микро тест Зарина

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАТ’Ы ТљАЗАТљ Т°ЛТТЫТљ МЕДИЦИНА УНИВЕР СИТЕТІ СУЁЖ ТаТ›ырыбы : Микроэкология негіздері . Микробт ыТ› паразитизмніТЈ эволюцияс ы жУ™не патогенді микроорганизмдердіТЈ шыТ“у тегі. ОрындаТ“ан : Джансеитова Д . М. ТљабылдаТ“ан : Бегадилова Т.С. Группа : ЖМ 015-002-02 Алматы , 2016 Тест 1) УЁсімдіктіТЈ иммунитетін зерттейтін Т“ылым ? а )зооиммунология б )фитоиммунология в )гомоиммунология г )иммундопрофилактика д )эколог иялыТ› иммунологи я 2)Иммунология тарихыны ТЈ маТЈызды кезеТЈі "ТљТ±тыруТ“а Т›арсы ек пе " Т›ай жылы жТЇзеге асырылды ? а )1880 б )1978 в )1983 г )1885 д )1981 3)Иммундыцитокин де р мыналардыТЈ Т›айсысы ? а )пропердин , бетта-ли зин б )лизоцим в )лимфоциттер г ) интерлейкиндер,интерфе рон д )Т›ан сарысуы 4)Иммунды жТЇйеніТЈ Т›ызметі : а )АТ“заны антигенде рден арнайы тТЇрде Т›орТ“айды б )Шартты потогенді в )Аэробты микроорганизмдерді аныТ›тау г )глюкозаны ыдырату д )БелоктарТ“а спецификалыТ› У™ сер ету 5)ИммундыТ› жТЇйе тТ±рады : а )лимфойдтыТ› тінне н б )кТЇкіртсутектен в )микроорганизмдерден г )екі компонентті реттеуші жТЇйеден д )белок синтездейтін токсиндер ден 6)ИммундыТ› жТЇйеде Т›орТ“аныс ісін атТ›аратын басты биорецептор лар Т›андай ? а )МНС-тыТЈ антигенде рі б )лизоцим в )иммундыцитокиндер г )реагенттер д )ферменттер 7)ИммундыТ› жТЇйеніТЈ жТ±мысыныТЈ басталуына не с ебепке р болады ? а )белок синтезі б )температураныТЈ У™сері в )антигенніТЈ аТ“заТ“а сырттан енуі немесе аТ“за ішінде Т›Т±рылуы г )ферменттер У™сері д )майлар биозинтезі 8)А уыз Т›уысы сілекейінде тУ©мен дегілердіТЈ Т›айсысы ке здеседі ? а )лимфойдты жинаТ›т ар б )лимфоциттер мен A,M,G жУ™не Е изотипті иммуноглоубулин в )дельта Т - жУ™не В , лимфоциттер г )Т-хелперлер , Т-киллер д )базофилдер 9)ГумморальдыТ› иммуни теттіТЈ жетіспеушілігініТЈ кУ©рінісі : а )Т-лимфоциттердіТЈ функциональдыТ› белсенділіг ініТЈ тУ©мендеуі б )С 1 бУ©лшегініТЈ томендеуі в )дисгоммоглобулинемия мен агаммаглобулинеми я г )фагоциттердіТЈ тУ©мендеуі д )Т - жУ™не В - жасушаларыныТЈ Т›осарла сып бТ± зылуы 10)ЖасушалыТ› иммуните ттіТЈ жетіспеушілігі ніТЈ кУ©рінісі : а )Т-лимфоциттердіТЈ функциональдыТ› белсенділ ігініТЈ тУ©мендеуі б )С 1 бУ©лшегініТЈ томендеуі в )дисгоммоглобулинемия мен агаммаглобулинеми я г )фагоциттердіТЈ тУ©мендеуі д )Т - жУ™не В - жасушаларыныТЈ Т›осарла сып бТ±зылуы 11)Иммунды жТЇйеніТЈ шеткі органдары на не жатады ? а )Бурсо б )кУ©кбауыр в )Капиляр эндотелиясыныТЈ жасушалары г )Айырша без д )сТЇйек кемігі 12)ИммундыТ› жТЇйеніТЈ ? орталыТ› органдары н атаТЈыз : а )лимфа тТЇйіндері б )кУ©кбауыр в )шат без г )бауыр с )сТЇйек кемігі 13) Тљандай иммундыглоб улин реаген деп аталады ? а ) JgA б ) JgM в )KL-тізбектер г )JgE д )JgG 14)Жергілікті иммунды жауап факторларын а жататын иммунды г лобулинді атаТЈыз : а ) JgA б ) JgM в ) KL -т і збектер г )JgE д )JgG 15)Иммунды лизис ре акциясы Т›андай маТ›сатта Т›олданылады ? а )ЖТ±Т›палы аурулар Т“а серологиял ыТ› диагноз Т›ою ТЇшін б )АТ›уыз фракциясын аныТ›тау ТЇшін в )ИндикаторлыТ› жТЇйеге жатады г )Т›ан тобын аныТ›тау ТЇшін д )токсинділікті аныТ›тау 16)Анафилакс и я : а )СезімталдыТ›тыТЈ болмауы б )иммунитеттіТЈ бір тТЇрі в )ЖТ±Т›палы аурулар кезінде пайда бо лады г )ТаТ“ам У©сімдіктозаТЈы ныТЈ У™сер інен дамиды д )ТТ±Т›ым Т›уалау 17)ФагацитоздыТЈ У©ту сатылары н кУ©рсетіТЈі з : а )Денатурация б )Хемотаксис в )Фотосинтез г )Адгезия д )Адсорбция 18)Иммунды жТЇйеніТЈ жасушаларын кУ©рсетіТЈіз : а )Эритр оциттер б )Тромбоциттер в )Эпителий жасушалары г )Фагоциттер д )Базофильдер 19)ФагоцитердіТЈ негіз гі функциялары н атаТЈыз : а )ИммундыТ› жТЇйені ТЈ реттелуіне Т›атысады б )Ферменттерді ыдырату в )МеханикалыТ› то сТ›ауыл функциясы г )Иммунды компетентті жасушалардыТЈ кооп ерациясына Т›атысады д )Т-хелпе рлерді антигенмен "таныстырады " 20)Т°рыТ›ты пас сивті иммунизациялауТ“а не Т›атысады ? а ) LgD б ) LgG в ) LgA г )LgE д )LgM 21)О - антиген тУ©мендегілердіТЈ Т›айсысыныТЈ Т›Т±рамында болады ? а )ТалшыТ›тардыТЈ б )ЦитоплазманыТЈ в )КапсуланыТЈ г )КірпікшелердіТЈ д )ЦитоплазмалыТ› мембрананыТЈ 22)Анасынан Т±рыТ›Т›а пла цента арТ›ылы У© ?тетін Т›ай антидене ? а ) LgD б ) LgG в ) LgA г )LgE д )LgM 23)Анафилаксия дамуында негізгі рУ©л атТ›аратын иммундыглобулин : а ) LgD б ) LgG в ) LgA г ) LgE д ) LgM 24 )Бактерия даТ›ылынан О-антиген алу ТЇшін немен У©ТЈдейді ? а )ЖоТ“арТ“ы темпера турамен б )Ацетонмен в )Трипсинмен г )Формалинмен д )этанолмен 25)Т-супрессорлардыТЈ Т›ызм еті : а )ЖасушалыТ› специфи калыТ› иммунитетті Т›амтамасыз етеді ; б )Макрофог м ембранасындаТ“ы деттерми нантты топтарды таниды в )Иммундыглобулиндерді синтездейді г )АнтиденелердіТЈ синтезделуін тежейді д )БУ©где антигендерді тасымалда ушы "нысана " жасушаларды жоя ды. 26)Адам Т›анынан Т›ай иммуноглобулин дайы ндалады ? а )ТырысТ›аТ›тыТ› б )СтафилакоктыТ› в )ТТ±маулыТ› г )МенингококктыТ› д )ТљызылшалыТ› 27)Анатоксиндер Т›андай ауруТ“а Т›арсы егу ТЇшін Т›олданылады ? а )КТЇл б )Іш сТЇзегі в )Сал г )КУ©к жУ©тел д )ТТ±мау 28)Антиденелер бір-бірім ен жабысып тТ±нбаТ“а тТЇсуге б айТ›алатын реакцияны кУ©рсетіТЈі з : а )ПреципитациялыТ› б )АгглютинациялыТ› в ) Бейтараптау г )ФлотациялыТ› д )Иммундыфлуоресценттік 29)ТУ©мендегілердіТЈ Т›айсысын енгізгенде пасс ивті иммундыТ› жауап Т›алыптасады : а )Антитоксиндік сары суды б )ЖТ±Т›палы инфекциямен ауырып тТ±рТ“ан нан кейін в )Аллергендерді г )Анатоксиндерді д )Вакциналарды 30)К омплемент Т›андай негізгі Т›а сиет кУ©рсетеді ? а )ТљТ±рылысы бойынш а біркелкі болады. б )Тек Т›ана иммунды са рысуда болады. в )Антиген-антидене кешенімен байланысады. г )ТљыздырТ“ан кезде бТ±зылмайды. д )Ферменттілік белсе нділігі бар. ТЕСТ ЖАУАПТАРЫ 1.б 2.в 3г 4а 5.а 6.а 7.в 8.б 9.в 10.б 11.б 12.с 13.г 14.а 15.а 16.г 17.б,г,д , 18.б,г,д 19.а.г.д 20.б 21.б 22.б 23.г 24.а 25.г 26.д 27.а 28.б 29.а 30.в

Приложенные файлы

  • rtf 10987832
    Размер файла: 131 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий