курсовая 3 укр
ЗМІСТ
 
ВСТУП_____________________________________________________​4
РОЗДІЛ 1.ТИПИ ТРАНСФОРМАЦIЙ ТА ЛIНГВIСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI РЕКЛАМНИХ ТКСТIВ________________________________________7
1.1 Типи трансформацiй, якi застосовуються в процесi перекладу з англiйськоï мови на украïнську___________________________________________7
1.2 Лiнгвiстичнi особливостi рекламних текстiв__________________14
РОЗДІЛ 2. АНАЛIЗ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТIВ____________________16
ВИСНОВКИ________________________________________________26
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ_________________________29
ВСТУП
Як відомо, процес перекладу не є простою заміною одиниць однієї мови одиницями іншої мови. Навпаки, це складний процес, що включає ряд труднощів, які необхідно долати перекладачеві. Одним із прийомів, які допомагають перекладачеві, є трансформації. Перекладацькі трансформації (заміни) відбуваються з причини неповної спільності або відмінності англійської та украïнськоï мов. Спільність між граматичними властивостями російської та англійської мов задається їх загальною приналежністю до індоєвропейської сім'ї і виявляється в наявності спільних граматичних значень, категоріï і функцій, наприклад: категоріï числа у іменників, категорій ступенів порівняння у прикметників, категорії часу дієслова, функціональної значимості порядку слів і т. п.
Інтерес до проблеми перекладацьких трансформацій з боку лінгвістів та їх всебічне вивчення є в курсі теорії і практики перекладу вже традиційними. Такі широко відомі лінгвісти, як А. Д. Швейцер, Я. І. Рецкер, Л. С. Бархударов, Ст. Н. Комісаров, А. В. Федоров, Е. В. Бреус і багато інших присвятили дослідженню перекладацьких трансформацій свої численні статті та монографії. Тим не менше, проблема міжмовних перетворень продовжує залишатися актуальною. Трансформації, чи то на семантичному або формальному рівні, є невід'ємною частиною перекладацької діяльності. Професійно виконаний переклад включає в себе ті чи інші види трансформацій.
В даній роботі розглядаються особливості зміни предикатів в процесі перекладу англомовних рекламних текстів. Дослідженню явища предиката присвячено багато робіт. Серед найвідоміших дослідників та лінгвістів Е.В. Бреус, Ст. Ст. Виноградов, Р. А.Золотова, Т. Б.Алісова, Н.Ю.Арутюнова, А. В.Бондарко, А. Вежбицкая та інші.
Тема наукової роботи «Особливості зміни предикату в процесі перекладу англомовних рекламних текстів» є актуальною, оскільки в останнє десятиліття масив рекламних публікацій стає все більш і більш значним.
Рекламна діяльність аналізується з різних сторін: економічної, соціологічної, культурологічної, юридичної, психологічної, соціально-філософської, лінгвістичної та ін. Так, маркетологів в першу чергу цікавить економічна ефективність реклами. Соціологи виявляють закономірності впливу реклами на різні групи населення з урахуванням ціннісних орієнтацій останніх. У фокусі уваги культурологів – реклама як прояв масової культури. Юристи ведуть дослідження, об'єктом яких є рекламний текст, імовірно порушує ту чи іншу адміністративну або правову норму. Психологи, вивчаючи рекламу, зосереджуються на таких феноменах, як соціальна перцепція, колективна діяльність, мотивація досягнення успіху, рівень домагань та ін. У філософських роботах реклама розглядається як інструмент соціальних трансформацій, що відбуваються в останнє десятиліття. Реклама в цьому випадку осмислюється як сутнісна характеристика сучасної глобалізації.
З розвитком інформаційних технологій, почалося стрімке розширення перекладацької діяльності саме лінгвістичного спрямування. Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладацькій діяльності, а також науковим розробкам на перший план вийшов інформативний переклад, у якому особливості індивідуально-авторського стилю не такі істотні. Всі ці зміни мають безпосереднє відношення до рекламних текстів, які за своєю значимістю у світовому інформаційному процесі, сьогодні порівнюються з новинними текстами в ЗМІ. Соціальна функція перекладу включає в себе різні компоненти, і в широкому розумінні, рекламні тексти в сучасному суспільстві виконують важливу комунікативну функцію. Недарма кажуть, що "реклама — двигун прогресу" в умовах вільного ринку товарів та ідей.
Одна з основних особливостей перекладу рекламних текстів виражається в змістовному співвідношенні між оригіналом і перекладом, а також у передачі соціолінгвістичних аспектів тексту. Для досягнення адекватності нерідко буває необхідно адаптувати як змістовну частину тексту, так і її форму, що часто носить компромісний характер. Багато особливостей перекладу пов'язані зі специфікою мов (англійської або украïнською), тобто мови на який (до якоï) здійснюється переклад. Наприклад, у процесі перекладу може відбуватися заміна заперечення на твердження, що в свою чергу також має обернену функцію, можуть використовуватися такі суто технічні прийоми як калькування, компенсація лексичних втрат, заміна застави з активного на пасивний і навпаки, а також передача фразеологізмів їх семантичних еквівалентів і т. д.
Аналіз перекладів з украïнської мови на англійську свідчить про те, що і в мiжмовному спілкуванні зміна предиката також досить часте явище. При цьому між вихідним і кінцевим висловлюваннями встановлюються метонiмiчнi відносини. Як відомо, метонiмiєю називається стилістичний прийом, що полягає в тому, що замість назви одного предмета, дається назва, яка перебуває з першим стосовно у вiдносинах сумiжностi. Саме ця асоціація, тобто відношення причини і наслiдку, процесу і результату, початку дії і його завершення, спостерігається при метонимических перетвореннях між вихідним і кінцевим висловлюваннями. Однією з основних причин перетворень, що супроводжуються зміною предиката, є вибірковість української та англійської мов по відношенню до ознак предметної ситуації.
Отже, об'єктом даного дослiдження є анголомовнi рекламнi тексти. Предметом дослiдження є особливостi змiни предикатiв при перекладi рекламних текстiв з англiйськоï мови на украïнську.
Мета даної наукової роботи — визначити і показати особливості зміни предиката в процесі перекладу рекламних текстів з української на англійську мову.
Для досягнення мети було поставлено наступнi завдання:
розглянути типи трансформацiй, якi застосовуються в процесi перекладу з англiйськоï мови на украïнську;
висвiтлити лiнгвiстичнi особливостi рекламних текстiв;
поаналiзувати випадки змiни предикату в процесi перекладу англомовних рекламних текстiв на украïнську мову i характеризувати ïх особливостi.
РОЗДIЛ 1
ТИПИ ТРАНСФОРМАЦIЙ ТА ЛIНГВIСТИЧНI ОСОБЛИВОСТI РЕКЛАМНИХ ТКСТIВ
Типи трансформацiй, якi застосовуються в процесi перекладу з англiйськоï мови на украïнську
Багато дослідників (Ст. Н. Комісаров, А. Д. Швейцер) відносять переклад рекламних текстів до одного з найскладніших видів перекладу. Здійснюючи переклад рекламного тексту важливо враховувати не тільки стилістично-граматичні та соціолінгвістичні особливості мови оригіналу, але також орієнтацію на споживача і мета (стратегії) рекламного повідомлення, яку рекламодавець хоче досягти рекламою. Однак недостатньо лише перекласти рекламний текст, він повинен бути доданий у культурний простір мови оригіналу, щоб його комунікативне завдання було виконано. Безумовно, реклама є відображенням характерних моментів національної культури. Як зазначає А. Ю. Івлєва, в сучасному переводоведении загальновизнаним є той факт, що при перекладі ... найбільшу складність представляють не мовні одиниці тексту, а його колорит і культурний простір» [5, с. 210]. Якщо рекламний текст орієнтований на роботу в просторі іншої культури, то він піддається адаптації у відповідності з національно-культурними традиціями країни, для якої призначений даний товар. Наприклад, як для англомовних, так і російськомовних рекламних текстів характерне звернення до покупця на «Ви», що насамперед обумовлено культурними нормами країн.
При передачі прагматичного потенціалу рекламного тексту оригіналу перекладач нерідко стикається з великими труднощами. Найчастіше це пов'язано з перекладом фактів і подій, пов'язаних з певними традиціями даного народу і особливими національними звичаями. Перекладач повинен намагатися досягти бажаного впливу на рецептора, отже, він або відтворює прагматичний потенціал оригіналу, або видозмінює його. Таким чином, в деяких випадках при перекладі текстів рекламної спрямованості перекладач не перекладає текст, а пропонує свій семантичний еквівалент. З усією певністю можна стверджувати, що «треба переводити дух і контекст рекламного повідомлення, а не просто слова» [3, с. 256].
У процесі порівняння англомовного рекламного тексту і його перекладу на російську мову наголошується, що для того, щоб переклад рекламного повідомлення найбільш повно і точно передавав всю інформацію, укладену в тексті оригіналу, перекладач повинен вміло використовувати різні перекладацькі трансформації. Важливо пам'ятати, що основна мета реклами – зробити враження, залишити в пам'яті потенційного покупця яскравий емоційний слід. Саме такі риси як образність і експресивність є основою реклами, і способами досягнення зазначеної мети рекламних текстів. Тому основна складність для перекладача – передача адекватного впливу на цільову аудиторію через рекламу. Як було зазначено А. Ю. Івлєвій: «Тексти епохи постмодернізму мають структуру різоми, нескінченні розгалуження якої неминуче втягують у блукання по лабіринту, вихід з якого може бути знайдений тільки в результаті застосування множинності інтерпретацій, верифицируемых шляхом зіставлення з картиною світу епохи, відображеної у тексті» [4, с. 66]. Таким чином, перекладач стикається з проблемами не тільки лінгвістичного характеру, але і з особливостями прагматичної адаптації тексту.
Переклад рекламних текстів вимагає від перекладача знання тонкощів іноземної і рідної мов, стилістичних особливостей мови оригіналу, а також психології споживача.
В процесі своєї перекладацької діяльності перекладач завжди переслідує певну мету - досягнення адекватності перекладу. Не завжди лексичні одиниці однієї мови мають точні аналоги в іншій мові. Для досягнення адекватного і еквівалентного перекладу втрати неминучі. Однак існує ряд перетворень, що дозволяють зберегти адекватність перекладу на рівні цілого тексту. Такі перетворення називаються трансформаціями.
Масштаб і глибина перекладацьких трансформацій бувають дуже різними - від трансформацій, що тягнуть за собою відносно невелику відмінність перекладного висловлювання з вихідним, до випадків так званого парадоксального перекладу, коли зовнішня несхожість вихідного і переказного висловлювань така, що в продукті, запропонованому мовним посередником, важко відразу ж визнати переклад, і лише по «зрілого размыщлению» стає ясно, що рішення оптимально, що перекласти ближче до тексту було просто неможливо, що перед нами переклад. Як зауважив Л. К. Латишев, «однією лише констатації факту наявності такого широкого діапазону перекладацьких трансформацій мало. Очевидно, що перекладачеві корисно ще і знати основні, найбільш часто застосовувані типи перекладацьких трансформацій і вміти користуватися ними. «Володіння цим інструментарієм настільки ж важлива для мовного посередника, як для шахіста володіння репертуаром стандартних рішень у типових ситуаціях» [10, 253].
В даний час існує безліч підходів до поділу перекладацьких трансформацій на види, типи і безліч класифікацій. Запропоновані різними авторами. Розглянемо деякі з них.
За словами Л. С. Бахударова [1]., всі види перетворень чи трансформацій, здійснюваних у процесі перекладу, можна звести до чотирьох елементарних типів, а саме:
1. Перестановки - це зміна розташування мовних елементів в тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Елементами, що можуть піддаватися перестановці, є звичайно слова, словосполучення, частини складного речення і самостійні пропозиції в ладі тексту
2. Заміни - найбільш поширений і різноманітний вид перекладацьких трансформацій у процесі перекладу заміні можуть піддаватися як граматичні одиниці, так і лексичні, у зв'язку з чим можна говорити про граматичних і лексичних замін.
3. Додавання. Цей тип перекладацької трансформації заснований на відновленні при перекладі опущених в ІЯ «доречних слів».
4. Опущення - явище, прямо протилежне додаванню. Під опущенням мається на увазі опущення тих чи інших «зайвих» слів при перекладі.
А. Д. Швейцер класифікував граматичні трансформації наступним чином:
1. об'єднання речень - спосіб перекладу, при якому синтаксична структура речення в оригіналі перетворюється шляхом з'єднання двох простих речень в одне складне.
2. членування речень - спосіб перекладу. При якому синтаксична структура речення в оригіналі перетворюється у дві або більше предикативні структури переводить мови.
3. додавання грамматикализированных одиниць, наприклад, сполучників, займенників і т. п.
4. опущення грамматикализированных елементів [12, 180].
Поділ перекладацьких трансформацій на типи, як і будь-яка інша класифікація, може здійснюватися на різних підставах. Л. К. Латишев взяв за основу рівень мови. За його словами, це дозволяє не тільки класифікувати перекладацькі трансформації, але і провести кордон між ними і іншим великим класом перекладацьких прийомів підстановками [9, 253].
До граматичним відносяться наступні типи:
1. заміна форм слова;
2. заміна частин мови;
3. заміна членів речення (перебудова синтаксичної структури речення);
4. синтаксичні заміни в складному реченні:
a) заміна простого пропозиції складним;
b) заміна складного речення простим;
c) заміна придаткового речення головним;
d) заміна головного речення придаткових;
e) заміна твори підпорядкуванням;
f) заміна союзного типу зв'язку безсполучниковим;
g) заміна безсполучникового типу зв'язку союзним.
Досить нейтральні стосовно переданого змісту і синтаксичні трансформації. Синтаксична трансформація може полягати в заміні одного типу синтаксичної конструкції іншим [10, 254].
Аналізуючи висловлювання лінгвістів, можна зробити загальний висновок, що синтаксичні трансформації полягають в перетворенні структури речення в процесі перекладу відповідно до норм переводить мови. Вони можуть відбуватися на синтаксичному рівні.
Таким чином, ми виділяємо типи синтаксичних трансформацій як складову частину граматичних трансформацій, а саме:
1. синтаксичне уподібнення;
2. перестановки;
3. заміна членів речення;
4. зміна предикатів при перекладі;
5. перетворення активних конструкцій в пасивні і навпаки;
6. членування речень;
7. об'єднання речень;
8. заміна типу синтаксичної зв'язку;
9. опущення;
10. додаток.
В даній роботі ми детально розглянемо граматичні трансформації пов'язані з заміною предиката.
Серед нескінченної безлічі предметних ситуацій можна виділити їх певні типи. Типові предметні ситуації характеризуються ставленням діяча до дії, предмета до дії, предмета, його властивостей і т. д. В лінгвістиці узагальнені типи предметних ситуацій називаються предикатами. Наприклад:
Книгу поклали на стіл (предикат дії). Книга лежить на столі (предикат стану). Я бачу книгу на столі (предикат сприйняття). Іван його поважав (предикат відносини).
Зіставляються в перекладі мови при описі однієї і тієї ж предметної ситуації можуть вибирати різні предикати або засоби їх вираження, що, природно, тягне за собою певні перекладацькі трансформації. Нижче розглядаються деякі з таких перетворень.
Заміна предиката стану предикатом дії. Англійська мова має тенденцію до кращого використання предиката стану, для вираження якого часто використовуються іменні та складові іменні сказуемые типу "Не was late" і "Не became the ally of a boy named Обрі Mills". У відповідних украïнських висловлюваннях використовується предикат дії, виражений дiеслiвним присудком. Порівняйте:
Не was late. Він запізнився
Не became the ally of a boy named Обрі Mills. Він потоваришував з хлопчиком на ім'я Обрі Міллз.
Неважко помітити, що між присудком у вихідному і кінцевому висловлюваннях встановлюється метонимiчне ставлення. Раніше вже говорилося, що метонiмiей називається стилістичний прийом, що складається в тому, що замість назви одного предмета (або процесу) наводиться назва іншого, перебуває з першим у відносинах асоціації по суміжності. Тут метонiмiчне відношення має слідчо-причинний характер: "Не was late" — це наслідок, а "Він запізнився" — причина.
Метонимические перетворення дієслівного присудка. Метонiмiчнi причинно-слідчі та слідчо-причинні перетворення бувають потрібні і з інших міркувань. Мова йде про висловлювання, в яких обидві мови, англійська та, украïнськa вибирають предикат дії, виражений дiеслiвним присудком, але в украïнському вислові правила сполучуваності слів не дозволяють використовувати те ж саме дієслово або дієслівне словосполучення, що і в англійській фразі. Пошук необхідноï украïнськоï відповідності здійснюється за схемою: англійське дієслово — причина, а украïнське — слідство, або навпаки — англійське дієслово –– наслідок, а украïнське — причина:
We are giving more rights to local govemment bodies. Розширюються права місцевих органів влади.
Даючи нові права (причина), ми тим самим їх розширюємо (наслідок).
A new economic system has to be urgently built, since the old one no longer works. Оскільки стара економічна система втратила життєздатність, нову треба, не відкладаючи, створювати.
То що економічна система більше не функціонує (no longer works) є наслідком, а втрата нею своєї життєздатності — причиною.
Відношення між присудком у вихідному і кінцевими висловлюваннях може носити одночасно причинно-слідчий і часовий характер. Початкова фаза дії в таких випадках передається його завершальним етапом, і навпаки:
When Emily had grabbed the manuscript her only intent was to read the book. У видавництві Емілія кинулася до рукопису з одним наміром— прочитати її.
Тут англійськi та украïнськi дієслова по суті позначають дві фази одного процесу: had grabbed— його завершення, а кинулася — початок (кинулась і схопила).
Перетворення дієслівного присудка, засновані на передачі широкого поняття більш вузьким. Такий прийом перекладу називається генералізацією. Суть його полягає в тому, що при описі ситуації можуть вибиратися або більш загальні (родові) ознаки, або приватні (видові) ознаки. Хоча і в англійській, і в украïнськiй мовах предметна ситуація може описуватися за допомогою як родових, так і видових ознак, все ж в англійській мові ширше використовуються саме родові ознаки, представлені словами з широким недифференцированним значенням. Порівняйте:
Old birds are not to be caught with chaff. Старого горобця на полові не проведеш.
Приватним випадком прояву цієї особливості англійської мови є використання в якості присудка так званих широкозначних дієслів: be, have, get, take, give, make, do, come, go. У відповідних висловлюваннях в украïнському відбита присудком дія описується за допомогою видових ознак з використанням дієслів, що позначають конкретні, приватні поняття:
The fish was a little too far from the boat. Риба пливла все ще дуже далеко
від човна.
Англійської широкозначному дієслова was в украïнському висловлюванні відповідає дієслово пливла, що має більш вузьке і конкретне значення.
The covers were lifted and the sweet steam came with them. Підняли кришки і над столом заструменів солодкуватий пар.
В украïнському вислові ознака, представлена дієсловом заструменів, є більш приватним порівняно з ознакою, представленим англійським дієсловом came.
Конкретизація дієслова-присудка часто використовується при перекладі висловлювань з конструкцією there is. Дієслово be іноді передається рівнозначним дієсловом бути:
There was a moment when I couldn't find you. Була хвилина, коли тебе не було,
Але таких висловлювань небагато. В украïнському тексті дієслово be, як правило, замінюється дієсловом, що позначає більш конкретну ознаку:
There was yellow weed on the line. Ліску обплутали жовті водорості. [2, 48].
1.2 Лiнгвiстичнi особливостi рекламних текстiв
Рекламний текст стає предметом дослідження багатьох наук. Дану тенденцію можна пояснити активним розвитком міжнародного ринку, саме тому зростає затребуваність перекладу рекламних текстів. Поява великої кількості імпортних товарів на російському ринку вимагає їх рекламної підтримки, а саме перекладу вже створених рекламних текстів на російську мову. У зв'язку з цим, виникає потреба саме у лінгвістичних дослідженнях рекламних повідомлень.
Багато вчених займалися проблемою визначення поняття рекламного тексту і пропонували робочі визначення цього терміна, тому важливо враховувати, що не існує єдиного зафіксованого визначення рекламного тексту як специфічної комунікативної одиниці. Наприклад, на думку В. Ю. Липатовой, рекламний текст – складний жанр волюнтативно-інформаційного виду, а саме апеллятивно-репрезентативний жанр, у якому з'єднуються апеллятивно-емоційні функції та репрезентативні і впливають властивості [11, с. 15]. А. Д. Кривоносов кваліфікує рекламний текст як текст, що містить рекламну інформацію [8, с. 36]. У свою чергу в. І. Карасик визначає рекламний текст як цілісне мовне утворення, що містить прагматичний ефект, відкрито виражену модальність відправника мовлення та актуальну інформацію про об'єкт мови [6, с. 23].
Таким чином, проаналізувавши визначення, можна зробити висновок про те, що рекламний текст – це текстове єдність, в рамках якого поєднуються лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, і яке характеризується позитивною прагматичною спрямованістю.
Мова реклами активно вивчається сучасної лінгвістикою, оскільки вивчення рекламних повідомлень дозволяє відзначити певні комунікативні ходи і мовні засоби, які допомагають досягти цілей рекламодавців найбільш ефективно.
Головною метою реклами є залучення потенційних споживачів: рекламні тексти намагаються захопити їх увагу та переконати в необхідності придбання того чи іншого товару. Завдяки різним комунікаційним стратегіям і тактикам виявляється такого роду психологічний вплив.
РОЗДIЛ 2
АНАЛIЗ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТIВДля того, щоб детально вивчити і повністю зрозуміти особливості зміни предиката при перекладі реклами, подивимося на приклади різних слоганів і речень з рекламних текстів, взятих мною для аналізу.
1. Pedigree. We are for dogs.
Pedigree. Просто ми дійсно любимо собак.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (are) змінюється на предикат дії (любимо).
2. Danone Actimel – A little every day goes a long long way.
Трохи Danone Actimel щодня дозволить вам зробити дуже довгий шлях.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (goes) змінюється на предикат наслiдку (дозволить зробити).
3. For all five main symptoms from colds and flu nothing is more effective. Covoniaaaaa.
Від всіх п'яти головних симптомів застуди та грипу допомагає тільки один засіб. Covoniaaaaa.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (is) змінюється на предикат дії (допомагає).
4. This is the moment. This is it.
Момент настав. Ось він.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (is) змінюється на предикат дії (настав).
5. Hair comes alive in our hands.
Мистецтво пробуджує красу волосся.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (comes alive) змінюється на предикат наслiдку (будить).
6. No battery is stronger longer.
Жодна батарея не працює довше.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (is) змінюється на предикат дії (не працює).
7. Tour to Turkey!!!
Виграй ТУР в Туреччину!!!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Дана пропозиція є педикатом причини в англійському реченні і змінюється на предикат слідства (виграй) при перекладі на українську мову.
8. At Hampton, We Love Having You Here.
Поки Ви перебуваєте в Хемптоні, ми дбаємо про Вас.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (love having) змінюється на предикат наслiдку (дбаємо).
9. Gillette. The best a man can get. Gillette.
Краще для чоловіка немає.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (can get) змінюється на краще для чоловіка немає), що в українському реченні виступає предикатом наслiдку.
10. Kit Kat: «Have a break...Have a Kit Kat»
«Є перерва... Є Kit Kat»
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат дії в англійському реченні (have) змінюється на предикат стану (є).
11. «The first time I gave her a diamond ring she could barely speak for a week».
«Коли я вперше подарував їй діамантове кільце, у неї просто не було слів».
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (could speak) змінюється на предикат наслiдку (не було).
12. An increase in temperature, altitude or physical activity may cause your wrists to expand and can even make wearing a watch uncomfortable.
При зростанні температури, висоти або фізичної активності ваші зап'ястя можуть збільшуватися в об'ємі і зробити носіння годин некомфортним.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (may cause to expand) змінюється на предикат наслiдку (можуть збільшитися).
13. Fresh roasted turkey with all the trimmings – just like mom's!!!
Свiжозжарена індичка зі всіляким гарніром – прямо так, як робила мама!!!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (Just like mom's) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (робила) при перекладі на українську мову.
14. It's a fact. With Clarins life's more beautiful.
Безсумнівно, з Clarins життя стає прекраснішим!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (is) змінюється на предикат дії (стає).
15. Our new Supermoisture Makeup goes beyond flax-fixing, acting as skin's undercover moisture agent for a look that's downright dewy.
Наше нове тональний засіб не просто маскує недоліки шкіри, воно підтримує необхідний рівень її зволоженості.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (goes beyond flax-fixing) змінюється на предикат наслiдку (маскує).
16. Carlsberg! Probably the best beer in the world.
Карлсбегр! Спробуй найкраще пиво в світі.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (Probably) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (спробуй) при перекладі на українську мову.
17. Philip Morris. Універсальний Taste of Lightness.
Відчуй смак життя разом з Філіп Морріс.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (Універсальний Taste of Lightness.) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (відчуй) при перекладі на українську мову.
18. HTC: “Beautifully designed. Inside and out."
«Прекрасний зовні. Досконалий всередині».
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (beautifully designed) змінюється на предикат наслiдку (прекрасний).
19. The power of a partnership within us can even result in financial gain for your organization.
Співпраця з нами принесе гарну фінансову прибуток вашої організації.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (can result) змінюється на предикат наслiдку (принесе).
20. Welcome to the Karma Cafe. Please be seated.
Ласкаво просимо в Карма Кафе. Будь ласка, сідайте.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (be seated) змінюється на предикат дії (сідайте).
21. The are no menus. You will be served what You deserve.
У нас немає меню. Вам принесуть те, що ви заслуговуєте.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (will be served) змінюється на предикат дії (принесуть).
22. In the future investors will need to be explorers. Tomorrow will be nothing like today.
В майбутньому інвестори повинні будуть стати дослідниками. Завтра нічим не буде схоже на сьогодні.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (will need to be) змінюється на предикат дії (повинні будуть стати).
23. Once you go Mac. You'll never go back.
Раз спробувавши Mac, ви ніколи не відмовтеся від нього.
У цьому реченні (Once you go Mac.)при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (go) змінюється на предикат наслiдку (спробувавши). У цьому реченні (you'll never go back.)при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (will go) змінюється на предикат наслiдку (не відмовитеся).
24. Wake up. It's Eight o'clock.
Прокидайся! Час пити Eight o'clock!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (is) змінюється на предикат наслiдку (пора пити).
25. The joy of Pepsi.
Відчуй насолоду від Пепсі.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (The joy) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (відчуй) при перекладі на українську мову.
26. Love is dangerous, stay safe.
Любов небезпечна. Бережи себе. (ADIDAS, «безпечна одяг», що дозволяє втекти, коли ти оголошуєш комусь, що любов пішла... 2008)
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (Stay safe) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (береги) при перекладі на українську мову.
27. YAHOO! Do you Yahoo?
А ви користуєтеся Yahoo?
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (do) змінюється на предикат наслiдку (користуєтеся).
28. Now there's a makeup that matches your true skintone for the most natural, flawless look.
Тепер у Вас є крем-пудра, яка адаптується до Вашого тону шкіри, надаючи їй бездоганність.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (matches) змінюється на предикат наслiдку (адаптується).
29. “Blondex" is an effective hair lightener. Has a favorable influence on your hair. Фарба для волосся "Blondex" ефективно освітлює волосся.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (is) змінюється на предикат дії (освітлює).
30. Contains special components that improve lightening.
Особливі добавки надають сприятливий вплив на волосся і підвищують якість освітлення.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (improve) змінюється на предикат наслiдку (надають і підвищують).
31. Coca-Cola — The Coke side of life.
Все буде кока-кола.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (Side of life) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (буде) при перекладі на українську мову.
32. Betcha can't eat just one.
Betcha - ви не зможете втриматися.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (can't eat) змінюється на предикат наслiдку (не зможете втриматися).
33. A Mars a day helps you work, rest and play.
Один батончик Mars подарує вам енергію на весь день.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (helps) змінюється на предикат наслiдку (подарує).
34. Never be without great coffee. We promise.
Ми обов'язково подамо вам найкращу каву.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (be) змінюється на предикат дії (подамо).
35. In the mood for doing a good deed?
Хочете зробити щось хороше?
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (In the mood for doing ) є предикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (хочете зробити).
36. We serve you decaf if you're rude.
Якщо ви будете грубити, ми подамо вам кави без кофеїну.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (be rude) змінюється на предикат дії (будете грубити).
37. A healthy toasted Wholemeal Bun for free when you buy any grand beverage. Візьми будь-який напій великого об'єму і отримай корисну теплу цільнозернове булочку в подарунок.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (buy) змінюється на предикат наслiдку (отримай).
38. Keep your privacy!
Зберігайте приватне життя в секреті!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (keep) змінюється на предикат наслiдку (зберігайте в секреті).
39. A totally organic experience.
Виготовлено лише з натуральних компонентів.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (experience) змінюється на предикат дії (виготовлено).
40. Only smarties have the answer. -Smarties
Тільки розумники зможуть відповісти.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (have) змінюється на предикат наслiдку (зможуть відповісти).
41. Two great tastes that tastes great together. – Reese's Peanut Butter Cups
Два кращих смаки, які ідеально поєднуються разом.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (tastes) змінюється на предикат наслiдку (поєднуються).
42. Everything We Do is Driven By You.
Все, на чому ти їздиш, зроблено нами.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (is driven) змінюється на предикат дії (їздиш).
43. Porsche, There is No Substitute.
Porsche, неможливо замінити.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (be) змінюється на предикат дії (замiнити).
44. The right time for life. -OMEGA
Живи зараз!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. (Time of life) є педикатом стану в англійському реченні і змінюється на предикат дії (живи) при перекладі на українську мову.
45. Let them stare.
Притягуй погляди.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (let stare) змінюється на предикат наслiдку (притягуй).
46. What will you bring to life.
Чим ти наповниш своє життя.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (will bring) змінюється на предикат наслiдку (наповниш).
47. Here is to compact.
Хай живе компактний дизайн.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат стану в англійському реченні (be) змінюється на предикат дії (хай живе).
48. Reimagine your view.
Поглянь з іншого боку.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (reimagine) змінюється на предикат наслiдку (поглянь з іншого боку).
49. A bowl a day keeps the bullies away
– Applejacks Cereal
Одна тарілка хрустких пластівців і ти переможеш будь-якого хулігана.
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (keep away) змінюється на предикат наслiдку (переможешь).
50. Break out of the ordinary.
– Nestles Butterfinger
Виділися!
У цьому реченні при перекладі з англійської мови на українську ми можемо спостерігати зміну предиката. Предикат причини в англійському реченні (break out) змінюється на предикат наслiдку (виділися).
Як ми бачимо з проведеного аналізу при перекладі англомовних рекламних текстів на українську широко використовується такi граматичні трансформації, як заміна предиката стану предикатом дії і метонiмiчнi перетворення дієслівного присудка, тобто метонiмiчнi причинно-слідчі та слідчо-причинні перетворення.
ВИСНОВКИ
До кінця ХХ ст. за допомогою засобів масової комунікації реклама перетворилася в єдину глобальну індустрію, у якій зайнято тисячі людей. В історії рекламних технологій відбулася еволюція від масової реклами до поділу споживчої аудиторії на так звані цільові групи. У сучасному суспільстві реклама – це і потужна галузь індустрії і продукт її діяльності, спрямований на забезпечення потенційного адресата рекламного повідомлення інформацією про товари чи послуги з метою їх популяризації.
Потреба суспільства в осмисленні і концептуалізації реклами проявляється в різноманітності дискурсів, в рамках яких здійснюється звернення до даного феномену. Реклама стає предметом багатьох дискусій науковців, законодавців, діячів політики, культури, фахівців в області PR і лінгвістів.
Багато вчених займалися проблемою визначення поняття рекламного тексту і пропонували робочі визначення цього терміна, тому важливо враховувати, що не існує єдиного зафіксованого визначення рекламного тексту як специфічної комунікативної одиниці.
Таким чином, проаналізувавши визначення, можна зробити висновок про те, що рекламний текст – це текстове єдність, в рамках якого поєднуються лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори, і яке характеризується позитивною прагматичною спрямованістю.
Мова реклами активно вивчається сучасної лінгвістикою, оскільки вивчення рекламних повідомлень дозволяє відзначити певні комунікативні ходи і мовні засоби, які допомагають досягти цілей рекламодавців найбільш ефективно.
Головною метою реклами є залучення потенційних споживачів: рекламні тексти намагаються захопити їх увагу та переконати в необхідності придбання того чи іншого товару. Завдяки різним комунікаційним стратегіям і тактикам виявляється такого роду психологічний вплив.
У процесі порівняння англомовного рекламного тексту і його перекладу на російську мову наголошується, що для того, щоб переклад рекламного повідомлення найбільш повно і точно передавав всю інформацію, укладену в тексті оригіналу, перекладач повинен вміло використовувати різні перекладацькі трансформації. Важливо пам'ятати, що основна мета реклами – зробити враження, залишити в пам'яті потенційного покупця яскравий емоційний слід. Саме такі риси як образність і експресивність є основою реклами, і способами досягнення зазначеної мети рекламних текстів. Тому основна складність для перекладача – передача адекватного впливу на цільову аудиторію через рекламу. Як було зазначено А. Ю. Івлєвій: «Тексти епохи постмодернізму мають структуру різоми, нескінченні розгалуження якої неминуче втягують у блукання по лабіринту, вихід з якого може бути знайдений тільки в результаті застосування множинності інтерпретацій, верифицируемых шляхом зіставлення з картиною світу епохи, відображеної у тексті» [4, с. 66]. Таким чином, перекладач стикається з проблемами не тільки лінгвістичного характеру, але і з особливостями прагматичної адаптації тексту.
Переклад рекламних текстів вимагає від перекладача знання тонкощів іноземної і рідної мов, стилістичних особливостей мови оригіналу, а також психології споживача.
В даній роботі ми детально розглянули граматичні трансформації пов'язані з заміною предиката.
Серед нескінченної безлічі предметних ситуацій можна виділити їх певні типи. Типові предметні ситуації характеризуються ставленням діяча до дії, предмета до дії, предмета, його властивостей і т. д. В лінгвістиці узагальнені типи предметних ситуацій називаються предикатами.
Зіставляються в перекладі мови при описі однієї і тієї ж предметної ситуації можуть вибирати різні предикати або засоби їх вираження, що, природно, тягне за собою певні перекладацькі трансформації, такi як: заміна предиката стану предикатом дії та метонiмiчнi перетворення дієслівного присудка, тобто метонiмiчнi причинно-слідчі та слідчо-причинні перетворення.
Було проаналізовано 50 речень, узятих із рекламних текстів, слоганів. При перекладі з англійської на українську мову ми використовували заміну предиката стану предикатом дії та метонiмiчнi перетворення дієслівного присудка, тобто метонiмiчнi причинно-слідчі та слідчо-причинні перетворення.
Не можна точно виділити, яка з цих граматичних трансформацій, пов'язаних з заміною предиката, переважає більше. При перекладі в рівній мірі використовується як заміна предиката стану предикатом дії, так і заміна предиката причини на предикат слідства.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Бархударов Л. с. Мова і переклад. - М: Міжнародні відносини, 1975.
Бреус Е. В. Основи теорії і практики перекладу з російської мови на англійську. М., 2000. - 47-49 с.
Головльова Е. Л. Основи реклами. – Навчальний посібник. — Москва, 2003. — 272 с.
Івлєва А. Ю. Інтерпретація текстів «Потоку свідомості»: аксіологічний та лінгвістичний аспекти // Вісник Сибірського інституту бізнесу та інформаційних технологій / / Науково-практичний журнал № 3 (7) 2013. – 64-67 с.
Івлєва А. Ю. Роль перекладача у передачі культурного простору тексту оригіналу // Вісник НДІ гуманітарних наук при Уряді Республіки Мордовія / Науковий журнал № 1 (29) 2010. – 210-215 с.
Карасик В. І., Олянич А. В., Красавский Н.А., Жирков А. В. та інші / наук. ред. Т. Н. Колокольцева. Рекламний дискурс і рекламний текст (2-е изд.) : кол. монографія – М.: ФЛІНТА : Наука, 2011. – 296 с.
Комісаров Ст. Н. Загальна теорія перекладу : учеб. посібник / В. Н. Комісарів. – М : МДУ, 1999. – 136 с.
Кривоносов А. Д. PR-текст у системі публічних комунікацій. – 2-е изд., дод. – СПб.: Петербурзьке Сходознавство, 2002. – 288 с.
Латишев Л. К. Курс перекладу: Еквівалентність перекладу і засоби її досягнення. - М: Міжнародні відносини, 1981.
Латишев Л. К., Семенов А. Л. Переклад: Теорія, практика та методика викладання. - М.: Academia, 2003.
Ліпатова В. Ю. Рекламний текст як апеллятивно-репрезентативний жанр інформаційного виду мовленнєвої діяльності // Російська мова, культура, історія: Збірник матеріалів Другої наукової конференції лінгвістів, літературознавців, фольклористів. – М.: МПГУ, 1997. – 251-253 с.
Швейцер Л. Д. Переклад і лінгвістика. - М: Наука, 1973.
http://www.thinkslogans.com
http://www.adslogans.co.uk/site/
http:// www.adme.ru 

Приложенные файлы

  • docx 10972739
    Размер файла: 55 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий