ТАПСЫРЫС РИО

СМЖ-ныS 3 деSгейлі Kaжаты
15/2.01-2005
13 EMBED Word.Picture.8 1415

Тапсырыс
Баспа 2Енгізу к_ні 05.05.2005.

М.Х.Дулати атындаCы Тараз мемлекеттік
____________________________ университетініS ‰кімшілік-щаруашылыK
/Kолы/ м‰селелер ж™ніндегі проректоры
С.А. МусаевKа
«_____»_______________201___ж. ЗаS институтыныS директоры
К.Е. Нaрманбетовтен


ТАПСЫРЫС

«Тараз университеті» баспасына____________________________________пайдалану _шін
/пайдалану саласы/
_____________________________________________________________________к™лемде
/форматы, тиражы, беті/

/™німніS аты ж‰не т_рі/
________________________________________________________________________________

_________________________дейін дайындап беруін сaранамын.
/дайындалу мерзімі/«_____»____________________201___ж ______________________________
/Kолы/_________________________________
/т_сіндірме/
_________________________________ Келісілді:
_________________________________ «Тараз университеті»
_________________________________ баспасыныS директоры ______________
_________________________________ /Kолы/
_________________________________
/Kолы, Kызметі, аты-ж™ні/
_________________________________ «_______»_______________201____ж.
Приложенные файлы

  • doc 10987902
    Размер файла: 178 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий