укр мова пит з відповідями


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Завідувач кафедри
А. М.
Безпаленко
______________
_________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

Суспільне значення і функції мови.2.Виправте порушення пунктуаційних норм у тексті. Виправлення обґрунтуйте.
Основний словниковий фонд української мови містить чотири пласти слов’янських слів спільноіндоєвропейська лексика праслов’янські слова; власне українські слова наявні тільки в українській мові; запозичення з інших слов’янських мов. Решту лексики становлять більш пізні запозичення серед яких найбільше з мертвих класичних мов – давньогрецької, латини, і старослов’янської. За радянських часів до лексичного складу ввійшло багато русизмів які часто вводили без адаптування до вимог граматичної системи. Останнім часом лексичний склад активно поповнюють запозичення з англійської мови. Але загальний розвиток мови відбувається за рахунок внутрішньомовних ресурсів: нові слова творяться на базі вже наявних.

Тестові завдання

1. Документ, який засвідчує факти біографії або діяльності особи чи установи, надається на їх вимогу до іншої установи, – це:
1. Пояснювальна записка.
2. Довідка.
3. Доповідна записка.
4. Звіт.
2. Визначте відповідність між видами мовних норм і їх характеристиками:
1
Орфографічна норма
А
Правильне вживання слів у мовленні

2
Стилістична норма
Б
Правильне вживання закінчень у тих чи інших граматичних формах слів, побудова словосполучень

3
Лексична норма
В
Правильне використання стилістичних засобів мови відповідно до ситуації мовлення

4
Граматична норма
Г
Правильне написання слів і їх частинҐ
Регулювання наголошення слів


3. Поставте кількісний числівник 245 у родовому відмінку.Двохсот сорока пяти

4. Укажіть, який вид мовної норми порушено в поданих словосполученнях: лишати студента стипендії; вірна відповідь. Лексичну
5. Відредагуйте речення: Наш колектив виконав великий об’єм роботи.
Наш колектив виконав великий обсяг роботи.


6. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Сукупність загальноприйнятих правил реалізації мовної системи, закріплених у процесі суспільної комунікації. Мовні норми

7. Стилістичною нормою для слів відповідно до договору, лист-пропозиція, згідно з розпорядженням є їх використання у:
1.
Розмовному і публіцистичному стилях.

2.
Науковому стилі.

3.
Офіційно-діловому стилі.

4.
Всіх стилях.8. Відредагуйте подане словосполучення: саме важливе питання, довжиною 7 метрів. Найбільш важливе питання, завдовжки сім метрів.

9. Укажіть, у якому з поданих речень не порушено орфографічну норму:
1.
Я навчаюся у Національному Університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті аграрного менеджменту.

2.
Призначення стипендії Кабінету Міністрів України студентам здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.

3.
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на Юридичному факультеті.

4.
Призначення стипендії Кабінету міністрів України студентам здійснюється двічі на рік за результатами екзаменаційної сесії.10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Документ, яким організація чи окрема особа надає іншій особі право на певну діяльність або отримання матеріальних цінностей. Доручення


_____________ (О. М. Тепла)НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Завідувач кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1.Значення слів «мова» і «мовлення», взаємозв’язок між ними.

2. Документ, його функції. Критерії класифікації документів. Правове й господарське значення документів.


Тестові завдання

1. Відредагуйте речення: Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива. Незважаючи на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива.

2. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію.Бланк

3. Укажіть, у якому рядку правильно записано числівник:
1.
Із сорока шестидесяти інженерами.

2.
До ста семидесяти співробітників.

3.
Двомстам сорока студентам.

4.
На шестисот сімдесяти гектарах.

5.
Вісімдесяти шістьма підприємствами


4. Відредагуйте речення: Нас зацікавила ваша продукція і ми готові заключити договір поставки..
Нас зацікавила ваша продукція і ми готові укласти договір постачання.

5. Поставте словосполуки у кличному відмінку: Петро Юхимович, пан ректор.
Петре Юхимовичу, пане ректоре.

6. Укажіть, яке із поданих словосполучень не відповідає нормам української мови.
1.
Слідуючі члени комісії.

2.
Численні відвідувачі.

3.
Зіставляти факти.

4.
Чисельний вираз.


7. Поставте іменник, що в дужках, у родовому відмінку однини: Ми не можемо вирішити це питання через відсутність (акт) оцінки вартості майна. Акта

8. Продовжіть речення: Стисло сформульовані основні положення книги, статті – це... . Тези.
9. Визначте відповідність між видами мовних норм і прикладами їх порушення:
1
Орфографічна норма
А
Прошу надати мені академвідпустку

2
Стилістична норма
Б
Відношення до подій у країні

3
Лексична норма
В
Найбільш важливіше питання

4
Граматична норма
Г
Національний Банк України

10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Документ, в якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань. Протокол
_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Завідувач кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Поясніть значення слів Івана Огієнка: «Мова – це наша національна ознака, в мові - наша культура, сутність нашої свідомості».

2. Мовні засоби офіційно-ділового стилю.

Тестові завдання

Відредагуйте словосполучення: заключити договір, в обговоренні прийняли участь.
Укласти договір, в обговоренні взяли участь.
2. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини: закон, університет, графік. Закону, університету, графіка.
3. Укажіть, у якому з поданих словосполучень не порушено мовні норми:
1.
Більша половина працівників.

2.
Вірна відповідь.

3.
Бувший керівник.

4.
Обсяг виконаних робіт.

4. Установіть відповідність між видами службових листів і їх визначеннями.
1
Лист-повідомлення
А
Службовий лист, що додається до основного документа та інформаційно супроводжує його

2
Гарантійний лист
Б
Службовий лист, якого пишуть для підтвердження певних умов, зобов’язань

3
Лист-запит
В
Службовий лист, у якому доводять до чийогось відома, повідомляють комусь певну інформацію

4
Супровідний лист
Г
Різновид комерційного листа, що містить прохання надати докладну інформацію про певні товари, послуги

5. Доберіть українські відповідники до слів: адекватний, ідентичний. Відповідний, тотожний; однаковий.
6. Вставте пропущене слово у реченні:
. норми визначають вживання мовних засобів відповідно до стилю мовлення. Стилістичні.
7. Особа, яка отримує документи чи гроші від особи, укладає:
1
Службову розписку

2
Офіційне доручення

3
Особисте доручення

4
Приватну розписку

8. Допишіть пропущений реквізит особистого доручення:
1. Назва виду документа.
2. Текст.
3. . . Дата.
4. Підпис особи, яка склала доручення.
5. Завірення підпису.
9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел. Наукова робота

10. Утворіть прикметники від географічних назв: Кременчук, Запоріжжя. Кременчуцький, запорізький.


_____________ (О. М. Тепла)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4
з дисципліни «Українська
мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав. кафедри
____________
А. М. Безпаленко
___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Зміст поняття «культура мовлення». Ознаки культури мовлення, шляхи підвищення особистої культури мовлення.

2. Поняття про документ. Реквізити документа, формуляр документа, бланк документа.


Тестові завдання

1. Встановіть відповідність між типами словників і їх характеристиками:
1.Етимологічні словники
А. Подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису.

2. Фразеологічні словники
Б. Фіксують основні норми літературної вимови.

3. Орфографічні словники
В.Тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів.

4. Орфоепічні словники
Г. Подають стійкі сполучення слів


Ґ. Подають значення і межі поширення лексики територіальних діалектів.


2. Службовий лист містить такі реквізити:
1.

Печатка, назва виду документа, текст.

2.
Підпис, місце укладання, дата.

3.
Дата, назва виду документа, підпис.

4.
Текст, адресат, дата.


3. Запишіть числівник словами: для 345 комбайнів. Трьохсот сорока п’яти
4. Укажіть, у якому з поданих речень не порушено мовні норми:
1.
Питання внесено до повістки дня.

2.
Директор приймає по службових справах після третьої години.

3.
На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.

4.
Консультації з філософії проводяться щовівторка і щоп’ятниці.


5. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання. Стиль мови


6. Стилістичною нормою для слів і словосполучень анотація, актуальність дослідження, бібліографія є їх використання у:
1.
Розмовному і публіцистичному стилях.

2.
Науковому стилі .

3.
Офіційно-діловому стилі.

4.
Всіх стилях.

7. Відредагуйте словосполучення: відмінити наказ, відповідно з графіком. Скасувати наказ, згідно з графіком.
8. У якому з поданих речень не порушено орфографічну норму:
1
Я навчаюся у Національному Університеті біоресурсів та природокористування України на економічному факультеті

2
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів та природокористування України на факультеті «Ветеринарної медицини”

3
Я навчаюся в Національному Університеті Біоресурсів та Природокористування України на юридичному факультеті

4
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів та природокористування України на юридичному факультеті9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Документ інформаційного характеру, який підтверджує факти життя й діяльності окремих громадян і різні обставини діяльності установ, організацій, підприємств, видається на їх вимогу до іншої установи. Довідка

10. Знайдіть правильний варіант оформлення реквізиту адресант у заяві:
1
Від студента Мокренко Олега Васильовича

2
Студента Юридичного факультету НАУ

3
Від студента юридичного факультету Мокренка О. В.

4
Студента юридичного факультету Мокренка Олега Васильовича


_____________ (О. М. Тепла)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Функція словників у професійному спілкуванні. Укажіть, якими словниками ви користуєтеся найбільш часто? Із чим це пов’язано?

2. Написати службовий лист-пропозицію (тема довільна).

Тестові завдання

1. Виправте порушення лексичної норми у реченні: Реалізація акцій проводиться на наступних умовах. Реалізація акцій проводиться на таких умовах

2. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1
Бланк
А
Засіб фіксації певним способом на спеціальному матеріалі інформації про факти події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини

2
Реквізити
Б
Елементи, з яких складається документ

3
Формуляр
В
Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію

4
Текст документа
Г
Сукупність реквізитів, розміщених у певній послідовностіҐ.
Головний елемент документа

3. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання. Мовний стиль
4. Вказати, у якому з поданих речень не порушено пунктуаційну норму:
1.
Прошу надати мені матеріальну допомогу, у зв’язку із травмою ноги.

2.
Зарахувати на посаду асистента кафедри англійської мови Мокренко Ольгу Іванівну з 1 серпня 2014 р.

3.
За час навчання студент зарекомендував себе, як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першокурсників.

4.
Будемо вдячні, якщо ви письмово повідомите про ваше рішення, щодо цього питання.

5. Визначте, до якого стилю належить поданий уривок: Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством. Офіційно-ділового

6. Поставте словосполуки у формі звертання: пан директор, шановний добродій
Пане директоре, шановний добродію..
7. Поставте іменник, що у дужках, у родовому відмінку однини: У випадку встановлення недоцільності або неможливості подальшого проведення робіт зацікавлена Сторона вносить пропозицію про дострокове розірвання цього (договір). Договору
8. Доберіть пароніми до слів: адреса, адресат. Адрес, адресант

9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань.
Наказ
10. Укажіть, у якому зі словосполучень не порушено мовну норму:
1. Відділ по міжнародних зв’язках.
2. Їздити по нашим дорогам.
3. По всіх правилах.
4. За розпорядженням адміністрації.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко
__________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Поняття літературної мови. Мовна норма. Типи мовних норм.


2. Перепишіть речення, розкривши дужки. Поясніть правопис поданих власних назв.
(К,к)абінет (М,м)іністрів України постановляє (Д,д)ержавному (Е,е)кспортно-(І,і)мпортному (Б,б)анку, (М,М)іністерству (Е,е)кономіки, (М,м)іністерству (Ф,ф)інансів, (Ф,ф)онду (Д,д)ержавного (М,м)айна, (М,м)іністерству (Ю,ю)стиції разом з (Н,н)аціональним (Б,б)анком у місячний термін подати проект (З,з)акону України щодо врегулювання діяльності (Д,д)ержавного (Е,е)кспортно-(І,і)мпортному (Б,б)анку з урахуванням покладених на нього функцій.

Тестові завдання

1. Відредагуйте словосполучення: приймати інформацію до відома, прийняти всі міри. Брати (взяти) інформацію до відома, вжити всіх заходів.
2. Поставте подані іменники у родовому відмінку однини: синтез, кабінет, графік. Синтезу, кабінету, графіка.
3. Встановіть відповідність між типами словників і їх характеристиками:
1.Термінологічні
А. Подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису.

2. Фразеологічні словники
Б. Фіксують основні норми літературної вимови.

3. Орфографічні словники
В.Тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів.

4. Орфоепічні словники
Г. Подають стійкі сполучення слів


Ґ. Подають значення термінів певної галузі знань


4. Вставте пропущене слово у реченні:
Усі працівники активну участь у громадській роботі. Беруть.
5. Доберіть українські відповідники до слів: тираж, референдум.
Наклад, опитування
6. Укажіть, у котрому рядку всі словосполучення вжито без мовностилістичних помилок.
1. Укладати угоду, за власним бажанням, вірна відповідь, невідкладні задачі.
2. Бути напоготові, колишній учень, взяли участь, дочекалися трамвая.
3. Їхати машиною, конкретизувати завдання, вищий ступінь, відноситися з повагою.
4. Згідно наказу, по розкладу, освітчений спеціаліст, здати іспит.

7. Укажіть правильний варіант оформлення реквізиту адресат:
1.
Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленку С. М.

2.
Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленкові С. М.

3.
Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленку С. М.

4.
Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленкові С. М.


8. Допишіть пропущений реквізит приватної розписки: 1. Назва виду документа. 2. Текст.
3. .Дата. . 4. Підпис особи, яка отримала цінності. 5. Завірення підпису.

9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Стислий виклад змісту першоджерела (лекцій, виступу, книги, статті тощо) . Конспект

10. Утворіть прикметник від географічних назв: Золотоноша, Кривий Ріг. Золотоніський, криворізький.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Анотація,її призначення, реквізити. Відредагувати текст анотації.
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / за ред . Ю. О. Лупенка, В. Я. Месель-Веселяка. – К. : ННЦ “ІАЕ”, 2012. – 182 с.
Визначені основні стратегічні напрямки розвитку сільськогосподарського виробництва та сільських територій, удосконалення земельних відношень, організації та технікотехнологічного забезпечення виробництва, підприємництва, формування інфра-структури ринку і цінового механізму, удосконалення міжгалузевих і внутрігалузевих економічних відносин, фінансово кредитного забезпечення, управління галузю, інформатизації, іноваційного забезпечення розвитку сільського господарства.


2. Особливості правопису іменників чоловічого роду ІІ відміни в давальному відмінку однини. Навести приклади.


Тестові завдання

1. Документ, у якому коротко викладаються особисті, освітні та професійні відомості про особу, – це:
1.
Автобіографія.

2.
Довідка.

3.
Резюме.

4.
Характеристика.


2. Запишіть числівник словами: зі 156 овець. Ста п’ятдесяти шести

3. Укажіть, яку мовну норму порушено у реченні: Прошу звільнити мене з посади інженера за власним бажанням, у зв’язку з переходом на іншу роботу. Пунктуаційну
4. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Документ

5. Стилістичною нормою для слів і словосполучень рецензія, вступ, термінологія, використана література є їх використання у:
1.
Розмовному і публіцистичному стилях.

2.
Науковому стилі .

3.
Офіційно-діловому стилі.

4.
Всіх стилях.


6. Відредагуйте словосполучення: повістка дня слідуюча, на цьому питанні зупинимося більш детальніше. Порядок денний такий, на цьому питанні зупинимося детальніше (більш детально).


7. Укажіть, у якому з поданих речень не порушено орфографічну норму.
1.
Я навчаюся у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України на механіко-технологічному факультеті

2.
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті „Ветеринарної медицини”

3.
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на юридичному факультеті

4.
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на Юридичному факультеті


8. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощо. Термін

9. Мовний стиль – це:
1
Функціональний різновид літературної мови, що використовується з пізнавально-інформативною метою в галузі науки та освіти

2
Своєрідність мови окремого індивіда

3
Засоби вияву експресивності висловлюваного

4
Сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання10. Встановіть відповідність між типами словників і їх характеристиками:
1.Термінологічні
А. Подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами.

2. Фразеологічні словники
Б. Фіксують основні норми літературної вимови.

3. Енциклопедичні словники
В.Тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів.

4. Орфоепічні словники
Г. Подають стійкі сполучення слів


Ґ. Подають значення термінів певної галузі знань


_____________ (О. М. Тепла)


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Загальна характеристика обліково-фінансових документів.

2. Установіть, зразком якого функціонального стилю є поданий уривок. Охарактеризуйте мовні засоби поданого тексту на лексичному, граматичному, синтаксичному рівнях.
Економічні відносини в агропромисловому комплексі України на сучасному етапі тісно пов’язані зі зміною в діяльності підприємств і організацій, основною діяльністю яких є матеріально-технічне забезпечення ресурсами та енергоощадними технологіями сільських товаровиробників.
Головна проблема технічної політики в сільськогосподарському виробництві полягає в тому, щоб забезпечити виконання всіх технологічних операцій із дотриманням вимог агротехніки і одночасно зниженням затрат матеріально-технічних, трудових і енергетичних ресурсів.
Для практичного вирішення цієї проблеми кожному сільськогосподарському підприємству, фермерському господарству необхідно забезпечити оптимальне співвідношення між обсягами робіт і рівнем їх ресурсного забезпечення.


Тестові завдання

1. У якому з поданих уривків рецензії порушено мовну норму:
1.
На наш погляд, цінним у дослідженні є... .

2.
Вважаємо, що рецензована робота заслуговує на відмінну оцінку.

3.
Позитивним, на мою думку, у рецензованій статті є те, що... .

4.
На підставі вищезазначеного, вважаємо... .


2. Установіть відповідність між назвою документа і його класифікаційною ознакою призначення документа:
1. Контракт
А. Щодо особового складу

2.Заява
Б. Розпорядчі

3. Службовий лист
В. Господарсько-договірні

4. Наказ
Г. Довідково-інформаційні


Ґ. Обліково-фінасові


3. Укажіть, у якому з поданих речень не порушено пунктуаційні норми:
1.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

2.
Сторони несуть відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

3.
Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань, згідно з чинним законодавством.

4.
Сторони несуть відповідальність за невиконання, або неналежне виконання покладених на них зобов’язань, згідно з чинним законодавством.

4. Відредагуйте речення: Прибуток господарства склав два мільйони гривень.
Прибуток господарства становив два мільйони гривень.
5. Поставте словосполуки у кличному відмінку: Любов Віталіївна, пан начальник. Любове Віталіївно, пане начальнику.
6. За функціональними ознаками службові листи поділяють на:
1
Однотипні і різнотипні.

2
Колективні і циркулярні.

3
Такі, що потребують відповіді, і такі, що не потребують відповіді.

4
Колективні і звичайні.

7. Із поданих іменників виберіть ті, що в родовому відмінку однини, мають подвійні закінчення: акт, сертифікат, договір, листопад, документ, закон.

8. Відредагуйте словосполучення: при укладанні угоди, при написанні реферату. . Укладаючи угоду (під час укладання), пишучи реферат (під час написання).
9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами. Договір
10. Укажіть, у котрому рядку всі словосполучення неправильні.
1. Розповсюдження інформації, більша половина працівників.
2. Значною мірою, за сімейними обставинами.
3. Відповідно до наказу, із-за невчасної виплати заробітної плати.
4. Об’єм виконаних робіт, наступна зупинка.

_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Документ, його функції. Критерії класифікації документів.

2. Пароніми у професійному мовленні. Пояснити відмінність у значенні слів-паронімів: відносини-відношення, заснований-оснований, особовий-особистий. Увести їх у речення.


Тестові завдання

1. Виправте помилки в бібліографічному описі книги: Б. Д. Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Антоненко-Давидович Б. Д. – Київ. «Українська книга», 1997 р.– 336 стор. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович – К.: Українська книга, 1997.– 336 с.

2. Поставте іменники у родовому відмінку однини: диплом, інтелект, фактор. Диплома, інтелекту,фактора
3. Яку мовну норму порушено у реченні: Ми діємо відповідно з правилами. Граматичну
4. Відредагуйте речення: Завод заключив договір про продаж сільськогосподарської техніки з агрофірмами. Завод уклав договір про продаж сільськогосподарської техніки з агрофірмами.
5. Доберіть українські відповідники до слів: прерогатива, експерт. Перевага, фахівець.
6. Вставте пропущене слово у реченні:
. норми передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень і речень. Граматичні.
7. Особа, яка отримує документи чи гроші від особи, укладає:
1
Службову розписку

2
Офіційне доручення

3
Особисте доручення

4
Приватну розписку

8. Укажіть, яка функція мови вказує на те, що мова є засобом спілкування між людьми:
1. Естетична.
2. Гносеологічна.
3. Комунікативна.
4. Номінативна.
5. Експресивна.
9. Укажіть, у якому рядку всі словосполучення записано правильно:
1. Даний документ, зібралися усі охочі.
2. Він являється студентом, прийняти належні міри.
3. Зібралися усі бажаючі, цей документ.
4. Вжити заходів, панівна думка.
10. Встановіть відповідність між типами словників і їх характеристиками:
1.Термінологічні
А. Подають стійкі сполучення слів

2. Фразеологічні словники
Б. Пояснюють слова, зафіксовані писемними пам'ятками.

3. Енциклопедичні словники
В.Тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів.

4. Історичні словники
Г. Подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами.


Ґ. Подають значення термінів певної галузі знань
_____________ (О. М. Тепла)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Роль словників у професійному мовленні. Типи словників. Відмінність між тлумачним словником, словником іншомовних слів та термінологічним словником.

2. Заява. Формуляр заяви. Укладіть зразок заяви про надання академічної відпустки.

Тестові завдання

1. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Стислий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, книги, статті тощо). Конспект
2. Запишіть числівник словами: на 294 гектарах. Двохсот дев’яноста чотирьох
3. У якому з поданих речень не порушено мовні норми:
1.
Питання внесено до повістки дня.

2.
Ваш колега поводиться не тактично.

3.
На жаль, справи не змінюються у кращу сторону.

4.
Консультації з мови проводяться по вівторках і четвергах.

5.
Наш колектив виконав великий обсяг робіт.


4. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності. Формуляр
5. До типових наукових текстів належать:
1
Літературно-критична стаття, огляд, нарис.

2
Стаття, конспект, протокол.

3
Довідка звіт, реферат.

4
Анотація, реферат, тези.

5
Тези, інструкція, звіт.

6. Відредагуйте словосполучення: згідно до графіка, діюче законодавство.
Правильна відповідь: згідно з графіком, чинне законодавство.
7. Допишіть пропущений реквізит особистого доручення: 1. Назва виду документа.
2. Текст. 3. Дата. . 4. Підпис особи, яка склала доручення. 5. Завірення підпису.
8. Запишіть словосполуки у формі звертання: Анатолій Петрович, дорогий друг. Анатолію Петровичу, дорогий друже.
9. У якому рядку не порушено мовну норму:
1. Відмовити по причині відсутності належних приміщень.
2. Відмовити із-за відсутності належних приміщень
3. Відмовити через відсутність належних приміщень
4. Відмовити за відсутності належних приміщень.
10. Визначте відповідність між термінами і їх визначеннями:
1
Орфографічна норма
А
Правильне вживання слів у мовленні

2
Стилістична норма
Б
Правильне вживання закінчень у тих чи інших граматичних формах слів, побудова словосполучень

3
Лексична норма
В
Правильне використання стилістичних засобів мови відповідно до ситуації мовлення

4
Граматична норма
Г
Правильне написання слів і їх частинҐ.
Регулювання наголошення слів_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Мовленнєвий етикеті його правила.


2. Характеристика основних ознак і мовних засобів офіційно-ділового стилю.

Тестові завдання

1. Відредагуйте речення: У нараді приймуть участь наступні працівники. У нараді візьмуть участь такі працівники.
2. Поставте іменники у родовому відмінку однини: аналіз, сегмент, акумулятор. Аналізу, сегмента, акумулятора.
3. Вказати, у якому з поданих речень не порушено пунктуаційну норму:
1.
Прошу надати мені матеріальну допомогу, у зв’язку із травмою ноги.

2.
Зарахувати на посаду асистента кафедри англійської мови Мокренко Ольгу Іванівну, з 1 серпня 2006 р.

3.
За час навчання студент зарекомендував себе, як хороший організатор під час підготовки посвяти у студенти першокурсників.

4.
Характеристика оформляється на стандартному аркуші паперу у двох примірниках перший видають особі, а другий підшивають до особової справи

5.
Прошу надати мені відпустку на три дні без збереження заробітної плати у зв’язку з сімейними обставинами.

4. Визначте, до якого стилю належить поданий уривок:
Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством. Офіційно-ділового

5.Продовжіть речення: Ознаками наукового стилю є: . предметність, об’єктивність, логічна послідовність, узагальненість, однозначність, точність... .
6. Укажіть, у якому рядку всі словосполучення нормативні:
1.
За даних умов, при даних умовах.

2.
Не дивлячись на обставини, незважаючи на обставини.

3.
Згідно з наказом, відповідно наказу.

4.
За таких умов, відповідно до розпорядження.

7. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.
Правильна відповідь: мовний стиль
8. Допишіть пропущений реквізит особистої розписки: 1. Назва виду документа. 2. Текст.
3. Дата. . 4. Підпис особи, яка отримала цінності. 5. Завірення підпису.
9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Документ на ім’я керівника установи, в якому повідомляється про певний факт, подію, подається звіт про виконання службових доручень або взятих на себе зобов’язань.
Правильна відповідь: доповідна записка
10. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.
1
Бланк
А
Засіб фіксації певним способом на спеціальному матеріалі інформації про факти події, явища обєктивної дійсності та розумової діяльності людини

2
Реквізити
Б
Елементи, з яких складається документ

3
Формуляр
В
Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію

4
Текст документа
Г
Сукупність реквізитів, розміщених у певній послідовностіҐ.
Головний елемент документа_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Реферат. Вимоги до структури, написання та оформлювання.

2. Офіційно-діловий стиль: сфери використання, характерні риси, підстилі.


Тестові завдання

1. Відредагуйте словосполучення: при кипінні, при написанні, при дослідженні. Під час кипіння, під час написання (пишучи), під час дослідження (досліджуючи).
2. Поставте географічні назви у родовому відмінку однини: Дністер, Буг, Донбас. Дністра, Бугу, Донбасу.
3. У якому з поданих речень не порушено мовні норми:
1.
Більша половина працівників відмовилася.

2.
На кінець можемо про це говорити відкрито.

3.
Вартий уваги такий факт.

4.
Консультації з філософії проводяться по вівторках і по п’ятницях .

4. Вставте пропущене слово у реченні:
Прибутки компанії Становлять. 45 відсотків.

5. Встановіть відповідність між типами словників і їх характеристиками:
1.Термінологічні
А. Подають стійкі сполучення слів

2. Фразеологічні словники
Б. Пояснюють слова, зафіксовані писемними пам'ятками.

3. Енциклопедичні словники
В.Тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів.

4. Історичні словники
Г.Подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами.


Ґ. Подають значення термінів певної галузі знань


6. Вставте пропущене слово у реченні:
Лексичні норми встановлюють правила слововживання.

7. Укажіть правильний варіант звертання:
1. Шановний пан Анатолію!
2. Вельмишановний пане Степану!
3. Шановний Василю Петрович!
4. Шановний Петре Васильовичу!
5. Шановний пане декан!

8. Службовий лист містить такі реквізити:
1.

Резолюція, назва виду документа, печатка.

2.
Гриф затвердження, місце укладання, дата.

3.
Дата, назва виду документа, гриф погодження.

4.
Текст, адресат, дата.

5.
Назва виду документа, текст, підпис

9. Продовжіть речення: До складу підпису входять: 1) ... ; 2) ...; 3) ... .
10. Укажіть, яку мовну норму порушено у поданому реченні: Прошу звільнити мене з посади інженера за власним бажанням, у зв’язку з переходом на іншу роботу.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко
___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Вторинні наукові тексти: план, тези, конспект. Вимоги до укладання.


2. Напишіть лист-прохання (тема довільна).

Тестові завдання

1. Знайдіть правильний варіант звертання:
1
Марія Олегівно!

2
Шановний пане професору!

3
Вельмишановні добродії!

4
Пане Василь!

2. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Слово або словосполучення, що означає чітко окреслене спеціальне поняття якої-небудь галузі науки, техніки, мистецтва, суспільного життя тощоТермін

3.Укажіть, яку мовну норму порушено у реченні: Комітету треба ще працювати дві неділі. Лексичну

4. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини. Документ
5. У якому з поданих уривків рецензії порушено мовну норму:
1.
На наш погляд, цінним у дослідженні є... .

2.
Вважаємо, що рецензована робота заслуговує на відмінну оцінку.

3.
Позитивним, на мою думку, у рецензованій статті є те, що... .

4.
На підставі вищезазначеного, вважаємо... .

6. Відредагуйте словосполучення: займатися вивченням, займатися дослідженням.
Вивчати, досліджувати.
7. У якому з поданих речень не порушено орфографічну норму:
1
Я навчаюся у Національному Університеті Біоресурсів і Природокористування України на механіко-технологічному факультеті

2
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті „Ветеринарної медицини”

3
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на юридичному факультеті

4
Я навчаюся в Національному університеті біоресурсів і природокористування України на факультеті Захисту рослин


8. Запишіть числівник словами: із 443 овець. Чотирьохсот сорока трьох

9. Мовний стиль – це:
1
Функціональний різновид літературної мови, що використовується з пізнавально-інформативною метою в галузі науки та освіти

2
Своєрідність мови окремого індивіда

3
Засоби вияву експресивності висловлюваного

4
Сукупність мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом, метою та характером висловлювання


10. Доберіть пароніми до слів: економічний, тактичний. Економний, тактовний.

_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1.Характеристика наукового стилю сучасної української літературної мови, його підстилів.

2. Резюме. Укладіть зразок резюме.

Тестові завдання

1. Стилістичною нормою для слів анотація, реферування, відгук, термінологія є їх використання у:
1.
Публіцистичному стилі.

2.
Науковому стилі .

3.
Офіційно-діловому стилі.

4.
Всіх стилях.

5.
Ораторському стилі.

2. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Письмове підтвердження певної дії, яка мала місце, – передачі й отримання документів, товарів, грошей. Розписка
3. Укажіть, у якому рядку всі словосполучення є нормативними:
1. При даних умовах, за даних умов.
2. За таких умов, співставляти факти.
3. Навести слідуючі приклади, Згідно з графіком.
4. В залежності від умов, відповідно до наказу.
5. За таких умов, незважаючи на обставини.
4. Відредагуйте словосполучення: ми прийняли всі міри, не дивлячись на перешкоди. Ми вжили всіх заходів, незважаючи на перешкоди.
5. Якщо вам потрібно відтворити частину протоколу, необхідну для вирішення окремого питання, ви укладаєте .... . Витяг із протоколу
6. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. У ній наводяться найважливіші питання роботи, викладається її зміст і дається оцінка. Це:
1. Бібліографія.
2. Тези.
3. Анотація.
4. Реферат.
5. Конспект.
7. Визначте відповідність між термінами і їх визначеннями:
1
Орфографічна норма
А. Правильне вживання слів у мовленні

2
Стилістична норма
Б. Правильне вживання закінчень у тих чи інших граматичних формах слів, побудова словосполучень

3
Лексична норма
В. Правильне використання стилістичних засобів мови відповідно до ситуації мовлення

4
Граматична норма
Г. Правильне написання слів і їх частинҐ.Регулювання наголошення слів


8. Поставте іменник, що у дужках, у родовому відмінку однини: Ми не можемо вирішити це питання через відсутність (акт) оцінки вартості майна. Акта
9. Доберіть пароніми до слів: адреса, адресат. Адрес, адресант
10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами. ДоговірНАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Державна мова. Питання мови в Конституції України.


2. Службова записка. Формуляр службової записки. Види службових записок.

Тестові завдання

1. Відредагуйте словосполучення: пануюча думка, домінуючий принцип. Панівна думка, домінантний принцип.

2. Яку мовну норму порушено у реченні: При написанні реферату я опрацював багато літератури. Граматичну.

3. Укажіть,у якому словосполученні числівник вжито правильно:
1.
На двохстах шестидесяти гектарах

2.
У семиста п’ятдесяти студентів

3.
Зі ста чотирьома менеджерами

4.
На шестистах сімдесяти ділянках

5.
Трьохстам сорока громадянам


4. Відредагуйте словосполучення: невірна відповідь, відношення до подій у країні. Неправильна відповідь, ставлення до подій у країні.

5. Укажіть, у якому рядку порушено лексичну норму:
1. Масове щеплення населення дає змогу виробити у нього захисний імунітет.
2. Кожний керівник має індивідуальну тактику взаємовідносин з підлеглими.
3. Напишіть свою біографію.
4. На згадку про зустріч гостям подарували сувеніри.
6. Вставте пропущене слово у реченні:
Орфографічнінорми охоплюють правила написання слів та їх частин.

7. Особа, яка отримує документи чи гроші від особи, укладає:
1.
Службову розписку.

2.
Офіційне доручення.

3.
Особисте доручення.

4.
Приватну розписку.

8. Установіть відповідність між назвою документа і його класифікаційною ознакою призначення документа:
1. Договір
А. Щодо особового складу

2.Заява
Б. Розпорядчі

3. Службова записка
В. Господарсько-договірні

4. Наказ
Г. Довідково-інформаційні


Ґ. Обліково-фінасові


9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію. Бланк. Відредагуйте речення: Дозвольте порекомендувати вам пана Тарасюка, який приймає участь у конкурсі на заміщення вакантної посади помічника менеджера по продажу. Дозвольте порекомендувати вам пана Тарасюка, який бере участь у конкурсі на заміщення вакантної посади помічника менеджера з продажу.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Характеристика стилів сучасної української літературної мови.


2.Автобіографія. Формуляр автобіографії. Напишіть автобіографію.

Тестові завдання

1. Службовий лист містить такі реквізити:
1

Резолюція, назва виду документа, печатка

2
Гриф затвердження, місце укладання, дата

3
Дата, назва виду документа, гриф погодження

4
Текст, адресат, дата

5
Текст, підпис, назва виду документа

2. Запишіть числівник словами: до 643 студентів. Шестисот сорока трьох

3. У якому з поданих речень не порушено мовні норми:
1.
Звертаємося до вас по невідкладній справі.

2.
При умові своєчасного заказу ми зможемо постачати вам півтори тисячі одиниць виробів.

3.
Львів належить до міст західноєвропейського типу.

4.
Це рішення суперечить діючому законодавству.

5.
Ми отримали товар, який ми заказували.

4. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності. Формуляр
5. Укажіть, які із поданих службових листів не потребують відповіді:
1.
Листи-нагадування, гарантійні листи.

2.
Супровідні листи, листи-претензії.

3.
Листи -повідомлення, листи-запити.

4.
Листи-нагадування, листи-звернення.

6. Відредагуйте словосполучення: при купівлі, при дослідженні. Купуючи (під час купівлі), досліджуючи (під час дослідження).

7. Укажіть, який вид мовної норми порушено у реченні: Ми отримали Вашого листа у якому ви нагадуєте про оплату товару. Пунктуаційну

8. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Стисло сформульовані основні положення статті, доповіді, що вбирають суть висловленого. Тези

9. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники: автономний, дефект. Самостійний, вада, недолік.

10. Установіть відповідність між назвою документа і його класифікаційною ознакою призначення документа:
1. Доручення
А. Щодо особового складу

2.Заява
Б. Розпорядчі

3.Довідка
В. Господарсько-договірні

4. Наказ
Г. Довідково-інформаційні


Ґ. Обліково-фінасові
_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Культура усного наукового мовлення (наукова доповідь).

2. Слова іншомовного походження в професійному спілкуванні. Доберіть до слів іншомовного походження українські відповідники: аграрний, апелювати,дефект, домінувати, ідентичний. Уведіть їх в речення.


Тестові завдання

1. Укажіть, яку мовну норму порушено у реченні: У змаганнях взяли участь наступні студенти. 1Лексичну

2. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання. Мовний стиль
3. Укажіть, у якому рядку не порушено лексичну норму:
1. Масове щеплення населення дає змогу виробити у нього захисний імунітет.
2. Кожний керівник має свою індивідуальну тактику взаємовідносин з підлеглими.
3. Напишіть свою біографію.
4. На згадку про зустріч гостям подарували пам’ятний сувенір.

4. Укажіть, у якому документі відсутній реквізит «назва виду документа»:
1. Пояснювальна записка.
2. Службовий лист.
3. Договір.
4. Акт.
5. Довідка.

5. Реферат - це:
1. Наукова робота, виконана на основі критичного огляду і вивчення ряду публікацій.
2. Коротко сформульовані основні положення статті, лекції,доповіді.
3. Одна з найпоширеніших форм публічних виступів.
4. Короткий письмовий виклад змісту першоджерела (книги, статті тощо).
6. Запишіть числівники словами: із 44 інженерами, до 160 співробітників. Сорока чотирма, ста шістдесяти (шістдесятьох)
7. Установіть відповідність між назвою документа і його класифікаційною ознакою призначення документа:
1. Доручення
А. Щодо особового складу

2.Заява
Б. Розпорядчі

3.Довідка
В. Господарсько-договірні

4. Наказ
Г. Довідково-інформаційні


Ґ. Обліково-фінасові


8. Поставте іменник, що у дужках, у родовому відмінку однини: Ми не можемо вирішити це питання через відсутність (акт) оцінки вартості майна. Акта
9. Відредагуйте речення: Бажаючі прийняти участь у конкурсі, повинні звернутися до старости групи. Охочі взяти участь у конкурсі, повинні звернутися до старости групи.
10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Документ, в якому фіксуються хід і результати роботи нарад, засідань. Протокол


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Наукова (курсова, дипломна) робота. Вимоги до структури та оформлювання.

2. Особливості вживання іменників чоловічого роду ІІ відміни у родовому відмінку однини. Навести приклади.

Тестові завдання

1. Відредагуйте словосполучення: при укладанні договору, при написанні статті. Укладаючи договір (під час укладання), пишучи статтю (під час написання).
2. Укажіть, яку мовну норму порушено у словосполученні: мета цього документу. Граматичну
3. Укажіть, у якому з поданих речень не порушено пунктуаційну норму:
1.
Текст постанови складається: з двох частин, констатаційної і розпорядчої.

2.
Текст постанови складається з двох частин констатаційної, і розпорядчої.

3.
Текст постанови складається з двох частин: констатаційної і розпорядчої.

4.
Текст постанови складається з двох частин, констатаційної і розпорядчої.

5.
Текст постанови складається – з двох частин, констатаційної і розпорядчої.

4. Накази видає:
1. Керівник установи.
2. Керівник установи або його заступник.
3. Керівник установи.
4. Керівник установи або його заступник, або керівник структурного підрозділу.
5. Відредагуйте речення: Під час обговорення доповіді всі виступаючі вказали на її актуальність. . Під час обговорення доповіді всі, хто виступав, вказали на її актуальність.
6. Вставте пропущене слово у реченні:
Стилістичні норми визначають вживання мовних засобів відповідно до стилю мовлення.
7. Укажіть, у якому рядку правильно вжито звертання:
1.
Шановний Андрій Петровичу!

2.
Вельмишановний пане ректоре!

3.
Шановний добродій!

4.
Шановний Іллю Корнійович!

5.
Шановний пан декане!

8. Допишіть пропущений реквізит особистого доручення: 1. Назва виду документа. 2. Текст. 3. Дата. . 4. Підпис особи, яка склала доручення. 5. Завірення підпису.9. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями.
1
Бланк
А
Засіб фіксації певним способом на спеціальному матеріалі інформації про факти події, явища обєктивної дійсності та розумової діяльності людини

2
Реквізити
Б
Елементи, з яких складається документ

3
Формуляр
В
Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію

4
Текст документа
Г
Сукупність реквізитів, розміщених у певній послідовностіҐ.
Головний елемент документа

10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення:
Письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел. Наукова робота_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Типові наукові тексти. Мовні засоби наукового тексту.

2. Загальна характеристика довідково-інформаційних документів.

Тестові завдання

1. Коли ви маєте намір пояснити ситуацію, що склалася,факти, дії, вчинки (найчастіше порушення дисципліни, невиконання роботи) і робити це на вимогу керівника, укладаєте:
1.
Пояснювальну записку.

2.
Доповідну записку.

3.
Звіт.

4.
Приватну розписку.


2. Відредагуйте словосполучення: думки присутніх співпадають, повістка дня слідуюча. думки присутніх збігаються, порядок денний такий.

3. Установіть відповідність.
1. Анотація
А. Стислий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги тощо).

2. Конспект
Б. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді.

3. Тези
В. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

4. Реферат
Г. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту.


4. Відредагуйте речення: Моє відношення до подій у країні позитивне. моє ставлення до подій в країні позитивне.
5. Питання, які розглядають на зборах, нараді або конференції, становлять:
1.
Порядок денний.

2.
Повістку денну.

3.
Повістку дня.

4.
Питання протоколу.


6. Яку мовну норму порушено у словосполученні: згідно закону. граматичну

7. Словники, що подають значення термінів певної галузі знань, називаються термінологічними.

8. Виберіть, у якому рядку неправильно вжито прийменникову форму:
1. По формі, за таких обставин, по математиці, виписка з протоколу.
2. За два кроки, о сьомій годині, на захист, залучити до роботи.
3. Через хворобу, щодо використання, на його користь, на ваш запит.
4. Не під силу, на виплату, прийти у справі, на адресу.
5. Через хворобу, у якій справі, на замовлення.

9. Виправте помилки в бібліографічному описі книги: І. П. Ющук. Практичний довідник з української мови / І. П. Ющук. – Київ. Рідна мова, 1998 рік. – 223 ст. Ющук І. П. Практичний довідник з української мови / І. П. Ющук. – К. : Рідна мова, 1998. – 223 с.

10. Виправте помилки у слововживанні у поданому реченні: Дієслово вживається в реченні в якості окремого його компонента.
Правильна відповідь: Дієслово вживається в реченні як окремий його компонент.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Розкрийте зміст вислову: «Єдина справжня розкіш
· це розкіш людського спілкування» (Антуан де Сент-Екзюпері).


2. Правила оформлення і розташування реквізитів адресант і адресат у документах. Навести приклади.

Тестові завдання

1. На бланку дату підписання документа ставлять:
1.
Під текстом зліва.

2.
У правій верхній частині під назвою виду документа і заголовком.

3.
У лівій верхній частині разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці.

4.
Під текстом справа.

2. Відредагуйте словосполучення: практикуючий юрист, знеболюючий препарат. юрист-практик, знеболювальний препарат
3. Словники, що подають нормативне написання слів і їх граматичних форм відповідно до чинного правопису, називаються:
1. Енциклопедичними.
2 Термінологічними.
3. Орфографічними.
4. Орфоепічними.
5. Етимологічними.
4. Запишіть числівник 245 у родовому відмінку. Двохсот сорока п’яти
5. Виберіть речення, у якому немає помилок у слововживанні:
1. Голова оголосив порядок денний зборів.
2. Акт являється документом, який ґрунтується на конкретних доказах.
3. Абітурієнти, які успішно здали екзамени, будуть прийняті до університету.
4. Бажаючі поїхати на екскурсію, можуть звертатися до старости групи.
6. Установіть відповідність між типами мовних норм і їх характеристиками.
1. Лексичні норми
А. Визначають вживання мовних засобів відповідно до стилю мовлення

2. Орфоепічні
Б. Регулюють правильну вимову звуків, звукосполучень

3. Орфографічні
В. Встановлюють правила слововживання

4. Стилістичні
Г. Регулюють наголошення слів


Ґ. Охоплюють правила написання слів та їх частин.

7. Поставте словосполуки Анатолій Петрович, пан директор у кличному відмінку. Анатолію Петровичу, пане директоре.
8. Продовжіть речення: Призначення наукового стилю мови – інформувати про результати наукових досліджень, обґрунтовувати гіпотези..
9. Виправте помилки у слововживанні у поданому реченні: Аудиторія складається з фахівців в області енергоощадних технологій. Аудиторія складається з фахівців в галузі енергоощадних технологій.
10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Документ, що регламентує відносини між установою і позаштатним працівником. Трудова угода.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Взаємозв’язок між поняттями «мова» та «професія».

2. Загальна характеристика документів про особовий склад. Написати зразок заяви про зарахування на посаду інженера (помічника юриста, маркетолога тощо).


Тестові завдання

1. Виберіть правильну послідовність оформлення підпису в документі.
1. Директор; прізвище та ініціали; підпис.
2. Директор; підпис; прізвище та ініціали.
3. Директор; ініціали та прізвище; підпис.
4. Директор; підпис; ініціали та прізвище.

2. Укажіть, у якому рядку не порушено мовні норми:
1. Слід відмітити, що в публікації йдеться мова про цікаві факти з життя рослин.
2. До заяви додаю довідка з місця роботи.
3. Моя автобіографія дуже цікава.
4. Дякую всіх, що прийняли участь у цікавому заході.

3. Виправте помилки у слововживанні у поданому реченні: Виконання цього завдання не вимагає багато часу. Виконання цього завдання не потребує багато часу.
4. Укажіть, як називається документ, укладений на вимогу керівника, у якому ви пояснюєте певні свої вчинки. Пояснювальна записка
5. Укажіть правильний варіант оформлення реквізиту адресат:
1
Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленку С. М.

2
Ректору Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленкові С. М.

3
Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленку С. М.

4
Ректорові Національного університету біоресурсів і природокористування України проф. Коваленкові С. М.


6. Виправте помилки в бібліографічному описі книги: Антоненко-Давидович Б. Д. «Як ми говоримо» / Антоненко-Давидович Б. Д. – Київ. «Українська книга»: 1997 р.– 336 ст. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович – К.: Українська книга, 1997.– 336 с.
7. Відредагуйте словосполучення: пропозиції по покращанню, за браком часу. Пропозиції щодо покращання, через брак часу.
8. Продовжіть речення: До листів, що не потребують відповіді, належать: : лист-повідомлення. Лист-підтвердження, лист-нагадування, супровідний лист, гарантійний лист..
9. Установіть відповідність.
1. Тези
А. Стислий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги тощо).

2. Конспект
Б. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді.

3. Анотація
В. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

4. Реферат
Г. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту.


Ґ. Одна з найбільш поширених форм публічного виступу

10. Укажіть, який вид мовної норми порушено у словосполученні: навчати мові. граматичну


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Розкрийте значення вислову: «Заговори, щоб я тебе побачив» (Сократ).

2. Вимоги до розташування та оформлювання таких реквізитів, як текст, підпис, дата у документах.

Тестові завдання

1. Укажіть, яким вимогам має відповідати текст документа:
1. Виразність, емоційність, зображувальність.
2. Точність, достовірність, стислість, вичерпність.
3. Точність, емоційність, експресивність.
4. Актуальність розкритих проблем, образність.
2. Документи класифiкую на органiзацiйнi, розпорядчi, iнформацiйнi, колегiальних органiв, кадрові, обліково-фінансові, господарсько-договірні:
1. За призначенням.
2. За найменуванням.
3. За формою.
4. За стадіями створення.
5. За місцем виникнення.
3. Словники, що тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значення слів, називаються:
1. Етимологічними.
2. Термінологічними.
3. Орфографічними.
4. Орфоепічними.
5. Історичними.
4. Виправте помилки у слововживанні у поданому реченні: Такі мовні конструкції можуть зустрічатися в науковому тексті. Такі мовні конструкції можуть траплятися в науковому тексті.
5. Запишіть числівник словами: до 754 агрофірм. До семисот п’ятдесяти (п’ятдесятьох) чотирьох.
6. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту тощо. анотація
7. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел. Наукова робота
8. Визначте відповідність між документами та їх характеристиками:
1
Автобіографія
А. Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності

2
Резюме
Б. Документ, у якому коротко викладають особисті, освітні та професійні відомості про особу

3
Контракт
В. Документ, у якому дають оцінку ділових та моральних якостей працівника

4
Трудова угода
Г. Документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографіїҐ. Документ, яким регламентують відносини між установою і позаштатним працівником

9. Відредагуйте словосполучення: по ознайомленню, розповсюдження думок. після ознайомлення, поширення думок.
10. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники: реформа, легітимний. зміна, законний.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Роль числівників у діловому мовленні. Особливості поєднання числівників з іменниками. Наведіть приклади. Правила відмінювання кількісних числівників. Написання простих, складних і складених числівників у документах.

2. Загальна характеристика документів з господарсько-договірної діяльності.


Тестові завдання

1.Від першої особи однини укладають такі документи:
1. Протокол.
2. Заява.
3. Автобіографія.
4. Довідка.
5. Розписка.


2. Словники, що подають пояснення слів, запозичених із інших мов, називаються:
1. Енциклопедичними.
2. Перекладними.
3. Тлумачними.
4. Іншомовними.
3. Виправте помилки у слововживанні у поданому реченні: Виділяють наступні підстилі наукового стилю: власне науковий, науково-начальний, науково-популярний. Виділяють такі підстилі наукового стилю: власне науковий, науково-начальний, науково-популярний.
4. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники: прогресувати, координувати. зростати, збільшуватися,покращуватися; узгоджувати
5. Укажіть, у якому рядку немає помилок у слововживанні:
1. Тактичне розположення, збіг обставин
2. Скрутне положення, слідуючий рік
3. Співпадання фактів, докласти зусиль.
4. За таких обставин, дякувати вам.
5. Приносити шкоду, такі умови.
6. Установіть відповідність між документами і поширеними фразами у цих документах.
1.Службовий лист
А. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством

2.Автобіографія
Б. На підтвердження нашої попередньої домовленості повідомляємо

3.Службова записка
В. За період навчання в університеті неодноразово брала участь в олімпіадах з інформатики

4.Трудова угода
Г. Доводжу до Вашого відома, що протягом семестру студентка Петренко Т. М. пропустила 8 лекційних занять

7. Продовжіть речення: Для всіх документів обов’язкові такі реквізити: 1) Текст; 2дата... ; 3) підпис.
8. Відредагуйте речення: Рішення міської ради відмінили. Рішення міської ради скасували.
9. У якому із словосполучень порушено мовну норму:
1.Дипломатичні відношення.
2. Вороже ставлення.
3. Математичні відношення.
4. Ділові відносини.
10. Запишіть числівник у поданому словосполученні словами: 657 підприємствам. Шестистам п’ятдесяти семи


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Розкрийте зміст поняття «державна мова». Поясніть значення вислову: «Рідна мова мати єдності, державна мова берегиня держави» (М.Даукша).

2. Етикет ділового спілкування.

Тестові завдання

1. Укажіть, у якому рядку всі словосполучення записано правильно:
1. Згідно з, у відповідності, у зв’язку.
2. Згідно, відповідно, у зв’язку з.
3. Згідно з, відповідно до, у зв’язку з.
4. Згідно до, відповідно з, у зв’язку з.
5. Згідно з, у відповідності з, у зв’язку з.
2. Документи, створені окремими особами поза сферою їх службової діяльності – це:
1. Нестандартні документи.
2. Особисті документи.
3. Службові документи.
4. Власні документи.

3. Знайдіть рядок, де всі слова вжито правильно:
1. Слід відмітити, що в публікації йдеться мова про цікаві факти з життя рослин.
2. До характеристики додається довідка з місця роботи.
3. Моя автобіографія дуже цікава.
4. Дякую всіх, що прийняли участь у цікавому заході.
4. Відредагуйте речення: При кипінні води утворюється пара. Під час кипіння води утворюється пара.
5. Відредагуйте словосполучення: пануючий лад, руйнуючий чинник. Панівний лад, руйнівний чинник
6. До слів іншомовного походження доберіть українські відповідники: прерогатива, локальний. перевага, місцевий

7. Виправте помилки, пов’язані з неправильним вживанням прийменників: по закінченню терміну, при дослідженні. Після закінчення терміну, досліджуючи (під час дослідження)
8. Запишіть числівник словами: із 396 учасниками. Трьомастами дев’яноста шістьма (шістьома)
9. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Письмовий виклад власних результатів наукового дослідження, який ґрунтується на критичному огляді бібліографічних джерел. Наукова робота

10. Визначте відповідність між документами та їх характеристиками:
1
Автобіографія
А
Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності

2
Резюме
Б
Документ, у якому коротко викладають особисті, освітні та професійні відомості про особу

3
Контракт
В
Документ, у якому дають оцінку ділових та моральних якостей працівника

4
Трудова угода
Г
Документ, в якому особа повідомляє основні факти своєї біографіїҐ
Документ, яким регламентують відносини між установою і позаштатним працівником_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав. кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Виправте наявні у тексті помилки, виправлення підкресліть і обґрунтуйте.
Одна із самих важливих умов оволодіння професійної мови та формування професіональної компетентності майбутніх фахівців це стилістично та семантично точне слововживання. Саме не знання чи не розуміння лексичного значення слова стає причиною чисельних помилок в усній та письмовій мові, зокрема й уживанні паронімів – слів подібних за морфологічною будовою та звуковим складом але різних за значенням.

2. Доручення. Види доручення. Укладіть зразок особистого доручення.

Тестові завдання

1.Реквізит “адресат” у документах розташовується:
1. З правого боку у верхній частині сторінки.
2. З правого боку у нижній частині сторінки.
3. З лівого боку у верхній частині сторінки.
4. З лівого боку у нижній частині сторінки


2. Укажіть, які документи належать до господарсько-договірних. договір, контракт, трудова угода.
3. Словники, що подають стислу характеристику предметів, явищ, діячів певної галузі науки, техніки, називаються:
1. Загальномовними.
2. Етимологічними.
3. Лінгвістичними.
4. Енциклопедичними.
5. Історичними.
4. Укажіть, у якому рядку немає помилок в оформленні реквізиту «адресат» у заяві.
1. Деканові інститута.
2. Завідувачу відділа.
3. Начальникові військкомату.
4. Директорові коледжа.

5. Продовжіть речення: Правовий документ, що засвідчує певну домовленість між підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої й творчої діяльності – це контракт.

6. Виправте помилки, пов’язані з неправильним уживанням суфіксів: домінуючий, знеболюючий. домінантний, знеболювальний
7. Відредагуйте речення: До основних виробничих фондів сільського господарства відносяться: продуктивна худоба, деревинні, плодоягідні та інші культури. до основних виробничих фондів сільського господарства належать: продуктивна худоба, деревинні, плодоягідні та інші культури.


8. Установіть відповідність.
1. Тези
А. Стислий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги тощо).

2. Конспект
Б. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді.

3. Анотація
В. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

4. Реферат
Г. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту.


Ґ. Одна з найбільш поширених форм публічного виступу

9. Запишіть числівник словами: від 456 учасників. Чотирьохсот п’ятдесяти (п’ятдесятьох) шести (шістьох)

10. Поставте словосполуки пане завідувач, Василь Ярославович у формі звертання. : пане завідувачу, Василю Ярославовичу.


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Розкрийте значення вислову: «Чудова думка втрачає свою цінність, коли вона погано висловлена» ( Вольтер).


2. Напишіть лист-повідомлення (тема довільна).

Тестові завдання

1. Документи не класифікують за такою ознакою:
1. За стадіями створення.
2. За ступенем гласності.
3. За формою.
4. За посадою відправника.
5. За терміном зберігання.

2. Словники, в яких подано переклад слів із однієї мови на іншу, називаються:
1. Енциклопедичними.
2. Перекладними.
3. Багатомовними.
4. Іншомовними.

3. Реквізит «адресант» у заяві потрібно подавати у формі:
1. Кличного відмінка.
2. Родового відмінка.
3. Давального відмінка.
4. Знахідного відмінка.

4. Продовжіть речення: Документ, яким регламентуються виробничі стосунки між установою і позаштатним працівником, називається Трудова угода.

5. Укажіть, для якого стилю характерне вживання таких слів і словосполучень: довідка, термін постачання, доводжу до вашого відома, відповідь на ваш запит. Офіційно-ділового
6. Відредагуйте речення: Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно діючого законодавства. Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавством.

7. Відредагуйте словосполучення: пропозиції по покращанню, за браком часу. Пропозиції щодо покращання, через брак часу.

8. Продовжіть речення: До листів, що не потребують відповіді, належать: лист-повідомлення. Лист-підтвердження, лист-нагадування, супровідний лист, гарантійний лист..

9. Установіть відповідність.
1. Тези
А. Стислий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги тощо).

2. Конспект
Б. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді.

3. Анотація
В. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

4. Реферат
Г. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту.


Ґ. Одна з найбільш поширених форм публічного виступу


10. Укажіть, який вид мовної норми порушено у словосполученні: навчати мові. Граматичну


_____________ (О. М. Тепла)


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.2. Розписка її види. Написати зразок приватної розписки.


Тестові завдання

1. Укажіть, які реквізити обов'язкові для всіх документів:
1. Заголовок, підпис.
2. Підпис, печатка.
3. Підпис,дата.
4. Підпис , назва виду документа.

2. Паронімом до слова дипломатичний є :
1. Дипломат.
2. Дипломант.
3. Дипломник.
4. Дипломатський.

3. Словники, що подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами , називаються Енциклопедичними.
4. Виберіть рядок, у котрому правильно подано текст заяви.
1. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту менеджменту.
2. Прошу допустити мене до складання іспитів для вступу на денну форму навчання Інституту менеджменту.
3. Прошу допустити мене до здачі екзаменів до вступу на стаціонар у Інститут менеджменту.
4. Прошу допустити мене до складання екзаменів до вступу на денний стаціонар Інституту менеджменту.

5. Продовжіть речення: Документ, у якому особа повідомляє стислі відомості про освіту, трудову діяльність, професійний досвід, досягнення – це Резюме.
6. Відредагуйте речення: Скорочення кількості працюючих у сільському господарстві розвинутих країн зумовлене значним зростанням продуктивності праці у цій галузі. Скорочення кількості працівників у сільському господарстві розвинутих країн зумовлене значним зростанням продуктивності праці у цій галузі.
7. Відредагуйте словосполучення: думки присутніх співпадають, повістка дня слідуюча. думки присутніх збігаються, порядок денний такий.
8. Установіть відповідність.
1. Анотація
А. Стислий виклад змісту першоджерела (лекції, виступу, промови, книги тощо).

2. Конспект
Б. Стисло сформульовані основні положення статті, лекції, доповіді.

3. Тези
В. Доповідь на будь-яку тему, написана, зроблена на основі критичного огляду літературних та інших джерел.

4. Реферат
Г. Коротка характеристика змісту книги, статті, рукописного тексту.


9. Відредагуйте речення: Моє відношення до подій у країні позитивне. моє ставлення до подій в країні позитивне.

10. Запишіть словосполуки шановний добродій, Павло Васильович у формі звертання. Шановний добродію, Павле Васильовичу


_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Протокол, формуляр протоколу. Витяг із протоколу.

2. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни у родовому відмінку однини. Утворіть від поданих іменників форму родового відмінка однини: протокол, документ, ступінь, бакалавр, бухгалтер - ревізор, керівник, Буг, банк, податок.


Тестові завдання

1. Укажіть, з якими прикметниками поєднується слово відносини:
1.Виробничі, соціально-економічні.
2. Естетичні, математичні.
3. Дружні, близькі.
4. Логічні, граматичні.
2.Укажіть, якого реквізиту не мають службові листи:
1. Підпису.
2. Адресанта.
3. Адресата.
4. Дати.
5. Назви виду документа.
3. Виправте помилки в бібліографічному описі книги: Б. Д. Антоненко-Давидович Як ми говоримо / Антоненко-Давидович Б. Д. – Київ. «Українська книга», 1997 р.– 336 стор. Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо / Б. Д. Антоненко-Давидович – К.: Українська книга, 1997.– 336 с.

4. Поставте іменники у родовому відмінку однини: диплом, інтелект, фактор. диплома, інтелекту, фактора
5. Яку мовну норму порушено у реченні: Ми діємо відповідно з правилами. граматичну
6. Відредагуйте речення: Завод заключив договір про продаж сільськогосподарської техніки з агрофірмами. Завод уклав договір про продаж сільськогосподарської техніки з агрофірмами.
7. Доберіть українські відповідники до слів: прерогатива, експерт. перевага, фахівець.
8. Вставте пропущене слово у реченні:
Граматичні норми передбачають правильне вживання граматичних форм слів, усталену побудову словосполучень і речень.

9. Особа, яка отримує документи чи гроші від особи, укладає:
1
Службову розписку

2
Офіційне доручення

3
Особисте доручення

4
Приватну розписку


10. Встановіть відповідність між типами словників і їх характеристиками:
1.Термінологічні
А. Подають стійкі сполучення слів

2. Фразеологічні словники
Б. Пояснюють слова, зафіксовані писемними пам'ятками.

3. Енциклопедичні словники
В.Тлумачать походження слів, їхні найдавніші корені, зміни в їх будові, а також розвиток значень слів.

4. Історичні словники
Г. Подають стислу характеристику предметів, явищ, історичних подій, видатних політичних діячів, провідних вчених, діячів культури, різних понять, що позначаються тими чи іншими словами.


Ґ. Подають значення термінів певної галузі знань_____________ (О. М. Тепла)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Термін та його ознаки. Термінологічні словники.

2. Особливості реалізації категорії роду в діловодстві. Наведіть приклади.


Тестові завдання

1. Точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь або місцезнаходження чого-небудь, складена за певною формою – це:
1. Адрес.
2. Адреса.
3. Адресат.
4. Адресант.
2. Словники, що фіксують основні норми літературної вимови, називаються:
1. Енциклопедичними.
2. Термінологічними.
3. Орфографічними.
4. Орфоепічними.
5. Словотвірні.
3. У тексті автобіографії не зазначають:
1. Відомості про склад сім’ї.
2. Відомості про трудову діяльність.
3. Дату народження й дату написання автобіографії.
4. Відомості про моральні якості особи.
4. Відредагуйте речення: Не дивлячись на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива. Незважаючи на дощі, господарства району цього літа вчасно закінчили жнива.
5. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію. бланк
6. Відредагуйте речення: Нас зацікавила ваша продукція і ми готові заключити договір поставки. Нас зацікавила ваша продукція і ми готові укласти договір постачання.
7. Поставте словосполуки у кличному відмінку: Петро Юхимович, пан ректор. Петре Юхимовичу, пане ректоре.

8. Поставте іменник, що в дужках, у родовому відмінку однини: Ми не можемо вирішити це питання через відсутність (акт) оцінки вартості майна. акта

9. Продовжіть речення: Стисло сформульовані основні положення книги, статті – це тези.
10. Визначте відповідність між видами мовних норм і прикладами їх порушення:
1
Орфографічна норма
А
Прошу надати мені академвідпустку

2
Стилістична норма
Б
Відношення до подій у країні

3
Лексична норма
В
Найбільш важливіше питання

4
Граматична норма
Г
Національний Банк України_____________ (О. М. Тепла)

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

ОКР «Бакалавр»
Напрям підготовки __________________
__________________
__________________
Кафедра
української, англійської і латинської мов ім.
М. О. Драй-Хмари
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30
з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням»

Затверджую
Зав кафедри
____________
А. М. Безпаленко

___________ 2014 р.

Екзаменаційні запитання

1. Стисла характеристика норм сучасної української літературної мови. Наведіть приклади порушення мовних норм.


2. Службове листування. Види службових листів за функціональним призначенням. Формуляр службового листа.

Тестові завдання

1. Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називається:
1. Трафаретом
2. Документом.
3. Формуляром.
4. Бланком.


2. За призначенням виділяють документи:
1. Довідки, інструкції, протоколи.
2. Внутрішні й зовнішні.
3. Вхідні і вихідні.
4. Інформаційні виконавчі, розпорядчі.
3. У тексті автобіографії не зазначають:
1. Ініціали та прізвище особи.
2. Дату народження.
3. Прізвище, ім'я, по батькові.
4. Місце народження.
5. Відомості про навчання.
6.Відомості про моральні якості особи.
4. Виправте порушення лексичної норми у реченні: Реалізація акцій проводиться на наступних умовах. Реалізація акцій проводиться на таких умовах.

5. Установіть відповідність між термінами та їх визначеннями:
1
Бланк
А. Засіб фіксації певним способом на спеціальному матеріалі інформації про факти події, явища об’єктивної дійсності та розумової діяльності людини

2
Реквізити
Б. Елементи, з яких складається документ

3
Формуляр
В. Аркуш паперу з відтвореними на ньому реквізитами, що містять постійну інформацію

4
Текст документа
Г. Сукупність реквізитів, розміщених у певній послідовностіҐ.Головний елемент документа

6. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Сукупність мовних засобів вираження, зумовлених змістом і цілеспрямованістю висловлювання.
Правильна відповідь: мовний стиль
7. Визначте, до якого стилю належить поданий уривок: Сторони несуть матеріальну відповідальність за невиконання або неналежне виконання покладених на них зобов’язань згідно з чинним законодавство офіційно-ділового
8. Поставте словосполуки у формі звертання: пан директор, шановний добродій. пане директоре, шановний добродію
9. Поставте іменники у родовому відмінку однини: договір, диплом, синтез. Договору, диплома, синтезу.
10. З’ясуйте, зміст якого поняття розкриває запропоноване визначення: Розпорядчий документ, який видається керівником установи і стосується організаційних та кадрових питань. наказ


_____________ (О. М. Тепла)

15

Приложенные файлы

  • doc 10974887
    Размер файла: 657 kB Загрузок: 5

Добавить комментарий