5 к пародонт тесты каз


№ 1.
Бензидин сынамасын жургизу максаты:
+Иринди жалкыкты аныктау ушин
Кабынуды аныктау ушин
Тиндердеги жасырын исинуди аныктау ушин
Кызылиек асты тис шогиндилерин аныктау ушин
Пародонталдык калтаны аныктау ушин
№ 2
Вакуумдык Кулаженко сынамасын жургизгенде алдынгы тистер аймагында гематоманын тузилу уакыты орта шамамен:
10-20с
70-80с
50-60с
+30-40с
5-10с
№ 3
Томенде корсетилген аурулардын кайсысына исину, кызару, кызылиектин канагыштыгы, пародонталдык калталардын болуы НЕГУРЛЫМ тан:
Пародонтозга
+Пародонт кабынуына
Фиброматозга
Эпулиске
Кызылиек кабынуына
№ 4
Томенде корсетилген индекстердин кайсысы ауыздын гигиеналык денгейин багалауга колданылады:
Рамфьерд индекси
Леус индекси
+Грин-Вермиллион индекси
Фукс индекси
Рассель индекси
№ 5
Тистердин 1 жане 2 дарежели козгалгыштыгы тан:
+ Орта дарежели пародонт кабынуына
Орта дарежели пародонтозга
Ауыр дарежели пародонтозга
Ауыр дарежели пародонт кабынуына
Женил дарежели пародонт кабынуына
№ 6
Кызылиектин осуи кай ауруга НЕГУРЛЫМ тан клиникалык симптом:
Кызылиектин жаралы кабынуына
Кызылиектин катаралды кабынуына
+Кызылиектин осе кабынуына
Пародонттын жайылмалы кабынуына
Пародонтозга
№ 7
Пародонттын ауыр дарежели кабынуындагы пародонталдык калталардын терендиги орта шамамен:
1-2 мм2,1-2,9 мм3-3,5 мм3,6-5 мм+5,1-6 мм№ 8
Пародонттын женил дарежели кабынуындагы пародонталдык калталардын терендиги орта шамамен:
терендиги 1-2,9 мм+ терендиги 3-3,5 ммтерендиги 3,6-5 ммтерендиги 5,1-6 ммтерендиги 6,1-7 мм№ 9
Томенде корсетилген дарилик препараттардын кайсысын склероздаушы терапия максатында кызылиек буртиктерине енгизген НЕГУРЛЫМ дурыс болады:
30% линкомицин еритиндиси
+50-60% глюкоза еритиндиси
10% натрий хлориди еритиндиси
5% калий йодиди еритиндиси
1% диоксидин еритиндиси
№ 10
Томенде корсетилген аурулардын кайсысы идиопатиялык ауруларга жатады:
Кызылиек кабынуы
Пародонтомалар
+Папийон-Лефевр синдромы
Стентон-Капдепон синдромы
Пародонтоз
№ 11
Томенде корсетилген препараттардын кайсысы кератопластиктер тобына жатады:
Фурациллин
Хлоргексидин
+Каратолин
Линкомицин
Ибупрофен
№ 12
Томенде аталган клиникалык белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы пародонттын созылмалы жайылмалы кабынуынын женил дарежесине тан:
+тистердин И жане ИИ дарежели козгалгыштыгы
кызылиек жиегинин килегейли кабыгы кокшилденген
зондпен тексергенде кызылиек канайды
пародонт калтасынын терендиги 3-3,5 ммге дейин
тисаралык калкан суйектеринин уштарынын кортикалды пластинкалары сорылган
№ 13
Томенде аталган клиникалык белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы пародонттын созылмалы жайылмалы кабынуынын орта дарежесине тан:
тистердин И жане ИИ дарежели козгалгыштыгы
тистердин мойны жане тубирлери жаланаштанган
кызылиек жиегинин килегейли кабыгы кокшилденген
рентген суретте альвеола осиндисинин суйек тининде озгеристер бар
+ пародонт калталарынын терендиги 5ммге дейин
№ 14
Томенде аталган белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы созылмалы жайылмалы пародонт кабынуынын женил дарежесинин рентген суретине сайкес келеди:
+тисаралык калкан суйектин биркелки атрофиясы
альвеолааралык калкан уштарынын кортикалды пластинасынын деструкциясы
периодонт санылауынын жиектик боликте кенеюи
альвеола аралык калканнын тис тубирлеринин 1\3 болигине дейин томендеуи
альвеола осиндисинин суйек тиндериндеги остеопорозы
№ 15
Томенде корсетилген рентгенологиялык сипаттамалардын кайсысы «Кызылиектин жаралы кабынуы» диагнозына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди:
+Альвеола осиндисинин суйек тининде озгеристер жок
Тисаралык калкан суйектеринин ушындагы кортикалды пластинка сорылган
периодонт санылауынын жиектик боликте кенеюи
альвеола аралык калканнын тис тубирлеринин 1\3 болигине дейин томендеуи
альвеола осиндисинин суйек тиндериндеги остеопорозы
№ 16
Томенде аталган белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы созылмалы жайылмалы пародонт кабынуынын орта дарежесиндеги рентген суретине сайкес келеди:
Суйек калталарынын болуы
Периодонт санылауынын жиектик боликте кенеюи
Альвеола аралык калканнын тис тубирлеринин 1\3 болигине дейин томендеуи
+Жак суйектин денесиндеги остеопороз жане остеосклероз ошактарынын косарлана кездесуи
Альвеола осиндисинин суйек тиндериндеги остеопорозы
№ 17
Томенде корсетилген дарилик препараттардын кайсысы кызыл иектин жаралана кабынуын жергиликти емдеуге колданган НЕГУРЛЫМ тиимди болады?
+трипсин
интерферон
циклоферон
канестен
бонафтон
№ 18
Томенде корсетилген аурулардын кайсысымен кызыл иектин жаралана кабынуын дифференциалдык диагностика жургизген НЕГУРЛЫМ дурыс болады?
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Пародонттын созылмалы кабынуынын женил дарежесинин оршуи
Кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
+Лейкоздын ауыздагы кориниси
№ 19
Жуктилик, дифенин катарынан дарилерди кабылдау, жасоспиримдердин пубертатты кезени кандай аурудын туындауына НЕГУРЛЫМ себепкер болуы ыктимал:
Кызыл иектин жаралана кабынуы
Кызылиектин жергиликти катаралды кабынуы
Кызылиектин жайылмалы катаралды кабынуы
+ Кызылиектин жайылмалы осе кабынуы
Пародонттын созылмалы кабынуынын женил туринин оршуи
№ 20
Жасы 18 кыз бала тистерин тазалаганда, катты тагам шайнаганда кызылиегинин канагыштыгына жане кызылиек буртиктеринин улгаюына шагымданады Карап тексергенде: кызылиек буртиктери колеми улгайган (тис сауытынын 3/1 болигин жауып тур) туси кокшилденген, бети жылтыр, аспап тиип кетсе онай канайды. Ортапантограммада суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин жедел ошакты катаралды кабынуы
+Кызылиектин осе кабынуы, домбыккан тури
Кызылиектин осе кабынуы, фиброзды тури
Кызылиектин созылмалы жайылмалы катаралды кабынуы
№ 21
Жасы 62-деги ер адам кызылиегинин кышынып мазалайтынына, ынгайсыздык сезимге шагымданып келди. Карап тексергенде: кызылиеги боз кызгылт тусти, жукарган, барлык тистердин мойын боликтери жане тубирлери биркелки жаланаштанган, тистери артурли титиркендиргиштерге сезимтал.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын кабынуы
Кызылиектин кабынуы
+Пародонтоз
Пародонтома
Пародонтолиз
№ 22
Жасы 35-теги айел адам кызылиегинин асиресе тистерин тазалаганда канайтындыгына шагымданады. Карап тексергенде: алдынгы жане улкен азу тистер аймагындагы кызылиек жиеги мен буртиктери кокшилденген. Рентген суретте тисаралык калкан суйектерде кеуектену(остеопороз) урдиси, ал олардын уштарында кортикалды суйек пластиналарынын сорылуы орын алган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин ошакты катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Пародонтоз, женил дарежеси
+Пародонттын созылмалы кабынуынын женил дарежеси
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
№ 23
Жак суйектеринин панорамды рентген суретинде киши жане улкен азу тистер аймагында тистер аралык калкандардын тыгыз суйек кабаттары бузылыска ушырайды. Тубирлердин 2/1 денгей узындыгына дейин кыскарганы байкалады. Азу тистер тонирегинде суйек калталары аныкталады.
Бул сипатталган рентген сурет томенде келтирилген аурулардын кайсысына НЕГУРЛЫМ тан?
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын орта дарежеси
Пародонтоз, орта дарежеси
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуы ауыр дарежеси
Пародонтоз, ауыр дарежеси
№ 24
Эхоостеметриялык зерттеу кезинде ультрадыбыс толкындарынын суйек тиндеринен оту уакыты 20 секунд болды.
Алынган малимет томенде корсетилген аурулардын кайсысына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил дарежеси
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын ауыр дарежеси
Пародонтоз, ауыр дарежеси
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Пародонтоз, женил дарежеси
№ 25
Кулаженко вакуумды-сынамасын жогаргы жактын алдынгы болигине жургизген кезде гематомалардын пайда болу уакыты 15 секунд болды.
Томенде корсетилген интерпретациялардын кайсысы осы натижеге НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Тис кызылиек байламынын бузылуы
Суйек калтасынын болуы
+кан тамырлары кабыргаларынын серпимдилигинин томендеуи
Альвелалык осиндинин атрофиясы
Суйек тининин тыгыздыгынын томендеуи
№ 26
Жасы 18- деги жигит жалпы алсиздикке, дене кызуынын котерилуине, кызылиегинин катты ашып жане сыздап ауыратындыгына, катты канайтынына, 3 куннен бери аузынан нашар иис шыгатынына шагымданады. Карап тексергенде: катты кызарып исинген кызылиектин килегейли кабыгында жиектик кызылиекте кир сур тусти олетти какпен жабылган ошактар аныкталды. Тистер беттеринде катты жане жумсак шогиндилер бар.
Ортопантомограммада суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
+Кызылиектин жедел жаралана кабынуы
Женил дарежели пародонт кабынуынын оршуи
№ 27
Жасы 26 –тагы айел кызыл иегинин катты сыздап жане кернеп ауыратынына, кызыл иегинин тисин тазалаганда жане тагам кабылдаганда канайтынына шагымданады. Созылмалы гастроэнтероколитпен ауырады. Карап тексергенде кызылиеги кокшилдеу тарткан, кейбир аймактары катты кызарып исинген, пародонт калтасы жок. Ортапантограммада суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
кызыл иектин жаралана кабынуы
+кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
кызыл иектин осе кабынуынын исинген тури
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
№ 28
Жасы 25 –теги айел кызылиегинин жии-жии канайтынына шагымданады. Созылмалы гастроэнтероколитпен ауырады. Карап тексергенде: кызылиек жиектери жане буртиктери иркилген кокшил – кызыл тусти. Жумсак тис шогиндилери байкалады. Зондпен тексергенде тис-кызылиек байламы бузылмаган. Рентген суретте суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
кызыл иектин жаралана кабынуы
кызыл иектин осе кабынуынын исинген тури
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
+кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
№ 29
Жасы 54- жастагы айел тистеринин арасынын ашылганына , тистердин канагыштыгына, тистердин козгалгыштыгына, кызылиектеги ынгайсыздык сезимге шагымданады. Карап тексергенде: оте коп молшердеги тис шогиндилери, кызылиеги кокшил – кызыл тусти, зондпен тексергенде тез канайды, бираз тистери 1-2 дарежеде козгалмалы, тонирегинде пародонт калталарынын терендиги 5-6 мм, кейбир тистердин тубирлери 3/1-2/1 болигине дейин ашылган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуы, ауыр дарежеси
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил дарежесинин оршуи
Кызылиектин осе кабынуынын домбыккан туринин оршуи
Кызыл иектин осе кабынуы
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуы орта дарежеси
№ 30
Жасы 32-деги ер адам тистерин тазалаган кезде кызылиегинин канайтынына, аузынан нашар иис шыгатындыгына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиек жиеги жане буртиктери кокшил тарткан, катты кызарып исинген, борпылдак, тез канайды. Бираз тистер 1-2 дарежеде козгалмалы, тонирегинде пародонт калталарынын терендиги 3,5 мм. Аз молшерде тис шогиндилери бар.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын ауыр дарежеси
орта дарежели пародонтоз
кызылиектин катаралды созылмалы жайыла кабынуы, женил дарежеси
+пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил тури
женил дарежели пародонтоз
№ 31
Жасы 20-дагы айел тистерин тазалаганда кызылиегинин жии-жии канайтынына шагымданады. Карап тексергенде: жогаргы улкен азу тистердин жане алдынгы тистердин аймагындагы кызылиек жиектери жане буртиктери кокшил тусти, аздап исинген. Жак суйектеринин ортопантомограммасында-тисаралык калкан суйектер уштарында катты суйек пластиналары бузылган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил тури
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Пародонтоз, женил дарежеси
Кызылиектин ошакты катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
№ 32
Жасы 18-деги бозбала жигит 45 тиси тонирегиндеги кызылиектин исинип осип кеткендигине шагымданады. Осы жагдайдын басталганына 2 ай болган. Карап тексергенде: 44, 45 тистердин бир-бирине туйискен жанасу беттеринде тисжеги куыстары бар, тистердин туйису аймактары бузылган. Аталган тистер аймагында кызылиек калындап деформацияланган 44, 45 тистер арасындагы кызылиек буртиги улгайып, тисжеги куыстарын жане тистер сауыттарын 1/3 боликтерин жауып тур. Тис-кызылиек бекими бузылмаган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
пародонттын ошакты кабынуынын женил дарежеси
кызыл иектин осе кабынуы, домбыккан тури
+кызыл иектин шектелген осе кабынуы, фиброзды тури
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
пародонттын ошакты кабынуынын орта дарежеси
№ 33
Жасы 24-теги айел адам кызылиегинин озгергендигине, катты канайтынына шагымданады. Бул озгеристер жуктиликке байланысты байкала бастаган. Карап тексергенде:жогаргы жане томенги жак кызылиектеринин буртиктери осип тистер сауытынын 1/3 боликтерин жапкан, беттери жылтыр, тез канайды. Шиллер-Писарев сынамасы он. Бирак тис-кызылиек бекими бузылмаган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
пародонттын созылмалы кабынуы, орта дарежеси
пародонттын созылмалы кабынуы, женил дарежеси
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
+кызыл иектин осе кабынуы ,домбыккан тури
кызыл иектин осе кабынуы,фиброзды тури
№ 34
Жасы 17-деги кыз бала кызылиегинин катты сыздап ауыратынына, ауызынын ысып куюине, тисти тазалаганда жане тагам кабылдаганда канайтынына, басынын ауыратынына шагымданады. Анамнезинде: осы белгилердин барлыгын тумаумен байланыстырады. Карап тексергенде: кызылиек жиектери мен буртиктери кызарган, исинген, тиип кетсе канайды жане ауырады. Тис кызыл иек бекими бузылмаган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
пародонттын созылмалы жайыла кабынуы женил дарежесинин оршуи
пародонттын созылмалы жайыла кабынуы орта дарежесинин оршуи
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
кызылиектин жаралана кабынуы
+ кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
№ 35
Жасы 22-деги ер адам кызылиегинин канайтынына жане ауызындагы ынгайсыз сезимге шагымданады. Кызылиегинин канагыштыгы бир жыл бурын байкаган жане созылмалы асказан кабынуымн ауырады. Карап тексергенде: кызылиек жиектери мен буртиктери кокшил тарткан, исинген, борпылдак. Жумсак тис шогиндилери бар, тис кызылиек бекими бузылмаган, тистери козгалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил дарежеси
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил дарежеси
Женил дарежели пародонтоз
Кызылиектин осе кабынуы, исинген тури
+Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
№ 36
Жасы 19-деги ер адам кызылиегинин ауыратынына жане канайтындыгына, асиресе тагам кабылдаганда осы сезимдердин кушейе тусетиндигине шагымданады. Ауырганына 3 кун болды. Карап тексергенде: они бозарган, дене кызуы 38°С, жакасты лимфа туйиндери улгайган, сипап байкаса ауырады, козгалмалы. 48, 47, 46, 42, 41, 36, 37, 38 тистер аймагындагы кызылиек жиектери мен буртиктери кир сур тусти, оли-етти какпен жабылган. Ауыз иши сауыктырылмаган. Тистер бетинде коп молшерде жумсак кактар бар.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин осе кабынуынын домбыккан тури
Пародонттын ошакты кабынуы
+Кызылиектин жедел жаралана кабынуы
Кызылиектин осе кабынуынын фиброзды тури
№ 37
Жасы 32 –деги айел кызыл иегинин ауык ауык канайтынына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиек асты тис шогиндилери бар, кызылиек жиеги мен буртиктери кокшил кызыл тустенген. Пародонталды калта жок, альвеола осиндилеринин рентген суретинде суйек тининде айкын озгерис жок.
Томенде корсетилген емдеу жоспарларынын кайсысы НЕГУРЛЫМ тиимди?
Ауыз куысын сауыктандыру
+Ауыз куысын сауыктандыру, физиотерапия
Ауыз куысын сауыктандыру, гингивоэктомия
Ауыз куысын сауыктандыру, гингивотомия
Ауыз куысын сауыктандыру, кюретаж
№ 38
Жасы 19-дагы бойжеткен кызылиегинин ауыратынына, тистерин тазалаганда катты канайтынына, ауызынан унамсыз иис шыгатынына шагымданады. Созылмалы асказан кабынуымен ауырады. Карап тексергенде: кызылиек жиектери жане буртиктери кокшил-кызыл тусти, исинген, консистенциясы борпылдак, 11,12, 15, 16, 21, 22, 25, 26, тистер аймагында кызыл иек буртиктери кою кызыл тустенип догалданган, сунгилеп тексергенде катты канайды. Коп молшерде кызылиек асты тис шогиндилери аныкталады, тис кызыл иек бекими бузылмаган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин осе кабынуы, домбыккан тури
Кызылиектин осе кабынуы, фиброзды тури
+Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Кызылиектин жаралана кабынуы
№ 39
Жасы 28- теги айел кызылиегинин осип кеткенине, тисин тазалаганда жане ас кабылдаганда канайтынына шагымданады. Жуктилигине 20 апта болган. Ишки агзалар аурулары жок. Карап тексергенде кызылиек буртиктери калындаган, колеми улкейген, тистер сауытынын 3/1 болигине дейин оскен, беттери жылтыр. Коп молшерди тис шогиндилер бар.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
+Кызылиектин осе кабынуы, исинген тури
Кызылиектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин осе кабынуы, фиброзды тури
№ 40
Кызылиек капиллярларынын бериктигин вакуумдык гематомалардын пайда болу уакытына суйене отырып аныктайтын адис калай аталады:
Ясиновский сынамасы
Роттер сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
Айнамо сынамасы
+Кулаженко сынамасы
№ 41
Кызылиектин канагыштык дарежесин аныктауга болатын зерттеу адиси калай аталады?
Ясиновский сынамасы
Роттер сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
+Айнамо сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 42
Альвеола осиндисинин суйек тининин жагдайын багалайтын индекс калай аталады?
+Фукс индекси
Леус индекси
Грин-Вермиллион индекси
Рамфьерд индекси
Рассель индекси
№ 43
Курамында 40% формалин 5мл, 20мл глицерин жане 75мл дистильденген су бар еритиндимен шыланган макта биликти немесе анжыны зерттейтин аймакка енгизу аркылы жузеге асатын зерттеу адисинин максаты кандай?
Пародонт калтасынын терендигин аныктау
Кызылиектеги кабыну каркындылыгын аныктау
+Беким эпителийинин бутиндигин аныктау
Кан тамыр кабыргаларынын откизгиштигин аныктау
Пародонт калтасынын ишиндеги иринди жалкыкты аныктау
№ 44
Ауыз ишинде лейкоциттердин миграциясынын каркындылыгын аныктау ушин кандай сынама колданылады?
Айнамо сынамасы
+Ясиновский сынамасы
Кулаженко сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
Роттер сынамасы
№ 45
Сутегинин аскын тотыгымен жургизилетин сынаманын манин тусиндир:
данекер тининин белсендилигин аныктау;
тиндердин «С» витамининин каныгуын аныктау
+ жабынды эпителйдин бутиндигин аныктау
гликогеннин эпителий кабатында жиналуын аныктау
ауыз куысы гигиенасын аныктау
№ 46
Трипан когинин 0,25 % ертиндисимен жургизилетин сынама кандай максатта жургизиледи?
+данекер тининин белсендилигин аныктау;
тиндердин «С»витаминимен каныгуын аныктау
жабынды эпителйдин бутиндигин аныктау
гликогеннин эпителий кабатында жиналуын аныктау
ауыз куысы гигиенасын аныктау
№ 47
Грин – Вермиллион адисинин манин тусиндир
данекер тининин белсендилигин аныктау
тиндердин «С»витамининин каныгуын аныктау
жабынды эпителйдин бутиндигин аныктау
гликогеннин эпителий кабатында жиналуын аныктау
+ауыз куысы гигиенасын аныктау
№ 48
Пародонт тиндериндеги микроциркуляторлык кан айналымынын жагдайын аныктау адиси:
Тиндерди тикелей бояу адиси
+ Реопародонтография адиси
Термометрия адиси
Полярография адиси
Эхостеометрия адиси
№ 49
Пародонт тиндеринин оттегимен каныгу денгейин НЕГУРЛЫМ дурыс аныктайтын адис:
биомикроскопиялык
эхостеометрия
термометрия
+полярография
реопародонтография
№ 50
Томенде корсетилген зерттеу адистеринин кайсысы кызылиектин данекер тининин белсендилигин багалауга НЕГУРЛЫМ тиимди?
Айнамо сынамасы
Ясиновский сынамасы
Кулаженко сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
+Кавецкий сынамасы
№ 51
Кандай индексти есептеу ушин томендеги корсеткиштер есепке алынады: кызылиек кабынуынын таралуы, пародонталдык калталардын терендиги, тистердин козгалгыштыгы, суйек тининин бузылу денгейи;
Фукс индекси
Федоров Володкина индекси
+Рассель индекси
Грин Вермиллион индекси
СРИТN индекси
№ 52
Пародонтологиялык комекке муктаждыкты аныктау ушин томенде корсетилген индекстердин кайсысы НЕГУРЛЫМ анык малимет береди?
+СРИТN индекси
Рассель индекси
РМА индекси
Рамфьерд индекси
Фукс индекси
№ 53
Томенде корсетилген максаттардын кайсысы эхоостеометриянын максатына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Тис улпасынын тыгыздыгын аныктау
+Суйек тининин тыгыздыгын аныктау
Тис киреукесинин тыгыздыгын аныктау
Тис дентининин тыгыздыгын аныктау
Тис цементинин тыгыздыгын аныктау
№ 54
Ауыздын гигиеналык жагдайын багалау ушин томенде келтирилген индекстердин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
+Федоров-Володкина индекси
РМА индекси
Рассель индекси
Фукс индекси
Рамфьерд индекси
№ 55
Альвола осиндисинин суйек тининин деструкциясынын дарежесин багалау ушин томенде келтирилген индекстердин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
Рамфьерд индекси
Грин-Вермиллион индекси
Рассель индекси
+Фукс индекси
РМА индекси
№ 56
Кызылиектеги кабыну урдисин аныктау ушин томенде келтирилген индекстердин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
+Шиллер-Писарев сынамасы
Мак-Клюр-Олдрич сынамасы
Кавецкий сынамасы
Ясиновский сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 57
Пародонт тиндеринин корганыстык урдистеринин сипатын, фагоцитоздын белсендилигин жане кабыну урдисинин агымын багалау ушин томенде келтирилген индекстердин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
Шиллер-Писарев сынамасы
Мак-Клюр-Олдрич сынамасы
+Кавецкий сынамасы
Ясиновский сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 58
Пародонталдык калталардын терендиги 5 мм –ге дейин болган жагдайда томенде корсетилген хирургиялык емдердин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
киыктап кесу операциясы
+жабык кюретаж
гинговотомия
карапайым гингивоэктомия
тубегейли гингивоэктомия
№ 59
Кызылиектин осе кабынуынын домбыккан турин жергиликти емдеу ушин томенде корсетилген дарилик заттардын кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
Солкосерил желеси
Каротолин
+Гепарин жакпасы
А витамининин майлы ертиндиси
Трипсин кристалдары
№ 60
Жергиликти емдеу жоспары жергиликти титркендиргиштерди жою, кабынуга карсы, склероздаушы ем жургизу шараларынан туратын схематоменде корсетилген аурулардын кайсысына сайкес келеди?
кызыл иек фиброматозынын
пародонттын созылмалы кабынуынын женил дарежеси
кызылиектин жаралана кабынуы
+кызылиектин осе кабынуынын фиброзды тури
кызыл иектин осе кабынуынын домбыккан тури
№ 61
Пародонталды калтадан зерттеу материалын билик оралган зарарсыздандырган тубир инесинин комегимен алып, таза заттык шыны бетине жагынды дайындайды. Бекитип бояйды, микроскоп комегимен зерттейди. Бул кандай адис:
+цитологиялык
морфологиялык
бактерологиялык
иммунологиялык
микробиологиялык
№ 62
Томенги жактагы алдынгы алты тистердин ерин беттерин бояу аркылы аныкталатын индекс:
Рассель индекси
РМА индекси
+Федоров-Володкина индекси
Грин-Вермиллион индекси
СРИТN индекси
№ 63
Кызыл иек фиброматозы пародонт ауруларынын кай тобына жатады?
кызыл иек кабынуына
пародонтоз
пародонтолиз
пародонт кабынуы
+пародонтома
№ 64
Томенде берилген рентген суреттердин сипаттамалардын кайсысы «Кызыл иек кабынуы» диагнозына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди:
тистердин калкан суйек ушы бузылыска ушыраган
Тистердин тис аралык калкан суйегинин 2/1 болигине дейин сорылган, калкан болигинде жайыла кеуектену урдиси орын алган
Тистердин тис аралык калкан суйегинин 2/1 болигинен астам сорылган, калкан болигинде жайыла кеуектену урдиси орын алган
+Суйек тиндеринде ешкандай озгеристер жок
Тистердин тис аралык калкан суйегинин 3/1 болиги сорылган, калкан болигинде жайыла кеуектену урдиси орын алган

№ 65
Дифенин катарынан дарилерди кабылдау кандай аурудын туындауына ыкпал етеди:
+Кызылиектин осе кабынуы
Кызылиектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин жаралана кабынуы
Пародонттын женил дарежели кабынуы
№ 66
Калыпты пародонттын кызыл иек сайында не бар:
Кан сарысуы
Кан плазмасы
Тин суйыктыгы
Тин детрити
+Кызылиек суйыктыгы
№ 67
Томенде корсетилген белгилердин ТЕК ГАНА биреуинен баскасы пародонтоздын клиникалык белгилерине жатады:
тистердин жогары сезимталдыгы
+пародонтальды калта
тистердин бирынгай тубирлери жаланаштануы
сынага уксас акаулар
кызыл иек кышуы
№ 68
Жергиликти жане жалпы факторлардын колайсыз асеринен, тис кызылиек байламы бузылмай дамитын кызылиектин кабынуы калай аталады?
Пародонтит
Пародонтоз
+Гингивит
Пародонтома
Пародонтолиз
№ 69
Пародонт курамындагы жумсак тиндердин кабынуымен суйек тининин сорылып удемели бузылыска ушырауымен сипатталатын патологиялык урдис калай аталады?
+пародонтит
пародонтоз
гингивит
пародонтома
пародонтолиз
№ 70
Формалиндик сынаманы кандай максатпен жургизеди?
пародонт калтасында микробтын кобеюин багалау ушин
+тис кызылиек бекиминин бутиндигинин аныктау ушин
кабыну урдисинин каркындылыгын багалау ушин
ауыздын гигиеналык жагдайын багалау ушин
лейкоциттердин ауыз ишине кошу жылдамдыгын аныктау ушин
№ 71
Жасы 18-деги бозбала кызыл иегинин катты ауыратынына, ас кабылдаганда кушеюине, катты канагыштыгына шагымданады. Озин уш куннен бери аурумын деп санайды. Карап тексергенде: они бозарган, дене кызуы 38°С, жакасты лимфа туйиндери улгайган, сипап байкаса ауырады, козгалмалы. 48, 47, 46, 45, 44, 43 тистер аймагындагы кызылиек жиектери мен буртиктери кир сур тусти, оли-етти какпен жабылган. Ауыз иши сауыктырылмаган. Тистер бетинде коп молшерде жумсак кактар бар.
Диагноз кою ушин томенде аталган тексеру адистеринин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ дурыс болады?
рентгенография
Кулаженко сынамасы
эпителийдин бутиндигин аныктау
+каннын жалпы анализи
Ясиновский сынамасы
№ 72
Жасы 36-дагы ер адамнын жак суйегинин ортопантограммасында тистердин калкан суйегинде кеуектену жане уштарындагы катты суйек пластинасында бузылыстык урдистер байкалады.
Осындай рентгенологиялык сипаттама томенде берилген аурулардын кайсысына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
+созылмалы пародонт кабынуынын женил дарежеси
созылмалы пародонт кабынуынын орта дарежеси
созылмалы пародонт кабынуынын ауыр дарежеси
женил дарежели пародонтоз
№ 73
Жасы 49 ер адамнын жак суйектеринин ортопантомограммасында тистери желпуишке уксап орындарынан ауыскан, альвеола осиндиси артурли денгейде тис тубирлери узындыгынын 1/2 денгейине дейин сорылганы аныкталды. Альвеола осиндисинин сакталган болигинде жайыла кеуектену урдиси орын алган.
Осындай рентгенологиялык сипаттама томенде берилген аурулардын кайсысына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
+пародонттын жайыла кабынуы, ауыр дарежеси
ауыр дарежели пародонтоз
пародонттын созылмалы жайыла кабынуы женил дарежеси
пародонттын созылмалы жайыла кабынуы орта дарежеси
женил дарежели пародонтоз
№ 74
Кызыл иектин кабыну урдисин аныктау ушин кандай сынама колданган НЕГУРЛЫМ дурыс?
Ясиновский сынамасы
+Шиллер-Писарев сынамасы
Кавецкий сынамасы
Айнамо сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 75
Пародонталдык калталардын терендиги 5 мм болган жагдайда томенде корсетилген хирургиялык емдердин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди?
карапайым гиингивоэктомия
тубегейли гингивоэктомия
киыктап кесу операциясы
гинговотомия
+ашык кюретаж
№ 76
Калыпты жагдайда кызылиек сайынын терендиги:
2,1-2,9
5,1-6 мм+1-2мм
3-3,5 мм3,6-5,0 мм№ 77
Томенд корсетилген сынамалардын кайсысын кызылиектин килегейли кабыгында гликогеннин жиналу каркындылыгын багалау ушин колдану НЕГУРЛЫМ дурыс малимет береди?
Айнамо сынамасы
Ясиновский сынамасы
Кулаженко сынамасы
+Шиллер-Писарев сынамасы
Кавецкий сынамасы
№ 78
Томенде корсетилген сынамалардын кайсысы анамнездик малиметтерге суйене отырып жургизиледи?
+Айнамо сынамасы
Ясиновский сынамасы
Кулаженко сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
Кавецкий сынамасы
№ 79
Жасы 30-дагы айел кызылиегинин туринин ерекшелигине жане косметикалык ынгайсыздык туындататындыгына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиек жиеги деформацияланган, кызылиек буртиги улгайган, акшыл-кызыл тусти, тистер сауыттарынын коп болигин жапкан. Сипап тексергенде консистенциясы тыгыздау, ауырмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызыл иектин катаралды кабынуы
Женил даржели пародонтоз
Пародонттын созылмалы кабынуы, женил дарежеси
Кызылиектин осе кабынуы, домбыккан тури
+Кызыл иектин осе кабынуы, фиброзды тури
№ 80
Жасы 30-дагы айел кызылиегинин туринин ерекшелигине жане косметикалык ынгайсыздык тугызатындыгына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиек жиеги деформацияланган, кызылиек буртиги улгайган, акшыл-кызыл тусти, тистер сауыттарынын коп болигин жапкан. Сипап тексергенде консистенциясы тыгыздау, ауырмайды. Шиллер-Писарев сынамасы терис.
Томенде корсетилген хирургиялык емдеу шараларынын кайсысы НЕГУРЛЫМ тиимди:
+ Карапайым гингивоэктомия
Тубегейли гингивоэктомия
Киыктап кесу операциясы
Гингивотомия
Жабык кюретаж
№ 81
Томенде корсетилген адистердин кайсысы пародонт тиндеринин микроциркуляторлык арнасынын жагдайын багалауга колданган НЕГУРЛЫМ дурыс болады?
Термометрия адиси
+Капилляроскопия адиси
Эхоостеометрия адиси
Полярография адиси
Тикелей бояу адиси
№ 82
56 жасар ер адам кызылиегинин кышитындагына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиек кыры акшыл-кызгылт тусти, жукарган, пародонт калталары жок, тистеринин статикасы бузылмаган. Тис тубирлери 1/3 узындыгына биркелки ашылган. Ортопантомограммада- тисаралык калкан суйек 1/3 денгейде биркелки томендеген, кортикальди пластинканын бутиндиги бузылмаган.
Томенде корсетилген алгашкы диагнозардын кайсысы НЕГУРЛЫМ дурыс?
Пародонт кабынуынын женил дарежеси.
пародонт кабынуынын орта дарежеси
+ Пародонтоздын женил дарежеси
Пародонтоздын ауыр дарежеси
Пародонтоздын орта дарежеси
№ 83
Пародонт калтасынын курамын (содержимое) визуальди бакылаусыз тазалайтын хирургиялык операция калай аталады:
Гингивотомия
Жай гингивоэктомия
Киыктап кесу операция
Радикалды гигнивоэктомия
+Жабык кюретаж
№ 84
Пародонт калталарынын кызылиек кабыргалары кесилип ары карай сол жаранын бетине кюретаж жасалынатын хирургиялык операция калай аталады:
Гингивотомия
+ Жай гингивоэктомия
Киыктап кесу операциясы
Радикалды гигнивоэктомия
Жабык кюретаж
№ 85
Суйек тининин патологиялык жагдайына мына томенде келтирилген сипаттаманын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди: бирлик аланындагы суйек тининин колеми озгермей,суйек тининин санынын азаюы:
Атрофия
+Остеопороз
Остеосклероз
Деструкция
Остеолиз
№ 86
Суйек тининин патологиялык жагдайына мына томенде келтирилген сипаттаманын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди: суйек тининин колеминин киширеюимен бирге суйек тининин жойылуы:
+Атрофия
Остеопороз
Остеосклероз
Деструкция
Остеолиз
№ 87
Суйек тининин патологиялык жагдайына мына томенде келтирилген сипаттаманын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди: суйек тининин бузылуы жане онын орнын патологиялык тиннин басуы:
Атрофия
Остеопароз
Остеосклероз
+Деструкция
Остеолиз
№ 88
Суйек тининин патологиялык жагдайына мына томенде келтирилген сипаттаманын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди: бирлик аланында суйек тининин колеми озгермей суйек тининин санынын улгаюы:
Атрофия
Остеопороз
+Остеосклероз
Деструкция
Остеолиз
№ 89
Пародонт калтасындагы иринди экссудатты аныктау ушин томенде келтирилген сынамалардын кайсысы НЕГУРЛЫМ дурыс болады?
Формалин сынамасы
+ Бензидин сынамасы
Кавецкий сынамасы
Ясиновский сынамасы
Амидопирин сынамасы
№ 90
Суйек тининин электроткизгиштигин аныктайтын тексеру адиси калай аталады:
+ Эхоостеометрия
Реопародонтография
Полярография
Капилляроскопия
Фотоплетизмография
№ 91
Тиндерден жогаргы жииликтеги айнымалы электр тогы откенде, тиндердеги кешенди электр кедергисинин озгеруин тиркейтин тексеру адисин атаныз:
Эхоостеометрия
+ Реография
Термометрия
Стоматоскопия
Биомикроскопия
№ 92
Томенде корсетилен сынамалардын кайсысы кызылиек кабынуынын таралуын мен дарежесин аныктауга НЕГУРЛЫМ мумкиндик береди:
+РМА сынамасы
Кавецкий сынамасы
Рамфьерда сынамасы
Фукс сынамасы
Мус сынамасы
№ 93
Томенде корсетилен сынамалардын кайсысы альвеола осиндисинин суйек тининин резорбциясынын дарежесин аныктауда НЕГУРЛЫМ мумкиндик береди:
РМА сынамасы
Кавецкий сынамасы
Рамфьерда сынамасы
+ Фукс сынамасы
Мус сынамасы
№ 94
Томенде корсетилен малиметтердин барлыгы пародонталдык калтаны кюретаждаудын кери корсеткиштери болып табылады, ТЕК ГАНА биреуинен баскасы:
Пародонталдык калтанын терендиги – 5мм жогары
Суйек калтасы бар
Кызыл иек буртиги жукарган
Иринди жалкыктын болуы
+ Пародонталдык калтанын терендиги – 5мм
№ 95
Томенде корсетилен зерттеу адистердин кайсысы пародонт тиндериндеги патологиялык озгеристи аныктауга НЕГУРЛЫМ мумкиндик береди:
Цитологиялык
+Морфологиялык
Бактериологиялык
Иммунологиялык
Микробиологиялык
№ 96
17 жасар кыз тамак жегенде, тисин тазалаганда кызылиегинин канайтынына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиеги кокшилденген, кызылиек буртиги осип, тис сауытынын 1/3 болигин жауып жатыр.
Диагноз кою ушин томенде аталган тексеру адистеринин кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ дурыс болады?
Омир тарихы
Ауру тарихы
Сипап тексеру
+ Шукып тексеру
Карап тексеру
№ 97
32 жастагы айел адам кызылиегинин тис тазалаганда унеми канайтынына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиеги кызарган, азу тистер мен алдынгы курек тистердин тубири мен мойны жаланаштанган. Пародонталдык калтанын терендиги 5 мм жогары. Кейбир тистер 1-2 дарежели козгалмалы.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы кабынуы, женил дарежеси
Пародонтоз орта дарежеси
+ Пародонттын созылмалы кабынуы, орта дарежеси
Пародонттын созылмалы кабынуы, ауыр дарежеси
Пародонтоз женил дарежеси
№ 98
59 жастагы ер адам аузынан жагымсыз иистин шыгатынына, тисинин босап кеткенине, тамак шайнауы киындаганына шагымданады.
Карап тексергенде: кызылиек асты жане кызылиек усти тастары коп молшерде, кызыл иеги кызарган, азу тистер мен алдынгы курек тистердин тубири мен мойны 1/2 жаланаштанган. Кейбир тистер орнынан козгалган, козгалмалылыгы 2-3 дарежели.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы кабынуы, женил дарежеси
Пародонтоз орта дарежеси
+ Пародонттын созылмалы кабынуы орта дарежеси
Пародонттын созылмалы кабынуы, ауыр дарежеси
Пародонтоз женил дарежеси
№ 99
18 жастагы бозбала томенги жак аймагынын он жагында кызылиегинин осип кетуине шагымданады. Кызылиегинин осип кетуин осыдан еки ай бурын байкаган. Карап тексергенде: кызылиек кактары бар, 44,45 тистердин жанасу бетинде тисжеги куысы байкалады. Тис аралык туйису бузылган. Кызылиек буртиги осип, тис сауытынын 2/3 болигин жауып жатыр, сипап тексергенде тыгыз, ашык кызыл тусти. Тис-кызыл иек байламынын бутиндиги бузылмаган.
Томенде корсетилен емдик жоспардын кайсысын колданган НЕГУРЛЫМ тиимди:
ауыз куысын санациялау
ауыз куысын санациялау, гингивотомия
ауыз куысын санациялау, гингивоэктомия
+ ауыз куысын санациялау, ашык кюретаж
ауыз куысын санациялау, жабык кюретаж
№ 100
24 жастагы жукти айел кызылиегинин канайтынына, кызылиегинин осип кетуине шагымданады. Карап тексергенде: томенги жане жогары жагынын
кызылиек буртиги кокшилденген, исинген, тистин 1/3 болигин жауып жатыр. Шукып тексергенде: кызыл иек буртиги канайды. Тис-кызыл иек байламынын бутиндиги бузылмаган.
Томенде корсетилген емдик препараттардын кайсысын жергиликти емдеуге колданган НЕГУРЛЫМ тиимди:
Гепарин жакпасы
Эритромицин жакпасы
+Каротолин жакпасы
Солкосерил жакпасы
Линкомицин жакпасы
№ 101
38 жастагы айел аузынан жагымсыз иистин шыгатынына, кызылиегинин тис тазалаганда унеми канайтынына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиегинин килегей кабаты кокшил тарткан, исинген, кызыл иек буртиги борпылдак. Шукып тексергенде пародонт калталарынын терендиги – 4мм.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
А) +Пародонттын созылмалы кабынуы, орта дарежеси
В) Пародонтоз орта дарежеси
С) Пародонттын созылмалы кабынуы, женил дарежеси
Д) Пародонттын созылмалы кабынуы, ауыр дарежеси
Е) Пародонтоз женил дарежеси
№ 102
Томенде корсетилген курылымдардын барлыгы «Пародонт» тусинигин курайды, ТЕК ГАНА биреуинен баскасы:
А) Кызыл иеги
В) Периодонт
С) Цемент
Д) Альвеола суйек тини
Е) +Тис
№ 103
Кай максатпен Парма сынамасы жургизиледи:
Кабынуды аныктау ушин
Тиндердеги жасырын исинуди аныктау ушин
Кызылиек асты тис шогиндилерин аныктау ушин
Пародонталдык калтаны аныктау ушин
+Иринди жалкыкты аныктау ушин
№104
Кай курылым «Пародонт» жиинтыгына кирмейди:
А) Кызыл иеги
В) Периодонт
С) Цемент
Д) Альвеола суйек тини
Е) +Тис
№ 105
Томенде корсетилген аурулардын кайсысына исину, кызару, кызылиектин канагыштыгы, пародонталдык калталардын 3,5 мм болуы НЕГУРЛЫМ тан:
Пародонтозга
+Пародонт кабынуына женил дареже
Пародонт кабынуына орта дареже
Эпулиске
Кызылиек кабынуына
№ 106
Томенде корсетилген индекстердин кайсысы ауыздын гигиеналык денгейин багалауга колданылады:
Рамфьерд индекси
Леус индекси
+ Федоров-Володкин индекси
Фукс индекси
Рассель индекси
№ 107
Тистердин 1 жане 2 дарежели козгалгыштыгы тан:
+ Орта дарежели пародонт кабынуына
Орта дарежели пародонтозга
Ауыр дарежели пародонтозга
Ауыр дарежели пародонт кабынуына
Женил дарежели пародонт кабынуына
№ 108
Кай максатпен Кетчке сынама жургизиледи:
Кабынуды аныктау ушин
Тиндердеги жасырын исинуди аныктау ушин
Кызылиек асты тис шогиндилерин аныктау ушин
Пародонталдык калтаны аныктау ушин
Пародонт калтанын ишинде жаранын болуы+
№ 109
Кызылиектин осуи, тыгыз болуы, аса канамайтын белгилер кай ауруга НЕГУРЛЫМ тан клиникалык симптом:
Кызылиектин жаралы кабынуына
Кызылиектин катаралды кабынуына
+Кызылиектин фиброзды кабынуына
Пародонттын жайылмалы кабынуына
Пародонтозга
№ 110
Пародонттын орта дарежели кабынуындагы пародонталдык калталардын терендиги орта шамамен:
1-2 мм2,1-2,9 мм3-3,5 мм+3,6-5 мм5,1-6 мм№ 111
Пародонттын женил дарежели кабынуындагы пародонталдык калталардын терендиги орта шамамен:
терендиги 1-2,9 ммтерендиги 3,6-5 ммтерендиги 5,1-6 ммтерендиги 6,1-7 мм+ терендиги 3-3,5 мм№ 112
Томенде корсетилген дарилик препараттардын кайсысын кабынуга карсы терапия максатында кызылиекке енгизген НЕГУРЛЫМ дурыс болады:
+30% линкомицин еритиндиси
50-60% глюкоза еритиндиси
10% натрий хлориди еритиндиси
5% калий йодиди еритиндиси
3% су тегин аскын тотыгыи
№ 113
Томенде корсетилген аурулардын кайсысы идиопатиялык ауруларга жатпайды:
Иценко-Кушинга синдромы
Папийон-Лефевр синдромы
Леииер-Сиве ауруы
Пародонтоз +
Ослер синдромы
№ 114
Томенде корсетилген препараттардын кайсысы кабынуга карсы тобына жатады:
Фурациллин
Хлоргексидин
Каратолин
Линкомицин +
Супрастин
№ 115
Томенде аталган клиникалык белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы пародонттын созылмалы жайылмалы кабынуынын женил дарежесине тан:
кызыл иек асты жане усти тис шогиндилери байкалады
кызылиек жиегинин килегейли кабыгы кокшилденген
зондпен тексергенде кызылиек канайды
пародонт калтасынын терендиги 5 ммге дейин+
тисаралык калкан суйектеринин уштарынын кортикалды пластинкалары сорылган
№ 116
Кай клиникалык белги пародонттын созылмалы жайылмалы кабынуынын орта дарежесине тан емес:
тистердин И жане ИИ дарежели козгалгыштыгы
тистердин мойны жане тубирлери жаланаштанган
кызылиек жиегинин килегейли кабыгы кокшилденген
рентген суретте альвеола осиндисинин суйек тининде озгеристер бар
+ пародонт калталарынын терендиги 5ммге дейин
№ 117
Аталган белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы созылмалы жайылмалы пародонт кабынуынын женил дарежесинин рентген суретине сайкес келеди:
+тисаралык калкан суйектин биркелки атрофиясы
альвеолааралык калкан уштарынын кортикалды пластинасынын деструкциясы
периодонт санылауынын жиектик боликте кенеюи
альвеола аралык калканнын тис тубирлеринин 1\3 болигине дейин томендеуи
альвеола осиндисинин суйек тиндериндеги остеопорозы
№ 118
Рентгенологиялык сипаттамалардын кайсысы «Кызылиектин жаралы кабынуы» диагнозына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди:
Тисаралык калкан суйектеринин ушындагы кортикалды пластинка сорылган
периодонт санылауынын жиектик боликте кенеюи
альвеола аралык калканнын тис тубирлеринин 1\3 болигине дейин томендеуи
альвеола осиндисинин суйек тиндериндеги остеопорозы
+Альвеола осиндисинин суйек тининде озгеристер жок
№ 119
Томенде аталган белгилердин ТЕК гана биреуинен баскасы созылмалы жайылмалы пародонт кабынуынын орта дарежесиндеги рентген суретине сайкес келеди:
Суйек калталарынын болуы
Периодонт санылауынын жиектик боликте кенеюи
Альвеола аралык калканнын тис тубирлеринин 1\3 болигине дейин томендеуи
+Жак суйектин денесиндеги остеосклероз ошактарынын кездесуи
Альвеола осиндисинин суйек тиндериндеги остеопорозы
№ 120
Томенде корсетилген дарилик препараттардын кайсысы кызыл иектин жаралана кабынуын жергиликти емдеуге колданган НЕГУРЛЫМ тиимди болады?
+химотрипсин
интерферон
циклоферон
канестен
бонафтон
№ 121
Томенде корсетилген аурулардын кайсысымен кызыл иектин жаралана кабынуын дифференциалдык диагностика жургизген НЕГУРЛЫМ дурыс болады?
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Пародонттын созылмалы кабынуынын женил дарежесинин оршуи
Кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
+Кан ауруларда кориниси
№ 122
Осы себебтер: жуктилик, дифенин катарынан дарилерди кабылдау, жасоспиримдердин пубертатты кезени кандай аурудын туындауына себепкер болуы ыктимал:
Кызыл иектин жаралана кабынуы
+ Кызылиектин жайылмалы осе кабынуы
Кызылиектин жергиликти катаралды кабынуы
Кызылиектин жайылмалы катаралды кабынуы
Пародонттын созылмалы кабынуынын женил туринин оршуи
№ 123
20 жастагы ер бала тистерин тазалаганда, катты тагам шайнаганда кызылиегинин канагыштыгына жане кызылиек буртиктеринин улгаюына шагымданады Карап тексергенде: кызылиек буртиктери колеми улгайган (тис сауытынын 3/1 болигин жауып тур) туси кокшилденген, бети жылтыр, аспап тиип кетсе онай канайды. Ортапантограммада суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин жедел ошакты катаралды кабынуы
+Кызылиектин осе кабынуы, домбыккан тури
Кызылиектин осе кабынуы, фиброзды тури
Кызылиектин созылмалы жайылмалы катаралды кабынуы
№ 124
Жасы 65-деги айел адам кызылиегинин кышынып мазалайтынына, ынгайсыздык сезимге шагымданып келди. Карапганда: кызылиеги боз кызгылт тусти, жукарган, барлык тистердин мойын боликтери жане тубирлери биркелки жаланаштанган, тистери артурли титиркендиргиштерге сезимтал.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын кабынуы
Кызылиектин кабынуы
Пародонтома
Пародонтолиз
+Пародонтоз

№ 125
Жасы 35-теги айел адам кызылиегинин асиресе тистерин тазалаганда канайтындыгына шагымданады. Карап тексергенде: алдынгы жане улкен азу тистер аймагындагы кызылиек жиеги мен буртиктери кокшилденген. Рентген суретте тисаралык калкан суйектерде кеуектену(остеопороз) урдиси, ал олардын уштарында кортикалды суйек пластиналарынын сорылуы орын алган. Пародонт калталарынын терендиги 3-3,5мм.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин ошакты катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Пародонтоз, женил дарежеси
+Пародонттын созылмалы кабынуынын женил дарежеси
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
№ 126
Рентген суретте: жак суйектеринин киши жане улкен азу тистер аймагында тистер аралык калкандардын тыгыз суйек кабаттары бузылыска ушырайды. Тистердин тубирлердин 2/1 денгей узындыгына дейин кыскарганы байкалады. Азу тистер тонирегинде суйек калталары аныкталады.
Бул сипатталган рентген сурет томенде келтирилген аурулардын кайсысына НЕГУРЛЫМ тан?
Пародонтоз, орта дарежеси
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын орта дарежеси
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуы ауыр дарежеси
Пародонтоз, ауыр дарежеси
№ 127
Суйек тиндеринен оту эхоостеметриялык зерттеу кезинде ультрадыбыс толкындарынын уакыты 18- 20 секунд болды.
Алынган малимет томенде корсетилген аурулардын кайсысына НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил дарежеси
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын ауыр дарежеси
Пародонтоз, ауыр дарежеси
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Пародонтоз, женил дарежеси
№ 128
Кулаженко вакуумды-сынамасын жогаргы жактын алдынгы болигине жургизген кезде гематомалардын пайда болу уакыты 15 секунд болды.
Томенде корсетилген интерпретациялардын кайсысы осы натижеге НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Тис кызылиек байламынын бузылуы
Суйек калтасынын болуы
+кан тамырлары кабыргаларынын откизгиштигинин жогарлауы
Альвелалык осиндинин атрофиясы
Суйек тининин тыгыздыгынын томендеуи
№ 129
Калыпты жагдайда Кулаженко (вакуумды) -сынамасын жургизген кезде астынгы жактын алдынгы болигине гематомалардын пайда болу уакыты канша секунд болуы керек.
10 секундке дейин
10-20 секунд
30-40 секунд
50-60секунд +
80-100секунд
№ 130
18- деги кыз бала жалпы алсиздикке, дене кызуынын котерилуине, кызылиегинин катты ашып жане сыздап ауыратындыгына, катты канайтынына, 3 куннен бери аузынан нашар иис шыгатынына шагымданады. Карап тексергенде: катты кызарып исинген кызылиектин килегейли кабыгында жиектик кызылиекте кир сур тусти олетти какпен жабылган ошактар аныкталды. Тистер беттеринде катты жане жумсак шогиндилер бар.
Ортопантомограммада суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
+Кызылиектин жедел жаралана кабынуы
Женил дарежели пародонт кабынуынын оршуи
№ 131
Жасы 26 –тагы айел кызыл иегинин анда-санда ауыратынына, кызыл иегинин тисин тазалаганда жане тагам кабылдаганда канайтынына шагымданады. Созылмалы гастроэнтероколитпен ауырады. Карап тексергенде кызылиеги кокшилдеу тарткан, кейбир аймактары катты кызарып исинген, пародонт калтасы жок. Ортапантограммада суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
кызыл иектин жаралана кабынуы
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
кызыл иектин осе кабынуынын исинген тури
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы+
кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
№ 132
Жасы 20 –дагыи айел кызылиегинин жии-жии канайтынына шагымданады. Созылмалы гастроэнтероколитпен ауырады. Карап тексергенде: кызылиек жиектери жане буртиктери исинген, кокшил – кызыл тусти. Жумсак тис шогиндилери байкалады. Зондпен тексергенде тис-кызылиек байламы бузылмаган. Рентген суретте суйек тининде озгерис байкалмайды.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
кызыл иектин жаралана кабынуы
+кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
кызыл иектин осе кабынуынын исинген тури
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
кызыл иектин жедел катаралды кабынуы
№ 133
Даригер-стоматологка жасы 56 жастагы айел адам тистеринин арасынын ашылганына , тистердин канагыштыгына, тистердин козгалгыштыгына, кызылиектеги ынгайсыздык сезимге шагымданып келди. Карап тексергенде: оте коп молшердеги тис шогиндилери, кызылиеги кокшил – кызыл тусти, зондпен тексергенде тез канайды, тистердин кобиси 1-2 дарежеде козгалмалы, тонирегинде пародонт калталарынын терендиги 5-6 мм, кейбир тистердин тубирлери 3/1-2/1 болигине дейин ашылган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуы, ауыр дарежеси
Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил дарежесинин оршуи
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуы орта дарежеси
Кызылиектин осе кабынуынын домбыккан туринин оршуи
Кызыл иектин осе кабынуы
№ 134
32-деги пациент тистерин тазалаган кезде кызылиегинин канайтынына, аузынан нашар иис шыгатындыгына шагымданады. Карап тексергенде: кызылиек жиеги жане буртиктери кокшил тарткан, катты кызарып исинген, борпылдак, тез канайды. Бираз тистер 1-2 дарежеде козгалмалы, тонирегинде пародонт калталарынын терендиги 3,5 мм. Аз молшерде тис шогиндилери бар.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын ауыр дарежеси
орта дарежели пародонтоз
кызылиектин катаралды созылмалы жайыла кабынуы, женил дарежеси
+пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил тури
женил дарежели пародонтоз
№ 135
Даригер-стоматологка жасы 20-дагы айел тистерин тазалаганда кызылиегинин жии-жии канайтынына шагымданадып келди. Карап тексергенде: жогаргы улкен азу тистердин жане алдынгы тистердин аймагындагы кызылиек жиектери жане буртиктери кокшил тусти, аздап исинген. Жак суйектеринин ортопантомограммасында-тисаралык калкан суйектер уштарында катты суйек пластиналары бузылган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Пародонтоз, женил дарежеси
Кызылиектин ошакты катаралды кабынуы
+Пародонттын созылмалы жайыла кабынуынын женил тури
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
№ 136
Кандай пародантальдык идиопатиялык синдром катерлi агымга ие:
Папийон-Лефевр синдромы
Агаммаглобулинемия
Хенд-Крисчен синдромы
Таратынов ауруы
+Леттерер-Зиве синдромы
№ 137
Жасы 28-теги айел адам кызылиегинин озгергендигине, катты канайтынына шагымданады. Бул озгеристер жуктиликке байланысты байкала бастаган. Карап тексергенде:жогаргы жане томенги жак кызылиектеринин буртиктери осип тистер сауытынын 1/3 боликтерин жапкан, беттери жылтыр, тез канайды. Шиллер-Писарев сынамасы он. Бирак тис-кызылиек бекими бузылмаган.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
пародонттын созылмалы кабынуы, орта дарежеси
пародонттын созылмалы кабынуы, женил дарежеси
кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
+кызыл иектин осе кабынуы ,домбыккан тури
кызыл иектин осе кабынуы,фиброзды тури
№ 138
Визуалды бакылаусыз пародонт калтасынын iшiн тазалайтын хирургиялык шара калай аталады:
карапайым гингивэктомия
гинговотомия
киыктап кесу операциясы
гингивэктомия
+жабык кюретаж.
№ 139
Тисти щеткамен тазалаганда жане тамак ишкенде кызыл иектин канагыштыгына, кызыл иек буртиктеринин осуине шагымданады. Объективти: тис сауытынын 1/3 болигине дейин тис буртиктеринин улгаюы аныкталады, тигенде онай канайды. Кызыл иек буртиктери когилдир тусти. Рентгенограммада суйек тининде озгерис жок. Осы клиникалык коринис кандай диагнозга сайкес келеди:
Жаралы гингивит
Созылмалы катаральды гингивиттин оршуи
+Гипертрофиялык гингивит, исинген тури
Гипертрофиялык гингивит, фиброзды тури
Жайылмалы катаральды гингивит
№ 140
56 жастагы наукас тистер арасындагы санылаудын болуына, кейде кызыл иектин канагыштыгына, тистердин козгалгыштыгына, ынгайсыздык сезимге шагымданады. Объективти: коп колемди тис шогиндилери аныкталады, зондтаганда кызыл иек онай канайды, кызыл иек жиектери жане буртиктеринин тегис емес атрофиясы, тис тубири узындыгынын 1/3 болигине дейин жаланаштануы, 3.1, 1.6 тистердин 1-2 дарежели козгалгыштыгы аныкталады. Пародонтальды калталардын терендиги 5 мм-ге дейин.Келтирилген клиникалык белгилери кай ауруга тан деп ойлайсыз:
Созылмалы жайылмалы пародонтит, ауыр дарежеси
Женил дарежели созылмалы жайылмалы пародонтиттин оршуи
Созылмалы жайылмалы пародонтиттин женил дарежеси
Гипертрофиялык гингивит, исинген тури
+Орташа дарежели созылмалы жайылмалы пародонтит.
№ 141
Кызыл иек бозарган, жогаргы жане томенги жактарда желпеуиш таризди тистердин айырылысы аныкталган. Пародонтальди калталары, тистердин козгалыштыгы жок, рентгенограммада – тисаралык калкан суйектеринин бииктиги биркелки 1/3-ге дейин томендеген, кортикальди пластинанын бутиндилиги бузылмаган. Сиздин диагнозыныз:
женил дарежели созылмалы пародонтит
ремиссия кезениндеги созылмалы жайылмалы орта дарежели пародонтит
ауыр дарежели созылмалы жайылмалы пародонтит
+женил дарежели пародонтоз
орта дарежели пародонтоз.
№ 142
Наукас 20 жаста, даригерстоматологка санация максатымен келген. Карап тексергенде жогаргы жане томенги жактын кызыл иек емизикшелери исинген, цианоздалган, зондпен тигенде канайды. Пародонталды калталары жок. Тистердин мойындарында жумсак тис кактары аныкталады. Федоров-Володкина бойынша ГИ 3,0. Рентгенсуретте жак суйектеринде озгеристер жок. Алдын ала коятын диагнозыныз
Кызыл иектин гипертрофиялык кабынуы, фиброзды тури
+Кызыл иектин созылмалы катаралды кабынуы
Созылмалы жайылмалы пардонтит, женил дареже
Кызыл иектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Кызыл иектин жаралы кабынуы.
№ 143
Даригер-стоматологка 28 жастагыи айел келип, кызылиегинин осип кеткенине, тисин тазалаганда жане ас кабылдаганда канайтынына шагымданды. Жуктилигине 20 апта болган. Ишки агзалар аурулары жок. Карап тексергенде кызылиек буртиктери калындаган, колеми улкейген, тистер сауытынын 3/1 болигине дейин оскен, беттери жылтыр. Коп молшерди тис шогиндилер бар.
Осы сипаттамага томенде корсетилген алгашкы диагноздардын кайсысы НЕГУРЛЫМ сайкес келеди?
+Кызылиектин осе кабынуы, исинген тури
Кызылиектин жедел катаралды кабынуы
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуынын оршуи
Кызылиектин созылмалы катаралды кабынуы
Кызылиектин осе кабынуы, фиброзды тури.
№ 144
Кызыл иекке тиип кеткенде кансырайды. Томенги жактын сол жагынан киши азу жане осы жактын он жагынан курек тистеринин козгалгыштыгы 2 дарежеде, томенги жактын киши азу жане сол жагынан жогаргы киши азу тистердин пародонтальди калталарынын терендиги 3-3,5 мм. Сиздин койылатын диагнозыныз:
жайылмалы ортангы дарежели созылмалы пародонтит
+жайылмалы женил дарежели созылмалы пародонтит
созылмалы катаральди гингивит
жайылмалы ауыр дарежели ремиссия кезениндеги пародонтит
женил дарежели пародонтоз.
№ 145
Ауыз куысынын гигиеналык жагдайын аныктайтын адис калай аталады:
Ясиновский сынамасы
Роттер сынамасы
Грин-Вермиллион индекси+
Айнамо сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 146
Анамнезден аныктауга болатын зерттеу адиси калай аталады?
Ясиновский сынамасы
Роттер сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
+Айнамо сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 147
Курамында 40% формалин 5мл, 20мл глицерин жане 75мл дистильденген су бар еритиндимен шыланган макта биликти немесе анжыны зерттейтин аймакка енгизу аркылы жузеге асатын зерттеу адисинин калай аталады?
Формалин сынама+
Ясиновский сынамасы
Роттер сынамасы
Айнамо сынамасы
Кулаженко сынамасы
№ 148
Пародонттын кай ауруына келеси субъективти симптомдар тан: жагымсыз сезимдер, кызыл иектин кышуы, кызыл иектин бир келки семуинен эстетикалык акау, титиркендиргиштерге тистердин жогары сезимталдыгы:
созылмалы жайылмалы пародонтит
гипертрофиялы гингивит, фиброзды тури
+пародонтоз
созылмалы катаральди гингивит
пародонтолиз.
№ 149
Кызылиек канауынын дарежесин аныктауга арналган зерттеу адиси:
Ясиновский сынамасы
Роттер сынамасы
Шиллер-Писарев сынамасы
+Айнамо сынамасы
Кулаженко сынамасы.
№ 150
Пародонтальды калта терендиги 5 мм дейин жагдайындагы хирургиялык шара:
Курактык операция
+Жабык кюретаж
Гингивотомия
Жай гингивоэктомия
Радикальды гингивоэктомия.

Приложенные файлы

  • docx 10983755
    Размер файла: 139 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий