ЗАГАЛЬНІ МЕТОД ВКАЗІВКИ ПО ВИК СРС


ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», засвоєння знань, набуття вмінь та навичок у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.
В процесі самостійної роботи студенти вивчають теоретичні положення дисципліни, виконують письмові завдання, розв’язують задачі, проводять самоконтроль своїх знань та вмінь.
Самостійна робота студента складається з підготовки до практичних занять, виконання домашнього завдання в письмовій формі.
Самостійна робота щодо підготовки до занять проводиться за відповідним планом, в якому міститься перелік тем та питань цих занять, а також рекомендована література.. Спираючись на цю інформацію, студенти можуть заздалегідь готувати тези своїх виступів на заняттях.
Самостійні заняття – це такий вид навчального процесу, на якому студенти поглиблюють теоретичні знання, одержані на лекції та під час вивчення літературних джерел. Під час занять студенти в усній та письмовій формах відповідають на питання, які поставлені в планах цих занять. Вони повинні засвоїти нормативні положення навчальної програми, які вони вивчають на лекціях за допомогою літературних джерел.
На семінарські заняття виносять не всі теми дисципліни, а тільки найбільш важливі та складні. Решту тем предмету студенти вивчають самостійно. Це стосується і деяких питань тем, які виносяться на практичні заняття.
Рівень самостійного засвоєння таких тем і питань перевіряються викладачем на заняттях, шляхом усного та письмового опитування, а також на іспиті, бо ці питання включаються до білетів.
Практичні заняття це вид занять, на яких студенти під керівництвом викладача виконують конкретні завдання практичного характеру. Студенти повинні намагатися самостійно розв’язувати практичні завдання, тому що вони входять до контрольної роботи та до білетів на іспиті.
Для проведення самостійної роботи студентам пропонуються:
1. Плани практичних занять;
2. Перелік рекомендованої літератури.
3. Конспект лекцій.
4. Домашні розрахункові завдання.
Правила виконання самостійної роботи студентів
1. Кожен студент повинен мати зошит для самостійної роботи, який наприкінці семестру перевіряє викладач.
2. Оцінка за ведення зошита виставляється в журнал і враховується при виставленні семестрового заліку.
3. Перед виконанням завдання, необхідно повністю вказати зміст завдання.
4. Дозволяється приклеювати інформацію з газет, журналів та Інтернету.
5. Всі види самостійної роботи повинні бути здані у встановлений термін.
6. Після перевірки завдань викладачем, студент повинен ліквідувати допущені помилки.
САМОСТІЙНА РОБОТА
ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ
Тема 1. Інформаційні системи і технології та їх роль в управлінні економікою
Опрацювати підручник “Інформаційні системи і технології в економіці ” Пономаренко В.С. – К. 2002., стор. 13-25, стор.72-82 та скласти конспект з питань:
Сутність інформаційного процесу управління.
Задачі управління, що реалізують інформаційний процес.
Класифікація інформаційних технологій .
Опрацювати Закон України “Про інформацію” №2567. Від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України. -1992.-№48.
Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого опису
Опрацювати підручник “Інформаційні системи і технології в економіці ” Пономаренко В.С. – К. 2002. стор. 13-25 та скласти конспект з питання:
Інформація, як ресурс управління економікою;
Особливості та структура інформаційного забезпечення автоматизованої інформаційної системи
Організація баз даних автоматизованої інформаційної системи
Формулювання та аналіз вимог до бази даних.
Опрацювати Закони України:
“Про захист інформації в автоматизованих системах” №80 від 05.07.94 // Відомості Верховної Ради України. -1994.- №31.
„Про електронний підпис”, від 22.05.2003 №852-IV
„Про електронні документи та електронний документообіг”, від 22.05.2003 №851-IV. Відомості Верховної Ради України.
Закон України «Про захист персональних даних» від 1.06.2010 р. № 2297-VI.
Тема 3. Організація позамашинної інформаційної бази
1. Опрацювати підручник “Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах”/ Навч.- метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Рогач І.Ф., Сендзюк М.А. – К.:КНЕУ,2001 стр.32-34
Скласти конспект по основним принципам створення АІС у ФКУ.
2. Опрацювати підручник «Електронна комерція» / Навч.- метод. Посібник /Макарова М.В. – К.: Видавничий центр «Академія»,2002 стр.7, 26, 59-74, 128, 164.
Скласти порівняну таблицю інструментів «нової» та традиційної технологій при веденні комерційної діяльності.
3. Опрацювати підручник ”Аналіз і розробка інвестиційних проектів”: Навчальний посібник. – Київ: 2005 / Цигилик І.І., Кропельницька С.О. ISBN966-8365-81-X стр.15-23, 25-30, 43-52, 71-78.
Скласти конспект з питань:
Поняття проекту та його відмінність від плану;
Причини використання грошового потоку для оцінки інвестиційних проектів.
Тема 4. Організація машинної інформаційної бази
Опрацювати підручник Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. 2001. – 420с., стор 128-140
Скласти конспект по відповідним питанням:
Поняття машинного інформаційного забезпечення. Передумови створення та основні переваги баз даних.
Поняття, класифікація і склад автоматизованого банку даних. Характеристика інфологічної та датологічної моделей баз даних.
Методи створення оптимальної моделі баз даних. Теорія нормалізованих відношень. Побудова логічної моделі даних.
Поняття сховищ даних, архітектура, моделі та основи їх створення.
Тема 5. Створення комп’ютерних технологій
Опрацювати підручник Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. 2001. – 420с., стор 164-181.
Скласти конспект з питань:
Характеристика та класифікація технологічних операцій.
Технологічні процеси автоматизованої обробки економічної інформації.
Типові технологічні операції та їх виконання в інформаційних системах обробки даних.
Тема 6. Режими роботи ЕОМ
Опрацювати підручник Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. 2001. – 420с., стор. 182-206.
Скласти конспект з питань:
Загальна характеристика режимів роботи ЕОМ.
Організація пакетного режиму обробки інформації.
Організація діалогового режиму обробки інформації.
Тема 7. Створення і функціонування інформаційних систем
Опрацювати підручник Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. 2001. – 420с., стор. 207-222.
Скласти конспект з питань:
Стадії та етапи розробки.
Організація робіт, спрямованих на створення та впровадження інформаційних систем.
Документація на розробку інформаційних систем.
Тема 8. Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій
Опрацювати підручник „Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах”. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І.Ф Рогач., М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк, О.О. Денисова. - К.: КНЕУ. 2001. – 324с., стор. 56-72, 72-82, скласти конспект з питань:
Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових операцій.;
Основні автоматизовані функції при проведенні кредитних та депозитних операцій.
Тема 9. Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України
Опрацювати підручник “Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах”/ Навч.- метод. Посібник для самост. вивч. дисц. / Рогач І.Ф., Сендзюк М.А. – К.:КНЕУ,2001.
Скласти конспект з питань:
Загальна характеристика податкової системи з позиції обробки інформації; стор. 172-180;
Інформаційне та законодавче забезпечення задач, які розв’язуються в інформаційних системах податкових інспекцій., стор.181- 195;
Інформаційна модель системи податкової інспекції та її зв’язок з іншими інформаційними системами.
Тема 10. Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів
Опрацювати підручник „Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах”. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І.Ф Рогач., М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк, О.О. Денисова. - К.: КНЕУ. 2001. – 324с., стор. 82-111.
Підготувати реферати за темами:
Структура, призначення та можливості електронної пошти НБУ. Взаємодія між вузлами і користувачами ЕП НБУ.
Призначення та структура системи міжбанківських електронних платежів Національного банку України.
Проходження платежів у СЕП. Інформаційна взаємодія СЕП із банківською установою та регіональним управлінням.
Основні напрямки розвитку системи міжбанківських електронних платежів.
Тема 11. Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків
Опрацювати підручник „Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах”. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І.Ф Рогач., М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк, О.О. Денисова. - К.: КНЕУ. 2001. – 324с., стор. 120-126.
Підготувати реферати за темами:
Призначення та основні можливості міжнародної електронної мережі міжбанківських розрахунків.
Концепція формування та передачі повідомлень в міжнародній електронній мережі міжбанківських розрахунків.
Структура міжнародної електронної мережі міжбанківських розрахунків та призначення її основних елементів.
Міжнародна електронна система передавання банківських повідомлень SWIFT.
Безпека передавання та обробки повідомлень, фінансові затрати з підключення та роботи в системі.
Тема 12. Автоматизація масових платежів, електронні гроші
Опрацювати підручник „Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах”. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І.Ф Рогач., М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк, О.О. Денисова. - К.: КНЕУ. 2001. – 324с., стор. 126-148.
Підготувати реферати за темами:
Типи та призначення електронних грошей.
Основні елементи та загальна структура системи електронних грошей.
Смарт-картки та їх використання.
Національна система масових електронних платежів України.
Графік виконання та розподілу часу СРС та його форми контролю
№ Назва розділу та
теми Зміст самостійної роботи Кількість годин Форма контролю Строк виконання
1 2 3 4 5 6
1 Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою Опрацювання теоретичного матеріалу,
законів 4 Перевірка зошитів,
бесіда лютий
2 Економічна інформація і засоби її формалізованого опису Опрацювання теоретичного матеріалу 6 Перевірка зошитів лютий
3 Організація позамашинної інформаційної бази Опрацювання рекомендованих підручників, конспектів 4 Перевірка зошитів лютий
4 Організація машинної інформаційної бази Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання розрахунків 28 Перевірка зошитів, електронні файли лютий
5 Створення комп’ютерних технологій Опрацювання законів, рекомендованих підручників, документів 4 Перевірка зошитів березень
6 Режими роботи ЕОМ Опрацювання теоретичного матеріалу 6 Перевірка зошитів березень
7 Створення і функціонування інформаційних систем Опрацювання теоретичного матеріалу 6 Перевірка зошитів березень
8 Автоматизація внутрішньобанківських розрахункових, кредитних і депозитних операцій
Опрацювання теоретичного матеріалу 10 Перевірка зошитів, електронні звіти, форми березень
1 2 3 4 5 6
9 Автоматизація оброблення інформації у податковій системі України Опрацювання теоретичного матеріалу 20 Електронний документ квітень
10 Електронна пошта і система міжбанківських електронних платежів Опрацювання теоретичного та практичного матеріалу 12 Захист рефератів квітень

11 Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків Опрацювання теоретичного та практичного матеріалу 8 Захист рефератів квітень
12 Автоматизація масових платежів, електронні гроші Опрацювання теоретичного та практичного матеріалу 8 Захист рефератів квітень
13 Контрольна робота з курсу Повторення теоретичного та практичного матеріалу 2 Контрольна робота квітень
Разом =SUM(ABOVE) 118 ЛІТЕРАТУРА
Закон України “Про інформацію” №2567. Від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№48.
Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” №80 від 05.07.94 // Відомості Верховної Ради України.-1994.-№31.
Закон України: „Про електронний підпис”, від 22.05.2003 №852-IV
Закон України „Про електронні документи та електронний документообіг” від 22.05.2003 №851-IV.
Закон України «Про захист персональних даних» від 1.06.2010 р. № 2297-VI.
Податковий кодекс України N 2755-VI від 02.12.2010.
Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник – Київ: Центр навч. літератури , 2005 / Цигилик І.І., Кропельницька С.О. та ін.,160с.
Антонюк В. А., Курков М. С. Інформаційні системи і технології у фінансах: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2005. — 140 с.
Електронна комерція / Навч.- метод. посібник /Макарова М.В. – К.: Видавничий центр” Академія”, 2002-269с.
Журнал „Все про бухгалтерський облік” №12,2006.
Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2006. – 432 с.
Інформаційні системи і технології в економіці. Посібник для студентів вищих навчальних закладів / за ред. Пономаренка В.С.– К.- Видавничий центр “Академія” 2007,-544с.
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / І.Ф Рогач., М.А. Сендзюк, В.А. Антонюк, О.О. Денисова. - К.: КНЕУ. 2001. – 324с.
Рогач І.Ф., Сендзюк М.А., Антонюк В.А. Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах. Навч. Посібник. – 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ. 2001. – 239с.
Ситник В.Ф. та ін. Основи інформаційних систем: Навч. посібник. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; За ред. В.Ф. Ситника. – К.: КНЕУ. 2001. – 420с.
Финансово-экономические расчеты в Excel :Издание 2-е, дополненное – М.: Информационно-издательский дом «Филин»,1998– 169с.
Фінанси підприємств / Навч.посіб.–2–ге вид.–К.: Знання-Прес, 2004 - 424с.
http://ubooks.com.ua/books/000128/inx.php
http://referat.inf.ua/literatura/uchebnye-posobija/іnformacіjnі-sistemi-i-tehnologii-u-finansovo-kreditnih-ustanovah-zacer
http://studentam.kiev.ua/content/category/3/86/94/
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
З ДИСЦИПЛІНИ
«Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах»
Поняття інформаційних технологій, їх мета, принцип побудови, інструменти та вимоги до ІТ.
Поняття інформаційних систем, їх призначення, завдання, властивості, компоненти.
Загальна структура інформаційних систем. Склад забезпечувальної частини.
Загальна структура інформаційних систем. Склад функціональної частини.
Поняття інформаційної системи. Етапи розробки автоматизованих інформаційних систем.
Економічна інформація та її особливості. Види інформації в АСУ.
Класифікація економічної інформації за призначенням і стадіями виникнення.
Структура економічної інформації.
Типи реквізитів в економічній інформації, основні характеристики кожного типу.
Поняття інформаційного масиву. Його структура та характеристики.
Поняття документу в АСУ.
Кодування економічної інформації.
Класифікатори економічної інформації.
Принципи створення і функціонування АІС у фінансово-кредитних установах.
Особливості інформаційних систем у фінансово-кредитних установах.
Організаційно-методичні основи створення і функціонування інформаційних систем і технологій управління фінансами.
Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків. Призначення та основні можливості системи. Концепція формування та передачі повідомлень.
Міжнародна електронна мережа міжбанківських розрахунків. Структура системи та призначення її основних елементів.
Сутність та особливості Міжнародної електронної системи передавання банківських повідомлень SWIFT.
Технологія розрахунків фінансових показників по кредитах та позиках в Ms Excel.
Закони України:
«Про інформацію» №2567. Від 02.10.92 // Відомості Верховної Ради України.-1992.-№48.
«Про захист інформації в автоматизованих системах» №80 від 05.07.94 // Відомості Верховної Ради України. -1994;
«Про електронний підпис», від 22.05.2003 №852-IV;
«Про електронні документи та електронний документообіг», від 22.05.2003 №851-IV;
«Про захист персональних даних» від 1.06.2010 р. № 2297-VI.
Структура, призначення та можливості електронної пошти НБУ. Взаємодія між вузлами і користувачами ЕП НБУ.
Призначення та структура системи міжбанківських електронних платежів Національного банку України. Проходження платежів у СЕП.
Основні напрямки розвитку системи міжбанківських електронних платежів. Банківські електронні системи передавання документів «Клієнт – банк».
Загальна характеристика податкової системи з позиції обробки інформації.
Інформаційне та законодавче забезпечення задач, які розв’язуються в інформаційних системах податкових інспекцій.
Автоматизація масових платежів, електронні гроші. Типи та призначення електронних грошей.
Автоматизація масових платежів, електронні гроші. Основні елементи та загальна структура системи електронних грошей.
Смарт-картки та їх використання. Національна система масових електронних платежів України.

Приложенные файлы

  • docx 11024585
    Размер файла: 39 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий