Юба қаз.тілі 1 курс


1. Ауызша сөйлеу тілдің де, жазба тілдің де дамуына ортақ негізді көрсетіңдер
1.Ғылыми терминдер
2. Жалпыхалықтық тіл
3.Афоризмдер
4. Диалектілер
5. Ұлтаралық тіл
2. Мәнерлеп сөйлеу мәдениетін зерттейтін ғылымды атаңдар
1. Лингвистика
2. Кинесика
3. Фонетика
4. Мимика
5. Фонация
3. Іскерлік қарым-қатынасқа кері ықпал ететін факторларды белгілеңдер
1.Мәнсіз көпсөзділік
2.Құжаттар алмасу
3. Ұлттық дәстүрді сақтау
4. Сөйлеу этикасын меңгеру
5. Сөзталасты дамыту
4. Жеке адам өміріне қатысты іс қағаз түрін көрсетіңдер
1. Келісімшарт
2.Өмірбаян, қолхат
3. Ресми хаттар
4. Бағдарлама
5. Тұжырымдама
5. Іскерлік әңгіме оң нәтижеге жету үшін қай шарт қажет?
1.Кездесуді кездейсоқ ұйымдастыру
2. Артық фактілерді ескеру
3.Әріптестерді алдын ала жолықтыру
4. Іскерлік әңгіме тақырыбын алдын ала жоспарлау
5. Әркім өзін танытуға ұмтылу
6. Хаттаманың мазмұндық сипаты қандай болуы тиіс?
1. Көркем-әдеби тілмен тығыз байланысты
2. Жиын-мәжілістің өту ретіне қатысты
3. Қосалқы ақпараттарды қамтып отыруы
4. Біреудің жеке пікірі бойынша жазылуы
5. Тек пікірталастардан тұруы
7 Латынша «айқайлау» деген мағынаны білдіретін, белгілі бір нәрсе туралы хабарламаның аты
1. Жарнама
2. Шарт
3. Сенімхат
4. Хабарландыру
5. Ақпарат
8. Бір адамның немесе мекеменің атынан екінші бір адамға тапсырманы орындай алу немесе бір затқа ие болу мүмкіндігінің бар екендігіне сеніп берілетін іс қағазының түрі
1. Хаттама
2.Қолхат
3. Арыз
4. Түсініктеме
5. Сенімхат
9. Саяси-қоғамдық өмірбаянның авторы кім?
1. Өмірбаян иесінің өзі
2. Басқа адам
3. Мектеп басшысы
4. Ресми өкіл
5. Авторлар тобы
10. Ең қысқа көлемде жазылатын іс қағазының түрін атаңдар
1. Сенімхат
2. Анықтама
3. Өтініш
4. Хаттама
5. Кепілдеме
11. Іс қағазының қай түрінде орындаушыға нақты міндет жүктелгені көрсетіледі?
1. Кепілдемеде
2. Жеделхатта
3. Бұйрықта
4. Арызда
5. Анықтамада
12. Іскерлік қарым-қатынас әдебіне тән белгі қайсы?
1. Ауызекі сөйлеу стиліне тән сөз орамдарын жиі қолдану
2. Астарлап сөйлеу
3. Мысқылмен жауап беру
4. Мақалдарды жиі қолдану
5. Тақырыптан ауытқымай жігерлі сөйлеу
13. Іскерлік қарым-қатынас әдебінің компонентін көрсетіңдер
1. Жауапкершілікті сезіну
2. Әріптеспен пікірталастыру
3. Өз көзқарасын дәлелдеу
4. Жеңіске жетпей қоймау
5. Анекдот айта білу
14. Сөйлеу сапасына кері ықпал ететін факторды ата
1. Сөз байлығының молдығы
2. Дауыс ырғағын сақтау
3. Тыңдаушыны жалықтырмау
4. Сөз мағынасын түсіне алмау
5. Тыңдаушының ойынан шығу
15. Мәнді сөйлеудің негізгі сапасын көрсет
1. Сөз байлығының молдығы
2. Өз сөзіңді мойындата білу
3. Тыңдаушының ойынан шығу
4. Тіл тазалығын сақтау
5. Оқшау сөздерді қолданбау
16. Сөз табын табыңдар
1. Еліктеу сөз
2. Кірме сөз
3. Қос сөз
4. Табу сөз
5. Кәсіби сөз
17. Қазақ әліпбиінде неше әріп бар?
1. 40
2. 43
3. 45
4.42
5. 41
18.Іскерлік әңгімеге психологиялық дайындықта қандай мәселеге назар аударылады?
1.Айнаға қарап жаттығу
2. Түрлі себептерді ойлап табу
3. Өзгелердің осал тұсын білу
4. Өзінің осы іске қабілетті екенін танытуға күш салу
5. Әнгіме жобасын қағазға түсіру
19.Сөйлеу әдебіне қойылатын талапты атаңдар
1. Мәнерлеп сөйлеу
2. Пікірін қорғай білу
3. Өзің туралы көп айту
4. Тыңдаушымен санасу
5. Жігерлене сөйлеу
20.Арыз-тілек, шағым мағынасында жазылатын іс қағазының түрі
1. Түсініктеме
2. Мәжілісхат
3. Хат
4. Өтініш
5. Сенімхат
21.Телеграф арқылы берілетін жедел сипатты құжат.
1. Сенімхат2. Телефонограмма3. Ұсыныс хат4. Жеделхат5. Факс
22.Адамдар арасындағы қарым-қатынастың ең басты құралын атаңдар
1. Баспасөз
2. Бұқаралық ақпарат құралдары
3. Тіл
4. Кітап
5. Ақыл-ой
23.Істің мақсатын, шартын, тиімділіктерін қамтитын іскерлік әңгіменің бөлімі
1. Негізгі бөлім
2. Қорытынды бөлім
3. Толықтыру бөлімі
4.Бекіту бөлімі
5. Кіріспе бөлім
24. Іс қағазының қай түрінде мәселенің себебі баяндалып, салдары көрсетіледі?
1. Өмірбаянда
2. Мәлімдемеде
3. Кепілдемеде
4. Түсініктемеде
5. Баяндау хатта
25. Іс қағазының қай түрінде белгілі бір мәселе жөнінде толық мағұлмат беріледі?
1. Баяндау хатта
2. Өтініште
3. Анықтамада
4. Түсінік хатта
5. Өмірбаянда
26. Адам бойындағы қандай қасиет іскерлік қарым-қатынастың тиімділігін төмендетеді?
1. Ұялшақтық
2. Алғырлық
3. Шешендік
4. Қайшы пікірге келу
5. Әріптестерін сынау
27. Іскерлік қарым-қатынастағы сөзге тән сипатты көрсетіңдер
1.Ұлттық дәстүрдің сақталуы
2. Ресмилік
3. Шешендік
4. Фактілердің молдығы
5. Ақпараттық
28. «Неологизм» сөзі қандай ұғымды білдіреді? 1. Көнерген сөз2. Диалект сөздер3. Жаңа сөздер4. Кәсіби сөздер5. Термин сөздер
29.Тілді мәдениетпен, тілдік, этномәдени және этнопсихологиялық факторлар мен байланыстыра қарастыратын тіл білімінің бағыты не?
1. Этнолингвистика
2. Фразеологизм
3. Лексикология
4. Паралингвистика
5. Этнографизм
30.Әдеби тілдің нормаларын көрсет:
1.Лексикалық
2.Фразиологизм
3. Диалект
4.Фонетикалық
5.Синтаксистік
31. Сөздер қолданылуына қарай нешеге бөлінеді?
1. 3
2. 4
3. 2
4. 5
5. 6
32.42 әріптің жүйелі тізбегі қалай аталады?
1. Әліпби
2. Әріптер қатары
3. Дыбыстар
4. Әріптер тізбегі
5. Әріптер топтамасы
33. Қазақ тілінде буынның түрлері қанша?
1.5
2. 4
3. 3
4. 6
5. 2
34. Қайсысы қосарлама қос сөзге жатады?
1.Бірде-бір
2. Сүт-мүт
3. Көре-көре
4. Жолдас-жора
5. Ата-ана
35. «Кей» есімдігі қай сөзбен тіркескенде бірге жазылады?
1. Біреу
2. Жағдай
3. Уақыт
4. Кітап
5. Кезде
36.Анықтама қандай мақсатта жазылады?
1.Кепілдік беру мақсатында
2. Деректі растау мақсатында
3. Ақпараттың растығын анықтау мақсатында
4. Мәліметтерді жинақтау мақсатында
5. Бір нәрсе жайында өтіну мақсатында
37.Жарнаманың тілдік ерекшелігі неде?
1.Ғылымилығында
2. Ресмилігінде
3. Күрделілігінде
4. Бір ғана тілде жазылуында
5. Тартымдылығында
38.Әкімшілік орындары тарапынан ғана берілетін әмірдің түрі
1. Жарлық
2. Күнделік
3. Хабарландыру
4. Бұйрық
5. Жарнама
39. Жансызға жан бітіру.
1. Троп 2. Метафора3. Кейіптеу4. Метонимия5. Синекдоха
40.Тіл табыса білудің шарттарын белгілеңдер
1.Білімділік
2.Еркін сөйлеу
3. Қыстырма сөздерді қолдану
4. Желдірте сөйлеу
5. Ақыл айту
41. Қай би Шыңғысханның ақылшысы,көмекшісі болған?
1.Едіге би 2. Төле би3. Қазыбек би4. Әйтеке би5. Майқы би
42. Міндетті түрде жауап беруді талап ететін іс қағазының түрін көрсетіңдер
1. Анықтама
2. Өмірбаян
3. Мәлімдеме
4. Қолхат
5. Арыз
43. Іс қағазының қай түрінде мерзімдік деректің нақтылығы ерекше талап етіледі?
1. Сенімхатта
2. Келісімшартта
3. Хатта
4. Жарнамада
5. Түсініктемеде
44. Қарым-қатынас деген сөз қандай ұғымды білдіреді?
1. Екі адамның бетпе-бет тілдесуі
2. Адамның өз ортасымен жанды байланысы
3. Көпшіліктің ортақ пікірі
4. Халықтық дәстүрдің көрінісі
5. Нормадан ауытқудың өлшемі
45. Іскерлік қарым-қатынас әдебінің компонентін көрсетіңдер
1. Жауапкершілікті сезіну
2. Әріптеспен пікірталастыру
3. Өз көзқарасын дәлелдеу
4. Жеңіске жетпей қоймау
5. Анекдот айта білу
46. Дұрыс жазылған сөзді анықтаңдар?
1.Кең-маңдай
2. Кеңмаңдай
3. Кен маңдай
4. Кеңмаңлай
5. Кең маңдай
47. Тіл дыбыстарын зерттейтін тіл білімінің саласы?
1. Синтаксис
2. Фонетика
3. Лексика
4. Фразиология
5. Марфология
48. Ауызша сөйлеу тілдің де, жазба тілдің де дамуына ортақ негізді көрсетіңдер
1. Ғылыми терминдер
2. Ұлтаралық тіл
3. Афоризмдер
4. Диалектілер
5. Жалпыхалықтық тіл
49. Қазіргі шешендік сөздер мазмұнына, тақырыбына қарай нешеге бөлінеді?
1. 2
2. 7
3. 6
4. 3
5. 5
50. Тасымал неге негізделеді?
1. Әріп
2. Ықпал
3. Дыбыс
4. Буын
5. Екпін
51. Антонимдік жұпты көрсетіңдер
1. Асығыс - асығу
2. Бұлақ - бастау
3. Аппақ - қарайған
4. Сондай – ақ
5. Ақылды – ақымақ
52. Көркем шығармада екі кейіпкердің немесе бірнеше адамның сөйлесуі,яғни кейіпкерді сөйлестіру тәсілі қалай аталады? 1.Монолог 2. Диалог3. Эпитет4. Теңеу5. Метафора
53. «Шешендік өнер» ұғымы қай тілден алынған?
1. Латын
2. Грек
3. Араб
4. Ағылшын
5. Орыс
54.Адамды қартайтпайтын нәрселер:
1.Жақсы мінез,жақсы сөз
2. Пікір,терең ой
3. Ән-күй
4. Білім,ақыл
5. Дәулет,асқан байлық
55.Қазақ шешендік өнерінің бірінші кезеңі қай ғасырларды қамтиды?
1.XI-XIII
2. X-XI
3. XIII-XV
4. XI-XII
5. IX-X
56.Грамматикалық норма қай кезде бұзылады?
1. Сөйлем мүшелерінің орын тәртібін сақтамаудан
2. Дұрыс сөйлемеуден
3. Сөздерді таңдап қолдана білмегеннен
4. Кәсіби сөздер мен жаргондарды жиі қолданудан
5. Жаңа сөздердің молдығынан
57. Тілді қадірлеу неден басталады?
1. Дұрс ойлаудан
2. Дұрыс сөйлеуден
3. Дұрыс жазудан
4. Дұрыс көруден
5. Дұрыс пікірден
58.Адамның жеке басының сапалық қасиетін,өміріндегі негізгі кезеңдерді нақты фактілермен көрсететін іс қағазы.
1. Өмірбаян
2. Түйіндеме
3. Қолхат
4. Мінездеме
5. Арыз
59.Қазақ шешендік өнерінің үшінші кезеңінің өкілдері.
1. Майқы би
2. Аяз би
3. Едіге би
4. Жиенше шешен
5. Төле би
60. Қазақтың қонағы неше түрлі болады?
1. 2
2. 4
3. 5
4. 6
5. 3
61. Шешенге қойылатын талаптар.
1. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық,білімін көтеру,сөйлеу мәдениетін көтеру. 2. Табиғи дарын,тума талант
3. Тынымсыз еңбек,жүйелі жаттығу
4. Сөйлеп жаттығу
5. Басқа ғылымдардан хабардар болу
62. Тілдің материалдық жағына не жатады? 1. Тілдің сөз байлығы2. Басқа тілден енген сөздер3. Этнолингвистикалық атаулар4. Архаизмдер5. Тіл дыбыстарының,сөздерінің грамматикалық формалардың жиынтығы
63.Пікірталаста жеңіске жеткізетін құрал.
1. Ой мен сөздің бірлігі
2. Шындық
3. Дұрыс пікір
4. Өткір тіл
5. Жылдамдық
64. Тұрақты сөз тіркесін табыңдар
1.Көркем ой
2.Көзі ашық
3.Қара көк
4. Көп түкірсе көл
5.Кең жайлау төрі
65.Діни уағыздар,иман,құран сүрелері қазіргі шешендіктің қай түріне жатады?
1.Білім-ғылымдық мазмұндағы
2.Әлеуметтік-саяси мазмұндағы3.Әлеуметтік-тұрмыстық мазмұндағы4.Сотта қолданылатын сөздер5. Діни мазмұндағы
66. Тілдегі түрлі мағынадағы сөздерді таңдап қолдана білу,әдеби тілдегі норманың қандай түріне сәйкес? 1. Лексикалық норма2. Орфоэпиялық норма3. Орфографиялық норма4. Грамматикалық норма5. Сөздік құрам
67. Заттың,құбылыстың айрықша сипатын,сапасын анықтайтын суретті сөз. 1. Теңеу
2. Эпитет
3. Синекдоха
4. Метафора
5.Метонимия
68.Қазақ шешендік өнерінің бірінші кезеңінің өкілдерін ата. 1. Төле би2. Жиренше шешен3. Әйтеке би4. Асан қайғы5. Майқы би
69.Арасында жақындығы бар екі нәрсенің атын алмастырып,бірінің орнына бірін айту. 1. Метонимия2. Синекдоха3. Эпитет4. Метафора5. Теңеу
70.Көпшілік алдында сөйленетін сөздің құрылымы қандай болады?
1. Баяндама,конспект2. Диалог3. Сұрақ-жауап4. Метафора,метонимия5. Кіріспе,негізгі,қорытынды
71.Ғылыми және қоғамдық мәні бар тақырыптардың төңірегінде көпшілік арасында өтетін сөз жарыс. 1. Пікір алмасу2. Ойталқы3. Пікір сайыс4. Сөзталас5. Ойбөліс
72.Сендіре сөйлеу үшін шешенге не қажет? 1.Шешендік тәсіл,көтеріңкі үн,сенімді дауыс,айбынды түр.2. Аргументтер3. Ой қорытындысы4. Дәлелдеу тәсілі73.Әдеп дегеніміз не?
1.Нормадан ауытқудың өлшемі 2.Қарым-қатынастың құралы3.Сөйлеудегі мәдениет тірегі4. Адамдардың өзара тілдесуі5. Халықтық дәстүрдің көрінісі
74.Іскерлік әңгімені жоспарлауда қай мәселе қажетсіз болып табылады?
1. Фактілердің мол болуы2. Себеп пен тұжырымның сәйкес келмеуі3. Өз ата-тегінен хабардар ету4. Мәселені шешудің бірнеше жолын қатар ұсыну5. Сұрақтарға жауап беру
75.Іскерлік қарым-қатынас әдебінің компонентін көрсетіңдер?
1. Жауапкершілікті сезіну 2. Әріптеспен пікірталастыру3. Өз көзқарасын дәлелдеу4. Жеңіске жетпей қоймау5. Анекдот айта білу
76.Бата,тілек,баяндама,мақала,құттықтау сөздер қазіргі шешендіктің қай түріне жатады? 1. Білім-ғылымдық мазмұндағы2. Әлеуметтік-саяси мазмұндағы3. Әлеуметтік-тұрмыстық мазмұндағы4. Сотта қолданылатын сөздер77.Тұрақты сөз тіркесін табыңдар.
1. Көркем ой2. көзі ашық3.Қара көк4.Көп түкірсе көл5.Кең жайлау төрі
78.Ресми өмірбаянның мемуарлық шығармадан ерекшелігі неде?
1. Көлемінің шағындығы2. Диалект сөздің жиі қолданылуы3. Бірнеше кейіпкердің қатар қатысуы4. Өзін көтере мадақтауы79.Іскерлік әңгімеге дайындықтың бірінші қадамы неден басталады? 1. Мекменің жоспарымен танысу 2. Достарыңмен кездесу3. Толық мағлұмат беруден4. Кімге баратыныңды зерттеуден5. Кездейсоқ
80.Іскерлік қарым-қатынасқа кері ықпал ететін факторларды белгілеңдер. 1. Құжаттар алмасу 2. Мәнсіз көпсөзділік3. Ұлттық дәстүрді сақтау4. Сөйлеу этикасын меңгеру 5. Сөз таласты дамыту
81.Сөйлеу әдебіне қойылатын талапты атаңдар.
1. Мәнерлеп сөйлеу2. Пікірін қорғай білу3. Өзің туралы көп айту4. Тыңдаушымен санасу5. Жігерлене сөйлеу
82.Тіл табыса білудің шарттарын белгілеңдер.
1.Білімділік 2. Еркін сөйлеу 3. Қыстырма сөздерді қолдану4. Желдірте сөйлеу83. «Қарлығаш би» атанған би.
1. Төле би 2. Қазыбек би3. Әйтеке би 4. Мөңке би5. Есет би
84.Саяси шолулардың,радио мен теледидар шолуларының сөздері,баяндамалар,әскери-патриоттық сөздер қазіргі шешендіктің қай түріне жатады?
1. Білім-ғылымдық мазмұнды
2. Әлеуметтік-саяси мазмұнды3. Әлеуметтік-тұрмыстық мазмұнды4. Діни мазмұнды5. Сотта қолданылатын сөздер
85.Қазақ шешендік өнерінің төртінші және бесінші кезеңдерінің өкілдері. 1. Төле би,Қазыбек би2. Аяз би,Майқы би3. Жиренше шешен4. Асан қайғы,Едіге5. Сырым Датұлы,Тіленші би
86. Түгел сөздің түбі бір,түп атасы...» кім?
1. Төле би2. Майқы би3. Әйтеке би4. Едіге би5. Аяз би
87.Шешендік өнер қандай нәрселерге негізделеді?
1. Шешендерден үйрену2. Сөйлеп жаттығу3. Көріп-білу4. Дауыс ырғағы88.Қазақ шешендік өнерінің екінші кезеңі қай ғасырларды қамтиды?
1. XI-XII 2. XV-XVII3. XVIII-XIX4. XIV-XVI5. XII-XVIII
89. Шешендік өнер қандай мақсатты көздейді?
1. Түсіндіру,ояту,толқытып,тебіренту2. Сендіру,сездіру3. Талдау,талқылау
4. Табиғи дарынды қалыптастыру5. Білімін шыңдау
90.Қазіргі шешендік сөздер мазмұнына,тақырыбына қарай нешеге бөлінеді? 1. 2
2. 7
3. 6
4. 5
5. 3
91.Заттың,құбылыстың айрықша сипатын,сапасын анықтайтын суретті сөз. 1.Теңеу
2. Эпитет
3. Синекдоха
4. Метафора
5. Метонимия
92. Шешенге қойылатын талаптар
1. Көпшілік алдында сөйлеуге дайындық,білімін көтеру,сөйлеу мәдениетін көтеру. 2. Табиғи дарын,тума талант
3. Тынымсыз еңбек,жүйелі жаттығу
4. Сөйлеп жаттығу
5. Басқа ғылымдардан хабардар болу
93.Көпшілік алдында екі адамның не екі топтың бір нәрсе туралы ой-пікірлерін ортаға салуы қалай аталады? 1.Пікір алмасу
2. Ойталқы
3. Айтыс
4. Сөзталас
5. Ойбөліс
94.Пікірталаста жеңіске жеткізетін құрал.
1.Ой мен сөздің бірлігі
2.Шындық
3. Дұрыс пікір
4. Өткір тіл
5. Жылдамдық
95.Іскерлік қатынасқа тән белгіні көрсетіңдер.
1. Дос-жаранмен сыйластық2. Қызмет бойынша қатынас3. Отбасындағы қатынас4. Қоғамдық көліктегі сөйлесу5. Тарихи негіздерінің болуы
96.Адам бойындағы қандай қасиет іскерлік қарым-қатынастың тиімділігін төмендетеді? 1.Ұялшақтық 2. Алғырлық3. Шешендік4. Қайшы пікірге 5. Әріптестерін сынау
97.Іскерлік қарым-қатынаста лексиканың қай саласы маңызды рөлге ие?
1. Диалектілер2. Жаргондар3. Терминдер4. Көнерген сөздер5. Тұрақты тіркестер
98.Шешен болу үшін: табиғи дарын,білім,шешендерден үйрену,сөйлеп жаттығу,басқа ғылымдардан хабардар болу керектігін айтқан кім?
1.М.Цицерон 2. М.Ломоносов3. А.Құнанбаев4. А.Байтұрсынов5. А.Иассауи
99.Қазақ руларын үш жүзге топтап, Алаша ханды бас қылып,қазақтың алғашқы хандығын құруға қатысқан би кім?
1.Майқы Мәнұлы 2. Аз би3. Майқы Төбейұлы4. Төле би5. Әйтеке би
100.«Ой бөліс» сөзінің мағынасы қандай?
1.Ой жүгірту
2. Талқылау,талдау3. Шешен сөйлеу,4. Дұшпандық,жаулық 5. Айтыс,жарыссөз
Тест кілттері
1. 2 26.1 51.5 76.3
2. 5 27.2 52.1 77.2
3. 1 28. 1 53.1 78.1
4. 2 29.5 54.1 79.3
5. 4 30.1 55.1 80.1
6. 2 31.3 56.1 81.3
7. 4 32.1 57.2 82.1
8 . 5 33.2 58.1 83.1
9. 1 34.3 59.5 84.2
10. 2 35.1 60.2 85.5
11.3 36.2 61.1 86.2
12. 1 37.5 62.5 87.5
13. 1 38.4 63.1 88.4
14. 3 39.1 64.2 89.1
15. 3 40.5 65.5 90.3
16. 1 41.5 66.1 91.2
17. 4 42.3 67. 2 92.1
18. 1 43.2 68.5 93.5
19. 4 44.2 69. 1 94.1
20. 4 45.1 70. 5 95.2
21. 4 46.5 71. 2 96.1
22. 3 47.2 72. 1 97.1
23. 1 48.2 73. 2 98.1
24. 4 49.4 74. 3 99.3
25. 1 50.4 75. 1 100.5
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
МАҢҒЫСТАУ ПОЛИТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ

«Бекітемін»
директордың оқу ісі жөніндегі
орынбасары
_____________Матаев Т.Х.
«___»___________2014__ ж.
Тест сұрақтары
Мамандықтарға арналған: ФИН-13-01/с
Пән бойынша: Дүние жүзілік тарихы
Тест сұрақтары пән бойынша бекітіліп, оқу бағдарламасының негізінде жасалған: « » сәуір 2014 ж.
Хаттама № « » сәуір 2014 ж.
ПЦК басшысы: Шәдібаева Г
Құрастырған оқытушы: т.ғ.к., Абланова Э.А

Приложенные файлы

  • docx 11057875
    Размер файла: 35 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий