Чогаал шк№14 8 г кл, Байкара Аржаана


Чогаадыг «Мээн ачам»
Ада дээрге, ог-булезинини даянгыыжы, камгалакчызы «Ада» деп сос, эн-не унелиг сос. Мээн эн-не эки адаларнын бирээзи. Ачам 43 харлыг, какрактары кыдырык чодураа дег кара, бажынын колдук кезии ак, чамдыызы кара. Ачамнын адынБайкара Максим Чараш-оолович дээр. Ачам бичии тургаш ужудукчу болуксаар турган, ынчалза-даа амгы ажылынга ынак, ам ажылдап турар чери ОМОН-да майор деп эргелиг, грамота медальдары дыка хой. Ачам бисти дунмаларывыс – биле эки чуулдерге ооредир ак сеткилдиг, толептиг кижи кылдыр кижизидеринге, кежээ, ааспырак эвес, харам болбас кылдыр ооредир. Ачам бистер дээш дыка кызар, кежээ чангыс черге олурбас, албан бир ажыл кылган турар, бир хун иштинде хой-хой ажылдарны четтикен турар. Ачамнын аажы чаны: эки. Хоглуг, хорадаанда шын чувелер чугаалаар. Мен ачамга чаны-биле домей болуксаар мен.
Чажымдан-на остуруп каанДыка онза мээн ачам.
Чаактарын суйбап оскенДыка ынак мээн ачам!Чодураа дег карактарлыгДыка чараш мээн ачам.
Каткы-хоглуу сылдыстар дег,
Дыка баштак мээн ачам!
Ажыл-ишке хандыкшылдыгДыка кежээ мээн ачам.
Ажы-толге дендии ынакДыка эргим мээн ачам!

Приложенные файлы

  • docx 11051922
    Размер файла: 15 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий