10 клас_ТЕСТИ_укр


IV етап
XVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки
10 клас
Рівень 1. Правильна відповідь оцінюється в 1 бал
1. Вкажіть назву закону з таким формулюванням: «Пропозиція породжує адекватний собі попит»:
а) закон попиту; б) закон пропозиції; в) закон Сея; г) закон Сміта.
2. Хто з вчених стверджував, що не ціна залежить від ренти, а, навпаки, рента залежить від ціни: «Не тому хліб дорогий, що платиться рента, а рента платиться тому, що хліб дорогий... ціна хліба не знизилась би навіть тоді, коли б землевласники відмовились від всієї своєї ренти»:
а) А. Сміт; б) Д. Рікардо; в) Дж. М. Кейнс; г) П. Самуельсон.
3. Виберіть умову, за якою фірмі на досконало конкурентному ринку слід тимчасово припинити виробництво продукції:
а) P ≤ AVC; б) P > ATC; в) P = ATC; г) AVC < P < ATC.
4. Якщо ціна товару збільшилась на 10%, що зумовило зменшення виручки від реалізації товару на 10%, то попит на цей товар є:
а) еластичним; б) нееластичним; в) одиничної еластичності; г) абсолютно нееластичним.
5. Укажіть, що може бути прикладом природної монополії:
а) єдиний в місті супермаркет “Еко”;
б) підприємство, яке постачає електроенергію;
в) міжнародний картель країн-виробників нафти ОПЕК;
г) національний банк України як єдиний емітент національної валюти.
6. Кожен із компонентів грошового агрегату М2:
а) є компонентом грошового агрегату М3, але може не бути компонентом грошового агрегату М1;
б) є компонентом грошового агрегату М1, але може не бути компонентом грошового агрегату М3;
в) є компонентом грошових агрегатів М1 та М3;
г) не є компонентом ані грошового агрегату М1, ані грошового агрегату М3.
7. На рисунку зображені криві виробничих можливостей двох підприємств: «Альфа» (АВ) та «Сигма» (СД). Обидва підприємства виготовляють обсяги виробництва, позначені точкою К. Це означає, що:
Шафи
Столи
А
С
В
Д
К
а) альтернативні вартості виробництва 1 стола на цих підприємствах
однакові;
б) альтернативні вартості виробництва 1 стола на цих підприємствах
порівняти неможливо;
в) альтернативна вартість виробництва 1 стола на підприємстві
«Альфа» менша, ніж на підприємстві «Сигма»;
г) альтернативна вартість виробництва 1 стола на підприємстві «Альфа»
більша, ніж на підприємстві «Сигма».
8. Якщо гранична норма заміщення одного товару іншим, незважаючи на обсяг споживання, дорівнює 3, то такі товари є:
а) предметами розкоші;
б) предметами першої необхідності;
в) досконалими замінниками;
г) досконалими комплементами.
9. На 4,5 години вечірнього часу Ви запланували (у порядку зменшення їхньої значущості) такі справи: підготовка реферату з економіки – 1,5 год., спілкування з друзями у чаті – 1 год., перегляд новин – 1 год., комп’ютерні ігри – 1 год. Несподівано друзі запросили Вас на концерт Вашого улюбленого співака, який триває 2,5 год. Альтернативна вартість відвідування цього концерту для Вас становить:
а) відмову від підготовки реферату з економіки і спілкування з друзями у чаті;
б) відмову від спілкування з друзями у чаті, комп’ютерних ігор та скорочення часу на перегляд
новин на 0,5 год.;
в) відмову від перегляду новин, комп’ютерних ігор та скорочення часу спілкування з друзями у
чаті на 0,5 год.;
г) відмову від спілкування з друзями у чаті, перегляду новин та скорочення часу на комп’ютерні
ігри на 0,5 год.
10. В результаті якої комбінації еластичності попиту та еластичності пропозиції тягар акцизного податку легше всього перекласти на споживача?
Попит Пропозиція
а) еластичний еластична;
б) нееластичний нееластична;
в) еластичний нееластична;
г) нееластичний еластична.
11. Рівноважна ціна і рівноважний обсяг виробництва певного товару збільшаться в результаті підвищення:
а) ціни доповнюючого товару;
б) ціни товару-замінника;
в)  акцизного податку на цей товар;
г)  ціни сировини, необхідної для виробництва цього товару.
12. Що з переліченого є характерним для товарів Гіффена?
а) обсяги їхнього споживання зростають зі збільшенням доходів;
б) ефект заміщення діє в протилежному напрямі і має від’ємне значення;
в) ефект доходу діє в протилежному напрямі і має від’ємне значення;
г) тангенс кута нахилу кривої попиту має від’ємне значення.
13. Величина споживчого надлишку не залежить від:
а) кута нахилу кривої попиту; б) кута нахилу кривої пропозиції;
в) рівноважної ціни товару; г) величини цінової еластичності попиту.
14. Якщо логопед не встановлює фіксованих цін на свої послуги, а вирішує, яку ціну призначити для кожного клієнта, то він застосовує:
а) цінову дискримінацію першого ступеня; б) цінову дискримінацію другого ступеня;
в) цінову дискримінацію третього ступеня; г) міжчасову цінову дискримінацію.
15. Яке з наведених нижче тверджень є правильним:
а) зменшення граничної корисності обов’язково приведе до зменшення загальної корисності;
б) положення бюджетної лінії споживача в координатах «риба–м’ясо» не залежить від
уподобань цього споживача;
в) на карті байдужості споживача в координатах «риба–м’ясо» криві можуть мати точку перетину;
г) за умови подвоєння цін на обидва товари, зміни кута нахилу бюджетної лінії будуть залежати
від зміни доходу споживача.
16. Нижче наведена крива виробничих можливостей машинобудівного підприємства, яке виробляє двигуни та агрегати. Скільки у підприємства виробничих цехів і чому дорівнюють альтернативні можливості виробництва цих товарів в кожному з них?

а) 4 цехи; 350Д або 0А; 0Д або 190А; 100Д або150А; 200Д або 100А;
б) 3 цехи; 350Д або 190А; 100Д або150А; 200Д або 100А;
в) 3 цехи; 100Д або 40А; 100Д або 50А; 150Д або 100А;
г) 4 цехи; 100Д або100А; 100Д або 50А; 150Д або 40А; 350Д або190А.
17. Якщо крива пропозиції є горизонтальною, то:
а) мито повністю перекладається на споживачів;
б) мито на споживачів взагалі не перекладається;
в) мито розподіляється порівну на споживачів і виробників;
г) відповідь дати неможливо, оскільки недостатньо даних.
18. Згідно концепції «невидимої руки ринку» А. Сміта пріоритетність особистого інтересу:
а) зменшує економічний добробут суспільства;
б) примушує виробників враховувати інтереси споживачів;
в) гарантує отримання доходів усім економічним суб’єктам;
г) викликає необхідність державного регулювання економіки.
19. Використовуючи дані, наведені в таблиці, визначте правильне твердження.
Країна Кількість гектарів землі для вирощування 10 ц
вівса кукурудзи
А 3 4
Б 7 5
І. Країна А має порівняльні переваги у виробництві обох видів товарів.
ІІ. Країна А буде експортувати овес.
ІІІ. Країна Б буде імпортувати овес.
ІV. Країна Б має абсолютні переваги у виробництві обох видів товарів.
а) І;
б) ІІ, ІІІ;
в) ІІ, ІV;
г) І, ІV.
20. Яке твердження стосовно витрат підприємства є правильним:
а) граничні витрати завжди підвищуються із збільшенням обсягів виробництва;
б) нормальний прибуток є складовою економічних витрат;
в) постійні витрати відображають вартість залучених ресурсів за фіксованими цінами;
г) економічні витрати менші за явні витрати на величину неявних витрат.
Рівень 2. Правильна відповідь оцінюється в 2 бали.
21. Проаналізуйте наведений графік і визначте, якою є гранична корисність груш, якщо гранична корисність слив дорівнює 8 ютілів:
а) 2 ютіля; б) 4 ютілі; в) 8 ютілів; г) 16 ютілів.

22. Альтернативна вартість виробництва однієї парти майстром-столяром становить 5 стільців. Максимальна кількість парт, яку майстер може виробити за 8 год. дорівнює 4 шт. Учень на виробництво однієї парти витрачає 4 год., а на виробництво одного стільця – 2 год. Визначте, яку комбінацію продукції майстер та учень зможуть виготовити за найефективнішого використання ресурсів впродовж 8 годин:
а) 4 парти і 22 стільці; б) 2 парти і 20 стільців; в) 4 парти і 4 стільці; г) 6 парт і 24 стільці.
23. Попит і пропозиція на ринку певного товару задані такими функціями: Qd = 20 –2 Р;
Qs= –10 + 2Р. За якої верхньої межі цін, встановленої державою, дефіцит товару на ринку дорівнюватиме 14 одиниць:
а) 3 грош. од.; б) 4 грош. од.; в) 7,5 грош. од.; г) такої межі не існує.
24. Залежність виторгу від обсягу продажу на досконало конкурентному ринку деякого товару задано функцією: TR = 250Q – 0,5Q2. Це означає, що за ціни 50 грош. од. буде продано:
а) 400 од. товару; б) 500 од. товару; в) 200 од. товару; г) 250 од. товару.
25. Внаслідок підвищення цін на енергоносії ціни та обсяг продажу автобусних квитків змінились на 1/5. Це означає, що виручка автобусних парків:
а) збільшилась на 4%; б) збільшилась на 20%; в) зменшилась на 4%; г) зменшилась на 20%.
26. Дохід споживача, який він витрачає на придбання товарів Х та Y дорівнює 100 грош. од. Загальна корисність задається функцією ТU = 2(ХY)0,5. Ціна товару Х дорівнює 5 грош. од., а ціна товару Y = 10 грош. од. За цих умов раціональний споживач придбає:
а) Х = 5 од., Y = 10 од.; б) Х = 10 од., Y = 5 од.; в) Х = 4 од., Y = 8 од.; г) Х = 8 од., Y = 6 од.
27. Якщо функція середніх витрат виробництва в умовах досконалої конкуренції має вигляд:
AТC = 4Q2 – 80Q + 500, то за умови мінімізації витрат і наявності економічного прибутку, ціна товару повинна бути:
а) 10 грош. од.; б) понад 10 грош. од.; в) 100 грош. од.; г) понад 100 грош. од.
28. Для фірми єдиними змінними витратами є оплата праці робітників, кожен з яких отримує 3000 грн на місяць. Всі інші витрати є постійними. Середні змінні витрати фірми дорівнюють 200 грн на місяць. Середньомісячна продуктивність одного робітника дорівнює:
а) 15 одиниць продукції; б) 20 одиниць продукції; в) 25 одиниць продукції; г) 30 одиниць продукції.
29. Протягом першого року рівень цін збільшився на 10%, протягом другого – ще на 20%. За два роки грошова одиниця подешевшала на:
а) 15%; б) 24%; в) 30%; г) 32%.
30. Як змінилася процентна ставка в поточному році порівняно з попереднім, коли відомо, що в поточному році вона становила 20%, а на акцію номіналом 100 грош. од. було виплачено дивіденди на 20% вищі, ніж у попередньому році. Курс акції за цей період збільшився на 100%.
а) зменшилася на 8%; б) підвищилась на 8%; в) зменшилася на 60%; г) підвищилась на 6%.

Приложенные файлы

  • docx 10974089
    Размер файла: 571 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий