9кл.Укр.літ


9 к л а с
Українська література(70 год., 2 год. на тиждень)
Календарно-тематичне планування для 9-го класу складено відповідно до Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література: 5-12 класи / Р.В. Мовчан, Н.В. Левчик, О.А. Камінчук, М.П. Бондар, О.Б. Поліщук, М.М. Сулима, Л.П. Шабельникова, В.М. Садівська; керівник проекту М.Г. Жулинський; за заг. ред. Р.В. Мовчан. — К.; Ірпінь: Перун, 2005.
№ Зміст навчального матеріалу Дата Примітки
І семестр 1 Роль і місце літератури в житті нації. Розвиток літератури. Розвиток літератури. Творча індивідуальність митця. Аналіз художнього твору в історичному та естетичному контекстах.
ТЛ: аналіз художнього твору, контекст, естетика. Усна народна творчість 2 Процес виникнення фольклору. Багатство і розмаїття українського фольклору. Види родинно-побутових пісень. Традиційна символіка. Родинно-побутові пісні «Місяць на небі, зіроньки сяють», «Цвіте терен, цвіте терен».
ТЛ: поглиблення знань з поетики народної пісні. 3-4 Родинно-побутові пісні «Сонце низенько, вечір близенько», «В кінці греблі шумлять верби», «За городом качки пливуть», «Світи, світи, місяченьку», «Лугом іду, коня веду». 5 Українське весілля - один із провідних жанрів родинно-обрядової творчості. Основні етапи весілля. Весільні пісні. 6 Урок мовленнєвого розвитку. Складання й розігрування діалогів на тему українського весілля. 7 Українські народні балади «Ой летіла стріла», «Ой на горі вогонь горить», «Козака несуть». Класифікація балад. 8 Контрольна робота. Письмовий твір на одну з гем: «У піснях - історія мого народу», «Весілля - енциклопедія українського фольклору». Давня українська література 9-10 Українська середньовічна література ХІ-ХУ ст. Розвиток писемності. Найдавніші рукописні книги Київської Русі (Остромирове Євангеліє, Ізборник Святослава). Перекладна література. Біблія (фрагменти). Легенди про створення світу, про перших людей Адама і Єву, про потоп на землі, про Вавилонську вежу, про Мойсея. Десять заповідей. Притча про блудного сина.
ТЛ: поглиблення поняття про притчу. 11 Біблія - святе письмо (Старий і Новий Заповіти) і збірки літературних пам’яток (Книга Буття, Книга Псалмів, Пісня пісень). Біблійні книги в давній Україні: Псалтир (молитви), Євангелії (про Ісуса Христа), Апостол (про Його учнів). Українські переклади Біблії. 12-13 Оригінальна література княжої Руси-України. Літописи як історико-художні твори. «Повість минулих літ» - історична книга і збірка епічних творів. Києво-Печерський патерик. Зміст оповідання про Прохора-чорноризця. 14 Українська література ренесансу і бароко. Роль братств, Острозької та Києво-Могилянської академій у розвитку української культури, книгодрукування. Перші друковані книги. Іван Вишенський. ТЛ: ренесанс, бароко. 15 Історично-мемуарна проза. Відомості про козацькі літописи. «Історія русів» (фрагменти). 16 Контрольна робота. Давня українська література. Проза (тестування). 17 Поезія. Іван Величковський. Фігурні (курйозні) вірші. Семен Климовський. «їхав козак за Дунай» - зразок давньої любовної лірики. ТЛ: фігурний (курйозний) вірш. 18 Драматургія в давній українській літературі. Шкільна драма «Владимир» Феофана Прокоповича як перша спроба звернення української шкільної драми до національної історії. Вертеп як вид лялькового театрального дійства. Вертепна традиція в наш час.
ТЛ: шкільна драма, вертеп. 19 Григорій Сковорода. Життя і творчість філософа, просвітителя, поета. Його ідеали. Біблійна основа творчості та його вчення про самопізнання і «сродний труд». 20 «Бджола та Шершень», «Собака і Вовк». Робота над змістом байок-притч. Повчальний характер і художні особливості притч збірки «Байки харківські». 21 «Всякому місту - звичай і права», «йе ІІЬегІаіе», «Вступні двері до християнської добронравності», афоризми (наявні в усій творчості).
ТЛ: афоризм. 22 Урок виразного читання. Конкурс читання творів Григорія Сковороди напам’ять. 23 Контрольна робота. Давня українська література. Поезія. Драматургія (розгорнуті відповіді на запитання). Нова українська література 24 Суспільно-історичні обставини наприкінці XVIII ст. Життя народу - предмет художнього зображення. Розвиток фольклористики, етнографії. Основні художні напрями. Бурлескна стильова течія. Найвидатніші митці. 25 Іван Котляревський. Творчість письменника - новий етап у розвитку національного самоусвідомлення. Драматург і театральний діяч. Історія створення «Енеїди». 26 Національний колорит, зображення життя всіх верств суспільства в «Енеїді», алюзії на українську історію в ній. Бурлескний гумор, народна українська мова. Утвердження народної моралі в дусі просвітительства.
ТЛ: травестія, пародія, бурлеск, алюзія. 27 Соціально-побутова драма «Наталка Полтавка» - перший твір нової української драматургії. її сценічне життя. Наталка як уособлення найкращих рис української жінки. Пісні у творі. 28 Урок мовленнєвого розвитку. Усна порівняльна характеристика персонажів, їхніх дій, учинків у п’єсі «Наталка Полтавка». 29 Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем: «Народність поеми І.Котляревського “Енеїда”, «Новаторський характер п’єси І.Котляревського “Наталка Полтавка”». 30 Урок позакласного читання. М. Старицький. «Остання ніч». 31 Урок літератури рідного краю . Літературні персонали територіальної громади (проза). 32 Повторення вивченого. II семестр 33 Григорій Квітка-Основ’яненко - батько української прози. Гуманістичний пафос, християнські ідеали, етнографічне тло творів. 34-35 «Маруся» - перша україномовна повість нової української літератури. Головні персонажі твору. ТЛ: поняття про сентименталізм, реалізм. 36-37 Література українського романтизму. Поети-романтики. П. Гулак-Артемовський, «Рибалка»; Є.Гребінка, «Українська мелодія»; В.Забіла, «Соловей», М.Петренко, «Небо». 38 Маркіян Шашкевич - зачинатель нової української літератури на західних землях. «Руська трійця». «Веснівка». 39 Микола Гоголь. Літературна діяльність письменника, її значення для української культури. Національний дух у творчості Гоголя. Український фольклор - джерело творів митця з української тематики. 40 Романтична умовність оповідання «Вечір проти Івана Купала». Зміст твору, мотиви, ідея. Зв’язок з нечистою силою як метафора злодіяння. 41 Контрольна робота. Література українського романтизму. Творчість поетів-романтиків. «Руська трійця». Доробок М. Гоголя (тестування). 42 Тарас Шевченко. Геніальний поет, мислитель, пророк національного відродження в Україні. Його винятково велике значення. Біографія та основні віхи творчості. Перші поетичні твори баладного та елегійного жанрів. Вісь неперервності історичного часу («До Основ’яненка», «На вічну пам’ять Котляревському», «Думка» («Нащо мені чорні брови...»). 43 Умовність у баладі, тривога за жіночу долю («Причинна», «Лілея»). ТЛ: елегія, поглиблення поняття про лірику й ліро-епіку. 44 «Гайдамаки». Складність історичної долі українського народу. Сюжетні лінії твору, кульмінаційні вершини. Повсталий народ як герой поеми. Образ Яреми. Заклик до єднання слов’янських народів. 45 Урок мовленнєвого розвитку. Усний твір- характеристика персонажа поеми «Гайдамаки». 46 Національна проблематика у творчості Т Шевченка періоду «Трьох літ». «Кавказ» - відгук на тогочасну загарбницьку імперську політику. Узагальнена ідея поеми. 47 «Заповіт». Глибокі роздуми поета про минуле й майбутнє України. Пророчий заповіт нащадкам. 48 Контрольна робота. Творчість Т. Шевченка. Балади. «Гайдамаки». «Кавказ» (розгорнуті відповіді на запитання). 49 «Стоїть в селі Суботові...». Художня оцінка діяльності Б.Хмельницького. 50 «Сон» («У всякого своя доля...»). Твір і сучасна поетові дійсність. Прийом «сну». Сатиричний пафос поеми.
ТЛ: алегорія, гротеск, контраст, умовність. 51 «І мертвим, і живим, і ненарожденним...». Продовження теми «земляків» у посланні. Викриття конформізму, бичування комплексу меншовартості. Настроєві інтонації твору (суперечка, пересторога, погроза, заклик тощо). 52 «Катерина», «Наймичка». Тема жіночої долі - одна з провідних тем Шевченкової творчості. Еволюція жіночого образу. Тема матері й сина. 53 «На панщині пшеницю жала...», «Марія», «У нашім раї на землі...». Різні типи втілення теми жіночої долі. 54 «Садок вишневий коло хати...», «Доля», «Росли укупочці, зросли...». Лірика Т. Шевченка періоду арешту й заслання і після повернення із заслання. Вершинні зразки Шевченкової лірики.
ТЛ: поглиблення поняття про ліричного героя, жанр ліричної медитації. 55 Тарас Шевченко і Біблія. «Ісаія. Глава 35». Духовна присутність Біблії в усій творчості поета. Цикл «Давидові псалми». Ставлення Шевченка до Біблії.
ТЛ: псалом, гімн. 56 Підсумковий урок. Світова велич українського поета. Огляд поетичної спадщини, малярського доробку, прози, драматургії, міркувань зі «Щоденника». Вшанування пам’яті поета. 57 Урок виразного читання. Конкурс читців поезії Тараса Шевченка. 58-59 Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем: «Невмирущість слова Кобзаря», «Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, й свого не цурайтесь» (за творчістю Т. Шевченка). 60 Пантелеймон Куліш - письменник, критик, перекладач, автор підручників та правопису. «Українець в Європі, європеєць в Україні». Романтичний світогляд. Ентузіазм та жертовність. 61-62 «Чорна рада» - перший україномовний історичний роман. Історична основа сюжету. Версії тлумачення його назви. 63-64
Показ протистояння сил державотворення і руїнництва. Дійові особи - носії різних ідей. Хутір - символ українського способу жита. Романтичний мотив дороги. Оцінка роману Т. Шевченком.
ТЛ: роман, історичний роман. 65 Марко Вовчок. Життя і творчість. Твори різними мовами. Марко Вовчок як перекладач. «Інститутка». Антилюдяна сутність кріпосництва та солдатчини. Фарс персонажів. Авторська позиція у творі.
ТЛ: реалізм. 66 Контрольна робота. Письмовий твір на одну з тем: «Ідея соборності та незалежності України (за романом П. Куліша «Чорна рада»)», «Художня своєрідність повісті Марка Вовчка “Інститутка ”». 67 Урок позакласного читання. Марко Вовчок. «Три долі». 3 літератури XX століття 68 Урок мовленнєвого розвитку. Написання листа авторові улюбленої книжки. 69 Урок літератури рідного краю. Літературні персоналії територіальної громади (поезія). 70 Підсумково-узагальнювальний урок.

Приложенные файлы

  • docx 10973752
    Размер файла: 24 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий