апробация 101-нұсқа.output


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Апробация

101
-
нұсқа

ҚАЗАКСТАН
ТАРИХЫ


Нұсқ
а
у: Сізге берілген бес жауап нұсқ
асынан бір дұрыс жауапты таң
дауга арна
ла
т
ы
н
тапсырмалар беріледі. Таңдаған жа
уапты жауап парағындагы сәйкес
, дөң
гел
екшені толық
бояу арқылы белгілеу қажет.


1.

Еңбек құралдарын
ың жана т
үрлері
-
дән
үккіш, келі, балта

жасала бастағ
ан дәуір:

A)


Орта п
алеолит

B)


Неолит

C)


Ерте палеолит

D)


Энеолит

E)


Мез
олит

2.


Ү
йсіндер ордасы Қызыл Аңғар орнал
асты:

A)


Ыстық көл мен
Іле өзенінін оңтүстік жағалауы аралығын
да

B)


Іленің сол жақ жағалауын
да

C)


Талғар маның
да

D)


Талас өзенінің солт
үстік
жағалауында

E)


Алакөлдің жағасың
да

3.


Тургеш кағанатының

негізін қалаган билеуші:

A)


Мө
де

B)

Күлтегін

C)

Бумын

D)


Үшлік

E)


Тоныкөк

4.


Орта ғасырларда Қазақ хандыгынын күрылуы турапы жазған тарихшы:

A)


Жүсіп Баласағұ
ни


B)


Мұ
хаммед Хайдар Дулат
и

C)


Махмуд Каш
ғари

D)


Өтеміс қажы

E)


Ахмет Иүгінеки

5.


XV ғ. ІІ жартысындағы Қазақ хандарының
Сырдария бойындағы қалалар үшін
күрестегі басты қарсыласы:

A)


Темір
-
Малі
к

B)


Мұ
хаммед Шайбани

C)


Ұ
лықбек

D)


Әмір Темір

E)


Есен
-
бұ
ға

6. XVI
I ғасырдың аяғы
-

XVІІI ғасырдың

бас кезінде дүниеге келген заңдар жинағы:

A) «Жеті жарғы»

B) «Жасақ»

C) «Есім ханның ескі жольг»

D) «Қасым ханның каска жолы»

E) «Шежірелер жинағы
Апробация

101
-
нұсқа


7. Англиядан кеме алдыртқан Верный көпесі:

A) Сайрами

B) М.Ниязов

C) А.Аширов

D) В.Юлдашев

E) С.Мадатов


8. Қазақтың көрнекті тұлғасы Абылай үш жүзд
ің ханы болып жарияланған қала:

A) Ташкент

B) Омбы

C) Сайрам

D) Ақмола

E) Түркістан


9. Мәскеу түбінде шайқаста ерлік кө
рсеткен, Кеңес Одағының Батыры:

A) Ә.Молдағүлова

B) М.Ғабдуллин

C) И.Павлов

D) Р.Кошқарбаев

E) Л.Беда


10.1885
-
1935 жж. өмір сүрген Алаш зиялылар
ының көрнекті өкілдерінің бірі:

A) М.Шоқай

B) Ә.Бөкейханов

C) А .Байтұрсынұлы

D) М.Дулатүлы

Е) М.Тыныпшаев


11.1954 жылға дейін Қазақстан КП Орталық Комитетіні
ң бірінші хатшысы болып
істеді:

A) Д.Қонаев

B) Л.Брежнев

C) П.Пономаренко

D) Ж.Шаяхметов

E) Н.Оңдасынов


12.1993 жылдың соңына қарай р
есми тіркелген саяси партиялар:

A) Социалисгік партия, Қазақстан Республикалық парти
ясы, Қазақстан халық
конгресі

B) Қазақстан халық конгресі
, Нұр Отан, Коммунинсті
к партия

C) Асар, Қа
зақстан халық бірлігі, Нұр Отан

D) Коммунистік партия, Социалист
ік партия, Республикалық партия

E) Республикалық партия, Демократиялық партия, Социалистік партия

Апробация

101
-
нұсқа
13.
Б.з.б. I ғасырдан бастап ғұндар Арал бойына ығыстырған тайпалар:

A) Қаңлы, үйсін

B) Алан, ас

C) Исседон, үрге

D) Қаңлы, алан

E) Үйсін, сармат


14. 985 жылы оғыз жабғуы Киев кінәзі Владимирмен одақтасып, сокқы берген ел:

A) Чернигов кінәздігі

B) Қьшшак хан
дығы

C) Еділ бұлғарлары

D) Византия империясы

E) Хазар қағанаты


15. XVI ғасырда Қазақ хандығын басқарған хан

A) Жәнібек

B) Әбілқайыр

C) Қайып

D
)Хақн
азар

Е) Болат


16. XVI ғ. Қазах хандығын
да ең
ұзак уақыт билікте отырған хан:

A) Бүйдаш

B) Қасым

C) Бұ
рындық

D) Хақназар

E) Шығай


17. XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстан

мен Қьггай

арасын
байланыстырған су жолы:

A)Ертіс

B) Талас

C) Сырдария

D)Ніл

E)Іле


18.1989 ж. шіпде айынд
ағы Қарағанды шахтерлерінің ереуілінде қ
ойылған саяси
талаптардың

бірі:

A)
Ауғанст
аннан Кеңес әскерлерін шығару


B) Қазақ тілін мемлекеттік дәрежеге көтеру

C) Семей ядролық полигонын

жабу


D
) Қарағанды қал
асын еркін эк
ономикалык аймақ деп жариялау

E) Қарағандыда қазақша балабақшаларды ашу

Апробация

101
-
нұсқа


19.19
98 жылы 1 қаңтарда күшіне
енді:

A) Қазақста
н Республикасынын Конституциясы

B) «Қазақ КСР
-
індегі еркін
экономикальщ аймақ туралы» Заңы

C) «Қазақ
КСР
-
ін
дегі ше
тел инвестициялары туралы» Заңы

D) «Қазакстан Респ
убликасыныц тілдер туралы» Заңы

E) «Қазақстан Республикасының зейнетақы» Заңы


20. Мә
тінді оқып тжрихи шындыккя сәйкес келмейтін жауяпты аныктаңыз.


«Біріншіден, әр хандықгың
билігінде ел болуды аңсап журген ру
-
тайпалардың қазақ
ұлты болып калыптасуы аяқталды.Екіншіден, осы қалыптасқан
ұлтты басқару, оны
сыртқы жаудан қорғау үшін Қазақ мемлекетінің біртұтас ұ
лттык саяси
-
әкімшілік

жүйесі

құ
рылды. Үшіншід
ен, бұл кұрылған мемлекет өзінің шаңырақ кө
терген
же
ріңде отырьш қалмай, бүгінгі таңдағы шекарамызға дейін жер аумағын кеңейтт
і.
Төртінші
ден, өзін коршап жатқан үлкенді
-
кішілі мемлекетгермен терезесі тең
дәрежеде қарым
-
қатынас орнатты.

Бесіншіден, ... сал
т
-
дәстүрі

мен әде
т
-
ғұрпы, діні, ділі бар ел санас
ында даму жолы
на
түскен азат, еркін елге айналды»:

A) Қазақ хандығының этникалык кұрамы о
ның алдындағ
ы этносаяси
қауымд
астықтардан мүлде өзгеше болды.

B) Әлеуметтік
-
экономикалық және мәдени жағын
ан өзіндік этникалық
ерекшеліктері бар елге айналды.

C) Қазақ

халқының этникалы
қ жағынан шоғырлануы күшейді.

D) Хандықт
ың өзіндік
дәстүрлі басқару жүй
есі орнады.

E) Хандық өзінің этникалық аумағын кеңейтт
і.ҚАЗАКСТАН ТАРИХЫНАН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ
Апробация

101
-
нұсқа


МАТЕМАТИКАЛЫ
Қ САУАТТЫЛЫҚ


Нұсқ
а
у: Сізге берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таң
дауга арна
латын
тапсырмалар беріледі. Таңдаған
жауапты жауап парағындагы сәйкес , дөң
гел
екшені толық
бояу арқылы белгілеу қажет.


1. Сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналаскан. Сұрақ белгісінің орнындағы
санды табыңыз: 289;
-
169;
-
109; 79;64; ?

A) 65,5

B) 56,5

C) 53,5

D) 50,5

E) 48


2
.
р

және
q

натурал сандары берілген.
р

санын 6
-
га бөлгенде 2 қалдық қалады, ал
q

санын 6
-
ға бөлгенде 1 қалдық қалады.


А ба
ғаны

В бағаны

pq көбейтіндісі 6
-
ға бөлгендегі қалдық

3


A) анықгау мүмкін емес

B) ЗА < 2В

C) В бағанындағы мән үлкен

D) мәндер өзара тең

Е) А
бағанындағы мән үлкен


3.100...000 (25 дана нөл бар) санынан 27
-
ні азайтты. Шыкқан санның цифрларының
қосындысын табыңыз.

A) 221

B) 217

C) 218

D) 220

E) 219


4. Дәптердің бетін 1
-
ден бастап нөмірлеуге 87 цифр кеткен болса, бүл дәптердің
беттерінің санын
табыңыз.

A)48

B)87

C)36

D)78

E)24
Апробация

101
-
нұсқа

5. Окушылар топтарға бөлініп ойын ойнады. Егер әр топқа екі
-
екіден немесе үш
-
үштен
бөлінсе, бір окушы артық қалып қояды. Топтарға бес
-
бестен бөлінгенде артық окушы
қалмайтын болса, барлық окушы саны ең кем дегенде нешеу

болатынын анықтаңыз.

A) 31

B) 55

C) 15

D) 13

E) 25


6. Футбол ойынына 9 команда қатысып, бір
-
бірімен бір о
йыннан өткізді. Барлығы неше
ойы
н болғанын анықтаңыз
.

A) 90

B)36

C) 45

D) 72

E) 81


7. Жол бойына бірдей 70 м қашықтықта 35 баған орнатылған. 11
-
ші
баған мен 20
-
шы
бағанның арақашыктығы


A) 560 м

B)700 м

C) 720 м

D)580 м

E)630м


8. 2015 дана натурал сандарын өзара қосқанда, косынды 2016 шығатын болса, олардың
көбейтіндісі неге тең болатынын табыңыз.

A)0

B)2016

C) 2

D) 2015

E)1


9. Шеңберге төрт
сәулелі абсолютті симметриялы жұлдыз іштей сызылған. Егер у
бұрышы 130° тең болса, х бұрышы неге тең екенін табыңыз


A) 25

B) 35

C)40

D) 30

E) 45Апробация

101
-
нұсқа

10.Кітаптың бетт
ерін нөмірлеу үшін 513 цифр пайдаланылды. Осы кітап
та барлығы
неше бет екенін анықт
аңыз (нөмірлеу 1
-
ден басталады).

A) 205

B)

215

С) 108

D) 207

E) 200


11. Берілген ыдысқа сүг толтырып салмағын өлшесе 7 кг, ал тең жартысына дейін сүт
құйып өлшесе 4 кг тар
тады, Ыдыстың өз салмағы қанша?

A) 0,5 кг


B) 2 кгC) 1,5 кг

D) 1 кг

E) Анықтау
мүмкін емес


12. Суретте Өскемен қ
аласының 2015 жылдың

желтоқсан айының 10
-
25 күндері
аралығын
дағ
ы ауа
-
райының орташа температурасының графигі көрсетілген. Графикті
пайдаланып, ауа
-
райының орташа температурасын
ын өзгеріс ауқымын анықтаңыз.


A) 38
°С

B)
-
48°С

С)
-
38°С

D) 28°С

E)
-
18°С


13. Би үйірмесіне 25 ұл және 19 қыз қатысып жур. Әр апта сайын үйірмеге 2 ұл және 3
қыз келіп қосылады. Қанша аптадан кейін үйірмедегі ұлдар меи қыздардың саны
теңеседі?

A) 6

B)

2

C) 4

D) 3

E)

5


14. Фермер Алмаста
сыйымдылыктары 15,16,18,19,20 жэне 31 л болатын 6 ыдыс бар.
Олардың бірі қаймақпен толтырылған, калғандары айранмен немесе сүтпен
толтырылган. Алмастың айтуы бойынша, сүттің көлемі айранға қарағанда екі есе көп.
Онда қаймақ неше л ыдысқа салынған?

Апробация

101
-
нұсқа

A) 1
9

B) 18

C) 20

D) 15

E) 16


15. Сурет
т
егі үйдің жоспарын пайдаланып, осы үйдің жалпы ауданын аныктаңыз.

A)

75
M
2
'

B)

72
M
2


C)

76
M
2

D)

70
M
2

E)

74
M
2


16. Кестеде көрсетілген тұжырымдарды
ң дұрыс немесе бұрыстығын анық
таңыз.

1

Үшб
ұрыштың әр қабырғасын 2 есе
арттырса, онда оның
периметрі 6

есе артады

2

Егер шенбердің диаметрін 2 есе а
рттырса, оны
ң

ұзын
дығы 2 есе артады

3

Егер дөңгелектің диаметрін 3 есе артгырса, оның ауданы
6 есе артады


A) 1
-

дұрыс; 2
-

дұрыс; 3
-

бұрыс

B) 1
-

дұрыс; 2
-

бұрыс; 3
-

бұ
рыс

C) 1
-

бұрыс; 2
-

дұрыс; 3
-

дұ
рыс

D) 1
-

бұрыс; 2
-
бұ
рыс; 3
-

бұрыс

E) 1
-

бұрыс; 2
-

дұрыс; 3


бұрыс


17. Оқушылар жол бойына араларын бірдей етіп, 37 түп ағаш отырғызды. Ең шеткі екі
ағаштың арасы 198 м. Жол бойындағы он бесінші ағаш то
ғызыншы ағ
аштан неше метр
қашықтықта отырғызылғ
ан?

A) 33 м

B)31 м

C) 32 м

D) 30 м

E)34мАпробация

101
-
нұсқа

18. Бес балаға үш қызыл және төрт көк қалпақты көрсетеді. Қараңғыда үш қызыл және
екі көк қалпакты балалардың бастарына кигізеді. Қалған қалпақтар жасырылады, Жарьқ
жағылған
кезде балалардьң кайсылары өз бастарындағы қалпақ
гың түсін көрмей
-
ақ
таба алады?

A) ү
ш

көк түс
ті қ
алпақ киген балалар таба аладф

B) екі қызыл түсті
қалпақ киген балалар таба алады

C) үш қызыл тү
сті
қалпақ киген балалар таба алады

D) екі көк түсті к
алпақ ки
ген балалар таба алады

E) бір қызыл түсті қалпақ киген бала таба алады


19. Айару су температурасының төмендеуін әрбір 5°С сайын жазып отырды да, келесі
кестені құрды.


Суды
ң температурасы

Судың төмендеу
температу
расына кеткен уақыт

95C
-

90C

2

мин 10 с

90C
-

85
C

3 мин

19с

85C
-

80C

4 мин 18 с

80C
-

25
C

6 мин
5

с

75C
-

70C

9

мин 10 с

Судың температурасы 85°С
-
тан 75°С
-
ка дейін төмендеу үшін қанша уақьгг кетті?

A) 6 мин 28с

B) 15 мин 16c

С
)
10 мин 23 с

D) 15 мин 52 с

E) 9 мин 47 с


20. Гүл алаңының пішіні тең қабырғ
алы үшбұрыш түрінде жасалынған.

Қабырғасынын ұзындығы 9 метр. Осы гүл алаңына 90 гүлді, 10 гүлден тең бөліп
отырғызу үшін кабырғалары неше метрге тең үшбұрыштарға бөлу керек?

A) 1,5

B) 4

C) 3,5

D)4,5

E) 3МАТЕМАТИКАЛЫҚ
САУАТТЫЛЫҚТАН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫАпробация

101
-
нұсқа

ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫ


Hұсқау: Оқу сауаттылығы бойынша 4 мәтін және олардың мазмұны бойынша
құрастырылған 6ip дұрыс жауапты тест тапсырмалары 6eріледі. Mәтінді мұқият
оқып мәтінде, берілген тапсырмаларға
дұрыс жауап беріңіз. Таңдаған жауапты
жауап парағындағы сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу
қажет.1
-
мәтін


Қажымұқан жас кезінен күшті болған. Бала кезінде жалшылы
қта жүрген. Оның
күшіне ел таңғалады екен.


Қыстың қақаған шағында бала жігіт отынға барыпты. Шанаға жеккен аты қарға
омбылап, мұзға тайғанақтап, мертігіп қалыпты. Мертіккен атты шанаға көтеріп
салыпты да, аттың қамытын мойнына іліп, шананы ауылға өзі сү
йреп келіпті. Содан
бастап оның атағы елге жайылыпты.


Атақты палуан Франция, Германия, Қытай, Түркия, Польша
елдеріне барып, өнер
көрсеткен.


Қажымұқан өмірінің соңғы жылдарын Оңтүстік Қазақстан облысында өткізді. Осы
күнгі Бөген ауданы оның қартайғ
ан кездегі құтты мекені болды. Қайда жүрсе де елдің
құрметіне бөленген адам әрқашан бақытты.


1.Ауыл адамдарын таңғалдырға
н Қажымұқанның қандай әрекеті:


A) Атының мертігіп қалуы


B) Халықаралық күресте жеңуі


C) Атты шанаға өңгеріп алып келуі


D) Қақаған аязда орманға баруы


E) Шет елдерге шығуы


2.Мәтінге лайық тақырып:

A) Құтты мекен

B) Жеңіс жолында

C) Жеңіске жету

D) Күш атасы

E) Күрес өнері


2
-
мәтін


1.Жер шоқтығы атанған көрікті Көкшетаудың ең бip әсем, жанға шипалы өңірі


Бурабай. Осы
төңіректегі атаулар Бурабай көлінің даңқымен көпке танымал болған.
Бурабай көлі емдік қасиетімен әрі әсем табиғатымен ерекшеленеді.


2. Көл


теңіз деңгейінен 320,6 м биіктікте. Қыратта, тектоникалық ойыста, табиғи
тұрғыда пайда болған бұл көлдің ұзындығ
ы 4,5 км, ені 3,9 км. Едәуір терең: орташа
алғанда 4,5 метрден, ең терең 7 метрге дейін барады. Суы таза, тұщы, жұмсақ,
тұнықтығы сондай


түбі және ондағы жәндіктер анық көрінеді. Ешқайда қосылмайтын
тұйық көл болғанымен, ақторта, алабұға, сазан, табан,
шортан сияқты балықтар өседі.
Апробация

101
-
нұсқа


3. Қарағайлы, қайыңды орман, Көкшенің шоқылары, аңыз болған Жұмбақтас, біріне
-
бірі жақын жатқан Көкшетаудың сексен көлінің бір үзікті тізбегі
-

Шортанды, Үлкен
Шабақты, Kiшi Шабақты, Қотыркөл, Жөкей, Бурабай болып, тұта
стай осы өңірге
ерекше сипат береді. Мұнда дүниенің көп еліне аты мәлім «Бурабай», «Оқжетпес»
демалыс және сауықтыру орындары бар.


4. Бурабай демалыс орны тұрғысында 1910 жылдан мәлім бола бастаған. 1910 жылы
қымызбен емдеу
-
сауықтыру орны ашылған. 1920 ж
ылдан мемлекеттік маңызы бар
демалыс орнына айналған.


5. Тәуелсіз ел болғалы, іргесіне Астана келгелі, Бурабай көлінің, мұндағы демалыс
орындарының маңызы бұрынғыдан да арта түскен. Жақсы жол салынып, демалыс
үйлерi жақсартылып, қызмет көрсету жағдайы жа
қсартылған.


3. Бурабайдың географиялық жағд
айы нешінші азатжолда айтылған?

A) Бірінші

B) Екінші

C) Төртінші

D) Үшінші

E) Бесінші


4.

Мәтінге қатысты дұрыс тұжырым:

1.Көкшенің әсем табиғатын суреттеу.

2.Бурабайдағы тас жолдардың сапалылығын жеткізу.

3.Бурабайдағы

демалыс орындарымен таныстыру.

A) Біріншісі дұрыс, үшіншісі бұрыс.

B) Екіншісі мен үшіншісі дұрыс.

C) Біріншісі мен екіншісі дұрыс.

D) Екіншісі дұрыс, біріншісі бұрыс.

E) Біріншісі мен үшіншісі дұрыс


5. Автор Бурабай көлін
ің мөлдірлігін қала
й жеткізеді?

A) Суы тұщы әрі жұмсақ.

B) Бурабай көлі осы өңірге ерекше сипат береді.

C) Суының тереңдігі 4,5 метр.

D) Суындағы жәндіктер анық көрінеді.

E) Тұйық көл болғанымен балықтар мекен етеді.


6. Бурабайдың демалыс ор
ны ретінде жария болған уақыты.

A
) Он тоғызыншы ғасырдың оныншы жылдары

B) Тәуелсіздік жылдары

C) Жиырмасыншы ғасырдың жиырмасыншы жылы

D) Он тоғызыншы ғасырдың аяғы

E) Жиырмасыншы ғасырдың оныншы жылдарыАпробация

101
-
нұсқа


3
-
мәтінI.Аяқ астынан есіктің алдында жатқан, талай жылдан бері керегіме жарап жүрген
балтам жоғалды. Ары іздедім, бері іздедім
-
жоқ. Қора
-
қопсының ішін аударып
-
төңкеріп,
астан
-
кестеңін
шығара қарадым. Жоқ.
Өз
-
өзіңе
мығым бол, көршіңді ұры тұтпа
деген
нақылды ұ
лық тұтқан қазекеңнің ұрпағы болған соң, дымым ішімде.


Досхан деген қызметтес дизайнер жігіт қайным болып келеді. Ол жұмысқа осы
б
алта жоғалатын күні алғаш рет
шайтан ар
бамен

келген болатын. Әрі ол үйінде қызу
құрылыс жұмысын бастап жатыр. Күдігім со
ған ауғандай.


II. Тағы да бір күн өтті. Аяқ астынан жиенім келе қалсын.


-
Аға, өткен жолы тойға шақыру таратып жүріп көлігіммен үйіңізге соқсам,
есіктеріңіз құлыптаулы. Ары отырып, бері отырып сіздер келе қоймаған соң,
көршілеріңізге қалдырып кет
іп едім. Әйтеуір аманат қой, соны алған
-
алмағаныңызды
білейін деп келіп едім,
-
дейді.


-
Ауыл қалай, ағайындар аман ба?


деп хал сұрасып жатырмыз.


-
Иә, аға, бәрі жақсы, сол жолы құрылысқа қажетті заттар алып кеткен едім. Соның
біразын осы жолы
түгендеп әкетіп барамын,
-

деді.


Ойыма әлгі қу балтам сап ете түссін. Жиенімнің жүзіне қарасам, қыбыжықтап төмен
қарағандай болды. Көзін көзіме тура қарамай алып қаша береді.


III. Балта табылғанша қанша адамды ұры етерімді кім білсін. Сенбі күні ке
шкілік үйді
жинастырып жүрген қызым:
-

Көке, іздеп жүрген балтаңыз мынау ма?


деп құж желке
балтамды аяқ киім қоятын сөренің астынан шығарып тұр. <<Сен алдың!>> демесем де,
ішкі ойыммен ұры тұтқан маңайымдағылардан ұят болды. Енді балтам табылған соң,
Дос
ханға да, Құраққа да, жиеніме де қараймын, олардың түрлерінен ешқанда
й ұрлық
жасаған қылмыскердің

белгісін таба алмадым. Балта табылған соң, әлгі күдік
-
күмәндар
күл болып ұшып кеткендей. Досханның баяғы сол жымия күліп жүргені, Құрақтың сол
еңбекқорлығы, ж
иенімнің жібектей ұяңдығы, басқа ештеңе жоқ.


IV. Өзгені өзгеге танытуға, ғайбаттауға, нақақтан жала жабуға, қара күйе жаға салуға
құмарақпыз, ал енді өзге түгілі өзімізді өзіміз осы күнге дейін танымай келгенімізге
қайранмын. Үш күн тығылып жатып, өзім
ді өзіме танытқан <<алтын сапты>> балтама
қарай бердім.


7.III бөлімнен автордың

қандай адам екені көрініп тұр?

A) Нәрсенің байыбына бармай жатып әрекет жасайтын

B) Өзінің кемшіліктерін мойындамайтын

C) Түк болмағандай өмір сүре беретін

D) Өзінің кемшілігі
н түсіне алатын

E) Өзінің іс
-
әрекетіне сенімді


8. Жиенінің қандай әрекеті балтаны осы ұрла
ды деген сенімін нығайта түсті?

A) Әңгіме кезінде жиенінің ұялып, төмен қарай бергені

B) Жиенінің қолының шеберлігі

C) Жиенінің аяқ астынан келуі

D) Оның үй иесінің
жоғында келіп
-
кеткені

E) Жиенінің шақыру билеттерін таратуы
Апробация

101
-
нұсқа

9. Қорытынды бөлімд
егі автордың айтқысы келген ойы

A) Барлық адамды танып
-
білу мүмкін емес.

B) Балтасының табылғандығына қуанышын.

C) Адамды танып
-
білмей, шешім қабылдаудың сөкеттігі жоқ.

D)
Дәлелсіз айып таққандарды кешіре білу керек.

E) Алдымен адам өзін
-
өзі танып білуі керек.


10. I бөлімде а
втор алдымен кімнен сезіктенді?

A) Өзінен

B) Құрақтан

C) Қызметтесінен

D) Жиенінен

E) Отбасы мүшелерінен


11.

Мәтін қандай стильде жазылған?

A) Көркем
әдебиет

B) Ғылыми

C) Публицистикалық

D) Ауызекі сөйлеу

E) Ресми ісқағаз


12. Қандай жауап мәт
ннің негізгі түйіні бола алады?

A) Өзін танымаған өзгені танып жарытпас.

B) Бұзауды ұрлаған өгізді де ұрлайды.

C) Ала жіпті аттамағанның абыройы артық.

D) Ат
жүйрігін түлкі сүймес.

E) Досыңның қимасына көз салма.
4
-
мәтінЖуықта Шығыс Қазақстанның Қатонқарағай және Күршім аудандары
нда 50
-
ден
астам сұңқар мен ителгі еркіндікке жіберілді. Кезінде контрабандалық жолмен
шетелдерге өтіп кеткен құстар аймаққа Біріккен Араб Әмірлігінен әкелініп отыр. Дубай
қаласындағы экологиялық агенттіктің бұл жобасы әлемде 18 жыл көлемінде жүзеге
асырыл
ып келеді. Осыған байланысты кұрылған арнайы қор «Қызыл кітапқа» енген
және жылдан
-
жылға азайып бара жатқан сұңқарлардың санын қалпына келтірумен
айналысады. Арабтар аңшылыққа пайдаланатын құстарды еркіндікке жіберу жөніндегі
жобасын бұған дейін Қырғызстан

және Пәкістан елдерінде жүргізген. Соңғы бірнеше
жыл ішінде бұл ауқымды экологиялық шараға Қазақстан да қатысып отыр. Басына
сәлде киіп, ақ киімге оранған арабтардың Алтай өңіріне келуі
-

күнде бола бермейтін
оқиға. Сондықтан болар, қонақтардың әрбір әрек
еті мен жүріс
-
тұрысын бақылау
көпшілік үшін қызықты болды. Саятшылық пен кұсбегілік қазақтың қанына сіңген өнер
болса да, арабтардан үйренетін тәжірибе кеп. Олар сұңқарды аса қасиетті құс
санағандықтан, Араб Әмірлігінде онымен тек ақсүйектер ғана саятшылық

құратын
көрінеді. Сонымен бipгe, арабтың ежелгі дәстүрі бойынша, аңшылыққа 2 жылАпробация

101
-
нұсқа

пайдаланылған құс міндетті түрде еркіндікке жіберіліп отырған. Өйткені, адамзат
баласы жабайы табиғаттағы сұңқар мен ителгі санының азаюына залал келтірмеуі тиіс.
Қазір
әлемнің бірқатар елдерінде жүзеге асырылып отырған осы экологиялық
бағдарлама да дәстүрдің негізінде жасалыпты.


Біріккен Араб Әмірлігі табиғат ресурстарына өте бай. Сондықтан да біз жабайы
табиғатқа зиян келтірмеуіміз және құстың санын көбейтуге болаша
қта да өз үлесімізді
қосуымыз қажет. Арабтардың аңға шығу дәстүрі бойынша сұңқарлар eкi жылдан кейін
бостандыққа жіберіліп тұрған. Өйткені соңғы 10 жылда сұңқарды браконьерлік жолмен
аулап, шетелге сататындар көбейіп кетті.


Араб Әмірлігінде сұңқар мен
ителгіні әлемдік деңгейде қорғау жөніндегі
бағдарламаға мемлекет жан
-
жақты қолдау жасап тұрады. Құстарды бостандыққа
жіберуге осы экологиялық жобаның жетекшісі, жоғары мәртебелі шейх Мухаммед
Ахмет Аль Баварди Шығыс Қазақстанға арнайы келіпті. Ол Күршім жә
не Қатонқарағай
өңірінің таулы, өзенді жерлеріне ұшырылған сұңқарды жеке бақылап, әрқайсысын
суретке түсіріп отырды. Акцияны ұйымдастырушылар, ең бастысы, еркіндікке
жіберілген құстар қайтадан браконьерлердің қолына түспесе дейді.


-

Біз бұл жобаны Қаза
қстанда жүзеге асырудың тиімді екендігіне көз жеткіздік. Бұл
өңірдің табиғаты сұңқар және ителгі сияқты құстарға өте қолайлы. Олардың жабайы
ортаға бейімделіп, өз қорегін табуына барлық жағдай бар. Ең бастысы, құстар табиғат
жауларының қолына түспесе болға
ны,
-

дейді экологиялық жобаның жетекшісіжоғары
мәртебелі шейх Мухаммед Ахмет Аль
-
Баварди.


Жалпы Араб елдері бұл жобаны халықаралық деңгейде жүзеге асыруға қыруар қаржы
жқмсап келеді. Мәселен, мына сұңқарлар осыған дейін Дубайдағы арнайы құстардың
емха
насында сауығып шыққан. Арабтар оның әрқайсысына құны 2 мың доллар тұратын
электрондық қондырғылар тақты. Салмағы бар
-
жоғы 9 грамдық күннен қуат алатын
спутниктік жабдық арқылы сұңқарларды болашақта да бақылауға болады. Дәстүр
бойынша әрбір сұңқардан кейін

оның соңынан көгершін ұшырылады. Бұл әдіс
жыртқыш құстың аңшылық машығын есіне түсіруі үшін қажет .


13. Дубайдағы экологиялық а
генттік жобасының басты мақсаты

A) Саятшылық өнерді жандандыру

B) Қаражат табу үшін өсіру

C) Сұңқар түрлерін жинау

D) Сұңқарлар
дың санын қалпына келтіру

E) Сән
-
салтанат , серілік құру


14.

Мәтіннің реттілігін көрсетіңіз

1.Қаржылық көмек

2.Мемлекеттік қолдау

3.Жоба жетекшісінің көзқарасы

4.Еркіндікке босату

5.Экологиялық жоба

A) 5.3.1.2.4.

B) 1.4.5.2.3.

C) 3.1.5.4.2.

D) 5.4.2.3.1.

E) 2.4.1.3.5.


Апробация

101
-
нұсқа

15. Мәтін мазмұны
на сәйкес ақпаратты көрсетіңіз.

A) Аңшылықпен тек қазақ халқы айналысады

B) Құсбегілікпен арабтар сәндік үшін айналысты

C) Бұл жер табиғаты құс өсіруге қолайсыз

D) Құстардың арнайы емделу орталықтары бар

E) Біріккен Араб
Әмірлігінде табиғат ресурстары тапшы


16. Мәтінде кейіпкер көзқа
расы қай азатжолда бейнеленген?

A)5

B)4

C)3

D)1

E)2


17. Неліктен Араб елдері бұл жобаны халықаралық деңгейде жүзеге асыр
уға қыруар
қаржы жұмсап келеді?

A)Құстардың жасыл алқапқа тигізер пайда
сы үшін

B)Құстардың ортаға бейімделуі үшін

C)Елінің мәртебесін көтеру үшін

D)Құстардың бостандықта таралуы үшін

E)Құстарды табиғи жолмен тамақтандыру үшін


18.

Мәтін не туралы?

A)Аңшылық

B)Құстардың уақытша бостандығы

C)Ителгілердің өмірі

D)Сұңқарлар өмір
і

E)Құстарды қорғау


19. Неліктен сұңқарды ұшырғаннан ке
йін соңынан көгершінді ұшырған?

A)Құстардың серіктесіп ұшуы үшін

B)Машығын еске түсіру үшін

C)Оларды жарыстыру үшін

D)Көгершінмен салыстыру үшін

E)Көгершінді босату үшін


20. Мәтіннің бірінші аза
тжолы

қандай мақсатта берілген?

A)Құстарды еркіндікке жіберу туралы мәлімет беру

B)Құсбегілік қазақтың ұлттық өнері екендігін жеткізу

C)Араб Әмірлігімен жасалған экономикалық келісімшартты жариялау

D)Экологиялық бағдарламаның жүзеге асырылуы туралы мәлімет беру

E)Ақсүйектердің саятшылық өнерін дәріптеу


ОҚУ САУАТТЫЛЫҒЫНАН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Апробация

101
-
нұсқа

АҒЫЛШЫН ТІЛІ


Нұсқ
а
у: Сізге берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таң
дауга арна
латын
тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындагы сәйкес , дөң
гел
екшені толық
бояу арқылы белгілеу қажет.


1. Фразалық етістікті табыңыз:

A) have to

B) come on

C) go to

D) listen to

E) used to


2. Дұрыс жауап
ты таңданыз: Do you like cakes?

A) Of course, I do

B) Is so

C) It’s OK

D) All right

E) Nothing


3. Сөйлемді
толықтырыңыз.

Pass
engers lean out of the windows,

A) could not to

B) have not

C) must not

D) doesn’t have to

E) ought not


4
. Қажетті приставканы таңданыз:

My fiiend
is very clever, but ...patient.

A) un

B) in

C) dis

D) ir

E) im


5. Сан
есімнің дұрыс нұсқа
сьн табыңыз:

November, 19,2000

A) Novembe

B) Nove

C) November th

D) November


E) the nineteenth November, twenty hundred


Апробация

101
-
нұсқа

6. С
алыстырмалы шырайдағы сын есім:

A)bad

B) better

C) baddest

D)good

E) difficulter


7. The general question:

A) Where does your sister live?

B) Ha
s Aziz got a new or an old car?

C) Was there a lot of traffic?

D) Does your s
ister live in Astana or Almaty?

E)
Aziz has got a new car, hasn’t he?


8. Choose the correct form:

Ther
e ... a nice lamp on the table.

A) were

B) being

C) was

D) are

E) am


9. Сөйлемнің дұрыс жалгасын та
быңыз:

He will send us

a letter. (Future
-
in
-
the
-
Past)


B) The
ch
ildren are playing in the yard.


D) 1 supposed

E) She thought that children play.


10. Read the text:

An American chef from Connecticut Louis Lassen, made and sold the first hamburgers in
1895. He called

them hamburgers because sailors from Hamburg in Germany gave him the
recipe. Students from YaleUniveisity and businessmen loved them and bought them.
“acceptable” garnishes:
cheese, tomato and mustard. Kenneth Lassen, Louis grandson, still
s
ells hamburgers in Connecticut.

Choose the right answer:

Why did Louis Lassen call his

first hamburgers “hamburgers”?

A) hamburgers are ser
ved between two slices of toast

B) citizens from
H
amburg not gave him the recipe

C) busines
smen loved them and bought them

D)
sells hamburgers in Connecticut

E) made and sold the first hamburgers in Hamburg

Апробация

101
-
нұсқа

11. Берілген
сұрактың дұрыс жауабын табыңыз:

How many crosses a
re there on the flag of the UK?

A) two

B) five

C) four

D) three

E) one


12. Күшейтпелі шырайдагы сын есімнін дұрыс нусқасын
табыңш: She is_person


in class.

A) most intelligent

B) the intelligent

C) intelligent

D) more intelligent

E) the most intelligentHave
you

heard that... went to Vietnam.

A) my friend

B) ours friends

C) they friends

D) mine friend

E) a friend of


14. Paraphrase the sentence:

Let’s ha
ve another tea, it’s too sweet.

A) I w

B) Th

C
) I will not drink that tea

because there is little sugar.

D) The tea is very much

sweet, that’s why I want more.

E) I will drink another tea because I don’t like sugar.


15. Төл
сөзді тепеу сөзге айналдырыцыз:

She said: “I live in a big apartment.”


A)
She te
ll she live in a big apartment.

B) She s
ay she live in a big apartment.

C) She a
sk she lived in a big apartment

D) She said (that
) she lived in a big apartment.

E) She asked she is living in a big apartment.


16. Төл
сөзді төлеу сөзге айналдырьщьп:

They t
old me: “We were really happy.”

A) They tell

me they had been really happy.

B) They told me (that) they had been really happy.
Апробация

101
-
нұсқа

C) They tell
him they had been really happy.

D) They ask

me they has been really happy.

E) They asked me they had be rea
lly happy.


17. Сөйлемді аяқтаңыз:

A
lmaty was the capital until....

A) December 1999

B) December 1998

C) January 2000

D) December 1997

E) January 2001


18. Приставка арқылы ту
ынды сөз жасаңыз. understanding

A)mis
-

B) im
-

C) il
-

D)in
-

E) dis
-


19. Есімдікті

белгілеңіз:


ap
ples look nice. Can I have one?

A) That

B) Then

C)This

D) Those

E) An


20. Еті
стіктің дұрыс нұсқасын таңдаңыз:

If the questions ,,. eas
y enough, everyone .. .the test

A) had been, would have passed

B) are, wou
ld pass

C) were, will pass

D)
were, will have passed

E) will, would passed


Нұс
қау: Сізге бір немесе бірнеше дұ
рыс жауа
бы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған
жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекішені толық

бояу
арқылы белгілеу
қажет.
Бір немесе бірнеше дүрыс ж
ауабы бар тест
тапсырмапарында дұрыс жауаптар саны ушеуден аспайды.


21. Choose the right answer. The
Gerund is used after the words:

A) without

B) after

C) what

D) behind

E)thenАпробация

101
-
нұсқа

F) next to

G) before

H) in front of


22. Ch
oosing of the possessive nouns:

A) the girls’ mother came

B)
the little girl’s ten years old

C) the girl has an ice
-
cream

D
) the girl’s doing her homework

E) the girls ran away

F) the girl’s mother called me

G) the girl is going to play

H) the girl’s toys are old


23. Choose the right wo
rd to the definition “
not able to keep calm, nervous”

A) religious

B) groundless

C) helpless

D) disturbed

E) restless

F) continuous

G) disorder

H) aimless


24. Choose th
e right word to the definition:

“Food having a nice fla
vour and nice for eating”

A)
tasty

B) rainy

C) delicious

D) boring

E) nicest

F) goody

G) cloudy

H) wonderfuler


25. Choose constructions

in the negative singular form:

A) The
re is much juice in the bottle.

B)

Is there any book on the desk?

C) There i
s a television near the window.

D)
Ther
e isn’t any bread on the plate.

E) T
here isn’t a plant in our flat,

F) There is s
ome information in the article.

G) Ar
e there any books on the table?

H) There isn’t any tea in the glass.

Апробация

101
-
нұсқа

26
. Choose the general questions:

A) Do you listen to the
radio?

B) Advertisi
ng changes our style of living.

C) My brother i
s very kind and wise, isn’t he?

D) What a rainy weather!

E) Ev
ery advertisement is a big lie.

F) He

doesn’t share my views on life

G) Are the radio and T
V widely used in today’s world?

H) Do

your parents spend much time with you?


27. The sentences with Gerund:

A) The c
hild was playing with his toys.

B) Rea
ding is my hobby.

C) He is laughing at me.

D) I like travelling.


F) They’ll b
e visiting us tomorrow evening.

G)
They were doing their homework.28.

Spartans

There was a time when the people of Greece were not united but instead there were several
states each of which had its own ruler. Some of the people in the southern p
art of the country
were called Spartans and they were famous for their simple habits and their bravery. The name
briefly and never use more words than were needed. From
that time a short answer as a Lac on
would

give we call a laconic answer.
What were Spart
ans famous for?

A) S
partans were famous for sining.

B)
Spartans were famous for wives.

C) Spart
ans were famous for their sick.

D) Sp
artans were famous for dancing.

E) S
pa
rtans were famous for swimming.

F) Spartans were famous for their simple habits.

G) Spartans

were famous for their bravery.

H) Spartans were famous for their houses.


29. Change the sentence from Repo
rted speech into Direct speech:

We wanted to know

if Clara drove the family car.

A) We asked: “Did

Clara drive the family car ?”.

B) We wanted to know: “Di
d Clara drove the family car ?”

C) We asked: “Did

Clara drove the family car ?”.

D) We wanted to know: “D
id Clara drive the family car?”

E) We asked:
‘Tf

Clara drove the family car ?”.

F) We asked: ‘Does

Clara drive the family car ?”.

G) We wanted to know: “Do
es Clara drive the family car?”

H) We wanted to know: “Why did Clara drove the family car?”
Апробация

101
-
нұсқа

30. Choose the positive pronouns:

A) somebody

B)
anywhere

C) no

D) someone

E) noth
ing

F) however

G)anybody
АҒЫЛШЫН ТІЛІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Апробация

101
-
нұсқа

ТАРИХ


Нұсқ
а
у: Сізге берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таң
дауга арна
латын
тапсырмалар беріледі.
Таңдаған жауапты жауап парағындагы сәйкес , дөң
гел
екшені толық
бояу арқылы белгілеу қажет.

-
1
-
10 тест тапсырмалары Қазақстан тарихы пәнінен;

-

11
-
20 т
ест тап
сырмалары дүние жүзі тарихы пәнін
ен.


1. Қазақстанда ежелгі адамдардың құралдары алғаш табылды:

A) Торғай даласынан

B) Жамбыл облысынан

C) Сыр бойынан

D) Ақмола облысынан

E) Қарағанды облысынан


2. А .Македонскийдің сақтарғ
а жорығы туралы жазған тарихшы:

A) Ксенофонт

B) Арриан

C) Диодор

D) Страбон

E) Помпей Трог


3. Тү
рік қағ
анатында 545 жылы бол
ған оқиға:

A) Мұқан қағанның кезінде жужандар мүлде қайтып бас көтерместей больш женілді

B) Түрік қағанаты батыс
жәнс шығыс болып, екіге бөлінді

C) Солтүсгік
Кавказ бен Қара теңіздің солтүст
ік жағала
уына дейін үстемдік ете бастады

D) Түрік қағ
анатына Қытай

елшіліг
інің келуі

E)

Түрік қағанатының ез ішінде соғ
ыстар басталды


4. XI ғасы
рда өмір сүрген ойшыл
-
ғұламалар

A
) С.Бақырғани, Шах Махмуд Шорас

B) Қ.Жалайыри, М.Х.Дулати

C) Әл
-
Фараби, Әл
-
Бируни

D) М.Қашғари, Ж.Баласағұни

E) Әбіл
ғазы, Қорқыт


5. Керей мен
Жәнібек сұлтандарды құшақ жая карсы алған Моғолстан ханы

A) Тоғылык Темір

B) Саид

C) Есен
-
бүға

D) Уәйіс

E) МұхамедАпробация

101
-
нұсқа

6. Үшір салығының мағынасы:

A
) жер көлеміне байланысты егіншілерден алынатын салық

B) еңбек құралын пайдаланғаны үшін алынатын салық

C)

мұ
қтаж ада
мдар үшін мешіт жинайтын салық

D) еңбе
кке жарамды адамдар табысынан ал
ынатын салық

Е
) балықшылардан алынатын салық


7. Қоянды (Тал
ды
-
Коянды) жәрменкесі ашылды:

A) 1851 жылы

B) 1848 жылы

C) 1850 жылы

D) 1847 жылы

E)1846жылы


8.1993 жылдың

соңына қарай Қазақстанд
а ресми тіркелген саяси партия:

A) «Невада
-
Семей»

B) «Нағыз Ақжол»

C) «Қазақстан Халық Конгресі»

D)
«Қазакстан халык бірлігі одагы»

E) «Азат»


9, «Батыс Сібір генерал
-
гу
бернаторы барлық сол іс
-

әрекеттердің жемісті нәтижесін
хабарлай отырып, Ресейдің Ұлы Жүз руларына ықпалы одан сайын нығайта түсу үшін
олардың басты
-
басты рубасылары
-

сұ
лтандар Сүй
і
к Абылайхановқа, Ғалиға, Кәкімге
және Рүстемге оларды басш
ылық етіп бекітіп оларға соңғ
ыларымен бірде
й жалақы
тағайындауды пайдалы
, тіпті қажетгі шара деп санайтындығын білдірді. ... алдағы
уақыттта Жетісу өлкесінде аяқгы н
ық б
асып тұрамыз деген сеніммен ол Ұ
лы жүзді
қысымшылықтан қорғ
ау және оған саяси бақылау орнату үшін бір сенімді шггаб
-

офицерді при
став ретінде бекітіп, оған сыр
тқы істер министрлігімен келісіп
, тиісті

жалақы тағайындап, оның міндетт
ер
і мен кұқықгарын белгілеуді үсынады ... .негізгі
мә
селе

Ұлы жүзге байл
анысты, біздің басты мақсатымыз бірнеше бодан тауып алу
немесе одан белгілі бір сомада

ақшалай пайда табу емес б
үкіл Ұлы жүзді Ресейдің
ыкпалына бағындырып, сол арқылы Бат
ы
с Қытаймен, әсіресе Қашқармен жә
не Орта
Азияның бір бөлігімен сауда
жасасу үшін, қауіпсіз керуен жолдарьн

жүргізу үшін
тыныштық орнату болып

саналады» 17 сәуір 1847 ж. Мәтін
де
сипатталған қүжаттың

үзіндісі кай Ресей императорына арналып жазылган?

A) П Николай

B) Ш Александр

C) II Александр

D) I Александр

E) 1 НиколайАпробация

101
-
нұсқа

10. «ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев «Семе
й ядролык сынақ полигонын жабу т
уралы»
Жарлықка қол қойды. Полигон Семей облысында 1949

жылы 29 тамызда ашылған
болатьн. 42 жыл ішінде мұнда мың
даған адамдард
ардың өмірі мен денсаулығына зия
н
әкелген 500
-
ге жуық ядролык жарлыс жасалған
-
ды. КСРО әскери
-
өнеркәсіптік кешені
1991жылы желтоқсан айында полигонда қуаты 20 ки
лотонна, үзілісі 30
-
40 с
ек
унд
болатын екі жерасты жарлысты

жасауды ойластырғанына қарама
стан, Жарлық
қабалданған
-
ды. «Қырғи қабақ салқыны» аяқталған соң, полиг
онның қаже
ті болмады,
ал жергілікті тұрғын
дар мен сол аумактың экология
льгқ күйіне келген зардап ешқаңдай
күдік тудырмады
. Полигонньң

40 жы
лдық толық қуатындағы қызметі нә
тижесін
де
іргелес аумақтарды мекендеуш
ілерд
ің жартысы иммундық жетіспеушілік
пен зардап
шегеді, ал радиац
иялық факторлар жәбірленушілердің генехикалық тегіне еніп,
қалпына келмес зиян
әкелген.


Семей ядролық

сынақ полигоны негізінде одактық
-
респ
убликалык ғылыми
-
зерггеу
орталығы қүрылды, ал аумакта (ядролық сынақтардан, Семейден баска, Қарағанды,
Павлодар, облыстары да зард
ап шекті) калпьша келгіру және ә
леуметгік жандандыру
жөнің
дегі жұмыстар басталды. Істің
мәні бойынша, полигоннын жабылуы әскери
-
өнеркәсіпт
ік кеш
еннің

с
ол аумақта бақылаусыз шаруашылық жүргізуін тоқтатты, Ал
бұл ел алдында тұрғ
ан э
кологиялық проблемаларды өздігінше шеше алатън егеменді
мемлекетті құру жағдайында мүмкін ед
і.» Семей полигонының
ж
абылуы туралы
кұжатка кол қойылған уакытты анықтаңыз:

A
) 1991 ж. 29 тамыз

B) 1988 ж. 15 шілде

C) 1990 ж. 5 ақпан

D) 1992 ж. 2 қазаи

E) 1989 ж. 10 маусым


11. Он сегіз кітапт
ан тұратын ежелгі үнді дастаны:

A)«Рамаяна»

B) «Синухет әңгімесі»

C) «Астық
тасушыныы эні»

D) «Ману заңдары»

E) «Махабхарата»


12. Ұлы кінәз Ярослав Мудрый

A) мектепгер ашты

B) кеме жасатты

C) Польшаны бағындырды

D) Византияны талқандады

E) Кириллицаны ең
гізді


13. Үнді ғалымы Арабхата

A) а
лгебра ғылымының негізін қалады

B) алғаш
телескопты қолданды

C)
микробиологияньщ негізін қалады
Апробация

101
-
нұсқа

D) ж
ұлдыздардың орналасуын анықтады

E) атомдар ту
ралы жаңалык ашты


14.1839 ж. Түркия тарихында басталған жаңа реформалық кезеңнін аты

A) «жаңа османизм»

B) «жаңа өрлеу»

C) «жаңа бағыт»

D)
«танзимат»

E) «этатизм»


15. И.Кеплердің физикаға енгізген жаңа термині

A)«инерция»

B) «диффузия»

C) «эмпиризм»

D) «кибернетика»

E) «механика»


16.2008 ж. Косовоның тәуелсізді
гін

колдамаған мемлекеттердің бірі

A) Перу

B) Ресей

C)Иран

D) Ирах

E)Түркия


17.
Версаль келісімі бойынш
а Германия төлеуге тиісті болган төлемнің көп бөлі
гін
алуға тиіс болған мемлекет:

A)Қьггай

B) Ұлыбритания

C) АҚШ

D) Ресей

E) Франция18. «Қазіргі кезеңдегі халықаралық жағдайдың аса қауіптілі
гі менің Конгресстін
біріккен мә
жі
лісінде сөз сөйлеуімді қажет етті. Әңгіме АҚШ
-
тың

сыртқы саяса
ты мен
ұлттық қауіпсіздігі туралы болмақшы. Бүгін мен сіздердің қарап шешулеріңізге
қалып
тасқан жағдайдың Грекия мен Т
үркияға байланысты мәселелерді ұсынбақшымын.
Құрама Штаттарға Грекия үкіметі
нің және_көмек көрсетуді сұраған өтініші келіп тусті
және_көмек
көрсетуді
ң кейбір түрлері Грекияға бұрын көрсетілген болатын бірақ бәрі
жеткіліксіз... Біз бұ
л

қиын жағдайда БҰҰ

тар
а
пьшан көмек көрсету мәселесін
қарастырдық.
Бірақ жағдай шұғыл шараларды
қолдануды кажет етеді, Ал БҰҰ мен
оның ұйымдары Грекияға қ
ажет
гі көмекті көрсете алатын жағдай
да емес...Егер біз осы
сағаттарда
Грекия мея Түркияға көмекке кел
ме
сек оның салд
ары шығыс
та да, батыста
да қандай болатын
дығын анық болжау қиын. Жоғары да айтылға
ндарды ескере отырып
мен Ко
нгрестен 1948 жылдын 30 маусымын
а дейін Грекия мен Түркияға 400 000 000
доллар мөлшерінде көмек керсетуге өкілдік беруді өті
немін. Қар
ажат көмегімен басқ
а


Апробация

101
-
нұсқа

мен Конгрестен Грекия мен Туркияға Американың азаматтық және әскери адам
дарын
жіберуге рұхсат сүраймын».


Мә
тінде сипатталған доктрина бойынша Грек
ия мен Түркияға берілуге тиіс көмекті
аныктаныз:

A) рухани және әкімшілік

B) әкімш
ілік және азамаггық

C) мәдени және рухани

D) қаражат жән
е экономикалық

Е) мәдени жэне сауда сатты
қ


19. Хорват мемлекетт
ік соборы қ
азіргі кезде соғысушы мемлекеттердің барлығы
мойындаған ұлтгардың өзін
-
өзі басқаруға толық құқылығы н
егізінде осы шешімді
қабылдады:

1.Хорватия, Словения, Далмация, жері және Венгр корольдігі мен Австр
ия
империясының арасын
дағы бұрын
ғы мемлекетг
ік құқықгық қатынастар үзіледі.

2.Далм
ация, Хорватия, Словения Рискден бірге Венгрия мен Австрияға қатыссыз толық
тәуелсіз мемлекет деп жариялана
ды және қазіргі халықгық принцип
герге байла
н
ысты
словакгардың, хорвапар мен сербтердің бі
рлігі ыегізінде с
ловен, хорват және серб
халқы тұратын ешқандай аймақтық және мемлекеттік шекараларға қарамастан, осы
халықтар тұратын барлық этнографиялық аумақ
ты

қамтыған словактардың,
хроватт
ардың және се
рбтердің тәуелсіз біртұгас халық
тық мемлекетіне б
ірігеді.


Мәтін
дегі сипатта
лған құжаттың атауын анықтаңыз:

A) Версаль келісімі

B) Хорват соборыньщ қаулысы

C) Вашингтон келісімі

D) Серб соборының қаулыеы

E) Питгсбург келі
сімі


20. «К. Э. Циолковский
-

ұлы қиялшыл және галым, реактивтік қозғ
алтқыш
теориясын
ойлап тапты және ғарышқа ұшу мүмкіндігі
нің негізін қалады. Ол кеңес ғылымын
тамаша табыстарға жеткізді, соның арқасында Кеңес Одағының алғашқы ғарышқа
ұшулары жүзеге асырылды.

...Егер планетааралық кеме секундына 8

шақырымнан кем емес жылдамдықп
ен
қозғалатын болса, ол атмосфераиың шетіне шығады да, Ай сияқты Жер
дің серігіне
айналады, себебі мұ
ндай жылдамдық кезінде ортадан тепкіш кү
ш жердің тарту күшіне
теңеледі.

Ол өзінің тө
л формуласын
, ол арқылы кеме
-
зымыран қозғалатын теорияны жасады. Бұл
іск
е асады! Міндетг
і түрде болады! Адамзат бір орында тұрақтап қалмайды, ол әрдайым
алға ұмтылады, сондықтан ерте ме, кеш пе оның формуласы келеді,

Зымыран
, тек қана зымыран адамды жердің тарту шебіне алып шығады».

Мәтінді окып, ғылымньң қай саласы туралы ай
тылғанын анықтаңыз:

A) Химия

B) Физика

C) Биология

D) Астрономия

E) Математика

Апробация

101
-
нұсқа

Нұ
с
қау: Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдағ
ан
жауапты жауап парагындагы берілген
пәнге сәйкес орынга, дөцгелекшені толық

бояу
арқылы белгілеу ңажет.
Бір немесе бірнеше дурыс жауабы бар тест
тапсырмаларында дұрыс жауаптар саны үшеуден аспайды.


-

21
-
25 тест тапсы
рмалары Қазақстан тарихы пәнінен
;


-

26
-
30 тест т
апсырмалары дүние жүзі тарихы пә
нінен.


21. Берелдегі № 11 обадан
табылған затгарға
тән белгіні (
-
лерді) анықтаңыз:

A) бірі
нші «алтын киімді адам» табылды

B)

он үшжебе сол қалпында табылды

C) он үш

жирен жылқы бұзылмай сақталған

D) екі ер

адам қатар жерленген

E) ер және әйел адам жерленген

F)

еменнен жасалған табыт табылды

G) екі
нші «алтын киімді адам» табылды

H) балкарағайдан жасалғ
ан табыт бар


22.
Қарахан мемлекетінде билік и
елері қатарына кіретін хан ұрпағы(
-
тары):

A) бұйрықтар

B) атабектер

C) наибтар

D) бектер

E) Ілік хандар

Ғ) сарбаздар

G) шадтар

H) тегіндер


23.1867
-
186
8 жж. реформалар бойышпа Қазақстанда пайда болған облыс(
-
тар):

A) Семей

B)Торғай

C) Алматы

D) Көкпекті

E) Ақмола

F) Ырғыз

G)Kaпал

H) Аягөз


24. XIX ғ.
-
ХХ г. басындағы
қазақ поэзиясының өкілі(
-
дері):

A) Тәтгімбет Қазанғапұл
ы

B) Сүйінбай Аронұлы

C) Шөже Қаржаубайұ
лы27

D) Шернияз Жарылғасұ
лы

Б) Ыкылас Дүкенұлы

Апробация

101
-
нұсқа

F) Қазанғап Тілепбергенұлы

G) Дәулеткерей Шығайұлы

H) Тұрмағам
бет Ізтілеуов


25.
Жас тұ
лпар» ұйымы құрылуы жэне «Аз

и Я» кітабының жарық көруі септігін
тигізді:

A)
Дем
ократиялык үдерістің жандануына

B) Ж
еке басқа табынушылықтъң кушеюіне

C) Қазакстан
да саяси қозғалыстың жандануына

D) Ұлттық сананың өсуіне

E) Анти
коммунистік насихаттын жандануын
а

Ғ) Қазақ кеңестік әдебиетінің қалыптасуына

G) Ұлттық революциялық сананы
ң қалыптасуына

H) Қаза
қстанда комсомол жастар одағының

дамуына


26. Б.з.б. 605 жылы Асси
рияға қауіп төндірген ел(
-
дер):

A) мидиялыктар

B) сақтар

C) шумерлер

D) вавил
ондықгар

E) егип
еттікгер


Ғ) римдіктер

G) кушандықгар

H) бактриялықтар


27. «Игорь жорығы т
уралы жыр» шығар
масында сөз болған тайпа(
-
лар):

A) жалайырлар

B) қарақ
ытайлар

C) қарлұқтар

D) оғыздар

E) қыпшақгар

F) наймандар

G) керейіттер

H) түргештер


28. XIX г. басынд
а герман мемлекеттері арасында ұлы державалар қатарына қосылды:

A) Вюртемберг

B)
Баден

C) Бавария

D) Пруссия

E) Саксония

F) Ангальт

G) Вальдек

H) Тюрингии

Апробация

101
-
нұсқа

29. 2008 ж.
Косовоның тәуелсіздігін қолдамаған мемлекет(
-
тер):

A) Германия

B) Түркия

C) Үндістан

D) Ресей

E) Монғолия

F) Перу

G) Ирак

H) Иран


30.1920 жылы Франция өз п
рот
ектораттығын орнатқан ел(
-
дер):

A) Эфиопия

B) Ливан

C) Пәкістан

D) Палестина

E) Сирия

Ғ) Египет

G) Ирак

H)ТүркияТАРИХТАН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫАпробация

101
-
нұсқа

ХИМИЯ


Нұсқ
а
у: Сізге берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таң
дауга арна
латын
тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындагы сәйкес , дөң
гел
екшені толық
бояу арқылы белгілеу қажет.


1. Ион алмасу реакци
ясына сәйкес келетін әрекеттесу

A)
барий оксиді мен күкірт қышқылы

B) барий

оксиді және күкірт (VI) оксиді

C) бар
итй
хлориді және күкірт қышқылы

D) барий оксиді мен тұз қышқ
ылы

E) барий мен күкірт қышқыл
ы


2
.
1s
2
2s
2

6
3s
2
Зр
6

элек
т
рондық формулаға сә
йкес бөлшек

A)

M
g
2+

B)

F

C)

С1


D)

Al
3+

E)

Са
2+


3. Айырылу реакциясы

A)

4HNO
2

=
4NО
2
+2H
2
CH
-
О
2

B)

Fe+ CuSO
4

= FeSO
4
+Cu

C)

H
2
+

CuO
-

H
2
О+Cu

D)

CH
4
+
HONO
2

-
CH
3
-
NO
2
+ H
2
О

E)

CaCО
3
+CО
2
+H
2
О

=

Ca(HСО
3
)


4. Аллотр
опиялық түр өзгерісі тән заттар

A) фтор, иод, сутек, күкірт

B) фосфор, сутек, хлор, күкірт

C) фосфор, оттек, күкірт

D) оттек, күкірт, азот, фосфор

E) бром
, иод, оттек, сутек


5.
H
2
S0
4

+
BaCl
2

-

BaSO
4

+
HCІ

реакциясы теңдеуі
н
дегі барлық коэффициен
ттердің
қосындысы

A)7

B)6

C)4

D)5

E)
9


6.Сілтілік
-

жер металл

A)Sn

B)Na

C)CuАпробация

101
-
нұсқа

D)Ca

E) B


7. Тривиальды атаумен изопропилбензол

A) стирол

B) толуол

C) ксилол

D) кумол

E) бензил


8. Аминбутан кышқылымен
әрекеттесетін зат

A) тұз қышқылы

B) кремний оксиді

C) натрий сульфаты

D) бутадиен
-
1,3

E) пропен9.1 кг тас көмі
рдің менш
ік
і жану жылуы 30 кДж/кг
болса, 0,025 кг тас көмір жанғанда
бөлінетін жылу мөлшері (кДж/кг)

A) 7,5

B)1,2

C) 0,3

D) 0,75

E) 0,6


1
0.
Сульфат ионын анықтайтын зат

A)AgCI

B) NaOH

C) Са
СО
3

D) С
u
СІ
2

E) Ва
СІ
2


11. Температураны арттырған
да тепе
-
теңдік оңға қарай ығысатын теңдеу

A)

HCІ
+
NaOH
=
NaCl+

2
О
+
Q

B)

СаО + СО 2
-


СаСО
3

+
Q

C)

N
2

+
О
2

-
2NO
-
Q

D)


2


2

-

2H
z
O + Q

E)

N
2
+3H
2
-
2NH
3

+ Q


12.
Берілген оксидтерден: СО
2
,

3
, CO,
Р
2
О
5
,
SiО
2

қалыпт
ы

жағдайда сумен
әрекеттесетін затт
ар саны

A)1

B)4

C)2

D)5

E)3


Апробация

101
-
нұсқа

13. Үшіншілік спирттің құр
ылысы

A)
СН3


СН2


ОН

B)

ОН


I

СН
3

-

С
-

СН
3


І


СН
3

C)


СН
3
-
СН
-
СН
-
СН
2

I

I

IOH

OH OH

D)

CH
2
-
CH
-
CH
3

І І ІOH

OH

OH


E)

14. Молекуласындағы же
ті сигма байланыс болатын алкан

A
) метан

B
)пентан

C
) бутан

D
)пропан

E
)этан


15.285 г магннй хлоридін алу ү
шін қажет хлордың (қ.ж.) көлемі

A
) 67,2 л

B
) 11,2 л

C
) 44,8 л

D
) 22,4 л

E
) 33,6 л


16. Күкірт кышқылының 30 г 15 %
-
дық ерітіндісін бейтараптау үшін жұмсалатын
натрий гидроксидінің массасы (г)

A
) 3,62

B
) 3,67

C
) 4,52

D
)5
,2
5

Е) 6,82


17. Сия және берлин көгілдірін жасауда қолданылатын к
ристаллогидраттың кұрамын
темір 20,14%, күкірт 11,51%, оттек 63,31% кұрайды.
Кристаллогидраты
ң формуласы

A)

FeSО
42H
2
О

B)

FeSО
45H
2
О

C)

FeSО
4


6H
2
О


Апробация

101
-
нұсқа

D)

FeSО
43H
2
О

E)

FeSО
4


7H
2
О


18. Өнім шығымы теориялық мүмкіндіктің 75% құрайтын болса, тұз

қышқылының артық мөлшері 5,4 г алюминиймен әрекеттескенде бөлінетін сутек
көлемі

A) 3,08 л

B) 6,42 л

C) 4,78 л

D) 2,03 л

E) 5,04 л


19. 12 г көмір жанғанда 402,24 кДж жылу бөлінсе, 24 г жанғанда түзілетін жылу мөлшері

A) 504,24 кДж

B) 804,48 кДж

C) 402,24
кДж

D) 201,12 кДж

E) 902,48 қДж


20.4
г

C
uSO
4

бар ерітіндіге темір ұнтағын салған
да бөлінген мыстың массасы

A) 1,3 г

B) 1,4 г

C) 1,8 г

D) 1,6 г

E)1,7г


Нұсқау: Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған

жауапты жауап парагындагы берілген пәнге сәйкес орынга, дөцгелекшені толық

бояу арқылы белгілеу ңажет.Бір немесе бірнеше дурыс жауабы бар тест

тапсырмаларында дұрыс жауаптар саны үшеуден аспайды.

21. Металдық байланысы бар зат(тар)

A) алмаз

B) алюминий

С
) мыс хлориді

D) фудлерен

E) графит

Ғ) калий

G) мыс

H) карборунд


22
. Оттектің физикалық қасиеттері

A)сұйық

B) ауадан ауыр

C) ащы

D) тұншықтырғыш

E) түссіз

F) көгілдір

G) газ

H) өткір иісті

Апробация

101
-
нұсқа

23. Темірдің қүймасы

A) мельхиор

B)нихром

C)дюралюмин

D) шойын

E) жез

Ғ) латунь

G)болат

H) қола


24.

Арендердің маңызды өкіл(дер)і

A) гексанол

B) этанол

C) фенол

D) гептанол

E)

ксилол

Ғ) стирол

G) толуол

H) бутанол


25.
Полимер қасиеттері

A) температураға әсер етпейді

B) температураға әртүрлі әсері бар

C) қолдануға
ауыр тиімсіз

D) жылуды нашар өткізеді

E) колдануға жеңіл, әсем

F) жылуөткізгіштігі жоғары

G) еріткіштерде жақсы ериді

H) барлығы дерлік қатты


26. 1
s
2
2s
2
2p
6
3s
2
3p
4

және 1
s
2
2s
2
2p
2

конфиг
урациялы

элементтердің жоғарғы оксидінің

формулалары

A)Э
2
О
3

B)ЭО
2

C)Э
2
O
7

D)ЭО

E)Э
2
O
5

Ғ)ЭO
5


G

2
O


Н)ЭО
3


27. Галогендер түзіледі

A) HC1 м
е
н AgNO

B)Н
2
О

мен

Ғ
2

C) КВ
r
(ертінді) жә
не С1
2

D) NaCl мен H
2

4

E) сулы ертіңдісін эл
ектролиздеу СаС1
2Апробация

101
-
нұсқа

Ғ)КМ

4

G) бертолле

тұзын қыздырғанда

H) HCІ

+ Ғе


28. Май қыш
қылының класаралық
изомер(лер)і

A) этилвалериат

B) пропилформиат

C) метилацетат

D) метилформиат

E) этилформиат

Ғ) этилбутират

G) этилпропионат

H) этилац
етат


29. Көлемі 11,2 (қ.ж) және 1,5 моль ацетил
еннен
алуға болатын бензолдың массасы

A) 25 г

B) 13 г

C) 25 г

D) 39 г

E)

34 г

F) 36 г

G)45 г

H) 65 г


30. Көлемі 6,72 л (қ
.
ж) хлорды бөлме температурасвн
да 400

мл 7,38% натрий гидроксиді
ерітін
дісі (р =1,08 г/мл) аркылы жібер
генде, түзілген ас торы мөлшері:

A) 0,7 моль

B) 0,3 моль

C) 0,5 моль

D) 0,8 ноль

E) 0,1 моль

F) 0,4
моль

G) 0,6 моль

H) 0,2 моль


ХИМИЯДАН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ

Апробация

101
-
нұсқа

БИОЛОГИЯ


Нұсқ
а
у: Сізге берілген бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таң
дауга арна
латын
тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындагы сәйкес , дөң
гел
екшені толық
бояу арқылы
белгілеу қажет.


1. Ұсақ ағзаларды зерттеген галым

A) Р. Гук

B) Т. Шванн

C) А. Левенгук

D) К. Бэр

E) М. Шлейден


2. Шымтезек мүгінің маңызы

A) қалқанша бездің жұмысын жақсартады

B) дәрумендер алынады

C) дәрі
-

дәрмек алынады

D) көкөніс есебінде тамаққа
пайдаланады

E) отын ретінде пайдалынады


3.Ауру туғызатын бактериялар

A) оба, сіреспе

B) баспа, тұмау

C) тұмау, шешек

D) тұмау, қызылша

E) ИТИС, ұ
шық


4. Гидра бір затқа бекиді

A) Безді жасушаларымен

B) Аралык жасушаларымен

C) Атпа жасушаларымен

D)
Қармалауыштарымен

E) Табаным
ен


5. Балықтарға тән белгі

A) жылықанды

B) сіріқабығы болады

C) омыртқалы жануар

D) мүйізді сауыты бар

E) ұ
рықтануы


жыныссыз


6. Жануарларды жүйелік топқ
а жікгеу кез
інде түрді негізге алған ғалым:

A) М.Қашғари

B)
П.И.Мариковски
й

C) П.С.Паллас

D) К.Линней

E) Ж.Б. Ламарк


Апробация

101
-
нұсқа

7. Адам организмнің

ішкі ор
тасы

A) асқазан сөлі


B) ұ
лпа сұйықтығы

C) зәр

D) бауыр еті

E) бауыр


8. Гормоннын қызметі

A) ағзаға пішін береді

B) тірек
-
қимыл

C) газ алмасу

D) қозу өткізгіштік

E) гуморальдық ретгелу


9. Ағзаның құ
рылыс
ы күрделенетін эволюциялық бағы
т

A) аплогенез

B) арогенез

C) дегенерация

D) катагенез

E) идиоадаптация


10
. Биологиялық регрестің белгісі

A) түрдің жана ортаға бейімделуі

B) таралу аймағының кеңеюі

C) жаңа
түрлердін пайда болуы

D) түрлердің азаюы

E) даралар санының артуы


11. Қ
ыналарды зертт
ейтін ғылым

А)лихенология

B) микология

C) орнитология

D) миқробиология

E) зоологи
я


12. Лямблияның қозғалу мүшесі

A) құйрықтары

B)

талшықтары

C) жалғанаяқтары

D) кірпікш
елері

E) аяқт
ар
ы


13. Өте жыл
дам реактивті қозғалатын жәндік

A) жалаңаш шырыш

B) кальмар

C) қошқармүйіз

D) мидия

E) жүзім

ұлуы

Апробация

101
-
нұсқа

14. Жүрек жұмысын баяулатады:

A) азот

B)фосфор

C) калий

D) кальций

E) магний


15. РР витамині жеті
спегендіктен пайда болатын
ауру

A) Кретинизм

B) Рахит

C) Бери
-
бери

D) Пеллагра

E) Құрқұ
лақ


16. Тіршіліктің сырларын білу ү
шін
эксперимент жасап зерттеуді ұсынды

A) Р.Гук

B) Л.Пастер

C) Ф.Реди

D) Ж.Б.Ламарк

E) Ф.Бэкон


17. Генетикалық ииженерия әдісін жі
бек құртын өсіруде
пайдаланған

A) Ә. Есенжолов

B) П. Берг

C) Е. Сирс

D) В. Струнников

E) X. Корана


1
8. Көмей құрылысының ерекшелігі

A) Іші қуыс, калың бұлшық ет

B) күмбез тәрізді бұлшық ет

C) жартылай сақиналы шеміршек

D) іші қуыс, шеміршекті мүше

E) серпі
мді, кезекті мүше


19. Адамдарда сирк
к

кездесетін қан ұйымайтын ауру

A) Гемофилия

B) Кретинизм

C) Гипертония

D) Микседема

E)Даун


20. Хромосома бө
лігіні
ң 180°
-
қа бұрылуы

A) дефишенсия

B) транслокация

C) делеция

D)дупликация

E) инверсия

Апробация

101
-
нұсқа

Нұсқау: Сізге бір немесе бірнеше
дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған

жауапты жауап парагындагы берілген пәнге сәйкес орынга, дөцгелекшені толық

бояу арқылы белгілеу ңажет.Бір немесе бірнеше дурыс жауабы бар тест

тапсырмаларында дұрыс жауаптар саны үшеуден аспайды.


21. Топтас
ып жинақталған спорангийлер тобы

A) Эндосперм

B) Тұқымбүршік

C) Бүржидек

D) Фитонцид

E) Сорус

F) Микориза

G) Вайя

H) Ризоид


22
. Қос гүлсерікгері бар өсімдік:

A)өрік

B) шаған

C) алма

D) тал

E)қымыздық

Ғ) қалақай

G) қызылша

H) ши
е


23. Құйрықсыз
қосмекенділер

A) Жетісулық бақатіс

B) Құрбақа

C) Сақиналы кұртпошым

D) Көлбақа

E) Тоған бақасы

F) Стегоцефал

G) Саламандра

H) Тритон


24. Безгек ауруының қоздырушысы

A) Кірпікшелі кебісше

B) Лямблия

C) Трипаносома

D) Лейшмания

E) Қантұрғын

F) Бодо


G) Дизентерия амебасы

H) Кұртамыш
Апробация

101
-
нұсқа

25. Зәрдің құрамындағы зә
р кышқылы, ка
льций фосфатынын өте нашар еруінен
туындайтын ауру

A) Паротит

B
) Өрлеме

C) Нефрит

D) Уремия

E) Уролитиаз

F) Энурез

G) Цистит

H) Колит


26. Лимфаньщ қызметі

A) Асқорытуға қатысады

B) Ішектің бүрлеріндегі майларды сіңіреді

C) Дене температурасын көтереді

D) Қимыл
-
қозғалысты реттейді

E) Ми
кробтар мен басқа заттарды сүзу

F) Қан қысымын темендетеді

G) Ұлпа сұйықтығын
канайналым жүйесіне қайтарады

H) Канды ұйытады


27. Дәнекер ұлпасының

түрлері

A) Эпителий

B) Лимфа

С) Көпқабатты

D) Бірынғай салалы

E) Миокард

F) Сезімтал

G) Сүйек

H) Шеміршек


28. Мито
хондрияның кұрылысына тән белгі

A) Ішкі мембрана иірімді

B) Сыртқы мембрана тегіс

C) Тилак
оидті мембрана

D) Тилакоидты граналар

E)
Мембранасы түйірштікті

F) Шар тәрізді денешік

G) Көпіршіктер мен түтікше

H) Мембранааралық кеңістік


29.
Төменгі бөлігі суда немесе грунтқа бекініп өсетін су өсімдіктері

A) Атқонақ

B) Алоэ

C) Элодея

D) Агава

E) Беде

Ғ) Інжугүл

Апробация

101
-
нұсқа

G) Балдырлар

H) Саумалдық


30. Табиғ
и

сұрыпталудын түрлері

A) Қозғаушы

B) Эк
о
логиялық

C) Комбинатнвті

D) Тұрақдаңдырушы

E) Генетикалық

F) Сипаттаушы

G) Дизруптивті

H)

Мутациялык


БИОЛОГИЯДАН СЫНАҚ

АЯҚТАЛДЫ

Приложенные файлы

  • pdf 11034229
    Размер файла: 689 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий