План обучения Машиностроительного факультета ЧВ..


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
2
STUDIJNÍ PLÁNY pro akademický rok 2014-2015
Publikace „Studijní plány 2014-2015“ je sou
ástí souboru tzv. Bílých knih. Jsou v ní uvedeny doporu
ené studijní plá-
ny pro jednotlivé ro
níky a semestry následujících akreditovaných studijních program
:
bakalá
ských
Strojírenství
Teoretický základ strojního inenýrství
Výroba a ekonomika ve strojírenství
nazujících magisterských
Strojní inenýrství
Jaderná energetická za
ízení
Inteligentní budovy
Letectví a kosmonautika
Master of Automotive Engineering
Studijní plány poskytují základní informace o za
azených p
edm
tech (název, hodinový rozsah výuky, zp
sob zakon-
ení, kredity atd.). V souboru pak p
edstavují ucelený p
ehled o rozsahu studia daného studijního programu. Dopln
ní informa-
cí je provedeno stru
nými poznámkami.
Publikace je sou
ástí studijní dokumentace Fakulty strojní
VUT v Praze
Uzáv
rka pro tisk: 15. duben 2014
Vydalo:
eská technika – nakladatelství
VUT
3
O B S A H
STUDIJNÍ PROGRAM, STUDIJNÍ PLÁN, P
EDM
T ..................................................................................7
EDM
TY SKUPINY A (ALFA) ....................................................................................................................7
KÓDY P
EDM
..............................................................................................................................................7
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÁD
VUT ...............................................................................................................9
STIPENDIJNÍ
ÁD
VUT ................................................................................................................................11
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁ
SKÉM STUDIU ................................13
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOENÍ ZKOUŠKY V MAGISTERSKÉM STUDIU...............................14
ASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015 ................................................................................15
SCHEDULE OF THE ACADEMIC YEAR 2014/2015....................................................................................17
VEDENÍ
VUT V PRAZE .................................................................................................................................19
AKADEMICKÉ ORGÁNY
VUT V PRAZE .................................................................................................20
FAKULTA STROJNÍ
VUT V PRAZE ...........................................................................................................21
FAKULTA STROJNÍ
VUT V PRAZE - D
KANÁT ...................................................................................23
ÚSTAVY A ODBORY FAKULTY STROJNÍ
VUT V PRAZE....................................................................25
STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULT
STROJNÍ
VUT V PRAZE .......................................................28
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 2341 STROJÍRENSTVÍ
PREZEN
NÍ STUDIUM
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................29
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................31
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................33
4. RO
NÍK OBOR TECHNIKA IVOTNÍHO PROST
EDÍ ......................................................................35
4. RO
NÍK, OBOR ENERGETIKA A PROCESNÍ TECHNIKA .................................................................37
4. RO
NÍK, OBOR INFORMA
NÍ A AUTOMATIZA
NÍ TECHNIKA ...................................................39
4. RO
NÍK, OBOR KONSTRUOVÁNÍ PODPOROVANÉ PO
ÍTA
EM ..................................................41
KOMBINOVANÉ STUDIUM
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................43
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................45
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................47
4. RO
NÍK, OBOR TECHNIKA IVOTNÍHO PROST
EDÍ .....................................................................49
4. RO
NÍK, OBOR ENERGETIKA A PROCESNÍ TECHNIKA ................................................................51
4. RO
NÍK, OBOR INFORMA
NÍ A AUTOMATIZA
NÍ TECHNIKA ...................................................53
4. RO
NÍK, OBOR KONSTRUOVÁNÍ PODPOROVANÉ PO
ÍTA
EM .................................................55
STUDIUM V ANGLI
TIN
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................57
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................59
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................61
4. RO
NÍK .....................................................................................................................................................63
4
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INENÝRSTVÍ
PREZEN
NÍ STUDIUM
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................65
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................67
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................69
KOMBINOVANÉ STUDIUM
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................71
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................73
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................75
STUDIUM V ANGLI
TIN
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................77
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................79
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................81
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
PREZEN
NÍ STUDIUM
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................83
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................85
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................87
KOMBINOVANÉ STUDIUM
1. RO
NÍK .....................................................................................................................................................89
2. RO
NÍK .....................................................................................................................................................91
3. RO
NÍK .....................................................................................................................................................93
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
OBOR 2301T026 TECHNIKA IVOTNÍHO PROST
EDÍ .......................................................................95
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .......................................................................96
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ........................................................................98
OBOR 3907T002 ENERGETIKA ................................................................................................................100
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................101
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................103
OBOR 2301T026 PROCESNÍ TECHNIKA ...............................................................................................105
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................106
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................108
OBOR 2301T047 DOPRAVNÍ, LETADLOVÁ A TRANSPORTNÍ TECHNIKA ..................................110
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................112
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................114
OBOR 3911T035 VÝROBNÍ A MATERIÁLOVÉ INENÝRSTVÍ ........................................................118
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................119
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................121
5
OBOR 2302T039 VÝROBNÍ STROJE A ZA
ÍZENÍ ...............................................................................123
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................124
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................126
OBOR 2305T003
ÍZENÍ A EKONOMIKA PODNIKU ..........................................................................128
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................129
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................131
OBOR 2301T034 P
ÍSTROJOVÁ A
ÍDICÍ TECHNIKA ...................................................................133
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................134
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................134
OBOR 2301T034 P
ÍSTROJOVÁ A
ÍDICÍ TECHNIKA, zam

ení Optomechanika ...........................138
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................138
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................140
OBOR 3902T027 MATEMATICKÉ MODELOVÁNÍ V TECHNICE ....................................................142
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................143
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................145
OBOR 3901T003 APLIKOVANÁ MECHANIKA .....................................................................................147
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................148
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................150
OBOR 3906T001 MECHATRONIKA ........................................................................................................152
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................153
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................155
OBOR 3901T052 BIOMECHANIKA A LÉKA
SKÉ P
ÍSTROJE .......................................................157
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................158
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................160
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3951 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZA
ÍZENÍ...........................................................................................162
OBOR 3907T011 JADERNÁ ENERGETICKÁ ZA
ÍZENÍ......................................................................163
1. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................163
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................164
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY.................................................................................................................165
1 RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................166
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................168
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA.....................................................................................................169
1 RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM ......................................................................170
2. RO
NÍK PREZEN
NÍ A KOMBINOVANÉ STUDIUM .....................................................................173
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
..........................................................................
176
1 RO
NÍK STUDIUM - FS
VUT V PRAZE............................................................................................178
1 RO
NÍK STUDIUM – ENSTA BRETAGNE...........................................................................................179
1 RO
NÍK STUDIUM – TU CHEMNITZ...................................................................................................180
1 RO
NÍK STUDIUM – IT BANDUNG.....................................................................................................181
6
2 RO
NÍK OBOR COMPUTATION AND MODELISATION - ENSTA BRETAGNE............................182
2 RO
NÍK OBOR DESIGN OF VEHICLES - ENSTA BRETAGNE .......................................................183
2 RO
NÍK OBOR VEHICLES DYNAMICS AND CLEAN DRIVELINE CONTROL SYSTEME
HAN NEDERLANS ..................................................................................................................184
2 RO
NÍK OBOR FUEL CELL DRIVES – CHEMNITZ...........................................................................185
2 RO
NÍK OBOR ADVANCED POWERTRAINS – FS
VUT V PRAZE .............................................186
7
STUDIJNÍ PROGRAM, STUDIJNÍ PLÁN, P
EDM
VUT v Praze uskute

uje akreditované studijní programy. Fakulta strojní zajiš
uje pro akademický rok 2014/2015
výuku p
edm
pro studijní programy:
bakalá
ské
B 2341 Strojírenství
B 2342 Teoretický základ strojního inenýrství
B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství
navazující magisterské
N 2301 Strojní inenýrství
N 3946 Inteligentní budovy
N 3951 Jaderná energetická za
ízení
N 3958 Letectví a kosmonautika
N 2307 Master of Automotive Engineering
Sou
ástí studijního programu je studijní plán s doporu
eným
asovým rozvrením, tj. s doporu
ením postupu zápisu
edm
, jeho dodrení zaru
uje ukon
ení studia ve standardní dob
. Studijní plán je tvo
en jednotlivými p
edm
ty. Jejich
úsp
šné absolvování je nutnou podmínkou pro
ádné ukon
ení studijního programu. P
edm
t je charakterizován formou výuky
(prezen
ní, kombinovaná), po
tem výukových hodin v jednom týdnu (u prezen
ní formy studia) nebo v semestru (u kombino-
vané formy studia), zp
sobem zakon
ení (zápo
et, klasifikovaný zápo
et, zkouška) a po
tem kredit
získaných p
i absolvování
edm
tu. Studijní plán vymezuje jednotlivé p
edm
ty nebo jejich skupiny podle volitelnosti na
edm
ty povinné
(P),
ed-
ty povinn
volitelné
(PV) a
edm
ty volitelné
(V).
EDM
TY skupiny Alfa (A)
V bakalá
ském studijním programu B 2341 Strojírenství
si mohou studenti prezen
ní formy studia zvolit v prvních
ech ro
nících u souboru vybraných p
edm
náro
jší formu studia. Nap
íklad povinným obecným teoretickým p
edm
tem
je Matematika I. a k n
mu volitelným p
edm
tem je Matematika I.A. Zkouška z Matematiky I. je na bakalá
ské úrovni a kombi-
nace zkoušek z Matematiky I. a Matematiky I.A je zkouškou na vyšší (magisterské) úrovni. Pokud student b
hem prvních dvou
ro
ník
úsp
šn
absolvuje celý soubor vybraných p
edm
v kombinaci s p
edm
ty Alfa (A), m
e p
estoupit do t
íletého ba-
kalá
ského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inenýrství, ve kterém t
etím ro
níkem dokon
í bakalá
ské
studium.
V bakalá
ském studijním programu B 2342 Teoretický základ strojního inenýrství
je pro studenty absolvování
edm
Alfa (A) povinné.
V bakalá
ském studijním programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství
není absolvování p
edm
Alfa
(A) povinné, p
edm
ty si student zapisuje v p
ípad
, e uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu
B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
P
edm
Alfa (A) je stanoveno celkem
trnáct: Matematika I.A, Matematika II.A, Matematika III.A, Numerická ma-
tematika A, Konstruktivní geometrie A, Fyzika I.A, Fyzika II.A, Mechanika I.A, Mechanika II.A, Mechanika III.A, Prunost a
pevnost I.A, Prunost a pevnost II.A, Mechanika tekutin A, Termomechanika A.
KÓDY P
EDM
Kadý p
edm
t, který je v rámci akreditovaného studijního programu za
azen do výuky, má p
azen unikátní kód
edm
tu. Systém tvorby kódu byl vytvo
en v souvislosti se zavedením studijního informa
ního po
íta
ového programu (ozna-
eného autory jako Komponenta STUDIUM a dodnes b
n
uívanou zkratkou KOS) a poprvé byl pouit pro akademický rok
1995/1996. Základ systému kódování byl p
vodn
navren jako
ist
íselný a z d
vodu omezeného zobrazení se mohl skládat
pouze ze sedmi
íslic:
xxx - prvé t
i jsou totoné s d
ív
jším
íselným ozna
ení organiza
ních jednotek fakulty (kateder);
x -
tvrtá
íslice odlišuje p
edm
ty povinné nebo povinn
volitelné od p
edm
volitelných a sou
asn
udává zp
sob
zakon
ení p
edm
tu:
1 – p
edm
t povinný nebo povinn
volitelný, zakon
ený zkouškou nebo zápo
tem a zkouškou;
2 – p
edm
t povinný nebo povinn
volitelný, zakon
ený klasifikovaným zápo
tem;
3 – p
edm
t povinný nebo povinn
volitelný, zakon
ený zápo
tem;
4 – p
edm
t volitelný, zakon
ený zkouškou nebo zápo
tem a zkouškou;
5 – p
edm
t volitelný, zakon
ený klasifikovaným zápo
tem;
6 – p
edm
t volitelný, zakon
ený zápo
tem;
xxx - zbývající
íslice tvo
í po
adové
íslo v dané skupin
p
edm
od 000 do 999.
8
Postupem doby se m
nila
íselná ozna
ování kateder, katedry se reorganizovaly na ústavy a odbory, ale systém kódo-
vání se osv
il natolik, e nebyl m
n. Ukázalo se však ú
elné odlišit p
edm
ty vyu
ované v
eském jazyce a p
edm
ty stej-
ného obsahu vyu
ované v jazyce anglickém. P
edm
ty vyu
ované v jazyce anglickém mají kód p
edm
tu
eského, pouze první
íslice je nahrazena písmenem E (nap
íklad 2011056 a E011056). Se zavedením p
edm
Alfa (A) bylo op
t nutno modifiko-
vat kód p
edm
tu. V tomto p
ípad
je základní p
edm
t vdy zakon
en zkouškou (na
tvrtém míst
kódu základního p
edm
tu
je proto
íslice 1). Stejným zp
sobem je zakon
en i p
edm
t typu Alfa (A), a proto byla v kódu
tvrtá
íslice nahrazena
u p
edm
Alfa (A) písmenem A (nap
íklad 2011056 a 201A056).
Z následující tabulky je z
ejmé, ze kterých kateder vznikl p
íslušný ústav a jaké je kódové ozna
ení p
edm
, zajiš
o-
vaných ústavem (resp. odbory ústavu).
íslo a název ústavu
Kód
edm
tu
ísla a názvy kateder, z nich ústav vznikl
12101
Ústav technické matematiky
201xxxx 201 – katedra technické matematiky
12102
Ústav fyziky
202xxxx 202 – katedra fyziky
34101
Ústav t
lesné výchovy a sportu
VUT
TVxxxx 203 – katedra t
lesné výchovy
12104
Ústav jazyk
204xxxx 204 – katedra jazyk
211xxxx 211 – katedra prunosti a pevnosti
12105
Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
231xxxx 231 – katedra mechaniky
214xxxx 214 – katedra elektrotechniky
236xxxx 236 – katedra p
esné mechaniky a optiky
12110

Ústav p
ístrojové a
ídicí techniky
237xxxx 237 – katedra automatického
ízení
12112

Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
212xxxx 212 – katedra mechaniky tekutin a termodynamiky
12113
Ústav konstruování a
ástí stroj
213xxxx 213 – katedra
ástí a mechanism
stroj
12115
Ústav energetiky
215xxxx
215 – katedra tepelných a jaderných energetických za
íze-

12116
Ústav techniky prost
edí
216xxxx 216 – katedra techniky prost
edí
12118

Ústav procesní a zpracovatelské techniky
218xxxx
218 – katedra stroj
a za
ízení pro chemický, potraviná
ský a spot
ební pr
mysl
12120

Ústav automobil
, spalovacích motor
a kolejo-
vých vozidel
221xxxx
221 – katedra automobil
, spalovacích motor
a kolejo-
vých vozidel
12122
Ústav letadlové techniky
222xxxx 222 – katedra letadel
12132
Ústav materiálového inenýrství
232xxxx 232 – katedra materiál
12133
Ústav strojírenské technologie
233xxxx 233 – katedra tvá
ení, slévání a sva
ování
12134
Ústav technologie obráb
ní, projektování a met-
rologie
234xxxx 234 – katedra obráb

12135
Ústav výrobních stroj
a za
ízení
235xxxx 235 – katedra výrobních stroj
a za
ízení
12138

Ústav
ízení a ekonomiky podniku
238xxxx 238 – katedra
ízení a ekonomiky podniku
9
STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ
ÁD
VUT
Studijní a zkušební
ád pro studenty
VUT v Praze (SZ
) je jedním z vnit
ních p
edpis
VUT a obsahuje pravidla
pro studium ve studijních programech uskute

ovaných na fakultách
VUT. Na tomto míst
povaujeme za ú
elné uvést
ko-
lik

atk
z tohoto
ádu
a to zejména pro nové vysokoškolské studenty, kterým dosud chybí zkušenosti s podobným p
ed-
pisem.
Akademický rok
lánek 2 SZ
)
Akademický rok se skládá ze zimního a letního semestru, zkouškového období zimního a letního semestru a období
prázdnin. Za
átek akademického roku a za
átek výuky stanoví rektor
VUT a po projednání v kolegiu rektora vyhlásí závazný
harmonogram akademického roku
VUT. D
kan pak vyhlásí
asový plán akademického roku pro fakultu, který je oproti har-
monogramu akademického roku
VUT dopln
n o období, v n
m se nap
. konají státní zkoušky, p
ijímací zkoušky a další aka-
demické aktivity specifické pro fakultu.
Ozna
ení „školní rok“ se ve spojení s vysokoškolským studiem ji velmi dlouho nepouívá. Z
stává vyhrazeno pro
st
edoškolské studium.
Formy studia
lánek 3, odst. 4 SZ
)
Formy studia uskute

ované ve studijním programu jsou
prezen

(student je p
i výuce p
ítomen ve výukových pro-
storách),
distan

(výuka spo
ívá p
edevším v samostatné práci studenta) a
kombinovaná
(kombinace obou p
edchozích fo-
rem s uvedením
asového rozsahu prezen

ásti).
Doba studia
lánek 3, odst. 6,7,8 a 9 SZ
)
Doba studia
je doba od prvního zápisu do studia po p
ijetí do studijního programu do ukon
ení studia
ádným zp
so-
bem (absolvováním státní záv
re
né zkoušky) nebo n
kterým z vyjmenovaných zp
sob
(zanecháním, ukon
ením nespln
ním
poadavk
, odn
tím akreditace, zánikem akreditace, vylou
ením ze studia). Do doby studia se nezapo
ítávají všechna p
erušení
studia.
Standardní doba studia
je doba studia stanovená studijním programem, za kterou by m
l student p
i pr
rné studijní
zát
i studium dokon
it.
Maximální doba studia
v bakalá
ských, magisterských a navazujících magisterských studijních programech je dvojná-
sobkem standardní doby studia t
chto program
.V p
ípad
, e student
ádn
neukon
í studium do uplynutí maximální doby stu-
dia, studium se ukon
uje pro nespln
ní poadavk
vyplývajících ze studijního programu.
Zp
sob zakon
ení p
edm
tu
lánek 9 SZ
)
edm
ty jsou zakon
eny ud
lením zápo
tu, ud
lením klasifikovaného zápo
tu, vykonáním zkoušky nebo jejich kom-
binací. Zakon
ením p
edm
tu stanoveným zp
sobem student
ádn
ukon
il p
edm
t, a tím získal p
azený po
et kredit
.
edm
t, který student ve stanoveném termínu úsp
šn
neukon
il, si m
e zapsat podruhé. Kadý p
edm
t si však m
e zapsat
pouze dvakrát.
Zakon
ení p
edm
tu zkouškou
lánek 13 SZ
)
Student, který byl u zkoušky klasifikován známkou F (nedostate
), m
e konat zkoušku v prvním opravném termínu.
Pokud byl i p
i zkoušce v prvním opravném termínu klasifikován známkou F (nedostate
), m
e konat zkoušku ve druhém
opravném termínu
. Další opravná zkouška je
nep
ípustná
.
Pokud student p
i prvním zapsání p
edm
tu zkoušku úsp
šn
nesloil, m
e si tento p
edm
t zapsat znovu a m
e ko-
nat zkoušky ji popsaným zp
sobem. Pokud i p
i druhém zapsání povinného nebo povinn
volitelného p
edm
tu student zkouš-
ku úsp
šn
nesloí, studium se studentovi ukon
uje pro nespln
ní poadavk
vyplývajících ze studijního programu.
Student má právo výsledek zkoušky nep
ijmout. V takovém p
ípad
je zkoušejícím hodnocen klasifika
ním stupn
m F
(nedostate
). Pokud student nebo zkoušející poádá, konají se zkoušky p
ed t
lennou komisí.
Kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
lánek 18 SZ
Kontrola studia se provádí v
asov
vymezených úsecích daných studijním plánem studijního programu (semestr, aka-
demický rok, blok studia). Pokud student nesplní n
kterou z kontrol studijních povinností b
hem studia, ukon
uje se mu studi-
um pro nespln
ní poadavk
vyplývajících ze studijního programu.
*)

atky jsou uvedeny ve zkrácení, nejedná se vdy o doslovné citace. V p
ípad
pot
eby doporu
ujeme prostudovat doslov-
né zn
ní p
íslušné
ásti Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze (viz http://www.cvut.cz/informace-pro-
zamestnance/legislativa/sp).
10
Minimální po
et kredit
nutný pro pokra
ování ve studiu
Doba studia
Bakalá
ský
studijní
program
Magisterský
studijní
program
za první semestr studia
15
20
za první akademický rok studia (2 semestry)
30
40
za kadý další akademický rok studia (2 semestry)
40
40
za kadý další akademický rok studia (2 semestry), pokud
ást akademického
roku nebyl studentem
VUT (p
erušení studia, p
estup)
20
20
Klasifika
ní stupnice
(
lánek 15 SZ
)
i hodnocení studia se uívá povinn
klasifika
ní stupnice, která je v souladu s klasifika
ní stupnicí ECTS
(European
Credit Transfer System = Evropský systém p
evodu kredit
).
Klasifika
ní stupe
ECTS
A B C
D
E
F
Bodové hodnocení 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 50
íselná klasifikace 1
1,5
2
2,5
3
4
esky výborn
velmi dob
e dob
e uspokojiv
dostate
nedostate
Anglicky excellent very good good satisfactory sufficient failed
erušení studia
lánek 17 SZ
)
Studium ve studijním programu m
e být studentovi i opakovan
p
erušeno. Minimální doba p
erušení je jeden semes-
tr. P
erušení studia povoluje d
kan na základ
písemné ádosti.
V dob
p
erušení není doty
ná osoba studentem.
S výjimkou závaných, zejména zdravotních d
vod
, lze studium p
erušit nejd
íve po úsp
šném ukon
ení prvního
akademického roku. Také v pr
hu zkouškového období m
e být studium studentovi p
erušeno jen ze zvlášt
závaných d
vod
. P
erušení studia nelze té povolit v p
ípad
, e po nástupu do studia po p
erušení by studentovi muselo být studium
ukon
eno.
Uplynutím doby, na kterou bylo studium p
erušeno, vzniká tomu, jemu bylo studium p
erušeno, právo na op
tovný
zápis do studijního programu. Pokud se v daném termínu nezapíše a
do p
ti dn
se písemn
neomluví, posuzuje se tato skute
nost jako nespln
ní povinností a studentovi se ukon
uje studium pro nespln
ní poadavk
vyplývajících ze studijního progra-
mu.
Pominou-li d
vody pro p
erušení studia, m
e d
kan na písemnou ádost toho, jemu bylo studium p
erušeno, ukon
it
erušení studia i p
ed uplynutím stanovené doby p
erušení studia.
kan m
e z vlastního podn
tu p
erušit studium studentovi, kterému vznikla povinnost uhradit poplatek spojený se
studiem podle § 58 odst. 3 nebo 4 zákona
. 111/1998 Sb. a který tento poplatek (ve výši a termínech stanovených kone
ným
rozhodnutím po p
ípadném uplatn
ní opravných prost
edk
) nezaplatil.
11
STIPENDIJNÍ
ÁD
VUT
Stipendijní
ád
VUT v Praze (ST
) v souladu s § 62 a § 91 zákona
. 111/1998 Sb. upravuje poskytování stipendií
student
m všech bakalá
ských, navazujících magisterských a doktorských studijních program
uskute

ovaných v rámci
VUT. Na tomto míst
povaujeme za ú
elné uvést základní informace
o jednotlivých typech stipendií a podrobn
ji seznámit
edevším se stipendiem za vynikající studijní výsledky.
Druhy stipendií
lánek 2 ST
)
Student
m bakalá
ských a navazujících magisterských studijních program
mohou být p
iznána tato stipendia:
stipendium za vynikající studijní výsledky (tzv. prosp
chové stipendium),
stipendium ú
elové,
stipendium v tíivé sociální situaci studenta,
stipendium ubytovací.
Prosp
chové stipendium
lánek 3 ST
)
Prosp
chové stipendium lze p
iznat student
m bakalá
ských a navazujících magisterských studijních program
akredi-
tovaných na
VUT za vynikající studijní výsledky dosaené v tzv. rozhodném úseku studia (tím je poslední uplynulý semestr
nebo poslední uplynulý akademický rok).
Kritéria
Na fakultách
VUT v Praze získá student prosp
chové stipendium úkonem d
kana (tzv. p
iznáním stipendia). Student
však musí v hodnoceném úseku studia splnit následující kritéria:
získat minimáln
30 kredit
(pokud d
kan vyhlásil rozhodným úsekem semestr) nebo minimáln
60 kredit
(pokud
kan vyhlásil rozhodným úsekem akademický rok),
absolvovat v semestru nejmén
4 klasifikované p
edm
ty (pokud d
kan vyhlásil rozhodným úsekem semestr) nebo
absolvoval nejmén
8 klasifikovaných p
edm
(pokud d
kan vyhlásil rozhodným úsekem akademický rok),
váený studijní pr
r za hodnocené období m
l menší nebo roven 1,80 (po
ítáno z klasifikace p
edm
absolvo-
vaných v hodnoceném období nebo z klasifikace z p
edm
v tomto období uznaných).
Student
m, které
VUT vysílá ke studiu na jinou vysokou školu, m
e d
kan nebo rektor zmírnit uvedená kritéria.
Pokud student pokra
uje ve studiu v programu, který navazuje na p
edchozí bakalá
ský studijní program, hodnotí se
kritéria v p
íslušném období bakalá
ského studijního programu.
Pokud student absolvoval hodnocené období na jiné fakult
nebo jiné vysoké škole, hodnotí se kritéria v p
íslušném
období pouze v p
ípad
uznání tam absolvovaných p
edm
.
Prezen
ní forma studia
Standardní doba studia
Pokud student spl
uje p
edepsaná kritéria pro p
iznání prosp
chového stipendia, je nutné, aby v období, kdy mu
vznikne nárok na prosp
chové stipendium (tedy v období, kdy by mu m
lo být prosp
chové stipendium poskytováno):
byl studentem v prezen
ní form
studia,
byl studentem studujícím ješt
ve standardní dob
studia nebo ve standardní dob
studia prodlouené nejvýše o jeden
rok, pokud studoval nejmén
jeden semestr na zahrani
ní vysoké škole v rámci program
spoluorganizovaných
VUT
a o stipendium písemn
poádá.
kan stanovuje rozhodný úsek studia a po vyjád
ení Akademického senátu fakulty stanoví výši prosp
chového stipen-
dia. D
kan zpravidla rozd
luje rozp
tí váeného pr
ru do n
kolika pásem s odlišnou výší prosp
chového stipendia.
kan také stanovuje termíny výplat prosp
chových stipendií.
elové stipendium
lánek 4 ST
elové stipendium p
iznává d
kan nebo rektor na základ
ádosti studenta nebo návrhu pracovník
uvedených ve ST
a m
e být p
iznáno i opakovan
. Ú
elové stipendium m
e být p
iznáno:
za vynikající v
decké, výzkumné, vývojové, um
lecké a další tv
í výsledky p
ispívající k prohloubení znalostí,
za zcela výjime
né studijní výsledky, za absolvování studijního programu s hodnocením prosp
l s vyznamenáním
nebo s pochvalou nebo za zkrácení doby studia oproti doporu
enému
asovému plánu,
Informace jsou uvedeny ve zkrácení, nejedná se vdy o doslovné citace. V p
ípad
pot
eby doporu
ujeme prostudovat
do slovné zn
ní p
íslušné
ásti Stipendijního
ádu
VUT v Praze (http://www.cvut.cz/nadace-granty-stipendia).
12
jako sociální p
ísp
vek,
na podporu studia student
VUT v zahrani
í,
na podporu studia cizinc
v
eské republice,
v dalších p
ípadech hodných zvláštního z
etele (nap
. za odborné v
decké publikace v zahrani
ních
asopisech, za
úsp
šnou reprezentaci
VUT, za p
íkladné ob
anské
iny, za sportovní reprezentaci
VUT – podrobn
ji viz bod 2,
lánek 4 ST
),
jako mimo
ádná cena,
na ubytování student
Sociální stipendium
lánek 5 ST
Sociální stipendium se p
iznává student
m, kte
í mají nárok na p
ídavek na dít
, jestlie rozhodný p
íjem v rodin
,
zjiš
ovaný pro ú
ely p
ídavku na dít
, nep
evyšuje sou
in
ástky ivotního minima rodiny a koeficientu 1,5. Nárok na stipen-
dium prokazuje student písemným potvrzením, vydaným na jeho ádost orgánem státní sociální podpory
eské republiky,
který p
ídavek p
iznal.
13
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOENÍ ZKOUŠKY V BAKALÁ
SKÉM STUDIU
Sou
ástí studijních plán
uvedených bakalá
ských studijních program
je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho
cizího jazyka. Zkoušku student vykonává v rámci zakon
ení povinn
volitelného p
edm
tu (XXX - bakalá
ská zkouška), který
má b
hem semestru povinnou výuku zam

enou na dopln
ní gramatických znalostí a odborné terminologie. Student si m
e
edm
t zapsat kdykoliv v pr
hu studia. Pro p
ípad neúsp
chu a nutnosti p
edm
t zapsat na druhý zápis, je vhodné p
edm
t
zapsat nejpozd
ji v p
edposledním semestru studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen ke studijnímu plánu
tvrtého semest-
ru druhého ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících semestr
nejprve dopl
uje v jazykových kur-
zech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.
KÓDY P
EDM
„BAKALÁ
SKÁ ZKOUŠKA“
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041066 PV ZBCZ
eština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
Poznámka
Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student
ob
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka, ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
íve vykonal.
Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas.
Studenti,
kte
í mají doklad o úsp
šn
sloené mezinárodn
uznávané zkoušce nebo o státní zkoušce na jazykové škole, absolvují
pouze ústní
ást zkoušky z odborného jazyka.
O souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. Ve studijních
programech, ve kterých výuka probíhá v
eském jazyce, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku z
eštiny
nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení bakalá
ské zkoušky v akreditovaných bakalá
ských programech.
14
VÝUKA CIZÍHO JAZYKA A SLOENÍ ZKOUŠKY V MAGISTERSKÉM STUDIU
Podle nové akreditace musí b
hem studia student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka, p
em se musí jednat
o jiný cizí jazyk, ne ze kterého skládal zkoušku v bakalá
ském studijním programu. Zkoušce musí p
edcházet povinná p
í-
pravná výuka ze zvoleného jazyka.
Student podle svých jazykových znalostí zváí, zda si nejprve nedoplní své jazykové znalosti (zejména z odborné
terminologie) v jazykových p
edm
tech volitelných (p
edm
ty jsou uvedeny se základními informacemi v Bílé knize „Volitel-
né p
edm
ty“).
Povinná výuka je znalostní p
ípravou k úsp
šnému sloení jazykové zkoušky. Volbou konkrétního jazyka se p
edm
t
stává pro studenta p
edm
tem povinným. Povinnou výuku si student zapisuje nejpozd
ji ve 3. semestru studia. V p
ípad
, e
edm
t úsp
šn
neabsolvuje, zapisuje ho na druhé zapsání ve 4. semestru.
Získání zápo
tu z p
ípravné výuky je podmínkou pro povolení zápisu p
íslušné zkoušky. Podmínkou se
ídí nejen
administrativní zápis zkoušky do indexu, ale zejména monost zápisu v KOSu. P
edm
t
Magisterská zkouška
je nutné zapsat
standardn
v období zápis
, ale a po získání zápo
tu z p
edm
tu
ípravná výuka
.
KÓDY P
EDM
„P
ÍPRAVNÁ VÝUKA“
2043081 PV PVAN Angli
tina – p
ípravná výuka 0+2 z 2
2043082 PV PVNE N
ina – p
ípravná výuka 0+2 z 2
2043083 PV PVFR Francouzština – p
ípravná výuka
0+2 z 2
2043084 PV PVSP Špan
lština – p
ípravná výuka
0+2 z 2
2043085 PV PVRU Ruština – p
ípravná výuka
0+2 z 2
2043086 PV PVCZ
eština – p
ípravná výuka
0+2 z 2
KÓDY P
EDM
„MAGISTERSKÁ ZKOUŠKA“
2041081 PV ZMAN Angli
tina – magisterská zkouška
0+0 zk 1
2041082 PV ZMNE N
ina – magisterská zkouška
0+0 zk 1
2041083 PV ZMFR Francouzština – magisterská zkouška
0+0 zk 1
2041084 PV ZMSP Špan
lština – magisterská zkouška
0+0 zk 1
2041085 PV ZMRU Ruština – magisterská zkouška
0+0 zk 1
2041086 PV ZMCZ
eština – magisterská zkouška
0+0 zk 1

15
ASOVÝ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Za
átek akademického roku 2014/2015: 22.zá
í 2014
Zimní semestr: 22.9.2014 – 13.2.2015
(výuka: 13 týdn
+ 1 týden)
Diplomové práce
Zadání diplomových prací
nejpozd
ji do 3.10. (Pá)
Odevzdání diplomových prací
nejpozd
ji do 18.12. (
t)
Obhajoby diplomových prací
od 19.1.2015 do 23.1.2015
Bakalá
ské práce
Zadání bakalá
ských prací
nejpozd
ji do 31.10. (Pá)
Odevzdání bakalá
ských prací
nejpozd
ji do 18.12. (
t)
Obhajoby bakalá
ských prací
od 19.1.2015 do 23.1.2015
ihláška k SZZ
nejpozd
ji do 19.12. (Pá)
Váno
ní prázdniny
od 22.12.2014 do 2.1.2015
Zkouškové období
od 7.1.2015 do 13.2.2015

(1.ro
Konání SZZ
(zkoušky z oborových p
edm
, obhajoby diplomových nebo bakalá
ských prací)

Výuka se nebude konat
v následujícím dnu státního svátku: Po 17.11. (náhrada Po 5.1.)
Út 28.10. (náhrada Út 6.1.)
St 1.10. (náhrada St 7.1.) – platí pouze pro 1. ro
ník
– imatrikulace
Náhradní výuka:
Po 5.1.2015 náhrada za Po 17.11.2014
Ú 6.1.2015 náhrada za Út 28.10.2014
St 7.1.2015 náhrada za St 1.11.2014 platí pouze pro 1. ro
níky
16
Letní semestr: 16.2.2015 – 20.9.2015
(výuka: 13 týdn
+ 1 týden)
Záv
re
né ro
níky všech studijních program
/obor
16.2.2014 – 7.5.2015 (výuka 12 týdn
)
Diplomové práce
Zadání diplomových prací
nejpozd
ji do 10.4.2015
Odevzdání diplomových prací
nejpozd
ji do 19.6.2015
Obhajoby diplomových prací
od 29.6.2015 do 3.7.2015

od 24.8.2015 do 2.9.2015
Bakalá
ské práce
Zadání bakalá
ských prací
nejpozd
ji do 30.4.2015
Odevzdání bakalá
ských prací
nejpozd
ji do 19.6.2015
Obhajoby bakalá
ských prací
od 29.6.2015 do 3.7.2015

od 24.8.2015 do 2.9.2015

ihláška k SZZ
nejpozd
ji do 19.6.2015
Zkouškové období
25.5.2015 do 3.7.2015
Záv
re
né ro
níky
od 10.5.2015 do 19.6.2015
Odevzdání indexu
nejpozd
ji do 19.6.2015
Letní prázdniny
od 6.7.2015 do 31.8.2015
Konání SZZ
(zkoušky z oborových p
edm
, obhajoby diplomových prací)
mimo
ádný termín
od 29.6.2015 do 3.7.2015

od 24.8.2015 do 2.9.2015

Výuka se nebude konat
v následujících dnech:
Po 6.4.2015 Velikonoce
t 16.4.2015 konference ST
Pá 1.5.2015 Svátek práce
Pá 8.5.2015 Den osvobození od fašismu
St 13.5.2015 rektorský den (sportovní den bez výuky)
Náhradní výuka se bude konat
ve dnech:
18.5.2015 (pond
lí) výuka jako liché pond
lí (náhrada za 6.4.2015 – liché pond
lí)
19.5.2015 (úterý) výuka jako v sudý pátek (náhrada za 1.5.2015 – sudý pátek)
tvrtek) výuka jako v sudý
tvrtek (náhrada za 16.4.2015 – sudý
tvrtek)
22.5.2015 (pátek) výuka jako lichý pátek (náhrada za 8.5.2015 – lichý pátek)
17
SCHEDULE OF THE ACADEMIC YEAR 2014/2015
Beginning: 22. September.2014
Winter semester: 22.9.2014 – 13.2.2015
Diploma works
Master Thesis Assignment
no later than 3.10. (Fri)
Possible submission of thesis
no later than 18.12. (Thu)
Defences of Diploma works
from 19.1.2015 till 23.1.2015
Bachelor works
Bachelor Thesis Assignment
no later than 31.10. (Fri)
Possible submission of thesis
no later than 18.12. (Thu)
Defences of Bachelor works
from 19.1.2015 till 23.1.2015
Application form for State exams
no later than 19.12.2015 (Fri)
Christmas holiday
from 22.12.2014 till 13.2.2015
Examination period
from 7.1.2015 till 20.2.2015

(1
st
year from 8.1.2015 till 20.2.2015)
Term for State exams
(defences of diploma or bachelor works)

from 19.1.2015 till 23.1.2015
Day without class
:
National holiday
28.10.2014 National holiday
Substitute teaching:
5.1.2015 (Monday) compensation for 17.11.2014
6.1.2015 (Tuesday) compensation for 28.10.2014
18
Spring semester: 16.2.2015 – 20.9.2015
(13 weeks + 1 week)
The spring semester for the final years of the bachelors study programmes B2341 Bachelor of Mechanical
Engineering, B2342 Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering and follow-up masters study
programmes N2301 Mechanical Engineering:
16.2.2014 – 7.5.2015 (12 weeks)
Diploma works
Master Thesis Assignement
no later than 10.4.2015
Possible submission of thesis
no later than 19.6.2015
Defences of Diploma works
from 29.6.2015 till 3.7.2015

from 24.8.2015 till 2.9.2015
Bachelor works
Bachelor Thesis Assignment
no later than 30.4.2015
Possible submission of thesis
no later than 19.6.2015
Defences of Bachelor works
from 29.6.2015 till 3.7.2015

From 24.8.2015 till 2.9.2015
Application form for State exams
no later than 19.6.2015
Examination period
from 25.5.2015 till 3.7.2015
for the final years
from 10.5.2015 till 19.6.2015
The conclusion of the index
before 19.6.2015
Summer holidays
from 6.7.2015 till 31.8.2015
Term for State exams
(defences of diploma or bachelor works)

from 29.6.2015 till 3.7.2015
from 24.8.2015 till 2.9.2015

Days without classes
:
Easter
16.4.2015 conference
1.5.2015 National holiday
8.5.2015 National holiday
13.5.2015 Rectors day
Substitute teaching:
18.5.2015 (Monday) compensation for 6.4.2015
19.5.2015 (Tuesday) compensation for 1.5.2015
21.5.2015 (Thursday) compensation for 16.4.2015
22.5.2015 (Friday) compensation for 8.5.2015
19
VEDENÍ
VUT V PRAZE
Rektor
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
edseda AS
VUT
MUDr. Ing. Vít
zslav K
íha, Ph.D.
vestor
Mgr. Jan Gazda, Ph.D.
Prorektor pro zahrani
ní vztahy
prof. RNDr. Miroslav Vl
ek, DrSc.
rorektor pro studium a studentské záleitosti doc. Ing. Josef Jettmar, CSc.
Prorektor pro rozvoj
prof. Ing. Ji
í Noi
ka, CSc.
rorektor pro v
deckou a výzkumnou
innost doc. RNDr. Vojt
ch Petrá
ek, CSc.
rorektor pro informa
ní systém
RNDr. Igor
ermák, CSc.
Kanclé
VUT
Ing. Josef Svoboda, Ph.D.
ekretariát rektora
Zde
ka Mašková, Markéta Tomi
ekretariát kvestora
Zi
a Dolealová
STRUKTURA
VUT V PRAZE – FAKULTY A SOU
ÁSTI
Fakulty
Fakulta stavební (FSv)
Fakulta strojní (FS)
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Fakulta jaderná a fyzikáln
inenýrská (FJFI)
Fakulta architektury (FA)
Fakulta dopravní (FD)
Fakulta biomedicínského inenýrství (FBMI)
Fakulta informa
ních technologií (FIT)
Vysokoškolské ústavy
Klokner
v ústav (KÚ)
Masaryk
v ústav vyšších studií (MÚVS)
Ústav t
lesné výchovy a sportu (ÚTVS)
Ostatní sou
ásti
VUT
Výpo
etní a informa
ní centrum (VIC)
Technologické a inova
ní centrum (TIC)
Ústav technické a experimentální fyziky
VUT (ÚTEF)
Úst
ední knihovna
VUT (ÚK)
elová za
ízení
Rektorát
VUT (R
VUT)
Správa ú
elových za
ízení (SÚZ)
eská technika – nakladatelství
VUT (CTN)
Univerzitní mate
ská škola Lví
ata
VUT (UMŠ)
20
AKADEMICKÉ ORGÁNY
VUT V PRAZE
Vedení
VUT
olegium rektora
Grémium rektora
decká rada
VUT
právní rada
VUT
isciplinární komise
VUT
kademický senát
VUT
edení
VUT
Stálý poradní sbor rektora
VUT sloený z prorektor
, kvestora a p
edsedy AS.
Rektor
VUT
Rektor
VUT je vrcholným p
edstavitelem
VUT a reprezentantem
VUT ve vztahu k jiným vysokým školám v
eské
republice i zahrani
í, k ve
ejným institucím a státním orgán
m, zejména MŠMT, podnikatelské sfé
e i ob
an
m. Rektor je
z titulu jmenování odpov
dný prezidentu republiky a ve v
cech stanovených zákonem ministru školství, mládee a t
lovýchovy
R. Za výkon své
innosti upravené zákonem a Statutem odpovídá rektor
VUT Akademickému senátu
VUT. Rektor
VUT
jmenuje a odvolává d
kany fakult
VUT,
editele vysokoškolských ústav
, kvestora a
editele dalších sou
ástí
VUT.
Kolegium rektora
Stálý poradní sbor rektora
VUT za ú
asti prorektor
, d
kan
, kvestora a p
edsedy AS.
Grémium rektora
Stálý poradní sbor rektora
VUT ve stejném sloení jako kolegium s
editeli odd
lení
VUT a zástupcem student
.
Prorektor
Prorekto
i
VUT zastupují rektora
VUT v rozsahu, který jim rektor ur
í.
Kvestor
Kvestor
ídí hospoda
ení a vnit
ní správu školy a vystupuje jejím jménem v oblasti obchodní, finan
-právní a správní,
s výjimkou p
ípad
, které si vyhradí rektor, nebo pokud výhrada vyplývá z právních p
edpis
. Kvestor zajiš
uje hospoda
ení
s prost
edky školy. Kvestor stojí v
ele rektorátu a
ídí jeho
innost ve všech oblastech, vyjma p
ípad
, kdy rektor stanoví jinak.
decká rada
VUT
leny v
decké rady ve
ejné vysoké školy jsou významní p
edstavitelé obor
, v nich vysoká škola uskute

uje vzd
lávací a
deckou, výzkumnou, vývojovou, um
leckou nebo další tv
í
innost. Nejmén
jedna t
etina
len
jsou jiné osoby ne
lenové akademické obce této školy. V
decká rada ve
ejné vysoké školy mimo jiné projednává dlouhodobý zám
r ve
ejné
vysoké školy a schvaluje studijní programy.
Správní rada
VUT
leny správní rady ve
ejné vysoké školy po projednání s rektorem jmenuje a odvolává ministr tak, aby v ní byli p
im

en
zastoupeni zejména p
edstavitelé ve
ejného ivota, územní samosprávy a státní správy.
lenové správní rady nemohou být
zam
stnanci dané ve
ejné vysoké školy. Správní rada ve
ejné vysoké školy se vyjad
uje zejména k dlouhodobému zám
ru
ve
ejné vysoké školy a k dalším v
cem, které jí k projednání p
edloí rektor nebo ministr, k rozpo
tu vysoké školy, k výro

zpráv
o
innosti a výro
ní zpráv
o hospoda
ení vysoké školy a k výsledk
m hodnocení
innosti vysoké školy.
Disciplinární komise
VUT
leny disciplinární komise ve
ejné vysoké školy a jejího p
edsedu jmenuje rektor z
ad
len
akademické obce. Polovinu
len
disciplinární komise tvo
í studenti. Disciplinární komise
VUT projednává disciplinární p
estupky student
VUT, kte
í
nejsou zapsáni ke studiu na fakultách
VUT.
Akademický senát
VUT
Akademický senát
VUT je samosprávným zastupitelským orgánem
VUT. AS
VUT volí akademická obec tak, aby kadá
fakulta v n
m byla zastoupena t
emi akademickými pracovníky a dv
ma studenty, rektorát
VUT, vysokoškolské ústavy
VUT
a další sou
ásti
VUT dohromady dv
ma akademickými pracovníky a jedním studentem. AS
VUT mimo jiné schvaluje
vnit
ní p
edpisy vysoké školy a jejích sou
ástí, schvaluje rozpo
et vysoké školy p
edloený rektorem a kontroluje vyuívání
finan
ních prost
edk
vysoké školy a schvaluje výro
ní zprávu o
innosti a výro
ní zprávu o hospoda
ení vysoké školy
edloenou rektorem. Funk
ní období AS
VUT je t
íleté,
lenové AS jsou voleni do konce jeho funk
ního období.
21
FAKULTA STROJNÍ
VUT V PRAZE
166 07 Praha 6, Technická 4,
tel. 224 351 111 (úst
edna),
fax: 224 310 292
http://www.fs.cvut.cz
VEDENÍ FAKULTY
kan prof. Ing. Michael VALÁŠEK, DrSc.
e-mail: michael.valasek@fs.cvut.cz
tel:. 224 357 361
Prod
kani
prof. Ing. Jan MACEK, DrSc.
pro v
deckou a výzkumnou
innost
e-mail: jan.macek@fs.cvut.cz
tel.: 224 352 888, 224 352 504
doc. Ing. Jan
EZNÍ
EK, CSc.
pro pedagogickou
innost
e-mail: jan.reznicek@fs.cvut.cz
tel.: 224 352 424, 224 352 517
Tajemník fakulty
Ing. Ji
í ZÁPOTOCKÝ
e-mail: tajemnik@fs.cvut.cz
tel.: 224 352 880
KOLEGIUM D
KANA
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.; prof. Ing. Jan Macek, DrSc.; doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.;
Ing. Ji
í Zápotocký; prof Ing. Jaromír Houša, DrSc. ; prof. Ing. František Hrdli
ka, CSc.
GRÉMIUM VEDOUCÍCH ÚSTAV
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.; prof. Ing. Jan Macek, DrSc.; doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.;
Ing. Ji
í Zápotocký; prof. Ing. František Hrdli
ka, CSc. ; prof. Ing. Jaroslav Fo
t, CSc.; prof. Ing.
František
erný, DrSc.; Mgr. Eliška Vítková; doc. Ing. Jan Chyský,CSc.; prof. Ing. Ji
í Noi
ka,
CSc.; prof. Ing. Vojt
ch Dynybyl, Ph.D.; doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; prof. Ing. Ji
í Baš-
ta, Ph.D.; prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.; doc. Ing. Luboš Janko, CSc.; prof. RNDr. Petr Špaten-
ka, CSc.; Ing. Libor Beránek, Ph.D.; Ing. Jan Smolík, Ph.D.; prof. Ing. František Freiberg, CSc.;
Ing. Bohumil Mareš, Ph.D.
AKADEMICKÝ SENÁT
edseda
prof Ing. Jaromír Houša, DrSc.
e-mail: Jaromír. Housa@fs.cvut.cz
tel.: 224 359 350
Zam
stnanci
doc. Ing. Josef Adamec, CSc.; doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová; doc. Ing. Lud
k Beneš, Ph.D.;
Ing. Jan
íek, Ph.D.; doc. Ing. Tomáš Dlouhý, CSc.; Ing. Lukáš Dvo
ák; Ing. Michal Fürba-
cher; Ing. Petr Hatschbach, CSc.; Ing. Zden
k Horák, Ph.D.; Ing. Lukáš Horný, Ph.D.; prof. Ing.
Jaromír Houša, DrSc.; Ing. Marie Kola
íková, Ph.D. ; Ing. Bohumil Mareš, Ph.D. ; doc. RNDr.
František Mráz, CSc.; RNDr. Tomáš Neustupa, Ph.D. ; Ing. Mat
j Sulitka, Ph.D. ; prof. Ing.
Zbyn
k Šika, Ph.D.; doc. Ing. Miroslav Španiel, CSc.; Ing. Radek Švéda, Ph.D. ; Ing. Pavel Zá-
cha, Ph.D.
22
Studenti
Ing. Nikita Astraverkhau; Anna Fo
tová; Ing. Zuzana Ficková; Vít Hlavá
ek; Ing. Martin Janda;
Ing. Martin Kore
; Bc. Hugo Kysilka; Bc. Jakub Prokeš; Ing. Jitka
ezní
ková; Ing. Ji
í Volech;
Ing. Filip Zavadil
23
FAKULTA STROJNÍ
VUT V PRAZE - D
KANÁT
KANÁT
166 07 Praha 6, Technická 4,
tel.: 224 352 885, 224 352 886
e-mail: 12911@fs.cvut.cz
Sekretá
ka d
kana
Boena Talácková
Sekretá
ka tajemníka
Alena Langerová
Útvar bezpe
nosti práce a poární ochrany
Ji
í Kocián
Podatelna
Ivana Tká
ová
Zam
stnanecké odd
lení
tel.: 224 359 970
e-mail: 12931@fs.cvut.cz
vedoucí
Ing. Vladimír Hittman
Odd
lení ekonomické
tel.: 224 352 773
e-mail: 12932@fs.cvut.cz
vedoucí
Ing. Jan Schlehuber
Odd
lení finan
ní ú
tárny
tel.: 224 352 894
e-mail:
12933@fs.cvut.cz
vedoucí
So
a Jochmanová
Odd
lení studijní
tel.: 224 352 572
e-mail: 12922@fs.cvut.cz
vedoucí
Ing. R
ena Petrová, Ph.D.
Odd
lení pro v
du a výzkum
tel.: 224 355 604
e-mail: 12921@fs.cvut.cz

en vedením
Ing. Milan Haninger, CSc.
Odd
lení zahrani
ních a
jších vztah
tel.: 224 352 771
e-mail: 12923@fs.cvut.cz
Centrum po
íta
ových slueb
tel.: 224 359 966
e-mail: 12375@fs.cvut.cz
vedoucí
Ing. Ji
í Vyhnánek
Odd
lení technicko-provozní
tel.: 224 352 892, 224 357 446
e-mail: 12800@fs.cvut.cz
vedoucí
Ing. Lubomír Petýrek
24
ební st
ediska FS
Herbertov
Horní Mlýn – Herbertov, 382 73 Vyšší Brod
tel.: 380 746 302
e-mail: herbertov@fs.cvut.cz
správce
Libor R
ek
Mariánská
Mariánská
. 21, 363 01 Ostrov
tel.: 353 811 056
Hrdli
ka
Hrdli
ka-
ím
. 093-094, 262 03 Nový Knín
tel.: 224 352 571
e-mail: jiri.doubrava@fs.cvut.cz
správce
Ing. Ji
í Doubrava
25
ÚSTAVY A ODBORY FAKULTY STROJNÍ
VUT V PRAZE
12101 ÚSTAV TECHNICKÉ MATEMATIKY
121 35 Praha 2, Karlovo nám
stí 13, tel.: 224 357 456
vedoucí ústavu
prof. Ing. Jaroslav Fo
t, CSc.
e-mail jaroslav.fort@fs.cvut.cz
sekretá
ka Zdenka Jalovcová
12101.1 Odbor základních matematických disciplín
12101.2 Odbor aplikované a numerické matematiky
12102 ÚSTAV FYZIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 437
vedoucí ústavu
prof. Ing. František
erný, DrSc.
e-mail frantisek.cerny@fs.cvut.cz
sekretá
ka Ivana Skali
anová
12104 ÚSTAV JAZYK
21 35 Praha 2, Karlovo nám. 13, tel.: 224 357 570
vedoucí
Mgr. Eliška Vítková
e-mail eliska.vitkova@fs.cvut.cz
sekretá
ka Marta Philbrow
ingová
12105 ÚSTAV MECHANIKY, BIOMECHANIKY A MECHATRONIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 509
vedoucí
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
e-mail michael.valasek@fs.cvut.cz
sekretá
ka Mgr. Hana Koval
íková
12105.1 Odbor prunosti a pevnosti
12105.2 Odbor mechaniky t
les a mechatroniky
12105.3 Odbor biomechaniky
12110 ÚSTAV P
ÍSTROJOVÉ A
ÍDICÍ TECHNIKY
66 07 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 569
vedoucí
doc. Ing. Jan Chyský, CSc.
e-mail jan.chysky@fs.cvut.cz
sekretá
ka Zuzana Sedlecká
12110.1 Odbor elektrotechniky
12110.2 Odbor p
esné mechaniky a optiky
12110.3 Odbor automatického
ízení a inenýrské informatiky
12112 ÚSTAV MECHANIKY TEKUTIN A TERMODYNAMIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 579
vedoucí
prof. Ing. Ji
í Noi
ka, CSc.
e-mail jiri.nozicka@fs.cvut.cz
sekretá
ka Ivana Mahlová
26
12113 ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ A
ÁSTÍ STROJ
66 07 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 418
vedoucí
prof. Ing. Vojt
ch Dynybyl, Ph.D.
e-mail vojtech.dynybyl@fs.cvut.cz
sekretá
ka V
ra Podzemská
12115 ÚSTAV ENERGETIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 728
vedoucí
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.
e-mail michal.kolovratnik@fs.cvut.cz
sekretá
ka Mgr. Pavlína Chánová
12116 ÚSTAV TECHNIKY PROST
EDÍ
66 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 483
vedoucí
prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
e-mail: jiri.basta@fs.cvut.cz
sekretá
ka Zina Gorgo
ová
12118 ÚSTAV PROCESNÍ A ZPRACOVATELSKÉ TECHNIKY
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 681
vedoucí
prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
e-mail tomas.jirout@fs.cvut.cz
sekretá
ka Eva Nešporová
12120 ÚSTAV AUTOMOBIL
, SPALOVACÍCH MOTOR
A KOLEJOVÝCH VOZIDEL
66 07 Praha 6, Technická 4, tel. 224 352 506, 246003703
vedoucí
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
e-mail jan.macek@fs.cvut.cz
sekretá
ka Ing. Eva Zboínková, Ing. Jan Pšeni
ka
12122 ÚSTAV LETADLOVÉ TECHNIKY
121 35 Praha 2, Karlovo nám
stí 13, tel. 224 357 205, 224 920 594
vedoucí
doc. Ing. Luboš Janko, CSc.
e-mail lubos.janko@fs.cvut.cz
sekretá
ka Sv
tlana Bílková
12132 ÚSTAV MATERIÁLOVÉHO INENÝRSTVÍ
121 35 Praha 2, Karlovo nám
stí 13, tel.: 224 357 498
vedoucí
prof. RNDr. Petr Špatenka, CSc.
e-mail petr.spatenka@fs.cvut.cz
sekretá
ka Iva Zámostná
12133 ÚSTAV STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE
166 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 6262
vedoucí
e-mail
sekretá
ka Mgr. Pavla Tillingerová
27
12134 ÚSTAV TECHNOLOGIE OBRÁB
NÍ, PROJEKTOVÁNÍ A METROLOGIE
66 07 Praha 6, Technická 4, tel.: 224 352 61292
vedoucí
Ing. Libor Beránek, Ph.D.
e-mail libor.beranek@fs.cvut.cz
sekretá
ka Markéta Smolíková
12135 ÚSTAV VÝROBNÍCH STROJ
A ZA
ÍZENÍ
28 00 Praha 2, Horská 3, tel.: 224 913 540
vedoucí
Ing. Jan Smolík, Ph.D.
e-mail jan.smolik@fs.cvut.cz
sekretá
ka Barbora Šev
íková
12138 ÚSTAV
ÍZENÍ A EKONOMIKY PODNIKU
21 35 Praha 2, Karlovo nám
stí 13, tel.: 224 355 798
vedoucí
prof. Ing. František Freiberg, CSc.
e-mail frantisek.freiberg@fs.cvut.cz
sekretá
ka Hana Padev
tová
12138.1 Odbor managementu a marketingu
12138.2 Odbor ekonomiky
12138.3 Odbor spole
enských v
28
STUDIJNÍ PROGRAMY NA FAKULT
STROJNÍ
VUT V PRAZE
Podrobné informace o studiu v jednotlivých studijních programech na Fakult
strojní
VUT v Praze mohou uchaze
i
nalézt na webových stránkách fakulty na adrese
http://www.fs.cvut.cz
Akreditované bakalá
ské studijní programy
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Studijní obory Technika ivotního prost
edí
Energetika a procesní technika
Informa
ní a automatiza
ní technika
Konstruování podporované po
íta
em
B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INENÝRSTVÍ
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Studijní obor
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
Akreditované navazující magisterské studijní programy
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Studijní obory Technika ivotního prost
edí
ístrojová a
ídicí technika
Energetika
ízení a ekonomika podniku
Procesní inenýrství
Matematické modelování v technice
Dopravní, letadlová a transportní technika Aplikovaná mechanika
Výrobní a materiálové inenýrství
Mechatronika
Výrobní stroje a za
ízení
Biomechanika a léka
ské p
ístroje
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY
N 3951 JADERNÁ A ENERGETICKÁ ZA
ÍZENÍ
Studijní obor Jaderná energetická za
ízení
N 3958 LETECTVÍ A KOSMONAUTIKA
Studijní obor Letadlová a kosmická technika
N 2307 MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Studijní obory Vehicle Dynamics and Clean Driveline Control System
Design of Vehicles / Architecture des Véhicules
Computation and Modelization / Calculs et Modélisation
Fuel Cell Drives
Advanced Powertrains
Akreditovaný doktorský studijní program
P 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
MECHANICAL ENGINEERING
Studijní obory Materiálové inenýrství
Termomechanika a mechanika tekutin
Konstruk
ní a procesní inenýrství
Matematické a fyzikální inenýrství
Dopravní stroje a za
ízení
ízení a ekonomika podniku
Energetické stroje a za
ízení
Technika prost
edí
Strojírenská technologie
Biomechanika
Technická kybernetika
Mechanika tuhých a poddajných t
les a prost
edí

Obor bude akreditován.
Obor bude akreditován.
29
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2011056 P MA1 Matematika I.
(1) 4+4 z,zk 8
2011021 P KG Konstruktivní geometrie
(1) 3+2 z,zk 6
2131005 P VT Vývoj techniky
2+0 zk
3
2132001 P SK1 Strojírenské konstruování I.
1+2 kz
2
2182019 P CH Chemie
2+1 kz
3
2372041 P PPS Po
íta
ová podpora studia
1+1 kz
3
Ze skupiny humanitních p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(2)
2383107 PV MDO Manaerské dovednosti
1+1 z
2
2383009 PV KJL Komunikace a jednání s lidmi
1+1 z
2
Ze skupiny technologických p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(3)
2333038 PV ZT1 Základy technologie I.
1+1 z
3
2343038 PV ZT2 Základy technologie II.
1+1 z
3
30 K
(1)
Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního ine-
nýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika I. a Konstruktivní geometrie zapsat i následující
edm
ty typu Alfa
(A):
201A056 V MA1A Matematika I. A
0+0 zk
4 (kredity)
201A021 V KGA Konstruktivní geometrie A
0+0 zk
3 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2383107 Manaerské
dovednosti, druhé polovin
student
2383009 Komunikace a jednání s lidmi. Student musí absolvovat jeden z uvedených
edm
.
(3) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2333038 Základy
technologie I. a druhé polovin
student
p
edm
t 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapíše
z této dvojice p
edm
t zbývající.
DOPORU
ENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (nap
íklad z matematiky, cizích jazyk
atd.) doplnit, m
e si zapsat n
který
z volitelných p
edm
, které p
íslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporu
ujeme zejména:
2016007 V SEM1 Seminá
z matematiky I.
0+2 zápo
et 2 (kredity)
2046xxx V Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty 2014-2015“ v nabídce Ústavu jazyk
).
STR
30
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011062 P MA2 Matematika II.
(1) 4+4 z,zk 8
2012037 P PGR Po
íta
ová grafika
1+1 kz
2021041 P FY1 Fyzika I.
(1) 4+1 z,zk 7
2131002 P SK2 Strojírenské konstruování II.
2+3 z,zk 4
2322029 P MR1 Nauka o materiálu I.
2+1 kz
3
Ze skupiny technologických p
edm
nutno absolvovat z b ý v a j í c í:
(2)
2333038 PV ZT1 Základy technologie I.
1+1 z
3
2343038 PV ZT2 Základy technologie II.
1+1 z
Skupina p
edm
t
lesné výchovy:
TV-2 P TV1 T
lesná výchova I.
0+2 z
1
TVK-L P LVK Letní výcvikový kurz
(3)
1
týd
z
1
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního ine-
nýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika II. a Fyzika I. zapsat i následující
edm
ty typu Alfa (A):
201A062 V MA2A Matematika II. A 0+0 zk
4 (kredity)
202A041 V FY1A Fyzika I. A
0+0 zk
3 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu byl z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2333038 Základy tech-
nologie I. a druhé polovin
student
p
edm
t 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapisuje
z této dvojice p
edm
t zbývající.
(3) Letní výcvikový kurz je p
edm
t povinný. Student jej m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia, avšak v souladu
s p
íslušnými ustanoveními Ústavu t
lesné výchovy a sportu
VUT.
POZOR - PROSP
CHOVÉ STIPENDIUM
Jednou z podmínek pro p
iznání prosp
chového stipendia je nutnost získat nejmén
60 kredit
za akademický rok. V p
ípad
zájmu o získání prosp
chového stipendia musí student vzít tuto podmínku v úvahu a musí zapsat dostate
ný po
et kredit
(na-
íklad také zapsáním volitelných p
edm
).
STR
31
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011009 P MA3 Matematika III.
(1) 2+2 z,zk 5
2012035 P ZAPG Základy algoritmizace a programování 1+2 kz
4
2021025 P FY2 Fyzika II.
(1) 1+2 z,zk 4
2121023 P TM Termomechanika
(1) 3+2 z,zk 5
2311101 P ME1 Mechanika I.
(1) 2+2 z,zk 4
2321039 P MR2 Nauka o materiálu II.
2+2 z,zk 4
TV-1 P TV2 T
lesná výchova II.
0+2 z
1
z následující skupiny PV p
edm
nutno alepo
j e d e n volit:
2013044 PV PM Praktikum z matematiky
0+2 z
2
2013066 PV ZST Základy stochastiky
0+2 z
2
2023012 PV PFY2 Praktikum z Fyziky II.
0+2 z 2
2133013 PV SK3 Strojírenské konstruování III.
0+2 z
2
29 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika III., Fyzika II., Termomechanika a Mechanika I. zapsat i následu-
jící
edm
ty typu Alfa (A):
201A009 V MA3A Matematika III. A
0+0 zk
2 (kredity)
202A025 V FY2A Fyzika II. A
0+0 zk
2 (kredity)
212A023 V TMA Termomechanika A
0+0 zk
2 (kredity)
231A101 V ME1A Mechanika I. A
0+0 zk
2 (kredity)
STR
32
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2011049 P NMA Numerická matematika
(1) 2+2 z,zk 4
2111001 P PP1 Prunost a pevnost I.
(1) 4+3 z,zk 8
2121500 P MT Mechanika tekutin
(1) 3+2 z,zk 5
2311102 P ME2 Mechanika II.
(1) 2+2 z,zk 4
2331068 P TE1 Technologie I.
2+2 z,zk 5
2383001 P ZPR Základy práva
1+1 z 2
z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2133014 PV SK4 Strojírenské konstruování IV.
0+2 z 2
2183014 PV PPVE Pokrokové procesy vyuití energií
0+2 z 2
2213014 PV DLKT Dopravní, letadlová a kosmická technika 0+2 z 2
2313040 PV UAMM Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky 0+2 z 2
2333040 PV PVST Perspektivní výroba ve strojírenství
0+2 z 2
2353040 PV SVTT Strojírenská výrobní technika a CNC technologie 0+2 z 2
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Numerická matematika, Prunost a pevnost I., Mechanika tekutin a Mechanika
II. zapsat i následující
edm
ty typu Alfa (A):
201A049 V NMAA Numerická matematika A 0+0 zk 2 (kredity)
211A001 V PP1A Prunost a pevnost I. A
0+0 zk 3 (kredity)
212A500 V MTA Mechanika tekutin A
0+0 zk 3 (kredity)
231A102 V ME2A Mechanika II.A
0+0 zk 2 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
STR
33
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 5. SEMESTR
2111102 P PP2 Prunost a pevnost II.
2+2 z,zk 4
2131512 P
MS1
ásti a mechanismy stroj
I.
3+2 z,zk 6
2141504 P EOE Elektrické obvody a elektronika
2+2 z,zk 4
2153005 P ZEP Základy energetických p
em
n
1+1 z 1
2311108 P ME3 Mechanika III.
2+2 z,zk 6
2341014 P TE2 Technologie II.
2+2 z, zk 5
2372083 P TEM Technická m

ení
1+2 kz 3
Zkouška z cizího jazyka
(1)
z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
(2)
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
33 K
(1)
Sou
ástí bakalá
ského studijního programu B 2341 Strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího ja-
zyka. Student ji m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen ke studijnímu plánu páté-
ho semestru t
etího ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících semestr
nejprve dopl
uje
v jazykových kurzech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.
(2) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student
ob
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka, ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku pí-
semn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
í-
ve vykonal. Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho sou-
hlas. O souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto
studijním programu, ve kterém výuka probíhá v
eském jazyce, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku
z
eštiny nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení zkoušky v bakalá
ském programu.
STR
34
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 6. SEMESTR
2131026 P
MS2
ásti a mechanismy stroj
II. 3+0 zk 3
2133025 P KC Konstruk
ní cvi
ení
0+4 z 4
2141505 P ESP Elektrické stroje a pohony
2+2 z,zk 4
2181026 P PHTH P
enos hybnosti, tepla a hmoty
3+1 z,zk 5
2371047 P A
Automatické
ízení
3+2 z,zk 5
2381054 P MEP Management a ekonomika podniku
2+2 z,zk 4
Studenti oboru
Technika ivotního prost
edí
zapisují následující d v a p
edm
ty:
2162091 P OP Oborový projekt
0+2 kz 2
2163091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Energetika a procesní technika
se zam

ením
Energetika
zapisují následující d v a p
edm
ty:
2152091 P OP Oborový projekt
0+2 kz 2
2153091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Energetika a procesní technika
se zam

ením
Procesní
technika
zapisují následující d v a p
edm
ty:
2182091 P OP Oborový projekt
0+2 kz 2
2183091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Informa
ní a automatiza
ní technika
zapisují podle svého zájmu vybranou dvojici p
edm
:
2362091 P OP Oborový projekt
0+2 kz 2
2363091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
nebo
2372091 P OP Oborový projekt
0+2 kz 2
2373091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Konstruování
podporované
po
íta
em
zapisují p
edm
t:
2132503 P PRO Projekt
0+2 kz 2
2133091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
31 K
STR
35
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika ivotního prost
edí
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2151158 P ZCHT Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel 2+2 z,zk 5
2161564 P ZV
T Základy v
trání
3+1 z,zk 5
2161586 P ZZTE Základy zásobování teplem 3+1 z,zk 5
2161596 P ZVYT Základy vytáp

3+1 z,zk 5
2162540 P ZTA Základy technické akustiky
2+1 kz 4
2163032 P PRO Projekt
0+4 z 3
2163077 P ZEM Základní experimentální metody
1+2 z 3
30 K
STR
TPB
36
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika ivotního prost
edí
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2161560 P ZZTI Základy zdravotn
technických instalací 2+3 z,zk 5
2161571 P ZOO Základy ochrany ovzduší
3+1 z,zk 5
2162023 P ZAZE Základy alternativních zdroj
energií
2+1 kz 4
2162025 P ZKLI Základy klimatizace
2+1 kz 3
2162063 P ZSVY Základy sálavého vytáp

2+1 kz 3
2163078 P ZSIM Základy simula
ních metod
1+3 z 5
2163985 P BP Bakalá
ská práce
0+6 z 5
30 K
edm
ty SZZ
: Technika prost
edí
Mechanika tekutin
P
enos tepla a hmoty
STR
TPB
37
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2151559 P VTK Vým
níky tepla a kotle
2+2 z,zk 5
2151554 P TES Tepelné energetické stroje
2+2 z,zk 5
2151165 P HPS Hydraulické a pneumatické stroje
2+2 z,zk 5
2151090 P PET Pr
myslová energetika a teplárenství
2+2 z,zk 5
2xx3707 P PRO1 Projekt I.
(1) 0+7 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2151002 PV ZJE Základy jaderné energetiky
2+2 z,zk 5
2181502 PV HMZ Hydromechanická za
ízení
2+2 z,zk 5
30 K
(1) Kód p
edm
tu
Projekt I.
se zapisuje podle ústavu:
2153707 Ústav energetiky
2183707 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
STR
EPT
38
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2151117 P PEZ Projektování energetických za
ízení 2+2 z,zk 5
2151118 P DEZ Decentralizované energetické zdroje
2+2 z,zk 5
2151158 P ZCHT Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel 2+2 z,zk 5
2153006 P TOO Technologie ochrany ovzduší
0+2 z 2
2xx3985 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0+6 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2151702 PV OZE Obnovitelné zdroje energie
2+2 z,zk 5
2152028 PV EAL Energetický audit a legislativa
2+2 kz 5
2181507 PV DSZ Difúzn
separa
ní za
ízení
2+2 z,zk 5
2181508 PV TZ
Tepelná za
ízení
2+2 z,zk 5
32 K
(1) Kód p
edm
tu
Bakalá
ská práce
se zapisuje podle ústavu:
2153985 Ústav energetiky
2183985 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
edm
ty SZZ
: Termomechanika
Hydromechanika
Tepelné energetické stroje
Pr
myslová energetika
STR
EPT
39
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Vladimír Hlavá
; Ing. Ji
í
áp, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2361097 P KPR Konstrukce p
ístroj
3+1 z,zk 5
2362502 P TOP Technická optika
2+2 kz 3
2371527 P
PA
ízení programovatelnými automaty
2+2 z,zk 4
2371524 P PA
Prost
edky automatického
ízení
3+2 z,zk 5
2371709 P PMO Po
íta
ové modely
2+2 z,zk 5
2371090 P DZS Databázové a znalostní systémy
2+2 z,zk 5
2373712 P PRO Projekt
0+2 z 3
30 K
STR
IAT
40
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Vladimír Hlavá
; Ing. Ji
í
áp, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2141006 P MAP Mikropo
íta
e a aplikace 2+2 z, zk 4
2141506 P EPS Elektrické p
enosy signál
2+1 z,zk 4
2361005 P TPT Technologie p
ístrojové techniky 2+2 z,zk 4
2362503 P AOP Aplikovaná optika 2+2 kz
2372507 P IS Informa
ní systémy
2+2 kz
4
2373985 P BP Bakalá
ská práce
(1)
0+6 z
5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2371531 PV PAS Programování v Pascalu (Delphi)
3+2 z,zk 5
2371530 PV JAVA Programování v jazyce Java
3+2 z,zk 5
30 K
(1) Kód p
edm
tu
Bakalá
ská práce
se zapisuje podle odboru:
2363985 Odbor p
esné mechaniky a optiky
2373985 Odbor automatického
ízení a inenýrské informatiky
edm
ty SZZ
: Automatické
ízení a po
íta
ové modely
Prost
edky automatického
ízení
Informatika
STR
IAT
41
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2111053 P MKP Metoda kone
ných prvk
0 2+3 z,zk 6
xxx2092 P OP Oborový projekt (1)
0+6 kz 4
2211581 P PVD P
evody
2+2 z,zk 5
2311073 P SMES Simulace mechanických soustav
2+3 z,zk 6
2351110 P MOSI Modelování a simulace
2+2 z,zk 5
Z následujících PV p
edm
studenti zapisují podle zam

ení j e d e n p
edm
t:
2132020 PV TTE Transportní technika
2+2 kz 5
2212040 PV DTE Dopravní technika
2+2 kz 5
2212045 PV TSV Technika sout
ních voz
1+3 kz 5
2222050 PV LTE Letadlová technika
2+2 kz 5
2352060 PV VTE Výrobní technika
3+1 kz 5
31 K
(1) Studenti volí z následujících kód
dle svého zam

ení:
2112092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
2122092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
2132092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
2212092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
2222092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
2312092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
2352092 P OP Oborový projekt 0+6 kz 4
STR
KPP
42
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2111052 P EMCS Experimentální metody a certifikace stroj
3+4 z,zk 7
2131120 P POK Projektování ocelových konstrukcí
2+2 z,zk 6
2351117 P TMEP Tekutinové mechanismy a pohony
2+2 z,zk 5
2381068 P KR Kalkulace a rozpo
etnictví
2+2 z,zk 5
2xx3985 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0+6 z 5
28 K
(1) Kód p
edm
tu
Bakalá
ská práce
se zapisuje podle odboru/ústavu:
2113985 Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123985 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133985 Ústav konstruování a
ástí stroj
2213985 Ústav automobil
, spalovacích motor
a kolejových vozidel
2223985 Ústav letadlové techniky
2313985 Odbor mechaniky t
les a mechatroniky
2353985 Ústav výrobních stroj
a za
ízení
edm
ty SZZ
: Mechanika a prunost
Projektování ocelových konstrukcí
Konstruování
STR
KPP
43
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2011056 P MA1 Matematika I.
(1) 16/10 z,zk 8
2011021 P KG Konstruktivní geometrie
(1) 12/6 z,zk 6
2131005 P VT Vývoj techniky
6/0 zk 3
2132001 P SK1 Strojírenské konstruování I.
4/8 kz 2
2182019 P CH Chemie
6/4 kz 3
2372041 P PPS Po
íta
ová podpora studia
4/4 kz 3
K333038 P ZT1 Základy technologie I.

4/4 z 3
Ze skupiny humanitních p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(2)
2383107 PV MDO Manaerské dovednostipsychologie
4/4 z 2
2383009 PV KJL Komunikace a jednání s lidmi
4/4 z 2
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika I. a Konstruktivní geometrie zapsat i následující
edm
ty typu
Alfa (A):
201A056 V MA1A Matematika I. A
0/0 zk 4 (kredity)
201A021 V KGA Konstruktivní geometrie A
0/0 zk 3 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán polovin
student
p
edm
t 2383107 Manaerské
dovednosti, druhé polovin
student
2383009 Komunikace a jednání s lidmi. Student musí absolvovat jeden z uvedených
edm
.
DOPORU
ENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (nap
íklad z matematiky, fyziky, cizích jazyk
atd.) doplnit, m
e si zapsat
který z volitelných p
edm
, které p
íslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporu
ujeme zejména:
2016007 V SEM1 Seminá
z matematiky I.
0+2 zápo
et 2 (kredity)
2016070 V RSM Repetitorium st
edoškolské matematiky
0+1 zápo
et 1 (kredit)
2046xxx V Cizí jazyk (viz publikace Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty 2013-2014“ v nabídce Ústavu jazyk
).
STR
44
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011062 P MA2 Matematika II.
(1) 16/10 z,zk 8
2012037 P PGR Po
íta
ová grafika
4/4 kz 3
2021041 P FY1 Fyzika I.
(1) 16/6 z,zk 7
2131002 P SK2 Strojírenské konstruování II.
8/12 z,zk 4
2322029 P MR1 Nauka o materiálu I.
8/4 kz 3
K343038 P ZT2 Základy technologie II.
4/4 z 3
28 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika II. a Fyzika I. zapsat i následující
edm
ty typu Alfa (A):
201A062 V MA2A Matematika II. A 0/0 zk 4 (kredity)
202A041 V FY1A Fyzika I. A
0/0 zk 3 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
STR
45
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011009 P MA3 Matematika III.
(1) 8/8 z,zk 5
2012035 P ZAPG Základy algoritmizace a programování 4/6 kz 4
2021025 P FY2 Fyzika II.
(1) 6/6 z,zk 4
2121023 P TM Termomechanika
(1) 12/6 z,zk 5
2133013 P SK3 Strojírenské konstruování III.
0/8 z 2
2311101 P ME1 Mechanika I.
(1) 8/8 z,zk 4
2321039 P MR2 Nauka o materiálu II.
8/8 z,zk 4
28 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika III., Fyzika II., Termomechanika a Mechanika I. zapsat i následu-
jící
edm
ty typu Alfa (A):
201A009 V MA3A Matematika III. A
0/0 zk 2 (kredity)
202A025 V FY2A Fyzika II. A
0/0 zk 2 (kredity)
212A023 V TMA Termomechanika A
0/0 zk 2 (kredity)
231A101 V ME1A Mechanika I. A
0/0 zk 2 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
STR
46
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2011049 P NMA Numerická matematika
(1) 8/8 z,zk 4
2111001 P PP1 Prunost a pevnost I.
(1) 16/8 z,zk 8
2121500 P MT Mechanika tekutin
(1) 12/6 z,zk 5
2133014 P SK4 Strojírenské konstruování IV.
0/6 z 2
2311102 P ME2 Mechanika II.
(1) 8/8 z,zk 4
K331068 P TE1 Technologie I.
8/8 z,zk 5
2383001 P ZPR Základy práva
2/4 z 2
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Numerická matematika, Prunost a pevnost I., Mechanika tekutin a Mechanika
II. zapsat i následující
edm
ty typu Alfa (A):
201A049 V NMAA Numerická matematika A 0/0 zk 2 (kredity)
211A001 V PP1A Prunost a pevnost I. A
0/0 zk 3 (kredity)
212A500 V MTA Mechanika tekutin A
0/0 zk 3 (kredity)
231A102 V ME2A Mechanika II.A
0/0 zk 2 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2341 Strojírenství povinné, avšak jsou povinné u studijního pro-
gramu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
STR
47
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 5. SEMESTR
2111102 P PP2 Prunost a pevnost II.
8/8 z,zk 4
2131512 P
MS1
ásti a mechanismy stroj
I.
12/4 z,zk 6
2141504 P EOE Elektrické obvody a elektronika
8/6 z,zk 4
2153005 P ZEP Základy energetických p
em
n
4/2 z 1
2311108 P ME3 Mechanika III.
8/8 z,zk 6
K341014 P TE2 Technologie II.
8/8 z, zk 5
2372083 P TEM Technická m

ení
4/6 kz 3
Zkouška z cizího jazyka
(1)
z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
(2)
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
33 K
(1)
Sou
ástí bakalá
ského studijního programu B 2341 Strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku z jednoho cizího ja-
zyka. Student ji m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen ke studijnímu plánu páté-
ho semestru t
etího ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících semestr
nejprve dopl
uje
v jazykových kurzech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné terminologie.
(2) Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student
ob
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka, ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku pí-
semn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
í-
ve vykonal. Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho sou-
hlas. O souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto
studijním programu, ve kterém výuka probíhá v
eském jazyce, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku
z
eštiny nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení zkoušky v bakalá
ském programu.
STR
48
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obory 2301R026 Technika ivotního prost
edí
2302R042 Energetika a procesní technika
2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 6. SEMESTR
2131026 P
MS2
ásti a mechanismy stroj
II. 12/0 zk 3
2133025 P KC Konstruk
ní cvi
ení
0/14 z 4
2141505 P ESP Elektrické stroje a pohony
8/6 z,zk 4
2181026 P PHTH P
enos hybnosti, tepla a hmoty
12/4 z,zk 5
2371047 P A
Automatické
ízení
12/8 z,zk 5
2381054 P MEP Management a ekonomika podniku
8/8 z,zk 4
Studenti oboru
Technika ivotního prost
edí
zapisují následující d v a p
edm
ty:
2162091 P OP Oborový projekt
0/6 kz 2
2163091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Energetika a procesní technika
se zam

ením
Energetika
zapisují následující d v a p
edm
ty:
2152091 P OP Oborový projekt
0/6 kz 2
2153091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Energetika a procesní technika
se zam

ením
Procesní
technika
zapisují následující d v a p
edm
ty:
2182091 P OP Oborový projekt
0/6 kz 2
2183091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Informa
ní a automatiza
ní technika
zapisují podle svého odborného zájmu vybranou dvojici p
edm
:
2362091 P OP Oborový projekt
0/6 kz 2
2363091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
nebo
2372091 P OP Oborový projekt
0/6 kz 2
2373091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
Studenti oboru
Konstruování
podporované
po
íta
em
zapisují p
edm
t:
2132503 P PRO Projekt
0/6 kz 2
2133091 P PREP Prezentace projektu
4/sem z 4
31 K
STR
49
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika ivotního prost
edí
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2151158 P ZCHT Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel 12/6 z,zk 5
2161564 P ZV
T Základy v
trání
12/6 z,zk 5
2161586 P ZZTE Základy zásobování teplem 10/6 z,zk 5
2161596 P ZVYT Základy vytáp

12/6 z,zk 5
2162540 P ZTA Základy technické akustiky
8/4 kz 4
2163032 P PRO Projekt
0/8 z 3
2163077 P ZEM Základní experimentální metody
4/8 z 3
30 K
STR
TPB
50
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2301R026 Technika ivotního prost
edí
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Ing. Pavel Vybíral, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2161560 P ZZTI Základy zdravotn
technických instalací 14/6 z,zk 5
2161571 P ZOO Základy ochrany ovzduší
12/6 z,zk 5
2162023 P ZAZE Základy alternativních zdroj
energií
10/6 kz 4
2162025 P ZKLI Základy klimatizace
10/6 kz 3
2162063 P ZSVY Základy sálavého vytáp

10/6 kz 3
2163078 P ZSIM Základy simula
ních metod
6/8 z 5
2163985 P BP Bakalá
ská práce
0/8 z 5
30 K
edm
ty SZZ
: Technika prost
edí
Mechanika tekutin
P
enos tepla a hmoty
STR
TPB
51
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2151559 P VTK Vým
níky tepla a kotle
12/6 z,zk 5
2151554 P TES Tepelné energetické stroje
12/6 z,zk 5
2151165 P HPS Hydraulické a pneumatické stroje
12/6 z,zk 5
2151090 P PET Pr
myslová energetika a teplárenství
12/6 z,zk 5
2xx3707 P PRO1 Projekt I.
(1) 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2151002 PV ZJE Základy jaderné energetiky
12/6 z,zk 5
2181502 PV HMZ Hydromechanická za
ízení
14/6 z,zk 5
30 K
1) Kód p
edm
tu
Projekt I.
se zapisuje podle ústavu:
2153707 Ústav energetiky
2183707 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
STR
EPT
52
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2302R042 Energetika a procesní technika
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.; Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2151117 P PEZ Projektování energetických za
ízení 14/6 z,zk 5
2151118 P DEZ Decentralizované energetické zdroje
14/6 z,zk 5
2151158 P ZCHT Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel 14/6 z,zk 5
2153006 P TOO Technologie ochrany ovzduší
0/4 z 2
2xx3985 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0/8 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2151702 PV OZE Obnovitelné zdroje energie
14/6 z,zk 5
2152028 PV EAL Energetický audit a legislativa
14/6 kz 5
2181507 PV DSZ Difúzn
separa
ní za
ízení
14/6 z,zk 5
2181508 PV TZ
Tepelná za
ízení
14/6 z,zk 5
32 K
(1) Kód p
edm
tu
Bakalá
ská práce
se zapisuje podle ústavu:
2153985 Ústav energetiky
2183985 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
edm
ty SZZ
: Termomechanika
Hydromechanika
Tepelné energetické stroje
STR
EPT
53
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Vladimír Hlavá
; Ing. Ji
í
áp, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2361097 P KPR Konstrukce p
ístroj
12/6 z,zk 5
2362502 P TOP Technická optika
10/4 kz 3
2371527 P
PA
ízení programovatelnými automaty 8/8 z,zk 4
2371524 P PA
Prost
edky automatického
ízení 14/6 z,zk 5
2371709 P PMO Po
íta
ové modely 14/6 z,zk 5
2371090 P DZS Databázové a znalostní systémy 10/4 z,zk 5
2373712 P PRO Projekt
0/8 z 3
30 K
STR
IAT
54
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 2612R022 Informa
ní a automatiza
ní technika
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Vladimír Hlavá
; Ing. Ji
í
áp, Ph.D.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2141006 P MAP Mikropo
íta
e a aplikace 10/4 z, zk 4
2141506 P EPS Elektrické p
enosy signál
10/4 z,zk 4
2361005 P TPT Technologie p
ístrojové techniky 10/4 z,zk 4
2362503 P AOP Aplikovaná optika 10/6 kz 4
2372507 P IS Informa
ní systémy
10/4 kz 5
2xx3985 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0/8 z 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2371531 PV PAS Programování v Pascalu (Delphi)
12/6 z,zk 5
2371530 PV JAVA Programování v jazyce Java
12/6 z,zk 5
30 K
(1) Kód p
edm
tu
Bakalá
ská práce
se zapisuje podle odboru:
2363985 Odbor p
esné mechaniky a optiky
2373985 Odbor automatického
ízení a inenýrské informatiky
edm
ty SZZ
: Automatické
ízení a po
íta
ové modely
Prost
edky automatického
ízení
Informatika
STR
IAT
55
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 7. SEMESTR
2111053 P MKP Metoda kone
ných prvk
0 10/10 z,zk 6
xxx2092 P OP Oborový projekt (1) 0/8 kz 4
2211581 P PVD P
evody
14/6 z,zk 5
2311073 P SMES Simulace mechanických soustav
12/8 z,zk 6
2351110 P MOSI Modelování a simulace
14/6 z,zk 5
Z následujících PV p
edm
studenti zapisují podle zam

ení j e d e n p
edm
t:
2132020 PV TTE Transportní technika
14/6 kz 5
2212040 PV DTE Dopravní technika
14/6 kz 5
2212045 PV TSV Technika sout
ních voz
6/10 kz 5
2222050 PV LTE Letadlová technika
14/6 kz 5
2352060 PV VTE Výrobní technika
14/6 kz 5
31 K
(1) Studenti volí z následujících kód
dle svého zam

ení:
2112092 P OP Oborový projekt 0/8 kz 4
2122092 P OP Oborový projekt 0/8 kz 4
2212092 P OP Oborový projekt 0/8 kz 4
2222092 P OP Oborový projekt
0/8 kz 4
2312092 P OP Oborový projekt
0/8 kz 4
2352092 P OP Oborový projekt
0/8 kz 4

STR
KPP
56
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2341 STROJÍRENSTVÍ
Obor 3901R051 Konstruování podporované po
íta
em
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tutor: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
4. RO
NÍK
– 8. SEMESTR
2111052 P EMCS Experimentální metody a certifikace stroj
18/10 z,zk 7
2131120 P POK Projektování ocelových konstrukcí
16/6 z,zk 6
2351117 P TMEP Tekutinové mechanismy a pohony
16/6 z,zk 5
2381068 P KR Kalkulace a rozpo
etnictví
16/6 z,zk 5
2xx3985 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0/8 z 5
28 K
(1) Kód p
edm
tu
Bakalá
ská práce
se zapisuje podle odboru/ústavu:
2113985 Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123985 Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2133985 Ústav konstruování a
ástí stroj
2213985 Ústav automobil
, spalovacích motor
a kolejových vozidel
2223985 Ústav letadlové techniky
2313985 Odbor mechaniky t
les a mechatroniky
2353985 Ústav výrobních stroj
a za
ízení
edm
ty SZZ
: Mechanika a prunost
Projektování ocelových konstrukcí
Konstruování
STR
KPP
57
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment O E
st
YEAR
st
SEMESTER
E011056 O MA1 Mathematics I.
4+4 a,ex 8
E01A056 E MA1A Mathematics I. A
(1) 0+0 ex 4
E011021 O KG Constructive Geometry
3+2 a,ex 6
E01A021 E KGA Constructive Geometry A
(1) 0+0 ex 3
E131005 O VT History of Technology
2+0 ex 3
E132001 O SK1 Engineering Design I.
1+2 ca 2
E182019 O CH Chemistry
2+1 ca 3
E333038 O ZT1 Fundamentals of Technology I.
1+1 a 3
E372041 O PPS Computer Support for Study
1+1 ca 3
28 K (
7 K (E))
(1) Alfa (A) courses are not obligatory for students of this programme.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex - examination
STR
58
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment O E
st
YEAR
nd
SEMESTER
E011062 O MA2 Mathematics II.
4+4 a,ex 8
E01A062 E MA2A Mathematics II. A
(1) 0+0 ex 4
E012037 O PGR Computer Graphics
1+1 ca 3
E021041 O FY1 Physics I.
4+1 a,ex 7
E02A041 E FY1A Physics I. A
(1) 0+0 ex 3
E131002 O SK2 Engineering Design II.
2+3 a,ex 4
E322029 O MR1 Materials Science I.
2+1 ca 3
E343038 O ZT2 Fundamentals of Technology II.
1+1 a 3
TV-2 O TV1 Physical Education I.
0+2 a 1
29 K (
7 K (E))
(1) Alfa (A) courses are not obligatory for students of this programme.
(2) Summer Course in Physical Education is obligatory. Students may take this course at any time in the course of their stu-
dies, but in accordance with the regulations of the CTU Institute of Physical Education and Sport.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex - examination
STR
59
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment O E
nd
YEAR
rd
SEMESTER
E011009 O MA3 Mathematics III.
2+2 a,ex 5
E01A009 E MA3A Mathematics III. A
(1) 0+0 ex 2
E012035 O ZAPG Algorithmization and Programming
1+2 ca 4
E021025 O FY2 Physics II.
1+2 a,ex 4
E02A025 E FY2A Physics II. A
(1) 0+0 ex 2
E121023 O TM Thermomechanics
3+2 a,ex 5
E12A023 E TMA Thermomechanics A
(1) 0+0 ex 2
E133013 O SK3 Engineering Design III.
0+2 a 2
E311101 O ME1 Mechanics I.
2+2 a,ex 4
E31A101 E ME1A Mechanics I. A
(1) 0+0 ex 2
E321039 O MR2 Materials Science II.
2+2 a,ex 4
TV-1 O TV2 Physical Education II.
0+2 a 1
29 K
(8 K (E))
(1) Alfa (A) courses are not obligatory for students of this programme.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex - examination
STR
60
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment O E
st
YEAR
th
SEMESTER
E011049 O NMA Numerical Mathematics
2+2 a,ex 4
E01A049 E NMAA Numerical Mathematics A
(1) 0+0 ex 2
E111001 O PP1 Strength of Materials I.
4+3 a,ex 8
E11A001 E PP1A Strength of Materials I. A
(1) 0+0 ex 3
E121500 O MT Fluid Dynamics
3+2 a,ex 5
E12A500 E MTA Fluid Dynamics A
(1) 0+0 ex 3
E133014 O SK4 Engineering Design IV.
0+2 a 2
E311102 O ME2 Mechanics II.
2+2 a,ex 4
E31A102 E ME2A Mechanics II. A
(1) 0+0 ex 2
E331068 O TE1 Technology I.
2+2 a,ex 5
Examination in a foreign language
(2)
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen:
(3)
2041061 E ZBAN English - Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041062 E ZBNE German - Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041063 E ZBFR French - Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041064 E ZBSP Spanish - Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041065 E ZBRU Russian - Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041066 E ZBCZ Czech – Bachelor Exam
0+2 z,ex 2
30 K
(10 K (E))
(1) Alfa (A) courses are not obligatory for students of this programme.
(2)
Bachelor
study programme B 2342 Theoretical Basis of Mechanic
al Engineering includes, apart from other things, the
requirement to pass an examination in a foreign language. Students may take this examination at any time in the course of
their studies. For administrative purposes, this course is assigned to the study plan for the fourth semester in the second
year as it is assumed that students will have been supplementing their language skills, especially in the area of specialised
terminology, in the previous semesters in language courses (optional courses).
(3)
A foreign language
or a student refers to some other language than her/his mother language or an official language in the
state of which the student is a citizen. The examination can also be in another language that is not included in the list.
However, the student must apply in writing to the vice-dean for studies for an exception, and obtain her/his agreement. An
examination taken earlier can also be recognised. In this case too the student must apply in writingto the vice-dean for stu-
dies for an exception, and obtain her/his permission. Citizens of the republics of the former Soviet Union must also apply
for an agreement if they choose Russian as their foreign language.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex – examination
STR
61
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
rd
YEAR
th
SEMESTER
E111102 O PP2 Strength of Materials II.
2+2 a,ex 4
E131512 O CMS1
Machine Elements and Mechanisms I.
3+2 a,ex 6
141504 O EOE
Electrical Circuits and Electronics
2+2 a,ex 4
153005 O ZEP
Fundamentals of Energy Conversions
1+1 a 1
311108 O ME3 Mechanics III.
2+2 a,ex 6
E341014 O TE2 Technology II.
2+2 a,ex 5
E372083 O TEM Technical Measurements
1+2 ca 3
E383112 O MAS Managerial Sociology
1+1 a 2
31 K
STR
62
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
rd
YEAR
th
SEMESTER
E131026 O CMS2 Machine Elements and Mechanisms II.
3+0 ex 3
E133025 O KC Design
0+4 a 4
E141505 O ESP Electrical Machines and Drives
2+2 a,ex 4
E181026 O PHTH Momentum, Heat and Mass Transfer
3+1 a,ex 5
E371047 O A
Automatic Control
3+2 a,ex 5
E381054 O MEP Enterprise Management and Economics
2+2 a,ex 4
Courses for Field of Study Environmental Engineering:
E162091
OP
Project
0+2 ca 2
163091
PREP Project Presentation
4/sem a 4
ourses for Field of Study Power and Process Technology – specialization Power:
E152091
O OP
Project
0+2 ca 2
153091
O PREP
Project Presentation
4/sem a 4
ourses for Field of Study Power and Process Technology – specialization Process Technology:
E182091
O OP
Project
0+2 ca 2
183091
O PREP
Project Presentation
4/sem a 4
ourses for Field of Study Information and Automation Technology:
E362091
O OP
Project
0+2 ca 2
363091 O PREP Project Presentation
4/sem a 4
or
E372091 O OP Project
0+2 ca 2
E373091
O PREP
Project Presentation
4/sem a 4
ourses for Field of Study Computer Aided Design:
E132503
O PRO
Project
0+2 ca 2
133091 O PREP Project Presentation
4/sem a 4
31 K
STR
63
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
th
YEAR
th
SEMESTER
After consultation with their supervisor students present an
individual study plan
for completing their studies to
the vice-dean for studies for approval. This plan is based on the recommended study plan for studies in Czech
language.
STR
64
BACHELOR DEGREE PROGRAM
ENGINEERING
Fields of Study
2301R026 Environmental Engineering
2302R042 Power Engineering and Process Technology
2612R022 Information and Automation Technology
3901R051 Computer Aided Design
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Eva Veselá, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
th
YEAR
th
SEMESTER
After consultation with their supervisor students present an
individual study plan
for completing their studies to
the vice-dean for studies for approval. This plan is based on the recommended study plan for studies in Czech
language.
Studenti, po konzultaci s tutorem oboru, p
edkládají pro záv
r svého studia pedagogickému prod
kanovi
ke schválení
individuální studijní plán
. Tento plán vychází z doporu
eného studijního plánu pro výuku v jazyce
eském.
STR
65
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2011056 P MA1 Matematika I.
4+4 z,zk 8
201A056 P MA1A Matematika I. A
(1) 0+0 zk 4
2011021 P KG Konstruktivní geometrie
3+2 z,zk 6
201A021 P KGA Konstruktivní geometrie A
(1) 0+0 zk 3
2131005 P VT Vývoj techniky
2+0 zk 3
2132001 P SK1 Strojírenské konstruování I.
1+2 kz 2
2182019 P CH Chemie
2+1 kz 3
2372041 P PPS Po
íta
ová podpora studia
1+1 kz 3
Ze skupiny humanitních p
edm
nutno j e d e n absolvovat dle rozvrhu:
(2)
2383009 PV KJL Komunikace a jednání s lidmi
1+1 z 2
2383107 PV MDO Manaerské dovednosti
1+1 z 2
Ze skupiny technologických p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(3)
2333038 PV ZT1 Základy technologie I.
1+1 z 3
2343038 PV ZT2 Základy technologie II.
1+1 z 3
37 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2383107 Manaerské
dovednosti, druhé polovin
student
2383009 Komunikace a jednání s lidmi. Student musí absolvovat jeden z uvedených
edm
.
(3) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2333038 Základy
technologie I. a druhé polovin
student
p
edm
t 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapí-
še z této dvojice p
edm
t zbývající.
DOPORU
ENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (nap
íklad z matematiky, fyziky, cizích jazyk
atd.) doplnit, m
e si zapsat
který z volitelných p
edm
, které p
íslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporu
ujeme zejména:
2016007 V SEM1 Seminá
z matematiky I.
0+2 zápo
et 2 kredity
2046xxx V Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty 2013-2014“ v nabídce Ústavu jazyk
).
TZSI
66
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011062 P MA2 Matematika II.
4+4 z,zk 8
201A062 P MA2A Matematika II. A
(1) 0+0 zk 4
2012037 P PGR Po
íta
ová grafika
1+1 kz 3
2021041 P FY1 Fyzika I.
4+1 z,zk 7
202A041 P FY1A Fyzika I. A
(1) 0+0 zk 3
2131002 P SK2 Strojírenské konstruování II.
2+3 z,zk 4
2322029 P MR1 Nauka o materiálu I.
2+1 kz 3
Ze skupiny technologických p
edm
nutno absolvovat z b ý v a j í c í :
(2)
2333038 PV ZT1 Základy technologie I.
1+1 z 3
2343038 PV ZT2 Základy technologie II.
1+1 z 3
Skupina p
edm
t
lesné výchovy:
TV-2 P TV1 T
lesná výchova I.
0+2 z 1
TVK-L P LVK Letní výcvikový kurz
(3)
1
týd
z 1
37 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu byl z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2333038 Základy tech-
nologie I. a druhé polovin
student
p
edm
t 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapisuje
z této dvojice p
edm
t zbývající.
(3) Letní výcvikový kurz je p
edm
t povinný. Student jej m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia, avšak v souladu
s p
íslušnými ustanoveními Ústavu t
lesné výchovy a sportu
VUT.
POZOR - PROSP
CHOVÉ STIPENDIUM
Jednou z podmínek pro p
iznání prosp
chového stipendia je nutnost získat nejmén
60 kredit
za akademický rok. V p
ípad
zájmu o získání prosp
chového stipendia musí student vzít tuto podmínku v úvahu a musí zapsat dostate
ný po
et kredit
(nap
íklad také zapsáním volitelných p
edm
).
TZSI
67
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011009 P MA3 Matematika III.
2+2 z,zk 5
201A009 P MA3A Matematika III. A
(1) 0+0 zk 2
2012035 P ZAPG Základy algoritmizace a programování
1+2 kz 4
2021025 P FY2 Fyzika II.
1+2 z,zk 4
202A025 P FY2A Fyzika II. A
(1) 0+0 zk 2
2121023 P TM Termomechanika
3+2 z,zk 5
212A023 P TMA Termomechanika A
(1) 0+0 zk 2
2311101 P ME1 Mechanika I.
2+2 z,zk 4
231A101 P ME1A Mechanika I. A
(1) 0+0 zk 2
2321039 P MR2 Nauka o materiálu II.
2+2 z,zk 4
TV-1 P TV2 T
lesná výchova II.
0+2 z 1
z následující skupiny PV p
edm
nutno alespo
j e d e n volit:
2013044 PV PM Praktikum z matematiky
0+2 z 2
2013066 PV ZST Základy stochastiky
0+2 z 2
2023012 PV PFY2 Praktikum z Fyziky II.
0+2 z 2
2133013 PV SK3 Strojírenské konstruování III.
0+2 z 2
37 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
TZSI
68
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2011049 P NMA Numerická matematika
2+2 z,zk 4
201A049 P NMAA Numerická matematika A
(1) 0+0 zk 2
2111001 P PP1 Prunost a pevnost I.
4+3 z,zk 8
211A001 P PP1A Prunost a pevnost I. A
(1) 0+0 zk 3
2121500 P MT Mechanika tekutin
3+2 z,zk 5
212A500 P MTA Mechanika tekutin A
(1) 0+0 zk 3
2311102 P ME2 Mechanika II.
2+2 z,zk 4
231A102 P ME2A Mechanika II. A
(1) 0+0 zk 2
2331068 P TE1 Technologie I.
2+2 z,zk 5
z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2133014 PV SK4 Strojírenské konstruování IV.
0+2 z 2
2183014 PV PPVE Pokrokové procesy vyuití energií
0+2 z 2
2213014 PV DLKT Dopravní, letadlová a kosmická technika
0+2 z 2
2313040 PV UAMM Úvod do aplikované mechaniky a mechatroniky 0+2 z 2
2333040 PV PVST Perspektivní výroba ve strojírenství
0+2 z 2
2353040 PV SVTT Strojírenská a výrobní technika a CNC technologie 0+2 z 2
Zkouška z cizího jazyka
(2)
z následující skupiny PV p
edm
nutno jeden volit:
(3)
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
40 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
(2)
Sou
ástí bakalá
ského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inenýrství je mj. povinnost vykonat
zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen
ke studijnímu plánu
tvrtého semestru druhého ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících se-
mestr
nejprve dopl
uje v jazykových kurzech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné ter-
minologie.
(3)
Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student ob-
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
íve vyko-
nal. Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. O
souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním
programu, ve kterém výuka probíhá v
eském jazyku, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku z
eštiny
nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení zkoušky v bakalá
ském programu.
TZSI
69
TZSI
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 5. SEMESTR
2111102 P PP2 Prunost a pevnost II.
2+2 z,zk 4
211A102 P PP2A Prunost a pevnost II. A
0+0 zk 2
2131512 P
MS1
ásti a mechanismy stroj
I.
3+2 z,zk 6
2141504 P EOE Elektrické obvody a elektronika
2+2 z,zk 4
2153005 P ZEP Základy energetických p
em
n
1+1 z 1
2311107 P ME3 Mechanika III.
2+3 z,zk 7
231A107 P ME3A Mechanika III. A
0+0 zk 4
2341014 P TE2 Technologie II.
2+2 z,zk 5
2372083 P TEM Technická m

ení
1+2 kz 3
2383001 P ZPR Základy práva
1+1 z 2
38 K

70
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 6. SEMESTR
2131026 P
MS2
ásti a mechanismy stroj
II. 3+0 zk 3
2133025 P KC Konstruk
ní cvi
ení
0+4 z 4
2141505 P ESP Elektrické stroje a pohony
2+2 z,zk 4
2181026 P PHTH P
enos hybnosti, tepla a hmoty
3+1 z,zk 5
2371047 P A
Automatické
ízení
3+2 z,zk 5
2381054 P MEP Management a ekonomika podniku
2+2 z,zk 4
2xx2091 P OP Oborový projekt
(1) 0+2 kz 2
2xx3991 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0+0 z 4
31 K
(1) Kódy p
edm
Oborový projekt a Bakalá
ská práce se zapisují podle ústavu nebo odboru, na kterém je bude student
absolvovat:
2012091 / 2013991 – Ústav technické matematiky
2112091 / 2113991 – Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2122091 / 2123991 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132091 / 2133991 – Ústav konstruování a
ástí stroj
2152091 / 2153991 – Ústav energetiky
2162091 / 2163991 – Ústav techniky prost
edí
2182091 / 2183991 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212091 / 2213991 – Ústav automobil
, spalovacích motor
a kolejových vozidel
2222091 / 2223991 – Ústav letadlové techniky
2312091 / 2313991 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2322091 / 2323991 – Ústav materiálového inenýrství
2332091 / 2333991 – Ústav strojírenské technologie
2342091 / 2343991 – Ústav technologie obráb
ní, projektování a metrologie
2352091 / 2353991 – Ústav výrobních stroj
a za
ízení
2362091 / 2363991 – Odbor p
esné mechaniky a optiky
2372091 / 2373991 – Odbor automatického
ízení a inenýrské informatiky
2382091 / 2383991 – Ústav
ízení a ekonomiky podniku
edm
ty SZZ
: Aplikovaná matematika
Mechanika kontinua

ásti a mechanismy stroj
TZSI
71
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2011056 P MA1 Matematika I.
16/10 z,zk 8
201A056 P MA1A Matematika I. A
(1) 0/0 zk 4
2011021 P KG Konstruktivní geometrie
12/6 z,zk 6
201A021 P KGA Konstruktivní geometrie A
(1) 0/0 zk 3
2131005 P VT Vývoj techniky
6/0 zk 3
2132001 P SK1 Strojírenské konstruování I.
4/8 kz 2
2182019 P CH Chemie
6/4 kz 3
2372041 P PPS Po
íta
ová podpora studia
4/4 kz 3
K333038 P ZT1 Základy technologie I.
4/4 z 3
Ze skupiny humanitních p
edm
nutno j e d e n absolvovat dle rozvrhu:
(2)
2383009 PV KJL Komunikace a jednání s lidmi
4/4 z 2
2383107 PV MDO Manaerské dovednosti
4/4 z 2
37 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2383107 Manaerské
dovednosti, druhé polovin
student
2383009 Komunikace a jednání s lidmi. Student musí absolvovat jeden z uvedených
edm
.
DOPORU
ENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (nap
íklad z matematiky, fyziky, cizích jazyk
atd.) doplnit, m
e si zapsat
který z volitelných p
edm
, které p
íslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporu
ujeme zejména:
2016007 V SEM1 Seminá
z matematiky I. 0+2 zápo
et 2 kredity
2046xxx V Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty 2013-2014“ v nabídce Ústavu jazyk
).
Pokud student
m p
i kombinované form
studia nevyhovuje rozvrh výuky vybraného volitelného p
edm
tu, je mono p
i v
t-
ším po
tu zájemc
dohodnout jinou dobu výuky.
TZSI
72
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011062 P MA2 Matematika II.
16/10 z,zk 8
201A062 P MA2A Matematika II. A
(1) 0/0 zk 4
2012037 P PGR Po
íta
ová grafika
4/4 kz 3
2021041 P FY1 Fyzika I.
16/6 z,zk 7
202A041 P FY1A Fyzika I. A
(1) 0/0 zk 3
2131002 P SK2 Strojírenské konstruování II.
8/12 z,zk 4
2322029 P MR1 Nauka o materiálu I.
8/4 kz 3
K343038 P ZT2 Základy technologie II.
4/4 z 3
35 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
TZSI
73
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011009 P MA3 Matematika III.
8/8 z,zk 5
201A009 P MA3A Matematika III. A
(1) 0/0 zk 2
2012035 P ZAPG Základy algoritmizace a programování
4/6 kz 4
2021025 P FY2 Fyzika II.
6/6 z,zk 4
202A025 P FY2A Fyzika II. A
(1) 0/0 zk 2
2121023 P TM Termomechanika
12/6 z,zk 5
212A023 P TMA Termomechanika A
(1) 0/0 zk 2
2133013 P SK3 Strojírenské konstruování III.
0/8 z 2
2311101 P ME1 Mechanika I.
8/8 z,zk 4
231A101 P ME1A Mechanika I. A
(1) 0/0 zk 2
2321039 P MR2 Nauka o materiálu II.
8/8 z,zk 4
36 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
TZSI
74
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2011049 P NMA Numerická matematika
8/8 z,zk 4
201A049 P NMAA Numerická matematika A
(1) 0/0 zk 2
2111001 P PP1 Prunost a pevnost I.
16/8 z,zk 8
211A001 P PP1A Prunost a pevnost I. A
(1) 0/0 zk 3
2121500 P MT Mechanika tekutin
12/6 z,zk 5
212A500 P MTA Mechanika tekutin A
(1) 0/0 zk 3
2133014 P SK4 Strojírenské konstruování IV.
0/6 z 2
2311102 P ME2 Mechanika II.
8/8 z,zk 4
231A102 P ME2A Mechanika II. A
(1) 0/0 zk 2
K331068 P TE1 Technologie I.
8/8 z,zk 5
Zkouška z cizího jazyka
(2)
z následující skupiny PV p
edm
nutno jeden volit:
(3)
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
40 K
(1)
Všechny
edm
ty typu Alfa (A)
tohoto studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství
jsou pro
studenty povinné.
(2)
Sou
ástí bakalá
ského studijního programu B 2342 Teoretický základ strojního inenýrství je mj. povinnost vykonat
zkoušku z jednoho cizího jazyka. Student ji m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen
ke studijnímu plánu
tvrtého semestru druhého ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících se-
mestr
nejprve dopl
uje v jazykových kurzech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné ter-
minologie.
(3)
Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student ob-
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
íve vyko-
nal. Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. O
souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním
programu, ve kterém výuka probíhá v
eském jazyku, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku z
eštiny
nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení zkoušky v bakalá
ském programu.
TZSI
75
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 5. SEMESTR
2111102 P PP2 Prunost a pevnost II.
8/8 z,zk 4
211A102 P PP2A Prunost a pevnost II. A
0/0 zk 2
2131512 P
MS1
ásti a mechanismy stroj
I.
12/4 z,zk 6
2141504 P EOE Elektrické obvody a elektronika
8/6 z,zk 4
2153005 P ZEP Základy energetických p
em
n
4/2 z 1
2311107 P ME3 Mechanika III.
8/12 z,zk 7
231A107 P ME3A Mechanika III. A
0/0 zk 4
K341014 P TE2 Technologie II.
8/8 z,zk 5
2372083 P TEM Technická m

ení
4/6 kz 3
2383001 P ZPR Základy práva
2/4 z 2
38 K
.
TZSI
76
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2342
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 6. SEMESTR
2131026 P
MS2
ásti a mechanismy stroj
II. 12/0 zk 3
2133025 P KC Konstruk
ní cvi
ení
0/14 z 4
2141505 P ESP Elektrické stroje a pohony
8/6 z,zk 4
2181026 P PHTH P
enos hybnosti, tepla a hmoty
12/4 z,zk 5
2371047 P A
Automatické
ízení
12/8 z,zk 5
2381054 P MEP Management a ekonomika podniku
8/8 z,zk 4
2xx2091 P OP Oborový projekt
(1) 0/6 kz 2
2xx3991 P BP Bakalá
ská práce
(1) 0/0 z 4
31 K
(1) Kódy p
edm
Oborový projekt a Bakalá
ská práce se zapisují podle ústavu nebo odboru, na kterém je bude student
absolvovat:
2012091 / 2013991 – Ústav technické matematiky
2112091 / 2113991 – Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2122091 / 2123991 – Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2132091 / 2133991 – Ústav konstruování a
ástí stroj
2152091 / 2153991 – Ústav energetiky
2162091 / 2163991 – Ústav techniky prost
edí
2182091 / 2183991 – Ústav procesní a zpracovatelské techniky
2212091 / 2213991 – Ústav automobil
, spalovacích motor
a kolejových vozidel
2222091 / 2223991 – Ústav letadlové techniky
2312091 / 2313991 – Odbor mechaniky a mechatroniky
2322091 / 2323991 – Ústav materiálového inenýrství
2332091 / 2333991 – Ústav strojírenské technologie
2342091 / 2343991 – Ústav technologie obráb
ní, projektování a metrologie
2352091 / 2353991 – Ústav výrobních stroj
a za
ízení
2362091 / 2363991 – Odbor p
esné mechaniky a optiky
2372091 / 2373991 – Odbor automatického
ízení a inenýrské informatiky
2382091 / 2383991 – Ústav
ízení a ekonomiky podniku
edm
ty SZZ
: Aplikovaná matematika
Mechanika kontinua

ásti a mechanizmy stroj
TZSI
77
BACHELOR DEGREE PROGRAM
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
st
YEAR
st
SEMESTER
E011056 O MA1 Mathematics I.
4+4 a,ex 8
E01A056 O MA1A Mathematics I. A
(1) 0+0 ex 4
E011021 O KG Constructive Geometry
3+2 a,ex 6
E01A021 O KGA Constructive Geometry A
(1) 0+0 ex 3
E131005 O VT History of Technology
2+0 ex 3
E132001 O SK1 Engineering Design I.
1+2 ca 2
E182019 O CH Chemistry
2+1 ca 3
E333038 O ZT1 Fundamentals of Technology I.
1+1 a 3
E372041 O PPS Computer Support for Study
1+1 ca 3
35 K
(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex - examination
TZSI
78
BACHELOR DEGREE PROGRAM
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
st
YEAR
nd
SEMESTER
E011062 O MA2 Mathematics II.
4+4 a,ex 8
E01A062 O MA2A Mathematics II. A
(1) 0+0 ex 4
E012037 O PGR Computer Graphics
1+1 ca 3
E021041 O FY1 Physics I.
4+1 a,ex 7
E02A041 O FY1A Physics I. A
(1) 0+0 ex 3
E131002 O SK2 Engineering Design II.
2+3 a,ex 4
E322029 O MR1 Materials Science I.
2+1 ca 3
E343038 O ZT2 Fundamentals of Technology II.
1+1 a 3
TV-2 O TV1 Physical Education I.
0+2 a 1
37 K
(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

(2) Summer Course in Physical Education is obligatory. Students may take this course at any time in the course of their stu-
dies, but in accordance with the regulations of the CTU Institute of Physical Education and Sport.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex - examination
TZSI
79
BACHELOR DEGREE PROGRAM
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
st
YEAR
rd
SEMESTER
E011009 O MA3 Mathematics III.
2+2 a,ex 5
E01A009 O MA3A Mathematics III. A
(1) 0+0 ex 2
E012035 O ZAPG Algorithmization and Programming
1+2 ca 4
E021025 O FY2 Physics II.
1+2 a,ex 4
E02A025 O FY2A Physics II. A
(1) 0+0 ex 2
E121023 O TM Thermomechanics
3+2 a,ex 5
E12A023 O TMA Thermomechanics A
(1) 0+0 ex 2
E133013 O SK3 Engineering Design III.
0+2 a 2
E311101 O ME1 Mechanics I.
2+2 a,ex 4
E31A101 O ME1A Mechanics I. A
(1) 0+0 ex 2
E321039 O MR2 Materials Science II.
2+2 a,ex 4
TV-1 O TV2 Physical Education II.
0+2 a 1
37 K
(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex - examination
TZSI
80
BACHELOR DEGREE PROGRAM
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
st
YEAR
th
SEMESTER
E011049 O NMA Numerical mathematics
2+2 a,ex 4
E01A049 O NMAA Numerical mathematics A
(1) 0+0 ex 2
E111001 O PP1 Strength of materials I.
4+3 a,ex 8
E11A001 O PP1A Strength of materials I. A
(1) 0+0 ex 3
E121500 O MT Fluid Dynamics
3+2 a,ex 5
E12A500 O MTA Fluid Dynamics A
(1) 0+0 ex 3
E133014 O SK4 Engineering Design IV.
0+2 a 2
E311102 O ME2 Mechanics II.
2+2 a,ex 4
E31A102 O ME2A Mechanics II. A
(1) 0+0 ex 2
E331068 O TE1 Technology I.
2+2 a,ex 5
Examination in a foreign language
(2)
one of the following group of obligatory optional courses must be chosen:
(3)
2041061 E ZBAN English – Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041062 E ZBNE German – Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041063 E ZBFR French – Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041064 E ZBSP Spanish – Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041065 E ZBRU Russian – Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
2041066 E ZBCZ Czech – Bachelor Exam
0+2 a,ex 2
40 K
(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

(2)
Bachelor
study programme B 2342 Theoretical Basis of Mechanic
al Engineering includes, apart from other things, the
requirement to pass an examination in a foreign language. Students may take this examination at any time in the course of
their studies. For administrative purposes, this course is assigned to the study plan for the fourth semester in the second
year as it is assumed that students will have been supplementing their language skills, especially in the area of specialised
terminology, in the previous semesters in language courses (optional courses).
(3)
A foreign language
or a student refers to some other language than her/his mother language or an official language in the
state of which the student is a citizen. The examination can also be in another language that is not included in the list.
However, the student must apply in writing to the vice-dean for studies for an exception, and obtain her/his agreement. An
examination taken earlier can also be recognised. In this case too the student must apply in writingto the vice-dean for stu-
dies for an exception, and obtain her/his permission. Citizens of the republics of the former Soviet Union must also apply
for an agreement if they choose Russian as their foreign language.
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex – examination
TZSI
81
BACHELOR DEGREE PROGRAM
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
rd
YEAR
th
SEMESTER
E111102 O PP2 Strength of materials II.
2+2 a,ex 4
E11A102 O PP2A Strength of materials II. A
0+0 ex 2
E131512 O
MS1 Machine Elements and Mechanisms I.
3+2 a,ex 6
E141504 O EOE Electrical Circuits and Electronics
2+2 a,ex 4
E153005 O ZEP Fundamentals of Energy Conversions
1+1 a 1
E311107 O ME3 Mechanics III.
2+3 a,ex 7
E31A107 O ME3A Mechanics III. A.
0+0 ex 4
E341014 O TE2 Technology II.
2+2 a,ex 5
E372083 O TEM Technical Measurements
1+2 ca 3
E383112 O MAS Managerial Sociology
1+1 a 2
38 K
Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex – examination
TZSI
82
BACHELOR DEGREE PROGRAM
THEORETICAL FUNDAMENTALS OF MECHANICAL ENGINEERING
2301R000 The study programme is without specialisation
F u l l – t i m e s t u d y
in E n g l i s h l a n g u a g e
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
An integral element of this study plan is to check students knowledge and their compliance with the preconditions for
continuing their studies in full accordance with article 18 of the Study examinations regulations of CTU in Prague
Tutor: doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.
Course Type Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
rd
YEAR
th
SEMESTER
E131026 O
MS2 Machine Elements and Mechanisms II.
3+0 ex 3
E133025 O KC Design
0+4 a 4
E141505 O ESP Electrical Machines and Drives
2+2 a,ex 4
E181026 O PHTH Momentum, Heat and Mass Transfer
3+1 a,ex 5
E371047 O A
Automatic Control
3+2 a,ex 5
E381054 O MEP Enterprise Management and Economics
2+2 a,ex 4
Exx2091 O OP Project
(1) 0+2 ca 2
Exx3991 O BP Thesis
(1) 0+0 a 4
31 K
(1) Codes objects Project and Thesis written by the department or division on which the student will attend:
E012091 / E013991 – Department of Technical Mathematics
E112091 / E113991 – Division of Strength of Materials
E122091 / E123991 – Department of Fluid Dynamics and Thermodynamics
E132091 / E133991 – Department of Designing and Machine Components
E152091 / E153991 – Department of Fluid Dynamics and Power Engineering
E162091 / E163991 – Department of Environmental Engineering
E182091 / E183991 – Department of Process Engineering
E212091 / E213991 – Department of Automotive, Combustion Engine and Railway Engineering
E222091 / E223991 – Department of Aerospace Engineering
E312091 / E313991 – Division of Mechanics and Mechatronics
E322091 / E323991 – Department of Materials Engineering
E332091 / E333991 – Department of Manufacturing Technology
E342091 / E343991 – Department of Machining, Process Planning and Metrology
E352091 / E353991 – Department of Production Machines and Equipment
E362091 / E363991 – Division of Precision Mechanics and Optics
E372091 / E373991 – Division of Automatic Control and Engineering Informatics
E382091 / E383991 – Department of Management and Economics
(1) All Alfa (A) courses are obligatory for students of this programme.

Notes:
Course type: O – obligatory, E – elective
a – assessment, ca – classified assessment, ex – examination
TZSI
83
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2011056 P MA1 Matematika I.
(1) 4+4 z,zk 8
2011021 P KG Konstruktivní geometrie
(1) 3+2 z,zk 6
2131005 P VT Vývoj techniky
2+0 zk 3
2132001 P SK1 Strojírenské konstruování I.
1+2 kz 2
2182019 P CH Chemie
2+1 kz 3
2372041 P PPS Po
íta
ová podpora studia
1+1 kz 3
Ze skupiny humanitních p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(2)
2383107 PV MDO Manaerské dovednosti
1+1 z 2
2383009 PV KJL Komunikace a jednání s lidmi
1+1 z 2
Ze skupiny technologických p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(3)
2333038 PV ZT1 Základy technologie I.
1+1 z 3
2343038 PV ZT2 Základy technologie II. 1+1 z 3
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika I. a Konstruktivní geometrie zapsat i následující
edm
ty typu
Alfa (A):
201A056 V MA1A Matematika I. A
0+0 zk 4 (kredity)
201A021 V KGA Konstruktivní geometrie A
0+0 zk 3 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou
povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán polovin
student
p
edm
t 23831078 Manaerské-
dovednosti, druhé polovin
student
2383009 Komunikace a jednání s lidmi. Student musí absolvovat jeden z uvedených
edm
.
(3) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2333038 Základy
technologie I. a druhé polovin
student
p
edm
t 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapí-
še z této dvojice p
edm
t zbývající.
DOPORU
ENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (nap
íklad z matematiky, fyziky, cizích jazyk
atd.) doplnit, m
e si zapsat
který z volitelných p
edm
, které p
íslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporu
ujeme zejména:
2016007 V SEM1 Seminá
z matematiky I.
0+2 zápo
et 2 (kredity)
2046xxx V Cizí jazyky (viz publikace Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty 2014-2015“ v nabídce Ústavu jazyk
).
VES
TMES
84
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011062 P MA2 Matematika II.
(1) 4+4 z,zk 8
2012037 P PGR Po
íta
ová grafika
1+1 kz 3
2021041 P FY1 Fyzika I.
(1) 4+1 z,zk 7
2131002 P SK2 Strojírenské konstruování II.
2+3 z,zk 4
2322029 P MR1 Nauka o materiálu I.
2+1 kz 3
Ze skupiny technologických p
edm
nutno absolvovat z b ý v a j í c í :
(2)
2333038 PV ZT1 Základy technologie I.
1+1 z 3
2343038 PV ZT2 Základy technologie II.
1+1 z 3
Skupina p
edm
t
lesné výchovy:
TV-2 P TV1 T
lesná výchova I.
0+2 z 1
TVK-L P LVK Letní výcvikový kurz
(3)
1
týd
z 1
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika II. a Fyzika I. zapsat i následující
edm
ty typu Alfa (A):
201A062 V MA2A Matematika II. A 0+0 zk 4 (kredity)
202A041 V FY1A Fyzika I. A
0+0 zk 3 (kredity)
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou
povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu byl z moci ú
ední zapsán cca polovin
student
p
edm
t 2333038 Základy tech-
nologie I. a druhé polovin
student
p
edm
t 2343038 Základy technologie II. Ve 2. semestru si pak student sám zapisuje
z této dvojice p
edm
t zbývající.
(3) Letní výcvikový kurz je p
edm
t povinný. Student jej m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia, avšak v souladu
s p
íslušnými ustanoveními Ústavu t
lesné výchovy a sportu
VUT.
POZOR - PROSP
CHOVÉ STIPENDIUM
Jednou z podmínek pro p
iznání prosp
chového stipendia je nutnost získat nejmén
60 kredit
za akademický rok. V p
ípad
zájmu o získání prosp
chového stipendia musí student vzít tuto podmínku v úvahu a musí zapsat dostate
ný po
et kredit
(nap
íklad také zapsáním volitelných p
edm
).
VES
TMES
85
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bedná
, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011009 P MA3 Matematika III.
2+2 z,zk 5
2021025 P FY2 Fyzika II.
1+2 z,zk 4
2121023 P TM Termomechanika
3+2 z,zk 5
2311004 P METE Mechanika pro technology
4+2 z,zk 7
2321039 P MR2 Nauka o materiálu II.
2+2 z,zk 4
2331068 P TE1 Technologie I.
2+2 z,zk 5
TV-1 P TV2 T
lesná výchova II.
0+2 z 1
31 K
VES
TMES
86
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bedná
, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2111001 P PP1 Prunost a pevnost I.
4+3 z,zk 8
2342005 P
J
ízení jakosti
1+1 kz 2
2341014 P TE2 Technologie II.
2+2 z,zk 5
2381075 P MEP Management a ekonomika podniku
2+2 z,zk 5
2383102 P P
Personální
ízení
2+1 z 2
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit :
2321067 PV TAM Technické aplikace materiál
3+1 z,zk 5
2381002 PV ZEK Základy ekonomie
2+2 z,zk 5
Zkouška z cizího jazyka
(1)
z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
(2)
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0+2 z,zk 2
29 K
(1)
Sou
ástí bakalá
ského studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku
z jednoho cizího jazyka. Student ji m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen
ke studijnímu plánu
tvrtého semestru druhého ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících se-
mestr
nejprve dopl
uje v jazykových kurzech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné ter-
minologie.
(2)
Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student ob-
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka, ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
íve vyko-
nal. Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. O
souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním
programu, ve kterém výuka probíhá v
eském jazyku, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku z
eštiny
nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení zkoušky v bakalá
ském programu.
VES
TMES
87
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bedná
, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 5. SEMESTR
2131519 P
STE
ásti stroj
pro technology
2+3 z,zk 5
2141204 P ÚET Úvod do elektrotechniky pro technology
2+2 z,zk 4
2381068 P KR Kalkulace a rozpo
etnictví
2+2 z,zk 5
2383001 P ZPR Základy práva
1+1 z 2
2xx2091 P OP Oborový projekt
(1) 0+2 kz 2
Z následujících skupin p
edm
studenti zapisují podle zam

ení vdy jen j e d n u c e l o u skupinu:
skupina a) zam

ení materiály
2322041 P TZP Tepelné zpracování
2+1 kz 4
2331505 P TSV Technologie sva
ování
2+1 z,zk 4
2341001 P MTR Strojírenská metrologie
2+2 z,zk 5
skupina b) zam

ení tvá
ení, slévání, sva
ování, povrchové úpravy
2322041 P TZP Tepelné zpracování
2+1 kz 4
2331505 P TSV Technologie sva
ování
2+1 z,zk 4
2332038 P TPÚ Technologie povrchových úprav
1+2 kz 4
skupina c) zam

ení obráb
ní, projektování, metrologie
2341001 P MTR Strojírenská metrologie
2+2 z,zk 5
2341002 P ON Obráb
cí nástroje
2+1 z,zk 4
2342032 P APOS Automatizace programování obráb
cích stroj
1+2 kz 3
skupina d) zam

ení ekonomika
2381059 P PM Pr
myslový marketing
3+1 z,zk 5
2381504 P UC Ú
etnictví
2+2 z,zk 4
2381514 P PMG Projektový management
2+2 z,zk 4
30 – 31 K
(1)
Kód p
edm
tu Oborový projekt se zapisuje podle ústavu,
na kterém bude student p
edm
t absolvovat: 2322091 - Ústav materiálového inenýrství
2332091 - Ústav strojírenské technologie
2342091 - Ústav technologie obráb
ní, projektování a metrologie
2382091 - Ústav
ízení a ekonomiky podniku
VES
TMES
88
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
P r e z e n
n í s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bedná
, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky Po
et kredit
edm
tu
týdn
, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 6. SEMESTR
2331071 P AVP Automatizace výrobních proces
3+2 z,zk 5
2381098 P FP Financování podniku
2+2 z,zk 4
2382048 P STRA Statistická a rozhodovací analýza
2+1 kz 4
Z následujících skupin p
edm
studenti zapisují podle zam

ení vdy jen j e d n u c e l o u skupinu:
skupina a) zam

ení materiály
2321501 P PM Perspektivní materiály
3+1 z,zk 4
2321503 P TZM Technické zkoušení materiál
3+2 z,zk 5
2381107 P PIS Strojírenská ergonomie
2+2 z,zk 4
2323993 P BP Bakalá
ská práce
0+6 z 5
skupina b) zam

ení tvá
ení, slévání, sva
ování, povrchové úpravy
2331065 P TEK Technologi
nost konstrukcí
3+1 z,zk 5
2331506 P TST Technologie slévání a tvá
ení
3+2 z,zk 5
2332056 P PN P
ípravky a nástroje
0+3 kz 3
2333993 P BP Bakalá
ská práce
0+6 z 5
skupina c) zam

ení obráb
ní, projektování, metrologie
2341068 P STO Speciální technologie obráb

3+2 z,zk 5
2381107 P SERG Strojírenská ergonomie
2+2 z,zk 4
2341515 P PVP Projektování výrobních proces
2+2 z,zk 4
2343993 P BP Bakalá
ská práce
0+6 z 5
skupina d) zam

ení ekonomika
2341515 P PVP Projektování výrobních proces
2+2 z,zk 4
2381107 P SERG Strojírenská ergonomie
2+2 z,zk 4
2381712 P MNP Manaerské propo
ty
2+2 z,zk 4
2383993 P BP Bakalá
ská práce
0+6 z 5
30 – 31 K
edm
ty SZZ:
Strojírenská technologie

Nauka o materiálu
Ekonomika a management
VES
TMES
89
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2011056 P MA1 Matematika I.
(1) 16/10 z,zk 8
2011021 P KG Konstruktivní geometrie
(1) 12/6 z,zk 6
2131005 P VT Vývoj techniky
6/0 zk 3
2132001 P SK1 Strojírenské konstruování I.
4/8 kz 2
2182019 P CH Chemie
6/4 kz 3
2372041 P PPS Po
íta
ová podpora studia
4/4 kz 3
K333038 P ZT1 Základy technologie I.
4/4 z 3
Ze skupiny humanitních p
edm
nutno j e d e n absolvovat:
(2)
2383107 PV MDO Manaerské dovednosti
4/4 z 2
2383009 PV KJL Komunikace a jednání s lidmi
4/4 z 2
30 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika I. a Konstruktivní geometrie zapsat i následující
edm
ty typu
Alfa (A):
201A056 V MA1A Matematika I. A
0+0 zk 4 kredity
201A021 V KGA Konstruktivní geometrie A
0+0 zk 3 kredity
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou
povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2) V 1. semestru tohoto studijního programu bude z moci ú
ední zapsán polovin
student
p
edm
t 2383107 Manaerskédo-
vednosti, druhé polovin
student
2383009 Komunikace a jednání s lidmi. Student musí absolvovat jeden z uvedených
edm
.
DOPORU
ENÍ
Pokud si chce student své dosud získané znalosti (nap
íklad z matematiky, fyziky, cizích jazyk
atd.) doplnit, m
e si zapsat
který z volitelných p
edm
, které p
íslušné ústavy pro 1. semestr (zimní) vypisují. Doporu
ujeme zejména:
2016007 V SEM1 Seminá
z matematiky I.
0+2 zápo
et 2 kredity
2046xxx V Cizí jazyky viz publikace Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty 2013-2014“ v nabídce Ústavu jazyk
.
Pokud student
m p
i kombinované form
studia nevyhovuje rozvrh výuky vybraného volitelného p
edm
tu, je mono p
i v
t-
ším po
tu zájemc
dohodnout jinou dobu výuky.
VES
TMES
90
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011062 P MA2 Matematika II.
(1) 16/10 z,zk 8
2012037 P PGR Po
íta
ová grafika
4/4 kz 3
2021041 P FY1 Fyzika I.
(1) 16/6 z,zk 7
2131002 P SK2 Strojírenské konstruování II.
8/12 z,zk 4
2322029 P MR1 Nauka o materiálu I.
8/4 kz 3
K343038 P ZT2 Základy technologie II.
4/4 z 3
28 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základním p
edm
m Matematika II. a Fyzika I. zapsat i následující
edm
ty typu Alfa (A):
201A062 V MA2A Matematika II. A 0+0 zk 4 kredity
202A041 V FY1A Fyzika I. A
0+0 zk 3 kredity
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou
povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
VES
TMES
91
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bedná
, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011009 P MA3 Matematika III.
8/8 z,zk 5
2021025 P FY2 Fyzika II.
6/6 z,zk 4
2121023 P TM Termomechanika
12/6 z,zk 5
2311004 P METE Mechanika pro technology
16/4 z,zk 7
2321039 P MR2 Nauka o materiálu II.
8/8 z,zk 4
K331068 P TE1 Technologie I.
8/8 z,zk 5
30 K
VES
TMES
92
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m

STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. J. Sobotová, Ph.D.; Ing. B. Bedná
, CSc.; Ing. BcA. J. Podaný, Ph.D.; Ing. P. emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2111001 P PP1 Prunost a pevnost I.
(1) 16/8 z,zk 8
2342005 P
J
ízení jakosti
8/2 kz 2
K341014 P TE2 Technologie II.
8/8 z,zk 5
2381075 P MEP Management a ekonomika podniku
8/8 z,zk 5
2383102 P P
Personální
ízení
10/2 z 2
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2321067 PV TAM Technické aplikace materiálu
10/4 z,zk 5
2381002 PV ZEK Základy ekonomie
10/4 z,zk 5
Zkouška z cizího jazyka
(2)
z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
(3)
2041061 PV ZBAN Angli
tina – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041062 PV ZBNE N
ina – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041063 PV ZBFR Francouzština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041064 PV ZBSP Špan
lština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
2041065 PV ZBRU Ruština – bakalá
ská zkouška
0/4 z,zk 2
29 K
(1) Pokud student uvauje o pozd
jším p
estupu do náro
jšího studijního programu B2342 Teoretický základ strojního in-
enýrství, m
e si k základnímu p
edm
tu Prunost a pevnost I. zapsat i následující
edm
t typu Alfa (A):
211A001 V PP1A Prunost a pevnost I. A
0+0 zk
3 kredity
P
edm
ty typu Alfa (A)
nejsou u studijního programu B2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství povinné, avšak jsou
povinné u studijního programu B2342 Teoretický základ strojního inenýrství.
(2)
Sou
ástí bakalá
ského studijního programu B 2343 Výroba a ekonomika ve strojírenství je mj. povinnost vykonat zkoušku
z jednoho cizího jazyka. Student ji m
e vykonat kdykoliv v pr
hu studia. Administrativn
je p
edm
t p
azen
ke studijnímu plánu
tvrtého semestru druhého ro
níku, nebo
se p
edpokládá, e si student b
hem p
edcházejících se-
mestr
nejprve dopl
uje v jazykových kurzech (volitelných p
edm
tech) jazykové znalosti zejména v oblasti odborné ter-
minologie.
(3)
Cizím jazykem se pro studenta rozumí jiný jazyk ne jeho jazyk mate
ský nebo jazyk ú
ední ve stát
, jeho je student ob-
anem. Zkouška m
e být vykonána i z jiného jazyka, ne je ve skupin
uvedeno. Student však musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. Zkouška m
e být také uznána, pokud ji student ji d
íve vyko-
nal. Také v tomto p
ípad
student musí o výjimku písemn
poádat pedagogického prod
kana a získat jeho souhlas. O
souhlas také ádají ob
ané republik bývalého Sov
tského svazu, pokud si za cizí jazyk zvolí ruštinu. V tomto studijním
programu, ve kterém výuka probíhá v
eském jazyku, se nepovauje
eština za cizí jazyk a p
ípadnou zkoušku z
eštiny
nelze uznat za spln
ní povinnosti sloení zkoušky v bakalá
ském programu.
VES
TMES
93
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bedná
, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 5. SEMESTR
2131519 P
STE
ásti stroj
pro technology
10/12 z,zk 5
2141204 P ÚET Úvod do elektrotechniky pro technology
8/4 z,zk 4
2381068 P KR Kalkulace a rozpo
etnictví
10/4 z,zk 5
2383001 P ZPR Základy práva
2/4 z 2
2xx2091 P OP Oborový projekt
(1) 0/6 kz 2
Z následujících skupin p
edm
studenti zapisují podle zam

ení vdy jen j e d n u c e l o u skupinu:
skupina a) zam

ení materiály
2322041 P TZP Tepelné zpracování
10/4 kz 4
2331505 P TSV Technologie sva
ování
10/4 z,zk 4
2341001 P MTR Strojírenská metrologie
10/4 z,zk 5
skupina b) zam

ení tvá
ení, slévání, sva
ování, povrchové úpravy
2322041 P TZP Tepelné zpracování
10/4 kz 4
2331505 P TSV Technologie sva
ování
10/4 z,zk 4
2332038 P TPÚ Technologie povrchových úprav
10/4 kz 4
skupina c) zam

ení obráb
ní, projektování, metrologie
2341001 P MTR Strojírenská metrologie
10/4 z,zk 5
2341002 P ON Obráb
cí nástroje
10/4 z,zk 4
2342032 P APOS Automatizace programování obráb
cích stroj
4/10 kz 3
skupina d) zam

ení ekonomika
2381059 P PM Pr
myslový marketing
10/4 z,zk 5
2381504 P UC Ú
etnictví
10/4 z,zk 4
2381514 P PMG Projektový management
10/4 z,zk 4
30 – 31 K
(1) Kód p
edm
tu Oborový projekt se zapisuje podle ústavu,
na kterém bude student p
edm
t absolvovat: 2322091 - Ústav materiálového inenýrství
2332091 - Ústav strojírenské technologie
2342091 - Ústav technologie obráb
ní, projektování a metrologie
2382091 - Ústav
ízení a ekonomiky podniku
VES
TMES
94
BAKALÁ
SKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
B 2343 VÝROBA A EKONOMIKA VE STROJÍRENSTVÍ
Obor 2303R014
Technologie, materiály a ekonomika strojírenství
K o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Tuto
i: Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bedná
, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.; Ing. Petr emli
ka
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky za Po
et kredit
edm
tu
semestr, zakon
ení
3. RO
NÍK
– 6. SEMESTR
2331071 P AVP Automatizace výrobních proces
12/6 z,zk 5
2381098 P FP Financování podniku
10/4 z,zk 4
2382048 P STRA Statistická a rozhodovací analýza
10/2 kz 4
Z následujících skupin p
edm
studenti zapisují podle zam

ení vdy jen j e d n u c e l o u skupinu:
skupina a) zam

ení materiály
2321501 P PM Perspektivní materiály
10/4 z,zk 4
2321503 P TZM Technické zkoušení materiál
12/6 z,zk 5
2381174 P PIS Podnikové informa
ní systémy
10/4 z,zk 4
2323993 P BP Bakalá
ská práce
0/6 z 5
skupina b) ) zam

ení tvá
ení, slévání, sva
ování, povrchové úpravy
2331065 P TEK Technologi
nost konstrukcí
10/4 z,zk 5
2331506 P TST Technologie slévání a tvá
ení
12/6 z,zk 5
2332056 P PN P
ípravky a nástroje
4/10 kz 3
2333993 P BP Bakalá
ská práce
0/6 z 5
skupina c) zam

ení obráb
ní, projektování, metrologie
2341068 P STO Speciální technologie obráb

12/6 z,zk 5
2381107 P SERG Strojírenská ergonomie
10/4 z,zk 4
2341515 P PVP Projektování výrobních proces
10/4 z,zk 4
2343993 P BP Bakalá
ská práce
0/6 z 5
skupina d) zam

ení ekonomika
2381107 P SERG Strojírenská ergonomie
10/4 z,zk 4
2381712 P MNP Manaerské propo
ty
10/4 z,zk 4
2383993 P BP Bakalá
ská práce
0/6 z 5
30 – 31 K
edm
ty SZZ:
Strojírenská technologie
Nauka o materiálu
Ekonomika a management
VES
TMES
95
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T026
Technika ivotního prost
edí
Garant oboru: Prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
12116 Ústav techniky ivotního prost
edí
Tuto
i oboru: doc.
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; Ing. Pavel Vybíral, Ph.D
Profil absolvent
Studijní obor
Technika ivotního prost
edí
ipravuje odborníky pro vývoj a inovaci návrh, realizaci a
ízení za
ízení
ovliv
ující vnit
ní prost
edí budov, vývoj a výrobu prvk
vytáp
cích, v
tracích a klimatiza
ních za
ízení.
Absolventi magisterského studijního oboru
Technika ivotního prost
edí
jsou odborn
p
ipraveni pro
ešení úkol
vý-
zkumné, vývojové, projek
ní, konstruk
ní a technologické povahy. Získají prohloubené znalosti o aplikaci teorie mechaniky
tekutin, sdílení tepla, p
enosu hmoty,
ízení a automatizace, v
etn
ešení praktických úkol
a vývoje nových za
ízení.
Absolvováním oborových p
edm
, které dále rozvíjejí a uplat
ují získané teoretické poznatky, absolvent vst
ebává
široké znalosti z navrhování, konstruování, výzkumu, vývoje a inovací, projektování, technologie, montáe, provozu, m

ení a
hodnocení strojních za
ízení techniky prost
edí – v
tracích, vytáp
cích, klimatiza
ních za
ízení, alternativních zdroj
energií,
odlu
ovacích za
ízení a za
ízení na ochranu proti hluku. V rámci alternativních zdroj
energií studenti zvládnou návrh, optima-
lizaci a dimenzování za
ízení k vyuití alternativních zdroj
energie. Dokáí navrhovat jak jednotlivé prvky pro vyuívání a
transformaci energie, tak i kompletní systémy a aplikace. K základním znalostem absolvent
celého oboru pat
í i zvládnutí ex-
perimentálních metod, informa
ní techniky a po
íta
ových simulací. V laborato
ích probíhá výuka na experimentálních za
íze-
ních, navazujících na
ešení praktických i výzkumných problém
.
Obor poskytuje velmi širokou monost profesního uplatn
ní. Absolvent se uplatní ve výzkumu, vývoji a inovaci stroj
a
za
ízení techniky prost
edí, v projekci vzduchotechnických a vytáp
cích za
ízení, v dodavatelských a realiza
ních firmách,
v provozní a servisní oblasti a m
e zastávat r
zné funkce v investi
ních útvarech, v hygienické slub
i v útvarech ochrany
ivotního prost
edí státní správy. V praxi jsou úsp
šní absolventi oboru rovn
 p
i tvorb
software pro vzduchotechniku i vytá-
ní. Uplatn
ní našich absolvent
podporuje i perspektiva získání tzv. autorizovaného technika
i autorizovaného inenýra pro
techniku prost
edí staveb v
innosti
eské komory autorizovaných inenýr
a technik
inných ve výstavb
.
P
ipravujeme absolventy s dostate
širokými znalostmi v oblasti výzkumu, vývoje a inovace, navrhování, konstruová-
ní, projektování, technologie, montáe, provozu, m

ení a hodnocení strojních za
ízení techniky prost
edí, kte
í by m
li najít
uplatn
ní ve vývojových, projek
ních a architektonických atelierech p
i
ešení široké i nestandardní problematiky technických
za
ízení budov v
etn
zajiš
ování pot
eby optimálního vnit
ního prost
edí budov.
96
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T026 Technika ivotního prost
edí
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2151026 P ZPE Zdroje a p
em
ny energie 3+2 16/10 z,zk 6
2161004 P TPR Technika prost
edí 3+2 16/10 z,zk 6
2163011 P PRO1 Projekt I. 0+5 0/10 z 5
2181136 P ZSPZ Základy stavby procesních za
ízení 3+2 16/10 z,zk 6
2371519 P PA
1 Prost
edky automatického
ízení I. 3+2 16/10 z,zk 6
29 K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
TP
97
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T026 Technika ivotního prost
edí
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2151164 P CHTC Chladicí technika a tepelná
erpadla 2+1 10/4 z,zk 4
2161083 P AVE Aerodynamika v
trání 2+1 10/4 z,zk 4
2161085 P VYT Vytáp

2+1 10/4 z,zk 4
2161086 P VET V
trání
2+1 10/4 z,zk 4
2161112 P OO Ochrana ovzduší 2+1 10/4 z,zk 4
2162076 P AZE Alternativní zdroje energie
2+1 10/4 kz 3
2163012 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
E162017 PV IBP Introduction to Building Performance Simulation 1+1 6/6 kz 3
2162069 PV UEM Úvod do experimentálních metod
0+2 0/8 kz 3
2162073 PV FIL Filtrace
1+1 6/6 kz 3
31 K
SI
TP
98
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T026 Technika ivotního prost
edí
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2161051 P PTV P
enos tepla a vlhkosti v technice prost
edí 2+1 10/4 z,zk 4
2161079 P KLI Klimatizace 2+1 10/4 z,zk 4
2161102 P SPV Sálavé a pr
myslové vytáp
ní 2+1 10/4 z,zk 4
2162070 P EXM Experimentální metody
1+4 4/8 kz 5
2163013 P PRO3 Projekt III.
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
d v a volit:
E162016 PV HVAC Building and HVAC Systems Simulation 1+1 4/4 kz 3
2162014 PV CFDT CFD pro techniku prost
edí
1+1 4/4 kz 3
2162024 PV PVZ Pr
myslová vzduchotechnika
1+1 4/4 kz 3
2162055 PV OTE Odlu
ování tuhých emisí
1+1 4/4 kz 3
2162067 PV ZTE Zásobování teplem
1+1 6/6 kz 3
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
31 K
(1) Blíe viz strana 96, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
TP
99
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T026 Technika ivotního prost
edí
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2161039 P SHV Sniování hluku a vibrací
2+1 10/4 z,zk 4
2161087 P RTP Regulace v technice prost
edí
2+1 10/4 z,zk 4
2162056 P ZTI Zdravotn
technické instalace
2+1 10/4 kz 3
2163998 P DP Diplomová práce
(1) 0+10 0/20 z 10
Jako humanitní nebo ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2163073 P HFP Hygiena a fyziologie práce
1+1 4/4 z 2
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2162101 PV PD Pneumatická doprava
1+1 4/4 kz 3
2162102 PV OPL Otopné plochy
1+1 4/4 kz 3
2162103 PV VEN Ventilátory
1+1 4/4 kz 3
2162104 PV STT Solární tepelná technika
1+1 4/4 kz 3
29 K
(1) P
i výb
ru tématu diplomové práce, které zahrnuje vyuití po
íta
ových simulací v oboru techniky prost
edí, musí student
zapsat navíc volitelný p
edm
t
Po
íta
ové simulace v technice prost
edí
(kód p
edm
tu 2166003, 0+3, zápo
et, 3 kredity)
edm
ty SZZ:
Technika prost
edí
Mechanika tekutin
P
enos tepla a hmoty
SI

TP
100
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3907T002
Energetika
Garant oboru: doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.
12115 Ústav energetiky
Tuto
i oboru:
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Pavel Novák, CSc.
Profil absolvent
Studijní obor navazuje na znalosti ze sdílení tepla, p
enosu hmoty, mechaniky tekutin a transformací energie získané
hem studia bakalá
ského studijního programu
Teoretické

základy strojního inenýrství
. Tyto znalosti jsou dále prohlubo-
vány a aplikovány v odborných p
edm
tech. Studenti magisterského studijního programu
Energetika
získají komplexní znalos-
ti z energetiky zam

ené p
edevším do oblasti vývoje, projektování, konstruování a technologií energetických stroj
a systém
.
Jsou tedy p
ipraveni
ešit teoretické i aplikované odborné problémy v r
zných odv
tvích energetiky, tj. v oblasti výroby i spo-
eby elekt
iny, tepla a chladu. Konkrétn
jde o široký obor, který se zabývá projekcí, konstrukcí a provozem: energetických
stroj
a za
ízení pro fosilní i jaderné elektrárny, chladicí techniky a tepelných
erpadel, za
ízení na energetické vyuití obnovi-
telných zdroj
a pneumatických i hydraulických stroj
. Pozornost je p
irozen
v
nována zvyšování ú
innosti, ekonomickým a
ekologickým aspekt
m energetických p
em
n.
Absolventi se dob
e uplatní v projek
ních, konstruk
ních i ve vývojových a výzkumných útvarech, na vedoucích mís-
tech v energetických provozech, ve státní správ
i v oblastech energetického poradenství a audit
.
101
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3907T002 Energetika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2151026 P ZPE Zdroje a p
em
ny energie 3+2 16/10 z,zk 6
2153051 P PRO1 Projekt I. 0+5 0/10 z 5
2161004 P TPR Technika prost
edí 3+2 16/10 z,zk 6
2181136 P ZSPZ Základy stavby procesních za
ízení 3+2 16/10 z,zk 6
2371519 P PA
1 Prost
edky automatického
ízení I. 3+2 16/10 z,zk 6
29 K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
ENE
102
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3907T002 Energetika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2151079 P TOE Tepelné ob
hy v energetice
3+1 16/4 z,zk 5
2153052 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno po dohod
s tutorem
t y
i volit:
2151010 PV SK Spalování a kotle
3+1 16/4 z,zk 5
2151089 PV PE Pr
myslová energetika
2+1 10/4 z,zk 5
2151094 PV BOE Biomasa a obnovitelné zdroje energie
2+2 10/6 z,zk 5
2151095 PV JE Jaderná energetika
2+2 10/6 z,zk 4
2151157 PV UCHT Úvod do chladicí techniky a tepelných
erpadel (1) 2+2 10/6 z,zk 5
2151144 PV UKVT Úvod do kryogenní a vakuové techniky
3+1 16/4 z,zk 5
2121041 PV
TE
erpací technika
3+1 16/4 z,zk 5
2151170 PV SDP Stla
ování a doprava plyn
3+1 16/4 z,zk 5
29 - 30 K
(1) P
edm
t 2151157 mohou volit pouze studenti, kte
í v bakalá
ském studijním programu neabsolvovali p
edm
t 2151158
Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel.
SI

ENE
103
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3907T002 Energetika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2153053 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm

t y
i volit:
2151006 PV JR Jaderné reaktory a parní generátory
3+1 16/4 z,zk 5
2151121 PV T Zásobování teplem
2+2 10/6 z,zk 5
2151037 PV PPT Parní a plynové turbíny
3+1 16/4 z,zk 5
2151084 PV STK Stavba kotl
3+1 16/4 z,zk 5
2151108 PV TJR Termohydraulika jaderných reaktor
2+2 10/6 z,zk 5
2151115 PV PEEZ Projektování a ekonomika energet. za
ízení 3+1 16/4 z,zk 5
2151153 PV PPCH Projektování a provoz chladicích za
ízení (2) 2+2 10/6 z,zk 5
2151164 PV CHTC Chladicí technika a tepelná
erpadla (2) 2+1 10/4 z,zk 4
2121042 PV HCP Hydrostatická
erpadla a p
evody 2+1 10/4 z,zk 4
2151171 PV KOMP Kompresory – vybrané stat

(3) 2+1 10/4 z,zk 4
2152022 PV SAE Spole
enské aspekty energetiky
2+1 10/4 kz 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
30 – 33 K
(1)
Blíe viz strana 101, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
(2)
Zápis p
edm
2151153 a 2151164 je podmín
n absolvováním p
edm
tu 2151157 nebo 2151158.
(3)
Zápis p
edm
tu 2151171 je podmín
n absolvováním p
edm
tu 2151165 nebo 2151170.
SI

ENE
104
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3907T002 Energetika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2153998 P DP Diplomová práce
0+10 0/20 z 10
Jako ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383062 PV REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
Z následující skupiny PV p
edm
nutno p
t volit:
2122022 PV VS
T Vybrané stat
z
erpací techniky
2+1 10/4 kz 4
2122042 PV MVT Malé vodní turbíny
2+1 10/4 kz 4
2151059 PV PES Pokro
ilé energetické systémy
2+1 10/4 z,zk 4
2151080 PV
AEZ
ízení a automatizace energetických za
ízení 2+1 10/4 z,zk 4
2151082 PV PEZ Provoz energetických za
ízení
2+1 10/4 z,zk 4
2151137 PV EEZ Ekologie energetických za
ízení
2+1 10/4 z,zk 4
2151177 PV TI Tepelné izolace
1+1 4/4 z,zk 4
2152029 PV EA Energetický audit
2+0 8/0 kz 4
2152045 PV ELO Ekologická likvidace odpad
2+1 10/4 kz 4
2152062 PV TUVE Turbokompresory a ventilátory
2+1 10/4 kz 4
2152064 PV MEO M

ení v oboru
0+2 0/8 kz 4
32 K
edm
ty SZZ:
Termomechanika
Zdroje a p
em
ny energie
Pr
myslová energetika
Tepelné turbíny
Spalování a kotle
jeden z nich podle zam

ení DP

Jaderná energetika


Chladící technika, hydraulické a pneumatické stroje
SI

ENE
105
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3909T012
Procesní technika
Garant oboru: prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D.
12118 Ústav procesní a zpracovatelské techniky
Tutor oboru:
Ing. Lukáš Krátký, Ph.D.
Profil absolvent
Spole
ný teoretický základ je prohlubován oborovými disciplínami zam

enými na p
enos hybnosti, tepla a hmoty a na
fyzikální chemii. K navazujícím a profilujícím p
edm
m pat
í hydromechanické, tepelné a difúzn
separa
ní procesy a reakto-
ry a dále pak p
edm
ty konstruk
ní, prohlubující znalosti z prunosti a pevnosti a z mechaniky. S problematikou navrhování
výrobních linek je poslucha
seznamován v p
íslušném p
edm
tu a v p
edm
tech projek
ních. Nedílnou sou
ástí výuky tvo
í i
problematika za
ízení pro ochranu ivotního prost
edí, probíraná v p
edm
tech zam

ených na
išt
ní odpadních vod a plyn
.
Výuka v oboru má systémové pojetí, je orientovaná na základní principy p
em
ny látkových soustav, tvorby a zpracování neko-
ne
ných a diskrétních objekt
, na uívané zp
soby p
em
n a úprav energie. Absolventi si osvojí moderní metody získávání v
deckotechnických informací, metody experimentálního získávání dat a jejich vyhodnocování. Jsou vedeni k systematickému
navrhování a technickoekonomickému hodnocení variant proces
, koncepcí zpracovatelských linek i detailního
ešení díl
ích
systém
stroj
a za
ízení. Ovládají pevnostní a konstruk

ešení tlakových aparát
i problematiku navrhování výrobních linek.
Podstatnou sou
ástí získaných v
domostí je vyuití výpo
etní techniky p
i v
deckých a inenýrských výpo
tech, sb
ru experi-
mentálních dat,
ízení nebo simulaci proces
, p
i konstruování metodami CAD, projektování a vyuívání po
íta
ových sítí.
Takto profilovaní strojní inený
i se rychle adaptují ve výzkumu, ve vývoji a projekci stroj
, výrobních linek a závod
ve strojí-
renství, v inenýrských a dodavatelských firmách i v organizacích uivatel
. Mohou p
sobit v
ízení provoz
, údrby a oprav
základních fond
. Uplat
ují se zejména v chemickém, potraviná
ském a spot
ebním pr
myslu, ale také v primárních sférách
by a úpravy surovin, v energetických provozech, v zem
lství, ve farmaceutickém pr
myslu, ve slubách a dalších slokách
infrastruktury.
106
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3909T012 Procesní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2151026 P ZPE Zdroje a p
em
ny energie 3+2 16/10 z,zk 6
2161004 P TPR Technika prost
edí 3+2 16/10 z,zk 6
2181136 P ZSPZ Základy stavby procesních za
ízení 3+2 16/10 z,zk 6
2183011 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 z 5
2371519 P PA
1 Prost
edky automatického
ízení I.
3+2 16/10 z,zk 6
29 K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
PTE
107
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3909T012 Procesní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2181030 P FCH Fyzikální chemie
3+2 16/10 z,zk 5
2181128 P TP Tepelné procesy
3+1 16/6 z,zk 6
2181129 P HP Hydromechanické procesy
3+1 16/6 z,zk 6
2183012 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2151157 PV UCHT Úvod do chladicí techniky a a tepelných
erpadel (1) 2+2 10/6 z,zk 5
2181112 PV RB Reaktory a bioreaktory
2+2 10/8 z,zk 5
2181135 PV KPZ Konstrukce procesních za
ízení
2+2 10/8 z,zk 4
31 - 32 K
(1) P
edm
t 2151157 mohou volit pouze studenti, kte
í v bakalá
ském studijním programu neabsolvovali p
edm
t 2151158
Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel
SI
PTE
108
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3909T012 Procesní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2181071 P PPP Projektování s podporou po
íta
e 2+1 10/4 z,zk 4
2181127 P DSP Difúzn
separa
ní procesy 3+1 16/6 z,zk 5
2181141 P NAP Numerická analýza proces
2+1 10/4 z,zk 4
2183013 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2181096 PV M
P Modelování a
ízení proces
2+1 10/4 z,zk 4
2181123 PV ZZT Základy zpracovatelské techniky
2+1 10/4 z,zk 4
2322056 PV KM Korozivzdorné a árupevné materiály 2+1 10/4 kz 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
32 - 33 K
(1) Blíe viz strana 106, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI

PTE
109
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3909T012 Procesní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2163073 P HFP Hygiena a fyziologie práce
1+1 4/4 z 2
2181006 P PCH Pr
myslová chemie
2+2 10/8 z,zk 5
2181100 P VL Výrobní linky
3+2 16/8 z,zk 6
2181105 P
OVP
išt
ní odpadních vod a plyn
2+1 10/4 z,zk 4
2183998 P DP Diplomová práce
0+10 0/20 z 10
Jako ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383062 P REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
29 K
edm
ty SZZ:
Teoretické základy oboru
Konstrukce
P
enos tepla a hmoty
SI

PTE
110
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T047
Dopravní, letadlová a transportní technika
Garant oboru: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
12120 Ústav automobil
, spalovacích motor
a kolejových vozidel
Tuto
i oboru:
Ing. Petr Hatschbach, CSc.; doc. Ing. Josef Kolá
, CSc.
Dopravní technika
doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.
Letadlová technika
prof. Ing. Vojt
ch Dynybyl, Ph.D.
Transportní technika
Profil absolvent
Dopravní technika
Dopravní technika v sob
zahrnuje t
i zam

ení:
Motorová vozidla, Spalovací motory a Kolejová vozidla.
Spole
ný teoretický základ je dopln
n o prohloubení technické mechaniky, dynamické pevnosti a ivotnosti, termody-
namiky, fyzikální chemie a ovliv
ování kvality ivotního prost
edí v rámci základ
teorie spalovacích motor
, mechanických a
hydraulických p
evod
, teorie motorových nebo kolejových vozidel. Studenti se hloub
ji seznamují s CAD systémy, provád

numerické simulace v systémech CAE a zabývají se experimenty v laborato
ích. Projektov
orientovaná výuka je zam

ena na
pot
eby pr
myslu i na práce na studentských projektech (Formula Student/SAE).
Absolventi se uplatní jako výzkumn
vývojoví pracovníci, konstrukté
i, projektanti, zkušební technici nebo
ídící pracovní-
ci p
i výrob
, ov

ování vlastností i
ízení provozu a údrby silni
ních, terénních i kolejových vozidel, pístových spalovacích
motor
vozidlových, lodních, letadlových nebo energetických. Po získání praxe mohou absolventi pracovat i v p
íslušné oblasti
vnit
ního nebo zahrani
ního obchodu. Podle individuálního zájmu je mono studium profilovat v interdisciplinárních sm
rech
(technický design karosérií, matematické modelování a technická mechanika nebo termomechanika, provoz a údrba atp.).
Transportní technika
Obor je orientován na konstruování stroj
v pr
myslové praxi. Bakalá
ské vzd
lání všeobecného základu je dopln
no vy-
branými p
edm
ty z mechaniky, dynamické pevnosti a ivotnosti, MKP, mechaniky kompozit
a tribologie. Tyto teoretické
edm
ty jsou aplikovány na konkrétní úlohy z oblasti konstrukce stroj
. Studium je zam

eno na rozsáhlou oblast strojírenství,
která zahrnuje transportní, stavební a zem
lskou techniku. Studium podporuje rozvoj individuální kreativity v oblasti kon-
struování stroj
. Základem studia je konstruování v r
zných 3D CAD systémech, aplikace metod klasické mechaniky, prunosti
a pevnosti, výpo
tové numerické simulace a experimentální
innosti.
Absolventi se uplatní jako konstrukté
i, projektoví manae
i, vývojoví pracovníci a technici zkušeben ve strojírenství. Jejich
všeobecný p
ehled jim umoní rychlou adaptaci na pr
myslové podmínky i na dynamicky se m
nící trh práce.
111
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
. Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e
v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha
„Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapisuje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia
(kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semest-
ru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termínu
výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou p
í-
slušného ústavu.
112
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T047 Dopravní, letadlová a transportní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu
Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
xxx3111 P PRO1 Projekt I.
(1) 0+5 0/10 z 5
2211131 P PUM1 P
evodové ústrojí motorových vozidel I. 3+2 16/8 z,zk 5
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I.
3+1 14/4 z,zk 5
2111031 P DP Dynamická pevnost a ivotnost
3+1 14/4 z,zk 5
2142008 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 kz 2
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2011097 PV MAME Matematika pro mechaniku
3+1 16/6 z,zk 4
2181009 PV TV Tepelné vým
níky
3+1 16/6 z,zk 4
2181130 PV FCH Fyzikální chemie
3+1 16/6 z,zk 5
2311065 PV MME Mechanika mechanism
3+1 16/6 z,zk 5
Pro zam

ení
Motorová vozidla
a
Spalovací motory
je nutné z následující skupiny PV p
edm
j e d e n volit:
2211083 PV UDT Úvod do dopravní techniky
3+1 16/6 z,zk 4
2211165 PV UTSV Úvod do techniky sout
ních voz
2+2 10/10 z,zk 4
Pro zam

ení
Kolejová vozidla
zapsat tyto p
edm
ty:
2211083 P UDT Úvod do dopravní techniky
3+1 16/6 z,zk 4
2213018 P ZKKV Základy konstrukce kolejových vozidel *) 2+0 10/0 z 2
Pro zam

ení
Transportní technika
zapsat tyto p
edm
ty:
2131034 P TRI Tribologie
3+1 16/6 z,zk 4
Pro zam

ení
Letadlová technika
zapsat tyto PV p
edm
ty:
Noví studenti 1. ro
níku zam

ení Letadlová technika se zapisují v oboru Letadlová a kosmická technika – str. 169
30 - 33 K
(1) Studenti: v zam

ení
Motorová vozidla, Spalovací motory a Kolejová vozidla
zapisují kód 2213111
v zam

ení
Transportní technika
zapisují kód
2133111
*) výuka p
edm
tu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
SI
DLTT
113
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T047 Dopravní, letadlová a transportní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu
Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
xxx3112 P PRO2 Projekt II.
(1) 0+5 0/10 z 5
2211054 P TV Teorie vozidel
4+2 20/8 z,zk 6
2211132 P PUM2 P
evodové ústrojí motorových vozidel II. 3+2 16/8 z,zk 5
2311062 P KMS Kmitání mechanických soustav
3+1 16/6 z,zk 5
Pro zam

ení
Motorová vozidla, Spalovací motory a Kolejová vozidla
zapsat tento p
edm
t:
2211050 P SM Spalovací motory
4+2 20/8 z,zk 6
Pro zam

ení
Motorová vozidla,
Spalovací motory
je nutné z následující skupiny PV p
edm
j e d e n volit:
2111706 PV MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 5
2121043 PV PMT Po
íta
ová mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
2211166 PV PSV Pohony sout
ních voz
2+2 10/10 zk 4
Pro zam

ení
Kolejová vozidla zapsat
tento p
edm
t:
2211136 P ZTM Základy trak
ní mechaniky *)
3+0 14/0 zk 4
Pro zam

ení
Transportní technika
zapsat tyto p
edm
ty:
2111706 P MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 5
2131035 P TTS1 Teorie transportních stroj
I.
4+2 20/8 z,zk 6
Pro zam

ení
Letadlová technika zapsat
tyto PV p
edm
ty:
Noví studenti 1. ro
níku zam

ení Letadlová technika se zapisují v oboru Letadlová a kosmická technika – str. 169
31 - 32 K
(1) Studenti: v zam

ení
Motorová vozidla, Spalovací motory a Kolejová vozidla
zapisují kód 2213112
v zam

ení
Transportní technika
zapisují kód
2133112
*) výuka p
edm
tu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
SI
DLTT
114
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T047 Dopravní, letadlová a transportní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
xxx3113 P PRO3 Projekt III.
(1) 0+10 0/20 z 10
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(2) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(2) 0+0 0/0 zk 1
Pro zam

ení
Motorová vozidla
zapsat tyto p
edm
ty:
2211058 P VMDS Výpo
etní metody dopravních stroj
3+2 12/8 z,zk 5
2211135 P EMZS Experimentální metody a zkoušení stroj
2+0 10/0 zk 4
2311077 P DV Dynamika vozidel
3+2 12/8 z,zk 5
2311078 P
MS
ízené mechanické systémy
3+1 12/4 z,zk 4
Pro zam

ení
Spalovací motory
zapsat tyto p
edm
ty:
2211058 P VMDS Výpo
etní metody dopravních stroj
3+2 12/8 z,zk 5
2211135 P EMZS Experimentální metody a zkoušení stroj
2+0 10/0 zk 4
2311078 P
MS
ízené mechanické systémy
3+1 12/4 z,zk 4
a jeden z t
chto PV p
edm
:
2011085 PV NMI Numerické metody pro inenýry
3+1 12/4 z,zk 4
2211160 PV PCH P
epl
ování a chlazení (spalovací turbíny) 3+1 12/4 z,zk 4
Pro zam

ení
Kolejová vozidla
zapsat tyto p
edm
ty:
2211058 P VMDS Výpo
etní metody dopravních stroj
3+2 12/8 z,zk 5
2211135 P EMZS Experimentální metody a zkoušení stroj
2+0 10/0 zk 4
2211145 P PJKV Pojezdy kolejových vozidel
4+1 20/6 z,zk 5
2211146 P PKV Pohony kolejových vozidel
3+1 12/4 z,zk 4
2311078 P
MS
ízené mechanické systémy
3+1 12/4 z,zk 4
Pokra
ování na stran
115
(1) Studenti: v zam

ení
Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla
zapisují kód 2213113
v zam

ení
Transportní technika
zapisují kód
2133113
(2) Blíe viz strana 111, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
DLLT
115
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR (
pokra
ování ze str. 114)
Pro zam

ení
Transportní technika
zapsat tyto p
edm
ty:
2131036 P TTS2 Teorie transportních stroj
II. 2+1 10/4 z,zk 4
2131101 P ZMS Zem
lské stroje 2+1 10/4 z,zk 4
2131118 P POK Projektování ocelových konstrukcí 3+1 12/4 z,zk 4
2211135 P EMZS Experimentální metody a zkoušení stroj
2+0 10/0 zk 4
2351158 P HPS Hydraulické a pneumatické systémy
2+2 10/8 z,zk 4
Pro zam

ení Motorová vozidla
31 K
Pro zam

ení Spalovací motory
30 K
Pro zam

ení Kolejová vozidla
35 K
Pro zam

ení Transportní technika
33 K
116
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T047 Dopravní, letadlová a transportní technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
xxx2114 P PRO4 Projekt IV.
(1) 0+10 0/20 kz 5
xxx3998 P DP Diplomová práce
(2) 0+3 0/10 z 10
Jako ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383062 P REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
Pro zam

ení
Motorová vozidla
zapsat tyto p
edm
ty:
2141124 P EZV Elektrická za
ízení vozidel
2+1 10/4 z,zk 3
2211045 P KKR Konstrukce karoserií a rám
2+0 10/0 zk 2
2211133 P ZVC Zkoušení vozidel a jejich
ástí
3+0 14/0 zk 4
2211134 P PDV Provoz a diagnostika vozidel
2+0 10/0 zk 2
2211150 P HYPO Hybridní pohony
3+1 12/4 z,zk 4
2212041 P PBV Pasivní bezpe
nost vozidel
2+0 10/0 kz 2
Pro zam

ení
Spalovací motory
zapsat tyto p
edm
ty:
2141123 P EZM Elektrická za
ízení motor
2+1 10/4 z,zk 3
2211048 P PSM P
íslušenství spalovacích motor
2+0 10/0 zk 2
2211133 P ZVC Zkoušení vozidel a jejich
ástí
3+0 14/0 zk 4
2211134 P PDV Provoz a diagnostika vozidel
2+0 10/0 zk 2
2211170 P TSM Teorie spalovacích motor
4+1 20/6 z,zk 5
2212046 P PM Paliva a maziva
2+0 10/0 kz 2
Pokra
ování na stran
117
(1) Studenti: v zam

ení
Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla
zapisují kód 2212114
v zam

ení
Transportní technika
zapisují kód
2132114
(2) Studenti: v zam

ení
Motorová vozidla, Spalovací motory, Kolejová vozidla
zapisují kód 2213998
v zam

ení
Transportní technika
zapisují kód
2133998
SI
DLLT
117
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
(pokra
ování ze str.116)
Pro zam

ení
Kolejová vozidla
zapsat tyto p
edm
ty:
2141126 P EVKV Elektrická výzbroj kolejových vozidel 2+1 10/4 z,zk 2
2211043 P VZKV Výpo
etní metody a zkoušení kolej. vozidel *) 3+1 12/4 z,zk 4
2211052 P KKV Konstrukce kolejových vozidel
4+0 16/0 zk 4
2211133 P ZVC Zkoušení vozidel a jejich
ástí
3+0 14/0 zk 4
2212020 P PRKV P
íslušenství kolejových vozidel *) 3+0 14/0 kz 2
2213012 P TEKV Technologie výroby kolejových vozidel *) 2+0 10/0 z 2
Pro zam

ení
Transportní technika
zapsat tyto p
edm
ty:
2131037 P ZTS Zkoušení transportních stroj
3+0 14/0 zk 4
2131040 P MTK Materiály a technologi
nost konstrukcí 4+0 16/0 zk 4
2131041 P ZTD Zpracování technické dokumentace
2+0 10/0 zk 2
2141054 P REP Regulované elektrické pohony
2+1 10/4 z,zk 3
2311078 P
MS
ízené mechanické systémy
3+1 12/4 z,zk 4
Pro zam

ení Motorová vozidla
34 K
Pro zam

ení Spalovací motory
35 K
Pro zam

ení Kolejová vozidla
35 K
Pro zam

ení Transportní technika
34 K
*) výuka p
edm
tu je sponzorována firmou ŠKODA TRANSPORTATION, a.s.
edm
ty SZZ:

zam

ení Motorová vozidla
Motorová vozidla
Mechanické p
evody
Prunost a pevnost
zam

ení Spalovací motory
Spalovací motory
Termomechanika
Prunost a pevnost
zam

ení Kolejová vozidla
Kolejová vozidla
Elektrická výzbroj kolejových vozidel
Prunost a pevnost
zam

ení Transportní technika
Prunost a pevnost
P
evody
Transportní technika

118
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3911T035
Výrobní a materiálové inenýrství
Garant oboru: prof. Ing. Františka Pešlová, Ph.D.
12132 Ústav materiálového inenýrství
Tuto
i oboru:
Ing. Jana Sobotová, Ph.D.; Ing. Bohumír Bedná
, CSc.; Ing. BcA. Jan Podaný, Ph.D.
Profil absolvent
Student
m v zam

ení
Výrobní inenýrství
jsou poskytovány nejmodern
jší teoretické i aplika
ní poznatky o sou
as-
ném stavu a trendech rozvoje technologie strojírenské výroby. Poslucha
i získávají poznatky o technologii tvá
ení, slévání, sva-
ování, obráb
ní konven
ními a nekonven
ními technologiemi i o technologii interních montáí. Dále jsou seznamováni
s principy technologického projektování výrobních proces
a systém
, navrhování nástroj
, s kontrolou kvality strojírenských
výrobk
a zásadami
ízení jakosti. P
i studiu a projektování jednotlivých technologií vyuívají moderní výpo
etní techniku a
adu program
k simulaci a optimalizaci navrhovaných postup
ešení úloh. U
í se pracovat s r
znými špi
kovými CAD/CAM
systémy a vyuívají je pro efektivní
ízení práce
íslicov
ízených stroj
i pro inova
ní návrhy výrobk
. Osvojují si zásady
integrovaného inenýrství, technologické standardizace a automatizace strojírenské výroby a její p
ípravy. V záv
ru studia po-
máhají
ešit konkrétní zadání úloh vyplývajících ze spolupráce s pr
myslem a podílejí se na vývoji technologického softwaru.
Studenti v zam

ení
Materiálové inenýrství
získávají hluboké znalosti kovových, polymerních, keramických a kom-
pozitních materiál
pro stavbu energetických i jaderných za
ízení, dopravních prost
edk
, výrobních a zpracovatelských stroj
a
materiál
pouívaných i v dalších oblastech nap
íklad v biomedicín
. Poznají fyzikální a fyzikáln
metalurgickou podstatu ma-
teriálových proces
. Jsou seznámeni s novými výrobními a zpracovatelskými technologiemi, uplatn
nými na konkrétních sou-
ástech a výrobcích. Vzhledem k tomu, e se v sou
asné dob
ve velké mí
e vyuívá výpo
tové modelování technických objek-
(nap
íklad stanovování deforma
nap
\b
ových stav
v materiálech pomocí MKP), získají poznatky z m

ení a verifikování
výsledk
z experimentálního modelování, které budou slouit jako vstupní parametry. Nau
í se inenýrskému p
ístupu
k predikaci ivotnosti výrobk
v náro
ných pracovních podmínkách, kde jsou materiály vystaveny teplotní, teplotn
mechanic-
ké, mechanické únav
nebo jiné provozní exploataci, která vede k ne
ekaným k
ehkým lom
m a haváriím.
119
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3911T035 Výrobní a materiálové inenýrství
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2321071 P FMT Fyzikální metalurgie
3+1 14/4 z,zk 5
2321075 P IMA Integrita materiálu
2+1 10/4 z,zk 4
2322114 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 kz 5
2331090 P TSL Teorie slévání
3+1 14/4 z,zk 5
2341012 P TMO Teorie a metodika obráb

3+2 14/4 z,zk 5
Jako humanitní p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383011 P EPR Etika a psychologie v
ízení
1+1 4/4 z 2
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2022010 PV FZMT Fyzikální základy moderních technologií 2+1 10/4 kz 4
2182001 PV FCH Fyzikální chemie
2+1 10/4 kz 4
30 K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 1. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI

VMI
120
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3911T035 Výrobní a materiálové inenýrství
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2321072 P KMR Kovové materiály
2+2 10/8 z,zk 5
2322042 P PMS Perspektivní materiály ve strojírenství 1+2 6/8 kz 4
2331097 P TSDM Teorie spojování a d
lení materiálu
2+2 10/8 z,zk 5
2332025 P STPÚ Speciální technologie povrchových úprav 1+2 6/8 kz 4
2332114 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 kz 5
2341066 P POCS Programování obráb
ní na CNC strojích 2+3 10/8 z,zk 5
2341082 P NTO Nekonven
ní technologie obráb

2+1 10/6 z,zk 4
32 K
SI

VMI
121
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3911T035 Výrobní a materiálové inenýrství
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2321073 P NMR Nekovové materiály
2+2 10/8 z,zk 4
2331012 P TMTV Teorie a metodika tvá
ení
3+2 10/8 z,zk 5
2341004 P PVS Projektování výrobních systém
2+2 10/8 z,zk 4
2342114 P PRO3 Projekt III.
0+5 0/10 kz 5
2382052 P PMA Podnikatelství a management
2+1 10/4 kz 3
Z následující skupiny PV p
edm
nutno podle zam

ení j e d e n volit:
2322043 PV PTZ Projekt tepelného zpracování
1+4 4/10 kz 5
2332010 PV OVVS Projekt odlitku, výkovku, výlisku, sva
ence 1+4 4/10 kz 5
2342119 PV TNJM Technická normalizace, jakost, metrologie 1+4 4/10 kz 5
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
29 K
(1) Blíe viz strana 119, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
VMI
122
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3911T035 Výrobní a materiálové inenýrství
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2381093 P EF Ekonomika a finance
2+2 10/8 z,zk 5
2xx3998 P DP Diplomová práce
(1) 0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno t
i volit:
2321074 PV NBMR Nano a biomateriály
2+2 10/8 z,zk 5
2321080 PV MIN Materiálové inenýrství
2+2 10/8 z,zk 5
2321504 PV EMSM Experimentální metody studia materiálu 2+2 10/8 z,zk 6
2331027 PV MSS Metalurgie slévárenských slitin
2+2 10/8 z,zk 5
2331076 PV NPÚ Navrhování povrchových úprav
2+2 10/8 z,zk 5
2331507 PV TZPK Technologie zpracování plast
a kompozit
2+2 10/8 z,zk 6
2341025 PV OOP Optimalizace obráb
cího procesu
2+1 10/8 z,zk 4
2341063 PV TOC Technologie obráb
ní s CAM
2+2 10/8 z,zk 6
2341702 PV PMTR Pr
myslová metrologie
2+2 10/8 z,zk 5
29 - 33 K
(1) Kód p
edm
tu Diplomová práce se zapisuje podle ústavu, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2323998 - Ústav materiálového inenýrství
2333998 - Ústav strojírenské technologie
2343998 - Ústav technologie obráb
ní, projektování a metrologie
edm
ty SZZ:
Studenti si mohou vybrat jednu ze dvou skupin p
edm
SZZ:
Skupina A: Strojírenská technologie
Nauka o materiálu
ízení a ekonomika
Skupina B: Strojírenská technologie
Nauka o materiálu
Progresivní materiály
SI
VMI
123
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2302T039
Výrobní stroje a za
ízení
Garant oboru: doc. Ing. Vladimír Andrlík, CSc.
12135 Ústav výrobních stroj
a za
ízení
Tutor oboru:
Ing. Michal Fürbacher
Profil absolvent
Studium je zam

eno na p
ípravu strojních inenýr
pro konstrukci a provoz výrobních stroj
a za
ízení a jejich systé-
. Jde p
edevším o obráb
cí a tvá
ecí stroje a automatiza
ní prost
edky, nap
íklad pr
myslové manipulátory a roboty. Po
á-
te
ní spole

ást výuky je v
nována základ
m stavby výrobních stroj
a za
ízení. Studenti získávají znalosti z navrhování
pohon
, základ
automatizace stroj
, hydraulických a pneumatických mechanism
, m

ení parametr
komponent i celých stro-
. Další
ást studia je modifikována, podle zájmu studenta a s ohledem na téma diplomové práce.
Výuka projektování stroj
se uskute

uje s výrazným uplatn
ním výpo
etní techniky, velká pozornost je v
nována
praktické výuce programování
íslicov
ízených stroj
. Experimentální cvi
ení probíhá v moderních laborato
ích na konven
ních a
íslicov
ízených strojích. Absolventi se uplat
ují jako projektanti, konstrukté
i a pracovníci ve vývoji, inený
i v pro-
vozu a v podnikových zkušebnách. Mají velmi dobré p
edpoklady i pro
innost v obchodních spole
nostech, jako podnikatelé,
pop
ípad
i jako u
itelé technických p
edm
na všech typech škol.
edstavení oboru
Obor výrobních stroj
a za
ízení pat
í v
eské republice ke klí
ovým pr
myslovým odv
tvím. Tento obor je zam

en
na produkci tzv. mate
ských stroj
. Jedná se p
edevším o stroje obráb
cí a tvá
ecí. Tyto stroje jsou na po
átku veškeré strojí-
renské a pr
myslové produkce a jsou základním a universálním prost
edkem pro vytvá
ení jakýchkoliv dalších stroj
, za
ízení
nebo produkt
. Nedílnou sou
ástí obráb
cích a tvá
ecích stroj
je také automatizace a vyšší celky výrobních systém
. Dlouho-
dob
zaujímá
eská republika 7. místo v produkci výrobních stroj
a za
ízení na obyvatele. V
tšina výrobních stroj
, které jsou
v
R produkovány, je exportována na vysp
lé sv
tové trhy. V oboru obráb
cích stroj
, tvá
ecích stroj
a automatiza
ní techni-
ky v
R p
sobí desítky a stovky úsp
šných a dlouhodob
prosperujících firem.
Dlouhodobá úsp
šnost tohoto oboru strojírenské výrobní techniky a technologie na úrovni
eské republiky je ur
ována
vysokým stupn
m konkurenceschopnosti tohoto oboru v

i zahrani
ní produkci. Z hlediska techniky je moné konkurence-
schopnost ovliv
ovat pouze zdokonalováním hlavních uitných vlastností výrobních stroj
. Proto je p
i studiu oboru Výrobní
stroje a za
ízení kladen velký d
raz na výklad a pochopení vazby mezi hlavními uitnými vlastnostmi výrobních stroj
a za
íze-
ní a mezi technickými a technologickými nástroji, kterými m
eme tyto uitné vlastnosti, jako strojní inený
i, ovliv
ovat.
Studium oboru Výrobní stroje a za
ízení je výrazn
orientováno na konstruk
ní, projektovou a laboratorní práci, co
zajiš
uje vysokou úsp
šnost absolvent
v praxi. Studium je zam

eno na konstrukci obráb
cích a tvá
ecích stroj
, na návrh
a projekci automatiza
ní techniky, navrhování pohonných jednotek, jejich
ízení a diagnostiku. P
edm
tem studia je i získání
znalostí o elektrických, hydraulických a pneumatických systémech, o automatizaci, robotizaci a o moderních metodách pro ná-
vrh, vývoj a optimalizaci výrobních stroj
a automatiza
ní techniky, které se neobejdou bez výrazné po
íta
ové podpory-
CAD/CAM/CAE systém
a výpo
etních softwar
.
124
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2302T039 Výrobní stroje a za
ízení
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2141093 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 z,zk 3
2311065 P MME Mechanika mechanism
3+1 16/6 z,zk 5
2311078 P
S
ízené mechanické systémy
3+1 12/4 z, zk 4
2351054 P VSZ Výrobní stroje a za
ízení
3+1 14/4 z,zk 5
2351103 P TS Tvá
ecí stroje
3+2 14/8 z,zk 5
2351158 P HPS Hydraulické a pneumatické systémy
2+2 10/8 z,zk 4
2353043 P ZIE Základy inenýrského experimentu
1+1 4/4 z 2
2353111 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 z 5
33 K
Ústav výrobních stroj
a za
ízení doporu
uje student
m zápis volitelného p
edm
tu:
2356024 V CVS CAD v konstrukci výrobních stroj
0+3
z 3
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
VSZ
125
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2302T039 Výrobní stroje a za
ízení
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2311062 P KMS Kmitání mechanických soustav
3+1 16/6 z,zk 5
2351084 P NC
NC
ízení výrobních stroj
a za
ízení 2+2 10/8 z,zk 4
2351104 P OS Obráb
cí stroje
3+2 14/8 z,zk 6
351121 P PSS1 Pohony výrobních stroj
– servomechanismy I. 3+1 14/4 z,zk 4
2351138 P AVZ Automatizace výrobních za
ízení
3+2 14/8 z,zk 5
2353033 P M
\t
1 M

icí metody výrobních stroj
a za
ízení I. 0+3 0/8 z 3
2353112 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
32 K
Ústav výrobních stroj
a za
ízení doporu
uje student
m zápis volitelného p
edm
tu:
2356025 V SVZ Simulace výrobních stroj
a za
ízení 0+3
z 3
SI
VSZ
126
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2302T039 Výrobní stroje a za
ízení
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I. 3+1 14/4 z,zk 5
2111031 P DP Dynamická pevnost a ivotnost 3+1 14/4 z,zk 5
2111706 P MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 5
2351087 P PRM Pr
myslové roboty a manipulátory
2+1 10/4 z,zk 3
2351122 P PSS2 Pohony výrobních stroj
– servomechanismy II. 3+1 14/4 z,zk 4
2353113 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
35 K
(1) Blíe viz strana 124, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
VSZ
127
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2302T039 Výrobní stroje a za
ízení
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2351086 P SD Spolehlivost a diagnostika
2+1 10/4 z,zk 3
2351123 P PSS3 Pohony výrobních stroj
– servomechanismy III. 3+1 14/4 z,zk 4
2351145 P KVS Konstrukce výrobních stroj
3+0 10/0 zk 4
2353890 P PRO4 Projekt IV.
0+8 0/16 z 4
2353998 P DP Diplomová práce
0+7 0/14 z 10
Jako ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383062 P REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
27 K
edm
ty SZZ:
Mechanika
Automatizace výrobních stroj
a za
ízení
Výrobní stroje
SI
VSZ
128
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2305T003
ízení a ekonomika podniku
Garant oboru: prof. Ing. František Freiberg, CSc.
12138 Ústav
ízení a ekonomika podniku
Tutor oboru:
Ing. Bc. Libor Rejf, CSc.
Profil absolvent
Studium je zam

eno na p
ípravu kvalifikovaných odborník
pro oblast st
edního a vrcholového managementu strojí-
renských i ostatních pr
myslových podnik
. Jeho absolventi jsou schopni tv
ím zp
sobem aplikovat znalosti z teorie ma-
nagementu, výrobního a strategického managementu, marketingu, managementu jakosti, podnikové ekonomiky, ú
etnictví, fi-
nan
ního managementu a
ízení lidských zdroj
. Rovn
 ovládají analytický a systémový p
ístup p
i
ešení ekonomických pro-
blém
, uplat
ují metody statistické a rozhodovací analýzy a efektivn
vyuívají výpo
etní techniku.
Absolventi mohou najít uplatn
ní v širokém spektru pr
myslových podnik
i podnik
slueb, a to jak v ekonomických
útvarech, tak i v technických odd
leních a ve výrobním procesu. Výborn
se mohou uplatnit v obchodních podnicích, pen
ních
ústavech, poradenských firmách a ve státní správ
.
Hlavní p
edností absolvent
je jejich ekonomické a manaerské vzd
lání, které navazuje na široké teoretické vzd
lání
technické, a tudí se jejich technicko-ekonomické v
domosti a dovednosti vhodn
uplatní p
i
ešení komplexních technických a
ekonomických problém
.
129
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2305T003
ízení a ekonomika podniku
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2341004 P PVS Projektování výrobních systém
2+2 10/4 z,zk 4
2381100 P FIU Finan
ní ú
etnictví 2+2 10/8 z,zk 5
2381147 P STA Statistika 2+2 10/8 z,zk 5
2381709 P TMG Teorie managementu 2+2 10/8 z,zk 5
2382111 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 kz 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2383044 PV EAE Ekonomické aspekty ekologie
1+2 4/4 z 3
2383048 PV PDS Projektování databázových systém
1+2 4/4 z 3
2383106 PV KOP Komunikace v podniku
1+2 4/4 z 3
30 K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
EP
130
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2305T003
ízení a ekonomika podniku
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2381011 P MIK Mikroekonomie
2+2 10/8 z,zk 5
2381024 P VMG Výrobní management
2+2 10/8 z,zk 5
2381082 P SMG Strategický management
2+2 10/8 z,zk 4
2381083 P FMG Finan
ní management
2+2 10/8 z,zk 5
2381707 P CRP Controlingové
ízení podniku
2+2 10/8 z,zk 5
2383006 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2342045 PV PVP Projektování výrobních proces
2+1 10/4 kz 4
2382019 PV MAK Makroekonomie
2+1 10/4 kz 3
2382150 PV PSV Po
íta
ová simulace ve výrob
1+2 4/10 kz 3
32 - 33 K
SI
EP
131
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2305T003
ízení a ekonomika podniku
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2381102 P PRMI Projektový management inovací
3+1 14/4 z,zk 5
2381104 P MM Marketingový management
2+2 10/8 z,zk 5
2382087 P FB Finance a bankovnictví
1+2 4/8 kz 4
2382014 P ESE Ekonomická statistika a ekonometrie
2+1 10/4 kz 3
2382113 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 kz 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2322053 PV TMR Technické materiály
2+1 10/4 kz 3
2371087 PV WEB Programování pro web
2+2 10/8 z,zk 5
2381079 PV
LZ
ízení lidských zdroj
2+2 10/8 z,zk 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
34 - 36 K
(1) Blíe viz strana 129, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
EP
132
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2305T003
ízení a ekonomika podniku
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2341031 P II Inova
ní inenýrství 2+1 10/4 z,zk 4
2381168 P MK Management kvality 2+1 10/4 z,zk 4
2382053 P PRP Právo v podnikání
2+1 10/4 kz 3
2383998 P DP Diplomová práce
0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2341017 PV MVPS Modelování výrobních proces
a systém
2+2 10/8 z,zk 4
2381114 PV MNVS Moderní nástroje výrobních systém
1+3 4/14 z,zk 4
25 K
edm
ty SZZ:
Ekonomika
Management
Strojírenská technologie
SI
EP
133
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034
ístrojová a
ídicí technika
Garant oboru: prof. Ing. Milan Hofreiter, CSc.
12110 Ústav p
ístrojové a
ídicí techniky
Tutor oboru:
Ing. Vladimír Hlavá
; Ing. Ji
í
áp, Ph.D.
Profil absolvent
Absolventi oboru získají pot
ebné teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jim umoní uplatnit se
v nejr
zn
jších odv
tvích pr
myslu i výzkumu p
i aplikaci
ídících a informa
ních systém
a dále p
i návrhu, konstrukci a vyu-
ití p
ístroj
, za
ízení a technologických postup
specifických pro p
esnou mechaniku a optiku.
edm
ty oborového studia k tomu poskytují pot
ebnou pr
pravu v teoretických metodách, technických prost
edcích,
znalostech programového vybavení a metod um
lé inteligence. V oblasti technických prost
edk
ídících a informa
ních systé-
, dnes vesm
s elektronických, programovatelných a schopných vzájemn
komunikovat, jsou absolventi oboru orientováni
edevším na jejich aplikaci, schopnost vyvíjet software a p
izp
sobovat jej pot
ebám
ízené technologie, resp.
ízeného objek-
tu. Další p
edm
ty jsou zam

eny na teorii a konstrukci mechanických, elektromechanických, optických, optoelektronických

icích p
ístroj
, za
ízení zdravotnické a manipula
ní techniky,
idel a ak
ních
len
ídících systém
. Vzhledem k širokému
spektru aplikací oboru je p
i výchov
absolvent
kladen d
raz na jejich samostatnou a tv
í práci, zvlášt
pak p
i práci
s laboratorní a po
íta
ovou technikou.
134
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2151026 P ZPE Zdroje a p
em
ny energie 3+2 16/10 z,zk 6
2161004 P TPR Technika prost
edí 3+2 16/10 z,zk 6
2181136 P ZSPZ Základy stavby procesních za
ízení 3+2 16/10 z,zk 6
2373111 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
volit jednu skupinu:
(1)
Skupina A
:
2371519 P PA
1 Prost
edky automatického
ízení I.
3+2 16/10 z,zk 6
Skupina B
:
2141067 PV EMP Elektronika pro mobilní prost
edky
2+1 10/4 z,zk 3
2351158 PV HPS Hydraulické a pneumatické systémy
2+2 10/8 z,zk 4
29 - 30 K
(1) Studenti, kte
í ješt
neabsolvovali Prost
edky automatického
ízení ani obdobný p
edm
t, si zapíší p
edm
t 2371519 Pro-
st
edky automatického
ízen í I; studenti, kte
í p
edm
t ji absolvovali, si zapíší dvojici p
edm
skupiny B.
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
P
135
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2142008 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 kz 2
2371097 P MSM Matematické a simula
ní modely
3+2 16/8 z,zk 6
2371129 P OOP Objektov
orientované programování (1) 2+1 10/4 z,zk 4
2371509 P PA
2 Prost
edky automatického
ízení II
2+1 10/4 z,zk 4
2373112 P PRO2 Projekt II
0+5 0/10 z 5
Z následující skupiny PV p
edm
volit dva podle doporu
ení tutora
:
2371134 PV IINF Inenýrská informatika 3+1 16/4 z,zk 4
2371074 PV PIS Projektování informa
ních systém
2+2 10/8 z,zk 5
2361007 PV TPT Technologie p
ístrojové techniky 2+2 10/8 z,zk 4
2361102 PV KPR2 Konstrukce p
ístroj
II 2+1 10/4 z,zk 4
29 -
30 K
(1)
V následujícím akademickém roce bude místo tohoto p
edm
tu vypsán p
edm
t 2371526 Algoritmy pro inenýrskou in-
formatiku
SI
P
136
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2141074 P VSS Vestav
né systémy 1+2 6/8 z,zk 4
2361021 P VO Vlnová optika
2+1 10/4 z,zk 4
2371077 P UI Um
lá inteligence a neuronové sít
2+1 10/4 z,zk 4
2371094 P IDS Identifikace dynamických systém
2+1 10/4 z,zk 4
2373113 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno alespo
j e d e n volit:

(1)
2361016 PV PTE P
ístrojová technologie
2+1 10/4 z,zk 3
2361083 PV KPR Konstrukce p
ístroj

3+1 14/4 z,zk 4
2371091 PV DZS Databázové a znalostní systémy
2+2 10/8 z,zk 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(2) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(2) 0+0 0/0 zk 1
32 - 33 K
(1)
Studenti, kte
í v p
edchozím studiu absolvovali p
edm
t Konstrukce p
ístroj
i p
edm
t s obdobným obsahem, si za-
píší p
edm
t P
ístrojová technologie. Ostatní studenti si mezi p
edm
ty zvolí dle p
edpokládaného zam

ení své di-
plomové práce.
(2) Blíe viz strana 134, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
P
137
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2371099 P TA
Teorie automatického
ízení 2+2 10/4 z,zk 5
2371136 P PAV Programovatelné automaty a vizualizace 2+1 10/4 z,zk 4
2373998 P DP Diplomová práce 0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2141055 PV REP Regulované elektrické pohony
2+1 10/4 z,zk 4
2141119 PV EMD Elektrické m

ení a diagnostika
2+1 10/4 z,zk 4
2361006 PV KOMP Konstrukce optomechanických p
ístroj
2+1 10/4 z,zk 4
2361075 PV OE Optoelektronika
2+1 10/4 z,zk 4
2371129 PV OOP Objektov
orientované programování (1) 2+1 10/4 z,zk 4
Z následující skupiny humanitních nebo ekonomicko-manaerských PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2163073 PV HFP Hygiena a fyziologie práce
1+1 4/4 z 2
2363022 PV DPV D
jiny poznávání vesmíru
1+1 4/4 z 2
2383062 PV REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
29 K
(1)
V následujícím akademickém roce bude místo tohoto p
edm
tu vypsán p
edm
t 2371526 Algoritmy pro inenýrskou in-
formatiku
edm
ty SZZ:
Teorie a modely automatického
ízení
Technické prost
edky automatického
ízení
Inenýrská informatika a projektování
ídicích systém

SI
P
138
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
zam

ení Optomechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I. 3+1 14/4 z,zk 5
2141093 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 z,zk 3
2181136 P ZSPZ Základy stavby procesních za
ízení
3+2 16/10 z,zk 6
2361083 P KPR Konstrukce p
ístroj
3+1 16/4 z,zk 4
2362502 P TOP Technická optika
2+2 10/10 kz 3
2311065 P MME Mechanika mechanism

3+1 16/6 z,zk 5
2373111 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 z 5
30 K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
P
139
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
zam

ení Optomechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2013019 P FKP Funkce komplexní prom
nné 2+1 8/4 z 3
2142028 P EMT Elektronika pro mechatroniku 2+1 10/4 z,zk 3
2181150 P UVKT Úvod do kryogenní techniky
3+1 12/4 z,zk 5
2313023 P MCH Mechatronika
2+0 10/0 z 2
2361007 P TPT Technologie p
ístrojové techniky
2+2 10/8 z,zk 4
2362503 P AOP Aplikovaná optika
2+2 10/8 kz 4
2362702 P MTB Úvod do Matlabu
1+2 4/8 kz 3
2363112 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
29 K
SI
P
140
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
zam

ení Optomechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2361021 P VO Vlnová optika
2+1 10/4 z,zk 4
2361102 P KPR2 Konstrukce p
ístroj
II.
2+1 10/4 z,zk 4
2361181 P MEX M

ení a experiment
1+4 4/16 z,zk 5
2363113 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
2371098 P TA
Teorie automatického
ízení
2+1 10/4 z,zk 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
30 K
(1)
Blíe viz strana 138, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
P
141
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 2301T034 P
ístrojová a
ídicí technika
zam

ení Optomechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2361038 P NT Nanotechnologie
2+1 10/4 z,zk 4
2361075 P OE Optoelektrika
2+1 10/4 z,zk 4
2363896 P SDP Seminá
k diplomové práci
0+4 0/16 z 2
2363998 P DP Diplomová práce
0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2141119 PV EMD Elektrické m

ení a diagnostika
2+1 10/4 z,zk 4
2142029 PV PPM Po
íta
em podporované m

ení
2+1 10/4 z,zk 3
2361006 PV KOMP Konstrukce optomechanických p
ístroj
2+1 10/4 z,zk 4
2371134 PV IINF Inenýrská informatika
3+1 10/4 z,zk 4
Z následující skupiny humanitních nebo ekonomicko-manaerských PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2163073 PV HFP Hygiena a fyziologie práce
1+1 4/4 z 2
2363022 PV DPV D
jiny poznávání vesmíru
1+1 4/4 z 2
2383062 PV REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
29
-
30 K
edm
ty SZZ:
Teorie a modely automatického
ízení

Vlnová optika
Konstrukce a technologie p
ístrojové techniky
SI
P
142
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3902T027
Matematické modelování v technice
Garant oboru: prof. Ing. Jaroslav Fo
t, CSc.
12101 Ústavu technické matematiky
Tutor oboru:
prof. RNDr. Karel Kozel, DrSc.
Profil absolvent
Absolvent má základní i odborné inenýrské znalosti a dovednosti. B
hem studia získává v
tší znalosti z aplikované
matematiky (oby
ejné a parciální diferenciální rovnice a jejich numerické
ešení, pravd
podobnost a statistika) v
etn
aplikací
v inenýrských oborech a velmi vysoké znalosti práce s po
íta
em ve všech sm
rech. Je schopen samostatné práce jak p
i
ešení
inenýrských problém
tradi
ními metodami, tak i p
i pouití simulace matematickým modelováním.
Absolvent je schopen vykonávat jak b
nou inenýrskou praxi, tak je navíc p
ipraven velmi dob
e pracovat
s matematickými modely. Je schopen vyvíjet vlastní software i uívat inenýrský i matematický software nejen v odborné ine-
nýrské praxi, ale i ve v
decké práci. Uplatní se p
i tradi
ní inenýrské práci v pr
myslu, ve vývojových útvarech i ve výzkum-
ných ústavech a všude tam, kde je t
eba uít matematické a fyzikální modely a získat uitím modelu poznatky o chování
v realit
.
143
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3902T027 Matematické modelování v technice
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2012018 P ODR Oby
ejné diferenciální rovnice
2+1 10/4 kz 3
2013054 P MAME Matematika pro mechaniku
3+1 10/4 z 4
2013111 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 z 5
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I.
3+1 14/4 z,zk 5
2121016 P TMT Teoretická mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
2121027 P AED Aerodynamika
2+0 8/0 zk 3
2141093 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 z,zk 3
2311065 P MME Mechanika mechanism
3+1 16/6 z,zk 5
32K
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 143.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
MMT
144
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3902T027 Matematické modelování v technice
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011082 P AMAME Aplikovaná matematika pro mechaniku 2+1
10/4 z,zk
4
011088 P PDR1 Parciální diferenciální rovnice I.
2+1 10/4 zk 5
2012030 P PS Pravd
podobnost a statistika
2+0 8/0 kz 2
2013030 P NODR Num.
ešení oby
. a parc. diferenciálních rovnic 2+0 8/0 z 2
2013112 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
2111049 P TPR Teorie prunosti
3+0 14/0 zk 4
2121055 P TD Termodynamika
3+0 14/0 zk 4
2123018 P PTH P
enos tepla a hmoty
2+0 8/0 z 2
2311076 P SMS Simulace mechatronických systém
2+0 10/0 zk 3
31 K
SI
MMT
145
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3902T027 Matematické modelování v technice
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2011083 P MMPP Matematické modelování problém
proud
ní 3+1 14/4 zk 6
2011098 P DS Dynamické systémy
3+0 14/0 zk 5
2013113 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
2111019 P MKT Mechanika kontinua
3+0 14/0 zk 5
2121043 P PMT Po
íta
ová mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
33 K
(1) Blíe viz strana 143, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
MMT
146
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3902T027 Matematické modelování v technice
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2011069 P MKPA Metoda kone
ných prvk
v aplikacích 2+0 8/0 zk 4
2011084 P NSP Numerické simulace proud
ní v in. aplikacích 2+0 8/0 zk 4
2011089 P PDR2 Parciální diferenciální rovnice II.
2+0 8/0 zk 4
2013055 P NMI Numerické metody pro inenýry 3+0 14/0 z 3
2013998 P DP Diplomová práce 0+10 0/20 z 10
2121056 P DPL Dynamika plyn
3+0 14/0 zk 4
2311019 P SOMS Syntéza a optimalizace mechanických systém
2+0 10/0 zk 3
Jako humanitní nebo ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje j e d e n:
2383011 PV EPR Etika a psychologie v
ízení
1+1 4/4 z 2
2383062 PV REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
34 K
edm
ty SZZ:
Oby
ejné diferenciální rovnice
Parciální diferenciální rovnice
Mechanika tekutin
z kadého páru p
edm
Mechanika kontinua
jeden podle zam

ení DP
Numerické
ešení oby
ejných diferenciálních rovnic
Numerické
ešení parciálních diferenciálních rovnic
SI
MMT
147
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T003
Aplikovaná mechanika
Garant oboru: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Tuto
i oboru:
doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.; doc. Ing. Josef Adamec, CSc.; doc. Ing. Václav Bauma, CSc.
Profil absolvent
Studijní obor
Aplikovaná mechanika
byl vdy sou
ástí studijního inenýrského programu. Je sm
rován zejména do
oblasti mechaniky kontinua se zam

ením na mechaniku tuhých a poddajných t
les a prost
edí. Nedílnou sou
ástí výuky oboru
je prohloubení znalostí z oblasti jak teoretické, tak i aplikované matematiky a fyziky. Pot
ebné matematické nástroje umo
ují
masivní vyuívání výpo
etní techniky p
i
ešení nejsloit
jších problém
technické praxe.
Studium je zam

eno na p
ípravu vysoce kvalifikovaných odborník
výzkumu, vývoje a praxe všech strojírenských
obor
. Absolventi oboru jsou schopni tv
ím zp
sobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie prunosti, mechaniky
tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mechanism
, optimální di-
menzování strojních sou
ástí, ur
ování ivotnosti strojních za
ízení a prov

ování jejich spolehlivosti. Jsou schopni
ešit náro
né stacionární i nestacionární vnit
ní i vn
jší úlohy mechaniky nestla
itelných i stla
itelných tekutin, teorie tepelných výpo
stroj
a za
ízení. Získají také poznatky v
ízení mechanických systém
pro aktivní ovliv
ování jejich vlastností v mechatronice.
Ovládají metody a prost
edky inenýrského experimentálního výzkumu stroj
a konstrukcí.
148
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T003 Aplikovaná mechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2xx3111 P PRO1 Projekt I.
(1) 0+5 0/10 z 5
2013054 P MAME Matematika pro mechaniku
3+1 10/4 z 4
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I.
3+1 14/4 z,zk 5
2121016 P TMT Teoretická mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
2121027 P AED Aerodynamika
2+0 10/0 zk 3
2141093 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 z,zk 3
2311075 P MME Mechanika mechanism
3+0 14/0 zk 4
2312017 P
MS1
ízené mechanické systémy I.
3+0 14/0 kz 3
31 K
(1) Kód p
edm
tu Projekt I. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113111 -
Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123111 -
Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2313111 -
Odbor mechaniky a mechatroniky
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
AME
149
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T003 Aplikovaná mechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2xx3112 P PRO2 Projekt II.
(1) 0+5 0/10 z 5
2011082 P AMAME Aplikovaná matematika pro mechaniku
2+1 10/4 z,zk 4
2111049 P TPR Teorie prunosti
3+0 14/0 zk 4
2113014 P PC Plasticita a creep
2+0 10/0 z 2
2121055 P TD Termodynamika
3+0 14/0 zk 4
2123018 P PTH P
enos tepla a hmoty
2+0 10/0 z 2
2142027 PV EAM Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku (2) 2+1 10/4 kz 3
2311074 P KMS Kmitání mechanických soustav
3+0 14/0 zk 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno
jeden
volit:

(3)
2111035 PV MKP2 Metoda kone
ných prvk
II.
2+0 10/0 zk 3
2311076 PV SMS Simulace mechatronických systém
2+0 10/0 zk 3
31 K
(1) Kód p
edm
tu Projekt II. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113112 - Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123112 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2313112 - Odbor mechaniky a mechatroniky
(2)
V p
ípad
vy
erpané kapacity p
edm
tu je moné volit ekvivalent
2142028 PV EMT Elektrotechnika pro mechatroniku 2+1 10/4 kz 3
(3) Druhý z dvojice p
edm
zapisuje student ve 2. ro
níku 4. semestru.
SI
AME
150
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T003 Aplikovaná mechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2xx3113 P PRO3 Projekt III.
(1) 0+10 0/20 z 10
2111031 P DP Dynamická pevnost a ivotnost
3+1 14/4 z,zk 5
2111706 P MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 5
2111083 P MK Mechanika kontinua
3+0 14/0 zk 4
2121043 P PMT Po
íta
ová mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
2311079 P SME Statistická mechanika
3+0 14/0 zk 4
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(2) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(2) 0+0 0/0 zk 1
35 K
(1) Kód p
edm
tu Projekt III. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113113 - Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123113 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2313113 - Odbor mechaniky a mechatroniky
(2) Blíe viz strana 148, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
AME
151
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T003 Aplikovaná mechanika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2113017 P ZIE Základy inenýrského experimentu
2+1 10/4 z 3
2121056 P DPL Dynamika plyn
3+0 14/0 zk 4
2311019 P SOMS Syntéza a optimalizace mechanických systém
2+0 10/0 zk 3
2311084 P VD Vyšší dynamika
2+0 10/0 zk 3
2311091 P IS Identifikace systém
2+0 10/0 zk 3
2xx3998 P DP Diplomová práce
(2) 0+10 0/20 z 10
Z následující skupiny PV p
edm
nutno
jeden
volit:
(1)
2111035 PV MKP2 Metoda kone
ných prvk
II.
2+0 10/0 zk 3
2311076 PV SMS Simulace mechatronických systém
2+0 10/0 zk 3
Jako ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383062 P REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
31 K
(1) Student si zapisuje ten PV p
edm
t, který neabsolvoval v 1. ro
níku 2. semestru.
(2) Kód p
edm
tu Diplomová práce se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113998 - Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2123998 - Ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
2313998 - Odbor mechaniky a mechatroniky
edm
ty SZZ:
Prunost a pevnost
Mechanika tekutin a termomechanika

Mechanika t
les a soustav
SI
A
ME
152
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3906T001
Mechatronika
Garant oboru: prof. Ing. Michael Valášek, DrSc.
12105 Ústavu mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Tutor oboru:
prof. Ing. Zbyn
k Šika, Ph.D.
Profil absolvent
Studium oboru Mechatronika je zam

eno na p
ípravu vysoce kvalifikovaných odborník
výzkumu, vývoje a praxe
všech strojírenských obor
. Absolventi oboru jsou schopni tv
ím zp
sobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie
prunosti, mechaniky tekutin a termomechaniky. Ovládají problematiku analýzy dynamiky soustav, syntézu a navrhování mecha-
nism
, optimální dimenzování strojních sou
ástí, ur
ování ivotnosti strojních za
ízení a prov

ování jejich spolehlivosti. Jsou
schopni
ešit náro
né stacionární i nestacionární vnit
ní i vn
jší úlohy nestla
itelných i stla
itelných tekutin, teorie tepelných vý-
po
stroj
a za
ízení. Získají poznatky v interdisciplinárních oborech jako je mechatronika, biomechanika, matematické mode-
lování a aerodynamika atmosféry. Ovládají metody a prost
edky inenýrského experimentálního výzkumu stroj
a konstrukcí.
Absolventi studia mechatroniky na fakult
strojní jsou inený
i se stroja
ským oborem, p
ipravení na práci v mechatronickém
týmu. Uplatní se ve všech stroja
ských oborech p
i návrhu a výrob
mechatronických výrobk
, které jsou
asto i netradi
ní. Svou
kvalifikaci získají, vedle klasických stroja
ských disciplín, studiem modelování a simulace mechatronických systém
, teorie
íze-
ní po
íta
em, elektroniky, mikroprocesor
a signálových procesor
, um
lé inteligence, navrhování metodik, metod podpory tvo-
ivosti. softwarového inenýrství.
Profil absolventa je zam

en na p
ípravu vysoce kvalifikovaných odborník
výzkumu, vývoje a praxe všech strojíren-
ských obor
p
i uplatn
ní mechatroniky jako synergie stroj
(fyzických systém
) s elektronikou (zpracováním informace) a inte-
ligentním po
íta
ovým
ízením (sloitými rozhodovacími procesy).
153
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3906T001 Mechatronika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2313111 P PRO1 Projekt I.
0+5 0/10 z 5
2013054 P MAME Matematika pro mechaniku
3+1 10/4 z 4
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I.
3+1 14/4 z,zk 5
2121043 P PMT Po
íta
ová mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
2141093 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 z,zk 3
2311075 P MME Mechanika mechanism
3+0 14/0 zk 4
2312017 P
MS1
ízené mechanické systémy I.
3+0 14/0 kz 3
2361035 P TP
1 Teorie a konstrukce p
ístroj
I.
2+1 10/4 z,zk 3
30 K
!
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
MCH
154
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3906T001 Mechatronika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2011082 P AMAME Aplikovaná matematika pro mechaniku 2+1 10/4 z,zk 4
2111035 P MKP2 Metoda kone
ných prvk
II. 2+0 10/0 zk 3
2121055 P TD Termodynamika 3+0 14/0 zk 4
2142028 P EMT Elektrotechnika pro mechatroniku
2+1 10/4 kz 3
2311074 P KMS Kmitání mechanických soustav
3+0 14/0 zk 4
2311076 P SMS Simulace mechatronických systém
2+0 10/0 zk 3
2312027 P
MS2
ízené mechanické systémy II.
2+0 10/0 kz 2
2313023 P MCH Mechatronika
2+0 10/0 z 2
2313112 P PRO2 Projekt II.
0+5 0/10 z 5
30 K
SI
MCH
155
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3906T001 Mechatronika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2111031 P DP Dynamická pevnost a ivotnost
3+1 14/4 z,zk 5
2111706 P MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 5
2111083 P MK Mechanika kontinua
3+0 14/0 zk 4
2311079 P SME Statistická mechanika
3+0 14/0 zk 4
2313005 P SPP Signálový procesing a procesory
1+0 4/0 z 1
2313113 P PRO3 Projekt III.
0+10 0/20 z 10
2351087 P PRM Pr
myslové roboty a manipulátory
2+1 10/4 z,zk 3
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(1) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(1) 0+0 0/0 zk 1
35 K
(1) Blíe viz strana 153, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz strana 14.
SI
MCH
156
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3906T001 Mechatronika
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2113017 P ZIE Základy inenýrského experimentu
2+1 10/4 z 3
2311019 P SOMS Syntéza a optimalizace mechanických systém
2+0 10/0 zk 3
2311081 P SFI Softwarové inenýrství
2+0 10/0 zk 3
2311084 P VD Vyšší dynamika
2+0 10/0 zk 3
2311091 P IS Identifikace systém
2+0 10/0 zk 3
2312021 P
AS
ízené aktivní struktury
2+0 10/0 kz 2
2313027 P UI Um
lá inteligence
1+0 4/0 z 1
2313031 P SPR
Systémy a procesory reálného
asu
2+0 10/0 z 2
2313998 P DP Diplomová práce
0+10 0/20 z 10
Jako humanitní nebo ekonomicko-manaerský p
edm
t v magisterském studiu student zapisuje:
2383062 P REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
32 K
edm
ty SZZ:
Elektrotechnika pro mechaniku
ízené mechanické systémy
Simulace mechatronických
systém
SI
MCH
157
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301
STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T052
Biomechanika a léka
ské p
ístroje
Garant oboru: prof. Ing. Svatava Konvi
ková, CSc.
12105 Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Tuto
i oboru:
doc. Ing. Jan
ezní
ek, CSc.; doc. Ing. Jan Hošek, Ph.D.; Ing. Zden
k Horák, Ph.D.
Profil absolvent
Studijní obor Biomechanika, resp. Biomedicíncké a rehabilita
ní inenýrství, je zam

eno jednak na p
ípravu teoretic-
ky fundovaných odborník
pro oblast biomechaniky
lov
ka )svalov
kosterní a srde
cévní systém), jednak na p
ípravu kon-
struktér
léka
ských p
ístroj
, náhrad orgán
, rehabilita
ních pom
cek a za
ízení pro sociální pediatrii. Dále ,pak na výchovu
specialist
, zajiš
ujících o¨provoz p
ístroj
v medicínských za
ízeních a garantujících jejich technické a bezpe
nostní parametry
a provád
jících analýzu m

ení. Studium navazuje na bakalá
ské studium p
edm
typu A. Rozši
uje a prohlubuje znalosti zde
získané s d
razem na zmín
nou problematiku.
Kombinace studia technických a léka
ských disciplín vytvá
í velmi zajímavý a ádaný profil absolventa. Absolventi
oboru jsou schopni tv
ím zp
sobem aplikovat znalosti teoretické mechaniky, teorie prunosti, mechaniky tekutin, termome-
chaniky, matematického modelování a biomechaniky, a to jak v oblasti vývoje a výzkumu, tak také praktické realizace jednotli-
vých postup
. Vzhledem ke skladb
absolvovaných p
edm
je moné absolventy za
lenit p
ímo do léka
ských tým
, protoe
budou schopni obecn
se orientovat v medicínské problematice a efektivn
komunikovat s léka
em p
i
ešení spole
ných pro-
blému mimo jiné i proto, e budou prakticky seznámeni s problematikou provozu diagnostických a terapeutických pracoviš
nemocnic. Absolventi mohou najít uplatn
ní v širokém spektru pracoviš
od výrobních podnik
p
es výzkumná pracovišt
a po
firmy, zabývající se prodejem zdravotnické techniky.
Cílem studijního oboru Biomechanika a léka
ské p
ístroje je výchova odborník
, kte
í se uplatní jak v oblasti biome-
chaniky
lov
ka jako konstrukté
i léka
ských p
ístroj
, náhrad orgán
, rehabilita
ních pom
cek a za
ízení pro sociální pediatrii,
tak i jako pracovníci zajiš
ující provoz a servis p
ístroj
v medicínských za
ízeních. Dosaená kvalifikace umo
uje absolven-
m i uplatn
ní v orgánech státní správy.
158
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T052 Biomechanika a léka
ské p
ístroje
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2xx3111 P PRO1 Projekt I.
(1) 0+5 0/10 z 5
2013054 P MAME Matematika pro mechaniku
3+1 10/4 z 4
2111057 P MKP1 Metoda kone
ných prvk
I.
3+1 14/4 z,zk 5
2112024 P ZAF1 Základy anatomie a fyziologie I.
3+2 14/8 kz 6
2141093 P MEL Mikroelektronika
2+1 10/4 z,zk 3
2311075 P MME Mechanika mechanism
3+0 14/0 zk 4
2361015 P ZOP Základy optiky
2+0 10/0 zk 3
29 K
(1) Kód p
edm
tu Projekt I. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113111 -
Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2363111 -
Odbor p
esné mechaniky a optiky
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
HUMANITNÍ NEBO EKONOMICKO - MANAERSKÝ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
SI
BLP
159
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T052 Biomechanika a léka
ské p
ístroje
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2xx3112 P PRO2 Projekt II.
(1) 0+5 0/10 z 5
2011082 P AMAME Aplikovaná matematika pro mechaniku 2+1 10/4 z,zk 4
2111049 P TPR Teorie prunosti
3+0 14/0 zk 4
2111704 P ZAF2 Základy anatomie a fyziologie II.
3+3 14/14 z,zk 7
2111721 P BM1 Biomechanika I.
2+1 10/4 z,zk 4
2142027 P EAM Elektrotechnika pro aplikovanou mechaniku 2+1 10/4 kz 3
2313076 P SMS Simulace mechatronických systém
0+2 0/10 z 2
2361006 P KOMP Konstrukce optomechanických p
ístroj
2+1 10/4 z,zk 4
33 K
(1) Kód p
edm
tu Projekt II. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113112 - Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2363112 - Odbor p
esné mechaniky a optiky
SI
BLP
160
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T052 Biomechanika a léka
ské p
ístroje
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2xx3113 P PRO3 Projekt III.
(1) 0+10 0/20 z 10
2111706 P MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 5
2111083 P MK Mechanika kontinua
3+0 14/0 zk 4
2111722 P BM2 Biomechanika II.
2+0 10/0 zk 3
2111728 P NBM Nanobiomechanika
2+0 10/0 zk 3
2313079 P SME Statistická mechanika
0+3 0/14 z 3
2361015 P ZOP Základy optiky
(2) 2+0 10/0 zk 3
Jazyková výuka a zkouška:
2043xxx P PVxx XXX – p
ípravná výuka
(3) 0+2 - z 2
2041xxx P ZMxx XXX – magisterská zkouška
(3) 0+0 0/0 zk 1
34 K
(1) Kód p
edm
tu Projekt III. se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113113 - Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2363113 - Odbor p
esné mechaniky a optiky
(2) Po
ínaje ak. rokem 2014/2015 bude p
edm
t nahrazen p
edm
tem 2361035 Teorie a konstrukce p
ístroj
I.
(3) Blíe viz str. 158, kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ viz str. 14.
SI
BLP
161
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2301 STROJNÍ INENÝRSTVÍ
Obor 3901T052 Biomechanika a léka
ské p
ístroje
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2111723 P BM3 Biomechanika III.
2+0 10/0 zk 4
2311019 P SOMS Syntéza a optimalizace mechanických systém
2+0 10/0 zk 3
2323010 P BMT Biomateriály a biotolerance
2+0 10/0 z 3
2361018 P ZLM Základy léka
ských analyt. a m

icích metod 2+2 10/8 z,zk 5
2361196 P PF Patofyziologie
2+2 10/8 z,zk 4
2xx3998 P DP Diplomová práce
(1) 0+10 0/20 z 10
Z následujících p
edm
nutno vdy j e d e n volit:
2113017 PV ZIE Základy inenýrského experimentu
2+1 10/4 z 3
2363030 PV NT Nanotechnologie
2+1 10/4 z 3
Jako humanitní nebo ekonomicko-manaerský p
edm
t student zapisuje jeden ze skupiny:
2363022 PV DPV D
jiny poznávání vesmíru
1+1 4/4 z 2
2383062 PV REHP Rozpo
et a ekonomické hodnocení projektu 1+2 4/4 z 2
34 K
(1) Kód p
edm
tu Diplomová práce se zapisuje podle ústavu/odboru, na kterém bude student p
edm
t absolvovat:
2113998 - Odbor prunosti a pevnosti, Odbor biomechaniky
2363998 - Odbor p
esné mechaniky a optiky
edm
ty SZZ:
Biomechanika
lov
ka
Prunost a pevnost
Optika
z kadé skupiny jeden p
edm
t podle zam

ení DP
Mechanika t
les a soustav
Konstrukce p
ístroj
SI
BLP
162
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3951
JADERNÁ ENERGETICKÁ ZA
ÍZENÍ
Obor 3907T011
Jaderná energetická za
ízení
Garant programu:
prof. Ing. František Hrdli
ka, CSc.
12115 Ústav energetiky
Tuto
i programu:
doc. Ing. Michal Kolovratník, CSc.; doc. Ing. Václav Dostál, Sc.D.
Profil absolvent
Studijní program Jaderná energetická za
ízení p
ipravuje komplexní odborníky pro jadernou energetiku. Absolventi
získají p
ehledové znalosti o sou
asných jaderných reaktorech a systémech s d
razem na strojní oblast. D
raz je kladen na ná-
vrh chladicích a bezpe
nostních systém
. Dále studenti získají znalosti nutné pro návrh, konstrukci, projekci a realizaci nových
jaderných celk
. Podstatnou oblastí je i
ízení sou
asných jaderných elektráren. Studenti získají p
ehled i v problematice no-
vých pokro
ilých jaderných blok
, jejich výzkumu a vývoji tak aby byli schopni podílet se i na výzkumných a vývojových pro-
gramech. Studijní program p
ipravuje p
edevším odborníky pro návrh a provoz jaderného za
ízení jako celku s d
razem na
strojní problematiku (systémy jaderné bezpe
nosti, technologie chlazení, materiály a jejich ivotnost, podp
rné technologie
jaderných za
ízení, problematika palivového cyklu). Problematice reaktorové fyziky a radioaktivního zá
ení se v
nuje pouze
v rozsahu nutném pro strojního inenýra, je ale moné se v rámci studia této problematice v
novat i detailn
ji. Zárove
je mo-
né studovat i p
edm
ty klasické energetiky a tím získat celkový p
ehled o problematice energetiky.
Studijní program p
ipravuje absolventy se širokým pr

ezovým p
ehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi
by m
li tvo
it jádro tým
, které se budou v
novat vývoji a výstavb
nových jaderných blok
pro
eskou republiku. Uplatn

by m
li najít p
edevším v projek
ních a dodavatelských firmách p
i návrzích jaderných za
ízení, nap
. divize Energoprojekt
ÚJV
e a.s., Škoda Praha a.s. apod. Další významné uplatn
ní by m
li najít v
ízení, údrb
a provozu jaderných za
ízení,
nap
.
EZ a.s. hlavní správa i jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. V neposlední
ad
pak i p
ímo ve výrobní sfé
e jaderné-
ho pr
myslu Škoda JS a.s., Envinet a.s. apod. Zárove
lze o
ekávat uplatn
ní absolvent
ve v
a výzkumu, hlavn
v CV
e,
s.r.o., ÚJV
e a.s. a na vysokých školách, a p
ípadn
i ve státní správ
- SÚJB, SÚRAO atd.
Studijních program navazuje na bakalá
ské studijní programy na fakult
strojní, zárove
se o
ekává, e
ást student
ijde p
ímo z pr
myslu v rámci zvyšování své odbornosti. Moná je presen
ní i distan
ní (kombinovaná) forma studia. Jedná
se o syntézu a rozší
ení sou
asných kapacit pro výchovu jaderných inenýr
, které by pokrylo o
ekávanou budoucí poptávku po
odbornících na tuto problematiku, kterých se v sou
asné dob
za
íná nedostávat.
Absolventi získají b
hem studia p
edstavu o komplexnosti a interdisciplinárnosti jaderné energetiky. Pro zna
nou
ást
edm
byli proto zajišt
ni odborníci z praxe. Kontakt mezi studenty a odborníky z praxe je vnímán jako klí
ový pro úsp
šné
uplatn
ní budoucích absolvent
. Velkou m
rou se tak na p
ednáškách podílí v
de
tí pracovníci CV
e, s.r.o. a ÚJV
e a.s.
Program je sice z hlavní
ásti zajiš
ován pracovníky Ústavu energetiky, n
které povinn
volitelné p
edm
ty jsou pak zajiš
ová-
ny ostatními pracovníky
VUT v Praze - Fakulty strojní a Fakulty jaderné a fyzikáln
inenýrské. Absolventi získají i praktické
dovednosti p
i provozu jaderných reaktor
LR-0 a VR-1, v laborato
ích ionizujícího zá
ení atd.
163
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2151093 P NTJR Neutronová teorie jaderných reaktor
3+2 14/8 z,zk 6
2151105 P TJR1 Termohydraulika jaderných reaktor
I. 2+2 10/8 z,zk 5
2151126 P JBE Jaderná bezpe
nost 4+0 16/0 zk 5
2151190 P JS1 Jaderné systémy I. 4+0 16/0 zk 5
2153011 P SJE1 Seminá
z jaderné energetiky I.
0+1 0/4 z 1
2153023 P NRP1 Ro
níkový projekt I.
0+3 0/12 z 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2151103 PV VH Vodní hospodá
ství
2+1 10/6 z,zk 3
2151107 PV ES Elektrické stroje
2+1 10/6 z,zk 3

29 K
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2151027 P TOE Tepelné ob
hy v energetice 3+2 14/8 z,zk 6
2151106 P TJR2 Termohydraulika jaderných reaktor
II. 2+2 10/8 z,zk 6
2151110 P PGPS Parní generátory a potrubní sít
v JE
2+2 10/8 z,zk 5
2153012 P SJE2 Seminá
z jaderné energetiky II.
0+1 0/4 z 1
2153024 P NRP2 Ro
níkový projekt II.
0+3 0/12 z 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2151122 PV JP Jaderná paliva
3+1 14/4 z,zk 4
2151157 PV UCHT Úvod do chladicí techniky a tepelných
erpadel (1) 2+2 16/4 z,zk 5
17PSJR PV PSJR Provozní stavy jaderných reaktor
2+1 10/6 kz 4

Vyu
ováno spolu s
FJFI
VUT v Praze
30 - 31 K
(1) P
edm
t 2151157 mohou volit pouze studenti, kte
í v bakalá
ském studijním programu neabsolvovali p
edm
t 2151158
Základy chladicí techniky a tepelných
erpadel.
164
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2151005 P PPT Parní a plynové turbíny
3+2 14/8 z,zk 6
2151114 P PEJ1 Projektování a ekonomika JEZ I.
3+2 14/8 z,zk 6
2151130 P TPC Technologie palivového cyklu JE
2+0 8/0 zk 3
2153013 P SJE3 Seminá
z jaderné energetiky III.
0+1 0/4 z 1
2153025 P NRP3 Ro
níkový projekt III.
0+3 0/12 z 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno t
i volit:
2151127 PV
MK
ízení ivotnosti materiál
a konstrukcí 2+1 10/6 z,zk 3
2151138 PV MJE M

ení v jaderné energetice
1+2 6/8 z,zk 3
2152085 PV SAE Spole
enské aspekty energetiky
2+1 10/6 kz 3
2321100 PV MATJ Materiály jaderných energetických za
ízení 3+1 14/4 z,zk 5
29 - 31 K
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2121050 P
EEN
erpadla pro energetiku 2+1 10/6 z,zk 4
2151116 P
AJEZ
ízení a automatizace JEZ 2+1 10/6 z,zk 4
2151132 P PJEZ Provoz jaderných energetických za
ízení 2+1 10/6 z,zk 4
2151191 P JS2 Jaderné systémy II.
3+1 14/4 z,zk 5
2153014 P SJE4 Seminá
z jaderné energetiky IV.
0+1 0/4 z 1
2153988 P DP Diplomová práce
0+7 0/14 z 8
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2151124 PV IZRO Ionizující zá
ení a radia
ní ochrana
3+1 14/4 z,zk 4

Propojeno s p
edm
tem FJFI
2151151 PV PK Parní kotle
2+2 10/8 z,zk 4
30 K
edm
ty SZZ:
Jaderné systémy a palivový cyklus
Termohydraulika a neutronová teorie jaderných reaktor
Jaderná bezpe
nost, provoz a pomocné provozy
165
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946
INTELIGENTNÍ BUDOVY
Garant programu:
prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
12116 Ústav techniky prost
edí
Tuto
i programu: doc.
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
Profil absolvent
Program je spole
vyu
ován stavební, strojní a elektrotechnickou fakultou
VUT. P
ipravuje odborníky pro návrh a
provoz integrovaných systém
budov (integrace stavebního
ešení, systém
TZB,
ídicích, energetických a informa
ních systé-
). Definice IB a následn
nápl
studia vymezuje vyšší kvalitu budovy proti budov
, která je „jen“ správn
navrena a provo-
zována. Pojem inteligentní budova chápeme p
edevším jako budovu s velmi pokro
ilým systémem
ízení, regulace, monitoringu
(um
lá inteligence) bez nutnosti zásah
lov
ka spolu se systémovým
ešením strojních za
ízení budovy. Nutná je zde p
ede-
vším inteligentní integrace za
ízení do stavebních prvk
a vhodný výb
r stavebních materiál
v
etn
vhodného koncep
ního
ešení objektu vzhledem k jeho budoucímu uívání a provozování integrovaných systém
.
Ze strany
VUT v Praze se jedná o snahu rozší
ení nabídky studijních moností o nový perspektivní studijní obor, kte-
rý umoní získání v
tšího po
tu student
prost
ednictvím atraktivní nabídky studijního programu na t
ech fakultách.
Studijní program p
ipravuje odborníky pro návrh, realizaci a
ízení moderních budov a vývoj a výrobu prvk
pro inte-
ligentní budovy. P
ipravuje tak p
edevším odborníky pro návrh a provoz integrovaných systém
budov (integrace stavebního
ešení, systém
techniky prost
edí staveb,
ídicích, energetických a informa
ních systém
).
jde o absolventy se širokým pr

ezovým p
ehledem a nikoliv odborníky specialisty. Absolventi by m
li najít uplat-
ní v architektonických atelierech p
i koncep
ních návrzích budov a
ešení obecné pot
eby optimálního vnit
ní prost
edí bu-
dov. Další významné uplatn
ní by m
li v
ízení, správ
a provozu budov a za
ízení techniky prost
edí velkých budov, ve fir-
mách „facility managementu“.
Uplatn
ní je moné i v oblastech: projekt manager, koordinátor, poradenská
innost, vývoj a výzkum technologií IB.
Absolventi se uplatní ve výstavb
a provozování budov energeticky, ekonomicky a funk
efektivních.
166
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2161108 P PJ P
enosové jevy
2+1 10/6 z,zk 4
A5M14RPI P REE Rozvody elektrické energie a pohony 2+1 10/6 z,zk 5
124ST1 P ST1B Stavební tepelná technika 1
2+0 8/0 zk 5
124KPKP P KPS Konstrukce pozemních staveb
3+0 14/0 zk 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno t
i volit:
Ústav doporu
uje volit z následujících:
2152038 PV ZPE Zdroje a p
em
ny energie
3+1 14/4 kz 4
124INBB PV INBB Integrované navrhování budov
2+1 10/6 z,zk 4
A5M15ES1 PV ES1 Elektrické sv
tlo I.
2+1 10/6 kz 4
A5M38MEB PV MEB M

ení v budovách
2+1 10/6 kz 4
Další moné volby:
A5M35MAS PV ZRI Modelování a simulace
2+1 10/6 kz 4
124OSIB PV OA Osv
tlení a akustika
2+0 8/0 kz 4
125OZEB PV OZE Obnovitelné zdroje energie
2+0 8/0 zk 4
125EIBB PV EIB Elektrotechnika a inteligentní budovy 2+0 8/0 kz 4
125ESBB PV ESB1 Energetické systémy budov 1
2+0 8/0 zk 4
30 K
IB
167
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY
Garant programu: prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
Tuto
i: doc.
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2161109 P REG Regulace v technice prost
edí staveb
2+1 10/6 z,zk 4
2161110 P KPV Klimatizace a pr
myslová vzduchotechnika 2+1 10/6 z,zk 4
2163033 P PRO1 Projekt IB I.
0+4 0/10 z 6
A5M33IZS P IZS Informa
ní a znalostní systémy
2+1 10/6 z,zk 4
125EABI P EABI Energetický audit budov
2+0 8/0 kz 4
125ESB P EKS Ekologické systémy budov
2+0 8/0 kz 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
Ústav doporu
uje volit z následujících:
2162035 PV AZE Alternativní zdroje energie
2+1 10/6 kz 4
2162114 PV VYT Vytáp

2+1 10/6 kz 4
2162115 PV VZT Vzduchotechnika
2+1 10/6 kz 4
A5M14ZSE PV ZKE Základy elektrotechniky
2+1 10/6 kz 4
Další moné volby:
A5M34ELE PV ELE Elektronika
3+1 14/4 kz 4
A5M02AKA PV AKA Akustické aplikace
2+2 10/8 kz 4
A5M38SPD PV PSY Sb
r a p
enos dat
3+1 14/4 kz 4
125PBZB PV PBZB Poárn
bezpe
nostní za
ízení
2+0 8/0 zk 4
124ST2 PV STT2 Stavební tepelná technika 2
2+0 8/0 zk 4
125MEC PV MOE Modelování energetického chování budov 2+0 8/0 kz 4
30 K
IB
168
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3946 INTELIGENTNÍ BUDOVY
Garant programu: prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
Tuto
i: doc.
Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D.; prof. Ing. Ji
í Bašta, Ph.D.
P r e z e n
n í a k o m b i n o v a n é s t u d i u m
v j a z y c e
e s k é m
STUDIJNÍ PLÁN AKADEMICKÉHO ROKU 2014/2015
Strukturální sou
ástí tohoto studijního plánu je kontrola studia a podmínky pro pokra
ování ve studiu
v plném rozsahu
lánku 18 Studijního a zkušebního
ádu pro studenty
VUT v Praze
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2161102 P SPV Sálavé a pr
myslové vytáp
ní 2+1 10/6 z,zk 4
2162700 P EXM Experimentální metody 1 0+4 0/10 kz 4
2163034 P PRO2 Projekt IB II.
0+4 0/10 z 6
A5M38SZS P SS Senzory a sít
2+1 10/6 z,zk 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno t
i volit:
Ústav doporu
uje volit z následujících:
2162064 PV SHV Sniování hluku a vibrací
2+1 10/6 kz 4
2152060 PV CHTB Chladicí technika a tepelná
erpadla pro IB 3+1 14/4 kz 4
A5M34EZS PV EZS Elektronické zabezpe
ovací systémy 3+1 14/4 kz 4
A5M13NZZ PV NZ Nezávislé zdroje
3+1 14/4 kz 4
Další moné volby:
A5M13FVS PV FVS Fotovoltaické systémy
3+1 14/4 kz 4
A5M16EUE PV EUE Ekonomika uití energie
3+1 14/4 kz 4
A5M38EMC PV EMK Elektromagnetická kompatibilita
1+1 4/4 kz 4
125TECE PV ITLC Technologické celky
2+0 8/0 kz 4
125SYB PV SYBU Systémy budov
4+0 18/0 zk 4
30 K
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2163086 P DP Diplomová práce
0+20 0/20 z 26
A5M16FIP PV FIP Finance podniku
3+1 14/4 kz 4
30 K
edm
ty SZZ:
Integrovaný návrh budov
Systémy inteligentních budov
ízení inteligentních budov
IB
169
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 3958
Letectví a kosmonautika
Obor 3906T008
Letadlová a kosmická technika
Garant oboru: Doc. Ing. Luboš Janko, CS.c.
12122 Ústavu letadlové techniky
Tutor oboru:
Doc. Ing. Svatomír Slavík, CSc.
Profil absolvent
Absolvent získá hlubší znalosti v základních teoretických a inenýrských disciplínách letadlové a kosmické techniky
jakými jsou nap
. aerodynamika, mechanika letu, mechanika letu, základy kosmonautiky, teorie motor
, pevnost a ivotnost
leteckých konstrukcí, letecké materiály, technologie výroby letadel, spolehlivost letadlové techniky, provoz letadlové techniky,
navigace a systémy
ízení letu, letecká avionika a p
ístrojové systémy letadel, údrba letadlové techniky a další, které spolu
s jazykovou p
ípravou a p
edm
ty z oblasti managementu a ekonomiky poskytnou student
m široký p
ehled ve studovaném
oboru letectví a kosmonautiky a dobrou p
ípravu pro nástup do praxe. Projektov
orientovaný systém výuky p
inese student
m
prosp
šné zkušenosti s
ešením konkrétních projekt
z praxe, s týmovou spoluprací a také cenné a uite
né kontakty
s významnými odborníky z praxe.
170
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 1. SEMESTR
2111077 P PLM Pevnost letadel a motor
3+2 16/8 z,zk 5
2221043 P AML Aerodynamika a mechanika letu
3+2 16/8 z,zk 5
2221103 P LKSL Letecké konstrukce a stavba letadel
3+2 16/8 z,zk 5
2221161 P PLT Provoz letecké dopravy
2+2 10/8 z,zk 4
2221173 P PLD Pohon letadel
3+2 16/8 z,zk 5
2223114 P PRO1 Projekt I
0+3 0/6 z 3
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2141110 PV LEE Letecká elektronika a elektrotechnika 2+1 10/4 z,zk 3
2321076 PV LM Letecké materiály
2+1 10/4 z,zk 3
2221210 PV ZK Základy kosmonautiky
2+1 10/4 z,zk 3
2221211 PV NMKP Nebeská mechanika a kosmické prost
edí 3+1 14/4 z,zk 4
33 - 34K
PV p
edm
ty
profilují do jednoho ze t
í zam

ení:
Stavba letadel
,
Letecké motory
a
Kosmonautika
Doporu
ená volba
pro jednotlivá zam

ení:
-
Stavba letadel
: Letecká elektronika a elektrotechnika nebo Letecké materiály, Základy kosmonautiky
-
Letecké motory
: Letecká elektronika a elektrotechnika nebo Letecké materiály, Základy kosmonautiky
-
Kosmonautika
: Základy kosmonautiky, Nebeská mechanika a kosmické prost
edí

Alternativní (doporu
ené) p
edm
ty pro tvorbu individuálních studijních plán
– viz p
ehled za 4. semestrem.
CIZÍ JAZYK
hem studia musí student absolvovat jednu zkoušku z cizího jazyka a to jiného, ne ze kterého skládal zkoušku
v bakalá
ském studijním programu. Podmínkou pro monost zápisu zkoušky (jako p
edm
tu) je úsp
šné absolvování povinné
ípravné výuky (tento p
edm
t je zakon
en zápo
tem). V
prezen
ním studiu
se výuka
ídí rozvrhem, v
kombinovaném
studiu
si studenti výuku dojednají individuáln
na ústavu jazyk
Podle svých znalostí zvoleného jazyka si student m
e v po
áte
ních semestrech studia zapsat nejprve volitelnou jazykovou
výuku (volitelný jazykový kurz – blíe viz Bílá kniha „Volitelné p
edm
ty“).
ípravnou výuku
a
Zkoušku
si student zapi-
suje nejpozd
ji ve 3. semestru magisterského studia (kde jsou také oba p
edm
ty obecn
administrativn
za
azeny).
Kódy p
edm
„XXX – p
ípravná výuka“ a „XXX – magisterská zkouška“ jsou uvedeny na stran
14.
LKT
171
HUMANITNÍ P
EDM
hem navazujícího magisterského studia musí student absolvovat jeden z humanitních nebo ekonomicko-manaerských
edm
.
Tento
edm
t je administrativn
za
azen do 4. semestru.
Student si m
e zapsat p
edm
t v kterémkoliv semes-
tru studia navazujícího magisterského programu. Výb
r konkrétního p
edm
tu provádí student zápisem do p
íslušného termí-
nu výuky elektronického rozvrhu v KOSu. Nápl
konkrétních variant p
edm
, v
etn
termín
výuky, bude dána vyhláškou
íslušného ústavu.
172
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
1. RO
NÍK
– 2. SEMESTR
2221107 P ANR Aerodynamika nízkých rychlostí
3+2 16/8 z,zk 5
2221087 P MEL1 Mechanika letu I
2+2 10/8 z,zk 4
2221169 P LSS Letadlové systémy a soustavy
3+1 14/4 z,zk 4
2221195 P NVG Navigace
2+2 10/8 z,zk 4
2222096 P PRO2 Projekt II.
0+4 0/8 kz 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2221137 PV KPL Konstrukce a projektování letadel
4+2 20/8 z,zk 6
2221156 PV KPM Konstrukce a projektování motor
4+2 20/8 z,zk 6
2221216 PV KS Kosmické systémy
3+1 14/4 z,zk 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2111706 PV MKM Mechanika kompozitních materiál
3+1 14/4 z,zk 4
2221118 PV SLTE Spolehlivost letadlové techniky
2+1 10/4 z,zk 3
2221176 PV TM Teorie motor
2+1 10/4 z,zk 3
28 - 31 K
Alternativní (doporu
ené) p
edm
ty pro tvorbu individuálních studijních plán
– viz p
ehled za 4. semestrem
LKT
173
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
2. RO
NÍK
– 3. SEMESTR
2221063 P AVR Aerodynamika vysokých rychlostí
4+2 14/8 z,zk 6
2221187 P MEL2 Mechanika letu II
2+2 10/8 z,zk 4
2221190 P PSLKS P
ístrojové systémy letadel a kosmic. prost
edk
2+2 10/8 z,zk 4
2221162 P TVLT Technologie výroby letadlové techniky 4+1 20/4 z,zk 5
2222097 P PRO3 Projekt III.
0+4 0/8 kz 4
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2111031 PV DP Dynamická pevnost a ivotnost
3+1 14/4 z,,zk 4
2221229 PV ZIE Základy inenýrského experimentu
1+2 4/8 z,zk 3
Z následující skupiny PV p
edm
nutno j e d e n volit:
2381144 PV PRM Projektové
ízení a marketing
2+2 10/8 z,zk 4
2381079 PV
ZL
ízení lidských zdroj
2+2 10/8 z,zk 4
30 - 31K
Alternativní (doporu
ené) p
edm
ty pro tvorbu individuálních studijních plán
– viz p
ehled za 4. semestrem
LKT
174
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
2. RO
NÍK
– 4. SEMESTR
2221122 P AE Aeroelasticita
2+2 10/4 z,zk 4
2221170 P ULT Údrba letadlové techniky
3+2 16/8 z,zk 5
2222100 P PRO4 Projekt IV.
0+5 0/8 kz 5
2223030 P DPRO Diplomový projekt
0+8 0/16 z 8
Z následující skupiny PV p
edm
nutno d v a volit:
2221230 PV EMZL Experiment. metody v letectví a zkoušení letadel 3+1 16/4 z,zk 4
2221110 PV ANL Aerodynamický návrh letounu
3+1 16/0 z,zk 4
2221217 PV SLKT Speciální letecké a kosmické technologie 3+1 16/4 z,zk 4
2221231 PV EAD Exprimentální aerodynamika
2+2 10/8 z,zk 4
30 K
Alternativní (doporu
ené) oborové p
edm
ty pro tvorbu individuálních studijních plán
.
Individuální studijní plány sestavuje student s tutorem oboru, potvrzuje p
íslušný ústav a schvaluje prod
kan.
Kód Typ Zkratka Název p
edm
tu Hodin výuky
Po
et
edm
tu
týd. (P), sem. (K) zakon
ení kredit
1. a 3. semestr (zimní semestry)
2011083 P MMPP Matematické modelování problém
proud
ní 3+1 14/4 z,zk 6
2111057 P MKP Metoda kone
ných prvk
I. 3+1 14/0 zk 5
2121043 P PMT Po
íta
ová mechanika tekutin
3+0 14/0 zk 4
2221179 P L
L Lidské
nitele v letectví
2+1 10/4 z,zk 3
2221182 P LLG Letecká legislativa
2+1 10/4 z,zk 3
2221214 P KT Kosmické technologie
2+0 10/0 zk 2
2311065 P MME Mechanika mechanism
3+1 16/6 z,zk 5
2351158 P HPS Hydraulické a pneumatické systémy
2+2 10/8 z,zk 4
2221196 P SRL Systémy
ízení letu
2+2 10/8 z,zk 4
2. a 4. semestr (letní semestry)
1212008 P LA Letecká angli
tina
0+2 0/8 kz 2
2221166 P LV Letecké vrtrule
2+0 10/0 zk 2
2311062 P KMS Kmitání mechanických soustav
3+1 16/6 z,zk 5
2222060 P ATM Air trafic management
2+2 10/8 kz 4
2222032 P NSRL Navigace a systémy
ízení letu
2+0 10/0 kz 2
2221189 P PIRS Palubní informa
ní a
ídicí systémy
2+2 10/8 z,zk 4
LKT
175
edm
ty SZZ:
Aerodynamika a mechanika letu
Letadlová technika
Pevnost a ivotnost letadel a motor
Technologie a údrba letadlové techniky z kadé skupiny jeden p
edm
t podle zam

ení DP
Letadlové soustavy a systémy
Letecký provoz
176
NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM
N 2307
Master of Automotive Engineering
Garant oboru: prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
12120 Ústavu
Tutor oboru:
Doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Dvouletý magisterský program automobilové techniky je zakon
en dvojím diplomem. První rok studia
podává obecný p
ehled a základy konstrukce motorových vozidel a jejich agregát
. První rok je moné studovat na
jedné ze
ty
škol – viz schéma. Druhý rok je specializovaný a výuka probíhá pouze v zimním semestru. V pr
letního semestru druhého roku je nutné absolvovat minimáln
p
tim

ní stá, b
hem které je zpracována
diplomová práce. Stá m
e být kdekoli na sv
ve výzkumném nebo vývojovém pracovišti, p
ípadn
na
univerzit
. Diplomová práce je psána v angli
tin
nebo jiném jazyku, dle dohody se školou druhého roku studia.
Druhý rok je monost p
ímého výb
ru ze
ty
škol, p
em na vysoké škole ENSTA Bretagne jsou nabízeny dv
specializace.
Diplomy dostává student z t
ch škol na kterých studoval první a druhý rok. Podmínkou získání diplom
je
získání minimáln
120 kredit
a úsp
šná obhajoba diplomové práce. Pro diplom
VUT v Praze je navíc nutné
sloení státních záv
re
ných zkoušek.
Na vysokou školu IFP School je nutné odevzdat p
ihlášku b
hem prvního roku, který probíhá na
VUT
v Praze, a projít p
ijímacím
ízením organizovaným IFP School.
Pro studenty studující ITB Bandung v prvním roce MAE, je jedinou moností ve druhém roce studia
VUT v Praze.
Pro více informací:
www.emae.eu
Master of Automotive Engineering is two year double degree master course. The first year gives general
overview and basics of design of motor vehicles and their aggregates. The first year can be studied on one of the
four partner universities – see scheme. The content of the second year is specialised and taught in winter semester
only. The summer semester is dedicated for minimally five month internship concluded with master thesis. The
internship can held wherever on the world in a research and/or development department, or on a university. The
diploma thesis can be written in English, or other language after agreement with the university of the second year
study. The direct choice of the university for the second year can be made from four schools, ENSTA Bretagne
offers two specialisations.
The diplomas are obtained from the universities where the student studied and completed the first and
second year. The condition for receiving a diploma is successful completion of 120 credits (ECTS), and successful
defence of diploma thesis. For the diploma from Czech Technical University in Prague it is also necessary to pass
the state exams.
Application for the IFP School can be done during the first year when studying on CTU in Prague. The
applicant needs to pass the IFP entrance exams in order to be accepted there.
For students studying ITB Bandung in MAE programme, the only possibility of the university in the
second year is CTU in Prague.
For more information:
www.emae.eu
177

178
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
All Fields of Study
Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Full-time study in English on CTU in Prague
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
Course Abbr. Course title
Hours per week, Credits
number
type of final assessment
st
YEAR
st
SEMESTER
E211126 ICE Internal Combustion Engines
4+3 a,ex
7
E211124 MHT Mechanical and Hydraulical Transmissions
3+3 a,ex
6
E311066 MMV Multibody Modelling for Vehicle Systems
3+1 a,ex
5
E341076 TAP Technology of Automotive Production
3+2 a,ex
4
E181107 CFD Computational Fluid Dynamics
2+2 a,ex
4
E381111 MEF Marketing, Economy and Finances
1+1 a,ex
2
E213022 IFP1 Foreign Language I.
0+6 a
3
31credits
st
YEAR
nd
SEMESTER
E211106 DTP Design of Tools and Plastic Parts
2+1 a,ex
3
E211112 VCS Vehicle Concept, Structure, Aggregates and Safety 2+1 a,ex
3
E311067 VDY Vehicle Dynamics
4+2 a,ex
6
E311068 VOV Vibration of Vehicles
3+1 a,ex
5
E341080 QUA Quality
2+1 a,ex
3
E111069 DAF Design Against Fatique
1+1 a,ex
2
E211105 MIV Microelectronics in Vehicles
1+1 a,ex
2
E212022 IFP2 Foreign Language II.
0+4 ca
3
E212023 PRO Project and 3D CAD
0+3 ca
3
30 credits
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
179
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
All Fields of Study
Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
oc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
st
YEAR
st
SEMESTER
PRO Projet – Conception en phase d’avant projet
ex
7
MI3 Maths – Informatique 3
ex
5
LAN Langues
ex
5
CAP Culture et Approfondissement de choix personnels
ex
5
MST Mécanique des structures et thermique
ex
5
MAT Matériaux
ex
5
TRAN Transmissions mécanique et hydraulique de puissance
ex
5
37 credits
st
YEAR
nd
SEMESTER
PRO Projet industriel Meca
ex 7
CS Maths – Informatique 3
ex 2
MI4 Culture scientifique – 1 module de 30h au choix
ex
5
LAN Langues
ex
5
GEP Gestion des Entreprises
ex
5
PPCC Poutres plaques coques et composites
ex
5
DS Dynamique des structures
ex
5
From the following group one topic should be chosed:
DV Dynamique du véhicule
ex
5
IMAM Introduction à la modélisation avancée des matériaux et des structures ex
5
39 credits
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
180
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
All Fields of Study
Guarantor:
Dr. Ing. Thomas von Unwerth
Tutor:
oc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Full-time study in German on TU Chemnitz, Germany
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
Abbr. Course title
Hours per week, Credits

type of final assessment
st
YEAR
st
SEMESTER
DDS Dynamik diskreter Systeme
2+2 ex
5
BMKS Bewegungsmodellierung und MKS
1+1 ex
3
TFB Technische Festigkeitsberechnung
1+1 ex
3
KK Konstruiren mit Kunststoffen
2+0 ex
3
FG Fahrzeuggetriebe
3+1 ex
5
SPAS Software Platforms for Automotive Systems
2+1 ex
5
UA Umformtechnik im Automobilbau
2+0 ex
2
FL Foreign Language I.
0+4 ex
4
30credits
st
YEAR
nd
SEMESTER
HSL Höhere Strömunglehre
2+2 ex
5
PRO Aufbaukurs 3D-CAD
0+1 ex
2
FM Fahrzeugmotoren
2+1 ex
4
GFW Grundlagen der Fahrwerkstechnik
2+1 ex
4
FE Fahrzeugenergietechnik
2+1 ex
4
GM Grundlagen des Marketing
2+1 ex
3
PQ Prozessorientiertes Qualitätsmanagement
1+1 ex
4
FL Foreign Language II.
0+4 ex
4
30 credits
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
181
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
All Fields of Study
Guarantor:
prof. Dr. Ing. Andi Isra Mahyuddin
Tutor:
oc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Full-time study in English on IT Bandung, Indonesia
STUDY PLANS IN ACADEMIC YEAR 2014/2015
Abbr. Course title
Type of final assessment , Credits
st
YEAR
st
SEMESTER
ICE Internal Combustion Engines
ex 8
AIE Automation of Industrial Equipment
ex
8
MV Mechanical Vibration
ex
7
AM Advanced Mechanics
ex
7
30credits
st
YEAR
nd
SEMESTER
EA2 Engineering Analysis 2
ex 8
VDY Vehicle Dynamics
ex 8
MBM Multibody Modeling of Vehicle System ex 7
TD Transmission and Driveline
ex 7
30 credits
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
182
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Field of Study
2301T044 Computation and Modelisation
(Modélisation)
Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
nd
YEAR
rd
SEMESTER
EDV1013 TP Transmission de puissance
ex
4
EDV1022 FEM Méthode des éléments finis non lonéaires
ex
4
EDV1023 CRMS Comportement et ruine des matériaux et des structures
ex
4
EDV1025 MIIP Management interculturel et insertion professionel
ex
4
EDV1026 AS Application systeme
ex
6
EDV1028 GDEC Grandes déformations, élastomeres et composites
ex
4
EDV1029 DE Dynamique explicite
ex
4
EDV1030 AMME Approches multi-échelles et mécanique expérimentale avancée ex
4
EDV3005 SP Sport
a
1
35 credits
Course Abbr. Course title Hours per week, Credits
number
type of final assessment
nd
YEAR
th
SEMESTER
PHE3001 MI Five Month Internship
a 10
PHE3002 DW Diploma Work
a 20
30 credits
Subjects of State Master Exam:
Internal Combustion Engines
Transmissions
Computation and Modelisation of Automotive Components
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
CM
183
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Field of Study
2301T045 Design of Vehicles
(Architecture des véhicules)
Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
nd
YEAR
rd
SEMESTER
EDV1013 TP Transmission de puissance
ex
4
EDV1018 AV Architecture des véhicules
ex
4
EDV1021 GMP Groupe motopropulseur
ex
4
EDV1022 FEM Méthode des éléments finis non lonéaires
ex
4
EDV1023 CRMS Comportement et ruine des matériaux et des structures ex
4
EDV1025 MIIP Management interculturel et insertion professionel
ex
4
EDV1026 AS Application système
ex
6
EDV1027 IS Ingénierie systèmes
ex
4
EDV3005 SP Sport
a
1
35 credits
Course Abbr. Course title Hours per week, Credits
number
type of final assessment
nd
YEAR
th
SEMESTER
PHE3001 MI Five Month Internship
a 10
PHE3002 DW Diploma Work
a 20
30 credits
Subjects of State Master Exam:
Internal Combustion Engines
Transmissions
Design of Vehicles
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
DV
184
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Field of Study
2301T046 Vehicles Dynamics and Clean Driveline Control
Systems
Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
nd
YEAR
rd
SEMESTER
HAN1140 AVD Advanced Vehicle Dynamics
ex
7
HAN1002 AVC Advanced Vehicle Control
ex
4
HAN1003 VE Vehicle Electronics
ex
5
HAN1141 CSE Control System Engineering
ex
4
HAN1142 AM Automotive Management
ex
4
HAN1143 IVHS Intelligent Vehicle Highway Systems
ex
3
HAN1145 PT Powertrains
ex
3
30 credits
Course Abbr. Course title Hours per week, Credits
number
type of final assessment
nd
YEAR
th
SEMESTER
PHE3001 MI Five Month Internship
a 10
PHE3002 DW Diploma Work
a 20
30 credits
Subjects of State Master Exam:
Internal Combustion Engines
Transmissions
Vehicles Dynamics
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination
MAE
185
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Field of Study
2301T Fuel Cell Drives
Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Full-time study in German on TU Chemnitz, Germany
Abbr. Course title
Hours per week, Credits

type of final assessment
nd
YEAR
rd
SEMESTER
BBZ1 Brennstoffzellensysteme I
2+1 ex
3
BBZ2 Brennstoffzellensysteme II
2+1 ex
4
EE Energieelektronik
2+1 ex
6
TEM Theorie elektrischer Maschinen
2+1 ex
4
EES Elektrochemische Energiespeicher
2+0 ex
3
EEW Elektromagnetische Energiewandler
2+3 ex
6
30 credits
From the following group one topic should be chosen:
FL Foreign Language
2+1 ex
4
PM Projektmanagement
2+1 ex
4
GL Grundzüge des Leichbaus
2+1 ex
4
Course Abbr. Course title Hours per week, Credits
number
type of final assessment
nd
YEAR
th
SEMESTER
PHE3001 MI Five Month Internship
a
10
PHE3002 DW Diploma Work
a
20
30 credits
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination

BUDE AKREDITOVÁNO. WILL BE ACREDITED
.
MAE
ALP
186
MASTER DEGREE PROGRAM
N 2307
MASTER OF AUTOMOTIVE ENGINEERING
Field of Study
2301T Advanced Powertrains

Guarantor:
prof. Ing. Jan Macek, DrSc.
Tutor:
doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová
Full-time study in English on CTU in Prague
Course Abbr. Course title Hours per week, Credits
number
type of final assessment
nd
YEAR
rd
SEMESTER
E211126 ICE Internal Combustion Engines
4+3 a,ex
7
E211137 EMM Experimental Methods and Measurements
2+3 a,ex
4
E211151 HYPO Hybrid Powertrains
2+1 a,ex
3
E141120 ELA Electric Accesories of ICE
2+1 a,ex
3
E343022 TEP Technology of Production of ICE
1+1 a
2
E211173 TICE Theory of ICE and Simulation
4+1 a,ex
5
E213022 IFP1 Foreign Language I.
0+6 a
3
Students who already absolved the topic E211126 during the first year, they have to choose one topic
from the following list:
E121023 TM Thermomechanics
3+2 a,ex
5
E011009 MA3 Mathematics III
2+2 a,ex
5
From the following group one topic should be chosed:
E311108 ME3 Mechanics III
2+2 a,ex
6
E371047 AC Automatic Control
3+2 a,ex
5
E371076 AINN Artificial Intelligence and Neural Networks
2+2 a,ex
5
30-33 credits
nd
YEAR
th
SEMESTER
PHE3001 MI Five Month Internship
a
10
PHE3002 DW Diploma Work
a
20
30 credits
Notes:
a - assessment, ca - classified assessment, ex – examination

BUDE AKREDITOVÁNO. WILL BE ACREDITED.
MAE
ADP
187
eské vysoké u
ení technické v Praze
akulta strojní
Studijní plány
2014-2015
Fakulta strojní

Приложенные файлы

  • pdf 8625446
    Размер файла: 786 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий