T_3_Narodnaya_demonologia_Polesya_Publikatsii_textov_v_zapisyakh_80_90-kh_gg_XX_veka_Mifologizatsia_prirodnykh_yavleniy_i_che..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
STUDIA PHILOLOGICA
  
\r\f 2016
 
  80
—90- \r XX \r \n\t\b  \b\f
 \f \b
    ­
­€€ ‚­ ƒ€ ‚\r­ƒ€  ­ 
 III
\f:
. . , . . 
811.161.1
82.3(2
)-6

30
осуществлено
при
финансовой
поддержке
Российского
фонда
Ргнф
проект
16-04-16019
народная
демонология
Полесья
Публикации
текстов
80—
. XX
века
. 3:
мифологизация
природных
состояний
/
Сост
виноградова
. —
Издатель
ЯСК
, 2016. — 832 c. — (Studia philologica).
30
ISSN 1726-135
ISBN 978-5-9908330-4-3
настоящий
проект
является
этапом
обширной
работы
обработке
клас
подготовке
публикации
материалов
Полесской
этнолингвисти
ческой
экспедиции
украинское
белорусское
русское
Полесье
руководством
академика
Толстого
80-

начале
90-
. XX
Предыдущий
этап
исследова
поддержан
исследовательскими
издательскими
грантами
Ргнф
гранты
09-04-16221
12-04-16088
результатом
чего
стал
выход
свет
первых
двух
указанных
материалов
.: «
народная
демонология
».
славян
ских
культур
, 2010.
. 1; 2012.
. 2).
Основная
практическая
данного

научная
подготовка
изданию
корпуса
материалов
полесской
демоноло
включающего
себя
сведения
мифологизации
природных
например
человеческих
состояний
персонификации
болезней
судьбы
смер
),
результаты
деятельности
знающих
» (
сглаз
для
публикации
корпус
материалов
объемом
30
содержащий
сведения
тринадцати
мифоло
гических
персонажах
Теоретическая
практическая
задача

работка
принципов
публикации
материалов
которая
только
вводит
научный
оборот
новые
тексты
аутентичном
состоянии
представляет
читателю
аналитически
классифицированными
каждом
персонаже
представлены
корпуса
мифологических
мотивов
каждый
которых
снабжен
отдельными
комментариями
принципу
материал
только
позволит
построить
полную
типологию
классификацию
полесской
мифологической
системы
возможность
просле
дить
диалектные
различия
мифологических
верованиях
различных
ареалов
Полесья
работе
будет
описана
элементов
мифологической
системы
Полесья
про
анализированы
степень
распространенности
разных
ареалах
исследуемого
что
возможность
соотносится
демонология
восточнославянской
традицией
подготовки
проекта
были
отобраны
тексты
88
том
22
сел
Брестской
., 28
сел
гомельской
., 5
сел
волынской
., 7
Ровенской
обл
., 11
житомирской
., 1
села
евской
обл
., 8
черниговской
., 2
Сумской
обл
., 3
сел
Брянской
811.161.1
82.3(2
Рос
)-6
оформлении
переплета
использована
иллюстрация
книги
культура
ветка
» /
Сост
Леонтьева
нечаева
минск
, 2013.
. 267.
Праздники
певчие
Рукопись
1-
четверти
XIX
©
виноградова
Левкиевская
., 2016
ISBN 978-5-9908330-4-3
©
Издательский
, 2016
электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.
ОгЛАвЛЕнИЕ
Предисловие
Результаты деятельности
глава
15. Сглаз (Е. Е. Левкиевская)
...................................
глава
16. Порча (Е. Е. Левкиевская)
глава
17. Колтун (Е. Е. Левкиевская)
мифологизированные явления
глава
18. вихрь (Е. Е. Левкиевская)
глава
19. цветение папоротника (Л. н. виноградова)
глава
20. дождь при солнце (Л. н. виноградова)
глава
21. Клад (Е. Е. Левкиевская)
Персонификации человеческих состояний
глава
22. Персонификация страха (Е. Е. Левкиевская)
...................
411
глава
23. Персонажи-устрашители (Е. Е. Левкиевская)
глава
24. Персонификация судьбы-доли. Персонажи, назначающие человеку
его судьбу (Л. н. виноградова)
глава
25. Персонифицированные болезни (Л. н. виноградова)
глава
26. Персонификация смерти (Л. н. виноградова)
..................
глава
35. Персонификация календарных праздников и дней недели
(мифологические персонажи наказывающие за несвоевременную работу)
(Л. н. виноградова)
ПРИЛОжЕнИЯ
1. Административная карта Полесья
2. Список сел и информантов
...........................................
Оглавление
3. Список собирателей
.................................................
4. указатель мифологических мотивов
5. Словарь диалектных и трудных для понимания слов
6. Словарь календарных дат и праздников
7. Словарь мифологической лексики
.....................................
8. Библиография
......................................................
ПРЕдИСЛОвИЕ
Третий том «народной демонологии Полесья» содержит обширный корпус
текстов из Полесского архива (Отдел этнолингвистики и фольклора Института
славяноведения РАн), посвященный одному из наименее изученных фрагментов
не только полесской, но и славянской мифологической системы в целом — мифо
логизации природных явлений и человеческих состояний, а также мифологиче
ским результатам деятельности «знающих».
Таким образом, третий том продолжает системное описание полесской мифо
логии, начатое в первых двух томах. напомним, что первый том, опубликованный
в 2010 г., был посвящен представлениям о людях, обладающих демониче
свойствами. в него вошли материалы, содержащие сведения о ведьме, колдуне,
колдунье, знахаре, «знающих» (строителях, печниках, пасечниках, гончарах, цыга
нах), волколаке. Также по техническим причинам в него была включена глава о за
ломе (разновидности порчи), которая тематически к первому тому не относилась.
второй том, опубликованный в 2012 г., содержал сведения о демонологизации
умерших людей: душе, некрещеных детях, душах предков, покойнике, «ходячем»
покойнике, самоубийце и русалке.
в третьем томе сохраняются принципы организации материала и публикации
текстов, разработанные при публикации первого тома (см. «народная демоноло
гия Полесья». Т. 1. м., 2010. С. 25—31). важно еще раз подчеркнуть, что в основе
организации глав лежит соединение тематического и географического принципов.
Тематический принцип основан на том, что каждый мифологический персонаж
имеет свой устойчивый набор релевантных мотивов, закрепленных в традиции.
этот набор мотивов является алгоритмом описания персонажа. Единый географи
ческий принцип расположения материала (с северо-запада региона на
юго-восток)
позволяет показать ареальное распространение того или иного мифологического
мотива. Одновременно данный принцип дает возможность увидеть, как полес
ская мифологическая традиция соотносится с соседними славянскими ареалами.
Содержательная схема описания мифологического персонажа, представленная
каждой главе, является одновременно и указателем мотивов и сюжетов, харак
терных для полесской демонологической системы. Структура такого списка мо
тивов для каждого персонажа строго индивидуальная, а не универсальная, общая
для всех, так как набор признаков и их неповторимая для каждого персонажа ком
бинация вытекает из своеобразия конкретного полевого материала, а не из з
Предисловие
оставленной схемы. Комментарии даются в рамках вступительных статей к разде
лу в целом и затем к каждому мотиву, выделенному в отдельную рубрику в схеме
описания мифологического персонажа. знаком *
отмечены слова, входящие в
сок диалектных и трудных для понимания слов (см. Приложения).
настоящий том содержит три раздела. в первый («Результаты деятельности
“знающих”») входят три главы, посвященные таким видам вредоносной магии,
как сглаз, порча и колтун (особая болезнь, вызываемая порчей и имеющая зримое
воплощение в виде прядей спутанных волос). Тематически к этой группе явлений
относятся и представления о заломе — колосьях в поле, спутанных и
сломанных
с целью порчи, однако эти материалы, как уже было сказано, вошли в первый том.
во второй раздел тома («мифологизация природных явлений») включены главы,
посвященные мифологизированным природным и социальным явлениям, которые
в полесской традиции связываются с деятельностью демонов или «знающих»:
вихрю, цветению папоротника, дождю при солнце, кладу.
в третий раздел вошли сведения о персонификациях различных состояний че
ловека: персонификация страха, представления о судьбе и персонажах, ее пред
сказывающих; персонификации болезней и смерти, особая группа персонажей,
которыми пугают детей для регламентации их поведения (персонажи-устраши
тели). для сохранения тематического единства тома в него включена глава 35
(«Персонификация календарных праздников и дней недели»), формально наруша
ющая принятую в издании сквозную нумерацию глав, однако по смыслу полностью
соответствующая материалам данного тома: она посвящена персонификации дней
народного календаря, наказывающих за несвоевременную работу
— сюда входят
недиля
(т. е. воскресенье), а также персонификации ряда праздничных
дней, осмысляемые в полесской традиции как своеобразные мифологические пер
сонажи. Изменение ее порядкового номера оказалось невозможным из-за того, что
в ссылках к главам 3—4 томов, содержащихся в предыдущих томах, уже использо
вана принятая нумерация.
Таким образом, в третий том «народной демонологии Полесья» включены
такие мифологические представления, которые трудно назвать мифологическими
персонажами в классическом смысле этого слова (немного «недо-персонажи»), —
они по-разному структурированы и обладают разной степенью персонификации
демонологизации.
включение в третий том «народной демонологии Полесья» такого достаточ
но разнородного материала вызвано стремлением описать и классифицировать
те фрагменты полесской мифологической системы, которые обычно находятся
ферии внимания исследователей из-за свой слабой «персонажности», но
которые тем не менее играют важную роль в формировании полесской мифоло
гии, несмотря на то что их мифологическая природа выражена нестандартными,
непривычными для исследователя способами. Именно такие — иначе структури
рованные — элементы дают возможность осознать, что мифологическая система
Предисловие
Полесья, как, впрочем, и любой традиции, представляет собой не набор одинаково
«устроенных» персонажей, а многоуровневое образование, разные уровни которо
го организованы по-своему и иными способами выражают привычные мифологи
ческие смыслы и мотивы. Кроме того, именно на этих участках системы обнару
живаются архаичные сюжетные и семантические связи между такими элементами
мифологии, которые в ее современном состоянии представлялись исследователям
разрозненными (ср., например, материалы о цветении папоротника в главе 19, в ко
торых прослеживается связь между цветением папоротника и душами некрещеных
детей). эти же слабо персонифицированные элементы системы позволяют увидеть
ранее бывшие неочевидными связи полесской традиции с другими славянскими
ареалами — карпатским, западнославянским, балканским (ср., в частности, пред
ставления о колтуне, страхе, персонажах, определяющих судьбу человека).
При всей кажущееся разнородности все эти элементы объединены общим
принципом — это не персонажи, а реальные и ирреальные явления и состояния
человека, осмысленные с точки зрения мифологического мышления и в той или
иной степени персонифицированные.
Прежде всего это касается материалов, включенных в первый раздел настоя
щего тома «Результаты деятельности “знающих”». здесь представлены сглаз, пор
ча и колтун, которые в полесской и общеславянской традиции считаются послед
ствиями вредоносной деятельности ведьм, колдунов и других лиц, обладающих
магическим знанием. Сглаз и порча, сведения о которых широко распространены
в Полесье, во многих случаях достаточно схожи между собой по
последствиям.
сути, и та и другая разновидности вредоносной магии являются «технологи
чески» разными способами отъема у человека различных форм блага — жизни,
здоровья, лада в семье, удачи в работе, урожая, плодовитости скота, благополучия
хозяйства и под. О близости этих двух явлений с точки зрения самих носителей
традиции говорит и тот факт, что в ряде текстов они могут называться одними
теми же терминами.
для разграничения и классификации сглаза и порчи был выбран принцип, ко
торый достаточно четко выражен в самой традиции: под сглазом понимаются все
ментальные формы причинения магического вреда человеку и его хозяй
ству —
помощью взгляда, слова и мысли. в Полесье, как и в других славянских традици
сглаз
осмыслялся прежде всего как воздействие через слово, о чем свидетель
ствует основная группа названий сглаза с корнем
рек-/реч/-рок-
‘говорить’:
рус.
урóки
; укр.
урóки
урóчища;
бел.
урóки
суроцы
. другой круг названий пред
ставляет сглаз как воздействие взгляда, зрения: рус.
сглаз
(ср. соответ
ствующий
глагол
сглазить
призор
озык
, полес.
подив
. Сглаз может также тракто
ваться как результат воздействия мыслей, думы:
подуманэ
(киев.),
падумы
(гомел.),
подуми
(гомел.).
важно обратить внимание на тех лиц, которые с точки зрения традиции яв
ляются субъектами, источниками сглаза, по большей части невольными, так как
это свойство их натуры не зависит от них самих. По полесским воззрениям, чаще
Предисловие
всег
о способность к сглазу обнаруживают люди, обладающие от рождения или
результате неправильных действий матери и повитухи семантикой двойствен
ности, удвоения, двоичности, которая в славянских представлениях наделяется не
гативной оценкой и связывается с «иным» миром. К числу таких людей относятся:
близнецы; те, кто родился «в рубашке»; люди, родившиеся с двумя рядами зубов;
те, кому при рождении дважды завязали пуповину; а чаще всего те, кого мать дваж
ды прикладывала к груди (то есть, уже отняв от груди, через некоторое время сно
ва начинала кормить грудью). двойственность чего-либо в славянской культуре,
как правило, является признаком демонической природы. вспомним, например,
славянские верования о двоедушниках — людях с двумя душами или сердцами,
которые после смерти пополняют ряды нечистой силы, или верования карпатских
украинцев, согласно которым упыри — это люди, рожденные с двумя рядами зубов
или с двумя завитками волос на макушке. все указанные обстоятельства приводят
к тому, что человек при рождении помимо своей воли получает свойство с помо
щью взгляда, слова или мысли наносить вред окружающим.
Способность людей, связанных с категорией двоичности, к сглазу объясняется
их отклонением от нормы (природной или социальной) и, вследствие этого, тем,
что эти люди обладают избыточной, патологической жизненной силой. в редких
случаях считается, что принести вред с помощью сглаза также могут люди «с осо
бой кровью» или «тяжелые на переход» (если такой человек перейдет дорогу ко
му-либо, последний заболеет) — это верование имеет соответствие в
карпатских
представлениях о сглазе. Из полесских текстов видно, что в традиции это явление
охватывает все формы ментального вредоносного воздействия на человека и его
жизненное пространство, а не только взгляд.
в отличие от сглаза,
порча
предполагает материальные, контактные формы ма
гии и всегда бывает преднамеренной, тогда как сглаз чаще всего бывает невольным,
осуществляемым помимо желания того, кто является его источником. в
Полесье
наиболее распространены для обозначения порчи глаголы и выражения со значе
нием ‘делать, совершать’: рус.
сделать
сделать порчу
плохое сделать
сделано
зробити
; полес.
врэд зробыти
зрóбити шкóду
зрóблено
Полесская мифологическая традиция включает в себя целый ряд видов пор
чи, отличающихся друг от друга по способам их наведения. наиболее распростра
ненным видом порчи, известным во всех славянских традициях, являются
покла
— вредоносные предметы, подкладываемые на территорию жертвы. в качестве
орудий порчи выступают старые, битые, сломанные, пустые, использованные
предметы, символизирующие принадлежность к потустороннему миру: яйца, осо
бенно без зародыша, яичная скорлупа, разбитые горшки, тряпки, спутанные воло
сы, пепел, угли, сухие листья, связанные узлом веревки, старые, истертые веники,
очистки, мох; мертвые животные (например, дохлые мыши, высушенная жаба),
шерсть, перья, змеиная шкура и кровь мертвой змеи, кости и черепа животных,
когти и ногти; предметы, связанные со сферой смерти и бывшие в соприкоснове
нии с покойником. Орудия порчи подкладывали или выливали под порог, под угол
Предисловие
дома, затыкали в стены, закапывали во дворе, огороде, хлеву, иногда оставляли
дороге — если человек наступит на подброшенный предмет или поднимет его,
он будет «испорчен».
вторым по распространенности видом порчи является
(дословно ‘дан
ное’) — наговоренные пища или питье, которые дают съесть или выпить жерт
ве для того, чтобы ее «испортить». Сам термин
сближает полесский ареал
карпатским, где также употребляется данный термин для вредоносных еды или
питья. характерным результатом такой порчи являются гады — змеи, лягушки или
ящерицы, вырастающие внутри человека и иссушающие его, а знахарь с помощью
магических приемов выгоняет их из больного.
в полесской мифологии зафиксирован один из кощунственных способов
приготовления вредоносной пищи с помощью отравленного змеиным ядом хле
ба: над хлебом сверху помещали змею так, чтобы яд с ее жала капал на хлеб.
Пропитанный змеиным ядом хлеб высушивали, растирали в порошок и подсыпа
ли в пищу или питье того, кого хотели «испортить». этот способ наведения порчи
актуализирует еще один распространенный механизм создания орудия порчи:
берется предмет, наделенный в славянской культуре высоким сакральным ста
тусом, семантикой жизни и плодородия (хлеб, яйцо), и с помощью магических
приемов или заговоров превращается в свою противоположность — источник
вреда для людей.
Интересной спецификой полесской традиции являются представления о таком
вредоносном явлении, как
(от глагола
), возникающем при
встрече двух матерей с маленькими детьми на руках (детей сносят в одно место).
эта ситуация считается опасной для детей, особенно для того, кто находится ниже
по отношению к другому. Поэтому матери используют специальные магические
приемы, чтобы перевести опасность на чужого ребенка и обезопасить своего.
Ребенок, на которого перевели
, заболевает, перестает расти, слабеет и может
умереть.
Кроме этого, в Полесье, как и в других славянских традициях, известны пред
ставления о порче с помощью вынимания следа человека или скотины, о порче
строителями строящегося дома, о порче колдуном свадьбы и новобрачных, а
также
о любовной магии (привороте и отвороте), которая является разновидностью пор
чи, поскольку представляет собой насильственное влияние на чувства и
волю другого человека.
Самостоятельной и специфической для Полесья разновидностью порчи яв
ляется
колтун
— спутанные, иногда свитые наподобие гнезда пряди волос, ко
торые невозможно расчесать. Представления о колтуне, характерные в основном
для западной части Полесья, связывают данный регион с западнославянской ми
фологической традицией, где это явление широко известно. Колтун осмысляет
ся как особое заболевание, вызванное рядом иррациональных причин: вредонос
ной деятельностью ведьм и колдунов, попаданием человека в вихрь, следствием
прикосновения к залому, а также тем, что птица свила гнездо из волос человека,
Предисловие
ставшихся после расчесывания. в Полесье различают две разновидности кол
туна в зависимости от его формы — мужскую, в виде продолговатых спутанных
кос или свитых прядей волос (
коўтун
), и жен
скую, в виде шапки (
коўтуница
или
коўтуниха
), которая считается более опасной. Колтун воспринимается как особый
вид персонифицированной болезни, которая живет в человеке и мучает его ло
мотой костей и суставов, головной болью, болезнью глаз и пр. чтобы облегчить
состояние больного, специально запускают колтун в волосах, чтобы болезнь из
нутри человека переместилась в спутанные пряди волос. Когда колтун «созреет»,
отрезать и уничтожить его может лишь знахарь магическими способами, которые
представляются универсальными для уничтожения любых магических и сакраль
ных предметов: колтун сжигают, оставляют на перекрестке, бросают в текучую
воду, подкладывают под какой-либо предмет. человека, рискнувшего самому себе
отрезать колтун, неминуемо ждет слепота, паралич и смерть.
Одна из форм вредоносной деятельности «знающих», близкая к колтуну по
щей для них семантике витья, кручения и последствий для человека, —
залом
(сломанные колосья, завитые ведьмой или колдуном в чужом поле), материалы
котором помещены в первом томе настоящего издания.
во второй раздел — «мифологизированные явления» — включены сведения
реальных и мнимых природных явлениях (вихре, цветущем папоротнике и
дож
де, идущем при солнце), а также об одном социальном явлении (кладе, спрятанном
богатстве), имеющих в традиционной культуре мифологическое осмысление.
Полесские представления о
являются частью общеславянских верова
ний, согласно которым вихрь — это одновременно место деятельности нечистой
силы (чертей, ведьм, колдунов, самоубийц, которые в нем гуляют, танцуют, иг
рают свадьбу) и самостоятельный субъект действия, который может «подвеять»
человека, наслав на него болезнь, разрушить дом, разметать собранное в копны
сено. в
Полесье с представлением о вихре как месте пребывания мифологических
персонажей связан устойчивый сюжет, существующий в виде коротких поверий
развернутых быличек. Если в крутящийся вихрь бросить нож или топор, на нем
окажется кровь раненной им нечистой силы. Иногда нож так и остается в вихре
исчезает вместе с ним. через некоторое время человек, бросивший в вихрь нож,
оказывается в чужом доме у приютившего его хозяина (или хозяйки) и замеча
ет там свой нож. хозяин (хозяйка) признается, что он был в этом вихре и был
ранен этим ножом, т. е. сознается в том, что является колдуном (или ведьмой).
Интересно, что аналогичный сюжет в Полесье соотноситься также с
волколаком
(см. мотив
человек бросает в волколака свою вещь (нож, безмен и пр.). Позже
он обнаруживает эту вещь в доме человека, который признается, что он и был этим
персонажем). в карпатской традиции данный мотив обычно связан с
планетника
хмарниками
) — персонажами, направляющими движение градовых туч.
в Полесье распространен широко известный в европейской мифологии сюжет
цветении папоротника
(сюжетный тип: АТh D965; C401.5). Он содержит основ
ные устойчивые мотивы: папоротник цветет раз в году — в ночь на Ивана Купала;
Предисловие
на Пасху; в особую грозовую ночь, называемую «рябиновой». важной чертой по
лесской мифологии является связь цветения папоротника с «рябиновой или «во
робьиной» ночью, наделенной демоническими характеристиками. нечистая сила
охраняет папоротник, не допуская до него людей, а колдуны и ведьмы стараются
заполучить этот цветок ради сохранения своих колдовских возможностей.
человек добывает цветок папоротника, несмотря на противодействие нечис
той силы и обретает сверхзнание, способность понимать язык животных и
трав,
находить клады и пр. в ряде текстов человек пытается добыть цветок папоротника,
но не выдерживает испытаний (убегает, гибнет, сходит с ума). в другом вариан
те сюжета человеку, проходившему по лесу, цветок папоротника случайно пада
ет в
лапоть или сапог. черт в виде случайного прохожего хитростью выманивает
цветок у человека, предлагая ему поменяться обувью. Тот, ничего не подозревая,
вместе с
лаптями отдает черту цветок и теряет магическое знание.
наряду со стереотипными, распространенными мотивами, связанными с
цве
тением папоротника, в Полесье зафиксированы два уникальных представления,
указывающих на такие связи между элементами славянской мифологической
системы, которые до этого были неочевидными. в одном из черниговских тек
стов сообщается о том, что в цветущем папоротнике «красуется душа русалок»,
которые в
купальскую ночь отдают свою красоту цветку папоротника. это пове
рье, как и
ряд схожих белорусских свидетельств, позволяют соотнести цветение
папоротника с душами «нечистых» покойников, а именно детей, умерших не
крещеными. Согласно второму представлению, чтобы успешно добыть цветок
папоротника, нужно предварительно вырастить себе духа-помощника из «пету
шиного» яйца, из
которого, согласно верованиям из разных славянских ареалов,
выводится особая разновидность демонов, приносящих человеку уворованное
у других богатство. Очевидно, что обе эти полесские записи требуют дополни
тельного сравнительного материала, который бы позволил прояснить отношения
между мотивом цветения папоротника и указанными мифологическими пред
ставлениями.
в сферу полесской мифологии попадают толкования такого природного яв
ления, как
дождь, идущий при солнце
, который либо соотносится с животными
свинячый дощ
курачий дождь
), либо считается результатом деятельности сак
ральных (Богородицы, ангелов, праведников) и демонических (ведьмы, черта)
сил или социальных маргиналов и этнических чужаков (вдовы, сироты, цыгана).
мифологические представления о таком дожде реализуются обычно в виде ко
ротких формул типа:
черт жинку бьет
ведьма масло сбивает
. Как показывает
материал, названия дождя в полесских говорах связываются с мотивами слез/
плача (
Богородица, вдова плачет
), купания (
ангелы купаются
), рождения/смер
ти (
сирота помэрла
), свадьбы (
цыганьска свадьба
), деятельности нечистой силы
видьма масло колотит
). название дождя при солнце мотивируется определен
группой признаков — слепой/глухой (
слепы дошч
), природными свойствами
(солнечный,
грибной), связано с обозначениями животных (свинячий, куриный)
Предисловие
и этническими чужаками (
жыдоўски дошч
), а также мотивируется признаками
«бабский», «детский», «сиротский».
в имеющейся коллекции полесских материалов содержится небольшая под
борка текстов о
, включающая в себя основные мотивы, характерные для
восточнославянских представлений о спрятанных сокровищах. Структурная осо
бенность такого мифологического элемента, как клад, заключается в том, что в
од
них сюжетах он описывается как объект деятельности людей (клад прячут, закли
нают, пытаются добыть), а в других ведет себя как субъект действия, как персонаж,
обладающий определенными ипостасями, вступающий в коммуникацию с людь
К представлениям о кладе как объекте человеческой и демонической дея
тельности относится общеславянский мотив заклятого клада: пряча богатство, его
владелец произносит заклинание, в котором определяет условие его получения
(например, клад может быть положен на чью-либо голову или на определенное ко
личество голов). другой человек, случайно оказавшийся рядом в момент заклятия,
может его подслушать и изменить условия на более легкие; затем выполняет их
достает богатство. в Полесье известно верование о том, что клад охраняет нечис
тая сила, которая пугает тех, кто пытается его достать, хотя отсутствуют специаль
ные персонажи, стерегущие клады (как, например, карлики у западных славян).
зарытый или спрятанный в доме клад может показываться людям в виде раз
личных предметов, птиц или животных, беспокоить их, пугать, т. е. вести себя как
персонаж, субъект мифологического действия. С кладом, который ведет себя та
ким образом, нужно уметь обращаться: если дотронуться до такого «предмета» или
«животного», то он превратится в золото. в нескольких рассказах встречается из
вестное представление о том, что клады, закопанные в землю, раз в год (на
Пасху)
выходят на поверхность «пересушиваться» и горят огнем — тогда их можно забрать
с помощью специальных магических приемов. Общий мотив «пере
сушивания»
мифологических существ, принадлежащих потустороннему миру, соотносит клад
другими персонажами — русалками, покойниками, утопленниками, которые так
же «пересушиваются» в определенные дни (ср., в частно
сти, устойчивые формули
ровки, объясняющие дождь при солнце:
потоплэные люди пэрэсушуюца тоды
).
в третьем разделе данного тома содержатся сведения о персонификации различ
ных человеческих состояний. Прежде всего, сюда относятся
Страхи
(название пер
сонажа пишется с прописной буквы, чтобы отличить от страха как эмоционального
состояния человека) — слабо персонифицированные или вообще неперсонифициро
ванные мифологические явления, связывающие полесскую традицию с западносла
вянской (ср. полес.
ляковка
, з.-укр.
, пол.
, чеш.
). Основная
функция этих существ — морочить, пугать человека (чаще всего путника на дороге)
своим появлением, затуманивать рассудок, мешать ему идти, бросаясь под ноги или
садясь на плечи, а потом внезапно исчезая. наиболее характерная особен
ность тако
го персонажа — способность произвольно являться, показываться, демонстрировать
свое присутствие человеку и столь же произвольно исчезать. К числу релевантных
Предисловие
признаков Страха относится их галлюциногенный характер: человек, попавший под
воздействие Страха, не может однозначно понять, что за явление он перед собой
видит и как его идентифицировать, испытывает нервное потрясение, которое может
привести к болезни. Особенность мотивов, связанных в Полесье с понятием Страха,
заключается в том, что они хорошо известны на всей восточнославянской террито
рии, в частности в русской традиции, но там они представлены как некое безличное
действие или состояние «нечистого» места, лишенное субъекта действия. Именно
персонифицированность данного круга мотивов, объединенного вокруг общего на
звания Страх(и), сближает полесскую мифологию с западнославянской и
карпатс
кой, где эти мифологические явления имеют вполне устойчивое осмысление в виде
персонажей.
в следующую главу третьего раздела помещены тексты дидактического ха
рактера о так называемых
персонажах-устрашителях
. Основная цель подоб
ных текстов — добиться от ребенка желаемого поведения (чаще всего это запре
ты на
посещение ребенком опасных для него и нежелательных мест — колодца,
леса, водоема, поля, огорода и пр.). этой цели служат короткие формулы запу
гивания, содержащие сведения о персонажах довольно разнообразной этиологии.
во-первых, в
эту категорию входят персонажи традиционной полесской мифоло
русалка
черт
ведьма
домовой
потопельник
, утрачивающие в подобных
формулах бóльшую часть своих релевантных признаков; во-вторых, это груп
па специфических детских персонажей-устрашителей, не имеющих аналогов
во
«взрослой» мифологии (
дед с бородой
дед с мешком
железная баба
голобаба
нимка
и под.); в-третьих, в качестве персонажей запугивания выступают
социальные и
ские чужаки (
цыганка
еврей
милиционер
); в-четвер
тых, в эту группу по
падают хтонические животные, наделенные в традиции ми
фологической семантикой (
волк
жаба
змея
уж
). Особенность круга полесских
персонажей этой категории заключается в том, что в нем достаточно небольшую
часть занимают персонажи, регламентирующие нежелательные формы поведения
ребенка в домашней обстановке (капризы, нежелание ложиться спать или обедать)
буки
букарицы
, тогда как большая часть текстов такого рода направлена на
ограничение доступа ребенка к внешним опасным локусам.
Одним из наиболее интересных сюжетов, связывающих полесскую традицию
с балканской, является представление о персонажах, наделяющих новорожденно
го человека
судьбой
(см. сюжет
1. Божественные персонажи (Бог, ангелы) на
значают судьбу новорожденному (утонуть в колодце); это слышит заночевавший
доме прохожий и сообщает родителям ребенка; те пытаются предотвратить беду,
но тщетно). у южных славян этот сюжет соотносится с особыми демонами судьбы
судженицами
или
орисницами
— тремя сестрами, предсказывающими ребенку его
долю в ночь после его рождения (эти персонажи являются славянским рефлексом
греческих божеств судьбы мойр). в Полесье, как и во всей восточ
нославянской
традиции, этот сюжет фиксируется лишь спорадически и обычно соотносится
христианскими сакральными силами, назначающими ребенку его судьбу. данный
Предисловие
сюжет реализует представление о судьбе-фатуме, который невозможно предотвра
тить никаким способом. Кроме этого, в некоторых полесских ареалах известны
представления о злой доле, персонификацией которой являются специальные де
злыдни
, от которых можно избавиться, утопив их в реке, — этот мотив встре
чается и в русской традиции.
в Полесье, как и во всей восточнославянской традиции, довольно хорошо
известны представления о мифологических персонификациях различных
болез
людей и скота, особенно повальных. в полесском регионе сохраняются ар
хаичные представления о том, что моровая болезнь не может проникнуть в село,
огороженное обыденным (вытканным за сутки) полотном, — реальная магиче
ская практика создания обыденного полотна в охранительных целях сохранялась
в Полесье вплоть до середины XX в. Из детских заболеваний мифологическому
осмыслению подверглись
ночницы
— детская бессонница, сопровождаемая
затяжным плачем. ночницы представляются как особые демонические существа
(чаще невидимые, но способные иметь вид женщины или птицы), которые прони
кают в
дом, где есть маленькие дети, и нападают на них, мучают их, мешают спать.
других заболеваний мифологической персонификацией обладают падучая (
ная болезнь
) и
лихорадка (
). Последняя выглядит или как одна женщина, или
как множество женщин (семьдесят семь, тридцать), что можно объяснить влияни
ем известного апокрифа о сестрах-лихорадках.
значительная группа полесских текстов содержит представления о
смерти
как
особом мифологическом существе, которое чаще всего принимает вид женщины
(молодой, страшной, высокой, с серпом, ножом, вилами), животного (зайчика, кош
ки и под.) или предмета (например, копны сена), появляющихся около того дома,
где кто-то должен умереть. в полесской, как во всех славянских традициях, смерть
связана с женским началом, лишь в единичных текстах она имеет вид мужчины.
Облик смерти в виде скелета (книжное, европейское влияние) также мало характе
рен для Полесья, о нем упоминается всего в нескольких текстах. Смерть появляет
ся под окнами дома, заглядывает в окна, окликает человека через окно, сообщает
человеку дату его гибели. Она убивает человека ножом, косой, серпом, которые
носит с собой, или душит человека. С персонификацией смерти в Полесье связан
сюжет «Смерть-кума»: к бедняку, у которого рождается ребенок, никто не
хочет
идти в кумовья. Бедняк выходит на дорогу и просит стать крестной матерью своего
ребенка первую встреченную им женщину — ею оказывается Смерть. Смерть ста
новится крестной его ребенка и помогает бедняку разбогатеть: она объясняет ему,
что, если у постели больного она стоит в ногах, больной выздоровеет, если же в го
ловах — умрет. Бедняк начинает посещать больных и, судя по тому, где видит свою
куму (которая невидима для остальных), предсказывает — умрет или выздоровеет
больной. Когда ему приходит пора умереть и за ним приходит его кума-Смерть,
он сооружает себе вертящуюся кровать, чтобы все время Смерть оказывалась бы
у него в ногах. но Смерть говорит ему, что как ни крути, а ему придется умереть,
и забирает его с собой.
Предисловие
завершает третий раздел данного тома глава, посвященная мифологизации
календарных праздников
и
дней недели
, наказывающих челове
ка за несвоевременную работу. несмотря на то что эта глава имеет порядковый
номер 35, она, по решению составителей, помещена в третий том, так как впол
не вписывается в его тематику, связанную с общим кругом персонификаций раз
личных состояний, как человеческих, так и природных. в текстах данной главы
содержатся представления о персонификации определенных временных периодов
дней недели (пятница; недиля, т. е. воскресенье; варвара), в которые запрещены
различные виды работ (прежде всего это запреты на женскую работу, связанную
с прядением и ткачеством). Персонифицированные временные периоды осмыс
ляются как мифологические существа, способные пугать нарушителя, наказывать
человека за работу в запрещенное время. в одних случаях в наказание за нару
шение правил прядения/тканья мифологический персонаж портит работу (путает
нитки, рвет, слюнявит пряжу, гадит на кудель и т. п.) или забирает кудель, пряжу
себе. в других случаях забрасывает в окно нарушительницы запрета на прядение
много веретен и требует в течение одной ночи напрясть их.
материалы, помещенные в третий том настоящего издания, показывают
многоуровневую структуру мифологической системы Полесья, в которой, кроме
привычных «иномирных» персонажей, мифологической семантикой наделяются
различные явления природы, состояния человека от рождения до смерти и даже
временные периоды и отдельные дни.
в основном процесс наделения мифологическим значением происходит путем
персонификации того или иного явления — атмосферных явлений, времени, бо
лезней; смерти; судьбы человека и др. мифологические смыслы, связанные с эти
ми образами, во многом сохраняются в традиции и в языке благодаря устойчивым
формулам, фразеологии, которая закрепляет за этими явлениями демонологиче
ский статус (ср. формулы, описывающие вихрь или дождь, идущий при солнце).
Особенностью представленных материалов является и то, что в них отражается
такой интересный процесс, как наделение мифологическими функциями и призна
ками ряда христианских святых, связанных с календарными праздниками (персо
нификации праздников и дней недели, контролирующие несвоевременную рабо
ту), а также объяснение одного и того же явления (например, «дождя при солнце»)
деятельностью как сакральных лиц (ангелов, Богородицы), так и демонических
сил (черта, ведьмы).
РЕзуЛьТАТы
дЕЯТЕЛьнОСТИ
глава 15. СгЛАз
Полесские представления о сглазе как вредоносном магическом воздействии
на
человека, его хозяйство, работу и скот посредством «злого» взгляда, завистливых
мыслей и слов вполне соответствуют общеславянскому корпусу поверий относи
тельно этого явления. в Полесье, как и в других славянских ареалах, вера в
сглаз
соотносится с родственными представлениями о порче — другом широко извес
тном способе нанесения магического вреда. в ряде ситуаций довольно сложно
разграничить эти явления, поскольку их вредоносное воздействие направлено на
примерно один и тот же круг объектов, а симптомы и результаты этого воздей
ствия
во многом совпадают. Принцип, по которому мы разделяем сглаз и порчу, объясня
ется разными механизмами их влияния, довольно хорошо различающимися в боль
шинстве полесских текстов. во-первых, в основе механизма сглаза лежат формы
ментального воздействия на жертву — с помощью взгляда, мысли и слова, реже
— встречи. Тогда как под порчей, как правило, понимается контактная магия, при
которой переносчиком вреда служат различные материальные формы (наговорен
ные предметы, еда, питье и пр.). во-вторых, сглаз обычно описывается носителями
традиции как непреднамеренное, спонтанно возникающее воздействие, за которое
его носитель не несет ответственности, так как оно не зависит от его воли и наме
рений (отсюда представления о том, что такой человек может сглазить сам себя,
своих родных или свое собственное имущество, например молодняк скота). в этом
отличие сглаза от
порчи, которая понимается в традиции как преднамеренное, со
знательное, заранее подготовленное нанесение магического вреда. в-третьих, сглаз
от порчи отличает, если так можно сказать, степень «профессионализма» лиц, при
частных к
этим видам магического воздействия. Если нанесение порчи связывается
преимущественно с обладателями специального знания — с
ведьмами, колдунами,
«знающими» (например, строителями при закладке дома), то способность сглазить
только не
требует специального магического знания, но зачастую вообще не за
висит от личной воли человека: «чолов
к род
тся г
таки, у яго кр
ва [кровь] так
я,
у яго глаз так
. Яму нич
го не зд
лаеш» (Одрижин Ивановского р-на Брестской
обл., 1986 г.). Избавление от сглаза часто не требует обращения к магическим спе
циалистам — для этого бывает достаточно владения основными приемами «домаш
ней магии», которыми в традиционной культуре обладает каждая женщина. При
сглазе лишь в тяжелых случаях обращались к знахарям, тогда как для избавления
от
порчи, как правило, требуется приглашение магического специалиста.
глава 15
Болезненные и негативные последствия сглаза весьма разнообразны, но их объ
единяет внезапное начало и общая причина возникновения — предшествовавший
этому виртуальный контакт жертвы с лицом, которому приписывается способность
сглазить. чаще всего под таким контактом понимается взгляд: «Е так
е л
ди, при
стр
к д
лают. Так
е глаза страшные, под
вица на челав
ка — ег
на рв
ты т
гнэ»
(Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г.). Ср. также характерные по
лесские выражения о сглазе: «як из оч
й зр
бицца, як што м
жэ зур
чи
глаз зроб
лосо чи што» (Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г.).
это представление о сглазе полностью соответствует общеславянским поверь
ям о лицах, обладающих «злыми», «плохими», «погаными», «дурными» глазами.
Как правило, в полесских рассказах факт таких «зловредных» глаз просто конста
тируется, но никак не объясняется: «так
чы быв
ють» (столин. брест.). в одних
случаях признается, что «плохие» глаза являются следствием дурных качеств са
мого человека, своеобразным продолжением и реализацией его плохих мыслей:
«Так
е м
сли пог
ные чы
чи пог
ные» (замошье Лельчицкого р-на гомельской
обл., 1983 г.). в других случаях «злое» воздействие глаз автономно от человека
не зависит от его личных качеств: «чолов
к м
же б
ти неплох
м, а глаз
е» (золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г.).
С другой стороны, сглаз может возникнуть и от мысли, чаще всего — зависти:
«Пристр
к д
лають л
ды. Е така люд
на, пад
маеть: “гарна девч
на” — б
бал
ть» (Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г.). в-третьих, сглаз
может пониматься как воздействие словом: «Л
дзи м
гут с
ми сур
чить. Тетенька
идеть как
я-нибудь гр
шная и ск
же: “Ой, как тёлка хараш
трав
ест!” А на дру
й дз
нь тёлка не будзець есть траву» (с. грабовка гомельского р-на гомельской
обл., 1982 г.)
Однако во многих случаях сглаз понимается как комбинированное ментальное
воздействие, в котором мысль, взгляд и слово слиты и объединены завистью к чу
жому благу: «глаз
е так
е, шо вон
пог
но под
мае, да сп
ртица кор
ва. Под
мае:
“О як
рно в
мья пошл
!” да вон
сп
ртитца» (Курчица новоград-волынского
р-на житомирской обл., 1981 г.) или: «То
чы нэл
цкэ, чы вин в
льми так
й за
дный, шчо под
вицца, о! на кор
ву под
вицца, як во ид
кор
ва з п
шы [паст
бища]. Ид
з п
шы, вон
ж пой
ла, ну, и молок
ж там йе, в
мя ўжэ больш
е. ну,
вот вин возьм
и позав
дуе. От годн
га чолов
ка г
то ниц нэ р
бицца, а кот
сыть, так
й, зав
стный, той шк
дыть чолов
к. г
то, мы гов
рымо по-св
йму:
зур
чыт» (Кривляны жабинковского р-на Брестской обл., 1985 г.).
гораздо реже по полесским представлениям, причиной сглаза бывает сам факт
встречи с нежелательным человеком, который одним своим переходом дороги
может причинить зло: «…тэ л
ды шк
дять вжэ, як дор
гу пэр
йдуть, або як
йдэ» (Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г.).
Симптомы сглаза зависят как от его силы (различаются слабый и сильный
сглаз), так и от объекта, на который он направлен: человек, подвергшийся сглазу,
заболевает, при этом формы заболевания различаются — от легкого недомогания
Сглаз
и слабости (отвращение к пище, головная боль, головокружение, сильная зевота,
ломота во всем теле — т. н.
потяги
) до тяжелой болезни и смерти; абсолютно
здоровый ребенок вдруг становится вялым или, наоборот, беспокойным, крик
ливым, отказывается от еды, слабеет, у него начинается жар, он может умереть;
спокойная и послушная корова, известная хорошими удоями, становится брык
ливой, упрямой, не подпускает хозяйку, не отдает молоко, которое у нее внезапно
пропадает; здоровый и сильный молодняк скота погибает; нитки у хорошо тку
щегося полотна начинают рваться и путаться; сливки в маслобойке не сбиваются
в масло, а удачно начавшаяся работа стопорится и кончается неудачей. все эти
явления можно описать как внезапную потерю жертвой сглаза своей жизненной
силы (
) — того блага, которым в традиционной картине
мира в разной степени наделяются все живые существа и плоды их деятельно
сти и которое проявляется в
здоровье, плодовитости, красоте людей и животных,
достатке, согласии и благополучии семейной жизни, в умелой и спорой работе
качестве ее результата.
Полесская традиция имеет ряд особенностей, касающихся, во-первых, круга
объектов, на которые направлен сглаз, а во-вторых, лиц, способных к сглазу, и при
чин, по которым эти люди получают способность сглазить.
Кто же может стать объектом сглаза с точки зрения жителей Полесья? Считается,
что в принципе сглазу может быть подвержен любой человек, домашнее животное,
а также объекты хозяйственной деятельности. Однако в текстах подчеркивается,
что сглаз чаще всего направлен на объекты, обладающие высоким жизненным
качеством: красивую, нарядно одетую девушку, пышущего здоровьем ребенка,
плодовитую корову, дающую много молока, удачно выполняемую хозяйственную
работу — все то, что представляет ценность и является предметом чужой зависти.
наиболее уязвимыми жертвами сглаза, безусловно, являются люди и животные,
находящиеся в состоянии перехода, — это общеславянское представление впол
не характерно и для полесского региона. в эту группу попадают: дети (особенно
еще не имеющие зубов, а значит, «мягкие», «незрелые») и молодняк скота, невес
ты и
женихи, беременные женщины, роженицы и стельный скот, а также особо
ценная хозяйственная деятельность, ведущая к прибавлению блага и находящая
ся в незавершенном состоянии, в процессе производства (особенно это относится
прядению и ткачеству). Семантика «силы»/«слабости», «избытка»/«недостатка»
жизненных сил, а также сопутствующая им семантика «мягкости»/«твердости»
проявляется в
полесской традиции в представлениях об особой уязвимости для
сглаза и порчи младенцев, у которых еще нет зубов (или молочные зубы не
нились на
постоянные), и поддерживается мотивом «мягкости», «незрелости»,
«неотверделости» таких детей, поскольку зубы в славянской аксиологии обладают
символикой жизненной силы, твердости и признаком зрелости. Таким образом,
«слабость», уязвимость детей, молодняка скота, а также работы в процессе ее про
изводства вызвана не недостатком их жизненной силы, а тем, что эта сила находит
состоянии роста, развития, незавершенности.
глава 15
данный перечень по своей логике и семантике вполне вписывается в обще
славянский круг объектов, особо подверженных сглазу. Однако он ощутимо
же
по составу, чем в других славянских традициях. например, кроме прядения и тка
чества, подверженными сглазу в единичных случаях называются сбивание масла
убой скота, тогда как такие виды работ, как пахота, сев, приготовление теста, охо
та, рыбалка, также считающиеся объектами сглаза в других славянских традициях,
в полесских материалах не упоминаются вовсе.
Отдельные мотивы, частотные в других регионах, в Полесье выражены очень
слабо. это относится к мотиву «символической слабости объекта сглаза по отно
шению к лицу, способному сглазить», выражающийся в представлениях о «слабых
глазах», «слабом ангеле» или «слабой звезде», которыми, согласно южно-славян
ским поверьям, обладает человек, уязвимый для сглаза (Бнм: 414). у восточных
славян и на Карпатах это представление о «разнице потенциалов» между тем, кто
способен сглазить, и тем, кто выступает в качестве жертвы, может выражаться
мотиве «не той крови» или «не той масти»: человек, чья кровь сильнее, волосы
или глаза темнее, может сглазить того, чья кровь слабее, волосы и глаза светлее.
в отличие от других славянских ареалов, в полесских верованиях о сглазе почти
не проявляется зависимость «плохого» качества глаз от их цвета, широко распро
страненная в других традициях (например, у русских способность к сглазу обычно
приписывается черным глазам, а у болгар — синим, зеленым, водянистого цвета
(Бнм: 414)). в Полесье этот мотив зафиксирован в небольшом количестве тек
стов с запада Полесья. мотив черных глаз как «злых», «глазливых», опасных здесь
встречается всего в нескольких текстах: «Большынств
чы ур
чат, с
чат» (Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г.).
Особенности полесских поверий о сглазе проявляются в представлениях о ка
тегории людей, которым приписывается способность сглазить.
Если проанализировать общеславянские представления о таких людях, то здесь
можно выделить несколько основных принципов. во-первых, это те, кто повинен
нарушении социальных или природных норм (или же в этом повинны их родите
ли, патологические результаты чего отразились на следующем поколении): греш
ные люди (ю.-слав.); лица, несколько раз состоявшие в браке (с.-рус.); рожденные
вне брака (болг.); зачатые в праздники или в период, когда у женщины были месяч
ные (ю.-слав. (Раденковић 1996: 55)). К этой группе близки те, кто невольно нару
шил нормы, появившись на свет в «неправильный» день:
съботници
— рожденные
в субботу (день, посвященный мертвым), особенно в субботу на
седмице
или приходящуюся на т. н.
Погани дни
(болг.); рожденные в
«злую» минуту или
наделенные таким качеством при рождении двенадцатью ангелами-судьями, опре
деляющими человеческую судьбу (з.-укр. гуцул. (хобзей 2002: 171)); родившие
ся под определенной планетой (Тодорова-Пиргова 2003: 109). Как видно из этого
списка, причиной патологических качеств подобных людей является зачатие или
рождение их в «неправильное», запретное время. И если в первом (зачатии) вино
ваты их родители, то во втором (рождении) не виноват никто.
Сглаз
во-вторых, это люди с какой-либо ущербностью, недостачей жизненных сил
или социального статуса: вдовы, старые бабы (болг., пол. (Kotula 1967: 185)), ни
щие (ю.-слав.); те, кто носит очки (пол.); люди с физическими патологиями (горба
тые, хромые; женщины, у которых над верхней губой растут волосы (болг., серб.)),
а также находящиеся в состоянии ритуальной нечистоты (менструирующие жен
в третьих, способность к сглазу приписывалась «знающим» людям, особенно
ведьмам, колдунам, а также этническим и социальным чужакам — цыганам, свя
щенникам и т. п. (ю.-слав. (Раденковић 1996: 55)).
в полесских представлениях полностью отсутствует вторая группа из перечис
ленного круга «глазливых» людей — ни социальная, ни физическая маргинальность
или ущербность человека здесь не вызывают способности к сглазу. Представители
третьей группы — «знающие», по полесским (как и по общеславянским) поверь
ям, могут сглазить человека, но это не самая основная их функция — в большей
степени им приписывается способность к порче, т. е. к злонамеренному причине
нию вреда, требующему «профессионального» магического знания.
что касается первой категории лиц, способных сглазить, то их основной круг
полесской традиции составляют те, у которых эта особенность является врож
денной и появляется в результате нарушений в биологической или социальной
норме еще при рождении и не зависит от них самих. но если в вышеприведенном
списке основным критерием, объединяющим эту группу, служит «неправильное»,
запретное время рождения или зачатия, то в Полесье этот критерий связан с из
быточной, а значит, «неправильной», патологической жизненной силой, которой
обладают эти люди. Сюда относятся те, кого мать в младенчестве дважды прикла
дывала к груди (т. е. начинала кормить грудью повторно, после того как уже отлу
чила от груди); кому дважды перевязывали пуповину; у кого два ряда зубов; те, кто
родился «в рубашке»; близнецы, а также люди с особой кровью, которая может
быть «сильнее» крови их жертвы. Как видно из этого перечня, его основную часть
составляют мотивы с семантикой удвоения, двойственности, двоичности, которая
в славянской традиции наделяется негативными коннотациями, связанными с де
монической семантикой самого числа «два», а также повторного совершения одно
го и того же действия (Толстая 1999: 21—22).
Круг лексики, обозначающей сглаз, по семантике вполне соответствует этим
четырем причинам возникновения сглаза — взгляду, мысли, слову и встрече.
полесской традиции наиболее распространенным термином для обозначения
сглаза
является лексема
урок
с семантикой говорения (
уроки
; производное
от
глагола
ректи
‘говорить’), имеющая соответствия во всех славянских языках
обозначения данного явления. вторыми по частотности можно считать лексемы,
производные от глагола
думать
подум
(столин. брест.),
по(а)думы
(ветков. гомел.),
подуманэ
(чернобыл. киев.), что объясняется вторым существующим представле
нием о сглазе — с помощью мыслей. Третий круг терминологии, обозначающей
сглаз, имеет семантику взгляда, зрения:
подивок
(лоев. гомел.),
. четвертый
глава 15
тип лексики связан с семантикой встречи, контакта. Ср.
термины, употребляющи
еся как для названия самого сглаза, так и для болезней, полученных в
результате
сглаза:
(малорит. брест, мозыр. гомел.),
(т. е. болезнь, по
лученная в результате встречи, от укр. глагола
стрекатися
‘встречаться’);
приклад
(лоев. гомел.). для обозначения сглаза в Полесье часто используют описательные
формулы: «глаз
е так
е, шо вон
пог
но под
мае, да сп
ртица кор
ва» (Курчица
новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г.). Способность влиять на че
ловека и его мир взглядом, мыслью, словом приравниваются к физическому воз
действию. Об этом свидетельствуют глаголы, обозначающие в полесских говорах
причинение вреда как с помощью глаза, так и с помощью порчи:
зробити
‘сглазить,
испортить’;
падрабила
изделала
прироблять
. Следует отметить стереотипные
формулы, обозначающие сам факт появления у кого-либо сглаза, представляющие
это явление как самостоятельный субъект действия, проявляющий агрессию по от
ношению к своей жертве:
врокы найдуць
(березов. брест.);
уроки напали
(березов.
брест.); «ур
кы у нас так
е, гов
рать, шо напад
е» (кобрин. брест.).
что касается круга оберегов и профилактических средств, применяемых для
защиты от сглаза, то они вполне соответствуют общеславянским охранительным
предметам и магическим действиям, содержащим апотропеическую семантику
(подробнее о семантике славянских оберегов см. (Левкиевская 2002)). Сюда от
носятся обереги с семантикой обезвреживания носителя зла: колющие, режущие
предметы; растения с острым вкусом (игла, булавка, нож, серп, коса, чеснок, соль);
предметы, обладающие высоким сакральным статусом (пасхальный хлеб, святая
вода, освященные травы, свеча, юрьевская или купальская роса), а также пред
меты, связанные с огнем и домашним очагом (угли, кусочки кирпича от печки);
средства и действия с отгонной семантикой (моча, кал, плевок, кукиш; вывора
чивать одежду наизнанку, бросать вслед уголь), а также отвлекающие злой глаз
сторонний предмет (амулеты, металлические предметы, элементы мужской
женской одежды, вывешиваемые в охраняемом пространстве); действия с се
мантикой перерождения, пропускания охраняемого объекта через символические
родовые пути (например, пропускать воду или молоко через отверстие). важное
место в системе полесских профилактических и лечебных средств от сглаза явля
ются приговоры — устойчивые формулы, содержащие апотропеическую семанти
ку, и заговоры (наиболее полный корпус полесских заговорных текстов от сглаза
см. (Полесские 2003: 443—477,
Средства избавления от сглаза также вписываются в общий корпус славян
ской лечебной магии, в которой отчасти могут использоваться те же средства, что
для профилактики (освященные, острые, колючие предметы, нечистоты, мужская
женская одежда), а также очищающие средства и действия (окуривание, окропле
ние, умывание, вылизывание языком, вытирание, а также действия, символизирую
щие перерождение (протаскивание больного сквозь разничные отверстия, пересту
пание через больного, пропускание воды или молока через отверстие).
Сглаз
СхЕмА ОПИСАнИЯ
I. названия сглаза и его субъектов
название сглаза — вредоносного действия и его результата
название излечения сглаза
название человека/животного, подверженного сглазу
1г.
название человека, способного сглазить
II. Разновидности сглаза
Сглаз — это воздействие взглядом
Сглаз — это воздействие мыслью
Сглаз — это воздействие словом
III. Кто может сглазить?
Сглазить могут люди с «плохим» глазом
Сглазить могут люди, которых мать дважды отлучала от груди
Сглазить могут люди, у которых зубы в два ряда
3г.
Сглазить могут люди, которым два раза перевязывали пуповину
Сглазить могут люди, у которых особая кровь
Сглазить могут люди, которые едят плоды с кожурой
Сглазить могут люди, «тяжелые на переход»
Сглазить могут близнецы
Сглазить могут люди, родившиеся «в рубашке»
Бывает «плохая» минута, когда может сглазить любой
IV. Объекты сглаза
Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
Сглазу подвержены люди и животные, родившиеся при молодом месяце
Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
4г.
Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
V. Обереги-предметы от сглаза
Амулет — оберег от сглаза
Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза
5г.
металлические предметы — оберег от сглаза
Кукиш — оберег от сглаза
мужская одежда (штаны, пояс) — оберег от сглаза
женская одежда (юбка, сорочка, фартук) — оберег от сглаза
хлеб — оберег от сглаза
Крест — оберег от сглаза
глава 15
Орудия, остатки ткачества — оберег от сглаза
Роса (юрьевская, купальская) — оберег от сглаза
Ртуть — оберег от сглаза
Купальский венок — оберег от сглаза
Еда от нищего — оберег от сглаза
Лошадиное путо — оберег от сглаза
нагота — оберег от сглаза
Троицкое деревце — оберег от сглаза
5т.
Соль — оберег от сглаза
5у.
мышиные глаза — оберег от сглаза
VI. Обереги-действия
Обсыпать маком, солью — оберег от сглаза
накрывать, закрывать — оберег от сглаза
выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
6г.
Плевать — оберег от сглаза
Смотреть на свои ногти — оберег от сглаза
Складывать пальцы щепотью — оберег от сглаза
Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы — оберег от сглаза
Пропускать воду, молоко сквозь отверстие — оберег от сглаза
Прятать обрезанный кончик хвоста скотины — оберег от сглаза
выливать воду после купания на границе — оберег от сглаза
запрет наступать на пепел и сажу — оберег от сглаза
Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю
Охранительные формулы от сглаза: отсылание зла на сторонние предметы
Охранительные формулы от сглаза: формула невозможного
Охранительные формулы от сглаза: благопожелание
6т.
Охранительные формулы от сглаза: запрет
VII. Лечение сглаза, избавление от сглаза
Сглаз лечат заговором, молитвой
Острые, колючие предметы, растения — лечение сглаза
Освященные предметы, святая вода — лечение сглаза
7г.
Пасхальный хлеб — лечение от сглаза
«Сорочьи лапы» — лечение сглаза
экскременты — лечение сглаза
умывать мочой — лечение сглаза
Окуривание — лечение сглаза
вытирать подвергшегося сглазу мужскими штанами, поясом — лечение
сглаза
Сглаз
вытирать подвергшегося сглазу женской одеждой, трусами — лечение
сглаза
вылизывать глаза, лицо «сглаженного» — лечение сглаза
Битье веником — лечение сглаза
Пропускать воду, молоко сквозь отверстие — лечение сглаза
наговаривать воду на угольках — лечение сглаза
Смотреть между ног — лечение сглаза
Переступать через … — лечение сглаза
Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза
7т.
Протаскивать сквозь отверстие — лечение сглаза
7у.
Тереться об угол, двери дома — лечение сглаза
I. н
АзвА
ИЯ
СгЛАзА
ЕгО
ПОСЛЕдСТвИЙ
. н
АзвА
ИЕ
СгЛАзА
вРЕдО
ОС
ОгО
дЕЙСТвИЯ
ЕгО
РЕзуЛьТАТА
в полесской традиции наиболее распространенным термином для обозначе
ния сглаза является лексема
урок
с семантикой говорения (
уроки
; произ
водное от глагола
ректи
‘говорить’), имеющая соответствия во всех славянских
языках для обозначения данного явления. действие по наведению сглаза обо
значается глаголом
(с)зурочить
. При этом термин
урочливый
может применяться
как к лицу, способному сглазить, так и к наиболее уязвимым для сглаза объектам.
например: «кор
ва ур
члыва» (городнян. чернигов.), т. е. легко поддается сгла
зу, и «ур
чливый — нед
бры очи» — о человеке, способном сглазить (житко
вич. гомел.). Ср.
соответствия в других славянских языках: рус.
урок
; укр.
урок
бел.
урок
; пол.
urok
; чеш.
urok
; серб.
урок
(
уроци
урочак
; македон.
урок
болг.
урок
уроци
); словен.
uroki
(Левкиевская 2009: 597). Та же семантика
говорения содержится в
лексемах
намоўка
(мозыр. гомел.),
(хойниц.
гомел.) с тем же корнем, что и
мова
«язык, речь» (укр., бел.), достаточно часто
обозначающих сглаз. Иногда в этом же значении используется русизм
прыгавор
(ветков. гомел.).
вторыми по частотности можно считать лексемы, производные от глагола
думать
подум
(столин. брест.),
по(а)думы
(ветков. гомел.),
подуманэ
(чернобыл.
киев.), что объясняется вторым существующим представлением о сглазе — с
мощью мыслей (ср. серб.
зле помисли
(Раденковић 1996: 57)), чаще всего
висти (ср. серб.
‘сглаз’ (
Там же
: 56)). Ср. с.-рус. глагол
одумать
‘сгла
зить’: «Одумать и целовека могут, и корову» (Криничная 2: 134).
Третий круг терминологии, обозначающей сглаз, имеет семантику взгляда,
подивок
(лоев. гомел.),
: «це пад
ў [сглаз] — падив
ў хт
на теб
(ветков. гомел.). Лексика сглаза с этой семантикой хорошо известна в других
глава 15
лавянских языках: серб.
зазор
, «
од очи
» (Раденковић 1996: 56); болг. «
от очи
лоши очи
(Раденковић 1996: 56), старопол.
, рус.
призор
. С семантикой удив
ления по поводу увиденного связаны ю.-слав. названия сглаза с корнем
чуд-
: серб.
чуди
почудиште
, болг.
пoчуди
почyдища
макед.
почудиште
(Там же). в полес
ских говорах довольно часто под влиянием русского языка встречаются и термины
сглаз
сглазить
, которые сами носители традиции осознают как русизмы.
четвертый тип лексики связан с семантикой встречи, контакта. Ср. термины,
употребляющиеся как для названия самого сглаза, так и для болезней, получен
ных в результате сглаза:
(малорит. брест, мозыр. гомел.),
(т. е. болезнь, полученная в результате встречи, от укр. глагол
стрекатися
‘встре
чаться’);
приклад
(лоев. гомел.). эти термины поддерживаются представлениями
людях, «тяжелых на переход», т. е. способных приносить вред, болезни и неудачу
тем, кому они перешли дорогу, — этот мотив имеет параллели в карпатской и
бал
канской традиции, где широко распространен.
для обозначения сглаза в Полесье часто используют описательные формулы:
«глаз
е так
е, шо вон
пог
но под
мае, да сп
ртица кор
ва» (Курчица новоград-
волынского р-на житомирской обл., 1981 г.). Способность влиять на человека
его мир взглядом, мыслью, словом приравнивается к физическому воздей
этом свидетельствуют глаголы, обозначающие в полесских говорах причине
ние вреда как с помощью глаза, так и с помощью порчи:
зробити
‘сглазить, ис
портить’;
падрабила
изделала
прироблять
. Следует отметить стереотипные фор
мулы, обозначающие сам факт появления у кого-либо сглаза, представляющие это
явление как самостоятельный субъект действия, проявляющий агрессию по отно
шению к своей жертве:
врокы найдуць
(березов. брест.),
уроки напали
(березов.
брест.); «ур
кы у нас так
е, гов
рать, шо напад
е» (кобрин. брест.).
Сглаз представляется в языке как что-то материальное, что набрасывают, наки
дывают на жертву — об этом свидетельствуют устойчивые выражения типа «чаро
й [сглаз] нак
нул» (малорит. брест.).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
чыца [испортится].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от Сымоник
феклы Ивановны, 1901 г.
№ 2. Як шо згл
Од згл
зу, шоб ныхт
нэ згл
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Авдиюк Ольги
давыдовны, 1903 г.
№ 3.
шоб нэ прот
вылась [не подвергалась сглазу], нэ бо
лася, шоб ныхт
нэ
спрот
выл [не сглазил]. Той чолов
е одгов
ры [заговоры, снимающие порчу, сглаз].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Авдиюк Ольги
давыдовны, 1903 г.
Сглаз
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
№ 4. для отв
да глаз [от сглаза]. зовр
чыца [испортится] кор
ва.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от мощик
Прасковьи Ивановны, 1912 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 5. Од пор
хы [ребенок не спит и кричит].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Авдиюк Ольги
давыдовны, 1903 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 6. гов
рылы, зўр
чыл мэн
чарод
й, нак
нул. Спрот
ўиў [т. е. наговорил, сглазил].
т, отгов
говорыть ег
с. Олтуш (с. новолесье) малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева
от Карпук ульяны федоровны, 1925 г.
11. Колдун насылает порчу, болезни на людей, скот (реже — снимает порчу)
1б. название излечения сглаза
№ 7. гов
рат, зор
чиў. А шептуха скид
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева от Пищик
марии Петровны, 1931 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
чиця, спрот
ўлиця. [Колдун, знахарь] зроб
ў и одроб
ў.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. А. золотарева от Авдиюк
Ольги давыдовны, 1903 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
чили. Пристр
т откид
ты [лечить сглаз, порчу].
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Архипов.
1б. название излечения сглаза
№ 10. ур
кы у нас так
е, гов
рать, шо напад
е, шо згл
зять чолов
ка. Ой, к
чылы. згл
зылы, як тэп
ску.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от Литвинчук
Евдокии Сидоровны, 1913 г.
№ 11. Коб нэ повр
чылы. То, як повр
чыты, прыд
с к
ем б
ты. ур
кы скыд
лы, од
гов
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. Булин-Соколова от Оробей
марии Карповны, 1905 г.
1б. название излечения сглаза
глава 15
№ 12. Од ур
кув. у нас назыв
ють: п
думы нап
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г.
думы нап
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. м. А. Исаченкова от Лютыч
марии григорьевны, 1912 г.
№ 14. хто што зр
быть, то х
дзють пр
сють, коб одроб
ў. Пр
сють видзьмар
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. м. А. Исаченкова от Лютыч
марии григорьевны, 1912 г.
11 Колдун насылает порчу, болезни на людей, скот (реже — снимает порчу)
1б. название излечения сглаза
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. м. А. Исаченкова от Лютыч
марии григорьевны, 1912 г.
№ 16. зми
вк
сить, и молок
пропад
е, а то вр
кы найд
ць (вр
кы — г
та глаз дур
).
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от Прокурат
Елены Семеновны, 1924 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
дымы нап
ли, згл
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. в. в. Казначеев от Крукович
Елены захаровны, 1922 г.
№ 18. Сгл
ки нап
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. в. в. Казначеев от Лютыч
Елены михайловны, 1926 г.
№ 19. [Если входил в дом посторонний, то прекращали работать и молились] — пову
чывали.
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. Л. хренкова от мигно
Елены михайловны, 1910 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от Евтух Любови
Александровны, 1936 г.
№ 21. назнахаров
блено.
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от максимчик
Ефросиньи Яковлевны, 1909 г.
Сглаз
чити — нал
дити [снять сглаз].
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от Юрко веры
григорьевны, 1931 г.
1б. название излечения сглаза
№ 23. злёки.
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. н. П. Антропов от наварич
нины Сидоровны, 1944 г.
чать [сглазить]. Отроб
ць [снять сглаз].
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай.
1б. название излечения сглаза
№ 25. вроки, под
в. здив
ли, врочили. Отшэпт
ти [снять сглаз].
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от Ореховой марии
Афанасьевны, 1924 г.
1б. название излечения сглаза
№ 26. [О сглазе коровы:] як из оч
й зр
бицца, як што м
жэ зур
чи з глаз зро
лосо чи што.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от муравской
марии никандровны, 1904 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
чыў.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от муравской
марии никандровны, 1904 г.
№ 28. Поур
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова.
№ 29. Поур
думи.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. А. А. Плотникова.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
чит.
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. Л. чеканова.
№ 31. наур
чыў, под
маў на тяб
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от
кевича мартина Антоновича, 1918 г.
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
глава 15
№ 32. Сп
ртить був
ет [как уберечься от порчи, не знает. Рассказывает, как ткала ко
ноплю, пришла соседка улляна и сглазила — тканьё не пошло. мать сказала:] «в
лезь,
хай з
ўтра». наз
ўтра усе пошл
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
н гер
ў.
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г.
№ 34. ур
ўка. м
моўка нап
ла. Стар
ли кал
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г.
2в. Сглаз — это воздействие словом
чыть, и ўсе, и не мин
ца [и не виноват].
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
№ 36. Пристр
не спить: нап
ў пристр
т.
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г.
№ 37. Сур
чить [сглазить].
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. ф. Б. успенский от васько
марии Степановны, 1908 г.
№ 38. А хте те ур
ки навед
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. г. И. Трубицына от Серенок
феклы филипповны, 1910 г.
№ 39. Сур
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. г. И. Трубицына от васько
марии максимовны, 1920 г.
р., и Карабинович Анны Илларионовны, 1917 г.
№ 40. Сгл
зиў — это ўр
кы, гл
не — и из воч ст
не. Прыр
блення, сам
соб
ю, цэ силь
е сглаза. зн
харь так зр
бить пл
хо [человеку], штоб ён дажэ и ум
р. [действия по
тию порчи называются] одроб
ть мол
тву од прыстр
ту, вр
коў.
с. Кочищи Ельского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. И. А. морозов от глазко Евдокии
Аноньевны, 1903 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
1а. название действий по наведению порчи
1б. название действий по избавлению от порчи
Сглаз
№ 41. Прыстр
ў (ну, ўот сгл
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Тростникова
от
жук Анны Ивановны, 1931 г.
№ 42. Пристр
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. м. Костро
№ 43. Сур
чить, пристр
вка, сгл
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. С. васильева.
ный глаз. Отл
чить, одроб
ть [снять сглаз].
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. н. м. ших от Ищенко
Анны Климовны, 1908 г.
1б. название излечения сглаза
№ 45. Кар
ва не да
малак
, назыв
етьца пристр
к. в
мя набряк
е, кал
кто-то пагля
ный. Тад
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. А. молчанова.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 46. [ведьма может только «зробить», а «отробить» не может.]
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. Пигарева от Анисовца Ивана
васильевича, 1894 г.
2. ведьма насылает порчу, болезни, на людей, скот, растения
1б. название излечения сглаза
№ 47. говорят: сгл
зить, сур
чить [синонимы], [нак
нути, перевест
, прир
бить,
вробл
ть — не употребляется. Сам сглаз называют:] пристр
к, под
вок, прим
ўка,
ки.
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. Пигарева от Кацу(ю)бы
Татьяны Исааковны, 1906 г.
№ 48. Сур
бить. «Отр
бить» [снять сглаз].
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Е. в. Тростникова.
1б. название излечения сглаза
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. Пигарева.
ть [сгл
зить] — отр
бить [снять сглаз].
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. Пигарева от Ковзик Ана
стасии мартияновны, 1900 г.
1б. название излечения сглаза
глава 15
№ 51. Сур
к. [Снять сглаз значит] атд
лать или адлеч
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. н. в. Борзаковская.
1б. название излечения сглаза
1б. название действий по избавлению от порчи
№ 52. Сур
чыла, згл
ла, изд
лала.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. в. виноградова от
тыновой матрены Афанасьевны, 1908 г.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 53. [«гол
ндер» — немец-переселенец — просил идти к нему работать. Информант
не захотел, и немец его сглазил. нужно] три р
зы о дв
ры л
бом ст
кнутыся и п
тягы
пруп
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
7у. Тереться об угол, двери дома — лечение сглаза
№ 54. То вин навр
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
№ 55. звур
чылосё, навр
чыли, хтось довр
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк от гелим
Пелагеи гнатовны, 1929 г.
№ 56. Як сур
чыть, то шось гов
рять. Каз
лы, шо сур
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. в. И. харитонова от гелим
Пелагеи гнатовны, 1929 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 57. вын врэк
й дэт
не. *жерт
мы хто ск
жэ: «Ты во нэ повр
с. Речица Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
№ 58. ур
кы; згл
с. Речица Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак.
кы, [снять сглаз] — сговор
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Иванисик
марии Протасьевны, 1900 г.
1б. название излечения сглаза
1б. название действий по избавлению от порчи
чыты, [снять сглаз] — отроб
ты. Таки б
бушкы стар
йи то отробл
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Климчук
Агриппины Андреевны, 1898 г.
Сглаз
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
1б. название действий по избавлению от порчи
чыты, [лечить сглаз] — шэпт
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Абрамович
веры Павловны, 1931 г.
1б. название излечения сглаза
№ 62. Сгл
зыў, поўр
чыў, [снять сглаз, порчу] — отроб
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Алешкевич
Анастасии Иосифовны, 1915 г.
1б. название излечения сглаза
1б. название действий по избавлению от порчи
чыть. [Снять порчу, сглаз] — одр
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. Ю. Рюрикова от Скупейко
Степаниды Адамовны, 1911 г.
1б. название излечения сглаза
1б. название действий по избавлению от порчи
ртили.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. Ю. Рюрикова.
сно, шо спорт
т.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. Ю. Рюрикова от Кирилюк
марии мартыновны, 1928 г.
2. ведьма насылает порчу, болезни, на людей, скот, растения
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 66. Повор
чать [сглазят]; як ўр
к був
е на кор
ве, то сгов
рвають; як жив
т бол
коровы], то перэл
ги згов
рвают; одробл
ть [снимать недуг].
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. в. И. харитонова.
1б. название излечения сглаза
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 67. згл
ть. Отроб
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. в. С. Карапаева от Ере
мейчука Ивана Петровича, 1906 г.
р., Еремейчук Анны михайловны, 1911 г.
р., и дов
галь матрены Петровны, 1920 г.
1б. название излечения сглаза
ть, згл
зыть, сатан
ть. Одроб
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. м. м. гончаренко от шуп
рутько домны Трофимовны, 1900 г.
1б. название излечения сглаза
глава 15
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 69. Як нэнапрад
шь, лен
есса, то и ўр
ки е. хтось зайш
ў да звр
чиў. А в
йшоў —
тки рвэ. Трэ прэшепт
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова от Ковальчук
Евы Оникеевны, 1928 г.
1б. название излечения сглаза
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
чить. Приробл
ють. Сгл
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова.
№ 71. звур
чыть. Пристр
т, кол
[человек начинает] *позях
ты, потяг
тыся, цэ ур
с. червона волока (Староселье) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
гончаренко от Куряты Ольги николаевны, 1927 г.
№ 72. навур
чили [сглазили] — одроб
ли [сняли сглаз].
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. м. гончаренко
от горпины Ивановны (б/ф), 1929 г.
1б. название излечения сглаза
№ 73. наур
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. м. гончаренко
от Озарчука Ивана Севастьяновича, 1924 г.
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
ли — цэ тожэ е пристр
т.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. н. К. Турецкая от даниленко
Агафьи Романовны, 1898 г.
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
муха: для як
будь пр
мухы. Пристр
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от Короти
улиты филимоновны, 1914 г.
чила кор
ву.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от Лабуты
Прасковьи Кирилловны, 1938 г.
Сглаз
чить, пристр
хи отш
пчуе ат бал
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Л. чеканова.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
. н
АзвА
ИЕ
ИзЛЕчЕ
ИЯ
СгЛАзА
в полесской традиции нет специальных терминов для названия избавления от
сгла
за. Совокупность магических действий, излечивающих сглаз, в полесских говорах, как
правило, обозначается теми же самыми лексемами, которыми называется и избавление
от порчи. наиболее частотным и универсальным является глагол
одробити
‘отделать,
снять сглаз, порчу’, антонимичный глаголу
вробити
зробити
‘навести сглаз, порчу’:
«Одна колд
ння вробл
е, а др
га одробл
е» (Спорово Березовского р-на Брестской
обл., 1988 г.). Кроме этого используются другие термины, также означающие и избав
ление от порчи:
наладить
(№ 81, лунинец., брест.),
(калинкович. гомел.),
говорить
(севск. брянск.),
шептать, отшептать
: «баба пошэпчэ» (№ 472, березов.
брест.)
— последние три глагола указывают на основной способ избавления от обоих
вредоносных форм: лечение с помощью заговоров. Излечение сглаза рассматривается
как сбрасывание, откидывание с пациента чего-то материального:
пристрет откидати
(№ 9, малорит. брест.),
урокы скыдалы
(№ 11, кобрин., брест.). Ср. с.-рус. выражение
«накинуть/откинуть хомут» — о насылании/излечении болезненных нарывов на теле
помощью порчи, сглаза.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 79. Одр
блять [снимут порчу].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от зарехты
марии даниловны, 1928 г.
№ 80. Одробл
ють [уроки]. Одроблять.
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г.
№ 81. Одроб
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от максимчик
Ефросиньи Яковлевны, 1909 г.
№ 82. нал
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от Юрко веры
григорьевны, 1931 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
глава 15
№ 83. Атвест
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. г. И. Трубицына от Серенок
феклы филипповны, 1910 г.
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. г. И. Трубицына от васько
марии максимовны, 1920 г.
р., и Карабинович Анны Илларионовны, 1917 г.
ли так
бки, шо угов
ривали.
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 86. ур
нуть [снять порчу].
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Ермолюк ганны
(Анны) Ахтимовны, 1911 г.
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. от захарчук Агафьи
Сергеевны, 1904 г.
. н
АзвА
ИЕ
чЕЛОвЕКА
жИвОТ
ОгО
ПОдвЕРжЕ
нн
ОгО
СгЛАзу
чаще всего для людей, наиболее уязвимых для сглаза, в полесских говорах
употребляется термин
урочливый
(восходящий к корню
‘говорить’), которым
также обычно обозначают и людей, способных сглазить (см. мотив.
1г. названия
человека, способного сглазить). Таким образом, жертва сглаза и тот, кто является
его виновником, обозначаются одним и тем же термином, а понять, о ком именно
идет речь, можно только из контекста. Лицо, подверженное сглазу, могут называть
и другими терминами, производными от глагола
‘сглазить’:
(№ 87, малорит. брест.),
(№ 88, малорит. брест.).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 88. Спрот
вляны [испорченный сглазом].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от
Ле
мачко Анны дементьевны, 1906 г.
№ 89. Быв
ют д
ти или жыв
тные в
льми прот
вливы [это значит, что] ег
лэг
[лег
Сглаз
ко?] згл
зыть. Быв
ет, что кто-то накид
ет ночн
цу [и ребенок всю ночь кричит. Баба
улита снимала ночницу].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева от Пашкевич
веры Павловны, 1923 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
жуть, кор
ва не л
быть таг
кор
ва ур
члыва [поддается сглазу].
с. макишин городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. И. А. морозов от
жило веры Павловны, 1937 г.
р., и зинченко надежды Климовны, 1935 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
. н
АзвА
ИЕ
чЕЛОвЕКА
СПОСОБ
ОгО
СгЛАзИТь
для обозначения человека, способного сглазить, в Полесье чаще всего ис
пользуются лексемы с корнем
врочливый
сурочливый
урочны
ўрочисты
др. Подобные названия распространены и в других славянских регионах, напри
мер на Карпатах в гуцульских говорах для этого используют термины:
уреклiвий
урiчний
(хобзей 2002: 171). гораздо реже в полесских текстах встречаются дру
гие способы обозначения таких людей:
люди лукавые
(№ 140, жабинков. брест.),
врэдные на глаз, глазные
(№ 161, рокитнов. ровен.),
приткие глаза
(№ 133, овруч.
житомир.).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 91. ур
чливый — нед
бры очи.
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. Л. чеканова.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 92. [О сглазе:] глаз
тог
, шо л
тае, ч
ртовы глаз
— [у человека, который обладает
способностью сглазить].
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. И. г. Безрукова
от Ковальчук федосьи Тихоновны.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
глава 15
II. Р
Аз
ОвИд
ОСТИ
СгЛАзА
в полесской традиции хорошо сформированы представления о трех основных
механизма сглаза — «злым» взглядом (наиболее частотное), «завистливой» мыс
лью и «завистливым» словом, неискренней похвалой. эти представления поддер
живаются как соответствующей терминологией, так и корпусом текстов с данны
ми мотивами. вопрос о механизме сглаза является не просто проблемой «меха
ники» переноса вреда на его жертву, он связан прежде всего со степенью личной
воли человека, способного сглазить, и его возможности влиять на свое злое начало,
значит, нести за него ответственность. в одном случае вредоносное воздействие
сглаза представляется недискретным, комбинированным: его образуют совместно
мысль и взгляд или мысль и слово. здесь важно, что «злая», завистливая мысль
человека оказывается первичной по отношению к другим инструментам воздей
ствия — взгляду и слову. При этом подходе к механизму сглаза личная воля чело
века (поскольку он может контролировать свои мысли), его натура все же играют
роль в причинении вреда другим людям. в ситуации, когда вредоносность припи
сывается только «злому» взгляду, человек представляется невольным, пассивным
носителем зловредного начала, не будучи способным как-либо на него повлиять
что-то в себе изменить (подобно тому, как человек может быть невольным раз
носчиком болезни).
четвертый из возможных способов сглазить, когда причиной вреда считается
«плохая» встреча, переход дороги жертве человеком, «тяжелым на переход», пред
ставлен в Полесье очень слабо, всего несколькими текстами, тогда как в других
славянских регионах (на Карпатах и Балканах) он развит сильнее. Специфический
тип вредоносной встречи, называемый в Полесье «знос», «зносины» («опасная»
встреча матерей с двумя младенцами на руках, в результате которой вред причиня
ется одному из младенцев), помещен в главу
Порча, поскольку в этой ситуации
явно существует личная воля и злонамеренность одной из женщин.
гЛАз
эТО
вОздЕЙСТвИЕ
взгЛЯдОм
Представление о том, что источником и «инструментом» сглаза является взгляд,
является наиболее распространенным как в Полесье, так и в остальных славянских
традициях (Левкиевская 2009: 598; Бнм: 414; Раденковић 1996: 53—55; Ђорђевић
1938; Weydenthal 1922). Об этом свидетельствуют, с одной стороны, термины с
се
мантикой взгляда, глаза, обозначающие данный вид вредоносного воздействия,
широко известные у всех славян (ср. рус.
сглаз
; серб.
од очи
зле очи
; болг.
лоши
очи
от очи
и под.). С другой стороны, это поддерживается рядом устойчивых мо
тивов, объясняющих появление людей с «плохими», «злыми», «погаными» глаза
ми (см. мотивы
3а. Сглазить могут люди с «плохим» взглядом;
3б. Сглазить
могут люди, которых мать дважды отлучала от груди), а также системой обере
гов и заговоров, направленных на отвращение «злого» глаза или нанесение ему
Сглаз
реда (ср. мотивы
5в. Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза;
Смотреть на свои ногти — оберег от сглаза;
6з. Отвлекать «злой взгляд»
на сторонние предметы — оберег от сглаза).
С другой точки зрения сглаз представляет собой своего рода комбинированное
воздействие на человека, при котором взгляд и слово — это «инструменты», про
водники для злой мысли, как правило зависти. у сербов ребенка до определенного
срока не выносят на улицу, дабы «зла уста не урекну или зле очи не разнесу» [злые
рты не урекнут или злые глаза не разнесут] (Раденковић 1996: 57).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 93. То
чы нэл
цкэ, чы вин в
льми так
й зав
дный, шчо под
вицца, о! на кор
ву
под
вицца, як во ид
кор
ва з *п
шы. Ид
з п
шы, вон
ж пой
ла, ну, и молок
ж там
йе, в
мя ўжэ больш
е. ну, вот вин возьм
и позав
дуе. От годн
га чолов
ка г
то ниц
нэ р
бицца, а кот
рый, м
сыть, так
й, зав
стный, той шк
дыть чолов
к. ужэ т
я кор
ва, як позав
дуе хто, ужэ тая кор
ва пр
йдэ
ужэ до е
нэ прыст
питя: л
пами бье,
то, мы гов
йму: зур
чыт.
с. Кривляны жабинковского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. А. Плотникова.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 94. Прышл
ша кор
ва с *пашы. И он
ск
чэ на м
тэра, нэ м
жэ потступ
кор
ва така хор
ша бул
. И он
[мать] позвал
бушка, та роспор
ла *л
туху, мэ
нула. [медяки вокруг вымени водила, потом медяки опять в «латуху» заши
ла.] К
жэ на м
тэра: сэд
й дуй [т. е.: дои корову. мать спрашивает пастушку:] «м
примеч
ла: як
ли гадюка или в
ж?» [Пастушка отвечает, что видела какую-то бабу,
которая стояла и на корову смотрела.]
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5а. Амулет — оберег от сглаза
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 95. Пристр
к — сгл
зил хто. Под
вок — хто-то подив
л, в
чы нед
бры. да он и
во зн
е так
е. Як хто приробл
л, дак отл
чивала зн
харка.
с. Костюковичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Л. м. Ивлева от Карась
2. знахарь/знахарка лечит людей, и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2в. Сглаз — это воздействие словом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
глава 15
№ 96. Адм
вить, прим
вить — н
до ч
-то знать. Прим
вка: «на м
рэ на си
не сто
дуб
». ур
то пристр
к. это м
жно глаз
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Какорина от мак
сименко варвары михеевны, 1918 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
1б. название излечения сглаза
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
№ 97. Е л
дзи, як
я на дурн
цу спас
бны, на усё. Ян
не д
маюць добр
. гл
не на
ка, и ям
вли
та.
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Т. василевская от деми
денко Пелагеи Семеновны, 1899 г.
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
№ 98. ус
кие ж л
ди, ус
чи — пристр
коў тых ба
лись. уж
так памаўч
хвали работу].
с. Ручаевка (д. новокузнечная) Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Е. в. Трост
никова от шумигай марины Ивановны, 1904 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
№ 99. це пад
ў [сглаз] — падив
ў хт
на теб
— хто на теб
гл
зиў, зав
дник, тот, хто
тебя пал
бит [может сглазить человек с дурным глазом, который тебя полюбит]. Если
твая тал
нь [судьба] теб
т.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. м. г. Боровская от голубевой
Анны Яковлевны, 1912 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
№ 100. Е пад
ў, ўр
кы, прыгав
р. мэн
кар
ва был
, [23 литра] дав
ла малак
. И так
ло. И ста
ла ан
на двар
у мян
, и в
мя бальш
е у я
: я не пада
ла. И пак
йника
вязл
мо. И падыв
лыс л
ди; каз
лы, м
жэ: «О, як
я кар
ва, ск
льки малак
ў. Ст
цьки хар
шые, а сз
ди кроў.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от Козы
ревой Анны Степановны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2в. Сглаз — это воздействие словом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
ву ў кар
ў, скул
— забрусэн
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от Козы
ревой Анны Степановны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
Сглаз
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 102. А е так
чить ту кор
ву, и молок
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. А. Терновская.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 103. ур
ки, к
жуть и, к
жуть, прироб
ть, наўр
чыть. на м
лое дит
погляд
ть хто,
жуть, от наўр
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. Е. м. назарова от филоненко
Анны мартиновны, 1921 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 104. Так
ми глаз
чать ўр
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. Е. м. назарова от науменко
Прасковьи Андреевны, 1915 г.
1б. название излечения сглаза
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 105. Е так
е л
ди, пристр
к д
лают. Так
е глаз
стр
шные, под
вица на челав
ка
прох
дить пот
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Е. в. максимова.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» взглядом
гЛАз
эТО
вОздЕЙСТвИЕ
мыСЛьЮ
Представление о том, что в основе механизма сглаза лежит не «злой» взгляд,
«злая» мысль, встречается в полесской традиции относительно редко (свиде
тельства из малоритского, Пинского и Столинского районов Брестской обл.,
Лельчицкого и Ельского районов гомельской обл., по одному свидетельству
чернобыльского района Киевской обл. и черниговского района черниговской
обл.). Основная вредоносная мысль, которая приводит к сглазу, — это зависть
чужой красоте, чужому здоровью, богатству, успеху. этот мотив поддерживает
ся лексикой с соответствующей семантикой, обозначающей сглаз:
подум
подумы
Такое отношение к механизму сглаза известно и за пределами полесской зоны,
например, на Русском Севере полагают, что человека могут «одумать» (знатки
58); у
сербов известен термин
, указывающий на зависть как основ
ную причину сглаза.
глава 15
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 106. [Иногда приход постороннего человека считали причиной того, что работа по
сле этого не ладилась.] К
жа, прыйш
ў чолов
к, то я *перам
ту не покл
ла. може
под
маў што пог
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. в. в. Казначеев от Коноп
лич Т. И., 1907 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 107. нар
дка — кагд
чилав
к крас
во од
т, и пристр
к от
того стан
вица, [можно
сглазить], позав
дует.
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Какорина от жук
Анны Ивановны, 1931 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 108. Пад
мы [если думает о ком-то человек, а тому, о ком думали, плохо]. Пат
патеш
ецца чалав
к з рябёнкам, а он тады пл
чэ. Пад
ў — урякн
вот чалав
ка и д
ицца чалав
к плах
саўс
м — чалав
ка пр
ма сур
чаць. ур
ки. П
жанье — пуж
тад
забал
иш. урякн
ть, падив
ть, присмут
ть [приворожить], пат
м те л
ди, [кото
рых присмутили], нед
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. Савчук от голубевой Ека
терины Киреевны, 1914 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 109. глаз
е так
е, шо вон
пог
но под
мае, да сп
ртица кор
ва. Под
мае: «О як
!» да вон
ртитца.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. н. Толстая
от
Бойчук надежды григорьевны, 1914 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 110.
вицу насл
ў на дит
. Крикл
вицу хто нак
нэ, и л
пнэ дит
. Як ж
нка
под
мае зло, то дит
нэ спит.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Е. С. Лебедева
от
Селюк матрены николаевны, 1919 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 111. [Отчего корова начинает доиться кровью?] Кто штось под
мае, яка ж
дьмы. Люд
дна загл
дить кор
ву.
Сглаз
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. А. н. Ракитянская от Кицун
марфы нечипоровны, 1904 г.
2. ведьма насылает порчу на людей, скот, растения
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 112. гоўор
ли: «под
манэ».
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от даниленко
Екатерины Игнатьевны, 1927 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 113. Пристр
к д
лають л
ды. Е така люд
на, пад
маеть: «г
рна девч
на» — б
дешь бал
ть. Тр
ба пач
хаца об
гол хаты сп
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Е. в. максимова.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
7ф. Тереться об угол, двери дома — лечение сглаза
гЛАз
эТО
вОздЕЙСТвИЕ
СЛОвОм
Слово обычно представляется не самостоятельным инструментом сглаза,
проводником злых, завистливых мыслей и может сочетаться со «злым» взглядом.
Такое представление о комбинированной природе сглаза характерно и для других
славянских традиций: «ну, вот, может человек одумать — вот какая девушка-то
красивая, или:
Ой, ну ты и умница
. ну, как бы оговорить.
Оговорище
, — по-
нашему говорить
(архангел. (знатки 2016: 58)).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 114. Одног
хл
пчыка переказ
ли. Пришла жэн
чына и к
жэ: «у меня хл
т». Як в
шла, и г
тот [ребенок хозяйки] закрыч
л. дыт
соўс
м канч
ецца, вы
бы. вона кажэ: «не з в
тра, не с п
думок, а с перегов
с. Лисятичи Пинского р-на Брестской обл., 1981 г., зап. Л. г. умнова от Кунтуш Евы
Ивановны, 1921 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 115. Быў у нас наст
вник. Р
заў кабан
. Абсмал
ў, накр
ў. Ўсё как нада. Падышл
тётка: «здр
сьте». — здрасте». — «Каб
нчика уб
ли?» — «ну». — «А хто?» — «Тот».

«харашо зд
лаў». И пашл
. Так я не мог разабр
ть каб
нчика, як дёрнуў п
лец.
глава 15
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от Рябого
михаила Ивановича, 1906 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 116. Тк
ла я *наб
жники. Пришл
малад
ца да гав
рэ — во, с к
кай: «Якие ц
[как игрушки]! Сидить кал
ка». И забал
лец. Ох, хад
хтуру.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от швада
новой гарпины Ивановны, 1892 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 117. д
же хл
ба *пазыч
ть нельзя, як с
нце з
йдэ — пр
мха б
де: чалав
к идёть
нехар
вом.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от швад
роновой Анны Александровны.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 118. Л
дзи м
гут с
ми сур
чить. Т
тенька ид
ть как
я-нибудь гр
шная и ск
же:
«Ой, как тёлка хараш
трав
ест!» А на друг
й дз
нь тёлка не б
дзець есть трав
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Анищенко
Елены федоровны, 1971 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 119. [домна Трофимовна ткала полотно, зашел сосед и похвалил ее:] «То так *коло
чу натк
ть, такой тоньчины». [После этого у нее отнялась рука] — так
сатан
на
ў. [Она пошла к другому соседу], шоб
ська отроб
ў. [в лесу] так
й дуб, выверну
тый с к
рнем, а там крин
ца. Я испир
ла [стирала] полотн
на том д
би, и он [тот, что
сглазил], прих
дыт да и ўстаў, як он ўстаў, то полотн
с той кол
ды геть ў криницу, он
жеть: «вытягни». А я кажу: «хиба ж я б
ду г
ла [при тебе]». [Он ушел.] Як я иду, то
за мною трое котен
т беж
ть, и геть мен
руку, пр
вим б
ком ск
чут на мен
, а
бе
ть свинн
моя р
бая, пр
вой сторон
ю бегла [и съела котят]. [Пришла она к Яське
заговоренной водой, а он не дает, говорит, что ему приснился сон:] «Он [тот, что
сглазил] ўсю ночь не даёт мне пок
ю, к
жет: “Я пост
виў свеч
, не
обороч
й мо
й све
, шшё я ост
виў”. вон тэбэ зроб
ў, шшёб я не отробл
ў». [Тогда домна предложила
ему поросенка, и Яська решил, что] «он не б
дэ минэ сильн
й», [и вылечил руку].
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов от шупрутько
домны Трофимовны, 1900 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 120. Л
де ск
жут, шчо так
пр
зднык, а вон
тче, або еи куд
ль на впор
дку и ха
йке навр
чат.
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. в. н. михайленко.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
Сглаз
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 121. насыл
ли слов
ми так
ю г
дость. насыл
ють ночн
цы — дит
крич
ть, спать
не хочеть, кр
ксы то.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. в. в. Лукашина.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 122. Язык
м поговор
шь и суроч
еш кор
ву. м
жэ кто не зн
ет — ск
жет, ничег
не пол
чится, а кто зн
ет, уж пол
чится. А кто и не зн
ет, ск
жет в плох
ю мин
ту —
пол
чится.
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от Тимо
шенко галины Ивановны, 1905 г.
3и. Бывает «плохая» минута, когда сглазить может любой
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
КАЛужСКАЯ ОБЛ.
№ 123. Один раз наша свекр
рмить д
вочку. Прих
дить одна ж
ншчына, мол
дка:
«Ох, Прося, ск
лька тво
й д
вке вр
мя?» — «шесть нид
ль». — «Она ж як годов
лая!» А надо б атгавар
ть! Она [девочка] как загар
лась — к утр
и гот
ва, ум
рла.
й глаз х
с. жерелёво (д. Козинки, 1,5 км от жерелёва) Севского р-на Брянской обл., 1985 г., зап.
в. И. харитонова от м. Анастасии николаевны, 1926 г.
1б. название излечения сглаза
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
III. К
ТО
мОжЕТ
СгЛАзИТь
Полесские представления о людях, обладающих способностью сглазить, мож
но условно разделить на две категории. К первой относятся общеславянские пове
рья о лицах, обладающих «злыми», «плохими», «погаными», «дурными» глазами.
Как правило, в рассказах факт таких «зловредных» глаз просто констатируется, но
никак не объясняется: «...так
чы быв
ють» (брест.). в одних случаях признается,
что «плохие» глаза являются следствием дурных качеств самого человека, своеоб
разным продолжением и реализацией его плохих мыслей: «Так
е м
сли пог
чи пог
ные» (гомел.). в других случаях «злое» воздействие глаз автономно
от человека и не зависит от его личных качеств: «чолов
к м
же б
ти неплох
глаз
плох
е» (гомел.). в отличие от других славянских ареалов, в полесских ве
рованиях о сглазе почти не проявляется зависимость «плохого» качества глаз от их
глава 15
цвета (см. текст № 181), широко распространенная в других традициях. например,
у русских способность к сглазу обычно приписывается черным глазам (знатки
2016: 58), а у болгар — синим, зеленым, водянистого цвета (Бнм: 414).
К первой категории можно также отнести немногочисленные поверья о людях,
«тяжелых на переход», т. е. способных приносить вред, болезни и неудачу тем,
кому они перешли дорогу, — этот мотив имеет параллели в карпатской и балкан
ской традиции, где широко распростарнен.
Ко второй категории относятся представления о людях, у которых способность
к сглазу является результатом нарушений в биологической или социальной норме
еще при рождении и не зависит от них самих: «Сглазить могут люди, которые по
чему-либо нарушили границу социального и несоциального или по своему статусу
близки к ней» (Раденковић 1996: 54). Сюда относятся те, кого мать в младенче
стве дважды прикладывала к груди (т. е. начинала кормить грудью повторно, после
того, как уже отлучила от груди), кому дважды перевязывали пуповину, у кого два
ряда зубов, те, кто родился «в рубашке», близнецы, люди с особой кровью, а также
те, кто ест плоды (например, семечки) вместе с кожурой, не очищая их. Как видно
из этого перечня, большую его часть составляют мотивы с семантикой удвоения,
двойственности, двоичности, что объясняется негативной, демонической семанти
кой самого числа «два» и повторно совершаемых действий (Толстая 1999: 21—22).
в Полесье слабо известно представление о существовании особых «злых» минут,
когда сглазить может любой, — оно встречается всего в нескольких текстах.
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
ПЛОхИм
гЛАзОм
вера в «плохие», «злые», «недобрые» глаза, способные причинять вред
тем, на
кого посмотрит их обладатель, является универсалией как у славян, так
— в большинстве мировых культур (Раденковић 1996: 53—61; Ђорђевић
1938). По полесским верованиям, «плохой» глаз является наиболее распростра
ненной причиной и «инструментом» сглаза. в одних случаях полагают, что «злые»
глаза — следствие злой, плохой натуры их обладателя. По другим взглядам, «злые»
глаза не зависят от личных качеств человека и его собственной воли, являясь свое
го рода его природной особенностью: «чолов
к м
же б
ти неплох
м, а глаз
е, посм
тре, к
же, и ўсе» (с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл.).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 124. Е так
люд
на — гл
нет, и конч
еца [умирает] дэтина.
с. Олтуш (с. Ямицы) малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева
от
Авдиюк Ольги Павловны, 1927 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
Сглаз
№ 125. «От, зур
чыл!» — у нас к
жуть. И кор
ўку м
гуть зур
чыть, и дит
тко м
гуть зур
чыть. это од оч
й так
е быв
е. згл
зила, к
жуть. друг
так
чы быв
ють.
Погляд
ть — чы кор
ўка зур
чыцца, чы свинн
не ед
ть, чы дит
тко крыч
ть да
спить, да не к
шае. И не х
чэш [навредить], а получ
ецца. шчэ быв
е так
п
дум,
як под
маеш. От, под
маеш шо-нибудь — и так и пол
хо.
с. верхний Теребежов Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. А. Терновская
от завьяловой Екатерины Антоновны, 1923 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 126. Сгл
зил человек, в
чы пог
ные. Под
вок напад
т, — пом
рти м
жно. А нич
го
льки погляд
не погомон
ть [бабки], тогд
с. замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. м. назарова от Иедуц
Анастасии николаевны, 1916 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 127. ур
ки, под
вок. Так
е м
сли пог
ные чы
чи пог
ные — и под
вок напад
некот
нщины умеют шэпт
с. замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. м. назарова от шкробот
Анны васильевны 1920 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
ться не умеют.
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. Е. в. Тростникова.
№ 129. От, друг
й чолов
к так
й ўр
чливый був
е. Он жэ не х
чэ, штоб на ког
ур
ки [наслать], а што-нибуть сказ
ў: «О-о! Як
й ты хор
шый ци к
е-што ў цеб
хор
— и всё! зр
зу чолов
ку ст
не пл
хо. А то шчэ погляд
ць да што-нибуть сам
про себ
под
мае.
с. Кочищи Ельского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. И. А. морозов от Крючко нины
Алексеевны, 1929 г.
1г. название человека, способного сглазить
2в. Сглаз — это воздействие словом
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
№ 130. Кор
ву покуп
ють т
кже. гов
рять: у
того чолов
ка не покуп
й! Потому як он
нехор
ший. чолов
же б
ти неплох
м, а глаз
плох
е, посм
тре, к
же, и ўсе.
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Е. зайцев от Брель
Антонины Антоновны, 1903 г.
глава 15
чи так
та такая падх
дит, и скот сур
чит.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. н. в. Борзаковская от Баш
лаковой макриды Петровны, 1902 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
3к. Бывает «плохая» минута, когда может сглазить любой
№ 132. в мян
и зим
й даилась кароўка. То лет дв
дцать там
наз
д был
. Ўзел
я
кувш
н малак
и пранисл
ёг
па в
лици. А плах
й чалав
к пагляд
л, пагавар
л чег
И прихаж
й, а у кар
мя разд
ть. Сур
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Баш
лаковой Екатерины Афанасьевны, 1916 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2в. Сглаз — это воздействие словом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 133. Быв
ют так
[люди], шо пр
дет, поб
чит и шось зд
мае, и почн
ца, п
— звур
чил. [нужно подождать, пока этот человека уйдет, ему вслед кидают угли.]
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. в. Белова от Есипчук
Антонины григорьевны, 1924 г.
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
№ 134. Кор
ўку куп
ли, тел
, и до х
ты привел
— пр
мо рав
. Сам
ж, гад
ка, про
дал
[и сама испортила]. Пр
ткие глаз
. Так он
[знахарка] пришл
, кус
к хл
ба взял
помол
лась Б
гу, ст
ла на кол
на, помол
лася; по спин
[коровки] провел
, за хвост
потяг
лову тре, сп
ну тре. наз
ўтра — як не б
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от зинкевича
демида Лаврентьевича, 1909 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1г. название человека, способного сглазить
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. от захарчук Агафьи
Сергеевны, 1904 г.
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 136. Пристр
т — хто под
мае, чи мо у яг
так
е глаз
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. от филипенко Елизаветы
Анисимовны, 1912 г.
Сглаз
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 137. ур
жэ сур
чыть, е так
е глаз
, што посм
трит и м
жэ сур
ка м
жэ под
йствовать [плохо]. То зав
ўка.
с. Старые Яриловичи Репкинского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. А. Б. Ключев
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
БРЯнСКАЯ ОБЛ.
№ 138. в е
глаз
так
е [о свекрухе]. Порос
ло порос
, а она прийшл
да поб
й же ур
к был большч
й, что три р
за н
до б
ло шепт
ть на свинь
, пок
ўсе
с. челхов Климовского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. Л. м. Ивлева от Стабловой Ека
терины фелотовны, 1904 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
№ 139. глаз плох
й. Ў нас м
вра, дак встр
тится — хоть верн
сь [домой]: плох
й чело
к так
й [могла сглазить]. Ў мен
свекр
ха был
. Як кор
ва т
лится, прийшл
, поб
ла, дак телёнок помр
. глаз
так
е, так
й глаз плох
видки ў их, или что?
с. челхов Климовского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. Л. м. Ивлева от Стабловой
Екатерины фелотовны, 1904 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
КАЛужСКАЯ ОБЛ.
№ 140. А вон надя раск
зывала. Там одн
ншчына пришл
[к другой]. Пород
вм
сте дет
й. «
льга, тво
ж надя ужэ как годов
лая, а мо
не прибавл
ецца, моя
никуд
не г
жа». эта д
вка как замет
лася, замет
лася. А они к адн
й б
бки ад сгл
зу,
к друг
й, к тр
тей. И вот как
я и помогл
. От, есть [глаз], сур
чливый, назыв
ють.
зу д
с. жерелёво (д. Козинки, 1,5 км от жерелёва) Севского р-н Брянской обл., 1985 г., зап.
в. И. харитонова от м. Анастасии николаевны, 1926 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
1г. название человека, способного сглазить
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
глава 15
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
КОТОРых
мАТь
двАжды
ОТЛучАЛА
ОТ
гРудИ
Представление о том, что дважды отлученный от груди человек (тот, кого
во младенчестве мать сначала отлучила от груди, а потом снова начала кормить
грудью) приобретает таким образом способность причинять вред окружающим,
в частно
сти, обладает «злым» глазом, хорошо известно в полесской традиции,
встречается в других славянских ареалах (например, у русских старообрядцев
Литвы (новиков 2009: 351)), особенно у южных славян (Раденкович 1995: 33;
Раденковић 1996: 54; Тодорова-Пиргова 2003: 109) — человек, которого дважды
прикладывали к груди, назывался
повтарак
повторче
или
(болг. (Бнм:
269; Българска 1994: 148)) или
(шумадия, вост. Сербия (Толстой 1997:
259)). в Полесье это представление наиболее распространено в западных и цент
ральных областях региона. двойное прикладывание к груди воспринимается как
патологическое удвоение энергии и связано с «иномирной» символикой двойствен
ности как раздвоенности, двойничества и отрицательной семантикой числа «два»
(Толстая 1999: 21—22). Повторное кормление грудью, как и двойное завязывание
пуповины (см. мотив
3г. Сглазить могут люди, которым дважды перевязывали
пуповину), двойной ряд зубов (см. мотив
3в. Сглазить могут люди, у которых
зубы в два ряда) осмысляется в традиции негативно, как и вообще любые повторя
ющиеся, дважды совершающиеся действия или ситуации (дважды сажать в печь
один и тот же хлеб; не доев одного куска хлеба, начинать второй и др.).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 141. Е так
е л
ди лук
вые, ну, як вам сказ
от, як рэб
нка одл
чыш од ц
и вон
льми пл
чэ, и пот
м зн
ву прэв
рнецца и да
груд
, то т
е б
дэ люд
на лу
вэй. вот воно б
дэ, гл
нэ на ког
с. Кривляны жабинковского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. А. Плотникова от
роки веры моисеевны.
1г. название человека, способного сглазить
№ 142. Прих
ди плохой чэлов
к, и н
тки на *кр
снах стан
вецца, як волосы на го
лове. Йе так
л
ди, кот
ры тильки посм
трят — и н
тки сп
таюцца. гов
ри, шо он
детстве] два раза грудь сос
л. Его от
мут, а он опять дорвёцца. это б
дэ плох
глаз у чэлов
ка. надо работу покр
пать свят
й вод
й. Если не пол
дицца, надо искать
чэлов
ка, шоб в
говорил.
с. муховец малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. г. н. Сорокина от грицук
Елены федоровны, 1908 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
7в. Освященные предметы, святая вода — лечение сглаза
Сглаз
№ 143. Як два р
зы грудь м
ты да
[т. е. после того, как отняла от груди, снова начинает
кормить], тэ л
дять вжэ, як дор
йдэ.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. м. м. гончаренко от Авдиюк
Ольги давыдовны, 1903 г.
3ж. Сглазить могут люди, «тяжелые на переход»
№ 144. [Кто может сглазить?] Як мал
й рэб
нок грудь сос
ть, а
нша мать нэ дал
зноў дасть [т. е. отлучит от груди и опять даст] — и вот ужэ той рэб
нок плох
й, глаз
у ёго нэхор
с. засимы Кобринского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от назарук марии
Сергеевны, 1927 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
№ 145.
сли мать пожал
е [отнятого от груди младенца] и др
гий раз грудь даст, тэй
к всегд
чи ў его так
е: вин врочл
с. Кончицы Пинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. Л. м. Ивлева от мартынюк
П.
1г. название человека, способного сглазить
№ 146. н
которые гов
раць, шчо як мать к
рмить рэбёнка гр
ддю да одл
чыть, а по
м ей *шк
да зр
бицца, то вон
опь
ть дасць, — то, гов
раць, шчо г
ты рэбёнок б
плох
чы, ўроч
с. хоромск Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. Т. А. Агапкина, А. Л. Топорков
от чурилович Раисы васильевны, 1924 г.
1г. название человека, способного сглазить
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 147. Приробл
ють так
Як да
[кормящая мать] дит
ти гр
ди, а пот
ву да
, то ужэ плох
той чолов
с. Симоничи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1986 г., зап. О. в. Санникова от зуевич
марии Канистратовны, 1916 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 148.
то быв
ють
чы так
плох
е. мо, што под
мае, поб
чыть — и пор
[говорят] зур
чыл. хай он нич
го не зн
е [не умеет колдовать], но под
мае чы по
чэ. А
зьме, в
зьме ни с т
го, ни с с
го
зн
чэ, зур
чыли. Под
вок, ур
нны челов
к, як ўсе [может сглазить]. То мать, тад
як два р
за ц
цку да
ла [ребенку]. Як ужэ не дал
, то не дав
й, хай пл
чэ. Он
ж не умр
. А то опь
дасть, — дак оно ужэ ст
не [урочливым].
чы пог
ны буд
ть ужэ, в
льми зур
А так
е, што згов
рвають
ки, шэптун
, одробл
ють. Пошэпт
ла — и отп
с. замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. м. назарова от Богданович
Антонины михайловны, 1914 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
1г. название человека, способного сглазить
глава 15
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
№ 149. Он
ж невинов
тое, т
ё дит
, а винов
та м
ти. От, он
не даст ему ц
цку, коб оно
ло. Пот
м т
е дит
ст
не пл
кати м
цно, ст
не ему шк
да, да он
де зноў ц
цку
ть, да зноў он б
де ссать. От, у тог
дит
тки б
дуть пог
чы. Як он выр
сте,
ког
-то погл
дне, гл
жэ што-то пог
ное зроб
с. замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. м. назарова от Кривицкой
Татьяны Антоновны, 1912 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» взглядом
№ 150. Кот
рым мать да
цку, а пот
м отним
е, не дасть, а пот
м опь
ть да
зноў —
вот то ўр
мо чалов
замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. в. Санникова от машчица
Тихона Андреевича, 1898 г.
№ 151. мне сур
чили сег
дни. ур
чили, кат
рые два раза гр
ди сце. Тэй ребёнок в
ми на
чы пог
ный. К
лись мо
й м
тце буў б
тько — штоб ни поб
, як кор
ва
лица! Так
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
№ 152. [дурной глаз бывает у тех людей, которых дважды отнимали от груди.] Если
мать дав
цку, да день-два [отнимала], а пат
тна начин
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. И. Серебряная
от
Сивак Александры Петровны, 1908 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
№ 153. [Люди с урочливым взглядом.] Очи нехор
шые. дит
род
цца, к
рмят его гр
дью, потом отучат, а потом снова дают. два раза кормит мать. То вр
дный челов
к ста
ни на худ
бу гляд
ть, ни на челов
ка. Йе л
ди, котор
е гомон
ть от
пристр
ка.
И помог
лося. эти люди не гляд
т п
рвые три дни, не гляд
т на молод
тину [на ново
рожденных детей и животных], а если посм
трят, то сначала на
гти себ
с. заспа Речицкого р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Л. чеканова от виноградовой
Лидии митрофановны, 1916 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
6д. Смотреть на свои ногти — оберег от сглаза
№ 154. [Ребенок, которого отняли от груди, а затем снова давали грудь, становится
чным».] Кал
так
чны чалавек пр
ту, а ты тчэш, трэ каз
Сглаз
Соль таб
кы на сар
А саб
кы — на прыстр
А хто сур
чэ — хай в
чы завол
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Л. н. виноградова.
1г. название человека, способного сглазить
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
6п. Охранительные формулы от сглаза: отсылание зла на сторонний предмет
№ 155. Ад гл
з, кат
рые атлуч
еца дв
раз
ад груд
й ат м
миных — той челав
к, як
слый, нагляд
т на каг
, ас
бенна на малад
е — ти на телёнка, ти кат
рая р
там
ца. Пристр
к уж
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Е. в. Тростникова от филон
марии федотовны, 1907 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 156. мама кормить грудьми, а патом бр
сить, а патом пажал
е и ў друг
й раз начнёт
карм
ть. То будзець дурн
глаз у челов
ка. И як вырасце, то ёму нельзя ни на что моло
е нельзя глядз
ць (на рабёнка, тялёнка и на малак
чужое глядзець), а то што-нибудь
абязательно случ
цца. малак
прападзець, кар
ва изд
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. н. в. Борзаковская от
ковой Ольги миновны, 1922 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 157. вот мать к
рмэ рабёнка гр
дью и ат
ме, и три дни не да
грудь. А пат
м па
жал
е и дасть. Так у ёго глаз б
де дурн
й. што ни р
дица малад
е — чы рабёнак, чы
тялёнак — там
рва неззя гляд
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от Козы
ревой Анны Степановны, 1908 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 158. Тэй дыт
ны в
чы шк
дять, шо м
ты два р
за ц
цку дав
ла. Отн
ла дыт
ну,
вон
пл
чэ. мать *шкод
е, да
зноў, а то — нэм
жна! вон
на всэ б
дэ ур
лыво.
глава 15
с. Красностав владимир-волынского р-на волынской обл., 1986 г., зап. в. И. харитонова
от Пилипюк Анастасии харитоновны, 1912 г.
1г. название человека, способного сглазить
№ 159. Если м
ты два р
за дае гр
дь [отнимает ребёнка от груди, а потом вновь к ней
допускает] — та дит
читы [приобретает способность сглаживать].
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от Полупенко
марии Кондратьевны, 1924 г.
р., и Лийник Любови Адамовны, 1947 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 160. Кол
ты да
дыт
ни дв
зы ц
цки, то та дыт
на вжэ врэд
ть всёму. И
дем, и скот
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Л. д. Ильчук от Кирилюка
Петра Ефимовича, 1923 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 161. Повр
чыть. Кол
маты *год
е дит
ну, а п
тим отрыв
е вид груд
, то та дыт
на може повр
чыть, як под
вица на ког
сь, так т
чолов
ку будэ шось.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. д. Якушева.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 162. Е так
ти, што пок
нець корм
ти, одлуч
е корм
ти, а он
ць, то вон
*шкод
цку, то так
дные на глаз, глазн
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов.
1г. название человека, способного сглазить
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 163. Кол
мать однял
дит
од груд
, а вин с
льно пл
каў, а та пожал
ла и дал
ську, то та люд
на стане с зл
ми оч
штоб одроб
ть [снять порчу], бер
свяч
ну в
ду и т
ей [отваром травы «тоя»] умыв
юцца. Или полож
ть дыт
ну под
локом [потолочной балкой], переступ
ть чэрэз
го и пл
нуть тры раз
. м
ты бэр
бку и
вытирает лицо ребенку и к
же: «Як
пород
ла, щоб так
и отход
ла!» Як хто
похвалит ребёнка, трэба казать: «Соль тоб
да печ
на з тво
ми оч
ма», щоб не на
с. Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Е. Л. чеканова от
миколаенко марии Тимофеевны, 1908 г.
1б. название излечения сглаза
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
Сглаз
7в. Освященные предметы, святая вода — лечение сглаза
6г. Плевать — оберег от сглаза
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
7к. вытирать подвергшегося сглазу женской одеждой, трусами — лечение сглаза
7р. Переступать через… — лечение сглаза
№ 164. [Кто может сглазить?] Як мал
нько дит
тко мать отлуч
е од груд
й, ск
дам». А возьм
да др
гий раз да
, то вона [ребенок] в
растет и ўрэд
т на л
дях до
рости, як под
мала [что-то плохое]. у ных так
чы. Як одл
чыш, не дал
раз,
с. журба Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Е. Б. владимирова в 1981 г.
от Лисовской Екатерины филимоновны, 1910 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
№ 165. [человек с урочливым глазом.] гов
рять, шо як к
рмить мать реб
нка да оторв
от груд
гий раз ему грудь да
ные глаз
с. Игнатполь Овручского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. А. Б. мороз от жолудь
марины михайловны, 1913 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
№ 166. зур
два р
за ц
цку сцэ [грудной ребенок]. То волш
бник м
жэ буть,
ведьм
р. Он так
мол
тву зн
е, шоб молок
ум
с. Игнатполь Овручского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. А. Б. мороз от Рахватской
Ирины Антоновны, 1903 г.
11 Колдун насылает порчу, болезни на людей, скот (реже — снимает порчу)
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 167. [О человеке, которого сглазили, говорят:] прым
ўка нап
ла. Прым
ўку [на
водит человек, которого в детстве мать дважды отлучала от груди. Когда проходишь
мимо такого человека, то, чтобы он не испортил, надо смотреть на свои ногти].
с. великий злеев Репкинского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. А. в. гура от Тка
ченко Прасковьи Ивановны, 1928 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
6д. Смотреть на свои ногти — оберег от сглаза
цьку у м
тки, ўру
чливы очы б
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Баран ульяны
васильевны, 1917 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
№ 169. [у кого может быть «дурной глаз»?] Кормит женщина грудью дитя, аткид
еть [отнимает от груди], а тад
жаль ст
не — абр
тно станет кормить. Т
е б
де дит
[«урочливое»], як в
расте. нельзя ему дыв
цця ни на шо — [все испортит, погубит
глава 15
взглядом]. Т
льки в бал
ту дыв
сь, шоб ж
бы пад
хли. А як на курч
т тых под
ця, то и пад
хнут.
с. дягова менского р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. в. Тростникова от фещенко
феодосьи марковны, 1906 г.
1г. название человека, способного сглазить
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
КОТОРых
зуБы
двА
РЯдА
зубы, наряду с волосами и ногтями, в славянской традиции связаны с жизнен
ной силой, здоровьем, магическими способностями (например, по севернорусским
поверьям, знахарем или колдуном может быть только человек, у которого целы
все зубы), а двойной ряд зубов, как и любое удвоение, осмысляется как признак
демонической природы. в Полесье данный мотив известен только в волынской
обл. Однако демонические свойства людей, имеющих двойные части тела (два
ряда зубов, две души, два сердца, два завитка волос на макушке), широко известны
карпатской (хобзей 2002: 78, 145), польской и южнославянской традициях и свя
зываются обычно с двоедушниками, из которых после их смерти происходит ряд
мифологических персонажей, например упыри, ходячие покойники (Левкиевская,
Плотникова 1999: 29—31; усачева 1999: 361).
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 170. это, зн
ете, у ког
в два р
да з
бы е, то той, коб вин и ни хот
л сгл
зить, вин сгл
зить, бо кр
ў у нёго так
, з
бы ў два р
да. То ўжэ той чолов
к, што ни поб
— пог
но
будэ. у нас бул
тут одн
нка, то як вот кол
тымо м
сло, вон
пр
дэ поб
чить — хош
бы ты ўмэрл
колот
ни скол
тыш. То он
харка, то у нэй кр
ў так
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от Ива
нисик марии Протасьевны, 1900 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3д. Сглазить могут люди, у которых особая кровь
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 171. ур
ки-то — хтось так
, нед
бра кроў у нэг
бо з
бы [в два ряда], то
то так
чат. вон
и не х
чат так ур
лэ ўжэ вин так
пог
ний: так
кроў чи так
чи — вида ёго зн
э што
ну ўроки тр
ба каз
ти — т
жэ так тр
ба мол
тыся «Отчэ
наш» да т
жэ так само прос
ти [как от витра] да казати: «да ид
тэ
ти ур
кы на со
ки, на кот
, на сор
ки. Сор
ки будут кр
каты, коти — м
ўкаты, соб
ки — брех
жый (там хтось) б
дэ всю н
чэньку сп
ти. Як вих
дыть батюшко на Йордань,
так г
споды тэб
р
доньку дай». да тр
ба три раз
так помол
тыса, дай т
жэ «Отчэ
наш» як кончитэ, каз
ти. да тр
ба, як т
и ур
ки говор
ть, да на тог
дытюк
ку так
Сглаз
[ладонью вверх] полож
ть: чи на пл
чо, чи на г
лову, чи на шчо. да тр
ба *пох
хаты
за *ком
рчык ёму, ў рук
ўчыки. да так и р
блять.
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
3д. Сглазить могут люди, у которых особая кровь
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
КОТОРым
двА
РАзА
ПЕРЕвЯзывАЛИ
ПуПОвИ
мотив двойного перевязывания пуповины как причины «злого» глаза у человека
зафиксирован в полесских материалах только в волынской области. Перевязывание
пуповины осмысляется как акт окончательного отделения младенца от матери и
чала его самостоятельной жизни, во время которого ребенок на
всю жизнь наде
ляется желаемыми качествами и будущим профессиональным умением. Поэтому
в родильном обряде акт перевязывания пуповины строго нормирован (Кабакова
2009: 353—354), а отклонения от нормативного сценария могут негативно повли
ять на жизнь ребенка и его способности. двойное перевязывание пуповины, как
другое повторение одного и того же действия (также, как двойное прикладывание
груди), воспринимается как патология, являющаяся причиной негативных свойств
у человека, подвергшегося такой процедуре. См. также мотив
4. Плохая судьба
настигнет человека, если ему при рождении дважды перевязали пупок.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 172. Але мой дид был так
[глазливый]. вин сиб
ж не в
рог, но ём
два раз
вья
ли п
па и з
бы у ёго б
ли в два ряд, то ём
сказ
л зн
хор, бо вин
здил спици
до зн
хора: як зар
дица, да трэб, штоб як под
вица, то р
ки так [щепотью] д
лай. Або
под
вица — зд
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от Ива
нисик марии Протасьевны, 1900 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
3в. Сглазить могут люди, у которых зубы в два ряда
6е. Складывать пальцы щепотью — оберег от сглаза
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
КОТОРых
ОСОБАЯ
КРОвь
Поверье о людях с особой кровью, которые из-за этого обладают свойством
сглазить, известно только на западе Полесья (Брестская, волынская обл.) и име
ет параллели в карпатской традиции, где совпадение/несовпадение «по крови»
глава 15
носителя сглаза и потенциальной жертвы считается причиной вредоносного
воздействия (АА). на Русском Севере полагали, что результативность лечения
зависит от того, совпадает или нет «по крови» или по цвету волос знахарь и
боль
— помогает только лечение «по крови», в противном случа говорят, что ле
чение «пришло не по крови» (знатки 2016: 111, 141). Имеет значение совпаде
ние/несовпадение людей «по масти» (по цвету волос) или цвету глаз — человек
более темным цветом волос (или глаз) может сглазить имеющего более светлые
волосы (глаза). этот мотив укладывается в общее представление о механизме
сглаза как вредоносного действия, ведущего к символическому отъему жизнен
ных сил теми, кто сильнее, у тех, кто слабее. Кровь как субстанция и воплощение
жизнной силы может различаться по этому качеству у разных людей, а степень
наделенности человека энергией имеет зримое воплощение в цвете волос или
глаз.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 173. Акур
т г
то б
ло на П
ску д
ло. То я каж
[соседке]: «чы вы пож
нэтэ до д
на об
д до
ты кор
вы чы не?» А вона кажэ: «Ай, м
сыть, не, не пожэн
м. А тво
-то
кор
ва спок
йнэнька. в
зьмэш вид
рцэ и пр
йдэш, и в
доиш». А я каж
: «А скуль ты
еш, шчо моя кор
ва спок
йнэнька?» Прыйшл
я, прыгнал
ю кор
ву ў хлиў
йи нэ в
доила. Од г
того сл
ва, шчо вон
сказ
ла, шчо «спок
йнэнька» [корова
испортилась]. Так
й чолов
к, ў йим так
рти е
е, сам
с. Кривляны жабинковского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. А. Плотникова.
2в. Сглаз — это воздействие словом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 174. Ото р
ньше каз
ли, шо у ёг
кр
пше кр
ў, а у м
нэ сл
бше, он м
жэ споўр
, чи кор
ву.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Архипов.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 175. [Кто может наслать сглаз?] чолов
к род
тся г
таки, у яго кр
ва так
я, у яго глаз
так
го не зд
с. Одрижин Ивановского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. м. Бранина от Трушко Ана
стасии Ивановны, 1913 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» взглядом
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
КОТОРыЕ
ЕдЯТ
ПЛОды
КОжуРОЙ
довольно редкий мотив, связанный с пищевым кодом и культурными норма
ми потребления тех или иных видов пищи, в полесских материалах зафиксирован
одном селе. Предписание есть некоторые плоды (прежде всего семечки, орехи,
Сглаз
чеснок и под.) без кожицы или кожуры, очевидно, связан с отношением к очи
щенной пище как к окультуренной, человеческой, тогда как неочищенные плоды
воспринимаются как «дикая» неокультуренная пища. в то же время у южных сла
вян и на Карпатах полагали, что именно неочищенный чеснок способен защитить
от сглаза и злых сил — именно такой чеснок, головка которого состоит из одно
го зубчика, носили в качестве амулета. верили, что такой чеснок говорит чело
веку: «Ти
мне чува’ от нокта, а jа ћу тебе од ока и урока» [Ты меня спас от ногтя,
тебя — от
глаза и сглаза] (серб. (дучић 1931: 311)). на Карпатах было принято
в Сочельник есть неочищенный чеснок, чтобы защитить себя от злых сил.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 176. Б
дут так
чи паг
ные, што ес
со шк
рой. шо за шк
ркаю нельз
есть с
мечки, ар
хи [и т. д.],
тром пр
жде н
до ум
ця и аткус
ть хл
ба. хлеб ед
м со шк
рой. надо хл
ба укус
ть. Ег
о в
се мы потреблям, и к
жу [корку], и м
со, так Бог дал,
ред ел
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Какорина от мак
сименко варвары михеевны, 1918 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
, «
ТЯжЕЛыЕ
ПЕРЕхОд
выделение особой формы сглаза как перехода кому-то дороги лицом,
имеющим «поганые» глаза, зафиксировано всего в трех областях Полесья —
Брестской, житомирской и черниговской. При этом представление о переходе
перед кем-либо дороги как способе лишить это лицо удачи, благополучного пути
широко известно в славянских традициях (ср. приметы о переходе дороги жен
щиной, человеком с
пустыми ведрами, зайцем, предвещающие путнику неудачу,
трудности, несчастье). Обращает на себя внимание черниговское представление
специфической категории людей, «тяж
лых на пэрэх
д», встреча с которыми
на дороге вызывает последствия (неудачу, болезни, неприятности), описываемые
в терминологии сглаза:
прыстрыткое будэ
(брест.). Похожие формулы, описы
вающие данную категорию «опасных» людей, хорошо известны в карпатских
говорах. выражения
чоловiк, шо ни добрий на перехiд
поганий на перехiд, злий
на перехiд
употребляются по отношению к людям, которые могут навредить дру
гим, перейдя перед ними дорогу (хобзей 2002: 182—183). в категорию сглаза
это явление можно включить по двум причинам: способность быть «поганым
на
переход», как и обладание «злым глазом», не зависит от личной воли человека
и воздействует спонтанно, непреднамеренно. в гуцульских говорах встречается
противоположная по семантике формула:
добрий на перехiд
— о человеке, встре
ча с которым приносит счастье. Ср.
также болг.
лоша среща
«плохая встреча»
(Толстой 1997: 259).
глава 15
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 177. Як ид
хтось, нэ трэ дор
гу ём
пэрэход
ти — в
м можэ пл
хо б
ти — прыс
ткое шо б
дэ.
с. Радеж (новолесье) малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Т. в. Козак.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 178. звур
чить, сгл
зить. Пэрэшл
вы ком
дор
гу — уж
ем
неуд
ча. Очи так
, по
ные йе. А щоб не сгл
зили, бул
ўку у к
фту заткнуть тр
ба. А у рэбьёнка тр
ба распа
нку пэрэвэрн
сво
чкой обт
рла — вр
коў бо
де.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. И. г. Безрукова
от Бойчук Анастасии Сергеевны, 1910 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк
5в. Острые, коючие предметы, растения — оберег от сглаза
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 179. [Если не идет работа,] хтось дор
гу пог
ный пэрэш
ў, як шла снов
ть. [Работы
не оставляли] — м
тай.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. в. Белова
от
захарчук маланьи Александровны, 1930 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 180. Есть на пэрэх
д л
ди тяж
лы. Перэйд
дор
гу — б
де паг
но. [Соседка рас
сказчицы такая «тяжелая на переход».] Я шла ў л
ўку, д
ўка переб
гла дарогу, и я
ла и болела полгода.
с. великая весь Репкинского р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. э. Будовская
от
жовнер Антонины федоровны, 1901 г.
гЛАзИТь
мОгуТ
БЛИз
Ецы
Близнецы в мифологических представлениях (и не только славянских) являют
ся символом и воплощением двойничества, удвоения, имеющего отрицательную
семантику. Появление близнецов во всех славянских культурах признавалось не
желательным, т. к. это было плохо для семьи и всего села, где они родились. Ср.
от
сюда повсеместный запрет беременной есть что-то сдвоенное, сросшееся, напри
мер сросшиеся плоды, чтобы не родить близнецов (Толстой 1995а: 191—192).
Полесье представление о том, что близнецы обладают способностью к сглазу,
известно всего в одном тексте.
Сглаз
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 181. Большынств
чы ур
чат, с
рые не ур
чат. И большынств
е ур
чат,
кот
рые двойнятко рожд
юцца. [у нас говорят] чы зур
чыў, чы згл
зиў.
с. Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
гЛАзИТь
мОгуТ
ЛЮдИ
РОдИвшИЕСЯ
РуБАшКЕ
Согласно общеславянским поверьям, люди, родившиеся «в рубашке», обла
дают надприродными свойствами, как положительными (в.-слав., чеш., словац.,
македон., черногор.) так и отрицательными (запад Южной Славии, пол.), благода
ря рождению в «одежде» (околоплодный пузырь, в котором рождаются некоторые
дети, обычно называется терминами с семантикой одежды — «рубашка», «сороч
ка», «шапочка», «чепец») и, следовательно, изначальной природной защищенно
сти (Плотникова 2009: 489). Кроме того, здесь так же, как и в предыдущих моти
вах, присутствует тема удвоения, двойственности новорожденного (ребенок и его
околоплодный пузырь). Рожденные в «рубашке» становятся полудемониче
существами: колдунами, вампирами (хорват., кашуб.), а девочки — ведьмами или
морами — существами, душащими по ночам людей (Босния). чтобы избавить та
кого ребенка от участи вампира, следовало «сорочку» сжечь, а пепел дать ребенку
выпить с водой, когда ему исполнится год (Biegeleisen 1927: 268—269). в полес
ских материалах представление о рождении «в сорочке» как причине «злых» глаз
у человека встречается всего в одном тексте из Ровенской обл.
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 182. [человек, родившийся в чепце (у чэпц
), имел злой глаз:] р
дицца люд
сли она на ког
гл
нэ, так уж
вин до хаты пр
дэ и умирае.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова от цесарь
Евдокии Артемовны, 1923 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
ывАЕТ
ПЛОхАЯ
мИ
уТА
КОгдА
мОжЕТ
СгЛАзИТь
ЛЮБОЙ
Представление о «плохих» минутах, когда любой человек может кого-ни
будь сглазить, тесно связано с аксиологией времени и его отрезков — дней ча
сов, минут, наделяемых прогностическим значением (Толстая 1999а: 94—95).
Полесье данный мотив распространен довольно слабо и спорадически встре
чается в
Брестской, гомельской, Киевской и Калужской областях. Единицам вре
приписывается
позитивное или негативное качество и способность влиять
глава 15
человеческие поступки, совершаемые в этот момент. Подобные представления,
в той или иной степени известные во всех славянских традициях, были сформи
рованы под влиянием средневековых календарных списков «плохих» и «хороших»
дней, составленных для каждого месяца и заимствованных славянами в первые
века христианства. в Полесье известны рукописные календари, содержащие по
добные списки. Считалось, что человек, родившийся в «плохой» день, будет не
счастлив всю жизнь, а заболевший в такой день умрет (Толстая 1998: 477—493).
другим представлениям о «хорошем» и «плохом» времени, сглазить может
тот, кто «в такую минуту родился, не в хорошую» (русские старообрядцы Литвы
(новиков 2009: 363)), и тот, кому ангелы, наделяющие новорожденного долей, при
судили такую судьбу: «это несчастный человек, он родится в такое время, его уже
так судьи осудили, потому что как человек родится, то 12 ангелов-судий судят его
хате на
окне, кем он должне быть… он уже родится с погаными очами, он в
этом
не повинен…» (гуцул., шухевич 5: 218—219).
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 183. О, то так
ўрочлива. мин
та так
був
жэ зур
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от Баран
устиньи григорьевны, 1907 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
1г. название человека, способного сглазить
КАЛужСКАЯ ОБЛ.
№ 184. [Когда и как можно сглазить?] А это так
й час быв
ить и так
я мин
та. в так
ту в час
жэш — и сгл
с. жерелево (д. Козинки, 1,5 км от жерелёва) Севского р-на Брянской обл., 1985 г., зап.
в. И. харитонова от Евстратовой Александры васильевны, 1922 г.
2в. Сглаз — это воздействие словом
IV.
БъЕ
Ты
СгЛАзА
гЛАзу
ПОдвЕРжЕ
РЕБЕ
ОК
мОЛОд
ЯК
СКОТА
в полесской культуре, как и во всех славянских традициях, дети, как и мо
лодняк скота, относятся к категории существ, наиболее подверженных сглазу (как
любой опасности), в силу незавершенности для них состояния перехода, а также
таких качеств, как присущия детям мягкость, незрелость, слабость, которые со
относятся с недостатком жизненных сил и уязвимостью (см., например (знатки
2016: 118—119)). Особенно это относится к новорожденным (о.-слав.), еще не
щенным (о.-слав.), а также к детям до сорового дня жизни (когда у них еще нет
Сглаз
своего ангела, болг. (Бнм: 414)). чаще всего особо уязвимыми для сглаза и пор
чи считаются дети, у которых еще нет зубов (в.-слав.) или молочные зубы еще
сменились на постоянные, поскольку появление зубов (особенно постоянных)
непосредственно связано с ростом жизненной силы, крепости ребенка и его сим
волическим «отвердением» (усачева 1999в: 259—262).
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 185. не зн
сять рэбьёнка на
лицу, шоб не наўр
чили. зн
сять — як з
би нарас
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк
гЛАзу
ПОдвЕРжЕ
ЛЮдИ
жИвОТ
ыЕ
РОдИвшИЕСЯ
ПРИ
мОЛОдОм
мЕСЯцЕ
новолуние как переломный, пограничный период (особенно первая четверть
новой фазы луны) повсеместно у славян считается трудным временем, неблаго
приятным для начала какого-либо дела (пахоты, строительства нового дома, ква
шенья капусты и пр.), а особенно для зарождения и развития новой жизни (ср.
преты при молодом месяце сажать курицу на яйца, высаживать растения, сеять
лен, отнимать ребенка от груди). этим объясняются представления об отрица
тельном влиянии молодого месяца на всех, кто находится в состоянии перехода,
особенно на беременных и новорожденных. Приплод скота, появившийся на свет
в новолуние, считается принадлежащим волку или ведьме (чернигов. (Белова,
Толстая 2004: 148—149)). в настоящих материалах имеется всего одно свидетель
ство того, что наиболее уязвимыми для сглаза представляются люди и животные,
рожденные «на молодику». Подобное представление известно и в других славян
ских ареалах, например у русских старообрядцев Литвы (новиков 2009: 351, 353)
болгар (Белова, Толстая 2004: 149), у которых также считалось, что рожденный
молодой месяц сам обладает «плохими» глазами и способен сглазить (Тодорова-
Пиргова 2003: 109).
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 186. штан
ми обтир
ють [корову], к
жуть, шоб ур
коў не бо
лось, от був
е ж
кор
ўа так
ур
члиўа, и худ
бина и люд
на, як на молодик
дицца, дак ур
члиўа.
хто загл
не, где кор
ўа е
уж
юой не пройдёт. дак тр
ба штан
ми обтир
ть.
мье.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Павленко
ульяны Леоновны, 1908 г.
глава 15
1в. название человека/животного, подверженного сглазу
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5е. мужская одежда (штаны, пояс) — оберег от сглаза
гЛАзу
ПОдвЕРжЕ
РАБОТА
ОСОБЕ
нн
ПРЯдЕ
ИЕ
ТКАчЕСТвО
Традиционным объектом сглаза в полесском регионе считается важная для хо
зяйства домашняя работа, ведущая к умножению блага и находящаяся в процессе
выполнения, незавершенности, что сближает ее со всеми объектами, находящими
ся в стадии перехода, а значит, и особой уязвимости для сглаза и порчи. Отсюда
опасность оставлять на какое-либо длительное время (на ночь, на праздники,
лето) недоделанную, незавершенную работу (например, недоделанную основу,
недопряденную кудель или недотканное полотно, оставленное на ткацком станке).
Работа, как и сам работник, подвергшиеся сглазу, теряют характерный набор ка
честв, определяющих ее успешность: сноровку, умелость, легкость, быстроту вы
полнения и качественный результат, отсутствие травм, недомогания и усталости
во время работы, отсутствие огрехов и брака — последнее особенно важно для
ткачества, технологически сложного и утомительного процесса, огрехи в котором
(частый обрыв нити, спутанная основа) приводят к изготовлению бракованного
полотна. в Полесье в течение большей части XX в. еще сохранялась традиция
прясть льняную и шерстяную пряжу, а также ткать полотно в домашних условиях,
поэтому опасность сглаза этого вида работ на всех стадиях их выполнения остава
лась вполне актуальной, о чем свидетельствует значительное количество тек
стов,
также запретов и предписаний, регламентирующих эти работы во избежание
сглаза и порчи. Кроме этого, среди работ, подверженных сглазу, упоминаются сби
вание масла, забой скота, реже — посадка огородных культур.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 187. м
на [оставлять недопряденную кудель], але шоб нехт
не б
чыв, бо навр
чат,
але л
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. в. н. михайленко.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
гЛАзу
ПОдвЕРжЕ
ЛЮдИ
СКОТ
СОСТОЯ
ИИ
ПЕРЕхОдА
ЕвЕСТА
БЕРЕмЕ
нн
АЯ
Категория лиц, находящихся в состоянии перехода (особенно невесты, бере
менные и роженицы), считается наиболее уязвимой для сглаза во всех славян
ских традициях, в том числе и в полесской (Левкиевская 2009: 599; Бнм: 414).
Сглаз
Профилактика сглаза для этой категории заключается в стандартном для всех сла
вян наборе оберегов, которые должны постоянно носить с собой эти лица. Сюда
входят амулеты, состоящие из соли, хлеба, кусочка кирпича от печки, уголька и
а также острые и колючие предметы — иглы и булавки, которые втыкались им
одежду (иногда крест-накрест, что усиливало их охранительную силу), нож, ко
торый затыкался за пояс. Столь же подвержена сглазу корова в период после отела,
поэтому в профилактических целях повсеместно запрещалось отдавать что-либо
из дома, чтобы не отдать с этой вещью молочность коровы, а самому животному
рога или хвост привязывали различные амулеты, отвращающие «злой» глаз.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 188. С печ
наск
бит кам
ньчикоў, хл
ба, с
ли и н
сит с саб
й [беременная от сглаза].
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. О. Толстихина
от
гриб Елизаветы Семеновны, 1902 г.
5а. Амулет — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
гЛАзу
ПОдвЕРжЕ
СКОТ
КОРОвА
ЕЕ
мОЛОКО
наиболее обширная группа полесских текстов, посвященных сглазу, касается
сглаза скота, прежде всего коровы и ее молочности, гораздо реже — других домаш
них животных (свиней и коз), что лишний раз подтверждает высокий статус коровы
крестьянской картине мира как главной производительницы блага — молока и
мас
ла. Корова наиболее подвержена сглазу в день отела и в период пребывания на пастби
ще, поэтому с этими ситуациями связано наибольшее количество оберегов, в том чис
ле заговоров на предотвращение сглаза и его излечение (Полесские 2003: 443—477).
молоко, как самый ценный продукт жизнедеятельности коровы, символически связан
с ней как часть с целым, поэтому вся вредоносная сила сглаза, направленная на надо
енное молоко, непосредственно отражается и на корове. нормы поведения, связанные
с молоком (особенно во время доения коровы, проноса молока по улице, передачи
молока постороннему лицу), в полесской традиции строго регламентированы (необ
ходимость покрывать/закрывать надоенное молоко, прятать от чужих глаз, добавлять
в него соль при проносе по улице или передаче другому человеку, запрет давать что-
либо из дома в день отела, чтобы не отдать молоко), а способам возвращения молока,
утраченного после сглаза, посвящено значительное количество нарративов.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 189. у Коп
цынэи кор
вы на р
гы [были навешны]
голь, кырпыч
на. зав
рнёто
в тр
почку, там и силь, и уг
лле, и кирпыч
на. То, м
сыть, од згл
зу, шоб ныхт
нэ
глава 15
згл
зыв. Як стрыл
е (як пэрэкыд
еця, вал
еця кор
ва), то р
блять «сороку» [«сорочьи
лапы» из ниток], накладають на р
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Авдиюк Ольги
давыдовны, 1903 г.
5а. Амулет — оберег от сглаза
7д. «Сорочьи лапы» — лечение сглаза
V.
БЕ
ЕгИ
ЕдмЕТы
ОТ
СгЛАзА
набор охранительных и профилактических средств, использовавшихся
Полесье от сглаза, является частью общеславянских оберегов, применявших
ся для защиты от этого явления. Сюда относятся предметы с семантикой отгона
опасности, ее нейтрализации, символического обезвреживания и уничтожения,
отвлечения на другой объект. наиболее известными средствами защиты от сглаза
были освященные предметы (хлеб, соль, ладан, мак, свеча, травы, вербные ветки)
и святая вода, которые могли использоваться в комбинации с другими оберегами,
например острыми, колючими предметами (чаще всего — иглой и ножом), способ
ными символически обезвреживать опасность. маленькие кусочки освященных
предметов, будучи зашитыми в мешочек или в тряпочку, служили амулетами для
людей и скота. в такие амулеты могли добавляться и другие предметы с
охрани
тельной семантикой, например уголь и кусочек кирпича от печки с их символикой
огня или домашнего очага, а также глаза убитой мыши, которым приписывалась
способность отвращать чужой «злой» глаз.
Как и в других славянских традициях, в Полесье широко применялись в качестве
оберегов металлические предметы, обычно сочетавшие семантику крепости, твер
дости металла с дополнительной семантикой, что увеличивало силу охра
нительного
средства: остротой иглы или ножа, способностью замка закрывать охраняемое про
странство. для защиты от сглаза, равно как и для избавления от
него использовались
мужская и женская одежда (мужская и женская рубахи, юбка и
особенно ее подол,
мужские штаны, ширинка и пояс от них). Одежда соотносилась с человеческим те
лом и заключала в себе мужскую и женскую плодородную силу, поэтому наделялась
способностью отвращать опасность (особенно те части одежды, которые соотноси
лись с гениталиями). детородная функция гениталий объясняет их апотропеичес
кую семантику не только в славянских традициях, но и во всех мировых культурах.
Поэтому в Полесье оберегом от сглаза могло служить как непосредственное обнаже
ние, так и символическое изображение коитуса в виде кукиша.
Особую группу оберегов от сглаза, широко применявшихся в Полесье, пред
ставляют собой орудия ткачества (как правило, ниты), а также остатки нитей осно
вы (т. н.
отворотные нитки
Изредка в качестве оберегов от сглаза в Полесье использовались ритуальные
предметы, символизировавшие троицко-купальский календарный цикл, — ку
пальский венок и троицкое деревце. Спорадически в качестве охраны от сглаза
Сглаз
могл
а и
спользоваться Юрьевская роса (роса, собранная утром в день св. георгия
Победоносца), наделявшаяся особой магической силой. в единичных случаях охра
нительная функция приписывалась лошадиному путу (веревке, которой спутывали
ноги лошадям при выпасе), которое могло символически спутывать опасность.
муЛЕТ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Одним из повсеместно распространенных оберегов от сглаза и порчи в полес
ском ареале был амулет — маленький мешочек с апотропеями, который человеку
(чаще всего — ребенку) подвешивали к нательному кресту, пришивали к вороту
одежды или клали в карман, а корове вешали на шею, привязывали к рогам или
хвосту, вкладывали в отверстие, высверленное для этого в роге, с помощью воска
прилепляли к шерсти. Охранительная действенность амулета усиливалась комби
нированием оберегов — в него обычно клали несколько предметов, каждый из
ко
торых являлся самостоятельным средством защиты. для Полесья, как и для всей
восточнославянской традиции, обычными составляющими амулета были: щепотка
соли, осколок кирпича от печки, кусочек угля, крошки освященного хлеба (про
сфоры или пасхального кулича), реже — иголка (как острый и железный пред
мет), мышиные глаза, ладан, воск, кусочек материи красного цвета. Иногда амулет
состоял из одного охранительного средства, чаще всего из освященных соли или
хлеба (подробнее о славянских амулетах см. (Толстой 1995б: 105—106)).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 190. Як выгоняють пэршы дэн скот
ну, як прот
вицьця кор
ва, тр
ба йей тр
хэ
ба, угл
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 191. на рог
кор
ве в
шаюць в
злик з с
лью, штоб ур
ки ни станов
лись. Пов
и так и х
дзиць, пок
сам
дзе поцер
с. дяковичи (д. Лутовье) житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. н. м. Яку
бова
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 192. [Амулет] ўлеп
лы ў ш
рсць [корове]. Бо як на рож [т. е. рог] прывъяж
, то
бы сам сорв
ць. Прыв
зывали ср
чэньской св
чкы тр
шки, трошки л
того, туўда к
даюць свич
ну с
ль, шчо на П
ску светили, тр
шки ў
голя, то уж
хто йд
та и ўжэ як хт
йд
та и на кор
ву позир
е, то хоз
йка ўж
жэ: «Соль
глава 15
печ
ма с тво
ма лихма оч
ма, а з
слонка ў пл
чы, шчоб не прист
ли да моёй кор
речы». Ето так гов
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. А. Агапкина от шур
Соломеи Сазоновны, 1896 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
№ 193. зашыў
ецца тр
шки ўугол
ночки, тр
шки кирпяч
ночки, тр
шки с
ли, дит
на ш
ю ў
шали. нос
ло дит
при саб
ўсегд
. И хр
шчынка. Ў
шали дит
ти, штоб уж
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Стель
мах зинаиды марковны, 1900 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 194. [От уроков] дит
ти м
ленькому песч
нку и голичку, кр
шочку хл
ба, кр
ку с
ли [завернуть в тряпочку и положить в колыбель].
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
5в. Острые, колючие предметы. растения — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 195. Бэр
ть г
лля [уголь], бэр
ть иг
лку, бэр
ть хлиб и закр
тють ў *л
точку — пыд
голову пыкл
жэ штоб не сгл
зил. Аб
так св
рху г
лку т
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова.
5в. Острые, колючие предметы. растения — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 196. [После отела] давалы кар
ви к
шать анэц [артос], шчоб она сч
стиласа. это
кагда пр
воды,
то п
сле Паски та нед
ля Проводная, то свят
нэц. И прив
зывалы
жуть кор
ве, то уж
никт
чить кор
ве.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
№ 197. Як кор
ва хор
шая, то лов
лы ныш [мышь] и
чы зав
зывалы у латочку да по
шуть на р
ги — уж
нихт
не поур
чыть. у рог серебр
ть. Одр
жуть кус
то серебр
ть — никто молока не одн
Сглаз
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5г. металлические предметы — оберег от сглаза
5у. мышиные глаза — оберег от сглаза
№ 198. в
шалы на р
ги *час
ми, е л
ди, шо згл
зять. [Если корову сглазят, то] возь
ть с
льку и г
лля [угли] и ў *л
точку, и привь
жуть к
ло рог
ў ля голов
. И то самэе
ю вяз
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова от ходневич
Анны Карповны, 1905 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5т. Соль — оберег от сглаза
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 199. Як виг
няем худ
бу, ў п
рши раз, то на рог прыв
звають так
. Отр
жуть *сыр
го так
го полотн
, то туд
жуть соль,
голь, хлиб, шоб не бо
лося вр
ку.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. н. Толстая
от
Бойчук надежды григорьевны, 1914 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 200. Кол
сь вй
шали хл
ба свяч
ного, и соль у шмат
ночка да нав
шают на рог
[от уроков].
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Б. Ключевский
от Богайчук надежды Кирилловны, 1939 г.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 201. Когда куп
ют л
шадь или кор
ву, то обм
ниваюца хл
бом, шоб рук
ю пошл
Е хлеб, кот
рый печ
т у п
чке и заб
дут, — незаб
тный — дають кор
ви или л
шоб заб
ла сво
дом
вку в люб
й час. до рог
в печ
ну, к
клочку и вуг
лину в печи,
шоб корову не вр
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. н. С. Богайчук.
№ 202. на осн
ву не бр
ли, она не м
цна. [Из первой пряжи] на п
ршого дитя пел
нку
ли. у пелёночку у кут
чек зав
же пэч
ну, вугол
ну, кр
сной материи тр
шку, шоб
коў.
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. в. Белова от шмаюн
марии Климовны, 1936 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 203. Перел
к, шоб оберегт
дытё од очей, то бер
т печ
ну, трошкы с
ли, хл
т у п
лочку сор
чкы дытяты. Як й
дет, то тр
ба хл
ба к
нут на перехр
од
н бок и на другый, ше кач
т тр
глава 15
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. н. А. Юхимчук.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 204. хлеб сьвач
ны, хрестыка, зал
зко, шп
льку у плат
чок заш
ют, шоб нехт
зур
ну.
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. м. А. Савчук.
4а. Сглазу подвержен ребенок
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5в. Острые, колючие предметы. растения — оберег от сглаза
5г. металлические предметы — оберег от сглаза
5и. Крест — оберег от сглаза
СвЯщЕ
нн
ыЕ
ПРЕдмЕТы
СвЯТАЯ
вОдА
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Освященные предметы, как и святая вода, будучи универсальными апотропея
ми, использовались в охранительной практике от сглаза, а также и при его лечении.
Применение освященных предметов в охранительных и очистительных целях прак
тиковалось во всех славянских традициях в самых разных ситуациях (Левкиевская
2002: 152—156). в традиционной культуре освящение рассматривается как универ
сальный способ наделения объектов охранительными, очистительными и лечебны
ми свойствами (Левкиевская 2004е: 562—565). в Полесье для профилактики сгла
за из
освященных предметов чаще всего использовались травы, обрядовый хлеб
(обычно пасхальный кулич, артос, просфора), ветки вербы, освященные на вербное
воскресенье, соль, освященная в чистый четверг (
четверговая соль
), на Рождество
калядна соль
) или на Крещенье (
арданьска соль
), что придавало этому распростра
ненному оберегу особую силу. Освященные предметы в профилактических целях
помещали в охраняемое пространство (подвешивали к потолку, окнам дома или хле
ва, хранили в красном углу за иконами), а также клали в карман, зашивали в одежду,
пришивали к вороту человека или привешивали на рога и хвост коровам.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
шають *з
лле свяч
йку, шоб нэ повор
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от Пет
ручик марии Ивановны, 1907 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5е. мужская одежда ( штаны, пояс) — оберег от сглаза
№ 206. Як сатан
[в смысле: ведьма] х
чэ зроб
ть, то хрэст ст
влють, а всо равн
лють. *з
лле свяч
х в сар
сять, шоб сатан
до кор
Сглаз
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от го
рольчук Евдокии Ясоновны, 1912 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5и. Крест — оберег от сглаза
№ 207. жыв
та
рбница — та вэрб
е, и св
тять св
чку и та
чка жыв
з т
ю вир
ю у сар
ю — скот
охран
ние од *пэрун
и по друг
х дэл
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. П. Антропов от Ярошук
Анны васильевны, 1915 г.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
№ 208. у
ты свят
— а Куп
лу, на Юрья, намскы вэл
кдэнь — ўсё свяшч
нае у хлев
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от Ярошук
Анны васильевны, 1915 г.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
№ 209. на в
рбницу в
рбу святую, хлиб-соль клали ў хл
ву, [чтоб корову не сгла
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. ж. П. уварова от гречной
марии максимовны, 1927 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 210. Кор
ве в
шають с
ли свец
ги от прэстр
ку.
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Е. зайцев.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 211. Ат ур
каў — соль чатвярг
ва, вада пасвяц
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. Савчук от голубевой Ека
терины Киреевны, 1914 г.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 212. Когда п
ску св
тять, дают кор
ве, шоб нихт
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от довгуна
владимира Трофимовича, 1913 г.
глава 15
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
№ 213. То е таке л
ды, шо р
блять. Принес
ть п
ску сьвеч
ну з ц
ркви и йдуть до
ко
ви и гов
рать: «Я до тэб
с хл
бом-п
скою, а ты до мэн
э и
с молок
м, д
брою л
кою». это ў П
сху.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от Кирилюк
Евы Петровны, 1929 г.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 214. шоб кор
ву ны звор
чылы, кол
выган
ют п
ршы раз, обсып
ют м
ком-выдю
м, вод
ю сьвач
ною и верб
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. м. ф. заруцкая.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
6а. Обсыпать маком, солью — оберег от сглаза
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 215. Ард
ньска соль — когд
куть
стан
вять. Б
тюшка ход
л по кутт
, на
Рожэ
, ми кл
ли т
ю соль с
ми на куть
на горш
чек — кол
дна соль. И тая соль хоро
от
ков, от колд
ний скат
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от високос
Анны Львовны, 1914 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5т. Соль — оберег от сглаза
СТРыЕ
КОЛЮчИЕ
ПРЕдмЕТы
РАСТЕ
ИЯ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
в Полесье, как и в других славянских регионах, острые, колючие предметы
растения являются повсеместно распространенным, универсальным оберегом
от
самых разных видов опасности (сглаза, порчи, нечистой силы, болезней) и
собом ее обезвреживания (Левкиевская 1999е: 566—568). для личной защиты
от
сглаза обычно используют иголки и булавки, незаметно втыкаемые с изнаноч
ной стороны одежды. для защиты скота и домашнего пространства употребляют
иголки, нож, топор, косу, серп, которые втыкают в стены, двери, крышу, порог
дома и хлева; их обносят вокруг охраняемого пространства, кладут рядом или
втыкают в ткацкий станок, через них заставляют перешагивать корову, выпуская
Сглаз
ее на пастбище (Левкиевская 2002: 73—80). Один из распространенных полес
ских способов предотвращения сглаза скота или устранения уже наступивших его
последствий (уменьшения молока) — доить корову и пропускать молоко через
нож и иголки, воткнутые в цедилку. для усиления эффекта часто используют мар
кированное число острых предметов — три, семь или девять.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 216. шоб нэ м
ньшыло молок
, бэр
ть цэд
лок, набив
ють г
лок и нож
клад
том
ў, — ў глаз
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от го
рольчук Анны федоровны, 1908 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 217. затык
лку, шоб нэ сповор
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от Пет
ручик марии Ивановны, 1907 г.
№ 218. молод
льку чи г
лку, шоб ныхт
нэ сповор
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от го
рольчук Евдокии Ясоновны, 1912 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
№ 219. штобы не згл
зил роб
ту, не згл
зил самую себ
— бул
вку воткн
ти. И ска
ть: «на язык тоб
н, силь тоб
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. Крюкова.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
№ 220. [Против сглазу и порчи] начэпл
ет бул
ўки [или надо] г
лку ткнуть з черв
ткой.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева от мощик
Ольги филипповны, 1916 г.
№ 221. [От сглаза — булавка в одежду, или иголка] з чэрв
ной н
ткой. чэрв
на н
тка
тна и сгл
зу нэ б
дэ.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. Л. новикова.
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
№ 222. От сгл
лку т
калы сз
ду ў *сподн
цу.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. Л. новикова от Авдиюк
Ольги давыдовны, 1903 г.
№ 223. затык
ють голк
, як тк
ха в
де хтойсь-то чуж
й ид
, прот
вный, вр
то
до перэх
ду [т. е. до его прихода] уткн
иг
лку. Б
ба вр
дная под
вится, што г
лка
глава 15
ткнута, вж
он
не спрот
вит т
е полотн
. Як ты р
бишь, а он пр
де, в
чы в
тара
шит, то к
жемо: «Суль таб
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. м. н. Толстая.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
№ 224. г
лку затык
ють ў полотн
, коб неур
чилосо. де кто поўр
чыть и *г
дко тк
тиса б
дэ.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Архипов.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 225. То говор
ли бул
вочку, шоб нэ протывилоса, шоб нэ зур
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. в. здановская от Братчук
Анны Александровны, 1931 г.
р. и дацик Ксении Семеновны, 1912 г.
№ 226. г
лку ткн
ть у ти шнурк
, [которыми крепится бердо], як вона прид
, то гля
лка, и не повр
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от Лукашук
Ольги Ивановны, 1906 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 227. [чтобы уберечься от сглаза, от ведьмы,] як ид
ш на двор, тр
нку [нож] за спод
цу остриём ув
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. Л. г. Скриган от Прокурат
марии Трофимовны, 1904 г.
№ 228. шоб не нап
ки никод
, то де-то бул
ўки ўшпиль на ту ст
рону [одежды].
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г.
№ 229. [При тканье от сглаза] г
лку втк
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. Л. хренкова от мигно
Елены михайловны, 1910 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 230. затык
ли голк
ўздоль спин
, жэних
ў св
ту, тую цыг
нку [большую иглу],
тай шчэ *горыною переч
кы не нап
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. А. Агапкина от жогло
Каролины Иосифовны, 1911 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
Сглаз
№ 231. Ат пристр
та иг
лку затык
ють дит
те ў подушачку.
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. г. Александрова
от Есьман марфы максимовны, 1921 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 232. Ат пристр
ку иг
лку чи шп
льку бер
сит с саб
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. О. Толстихина
от
Брель Екатерины Степановны, 1906 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
№ 233. штоб полотн
кау не ба
лася, затык
ють у яг
лку.
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Л. И. Юршевич
от
демиденко Пелагеи Семеновны, 1899 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
лку ў под
зуху н
лом втык
хто мен
урач
нех
кроў очы заволоч
хто мен
нех
ю ос
Кос
ми откош
нож
ми отнож
го д
ха не бо
са.
И скот
жно так заговор
ть и сам себ
Соль ем
да печ
ми оч
ма,
што под
маэ мне,
нех
э себ
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
6о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю
№ 235. гавар
ть, иг
лки затык
ють на спин
хрест. Так же и малад
й. Так говор
т,
от пристр
ту.
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. А. Астахова.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
7с. Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза
глава 15
№ 236. г
лку в хвост с сыр
вой н
ткой встрык
ла ат ур
кив. С
лью абс
плешь, в
дой абальёшь при ат
ле. на Юрия хвост падрез
ли, в ст
нку встрык
ли в хлеве, штоб
дно бул
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. А. молчанова
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5т. Соль — оберег от сглаза
6к. Прятать обрезанный кончик хвоста скотины — оберег от сглаза
№ 237. Иг
лки нас
ли, ат ур
коў. затык
ють палатн
— затык
ють иг
лку, шоб не
су
с. Ручаевка (д. новокузнечная) Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Е. в. Трост
никова.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 238. Там, дэ н
тяницы, затик
ли г
лку, шоб, як хтось пр
йдэ, то шоб ўр
ки на ту
лку шли.
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. в. И. харитонова от зла
манюк Ольги назаровны, 1930 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
ть нож
ньку. *Пэч
нку клад
ть, як ўрэч
хтось.
с. Речица Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 240. на Юрия обтяг
ють кос
ю хлев
и ст
вляють к
су штоб ни
ка в
дьма не войш
ў хлив. Сор
ку [вешают] — як скот
на м
кра, по хлев
нить шось, або з
ркало
шають. Ў нас к
жуть: «чорт г
нить кор
ву. Як поб
чит [черт] сэб
ў з
ркало, к
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от зусько
Антонины (гантоси) Александровны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
домовик
№ 241. П
рэд двэрм
обв
дять чи сэк
рою чи кос
ю и выруб
ють як крэст, шоб скот
ну нэ сур
чили на Юрия, на Пасху, на Благов
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от зусько
Антонины (гантоси) Александровны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5и. Крест — оберег от сглаза
Сглаз
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
лку затыкають ў
лог [над колыбелью], коб не поур
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
лку затыкалы пуд кол
ску, а на в
жно, шоб уж
нэ повор
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 244. Тр
ба шп
льку под спид, шоб нэ повор
чылы. Люб
и ховае так, хто крас
шоб нэ повор
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
№ 245. Як уж
бо
ца [женщина], то коб ни повор
чыли, упр
тыў утык
ють, шоб уж
во нэ дошл
льку альбо г
лку упр
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
№ 246. То-то д
ржат ў хлев
су, шоб нихт
чыл худ
бину.
с. чудель Сарненского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. О. А. Терновская от мелещук
Агафьи Прокофьевны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 247. Когд
кор
ва рост
лится, мол
зиво на нож
ли. два нож
лют [скреще
ных], шоб пристр
с. чудель Сарненского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. Е. в. Какорина от михаревич
Елены Супруновны (Сафроновны), 1900 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 248. Як от
лица кор
ва од
нацать г
лок клад
т ў цэд
лку: як на глэчык ц
дят мо
. И нож
. [От сглаза.]
с. чудель Сарненского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. О. А. Терновская от мелещук
Агафьи Прокофьевны, 1925 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 249. Кол
бки нос
лку из н
ткой од згл
зу.
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов.
№ 250. Еси кар
ва хорош
иця, кажуць, шоб не згл
зиць г
лку ў хвост замот
то е никт
не згл
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. м. д. Люблинская.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
глава 15
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 251. шепт
ли, к
дали гв
здика у п
йло и с п
чи угол
нку, шоб нихт
молок
одобр
в. Як-шо п
рше тэл
тко, то одр
зувалы кр
йчик хл
ба, к
пали молок
м и
ли тэл
ти, шоб росло. К
дали г
лку в сад
ло и прос
жувалы молочк
на ту г
лку.
Яе от
лица кор
ва, то мак самос
й в пойло к
дають и нож
, и воротён
на дно, шоб
не зур
чить корову.
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. н. С. Богайчук.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
6а. Обсыпать маком, солью — оберег от сглаза
№ 252. молод
, шоб не зур
лку
льку затык
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Казимирчук
Одарки Ивановны, 1909 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
№ 253. [на свадьбе] молод
му заст
ркана г
лка на жык
те зв
рху и красной ниткой
зана, на спине [поверх пиджака], шоб не сурочили, шоб в
дно бул
. [Беременной]
зашчипана на хфартушке на животе голка.
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова
от
васькевич Анны захаровны, 1925 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
№ 254. Як молод
й ид
до д
ўки, ём
ты хрэшч
на на пор
зи в пл
чи г
лку конц
з затык
ткой и н
тку к
лки обмот
еть — от вр
кув.
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова от Симончук
ульяны Александровны, 1904 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
№ 255. [Беременная женщина] шп
льку н
бо г
лку, т
ко н
точкою закр
тыт.
шоб ны сгл
, чы шось так
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. А. Л. Топорков
от
захарчук Агафьи Сергеевны, 1904 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
№ 256. Якш
злы пок
йныка на мог
лкы, то дыт
ни в кал
ску кл
лы л
жку. П
род
ў тр
ба нос
лку, шоб нехт
не згл
тер еи не пудхап
ў.
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. м. А. Савчук.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
5г. металлические предметы — оберег от сглаза
Сглаз
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 257. К
жуть, г
лки застрек
ють ци ў п
зух, ци ў *коўн
р, шоб ур
коў уж
не бо
лись. ночн
есь напад
ють, то л
чать.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от грищенко
фотиньи Аверковны, 1910 г.
лечку
лочку с ў
ўорота застрекн
ш [в детскую рубашку].
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от даниленко
Екатерины Игнатьевны, 1927 г.
№ 259. Як шось дак ў под
л, шоб не бо
лись, шоб пристр
ту не был
, иг
лку ци бу
ўочку [закалывали]. д
тям к
ло груд
й [затыкали иголку в рубашку].
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от михайлюк
матрены, 1930 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 260. Ў
шали ў
злика, штоб нихт
не наўр
чиў дит
ти. [на шею вешали узелок; что
туда клали — не помнит.] От сюд
ўсегд
ў пл
чы г
лочку застрек
ли [в рубашку],
ш гул
м, дак застрек
лку
льку як
, бул
ўку.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Павленко
ульяны Леоновны, 1908 г.
5а. Амулет — оберег от сглаза
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 261. шп
льками пристеб
ли оде
ла, роспош
нку, шоб ур
ков не бо
лась. Из сена
лжен быть матр
сик. Як зляк
лось дит
соб
ки, тр
бо в
резать, л
бо в
скобти шер
и подкур
ть. Я
чком в
реным катали по н
сику. не помогл
. [Поили, обмывали]
свящёной водой — це бул
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. н. К. Турецкая.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 262. Куп
ў ад
н чэлав
к кар
ўу и в
веў на *п
шу, и г
лка ў рагу бул
с тр
почкой,
шоб нэ сур
чыў нихт
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Плиско Прас
ковьи Романовны, 1919 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 263. Як начин
ют прясти, шп
льку зашп
ливают, шоб пристр
т не напад
ў, шоб
напад
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. м. Р. Павлова от Литвиненко
ганны Кузьмовны, 1914 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
глава 15
№ 264. Аб
лиэчку, иг
лку, шоб нэ сурочыли.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Плиско Прас
ковьи Романовны, 1919 г.
№ 265. Клад
ть ключ [от дома] сак
ру у кв
ртки, в
рбою свят
ю падган
ють [когда
скотину выгоняют], шоб ур
ки нэ нап
ли на кар
ўу.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Ткаченко
федоры Кирилловны, 1911 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5г. металлические предметы — оберег от сглаза
ли ат пристр
эта.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Баран марии
Яковлевны, 1916 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
ЕТАЛЛИчЕСКИЕ
ПРЕдмЕТы
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
металлы в славянской охранительной практике являются универсальными обе
регами, применяемыми в разных опасных ситуациях, в том числе для профилактики
сглаза. в качестве апотропеев у славян обычно используются железо, серебро, зо
лото, медь, ртуть (Левкиевская 2004а: 245—248; Раденковић 1996: 137). Благодаря
таким качествам, как крепость, твердость, закаленность в огне, способность про
тивостоять ударам, железо в славянских традициях наделяется универсальными
апотропеическими функциями и способностью нейтрализовать зло. эти качества
придают железу статус объекта, на который отгоняется или переводится зло. Как
правило, используемые для этого металлические предметы имеют дополнительную
охранительную семантику, связанную с формой предмета (чаще всего острого, ко
лючего, способного обезвредить источник сглаза) или с
его функцией (например,
ключ или замок символически запирают пространство от
опасности).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 267. Як и сну
ш, як и навив
еш, и затык
еш обяз
тельно нож
— жэл
зо штоб було
для здоровья и для пог
ных оч
й нехорошых — на пояс, за пояс затык
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. н. г. владимирская
от
Бурмач Евы Ефимовны, 1926 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 268. Каб прыстр
т не стан
виўся, заткн
хоть л
жку, хоть наж
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. г. Александрова
от дулуб Ольги Александровны, 1930 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
Сглаз
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 269. Як от вон
[женщина] вр
дыт ту дыт
ну, то вон
бэр
соб
да нож
[или другой
железный предмет, напимер, ключ] т
ко сюд
о [за пояс] заклад
. вон
с нож
м, коб
нэ сгл
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. А. Л. Топорков от
харчук Агафьи Сергеевны, 1904 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
уКИш
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Кукиш — обсценный жест, символизирующий коитус, повсеместно исполь
зуется в охранительной практике восточных и западных славян для отвращения
сглаза, порчи и шире — для отгона опасности (см. главу
вихрь), а также для
опознания ведьм и колдунов (Левкиевская 2004: 26—27). для профилактики сглаза
кукиш складывают незаметно для потенциального носителя «злого» глаза (в кар
мане, за спиной, под столом). в случае непосредственной угрозы сглаза (например,
когда кто-то хвалит ребенка, корову, ткущееся полотно) кукиш демонстрируют
явно для отгона возникшей опасности. нередко для усиления апотропеического
эффекта этот жест удваивался (показывали два кукиша) и сочетается с другими
оберегами — плевком, бросанием вслед сглазившему угольков, произнесением
хранительных формул (Левкиевская 2002:146—147).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 270. шоб нэ повор
гу [кукиш] наставл
ють.
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
го
рольчук Анны федоровны, 1908 г.
№ 271. где хто тих ур
ков бо
ўсь, то через *кр
сны швигу, д
лю наст
вить, пуд кросна
вже в
зьме. може, хто ух
ди, и не зоб
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от никончук
Ольги Степановны, 1930 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 272. Буд то нэ прот
ко *згорн
[показывают кукиш], коб нихт
чиў.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская.
№ 273. [чтобы не] нап
ли п
думы, у нас што-то шэпчуть на тую б
бку [которая уро
чит]. Если вон
лю сз
ди. шоб не напали ўроки никод
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г.
1а название сглаза — вредоносного действия и его результата
глава 15
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 274. «А соль таб
чи». да звярн
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. О. Толстихина
от
Белой федосьи макаровны, 1913 г.
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя опасности
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 275. шоб нэ сур
чыў — из к
на, шоб вин нэ б
чыў — д
лю показ
ты, як вин
жэ на рэбьёнка: «Як
й хор
с. Речица Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Костючик марии
макаровны
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 276. Як прих
дяць до х
ты, а я тч
, то он к
же: «Б
же, помож
, да спор покаж
коваць тоб
жуць, штоб не згл
зиў.
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
№ 277. Як жинк
тчуць, да постор
нний хтось пр
де, то кроз н
тки дви д
ли к
жуць: «на тоб
, штоб до п
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 278. [чтобы пришедший не «испортил» работу,] пид *кр
снами к
киш пок
зывали,
шоб не бачил. [Когда такой человек уходил], за ним в
ля с печ
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. в. Белова.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
ужСКАЯ
ОдЕждА
шТА
ПОЯС
) —
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
мужская одежда использовалась в Полесье и как оберег от сглаза, и как сред
ство излечения от него. Близость одежды к человеческому телу, вокруг которого
она образует границу, отделяющую интимное пространство человека от внешне
го мира, наделяет одежду (особенно внутреннюю, изнаночную ее часть) охрани
тельными свойствами. Как правило, в качестве оберега служили те части одежды,
Сглаз
которые символизировали мужскую силу и сприкасались с гениталиями — штаны
особенно часть в области ширинки и мотни), исподнее белье, а чаще всего —
пояс, шнурок, на котором штаны держались. мужской пояс (т. н.
крайка
вянской традиции, наравне с крестом, принадлежит к числу наиболее сильных
универсальных защитных средств, что объясняется его семантикой эквивалента
производительной мужской силы и предмета, символизирующего принадлежность
человека к «своему», человеческому миру (подробнее см.: Левкиевская 2002:
31—34; 2009: 230—233). в качестве оберега одежда вывешивалась в охраняемом
пространстве (например, в хлеву) или использовалась в качестве амулета (напри
мер, мужской пояс чаще всего привязывался к рогам коровы). Реже корову или че
ловека обтирали мужскими штанами — обычно это делалось для излечения сглаза
(см. мотив
7и. вытирать подвергшегося сглазу мужскими штанами, поясом —
лечение сглаза).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 279. Як подлэт
ть сор
ка пуд кор
ву, то д
лають *«сор
чьи л
пки» з н
ток. шоб
сгл
шывають воротн
ков на р
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова
от
мисанюк федоры гавриловны, 1918 г.
5е. «Сорочьи лапы» — лечение сглаза
ми штан
шали, шоб кор
ву ныхт
нэ повор
чыў.
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова
от
горольчук Анны федоровны, 1908 г.
№ 281. Я б
чыла у водн
м табун
у кор
ви на рог
х як
й узэл
к; *кум
ра [пояс]
од
штан
од ур
шали.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. П. Антропов от никончук
Ольги Степановны, 1930 г.
5а. Амулет — оберег от сглаза
№ 282. Труть йми [мужскими штанами корову], от голов
до хвост
[от сглазу].
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от Пилипук
Анны григорьевны, 1929 г.
№ 283. ур
ку всё бо
цца: и кор
ва, и каб
нчик, и челов
к. Як порос
цца свинь
чи
кор
ва ст
лицца, я бер
жэвы штан
, коб они бул
гр
зные, и зах
жу туд
[в хлев]
повож
тымы штан
с. Кончицы Пинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. Л. м. Ивлева от Е. П. мар
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
глава 15
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 284. От уж р
ньшэ ў нас мужч
нам н
жнее кальс
ны ш
ли с свов
полотн
, ну от
ту
поясн
чку ее отрыв
ли и уж
шали ей на р
кы там не прыста
ли.
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. А. Агапкина от Сто
ляровой марии Тарасовны, 1914 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 285. Из мушч
нские штан
поясницу чэпл
ли от кор
ўа от
лиццы, штоб ей не
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от шур
Евдокии Карповны, 1910 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
№ 286. Прив
зывали с недор
слого поясн
чку на рога ат ўр
кив. Ось кал
ють *вед
ком, бр
скають свеч
нной вод
й. на Юрия вырез
ють хваст
, с щ
точки тр
шки, атрез
ють. гом
вком.
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. А. молчанова.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
6а. Обсыпать маком, солью — оберег от сглаза
6к. Прятать обрезанный кончик хвоста скотины — оберег от сглаза
№ 287. [Из мужских штанов привязывали пояс к рогам коровы. Брызгают на корову
святой водой. Посыпают корову освященным маком-ведуком.] «на т
бе, хлеб, а мне
атд
ец хлеба кар
ве.
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. А. молчанова от чиртик
Екатерины федосовны, 1914 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
6а. Обсыпать маком, солью — оберег от сглаза
№ 288. И хаз
инами штан
гуть [корову], шчоб ур
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. О. А. Терновская от Латы
шевой Арины николаевны, 1909 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 289. на р
ги привь
зывали карове *кавн
р [поясок] от мужск
х штан
в — штоб ня
сур
чили, малак
ня атн
ли штоб.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Пет
русевич Татьяны федоровны, 1913 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 290. штоб ур
ку кар
ва не ба
лас — чы *ачкор са штан
ў, чы *кавн
р на р
ги в
шалы.
Сглаз
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. от глуховой марии Петровны,
1896 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 291. Ат ур
каў кар
ве атарв
яс ат штан
ў, и на р
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от фомина
василия дорофеевича, 1902 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 292. мушч
нские штан
на брус у хл
ве в
шали. Памр
хто — шчас жэ яг
штан
шають, и вис
ле счэрн
е. То сп
днее; ат ур
ку в
шають.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от голу
бевой Анны Петровны, 1919 г.
р., и Ботановой Софьи васильевны, 1925 г.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
ють на р
ги кор
ви штан
муж
цьки, коб не зур
чыли кор
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина от Скупейко
марии Яковлевны, 1924 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 294. Як кор
ва от
лицця, чи свин
распор
сыцця, то чи мужск
е штан
, чи бабськи
сподн
ци в
шають [на стенку] где вон
сто
ть. шоб одр
зу хтось шоў и смотр
ў, шо
штан
вес
ть, а не на кор
ву чи на сьвинн
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от мартынюк
ганны Омельяновны, 1927 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5ж. женская одежда (юбка, сорочка, фартук) — оберег от сглаза
6ж. Отвлекать «злой глаз» на сторонние предметы
№ 295. То ў хливи штан
шали, коб не вур
чыли, кол
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 296. Як вон
от
лица, то як на *п
шу вжэ ид
, у п
рши раз, то хто-ниб
дь перетяг
штан
ку не бо
лась. Од вр
ку.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. н. Толстая
от
Селюк матрены николаевны, 1919 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
глава 15
№ 297. Поросёнка перэтяг
ют бр
ками мущ
нскими от ур
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Б. Ключевский
от Богайчук надежды Кирилловны, 1939 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 298. штан
ми перэтяг
ют от ур
коў худ
бу, та с
мэ порос
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Б. Ключев
ский от Лопатюк марии Юрьевны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 299. Як вон
от
лица, то як на п
шу вжэ ид
, у п
рши раз, то хто-ниб
дь перетяг
штан
ку не боялась. Од вр
ку.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. н. Толстая
от
Селюк матрены николаевны, 1919 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
гона худ
туют *очкур
ги, шоб не вор
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. м. ф. заруцкая.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 301. мужск
ми штан
ми, как п
рвый раз от
лица — штоб ур
ков не бо
лась, кр
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от високос
Анны Львовны, 1914 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
СКАЯ
ОдЕждА
ЮБКА
СОРОчКА
фАРТуК
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Аналогично мужской одежде в качестве оберега от сглаза использовалась
женская одежда, символизировавшая женскую производительную сферу, — фар
тук, юбка, рубаха, особенно изнаночная часть их подола, которой обычно выти
рали ребенка или корову для профилактики сглаза (в.-слав.). в данном случае для
создания апотропеического эффекта имеет значение не только семантика очище
ния, содержащаяся в самом действии — обтирании, но и семантика самого подола,
одной стороны, связанного с женской плодородной силой, а с другой — являю
щегося самой грязной и «затасканной» частью женской одежды, которая должна
сообщить охраняемому лицу способность быть нечувствительным к сглазу, как не
чувствителен к нему подол. этот способ ритуального очищения охраняемого объ
екта с целью сделать его недоступным для опасности широко применялся во всех
славянских культурах. Ср., например, польский обычай утром вытирать себе лицо
Сглаз
подолом, чтобы охранить от сглаза на весь день (Weydenthal 1922: 44). в другом
случае части женской одежды, как и мужской, вывешивались в охраняемом про
странстве или привязывались к рогам коровы (например, фартук хозяйки).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 302. Як р
дица телёнок, то оботр
ть кор
ву и телёнка ф
ртухом, коб нэ повор
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова
от
Петручик марии Ивановны, 1907 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 303. Принэс
молок
до х
ты, возьм
пку зак
тит, а сор
чка грязна, грязна, и ц
дыт молок
, и тод
кор
ва нэ спрот
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 304. Переўъ
зыўають ст
жку от пл
тья, сподн
цы на р
ги, як перў
день ўуган
ють
паста, штоб не зур
чило кор
ўу. Л
донку мо и ў
шають, як п
рўы день п
ста. м
ком
ють.
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от шура
Алексея Стахеевича, 1912 г.
5а. Амулет — оберег от сглаза
6а. Обсыпать маком, солью — оберег от сглаза
ртуком абтираешь круг
м [корову], штоб не сп
ртили.
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. н. в. Борзаковская от
Кара
бинович Екатерины Лукьяновны, 1913 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 306. Як сад
ся ткать, то н
лкам абтер
ца, тад
каў не ба
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от голу
бевой Анны Яковлевны, 1912 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 307. вур
кы. [мать] руб
шкой, под
лком витир
. цэ ужэ нихт
нэ сгл
с. червона волока (Староселье) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
гончаренко от Садло Акулины федоровны.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
глава 15
№ 308. шоб кор
ву убырыгт
пр
ти звор
ченя, на
рия прывь
зуют до рог хоз
ну хуст
ну.
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. м. ф. заруцкая от
харчук Агафьи Сергеевны, 1904 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 309. [Способ уберечься от порчи.] Я куд
ид
ў л
ди — ум
лась, п
ленаю [подол
рубахи] ут
рлась из в
варатам и хай на мен
вяца, хоть нехай хто шо д
мае, дак ни
кога пристр
ку.
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 310. шоб ни бул
у кар
вы пристр
ку, кал
сь б
бы отрывали мат
зочку ат пелен
[подола] у сподн
ги кар
ве зав
зували.
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. О. Б. заславская.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 311. Подолк
ми поттир
ют в
мя от ур
ков — руб
шкой, да и нав
ворот, обяз
нской.
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от
Тимо
шенко галины Ивановны, 1905 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 312. дит
ти перевар
чують сар
чечку и раздир
ют прераш
к [ворот] — як больн
и ад л
ку. Ад ур
каў то крозь руб
ху прапуск
ють. И пад
ўкам [подолом] па шч
ках,
шоб не сур
чували, дит
тка [вытирает], як вышли з х
сли хто быў. И шп
лечку
люють пад низ руб
с. мощенка городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
5в. Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
7т. Протаскивать сквозь отверстие — лечение сглаза
ЛЕБ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
хлеб как главная пища человека, символ плодородия и человеческого окульту
ренного мира (а в христианской символике — и тело христово), наряду с крестом
солью, — один из сильнейших и универсальных оберегов в славянской традиции,
Сглаз
обезвреживающий любое зло, в том числе сглаз (Левкиевская 2002: 166—168).
Полесье, как и у всех восточных славян, считалось, что у человека всегда с собой
должен быть хлеб — он охраняет от нечистой силы, порчи, болезней, не дает сбиться
с дороги: «нихто никогда никуда не ходзиць без хлеба. усюды бяруць с
собой хлеб.
гавораць: “не мы хлеб носим, а ён нас носиць”» (великий Бор хойниц. гом.).
Роженица для оберега от сглаза и порчи, выходя из дома, должна была взять
с собой кусок хлеба (о.-слав. (зечевић 1981: 90)); когда ребенка несли в церковь
крестить, ему в пеленки клали кусочек хлеба, чтобы по дороге к нему не пристали
сглаз и порча (в.-слав. (зеленин 2: 614)); хлеб клали маленькому ребенку в
колы
бель, зашивали в одежду, клали в карман, чтобы защитить от сглаза, порчи и болез
ней (ю.-слав., в.-слав. (милошевић 1936: 48)). у западных славян хлеб и
крошки обладали способностью спасать человека от нечистой силы, например
от
водяного (пол., чеш. (Санникова 1990: 330)) или блуждающих огоньков (лужиц.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 313. хл
эб клад
ть под под
шэчку, с хл
эбом н
до вэзьде ход
ть, шк
рочки ў кар
н, шоб нэ зур
чыло, шоб уд
чно бул
, шоб нэ заблуд
ўса.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. в. здановская от дацик
натальи Ефимовны, 1926 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 314. Бер
кус
чек хл
ба и с
льки ў карм
ньчик, штоп плах
х люд
й ўстреч
ў и
хад
ло [т. е. миновало влияние дурного глаза].
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. И. Серебряная
от
Сивак Александра Петровна, 1908 г.
5т. Соль — оберег от сглаза
№ 315. Бяр
ць хлеб ниц [под мышку] и перах
дзяць п
рад кар
вай, кал
выган
Ета р
бляць, штоб нич
лювалось паг
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Л. н. виноградова
от
Саченко натальи николаевны, 1918 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 316. Як сну
шь в чуж
й х
те, хл
ба с соб
ю бер
ш. П
тим соб
ци [отдают], шоб
ка в
гаўкала, [если основа будет] поур
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова
от
васькевич Анны захаровны, 1925 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
глава 15
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 317. у нас кал
с, як г
нят [корову] на *п
шу, бэр
ть вэрб
цу, шо сьвят
ли ў в
рбну,
ску аддав
ли кар
ки нэ напад
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Баран Пелагеи
Тихоновны, 1919 г.
р., и Литвиненко Евгении Романовны, 1924 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, растения — оберег от сглаза
РЕСТ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Крест, будучи главным символом христианства, является основным и уни
версальным оберегом от любой опасности в славянской культуре (Белова 1999:
651—658). в полесской традиции, кроме нательного креста, в качестве защиты
от
сглаза могли использоваться другие способы изображения креста: крест, выруб
ленный топором на пороге хлева, соломинки, положенные крест-накрест на молоч
ной посуде, заколотые крест-накрест булавки на одежде. Крест изображали мелом,
тестом, дегтем на окнах, стенах, дверях домов и хозяйственных построек, чтобы
преградить туда доступ любой опасности (см. также мотив
7с. Перелезать, из
мерять накрест — лечение сглаза).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 318. [защита от дурного глаза при сбивании масла, сливок и т. д.] Ў йей так
бь
ночка стой
ть, кр
жык до деревл
ночкы прич
плян, [которой сбивают], и он
вкы. А коб друг
, нэ спрот
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова от нушчик
марины Степановны, 1938 г.
р., и нушчик Анастасии Илларионовны, 1912 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 319. С утр
рили [подойник] в ч
стый четв
рг. Кол
йдеца т
ля [т. е. корова
отелится], тады бер
т ту *даёночку и бер
ть сол
му с кр
ши 4—3 сол
минки и туд
в ту да
ночку н
крест кл
ли и до
ли кор
ву. Кол
под
ять и молок
то на сол
цед
ли [в посуде тоже солома накрест]. Три р
за в ту пос
дину под
ять и то молок
ть, так как в печь стан
вять, то к
дають 6 зерен жита, п
рстень тож, шоб никт
чиў, шоб для кор
вы никт
ртиў.
с. макишин городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. м. Р. Павлова.
6и. Пропускать воду, молоко сквозь отверстие — оберег от сглаза
Сглаз
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 320. шоб не зур
чыты дыт
ну, нос
лы хр
стыка, зал
зко, сьвач
ны хлеб, шп
льку,
лку.
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. м. А. Савчук.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5в. Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза
5г. металлические предметы — оберег от сглаза
РудИЯ
ОСТАТКИ
ТКАчЕСТвА
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Орудия ткачества и прядения — веретено, прялка, мотовило, а также такие де
тали ткацкого стана (в Полесье он обычно называется
), как бердо и
нит,
широко применяются в качестве оберегов во всех славянских традициях. это объ
ясняется самим культурным статусом ткачества как одного из древнейших реме
сел, а
также функциями связанных с ним предметов — превращать природные,
«дикие», хаотичные материалы (шерстяную и льняную пряжу) в продукт культу
ры — упорядоченное, целое полотно. Семантика того или иного атрибута опре
деляется его формой и функциональным использованием. в Полесье наиболее
распространенным оберегом от различных видов опасности является нит — часть
ткацкого стана, сотоящая из двух параллельных перекладин, между которыми на
тянуты толстые нити, чья основная функция — правильно распределять четные
нечетные нити основы для пробрасывания челнока при тканье полотна. По своей
форме нит ассоциируется с забором, преградой, отделяющей «свое» от «чужого»
и закрывающей доступ опасности в охраняемое пространство (подробнее об охра
нительных свойствах нита (валенцова 2004: 401—402)). в полесской традиции,
как и у всех восточных славян, нит обычно подкладывали в воротах при первом
выгоне скота на пастбище, чтобы корова через него переступила.
что касается нитей, используемых в охранительных целях, то в полесском тка
ческом коде таким статусом обладают несколько видов ниток. чаще всего апотро
пеическим статусом наделяются
отворотки
, или
отворотные
нити, — нити осно
вы, оставшиеся лишними при тканье;
атыходные
нити — оставшиеся лишними
при навивании основы; нити, отрезанные от конца основы, — все эти нити, ока
завшиеся отделенными, отрезанными от основной части основы или полотна, объ
единяет общаяся семантика отделения, отгона сглаза или другой опасности. Кроме
этого, в
качестве оберега использовались суровые (нестиранные, неотбеленные)
нити и
полотно из них — такое качество нитям придавало, с одной стороны, их
не до конца окультуренное состояние (они еще не прошли следующий этап тех
нологической обработки), а с другой стороны, наличие в них человеческой слю
ны, являющейся оберегом (нитки при прядении пряха смачивает своей слюной).
наконец, особой магической силой наделялись нити, спряденные в
праздники,
когда прясть
было запрещено (как правило, это
четверговые
нитки, спряденны
глава 15
чистый четверг), которые пряли особым, необычным способом: до восхода солн
ца, левой рукой, крутя веретено в обратную сторону (валенцова 2004а: 402—408).
Иногда в охранительных целях могла использоваться первая нитка, спряденная де
вочкой, которая только учится прясть.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 321. Як п
скаишь [корову] на *п
шу, *атвар
тину с *крёсен накр
чивають на р
каб пристр
к ни станав
лся, прив
шивають с
льки тр
шки. н
ты клад
ть, зам
к, там
же и кирп
т, штоб ан
, чтоб пристр
к ни станав
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Тростникова
от
гузик Авдотьи васильевны, 1908 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 322. Кр
сны тк
ть, оста
тся атх
ды, завь
зували на рог
, щоб малак
нихт
не
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. А. молчанова.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 323. [Корове перед отёлом, чтобы уберечь ее от порчи,] нитк
з красён чепл
ли на
е шчо астав
вы, як був
е, пересну
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. н. виноградова от Кацубы
зинаиды марковны, 1903 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беремен
№ 324. на Яг
рья скот свят
ли: на перакр
стки ста
ть хрест ўк
паный, ик
на з адн
го б
ку и з др
гога. Б
тюшка прих
дзиць, абраз
сиць, м
лятся, св
тять скот.
Пастух
ганшчину да
ть. нит
клад
т ў *хв
ртошку [калитку], штоб ур
ки ня ўзяли
кар
ву.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Пет
русевич Татьяны федоровны, 1913 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
№ 325. Атых
дная н
тка. во сну
ш — и н
скалька пар н
так аста
ца. То ў бёрда йих
незз
— хав
ють ат ур
каў и пры
зують к рук
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от голубевой
Екатерины Киреевны, 1914 г.
№ 326. Як п
рвый раз спр
ла [нитку], вазьм
да ў клуб
чек замат
й, да ў карм
не
ат
каў дярж
няд
лю, а пат
м — вазьм
ў п
чу кинь, ўсё сгар
е: плах
е, хар
шее.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от голу
бевой Екатерины Киреевны, 1914 г.
Сглаз
№ 327. Ў ч
сты чэтв
рг, на вярятин
чи на самопр
дку спряд
ть нить и хав
ють.
Слон [скамейку] стан
вя на пар
зи и мат
юць н
тку [9 раз наматывают, потом в
од
ном месте разрезают и меряют нитку вокруг пояса. делали это обычно втроем (на
пример, бабка, дед и мать информантки). Кроме чистого четверга нитку можно было
делать в обычные дни, но только не в понедельник, а в пятницу, среду, четверг с утра,
часов в 9—10]: Як дятёнак спуж
е, в
зьме 3 н
тачки, исс
ча, да зав
жэ, да паш
пчэ.
зываиш с
вай рук
на бак
, на г
лае т
ла — сл
бинька зав
жэ. д
вить дней
де, а тад
ю ў печ и сгар
ть [надо скзаать:] «дым
шча, дым
шча, ид
тя ур
ки
шча».
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от голу
бевой Екатерины Киреевны, 1914 г.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 328. Конц
в
шали и вер
вочки в
шали, шоб нич
го не подумать пог
нэ, шоб ей
[корове] нич
го не прист
ло. х
чэ вер
вочку, вер
вочка обикнов
нна, х
чэ конц
, шо
ли [на рога корове вешают].
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. А. Терновская.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 329. Одвор
дка. Як тчэш, то нэ все вошл
у б
рдо, у нит — *одвор
тка назыв
лося.
ют [на рога], шоб кор
ва нэ зур
чылася. Рэбёнок пл
чэ, так на ег
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 330. у нас р
бять, от кол
сь полотн
тк
ли, но, да насну
бог
то, шо ў б
рдо не
еца — д
*одвор
тка наз
д. То ту одвор
тку в
шають кор
ве на рог
. И мушч
ны штан
сять да поясн
ца, ту поясн
шають на рог.
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5е. мужская одежда (штаны, пояс) — оберег от сглаза
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 331. зап
сували скот. Скот перегон
ли через *нит, чтобы не был ур
члив, а в рук
ли средокр
стный крест [испеченный из теста в среду Крестопоклонной недели]
скурку.
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от Тимо
шенко федота Яковлевича, 1898 г.
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5и. Крест — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
глава 15
ОСА
ЮРьЕвСКАЯ
КуПАЛьСКАЯ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Роса, особенно выпадающая и собранная в календарно маркированные даты
св. Андрея, Юрия, Ивана Купалу, Троицу и некоторые другие дни), восприни
малась как благодатная природная влага, обладающая сакральной и жизнетворной
силой, по своим свойствам и сфере применения приближавшаяся к святой воде, и,
частности, использовалась как оберег от разных опасностей (виноградова, Толстая
2009: 470—474). в частности, белорусы обмывали коров росой, собранной на Юрьев
день, чтобы уберечь их от ведьм. у сербов юрьевская роса считалась средством для
лечения кожных болезней, а также применялась в любовной магии (Раденковић 1996:
110). Словаки пекли четыре лепешки, замешанные на росе, собранной в Андреев день,
помещали их на углах крыши, чтобы уберечь дом от
пожара (Zíbrt 1950: 477).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 332. [на Юрия] рос
збир
ють л
ди шоб не бул
ўр
члива кор
ва. Бер
из мужск
штан
в п
яса и збир
ють ў ж
те, ж
то ж молод
е на
рья. на ш
ю кор
ви в
шоб не бул
ўручл
ва. Ўжэ она н
сит той п
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. н. Толстая.
1в. название человека/животного, подверженного сглазу
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5е. мужская одежда (штаны, пояс) — оберег от сглаза
№ 333. К
ли кор
ва вручл
ва, ты йд
да на Юрьёву р
су до с
нца, набирай рос
сь и кор
ва ник
ков не бо
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. Л. чеканова.
1в. название человека/животного, подверженного сглазу
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5е. мужская одежда (штаны, пояс) — оберег от сглаза
№ 334. [на Купалу до солнца носят на росу цедилок — марлю, через которую проце
живают молоко.] гов
раць, што
то ўун
сяць на р
су на ж
то и ростил
того, шоб
ки не бул
, шоб кор
ўци було хор
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. Л. Топорков от шур
марии Ивановны, 1916 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 335. [на Юрья] рас
сабир
ють, як у каг
кар
ва — да с
нца —
си да сх
да нем
, на ўсх
де абяз
тельна б
де. это ат пад
ва; в
рбными дубц
ми худ
бу г
нять на
Юрья — в
рбу свят
ть ў в
рбно васкрес
нне. Если кар
ве малак
змен
е [убывает мо
локо], [хозяйка] на рушн
к [росу] збэр
, принес
дам
ў и схав
й. То [этим] рушнык
цки падатр
тр
хи и малак
варач
э кар
ву.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. м. г. Боровская от голубевой
Анны Яковлевны, 1912 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
Сглаз
ТуТь
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
у восточных славян ртуть часто называлась «живое серебро» и повсеместно
использовалась в качестве оберега благодаря таким своим качествам, как подвиж
ность, неуловимость, верткость. Как правило, горошину ртути затыкали в пред
варительно просверленное углубление в роге у коровы (после чего его замазыва
ли воском) или зашивали в амулет, подвешиваемый на шею или рога животному
(Левкиевская 2002: 134—135).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
дусника кар
чивают ў р
ги ат пристр
ку.
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Тростникова
от
гриб Елизаветы Семеновны, 1902 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
уПАЛьСКИЙ
вЕ
ОК
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
в настоящих материалах имеется только один текст, указывающий на сущест
вование в Полесье обычая украшать скот венками, сплетенными на Ивана Купалу,
чтобы уберечь его от сглаза и порчи. у восточных славян практика «венчания»
скота троицкими или купальскими венками для его общего благополучия из
вестна
в основном в западнорусских областях (Тверской, Псковской, Смоленской), на
паде украины и Белоруссии, тогда как у западных славян она является общерас
пространенной — там коровам и волам вешали венки, сплетенные на Троицу или
в день Рождества Иоанна Крестителя, чтобы лучше велся скот и чтобы ведьмы
отнимали у коров молоко (Агапкина 2002: 462—464). у словенцев ребенка, под
вергшегося сглазу, для излечения протаскивали сквозь
ивањски венац
— венок,
сплетенный на Ивана Купалу (Раденковић 1996: 80).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 337. [чтобы уберечь корову от порчи, ей на шею вешали венок из купальских трав.]
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. н. м. ших.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
дА
ОТ
ИщЕгО
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
в Полесье зафиксировано лишь одно свидетельство скармливания коровам еды,
собранной нищим в качестве подаяния, для защиты их от сглаза, хотя в других сла
вянских регионах хлеб и еда из сумки нищего могли использоваться в некоторых
магических практиках (Левкиевская 2004г: 411). Поскольку нищий в славянской
глава 15
традиционной культуре осмысляется как посредник, медиатор между «тем» и этим
миром, он сам и принадлежащие ему предметы, наделяются магическими способ
ностями и свойствами. хлебные крошки, взятые из сумки нищего, считались це
лебными — их давали ребенку, долго не начинавшему говорить (в.-слав., словац.),
а хлеб из его сумки давали роженице при трудных родах (рус.), а также кормящей
матери, если у нее пропадало грудное молоко (бел.). у русских беременная при
недомогании должна была съесть сорок кусков хлеба, полученных нищим в виде
милостыни (рус.).
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 338. н
щий х
дить, [еду, которую он] позбир
е — купл
ли, дав
ли кор
ве от ўс
ков.
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от
Танчило
настасьи харитоновны, 1909 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
ОшАдИ
ОЕ
ПуТО
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Лошадиное путо (веревка, которой лошади или корове связывали ноги во вре
мя выпаса) использовали наряду с другими апотропеическими предметами, че
рез которые должна переступить корова во время выгона на пастбище. Семантика
пута в
данном случае определяется функциональными особенностями этого пред
мета
— связывать, обездвиживать опасность. Ср., например, мотив связывания
сербском заговоре от моры (полудемонического существа, душащего по ночам
людей): «мора, лези дома! дома су ти пути. земља ти jе узда…» [мора, сиди дома!
дома твои путы. земля тебя обуздала…] (Ђорђевић 1953: 235). Подробнее о мо
тиве символического связывания опасности как оберега см. (Левкиевская 2002:
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 339. П
та клад
ть, штоб перегн
ть ч
рез п
та от ур
ков. П
лное ведр
ды стан
вят у двер
х, штоб кор
ва переступ
ла, из кол
дца. П
та що
кор
в п
тают, к
Как выгон
ють, то в
рбичку свят
ю в р
ки бер
ть и выгон
ють. хл
бец в р
ки бер
и соль клад
ть на крест
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от Тимо
шенко галины Ивановны, 1905 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5з. хлеб — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
Сглаз
. н
АгОТА
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
в имеющихся материалах зафиксирован лишь один текст с подобным мотивом,
хотя ритуальное обнажение и демонстрация обнаженных гениталий широко при
меняется в славянской магической практике как в целях отгона и отвращения раз
личной опасности (сглаза, нечистой силы, градовых туч), так и для наделения объ
ектов повышенной долей плодородия и жизненной энергии, например у восточных
славян при начале пахоты или сева хозяин обнажался или спускал штаны, чтобы
сообщить полю свою мужскую силу (Толстой 1995д: 494—495). Апотропеическая,
останавливающая семантика обнаженных детородных частей тела использова
лась в разных частях славянского мира для профилактики сглаза. у южных сла
вян перед выходом из дома рекомендовалось прикоснуться к своим гениталиям,
а потом обтереть этой же рукой лицо и сказать: «Когит ми види дупето, тогис да
дойде уроки!» [Когда он/она увидит мой зад, тогда ко мне придет сглаз] (с.-болг.
(Капанци 1985: 295)). у сербов мать для предотвращения сглаза у ребенка сначала
прикасалась к своему половому органу, а потом к его голове. Ср. также обнажение
женских половых органов у сребов как способ остановить градовую тучу. у вос
точных славян при пожаре обнаженная женщина обходила горящий дом, чтобы
не дать огню перекинуться на другие постройки, а обнаженный мужчина обходил
засеянное поле для отгона от него воробьев (Левкиевская 2002: 165). Ритуальное
обнажение также возвращало совершавшего его человека из
культурного состоя
ния в природное, поэтому служило способом защиты от
опасности (Раденковић
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 340. [Когда первый раз выгоняешь корову из хлева — надо раздеться догола, это
спасает от дурного глаза.]
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. в. в. Казначеев от Бруйло
Онуфрия Корнеевича, 1913 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
РОИцКОЕ
дЕРЕвцЕ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Практика изготавливать из ствола деревца, срубавшегося на Троицу и выстав
лялвшегося во доре перед домом, колышки для предохранения коровы от сглаза
зафиксирована в одном тексте из гомельской обл. Троицкое деревце и другие ри
туальные предметы, символизировавшие собой определенный календарный цикл,
наделялись особой магической силой и использовались в охранительной и
дуцирующей магии. например, купальские венки, разные ритуальные деревца
«гаик» у поляков, майское деревце у западных славян, троицкое и купальское де
ревца у
восточных славян — по завершении соответствующего цикла втыкали
глава 15
стрех
и домов в качестве оберегов, оставляли на пасеке, чтобы пчелы роились, а их
ветки подкладывали в гнезда домашней птицы, чтобы та хорошо неслась (Агапкина
2002: 604—621). в публикуемом тексте также важно, что троицкое деревце изго
товлялось из осины, обладавшей самостоятельными апотропеическими свойствами
(см. мотив
22. чтобы покойник не «ходил», в могилу/возле дома вбивают осино
вый/ольховый кол).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 341. П
рад Тр
ицей ў суб
ту — у нас эта гав
рится «май» — я найд
ну, в
лю и паст
влю п
рад сар
й. два дня ан
паста
т, а на тр
тий дзень срубл
эту ас
нку,
, штоб скат
на перахад
ла над ним, кол
ву вых
дзиць — ат ур
ка.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Попковой
Ольги миновны, 1922 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
ОЛь
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Соль в славянской картине мира, наряду с хлебом, является главным пищевым
символом человеческого, окультуренного мира, противопоставленного по
это
му признаку миру природному, дикому, потустороннему. Именно это делает соль
одним из универсальных и наиболее распространенных оберегов, используемых
против любых видов мифологической опасности — сглаза, порчи, всех видов не
чистой силы, которая не выносит соли (Бнм: 386—387; Левкиевская 2002: 166,
168; Раденковић 1996: 122—126). в полесской традиции соль использовалась дво
яко. во-первых, для того, чтобы наделить охраняемый объект неуязвимостью, спо
собностью противопоставлять сглазу. для этого, например, сыпали немного соли
молоко, которое нужно было пронести по улице, или заставляли корову при вы
гоне на пастбище переступить через узелок с солью. Похожие практики широко
известны и в других частях славянского мира. на Русском Севере, например, пови
туха для профилактики сглаза натирала роженице лоб солью и говорила: «Как эта
соль не боится ни ни глазу, ни вару, ни опризорищей, ни оговорищей, так ты, раба
Божия (имя) не боялась ни опризорищей, ни оговорищей» (вологод. (Иваницкий
1890: 110)). во-вторых, соль служила отгонным средством, наряду с углем и дру
гими предметами, которые кидали в сторону источника опасности.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 342. С
плять кат
рые с
ли, к
дають в
голь всл
д: «Соль таб
, да печ
ль тва
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Е. в. Тростникова.
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
Сглаз
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 343. шчэ так. Як нэс
ш молок
друг
му, то с
плют тр
шки соль, шчоб нэ повр
с. чудель Сарненского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. О. А. Терновская от ме
лещук Агафьи Прокофьевны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 344. Той ныт, шо *кр
сна тчуть, як вигон
еш п
ршы раз [корову] на п
шу, клад
той ныт на двэр
х, на вор
тех и сильку сьвашч
ну, то уж
дэ ур
члива.
с. чудель Сарненского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. С. м. Толстая от Примак
Агаты Трофимовны, 1904 г.
1в. название человека/животного, подверженного сглазу
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза
5к. Орудия, остатки ткачества — обереги от сглаза
ышИ
ыЕ
гЛАзА
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Использование глаз убитой мыши в качестве оберега от сглаза (в том числе
составе амулета вместе с другими оберегами) известно лишь на западе украин
ского Полесья (волынская, Ровенская обл.). Применение частей тела мыши в
ка
честве лечебных и охранительных средств обусловлено, с одной стороны, ста
тусом мыши как хтонического животного (гура 1997: 403—416), а с другой сто
роны, реальными свойствами этого животного — быстротой, юркостью, ловко
стью, жизнеспособностью, острыми зубами и зоркими глазами. в соответствии
с этим глаза убитой мыши призваны служить средством, отвращающим «злой»
глаз, своеобразным зеркалом, отражающим чужие взгляды. Ср. южнославянские
амулеты в виде глаз или одного глаза, которые носили для отвращения сглаза
другой опасности (Бнм: 268; Толстой 1995б: 105). другие части мыши или
саму мышь принято было носить на теле человека для излечения различных бо
лезней
— грыжи (рус.), воспаления горла (пол.), в случае, если у ребенка долго
не
прорезаются зубы (бел.), а
также для лечения открытых ран на теле (макед.
(гура 1997: 415)).
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 345. жыв
й м
шы зл
влиш, повыбир
ють у ей в
чы и ўшыв
ють ў под
шэчку
ку ч
пляють, коб не зур
чыли [в мешочке на шее].
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина от Скупейко
марии Яковлевны, 1924 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
глава 15
БЕ
ЕгИ
дЕЙСТвИЯ
БСыПАТь
мАКОм
СОЛьЮ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Обсыпание маком (чаще всего диким, т. н. самосейным, или ведуном), солью,
также другими мелкими, дробными предметами, имеющими семантику множест
венности (зерном, семенем льна или проса), является универсальным способом
охраны объекта от опасностей различного типа (сглаза, порчи, ведьм, колдунов,
вампиров, ходячих покойников и т. д.) во всех славянских традициях (см. мотивы
13б. чтобы покойник не снился, дом и могилу обсыпают маком (льном, зерном);
21. чтобы покойник не «ходил», дом и могилу обсыпают маком (льном, зер
ном)). Обсыпание мелкими, множественными предметами, которые невозможно
сосчитать, создает дробную преграду для носителя зла, преодолеть которую мож
но, только сосчитав все зерна, которые сосчитать невозможно, — отсюда возника
ет дополнительная семантика невозможности (Левкиевская 2002: 138—139). Ср.
этот мотив в заговорных формулах, которые произносили, обсыпая отелившуяся
корову маком: «Як тый мак (ведьмак. —
Е. Л.
) вызбэрат, вин молоко вызбэрат»
(новоселица межгорского р-на закарпатской обл.; АА). у
южных славян маком,
просом, зерном обсыпали дом и хлев при новоселье и
нака
великого поста,
произнося формулы типа: «Кад душмани изброjв овоj семе, т’г да ми оберев благо
ту» [Когда враги пересчитают это семя, тогда у меня отберут
достаток] (Ђорђевић
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 346. Я трет
го дня послэ р
доў с
ла кр
сна тк
ты. [зашел двоюродный брат свекра],
же гдэ Пэтр
? — Я тку и ч
ю: шо мнэ р
та т
гнэ? [Свекровь] гл
нула: зоўс
м р
. [знахарка определила:] К
жэ, тэбэ чолов
к зай
ў. вон
як поговор
ла, и пэрэ
ло крут
го нэ роб
лко под
маў, шо с
доў.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова.
2б. Сглаз — это воздействие мыслью
№ 347. Посып
ли кор
ву м
ком од зл
го чолов
ка.
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от Прокурат
Лидии григорьевны, 1938 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 348. Каб п
думы не нап
лы, с
ллю осып
юць, а што ост
нецца ў п
чку к
кам с
пали.
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от Пашкевич
Агафьи Павловны, 1911 г.
р., и шчурко ганны Рыгоровны, 1922 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
Сглаз
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 349. Як кор
ўку дожыд
еш, перв
чку, то трэб пойт
и обс
пать [самосейным ма
ком] штоб не сп
ртили ведьмак
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 350. Як кор
ва т
лицца, тр
паць ведюк
м кор
ву и тел
тко, и к
жуць: «хто
цей мак собер
, то тод
моей кор
ви спор забер
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
6р. Охранительные формулы от сглаза: формула невозможного
. н
АКРывАТь
зАКРывАТь
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Покрывание охраняемого объекта является широко практикуемым способом
сделать его невидимым, недоступным для носителя опасности. Среди предме
тов, которые в полесской (и славянской традиции) используются для магиче
ского укрывания, известны полотно, фартук, полотенце, реже — миска, горшок
и другие сосуды. у восточных славян беременная женщина должна была носить
фартук (иногда даже два), чтобы закрыть своего будущего ребенка от сглаза; сер
бы для этой цели закрывали ребенка фартуком, когда выходили с ним на улицу
(милоjевић-Радовић 1958: 252). Повсеместноу славян принято было закрывать
платком или полотном угол, где находится роженица с новорожденным, чтобы
укрыть их возможных сглаза и порчи (Левкиевская 2002: 56—59). в Полесье
фартуком или платком закрывали корову во время доения, подойник с молоком,
а также всю молочную посуду, чтобы ее не увидел «злой» глаз. для этой же цели
предписывалось накрывать полотном ткацкий станок в «опасные» временн
периоды, например на святки.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 351. Кол
сь в
доить кор
ву [хозяйка] и ўжэ чом накр
е, коб ужэ нихт
нэ б
коб и д
ты свои нэ б
чылы, а ўжэ як сус
дка, ўжэ хвартушк
м чы зап
лом [подолом]
йдэ дэсь у кут
к, штоб нэ б
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. П. Антропов от никончук
Ольги Степановны, 1930 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 352. на
на в
дьмы коров
ять [обернувшись жабой]. на
на, пока с
нцэ нэ
дыть, в
дьма х
дыть по рос
да м
е цыд
лки рос
ю, и ў вод
под д
бом пол
глава 15
да на д
би с
шыть. это од люд
й молок
гнуть соб
. мать мне говор
ла: «закрыв
глад
шэчку на
дьма смэт
с. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл., 1981 г., зап. А. в. гура от Левашко надежды
Степановны, 1924 г.
р., и шерелевич Ольги максимовны, 1910 г.
1. ведьма отбирает молоко у чужих коров
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 353. Тр
ба пуд *сп
дню фартух
сховаты. Коб ни повор
чылы [о беременной жен
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода
ывОРАчИвАТь
ОдЕжду
АИз
Ку
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
выворачивание одежды наизнанку (особенно ребенку) — широко практикую
щийся во всех славянских традициях способ охраны от сглаза и другой опасности,
том числе нечистой силы (Толстой 1995г: 465—466; Левкиевская 2004в: 364—367;
Раденковић 1996: 91—93). выворачивание входит в круг магических и
ритуальных
действий, совершающихся наоборот (переворачивать предметы, идти, пятясь за
дом, произносить сакральные тексты от конца к началу и пр.), и
призванных сим
волически сменить вектор движения на противоположный и
имеющих отвращаю
щую, отгонную семантику.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 354. Як мал
нькое дыц
, то трэб
на *лэву ст
рону руб
шэчку н
жнюю, коб п
думи
нэ нап
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. Л. г. Скриган от щурко
галины Павловны, 1928 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 355. Каб вр
рху нос
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. П. михно от мигно
Александры михайловны, 1921 г.
№ 356. [для предохранения ребенка от болезни, сглаза, порчи ему выворачивали
одежду.]
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. в. в. Казначеев от мигно
Евы михайловны, 1924 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
Сглаз
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 357. Як ўр
ки ст
нуць, што з оч
й ст
не, то тр
ба пом
цца и руб
шку ци штан
вурот надз
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. А. Архипов от
Рогалевич маланьи Рыгоровны (григорьевны), 1908 г.
ла руб
шку нав
вурот, шоб ур
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. г. И. Трубицына от васько
веры миновны, 1907 г.
№ 359. Сус
дка, я б
чыла, в
вярнула кухф
йку нав
варат и б
гае туд
-суд
. Ета вби
юца, штоб нихт
зиў [не сглазил].
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Л. г. журбелюк от
Саченко натальи николаевны, 1918 г.
№ 360. нав
варат пэрад
вали руб
шку, шоб ур
коў нэ ба
цця. [Так в основном делали
женщины.]
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. А. Л. Топорков.
№ 361. Як наде
ть руб
шачку рабёнак [после мытья одежды], то нав
варат, штоб
— ат пад
ва.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от голубе
вой Екатерины Киреевны, 1914 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 362. А вр
ков я нэ бу
ся. Ту *сп
дни скынь, чы *спудн
цю чы руб
шку, [выверни],
хны и пу всёму.
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
сом к
зали, шоб ур
коў не боялись, трэба вив
рнуть од
жу.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Б. Ключевский
от Лопатюк марии Юрьевны, 1925 г.
№ 364. [Специально одежду не выворачивали (кроме кожуха на свадьбе), однако, если
нечаянно наденешь одежду наизнанку, считается, что избежишь сглаза:] Як неўг
дом
ворот, то не зур
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Казимирчук
Одарки Ивановны, 1909 г.
глава 15
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 365. Як ид
, да виўороч
е нив
ўорот [одежду], шоб ўрок
ў не боялось. шоб
чыў нихт
. дак виўороч
ўорот, да над
е там шчо. Од
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Павленко
ульяны Леоновны, 1908 г.
ЛЕвАТь
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Сплевывание, как и сам плевок, — магическое действие, имеющее отгонную
и обезвреживающую семантику, повсеместно распространенное для магического
отвращения сглаза, порчи, а также любой другой опасности (Левкиевская 2002:
123—124; Раденковић 1996: 93—94). Обычно плюют в сторону того или вслед
тому, кто является источником опасности — в этом смысле плевок синонимичен
другому отгонному действию, которое он часто сопровождает: бросанию вслед но
сителю зла кусочка печного кирпича, глины, угля, соли. в полесской традиции, как
и в других славянских регионах, плевок часто сопровождает отгонные или профи
лактические формулы типа: «Тьфу, чтобы не напал урок!» или «Пек, пек, пек по
ганим очом!» (з.-укр. (франко 1898: 187)). у южных славян мать, чтобы защитить
ребенка от сглаза, сплевывает себе на ладонь и растирает плевок по лицу ребенка
(серб. (Ђорђевић 1938: 156)).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 366. Тьфу, шоб нэ навор
бушку.
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
Томашук Евдокии умельяновны, 1908 г.
№ 367. [чтобы не «испортили» работы,] плюв
лы: «Тьфу, штоб не нап
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. Л. хренкова от грук
феклы Яковлевны, 1921 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 368. Пасну
ть, пасну
ть и зн
мут с калк
ў е
[основу], а тад
зматае ее, змат
ее, шоб не блут
ласа, и тад
паст
кае по л
ве, три р
зы б
ли, шоб бул
хор
шая, як
ва. Пабь
, пол
жэ, пэрэст
пе три р
зы и пл
не да д
лу. Три раз
пэрэст
пе, три раз
пки бул
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. г. И. Трубицына от васько
веры миновны, 1907 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
7р. Переступать через… — лечение сглаза
Сглаз
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 369. А пл
чэ [ребенок], то трэ плюнуть — нихт
нэ поур
чыть. Плинь [ребенку]
чи — нихт
нэ поур
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская от Ткачук
марии Адамовны, 1920 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
мОТРЕТь
СвОИ
ОгТИ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
ногти, наряду с зубами и волосами, осмысляются как средоточие жизненной
силы человека, а благодаря своей твердости, служат в качестве оберега (о.-слав.).
данном случае используется широко известный механизм защиты от сглаза,
водящий «злой» глаз с жертвы на неуязвимый сторонний объект, обычно
твердый (железо, камень) или далекий (звезды). этот прием должны использовать
люди, способные сглазить, чтобы не причинить вред своим близким или имущест
ву, — перед тем как посмотреть на ребенка или отелившуюся корову, они должны
смотреть себе на ногти (гуцул. (шухевич 5: 218—219)). Аналогичным образом
поступали, чтобы уберечься или излечиться от чужого сглаза. в галиции, напри
мер, чтобы избежать сглаза, считалось полезным, встав поутру, посмотреть на ног
ти (Левкиевская 2004д: 424—429).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 370. [От сглаза говорят:] «нэвр
ком», [смотрят на ногти, на звезды и плюют].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. Л. новикова от Пищик
марии Петровны, 1931 г.
6г. Плевать — оберег от сглаза
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
№ 371. «С кутк
в кут
к / шоб хват
ло на осн
ву и на ут
к» — т
я, шо прид
так го
вор
ть. А як ткуть, то [пришедший говорит, в шутку]: «Бух-бух, напрос
сь ты, вороб
[узел]». То так прик
зують ўсё, а то быва
, як т
кось шо нагл
нуть — н
ткы ст
тыся. Так ты п
рше подыв
сь на сво
гти, як прид
до х
ты, нэ дыв
сь [сразу]
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. К. Полонская от Авдиюк
Ольги давыдовны, 1903 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение и ткачество
6с. Охранительные формулы от сглаза: благопожелание
№ 372. Так он
идёт, гов
рыть: «надо посмотр
ть сперв
на н
хти, а пот
м на дыт
или на порос
, и никогд
ки нэ напад
110
глава 15
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 373. хоз
ин, як шчось нар
дыться, и нэ м
жэ зайт
до хл
ва, бо так
чи м
шчо *пошк
дыть. То п
ршэ на *пазур
свой
вытьця, а п
тим до хлив
йд
, чы на
ну [смотрит]. Под
выться на пазур
, спл
нэ и нэ будэ пог
ного, як нэ хочэ по
ного.
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» глазом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
6г. Плевать — оберег от сглаза
№ 374. Тр
ба гляд
гти, потом *н
гору, шоб нэ сур
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от зусько
Антонины (гантоси) Александровны, 1925 г.
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
№ 375. Коб нэ повр
чить — на н
бо *ў г
ру тр
ба подыв
тысь. жыв
ю мышь
колаты
чи и ў медальёньчик [ребенку]. Коб нэ повр
чили ребьёнка.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от дышко
Параскевьи Павловны, 1926 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
5у. мышиные глаза — оберег от сглаза
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
хти и к
жэ: «Коб тоб
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина от Скупейко
марии Яковлевны, 1924 г.
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
№ 377. [Прежде чем что-то похвалить, если можешь сглазить,] снач
ла на н
гти по
смотреть и сказ
ть: «Без ўр
ку». Есть п
мислы, а разгов
ры — то вр
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от довгуна
владимира Трофимовича, 1913 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
2в. Сглаз — это воздействие словом
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 378. Подывл
сь на н
хты, шоб нэ повор
чыты. [Так делает человек, который, на
пример, похвалит ребенка.]
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
Сглаз
№ 379. Як мы бул
малые, то у нас ов
чэк было бог
то. Тыи ов
чки к
тяца, то мы
бэж
м до хл
ва подыв
ца. Прыбеж
м до хлив
, то нас дид в
чыт так: дыв
тыся на
сво
гтыкы и каж
ты: «нэх
й пэрэх
дыть, шо м
е бут, на н
шых н
гтиках». шоб
чыт.
с. чудель Сарненского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. О. А. Терновская от
Тишковой (Тышков) Ефросиньи фоминичны (Прыси хомовны), 1912 г.
4г. Сглазу подвержены люди/скот в состоянии перехода (невеста, беременная)
6п. Охранительные формулы от сглаза: отсылание зла на сторонний предмет
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 380. [чтобы снять уроки,] глянь на ни
гти тр
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Баран Пелагеи
Тихоновны, 1919 г.
р., и Литвиненко Евгении Романовны, 1924 г.
КЛАдывАТь
ПАЛьцы
щЕПОТьЮ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
в полесских материалах этот охранительный жест — складывание пальцев
щепотью — известен только в волынской обл. Пальцы, особенно большие паль
цы рук и ног, символически связаны с душой и сердцем человека и наделяются
функцией медиатора. связывающего человека с внешним миром, в том числе поту
сторонним, поэтому разные комбинации пальцев использовались в охранительной
практике (Левкиевская 2004ж: 616—618). Соединение пальцев вместе, в щепотку,
служило способом символического связывания, запирания в разных обрядовых
магических практиках. в данном случае этот жест, очевидно, должен был со
здать символическую преграду для «злого» глаза. О жестах с отгонной семанти
кой, употребляющихся в славянских традициях в качестве оберега от сглаза и
дру
гих опасностей, см. (Левкиевская 2002: 146—147).
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 381. [чтобы не сглазить человека, скотину и т. п., надо смотреть на него, сложив
пальцы щепотью на каждой руке.]
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Иванисик
марии Протасьевны, 1900 г.
РОСАТь
вСЛЕд
угОЛь
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Бросание в сторону источника опасности или вслед за ним предметов, имеющих
самостоятельную охранительную символику (кусочков угля, кирпича от печки, хле
ба, щепотки соли, щепок и пр.), является общеславянским способом символически
вернуть ему его зло. в Полесье этот прием чаще всего употреблялся, чтобы отвратить
112
глава 15
сглаз от ткущегося полотна и ткацкого станка: в случае, если во
время работы в
дом
приходил человек, склонный к сглазу, при его уходе ему вслед бросали кусочек
угля и произносили отгонные формулы типа: «нога за ногою, твое лихо за тобою»
(Левкиевская 2002: 130—131). у южных славян, если в доме побывала женщина,
считающаяся ведьмой или морой (полудемоническим существом, душащим людей
ночам), ей вслед бросали горящий уголь (Ђорђевић 1953а: 39). Отдельный случай
представляет собой бросание угля, кусочка печного кирпича или хлеба вслед бере
менной женщине, приходившей в чужой дом что-либо одолжить. Отказывать бере
менной не полагалось, но считалось, что после этого в доме всё могут поесть мыши.
чтобы этого не случилось, вслед за беременной нужно что-либо бросить, однако ее
будущий ребенок будет иметь болезненное пристрастие к тому, чем в нее бросили:
если кусочком угля — он будет грызть уголь, если хлебом — будет есть хлеб.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 382. Як дэ хто пр
дэ, к
нуть за тым чолов
ком пэч
нку
бо угольк
м. шоб нэ згл
зыў. Як бэр
мэнна х
дыть, з
йдэ дэсь до чуж
й х
ты, и як вых
дыть, к
нуть [ей вслед]
нку
бо угольк
м, — шоб м
шы нычог
нэ й
лы. И у е
рэбёнок б
дэ й
сты: [это
ее] рэбёнку *шк
дыть — уж
той рэбёнок б
дэ й
бо пэч
голь, чэм к
нуть. [Беременной всегда дают взаймы то, что она просит.] Як бэр
мэнна, и пр
дэ за
потр
бкою, то он
нэ доўжн
говор
ть «дай», а «поз
ч», бо п
зычку м
шы нэ йид
чыш, то м
сыш и одд
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Авдиюк Ольги
давыдовны, 1903 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 383. [Опасаются дурного глаза в особенности в то время,] як на нав
йку вьём.
вуглем кидаюць ў пар
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл. [Лутовье], 1983 г., зап. м. И. Сереб
ряная в 1983 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 384. Еси ан
шла [женщина, обладающая дурным глазом], взять жар
ну и ўслед
брасить, тад
га вам не премин
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. И. Серебряная от
Сивак Александры Петровны, 1908 г.
ТвЛЕКАТь
зЛОЙ
взгЛЯд
СТОРО
нн
ИЕ
ПРЕдмЕТы
в Полесье, как и во всех славянских традициях, широко практиковалось симво
лическое отвлечение «злого» глаза на сторониие предметы — яркие, старые, стран
ные, причудливой формы, которые помещались рядом с охраняемым объектом или
113
Сглаз
в охраняемом пространстве (Левкиевская 2002: 132—136). это делалось для того,
чтобы «злой» глаз «ударил» сначала по этим предметам. Ср. обычай вешать связки
старых лаптей перед входом в дом (рус.), класть камень, железо, молот и другие
твердые предметы; втыкать старые лопаты, вешать подковы, череп животного ря
дом охраняемым объектом. например, череп животного (вола, коня, собаки) поме
щали на пасеке, чтобы «злой» глаз уперся в него, а не в ульи (Ђорђевић 1938: 113).
функцией объектов, на которые отвлекался «злой» глаз, наделялись красные или
пестрые предметы, которые бросались в глаза: красная нитка, лента, пестрый пла
ток, лоскут материи, которые привязывались к хвосту или рогам скота, прикрепля
лись к одежде ребенка или беременной женщины, привязывались на руку. у
южных
славян для этой цели повсеместно использовалась
хамаjлиjа
— различные формы
амулета, в качестве которого мог выступать и невыстриженный треугольник шер
сти, который при стрижке оставляли на боку овец, чтобы он каждому бросался
в глаза (Ђорђевић 1938: 129; 1958: 138—139). в Полесье в качестве средств, от
влекающих на себя «злой глаз», могли использоваться веревки, красные лоскуты
материи, пояс мужских штанов, которые вешали на рога корове; деревце осины,
которое втыкали в огороде; а также убитую ворону или сороку, которых вешали
во дворе возле хлева как оберег от разных демонических существ или от сглаза
(гура 1997: 559—560). Ср. использование этой семантики в охранительных форму
лах (мотив
6п. Охранительные формулы от сглаза: отсылание зла на сторонние
предметы).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 385. Ос
[осина] то нэ на добр
: як карт
шка хор
ша, ос
по п
лю затэк
ють, як
дма, дурн
й чэлов
к, он на ос
гл
нэт, а нэ на карт
шку.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова от нушчик
марины Степановны, 1938 г.
р., и нушчик Анастасии Илларионовны, 1912 г.
№ 386. Як выгон
йуть пэршы дэн на *п
шу, на ш
ю [скотине] вер
ўку. в
дма, ўон
нэ
на кор
ву гл
нэт, а на вер
воцьку.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 387. Или возьмёт, зноў идёт [женщина], нагиб
ецца, возьмёт с
на, сперв
бр
на поросёнка. А говор
: «зачем бр
сила?» — «ну штоб ур
кы не нап
ли, сперв
надо
[бросить]».
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 388. Косник
[ленту] зав
звають на р
ги, каб не поўр
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. Т. н. гаргун от Тысевича
Александра Семеновича, 1914 г.
114
глава 15
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
котарых кар
заны, штоб не урекл
кар
ву.
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. г. Ю. никипорец
от малащенко Иллариона Степановича, 1895 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 390. От прэстр
ку в
шають *л
точку кр
сную кор
ве на рог
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Е. зайцев.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 391. Сар
ку в
шали — за л
ту [поперечная доска на крыше], за *кр
хву, у хлев
То
ат ур
ку т
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от глуховой
Анны Павловны, 1914 г.
р., и Ботановой Софьи васильевны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 392. Тр
ба, к
жуть, пов
ситы сор
ку к
ло хл
ва, коб нихт
не повр
чив. И з
ркало
влять, и серп
ють ў хлив ў ст
нку в сэр
дине [т. е. внутри хлева].
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от мартынюк
Евдокии Калинниковны, 1926 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5в. Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 393. Сор
ку [вешали], штоб не бул
пр
маўки, дурн
й глаз по-р
сскому. [А воро
— не, мы не в
шали. А у люд
й вис
ли. Я б
чиў — штоб вел
ся к
ни, штоб
бол
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от Тимо
шенко федота Яковлевича, 1898 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
РОПуСКАТь
вОду
мОЛОКО
СКвОзь
ОТвЕРСТИЕ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
широко распространенная в Полесье и в других славянских ареалах
Карпатах, Балканах) магическая практика пропускать воду, доить или проце
живать молоко через разного рода отверстия — камень с естественной дыркой
или пробитой молнией, через обручальное кольцо, через «пятку» косы (отверстие,
115
Сглаз
которое вдевают ручку косы) — является вариантом перерождения, прохождения
через символические родовые пути и может применяться как оберег и как средство
лечения сглаза (см. мотивы
7н. Пропускать воду, молоко сквозь отверстие —
лечение сглаза;
7р. Переступать через… — лечение сглаза;
7т. Протаскивать
сквозь отверстие — лечение сглаза). во всех подобных случаях актуализируется
дополнительная семантика создания магического круга, через который пропуска
ется охраняемый объект (Левкиевская 2002: 174—175). вода, пропущенная сквозь
отверстие, приобретает свойства оберега, а молоко становится нечувствительным
к сглазу.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 394. ч
ртов к
мэнь, дзе гром д
рку в
бив. ц
раз я
молок
дять, каб п
думы нэ
нап
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. м. И. Субоч от Прокурат
Елены Семеновны, 1924 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
РЯТАТь
ОБРЕзА
нн
ыЙ
КО
чИК
хвОСТА
СКОТИ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
укрыть охраняемый объект от опасности можно, спрятав не его самого, а сим
волизирующий и замещающий его предмет. Согласно логике, по которой часть це
лого символизирует собой это целое и обладает всеми его свойствами, обрезанный
кончик хвоста коровы или лошади прятали, чтобы таким образом спрятать от
сгла
за саму скотину. на Русском Севере при первом выгоне скота пастух шерсть, взя
тую от каждой коровы из стада, смешивал с воском, вместе с другими охранитель
ными предметами зашивал в мешковину и прятал под камень, чтобы укрыть скот
от опасностей на весь пастбищный сезон (дурасов 1989: 274).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 395. на
рья хваст
падрез
ли и кан
и кар
ви. [зачем?] А я ж не зн
Раб
так старык
. мо, шчоб нишчо зл
лось.
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. н. виноградова от Кацубы
зинаиды марковны, 1903 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 396. у кар
вы хвост абрез
юць и где-нибудь ў хлев
пал
жаць. К
пят кар
ву и
вя
ўку, на як
й яё привядз
ць, в
зле труб
, дымох
да, на чард
к зал
зець и закр
штоб ня ухадз
ла са двар
. К
пять кар
ву и на рог
х д
лають ей павь
зку — платок
хаз
йкин, штоб л
дзи ня ср
116
глава 15
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Само
дёргина михаила никифоровича, 1927 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5ж. женская одежда (юбка, сорочка, фартук) — оберег от сглаза
6з. Отвлекать «злой взгляд» на сторонние предметы
ыЛИвАТь
вОду
ПОСЛЕ
КуПА
ИЯ
гРА
ИцЕ
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
вода, в которой купали ребенка, как вообще все, что соприкасается с его телом
(например, одежда), представляется как символическая часть его самого, как то,
что несет на себе отпечаток его личности, а значит, может быть подвергнуто сглазу
и порче, которые неизбежно перейдут на самого ребенка. во избежание подобной
опасности любые манипуляции с водой, оставшейся после купания, в традиции
строго регламентированы. Обычным пространством, куда выливают такую воду,
является место, где никто не ходит. это объясняется двумя причинами: если купа
ют здорового ребенка, то оставшаяся после этого вода может стать объектом сглаза
и порчи со стороны других людей, следовательно, ее надо вылить туда, где она не
будет соприкасаться с другими людьми; если же купали больного ребенка, то его
болезнь, перешедшая в воду, может повредить другим людям, если они наступят
на то место, где она вылита. Как правило, воду выливают под забор, особенно туда,
где находится стык жердей (если это плетень), двух заборов или угол, т. е. на сим
волическое пограничье. Представляя собой границу между «своим» и «чужим»,
пространство под забором является местом, куда удаляют все нечистое, в том чис
ле воду после мытья покойника, а также где совершаются различные лечебные
практики, например, в Полесье у забора обмывали больных падучей болезнью
(виноградова, Толстая 1999: 231). Ср. обычай выливать воду, в которой обмывали
ребенка после его рождения, на угол дома с его внешней стороны (с.-рус. (знатки
Еще одно типичное место, куда в Полесье выливают воду после мытья здоро
вого ребенка, — это пространство под плодовым деревом, чтобы ребенок хорошо
рос и был сильным, как плодовое дерево. воду после больного ребенка выливают
под дерево, не дающее плодов, чтобы такой водой не повредить плодоносному
дереву. дерево в народной культуре наделяется свойствами универсального погра
ничного локуса, медиатора между мирами (ср. образ мирового древа), а с другой
стороны, оно тесно связано с человеком и его жизненным циклом.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 397. дыт
ну як куп
ешь, то на дор
гу нэ вилив
й, бо л
ды х
дыть. [Как обмоют
младенца первый раз] т
жэ дыть ў буд
нку вилив
ешь. [Под дерево обычно не вы
ливают, выливают лишь], як дыт
на в
льми пл
чет, зур
чат [его], то вилив
ет под тэ
рэво шо нэ р
дыт. шо р
дыт, под т
е нэ тр
117
Сглаз
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. А. золотарева от мелянчук
Ольги Сидоровны, 1920 г.
№ 398. де *плот загар
жаны, де *жард
ў жард
змык
еца, туд
вылив
ють вад
, як
ють. г
та каб не зр
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович от Калиновской
Екатерины васильевны, 1932 г.
АПРЕТ
АСТуПАТь
ПЕПЕЛ
САжу
ОБЕРЕг
ОТ
СгЛАзА
Символика золы, пепла, сажи в славянской традиции, в том числе в полесской,
амбивалентна. С одной стороны, пепел, сажа, как продукты горения, связанные
огнем, печью, домашним очагом, широко используются в охранительной магии.
С другой стороны, пепел, как и другие отходы, включается в категорию мусора
вследствие этого получает семантику «нечистоты». Отсюда повсеместный за
прет ходить по пеплу, наступать на него во избежание болезней и несчастий; вы
гребать пепел из печи и выбрасывать на улицу в праздничные дни (Плотникова
2004а: 670). в частности, в Брестской обл. считалось, что наступивший на пепел
заболеет куриной слепотой.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 399. П
пел и с
джу, то не м
жна ступ
ты в е, бо нападае як
сь ўр
кы — поўр
[сглазили. Иголку носили от сглазу.] д
тям — чосн
к у пэлёнкы [клали].
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. Булин-Соколова от Литвинчук
Евдокии Сидоровны, 1913 г.
5б. Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза
хРА
ИТЕЛь
ыЕ
фОРмуЛы
ОТ
СгЛАзА
ОБЕзвРЕжИвА
ИЕ
ОСИТЕЛЯ
зЛА
5т. Соль — оберег от сглаза
Повсеместно в Полесье были распространены охранительные формулы от
сгла
за, включающие в себя семантику обезвреживания «злого» глаза, причинения ему
вреда. это корпус довольно устойчивых и однотипных формул, являющихся вер
бальными эквивалентами апотропеических действий и предметов, использовавших
ся для профилактики сглаза у человека и скота (Полесские 2003: 451). Постоянным
элементом этих формул является мотив виртуального ослепления источника сглаза,
засыпания ему глаз солью или песком («Соль/песок тебе в очи»), известный во всех
восточнославянских традициях. мотив профилактического засыпания глаз носителя
зла солью может встречаться и в реальных охранительных ритуалах: в первый день
118
глава 15
выгона скота после обхода стада старший пастух говорил: «Соль жну [гоню. —
в очи!» в это время подпасок бросал горсть соли в открытое поле, чтобы обезвре
дить возможную опасность на весь сезон (укр. (Левкиевская 2002: 87)). Остальные
способы виртуального обезвреживания опасности в формулах могут варьироваться:
старый веник (
деркач
), камень, кирпич направляют в зубы, плечи или в зад источ
ника зла, горшок засовавают ему между щек, лишая его тем самым возможности
вредить.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 400. Силь тоб
в очы, коб не повр
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от никончук
Анны федоровны, 1934 г.
ч», а де каз
ли: «Суль у вучи». може и *швигу наставлялы.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от Пилипук
Анны григорьевны, 1929 г.
5д. Кукиш — оберег от сглаза
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
ку, шоб н
ку».
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от матвейчук
Ефимии Андреевны, 1918 г.
№ 403. «Соль тиб
в
чи [в очи], *дерк
ч у з
дницу, коб моёму дит
ни не бул
ку».
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская.
№ 404. «Силь тоби в в
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от Лукашук
Ольги Ивановны, 1906 г.
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
№ 405. Соль тоби у в
нка у пл
Коб тобэ нэ дал
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. Л. г. Скриган от Прокурат
марии Трофимовны, 1904 г.
на з кол
скою, а хто похв
лить, то каз
Соль у в
Каб ляж
ў без р
119
Сглаз
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович от гордюк
Ольги Ивановны, 1922 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота

Соль, *пяч

чорт с тва
ми оч
ма! — да тр
йки раз так ск
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 408. Коли хв
ляць чуж
го дзиц
тко, то прик
зываюць: «Соль в
чи, горшч
к м
к». Три раз
гов
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. А. Архипов от
Рогалевич веры васильевны, 1908 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 409. Як хто што болт
жуць: «Соль ў в
чи, *дзерк
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. А. Архипов от
Рогалевич веры васильевны, 1908 г.

Суль таб
Свуй взгляд забяр
што д
маеш мне,
де таб
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. Я. Скиба.
6о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла ее носителю
№ 411.

Суль таб
*дерк
А таб
нех
й адбер
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. Я. Скиба от Остапенко
Анны мартиновны, 1912 г.
№ 412. ци вышив
е, ци тчэ — [если кто похвалит]: «Ой, як хараш
» — то к
жэ: «Соль
таб
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. н. г. владимирская от
Латышевой Арины николаевны, 1909 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение и ткачество
№ 413. Каж
: «у ту соль таб
да вад
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от
Козыревой Анны Степановны, 1908 г.
глава 15
№ 414. Я д
лаю што, а хтось пр
дэ, вон д
ўжэн каз
ть: «Памаж
, Б
жэ!» ну, а я, ну,
карз
ны плят
. И он ск
жэ мне: «Аг
, как ты плят
ш — пять карз
н сплёл!» А мне па
м ни наг
й, ни ч
м не пашэвел
ть. Я ём
ўжэн каз
ть: «Соль тэб
да вад
!» — но
то в
зу, як он мне ск
жэ. То ат ур
каў гавар
чы каз
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от глуховой
марии Петровны, 1896 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение и ткачество
6с. Охранительные формулы от сглаза: благопожелание
№ 415. Там
, хто урак
ит, атв
т далжн
дав
ть: «А штоб таб
дярк
ч ў ср
ку драл, да
ня пасяк
ў. А штоб таб
дярк
ч ў в
чы так, штоб таб
драл ня пярешшук
ў. Соль таб
да вад
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. Савчук от голубевой
Екатерины Киреевны, 1914 г.
№ 416. Сид
ла пр
ла. Ўх
дит ж
ншчына: «шо ты и ўч
ра тк
ла и теперь?» — «Соль
тоби в очи, галав
чи». Плюй три р
за, три угальк
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от Рябой
Параскевы Петровны, 1896 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6г. Плевать — оберег от сглаза
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
№ 417. Як чалав
к пр
йде и ск
же: «Баг
то в
ткаў и напр
ў». — «Соль таб
в
дницу. шоб драў, да не перешук
ў».
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
мальцевой Анастасии Александровны, 1909 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
[женщина, которая может наурочить] што-нибудь к
жэ, то тр
ба отказать:
Суоль да печ
С тво
ми ўоч
ма,
Типун тоб
нех
ничого не прист
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от шур
Евдокии Карповны, 1910 г.
ш куд
. Як хто на теб
трит:
Соль таб
А скул
рло.
ку не ук
Так ты мен
Три раз покаж
сам
Сглаз
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Е. в. Тростникова от
Клименко Прасковьи (Поры) миновны, 1907 г.
6р. Охранительные формулы от сглаза: формула невозможного
№ 420. Кал
в
даюць, што так
няд
бры чалав
к [пришел во время работы, говорят
ему:] «Соль таб
мы з тва
ми оч
ма».
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. в. в. Казначеев от
Коноплич Т. И., 1907 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 421. [чтобы не повредила похвала или сглаз, говорили:] «Соль тоб
в
чи, а дерк
тоб
в пл
чи да за тво
чи!». И ишч
ин
че к
жуть: «Соль тоб
в
чи, штоб тоб
пизд
коз
на перед воч
ма!» Иг
лку затык
ку.
с. Костюковичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Л. м. Ивлева от Карась
5в. Острые, колючие предметы, растения — оберег от сглаза
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 422. «А силь тоб
гов
чы гов
с. Речица Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Костючик марии
макаровны.
№ 423. Каз
лы: «С
лы т
бе в
чи, а к
мни в гр
ды, шоб в
било з
би!» И за пор
г —
тьфу! тьфу!
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. в. И. харитонова от Кужиль
варвары михайловны, 1908 г.
6г. Плевать — оберег от сглаза
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.

Соль, печ
меж тво
ма оч
ма.
мал мен
То нехай б
де тоб
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. А. А. Архипов от Еремейчук
Евдокии Саввишны.
6о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 425. «Соль тоб
слонка у пл
не вур
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова от
шадуры Евгении григорьевны, 1918 г.
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
глава 15
№ 426. [От уроков на скотину:] в
зличек завь
же, на рог [корове] прив
же [и го
ворит]: «хлеб, соль, печ
на, цур, пек, пог
ны оч
ма». [что такое «цур» и «пек»
не
знает.]
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова от
васькевич Анны захаровны, 1925 г.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
5а. Амулет — оберег от сглаза
№ 427. Як пр
де, в
льми вел
ки росх
д на ут
к, [получается, особенно если придет
тот], у ког
бог
то доч
к, [тогда ей говорят вслед, когда она уйдет]: «Соль тоб
в
нка ў пл
снам не вур
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова от
васькевич устины Павловны, 1907 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
6т. Охранительные формулы от сглаза: запрет
№ 428. Як наур
чит хто, як пог
но тч
ца, сам
соб
тк
лья гов
рить: «на нитки твер
дишь, на сраку пердишь».
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова от
шадуры Евгении григорьевны, 1918 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
№ 429. Якшч
прых
дыв постор
нний, то хаз
йка шепт
ла про себ
: «С
ли напеч
йимы оч
ма».
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. в. н. михайленко.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 430. Як снують и пр
дет сос
дка так
пидозр
тельна [то, после того как она уйдет],
ет, то [вслед ей надо сказать]:
Соль, пэч
рэд твоими
ными оч
ма,
слонка ў пл
шоб не пром
ные речи.
да бэрэ
голь и к
дае пид тэи, де сну
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. в. Белова от шмаюн
марии Климовны, 1936 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
№ 431. «Соль да печ
на и с тво
ми оч
ма. шо ты д
маеш ём
, то нех
й тоб
». Ў нас
жуть, шо хорош
ньке: «Тфу, як
Сглаз
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Казимирчук
Одарки Ивановны, 1909 г.
6о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 432. Сплёвывали ўсл
д [человеку с дурным глазом] и каз
ли: «цур тоб
, да пэч
с тво
ми оч
ма!»
с. Олбин (Туманная гута) Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак
от Секун марии Трофимовны, 1909 г.
6г. Плевать — оберег от сглаза
БРЯнСКАЯ ОБЛ.
№ 433. вот хто пр
йде и ск
жэ: «вот баг
та ты натк
ла (ти наснав
ла)». Ана атвя
нечка: «Соль таб
ў ў
чы, качерьг
ў з
бы, гаршч
к пам
же шчок, дярк
ку».
с. челхов Климовского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. н. г. владимирская от
Сафоновой Александры Ивановны, 1916 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
хРА
ИТЕЛь
ыЕ
фОРмуЛы
ОТ
СгЛАзА
вОзвРАщЕ
ИЕ
зЛА
ЕгО
ОСИТЕЛЮ
Если на акциональном уровне семантика возращения опасности ее носите
лю в
бросании в его сторону различных предметов (угля, соли, кусочка кирпича
пр.), то на вербальном уровне эта семантика выражалась в мотиве приговоров
отгонных формул типа: «что думаешь мне, забери себе» или: «на твою голову!»
(Левкиевская 2002: 130—132; Полесские 2003: 455). этот мотив известен и в дру
гих славянских ареалах. например, у сербов тому, кто хвалит младенца, говорили:
«Погледаj се у нос» [Посмотри себе в нос] (Ђорђевић 1958: 412). вариантом явля
ется мотив разделения доброго и плохого («доброе пусть достанется мне, а злое
вернется врагу»), известный в Киевской обл.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 434. [От сглаза:] «Соль тоб
ў в
чы. Тво
рэчи тоб
ў пл
чи, тво
мы тоб
ў гл
твой отвор
т тоб
в пор
д, шо дум
еш мне, то забер
соб
. А я што д
маю тоб
, то хай
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. н. П. Антропов от наварич
нины Сидоровны, 1944 г.
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
глава 15
№ 435. [Если похвалят маленького ребёнка, то, предотвращая сглаз, говорили:]
сказ
ў, то и забир
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. н. П. Антропов от наварич
нины Сидоровны, 1944 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 436. «С[в]ой згляд забир
й себ
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. н. в. Борзаковская от васько
марии Степановны, 1908 г.
№ 437. [на всякий случай при приходе постороннего сказать про себя:] «што д
маеш
саб
, то на саб
бяр
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. в. в. Казначеев от
Коноплич Т. И., 1907 г.
№ 438. Если ид
шь и для теб
плох
й челов
к, а теб
прих
дитца встрэч
тца с ним, то
про себ
гавор
шь: «Тво
д
мки таб
в *шл
нки, ат вар
т в жив
т». Три р
за. И ещё:
«Соль теб
лю дать ещё.
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. А. Астахова.
5д. Кукиш — оберег от сглаза
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживать носителя зла
№ 439. А *кр
сны ур
каў ба
цца. А вот кались мая м
тка, як хто прых
дить пастар
ни, тры вугальки в
зьме, дв
ри ачч
нить да в
кине и к
жэ: «нэси ўсё л
ха за саб
нес
ўсё л
ха за саб
й, нес
ўсё л
ха за саб
й». шчоб ван
ешчэ за *хв
ртку не вышла
[т. е. пока она не дошла до калитки].
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. О. А. Терновская от
Латышевой Арины николаевны, 1909 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
№ 440. Як сну
, челов
к ўх
дит, он
возьм
да три уголёчка в
кине: «нес
всё л
хо
не сур
чила *кросён».
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. в. И. харитонова от
Латышевой Арины николаевны, 1909 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
6ж. Бросать вслед уголь — оберег от сглаза
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 441. Клян
шь, як х
чешь: «щоб ты сам на себ
поб
чиў» чи як. ж
нка плю
: «хай
вам у в
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова.
6г. Плевать — оберег от сглаза
Сглаз
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 442. [говорят:] «хор
шие гл
за на мэн
(на мов
ребёнка), а плох
е — на тоб
у,
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. м. г. Боровская.
№ 443. гоўор
ли: под
манэ. [говорили, чтобы избежать сглаза:] «д
брые ў
чи на нас,
а паг
ны ўам». Кот
ра пл
не три р
за. [И еще говорили:] «Ў д
бру п
ру погоў
ру».
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от даниленко
Екатерины Игнатьевны, 1927 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
6г. Плевать — оберег от сглаза
6с. Охранительные формулы от сглаза: благопожелание
№ 444. Л
ди ж пригаў
рўали: «Як паг
нэ, так бяр
соб
, а д
брое даў
й мн
». Як
гул
ть, пол
жыть дит
о где по сёй бок пор
га, да перест
пить три р
зы ч
рез дит
не. «Як
, — к
жэ, — м
ти пород
ла, так
и отход
ла». шоб ям
уж
не наўр
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Павленко
ульяны Леоновны, 1908 г.
6г. Плевать — оберег от сглаза
7р. Переступать через… — лечение сглаза
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
нуў три раза у сл
ед:
ль таб
да печ
ма оч
ма,
шо ты падумала-пагад
шоб ты с саб
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. м. Р. Павлова.
6г. Плевать — оберег от сглаза
6н. Охранительные формул от сглаза: обезвреживать носителя опасности
хРА
ИТЕЛь
ыЕ
фОРмуЛы
ОТ
СгЛАзА
ОТСыЛА
ИЕ
зЛА
СТОРО
нн
ИЕ
ПРЕдмЕТы
Отсылание зла на сторонний объект спорадически встречается в полесских
формулах от сглаза типа: «уроки, идите на сороки» (Левкиевская 2002: 136—137).
Сглаз отсылают на объекты, не чувствительные к сглазу: на сороку, пса, кота,
глава 15
собственные ногти. Подобные формулы от сглаза однотипны по своей структуре
и хорошо известны в других славянских ареалах: «урокы на сорокы, а помыслы
на коромыслы!» (укр. (Ефименко 1874: 28)) или: «Na psa urok, a na kota weźrok»
(пол. (Weydenthal 1922: 43)). При встрече с человеком, способным сглазить, тихо
говорили: «Тобi в очех сови, кiльи, скали, лiси, камiньи, дерева — не я!» [Тебе
глазах совы, колья, скалы, леса, камни, деревья — не я!] (шухевич 5: 219).
хРА
ИТЕЛь
ыЕ
фОРмуЛы
ОТ
СгЛАзА
фОРмуЛА
ЕвОзмОж
ОгО
Обезвреживание носителя опасности может проявляться не в прямом запрете
его деятельности, а через сопоставление с другими действиями, в принципе невоз
можными по модели «как невозможен X, так Y не может причинить мне зла»: не
возможно пересчитать листья, песок, звезды; измерить или выпить море; достать
до неба и под. мотив часто встречается в восточнославянских заговорах, защища
ющих человека и скот от сглаза и порчи (Левкиевская 2002: 110—113; Полесские
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 446. [заговор. Переписано с сохранением орфографии и прочитано информантом.]
ки для кор
ви — шоб не вред
ли кор
ви: Соль им да п
чиво [хлеб], да с
ными оч
ми, камень гор
чи за плеч
ми р
ба гад
ка перед очами як ён
не м
же
камень гл
нуть [ковтнуть проглотить], а н
ба лизн
ть на д
реви листу перещитать,
а на земле песк
перегребти и з м
ря вод
пить и сто ли [ из ст
ли — потолка]
гризнуть [угрызть] так ено не м
же чорне лисе [черной лысой] кор
ви наврекн
[навредить] тоди ена [она] ее навр
че як поцел
е гад
ку в б
ли лиц
а мою кор
ву
ку. дай бог помочи.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. м. г. Боровская от фило
ненко валентины нестеровны, 1935 г.
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
хРА
ИТЕЛь
АЯ
фОРмуЛА
ОТ
СгЛАзА
БЛАгОПОжЕЛА
ИЕ
Среди охранительных формул от сглаза существует небольшая устойчивая
группа приговоров-благопожеланий, которые должен произносить сам потенци
альный носитель опасности, чтобы не сглазить кого-либо или что-либо, особенно
когда он хвалит, например, чью-либо работу или ребенка. это стандартные фор
мулы типа: «Помоги Боже!» или «дай Боже в добрый час сказать!» Отдельные
благопожелания произносились посторонним, входящим в дом, где хозяйка ткала
Сглаз
полотно. Поскольку такая ситуация в Полесье маркировалась как опасная для со
вершаемой работы, посетитель должен был произнести приговор типа: «С кутка
на куток, чтоб хватило на основу и уток!», выражая пожелание, чтобы ниток хвати
ло на все полотно. хозяйка стандартно отвечала: «не повроч!» Обмен подобными
репликами служил профилактикой возможного сглаза. Подробнее о формулах-бла
гопожеланиях, произносимых во время тканья полотна, см. (владимирская 1983:
хРА
ИТЕЛь
АЯ
фОРмуЛА
ОТ
СгЛАзА
зАПРЕТ
чтобы избежать сглаза, необходимо вербально эксплицировать опасную
ситуацию, обезвредить чужие слова или взгляд с помощью прямых запретов:
«не
по
вроч!», «нэўроки!», «Без уроку!» и под. в ряде случаев запрет может
быть выражен косвенными способами, например формулами, способными сде
лать невозможным нежелательное событие: «Как нельзя сделать X, так будет
невозможен
Y» (подробнее о моделирующих формулах см. (Левкиевская 2002:
260—270)).
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 447. Як ит
из х
ты с дит
тем, на пор
зе тр
ба переказ
ть тр
йки: «Як я не зн
ю шо
пакт
муть и вар
тимуть, Так шоб мо
хо не зн
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Казимирчук
Одарки Ивановны, 1909 г.
ЕчЕнИЕ
Сг
АзА
ИзБАв
ЕнИЕ
ОТ
Сг
АзА
Одним из основных способов лечения сглаза во всех славянских традициях яв
ляется обширная группа заговоров, которые знахарь произносил над больным или
наговаривал на питье или еду, предназначенные для больного. С помощью загово
ров старались изгнать болезнь из человека или скотины, а также уничтожить или
обезвредить виновника заболевания. в в.-слав. и з.-слав. заговорах сглаз изгоняет
ся последовательно изо всех частей тела и отсылается за пределы человеческого
пространства (где ветер не веет, солнце не греет, дар Божий не родит), на того, кто
его наслал или на сторонний объект («да идытэ эты уроки / на собаки, / на коты,
на сорокы» (Полесские 2003: 141)). чтение заговоров обычно сопровождалось
различными ритуальными действиями, призванными очистить больного от сглаза
(обтирали его лицо рукой, рукавом, фартуком, куриным пером; обметали лежаще
го больного веником и пр.), уничтожить предмет, символизирующий болезнь, или
изгнать болезнь за пределы «своего» пространства (подробнее о заговорах от
сгла
за человека и скотины см. (Там же: 459—477, 629—642).
глава 15
При лечении от сглаза часто использовались те же магические приемы и
пред
меты, что и для профилактики сглаза. во-первых, как охранительными, так и
чебными свойствами обладали освященные предметы, особенно святая вода
освя
щенный ритуальный хлеб (пасхальный кулич, артос, просфора), сакральная
сила которых служила противодействием сглазу.
во-вторых, амбивалентными охранительно-лечебными свойствами обладали
все человеческие выделения (слюна, моча, кал), как и все нечистоты, способные
отвращать вредоносную силу сглаза и порчи (а также нечистую силу).
в-третьих, сюда относятся действия с семантикой очищения: умывание боль
ного; обмывание, окропление; вылизывание глаз или лица больного; окуривание;
битье веником; обтирание фартуком, рукавом, мужскими исподними штанами, из
наночной стороной подола женской рубахи, на который предварительно три раза
плюнули; окуривание больного человека или животного освященными травами.
часто для лечения использовали воду, взятую с трех родников, или святую воду.
водой, предназначенной для лечения сглаза, производили различные магические
действия, призванные сообщить ей лечебные качества: крестили, «наговаривали»
(т. е. читали над ней молитвы или заговоры), сливали через решето, трижды слива
ли через скобу, бросали в нее щепотку соли, золу, угли, лечебные травы.
в-четвертых, для излечения сглаза человека или животного служили разные
формы ритуальных действий, символизирующих его перерождение, проход через
родовые пути — пропускание охраняемого объекта через родовые пути, его пере
рождение (ср. мотив
6и. Пропускать воду, молоко сквозь отверстие — оберег
от сглаза): протаскивание больного сквозь различные отверстия — через рубаху,
штанину, под лавкой, под столом и пр., а также перешагивание через него.
наконец, к числу лечебных средств относились всевозможные действия, со
вершаемые крест-накрест (перелезание, измерение двери), а также прикоснове
ние больного к тем частям домашнего пространства, которые имели статус границ
между этим и «иным» миром, — дверям, дверным косякам, углам дома.
гЛАз
ЛЕчАТ
зАгОвОРОм
мОЛИТвОЙ
упоминания о том, что для излечения последствий сглаза обращались за по
мощью к знахаркам, которые использовали для этого заговоры, встречаются в по
лесских записях достаточно часто. Однако самих текстов таких заговоров, приме
нявшихся для лечения людей, относительно немного (Полесские 2003: 629—642),
гораздо больше корпус заговоров для лечения сглаза и порчи скота (Там же:
459—477). для заговоров на излечение сглаза наиболее характерны следующие
мотивы: «Отсылка болезни в далекие, пустынные места, туда, где ничего не про
исходит»; «Отсылка сглаза на сторонний объект»; «Обратная отсылка опасности
на тех, кто ее наслал»; «Сакральный покровитель (Богородица, христос помогает
лечить болезнь».
Сглаз
Особо следует отметить текст № 454, в котором встречается мотив «сглаз пе
редается на человека с ветром, в виде ветра». в полесской традиции ветер обычно
служит для передачи порчи (см. мотив
3м. Порчу пускают на ветер), а не сглаза.
Однако в других регионах, в частности на Русском Севере, существует представ
ление о передаче сглаза «с ветру» (архангел. (знатки 2016: 140)).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 448. Прид
бушка, ш
пчэ, кор
ву прыхр
стайет св
рху, в
змэ жяру тр
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
№ 449. [Трое козлят играли красиво на дворе. Бабки шли на огороде работать, засмот
релись, прошли мимо. вдруг ни с того, ни с сего двое козлят падают, тяжело дышат.
Послали за некоей старушкой Кравченко. Она] пос
пала т
ю с
лью [что в пасхальной
корзинке все время носят], пошепт
ла, три раза обошл
, так он
повстав
ли и н
чали
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. м. м. гончаренко от Пищик
марии Петровны, 1931 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
7в. Освященные предметы — лечение сглаза
№ 450. мэн
сур
чыли — я уж
дом
й поўзк
м дол
зла, сус
да м
ма зов
— приш
и одговор
ў, мал
тву знаў, як ничог
нэ бул
. Есть так
глаз
, чи час, [когда можно
сурочить].
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от матвейчук
Ефимии Андреевны, 1918 г.
3а. Сглазить могут люди с «плохим» взглядом
3к. Бывает «плохая» минута, когда может сглазить любой
№ 451. Ў мен
дько был, он вол запряг
л, крас
вы вол был, [и вдруг вол] уп
[Прохожий:] «Я ёг
сур
чил», каз
л, и одговыр
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от матвейчук
Ефимии Андреевны, 1918 г.
№ 452. Кол
сь чолов
к до нас прыйш
ў. А моя маты сад
ла к
ры [на яйца], и батька
жэ: «Каб ни адн
й ны в
шло!» А так
я хор
шыя к
рачки в
шли. Прыш
ў той чоло
к и к
жэ: «Сказ
ў Пат
п, каб к
рачок не в
шло, а вон ян
як
я!» И тад
як ён уш
ў,
ли ян
[куры] кач
цца. И пайшл
мы до друг
го чолов
ка, той поговор
ў — и куры
ли хор
с. Одрижин Ивановского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. м. э. Бранина от власовец
Елены Потаповны, 1907 г.
2в. Сглаз — это воздействие словом
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
глава 15
№ 453. в
дьмы повр
чать, а баб
есть — отгов
рвають. Т
я, што отгов
рвають, то
гов
рать.
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. м. э. Бранина от горбачевской
Ольги Павловны, 1935 г.
2. ведьма насылает порчу, болезни на людей, скот, растения
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
№ 454. вр
кы. Одробляты. вр
кы напад
ють на чолов
ка, б
бушка гов
рыть вр
каб не бол
ў.
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. м. э. Бранина.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 455. вр
ки напад
ли. Схв
тить чолов
ка, зн
чыцца витёр-бол
зня — схв
Погов
рать — витёр одых
дить. м
сить, з жон
чын з д
вьять одгов
рвають г
витёр. гов
рать д
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. Бранина м. э. от гречной
Анны григорьевны, 1922 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
№ 456. вр
ки. Под
в.1. взял
сь вр
ки под боки и понесл
. 2. дзе волы воды не спив
юць и травы не зъедаюць, там вроки пропад
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. И. в. Тугай от Орлинской
Татьяны Сидоровны, 1914 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 457. Пригов
ривають ур
думи:
дом ишл
ти помог
Коб
ли, кон
, кор
рой [и т. п.], п
думи шепт
Под
мала, пог
дала пороб
цкия [мужские] и жон
споди, приступ
и помож
коб
думи одним
думи виш
птваю и на соб
ку ссил
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. норина от
Свирской
Пелагеи Терентьевны, 1904 г.
№ 458. Як кто поур
чить, тр
ба каз
ти: «ур
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. норина от монич Евы
Семеновны, 1903 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 459. Як идз
кар
ука на *п
шу да кто сур
цько ум
р да навуч
семь парабк
да несл
семь тапар
стум п
ркоуку зраб
ли без вугл
Сглаз
у туй ц
ркоуцы ни пуп, ни дяк не венч
Коб мо
й кар
бой, сивуй, краснуй, як
Так и кабан
леч
с. жаховичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. С. м. Толстая.
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 460. [Когда я ткала, то пришла одна женщина, и стало портиться полотно. ушла эта
женщина, а полотно было испорчено. Пришлось звать другую женщину. Пошептала
она над полотном, стала я дальше ткать, и все исправилось.]
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. А. Сагайдачная.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 461. шепт
ли. нем
у м
не малак
. Бяр
хл
бец, иду к бабце старой — пад
вке вана
нить, тад
прийдёшь, дашь кар
вке, вона зъ
сть, тад
буде малак
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. А. молчанова.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 462. штоб не сгл
зили, дак шапт
хи шапт
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. И. А. Тарасова от
маленка Адрея васильевича, 1910 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
№ 463. ур
ки пагав
раць [если плохо тчется], нав
рна красн
м на ур
к ст
ла — хтось
пасматр
ў и пл
ха ст
ла. г
та ж специ
сць так
е б
бки, што ум
юць. [Больше
ничего не делали: не кропили помоями, не проводили штанами.]
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. н. г. владимирская.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
№ 464. Був раб
нок. А ул
на Ковал
ха пришл
, померкот
ла, дак ён ўесь год крич
ў.
Леч
ла: пад кур
й и пад дуб нас
ли. Пашл
ў вечер
там, де к
ры: «вы, куры, спите,
так шоб и дит
спал
». де дуб ляж
ть, пал
но дуб
вае, дак ян
пан
сить да паш
шо-нибудь.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. н. в. Борзаковская от
Петрусевич Татьяны федоровны, 1913 г.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 465. От ишл
в лис. взял
рпа. Пиду трав
нажн
. Т
под
вылася [соседка], шо я
йду. зашл
до л
су, и так
ст
ла *гал
вына, шо нич
го нэм
е. Я ст
ла мол
тыся «Отчэ
наш», и т
йи гал
выны нэ ст
ло. вжэ знов пос
дка. вз
ла с
рпа. жм
ночку наж
глава 15
налэтило вор
нов. Я знов помол
лася тры разы и ти вор
ны гур, гур, и налэт
ла пос
дка, и я наж
дод
му.
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
№ 466. [уроки:] «П
мыслы, ур
ки, ид
тэ ў корч
на сор
ки, дэ в
тэр ни в
е, дэ
нцэ ни св
тить, дэ пт
шки ни лет
ють, да п
вни ни спив
ють, дэ муж
к топор
нэ запин
еть. у так
м
сцэ, што туд
чолов
к с сэк
рою не з
». Е жэ у нас так
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
бушка одмовь
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. И. г. Безрукова
от Сукач ульяны Ермолаевны, 1901 г.
№ 468. Пристр
пче, шоб кор
ва настр
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Киклы Евы
викторовны, 1919 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
1б. название излечения сглаза
№ 469. мол
гу и прос
же, п
мошчи и шчоб нехт
не зур
чиў».
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. в. н. михайленко.
СТРыЕ
КОЛЮчИЕ
ПРЕдмЕТы
РАСТЕ
ИЯ
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
Использование острых, колющих предметов (обладающих семантикой обез
вреживания опасности) для избавления от сглаза в основном связано с практи
кой восстановления молока у коровы, утраченного в результате сглаза или порчи
ряда текстов трудно понять, в результате чего корова утратила молоко), — для
исправления последствий обеих вредоносных практик часто используется один
тот же прием: молоко, которое удается надоить, процеживают через цедилку,
которую втыкают три или больше иголок, иногда для усиления магической силы
дополнительно кладут нож, серп или угольки. втыкание иголок вокруг охраняе
мого объекта (например, в одежду или колыбель ребенка) также было и способом
профилактики сглаза (см. мотив
5в. Острые, колючие предметы, растения —
оберег от сглаза).
Сглаз
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 470. у мэн
кор
ва был
хорош
, а прышл
одн
и поб
чила у мэн
лько молок
нич
го нэ роб
ла, а т
льки под
шла, и кор
ва нэ одал
[молока] и одн
жэ: «
зли зур
чыца, клад
ш тры вогольк
и тры г
лки и тры раз
пропуск
еш и
зное м
сто».
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от Сымоник
феклы Ивановны, 1901 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
№ 471. Як спрот
вляны [сглаженный], молок
чэр
з г
лкы цэд
ти, и як м
сло зобь
то г
чэт.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская.
1в. название человека/животного, подверженного сглазу
№ 472. на нож, на сэрп, на г
лки — на цэд
лочок нат
кают г
лок — цэд
ты молок
як кто *пошкод
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от Лисковец
зофьи Андреевны, 1925 г.
№ 473. ч
рэз г
лку молок
проц
жваюць, б
ба дэ шо пош
пчэ и тыя вр
кы попр
вяцца.
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от шчурко
Онуфрия Алексеевича, 1917 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1б. название излечения сглаза
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
№ 474. То зл
я л
ды вробл
ли. у нас и з
раз одн
дьма есть. Кад поб
чыць молок
то
драз пропад
е. до людэй ходыли. Одна колд
ння вробл
е, а др
га одробл
е. ч
рэз
тры иг
лачке цэд
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от Прокурат
Лидии григорьевны, 1938 г.
2в. ведьма насылает порчу на скот
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
1б. название излечения сглаза
№ 475. Каб дит
не сур
чыли, то бул
ўку на сор
чку зашпил
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович от гордюк
Екатерины Прокофьевны, 1920 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
№ 476. у кол
ску клад
ть так
лку под под
шку, щыб не ур
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович от гордюк
Екатерины Прокофьевны, 1920 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
глава 15
№ 477. нас
дять у цэд
лочку голочок да й цэд
молок
— як м
ло да
молоко, як
очей зр
бицца, як што м
жэ зур
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от муравской
марии никандровны, 1904 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 478. Од ур
коў бер
ш иг
лку, протяг
еш через руб
ху (под
л сп
реди), да прык
«што д
мала мен
, то хай буд
тоб
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. н. виноградова.
6.о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю
№ 479. у п
рьвую субб
ту, як *маладз
к наста
, як прапад
е малак
, г
лкы утык
цедилку]. Тры г
лкы ваткн
и цадз
ли малак
с. жаховичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Л. Топорков от Лавренчук
федоры Корнеевны, 1903 г.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 480. звур
чылосё, навр
чыли, хтось довр
чив [корову]. Пол
жать т
го н
жэ, то вжэ
на ниж молок
ль
ть. Т
каты 9 г
лок в той цид
лок, шчо молок
ты. вжэ нэ б
дэ
руватись молок
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк от гелим
Пелагеи гнатовны, 1929 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 481. чэрэз иг
лку ц
дять, и ч
рэз сэрп ц
дять молок
— клад
ть на цэд
ло и тойд
молок
льють.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев.
№ 482. Як *попс
еця молок
ў кор
ви, так ц
дють крузь г
лкы, а шчэ ростил
т цэд
ку и пол
жать сэрп
и ллють молок
, шоб ёго попр
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина.
№ 483. [Если уроки на скотину:] ц
дят так: т
чуть иг
лки в цид
лку и так чэрэз г
молок
дюють.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от зусько Антонины
(гантоси) Александровны, 1925 г.
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 484. Як шось с кор
вы п
ртица: г
лку утык
ють у цэд
лку. д
вять раз тод
молок
цэд
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. А. А. Плотникова от жданович
Ксении Кондратьевны, 1925 г.
Сглаз
№ 485. Т
калы в цэд
лку д
вьять г
лок и цэд
лы на сэрп альбо на нож. Пот
м кипя
ю цэд
лку с т
лками. это когд
уж
не молок
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
№ 486. Як нэ ста
молок
, то тр
-то г
каты у цэд
лку да цэд
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова от Креневич
Ольги Андреевны, 1923 г.
кають [в цедилку], як хто поўр
чыть, сгл
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
№ 488. Як шось кор
ви зр
блэно, шо молок
нэм
, то на цыдилку иг
лки т
чуть, а
тим ти иг
лки ў той вод
, шо м
ють доёнку, кипят
ть. Проц
живалы ч
рэз ключ, шоб
ужэ одроб
с. чудель Сарненского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. О. А. Терновская от Еленец
федоры васильевны, 1944 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 489. на г
лки, на серп ц
дяць — их на цед
лочку л
жуць, як пог
не р
бица з мо
лочк
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. Т. А. Коновалова от Кляпко
марии фадеевны, 1910 г.
№ 490. Як пропад
е молок
, ц
дяць молок
на под
л ў *глад
шку, п
тим проц
жива
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. Т. А. Коновалова от Кисорец
марты мироновны, 1923 г.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 491. Як кор
ви шось зр
бица, так
молок
черв
нэ, г
лки л
жать на цэд
лку, ч
рэз
две г
лки ц
дять. Порос
ткам тэ молок
дауть, вон
гнеца — хтось шось зро
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. О. А. Терновская.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
СвЯщЕ
нн
ыЕ
ПРЕдмЕТы
СвЯТАЯ
вОдА

ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
Святая вода, а также освященные предметы (например, свеча, освященная
Сретенье) использовались у всех славян как универсальные средства не толь
ко в
качестве оберегов от сглаза, но и для лечения от сглаза и порчи: святой
водой
обмывали, окропляли, освященной свечой окуривали человека или скоти
ну, чтобы очистить их от вредоносных последствий сглаза (о соответствующих
глава 15
практиках в других славянских традициях см. (Левкиевская 2004е: 564)). Ср. так
же
мотив
5б. Освященные предметы, святая вода — оберег от сглаза.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 492. вод
й свяч
лы, як вуж
вон
[корова] спрот
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина от нушчик
марины Степановны, 1938 г.
р., и нушчик Анастасии Илларионовны, 1912 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 493. мэн
раз спрот
вылы: пр
сто р
биццэ [человек] так
й чучэл
й. [Пошла к
харке.] мнэ та ж
ншына к
жэ: возм
ты, вод
ныйе, шоб была с чэтыр
х йер
ней, с чэтыр
х церкв
й. Я так и роб
ла. в одн
й, в друг
й ц
ркви. Б
тюшка крэст
куп
йе в тэй вод
на Крэшчэнье, на вод
хрэшчэ.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
3. знахарь/знахарка распознает причину бедствий: дает совет, как от них изба
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 494. Як пад
ў б
де, малак
убыв
эть у кар
вы. Св
чка ср
чэнская даўжн
быть,
начная, на кут
ляж
ть — е
зап
ляють, к кар
ви ид
ть. *Пр
никам я е
гл
баку, па в
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от фомина
василия дорофеевича, 1902 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
АСхАЛь
ыЙ
хЛЕБ
ЛЕчЕ
ИЕ
ОТ
СгЛАзА
магические свойства во всех славянских традициях приписывались пасхаль
ной пище вообще (пасхальным яйцам и их скорлупе, костям пасхального поросен
ка) и пасхальному хлебу в частности. Будучи главным пищевым символом Пасхи,
такой хлеб широко использовался в продуцирующих и лечебных целях, в
том
числе и для избавления от сглаза (Левкиевская 2002: 153). Кроме него такими же
свойствами обладал артос — ритуальный хлеб, освящавшийся и раздававшийся
церкви на Антипасху в фомино воскресенье (в текстах он называется
хомина
паска
). Сильными магическими свойствами мог обладать не только сам пасхаль
ный кулич, но и тесто, из которого он выпекался: у сербов хозяйка в Страстную
субботу при замешивании теста для кулича чертила им кресты на пороге, чтобы
болезни не смогли войти в дом (Троjановић 1911: 30).
Сглаз
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 495. Проводн
я нэд
ля, чи хомян
я. Кус
чечки *хомин
й п
ски дать [в церкви].
Кор
вам оддають, щоб кор
ва дэ що п
ртыца — дають.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. м. м. гончаренко от Крень
Ксении денисовны, 1903 г.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 496. [Когда] п
ршый раз выган
ють кор
ву на п
шу — да
ть кор
ви кус
чок п
[что сохранили с Пасхи]. Або вид ўр
ку да
ть проск
рку кор
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. И. О. васюкова от шоло
мицкой марии Адамовны, 1929 г.
. «
ОРОчьИ
ЛАПы
» —
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
«Сорочьими лапами» в Полесье называют, во-первых, брак, огрехи при тканье
полотна или сновании в виде спутанных ниток. Такой брак возникает обычно из-за
нарушения запрета на работу в день Сорока мучеников Севастийских (в Полесье
они называются
Сороки
, что фонетически сходно со словом
сорока
) или в поми
нальные дни (ПэС: 233; Павлова 1990: 48, 145—151). во-вторых, так называется
специально сплетенная для оберега конструкция из ниток, переплетенных между
собой в особой конфигурации, напоминающей сорочьи лапы: нитки наматываются
на пальцы обеих рук, параллельно расположенных по отношению друг к другу,
посредине переплетаются между собой (см. фото «сорочьих лап»: ПэС: 103).
Такая конструкция завязывается на рогах или спине коровы, пострадавшей от сгла
за, и служит для нее лечебным средством. Лечебная сила «сорочьих лап» определя
ется как символикой самих нитей, широко используемых в различных магических
практиках (валенцова 2004а: 402—408), так и их переплетением, напоминающим
лапы сороки, которая в полесском регионе служила оберегом скота и домашней
птицы от различных форм опасности: убитую сороку подвешивали во дворе или
хлеву как оберег от демонических существ, которые мучают домашний скот, или
от ведьмы, чтобы она не отняла у коров молоко (гура 1997: 559—560).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 497. Як кор
ве шо зд
лаеца, то р
бють «сор
чы л
пки» з н
тки, з двух стор
кор
вы пэрэл
ги, тр
ба завяз
ть на сп
не «сор
чы л
пки». Л
пки за *пазур
зывають, в бок
пки наверх
*трэм
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
горольчук Анны федоровны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
глава 15
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
зують на р
го гл
зу.
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. Т. Кохановская от Сенчука
федора григорьевича, 1900 г.
№ 499. То кор
ва *траф
еться. То «сор
чи л
пы» р
блять з н
ток, то пос
дять на р
[и все время может так ходить].
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
КСКРЕмЕ
Ты
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
экскременты (чаще всего собственный кал), наряду с другими нечистотами
(слюной и мочой), использовались не только в качестве оберега от сглаза и других
возможных опасностей, но и для излечения от него. С одной стороны, они обладают
ярко выраженными отгонными свойствами, с другой стороны, они часто использо
вались в народной традиции, чтобы придать самому охраняемому объекту защитные
свойства, сделать его нечувствительным к сглазу. в Полесье для исправления сглаза
коровы предписывалось воду после обмывания цедилки вылить в туалет (иногда
туде же выливали часть молока, чтобы восстановить надои), в другом случае забо
левшую корову по хребту намазывали своим калом. Подобные практики (чаще все
же апотропеические, а не лечебные) широко известны в других славянских культу
рах (Левкиевская 2002: 121—123). например, чтобы предохранить корову от сглаза
и порчи, предписывалось накануне Ивана Купала или Юрьева дня намазать ее ка
лом (з.-укр., серб., болгар.), при этом произносили формулы типа: «нэ мащу коровi
манну та вiмя, а мащу чародiўныцям зуби i очи» [не мажу корове спорину и вымя,
а мажу колдуньям зубы и глаза] (головы верховинского р-на Ивано-франковской
обл., 1989 г. (АА)). у болгар лоб новорожденного мазали калом, чтобы защитить его
от порчи и сглаза (Телбизов, векова-Телбизова 1963: 216).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 500. цадз
лку пам
е и тую воду валл
у атх
жу, дак хто
то тягне, согн
э его ма
с. жаховичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Л. Топорков от Лавренчук
федоры Корнеевны, 1903 г.
№ 501. А быў пад
ў ў ма
й кар
вы, так мне каз
ли: «Пам
ж крыж кар
вячый св
м». И ус
. А то, казали, то, м
жэ, ур
к быў, и хто апр
вился ў хлев
у теб
— не
аправл
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от маль
цевой Анастасии Александровны, 1909 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
Сглаз
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 502. [чтобы обезвредить дурной глаз,] заполощ
дойн
чку и цед
лочку и в
уб
рну. А кор
ве каж
: «Тво
м
сли на тво
й голов
зав
сли. Е
слов
— до е
двор
дьмин глаз отв
с. Кишин Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Т. А. Коновалова от Павленко
Анны николаевны, 1909 г.
6о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю
мывАТь
мОчОЙ
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
моча, как и другие человеческие выделения (слюна, пот, кал, месячные вы
деления), входит в категорию нечистот, имеющих семантику отгона, отвращения
опасности. умывание своей мочой (умывание ею ребенка, обтирание ею ско
тины) широко практиковалось в Полесье, как и в других славянских традици
ях (в.-слав., ю.-слав.), для профилактики сглаза и его излечения (Левкиевская
2002: 120—124; 2004б: 309—311). например, у сербов, купив новых волов,
хозяин должен был тут же окропить их собственной мочой, чтобы их никто
сглазил (Ђорђевић 1938: 157); у польских гуралей при первом выгоне вес
ной скота на
пастбище его окропляли мочой, которой помочились на Рождество
после прихода из костела — ее
хранили как апотропеическое средство от сгла
за (MAAE 1896, 1: 387). умывание, обтирание мочой (особенно лица и глаз
больного) может сочетаться с другими лечебными практиками: для обтирания
употреблялась изнаночная сторона рубахи, предварительно пропитанная мочой
(см. мотив:
выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза); доста
вать мочу для умывания нужно, продев руку через пазуху рубашки (ср. мотив
7т.
Протаскивать сквозь отверстие — лечение от сглаза). Оберегами являлись
и охранительные формулы с упоминанем мочи и
кала: при встрече с вихрем,
чтобы он не навредил человеку, кричат: «Посерен съм, намочен съм» [Я обосран
описан] (болг. (георгиева 1983: 178)).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 503. Когд
с глаз што-нибудзь ст
нет, н
до м
жду ног зв
дзець н
бо в зад три раз
вую ст
рону нап
сяць на руб
шку и обт
рти лиц
, так помог
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. А. Архипов от Рога
левич веры васильевны, 1908 г.
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
7п. Смотреть между ног — лечение сглаза
№ 504. Як наур
чать, н
до сеч
[мочой], помоч
ть глаз
, пом
[ребенка].
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от мар
кевича мартина Антоновича, 1918 г.
глава 15
№ 505. От сгл
за — як наур
чыў хто. «Як
я м
ти род
ла, так
я и отход
ла» — м
жэ и перэступ
рдочку ям
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от
Стельмах зинаиды марковны, 1900 г.
7а. Сглаз лечат заговорами, молитвой
7р. Переступать через… — лечение сглаза
№ 506. Як ур
ки насл
л хто на порос
нка, дак ур
ки с порос
нка снять можно: по
сать да поп
рскать его по глаз
Як шт
-нибудь не так, я с
чу (што насс
сам)
— в глаз
. это я спас
нье роб
ла сво
й кор
ве. да под
ю кор
ву, пом
ю до
нку,
як молок
процеж
ў глад
шку — и на вор
ты в
ду вылив
ю, штоб молок
верн
лось.
И проход
с. Костюковичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Л. м. Ивлева от Пиво
варовой Ольги Яковлевны, 1903 г.
4а. Сглаза подвержен ребенок, молодняк скота
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 507. И ешч
ат пристр
ку к дв
ри падайд
ш и три раз кр
стик так [по диагонали
дверь обхватить руками]. П
тога, што м
ряешься, псами [мочой] сва
ми ум
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. О. Толстихина от
гузик Авдотьи васильевны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
7с. Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза
5и. Крест — оберег от сглаза
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 508. Бул
на св
дьбе у бр
та, цолов
ли там мен
, потом гор
ть начал
на лиц
, по
но так ст
ло. це сгл
зили. в
вела мен
бка на перекр
сток, начал
щать, щось
ла та дав
й мен
тым умив
ть. А он
вон
е! Пот
м б
бка каз
ла: пойд
засп
Посп
ла — и д
бре мьне ст
ло. днем то ус
бул
. А та б
ха, як шепт
то говор
ла: «*зилл
— *отк
сник да *т
я, откосн
ся от душ
от б
жией ул
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
7а Сглаз лечат заговорами, молитвой
№ 509. Од ур
коў тр
ба сц
камы [мочой] сво
ми ум
цца ур
нцэ, як ид
на баз
р чы
ркву. Як ид
м, тр
камы м
с. Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Е. С. зайцева от Остапчук
харитины николаевны, 1908 г.
4а. Сглаза подвержен ребенок, молодняк скота
Сглаз
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 510. ур
ки л
чат — моч
через п
зуху дост
нут, через руб
ху, сор
цю, и умыв
ю [подолом] утир
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. м. г. Боровская от фило
ненко валентины нестеровны, 1935 г.
7т. Протаскивать сквозь отверстие — лечение сглаза
КуРИвА
ИЕ
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
Окуривание — форма ритуального очищения объектов и пространства как
профилактической, так и с лечебной целью. Окуривали обычно растениями
предметами, обладавшими сильными апотропеическими свойствами, — освя
щенными травами, ладаном, воском, солью (Левкиевская 2002: 181—182).
Полесье окуривали освященными травами больного ребенка, скотину и ткацкий
станок, подвергшийся сглазу. гораздо чаще в славянских традициях окуривание
совершалось в профилактических целях, например коров окуривали перед первым
выгоном на пастбище, в Сочельник (карпатск.), на Юрьев день (словацк.), нака
нуне Ивана Купалы (бел.), после отела — это называлось
курить уроки
(з.-рус.
(журавлев 1994: 51—52)), чтобы защитить их от ведьм, порчи и сглаза.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 511. нак
рували свэч
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от Оробей
марии Карповны, 1905 г.
7в. Освященные предметы — лечение сглаза
№ 512. з
лле збир
ли. Розых
днык. вэнки плэл
, у цэркви свят
ли. ур
ки на кор
ву
нападуть чи што, то подк
рвають з
ллем. [на воду венки не пускали.]
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. м. А. Исаченкова от волчок
мария михайловна, 1925 г.
7в. Освященные предметы — лечение сглаза
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 513. ночн
цы, як дит
не спить. Подк
ривали, а не зн
ю чим. Из-под *д
на под
ривали, из-под *кол
вки. у зэркало нэ дав
ли дит
ти до году смотреть. м
ковкой
й вод
ли и пом
зать.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. в. в. Лукашина от харченко
Анны миновны, 1911 г.
7в. Освященные предметы — лечение сглаза
глава 15
ыТИРАТь
ПОдвЕРгшЕгОСЯ
СгЛАзу
мужСКИмИ
шТА
АмИ
ПОЯСОм
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
мужская одежда (особенно штаны и пояс, реже — рубаха, связанные с муж
ской сексуальной сферой и продуцирующей силой) служила не только оберегом
от сглаза (см. мотив
5е. мужская одежда (штаны, пояс) — оберег от сглаза),
но и средством излечения от него. для излечения человека (чаще всего ребенка)
или скотины от сглаза больного чаще всего обтирали частями мужской одежды,
как правило штанами, иногда именно областью ширинки и мотни, чтобы вер
нуть заболевшему силу, плодородие, наделить его жизненной энергией, которую
символизируют собой эти предметы. в славянской традиции в этих целях ис
пользовались и другие предметы со схожей семантикой: женская одежда (см. мо
вытирать подвергшегося сглазу женской одеждой, трусами — лечение
сглаза), пасхальная скатерть или кусок пасхальной свинины, которыми обтирали
корову (пол. (Левкиевская 2002: 172—173)).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 514. Як сгл
зит хто, возьм
ть на штан
пос
дють роб
нка.
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
Петручик марии Ивановны, 1907 г.
№ 515. Як шо згл
зыця [ребенок], хл
бкою вутыр
ють, а д
вку штан
мы, як нэ
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Авдиюк Ольги
давыдовны, 1903 г.
7к. вытирать подвергшегося сглазу женской одеждой, трусами — лечение сглаза
№ 516. муж
к скид
е штан
и штан
мы вытир
е по ш
е кор
вы чи л
сли вон
чына. [Рисунок штанов со стрелкой между штанин: «вот этим местом».]
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. Л. новикова от Пищик
марии Петровны, 1931 г.
№ 517. Як спрот
виўса, трус
ми муск
ми [обтирают] люб
го и скот
ну д
жэ, и руб
хою, як х
дыш бэз трус
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. в. здановская от дацик
натальи Ефимовны, 1926 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 518. Як спрот
влять скот
ну, штан
мы выт
ралы; бй
цьця он
, як спротывлять,
потступ
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
Сглаз
№ 519. Оптыр
лы т
мэ штан
мы скр
зь г
лову и хрэб
тника, от прот
вленя отты
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова от нушчик
марины Степановны, 1938 г.
р., и нушчик Анастасии Илларионовны, 1912 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 520. [Когда] п
дымы напад
ць, то выцир
юць [корову штанами].
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. Л. г. Скриган от Пашкевич
Агафьи Павловны, 1911 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 521. Як п
думы нападуць, молок
куды д
нецца, ш
пкой мужской, бр
ками выци
рают.
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от Пашкевич
Агафьи Павловны, 1911 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 522. Як п
думы напад
ць, выцир
юць ш
пкою, штан
ми, [рубашкой вывернутыми
человека и животных].
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. Л. г. Скриган от щурко
галины Павловны, 1928 г.
р., и Протасевич Евгении васильевны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 523. Кал
вр
ки нап
ли — пад
лам ж
ли штан
ми [мужскими] вытир
рабёнка.
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. в. в. Казначеев от Тысевич
феклы гавриловны, 1929 г.
7к. вытирать подвергшегося сглазу женской одеждой, трусами — лечение сглаза
ньям [штанов] вытирають од ур
каў.
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. П. михно от гречной
Анны григорьевны, 1922 г.
№ 525. Як, хто сур
чыў, зб
рица так, то вытер
ють ш
пкай. вывор
чвають, и лиц
ють. Як мужч
на, то шапкай надо ут
ртися, а як жанч
на — трус
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович от гордюк
Екатерины Прокофьевны, 1920 г.
7к. вытирать подвергшегося сглазу женской одеждой, трусами — лечение сглаза
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
чать, морду скот
не штан
ми [вытереть нужно].
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. норина от монич Евы
Семеновны, 1903 г.
глава 15
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 527. мужч
нскими штан
ми уцир
юць на отвор
т, як кот
рые потег
юцца, кол
жуць, хто подзив
лса.
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. А. Архипов.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 528. штан
ми н
да ат ур
ков, ат галав
и паясн
цу пот
рти. нат
льными, чи тру
ми кар
ве — в
терти.
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Е. в. Тростникова.
№ 529. Кал
как
на ў худ
би — штан
рде тр
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от фомина
василия дорофеевича, 1902 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 530. Кур
ву навр
чыть и кур
ва *траф
еться. вузьм
ск
нь штан
, чы трус
, втяг
вид ниг ду гулув
и вдэр [ударь], и пушл
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
№ 531. Як порос
та нар
дяться [и]ли кор
ўа заслаб
е — ўр
кы к
жуть — то обтир
ють штан
жэ люд
ють скризь штан
с. Речица Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Костючик марии
макаровны.
№ 532. Кол
хтось забол
л, ўр
кы нап
ли, то пом
ють ёго, а потом об
труть штан
мужч
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина от Соколовой
нины Кондратьевны, 1912 г.
№ 533. [для того чтобы снять порчу], отроб
ты, тр
ба штан
мы муш
[обте
реть человека].
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Кузьмич
веры Павловны, 1912 г.
№ 534. Як бьють м
сло, а вон
не уда
ця, ў сэрд
ну с
плють с
ли, а б
йку оботр
мужч
ньскими штан
ми, коб ўр
ки не бул
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина от Соколовой
нины Кондратьевны, 1912 г.
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
5т. Соль — оберег от сглаза
Сглаз
№ 535. Кол
повр
чать, то тогд
вж
морду [корове] обтир
ють руб
шкою аб
штан
мы муж
вка есть.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от мартынюк
ганны Омельяновны, 1927 г.
до штан
взять и три р
рде провести, чи по рог
вка есть.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от довгуна
владимира Трофимовича, 1913 г.
чать чы чолов
ка чы скот
ну, муж
цами отх
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина.
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 538. А хто повур
чыть е
[корову], то кор
ву от так протягн
ють тыми штанамы,
, кажуть, тры раза протягн
от голов
до хвост
штан
киў не ма.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина от ходневич
ульяны Ивановны, 1910 г.
№ 539. Кор
ву вытир
ла штан
ми, и в
чы, и сп
ну, бо и кор
ву повор
чать. Я т
лько
тэрла пр
сы [морду] и сп
ну.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина
№ 540. Як прид
люд
на под
вяца, то вытир
ют штан
ми и м
чью м
чи [корове
при отеле].
с. чудель Сарненского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. Е. в. Какорина от Примак
Агаты Трофимовны, 1904 г.
7ж. умывать мочой — лечение сглаза
№ 541. штан
шают на ур
ки. Побь
, побь
тыми штан
ми худ
бину дай пов
х [хлева]. Як повр
чыть худ
быну хто. Пэрэноч
ють да и прым
с. чудель Сарненского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап.
С. м. Толстая от Примак Агаты
Трофимовны, 1904 г.
№ 542. Поб
чишь, шо кор
ва так
крас
ва — зр
чишь её. уж
кор
ва мн
ца, тр
е она, тад
юць её штан
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. Т. А. Коновалова от Еремейчук
Евы филипповны, 1926 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
№ 543. Як перел
ги кор
ве — кач
еца, м
чиць её — перетяг
ли кор
ву штан
ми п
вом.
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. Т. А. Коновалова от Сукало
Евы дмитриевны, 1921 г.
р., и дугаль матрены Лукиничны, 1922 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
глава 15
№ 544. Як поб
чуць худ
бину, т
ка св
жая люд
на, то к
жуць перел
ги, и руб
шкою
ками оптир
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. м. д. Люблинская от Ере
мейчук Евдокии Саввишны.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
ки — штан
рными перетяг
ют.
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. О. А. золотарева от
Рейды Евдокии Архиповны, 1901 г.
р., и Король ганны Сергеевны.
№ 546. вел
чивають [т. е. когда хвалят ребенка], перетяг
е штан
ми гр
зными од ур
коў, перетяг
е круг
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. м. Р. Павлова от
головача Игната Кузьмича, 1902 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
ыТИРАТь
ПОдвЕРгшЕгОСЯ
СгЛАзу
жЕ
СКОЙ
ОдЕждОЙ
ТРуСАмИ
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
данный мотив является параллельным мотивам:
5ж. женская одежда (юбка,
сорочка, фартук) — оберег от сглаза;
7и. вытирать подвергшегося сглазу муж
скими штанами, поясом — лечение сглаза. вытирание больного ребенка или ско
тины женскими трусами, фартуком или подолом рубахи является способом их
очищения от болезни и одновременно сообщения им жизненной силы, которой
славянской традиции наделяются элементы одежды, связанные с женскими ге
ниталиями и женской продуцирующей сферой.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 547. [Если боишься, что ребенка сглазили,] трэ три раз
вытир
ть глаз
язычк
сво
чкою пр
вою п
лочкою прот
рти рэбьёнка.
с. новолесье (с. Радеж) малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Т. в. Козак.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
7л. вылизывать глаза, лицо «сглаженного» — лечение сглаза
№ 548. [Если кто похвалил ребенка, то говорили:] «Силь тоб
в
чи» и трос
мы выти
ют.
с. Олтуш (с. Ямица) малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. Л. новикова
от
федорчук (федчик) Агафьи дементьевны, 1904 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
6н. Охранительные формулы от сглаза: обезвреживание носителя зла
Сглаз
№ 549. [Если корову испортят,] он
рду руб
шкой или штан
ма трэ.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
№ 550. Як спрот
вить, то ўутир
ють трус
нскими [клинышком], чы хвартух
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. в. здановская от Косяник
Ольги Алексеевны, 1928 г.
р., Коношук Татьяны денисовны, 1936 г.
р., и Телепко марии
Ивановны, 1935 г.
№ 551. Як ур
кы напад
ть, то тог
фартух
трэба разосл
ты и кэб тры р
зы скот
пэрэйшл
рэз той уж
фарт
х [любой женщины, не только и не обязательно бере
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дыцевич
Елены Борисовны, 1909 г.
№ 552. Як вон
[корова] ужэ урочл
ва, слаб
нька, штан
ми або
бкою ци сор
чкою
абатр
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Е. Л. ширина от Беляк марии
Сафроновны, 1921 г.
1в. название человека/животного, подвергшегося сглазу
№ 553. ур
ки ад глаз, то под
терати.
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. Т. Р. федукович от Курак марии
Ивановны, 1942 г.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 554. От зур
чаць дз
цятко, прых
диць м
ци, то сич
с бэр
ци п
лену сво
, со
чку перев
ворота да й протр
его.
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Т. А. Агапкина от жогло
Каролины Иосифовны, 1911 г.
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 555. Як ур
чыцца дитя, дак пелен
ю абтирають, от так [и показывает: подолом, его
изнанкой] руб
хаю, што м
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. Я. Скиба от Белько марии
михайловны, 1913 г.
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
№ 556. Одн
тётка пасматр
ла на каб
нчика, и гат
в каб
нчик. Я тад
ла ляч
— мян
наўч
ли: вад
й ч
рез р
шето, пат
м вытир
ют подол
м и п
зухой руб
м. И крест
вят [т. е. вытирают крестообразными движениями].
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Бого
моловой Елены Ивановны, 1894 г.
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
4а. Сглазу подвержены ребенок, молодняк скота
7с. Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза
глава 15
№ 557. [От сглаза] в
трэш руб
шкай [женской] лиц
[ребенка] хараш
нька, р
стая [рубашка] — пан
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. А. Л. Топорков.
№ 558. Пасвяцёнай вад
й абм
иш рыбёнка, пад
лкам в
триш [от сглаза].
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. А. Л. Топорков.
7в. Освященные предметы — лечение сглаза
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 559. Як ког
сь повр
чылы, то тр
ба л
вою пол
ю круг
м лиц
провест
3 раз
як дет
на повр
чэна [ее сглазили], то тр
ба и
вз
ты и двэр из угл
в угол зм
Сперва с пр
вого в
рха вниз, а потим з лэвого верха в правый низ.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. д. Якушева.
7с. Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 560. Под
лком ж
ньскым [нижней сорочки] протырали, як кор
ву поўр
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 561. Под
лом руб
хою нав
ворот утир
юца, як зур
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Казимирчук
Одарки Ивановны, 1909 г.
6в. выворачивать одежду наизнанку — оберег от сглаза
ыЛИзывАТь
гЛАзА
ЛИцО
СгЛАжЕ
нн
ОгО
» —
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
вылизывание лица и глаз человека (обычно матерью собственного ребенка)
для излечения его от сглаза является вариантом других очистительных практик
(умывания, обтирания, окуривания), цель которых — нейтрализация вредоносных
последствий сглаза и очищение больного от его воздействия. дополнительный ле
чебный ээфект в данном случае создается и воздействием слюны, которой при
писывались профилактические и лечебные свойства, как и другим человеческим
выделениям и нечистотам, способным отвращать различные виды опасности.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 562. [Когда ребенка похвалит,] гл
зкы выл
зывала яз
ком и пл
нь тры р
за ч
рэз
лову.
Сглаз
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. Л. новикова от Лемачко
Анастасии Евдокимовны, 1913 г.
6г. Плевать — оберег от сглаза
ИТьЕ
вЕ
ИКОм
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
функциональное использование веника как предмета, выметающего мусор,
очищающего пространство, предпределяет его использование в охранительных
целях (виноградова, Толстая 1995: 307—313; Левкиевская 2002: 124). у восточ
ных и
западных славян особо маркировался старый, стертый веник (деркач — про
изводное от корня
*der-
‘драть’), чьи магические функции гораздо разнообразнее,
чем у нового. Повсеместно у славян существовал запрет бить веником живое су
щество (человека или скотину), что определяется семантикой сухих, мертвых ве
ток, из
которых состоит веник. Однако в случае сглаза или порчи битье веником
(особенно старым) человека, скотины или испорченного ткацкого станка было
способом возвращения им нормального состояния. Битье в данном случае имеет
отгонную функцию и призвано исправить последствия «злого» глаза. например,
поляков, чтобы освободиться от последствий сглаза, предписывалось бить мет
лой по порогу дома, чтобы чаровница, испытав боль, сняла сглаз (морозов, Толстая
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 563. Як хто згл
зиць [корову], то *диркач
м тр
ць [корову].
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. И. м. Суховицкая от Прокурат
марии Трофимовны, 1904 г.
р., щурко галины Павловны, 1928 г.
р., и Протасевич
Евгении васильевны, 1908 г.
№ 564. Коб п
думи нэ нап
дала, в
ныком бьюць, *дыркач
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. Ю. э. Суринова от Пашкевич
Агафьи Павловны, 1911 г.
р., и Прокурат Елены Семеновны, 1924 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 565. [Если «испортили» работу, то березовым веником били по *кроснам.]
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. Л. хренкова от мигно
марии михайловны, 1922 г.
№ 566. [Если посторонний «испортил» работу, то комнату выметали березовым вени
ком и по кроснам стучали им же три раза.]
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. С. Л. хренкова от шиндик
Анастасии Саввичны, 1927 г.
глава 15
РОПуСКАТь
вОду
мОЛОКО
СКвОзь
ОТвЕРСТИЕ
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
4д. Сглазу подвержен скот (корова, ее молоко)
данный мотив является парным к мотиву
6и. Пропускать воду, молоко сквозь
отверстие — оберег от сглаза. вода, пропущенная сквозь отверстие, символизи
рующее родовые пути (через кольцо, металлическую скобу в двери или дверную
ручку, камень с естественной дыркой, отверстие в лавке, куда вставляли прялку
под.), приобретает профилактические и лечебные свойства — ею окропляли или
обмывали ребенка, корову, ткацкий станок как для оберега от сглаза, так и для его
излечения. эта семантика могла усиливаться в случае, когда воду пропускали че
рез решето, в котором отверстия образуются перекрещиванием нитей, что прино
сит дополнительную семантику креста. Аналогичные практики хорошо известны
в большинстве славянских ареалов (особенно на Карпатах и Балканах). на Русском
Севере ребенка, пострадавшего от сглаза, умывали водой, пропущенной изо рта
через дверную скобу на подставленную снизу ладонь (знатки 2016: 58, 118—119).
у сербов, например, воду, в которой мыли заболевшего от сглаза, предварительно
пропускали через камень с естественным отверстием, через дырку, проделанную
головке подсолнечника, или сквозь обруч (Раденковић 1996: 97).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 567. Як пристр
к ст
не, дак тад
набер
вад
ў стак
н да ў д
рку (*пр
сница што
стан
вица ў ту д
рку), дак в
ду туд
пралив
ють. Прал
ть три раз,
та уже ат пристр
ку *крёснам.
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. О. Толстихина от
гузик Авдотьи васильевны, 1908 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
4в. Сглазу подвержена работа, особенно прядение, ткачество
№ 568. ч
рез кальц
да
ла — штоб хорош
и до
лась, и сто
ла. это от ур
ков скот
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Бого
моловой Елены Ивановны, 1894 г.
№ 569. Як кар
ви сгл
зить, с
кий глаз е, с
кий яз
к е,
деш, ат себ
ду черпан
ш, ат
себ
— черп! — у ведр
— и
деш пр
ма. И нич
га не гавар
ш. Р
шета е наизн
нку.
ту через р
шета пралив
еш на кар
ву. эта назыв
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. ф. К. Бадаланова.
№ 570. Як пад
ў свин
, бяр
ть рашат
и чэрэс праб
й [металлическая дужка на двери
для замка] в
ду прапуск
ють тр
йцы [3 раза, и эту воду дают свинье].
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. м. г. Боровская от голубевой
Анны Яковлевны, 1912 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
Сглаз
№ 571. ч
рэз прабой [кольцо из гнутого железного прута с внутренней стороны калит
ки, куда вставляют крючок] в
ду прапуск
ли ат ур
ка. [Потом ею поливали человека
или животное.]
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. А. Л. Топорков от голубевой
Анны Петровны, 1919 г.
№ 572. Як пад
ў б
де — малак
убыв
эть у кар
вы. И
т, д
ска быв
эть, и суч
к на ё,
кар
ву. И скрозь п
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от фомина
василия дорофеевича, 1902 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
й, так ап
рскають пасвяцёнай вад
шыта [перевернутое].
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. А. Л. Топорков от чириковой
дарьи Ивановны, 1912 г.
№ 574. н
ша кар
ва забал
ла. Так сказ
ў [знахарь], што н
да взять две в
лки, две л
жки,
нож, палаж
ть в р
шето. Ў стак
н, кр
жку с п
лнава вядр
вад
взять. Спр
снуть ч
рез
то с
то и ч
рез
то ўсё три раз
. это ат ур
ка. Ан
далжн
успак
ица. две ложки с
твенные, дам
шние, в
емкой кн
зу. в рот браў вад
. Са рта палив
л на её и
вакр
г ка
вы палив
л. Абхад
ў три раз
, па с
нцу. забал
ў телёначок. Сас
д сказ
ў: «Ах, как
тялёнак». Т
лько сказ
ў, памир
ет тялёнак. Я пабяжал
к ням
. «Ид
те солью абс
пьте
тялёнка». Я не ст
ть, а пабяж
лала с
решат
м, вад
й.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от голу
бевой нины Ермолаевны, 1927 г.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
2в. Сглаз — это воздействие словом
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
5г. металлические предметы — оберег от сглаза
5т. Соль — оберег от сглаза
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 575. Як исп
ртица, згл
жена, мол
ка не да
ца, над
ю с
то д
ржит над спин
кропит святой водой, и на морду и на спину вперекрест. Три раза подряд.]
с. макишин городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. И. А. морозов.
7с. Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 576. Как ур
ки — н
до найт
сук, и на том сук
сук, и ч
рез тот сук молок
цед
от ур
ков.
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова от високос
Анны Львовны, 1914 г.
глава 15
. н
АгОвАРИвАТь
вОду
угОЛьКАх

ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
наговаривание воды для лечения болезней, полученных в результате сгла
— один из наиболее известных способов избавления от него во всех славян
ских традициях (об этой практике у южных славян см. (Тодорова-Пиргова 2003:
114)). Иногда для этого обращались к знахарю, но обычно это умение входило
круг лечебных магических практик, известных каждой женщине в традицион
ной культуре (с.-рус. (знатки 2016: 58); ю.-слав. (Бнм: 416)). вода в данном слу
чае служила той физической средой, которая «вбирала» в себя силу заговора и
редавала ее больному при непосредственном контакте: наговоренную воду ему
давали выпить, ею умывали, окропляли человека, скотину или ткацкий станок.
Слова заговора почти всегда подкреплялись дополнительными действиями, чаще
всего бросанием в воду определенного количества угольков — трех, семи или де
вяти (это называлось «гасить угли»; угли должны были помещаться в воду ножом,
удерживаемым тыльными сторонами рук) — и пропусканием воды через дверную
скобу или так называемым «отрицательным счетом» (9, 8, 7…), чтобы болезнь
убывала, как убывают числа. у южных славян в наговариваемую воду было при
нято также бросать различные травы, например руту или василек (Раденковић
1996: 107—109).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 577. [Если] сур
чат [т. е. сглазят человека или животное, кидают один за другим
сосуд с водой 3 горячих уголька, причем каждый раз говорят:] «Як п
рвый (втар
тий) вугалёк пат
х, штоб пат
х пад
ў, пад
м, прыгав
р». [После этого нужно по
брызгать этой водой.]
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. А. Л. Топорков от голубевой
Анны Петровны, 1919 г.
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 578. [От уроков.]
бо возьм
уг
ле, вод
зачэрп
й ў кр
жку да д
вять уг
лий так
нож
м покид
ють в
ту кр
жку, да поколот
ти нож
м да так
[тыльными сторонами
рук, положенными одна на другую] накр
ти ў кр
жцэ, да хай тр
шки поб
дэ. То як
кы, то вон
сэд
ют на тэй вуг
ль. То тр
ба тэй вод
й ум
ти, коб тр
шки хлэбн
ти дв
ри [входные], прочын
ти и так
[с внутренней стороны, со скобы в сенцах]
вылитэ. И прох
ки. Од их и ш
пчут.
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова.
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
7н. Пропускать воду, молоко через отверстие — лечение сглаза
Сглаз
№ 579. загов
ривають ур
ки и прох
дить. мий б
тько згов
ривал. Принес
лько
вэдр
вод
и чэрпн
ти п
лну кружку и [положить] дь
вять вугл
нок з огнём и щит
ю [а наоборот: 9, 8, 7...] и той вод
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская.
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 580. [Способ лечения от сглаза. Пострадавший должен принести воды, шептун бе
рет горящие угли, кладет их в кружку этой воды, ставит на то отверстие в лавке, в
кото
рое втыкают прялку, и затем дает пить из этой кружки пострадавшему.]
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
7а. Сглаз лечат заговором, молитвой
мОТРЕТь
мЕжду
Ог
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
в полесских материалах известно одно свидетельство излечения сглаза следую
щим способом: нагнувшись, посмотреть себе между ног. Отгонная и останавливаю
щая семантика данного магического действия, как и ряда других действий, близких
к переворачиванию и совершаемых наоборот, в которых вектор взгляда перевернут
по отношению к норме и направлен назад (в данном случае еще меняются местами
верх и низ), связана в данной лечебной ситуации с отвращением сглаза и возвраще
нием больного из патологического состояния болезни в состояние здоровья.
в других маркированных ситуациях различные формы переворачивания или
действия, совершаемые с обратным нормальному вектором движения, связаны
установлением контакта с потусторонним миром, который пространственно на
ходится позади человека. в Полесье себе между ног смотрели, чтобы увидеть де
монов, крутящихся в вихре (см. главу
вихрь), а на Русском Севере это делали
для того, чтобы увидеть чертей, сопровождающих пастуха во время выгона скота
на пастбище (знатки 2016: 262). в ряде случаев это действие совершалось в профи
лактических целях и сопровождалось дополнительными охранительными жеста
ми, например показыванием кукиша. на Русском Севере путник, увидев на
дороге
приближающихся в его сторону незнакомых людей, для защиты от сглаза вставал
задом к возможному источнику опасности, нагибался и показывал кукиш между
ногами (щепанская 1992: 119).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
каў гл
нуў тры р
с. Оброво Ивацевичского р-на Брестской обл., 1987 г., зап. в. в. Казначеев от Тысевич
феклы гавриловны, 1929 г.
глава 15
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 582. Як ур
ки нап
дуть, тр
ба через порог нахил
ца [расставив ноги, наклониться
посмотреть вниз между ногами] да поб
рево, — то мин
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. н. виноградова.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 583. [Если сглазили,] то на пор
зе вигляд
юца. в
зьме, ст
нэ и до гор
ног
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. в. И. харитонова.
№ 584. Як паўр
чать, то д
бре нагн
са и в
глень так соб
с пор
га [между ног], и всей
к прох
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. в. И. харитонова от
Смолярчук Евгении гавриловны, 1912 г.
ЕРЕСТуПАТь
чЕРЕз
ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
Переступать, перешагивать через ребенка или другой объект, подвершийся
сглазу, принято в славянской лечебной магии в лечебных целях. в Полесье этот
способ обычно применялся для лечения ребенка от сглаза и эпилепсии, а также
для исправления «сглаженного» ткацкого станка. мать кладет ребенка на симво
лическом пограничье (поперек половиц или поперек порога), трижды переступает
через него, обычно сопровождая это формулами типа: «Какая мать родила, такая
вылечила». это действие является одним из вариантов мотива перерождения,
символического пропускания через родовые пути (ср. мотивы
7н. Пропускать
воду, молоко через отверстие — лечение сглаза;
7т. Протаскивать сквозь от
верстие
— лечение сглаза). на Русском Севере в подобном случае больного ре
бенка кладут на дверь, ведущую в подпол, после чего мать, трижды переступая
через него, произносит: «чем мать родила, тем мать лечила» (архангел. (знатки
2016: 137)). у болгар больного клали поперк порога перед восходом солнца лицом
вниз, после чего через него трижды переступала женщина, родившая близнецов
(Раденковић 1996: 181).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 585. дзиц
як зур
чэнэ, то клад
ць от п
перок [на полу], мо, пр
сто п
чы. От так
перехр
сьцица и три р
зы переступ
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. С. м. Толстая от Козаченко
Текли Карповны, 1913 г.
Сглаз
№ 586. штоб пристр
ка *крёснам не случ
лась, стан
вишься на статив
ну [статив
— две боковые планки у кросен], пат
м на друг
ю [с другой стороны] и так три
за перехад
. Пат
м наберёшь ж
ру и падк
ривай их [кросна].
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. О. Толстихина от
Брель веры наумовны, 1913 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
7з. Окуривание — лечение сглаза
№ 587. [чтобы избавить ребенка от сглаза, порчи, баба надевала черный платок и три
раза переступала через ребенка. Порча, сглаз] — прыстр
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Т. василевская от Саченко
натальи николаевны, 1918 г.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 588. Пришл
нка, а я тк
ла, погов
рыла, погов
рыла да й пошл
. Я ст
ла тк
а водн
полов
на легл
, а др
га прэ [прет] одн
м тым б
ком, и нич
го не м
жна бул
бить. И я пошла до Юх
мки, вона пришл
, пошепт
ла мол
тву, перэступ
ла три р
и к
же — не тр
ба пр
сти сег
дни, з
тра ўр
нцы дотчёши. И я ўр
нцы ўст
ла, и
осн
ва бул
жде. Тэ так
й глаз буў.
с. щедрогор Ратновского р-на волынской обл., 1985 г., зап. А. А. Архипов от Середюк
Акулины викторовны.
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
2а. Сглаз — это воздействие взглядом
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 589. [Если в хату зашел человек с дурным глазом.] Як ўон в
йдэ, л
жат дит
га и м
тка тр
ти пэрэступ
е [через него]. «Яка, — кажэ, — м
ты нарад
ла, такая
атхад
ла», и сплюнуть тр
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Баран хрис
тины федоровны, 1910 г.
4а. Сглазу подвержен ребенок, молодняк скота
6г. Плевать — оберег от сглаза
ЕРЕЛЕзАТь
ИзмЕРЯТь
АКРЕСТ

ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
Семантика креста как главного христианского символа и оберега проявляется
в различных способах закрещивания — изображения крестного знамения с по
мощью различных ритуальных действий, применявшихся для защиты от сглаза
или его излечения (Левкиевская 1999: 260—262). в полесской лечебной магии
глава 15
практиковались следующие действия, совершаемые накрест: вытирание накрест
рубахой или подолом больного ребенка или скотину; окропление накрест свя
той водой существа, подвергшегося сглазу; «измерение» накрест руками вход
ной двери (обхватывание руками верхнего и нижнего углов двери, совершаемое
по диагонали); перелезание накрест через «испорченный» сглазом ткацкий стан.
Подобные крестообразные действия использовались в других славянских тра
дициях для избавления от сглаза или его профилактики. например, на Карпатах
у южных славян ребенку измеряли накрест лицо большим пальцем и мизинцем
раскрытой ладони (вукова 1934: 34); в галиции повитуха трижды перекрещи
вала новорожденного последом (Кузеля 1906: 168); ткацкий станок для защиты
от
сглаза трижды крестили убитой сорокой (полес. (Левкиевская 2002: 49—50)).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 590. Я тк
ла сук
нну сподн
цу, м
ти пришл
и каз
ла: «Як хорош
нька». О, як
начал
ти н
тки рв
тися. вон
же: «дай я повор
жу». Она поскид
ла крючк
, [кото
рые крепятся к потолку], та й перес
нулася н
укриж [перелезла через кросна накрест],
установ
лося.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. э. Будовская от Оробей
марии Карповны, 1905 г.
2в. Сглаз — это воздействие словом
4в. Сглазу подвержена работа, особенно — прядение, ткачество
РОТАСКИвАТь
СКвОзь
ОТвЕРСТИЕ
ЛЕчЕ
ИЕ
ОТ
СгЛАзА
Разные формы протаскивания сквозь отверстие, практикующиеся в славянской
медицинской магии, являются смволическим прохождением через родовые пути,
«рождением заново», в результате чего ребенок, животное или предмет появляют
ся на свет заново, становятся новыми, чистыми, здоровыми (Левкиевская 2002:
174—175). Ритуальные действия, связанные с пропусканием с протаскиванием
сквозь отверстие, имеют в разных славянских ареалах много разных вариантов:
детей, детенышей скота и молодняк домашней птицы протаскивают сквозь сороч
ку (о.-слав.), штанину, хомут (в.-слав.), моток небеленых ниток (кашуб.), камень
естественным отверстием (ю.-слав.), сквозь расщепленное дерево (о.-слав.), от
верстие под порогом (карпат.) и пр. в Полесье в случае сглаза детей протаскивали
под лавкой, под столом, а также через специально испеченный калач, который по
том скармливали собаке, чтобы перевести на нее болезнь ребенка.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 591. Росчин
етэ хлиб и зв
рху збэр
ты и зроб
ты колоч
, шоб дыт
на прол
шоб д
рка бул
. на сковород
полож
л — и спэкт
, шоб б
ў п
чэны. ну, и ўз
Сглаз
гол
ўку и чэрэз н
жкы и просад
ты тры р
зы и соб
ци д
ты ск
шат — полом
полом
л да и покл
ў: «Л
ки-шул
ки, хай й
ст соб
ка». И помог
е — чи е зл
канэ, чи
ки, чи п
мыслы, чи зн
сины. зн
сины — зн
сят дэт
й и одном
пошк
дит [напри
мер, сносят детей в клуб или куда-нибудь в другое место. например, как-то раз крес
тили троих детей — двое худеньких, а третий полненький; так вот полненький после
этого стал сразу худеть — это зн
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
3р. знос — перенос порчи на чужого ребенка
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 592. Круз ст
чливе бул
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Кондрат
марьяны (мотри) никитичны, 1894 г.
р., и Баран валентины федоровны, 1926 г.
1в. название человека/животного, подверженного сглазу
ли, як пристр
эт нап
л, под л
ўкай.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
№ 594. Як сур
чат, *усл
ти, скруз усл
н прал
зят тр
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от доценко Анны
Савковны и Секун марии Трофимовны, 1909 г.
ЕРЕТьСЯ
ОБ
угОЛ
двЕРИ
дОмА

ЛЕчЕ
ИЕ
СгЛАзА
в полесских материалах встречаются немногочисленные свидетельства еще
одного способа лечения сглаза — тереться о те части дома, которые наделяются
символикой границы, пограничья, — углы, двери и дверные проемы. Пограничные
части дома широко использовались в лечебной практике, особенно это касается
дверного проема и порога, которые были местом избавления от различных заболе
ваний. Соприкосновение спиной с этими пограничными частями дома было спосо
бом символической передачи им заболевания, полученного от сглаза, и получения
здоровья от домашнего пространства. Само действие — тереться спиной о
ные объекты
в славянской народной медицине практиковалось в тех случаях,
когда нужно было или отдать этому объекту нежелательные свойства (например,
болезнь), или, наоборот, получить желаемые качества (здоровье, силу). например,
в Полесье (а также в западной Болгарии, македонии, восточной Сербии, Польше),
услышав первый гром, терлись спиной о дуб или стену дома, чтобы весь сезон
болела спина (Толстые 2003: 127—128).
глава 15
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 595. Пристр
к, як то г
бы аборў
, то надо прыйт
да д
му и пач
хаться сп
нкою аб
гол хаты.
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
1а. название сглаза — вредоносного действия и его результата
глава 16.
в полесской мифологии хорошо известны представления об обширном и разно
образном по своим приемам основном виде вредоносной деятельности магических
специалистов — порче и ее последствиях для человека. Под порчей понимается
совокупность вредоносных магических действий и средств, используемых ведьма
ми, колдунами и другими «знающими» (строителями, печниками, цыганами и др.)
для причинения ущерба здоровью, благополучию и благосостоянию человека, его
семьи, скота, урожая, хозяйства в целом. Порча предполагает контактные формы
магии и всегда бывает намеренной, в отличие от
сглаза
, который осуществляется
помощью взгляда, слова или мысли и обычно бывает спонтанным, ненамерен
ным, часто — не зависящим от воли того, кто его причиняет. Кроме того, насылание
порчи, как правило, требует специального магического знания, тогда как сглазить,
в принципе, может любой. чтобы обезвредить порчу, также требуется помощь ма
гического специалиста и знание специальных заговоров и практик, то
гда как сглаз
могут излечить обычные люди, пользуясь «домашними» магическими средствами.
Существенное различие между этими двумя разновидностями вредоносной
магии касается статуса слова, с помощью которого может насылаться как сглаз, так
и порча: сглаз передается бытовой речью (как правило, неискренней и неуместной
похвалой, за которой часто скрывается зависть), тогда как для насылания порчи
требуется знание специальных заговоров и приговоров, в которых прямо указыва
ется цель их произнесения — причинение вреда.
Терминологически порча и сглаз в полесских говорах также различаются до
вольно отчетливо. Если для названия сглаза основными терминами являются лек
семы
уроки
сурочить
, этимологически восходящие к корню
‘говорить’, то
порча чаще всего обозначается глаголами со значением ‘делать’ —
зробити
робити, подделывать
и отглагольными существительными типа
прироблянне
хотя такое разделение не является строгим: в ряде случаев словом
уроки
может
обозначаться и порча (ср., например, текст № 83), а глаголом
приробить
— сглаз.
Кроме того, действия по избавлению как от порчи, так и от сглаза часто обознача
ются одними и теми же терминами:
одговорить
(брест.),
одворожить
(житомир.),
одроблять
(гомел.)
видимо, потому, что результаты этих форм магического вре
да во многом совпадают.
Основной круг полесских мотивов, связанных с порчей, относится к числу
общеславянских. Прежде всего сюда относятся представления о возможности
глава 16
«испортить» человека, наслав на него болезнь, смерть, бесплодие, неудачу, бед
ность. Подобные представления относятся к наиболее древнему слою славянской
мифологии и фиксируются в ранних письменных источниках (Левкиевская 1999д:
Порчу могут наслать на любого человека, его хозяйство, скот и работу, однако
наиболее уязвимыми для порчи считались лица в «переходном» состоянии: моло
дожены, беременные, роженицы, дети, скот после отела, любое дело в момент его
начала (закладка дома, начало сева и под.). наибольшее число способов насыла
ния порчи связано с вредоносным воздействием на человека, его
физическое и душевное здоровье, его семейное благополучие. вместе с порчей
колдун мог наслать на человека любые болезни — параличи, падучую, припадки,
мог вызвать состояние тоски, отсутствия аппетита и безразличия к жизни и т. д.
«Испорченный» человек внезапно заболевал, слабел, а, если не предпринять спе
циальных мер, мог умереть. Испортить могли и всю семью — члены такой семьи
болели, умирали один за другим, в ней рождались мертвые дети, хозяйство разру
шалось, в результате вся семья вымирала, если не были приняты срочные меры
снятию порчи.
в Полесье, как и в других славянских ареалах, одним из видов порчи было
воздействие на сексуальную сферу человека, особенно часто применяв
шееся по отношению к молодоженам и семейным парам, — насылание бесплодия,
полового бессилия, всевозможных сексуальных расстройств, нервных припадков,
физического отвращения молодых друг к другу и пр. чаще всего подобная порча
насылалась на молодоженов во время свадьбы и была местью колдуна, не пригла
шенного на свадьбу.
в полесской традиции известно некоторое количество свидетельств о воздей
ствии порчи на душевную сферу человека, вызывающее у него состоя
ние, близкое к бесноватости, однако таких текстов в полесской коллекции немного.
Обычно колдуны достигали этого, давая своей жертве питье (вино, водку, пиво
и др.), над которым был прочитан вредоносный заговор. Особым видом порчи
Полесье считался
колтун
(см. главу
специфическая болезнь, затрагивав
шая как физическую, так и душевную сферу человека, зримым выражением кото
рой были пряди спутанных волос.
С помощью порчи на человека можно наслать странное, неадекватное поведе
ние, имитирующее поведение животных. например, обиженный колдун на свадьбе
заставляет одного из гостей по-собачьи рыть землю. этот мотив насылания порчи
на свадьбе на молодых и гостей широко известен во всех восточнославянских тра
дициях. Согласно полесской быличке, колдун во время свадебного застолья ковы
рял ножом в печи, семь раз прокрутив нож на припечке, в результате чего невеста
убежала со свадьбы и семь лет жила в лесу, дичась и сторонясь людей, после чего
умерла.
часто порча насылалась на хозяйство человека с целью навредить
его
благосо
стоянию, выжить семью из дома, извести скот, магическими способами
Порча
отнять урожай, молоко, масло, пряжу, деньги и другое благо. наиболее часто объ
ектом порчи становился скот, на который насылались болезни, смерть, беспло
дие. С
помощью порчи колдун мог сделать так, что в данном хозяйстве не будет
вообще водиться скот или не будут водиться животные какой-либо масти (напри
мер, белые кони) или вида (например, свиньи или овцы). Повсеместно распростра
ненным способом порчи скота было отнимание молока у коров, в результате чего
коровы пропадал удой, в молоке не было сливок, а в нем появлялись кровь, черви
пр., масло становилось горьким и невкусным.
для порчи скота использовались те же средства, что и для насылания порчи
на человека: колдуны вынимали след того животного, которое хотели испортить,
делали заломы в жите специально на скот, подкладывали в хлев, зарывали в зем
лю во дворе, втыкали в стены предметы порчи (кости, рога, шкуры павших жи
вотных, спутанные волосы и пр.), в результате чего животные в этом хозяй
стве
заболевали, умирали и переставали вестись, приплод рождался мертвым или
с уродствами. Подобные мотивы носят общеславянский характер. Ср., напри
мер, способ изведения скота, известный по судебным делам XVIII в. в западной
Белоруссии: колдунья пряла шерсть и говорила: «Как это веретено крутится,
так пусть скот и овцы выкрутятся из дома моего господина, чтобы стал пустой»
(запольский 1890: 71).
в полесских текстах упоминаются и другие элементы хозяйства, на которые
насылалась порча, прежде всего это поле, где ведьмы и колдуны делали
залом
главу
залом) — скрученные или надломленные с вредоносным заговором
колосья на чужом поле, что должно было повредить здоровью хозяина поля или
того, кто его сожнет. в меньшей степени известны представления о насылании
порчи на
огород. в Полесье не развиты представления о насылании порчи на дру
гие хозяйственные объекты и виды промысла (пасеку, мельницу, рыболовство
пр.), широко известные у других славян.
Повсеместно способность насылать на дом порчу приписывалось строителям,
которые закладывали дом на чью-либо голову, а также могли сделать так, что у
дошедшей к дому беременной женщины рождалась двойня, что в традиционной
культуре считалось плохим знаком. Строители из мести хозяевам за плохую плату
могли испортить дом так, что там будет постоянно что-то пугать, шуметь, стучать,
в результате чего жизнь в доме станет невыносимой.
Различались два вида порчи: длительная, мучительная, но не смертельная бо
лезнь, которая поддавалась лечению магическими средствами (ср. полесское на
звание такой порчи:
зрoбить на протяжное
, с. вышевичи Радомышлского р-на
житомирской обл.), и порча, сделанная «на смерть», при которой никакие средства
не помогали, и человек умирал (
зрoбить на умирyшчэе
, Там же). для этого, в част
ности, под голову спящего человека подкладывали кожу змеи, сброшенную вес
ной, или жабу в горшке (укр.). По верованиям западных украинцев, если колдун,
насылая порчу, произнесет «до соснового пня», больной не сможет выздороветь,
поскольку из соснового пня не сможет вырасти дерево.
глава 16
Одним из наиболее распространенных способов насылания порчи в полесской
традиции являются
поклады
— вредоносные предметы, выступающие в качестве
орудий порчи: старые, битые, сломанные, пустые, использованные предметы,
символизирующие принадлежность к смерти и потустороннему миру. в Полесье
качестве покладов чаще всего использовались яйца, иногда высохшие (т. е. бес
плодные), а также яичная скорлупа, разбитые горшки, хлебные корки, тряпки,
спутанные волосы, пепел, сажа, угли, головешки, сухие листья, связанные узлом
веревки, старые лапти, старый веник, очистки, помои, мох; мертвые животные, на
секомые и их части: дохлые мыши, высушенная жаба, дохлый поросенок, щетина,
шерсть, перья, змеиная шкура и кровь мертвой змеи, кости и черепа животных,
когти и ногти; предметы, связанные со сферой смерти и бывшие в соприкосновении
покойником: его одежда, вода и мыло, которыми его обмывали, мерка и
стружки
от гроба, веревка, которой обвязывали руки и ноги покойника, земля с
могилы и
др.,
а также острые, колющие предметы (битое стекло, гвозди, иголки) и
т. д. Тот, кто
насылал порчу, задавал этим и другим предметам вредоносную силу с помощью
магического слова, наговаривая на них вредоносный заговор. Орудия порчи под
кладывали или выливали под порог, пол, печь, под угол дома, затыкали в стены,
закапывали во дворе, огороде, хлеву, иногда оставляли на дороге — если человек
наступит на
подброшенный предмет или поднимет его, на него перейдет порча.
вместе с подкладыванием в пространство жертвы вредоносных предметов
порчу могли наводить на предметы, принадлежащие самой жертве, — на волосы,
рубашку и пр., после чего их помещали в места, имеющие семантику «нечистых»
и «опасных», связанных с «иным» миром, например клали на перекресток, под
дерево, вывернутое вихрем.
вторым по частотности видом порчи в Полесье является
(дословно:
) — пища и питье (соль, сахар, пряник, вино, водка, чай и пр.), на которые
наговаривали вредоносные слова и давали съесть или выпить тому, на кого на
сылали порчу. в этом виде вредоносной магии есть важный мотив, связывающий
полесскую мифологию с карпатской и западнославянской традицией: у
человека,
съевшего или выпившего наговоренную пищу/питье, внутри заводятся гады (змеи,
лягушки, ящерицы), которые будут мучить его, иссушать и вытягивать из
него
жизненные силы. живущих внутри человека гадов можно исторгнуть или вы
манить из
больного с помощью специальных приемов. Порчу, насланную в виде
какого-либо животного, старались выгнать из тела больного рвотными средства
ми (ср.
извест
ный сюжет восточнославянских быличек о том, как порча выходит
больного вместе со рвотой в виде лягушки, змеи и пр.) или выманить, поставив
рядом со
спящим больным крынку молока или миску с ягодами, — змея, почуяв
запах молока или ягод, выползет у него изо рта. Один из полесских мотивов объяс
няет «технологию» изготовления вредоносной пищи, связанную с кощунственным
использованием хлеба и змеиного яда: змею подвешивают так, чтобы яд с ее жала
капал на лежащий внизу хлеб. Когда он пропитается ядом, его можно подмешивать
для наведения порчи на человека.
Порча
Использования змей и прочих гадов для наведения порчи встречается и дру
гих мотивах полесской традиции: в сферу деятельности колдуна входит способ
ность повелевать змеями, которых он насылает на других людей, в результате чего
у них в хлеву, в корыте, из которого пьют лошади, во дворе, в доме появляются
змеи, лягушки, ящерицы, черви. в одном из текстов встречается уникальный сю
жет о
лягушке, которая выпивает кровь из ребенка (о способности лягушек и жаб
кусать людей см. (Federowski 1: 177)). Ср. быличку из с. Озерск дубровицкого
р-на Ровенской обл., в которой огромная кладбищенская жаба съела маленького
ребенка (гура 1997: 385).
Колдун мог наслать порчу
в вихре
— если он заденет человека, тот заболеет.
Колдуны насылали порчу и по воздуху, пуская по ветру пыль, песок, пепел, волосы
и пр. со злым наговором на того, кому порча предназначена. Одной из распростра
ненных форм порчи было
вынимание следа
: ведьма или колдун вынимали землю
с отпечатавшимся следом босой ноги того, кого хотели испортить; эту землю по
мещали в печную трубу, чтобы жертва порчи сохла, как сохнет земля в трубе, или
закапывали в чью-нибудь могилу — тогда человек умирал.
в Полесье хорошо известен один из распространенных мотивов восточно
славянской традиции — остановка колдуном свадебного поезда после венчания.
наиболее часто для этого подкладывали на дороге, где должны проехать молодые,
или в их возок стручок с девятью горошинами со словами: «девять бoчак гароху,
дзесятая невeста, кoни ни с места!» После этого кони не смогут сдвинуться с мес
та (с.
Барбаров мозырского р-на Брестской обл.). Порча также могла быть наслана
парня или девушку с тем, чтобы они не смогли вступить в брак. в частности, пар
ню под сани подкладывали старый веник, чтобы он не смог жениться в течение года.
Особенностью полесской традиции является представление о
зносе
— встрече
двух матерей с младенцами на руках, опасной для одного из детей, который ока
жется ниже по отношению к другому — такой ребенок, если мать не принимала
мер, переставал расти, начинал слабеть и мог умереть. Поэтому встреча двух жен
щин с детьми на руках представляла собой своеобразный поединок между матеря
ми, каждая из которых старалась перенести порчу на чужого младенца.
в качестве порчи рассматривалась и приворотно-отворотная ма
гия, поскольку она представляла собой насильственное, искусственное воздей
ствие на
чувства и эмоции другого человека. формой порчи было привораживание
человека к определенной особе (т. н.
присушка
), которое выражалось в болезнен
ном влечении человека к предмету его страсти, тоске по нему, в результате чего
человек терял волю над собой, сох, слабел и мог умереть от неутоленной любви.
Противоположностью присушке было внушение неприязни мужа и жены друг
другу, вызывающей ссоры, несогласия и драки в семье.
для предотвращения порчи применялся круг оберегов, преимущественно
тех же, что защищали и от сглаза, а также от других видов опасности, прежде все
го универсальные апотропеи: крест, икона, святая вода, охранительные заговоры
глава 16
в зависимости от конкретного вида порчи выбирались способы избавле
ния от нее. Болезни человека и скота, полученные в результате порчи, лечил зна
харь преимущественно с помощью заговоров, сочетавшихся с другими формами
народной медицины (в частности, обмыванием, окроплением, обтиранием боль
ного наговоренной водой; окуриванием освященными травами; лечением больного
лекарственными травами; передавая порчу другому лицу; символически оставляя
порчу на дороге, перекрестке, в лесу вместе с одеждой больного и пр.).
знахарь также находил орудия порчи, закопанные или спрятанные в пределах
усадьбы, и с чтением заговоров удалял их за пределы жилого пространства (вы
брасывал на межу, текущую воду, сжигал на костре из однолетних осиновых веток
пр.), после чего производил ритуальное очищение дома и усадьбы. например,
если порча была подброшена под порог дома вместе с яйцом, это яйцо находи
ли, брали лопатой, тряпкой, пучком соломы (прикасаться непосредственно руками
орудиям порчи запрещалось — от этого человек мог умереть) и относили на
кресток, бросали в текучую воду или клали в костер: считалось, что тогда порча
перейдет на того, кто это яйцо подкинул. Основные методы избавления от
порчи
являются во всех славянских традициях универсальными способами уничтоже
ния как сакральных, так и магических предметов и используются для избавления
от
других разновидностей вредоносной магии — колтуна и залома.
СхЕмА ОПИСАнИЯ
I. Терминология, связанная с порчей
названия действий по насыланию порчи
название действий по избавлению от порчи
название человека, на которого наслана порча
II. Субъекты и объекты насылания порчи
и ее последствия
Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
2г.
Порче подвержен ребенок, молодняк скота
Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
III. Способы и механизмы наведения порчи
Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство
жертвы на смерть/болезнь людей или скота
Порчу наводят на предметы, принадлежащие жертве
Порча
3г.
Порчу наговаривают на пищу/питье и дают съесть/выпить человеку
Колдун пропитывает змеиным ядом хлеб и дает съесть человеку
насылание змей, гадов как наведение порчи
Строители при закладке дома наводят порчу на дом или человека
Колдун наводит порчу на след человека/скота
Источник порчи подкладывают на дорогу/перегораживают дорогу тому,
кого хотят испортить
замыкать замок — порча на бесплодие
втыкать иголку, нож в пространстве жертвы — способ наведения порчи
Порчу ведьмы, колдуны пускают вихрем, ветром (см.
ветром колдун пускает порчу)
Порчу подкладывают супругам, чтобы развести, поссорить их
Любовный приворот и отворот как форма порчи
Порча — причина появления колтуна (cм.
1а. Порча, сглаз — причина
появления колтуна)
знос — перенос порчи на чужого ребенка
время наведения порчи
3т.
завязывание узлов как форма порчи
IV. Обереги от порчи
запрет давать из дома взаймы — оберег от порчи
втыкать в доме купальские травы — оберег от порчи
Приговоры и заговоры — обереги от порчи
V. Обезвреживание и уничтожение порчи
Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
Порчу высушивают в печной трубе
5г.
Порчу выносят на дорогу/перекресток
Порчу бросают наотмашь, перебрасывают через дом
запрет прикасаться к порче
Порчу бросают в текучую воду
Порчу выбрасывают
Порчу кладут под какой-либо предмет
Порчу обезвреживают святой водой
Порча обезвреживается крестом
Порчу закапывают в землю
Тот, кто наслал порчу, обязательно приходит, когда порчу уничтожают
Порчу вылечивают с помощью молитвы
Порчу переводят на того, кто испортил
во сне можно увидеть того, кто наслал порчу
глава 16
мИ
ОЛОгИЯ
СвЯзА
нн
АЯ
ПО
чЕЙ
. н
АзвА
ИЕ
дЕЙСТвИЯ
ПО
АСыЛА
ИЮ
ПОРчИ
в полесских диалектах, как и в других славянских языках, понятие порчи обо
значается преимущественно глагольными конструкциями со значениями ‘делать’,
‘совершать’:
врэд зробыти
зрoбити шкoду
зрoблено
— и отглаголь
ными существительными типа
прироблянне
приробутки
(гомел.). Ср. на
звания порчи в ругих славянских традициях: укр.
зробити
; карпато-укр.
робить
кривду
; рус.
сделать
сделать порчу
плохое сделать
сделано
; серб. название пор
(ст.-слав.
‘делать, устраивать’). название порчи может указывать
на один из основных способов ее наведения — с помощью вредоносного слова:
(с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., текст № 67).
гораздо реже в полесской традиции порча обозначается лексемами с корнем
car-
(с развитием значения ‘делать’ > ‘колдовать’ (фасмер 4: 317)) с общим зна
чением вредоносного колдовства: чаровать (кобрин. брест.); ср. также: рус., бел.
; укр.
; серб.
; пол.
; словац.
; рус.
навести чары
; з.-укр.
‘давать зелье в еде, питье’; карпато-укр.
чаровать молоко
‘отнимать
молоко с помощью порчи’;
отбирать чары
‘отводить порчу, предохранять от нее’
(Кацва дР: 127—128).
Также распространены для обозначения порчи глаголы и выражения со значе
нием ‘портить’: рус.
спортить
заложить
навести
рожать порчу
спаскудити
; пол.
; рус.
портеж
шкода
Полесские обозначения порчи, отражающие способы ее насылания, пред
сталяют ее как нечто материальное:
(брест.),
сатану наслать
давать
ветер
на ветер пускае
. Ср.: рус.
хомуты накидать
посылать порчу на относ
(подкидывать наговоренные вещи — кто их поднимет, заболеет); рус.
прикос
(вид
порчи, передаваемый через прикосновение),
притка
(порча, которую “приткнули”,
“присадили” в бане).
Предметы, на которые наговаривается заговор и которые подкидываются в
странство жертвы, называются
поклад
поклады
поклады подкидають
(лельчиц.
гом., текст № 61),
на зло подкидае
(с. ветлы Любешовского р-на волынской обл.,
текст № 76).
Порча, даваемая с питьем или едой, называется
. Ср. укр.
(дослов
но ‘то, что дано’, порча, которую дают человеку вместе с наговоренной едой или
дае на ветер данне
(с. вышевичи Радомышльского р-на житомирской
обл.).
в некоторых случаях для наименования порчи, передаваемой с помощью по
клада (спутанных, скрученных волос и других предметов), может употребляться
термин
залом
(с. Радутино Трубчевского р-на Брянской обл., текст № 89),
ка
(черниговская обл., текст № 208), который обычно в Полесье обозначает от
дельную разновидность порчи в виде скрученных, сломленных колосьев в поле.
Порча
в ряде случаев для обозначения порчи может употребляться термин, обычно
обозначающий сглаз:
урок
уроки
(с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл.,
текст № 83).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 1. зн
хур нак
нути [мог что-нибудь]. вин зр
бит бол
знь. Як сильн
йшего н
йдут,
[то можно отговорить болезнь и др.].
с. Олтуш (с. Ямица) малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева от
Авдиюк Ольги давыдовны, 1903 г. р.
1б. название действий по избавлению от порчи
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 2. ведьмар
так
есць. Б
ли зроб
ли так, шо брэх
ў, бы соб
ка, молод
. Але знай
ди, одр
бят.
с. Ровбицк Пружанского р-на Брестской обл., 1990 г., зап. Е. Л. ширина от мартысевич
Евфимии Павловны, 1914 г. р.
1б. название действий по избавлению от порчи
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 3. От т
е стар
е цыган
брехух
, бул
у мен
цыган
, да ст
ли ўоны отробл
ть да
приробл
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от
Стельмах зинаиды марковны, 1900 г. р.
12б. цыгане лечат или насылают порчу на хозяев дома в зависимости от хороше
го или плохого приема
1б. название действий по избавлению от порчи
№ 4. [навести порчу:] прир
блять, прир
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Под
гурской Елены, 1918 г. р., Стельмах зинаиды марковны, 1900 г. р., и Стасенко Евы
нестеровны, 1927 г. р.
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Под
гурской Елены, 1918 г. р.
што мне зроб
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г. р.
глава 16
рка е [т. е. спорят]: «Я тоб
отомшч
, я тоб
зробл
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. А. Терновская от васько
марии Степановны, 1908 г. р.
жут, прир
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. м. Костромина
от малащенко федосьи максимовны, 1908 г. р.
№ 9. [О порче говорили «нак
нуть», «сгл
зить», а снятии порчи: «одроб
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. н. м. ших.
1б. название действий по избавлению от порчи
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
бушка одвор
жит.
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. И. г. Безрукова
от Сербин Анны Ивановны, 1948 г. р.
1б. название действий по избавлению от порчи
3г. Колдун дает человеку съесть/выпить наговоренную пищу/питье
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 11. дан
— [порча посредством поднесения яда в питье или еде]. Одм
вила —
снятии порчи посредством заговора].
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. И. г. Безрукова
от Ковальчук федосьи Тихоновны.
1б. название действий по избавлению от порчи
3г. Колдун дает человеку съесть/выпить наговоренную пищу/питье
№ 12. [О порче, наведенной с помощью торбочки, зарытой в переднем углу.] вон
нце зроб
ла. То вон де вон ни быў. вон пош
ў туд
, а вон к
жэ: «А де ви, детки,
сей п
ры б
ли? То ўжэ е
нэ заст
нэш, он
помр
ўж
». — «А гд
оно, д
дько, зро
— «у тому *п
кути», — к
ра прых
ди до д
му — мать пом
рла ўжэ.
мать ўжэ леж
ть на л
ви. Он з
ра прых
дть, з
ра за з
ступа, откоп
ў, а там т
тая с полотн
рого, шо ткут. П
лна т
рбочка гвуоздья и ключ
ў и замк
ў. А то
, пок
рж
ёго по
сть. Она б
дненька, шо она попом
чалася, шо она попомучалася,
жэчко ж мой кох
ный! шоб вона зд
лом земл
на том св
ти бул
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Т. А. Агапкина.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 13. И приробл
ли кол
сь л
ди, шо люд
на ч
зне, ч
зне да помир
е. А ось таке, шо
одробл
ли, отх
ивали люд
й, шоб не умир
чать люд
Порча
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от грищенко
фотиньи Аверковны, 1910 г. р.
1б. название действий по избавлению от порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 14. Як чолоў
к уж
злы, уж
не, воўкол
кою перетў
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Павленко
ульяны Леоновны, 1908 г. р.
2а. волколак — это человек, помимо воли превращенный в волка колдуном/
ведьмой на время или на всю жизнь
№ 15. за приробл
нне каз
ли, кто на ког
злы, насыл
е ўуж
ци ж
бу. *См
кчуть ко
ўу.
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Евдоченко
Ольги Афанасьевны, 1926 г. р.
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
е бул
приробл
е бул
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Павленко
ульяны Леоновны, 1908 г. р.
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
бять, шо л
тить до посл
дниго.
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Е. в. максимова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 18. «Сделать» — я те зд
лаю [наколдую], [обратное] — «отд
лать»: ид
да шапт
лала.
с. мощенка городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
1б. название действий по избавлению от порчи
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 19. [О порче:] зр
блено. Ем
блено на сим год.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от гайдук
галины, 1920 г. р.
№ 20. [О порче:] Ў нас к
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от
Синицкая марфы мироновны, 1923 г. р.
№ 21. [О порче:] Прир
быть шчось.
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от Баран
устиньи григорьевны, 1907 г. р.
глава 16
. н
АзвА
ИЕ
дЕЙСТвИЙ
ПО
ИзБАвЛЕ
ИЮ
ОТ
ПОРчИ
действия, направленные на избавление от порчи, в полесской традиции
чаще всего обозначаются глаголами со значением ‘отделать’:
отробить
робити
, а
также глаголом
. Кроме того, используются глаголы
значением говорения, указывающие на основной способ снятия порчи — че
рез слово знахаря:
бабушка одворожит
(житомир.),
одмовить
(житомир.),
говорить
(брест.). этими терминами обозначается также и избавление от сгла
за. гораздо реже используются глаголы с другим значением, например с корнем
*čar-: «…
змог разчарув
ць йих» (текст № 30), а также глагол
актуализирующий представление о порче как о своеобразных узах, от которых
освобождают человека (ср.
противоположный по значению глагол

насылании порчи).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 22. [Снять порчу] — отробить, зним
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Под
гурской Елены, 1918 г. р.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 23. видробл
ты. Як зр
быть, тр
ба бул
йты, прос
ты, шчоб вона видробл
ла. А як
хтось друг
видробл
е, то вон
вжэ слаб
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
1а. название действий по насыланию порчи
. н
АзвА
ИЕ
чЕЛОвЕКА
КОТОРОгО
АСЛА
ПОРчА
человека, подвергшегося действию порчи, называют тем же термином, что
лицо, подверженное сглазу, производным от глагола
‘сглазить’:
. человека, ставшего жертвой сглаза, называют также:
(глава
Сглаз, № 88—89, малорит. брест.). в районе Луцка
человек, на которого наслана порча, назывался
(дословно:
сделанный
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 24. Спрот
вляны [о том, на кого наведена порча].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от
Лемачко Анны дементьевны, 1906 г. р.
Порча
уБъЕ
Ты
ОБъЕ
Ты
АСыЛА
ИЯ
ПО
чИ
ЕЕ
ПОСЛЕдСТвИЯ
ОРчу
АСыЛАЕТ
вЕдьмА
КОЛду
АЮщИЕ
2. ведьма насылает порчу, болезни на людей, скот растения;
11. Колдун насылает порчу, болезни на людей, скот (реже — снимает порчу);
6.14а. «знающий» насылает или снимает порчу
во всех славянских традициях насылание порчи — один из основных видов
вредоносной деятельности людей с демоническими свойствами. в отличие от
сгла
за, который, как правило, бывает спонтанным, непреднамеренным дей
ствием лю
дей, невольно обладающих способностью сглазить, насылание порчи — всегда
злонамеренный акт, требующий специального знания, которым обладают не толь
ко ведьмы и колдуны, но и другие магические специалисты — пасечники, стро
ители, цыгане. в Полесье, как и в других традициях, способность наводить пор
чу проявляют лица, находящиеся по отношению к своей жертве в определенной
социальной или родственной позиции, например родители жениха или невесты
наводят порчу на молодых, т. к. не хотят этой свадьбы (ср. севернорусский мате
риал: знатки 2016: 163—164, 170—171), свекровь наводит порчу на свою невестку
например, текст № 32); соседи наводят порчу друг на друга, порчу наводит
соперник/соперница за то, что их девушка или парень вступили в брак с
другой/
другим (ср.: Там же: 163, 165), жена наводит порчу на мужа или его любовницу
(Там же: 64).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 25. говор
ли, шчо ў нас был там так
й од
не ў н
шой дер
ўни, там у др
гэй дер
ўни, шчо зроб
ў, зд
лаў так, шчо як начал
дыт
ну рв
ты. И так
мы пр
шчуркамы. Так
е, шчо ў лис
ск
чуть по бол
ти, вр
де уж
ў, под
бные. ну, кали
гов
рать, той хоз
ин ужэ, от
ц тог
роб
нка, зайш
ў до ёг
и гов
рыть: «ужэ ўсё равн
я, — гов
рыть, — нэ б
ду жыть, но й ты нэ б
дэш!» И узяў ёг
за воротн
к и в
дэр
вню, и узяў куль сол
мы, и гов
рыть: «запал
и таб
спал
!» ну, и вин стаў
прос
цца, шо ужэ б
льшэ так нэ б
дэ д
лать. ну, и одд
лаў, стаў роб
нок здор
[Как называют таких людей?] чарод
с. Кривляны жабинковского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. А. Плотникова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание
блага
2г. Порче подвержен ребенок, молодняк скота
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
№ 26. [Быличка: случилось так, что корова стала молока меньше давать. думали хозя
ева, что это вор. Решили подстеречь его. Около полуночи действительно хозяин услы
шал звук такой, словно корову в ведро доят. но никого кругом чужого нет. Поняли, что
это порчу колдун наложил. Повели к шэптуну, он отговорил корову.]
глава 16
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. И. Кондрашева от Пищик
марии Петровны, 1931 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 27. Ид
мужч
на, и ўжэ усе м
люцца, зн
ють: если ем
не догод
ти, ужэ п
малад
е [порчу].
с. Ровбицк Пружанского р-на Брестской обл., 1990 г., зап. С. П. Бушкевич
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
№ 28. чарод
и напуск
ють порчу. От, на
рья чарод
и збыр
ють р
су и шось чар
ють. чаровн
ца, чаровн
к, в
дьма — напускают порчу, вробл
ють. шэпт
ха — т
я ра
е люд
й [заговаривает, лечит]. зн
хор одговор
жэ. волош
бнык — то колдун.
с. засимы Кобринского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от назарук марии
Сергеевны,1927 г. р.
1а. название действий по насыланию порчи
1б. название действий по избавлению от порчи
3с. время насылания порчи
№ 29. А ко мне придёт б
бка, ведьм
рка,
сли придёт, хай б
дэ П
ска, посл
няя б
лка
[в доме], ч
сное сл
во, той б
бке дам б
лку хл
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмит
ручиной галины михайловны, 1928 г. р.
№ 30. Был
тры нэв
сткы у п
сэчника. меў ён в
льёў много ды мёду не дав
ў йим.
Один дэнь пайш
ў ён с
яць. нэв
сткы пабр
лы мёд и не прызн
лыся д
ду. за то ён
ў так, што дзьве ц
жко захвор
ли. Прызн
лыся ям
и ст
ли прос
ць рат
нку.
ды ён не змог разчарув
ць йих. Яны й пом
рлы.
с. Ополь Ивановского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Л. Будькова от Евтухович марии
Трофимовны, 1925 г. р.
7а. Пчеловод наказывает болезнью, смертью тех, кто украл его мед
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание
блага
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 31. Я от раз павёз на мам
не св
дьбу ў Ладыжыно. С
ли, выпив
ем, п
сле пьянки
в т
нцы пашл
. Пат
м кад
танцыв
ли, стар
к, ён гад
в в
семьдесет, сар
чка у
нная, н
же кал
н. А ёд
н молод
ў танцев
ў да и таг
старык
снуў. Етый же дед
взяў да вр
де поплёв
л тры раз
на челов
ка. вж
нас абр
тно приглаш
ют за
стол
ть, а Ант
на Б
ндаря не бул
за стал
м. хаз
йка, што ён пабёг за хл
ў, б
ла. гав
рит Ант
н малад
й за хлев
м з
млю кап
ет,
му рук
ми. мы ёг
зв
ли, дак
зит из
мки, кап
е, бы саб
ка. Пашл
, сказ
ли сва
м. Ўже за стол, и св
ха
Порча
туд
. Там вже паб
гли сва
луди за хлев: не вылазит, бо дурн
й. Стар
му гав
рят: «Т
та,
та ж наш сват». Та ён гав
рит: «Паш
пчим, паш
пчим». И як паш
птоў, то
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. м. Костромина
от дулуба федора Тимофеевича, 1910 г. р.
14.Колдун портит (или охраняет) свадьбу
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание
блага
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь спомощью заговора
ОСЛЕдСТвИЯ
ПОРчИ
БОЛЕз
СмЕРТь
БЕСПЛОдИЕ
ЕСчАСТьЯ
ОТБИРА
ИЕ
БЛАгА
Последствия порчи зависят от того, с какой целью и на кого именно она сде
лана. Однако в целом полесские представления повторяют общеславянский взгляд
порчу: она направлена на то, чтобы лишить человека основных, наиболее цен
ных для него форм блага — жизни, здоровья, потомства, лада и благополучия в
се
мье, прибытка в хозяйстве. Одни и те же формы порчи (например, поклад) могут
быть сделаны колдуном на смерть одного члена семьи или всего семейства или
только на болезнь кого-либо, порчу скота или строящегося дома. Одним из рас
пространенных последствий порчи в полесских верованиях считается появление
внутри человека различных гадов — змей, ящериц, лягушек, которых знахарю уда
ется вывести наружу, а также насылание гадов на пространство, принадлежащее
жертве.
Одно из последствий порчи, широко известных в других славянских тради
циях, — воздействие на психическую сферу человека, в результате которого он
начинает вести себя по-собачьи: гавкает (тексты № 2, 10, 50) или ведет себя, как
собака — роет руками землю (текст № 31). Порча способна воздействовать на об
ласть чувств человека, которого помимо его желания можно приворожить к
кому-
либо или отврожить, а также посеять разлад в семье, внушив супругам ненависть
друг к другу.
в полесской традиции слабы представления о том, что с порчей на человека
может насылаться беснование, столь популярные в некоторых русских регионах.
Известны два свидетельства такого рода: в первом случае у испорченной женщи
ны внутри что-то играет и брешет, т. е. она ведет себя по типу кликуши (текст
32, брест.); во втором случае на испорченную женщину «нах
дили неч
сти да
ли, требуш
ли» (текст № 194, брест.).
часто порча насылалась на хозяйство человека с целью извести скот, отнять
у коровы молоко — представления о подобных последствиях являются наиболее
распространенными в Полесье. Порча также могла быть направлена на урожай —
для этого растущие в поле колосья скручивались в
залом
глава 16
в полесских материалах не зафиксированы представления о порче различных
промыслов (охоты и охотничих орудий, рыболовства и рыболовных сетей), хорошо
известные в других славянских регионах. не встречаются и свидетельства о по
следствиях порчи некоторых хозяйственных объектов (мельницы, пасеки, бани).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 32. Он
ход
ла, одн
тётка, и йей у сер
дыни гр
ло и брэх
ло и так трэс
, и по
вод
х ход
ла, и по *плот
х. И вона вжэ знайшл
тых люд
й, шо одроб
лы, и йей каз
лы, шо йей зроб
ла так свекр
ва. шось то там йей дав
лы так
е, шо ст
ла норм
люд
на. [А было плохо:] р
зом дэ шось йе подн
сить и р
зом по заб
рах и тых о
вод
х, дэ хоч пробеж
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова.
1а. название действий по насыланию порчи
1б. название действий по избавлению от порчи
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь спомощью заговора
вушка памр
, когд
ведьм
р перавяд
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. в. в. Казначеев от Крукович
Елены захаровны, 1922 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 34. Бувае нид
бри л
ды — он
водн
симь
перэвэла. забр
ла у одн
м сел
цу — ум
рла. забр
ла хл
пчыка — в
мер. Прийшл
до друг
го: «Или я вас всих перэ
вед
, а нэ тэ прийм
тэ, шче я вам скаж
». Она сво
чку зам
чила — вон
втоп
Она сам
силась: бул
лась, почерн
ла и ум
рла.
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. А. в. Андреевская
от Каменчук мотруны Павловны, 1905 г. р.
2б. Порчу насылает ведьма, колдун, знающий
№ 35. А быв
е цы, шо ср
блют д
ма; да был такой человек, шо подговор
л его [дом],
и ему не вел
сь. Так
был
. Сам
жын
в день да не б
дэ в х
те, [боялась одна оста
ваться].
с. червона волока (с. Староселье) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
в. Лесина от Орлюка Ивана Петровича, 1908 г. р.
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 36. *вальб
ки на бяр
зи — г
бка. д
ька был у нас, дак ён уж
и к
жэ: як
я уж
баба лаеца, а на бяр
зи б
ла баг
та вальб
к — о, то б
бськие праклёны.
нде де на
вай бяр
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Е. в. максимова.
Порча
ОРчЕ
ПОдвЕРжЕ
ЛЮдИ
СКОТ
СОСТОЯ
ИИ
ПЕРЕхОдА
Как и сглазу,
порче подвержены человек или животное, находящие в состоя
нии перехода (невеста, жених, молодожены, беременная женщина, стельная ко
рова и
ее приплод). Порча жениха и невесты, а также молодоженов заключается
в том, чтобы не дать состояться свадьбе, а если она состоялась, то развести суп
ругов, разбить их семейную жизнь, сделать так, чтобы они возненавидели друг
друга. угроза такой порчи чаще всего исходит или от родственников, которым
нравится данный жених (или невеста), или от бывшей возлюбленной (возлюб
ленного) жениха или невесты (ср. севернорусский материал: знатки 2016: 170,
172). Кроме того, на молодых могут наслать бесплодие, половое бессилие на
лодого супруга (Там же: 142), а также сделать порчу на смерть одного или обоих
молодоженов. Отдельный, «шуточный» вид порчи (поскольку он, как правило,
не
приводит к
серьезным последствиям и легко исправляется самим колдуном)
остановить
свадебный поезд или заставить гостей на свадьбе (или самих моло
дых) вести себя странно, неадекватно. например, в быличке из гомельской обл.
(текст
№ 31) обиженный колдун заставляет одного из гостей рыть землю по-со
бачьи.
Опасность порчи для беременной женщины заключается в том, что у нее мо
жет родиться больной или неполноценный ребенок, а также бизнецы, что расце
нивается как дурной знак из-за семантики двойственности, удвоения, имеющей
славянской традиции негативную оценку (Толстой 1995а: 191—193; Толстая
1999: 21—25). Такую порчу на нее могут наслать строители, если беременная по
дойдет к
строящемуся дому в момент его закладки. у стельной коровы в день оте
ла с
помощью порчи может быть отнято молоко, а испорченный теленок может
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 37. н
которые д
лали. Як *вэс
лля, то пэрэкыд
ють враг
, пол
жать *дэркач
на
гу и ужэ вэз
это врэд роб
лы, шоб драл
са [жених с невестой].
с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Е. м. назарова от жогун Анны
ульяновны, 1908 г. р.
3и. Источник порчи подкладывают на дорогу/перегораживают дорогу тому,
кого хотят испортить
3н. Порчу подкладывают супругам, чтобы развести, поссорить их
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 38. Оп
сно бул
пидх
дыты [к недостроенному дому] ж
нкам в полож
ние, бо р
дяца недор
зветые д
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г.
3ж. Строители при закладке дома наводят порчу на дом или человека
глава 16
ОРчЕ
ПОдвЕРжЕ
РЕБЕ
ОК
мОЛОд
ЯК
СКОТА
Ребенок в силу своей незрелости, «мягкости» относится к категории лиц,
более подверженных как сглазу, так и порче (ср. мотив
4а. Сглазу подвер
жен ребенок, молодняк скота). С одной стороны, на детей распространяются те
же формы порчи, что и на взрослых, при этом считается, что порча может на
сылаться как на конкретных членов семьи (например, на хозяина), так и на всю
семью
— в этом случае в семье умирают дети, как наиболее уязвимые ее члены.
других случаях порча наводится именно на ребенка: в одном случае ребенка
рвет ящерицами, в
другом девочка не кричит, а лает по-собачьи. Порча может
быть наведена так, что в данной семье будут умирать один за другим новорож
денные дети.
Спецификой именно полесской традиции является особый вид детской порчи,
который возникает в случае
зноса
, то есть в ситуации, когда встречаются матери
с двумя младенцами на руках (см. мотив
3р. знос — перенос порчи на чужого
ребенка). Такая ситуация считается опасной для одного из детей (того, который
окажется ниже другого) и регламентируется целым рядом предписаний и магиче
ских действий, предпринимаемых обеими матерями для того, чтобы обезопасить
собственного ребенка и перевести вред на чужого.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 39. Як ты м
еш дит
ну, а я тоб
хоч
шось зр
бить, то бэр
, понэс
э *
дэркач
пуд
твою х
ту, то дитына б
дэ пл
каты, д
ртися. не м
но дэркач
ты дэрж
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
ОРчЕ
ПОдвЕРжЕ
СКОТ
КОРОвА
ЕЕ
мОЛОКО
Скот в полесской традиции является одной из основных жертв порчи. главным
образом это касается коровы и ее молочности, которую ведьмы стараются отнять
различными способами (см. мотив
1. ведьма отбирает молоко у коров). Однако
ведьма или колдун могут причинять вред чужому скоту и другими способами,
например отбирая вод скота, насылая бесплодие и делая приплод нежизнеспо
собным (см. мотив
2в. ведьма насылает порчу на скот). устранить такую пор
чу бывает довольно тяжело, обычно она излечивается с помощью специальных
заговоров и
обращения к знахарю. Одна из характерных разновидностей порчи
скота
— нежелание коровы подчиняться своей хозяйке: корова не хочет с пастбища
возвращаться домой, брыкается, не подпускает к себе хозяйку, не дает себя доить,
ревет. чаще всего такое поведение является результатом покладов — подбрасы
вания вредоносных предметов в хлев или во двор. Такая порча довольно легко
Порча
страняется: достаточн
о найти или выкопать вредоносные предметы и их уничто
жить, и поведение коровы возвращается к норме.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 40. [Корова взбесилась и хозяйке посоветовали посмотреть,] шо по-пуд тым пор
гом [в хлеву]: там бул
бы сух
жоны п
зо до п
лочкой проткн
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. Андреевская от Лемачко
Анны дементьевны, 1906 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
ПОСОБы
АвЕдЕ
ИЯ
ПО
чИ
. П
ОРчу
нАвОдЯТ
СЛОвОм
зАгОвОРАмИ
зАКЛИнАнИЯмИ
Слово в виде специальных вредоносных заговоров и устойчивых формул яв
ляется основным орудием порчи: колдун наговаривает порчу на
поклады
(см.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство
жертвы на смерть/болезнь людей или скота) и на
(см. мотив
3г. Порчу на
говаривают на пищу/питье и дают съесть/выпить человеку); с помощью заговоров
наводят порчу на чужого ребенка при
зносе
(см. мотив
3р. знос — пере
нос пор
чи на чужого ребенка); приговорами останавливают свадебный поезд. в
отличие
от
сглаза, орудием которого является бытовое слово (обычно похвала), вербальная
составляющая порчи представляет собой жанрово обусловленные тексты, обла
дание которыми осмысляется как «тайное» знание. Поэтому в рассказах о пор
че обычно только указывается, что порчу «наговаривают», «пришэпчут шось»,
но самих текстов известно мало. Собственно в имеющейся подборке материалов
полноценный заговор, наводящий порчу, известен только один (текст № 41), кото
рый содержит стандартный для полесских заговоров мотив «на море дуб с две
надцатью ветвями, на них двенадцать чертей», встречающийся в гомельских заго
ворах-присушках (Пз: 564; замовы № 1291—1292). другие вредоносные тексты
представляют собой короткие формулы-приговоры, по своей структуре напомина
ющие апотропеические приговоры невозможного («Как не быть X, так не быть Y»)
или анти-благопожелания («Пусть будет X»), содержащие семантику вреда тому,
кого они направлены («Пусть ваши овечки без вовны трясутся…»).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 41. [заговор, наводящий порчу:] Ста
т на си
нскай гар
дуб, на тым дуб
двянацать
какат
ў, на тих какат
х двян
цать чарт
ў. чарт
, забяр
тя д
шу чалав
ка, чт
бы ан
, ни
ла, ни спал
. [Информантка считает, что этим заговором на нее навели
глава 16
порчу — три года у нее болела голова.] Пашл
к б
бе, [та ей погадала на воде и ска
зала, что порчу навели] ж
ншчына и ч
рный чалав
к — вот ани ў вад
ста
ць. Ани
рну м
гию чыт
ли, пат
м па в
тру гавар
ли на гар
де, пад т
е вр
мя [информантка
оказалась на своем огороде. наводила порчу ее соседка, которая перед смертью в этом
призналась информантке.] на тр
лали — не н
смерть, а чт
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. Савчук от шеметовой
Параскевы Сергеевны, 1913 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание
блага
3м. Порчу ведьмы, колдуны пускают вихрем, ветром
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 42. А вот бач: наш сос
д — голов
[председатель сельсовета] был, две пос
лы [?]
л. И пришл
я хоз
йка, п
ла на кол
на и к
жэ: «дай, Б
жэ, шт
бы в *одр
ны нэ
кало, в х
кало!» И вол
лы, и сын ўмэр. Ото ж то б
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. м. в. готман от Климчук
Агриппины Андреевны, 1898 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание
блага
БРЯнСКАЯ ОБЛ.
№ 43. П
ряд хрящ
нням адна прийшл
[и говорит:] «нях
й в
ши ов
чки без вовн
[шерсти] тряс
цца!» — и бух! — толкачом [пест от ступы] па вар
там. А Пар
ска [«по
терпевшая»] пашл
, ўзял
толк
ч и у яё вар
т [сказала]: «нях
й н
ши ав
чки без в
тряс
с. челхов Климовского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от вестимовой
Анны Семеновны, 1909 г. р.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3с. время наведения порчи
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
ОКЛАды
ПОдКЛАдывА
ИЕ
вРЕдО
ОС
ых
ПРЕдмЕТОв
СмЕРТь
БОЛЕз
ЛЮдЕЙ
ИЛИ
СКОТА
Один из наиболее распространенных видов порчи в полесской традиции

предметы, имеющие семантику смерти, болезни, разрушения, подбрасываемые
пространство жертвы (в дом, хлев, во двор) с целью причинения вреда людям,
вущим в этом доме, и их скоту. в одних случаях оказывается важным, что подкла
дывают наговоренные предметы (т. е. они воспринимаются как объекты, с
помо
Порча
щью которых передается вредоносное слово), в других случаях важна негативная
семантика самих предметов. в Полесье предметы, подброшенные в дом или во
двор с
ю порчи, назывались
поклaд, поклaжа
(от глагола
класть
); у
русских
такой вид порчи называется
кладь
; у поляков —
на украинских
Карпатах
мольфа
(ср. гуцульское навание колдуна —
мольфар
(хобзей 2002:
128—130)),
хорватов
наиболее часто в качестве поклада использовались яйца. Яйцо, будучи симво
лом жизни и плодородия, в качестве вредоносного предмета меняет свою приро
ду и становится носителем зла (иногда используются высохшие яйца). в текстах
Калужской обл. в качестве источника порчи упоминается
петушиное яйцо
, ко
торое якобы может снести петух и из которого можно вывести демона-обогатителя
(Левкиевская 1996: 185—212). То же самое относится к волосам и шерсти жи
вотных, которые, будучи частью тела живого человека или животного, считаются
средоточием жизненной силы и наделяются семантикой богатства. но для нане
сения вреда используются отрезанные, часто спутанные или сплетенные волосы,
как правило, это волосы покойника или шерсть мертвых животных (ср.: новиков
2009: 318). в рамках вредоносной магии эти предметы меняют свою изначально
положительную семантику на негативную.
наибольшее число предметов, используемых в полесской традиции и в дру
гих славянских ареалах в качестве носителей порчи, отчетливо связаны со сферой
смерти, небытия, безжизненности. Сюда относятся:
мертвые животные (сухие жабы, дохлые мыши), кости, черепа, зубы лю
дей и животных (ср.: знатки 2016: 76—77, 81—82, 86; новиков 2009: 314, 318);
предметы, взятые с кладбища: полотенца с могильных крестов, огарки
свечей, горевших на могилах, песок и земля с могилы, щепки от гроба;
разбитые предметы: бутылка с отбитым горлом, цеп с отбитой головкой;
мусор, остатки чего-либо: уголь, пепел, скорлупа от яиц, обрезки ногтей,
крошки, старый, истертый веник (
деркач
, фонетически соотносящийся с глаголом
), а также предметы, имеющие семантику бесплодия: камень, кирпич, по
часто подкладывается одновременно несколько предметов, завернутых в тряп
ку или узелок. Поклады просто оставлялись во дворе или в доме, но чаще всего их
прятали или закапывали под угол дома или хлева, под порог, под стол, т. е.
мар
кированные места жилого пространства, связанные с культом предков и потусто
ронним миром.
данный способ насылания порчи принадлежит к числу наиболее известных
восточнославянских традициях. например, затыкая сухие дубовые листья в углы
чужих строений, колдуны говорили: «Как эти листья иссохли, так пусть сохнет
такой-то» (з.-бел. (запольский 1890: 71)); в другом случае брали яйцо без заро
дыша, выпускали из него содержимое и обкручивали яйцо волосами, взятыми
злого жеребца, черной собаки, недоброго человека и нищего; подкладывая но
чью это яйцо под порог своей жертвы, говорили: «... как тым волосам гниць, так
глава 16
хозяину... нездорову быць. Как в яйце пусто, так в дому у него пусць будзець пус
то...»
(бел.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 44. хто зн
лы шо роб
ты, те роб
ли, поткид
лы ейц
то на дет
й, то на сам
го,
скот
ну, слабов
то б
дэт, гов
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. м. И. Серебряная.
2г. Порче подвержен ребенок, молодняк скота
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 45. Принэс
так
е е
чко загов
рэно, на огор
дэ [подложит] чи як
ю к
стку заго
рэну — то п
рчу зр
быт.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. А. золотарева от Авдиюк
Ольги давыдовны, 1903 г. р.
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 46. [О том, что колдун подкладывал, чтобы скотину испортить.] што сх
чэт, то и
жыт. И я
чко м
жэ закоп
йэ, што сх
чэт, на шт
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 47. [Баба] прынэсл
куд
ть [яйцо], подк
нула — м
жэ умр
ты [хозяева], м
осл
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Плотникова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 48. *К
псько [плохо] с кор
вою, ст
нут шук
ты, ш
-ныбуть н
йдэ хоз
[недоброжелатель-знахарь] чы йе
чка закоп
э, на шо нагов
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 49. Як
есь там узел
чки завъ
зывалы, подкл
дывалы под хор
мы. ну, тр
почку в
змъе
и там ужэ як на врэд [кладет], *н
вэт *пазур
, дэ якие там и земли, ур
зков из
картошки.
Як ужэ х
чуть на скот
ну, то у хлив
, там под стол дэ закоп
ють, а як ужэ ў
ту, штоб зро
лося у семъ
, то под пор
г. Ид
ть шук
ють тог
зн
хора. [Брать в руки нельзя.] знахор
жэ. Тод
у Лукаш
хе то д
ло, [то] д
вочка ум
рла, и зд
хла кор
ва тод
, и
здох конь.
вот як штось так
е ну, прым
рно в сар
и нэ л
дицца, ну, коров
здых
ють. От
жэш
завест
, чы св
ни, чы д
ты — от ур
дыцця дыт
на и умр
, ур
дыця и
умр
. вот ид
ть
дэ шук
ють *рады як
й. [Тогда знахарь скажет, где закопан узелок.]
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Андреевская от никон
чук Ольги Степановны, 1930 г. р.
Порча
2. знахарь/знахарка лечит людей и скот, снимает (реже — насылает) порчу
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2г. Порче подвержен ребенок, молодняк скота
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3т. завязывание узлов как форма порчи
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
5е. запрет прикасаться к порче
№ 50. [женщина насылала порчу на детей соседки.] у той в
тые р
зкы одруб
нула туд
тыю к
клу, туд
накл
ла в
голь з п
чкы, соль, з яйц
шчкы, стопт
— и мни под *пр
зьбу закоп
ла. [После этого дочь информанки стала «гавкать».]
Як закоп
ла пуд пр
зьбу — диўч
на нэ пл
чэ, а г
ўкае по-соб
чэму. Свяк
р яг
отко
ў, пэряк
нуў ч
рэз х
ту, чэрэз е
. Опь
ть вон
зроб
ла. вон
мох рв
ла и мни ў х
ту
ла. шо я зроб
ла — пой
хала ў ту дяр
ўню, там б
ба пошэпт
ла. м
ло. Пой
халы
ўню — после
того всё прошл
с. Лопатин Пинского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от Остапчук
Екатерины Петровны.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2г. Порче подвержен ребенок, молодняк скота
5д. Порчу бросают наотмашь, перебрасывают через дом
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 51. Пракс
на зроб
ла: под вугл
м под х
тою закоп
ла н
тку шэрст
ну, самод
льну,
так
кр
сна цв
та. завьяз
ла на ўсю семь
вузл
Коб
ла умэрл
и дочк
. И
ко бы умэр, [если бы не выкопали эту нитку].
с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2г. Порче подвержен ребенок, молодняк скота
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3т. завязывание узлов как форма порчи
№ 52. Поткл
дывали ск
льке я
тые ведьм
ля д
брых люд
й. [Куда?] А у с
рай, або
у х
ту, у коров
х. И под х
ту, под угл
м у *п
кути, дэ ик
на, вот там закоп
е. у
шади
ли вот так
е во знах
рки, шо вон
мають вред нанест
люд
м.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. н. П. Антропов от Свирской
Пелагеи Терентьевны, 1904 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 53. говор
рство: яйц
на двор
же кто поткинуў.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. А. А. Плотникова от Курган
веры григорьевны, 1922 г. р.
1а. название действий по насыланию порчи
глава 16
№ 54. И под дв
ря потк
, вон на дор
ге к
нэ, или закоп
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. н. П. Антропов от гудицкой
нины Титовны, 1916 г. р.
ко яйц
подлож
ў да я забол
ў. [Куда?] чи на пор
г, чи под х
ту.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. А. А. Плотникова от Стрель
чук Екатерины Сидоровны, 1919 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 56. [Колдуны брали щепочку от дерева, вырванного бурей, подкладывали в дом,]
том д
ме муж с жен
й свар
лись [ругались], б
лись. [на строительство дерево,
поваленное бурей, нельзя брать,] бо в
йна у том доме буде.
с. хоромск Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. С. Каськова от чурилович
Раисы васильевны, 1924 г. р.
.2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3о. Порчу подкладывают супругам, чтобы развести, поссорить их
2з. дерево, поваленное вихрем, «нечистое»
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 57. хто [кому] полож
ў п
клад, не вяз
ў жызни. Пяск
набр
ць, хто яйц
пол
к [пучок сухих трав]. [Порчу наводят],
ке стр
яць, яке жывуць.
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Б. мороз.
1. название действий по насыланию порчи
3ж. Строители при закладке дома наводят порчу на дом или человека
на Куп
ла. готов
юця, подбир
клада пол
жать, х
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. в. Андреевская.
1. название действий по насыланию порчи
3с. время наведения порчи
ць пес
ба, [если] хот
ць кому-то зад
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. м. гамбарова.
л. [Порча — подбросили коровий рог и яйца.]
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. Л. Топорков от жогло
Каролины Иосифовны, 1911 г. р.
1. название действий по насыланию порчи
№ 61. на Ив
на Куп
лного с
ми х
дять сер
д н
чи у п
рўом час
. Пудк
дають, покла
ды подкид
ють,
йца и пол
но. Приробл
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от жогло
Анны Степановны, 1924 г. р.
Порча
1. название действия по насыланию порчи
3с. время наведения порчи
№ 62. в
дьма на ког
зл
бу м
е, дак на н
вый год занес
покл
ды [подбросит вредо
носный предмет]. Як поклад
на худ
бину — худ
бина пропад
, як на челов
ка — то
рвае.
с. голубица Петриковского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. Плюханова от наста
сьи Андреевны (без фамилии), 1906 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3с. время наведения порчи
№ 63. Колдун
ха п
клады л
жыть на с
лище — яйц
, ў сп
чечной кор
бце кам
ньчы
ки. шоб человек чи умир
л, чи худ
ба не вел
ся [в Юрьев день]. Колдун
ха к кол
нца, бер
нет от люд
й [от их коров] молок
с. голубица Петриковского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. Плюханова от Середы
надежды Адамовны, 1925 г. р.
1. ведьма отбирает молоко у коров
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3с. время наведения порчи
№ 64. м
гуць подлож
ць ур
к — не обяз
цельно стро
цели, той, кто сярдз
ты быў —
льно сцерагл
[заложенный дом].
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. А. г. Алтунян от Коноп
Т. И., 1907 г. р.
1. название действия по насыланию порчи
3ж. Строители при закладке дома наводят порчу на дом или человека
№ 65. Калдун
пад поур
г или ва двор к
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. г. Кра
вецкий
от малащенко федосьи максимовны, 1908 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
№ 66. найд
ц и на поле закап
ит, и ў то и
чка загав
рят, шоб вред челав
ку д
лать
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. г. Кравецкий
от дулуб марьи максимовны, 1919 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 67. При прод
же д
ма колдоўств
м
же быть, нашш
пты, клад
т тр
пку в
гол,
жут.
глава 16
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Е. зайцев
1. название действий по насыланию порчи
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
3т. завязывание узлов как форма порчи
л — на сос
док гом
нили, што *ветух
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова от
галузо Анны Романовны, 1906 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 69. Як кароў сроч
юць. Тож, хваст
— зак
пывають в угл
сар
я, де скот. Тад
ка
ва прапад
е, а друг
я кар
ва да
ць ня дае — то надо в
капаць. А то сар
й перанасц
ў друг
сто.
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Т. Б. щепанская от Ста
ховцевой Арины Сергеевны, 1909 г. р.
1. название действия по насыланию порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
ся ва двар
— это каго-та за зл
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от гар
бузовой Евы федоровны, 1925 г. р.
№ 71. ва двор падбр
сывают кур
ное яйц
и на няг
нагав
ривают знахар
. нах
дят,
мают, шо то к
ра патер
ла. Кто съест то яйц
, тот забал
е — б
дет с
хнуть, худ
не паправл
еца. надо в
брасить, но л
чшэ зжэч, ан
взарвёца — зн
чыт, нагав
ре — хаз
мает, шо к
ра снесл
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от голу
бевой нины Ермолаевны, 1927 г. р.
11. Колдун насылает порчу, болезни на людей, скот (реже — снимает порчу)
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
5з. Порчу выбрасывают
№ 72. Кагда чалав
ку падд
лываэ [насылает порчу], он пад *шул
е и валось
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. м. г. Боровская от нови
ковой
Анастасии герасимовны, 1898 г. р.
1. название действия по насыланию порчи
№ 73. у б
тьки маев
был
, у Куп
льску ноч. з н
шэй руб
шкы — мы ж б
чым, што
шэй — тр
пка. И ў н
шу тр
пку зав
рнут зэлёный лен цвэт
шчый, сэмь каласк
ў,
на нём сэмь узл
ў. А где кар
ння, там тры к
меньки. И на ноч куп
льску то подк
нулы.
тька спал
ту тр
пку на двар
го нам нэ был
Порча
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от Козы
ревой Анны Степановны, 1908 г. р.
3в. Порчу наводят на предметы, принадлежащие жертве
3с. время наведения порчи
3т. завязывание узлов как форма порчи
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 74. Подкидють я
чко, р
блють п
рчу.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от зусько
Антонины (гантоси) Александровны, 1925 г. р.
№ 75. ну, р
блять ўжэ. Як то шэ з
йцами р
блять, бед
йих в
дае. да к
даюць ци пид
хлэв, ци на скот
ну, ци дэсь на дор
гу к
дають. вот вон
вал
ицца, а ты ж не зн
вот к
ры х
дят, а м
жэ вон
знэс
цца. [что с ними делать?] Як кто зн
э, то нэ бэр
Леж
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от
Иванисик марии Протасьевны, 1900 г. р.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
5е. запрет прикасаться к порче
№ 76. [Яйцо] то на зло подкид
э. Под пор
г подк
нэ, под х
тою закоп
э — то зло
[ведьма] р
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 77. Если как
е-то к
сти у хлив, то уж
как
е-то вор
жки [порча]. вр
де у чюж
хлив, то ем
уж
шчоб под
хло у хлив
, да ужэ клад
ту к
сть. [Какие кости?] з лапы,
ловы. [Какого животного — не помнит.]
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. А. А. Плотникова от шклёды
надежды герасимовны, 1914 г. р.
1а. названия действий по насыланию порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 78. Кот
ро яйц
лэж
ть вот под сораем, дэ у двор
то ужэ гов
рать: это уж
кто-
то потк
нуў на как
й-то врэд. шчоб у хоз
йстве нэ повел
сь или бол
ў хто-то или
-то.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. н. П. Антропов от шклёды
надежды герасимовны, 1914 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
глава 16
№ 79. говор
ли, шо когда-то б
ли так
вон
-то под сар
й закоп
ють
[яйцо], под х
ту, под ст
нкою
А то вжэ он
на пог
ны д
ло: на скот
ну,
льбо там
на сэм
йку яку, чы на ж
ншыну, чы на д
вушку, чы на мушч
ну.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. н. П. Антропов.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 80. хтось подклад
е. Приш
пчуть шось на яйц
да вж
принес
ть на двур или ў хлеў
пол
жать.
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. С. Лебедева от Ковальчук
Евы Оникеевны, 1928 г. р.
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 81. [Когда информант был ребенком, в 1914 г. вся его семья вымерла в один год.]
рлы ўси. мать пом
рла, от
ц пом
р, ўси ў одын год пом
рлы. [Средний брат ле
жал больной, умирая от скарлатины. Ему приснился сон. После того, как он рассказал
свой сон, старший брат] а ну-ка, покоп
ў ў том углу. у углу з одн
й сторон
голов
шка
опал
ная, а ў друг
м углу шырстян
я хустка, там [завернуты] и к
сточки, там и мох,
ўгольк
. Смесь так
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 82. [Работали в поле. вдруг соседка стала кричать:] «хтось мин
зроб
л, дыв
што мин
зроб
ли — [порчу наслали], як
дьма». [А ей на поле] прин
сли яйц
[пус
тое. Соседка боялась к нему подойти, а информантка взяла то яйцо и выбросила.]
с. червона волока (Староселье) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
золотарева от Куряты Ольги николаевны, 1927 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
5з. Порчу выбрасывают
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 83. Як см
ртен, умр
, и в
ду в
ллють ле двор
, як ў двер
вых
дять — пов
рх до
ють. ур
жуть. [вода, которой обмывали покойника.]
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. Е. м. назарова от филоненко
Анны мартиновны, 1921 г. р.
1а. название действий по насыланию порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3и. Источник порчи подкладывают на дорогу/перегораживают дорогу тому, кого
хотят испортить
Порча
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 84. Я коп
ла смор
дину, копн
ла — дв
е я
ц, и трэба забр
ть, р
ку одибр
ло, нельзя
ть руки б
ло. дед отчит
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от Короти
галины Александровны, 1906 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
йца подк
дывают к
дэ врэд люд
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская от Прас
ковьи харитоновны, 1915 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 86. Пудклад
ють с
эль и хли
ба кус
к, и ў
злик на углу. Ольге, [которой под
ложили], вор
жка сказала, шось е ў х
ти [подложенное], и раскид
ли х
ту, шук
с. Олбин Козелецкого р-на черниговской обл., 1985 г., зап. Т. в. Козак от Баран марии
Семеновны, 1917 г. р.
3т. завязывание узлов как форма порчи
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
БРЯнСКАЯ ОБЛ.
№ 87. [Если яйцо на дворе лежит, то считают:] «эта падк
нута». [Подкидывают] в
мы. да каб
ня сп
ртила скат
ли челав
ка. [Такое яйцо не используют никак,
едят:] паб
ў да и всё.
с. Радутино Трубчевского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. А. в. гура.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
№ 88. [нельзя подбирать случайное яйцо] — хто ег
зн
ет, как
е он
[так оно и будет
валяться]. нагав
рить калд
нья, скалд
ить, падбр
сить, куд
ры няс
цца — зьяс
забал
с. Радутино Трубчевского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. А. в. гура.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
.5е. запрет прикасаться к порче
№ 89. [ведьма] зал
м д
лаеть де-ниб
дь, шо-ниб
дь клад
ть. Пад варат
ми, пад ве
ряёю быў зал
м. [Решили] выкапать у веря
и в р
ку сн
сть. [это был детский] ражок.
гав
рят: «ня зн
ем, ба
мся брать». Адин увз
ў — как трухн
ло яг
! «Я с ум
саш
— гавар
ть. Пат
м вз
ли и в р
ку снясл
. А
сли в печ яг
— с п
чки всё
павкатила, гаршк
павыск
чили. А там был
кр
сная бум
жка, б
лая, ч
рная, р
глава 16
нка, с трав
ус
кай зярн
(па два зярн
) — с пшан
цы, ж
тушка
Ето ан
ат
ждой кар
ла и клал
лала зал
с. Радутино Трубчевского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. Е. С. Лебедева.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
.5е. запрет прикасаться к порче
5ж. Порчу бросают в текучую воду
КАЛужСКАЯ ОБЛ.
№ 90. Петуш
ное яйц
остров
тое. в
дьма подбр
сила в семь
. [несчастье сулит.
Руками брать нельзя, старались выбросить его куда-то подальше от своего двора.]
с. жерелёво Куйбышевского р-на Калужской обл. зап. Ю. И. Сивак в 1985 г. от Петро
вой Анастасии Ивановны, 1927 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
.5е. запрет прикасаться к порче
5з. Порчу выбрасывают
№ 91. [Петуш
ное яйц
— яйцо, которое валялось где-нибудь подброшенное кем-то.
Считали, что это колдунья в дом принесла. Руками голыми брать нельзя — сеном.
Обязательно его надо сжечь.]
с. жерелёво Куйбышевского р-на Калужской обл. зап. Ю. И. Сивак в 1985 г. от Борисо
вой Пелагеи Егоровны, 1902 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
.5е. запрет прикасаться к порче
ОРчу
АвОдЯТ
ПРЕдмЕТы
ПРИ
АдЛЕжАщИЕ
жЕРТвЕ
для наведения порчи могли использовать вещи, волосы, ногти, принадлежа
щие жертве, наговаривая на них вредоносные слова. Порчу наводят на рубашку
хозяина дома, в другом случае жена наводит порчу на расческу мужа, которую
знахарь кладет в дупло дерева, вывернутого бурей. в третьем случае порчу наво
дят на корову, взяв солому с крыши хлева. заламывание
залома
(см. главу
) или
колтуна
(см. главу
) на волосы человека также принадлежат к
ному виду порчи.
Порчу могли наводить на волосы человека (в частности, этим объясняется за
прет бросать где попало волосы, оставшиеся после расчесывания), так, в частно
сти, поступали корчмари (владельцы питейных заведений) на украине: чтобы за
получить постоянных клиентов и развить в них тягу к водке, они доставали волосы
какого-либо человека и отдавали их чаровнице, которая наводила на них порчу,
Порча
после чего такого человека непреодолимо влекло в корчму. в одном случае слу
жанка, у которой корчмарь попросил волосы ее хозяина, вместо них отдала шерсть
только что умершей коровы; после того как чаровница навела на нее заклятье,
корчму явилась шкура этой коровы (Rulikowski 1879: 104).
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 92. То ч
рэз дупл
, то
так
ды, шо р
блять. Тут у нас зроб
лы одном
. зобр
вон
[жена] у тог
с
на рошч
ску, да завезл
до тых батьк
в [своему отцу]. А тэй
тько е
, зн
хор, л
хо ег
ты! — да ту рошч
ску зав
в, дэ в
вернув в
тер дэрэв
ну: чи
ба, чи як
дэрэв
ну. А тэй п
рэнь к
ла свин
й быў, да взял
ра ёг
звар
здил
до зн
хора, ды так той зн
хор и сказ
л, что, к
жэ: «ваш сын пог
б ч
рэз
шу нив
стку. вон
у в
шэго с
на зобр
ла рошч
ску, е
тько зов
з», — к
«у ту дэрэв
ну полож
ў, дэ в
вэрнуло — то ўжэ чорт вывороч
ет, подлит
э и виво
чуэ». То он
зач
ли пл
каты, да йж
ей кл
сты. А вон
взял
да пошл
до батьк
да ст
ла каз
ты. А той б
тько пош
л, ту рошч
ску зобр
л да прин
с да йим адд
л, як
вин ум
р тод
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова.
Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2з. дерево, поваленное вихрем, «нечистое»
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 93. на
рья т
жэ п
ртять кор
ву. Стрэх
бер
ть — сол
мою кр
та сар
й, то выт
гують стрех
да сво
кор
ву к
рмять.
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Т. А. Агапкина.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3с. время наведения порчи
№ 94. Як покуп
е поросёнка, [некоторые люди], так
видьмар
, [стараются взять вмес
те с ним «б
рлог» — сено, на котором спят свиньи]. А т
е, шо прода
ть, слэд
ть, шоб
ю бэрл
гу. [Продавая корову, следят, чтобы не брали с собой навоз.]
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков от
Луневской Ефросиньи Алексеевны, 1914 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 95. [волосы] трэба сжыг
ты. злые л
ды могут шось зроб
ть, и на ст
нку др
[будешь] и вс
с. червона волока (Староселье) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
гончаренко от Куряты Ольги николаевны, 1927 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
глава 16
ОРчу
АгОвАРИвАЮТ
ПИщу
ПИТьЕ
дАЮТ
СъЕСТь
выПИТь
чЕЛОвЕКу
Термином
(дословно
от глагола
) в полесской традиции назы
вается порча, наведенная на еду или питье с помощью заговора или при помощи
вредоносного предмета. это термин известен в украинской традиции за предела
ми Полесья, особенно на Карпатах и в восточной Польше. Такую еду или питье
(чаще всего водку) дают съесть или выпить жертве, после чего она заболевает,
ослабевает и может умереть. Одним из результатов такой порчи может стать появ
ление змей и других гадов (жаб, ящериц) в животе у больного, который в резуль
тате начинает чахнуть и сохнуть. находящихся внутри человека гадов заставляет
выйти наружу «знающий», в результате они выходят или со рвотой, или из заднего
прохода (см.,
например, главу
«знающие» люди. Профессионалы. Странники.
этнически чужие. Текст № 33). гадину можно выманить из человека привлека
тельным для нее запахом пищи. например, чтобы извлечь из человека растущую
него в животе лягушку, перед раскрытым ртом человека держали зеркало и миску
с молоком
— когда лягушка выходила наружу, ее убивали. чтобы она не вселилась
в другого человека (витебск.; никифоровский 1897: 201—202).
украинцы восточной Польши верили, что колдуну достаточно только подумать
о наслании порчи на человека, пьющего водку или воду, и тот заболеет, а в жи
воте у него заведутся жабы и ящерицы и будут когтями царапать ему горло. Если
больной не обратится к знахарю, он умрет в тот час, который назначил ему колдун,
давая
Порчу на еду и питье могли наводить не только мыслью или словом, но и с
мощью различных вредоносных предметов — «нечистых», демонических, связан
ных со сферой смерти. например,
было дано жертве с куском арбуза, посы
панного порошком из высушенной змеи — человек стал болеть и сохнуть, пока
знахарка не посоветовала ему выпить настоя бузины, после чего из него вышло три
гадюки, которые выросли у него в животе (волынск.; Podbiereski 1880: 62). на
раинских Карпатах в
подмешивали высушенные яйца ящерицы — у
человека,
выпившего такой напиток, в животе заводились ящерицы, которые при лечении вы
ходили из него с рвотой (гнатюк 1904: 204—206; 1912: 174—176). в
русской тра
диции термин, обозначающий эту разновидность порчи, отсутствует (на Русском
Севере она обозначается общим словом
портёж
), однако мотив причинения вреда
с помощью наговоренной еды или питья, в результате чего у
человека внутри заво
дятся змеи, черви, лягушки, широко известен (знатки 2016: 58—59; новиков 2009:
327). в частности, девушку, отказавшуюся выйти замуж за сватавшего ее парня,
отместку угощают наговоренной капустой — у нее в животе вырастает рыбина.
Бурятский лама, к которому обращаются за помощью, дает ей выпить ведро воды,
и рыба из нее выходит (мРвС 1987: 191).
украинцы Покутья, желая извести своего врага, давали ему выпить воду,
которая была настояна на выползке — шкуре змеи, оставшейся после линьки.
Порча
При
этом произносили: «Як ти з себе згубила шкiру, так я хочу згубити з него
душу» [Как ты с себя потеряла шкуру, так я хочу сгубить из него душу] (Piotrowicz
1907: 227). в
русской судебной практике 1752 г. известно дело некой Ирины
Ивановой, которая пыталась навести порчу на свою помещицу, дав ей выпить
квасе истолченную сушеную лягушку (Смилянская 2003: 164). в 1737 г. по
мещица горчакова пыталась испортить свою дворовую крестьянку, состоявшую
любовной связи с
ее мужем, дав ей «наговорный пирог» (Там же: 169). у укра
изготовляли, добавляя землю с того места, где крутился вихрь (см.
место,
котором крутился вихрь, «нечистое»), в водку, которую да
вали выпить жертве
— у
человека внутри будет все крутить вихрем (Rulikowski
1897: 102).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 96. [Были раньше знахари], вин шо [хочешь] там зр
бить. Як бул
дысь *вис
вин [знахарь] взяў бум
жку, [окунул ее в стакан и дал] в
питы [кому-то], и нарос
гад
ки ў жывот
. [Пришлось звать другого знахаря, чтоб тот снял порчу. знахарь
пошептал и сказал:] «Як б
дэ вих
дыты т
и гад
ки, завьяж
ты [ему]
чы, шоб вин
чиў [тех гадюк]».
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. А. золотарева от мощик
Прасковьи Ивановны, 1912 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
5е. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 97. Б
чьтэ: бул
дви п
дружкы, дак одн
друг
й зроб
ла [навела порчу]. Оны одн
го хл
пца люб
ли, и одн
да
друг
блоко. Тая зъ
блоко и засн
ла, а из р
та ў ей
зываецца вуж. хл
пец тый зроб
ў кий и в
тяг в
жа з тэй д
вочкы. Прочын
и гов
рить: «Ох, сп
ла я доўго, но в
ду так
ю хол
дную пил
, як с кол
Когд
он ей показ
л «в
ду» [ужа], с
рдцэ ей л
пнуло от зл
сти. но друг
ю д
вочку он
взяў, п
няў, што г
то зроб
ла вор
жка.
с. Кончицы Пинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. Л. м. Ивлева от К. г. войтович
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 98. Есь так
е л
ди пог
ные: вот да
рку и пудпир
е тым м
зиком [дно рюмки
подпирает мизинцем] — и запр
чолов
ку ў г
рле, што ён [как выпьет], л
две што
дыхае.
с. замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. в. Санникова от машчица
Тихона Андреевича, 1898 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
глава 16
№ 99. [Одна девушка полюбила жениха своей подруги. задумала она погубить сопер
ницу. говорит ей: «давай яиц поедим сырых». И принесла яиц. Сама куриное выпила,
а подруге змеиное дала. А там ужонок живой уже был. Как выпила подруга яйцо, с
той
поры и заболела. чахнет и чахнет. это ужонок пожирал внутри всё, что она съест.
Когда жених спросил ее, что с ней, то девушка рассказала, что как-то выпила яйцо сы
рое и заболела с тех пор. Тогда жених повел ее в лес и уложил спать под деревом. Сам
же наломал веток малины со спелыми ягодами и положил вокруг головы девушки. уж
услышал запах малины, и захотелось ему ягод. вот и вылез он наполовину, а парень
стоял рядом и ждал. Когда змей вылез, он ухватил его щипцами за голову и вытащил
всего. девушка ничего не заметила и не болела больше.]
с. дорошевичи Петриковского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. н. в. Борзаковская.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
№ 100. При
хала к лесник
вой нев
сци п
рвая ж
нка и приглас
ла аз гост
ми в
пить румку, ну ён
гов
рить: «Я не п
щая». но ён
сти ст
ли приглаш
ть, ну ён
так змогл
для приглаш
нья гост
й и свог
хоз
ина в
пила, и ей зд
лалось нехараш
стал
м и ён
ст
ла прос
цца: «запраг
й л
шадь и по
дам дам
й». И ст
хать
лось у ей в умстве по соб
чьи брех
ть и ёна начал
брех
ть. И по пут
до
ги спр
шивает л
сник: «што с твоей ж
нкой случ
лося?» А ён на то гов
«это в
гост
х случ
лося так. Я не зн
ю што». ну д
дька тот лесн
к и гов
рит: «дай я
полечу теб
». Ен стал леч
ть и гов
рить: «завоз
её в х
ту, вед
в сар
й и пок
будут
петь петух
, док
ль он
нех
й леж
ть и бр
шить». И пок
зап
ли пятух
и ён
пришл
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. от шошолки
ульяны николаевны, 1918 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5е. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
№ 101. Адн
девушка пашл
с кавал
рам за
гады. «дав
й пак
шаем. Пак
шай и
ж». ну, яан
лягл
. Ён хат
л цвят
чки атарв
ть. Ягады паст
вили на вядр
. Он хо
дит, наблюд
е —
гады хто укр
де. Ён падыш
ў, а тот [уж] из р
та л
зе и за
Ён спуж
лся. в
ляз небальш
й, малад
гады аткрыв
ет и к
шает. д
вачка гав
таму п
рню: «у мене ў сяр
дку даўн
падых
дя и так см
ктя ў п
ляце. шо-то
тя мян
». Ён пач
гады и из р
та у ёй в
лез. «Я в
шла за тяб
муж, но я
бальн
я». знахар сказ
ў: «Таб
зд
лала падр
жка. Ўзял
семян
да ў стак
н. хат
таго хл
пца идти, а ён не хател. Ў вад
апуст
ла семян
, и ён ў сяр
дку в
рас у
жка призн
лася. зн
хар сказ
ў: «уб
й!» — «грех. хай ан
жив
з грех
тая, шо вред зд
лала, сама пам
рла.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
голубевой Екатерины Киреевны, 1914 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
Порча
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
5е. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 102. Як гдэ у гост
х бэр
ш ч
рку, подклад
й миз
нца под ч
рку та пий. И бильш
рку там ник
му не дав
й зувс
м, всё вр
мья из той пий. не то зр
бят дурн
. умр
лько с п
рвой ч
рки пий, как
ю взял
сво
ми рук
ми. А то як прич
пица хтось:
«хор
ша, в
пий...» не пий, зашепт
ла. ник
ли не пий, миз
нца подклад
й пр
вой
рук
под ч
ркой и ч
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5е. запрет прикасаться к порче
№ 103. [Если кто-то подсыплет зелья и пошепчет на еду или питье, то говорят: «зр
блэ
но» или «данн
», т. е. ‘переданное тебе’.] Як данн
до ч
ркы приговор
ть, [то человек
заболеет и може умереть. надо палец правой руки подставить под рюмку.] Кол
де
ть д
ўго, м
жэ ч
рка л
пнуть. А кол
на якись жар вылив
е [испорченный напи
ток], то там зм
тываецца
с. Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. Е. Л. чеканова от мико
лаенко марии Тимофеевны, 1908 г. р.
1а. название действий по насыланию порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
5б. Порчу сжигают/запрет сжгать порчу
№ 104. д
нне передад
т — и люд
на ч
хне, м
ецца, помир
е. да есь так
ня ле
пех
, дак зав
ривали е
и давали пить, да рв
ли [начиналась рвота]. в
рвеш — а там
ба зел
на так
. И т
е дав
ли до ч
рки. Люд
на, кот
рая под
мае плохое ў ч
рку,
та не
е и в
пье. Потом
шо друг
е б
чыли: бал
кали-бал
кали ў ч
рку — в
дка
росла и шп
с. Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. И. Серебряная.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
3е. насылание змей, гадов как наведение порчи
№ 105. дан
[порча посредством поднесения яда в питье и еде]: н
до взять в
жа и
одруб
ть од в
жа г
лову, шоб ця голов
змэш
лася з ядом, и так хараш
замат
ть, шоб
пэрэм
шана голов
изь ц
тым ядом. [Потом сжечь], пэрэт
рте п
пэл. Бэр
той
рочку, [даю выпить] — и тод
всэ вы на ст
нку дэрэт
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. в. гура от
Ковальчук федосьи Тихоновны.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
глава 16
ОЛду
ПРОПИТывАЕТ
змЕИ
ым
ЯдОм
хЛЕБ
дАЕТ
СъЕСТь
чЕЛОвЕКу
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
данный способ порчи представляет собой разновидность предыдущего (пор
ча, наведенная на еду или питье), зафиксированную в Брестской обл. данный спо
соб отличается особой кощунственностью, поскольку ядом змеи пропитывается
основной вид человеческой пищи, наделенный наивысшим сакральным стату
сом, — хлеб. для изготовления такой порчи змею подвешивают так, чтобы яд с
жала капал на находящийся снизу хлеб, который стонет во время этой процеду
ры. Пропитанный змеиным ядом хлеб дают съесть жертве или растворяют в вине
дают выпить — человек умирает.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 106. Бэр
ть г
дыну, забь
ть, на п
лку пов
сять, колд
н [кладет хлеб так, чтобы
на него капал яд с той змеи], бэр
соб
хлиб с тим
дом и [растворяет его в воде или
вине, и дает какому-то человеку]. вже том
чилов
ку умир
е. То колдун
лють.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. Л. Лучанская.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 107. м
ты м
сла коров
, гд
-то он
слы. И ч
ють, як ст
гнэ, як чолов
шук
ты, б
гаты. найшл
хл
б, а над й
м г
ж, и кр
ў з гуж
на хл
б к
плэт. И он
[хлеб] стогн
л. Отышл
— зн
ва ст
гнэ, а як подышлы — нэ стогн
л. Он
бо
доторк
го. То зн
хор як
йс то [сделал].
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
5е. запрет прикасаться к порче
№ 108. уж
убъют, пов
сять, пол
жуть под йег
хл
б, шоб дрянь из йег
тэкл
, из уж
че [колдун, который это сделал] зар
нйе дать — дас зйись чолов
ку.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова.
№ 109. Я кол
сь то ч
ла так. шо кот
ры так
е вр
дные л
ды, то вр
дэ бэр
на хлеб
жа отр
ву як
ю роб
лы, — г
да [змею, вероятно гадюку] забь
, и уж
коб кроў
пала на хлиб [со слезами в голосе]. Ты х
то л
дэ? хлеб кр
шечка п
дае —
*згорн
тэ т
шачку.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. П. Антропов от Литвинчук
Александры Калинниковны, 1902 г. р.
Порча
. н
АСыЛА
ИЕ
змЕЙ
гАдОв
КАК
АвЕдЕ
ИЕ
ПОРчИ
13. Колдун насылает на человека «гадов»; повелевает змеями
Одна из устойчивых форм вредоносной деятельности колдунов в полесской и,
шире, в славянской мифологии, способность управлять змеями и гадами. Колдун
насылает змей, жаб, лягушек и ящериц, мышей и крыс в дом, во двор или на покос
человеку — мотив, известный у восточных славян (рус. (мРвС 1987: 229—230);
карпат. (гнатюк 1912: 202—204)). Обычными способами вывести гадов невозмож
— это может сделать или тот, кто их наслал, или другой магический специалист.
насылание змей и других гадов (лягушек, ящериц, червей) с целью наведения
порчи рассматривалось в русских судебных делах XVIII в., в частности, в москве
1752 г. разбиралось дело некой Ирины Ивановой, которая пустила под постель
своей помещицы живую лягушку, полагая, что когда эта лягушка издохнет, то ум
рет и
помещица (Смилянская 2003: 164). в быличке русских старообрядцев Литвы
колдун насылает в дом столько лягушек, что каждый день их выносят по три вед
ра — только пришедшие ночевать цыгане смогли сделать так, что лягушки исчезли
(новиков 2009: 314—315).
второй способ наведения гадов — насылание их внутрь человека с помощью
наговоренного питья или еды (см. мотив
3г. Порчу наговаривают на пищу/питье
и дают съесть/выпить человеку).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 110. [Одна ведьма извела скот у соседа. Однажды зимой он напоил коров из корыта,
глядь — а там] гуж на усё кор
то, нап
лиса кор
ви и всэ повидых
ли. гуж зим
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. норина от матюх Татьяны
Терентьевны, 1907 г. р.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 111. [змей могли использовать для мщения. Известен, например, такой случай. две
женщины жили по соседству. Одна из них считалась ведьмой. К ней на огород забра
лась соседская корова и вытоптала всю зелень. в отместку за это ведьма покликала
на соседку змей, которые своими укусами убили корову. Кроме этого, они забрались
люльку с ребенком и начали ползать по всей хате. жителям этого дома пришлось об
ратиться к колдуну, который жил в соседней деревне. в этой хате он побрызгал святой
водой, и змеи исчезли.]
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. Ю. миськив от
мищенко Екатерины Игнатьевны, 1909 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5к. Порчу обезвреживают святой водой
глава 16
№ 112. мал
го к
нули рабёнка [одного в доме]. Пришл
стар
ха, [ребенок ей говорит:]
ба, нем
шы». Б
чит — папаўзл
пад печ ж
ба. Б
ба забал
ла. насл
ная ляг
ха
припалзл
и съ
ла к
шу. Павалакл
д
вачку ў н
ру. *мост падн
ли. А д
вачка там не
ву в
смактала.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от голу
бевой Екатерины Киреевны, 1914 г.р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 113. Кол
сь мо
й кор
ви зроб
ла одн
нка — он
сд
хла, коб ей к
сти вы
ло — и так д
бра со мн
й бил
И он
мне зроб
ла. Я пошл
, в
доила кор
ву
чэром. Я до тей кор
ви, зн
етэ, — круг
м чэрвяк
. Я каж
— шэ пок
йна свэкр
бул
— каж
мо, под
ч! чэрвак
! И в глад
шке чэрвяк
». Так я ср
зу каз
ла: «это Катэр
на!» — ну и шо ж роб
ти. К
жэ мне тут одна ж
нка: «Тр
ба покл
кати
Канар
йку». А вин бил на хутор
х тэй чолов
к. ну дал Бог тий Канар
йка прин
сло до молоч
рни. Каз
ли ем
. Он к
жэ: «ну, д
бри. Я б
ду идт
, ты мне нал
хи тог
молок
. Прих
дить. С
ли, пой
ли. да пашл
, да поговор
л. И все. К
». И все стало д
брэ.
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от
Иванисик марии Протасьевны, 1900 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 114. Е так
с. Перга Олевского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. максимова
ТРОИТЕЛИ
ПРИ
зАКЛАдКЕ
дОмА
АвОдЯТ
ПОРчу
дОм
ИЛИ
чЕЛОвЕКА
5а. При закладке дома строители могут навести порчу на людей или скот
умение наводить порчу приписывается строителям в связи с их статусом «зна
ющих» (см. главу
«знающие» люди) и их способностью к колдовству (на укра
инских Карпатах, например, считалось, что мастер для успешного строительства
должен иметь черта (гнатюк 1012: 192—194)). насылание порчи мастерами при
закладке и строительстве дома на само здание и семью, для которой он строит
— общеславянский сюжет, связанный прежде всего с понятием строительной
жертвы, которая должна быть положена в основание строящегося здания для его
крепости и долговечности (Левкиевская 1999д: 215—217). Строители могут за
ложить дом на чью-либо голову — человека, животного, птицы. это может быть
Порча
хозяин дома или кто-то из членов семьи, а также любой проходящий мимо строя
щегося дома человек или любое оказавшееся поблизости животное. Поэтому пов
семестно известен запрет подходить к строящемуся зданию посторонним людям,
особенно беременным женщинам, чтобы строители не заложили дом на их голову
или голову будущего ребенка. в Полесье этот запрет мотивируется тем, что из-за
вредоносных действий строителей у женщины родятся близнецы, что в традици
онной культуре расценивается как негативный знак (Толстой 1995а: 191—193).
Сам акт порчи заключается в том, что мастер один, два или три раза ударяет то
пором по первому венцу бервен или по сволоку (центральной балке, которая дер
жит крышу), делая зарубки, или, наоборот, стучит по нему обухом. это действие
может совершаться молча, а может сопровождаться заклятьем, в котором называ
ются результаты порчи (смерть одного или всех членов семьи, несчастья, болезни
закладывая дом на чью-либо голову, мастер трижды ударяет обухом топора по
передней части сволока, обращенной к красному углу, и говорит: «Стукаю я сволок
у голову, шоб стукало у голову хозяину, покы жызнь ёго симьи, и до свого вику шоб
вин не дожыв!» (полтавск. (милорадович 1991: 172)). чтобы не вредить людям,
строитель закладывает дом на собаку, кота или другое животное, которое вскоре
после этого погибает (гнатюк 1912: 192);
другой способ испортить дом и живущую в ней семью — во время строитель
ства положить под порог или первый венец поклад — предметы, наделенные се
мантикой смерти и бесплодия, например мертвых мышей. в архангельской былич
ке строители, недовольные жадностью хозяина, подложили ему в подпол дохлую
ворону, в результате в доме по ночам слышались звуки, шаги, а весь испеченный
хлеб к утру оказывался съеденным (знатки 2016: 72).
Если строители недовольны хозяевами и их угощением, они могут отомстить,
положив между бревнами бутылку с отбитым горлышком, тогда при ветре в доме
будет что-то свистеть и завывать — такая разновидность порчи, приписываемая
строителям, широко известна во всей восточнославянской традиции (знатки 2016:
320, 324—326). в полесском тексте звуки, издаваемые воткнутым между бре
вен бутылочным горлышком, приписываются домовому, у русских в восточной
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 115. Як *закл
шчину р
бять, то никт
не х
дит [к закладываемому дому], ныч
го нэ
ть хоз
ева, не *позычають. не м
жно дав
ть, и ход
ть не м
жно. не м
жно меш
ником
постор
ннему, хай т
дають. А як д
льше стр
ять, то ўж
хай д
вяцца.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Архипов.
4а. запрет давать из дома вещи взаймы — оберег от порчи
№ 116. Як карт
шку с
дять, ци х
ту заклад
ють, то як з
йде у полож
нии люд
на, то
ўже ўсё: она двойн
та р
глава 16
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Архипов.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 117. Як нэ бэр
мэнна б
ба, нэ тр
ба ити [к заложенному дому], бо два раз
рубн
[строитель], и двойн
дыца пот
с. Радеж (новолесье) малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Т. в. Козак.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 118. Як хто м
э як
ю зл
бу на ж
ншчыну [и закладывают дом], то зд
лают так, штоб
ли [у нее] близн
та.
с. Бельск Кобринского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. О. монакова от Ярошук Анны
васильевны, 1915 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 119. Як х
ту заклад
е, и [беременная] б
ба пр
дэ, и той [строитель] нэ зн
е, так два
рубан
дуть двоен
та.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Е. в. здановская от нушчик
марины Степановны, 1938 г. р., и нушчик Анастасии Илларионовны, 1912 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 120. Як заклад
э дом, сид
и руб
йе, б
лы так
мушш
ны, шо бо
лысэ ж
чыть тог
дыть блызн
та.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
№ 121. Каз
лы г
так, як заклад
лы дом,
то ўжэ ўклад
ють там дэ г
той л
шчык, там
шчэ дэ як
е г
то свят
е з
лле. И каз
лы, шо будто — чы пр
вда, чы не — сикн
[топо
ром строитель] раз хто ид
, то м
жэ на тог
зас
чы тую дэрэв
ну, коб той чолов
к узяў
да ўмёр [который идет к заложенному дому].
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дыцевич
Елены Борисовны, 1909 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 122. Стро
тели м
жуть зд
лати, шчо хоч. Если бар
шу хор
шэго нэ пост
выш, то
лают что-нибудь плох
е. Тут одн
я т
жэ д
вчына жыл
, д
ўго сам
ў д
ўках бул
и з м
тэрью жыл
. И она дэ-то там на т
е, закл
дыны, нэ пост
выла в
дки. чы то,
ек зак
нчыны ўжэ? То ў тый х
ты нэ было ж
ты: м
кра, и м
кра, и м
кра бул
х
та.
То
это ст
лы каз
ты, шчо он
замоч
ла йих д
брэ. это бул
так
е. н
што ж вон
там
лалы.
с. Одрижин Ивановского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. П. Антропов от Божко
феклы Архиповны, 1911 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 123. [Подходить к заложенному дому считалось если не опасно, то во всяком случае
нежелательно. нельзя подходить чужим людям, которые могут повредить строительству.
Порча
Строители могли навести порчу на человека, подложив под углы мертвых мышей. По
верью в этом доме мог кто-нибудь умереть.]
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. н. Сенягина от шульжик
Людмилы Саввичны, 1935 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов пространство жертвы
на смерть/болезнь людей или скота
№ 124. [При строительстве нового дома] нэ на добр
кл
ли мыш
. знахор
на хоз
нал
жили мыш [дохлую мышь], да и
мер хозяин.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. А. А. Плотникова от Курган
веры григорьевны, 1922 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов пространство жертвы
на смерть/болезнь людей или скота
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 125. [При сторительстве дома] у п
рве вен
к [венец бревен] л
жаць гр
шы на д
клад — на плох
(хто яйц
, хто што).
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Б. мороз.
1. название действия по насыланию порчи
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов пространство жертвы
на смерть/болезнь людей или скота
№ 126. [могут ли строители навести порчу?] м
гуть. это к
лись каз
ли, шо м
таб
подкл
сти [в углы дома вредоносные предметы], шо ты не разжыв
сся
отгод
еш. Бул
лись так
е — цы так
е слов
гов
рать, цы гр
шы так
с. замошье Лельчицкого р-на гомельской обл., 1983 г., зап. О. в. Санникова от шкробот
натальи марковны, 1912 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов пространство жертвы
на смерть/болезнь людей или скота
№ 127. нехорош
сли раб
та не к
нчена, а хто-то
де. м
же пом
ху сд
лать. Я, при
мер, пр
ду и пол
жу под бревн
мень. хоз
ин или хто б
де бить, а бревн
не л
же.
Ишшо су
ть прокл
тье: «ж
дина ты, не дал сто грамм!» да и ўсё! А об
чно што
волш
лали — ж
с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. Е. зайцев от Брель
Антонины Антоновны, 1903 г. р.
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
глава 16
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 128. Ек майстр
зар
бують пудр
бу — п
рва дэрэв
на як клад
ца, пудр
ба, под
ва то водин
ково [они могут задумать, что хотят]. вон
мують и тод
сок
бують так, що и г
да я нэ прожыв
, и я ужэ помир
ю. А друг
— як зад
мае, шо
у ж
нки залож
лоса, як пр
йдэ ў х
ту,
бо хл
бо д
ўчына. напрым
р, тогд
я
ю, хоз
ин уж
: «на що заруб
лы?» Если воны ск
жуть: «ми зн
ем, на шо заруб
лы», тод
хоз
ин на др
гый дэнь ў р
нку з м
сця прос
нэ тую пудр
бу хуч мил
митэр
и вон
нэ шк
дыть тод
, й
хние закл
дины ужэ не зб
дуца. [Большинство так всегда
делает на всякий случай.]
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская от Кирилюка
Петра Ефимовича, 1923 г.р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 129. [Один человек задумал ставить хату близко к усадьбе другой хозяйки. Она
этого не хотела. уже был заложен первый венец, но наутро строящиеся обнаружили
бревнах 4 креста на четырех углах. мастера их осторожно вырубили и] понесл
колдун
в. И ўсё. ч
рэз м
сяц или полтор
вон
[женщина, не хотевшая этого строи
тельства,] вмэрл
. вь
ла, вь
ла, вь
ла, и ўсё. [Т. о. сначала эта женщина зарубила хату,
а потом эту порчу перевели на нее.]
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев.
5е. Порчу обнаруживает и обезвреживает знахарь с помощью заговора
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 130. Когда закл
дывають под
швы этыи [т. е. первый венец] и п
рвый раз топор
ють и под
мают в сэб
: «шоб ег
нэ бул
, шоб вин нэ був на сьв
тэ — чи челов
чи скот
» шось там так
есть. И пропад
вин [тот человек или скотина].
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 131. до закл
деное х
ты оп
сно бул
пидх
дыты д
тям и ж
нкам, якш
тяжк
ка. Пид
деное х
ты, то в нее р
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
2г. Порче подвержен ребенок, молодняк скота
№ 132. майстр
жут закл
сты крест на *п
кути зо злоб
, то л
де б
дут бол
ми и помыр
с. Полесское Коростеньского р-на житомирской обл., 1985 г., зап. от захарчук Агафьи
Сергеевны, 1904 г.р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
Порча
№ 133. Як б
лку клад
ть, то ст
кають
бухом [топора по ней], шоб голов
болела [у
хо
зяина дома].
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 134. [Если хозяин их плохо кормил, плотники брали маленькую бутылочку — с
тачку
— отбивали ей донышко и вместо донышка вставляли кружок с дырочками.
Бутылочку эту заделывали] ў п
рвую падв
лину на вугл
. [Она издавала тихий булька
ющий или подвывающий звук, а хозяин нового дома думал, что у него живет] дамав
к.
с. хоробичи городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. Л. в. зубова.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
ОЛду
АвОдИТ
ПОРчу
СЛЕд
чЕЛОвЕКА
СКОТА
наведение порчи на след человека — один из древних приемов контактной ма
гии. в этом случае вырезается верхний слой земли, на котором остался след данного
человека или скотины, и на него наговариваются вредоносные заговоры, а
сам след
относится на перекресток или кладется в гроб к покойнику. Порча на
след счита
ется одной из наиболее тяжелых для жертвы, она обычно заканчивается затяжной
болезнью и смертью. в другом варианте порчи (известном в Полесье и на Карпатах)
земля со следом помещается в печную трубу — тогда человек, чей след вынут, будет
сохнуть, как сохнет его след в трубе. на украинских Карпатах из земли, на кото
рой отпечатался след босой ноги человека, лепили человеческую фигурку и втыкали
нее колышки или колючки боярышника, чтобы человек, чей след был использован,
умер ((гнатюк 1912: 155); о другом способе изготовления фигурки из следа человека:
(шухевич 5: 211)). вынимание следа зафиксировано в судебном деле Белгородской
консистории 1752 г. — в нем белгородская крестьянка марфа Королева обвинялась
в том, что она «вынимала ступню» бригадира Костюрина с наговором, чтобы этот
бригадир был всегда болен (Смилянская 2003: 163). Ср.
также архангельскую бы
личку, в которой тяжело заболевшей девушке не
могут помочь врачи, но знахарка
определяет причину болезни: «сделано на
след» (знатки 2016: 63).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 135. [на первый выгон на Юрья.] Як кор
ва с хлев
вын
сиць на ног
х гной, то со
юць и наз
д ўкид
юць. нем
жно, шоб он
свой след оставл
ла. Потом
што м
друг
паревасц
кор
ву ци молок
пропадз
глава 16
с. велута Лунинецкого р-на Брестской обл., 1991 г., зап. н. П. Антропов от наварич
нины Сидоровны, 1944 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, молоко)
3с. время наведения порчи
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 136. ход
ли бос
той земл
и приробл
ли, што ўроди умр
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Стель
мах зинаида марковна, 1900 г.р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 137. Пяск
во гроб л
жаць со сл
да тог
, на ког
сярдз
ты — ур
к тог
дзе [т.
та
ким образом наводится порча. это мог сделать любой человек, не только знахарь.]
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. в. в. Казначеев от Коноп
лич Т. И., 1907 г. р.
1а. название действий по насыланию порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 138. [След ноги человека, которому хотят навредить, вырезают с земли, завязывают
в тряпочку и кладут в гроб к умершему.] Як паклад
ў гроб, дак гав
рать, зс
хне той
чалав
к, прапад
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Л. н. виноградова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 139. [чтобы в новом доме плохо жили,] подкл
дывають наш
пченное ў тр
пку яйц
ть у тог
ка след [на которого хотят навести порчу], пойд
хе, на
гов
ть под угол в узел.
с. Ручаевка Лоевского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. С. И. Панченко.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
№ 140. Я 7 гад
ў хадз
ла на кастыл
х. забал
ла наг
ни з чог
. [в это время она
дала
ребенка. Ей говорят:] «Як дит
ст
не, так
то тва
жка так
я». шепт
помог
ют. Ст
ло дит
, савс
м хадз
ць не ст
ла. И п
хла, и ў ст
не не гнётся. [чуть
не отрезали ногу. Однажды ползала на коленях, мыла пол и под лавкой нашла] с
мач
ку
— зем
льки, скарл
пачки и с п
ски кр
шачки. [Оказалось, это ее след] — земл
из-под мо
й наг
вз
то и ў труб
. [Она бросила сумочку в огонь и чуть не померла] —
драл
сь, и крич
ла, и вишч
ла. Ў жар нельзя было. што ни н
йдешь, нес
на вад
Порча
и скаж
: «все л
ха за таб
й». [След отобрала Бараб
шиха] — ена са мной пал
[из-за дочки, которая забеременела будучи девкой] и в зуб
х след воробьём принясл
с. грабовка гомельского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. О. в. Санникова от грицевой
феодосии Степановны, 1902 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
5ж. Порчу бросают в текучую воду
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 141. Если х
че зло зроб
ть, набир
ют из-под пр
вэ ног
след да вын
сят на ту до
гу [перекресток], приш
птуе:
Як том
песк
не верт
Так тоб
не жить и не размнож
ться тво
й семь
с. червона волока Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. Лесина от
Каменчук мотруны Павловны, 1905 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
БРЯнСКАЯ ОБЛ.
№ 142. [ведьмы берут след.] на каг
зл
я, таг
и зд
лае ан
кал
ку: зямл
ю е
ли кад
штоб м
чиўся челав
к. Сляд
бр
ли: идёшь б
сый, а он
ж твой след возьм
и в
шали
в ав
ны, д
мом ж
ждували (кагд
то суш
ли). И ян
т там, а ей дым не вред
т.
чився, м
чився и помир
с. челхов Климовского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. н. в. Борзаковская от шаб
дукиной галины Ильиничны, 1903 г. р.
2а. Порчу наводят ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
СТОч
ИК
ПОРчИ
ПОдКЛАдывАЮТ
дОРОгу
ПЕРЕгОРАжИвАЮТ
дОРОгу
ТОму
КОгО
хОТЯТ
ИСПОРТИТь
Перегораживание дороги для насылания порчи может производиться несколь
кими способами. во-первых, дорогу пересыпают предметами, символизирующи
ми смерть, бесплодие, безжизненность: сажей, песком с могилы, мажут ворота,
глава 16
через который проходит скот, кровью покойника, т. е. совершают разновидность
покладов, но не во дворе жертвы, а на дороге, по которой она ходит. во-вторых,
дорогу перетягивают
ниткой-отвороткой
, чтобы
от жертвы здоровье,
счастье, благополучие (
отворотки
, или
отворотные
нити, — нити основы, ос
тавшиеся лишними при тканье), которую в охранительной магии используют для
профилактики сглаза (см. комментарий к мотиву
5к. Орудия, остатки ткачест
ва
— оберег от сглаза). в третьих, дорогу могут переливать наговоренной водой
(т. е. лить воду поперк дороги). Ср. севернорусский способ порчи молодых: пере
сыпать дорогу молодым стружкой, оставшейся от заточки пилы, чтобы их развести
(основ
ная функция пилы — разрезать, разделять на части целое) (знатки 2016: 60).
в другом случае дорогу свадебному поезду перешла девушка, с которой жених
гулял раньше, в результате этого он умер через три дня после свадьбы (нижегород.
(мРнП 2007: 250)); колдун переходит дорогу свадебному поезду — лошади не
гут двигаться дальше (архангел. (знатки 2016: 182—183)).
дорогу могут перегородить, чтобы испортить конкретного человека или его
скотину (например, так делают, чтобы навести порчу на беременную женщину),
но чаще всего этот способ вредоносной магии практикуется для насылания порчи
на свадебный поезд и молодоженов. Порча свадебного поезда — широко распро
страненный сюжет славянских быличек. в одном случае порча заключается в том,
что на дорогу, где должны проехать молодые, подкладывают гороховый стручок
девятью горошинами, который является преградой для лошадей, и направлена
порча на то, чтобы остановить свадебный поезд. хотя такая порча, как правило,
не наносит серьезного вреда молодым (она обычно устраивается обиженным ли
цом, не
приглашенным на свадьбу), но сама по себе остановка свадебного поезда,
предусмот
ренная структурой обряда, считается плохим знаком, поскольку лю
бое препятствие на пути движения молодоженов трактуется как препятствие на их
будущем совместном жизненном пути. в полесской традиции, как и у всех восточ
ных славян, подкладывание на дорогу стручка гороха (обычно в
нем должно быть
девять горошин) сопровождается произнесением стандартного приговора: «девять
горошин, десятая невеста, кони ни с места». Иногда такой стручок подкладывают
молодым прямо в повозку (ср. этот же мотив у русских восточной Сибири (мРвС
1987: 208—209); в севернорусской традиции (знатки 2016: 177—182); у
старооб
рядцев Литвы (новиков 2009: 326)), однако колдун мог остановить свадебный по
езд просто своей магической силой (русское население восточной Сибири (мРвС
в другом случае порча на свадьбу делается всерьез и направлена на то, чтобы
развести молодых или наслать на них смерть. для этого, в частности, подклады
вают в воротах, где должны пройти молодые, стертые веники
деркачи
, чтобы мо
лодые
между собой (действие порчи основано на фонетическом сходстве
однокоренных слов
деркач
Порча
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 143. Е так
е ж
ншчыны — як сх
чэ ком
зроб
ть, [то наведет порчу]. Як ид
чына бер
менна, то вона бяр
ду и пэрэлив
рэди.
с. Ровбицк Пружанского р-на Брестской обл., 1990 г., зап. С. П. Бушкевич от вакулы
Алены Юстиновны, 1913 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 144. *н
тка-вор
чанка. д
ўку як з
муж вед
ть, дак т
жэ перэт
гывають [дорогу]
е хто, штоб верн
с. дяковичи (д. хвойка) житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. И. Сереб
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 145. [ведьма] прот
гне н
тку сыр
ю, о, де кор
вы ид
ць, протяг
е, шоб молок
ли кор
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. м. н. Толстая.
2а. Порчу наводят ведьма, колдун, «знающий»
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 146. Св
дьба был
й водн
х люд
й. ну, он с одн
й д
ўушкой ход
ў, да ўзяў и при
ў по друг
. Так йим, як молод
ю бр
ли, там на ўор
тей нак
дано от
тых в
никоў
тяных. То так он
цца, што тые *диркач
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Ста
сенко Евы нестеровны, 1927 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
3н. Порчу подкладывают супругам, чтобы развести, поссорить их
№ 147. н
тка, што ткут кр
сна, да ст
нуць ткаць, то у б
рдзе не пападз
, то атвар
тка.
Так
атвор
тку прац
гиваюць ч
рэз дар
гу. Як худ
ба пр
ўдзе, то д
рна. [на Ивана
Купалу.]
с. жаховичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Т. в. Козак от Лавренчук
федоры Корнеевны, 1903 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3с. время наведения порчи
№ 148. Так
е б
ли л
ди, што из чэлов
ка д
лаў в
ўка и козл
. Я так
[маленькая]
бул
. Одн
ўку бр
ли. Пос
ли, пост
ль покл
ли — кон
й гнать, а к
ни ст
вятся г
ки и не йид
ть. Каз
ли, што есть так
е гор
шыны, де д
вять гор
шын, а так
е св
лочы
есть, што клад
ть ў воз и к
глава 16
девьять гор
А дес
та нев
ста,
штоб не тр
нули
ста.
это я мал
, сам
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 149. Бул
так
, шо к
ни не йшл
, ну
дуть у ц
ркву, а к
ни не йд
т, то тр
ба найт
*струм
к так
й, де д
вьять гор
шин и каз
ть: «д
вьять гор
шин и дэс
та не
ста,
ни
ста». А тод
ми гор
шынамы хрэст зроб
ред кон
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
5л. Порча обезвреживается крестом
№ 150. С адн
й гул
ў, а друг
ю браў. малад
ю на конях вяз
ць. А та с кл
дбишча зям
пала дар
м. ныхт
чиў. Так тот год паб
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от Козы
ревой Анны Степановны, 1908 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 151. [Как остановить свадебный поезд.] взять гар
х, чтоб ў той гар
хвини 9 б
сить ў воз, и сказ
ть: «д
вить гарахв
нак, дис
тая няв
ста, ст
йтя, к
ни, ни з
та». [чтобы воз поехал, надо найти этот стручок и выкинуть из воза.]
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. Савчук от чириковой дарьи
Ивановны, 1912 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 152. [Как остановить свадебный поезд.] К
не д
вять гарахв
н, к
ням, штоб пад
ги, каж
вять гарахв
ста, штоб конь ни з м
ста».
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Е. Б. владимирова от шеме
товой Параскевы Сергеевны, 1913 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
№ 153. [Как остановить свадебный поезд.] взять ар
х, чтоб д
рачка ў нем был
, блах
ть, пасад
ть в ар
х и д
рачку зам
зать, к
нуть ў воз малад
м и сказ
та
блах
, чтоб так к
ни скак
ли ў ваз
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. Л. Савчук от чириковой дарьи
Ивановны, 1912 г. р.
Порча
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 154. С
жу с
плют [на дорогу тому], хтось чарод
йство р
блять, шоб чернот
был
те, як перейдёт.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от довгуна
владимира Трофимовича, 1913 г. р.
№ 155. на др
гий динь св
дьбы, на пэр
звы, молод
й вив от молод
й род
нку до сэб
И на дор
зи дви яйц
зл
е л
ди полож
ли, кольц
м оч
ртены носк
м до носк
. И
лод
му нэ д
ли пройт
, бо ем
ло бы: *вис
льные разб
ли. на ког
загов
то том
ртить.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Е. Е. Левкиевская.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 156. Як от св
дьба ид
, то
к от
дет подв
да з молод
сли п
ред ею к
*диркач
гилок, то молод
ртися будуць чи расх
диця чи помр
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. м. д. Люблинская от Ере
мейчук Евдокии Саввишны.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3н. Порчу подкладывают супругам, чтобы развести, поссорить их
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 157. Одн
нщина прых
дила и пом
зала кр
вею вор
та. взял
из мэрц
кр
шоб худ
ба пэрэйшл
[вымерла]. Тры к
почкы кр
ви — на зас
ўках. дед одчын
за
ўки и, як худ
ба пэрэйд
, то и подых
с. Рясное Емельчинского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. Р. Павлова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 158. в
шла я из х
ты, б
чу, шо пэрэл
та [дорога]. А мне тр
ба пэрэйт
. А пэ
рэл
то од плэтн
до хл
ва. цэ ў мен
бород
ўки ч
рны пошл
. з
раз же. нельз
пэрэйт
жэ, то та [сделала], шо в
дьма. С
ма обм
лася и мне пэрэл
ла, спецы
дьма.
с. Ковчин Куликовского р-на черниговской обл., 1985 г., зап. А. С. Осипова.
глава 16
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
АмыКАТь
зАмОК
ПОРчА
БЕСПЛОдИЕ
во вредоносной магии используется семантика замыкания замка как симво
лического закрывания женской утробы и мужской силы. в сербской магической
практике для насылания бесплодия брали лоскутки от венчальной одежды обоих
супругов и закрывали их замком (Барjактаровић 1960—1961: 202—212). у лужи
чан, желая наслать на новобрачных бесплодие, замок замыкали во время венча
ния, когда священник произносил: «Плодитесь и размножайтесь (Афанасьев
3:
514). в
другом случае покупали, не торгуясь, новый замок и клали с одной сторо
ны ворот, а ключ с другой. Под порог, через который должны были пройти моло
дожены, клали могильную землю. Как только молодые переступали порог, колдун
замыкал замок, а землю относил на могилу (Там же: 212). Поэтому у болгар на
свадьбе особо следили за тем, чтобы во время брачной ночи все замки были от
крыты, чтобы не замкнуть молодым плодовитость и не лишить молодого мужской
силы (Бнм: 180). По этой же причине у сербов запрещалось вносить сундук
приданым, закрытым на замок, иначе молодая не сможет рожать. По
своей се
мантике закрывания замыкание замка соотностися с другой разновидностью вре
доносной
магии
— завязыванием узлов (см. мотив
3т. завязывание узлов
форма порчи).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 159. на св
дьбе одн
ба — из св
дьбы т
я, е
[т.е. невесты] *брат
ха — замкнула
замок ключом, обыйшл
тог
за и ўк
нула [замок] ў кол
дэц. это волош
бство, коб
нэ подным
ўся, коб пл
с. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл., 1981 г., зап.
А. в. гура от Левашко надежды
Степановны, 1924 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 160. [чтобы овдовевший сын больше не женился, его мать берет замок с ключом,
замыкает его и кладет в гроб умершей невестке под подушку.]
с. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл., 1981 г., зап. А. в. гура от щегловой Ольги
Ивановны, 1930 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
Порча
ТыКАТь
ИгОЛКу
Ож
ПРОСТРА
СТвЕ
жЕРТвы
СПОСОБ
АвЕдЕ
ИЯ
ПОРчИ
втыкание острых предметов как ритуальное действие может иметь как охра
нительную, так и негативную семантику. Само втыкание рассматривается в народ
ной культуре как способ пригвоздить, остановить объект, на который направлено
это действие. у
хорватов, в частности, считалось, что если воткнуть нож в след
вора, обокравшего дом, то тот придет просить, чтобы его отпустили. у восточных
славян широко распространен способ опознания ведьмы или колдуна: при приходе
в дом человека, подозреваемого в колдовстве, незаметно воткнуть нож или нож
ницы с внутренней стороны стола — ведьма или колдун не смогут выйти из дома.
в Архангельской обл. иголки втыкали в дверной косяк, чтобы развести супругов
(знатки 2016: 61)
в тексте № 163 из Ровенской обл. приводится еще один вид порчи свадьбы:
чтобы гости за свадебным столом не смогли почти ничего есть, с его нижней сто
роны в столешницу втыкают иглу (это делают хозяева ради экономии). эта же ма
гическая практика для порчи свадебного застолья известна в Архангельской обл.
(Там же: 166).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 161. [Иголка, которой шьют подушку покойнику, используется для порчи:] г
лка,
што ш
юць под
шку пок
йнику,
ту г
лку — прироб
тки. Ету г
лку, от як хто насьц
ць, да воткн
ць. То от так приробл
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. С. м. Толстая от шур
Соломеи Сазоновны, 1896 г. р.
1а. названия действий по насыланию порчи
№ 162. А вот
тую голку, когд
покойнику ш
юць под
шку, то
ту голку хочуць у
сть.
Ету голку, хай де хто в
сцица, да заткне, да плохо будет.
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова от шур
Соломеи Сазоновны, 1896 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 163. у нас д
жэ говор
ть, где-то на св
дьбы н
жык саж
ют где-то под стол,
стол,
ли куд
это нэ к
шають хорош
[гости, приглашенные на свадьбу]. шо-то
вон
мало поед
ть, и ўсё остаёцца.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина от шклёды
надежды герасимовны, 1914 г. р.
глава 16
ОРчу
вЕдьмы
КОЛду
ПуСКАЮТ
вИхРЕм
вЕТРОм
1д. вихрем, ветром ведьма, колдун пускает порчу
Представление о том, что порчу (вредоносный заговор) можно наслать на кого-
либо, передав ее с ветром, вихрем, известно в гомельском Полесье. Обычно такое
действие обозначается устойчивым выражением «пустить болезнь/порчу на ветер»:
«Па в
тру вс
кие л
ди хвар
бу пускають» (с. Присно ветковского р-на гомельской
обл.). в одном случае для этого нужно «говорить слова по ветру» (текст
№ 41),
другом с вихрем можно передать саму болезнь: «ведьмы балезню передаюць
вихры» (глава
, текст № 161), в третьем случае на человека насылается вихрь,
который сам по себе вредоносен. мотив «пускать порчу ветром, вихрем» известен
во всех восточнославянских традициях (ср. устойчивую формулу в
заговорах на
лечение сглаза, порчи: «С ветра пришло, на ветер поди»), в частности на Русском
Севере (знатки 2016: 140), где считается, что нужно наговорить присушку на
деленное имя, пустив ее по ветру, — присушка попадет на человека с таким име
нем, для других она окажется безвредной (Там же: 202).
ОРчу
ПОдКЛАдывАЮТ
СуПРугАм
чТОБы
РАзвЕСТИ
ПОССОРИТь
Их
Особая разновидность порчи направлена на супругов (особенно молодоженов). Ее
цель — поссорить мужа и жену, развести их, в результате чего супруги вместо любви
начинают испытывать ненависть друг к другу, а в семье начинаются ссоры и
драки.
в Полесье известно несколько способов навести такую порчу на
супружескую пару.
Одни из них основаны на семантике разведения, разделения, а другие — на семанти
ке уподобления. для разведения супругов в полесской традиции употреблялась пал
ка, которой удалось отогнать змею от лягушки в тот момент, когда змея собиралась
проглотить лягушку. чтобы разобщить супругов, нужно было с
такой палкой пройти
между ними — подобное представление извест
но украинцам закарпатья и полякам
(гура 1997: 332—334). Такая палка не только в Полесье, но и в других славянских
регионах приобретала отгонные, разгонные свойства широкого спектра действия
южных славян она называлась
раставак
(Ђорђевић 1958: 184) — ею разгоняли
градовые тучи (укр., бел., пол.), останавливали пожар, дотрагивались до роженицы,
чтобы она быстрее разрешилась от бремени (ю.-слав. (гура 1997: 332)).
второй круг вредоносных действий, целью которых является разногласие
между супругами, основан на фонетическом или акциональном подобии совер
шаемых действий ссоре, драке, раздорам. для этой цели через крышу дома, где
живет семья, перебрасывали старые, стертые веники —
деркачи
, чтобы муж с же
между собой, или подбрасывали раз
цеп, чтобы супруги
друг
другом. в других случаях им подкидывали землю с того места, где дрались
собаки или где длинная ветка ели метет землю. Ср. способ рассорить супругов, из
211
Порча
вестный у старообрядцев Литвы: супругам подбрасывали выстриженную шерсть
кошки и собаки, скатанную в один комок, чтобы они жили, как кошка с собакой
(новиков 2009: 290
наведение порчи на супругов — один из широко известных типов вредоносной
магии в славянских традициях. Конкретные способы осуществления порчи весьма
многочисленны и различаются в конкретных регионах, но все они, как правило,
основаны на семантике разделения, разведения, разрушения. Ср. архангельские
примеры: на свадьбе разбивают стеклянный стакан — молодые разошлись; между
молодыми сажают третье лицо — супруги разошлись (знатки 2016: 172). в
другом
случае брали песок из такого места реки, где два потока расходятся в
разные сто
роны. воду подмешивали в еду супругам со словами: «гора с горой не сходится,
так же тот человек (имя) не сходился, не свидался с (имя)» (с.-рус. (КИ 2: 64)).
новобрачным в перины зашивали спутанные комом женские волосы, кость, взя
тую на кладбище, опаленную с двух концов лучину и пр. (рус.).
Подобную порчу могли навести не только на супругов, но и на других любя
щих друг друга членов одной семьи. например, дом, в котором жили мать с до
черью, был облит по кругу отваром неких трав, в который они обе, выйдя утром
из дому, наступили. После чего в доме начались ссоры, и мать с дочерью были
вынуждены расстаться (волынск. (Podbiereski 1880: 64)).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 164. вуж ид
з рог
ми, а ляг
шку нес
. Если разг
го вуж
з ж
бой, ту п
лку
, — хоть што прод
лаеш с той п
лкой
молод
х развест
— пройд
с т
лкой [между ними]. И на суд идт
Суд мен
не прис
дить низашт
штоб
ост
лся вуж жыв
вуж саб
ў, а ж
ба саб
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл. [Буда], 1983 г., зап. А. Б. Страхов.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 165. *дерк
ч. н
кая б
ба збир
ла деркач
ў, и як ком
чэ врэд зроб
ць, то к
дае ц
рэз
вьяць деркач
ў, шоб п
дал на друг
рону, шоб муж
нкой др
с. дяковичи житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. А. А. Архипов.
№ 166. Ей нэ понр
вилася нэв
стка. вон
до св
дьбы пошл
, а свэкр
ў дав
й замэт
ту и *см
те в
кинула на
лицу. Так вон
п
сле этого жыть нэ ст
лы. Пять ж
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
Петручик марии Ивановны, 1907 г. р.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 167. [землю, взятую в том месте, где ее метет длинная ветка ели, использовали для
наведения порчи.]
то я пр
сто сам
чыла ўо тут на хўойнык
, да д
жэ, б
чте, о
тут
глава 16
ы п
льцамы и бр
то, бр
то ўо т
коўо ўо [жест]. ну и
то, говор
ць, большинств
, што
ўот кот
ра свякр
ха да с
рдиця на няв
стку, да вон
обсып
ець пяск
м, шоб вон
ра
зошл
са.
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. Л. Топорков от шур
марии Ивановны, 1916 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей
№ 168. Приробл
ють. К
лись плел
пти, и так
йе пудпл
тенка, то ужэ знах
ту
цу (для пудпл
тенки) у л
си, застр
квають е
у *п
куть, на двор
, где п
куть. Ка:
«застрик
, шоб разгон
ў чорт семь
». шоб руг
лиса, шоб б
с. Симоничи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1986 г., зап. О. в. Санникова от зуевич
марии Канистратовны, 1916 г. р.
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей
3л. втыкать иголку, нож в пространстве жертвы — способ наведения порчи
№ 169. [Порча при закладке дома.] хай Бог не да
. Бул
, што сямь
, т
льки пажан
лась, ур
дзи и люб
ли адз
н аднаг
, дык б
цца стр
шна нач
ли, и всё так пл
ха у их
. зн
хар сказ
ў, каб дом раск
дали. Раскид
ли, а там у п
рвым вянк
сы спля
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. Л. харитонова от хлы
щенко Софьи Ивановны, 1922 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей
3ж. Строители при закладке дома наводят порчу на дом или человека
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 170. возьм
*дэркач
, пэрэк
нь ч
рэз х
ту, и ў ей б
дут д
ртися чолов
к з ж
нкою,
ў тэй х
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина.
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 171. Як кто закл
ў, то бул
так
св
дьба, шо вон
льми б
лыса п
сля, што молод
ту к
почку [в печи] ўл
да, а вин блуд
му ход
ў, м
ста не маў.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова
от ходневич
ульяны Ивановны, 1910 г. р.
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
№ 172. молод
м подбр
сывали ц
па, ту гол
ўку отобь
ть, то гавар
ли, коб т
и мо
лод
лиса.
Порча
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. Т. А. Агапкина.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 173. нев
стка у их м
ша был
, т
жэ шэпт
ха. Ана из сва
м Сем
нам паг
нэ жыв
дак де саб
ки греб
ть да рв
ца, да тое зямл
угреб
да пас
пь, и пер
йдешь дак и ты
дешь так гр
сца, як саб
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
3и. Источник порчи подкладывают на дорогу/перегораживают дорогу тому,
кого хотят испортить
ЮБОв
ыЙ
ПРИвОРОТ
ОТвОРОТ
КАК
фОРмА
ПОРчИ
в полесских материалах имеется небольшой круг текстов, содержащих сведе
ния о привораживании или отвораживании, вероятно, это связано не с бедно
стью
традиции, а с недостаточно тщательным сбором материала (по этим темам в
грамме Полесской экспедиции отсутствовали специальные вопросы). в настоящей
публикации имеются две записи, посвященные технологии приворота (в
основе
обоих случаев лежат манипуляции со змеей), и одна описывает ситуацию отворота:
жена изменяющего ей мужа подкладывает порчу (землю с могилы) его любовнице,
после чего муж возвращается к жене. О способах вернуть изменяющего мужа в
дру
гих славянских традициях см. (знатки 2016: 161—162). небольшой корпус текстов
полесских присушек и нескольких отсушек, призванных воздей
ствовать на
мужа,
изменяющего своей жене (всего 27 текстов), опубликован в
551—567).
Любовный приворот и отворот являются особыми видами порчи, поскольку
они подразумевают насильственное влияние на сферу человеческих чувств и при
званы искусственно, против воли человека внушить ему любовь или ненависть
тому или иному лицу. Любовная магия в славянских и европейских культурах
имеет богатую историю изучения (бибилиографию по данному вопросу и анализ
ряда аспектов см. (Топорков 2005; Смилянская 2003: 172—186)). Большинство
способов наведения любовных чар основано на семантике мучения, боли, жже
ния, которые должны преследовать особу, на которую эти чары наводились, пока
она не
воссоединится с возлюбленным/возлюбленной. в частности, для приворо
та парня девушка брала грязь из-под подковы его коня, смешивала ее со своей
слюной и замазывала в печь, чтобы парня без нее жгло, как огонь жжет эту грязь
в печи (укр. Карпаты). в качестве мести парню за неразделенную любовь могла
применяться следующая форма порчи: в ямку, выкопанную на дороге под камнем,
девушка клала кустик барвинка вместе с волосами этого парня и произносила:
той бервiнок буде довго лежьити, так i ти будешь довго жити
. через пять
дней этот парень умирал (закарпат. (франко 1898: 95—97)).
глава 16
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 174. А вин, соб
ка, знахор
ў, вин знаў н
шчо. вин звуч
ў ч
рную кн
жку. [этот
колдун присушил девушку]. зловл
ў л
си г
дыну, гадюк
. возьм
н
точку, вс
лочку и ей прос
ну з гл
за ў глаз. жыв
й. И т
ю г
лочку, як я, напрым
р, кавал
ты д
ўка, то я, к
жэ, возьм
— шчоб вона не б
чыла — воткн
ей ў пл
тте чи ў паль
. Она б
дэ ход
ты за мн
ю, пл
каты. Прост
пл
чэ, бяр
мэнна да й ўсё. это ж ни
ка
с. Ласицк Пинского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от шевчук Ана
стасии Тимофеевны, 1907 г. р.
.5. Колдун изучает книгу черной магии
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
3л. втыкать иголку, нож в пространстве жертвы — способ наведения порчи
№ 175. у нас одн
нка, ей чолов
к ход
л к др
гий ж
нци, а вон
Приш
ў, за
ў своё да до тэй кох
нки и пош
ў. ну е
ж *нарад
тый зн
хор, што я каж
, што
з вл
сивцыв. А вин ей сказ
ў: «Тр
ба у гл
хий н
то уж
в п
ршэм час
, ў
глух
чи». А тад
ж ни был
час
ў тих. ну, он
дошл
да йивр
я, у йивр
я б
ли час
пошл
, он
сказ
лы, кол
ўжэ б
дэ т
я глух
я ночь. И вон
пошл
. Тр
ба г
ка-гол
шка, без руб
шки и без руб
шки, без ницё. И расплести к
си, в
лосы расплес
, и идт
на м
гилки. А вон
зроб
ла и пошл
. Так
зроб
ла и пошл
ў глух
й ноч
А на х
тори был
нка, да он был ци председ
тель, ци как
й нач
льник, да до
тэй
нки ход
л. да шоў да и поб
чиў т
ю б
бу г
лую. ну, вин зляк
ўся. Але у него бил
батар
йка —
то не бул
сле в
йны — да позн
л. К
жэ: «это Пл
ска!» Так вин тод
ўжэ ни зляк
ўся, шо тэ люд
на, вин д
мав, шо сатан
(о-ту ж п
ру!) А вон
ёг
ст
прос
ти. К
жэ: «не м
на мнэ говор
ле, Ив
нко, ни где ни каж
ником
, бо ти
еш, як
мни гор
!» вин до ней не отзыв
ўса. ницё. И зн
ете, трэб набр
ты з мог
ли песк
. И той пес
к занест
ей в х
ту пос
пати, на йи пост
ль, и по х
ти пос
пати.
То, к
жуть, пок
не ей тэй чолов
к да в
рнеца. ну, и зн
ете, тут так
нка подобр
ся, шо забр
ла тэй пес
к у ей да занисл
до тэй ж
нки. То он
кажэть: «Я не с
пала на
пост
ль, да я высипал
под пич». (А её чолов
к т
жэ маў кох
нку. м
жэ, вон
зн
э, шо
так
рэ, да тэй б
бе и помогл
.) И на др
гий дэнь зобр
ўса вин и ни пош
л на об
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от Ива
нисик марии Протасьевны, 1900 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей
№ 176. знахоров
ли д
вки. уж
при мо
й п
мяти приз
лу дав
ли [парню, чтобы
приворожить его]. возьм
ть, як е *на руб
шке, да тр
шки тэй крыв
да вп
стять чи в
гор
лку чи в
комп
т, да ем
дад
ть в
пити, да ўжэ як б
дэ ход
ть за нэй. То приз
ла
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова.
1а. названия действий по насыланию порчи
3г. Порчу наговаривают на пищу/питье и дают съесть/выпить человеку
Порча
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 177. [Приворотное зелье:] шк
рку с вуж
, вона висих
е, та трут, та да
т у гор
а як умр
т, цей вуж на ч
с. червона волока (новая Рудня) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
Будовская от Ярошевой ганны (Анны) михайловны, 1928 г. р.
3г. Порчу наговаривают на пищу/питье и дают съесть/выпить человеку
ОРчА
ПРИчИ
ПОЯвЛЕ
ИЯ
КОЛТу
1а. Порча, сглаз — причина появления колтуна
в полесских материалах не описывается конкретный механизм насылания кол
туна на человека, хотя представление о таком виде порчи устойчиво существует.
возможные способы наслать в качестве порчи колтун известны в других славян
ских ареалах. По украинским и белорусским поверьям, причиной появления кол
туна у человека могла стать порча, наведенная на питье, которое дали выпить че
ловеку (см. мотив
3г. Порчу наговаривают на пищу/питье и дают съесть/выпить
человеку).
для этого ему дают выпить водку, в которой был вымочен чей-нибудь
срезанный колтун (минск. (Wereńko 1896: 208)), или воду, в которой такой колтун
кипятили (пол. (Siarkowski 1879: 46; Siarkowski 1885: 47)). См. также комментарий
мотиву
1а. Порча, сглаз — причина появления колтуна.
ОС
ПЕРЕ
ОС
ПОРчИ
чужОгО
РЕБЕ
КА
знос — специфическая разновидность порчи, известная в Полесье, возникаю
щая при встрече матерей, несущих на руках младенцев (
— производное
от
укр. глагола
‘сносить что-либо в одно место’), — такая встреча осо
знается как вредоносная для одного из младенцев. знос как ситуация своеобраз
ного поединка двух матерей описана г. И. Кабаковой: «По всеобщему убеждению,
встреча эта не
предвещает ничего хорошего для одного двух младенцев: он бу
дет кричать, слабеть, перестанет расти и может даже умереть. Такая участь ждет,
в частности, того из детей, кто окажется ниже другого. Поэтому мать (или отец)
старается поднять или подкинуть своего ребенка повыше, чтобы тем самым обес
печить его превосходство над другими… Одна мать расхваливает своего ребенка,
а другая жалуется, что ее дитя постоянно плачет: в этом случае плач передается
здоровому… это намерение может быть высказано и в виде формулы… встреча
может исчерпаться этой первой фразой. но за ней может последовать и
ответный
удар
. вторая мать, заметив маневры первой, должна отослать порчу отправитель
нице… Правда, возможен и иной сценарий встречи. Одна из сторон предотвращает
конфликт, желая добра себе и своему потенциальному сопернику, вернее, не желая
зла…» (Кабакова 1999: 207—208).
глава 16
в приговорах, произносимых матерями при встрече, могут программиро
ваться два типа развития событий: конфликтный («мое волчиное съест твое ко
зиное») либо примирительный («детки, живите обои»). Приговоры обоих типов
84—89). заговоры на излечение зноса у ребенка см. (Там же: 90—93).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 178. возьм
, гов
рать, из пелёночок вот дэ-ниб
дь, як тэ в
диш, в
сунь н
точку,
ждой пелёночки, у ког
рэбъёнок, подкур
свог
рэбёнка. То нэ б
дэ пл
кать, будэ
йны. Я говор
: «ни б
ду. ни за што». Коб это ничего не врэд
ло, о, я бы пошл
а шо друг
м дет
м б
дэ врэд
ть, говору, я не смогу это зделать, на душ
грэх брать.
Почэму, коб д
ли? А они так д
лали, эти в
с. Спорово Березовского р-на Брестской обл., 1988 г., зап. н. П. Антропов от дмитру
чиной галины михайловны, 1928 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
йну веч
са хрыста за р
чку вел
Степ
нку знос изнял
— Плюнуть три разы.
[что такое знус?] — от, я знас
са з др
гой ж
нкой, шчо у ей дит
на е, да хв
Тая ж
нка [при встрече] путк
нула св
го хл
пчыка
А я ж не поним
ю. ну и мое
уж
захвор
не, от, дак, к
жуть, д
знесл
са, там в
зьми песк
, покуп
й дит
ну
из тым пес
чком, [затем воду эту вылить на то место, где встретились женщины
детьми].
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. Л. н. виноградова.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
4в. Приговоры и заговоры — обереги от порчи
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 180. зн
сят дэт
й ў бэс
ду, цы ў клуб, ци ў ц
ркву, и одном
пошк
дит — зн
гов
рать, [например, как-то раз крестили троих детей — двоих худеньких и одного
полненького, так вот полненький после этого стал худеть и совсем похудел].
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская от довгун
шуры Леоновны, 1930 г. р.
Порча
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
№ 181. Як ид
ш до грудн
ў ў бэс
ду, гов
риш: «мо
воўч
ця, хай моўч
ть, а в
коз
че, хай крычыт». [Когда мать приходит с ребёнком куда-нибудь, где есть другие
маленькие дети.]
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская от Ткачук
марии Адамовны, 1920 г. р.
4в. Приговоры и заговоры — обереги от порчи
№ 182. ну, вот я понесл
в ц
ркву с сво
ми *в
дытысь, кол
сь б
тюшка в
диўса, як
симь нид
ль пройд
ть, то трэб бул
идт
в ц
ркву — в
диўса. да нэ тр
ба було об
тых дит
й, одн
ньку взяты д
вчыну. Але одн
тут ж
нка был
, сос
дка мо
, он
так уж хот
ла её нест
. да и вон
взял
одн
, я — друг
, да и пошл
мы в
дытиса. мы
дим у ту ц
ркву, одн
ж
нка уж
сто
т з дыт
ною. ну, мы в
шли, вон
бэр
тэг
дытюк
, тр
сить. это ж ужэ штось нед
бре у не
бул
, штось пог
нэ. А
я ж т
ю! да каж
: «чуй, н
стя!» Каж
: «што ты мни? чи шчо ж тэб
ба на г
ти мо
ты нещ
сны зав
доваты». зн
ете, як двойн
ты б
ло глед
ты тади! Ой! што г
то г
ра. это шчэ д
брэ, шо у мен
так
свэкр
ха бул
бра. А я ей каж
[насте]:
«Ты
мне не каж
, я л
чшэ тэб
зн
ю». И зн
те, принесл
я сво
ты до д
му, ты
вчина коньч
еца. душ
пуск
ецца. Т
я дит
на крыч
ть — умир
ить. ну, я перэно
ла, на
гий дэнь пошл
туд
на до них: «д
брый дэнь!» — «д
брэ здор
ў е
ср
ду со мной д
бра бул
! — «Йий, м
рьйичка, чо ж ты так зар
?» — А
каж
: «Татьянка, прышл
, принесл
вам свой долг в
шэй оддав
вон
жэ: «Як
й?» — «А вот тво
нив
стка, ми шли в ц
ркву, он
дав
й тырус
ну. да,
— каж
, — я ниц н
чэчку не сп
ла. да, — каж
, — я прышл
ей каз
нех
й ей то, шчэ вон
мне заз
нула». А в
на к
а: «хиб
вон
дурная»? — А
вон
чэть: «Я
ниц не
знаю, я
та так пыдным
ла, я пиправл
лыся». «Ты, — каж
— ...»
на на тр
тий дэнь умэрл
. А як бы я нэ перэказ
ла, тоб мо
умэрл
. То вон
мэн
нэм
за то. вон
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от
Иванисик марии Протасьевны, 1900 г. р.
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 183. Як дыт
на з дыт
ною зн
сыцця и одн
щэ пидн
муть, то б
дэ кинч
дуть крыксун
. [Будет все время кричать. заговор от криксунов:] «Крыксун
, вб
в ж
вти ч
боты, ст
ньтэ на выс
кых ворот
х, йд
ть ў бол
та, ў очэрэт
— там вам
спочыв
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. С. А. Бурлуцкая от Олеш
кевич марии Петровны, 1926 г. р.
4в. Приговоры и заговоры — обереги от порчи
№ 184. [насылание зноса:] А вот встрэч
юцэ дви жынк
, с дэтюк
ми. Коб я хоч
тэб
кость зроб
ты, я сво
поднял
так, ци в *н
ньци: «мо
воўчыне, тво
кози
, нех
й мо
моўчыть, а тво
бурч
ть. мо
шчэ за тво
, да мое б
дэ сп
ты, а ей
глава 16
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от Клим
чук Агриппины Андреевны, 1898 г. р.
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 185. От до мен
ид
сос
дка с дит
м и ў мен
дит
, то тр
ба з дит
м в
йти на
и так каз
сец и з
ри то дв
хай рост
шо матерк
мають, то матерк
мають, то хай дет
с. Тхорин Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая от Казимирчук
Одарки Ивановны, 1909 г. р.
4в. Приговоры и заговоры — обереги от порчи
КИЕвСКАЯ ОБЛ.
№ 186. Як стрек
юцца аб
ўх
дыть ў х
ту, у таб
мал
нькее, и у е
мал
нькее [дитя], дак
ньша так
е скат
на, шо, к
жэ, пуд
ме уж
сўа
дит
да к
жэ: «шоб мо
росл
ўысок
а ты закоп
ла сво
глыбок
». дак о тэ дит
тко, он
уж
*марн
е и марн
е, пока не умр
с. Копачи чернобыльского р-на Киевской обл., 1985 г., зап. О. в. Санникова от грищенко
фотиньи Аверковны, 1910 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
4в. Приговоры и заговоры — обереги от порчи
РЕмЯ
АвЕдЕ
ИЯ
ПОРчИ
Порчу, как и сглаз, могут наслать в любое календарное время, однако наи
большее количество ситуаций насылания порчи в полесских материалах связано
двумя праздниками, на которые в Полесье приходятся периоды наибольшей ак
тивности ведьм и колдунов, — Юрьевым днем (днем вмч. георгия Победоносца,
23.04/05.05), в который происходил первый выгон скота, и Иваном Купалой
(Рождеством Иоанна Крестителя, 24.06/07.07), связанным с днем летнего солн
цеворота и семантикой поворотного, пограничного времени, открытого для про
никновения на
землю демонических, потусторонних сил. в единичных случаях
упоминаются канун Крещенья, новый год, осмысляемые как моменты начала но
вого календарного периода, и Троица (зеленые святки) — в полесской мифологии
время прихода на землю русалок и душ умерших. в одном случае опасной назы
вается
также фаза молодого, растущего месяца, связанная с активизацией ведьм.
календаря особо уязвимыми для порчи считались моменты начала любого
Порча
важного дела и
ситуации «перехода» (начало сева, отел скота, закладка нового
дома, свадьба и начало совместной жизни молодых), во время которых легко за
брать символическое благо.
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 187. на Ив
на Куп
ла не дав
ли [ничего из дома], бо есь так
е шо шось д
лали. Як
ють — не да
ть. Або як к
с. мощенка городнянского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
4а. запрет давать из дома вещи взаймы — оберег от порчи
АвЯзывА
ИЕ
узЛОв
КАК
фОРмА
ПОРчИ
См. тексты № 49, 51, 67, 73, 86
веревка с узлами или вредоносные предметы, завязанные в узелок, принадле
жат к числу
покладов
, подбрасываемых жертве с целью порчи. завязывание узла
синонимично замыканию замка (см. мотив
3к. замыкать замок — порча на бес
плодие) и имеет общую с ним семантику закрывания, создания преграды, в данном
случае используемую во зло — чтобы перекрыть жизнь, здоровье, благополучие
того, на кого такие узлы навязаны. Ср. в связи с этим
залом
(глава
) как завязан
ное узлом жито, способное повредить урожаю в поле и самому хозяину этого поля.
чтобы у новобрачных не было детей, в Сербии одному из брачующихся украдкой
завязывали узлы на одежде (Афанасьев 3: 514).
завязывание узлов как форма колдовства относится к числу наиболее древ
— магические
наузы
(узлы) упоминаются в древнерусских рукописях. Ср.
одно
из севернорусских названий колдуна:
наузник
— насылающий порчу с
помощью
наузы —
магического узла (Криничная 2: 13). на Русском Севере известна еще
одна разновидность подобной порчи: под притолоку подкладывают узелок, чтобы
развести супругов (знатки 2016: 64). завязывание узла могло иметь и апотропеи
ческую семантику и совершалось, чтобы, напротив, преградить доступ источнику
зла в охраняемое пространство (Левкиевская 2002: 48—49).
IV.
БЕ
ЕгИ
ОТ
ПО
чИ
АПРЕТ
дАвАТь
Из
дОмА
вЕщИ
взАЙмы

ОБЕРЕг
ОТ
ПОРчИ
в Полесье, как и во всей славянской традиции, повсеместно распространен
запрет давать что-либо из дома взаймы в дни отела домашнего скота и при на
чале
любых важных работ, чтобы с этой вещью не отдать символическое благо
глава 16
(здоровье, благополучие, плодородие, удачу), а особенно — молочность и
вод
ско
та (Плотникова 1999: 14—15). ведьмы, желающие отнять благо, приходят
в такие
дни просить одолжить им спички, соль, закваску для теста и пр. Если хозяйка от
кажет, они стараются незаметно забрать хоть что-то с этого двора
— если им это
удастся, у коровы пропадает молоко, а теленок может погибнуть. запрет давать
что-либо из дома в Полесье распространяется и на другие си
туации, связанные
началом нового дела — началом строительства нового дома, покупкой новой
вещи, началом сева или посадки картошки (см. тексты №
116, 117, 185).
вторая маркированная ситуация, связанная с отказом что-либо давать в долг,
касается практики лечения испорченной коровы и опознания того, кто ее испор
тил: в этих случаях кипятят цедилку, воткнув в нее определенное количество иго
лок или положив сверху нож — человек, который навел порчу, испытывая мучения
от совершаемых магических действий, придет просить что-либо у хозяев. в этом
случае также запрещается давать просимое и предписывается тщательно следить
за тем, чтобы этот человек ничего не забрал с собой, иначе лечение не удастся.
эта практика хорошо известна и за пределами Полесья, особенно на Карпатах:
Покутье, если ведьма испортила корову, варили в молоке, подвешивали на нитке
или другим способом мучили жабу, обнаруженную в хлеве: наславшая порчу жен
щина придет просить что-либо взаймы (Piotrowicz 1907: 227).
в других славянских регионах количество ситуаций, при которых не принято
давать в долг, чтобы не навлечь на себя порчу, было шире, например на Карпатах не
давали в долг на Рождество, иначе у хозяина за год могут отнять достаток в
хозяй
стве («бо би винесли всьо за рiк»; Богатырев 1971: 228).
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 188. Рост
ливаеца кор
ва. [Пришла к хозяйке соседка:] «*Поз
ч мне хл
ба». за
той
хлеб да с х
ты. [мать хозяйки:] «Ид
, забер
хл
ба, бо не б
де молок
». [Пришла к
седке, она не отдает хлеб:] «То позыч мне с
ли». — «Я тебе с
ли не поз
чу, у
кор
ва отел
лась». [Она взяла у соседки спички и быстро ушла. Когда та пришла
ними:] «Отд
й мой хлеб, я отд
м тебе сп
чки». Е так
пор
, так молок
отбир
с. чудель Сарненского р-на житомирской обл., 1984 г., зап. Е. в. Какорина от Примак
Агаты Трофимовны, 1904 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 189. Як тел
тко р
дица, у тэй день нич
го нельз
дав
ть из д
му, к
ли пр
прос
ть, шоб малак
Порча
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. О. Б. заславская.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
АТыКАТь
дОмЕ
КуПАЛьСКИЕ
ТРАвы
ОБЕРЕг
ОТ
ПОРчИ
втыкание в охраняемое пространство (ворота, косяки окон и дверей, крышу
и углы дома и хлева, по периметру своих полей) купальской или троицкой зе
— один из известных способов охраны своего пространства (дома, хлева,
поля) от порчи, особенно в те дни, когда существует наибольшая опасность на
несения такого вреда (ср. мотив:
5н. Купальский венок — оберег от сглаза).
Обрядовая зелень, а также ветки и травы, освященные в разные сакральные даты
(верба на
вербное воскресенье у восточных славян, травы, освященные в празд
ник Божьего Тела, у западных), обладали широким кругом охранительных свойств
и затыкались по границам охраняемого пространства для отвращения разных ви
дов опасности (подборку примеров см. (Левкиевская 2002: 154—155)).
№ 190. [От порчи] на Ивана затык
ють (и)грушку, сушл
нчик» [цветки].
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. И. Б. успенский.
3с. время наведения порчи
№ 191. [чтобы уберечь корову от порчи, затыкают цветы в ворота, а также затыкают
ворота кувшины. это делают на Ивана.]
с. Барбаров мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. И. Б. успенский.
3с. время наведения порчи
РИгОвОРы
зАгОвОРы
ОБЕРЕгИ
ОТ
ПОРчИ
заговоры и приговоры используются в качестве профилактики тех видов пор
чи, которые можно предусмотреть и вовремя обезвредить, что возможно далеко
всегда. К таким видам относится знос (см. комментарий к мотиву
знос
перенос порчи на чужого ребенка), а также отнимание молока у коровы. магические
формулы, произносимые матерями в ситуации зноса, представляют собой компакт
ный корпус мотивов, призванных обезопасить собственного ребенка и перенести
возможный вред на чужого (приговоры при зносе см. (Пз: 83—93)). что касается
вербальных оберегов скота, то они в большинстве своем предохраняют от сглаза
и содержат семантику обезвреживания возможной опасности и нанесения вреда
тому, кто решит сглазить корову (корпус текстов см. (Там же: 446—458)). мотив
«что сзади, то мое, что спереди — то врагам» представлен в полесских материалах
единичным текстом.
глава 16
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 192. [Корову нужно вталкивать в хлев задом и при этом говорить:]
ду [т.е. вымя, молоко], то моё,
х, то ворог
цэ мнэ сам
харка расск
зовала.
с. выступовичи Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. А. Л. Топорков от
Луневской Ефросиньи Алексеевны, 1914 г. р.
V.
БЕзв
ЕжИвА
ИЕ
ИчТОжЕ
ИЕ
ПО
чИ
ОРчу
АхОдИТ
ОБЕзвРЕжИвАЕТ
АхАРь
ПОмОщьЮ
зАгОвОРА
в отличие от сглаза, лечение которого часто совершается средствами «домаш
ней» магии, основными приемами которой владеет любая женщина в традици
онной культуре, обезвреживание порчи требует знания магического специалис
та. Обращение к знахарю требуется прежде всего для того, чтобы он обнаружил
место, где зарыты, спрятаны вредоносные предметы, или для того, чтобы указать
человека, наславшего порчу. несмотря на то что основным способом избавления
от
порчи является заговор, в полесских материалах почти отсутствуют сами тек
таких заговоров, вероятно, потому, что они являются предметом тайного знания
специалиста и не подлежат передаче непосвященным. О самом акте обезврежива
ния порчи с помощью заговора в текстах сообщается описательно: «дед отчитав»,
«шэптун отговорил», «бабушка отворожит», «знахарь пошептал» (корпус лечеб
ных заговоров, помещенных в главе «Порча» в издании (Пз: 134—168), по боль
шей части содержит тексты для излечения сглаза, а не порчи). эта особенность
собранного материала отличает ситуацию избавления от порчи от ситуации лече
ния сглаза, формул избавления от которого записано достаточно много, поскольку
они принадлежат к уровню общеизвестной магии.
некоторые способы избавления от порчи известны в текстах из других ареа
лов. у белорусов для избавления от порчи брали из печи в бане трижды по девять
углей, опускали их в воду и этой водой кропили через решето весь дом со словами:
«Как эта вода не задерживается в решете, так пусть перелоги и все зло не удержат
ся в доме» (запольский 1890: 71).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 193. Прим
рно полож
лы п
д х
ту [яйцо]. Еслы найдёш яйц
лы х
ты чы на печ
и зн
эш шо то нэ тво
, тр
ба донэст
до тог
ка, шоб одговор
л, е так
э б
буш
ка шо пош
го нэ б
дэ шк
Порча
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. А. Плотникова.
1б. название действий по избавлению от порчи
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
№ 194. чэрнокн
жнык угад
е по кн
жкэ, всё на кн
жкэ узн
е, [скажет, какой] чолов
врэд зд
лал. Обрат
рэ — одгов
ривае на той кн
жкэ, и всё пройдёт.
с. Ковнятин Пинского р-на Брестской обл., 1981 г., зап. А. ф. Строев от Линкевич Ага
фьи федоровны, 1914 г. р.
.5. Колдун изучает книгу черной магии
1б. название действий по избавлению от порчи
№ 195. да зроб
ў [колдун], шчо на е
нах
дили неч
сти да е
душ
ли, требуш
ли, он
ла у ноч
. По знахор
здили, скрузь
здили, и р
ды не дал
. Ўзяў да одроб
ў,
шчо она уж
— не бул
го.
с. Радчицк Столинского р-на Брестской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Бондарчук
Прасковьи Потаповны, 1900 г. р.
1б. название действий по избавлению от порчи
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 196. [Поклад
— предметы, подбрасываемые с целью порчи.]
тые поклад
ми рук
ми не бер
ць. [Информантка рассказала, что однажды обнаружила у своих во
рот] две сьв
чки-недог
рки: одн
по одн
ст
рону пудвор
тницы, друг
я — по друг
[Она сразу поняла, что это поклад
, что свечки с «м
глиц», т. е. с кладбища, и специ
ально подброшены. И вот:] п
ред уш
сьцем я их употреб
ла, занесл
к одном
чолов
ку, то я й не знаю, дзе он и дзеў. И што ву д
маеце — што одн
жонка попос
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. С. м. Толстая от шур
Соломеи Сазоновны, 1896 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5е. запрет прикасаться к порче
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 197. Кол
сь у нас бул
так, шчэ я был
д
вкою, то було дви йийц
. Кол
м
тэр
ла до тых йий
ц — тр
тта лиж
ть, вуж
он
догад
ласа, шо там шось на пог
Там к
ры не сид
ли. ну и вон
нэ чэп
э. И на коб
лу с
ли и пой
хали. А там был
тька т
тка, т
жэ к
ка зн
хорка, но вон
пог
нэ нэ роб
ла. до нэй воз
ли, як
хтуру. И вон
каз
ла: «Ид
тэ, забэр
те ёг
, да г
лой рук
й не бер
те, як
й тр
кой». Прий
хали, забр
ли тэй
йцэ, повэзл
до тэй б
бе, а б
ба ўжэ с тым зн
хором
глава 16
лась. вон
ла з б
тьком на кон
, да пой
хала до т
го знахора. А той зн
хор ска
л: «это б в
ша кор
ва до в
чэра сд
хла. это вон
на кор
ву зроб
ла». И сказ
нка. К
жэ: «вот она з
втра пр
дет до вас р
ненько за кв
сом, но не дав
и вон
— так
бра ж
нка, сус
дка так
бра. но вон
не д
ли. — «Ой,
Сус
нночка,
— к
жэ, — дай кв
су». — А вона к
жэ: «у мэн
нем
э». — «да ты ка
ла, шо в *д
жцэ есть!» — «А ўжэ нем
э, ды я хлиб пикл
, ды ним
э». Пришл
зноў прих
дить, не да
ть ей. Поход
ла, поход
ла — зноў прих
дить. Але вин каз
ў,
хор, як пр
деть тр
тий раз, то возьм
и бей! «Бей, — к
жэ, —
бо вод
й обл
тад
вон
прих
дить тр
тий раз, мо
ба ст
ла пл
кати и ей каз
ти: «Ты бесс
вес
на, я и
ла, шо ты така пог
на сус
дка. А на шо тэй
йца подк
нула? да шоб тебе
ло!» да баба вз
ла кв
рту вод
да на ей вод
. А як бы м
ти забр
ла тые
йцэ, то бы
ша кор
ва до в
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от Ива
нисик марии Протасьевны, 1900 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
4а. запрет давать из дома вещи взаймы — оберег от порчи
5е. запрет прикасаться к порче
5н. Тот, кто наслал порчу, обязательно приходит, когда порчу уничтожают
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 198. у нас сус
д был. Бог
тый. А коров
ли так
здор
вы! А ём
хтось зроб
хоз
йка ж
рица. А вин сил, пой
хал до него, до зн
хора, што на вл
сивцах. Прив
тог
зн
хора. да к
жэ: «ход
мо, повеч
раем». А вин, зн
хорь, к
жэ: «не. ход
мо упе
д ў хлева. Поб
чимэ». Приш
ў в тэй хлеў, стал на дв
рах, перэхрэст
ўса, помол
са, да к
жэ: « Иди в тэй кут
к, да поб
чиш, хто тоби зроб
ў». Як он прийш
ў ў тэй
куток, а та Катэр
на, што и мне зроб
ла, сто
ть г
ла при сор
чки и к
сы роспуст
ла. А
вин до тыго зн
хора ўтик, вин д
мае, можэ тэ штэ лих
й, м
жэ вин напуст
него. А
вин к
жэ: «не бийсь нич
го». А ей к
жэ: «вых
дь сюд
, до м
не, да мен
чыш такэ роб
ты». Он
ид
до нег
. А у нэй к
сы б
ли так
ўги да ч
рни. Ид
жэ: «ну,
больш б
дэш так
роб
ти?» Она пр
сица, да до рук ёго хват
еца цело
ти. Он
жэ: «мен
не цэл
й, цел
й хоз
ина. на шо ты так
роб
ла?» ну, зн
хор цэй
ту, а вин ей заб
ў так, бо д
мал, жэ вон
умр
с. Любязь Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. в. И. харитонова от Ива
нисик марии Протасьевны, 1900 г. р.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
5н. Тот, кто наслал порчу, обязательно приходит, когда порчу уничтожают
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 199. Сын был. Юн паш
ў у ба
рины, дак пришыв
ли *кв
тки — ус
м кр
— б
лу, з в
ску. И забал
л. Тр
ба да вар
хать. у нас тут был
, дак вс
уга
дывала. вар
жыть вар
жка и кажэ: ты был у камп
нии, дак ус
м приш
ли красные
Порча
тки, а теб
— б
лу. Таб
утвар
ли на сим гад
ў. О, таб
й малад
е д
ўки. ну, тр
уж
ца. Так
я нашл
сь. Павезл
яг
ў м
хлатин. запис
лись. И прив
зить ён
сту да д
му. дак на раб
ту не хад
л д
вго. А пат
м уж
ач
мел, уж
дить на
ту. И ж
нка х
дить [через семь лет].
с. Плехов черниговского р-на черниговской обл., 1980 г., зап. С. м. Толстая от г.
шохи,
1904 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
ОРчу
СжИгАЮТ
зАПРЕТ
СжИгАТь
ПОРчу
Сжигание вредоносных или, напротив, сакральных предметов — универсаль
ный способ их уничтожения в славянской магической практике. в полесской тра
диции так поступали с другими разновидностями порчи (ср. мотивы
4б. хозяин
поля сам вырывает, сжигает залом;
3е. Колтун отрезают и сжигают в чистый
четверг). Предметы, которые являются источником порчи, как и залом, обычно сжи
гают на
перекрестке, на костре из осиновых однолетних прутьев (выросших в
тече
ние последнего года) — таким же способом уничтожался и залом (ср.,
част
ности,
текст № 283 из главы
залом). важно, что вредоносные предметы в большинстве
случаев предписывается сжигать на перекрестке, т. е. в пространстве, предназначен
ном для магических практик, куда принято выбрасывать опасные предметы (напри
мер, одежду больного). запрет на сжигание источника порчи относится к
ситуации,
когда его пытались сжечь в домашней печи (тексты №
89 из Брянской обл. и №
141
из гомельской обл.). Еще в одном тексте (№ 203) подчеркивается, что сжигать по
добные предметы следует перед печью, а не в самой печи. этот способ уничтоже
ния известен в других славянских ареалах, например в Архангельской обл. сжигали
подложенную в дом порчу (знатки 2016: 64, 80, 167—168), правда, там это делали
в своей печи. в севернорусской медицинской магии змею, сваренную для приго
товления снадобья, не выбрасывали, но непременно сжигали (цейтлин 1912: 164).
в одной из быличек старообрядцев Литвы в
печке сожгли мыло, подброшенное
колдуньей в корыто для питья лошадей, — сразу после этого колдунья стала долго
мучительно умирать (новиков 2009: 302).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 200. Ў хл
в прын
сять [какую-нибудь вещь], начын
ють накыд
ты *чухмар
. Ид
[те, кому они накинули,] до люд
й, шо м
гуть одроб
ты. [Те советуют:] «шук
й, м
дэ загов
чко на как
ю бэд
лують йег
мом пошл
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. Т. в. Козак.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
глава 16
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 201. Був
ло пудкид
ли того яйц
, бер
ку, печь ўкину да й сгор
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. Л. Топорков от шур
марии Ивановны, 1916 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
№ 202. [наведение порчи. Снятие порчи. Поклад.] Пошл
я ў лес. Покорм
ла кабан
ў лес, ўупуск
ла кабан
— нич
го не был
. Кор
ўа пошл
стицца. А я при
ходж
из л
су — от так
ком
к ш
рсти, як к
нская, ў
лосу такого. И так ўот на двер
почап
лось, п
дало и клуб
к уп
ў и почап
ўса. ну я, праўда, ўзял
с за той клуб
прилятеть той клубок не прилят
ть, а т
лько
то яго хто-то принёс. ну я за клубк
того. И тут ўот жыл
ншчына стар
, я за е
и каж
: «Б
бо, што мне
то зр
блено?»
Ана ка: «это тоб
зр
блено, это пог
но д
ло. Тр
ба яго спал
ть. Оно ок
жэцца. Оно
тоб
роб
ло, штобы скот
на тво
проп
ла. А я спал
, то оно пок
жэцца хто-небудь,
цца». От он
ўзял
тее спал
ла, ц
ряз нед
ль две — я глянула, леж
ть бум
ка так
ра, *сгорн
на и полотн
и шнур
к так
сгорнен
. И бом
жкой обкр
Тожэ. Я за
то — тожэ ўзял
. Боўш не прошл
, як недиля. Я приходж
— лежыть,
заходж
да и каж
ёй. Ана ка: «зн
еш што, я таб
науч
: ты зроб
». К
жэ: «возьм
мого в
за, в
ўезь да ид
налом
й однол
ткоў, да т
льки так налом
й, не к соб
, а туд
от
так начин
ть и лом
ть [от себя], — к
жэ, — налом
и насуш
». От, я насуш
ла од
нол
ткоў и даў
й пал
ть. Бо это, к
жэ, он
бить одн
, это он
на три шт
ки худ
робить, три шт
ки худоби пол
жэно. А я: «што ж, кажу, роб
ть, б
бо?» — Ан
«Посуш
тые однолетки и
тее збер
и переверн
слонку у печ
на ту сторону
нца у п
рўу няд
лю (от скажем, сягодня молод
к, а з
ўтра б
де няд
ля), возьм
за мого, в
зь да перевярн
да й
то колес
ўс
пь яг
сюд
. И наз
д крутн
яго
три раз, и каж
: «што ты дум
ла мне, хай оно ст
не тоб
». То пр
ўда. И каб
н издох,
кор
ўа здохла, а у мен
ничого. Ўсе, сл
ўа Богу, обышл
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от жогло
федосьи Прокофьевны, 1915 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь спомощью заговора
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 203.
р чолов
к, он
[колдунья] пошл
туд
, где *трун
роб
ть да п
лять т
*тр
ски. И роб
ли у нас хрэст
из д
ба и с того д
ба ср
заны с хрест
от так
кус
вненько, и ўзял
и с
пала той ў
голь и тоў ў
голь и той п
пел да принясл
до д
му.
[Колдунья подбросила все это рассказчице, та долго болела.] А чолов
к у под
ў, што ўотр
зано с хрэст
. Я его [эту шматку] забр
ла да ў
несла на ў
лицу да
люд
м показ
ла, да каж
: «ну, д
брые люди, хто мне полож
ў вот
ти, буде п
Порча
раз наўсегд
и не з
емай тад
у мен
». Принясл
я его, полож
ла да накр
ла, леж
у мен
, леж
ло, а у п
рвую нед
лю смал
ли до с
нца — то е
як крутн
ло, то он
и сег
, так и н
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от шур
Соломеи Сазоновны, 1896 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 204. К
жуць, п
клады. А ци то к
ры там подняс
ць, т
я п
клады, ци то хто па
жыць. найшла п
клада! А што ты найшл
там? Яйц
пад х
той там ци за х
той ци
там на карт
шка. Яйц
ляж
ць, кирп
ч ляж
ць, хл
ба кус
чак ляж
ць. А для чог
каторыя к
жуць нясц
того п
клада н
ччу на раст
ни [перекресток], да закоп
каторые к
жуць — спал
ць п
рад п
ччу, шоб вр
де нич
го не прыст
ло. П
ччу [не в печи]. А на раст
ни ў двэн
ццаць часоў тр
ба зан
сци. А спал
ць, шоб
там
, хто зраб
ў, яму атв
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. н. П. Антропов.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5г. Порчу выносят на дорогу/перекресток
5м. Порчу закапывают в землю
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 205. [Предметы, которые подкладывали с целью наведения порчи в огород, под или
за дом, назывались «п
дклады» — яйцо, кирпич, кусочек хлеба. Подклады надо было
в полночь закопать на перекрестке или же сжечь — не в печи, а перед печью, чтобы
вернуть порчу тому, кто ее наводил.]
с. махновичи мозырского р-на гомельской обл., 1992 г., зап. н. П. Антропов от Ко
ноплич Т. И., 1907 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5г. Порчу выносят на дорогу/перекресток
5м. Порчу закапывают в землю
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
№ 206. Яйц
подкл
дувають у с
лишчах. хто де н
йде, то к
жуть: п
дклад. От, ид
нибуть под вугл
м н
йдете чы де-нибуть зак
От, коп
еш карт
шку, чы шо,
пуеш ц
лэ яйц
. От, к
жэ, я ў себ
яйц
найшл
, ци там шчэ што друг
е, р
ную вс
чыну — и к
сы зарыв
ють, и к
стки. Если кому-то надо зроб
ть зло, дак надо
што-то там ў ёг
во двор
зд
лать. вот и сов
тують ужэ, што занес
на меж
и спал
[подклад], на меж
обяз
тельно. Разлаж
ог
ньчык и спал
ёг
. хто це ж як
е зло
бить чолов
ку, дак ён жэ выгов
рувае на ём [произносит злопожелания] и подкла
е. К
жуть, у мен
клад подкл
деный — зн
чыть, я яйц
найшл
, да от, што-то чы
з кор
вою — кор
ва бол
е — чы з чолов
ком — бол
е што-то. вот ид
ужэ знах
рку
глава 16
ть, [и она] ўгад
ла: от, у цеб
, ка, там ид
погляд
, ў цеб
зак
пано. От, пошл

вда, зак
ну, от як ён м
жэ знать, вы скаж
с. Кочищи Ельского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. И. А. морозов от Крючко нины
Алексеевны, 1929 г. р.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3а. Порчу наводят словом (заговорами, заклинаниями)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 207. Прыйшл
сус
дка п
рэд зэл
нымы св
ткамы, на тыд
нь попэр
д и прынэс
яйц
. И сто
ла [миска], взял
вылев
е тэ яйц
. «Ой, як
хор
шэ», — гов
рыть.
шкарл
пку мэн
жыть. [дед говорит:] «дав
й спал
м». взял
нула [в огонь].
Як той вог
нь б
хнув, ч
рный дым, то пон
сло в лис. То вон
на др
гый дэнь зайш
. — «Ой,
як мэнэ пэчэ в грудех». Сам
б
чыла, як вон
ход
ла в тэ в
гнысько
тыся. на др
гый дэнь прын
сла м
шчыну гор
ху, то г
рэ, гор
х. — н
тэ, зва
тэ соби. — А
шо ты мэн
так пудн
сыш, шо ты мэни бовтун
прынэсла. — натэ,
звар
тэ горох. вона забралася и пишл
. мол
ся Богу сорок раз, або «Отчэ наш»
«Богородицю».
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
3с. время наведения порчи
5н. Тот, кто наслал порчу, обязательно приходит, когда порчу уничтожают
5о. Порчу вылечивают спомощью молитвы
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
чЕРнИгОвСКАЯ ОБЛ.
№ 208. з
витки. хто на каг
сэрд
ты, завив
е, набэрэ жм
ньку и зав
жэ. жать не нада,
ба спал
ть. Свэкр
ха был
и знэнав
дэла нев
стку, отвэзл
ей пад
шку, а в той па
шке шо бул
! шэпт
н к
же: Привэзл
тэб
пад
шка? — Прывэзл
. — Ты лэж
ней? — Лэж
ла. — При
дь до д
ма, распар
и паб
ч, шо в тэй пад
шцэ. А там
витка
— ў
злык пшэн
в тэй пад
шцэ. «Ты спал
и пад
шку, и пшын
». Спал
стка и жыв
ха пом
рла.
с. дягова менского р-на черниговской обл., 1985 г., зап. А. Строй от Бурки Анисьи
варламовны, 1909 г. р.
1а. название действий по насыланию порчи
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
Порча
ОРчу
выСушИвАЮТ
ПЕч
ОЙ
ТРуБЕ
залом высушивают в печной трубе/замазывают в печь
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 209. Есьли ейц
найд
ш, к
жут, на крыжэв
ю дор
гу вын
сити, и т
м на коле
вы
ты. А т
, к
ут, в *к
мень в
шалы кол
сь, хоп т
м вон
хло. Так он
м и вис
и сеч
сят, не выкид
ют.
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. м. И. Серебряная.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5г. Порчу выносят на дорогу/перекресток
№ 210. знахор
йца загов
рывають и пудкид
ють пуд сар
й, в сар
й, пудгрыб
ють
пуд т
ю. это д
лають теб
или шоб кор
ва молок
нэ дав
ла. нельзя
[их] в р
ки брать.
ли зак
пывають. нэс
ть пал
ть или на крыжов
ю дор
ли на в
ду, шоб
всё т
е потэкл
з вод
ю. [Или:] Т
е яйц
бэр
ть в тр
пку и в
шають в *к
мын. ну,
рно т
е яйц
шоб там купт
лось и шоб ем
хо б
ло — том
, хто теб
пл
хо
хот
л зд
лать.
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. А. в. гура от Крестовской
Евдокии максимовны, 1928 г. р., и Крестовского Ивана викторовича.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3а. Порчу наводят словами (заговорами, заклинаниями)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5е. запрет прикасаться к порче
5ж. Порчу бросают в текучую воду
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
ОРчу
вы
ОСЯТ
дОРОгу
ПЕРЕКРЕСТОК
4з. залом выбрасывают на дорогу/перекресток
Перекресток, как двойное пограничье (место пересечения двух и больше дорог),
а следовательно, опасное, «нечистое» место, является локусом контакта с потусто
ронним миром, с которым связано множество магических практик. в Полесье, как
и во всей славянской традиции, на перекресток выносят всевозможные опасные,
вредоносные и просто негодные предметы, подлежащие уничтожению, для удале
ния их из «своего», человеческого, в «иное» пространство: предметы, оставшиеся
от обмывания покойника, вещи больных людей; выливают воду, оставшуюся от
ку
пания больного ребенка (Плотникова 2002: 4—6). Поэтому оставление (сжигание,
закапывание) на перекрестке предметов порчи, в том числе и залома, является одним
из универсальных способов ее уничтожения. в Архангельской обл. предписывалось
выбрасывать порчу на перекресток, где сходятся три дороги (знатки 2016: 77).
глава 16
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 211. От, то бул
у мог
ма. за од
н т
ждэнь ў ёг
проп
лы чэт
ры кор
вы и
зду
ла кон
га. И вин пош
ў до зн
хора. И зн
хор ём
показ
ў ус
ў *л
строви. И к
мови: «шук
й ў сэб
ў хлив
, там у тэб
шо-то йе так
е». вин пры
хаў дод
му,
ў ў хлиў. И ужэ нах
дылы ў ег
ў хлив
ў меш
чку яйц
сух
е, як
сь к
сточка,
есь вол
сья и там чы з
ячья, чы кош
ча л
па так
. То ўсё был
заткн
но ўв
рху
. И зн
хор ём
каз
ў вын
сты ус
то на в
лкы — рук
мы, к
жэ, нэ бэр
— зай
на крыж
ву дор
гу и ужэ спал
ты, — то вон
пр
йдэ, т
я люд
на, шо то зроб
И ужэ прышл
т
я люд
на, и вон
з
раз зд
хла. Спэч
е
што-то, вин жэ спал
ў тэй
чэк, ну, и е
с. Кривляны жабинковского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. Т. А. Агапкина.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. Порчу находит, обезвреживает знахарь с помощью заговора
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
5е. запрет прикасаться к порче
№ 212. Як як
й чарод
й шо зр
бить, под х
ту подл
жыть, возьм
он
чи и смет
см
ў них. Снес
на крыжов
гу и спал
с. мокраны малоритского р-на Брестской обл., 1982 г., зап. Л. г. Александрова от
горольчук Евдокии Ясоновны, 1912 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
№ 213. Й
слы нэ д
й Бог нэш
сье, нэс
шо нэ тво
, потк
нёнойе в д
ме, в
крыжов
гу.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. А. в. Тер-Аванесова.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 214. [Поклад
и все, чем наводят порчу (заломы, завитки и т. п.), сжигают на «разы
ходных дорогах» на ос
новых однолетних прутьях. Т. К. Козаченко рассказала об одной
женщине, которая «приробл
ла». Она всюду что-то «застырк
ла». Информантка взяла]
то ўсё [чем «приробляли»] и отн
сла на разух
дные дор
ги. Там я налом
ла однол
коў з ос
ны, на разых
дных дор
гах. Там шчэ так
е три сл
вы я сказ
ла. Специ
льное.
Три сл
вы. И я его запал
ла. И от он
ли, што он
чуць ўся
не згор
ла там, д
ма,
обгор
ла на ей там д
ма одз
жа ўся. И чуць сам
не згор
ла. Ос
вуе однол
тки —
то
кее так
е уж
[т. е. употребляют, чтобы обезвредить порчу].
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. С. м. Толстая от Коза
ченко Текли Карповны, 1913 г. р.
Порча
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 215. Тут ж
нка жыл
по сус
дству, то в нэи д
чка вм
рла, кур
вы вп
лы, д
жэ бул
сна. А йшло дв
е люд
й, нэ м
лы, шо й
сты, и зайшл
до н
и. [женщина по
жаловалась на судьбу, и одна из гостей посоветовала:] «Бэр
ть гор
дныка [лопату]
коп
йтэ на вугл
ты». И вона зач
ла коп
ты и в
копала запл
тэну к
су з мэрц
сти, и ч
рэп, з
бы. Тод
пишл
на пэрэхр
стя и до сх
ду с
нця спал
ла. видт
ий и худ
ба вэл
ты бул
с. Красностав владимир-волынского р-на волынской обл., 1986 г., зап. г. С. найдин от
Лукашок Ольги микитичны, 1923 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. знахарь находит и обезвреживает порчу с помощью заговора
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
№ 216. [Одна женщина подкинула другой в сарай 9 крашенок — «знахаров
нашедшая эти яйца закопала их там, где «крыж
юцця дор
ги», на «крыжовой дор
зе».] И та ж
нка, шо ей пакл
ла, вон
помёрла.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. г. И. Берестнев от Тара
Евдокии Степановны, 1932 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5м. Порчу закапывают в землю
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 217. на перехрёсток ўсе к
дали, ўсяко л
хо на перехрёсток вын
сица, там бэр
жно сто
ть штоб л
хо не перек
нулось. зб
ку ўстань.
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г. зап. Е. г. демьянова от григорчук
Лидии Карповны, 1922 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 218. То зроб
лося, шо не могл
загн
ть у хлив е
[корову]. Ст
лько люд
й пр
йдэ,
та вон
ўс
равн
не заг
нут. уж
кось вон
нуть, то вон
льми рэв
. То моя
тка ўзял
да ст
ла як раз п
рид пор
гом, дэ вон
пэрэступ
е пор
г у хлив. То як ст
ла коп
ть, то
т так
го миш
чка в
копала. Так
ю торб
нку. А у той торб
нке то, шо ви
глава 16
ни х
шьте. И пич
на, и зэрн
на, и ўс
ке, и з г
да шк
рка, и ўсэ. мо
тка покл
кала
сво
бу, то та б
ба развьяз
ла да так пок
зувала нам, бо нам же ж не м
жно бул
развьяз
ти. Сохр
нь г
споди. То вон
ту торб
нку да ўзял
да зан
сла на расх
ги. То вон
сла да закоп
ла там, на расх
дних дор
гах. А уж
на др
ги день,
то симь баб пошепт
ло той кор
ви, да й пошл
у хлив пр
сто. А то ни м
жно ни за
благ
е загн
ть бул
. ну то ўжэ та сатан
зроб
ла, да прин
сла, да закоп
ла п
рид по
гом, шоб худ
с. Курчица новоград-волынского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. м. н. Толстая от
Сукач Ефимии марковны, 1903 г. р.
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
5е. запрет прикасаться к порче
5м. Порчу закапывают в землю
№ 219. [могильным рушником, т.е. рушником, повешенным на могильном кресте, ле
чат бородавки, обтирают вымя коровы. Такие рушники, снятые с креста (их снимают
заменяют новыми на Проводы), использовались и для наведения порчи.] Кор
ви в
ти натир
ла рушник
м з мог
лы. Бор
даўки натир
ють рушник
м з м
ртвого м
ста.
[Однажды на свадьбе обнаружили за печью целую корзину таких снятых с крестов
рушников.] Из *м
гилок т
е тр
пки. хот
ли шось прироб
ть, шоб ўся симл
проп
ны [невесты]. Озьм
их да де на перекрёсток.
с. Тхорин [Листвин] Овручского р-на житомирской обл., 1981 г., зап. С. м. Толстая.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
БРЯнСКАЯ ОБЛ.
№ 220. Болели ў мен
ги. Пошл
я ворож
ть, и сказ
ли: «у теб
зал
м ў пад
и в
трусила так
х т
лстых две трав
ны, зол
и тр
пку. И ход
ла к д
ду, а дед
нуў на хрест
, на *р
станьках, и сказ
ў, што ты абайд
сся. даў мне вод
, моч
с. Семцы Почепского р-на Брянской обл., 1982 г., зап. м. И. Серебряная от недостоевой
Евдокии федотовны, 1900 г. р.
1а. названия действий по насыланию порчи
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5а. знахарь находит и обезвреживает порчу с помощью заговора
Порча
ОРчу
БРОСАЮТ
АОТмАшь
ПЕРЕБРАСывАЮТ
чЕРЕз
дОм
Одним из универсальных способов избавления от порчи (как и от других
магических и демонических предметов) является отбрасывание источника порчи
движением наотмашь, т. е. от себя, в левую внешнюю сторону (ср. бел.
наодлиў
‘наотмашь’), имеющим отгонную семантику. Предмет, на который
наведена порча, выбрасывают наотмашь (знатки 2016: 68). в западном Полесье,
чтобы предотвратить возможный вред семье со стороны самоубийцы, после его
похорон угли и пепел из печки выбрасывали на улицу наотмашь, чтобы засы
пать глаза опасному покойнику: «в
гли на в
тлег [наотмашь] трэба выкидать на
двор» (с. Туховичи Ляховичского р-на Брестской обл.). в западной галиции ве
рили, что если на Ивана Купалу скосить траву, держа косу от себя, то такая трава
послужит оберегом скота от сглаза (зубрицький 1909: 47). для обезвреживания
нечистой силы часть практиковалось битье левой рукой наотмашь (Левкиевская
2002: 128).
движение наотмашь амбивалентно: оно используется в качестве способа пере
мещения в пространстве магических предметов как с благой целью (для избавле
ния от порчи), так и с вредоносной — для ее насылания. в частности, чтобы испор
тить кому-либо сад или пасеку, на украинских Карпатах применяли следующий
способ: на Благовещенье до восхода солнца мололи левой рукой наотмашь муку
и, двигаясь против солнца, обсыпали ею тот объект, который хотели испортить,
сад, лес, пасеку или хлев; в результате сад или лес засохнут, а пчелы или скот пере
станут вестись. хозяин, которому наслали такую порчу, может ее отвернуть, если
на следующее Благовещенье проделает то же самое, но смолов муку правой рукой
и рассыпав ее посолонь (гнатюк 1912: 211).
Перебрасывание через крышу дома магических предметов в Полесье амбива
лентно по своей семантике: оно может совершаться как для насылания порчи (че
рез крышу перебрасывают сухие веники-
деркачи
, чтобы супруги дрались между
собой), так и для избавления от опасных вещей. Такой способ отправления опас
ности за
пределы своего пространства широко практикуется в карпатской тра
диции, в частности для избавления от яйца-
зноска
, из которого в этой традиции
выводили демона-обогатителя, приносившего своему хозяину богатство. Тот, кто
хотел иметь такого демона (поскольку за это он должен после смерти отдать ему
свою душу), он должен был такое яйцо перебросить через крышу дома (гнатюк
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 221. Як хто п
дкладу поклад
[вредоносные предметы], дак то, як уб
чиш — на р
стани н
сять. *на
длиў от себ
даеш и к
жеш: «хай неч
стые в
зьмут, хай кач
ють
[того, кто подбросил «подклад»]!»
глава 16
с. Костюковичи мозырского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Л. м. Ивлева от
Пивоваровой Ольги Яковлевны, 1903 г. р.
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
5г. Порчу выносят на дорогу/перекресток
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
АПРЕТ
ПРИКАСАТьСЯ
ПОРчЕ
См. № 49, 74, 88—91, 102, 107, 196, 197, 210, 211, 218, 226
Поскольку действие порчи основано на контактной магии, повсеместно суще
ствует запрет дотрагиваться до вредоносных предметов голой рукой, поскольку
она открыта для контакта и внешнего воздействия, и на человека, взявшего пред
мет порчи непокрытой рукой, может перейти зло, задуманное тем, кто эту порчу
подбросил. Источник порчи предписывается брать и переносить, закрыв руку
тряпкой, горстью соломы, подбирать порчу лопатой и пр. в некоторых случаях
до предметов порчи вообще не дотрагивались, оставляя их лежать на том месте,
где они были обнаружены, если только это не было внутренним пространством
дома или хлева — оттуда порчу выносили с соблюдением указанных предосто
рожностей.
ОРчу
БРОСАЮТ
ТЕКучуЮ
вОду
Пускание вредоносных или, напротив, сакральных предметов по текучей воде

один из универсальных в славянской традиции способов их захоронения и
символи
ческой отправки в «иной» мир. Ср. пускание по воде старых икон и богослужебных
книг, а в древней Руси — языческих идолов (успенский 1982: 185
186), остатков
ритуальной пищи: высохших прософор (харузин 1889: 22), скорлупы пасхальных
яиц (литературу по теме см. (успенский 1982: 96)), остатков обрядовой курицы
«троецыплятницы» (зеленин 1994: 114
115), стружек, оставшихся от изготовления
гроба (Афанасьев 1: 579), обрезков ногтей и волос, оставшихся после расчесывания
(с.-рус. (харузин 1889: 22)). в быличке из Архангельской обл. в реку, на текучую
воду, бросили свадебное платье новобрачной, на которое была наведена порча, со
проводив это приговором: «С людей пришла, на людей поди», чтобы порча уплыла
по реке (знатки 2016: 62
63). См. также комментарии к мотивам:
залом броса
ют в воду;
3з. Отрезанный колтун уничтожают, бросая в текучую воду.
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 222. у мэн
чка, шо йеё зд
лал хто-то так, сп
хла. Прих
дэ до мэн
чолов
к.
«ви, д
дэтку, — каж
, — х
дытэ по св
ту скрюзь, [быть может, знаете, как ей
Порча
помоч
ь]». в
н к
жэ: «Ты был
на в
чор ход
ла, тэб
там изр
но». Поговор
л,
дал вод
чку с
угл
м. И жар
нку к
нуў, тр
шт
кы. «Ид
, — к
жэ, — на бэг
чу
ду, дэ рюў. От сэб
кыд
й и сохран
г ни с к
м нэ говори». [Рассказчица так
сделала.] Прыхождьж
уж
хчэ.
с. Радеж малоритского р-на Брестской обл., 1986 г., зап. н. Р. добрушина.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
5а. знахарь находит и обезвреживает порчу с помощью заговора
5д. Порчу бросают наотмашь, перебрасывают через дом
ОРчу
выБРАСывАЮТ
в полесских материалах содержится всего несколько свидетельств того, что
порчу просто выносят подальше от собственного пространства и выбрасывают,
не совершая ее ритуального уничтожения. Очевидно, это свидетельствует о не
достаточном знании рассказчиками традиции, поскольку обычное выбрасывание
вредоносного предмета, без совершения над ним необходимых обезвреживающих
действий, не уничтожает его вредоносной силы.
ОРчу
КЛАдуТ
ПОд
КАКОЙ
ЛИБО
ПРЕдмЕТ
в имеющихся материалах есть одно свидетельство уничтожения порчи через
подкладывание вредоносного предмета под кирпич. в славянской лечебной магии
место под камнем связано с потусторонним миром, под камень отправляют болез
ни: подкладывают бородавки (кашуб. (Sychta 2: 125)), одежду испорченного чело
века (пол.) или рубашку больного эпилепсией (ю.-слав., чеш.), чтобы прекратить
болезнь (Левкиевская, Толстая 1999: 452
453). См. также комментарий к моти
вам:
4г. залом подкладывают под какой-либо предмет;
3л. Отрезанный колтун
подкладывают под какой-либо предмет.
КАЛужСКАЯ ОБЛ.
№ 223. Петуш
ное яйц
кл
ли под кирп
ч, чт
бы сп
ртилось. Он
заколд
ванное.
дьма подбр
с. жерелёво Куйбышевского р-на Калужской обл. зап. Ю. И. Сивак в 1985 г. от Блиновой
Пелагеи Киреевны, 1907 г. р.
2а. Порчу насылает ведьма, колдун, «знающий»
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
глава 16
ОРчу
ОБЕзвРЕжИвАЮТ
СвЯТОЙ
вОдОЙ
Освящение повсеместно практикуется для избавления от каких-либо опасных
и вредоносных явлений или их профилактики. Святая вода, как и другие освя
щенные предметы, является универсальным оберегом, а в народной медицине —
средством лечения всех заболеваний, полученных магическим путем, особенно
обезвреживания порчи и сглаза (Левкиевская 2004е: 564). Святой водой обмывают
испорченную корову, окропляют хлев, обмывают себе грудь и лицо. Окропление
святой водой испорченного пространства имеет очистительный характер: что
бы обезвредить дом, испорченный строителями, святую воду выливали в крас
ный угол. См. также комментарий к мотиву
7в. Освященные предметы, святая
вода
— лечение сглаза.
жИТОмИРСКАЯ ОБЛ.
№ 224. [Строители навели порчу, и когда начали освящать дом, то с одной стороны
свечи горели быстрее в 3 раза, чем с других сторон, т. е. сгорело 3 свечи вместо одной
за то же время. чтобы избавиться от порчи, лили освященную воду с внешней сторо
ны красного угла.] Тр
тью засвэт
ли, то м
сто пог
но. на п
куть в
ду свящ
ну л
угол].
с. червона волока (новая Рудня) Лугинского р-на житомирской обл., 1984 г., зап.
Лесина от Бычковской Оксаны Ивановны, 1919 г. р.
3ж. Строители при закладке дома наводят порчу на дом или человека
ОРчА
ОБЕзвРЕжИвАЕТСЯ
КРЕСТОм
Крест, как главный символ христианства, является наиболее мощным и уни
версальным средством обезреживания любых форм магии и ее вредоносных по
следствий (Левкиевская 1999д: 260—262). в апотропеической практике для этой
цели употребляется не только сам крест и каноническое совершение крестного
знамения, но и различные неканонические формы закрещивания (например, изме
рение крест-накрест). в частности, в случае остановки свадебного поезда с помо
щью горохового стручка, чтобы снять воздействие порчи и дать возможность ло
шадям двигаться дальше, нужно горошинами из этого стручка выложить на дороге
крест. Подобного рода закрещивания широко используются в народной медицине.
например, в Архангельской обл. для излечения испорченного ребенка его темя
кресообразно посыпают солью (знатки 2016: 58). См. также комментарий к
моти
ву:
7с. Перелезать, измерять накрест — лечение сглаза.
Порча
ОРчу
зАКАПывАЮТ
зЕмЛЮ
закапывание в землю вредоносных или сакральных предметов является одним
из универсальных способов их ритуального уничтожения, синонимичным пуска
нию по воде, сжиганию: у восточных славян в землю закапывают скорлупу пас
хальных яиц и кости пасхального поросенка, а также остатки обрядовой курицы
«троецыплятницы», если нет возможности бросить их в воду (зеленин 1904: 124).
в тексте из гомельской обл. полотно, с которым была наведена порча на корову,
знахарь рекомендует закопать в сенях, т. е. в месте при входе в жилую часть дома,
по которому всех ходят. это может иметь двойную семантику: во-первых, источ
ник порчи все будут топтать, растатывать ногами (ср. мотив
3к. Отрезанный
колтун расчленяют (бросают в колею, растаптывают ногами)), во-вторых, в земле
источник порчи быстрее сгниет (ср., например, способ обезвреживать залом или
колтун — закапывать их в навоз для скорейшего гниения). Ср. также комментарий
к мотиву
3н. Отрезанный колтун закапывают в землю.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 225. [Рассказчице подложили в хату покл
жу] н
кее полотн
: т
лько он
ткала
отр
зала того сырц
вого полотн
— отр
зала и к
нула нам у х
ту. Иван як задр
са да н
чаў мен
быить, я к
нула да и пошл
к б
тьку: «Кор
ва на ст
ну дер
[Один человек сказал мужу:] «зн
еш што, Ив
н, ид
шук
й зн
хора. вам зр
блено».
[знахор:] «возьм
, — к
жэ, — да там, где ты сегд
вей ногой ступ
еш у с
закоп
й т
е полотно. хай он
. А свят
й вод
ю зл
й хл
и побр
скай короўу
и соб
ўси пом
те гр
ди и поумыв
йтеса. По тр
шку». [знахор] прик
звае мне, што
го ник
му не дай. И показ
ў д
жэ ў стак
ни, хто и роб
ў — марь
на вабрачук
ва.
Явл
ецца хар
та вобрамчук
ва: д
йте мне гребенц
почес
тса. А я каж
: «гребен
мой н
, иди у Солом
ни». Пошл
. Прих
дить: «д
йте нам сыроў
тки». А Ив
н к
то, ид
, коли дв
ри ты б
чыш. А не, то отч
ниш голоў
й дв
ри». вон
ухоп
ласа так ўот за к
сы: «Ах, Б
жэ ж мой, Б
жэ, што ж ўу нароб
ли, марь
на уж ляж
чку разодр
ла на саб
рить, што ж ўу нароб
Ага, к
жэ, ўу не б
чыли, як кор
ўа на ст
ну др
ласа. дарм
, к
жэ, три дни покр
держыть. То т
лько три дн
крут
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Стель
мах зинаиды марковны, 1900 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
3б. Поклады — подкладывание вредоносных предметов в пространство жерт
вы на смерть/болезнь людей или скота
4а. запрет давать из дома вещи взаймы — оберег от порчи
5а. Порчу находит и обезвреживает знахарь с помощью заговора
5к. Порчу обезвреживают святой водой
5н. Тот, кто наслал порчу, обязательно приходит, когда порчу уничтожают
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
глава 16
ОТ
КТО
АСЛАЛ
ПОРчу
ОБЯзАТЕЛь
ПРИхОдИТ
КОгдА
ПОРчу
ИчТОжАЮТ
Тексты с данным мотивом зафиксированы преимущественно в западной час
ти Полесья (на западе гомельской обл., в волынской и Ровенской обл.). мотив
является общим для целого ряда мифологических сюжетов, связанных с опозна
нием лица, наславшего порчу, и обезвреживанием последствий его вредоносной
деятельности. Когда человек производит магические манипуляции над источни
ком порчи: сжигает поклад, уничтожат залом, варит цедилку, если у коровы отня
то молоко, эти действия вызывают у ведьмы или колдуна беспокойство, мучения,
и непреодолимую тягу прийти в тот дом, где уничтожают насланную ими порчу.
Обычно такой человек приходит с просьбой прекратить эти действия или просит
что-нибудь одолжить (спички, соль и пр.) и этим выдает себя — ему нельзя поз
волить забрать хоть что-то из дома, иначе цель уничтожить последствия порчи не
будет достигнута (ср.
4и. Тот, кто сделал залом, обязательно приходит, когда за
лом уничтожают;
7в. человек особыми действиями провоцирует ведьму явиться
(варит цедилку, жжет костер из особых поленьев, метет пол от порога к столу)).
Подобного рода практики известны во всех славянских традициях (Толстая 1998а:
150), в частности у белорусов в подойник с молоком «испорченной» коровы
бросали раскаленную докрасна подкову, после чего ведьма немедленно приходила,
потому что ее сердце шипело, как эта подкова (Federowski 1: 267).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 226. Коп
ли мы карт
шку и хлеб найшл
ў огор
де. мне каз
ли, не брать рук
возьм
лкой, налож
на меж
ог
нь и спал
. Так, каже, и яйц
жгли [приговаривая]:
«штоб так теб
пекл
и пал
ло, як я пал
!» И в той день хто прироб
л, той пр
што-то, к тебе пр
с. Кочищи Ельского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. А. г. Кравецкий от демьяновой
марины Алексеевны, 1926 г. р.
5б. Порчу сжигают/запрет сжигать порчу
5е. запрет прикасаться к порче
5п. Порчу переводят на того, кто испортил
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 227. засв
тался хл
пец к д
вчини, св
дьба на др
гий д
нь п
сле П
схи назн
бул
. Пришл
нщина, р
дственица, да так зроб
ла, шо на св
дьбе н
чали жен
стой раздев
ться до гол
, кукар
кать. в ц
ркву повел
, нич
го не помогл
. Ег
тка повезл
за москв
к ж
нке, шоб отроб
ла. Та одроб
ла, дал
с соб
ю кр
жку
дки и м
ло и гов
рить: «Як при
дешь, тоб
встр
тит та, шо зроб
ла, захав
й м
и не отдав
й». И впр
вду, приезж
ють, а та их встреч
еть, не отход
ть от них. хав
хав
нка м
ло, но все равн
Порча
с. Боровое Рокитновского р-на Ровенской обл., 1984 г., зап. в. С. Карапаева от Еремейчук
веры михайловны, 1928 г. р.
2в. Порче подвержены люди/скот в состоянии перехода
5а. Порчу находит и обезвреживает знахорь с помощью заговора
ОРчу
выЛЕчИвАЮТ
ПОмОщьЮ
мОЛИТвы
в полесских материалах отсутствуют какие-либо специальные молитвы, ис
пользуемые для излечения последствий порчи. в имеющихся текстах дается ре
комендация (приписываемая священнику из Почаевской лавры) сорок раз читать
«Отче наш» и «Богородице дево, радуйся…», широко используемые в народной
традиции как в охранительных, так и лечебных целях.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 228. з
ра б
дыть м
лодый м
сяць, то вон
ган
ють, як чорт
, шчоб дэ ком
*пс
ту
ты. мын
роб
лы так бул
, шо з ниг п
дала, и *ж
вкла. ход
лы до вор
«вам быз миж [через межу] сус
дка пэрэн
сыть *пс
ту». Й
здылы в Поч
йив, каз
тюшка с
рок раз говор
ты «
тчэ наш» и «Богор
дыцю». И ст
ло л
гшэ. вод
ком свят
м посып
с. забужье Любомльского р-на волынской обл., 1987 г., зап. О. в. Лагошняк.
3с. время наведения порчи
5к. Порчу обезвреживают святой водой
ОРчу
ПЕРЕвОдЯТ
ТОгО
КТО
ИСПОРТИЛ
в Полесье этот мотив существует на вербальном уровне в виде устойчивых
формул, и на акциональном — в виде ответных магических практик по обезвре
живанию порчи, которые обычно переводят потенциальное зло на того, кто его
наслал, и приводят к его болезни или смерти. мотив чаще всего встречается
гомельской и волынской областях. Смволическое возвращение порчи тому, кто
ее наслал, распространено в тех случаях, когда опасность уже наступила, но ее
последствия еще можно предотвратить, приняв экстренные меры по ее устране
нию (Левкиевская 130—132). на вербальном уровне эта семантика чаще всего ре
ализуется в приговорах и отгонных формулах, общих для сглаза и порчи (ср.
мотив
6о. Охранительные формулы от сглаза: возвращение зла его носителю), типа:
«нога за ногою, твое лихо за тобою» (брест. (Левкиевская 2002: 132)) или: «что
думаеш мне — получы сабе» (бел. (замовы 1992: № 106)) «что ты мне желала,
пусть всё тебе» (архангел. (знатки 2016: 91)).
Ответные магические действия, совершаемые над предметами — источника
ми порчи, обычно не только обезвреживают порчу, но и переводят ее последствия
того, кто ее наслал. в Полесье к таким результатам обычно приводит сжигание
глава 16
источника порчи, высушивание его в печи или его закапывание, после чего тот, кто
ее наслал, сам будет испытывать мучения или умрет. Иногда подобные действия
сопровождаются формулами угрозы типа: «Тот, кто положил порчу, будет меня
помнить» или «Тому, кто сделал, отвернется». зло, содержащееся в источнике пор
чи, возвращается его отправителю и в том случае, если опасный предмет передать
для обезвреживания знахарю.
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 229. А йе так
и баб
, шо зр
бить, шо кор
ва на ст
ну л
зэ. у мне сам
й так бул
Кор
ва дав
ла вэдр
молок
. А едн
го р
зу прых
джу, а кор
ва мо
Я до н
вон
— ног
мы, а вон
— рог
мы! шо ж роб
ты? ну, я пл
чу. А у м
нэ бул
тка,
то вон
Я пл
чу: шо ж роб
ты? хто зроб
ў? А вон
: «хто зроб
ў, хай ёг
госп
етэ, шо-неб
дь дэнь-два — и кор
ва зат
с. Красностав владимир-волынского р-на волынской обл., 1986 г., зап. в. И. хари
тонова от Пилипюк Анастасии харитоновны, 1912 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
2д. Порче подвержен скот (корова, ее молоко)
№ 230. хто в
жнэ з
вьяз, той вс
хнэ. Так с
мо в ц
ркви тры св
чкы як хто скр
бо х
чэ к
мусь нэд
брэ зроб
ты, то тр
ба каз
ты: «хай тэб
зл
мын скр
тыть, як ты
!» Тод
той, хто зроб
в тэ, до г
ду вмрэ.
с. Красностав владимир-волынского р-на волынской обл., 1986 г., зап. г. С. найдин от
Лукашок Ольги микитичны, 1923 г. р.
2б. Последствия порчи — болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отсутствие
блага
мОж
увИдЕТь
ТОгО
КТО
АСЛАЛ
ПОРчу
Единственный в полесских материалах текст, объясняющий, как самому узнат
виновника порчи, увидев его во сне. для этого перед сном читают «Отче наш» и
говор, начинающийся словами «Ишло три сўятители, Божые хранители…», — дан
ный мотив («Идут трое, третий (последний) заговаривает/лечит/изгоняет недуг»)
характерен для белорусских лечебных заговоров от сглаза и порчи (Пз: 138; замовы
№ 897—898). После этого произносится собственно сам заговор с требованием при
сниться тому, что нужно заявителю. Кроме этого текста, известны два заговора-гада
ния на то, чтобы во сне получить необходимую информацию. в одном случае, что
бы узнать во сне судьбу отсутствующих родственников, в другом — чтобы увидеть
во
сне вора (Пз: 643—644). в обоих текстах содержится требование присниться тем,
кто нужен, однако структура и содержание этих заговоров совершнно иные.
за пределами полесской традиции известны некоторые способы выяснить, кто
наслал порчу, не связанные со сновидением. Приступая к лечению порчи, знахарь
Порча
с помощью магических приемов пытался узнать, кто именно испортил больно
го, для этого, в частности, втыкали в луковицу иголку с ниткой и, держа за нит
ку, шептали: «ворожка! ворожка! Скажи ўсю праўду. Ти ветряный? Ти полевой,
Ти
напускной, ти домовой?» Луковица должна отклониться в ту сторону, где живет
виновник порчи (бел. (шейн 2: 527)).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 231. Прочит
ть [«Отче наш»] и «Ишл
три сўят
тели, Б
жые хран
тели, и скаж
жаму (или раб
Бож
ю)». Як шт
-нибудь заг
не или шт
-нибудь зр
бить —
штоб пуказ
лос ў лиц
. А як так чог
нибудь, так гоўор
ть: «Присн
са мне
ли хлеб
ли суль, или шт
бы я што найшл
или куп
ла, а
сли, ка не сб
дется, то ж присн
са
мне, штоб я куд
йшл
, или я заблуд
ла, или я загуб
ла». Если хто што зр
бить, то
с. Стодоличи Лельчицкого р-на гомельской обл., 1984 г., зап. О. в. Санникова от Ста
сенко Евы нестеровны, 1927 г. р.
глава 17.
КОЛТ
Колтун
особая болезнь демонического происхождения, имеющая внешнее
проявление в виде спутанных, свитых плотным комом или плотными прядями во
лос на голове, которые невозможно расчесать, и внутренние симптомы в виде сла
бости, сильной головной боли, ревматической ломоты костей, суставов, всего тела,
в тяжелых случаях приводящая к слепоте и параличу. Как и ряд других мифологи
зированных явлений и состояний, имеющих магические причины (ср. вихрь, клад),
колтун в народной медицине осмысляется двояко. С одной стороны, он описыва
ется в качестве самостоятельного субъекта мифологического действия, как некое
существо, персонаж, обладающий собственной волей («коўтун нападае», «ковт
чолов
ка м
чыт у сэрэд
ни»); с другой стороны, он выступает в качестве ре
зультата действия колдунов и ведьм, болезни, которая насылается, передается че
ловеку вследствие порчи, испуга, при соприкосновении с
(см. главу
заломом
(см. главу
) и подлежит уничтожению магическими способами.
Славянские представления о колтуне имеют четко выраженный региональный
характер: в наибольшей степени они распространены в Польше, в западных частях
Белоруссии и украины. в меньшей степени они известны в чешской и словацкой
традициях; в русской культуре поверья о колтуне носят единичный и споради
ческий характер. у южных славян это верование не встречается. Таким образом,
Полесье является восточной окраиной ареала представлений о колтуне, центр ко
торого находится на западнославянской территории. Полесские поверья об этом
мифологическом существе ограничены западными и, в меньшей степени, цент
ральными областями региона (Брестская обл., западные районы гомельской обл.,
волынская, Ровенская обл.; тексты из житомирской, Киевской и черниговской
областей единичны).
для его обозначения наиболее характерны два типа лексем:
колтун
коўтун,
коўт
(в.-слав.),
(пол.) и эвфемизмы
(бел., укр.),
(пол.),
hostec, hostečna
(чеш., словац.), производные от слова
, которым в славянской
народной медицине часто называют опасные заболевания, в частности падучую
болезнь. в белорусском Полесье известно еще одно наименование колтуна
и глагол
лямчицца
о процессе завивания колтуна.
Причинами возникновения колтуна у человека могут считаться вполне ра
циональные явления: простуда, ревматизм, сильные переживания, грязь. Однако
мифологическое осмысление появления колтуна наиболее распространено как
Колтун
Полесье, так и за его пределами. Колтун может появиться в результате порчи,
насланной на человека: «кт
-то нак
нэ на ког
-то» (брест.); «прыр
бит хт
-то,
блено» (гомел.); это «звязанэ з нэч
стою с
лою» (житомир.). Поскольку кол
тун осмысляется как скрученные, свитые волосы, он соотносится с такими ми
фологическими явлениями, как вихрь и залом (скрученные с целью порчи коло
сья в
поле) по общей семантике кручения, верчения и целому ряду сближающих
их мотивов. во-первых, соприкосновение человека с заломом или попадание его
вихрь может служить причиной появления колтуна. во-вторых, болезненные
последствия от
колтуна, вихря и залома проявляются в виде общих симптомов:
слабости, ломоты рук и ног, болезни глаз, головной боли, паралича, что выражает
ся с
помощью слов:
скрутило
скрючило
скособочило
и пр. в-третьих, считается,
что болезни, полученные от всех этих явлений, не могут быть вылечены рацио
нальными средствами, а излечиваются магическими специалистами с помощью
специальных практик, в
том числе с помощью заговоров (заговоры на излечение
колтуна см. (Пз: 335
338)). наконец, в-четвертых, для ритуального уничтожения
колтуна и залома используются одни и те же способы: сжигание, бросание в
теку
чую воду, закапывание, подкладывание под камень, помещение в дорожную колею,
где они размалываются колесами. во избежание появления колтуна запрещалось
бросать где попало подстриженные и оставшиеся после расчесывания волосы
если птица совьет из них гнездо, у человека появится колтун. на востоке Полесья
(в черниговской обл.) появление колтуна у человека и в гриве коней объясняет
ся действиями домового или ласки, которые заплетают людям и лошадям волосы
главу
домовик).
в полесской традиции, как и во всем ареале распространения соответствую
щих поверий, колтун воспринимается как особое существо, живущее в человеке
проявляющее собственную волю и собственные пристрастия, отличные от воли
и пристрастий человека. Если человек удовлетворяет эти пристрастия (обычно пи
щевые), колтун ведет себя тихо, в противном случае он мучает человека болезнен
ными проявлениями, трясет его: «Коўт
н не л
бит прад
ктов
де теб
не приним
як
х прад
ктов, так
й прад
кт не зл
бит, дак он тагд
: гы-ы, гы-ы
ее тресёт» (с. золотуха Калинковичского р-на гомельской обл.). этот сюжет со
относится с известными на юге Польши сюжетом об аналогичной болезни, назы
ваемой там
, сидящей внутри человека как некое демоническое суще
ство,
которое мстит, если ему не угодить. Если
не получает желаемого, у
нося
щего его человека вырастает колтун
волосы у него свиваются в клубок, а сам
человек задыхается; если больному дать то, что ему хочется,
успокаивается
(усачева 1999: 557). Подобное поведение колтуна как самостоятельного существа,
находящегося в человеке, сближает его с другим похожим явлением
икотой или
кликушеством
разновидностью бесноватости в виде злого духа, напущенного
порчей, сидящего внутри человека и проявляющего себя собственным поведени
ем и поступками. Кликушество известно в русской и восточно-белорусской тради
циях (Левкиевская 1999в: 508
511).
глава 17
возникновение колтуна и его существование в/на человеке описывается как
длительный процесс течения болезни, проходящий несколько стадий. на первой
стадии болезнь проявляет себя только внутренними симптомами
ломотой кос
тей, головной болью, болезнью глаз и пр. С течением болезни колтун перемещает
ся изнутри человека вверх, в голову и на последнем этапе развития болезни воп
лощается в спутанный ком волос: колтун «с сэрэд
ны на в
рх вых
дит» (брест.).
Переход болезни из внутренней формы, когда она как бы разлита по всему телу,
во
внешнее материальное ее воплощение
шапку или пряди спутанных волос
приносит облегчение человеку и свидетельствует о переходе болезни в следую
щую, более зрелую стадию. часто, ощутив признаки болезни, человек намеренно
«запускает», т. е. создает в волосах, колтун, чтобы болезнь из тела перешла в во
лосы. в
некоторых случаях считалось, что если начавшаяся болезнь не является
колтуном, то и волосы в него не совьются, а если является, то колтун образуется на
голове. Получившийся таким образом колтун человек должен носить определен
ное время (год, два или три), дожидаясь, пока он «созреет»,
до этого времени
его запрещалось расчесывать и тем более отрезать во избежание тяжелых рециди
вов болезни или даже смерти.
в Полесье различают две разновидности колтуна в зависимости от его фор
мужскую, в виде продолговатых спутанных кос или свитых прядей волос
коўтун
), и женскую, в виде шапки (
коўтуница
или
коўтуниха
), которая считается
Отрезание и уничтожение колтуна
последний и наиболее ответственный
этап всей болезни, который может выполнять лишь знахарь или человек, находя
щийся в
состоянии половой чистоты (подросток или пожилой человек). человека,
рискнувшего самому себе отрезать колтун, неминуемо ждет слепота, паралич
смерть.
Обычно колтун отрезают, когда он отрастет настолько, чтобы между ним и го
ловой можно было бы просунуть руку. в других случаях считается, что его следует
отрезать только на первую после возникновения колтуна пасхальную всеночную
(при возгласе священника «христос воскрес!»), в чистый четверг до восхода солн
ца, при убывающем месяце или безлунии. часто указывается, что колтун следует
отрезать не ножницами, а топором или пережигать пасхальной свечой. все спосо
бы уничтожения колтуна (сжигание в чистый четверг, закапывание под вишней,
выбрасывание в текучую воду, подкладывание под камень или навоз, расчленение
в дорожной колее) являются универсальными формами уничтожения «нечистых»
или сакральных предметов, широко известными во всех славянских традициях.
чтобы отрезанный колтун не вернулся снова к человеку, его задабривают, прино
ся ему жертву: украшают цветами или заворачивают в чистую тряпочку вместе
куском хлеба и лишь потом относят на воду (ср. польские формы задабривания
отрезанного колтуна: в Краковском воеводстве его заворачивают в тряпку вместе
с хлебом и серебряной монетой или кладут в новый горшок вместе со сладкими
яблоками, хлебом, сахаром и деньгами, после чего закапывают под яблоней).
Колтун
СхЕмА ОПИСАнИЯ
I. Причины появления колтуна
Порча, сглаз
причина появления колтуна
причина появления колтуна
Колтун
это следствие прикосновения к залому или сам залом
3г. у
человека, которому сделан залом, на голове появляется
колтун)
1г.
Колтун
это следствие встречи человека с вихрем, нечистой силой
2в. у человека, попавшего в вихрь, появляется колтун)
Колтун
это следствие простуды, ревматизма
Колтун запускали специально, чтобы в него перешла болезнь
Колтун появляется, если птица свила гнездо из волос человека
Колтун человеку или коню делает домовой/ласка
Колтун помогает ведьмам в колдовстве
II. Симптомы и формы колтуна
Колтун мучает, трясет человека
Колтун приводит к болезни головы, глаз, слепоте, параличу человека
Различаются мужская и женская ипостаси колтуна
III. Способы лечения и уничтожения колтуна
Колтун заговаривает и отрезает специальный человек (знахарь, человек
«чистый» в половом отношении)
Колтун нельзя отрезать, иначе человек умрет/будет калекой
Колтун нельзя расчесывать
3г.
Колтун нужно носить определенное время
Колтун отрезают во время пасхальной всеночной
Колтун отрезают и сжигают в чистый четверг
Колтун отрезают при старом месяце/безлунии
Отрезанный колтун уничтожают, бросая в текучую воду
чтобы избавиться от колтуна, голову моют святой водой
Отрезанный колтун расчленяют (бросают в колею, растаптывают ногами)
Отрезанный колтун подкладывают под какой-либо предмет
Отрезанный колтун закапывают в землю
IV. Профилактика колтуна
глава 17
РИчИны
ОЯв
ЕнИЯ
КО
ТунА
ОРчА
СгЛАз
ПРИчИ
ПОЯвЛЕ
ИЯ
КОЛТу
2в. Результаты порчи
болезнь, смерть, бесплодие, несчастья, отбирание блага
Колтун, как и ряд других болезней, полученных магическим путем, может ос
мысляться как результат вредоносной деятельности ведьмы или колдуна, которые
наводят порчу на волосы человека, оставшиеся после расчесывания. Представление
о порче, сглазе как причине появления колтуна зафиксировано только в белорус
ской части Полесья. Описывая возникновение колтуна, носители традиции ис
пользуют те же выражения, что и для объяснения возникновения порчи: «кт
-то
нэ», «прыр
бит хт
-то». Однако конкретный механизм порчи, приводящий
появлению у жертвы именно колтуна (а не других болезней), в
полесских тек
стах не описан, но он известен в польской традиции: колтун, как и
другую порчу,
подкладывают жертве под порог дома или закапывают на ее земле; передают че
ловеку с наговоренной пищей или водкой; колтун возникает, если человек ступит
на заклятое ведьмой место (усачева 1999: 557). Отношение к колтуну как к разно
видности порчи, насылаемой ведьмой, весьма характерно для польской традиции,
где еще в 30-х гг. XX в. были распространены рассказы о соседке-ведьме, которая
«zadała» колтуны потерпевшим. в конце XIX в. в Польше отмечались случаи са
мосуда над односельчанками, которым приписывалась способность насылать кол
туны (Baranowski 1981: 254).
БРЕСТСКАЯ ОБЛ.
№ 1. Коўт
н [бывает] от исп
гу, о то, што кт
-то нак
нэ на ког
-то, от сэб
отк
нул,
на друг
во нак
нул. Коўтун помог
е в
дьме. Як он
не л
чит [колтун], он помог
е. Як
гов
рят. Е так
е б
бки, он
загов
ривают. в
держки да
т, скилько то вр
мя. можно
обрез
ти [после заговора надо некоторое время проходить с колтуном, но по истечении
определенного срока обрезать].
с. Олтуш малоритского р-на Брестской обл., 1985 г., зап. О. Крюкова.
причина появления колтуна
1и. Колтун помогает ведьме в колдовстве
3а. Колтун заговаривает и отрезает специальный человек (знахарь, человек
«чистый» в половом отношении)
3г. Колтун нужно носить определенное время
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 2. Коўт
н. Прыр
бит хт
-то, зр
блено. ч
рез год зав
т нед
растка, абр
жыт коўтун
ду. А то м
же в
сит, асл
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. м. Костромина
от дулуб Екатерины федоровны, 1918 г. р.
Колтун
2б. Колтун приводит к болезни головы, глаз, слепоте, параличу человека
3г. Колтун нужно носить определенное время
№ 3. у мен
у сус
дки, сколь я жил
, всё коўт
н быў. Он
каз
ла — зр
блено ей. Ег
сять да зр
звають. до вс
ночной н
сять, а на вс
ночной
шчуть так
х люд
й, кот
звать ум
ють, да на в
ють.
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл. , 1984 г., зап. в. И. харитонова от
Ющенко марии Петровны, 1906 г. р.
3а. Колтун заговаривает и отрезает специальный человек (знахарь, человек
«чистый» в половом отношении)
3г. Колтун нужно носить определенное время
3д. Колтун отрезают во время пасхальной всеночной
3з. Отрезанный колтун уничтожают, бросая в текучую воду
№ 4. Кажуть: ведьма корову подоила, коўтун приробила.
с. верхние жары Брагинского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. в. И. харитонова от
Ющенко марии Петровны, 1906 г. р.
СПуг
ПРИчИ
ПОЯвЛЕ
ИЯ
КОЛТу
мотив известен в западной части Полесья (запад гомельской обл., Брестская,
волынская, Ровенская обл.), а также на востоке Польши. Испуг (
пуд
жання
известное у всех славян заболевание с разнообразной симптоматикой
нервного характера (плач, бессонница, дрожь в руках, судороги, заикание, серд
цебиение). Его причиной чаще всего бывает ситуация, когда человека, особен
но ребенка, что-то или кто-то испугал: животное, человек, мифическое существо
(усачева 1999а: 424). в разных славянских традициях считается, что испуг может
перерасти в другие заболевания
эпилепсию (пол., болг., словен.) или лихорадку
(гуцул.).
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 5. Коўт
н от спуж
ння, чи ат праст
ды р
бица. нед
рослые, чи стар
е зним
щоб ч
стые б
бы б
ли. не то м
же скур
жыть, чи асл
сли ва(л)ас
ны ў х
ть, так вэроб
й падбер
и ў гнезд
снес
. Тад
коўт
н зр
бица. ще на койт
н
каз
с. малые Автюки Калинковичского р-на гомельской обл., 1984 г., зап. м. Костромина
от дулуб Екатерины федоровны, 1918 г. р.
1д. Колтун — это следствие простуды, ревматизма
1ж. Колтун появляется, если птица свила гнездо из волос человека
2б. Колтун приводит к болезни головы, глаз, слепоте, параличу человека
3а. Колтун заговаривает и отрезает специальный человек (знахарь, человек
«чистый» в половом отношении)
глава 17
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
№ 6. К
он
бица и с х
лоду и с *пэрэл
ку. вон
*трым
юца тры р
ки, а п
тым йих одр
зують и ў в
дають.
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская от Ткачук
марии Адамовны, 1920 г. р.
1д. Колтун
это следствие простуды, ревматизма
3г. Колтун нужно носить определенное время
3з. Отрезанный колтун уничтожают, бросая в текучую воду
РОвЕнСКАЯ ОБЛ.
№ 7. Коўт
жуть, што як *зляк
ецца, то коўт
н од *л
ку.
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
№ 8. з *л
ку був
е, когд
спуг
ецца люд
на кр
пко, пудорв
ковтун
був
ють.
Як вин вырост
е, н
жницами ег
одр
звалы и зак
пвалы и к
менем наклад
лы, штоб
вин нэ возбуд
вс опь
ть. в стар
х днёх одр
звали ковт
н, при конц
с. нобель заречненского р-на Ровенской обл., 1980 г., зап. О. в. Санникова.
3г. Колтун нужно носить определенное время
3ж. Колтун отрезают при старом месяце/безлунии
3л. Отрезанный колтун подкладывают под какой-либо предмет
ОЛТу
эТО
СЛЕдСТвИЕ
ПРИКОС
ОвЕ
ИЯ
зАЛОму
ИЛИ
САм
зАЛОм
3.г. у человека, которому сделан залом, на голове появляется колтун
Представление о причинно-следственной связи колтуна и залома (надломлен
ных и закрученных с целью порчи колосьев в поле) основано на их общей семанти
ке кручения, верчения, которой в славянской традиции приписывается негативная
оценка (Плотникова 2004: 12). мотив известен в восточной части Полесья: на
вос
токе гомельской обл. и в Брянской обл. См. также комментарий к мотиву
3г.
ловека, которому сделан залом, на голове появляется колтун.
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 9. Быв
е, што л
дзи нар
бяць. Кал
ли хлеб, раб
ли зал
мы, ў ж
це. Як убачыць
абажн
, п
тым ж
тны зал
м в
рве и сп
лиць, а не ўбачыць
пажн
, и будзе
ў яе каўт
с. великий Бор хойницкого р-на гомельской обл., 1985 г., зап. И. м. Боленок от Иваню
тенко Софьи Ивановны, 1924 г. р., и науменко марии Ивановны, 1912 г. р.
1а. Колдун/ведьма делает залом во вред людям или скоту
4б. хозяин поля сам вырывает, сжигает залом
Колтун
№ 10. Кавт
н. Был
так
е ведьмак
, ан
пр
бавали наш
птать, чы па ж
закр
тять к
лай; н
скалька каласк
ў сажн
чэлав
к и палучаеца каўт
н. Клад
ть воз нав
за и ш
пчуть,
ло л
то нав
з ляж
ть на
тай к
кле. [говорят:] шоб ты гн
л, як нав
з, як зраб
л т
ко.
с. Присно ветковского р-на гомельской обл., 1982 г., зап. м. г. Боровская от Пугач
Александры Алексеевны, 1907 г. р.
4г. залом подкладывают под какой-либо предмет
ОЛТу
эТО
СЛЕдСТвИЕ
вСТРЕчИ
чЕЛОвЕКА
вИхРЕм
ЕчИСТОЙ
СИЛОЙ
См. главу
2в. у человека, попавшего в вихрь, появляется колтун
гОмЕЛьСКАЯ ОБЛ.
№ 11. Як подлет
ть вет
р так
й больш
, закр
тить, и ти што забол
ть, дак коўт
н зр
бицца. Тр
ба поход
ть тры г
да да зр
зать на ус
ношну, снест
на рек
— дак хвор
с. хильчицы житковичского р-на гомельской обл., 1983 г., зап. Т. в. Козак.
3г. Колтун нужно носить определенное время
3з. Отрезанный колтун уничтожают, бросая в текучую воду
вОЛынСКАЯ ОБЛ.
вты — чорт пролэт
в [если у кого-то колтун, говорят, что это «чорт пролэт
с. ветлы Любешовского р-на волынской обл., 1985 г., зап. О. А. Терновская от михаила
Степановича Токарского (местного врача).
ОЛТу
эТО
СЛЕдСТвИЕ
ПРОСТуды
РЕвмАТИзмА
в Полесье, как и в других частях ареала распространения поверий о колту
не, наряду с мифологическими причинами возникновения этой болезни встреча
ются и рациональные: колтун возникает из-за холода, влажности, грязи, общих
благоприятных условий и, как следствия этого,
простуды или ревматизма
(укр., в.-пол.). мотив известен в белорусской части Полесья (за исключением све
дений из Любешовского р-на волынской обл., который граничит с территорией
Белоруссии). в чехии и в Польше причинами появления колтуна считаются также:
переживания, тос