E)4 м/c
17.400 т мұнайды 15 м тереңдігінен 2 сағ шығаратын сорғыда 4,35 кг бензин жұмсалады. Бензин сорғының ПӘК-і және пайдалы қуаты (qбензин=46 МДж/кг)
A)≈ 30%; ≈ 0,58 кВт
B)≈ 30%; ≈ 28 кВт
C)≈ 30%; ≈ 83 кВт
D)≈ 30%; ≈ 8,3 кВт
E)≈ 30%; ≈ 2,8 кВт
18.Әрбіреуінің кедергісі 120 Ом болатын үш шам өзара параллель кернеуі 120 В сыртқы тізбекке жалғанған.  Белгілі бір уақыт бойы жұмыс жасаған шамдар
2,16 кВт∙сағ энергия жұмсады. Олардың жұмыс жасаған уақыты
A)2 сағ
B)8 сағ
C)6 сағ
D)10 сағ
E)4 сағ
19.Ішкі кедергісі  2 Ом,  ЭҚК-і 12 В, сыртқы кедергісі бар тұйық  тізбектен  2 А  ток жүреді. Сыртқы кедергіні  2 есе кемітсе, тізбектен өтетін ток шамасы
A)4 А
B)0,2 А
C)0,5 А
D)3 А
E)2 А
 20.Массасы 78 кг ағаштолықжанғандабөлінетін энергия есебіненбалқитын алюминий массасы (алюминий балқу температурасында алынған, qа = 10 МДж/кг, λал = 0,39 МДж/кг)
A)2,5 т
B)2 т
C)1,5 т
D)2000 т
E)1 т
21.Этил спиртіндегі толқынның жиілігі 200 Гц, ал жылдамдығы 1177 м/с болса, оның толқын ұзындығы
A)≈0,35дм/с
B)≈0,035 м
C)≈590 см
D)≈0,5 м.
E)≈5,9 м
F)≈50 см.
G)≈3,5 см.
H)≈59 дм
22.Ұзындығы 8 см иінге әсер етуші күш 15 Н болғандағы күш моменті
A)2,5 Н∙м
B)1,5 Н∙м
C)1500 мН∙м
D)1,2 Н∙м
E)2,2 Н∙м
F)2200 мН∙м
G)1200 мН∙м
H)2500 мН∙м
23.Идеал газ массасының формуласы
 
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
24.Шамның қылы арқылы өтетін ток күші 2 А. Шамдағы кернеу 100 В болса, шам қылының кедергісі
А)20 Ом
B)50 Ом
C)200 Ом
D)0,05 кОм
E)0,2 кОм
F)2 Ом
G)2·10-2  Ом
H)2·102 Ом
25.Қос ойыс линзадан 2F қашықтықта орналасқан дене кескіні
A)өзгермеген
B)жалған
C)тура
D)төңкерілген
E)үлкейтілген
F)кескін шықпайды
G)кішірейтілген
H)шын
26.Вертикаль қозғалған дене теңдеуі у = 20 + 3t - 5t2, болса 2 с -тан кейінгі жылдамдығы мен орын ауыстыру теңдеуі
A)3-10t
B)-17 м/с
C)20 м/с
D)3t - 5t 2
E)3-5t
F)3t + 5t 2
G)23 м/с
 H)-6 м/с
27.Индукциясы 0,85 Тл біртекті магнит өрісінің индукция сызықтарына перпендикуляр бағытта электрон  м/с жылдамдықпен ұшып кірді. Магнит өрісінде электронға әсер ететін күш және оның қозғалыс траекториясы ( Кл)
A) Н
B)парабола
C)Н
D)гипербола
E)түзу
F)шеңбер
G) Н
H)Н
28.Фотоэффектінің күміс үшін қызыл шекарасына сәйкес толқын ұзындығы 0,29 мкм. Электрондардың күмістен шығу жұмысы (h = 6,6210-34 Дж·с, с = 3108 м/с)
A)62,210-26 Дж
B)0,6210-24 Дж
C)6,810-20 Дж
D)6,810-21 Дж
E)62,210-27 Дж
F)6,810-19 Дж
G)6,2210-20 Дж
H)6810-20 Дж
29.Массасы дене тұрақты жылдамдықпен қозғала отырып,  уақыт ішінде   жол жүреді. Осы кездегі дененің кинетикалық энергиясы
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
H)
30.Ұзындығы = 3,6 м жез сым F = 250 кН күш әсерінен   = 2 мм-ге ұзарса, сымның диаметрі (Е = 1011 Па)
A)0,5 мм
B)0,4 мм
 C)0,9 мм
D)0,85 мм
E)76 мм
F)0,2 мм
G)0,3 мм
H)0,6 мм
95-НҰСҚА
1.Ауада тарайтын дыбыс толқындары
A)серпімді бойлық толқындар
B)электрлік толқындар
C)электромагниттік толқындар
D)көлденең толқындар
E)магниттік толқындар
2.Қуаты 30 Вт желдеткіш 15 мин ішінде атқаратын жұмысы
A)0,45 кДж
B)4,5 кДж
C)27 кДж
D)2,7 кДж
E)45 кДж
3.Ұзындығы 0,4 м математикалық маятниктің периоды
A)2π с
B)4π с
C)0,02π с
D)0,002π с
E)0,4π с
4.Дыбыстың әр түрлі кедергілерден шағылуы барысында естілу ұзақтығының артуы
A)эхолокация
B)тембр
C)резонанс
D)жаңғырық
E)реверберация
5.Молекулалардың жылдамдықтарының тәжірибе жолымен анықтаған неміс ғалымы
A)Д.Бернулли
B)Дж.Джоуль
C)О.Штерн
D)Дж.Максвелл
E)Р.Броун
6.Шарль заңының дұрыс өрнегі
A)T const
B)
C)
D)
E)
7.Гей-Люссак заңының дұрыс өрнегі
A)
B)V const
C)
D)
E)
8.Сыртқы магнит өрісінің өзгерісі ке