глоссарий Зарина


С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ

Факультеті: Жалпы медицина
Тобы: 002-02
Пәні: психология
Орындаған: Жақсылық Зарина
Қабылдаған: Жаканова Тоты
Мінез – жеке адамның өзіне тән қылық – әрекетінде,тіл қатынасында тұрақты қалыптасатын дара ерекшеліктерінің жиынтығы. Характер — определённый сложившийся образ взаимодействия живого существа с окружающей средой Behavior - certain folded character of cooperation of living creature with an environment
Харектология – мінез құбылысын зерттейтін ғылым. Характерология — учение, изучающее характер и процессы его самоформированияCharacterology - studies, studying character and processes of his autoshaping
Жұлдызнама – адам мінезін туған күні мен байланысты-рып түсіндіреді. Гороскоп - схема относительного расположения светил и планет на определенный момент времени. A horoscope - is an astrological chart or diagram representing the positions of the Sun, Moon, planets, astrological aspects, and sensitive angles at the time of an event, such as the moment of a person's birth.
Физиогномика – адамның сыртқы келбетіне және сондай келбетті тұлғаларды ұқсастығымен белгілі топқа біріктіріп, олардың психологиялық сипатын анықтайтын ғылым. Физиогномика - метод определения типа личности человека, его душевных качеств и состояния здоровья, исходя из анализа внешних черт лица и его выражения.
Physiognomy - is the assessment of a person's character or personality from his or her outer appearance, especially the face.
Хиромантия – адам мінезін алақанның тері бедерлері, түсі арқылы болжастыру жүйесі. Хиромантия – это древняя наука раскрытия информации о человеке по рисунку его ладони. Palmistry - it is ancient science dealing with of opening of information man on the picture of his palm.
Графология- мәнерлі әрекет жазу таңбасына орай адам мінезін анықтауға бағытталған ғылым. Графология -учение, согласно которому существует устойчивая связь между почерком и индивидуальными особенностями личности. Graphology - studies according to that there is steady connection between handwriting and individual features of personality.
Үйлесімді мінез типі – қоршаған ортаға икемділі-гімен ерекшеленеді. Соответствующий характер - гибкость окружающей среды Behavior corresponds - the flexibility of the environment
Тиянақсыз мінез – бағыт-бағдарының тұрақсыздығынан,принциптік бостығынан төңіректегі жағдайға ыңғайшыл келеді. Непоследовательнный характер - оборот ориентации, в соответствии с фундаментальной ситуации в пространстве, окружающем . Inconsistent behavior - turn of orientation, in accordance with to the fundamental situation in space surrounding
Мінез көрсеткіші- адамның барша жағдайлардағы мәнді сипаты мен тұрақты сақталатын таңдаулы қасиеттері
Показатель характера - поведение всех уникальной природы и обстоятельств человека, носящего в себе лучшие свойства Index of behaviors - behavior all unique nature and circumstances of man carrying in itself the best properties
Дерматоглифика – бармақ,алақан терісіне тумадан түсетін өрнектер арқылы адам мінезін анықтайтын ғылым жүйесі Дерматоглифика - палец, кожа ладони уникальных формул , определяющих характер человека из системы науки Dermatoglyphics - finger, skin of palm of unique formulas, qualificatory character of man from the system of science

Приложенные файлы

  • docx 10988026
    Размер файла: 18 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий