1Менеджмент в СКС каз


Шаблон для создания тестов в формате QTI v 2.0
TOC \o "1-3" \h \z \u 1.Метаданные теста PAGEREF _Toc204494574 \h 22.Параметры секций. PAGEREF _Toc204494575 \h 33.Вопросы типа «Выбор» PAGEREF _Toc204494576 \h 54.Вопросы типа «Упорядочение» PAGEREF _Toc204494577 \h Ошибка! Закладка не определена.5.Вопросы типа «Соответствие» PAGEREF _Toc204494578 \h Ошибка! Закладка не определена.6.Вопросы типа «Поле ввода» PAGEREF _Toc204494579 \h Ошибка! Закладка не определена.

Метаданные тестаАвтор теста: Алмекеева И.С.
Название курса: 2 курс
Название теста: Менеджмент в СКС
Предназначено для студентов специальности: Әлеуметтік мәдени сервис
Семестр: 3
Проходной балл: 50
Время на тест: 30
Параметры секций.Секция Выборка (шт) Родительская секция
1 2 Менеджменттің мәні мен қағидалары
2 2 Менеджмент эволюциясы
3 2 Ұйым туралы түсінік және оның түрлері
4 2 Ұйымның ішкі және сыртқы ортасы
5 2 Менеджменттегі коммуникация және мәліметтермен қамтамасыз ету
6 2 Менеджменттегі басқару шешімдері
7 2 Менеджменттегі жоспарлау
8 2 Ұйымдастыру менеджмент функциясы ретінде
9 2 Менеджменттегі мотивация
10 2 Менеджмент жүйесіндегі бақылау
11 2 Адам қызметін басқару және топты басқару
12 2 Лидерлік: басқару стилі мен менеджер имиджі
13 2 Басшылық: билік, ықпал ету және әріптестік
14 2 Қайшылықтарды, күйзелістерді және өзгерістерді басқару
15 2 Менеджмент тиімділігі

Вопросы типа «Выбор»№ Текст вопроса/варианты ответа Дополнительные параметры
1 Мотивациялаудың дұрыс анықтамасын көрсетіңіз? Секция:  9
+ Адамдардың бойындағы мотивтерді қозғау арқылы оларға әсер ету процесі Вес вопроса: 1
Адамдардың мінез-құлқын өзгерту мақсатымен оларға әсер ету процесі Перемешивать ответы: +
Топтардың немесе жеке адамдардың ішкі қажеттіліктерін ояту процесі    
Бағынушылардың ұйым мақсатына жетуі үшін оларға ықпал ету процесі    
  Ұйым рестустарын пайдалана отырып ықпал ету процесі    
     
     
2 Өкілеттіліктерді берудің классикалық концепциясы қалай жүргізіледі? Секция:  8
+ жоғарғы деңгейден төменгі деңгейге Вес вопроса: 1
бақылау деңгейінен төменгі деңгейге Перемешивать ответы: +
көлденең еңбек бөлінісі арқылы    
тармақталған негізде    
функционалдық сипаты бойынша    
     
     
3 Білім мен қызметтің бірлігі нені береді? Секция:  1
+ басқару ғылымы Вес вопроса: 1
Процесс Перемешивать ответы: +
  басқару процесі    
  басқару функцияларын    
  басқару қағидаларын    
     
     
4 Ұйымда кездесетін бақылаудың негізгі түрлері? Секция:  10
 + алдын ала, ағымдағы, қорытынды Вес вопроса: 1
  негізгі, қосымша Перемешивать ответы: +
  алғашқы, ағымдағы, қорытынды    
  қорытынды, негізгі    
  алдын ала, қосымша, қорытынды    
     
     
5 Бөлімшелер қандай еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болады? Секция:  8
 + Көлденең Вес вопроса: 1
  тік Перемешивать ответы: +
  Динамикалық    
  Ұйымдық    
  деңгейлік    
     
     
6 Адам өміріне қажетті қажеттіліктер? Секция:  9
+  физиологиялық Вес вопроса: 1
  Психологиялық Перемешивать ответы: +
  Әлеуметтік    
  Қауіпсіздік    
  өзін - өзі сйылау    
     
     
7 Мотивация процесінің негізгі кезеңдері? Секция:  9
 + Алты Вес вопроса: 1
  Бес Перемешивать ответы: +
  Төрт    
  Үш    
  Тоғыз    
     
     
8 билікке ұмтылу, жетістікке жету, қатысушылық қажеттіліктері қандай теорияда қарастырылады? Секция:  9
 + Д.М. Клелланд теориясында Вес вопроса: 1
  Герцберг теориясында Перемешивать ответы: +
  А.Маслоудың теориясында    
  Мак Клеланд теориясында    
  М.Вебер теориясында    
     
     
9 Скалярлық процес өкілеттіліктердің қай түрінде қалыптасады? Секция:  8
 + сызықтық өкілеттіліктер Вес вопроса: 1
  штабтық өкілеттіліктерді Перемешивать ответы: +
  функционалдық    
  Кері    
  ұйымдастырушылық    
     
     
10 М.Вебер және Г.Форд басқарудың қандай мектептің өкілдері? Секция:  2
 + әкімшілік мектептері Вес вопроса: 1
  ғылыми басқару мектептері Перемешивать ответы: +
  басқару ғылымы мектептері    
  психология және адамгершілік қарым-қатынастар мектептері    
  сандық мектептер    
     
     
11 Ұйымдық шешімдер мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қалай жіктелінеді? Секция:  6
 + жалпы, жеке Вес вопроса: 1
  реттелген, реттелмеген Перемешивать ответы: +
  ресми, бейресми    
  арнаулы, тұрақты    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
     
     
12 Басқару объектісі мен субъектісі арасындағы қарым-қатынаспен не сипатталады? Секция:  1
 + басқару пәні Вес вопроса: 1
  басқарудың даму эволюциясы Перемешивать ответы: +
  Мақсаттылық    
  жүйелердің болуы    
  басқару механизмінің элементтері    
     
     
13 Ұйымда адамдар, материалдық және қаржы ресурстарын қамтитын бақылау түрі: Секция:  10
 + алдын ала бақылау Вес вопроса: 1
  Ағымдағы Перемешивать ответы: +
  Қорытынды    
  Салалық    
  Нәтижелік    
     
     
14 Әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі– бұл... Секция:  9
+  Мотивация Вес вопроса: 1
  Мотивациялау Перемешивать ответы: +
  Мотив    
  ықпал ету    
  Билік    
     
     
15 Шешімдердің түрлері: Секция:  6
 + ұйымдық және жеке Вес вопроса: 1
  жүйеленген, жоспарланған Перемешивать ответы: +
  жоспарланған, жоспарланбаған    
  саналы, стихиялы    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
     
     
16 Кәсіпорынның жетістіктері төмен болған жағдайда қолданылатын стратегиялық альтернатива: Секция:  7
 + қысқарту стратегиялық альтернативасы Вес вопроса: 1
  шектеулі ұлғаю альтернативасы Перемешивать ответы: +
  ұлғаю альтернативасы    
  үйлестіру альтернативасы    
  стратегиялық альтернативалар қосындысы    
     
     
17 Мимика, жест арқылы берілетін мәліметтерге не жатады? Секция:  5
 + вербальды емес символдар Вес вопроса: 1
  жазбаша түрде берілетін мәліметтер Перемешивать ответы: +
  вербалды символдар    
  кодтау арқылы берілетін мәліметтер    
  тиянақты мәліметтер    
     
     
18 Портер-Лоулер моделінде неше айнымалы қарастырылған? Секция:  9
 + 4 Вес вопроса: 1
  5 Перемешивать ответы: +
  3    
  2    
  1    
     
     
19 Жүйенің бөлінбейтін бөлігі? Секция:  1
 + жүйе элементі Вес вопроса: 1
  кіші жүйе Перемешивать ответы: +
  жүйе параметрлері    
  басқару деңгейлері    
  экономикалық жүйелер    
     
     
20 А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген? Секция:  9
+  алғашқы, қосымша Вес вопроса: 1
  негізгі, толықтырушы Перемешивать ответы: +
  ішкі, сыртқы    
  жеке, жалпы    
  мазмұндылық, процессуалдық    
     
     
21 Басқару процесі қандай функциямен аяқталады? Секция:  10
 + Бақылау Вес вопроса: 1
  Жоспарлау Перемешивать ответы: +
  Ұйымдастыру    
  Мотивация    
  кадрларды ірікте және орналастыру    
     
     
22 Мотивацияның қай теориялары ішкі оянуларға негізделген? Секция:  9
+  мазмұндылық теориялар Вес вопроса: 1
  процессуалдық теориялар Перемешивать ответы: +
  функционалдық теориялар    
  ұйымдық теориялар    
  әлеуметтік теориялар    
     
     
23 Портер-Лоулер моделіндегі негізгі төрт айнымалы қарастырылады. Төмендегілердің қайсысы артық? Секция:  9
 + Сыйлау Вес вопроса: 1
  жұмсалған күш-жігер Перемешивать ответы: +
  Марапаттау    
  Қабылдау    
  алынған нәтижелер    
     
     
24 Бейресми коммуникациялардың сипаттамасы: Секция:  5
 + сырт естулерді тарату арнасы Вес вопроса: 1
  бағыныштылардан берілетін коммуникация Перемешивать ответы: +
  көлденең коммуникациялар    
  басшы мен жұмысшы топ арасындағы коммуникация    
  «басшы-бағынышты» коммуникациялар    
     
     
25 Адамдарға шектеулі ресурстар жетіспеушілігінен пайда болатын қайшылықтың түрі: Секция:  14
+  жеке адамдар арасындағы қайшылық Вес вопроса: 1
  ішкі жеке қайшылық Перемешивать ответы: +
  жеке адам мен топ арасындағы қайшылық    
  топ аралық қайшылық    
  ұйым аралық қайшылық    
     
     
26 Басқа жақтың көзқарасын қабылдау қайшылықты шешудің қай түріне жетеді? Секция:  14
 + келісімге келу (компромис) Вес вопроса: 1
  мәселені шешу Перемешивать ответы: +
  мәжбүр ету    
  Марапаттау    
  бас тарту    
     
     
27 Сызықтың өкілеттік – бұл: Секция:  8
+  басшыдан бағыныштыға және әрі қарай басқа бағыныштыларға берілетін өкілеттіктер Вес вопроса: 1
  төменгі деңгейдеде бағыныштыдан басшысына және әрі қарай жоғарыда тұрған басшылыққа берілетін өкілеттіктер Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісін жүзеге асыратын бөлімшелерге берілетін өкілеттіктер    
  тік еңбек бөлінісін жүзеге асыратын бөлімшелерге берілетін өкілеттіктер    
  басшылардың арасында делегирленетін өкілеттіктер    
     
     
28 Ұйымдардың тиімді жұмыс жасауына әсер ететін негізгі ішкі айнымалылар: Секция:  3
 + мақсат, құрылым, міндет, технология, адамдар Вес вопроса: 1
  тактика, саясат, процедура, ереже Перемешивать ответы: +
  арнаулы және тұрақты комитет жұмыстары    
  ресурстар, тұтынушылар, жабдықтаушылар    
  көлденең және тік еңбек бөлінісі    
     
     
29 Басқару процесінде қандай процестерді байланыстырушы деп атайды? Секция:  6
 + шешім қабылдау және коммуникация Вес вопроса: 1
  ұйымдастыру және жоспарлау Перемешивать ответы: +
  бақылау және мотивация    
  коммуникация және ұйымдастыру    
  информация мен мотивация    
     
     
30 Басқарудың мәні неде? Секция:  1
 + басқа адамдардың жұмысын үйлестіру негізінде көздеген мақсатқа жету Вес вопроса: 1
  ұйымның даму стратегиясын жасау бойынша іскерлік Перемешивать ответы: +
  ұйымның перспективалық бағыттарын жасау бойынша іскерлік    
  жетілген технологияларды жасап, енгізу бойынша іскерлік    
  кадрларды іріктеп, орналастыру бойынша іскерлік    
     
     
31 Қандай ұйымдарда өзгерістерге қарсылық байқалады? Секция:  3
 + бейресми ұйымдарда Вес вопроса: 1
  ресми ұйымдарда Перемешивать ответы: +
  арнайы комитеттерде    
  мақсатты жұмыс топтарында    
  функционалдық ұйымдарда    
     
     
32 Қандай әдісті қолданғанда іс-әрекеттің ең тиімді бағыты анықталады? Секция:  6
 + тармақталған негіздегі әдіс Вес вопроса: 1
  болжам жасау әдісі Перемешивать ответы: +
  матрицаны төлеу әдісі    
  эксперттік бағалау    
  бейресми әдістер    
     
     
33 Фирманың басты ғылыми-техникалық және өндірістік іскерлігін анықтау мақсаты болып табылатын басқару: Секция:  4
 + инновациялық менеджмент Вес вопроса: 1
  стратегиялық менеджмент Перемешивать ответы: +
  өндірістік менеджмент    
  кадрлық менеджмент    
  қаржылық менеджмент    
     
     
34 Өкілеттілік жеке тұлғаға делегирленбейді, ал осы жеке тұлға иеленіп отырған: Секция:  8
+  қызмет орнына Вес вопроса: 1
  Атаққа Перемешивать ответы: +
  Миссияға    
  Ресурстарға    
  Позицияға    
     
     
35 Ұйымның сипаттамаларына төмендегілердің қайсысы жатпайды? Секция:  3
 + Мақсаттар Вес вопроса: 1
  ресурстардың болуы Перемешивать ответы: +
  еңбек бөлінісі    
  сыртқы ортаға тәуелдігі    
  басқару қажеттілігі    
     
     
36 Басқару деңгейлерінің логикалық түрдегі өзара қарым-қатынасы және ұйымдардың функционалдық бөлімшелерінің өзара қатынасы нені сипаттайды? Секция:  8
 + Құрылым Вес вопроса: 1
  Тапсырма Перемешивать ответы: +
  Біліктілік    
  Технология    
  Миссия    
     
     
37 Объектінің қасиеттерін суреттеуге арналған символдарды пайдалану моделі: Секция:  6
+  математикалық модель Вес вопроса: 1
  физикалық модель Перемешивать ответы: +
  аналогтық модель    
  кезектер теориясының моделі    
  бөлшектерді басқару моделі    
     
     
38 Бағыныштыға өз көзқарасыңды тиімді жеткізу арқылы әсер ету тәсілі: Секция:  8
 + ықпал ету Вес вопроса: 1
  Өтініш Перемешивать ответы: +
  әсер ету    
  ұқсағысы келу    
  Қызықтыру    
     
     
39 А. Файоль тәжірибеде кең қолдану тапқан басқарудың неше қағидасын жасап шығарды? Секция:  2
+  он төрт Вес вопроса: 1
  он жеті Перемешивать ответы: +
  он    
  он бір    
  тоғыз    
     
     
40 Коммуникациядағы көлденең байланыстар дегеніміз не? Секция:  5
 + бөлімшелер ортасындағы хабарлардың айналымы немесе алмасуы мақсаттардың үйлестірілуі Вес вопроса: 1
  ұйымаралық және оның сыртқы ортамен қарым-қатынастары Перемешивать ответы: +
  бөлімшелер мен деңгей арасындағы байланыстар    
  басшы мен бөлімшелер арасындағы байланыс    
  сыбыс, кәуесетпен сырттай естіп білген хабар түрлері болуы    
     
     
41 Семантика дегеніміз не? Секция:  5
 + мәліметтің қолданылуын және мағынасын түсіндіреді Вес вопроса: 1
  жеке адамдар арасындағы байланыстың тиімсіз болуы кері байланыстың нашарлы әсері Перемешивать ответы: +
  дұрыс естімеу немесе қабылдай алмау    
  сөзбен емес, ауызша емес ақпараттармен алмасу    
  қабылдамау, түсіну    
     
     
42 Жалпы шешімдерге жататындар? Секция:  6
 + тұтас алғанда бүкіл шаруашылыққа қатысты шешімдер Вес вопроса: 1
  өндірістің жекелеген жақтарын қызметкерлердің жекелеген топтарын қамтитын шешімдер Перемешивать ответы: +
  экономикалық, технологиялық, қаржылық, әкімшілік шешімдер    
  белгілі бір шаруашылықтың жоғарғы ұйымдармен басқа кәсіпорындармен қарым-қатынастарын қамтитын шешімдер.    
  шаруашылықтық өз өмірінің түрлі жақтарын қамтитын шешімдер    
     
     
43 Адамдардың белгілі бір іс-қимыл жасауларына итермелейтін себеп – ол: Секция:  9
 + мотив Вес вопроса: 1
  тапсырма Перемешивать ответы: +
  ынта    
  жауапкершілік    
  талпыныс    
     
     
44 Мотивация теорияларының қандай категориялары бар? Секция:  9
+  мазмұндылық және процессуалдық Вес вопроса: 1
  психологиялық және мазмұндық Перемешивать ответы: +
  психологиялық және процессуалдық    
  сандық және процессуалдық    
  мазмұндық және сапалық    
     
     
45 А. Маслоу қажеттілікті қанша категорияға бөлген? Секция:  9
 + алғашқы, қосымша Вес вопроса: 1
  сыртқы, ішкі Перемешивать ответы: +
  жалпы, жеке    
  тура, жанама    
  арнаулы, тұрақты    
     
     
46 А. Маслоу теориясы бойынша ең алғашқы қажеттілік болып не қарастырылады: Секция:  9
 + физиологиялық қажеттілік Вес вопроса: 1
  өзін-өзі көрсету Перемешивать ответы: +
  құрметке ие болу    
  әлеуметтік қажеттілік    
  қауіпсіздік және болашаққа деген сенім қажеттілігі    
     
     
47 Мак Клелландтың теориясы бойынша басты қажеттіліктер: Секция:  9
+  билікке ұмтылу, жетістікке жету, қатысушылық Вес вопроса: 1
  сақтық және қауіпсіздік Перемешивать ответы: +
  физиологиялық және жетістікке жету    
  әлеуметтік, билікке ұмтылу, физиологиялық    
  билікке ұмтылу, құрметке ие болу    
     
     
48 Ресми топтардың негізгі түрлері: Секция:  11
 + басшы, өндірістік топтар, комитет Вес вопроса: 1
  ұжымдық, алқалы, жеке топтар Перемешивать ответы: +
  ұйымдық құрылым, басқару деңгейі    
  ресми ұйымдар мен бөлімшелер    
  алғашқы, қосымша    
     
     
49 Төмендегінің қайсысы қайшылықтарға жатпайтынды анықтаңыз? Секция:  14
 + сыртқы жеке қайшылық Вес вопроса: 1
  ішкі жеке тұлғалық қайшылық Перемешивать ответы: +
  жеке тұлғалар арасындағы қайшылық    
  жеке тұлғалар мен топ арасындағы қайшылық    
  топаралық қайшылық    
     
     
50 Ұйым миссиясын қалай түсінесіз? Секция:  3
 + негізгі және жалпы мақсаты Вес вопроса: 1
  қосымша мақсат Перемешивать ответы: +
  тура және жанама мақсаттар тобы    
  стратегиялық мақсаттар    
  ерекше басымдылықты білдіретін мақсаттар    
     
     
51 Ұйымның айналасындағы факторлардың немесе ұйым ортасының өзгеру жылдамдығы – бұл: Секция:  4
 + сыртқы орта факторларының жылжымалылығы Вес вопроса: 1
  сыртқы орта факторларының белгісіздігі Перемешивать ответы: +
  сыртқы орта факторларының күрделілігі    
  сыртқы орта факторларының өзара байланыстылығы    
  сыртқы орта факторларының анықталмағандығы    
     
     
52 Модельді құру процесі қанша кезеңнен тұрады? Секция:  6
 + төрт Вес вопроса: 1
  үш Перемешивать ответы: +
  сегіз    
  бес    
  алты    
     
     
53 Шешім қабылдау мен коммуникация қандай процестер болып саналады? Секция:  6
 + байланыстырушы Вес вопроса: 1
  басқару функциялары Перемешивать ответы: +
  эволюциялық    
  делегирлеу    
  стратегиялық    
     
     
54 Бақылау – басқару процесінің негізгі элементтерінің бірі, сондықтан да оның бірнеше түрі бар. Олар қандай? Секция:  10
+  алдын ала, ағымдағы, қорытынды Вес вопроса: 1
  экономикалық,, әлеуметтік, қорытынды Перемешивать ответы: +
  тура, жанама    
  алдын ала, негізгі, қосымша    
  алғашқы, қосымша, қорытынды    
     
     
55 Стратегиялық жоспарлау процесінің басқарушылық қызметтері қандай болып келеді? Секция:  7
 + ресурстарды бөлу, сыртқы ортаға бейімделу, ішкі үйлестіру, стратегиялық құрылымдарды болжау Вес вопроса: 1
  ішкі үйлестірулер, ресурстарды алу, болжау әрекеттері, сыртқы үйлестірулер Перемешивать ответы: +
  тактика, саясат, процедура, ереже    
  шектеулі ұлғаю, ұлғаю, қысқарту, үйлестіру    
  жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау    
     
     
56 Коммуникация процестің неше кезеңі бар? Секция:  5
 + төрт Вес вопроса: 1
  үш Перемешивать ответы: +
  бес    
  алты    
  жеті    
     
     
57 Көлденең еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болған бөлімшелердің қызметін үйлестіруді басқарудың қандай деңгейі жүзеге асырады? Секция:  8
 + басқарушылық Вес вопроса: 1
  институционалдық Перемешивать ответы: +
  техникалық    
  әлеуметтік    
  бақылау    
     
     
58 Скалярлық процес қандай өкілеттіліктерге тән? Секция:  8
 + басшыдан тікелей бағыныштыға және одан әрі басқа бағынушыларға берілетін өкілеттіліктерге Вес вопроса: 1
  төменгі деңгейдегі бағынушыдан басшыға және одан әрі қарай берілетін өкілеттіліктерге Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісі бар бөлімшелерге берілетін өкілеттіліктерге    
  техникалық деңгейден институционалдық деңгейге жіберілетін өкілеттіліктерге    
  бейресми топтарға берілетін өкілеттіліктерге    
     
     
59 Шешімдер қандай деңгейлерде қабылданады? Секция:  6
 + жеке тұлғалық, ұйымдық Вес вопроса: 1
  лауазымдық, информациялық Перемешивать ответы: +
  тікелей, жанама    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
  ресми және бейресми    
     
     
60 Ұйым миссиясы нені білдіреді? Секция:  3
+  ұйымның өмір сүруінің себебін Вес вопроса: 1
  тактикалық әрекеттер мен әдістерді Перемешивать ответы: +
  ұйым міндетінің категорияларын    
  құрылымының ерекшеліктерін    
  жауапкершілікті    
     
     
61 Психологиялық және адамгершілік қарым-қатынастар бағытының негізін қалаушылар кімдер болып есептеледі? Секция:  2
+  Элтон Мэйо және Мэри Паркер Фоллет Вес вопроса: 1
  Ф.Тейлор, Г.Гант, Гилбреттер Перемешивать ответы: +
  А.Файоль, Л.Урвик    
  М.Вебер, В.Врум    
  П.Томпсон, Д.Вудворд    
     
     
62 Ұйымның мақсатына жетуді қамтамасыз ететін жан-жақты, кешенді жоспар жиынтығы болып не саналады? Секция:  7
 + стратегия Вес вопроса: 1
  тактика Перемешивать ответы: +
  процедура    
  норма    
  ұйым міндеттері    
     
     
63 Сыртқы орта факторлары қандай әдістер арқылы ұйымға әсер етеді? Секция:  4
 + тура, жанама Вес вопроса: 1
  реттелген, реттелмеген Перемешивать ответы: +
  ашық, жабық    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
  ресми, бейресми    
     
     
64 Мүмкін болған екі ұйғарымның бірін ғана таңдап алуға мәжбүрлік басқарудың қандай процесіне тән? Секция:  6
 + шешім қабылдау Вес вопроса: 1
  жоспарлау Перемешивать ответы: +
  ұйымдастыру    
  басқару    
  бақылау    
     
     
65 Күту теориясының элементтері нешеу? Секция:  9
+  үш Вес вопроса: 1
  алты Перемешивать ответы: +
  екі    
  бес    
  төрт    
     
     
66 Көрсетілген марапаттаудан кейінгі қанағаттану немесе қанағаттанбау дәрежесі? Секция:  9
 + валенттілік Вес вопроса: 1
  мотивациялау Перемешивать ответы: +
  ұйым мақсатына жетуді қамтамасыз ететін процесс    
  делегирлеу    
  тактика    
     
     
67 Төменде көрсетілгендердің қайсысы коммуникация процесінің элементтеріне жатпайды? Секция:  5
 + декодалау Вес вопроса: 1
  жөнелтуші Перемешивать ответы: +
  жариялау    
  арналар    
  қабылдаушы    
     
     
68 Мотивацияның кешенді-процессуалдық теориясы деп – қандай теорияны айтамыз? Секция:  9
 + Портер-Лоулер моделі Вес вопроса: 1
  Маслоу теориясы Перемешивать ответы: +
  Герцберг теориясы    
  Күту теориясы    
  Әділеттілік теориясы    
     
     
69 Шешім қабылдау процесі неше кезеңнен тұрады? Секция:  6
+  бес Вес вопроса: 1
  үш Перемешивать ответы: +
  төрт    
  алты    
  жеті    
     
     
70 Жоспарлау процесіндегі стратегиялық алтернативаларға төмендегілердің қайсысы жатпайды? Секция:  7
 + иерархия Вес вопроса: 1
  ұлғаю Перемешивать ответы: +
  шектеулі ұлғаю    
  қысқарту    
  үйлестіру    
     
     
71 Қажеттіліктер басқарудың қандай деңгейлеріне тән болып келеді? Секция:  9
 + барлық деңгейіне тән Вес вопроса: 1
  техникалық Перемешивать ответы: +
  басқарушылық    
  институционалдық    
  бақылау    
     
     
72 Технологияны жіктеудің Вудворд жүйесі? Секция:  4
 + аз сериялы, көп сериялы, үзіліссіз Вес вопроса: 1
  жоғары, ортаңғы, төменгі Перемешивать ответы: +
  жай, күрделі, өте күрделі    
  көп бөлімді, делдалдық, интенсивті    
  ашық, жабық    
     
     
73 Ұйымның жоғарғы буындармен, басқа кәсіпорындармен қарым-қатынасын шешімнің қандай түрі жүзеге асырады? Секция:  6
 + сыртқы Вес вопроса: 1
  бағдарланған Перемешивать ответы: +
  жоспарланған    
  ішкі    
  ұзақ мерзімді    
     
     
74 Стратегияны жасап, оны жүзеге асыру үшін не қажет? Секция:  7
 + тактика, саясат, процедура, ереже Вес вопроса: 1
  мақсат, міндет, құрылым, технология, адам Перемешивать ответы: +
  жоспарлар, стандарттар, жауапкершілік, өкілеттілік    
  жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, бақылау    
  ресми және бейресми ұйымдар    
     
     
75 Өлшеу мүмкіндігі бар мақсаттар нені сипаттайды? Секция:  8
 + стандарттар мен критерилер Вес вопроса: 1
  ұйымдық деңгейлерді Перемешивать ответы: +
  жүйенің күрделілік дәрежесін    
  функционалды және дисфункционалды факторлар    
  шартты белгілер мен символдарды    
     
     
76 Алдын ала бақылау кай кезде жүргізіледі? Секция:  10
+  жұмыстың нақты басталуынан бұрын Вес вопроса: 1
  жұмыс барысында Перемешивать ответы: +
  жұмыс толығымен аяқталғаннан кейін    
  уақыт біткен кезде    
  тапсырмалар мен міндеттерді орындау кезінде    
     
     
77 Адамдарды белгілі бір іс-әрекет жасауға итермелейтін себеп: Секция:  9
+  мотив Вес вопроса: 1
  стандарт Перемешивать ответы: +
  тактика    
  комитет    
  процедура    
     
     
78 Коммуникациялық процестің мақсаты не? Секция:  5
 + жіберуші мен қабылдаушы арасындағы түсіністікті қамтамасыз ету Вес вопроса: 1
  ұйым құрылымын құру Перемешивать ответы: +
  жіберуші мен қабылдаушы арасындағы жауапкершілік    
  жіберуші мен қабылдаушы арасындағы міндеттеме    
  ақпараттарды тасымалдау    
     
     
79 Герцбергтің қос факторлы теориясы қандай қажеттіліктерге негізделген? Секция:  9
 + гигиеналық, мотивациялық Вес вопроса: 1
  жетістікке жету, билікке ұмтылу, қатысушылық Перемешивать ответы: +
  физиологиялық, психологиялық    
  коммуникациялық, детерминациялық    
  алғашқы, қосымша    
     
     
80 Бағдарланған және бағдарланбаған шешімдер – шешімнің қандай түріне жатады? Секция:  6
 + ұйымдық Вес вопроса: 1
  жеке тұлғалық Перемешивать ответы: +
  бақылау процесіне әсер ететін    
  ашық    
  жабық    
     
     
81 Лауазымды адамдардың, өздеріне берілген міндеттерді орындаулары үшін таңдау қабілеттіліктерінің болуы – шешімнің қандай түрі арқылы жүзеге асады? Секция:  6
 + ұйымдық Вес вопроса: 1
  бағдарланған Перемешивать ответы: +
  реттелген    
  жеке    
  жалпы    
     
     
82 Мотивацияның мазмұндылық теорияларының мақсаты: Секция:  9
 + жұмыскерлердің қажеттіліктерін білу Вес вопроса: 1
  мақсатқа жету Перемешивать ответы: +
  міндетті орындау    
  жоспардың дұрыс орындалуын қадағалау    
  нәтижелі еңбек ету    
     
     
83 Ғылыми басқару бағытының негізін қалаушылар кімдер болып есептеледі? Секция:  2
 + Ф.Тейлор, Г.Гант, Гилбреттер Вес вопроса: 1
  Элтон Мэйо және Мэри Паркер Фоллет Перемешивать ответы: +
  А.Файоль, Л.Урвик    
  М.Вебер, В.Врум    
  П.Томпсон, Д.Вудворд    
     
     
84 Төменгі буын қандай деңгейді сипаттайды? Секция:  8
 + техникалық Вес вопроса: 1
  басқарушылық Перемешивать ответы: +
  институционалдық    
  бақылау    
  макродеңгейді    
     
     
85 Өкілеттіліктер классикалық концепция кезінде қалай беріледі? Секция:  8
 + жоғарғы деңгейден төменгі деңгейге Вес вопроса: 1
  төменгі деңгейден жоғарғы деңгейге Перемешивать ответы: +
  техникалық деңгейден басқарушылық деңгейге    
  әкімшілік өкілеттіліктер арқылы    
  еңбекті талдау арқылы    
     
     
86 Жүйе параметрлері нені білдіреді? Секция:  1
 + қозғаушы күштерді Вес вопроса: 1
  кіші жүйені Перемешивать ответы: +
  элементті    
  жүйенің күрделілік дәрежесін    
  жүйенің динамикалық сипатын    
     
     
87 Еңбек бөлінісінің қандай түрлері бар? Секция:  8
 + тік, көлденең Вес вопроса: 1
  жалпы, жеке Перемешивать ответы: +
  ішкі, сыртқы    
  тура, жанама    
  жоғары, төмен    
     
     
88 «Менеджмент дегеніміз не істеу керектігін және оны мейлінше арзан, әрі тиімді жасай білу өнері» анықтамасын ұсынған автор кім? Секция:  1
 + Фредерик Тейлор Вес вопроса: 1
  Анри Файоль Перемешивать ответы: +
  Элтон Мэйо    
  Карл Маркс    
  Дуглас Мак Грегор    
     
     
89 Мәселелердің ауқымдылығына немесе көлеміне байланысты басқарушылық шешімдер қандай түрлерге бөлінеді? Секция:  6
+  жалпы, жеке Вес вопроса: 1
  жүйелік, экономикалық Перемешивать ответы: +
  реттелген, реттелмеген    
  сыртқы, ішкі    
  ұзақ, орта, қысқа мерзімді    
     
     
90 Басқару қызметтерінің барлық түрлеріндегі ақпараттар, мәліметтер айналымы қандай процеске тән? Секция:  5
 + коммуникация Вес вопроса: 1
  шешім қабылдау Перемешивать ответы: +
  бақылау    
  жоспарлау    
  ұйымдастыру    
     
     
91 Басқару деңгейлері ненің нәтижесінде пайда болады? Секция:  8
+  тік еңбек бөлінісі нәтижесінде Вес вопроса: 1
  ұйымдастыру нәтижесінде Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісі нәтижесінде    
  бақылау процесінде    
  жоспарлау процесі нәтижесінде    
     
     
92 Жабық жүйелердің ерекшелігі неде? Секция:  1
 + ретсіздікке ұмтылуында Вес вопроса: 1
  детерминация Перемешивать ответы: +
  жүйелік сипатта болуында    
  реттілікке ұмтылуында    
  ұйымдасқандыққа ұмтылуында    
     
     
93 Мотивацияның мазмұндылық теориялары неге негізделеді? Секция:  9
 + ішкі оянуларға Вес вопроса: 1
  марапаттауға Перемешивать ответы: +
  күтуге    
  әділеттілікке    
  Портер-Лоулер моделіне    
     
     
94 Нақты тарихи қоғамдық жағдайда қалыптасқан өндірістік қатынастардың жиынтығы нені береді? Секция: 1
 + экономикалық жүйелерді Вес вопроса: 1
  басқару процесін Перемешивать ответы: +
  басқару ғылымының эволюциясын    
  техникалық жүйелерді    
  технологиялық жүйелерді    
     
     
95 Мотивацияның мазмұндылық теорияларына қандай теориялар жатады? Секция:  9
 + Маслоудың қажеттілік теориясы, Мак Клелландтың қажеттілік теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы Вес вопроса: 1
  Герцбергтің қос факторлы теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі Перемешивать ответы: +
  Маслоудың қажеттілік теориясы, ақиқат теориясы, күту теориясы    
  Герцбергтің қос факторлы теориясы, күту теориясы, Маслоу теориясы    
  күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі    
     
     
96 Мотивация теориясында қос факторлы теорияны кім ұсынған? Секция:  9
 + Ф. Герцберг Вес вопроса: 1
  А. Маслоу Перемешивать ответы: +
  Д. Мак Клелланд    
  Портер-Лоулер    
  Р. Кантильон    
     
     
97 Қабылданған шешімдер қандай негізде тұжырымдалады? Секция:  6
 + ауызша және құжат түрінде Вес вопроса: 1
  бағдарланған негізде Перемешивать ответы: +
  теориялық негізде    
  реттелген негізде    
  ұйымдастырылған негізде    
     
     
98 Қысқа мерзімді мақсаттар нені сипаттайды? Секция:  8
 + тактика Вес вопроса: 1
  ережелер Перемешивать ответы: +
  процедуралар    
  саясат    
  стратегиялардың жиынтығы    
     
     
99 Үнемді адам концепциясы қалай аталады? Секция: 2 
 + тейлоризм концепциясы Вес вопроса: 1
  тиімді тыңдау концепциясы Перемешивать ответы: +
  ұйымдастырушылық    
  мотивацияға негізделген    
  кәсіпкерлікті дамытуға арналған    
     
     
100 Коммуникациялық процестің керек емес кезеңі? Секция:  5
+  кері байланыс Вес вопроса: 1
  идеялардың пайда болуы Перемешивать ответы: +
  кодтау және каналды таңдау    
 
 
 
 
  хабарды беру     декодтау           101 Бизнес субъектілерінің төрт түрі бар, қайсысы артық? Секция:  1
+ ақпараттық Вес вопроса: 1
кәсіпкерлік Перемешивать ответы: +
тұтынушылық    
еңбек    
  мемлекеттік    
     
     
102 Бейресми ұйымдардың сипаттамасы? Секция:  3
+ әлеуметтік бақылау, өзгеріске қарсы шығу, лидерлер Вес вопроса: 1
әлеуметтік әдіс, қатысушылық, бейресми топ Перемешивать ответы: +
  комитет, өзгеріс жасау, еңбек бөлінісі    
  қатысушылық, өзгеріске қарсылық, өзара қорғау    
  бейресми лидерлер, өзара қорғау, әлеуметтік деңгейлер    
     
     
103 Биліктің қандай формасы дәстүрлер арқылы әсер етеді? Секция:  13
+ заңды Вес вопроса: 1
қорқыту Перемешивать ответы: +
  марапаттау    
  эксперттік    
  эталондық    
     
     
104 Поль Херсидің және Бланшардың лидерлік теориясында лидерліктің төрт стилі келтірілген. Қайсысы артық? Секция:  12
 + бақылау Вес вопроса: 1
  делегирлеу Перемешивать ответы: +
  қатысу    
  сату    
  нұсқау    
     
     
105 Сараптау билік формасы қалай әсер етеді: Секция:  13
 + салихалы сенім Вес вопроса: 1
  ұйымның мақсаттары Перемешивать ответы: +
  ұйымның миссиясы    
  рухани сенім    
  моральдық сенім    
     
     
106 Ұйымдық өзгерістерді тиімді басқару процесінің моделі қанша кезеңнен тұрады? Секция:  8
 + алты Вес вопроса: 1
  төрт Перемешивать ответы: +
  үш    
  сегіз    
  тоғыз    
     
     
107 Мотивацияның процессуалдың теориялары? Секция:  9
 + күту, әділеттілік, Портер-Лоулер моделі Вес вопроса: 1
  Герцбергтің, Маслоудың, Мак Клелландтың Перемешивать ответы: +
  күту; әділеттілік, Маслоу    
  күту, Маслоу, Герцберг, Мак Клелланд    
  күту, әділеттілік, Мак Клелланд    
     
     
108 Ұйымда нақты жұмыс басталудан бұрын жүзеге асырылатын бақылаудың түрі қалай аталады? Секция:  10
 + алдын-ала Вес вопроса: 1
  ағымдағы Перемешивать ответы: +
  қорытынды    
  тікелей байқау    
  тексеру    
     
     
109 Стратегияны жүзеге асыру үшін не қажет? Секция:  7
 + тактика, саясат, ереже, процедура Вес вопроса: 1
  көлденең және тік еңбек бөлінісі Перемешивать ответы: +
  басқару деңгейлері    
  ресми және бейресми ұйым    
  коммуникациялық процесс кезеңдері    
     
     
110 Мотивацияның барлық теорияларын қанша категорияға бөлеміз? Секция:  9
 + екі Вес вопроса: 1
  алты Перемешивать ответы: +
  үш    
  бес    
  төрт    
     
     
111 Герцберг теориясы нені қамтиды? Секция:  9
 + қажеттіліктер гигиеналық факторларға және мотивацияларға бөлінеді Вес вопроса: 1
  қажеттіліктер физиологиялық факторларға және мотивацияларға бөлінеді; Перемешивать ответы: +
  қажеттіліктер физиологиялық факторларға, әлеуметтік факторларға және гигиеналық факторларға    
  қажеттіліктер әлеуметтік факторларға және мотивацияларға бөлінеді    
  қажеттіліктер әлеуметтік факторларға және гигиеналық факторларға бөлінеді    
     
     
112 Жұмыс барысы кезінде бақылаудың қай түрі жүзеге асады? Секция:  10
 + ағымдағы Вес вопроса: 1
  қорытынды Перемешивать ответы: +
  алдын-ала    
  стратегиялық    
  ұйымдық    
     
     
113 Басшылық деңгейлердің арасындағы өкілеттілік қатынастарын тағайындайтын құрал? Секция:  8
 + делегирлеу Вес вопроса: 1
  жауапкершілік Перемешивать ответы: +
  өкілеттілікті беру    
  ұйымдық өкілеттілікті қабылдау тұжырымы    
  билік    
     
     
114 Қай теорияда марапаттау мен нәтиженің арасындағы қатынас орнатылады? Секция:  9
 + күту Вес вопроса: 1
  Мак Клелланд Перемешивать ответы: +
  әділеттілік    
  Портер-Лоулер    
  Маслоу теориясында    
     
     
115 Бизнес субъектілерінің негізгісі болып не саналады? Секция:  1
 + кәсіпкерлік бизнес Вес вопроса: 1
  делдалдық Перемешивать ответы: +
  маркетинг    
  менеджмент    
  басқарушылық іскерлік    
     
     
116 Іс-әрекет жасауға итермелейтін жағдайлар мен себептерді атаңыз? Секция:  9
 + мотив (ынта) Вес вопроса: 1
  стимул Перемешивать ответы: +
  механизм    
  функция    
  өкілеттілік    
     
     
117 Менеджменттің әкімшілік мектебінің негізін қалаушы? Секция:  2
+  А.Файоль Вес вопроса: 1
  П.Друкер Перемешивать ответы: +
  И.Ансоф    
  Ф.Тейлор    
  В.Врум    
     
     
118 Адамгершілік қарым-қатынас мектебінің басты қосқан үлесі? Секция:  2
 + тәртіптілік факторларын зерттеу Вес вопроса: 1
  басқару қағидаларын жасау Перемешивать ответы: +
  құрылымның дамуы    
  менеджмент функцияларын анықтау    
  әдістерді дамыту    
     
     
119 Менеджментте функцияларды өзара үздіксіз байланыс ретінде қарастыру, бұл? Секция:  2
 + процестік көзқарас Вес вопроса: 1
  жүйелік көзқарас Перемешивать ответы: +
  жағдайлылық    
  функционалдық көзқарас    
  мақсатты басқару    
     
     
120 Коммуникациялық процестің керек емес кезеңі? Секция:  5
 + кері байланыс Вес вопроса: 1
  идеялардың пайда болуы Перемешивать ответы: +
  кодтау және каналды таңдау    
  хабарды беру    
  декодтау    
     
     
121 А.Маслоу теориясындағы әлеуметтік қажеттіліктер? Секция:  9
+  адамдардың қарым-қатынас жасауы Вес вопроса: 1
  басқару принциптерін қарастырмағаны Перемешивать ответы: +
  өндіріс процесін дұрыс ұйымдастырмауы    
  адамдар арасындағы қатынастарды дұрыс реттемеуі    
  мотивтерді үйлестірмеуі    
     
     
122 Қызмет орнына не делегирленеді? Секция:  8
 + өкілеттілік Вес вопроса: 1
  жеке тұлға Перемешивать ответы: +
  заңды тұлға    
  мемлекет    
  міндет    
     
     
123 Ұйымның ішкі ортасы қандай факторлардан тұрады? Секция:  4
+  мақсат, міндет, құрылым, технология, еңбек ресурстары Вес вопроса: 1
  ресурстар, сыртқы ортаға тәуелділік, еңбек бөлінісі, басқарудың қажеттілігі Перемешивать ответы: +
  саяси, ҒТП, әлеуметтік-мәдени, экономикалық, халықаралық    
  тұтынушылар, бәсекелестер, жабдықтаушылар, кәсіподақ, заң органдары    
  басқару процесі, басқару, процесс    
     
     
124 Мотивацияның процессуалдық теорияларына – қандай теориялар жатады? Секция:  9
+  күту теориясы, әділеттілік теориясы, Портер-Лоулер моделі Вес вопроса: 1
  күту теориясы, әділеттілік теориясы, Маслоудың иерархиялық теориясы Перемешивать ответы: +
  Маслоу теориясы, Мак Клелланд теориясы, Герцбергтің қос факторлы теориясы    
  күту теориясы, Портер-Лоулер моделі, кешенді-процессуалдық теория    
  әділеттілік теориясы мен бақылау теориясы    
     
     
125 Ұйым міндетінің қандай категориялары бар? Секция:  3
 + адамдармен, өндіріс заттарымен, ақпараттармен жұмыс жасау Вес вопроса: 1
  матрицалық, жобалық, функционалдық құрылымдармен жұмыс жасау Перемешивать ответы: +
  тактика, саясат, процедура, ережемен жұмыс жасау    
  стандарттармен, критерилермен жұмыс жасау    
  салалық, сала аралық, аймақтық категориялармен жұмыс жасау    
     
     
126 Технологияны жіктеудің Томпсон жүйесі: Секция:  4
+  көп бөлімді, делдалдық, интенсивті Вес вопроса: 1
  жеке өндіріс, жалпылама өндіріс, үзіліссіз Перемешивать ответы: +
  аз сериялы, көп сериялы, жалпылама өндіріс    
  интенсивті және экстенсивті    
  тармақталынған, тармақталынбаған    
     
     
127 Басқарудың адамгершілік қарым-қатынастар мектебінің негізін қалаған кімдер? Секция:  2
 + Элтон Мэйо, Мэри Паркер Фоллет Вес вопроса: 1
  Анри Файоль, Линдалл Урвик Перемешивать ответы: +
  Фредерик Тейлор, Генри Гант, Гилбреттер    
  Генри Гант, Элтон Мэйо    
  Линдалл Урвик, Мэри Паркер Фоллет    
     
     
128 Тік еңбек бөлінісі нәтижесінде не пайда болады? Секция:  3
 + иерархия Вес вопроса: 1
  ұйымдастыру процесі Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісі    
  бақылау    
  бөлімшелер    
     
     
129 Ашық жүйелердің ерекшелігі неде? Секция:  1
 + реттелгендікке ұмтылуында Вес вопроса: 1
  күрделігі мен элементтер санында Перемешивать ответы: +
  жүйелік сипатта болуында    
  ретсіздікке ұмтылуында    
  энтропияға ұмтылуында    
     
     
130 Менеджменттің эволюциясы қанша көзқарасты қамтиды? Секция:  2
 + төрт Вес вопроса: 1
  бес Перемешивать ответы: +
  алты    
  сегіз    
  үш    
     
     
131 Басқаратын кіші жүйе дегеніміз: Секция:  1
 + басқару субъектісі Вес вопроса: 1
  мемлекет Перемешивать ответы: +
  күрделі жүйе    
  басқару объектісі    
  басқарылатын кіші жүйе    
     
     
132 Қысқа мерзімді мақсаттар нені білдіреді? Секция:  7
 + тактика Вес вопроса: 1
  ережелер Перемешивать ответы: +
  процедуралар    
  стратегия    
  саясат    
     
     
133 Ғылыми басқару мектебіне қандай концепция тән? Секция:  2
 + үнемді адам Вес вопроса: 1
  басқару Перемешивать ответы: +
  адамгершілік қарым-қатынас    
  тиімді тыңдау    
  коммуникациялық    
     
     
134 Басқару ғылымы нені береді? Секция:  1
+  білім мен қызметтің бірлігі Вес вопроса: 1
  процесс Перемешивать ответы: +
  басқару процесі    
  басқару функцияларын    
  басқару принциптерін    
     
     
135 Белгілі бір іс-әрекетті орындауға қажетті іс-қимылдар жиынтығы: Секция:  1
 + процесс Вес вопроса: 1
  жүйе Перемешивать ответы: +
  басқару процесі    
  кәсіпкерлік қызмет    
  мотив    
     
     
136 Объектінің қазіргі, өткен кездегі жай-күйін біле отырып, болашақтағы жағдайын болжау нені білдіреді? Секция:  1
+  детерминация Вес вопроса: 1
  коммуникация Перемешивать ответы: +
  басқару процесі    
  мотивациялау    
  стратегия    
     
     
137 Коммуникацияның қандай түрі тік еңбек бөлінісі арқылы сипатталады? Секция:  5
 + бөлімшелер мен деңгей аралық коммуникация Вес вопроса: 1
  ұйымдар аралық және орта қатынастары коммуникациясы Перемешивать ответы: +
  бөлімшелер арасындағы коммуникация    
  бейресми коммуникация    
  басқарушы мен бағынушы арасындағы коммуникация    
     
     
138 Ұйымның ішкі ортасының жағдайлық факторы ретінде – шикізатты өңдеу құралы ретінде не саналады? Секция:  4
 + технология Вес вопроса: 1
  құрылым Перемешивать ответы: +
  міндет    
  мақсат    
  еңбек ресурстары    
     
     
139 Төменде көрсетілгендердің қайсысы таңдап алынған стратегияны жүзеге асыруға қатыспайды? Секция:  7
+  басқару ғылымы Вес вопроса: 1
  тактика Перемешивать ответы: +
  саясат    
  процедура    
  ереже    
     
     
140 Өзіне берілген функциялары бар, шектеулі правосы мен қол астында жұмыс жасайтын еңбек ресурстары бар басқарушы маман: Секция:  1
+  менеджер Вес вопроса: 1
  кәсіпкер Перемешивать ответы: +
  бизнесмен    
  тұтынушы    
  өндіруші    
     
     
141 Мәліметтерді жіберуші мен қабылдаушы арасындағы өзара түсінушілікті не қамтамасыз етеді? Секция:  5
+  коммуникациялық процестің мақсаты Вес вопроса: 1
  коммуникациялық процестің міндеті Перемешивать ответы: +
  коммуникациялық процестің құрылымы    
  коммуникациялық процестің стратегиясы    
  коммуникациялық процесс    
     
     
142 Кері байланыс қағидасы басқарудың қандай функциясы арқылы жүргізіледі? Секция:  10
 + бақылау Вес вопроса: 1
  жоспарлау Перемешивать ответы: +
  мотивация    
  ұйымдастыру    
  эккаунтинг    
     
     
143 Басқарудың әкімшілік мектептері басқаша қалай аталады? Секция:  2
 + классикалық Вес вопроса: 1
  жаңа классикалық Перемешивать ответы: +
  неоклассикалық    
  дәстүрлі бағыт    
  сандық әдістер бағыты    
     
     
144 Алдын ала қарастырылып, белгіленген уақыт ішінде орындалуға тиісті жұмыстың көлемі: Секция:  3
+  ұйым міндеті Вес вопроса: 1
  ұйым құрылымы Перемешивать ответы: +
  ұйым мақсаты    
  ұйым қызметі    
  ұйым элементтері    
     
     
145 Коммуникациялық процестің қандай элементі мәліметтерді жіберу құралы болып табылады? Секция:  5
+  арналар Вес вопроса: 1
  жіберуші Перемешивать ответы: +
  қабылдаушы    
  идеялардың пайда болуы    
  декодирование    
     
     
146 Арнаулы әдістер мен қызмет көрсетулерді пайдаланатын технология түрі? Секция:  4
+  интенсивті Вес вопроса: 1
  делдалдық Перемешивать ответы: +
  аз сериялы    
  көп сериялы    
  үзіліссіз    
     
     
147 Фрэнк және Лилианна Гилбреттер қызметті талдауға қолданған әдіс? Секция:  13
 + хронометр арқылы Вес вопроса: 1
  термометр арқылы Перемешивать ответы: +
  барометр арқылы    
  қаржылық    
  математикалық    
     
     
148 Объектінің нақты қол жеткен, орындалған жұмыс нәтижелеріне негізделіп ілгері даму мүмкіндігін қандай стратегиялық альтернатива жүзеге асырады? Секция:  14
 + шектеулі ұлғаю альтернативасы Вес вопроса: 1
  ұлғаю альтернативасы Перемешивать ответы: +
  қысқарту альтернативасы    
  үйлестіру альтернативасы    
  стратегиялық альтернативалар қосындысы    
     
     
149 Өткен жылғы көрсеткіштерді салыстыру арқылы объектінің ілгері даму мүмкіндігін қандай стратегиялық альтернатива жүзеге асырады? Секция:  14
 + ұлғаю альтернативасы Вес вопроса: 1
  шектеулі ұлғаю альтернативасы Перемешивать ответы: +
  қысқарту альтернативасы    
  үйлестіру альтернативасы    
  стратегиялық альтернативалар қосындысы    
     
     
150 Бақылау процесі кезіндегі «стандарт» ұғымының мәні? Секция:  10
 + нақты өлшеу мүмкіндігі бар мақсаттар Вес вопроса: 1
  жан-жақты және жүйелі болып келуі Перемешивать ответы: +
  ұйым мақсатына жетуді көздейтін процесс    
  ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беру    
  жауапкершілік қабылдау    
     
     
151 Төменде көрсетілгендердің қайсысы менеджменттің функцияларына жатпайды? Секция:  5
 + коммуникация Вес вопроса: 1
  мотивация Перемешивать ответы: +
  жоспарлау    
  ұйымдастыру    
  бақылау    
     
     
152 Басқару шешімдері мерзіміне байланысты қалай бөлінеді? Секция:  6
 + қысқа, орта және ұзақ мерзімді Вес вопроса: 1
  сыртқы және ішкі Перемешивать ответы: +
  жалпы және жеке мерзімді    
  бағдарланған бағдарланбаған    
  иерархиялық және функционалдық қағидаларға байланысты    
     
     
153 Жалпы мақсатқа жету үшін саналы түрде үйлестірілген адамдар тобы – ол: Секция:  3
 + ресми ұйым Вес вопроса: 1
  күрделі ұйым Перемешивать ответы: +
  бейресми ұйым    
  коммерциялық ұйым    
  қарапайым ұйым    
     
     
154 Еңбекті көлденең бағытта бөлудің мәні неде? Секция:  3
 + еңбекті жалпы қызметтің құрама бөліктері – компоненттерге бөлу Вес вопроса: 1
  басқа адамдардың жұмыстарын үйлестіру жөніндегі қызмет Перемешивать ответы: +
  технологиялық және экономикалық басқару    
  жалпы басшылық және оперативті басқару    
  персоналды басқару    
     
     
155 Ұйымның ішкі ортасының факторларын атаңыз? Секция:  4
 + мақсат, міндет, құрылым, технология, адам Вес вопроса: 1
  мекемелер, өкімет органдары, аймақ тұрғындары Перемешивать ответы: +
  саясат, технология, қоғам    
  жабдықтаушылар, бәсекелестер, тұтынушылар    
  кәсіподақтар, қоғамдық өмірдің нормалары, жұмыс күші рыногы    
     
     
156 Ұйымға тура әсер етуші сыртқы ортаның факторларын атаңыз: Секция:  4
+  жабдықтаушылар, тұтынушылар, бәсекелестер, кәсіподақтар, заңдар мен мемлекеттік органдары Вес вопроса: 1
  халықаралық оқиғалар, экономика жағдайы, саяси факторлары Перемешивать ответы: +
  ғылыми-техникалық прогресс, әлеуметтік-мәдени факторлары    
  ұйым мақсаттары, мәселелер, құрылым    
  технология, адамдар., аймақ тұрғындары    
     
     
157 Барлық жұмысты жасаушы компоненттерге бөлу – ол: Секция:  3
+  еңбек бөлінісі Вес вопроса: 1
  еңбекті бақылау Перемешивать ответы: +
  басқару    
  функция    
  технология    
     
     
158 Вербальді емес символдар – ол: Секция:  5
 + сөздерден басқа кез-келген таңбалар Вес вопроса: 1
  қажетті информация Перемешивать ответы: +
  сөздер    
  хабарды кодтау және кодты шу    
  басқару функциялары    
     
     
159 Ұйым мақсатына неғұрлым тиімді жетуді көздейтін басқару деңгейлері мен функционалдық бөлімшелердің логикалық қарым-қатынасы – Секция:  4
+  ұйым құрылыми Вес вопроса: 1
  басқару міндеттері Перемешивать ответы: +
  басқару жүйесі    
  ұйым міндеті    
  басқару процесі    
     
     
160 Бір басшыға бағынышты адамдар саны нені көрсетеді? Секция:  10
 + бақылау сферасы Вес вопроса: 1
  персоналды басқару Перемешивать ответы: +
  жұмысшылар саны    
  басқару деңгейлері    
  стратегия    
     
     
161 Алдын ала қарастырылған және де белгіленген мерзімде орындалуы қажет нақтылы жұмыс немесе жұмыс бөлігі: Секция:  4
 + ұйым міндеті Вес вопроса: 1
  ұйым мақсат Перемешивать ответы: +
  миссия    
  бақылау    
  тактика    
     
     
162 Ұйым міндеті қанша категорияға бөлінеді: Секция:  3
 + үш Вес вопроса: 1
  екі Перемешивать ответы: +
  төрт    
  бес    
  алты    
     
     
163 Тізбектей орындалуға тиісті бір-бірімен тығыз байланысқан міндеттер жиыны қандай технологияны сипаттайды? Секция:  4
 + көп бөлімді технология Вес вопроса: 1
  жеке өндірісті технология Перемешивать ответы: +
  интенсивті технология    
  делдалдық технология    
  параллель технология    
     
     
164 Өндірісте арнайы тәсілдер мен дағдыларды қолданатын технология: Секция:  4
 + интенсивті технология Вес вопроса: 1
  жалпы технология Перемешивать ответы: +
  жеке технология    
  үзіліссіз технология    
  параллель технология    
     
     
165 Ішкі жағдайдың психологиялық немесе физиологиялық жеткіліксіздікті сезінуі: Секция:  9
+  қажеттілік Вес вопроса: 1
  қабылдау Перемешивать ответы: +
  қабілеттілік    
  дарындылық    
  күту    
     
     
166 Ұйым ресурстарын пайдаланудағы шектелген құқық және қызметкерлердің күшін міндеттерді орындауға бағыттау – ол: Секция:  8
 + өкілеттілік Вес вопроса: 1
  делегирлеу Перемешивать ответы: +
  жауапкершілік    
  міндеттеме    
  билік    
     
     
167 Өкілеттіктер деңгейлері арасындағы қатынастарды орнатуда басшылыққа көмек беретін құрал: Секция:  8
 + делегирлеу Вес вопроса: 1
  жауапкершілік Перемешивать ответы: +
  мотивация    
  міндеттер концепциясы    
  билік    
     
     
168 Жеткен деңгейден жоспарланатын, нақты ұйым алдына қойылатын, стратегиялық альтернативаны атаңыз: Секция:  7
 + шектеулі ұлғаю Вес вопроса: 1
  ұлғаю Перемешивать ответы: +
  қысқарту    
  үйлестіру    
  тауар ассортиментін кеңейту    
     
     
169 Ұйымның өз мақсаттарына жетуді қамтамасыз ету процесі – ол: Секция:  3
 + бақылау Вес вопроса: 1
  басшылық Перемешивать ответы: +
  ұйымдастыру    
  мотивация    
  жоспарлау    
     
     
170 Хомманс моделінде іс түрлері немесе қызмет ретінде не қарастырылады? Секция:  12
 + мақсаттар Вес вопроса: 1
  құрылым Перемешивать ответы: +
  мәселелер    
  технология    
  миссия    
     
     
171 Билікті қалай түсінесіз? Секция:  13
 + басқалардың мінез-құлқына әсер ету мүмкіншілігі Вес вопроса: 1
  жеке бір адамның келесі бір адамның мінез-құлқына, қарым-қатынастарына, сезімдеріне өзгерістер енгізетін мінез-құлық әрекеті Перемешивать ответы: +
  жеке адамдар мен топтардың күш-қуаттарын ұйым мақсаттарына жету жолына бағыттау арқылы әсер ету қабілеті    
  өзінің көзқарасын тиімді жеткізу    
  менеджердің жеке басының қасиеттері арқылы әсер етуі (оны мойындау, беделі, мәртебесі және т.б.)    
     
     
172 Эксперттік (сараптау) билігі қалай әсер етеді: Секция:  13
+  салихалы сенім арқылы Вес вопроса: 1
  ұйым миссиясы арқылы Перемешивать ответы: +
  ұйым мақсаты арқылы    
  парасат сенімі арқылы    
  мораль сенімі арқылы    
     
     
173 Мақсатқа жетуді жеңілдету үшін қабылданатын шешімдер мен іс-әрекеттерге жалпы басшылық: Секция:  6
 + саясат Вес вопроса: 1
  тактика Перемешивать ответы: +
  процедура    
  ереже    
  стратегия    
     
     
174 Нақты жағдайға керекті іс-әрекетті сипаттау – бұл: Секция:  3
 + процедура Вес вопроса: 1
  саясат Перемешивать ответы: +
  тактика    
  ереже    
  стратегия    
     
     
175 Арнайы жеке жағдайда ненің қолданылғанын дәл анықтайтын не? Секция:  7
 + ереже Вес вопроса: 1
  саясат Перемешивать ответы: +
  процедура    
  тактика    
  стратегия    
     
     
176 Басшылық қабылдаған амалдар мен шешімдер жиыны қандай жоспарлау түрі болып есептелінеді? Секция:  7
 + стратегиялық Вес вопроса: 1
  тактикалық Перемешивать ответы: +
  фирма ішіндегі    
  аналитикалық    
  индикативті    
     
     
177 Адамдарды басқаша емес дәл солай әрекет жасауға мәжбүр ететін ішкі оянуларға немесе қажеттіліктерге негізделген мотивацияның теориясын атаңыз: Секция:  9
 + Ф.Герцберг теориясы Вес вопроса: 1
  күту теориясы Перемешивать ответы: +
  әділеттік теориясы    
  Портер – Лоулер моделі    
  Ф.Тейлор теориясы    
     
     
178 Биліктің қандай түрі дәстүр арқылы әсер етеді? Секция:  13
 + заңды Вес вопроса: 1
  марапаттауға негізделген Перемешивать ответы: +
  сараптау    
  эталондық    
  мәжбүр етуге негізделген    
     
     
179 Лидердің жеке басының қасиеттерінің күші немесе қабылеттеліктері негізінде құрылған билік сипаттайды: Секция:  12
 + эталондық билік Вес вопроса: 1
  марапаттауға негізделген билік Перемешивать ответы: +
  сараптау билігі    
  мәжбүр етуге негізделген билік    
  заңды билік    
     
     
180 Тікелей басқарушыдан бағынушыға берілетін өкілеттіліктер: Секция:  8
 + сызықтық Вес вопроса: 1
  штабтық Перемешивать ответы: +
  аппараттық    
  параллель    
  кеңес беруші    
     
     
181 Жұмыс жүріп жатқан кезде бақылаудың қандай түрі жүзеге асырылады? Секция:  10
 + ағымдағы Вес вопроса: 1
  алдын-ала Перемешивать ответы: +
  қорытынды    
  стандарттарды қайта қарау арқылы    
  кері байланыс жүйесі арқылы    
     
     
182 Нақты мақсатқа жету үшін үнемі өзара қарым-қатынасқа түсетін, аяқ астынан құрылған адамдар тобы: Секция:  3
 + бейресми ұйым Вес вопроса: 1
  ресми ұйым Перемешивать ответы: +
  жай (қарапайым) ұйым    
  күрделі жүйе    
  комитет    
     
     
183 Ресми топ дегеніміз не? Секция:  11
 + өндірістік процесті ұйымдастыру үшін басшылық еркімен құрылған топ Вес вопроса: 1
  өндірістік мақсатқа жету үшін бірлесіп құрылған топ Перемешивать ответы: +
  өз мақсатына және ұйым мақсатына жету үшін стихиялы құрылған топ    
  өндірістік процестерді басқару үшін құрылған топ    
  бейресми топтарды ұйымдастыру үшін біріккен топтар    
     
     
184 Дуглас Мак Грегордың – Х – теориясы нені тұжырымдайды? Секция:  12
 + авторитарлы стильді Вес вопроса: 1
  демократиялы стильді Перемешивать ответы: +
  либералды стильді    
  адамгершілік қарым-қатынас стилін    
  жеке адам аралық стильді    
     
     
185 Көп бағынышты адамдардың бір басқарушыға бағынуы нені білдіреді? Секция:  13
 + бақылау сферасы Вес вопроса: 1
  ұйым міндетін Перемешивать ответы: +
  басқару деңгейлерін    
  миссия    
  тактика    
     
     
186 Қайшылықтың негізгі түрлері қандай? Секция:  14
 + барлық жауап дұрыс Вес вопроса: 1
  ішкі жеке тұлғалық Перемешивать ответы: +
  жеке тұлғалар арасындағы    
  тұлға мен топ арасындағы    
  топ аралық    
     
     
187 Билік түсінігі? Секция:  13
 + ықпал ету мүмкіндігі Вес вопроса: 1
  делегирлеу Перемешивать ответы: +
  жауапкершілікке ие болу    
  әсер ету    
  басқаруды реттеу    
     
     
188 Қайшылық жағдайларын басқарудың тиімді әдістері қандай? Секция:  14
 + жеке адамдар стилі, құрылымдық Вес вопроса: 1
  құрылымдық, әлеуметтік Перемешивать ответы: +
  құрылымдық, экономикалық, әлеуметтік, жеке адамдар стилі    
  саналы, стихиялы әдістер    
  иерархиялық, функционалдық әдістер    
     
     
189 Модель дегеніміз - ... Секция:  6
 + жүйелерді, объектіні, идеяларды берілген қалыптан өзгертіп бейнелеу Вес вопроса: 1
  объектіні болжау Перемешивать ответы: +
  жүйені бейнелеу    
  ұйым құрылымын дамытып, оның сипаттамаларына анықтама беру    
  ұйымдағы өзгерістерді алдын ала болжап отыратын процесс    
     
     
190 Өндіріс процестерін ұйымдастыру мәселелерін шешетін басқару шешімі қандай? Секция:  6
 + технологиялық Вес вопроса: 1
  экономикалық Перемешивать ответы: +
  басқарушылық    
  реттелген    
  ішкі    
     
     
191 Дәстүрлер арқылы әсер ету немесе ықпал ету қандай билік формасында жүргізіледі? Секция:  13
+  заңды билік формасында Вес вопроса: 1
  сараптау билік формасында Перемешивать ответы: +
  марапаттау билік формасында    
  мәжбүр етуге негізделген билік формасында    
  эталонды билік формасында    
     
     
192 Басқарылатын кіші жүйе дегеніміз: Секция:  1
 + басқару объектісі Вес вопроса: 1
  басқару субъектісі Перемешивать ответы: +
  басқару органы    
  жоғарғы буын басшылары    
  детерминация    
     
     
193 Адамдардың бейресми ұйымдарға кіріуінің себептері қандай? Секция:  3
 + барлық жауап дұрыс Вес вопроса: 1
  тиістілік сезімі Перемешивать ответы: +
  өзара көмек    
  өзара қорғау    
  тығыз қарым-қатынас және қызығушылық    
     
     
194 Оң, дұрыс ықпалды күшейту арқылы әсер ету немесе ықпал ету қандай билік формасында жүргізіледі? Секция:  9
 + марапаттауға негізделген билік формасында Вес вопроса: 1
  заңды билік формасында Перемешивать ответы: +
  эталонды билік формасында    
  сараптау билігі формасында    
  мәжбүр етуге негізделген билік формасында    
     
     
195 Кәсіпкерлік бизнестің негізгі компоненттері қандай? Секция:  1
 + өнім өндіру, сауда, коммерциалық делдалдық Вес вопроса: 1
  жеке және заңды тұлғалар Перемешивать ответы: +
  аз және көп сериялы, үзіліссіз    
  көп бөлімді, делдалдық, интенсивті    
  менеджмент теориясы мен практикасы    
     
     
196 Жоспар жасаудың алғашқы қадамы болып не саналады? Секция:  7
 + мәліметтер жинау Вес вопроса: 1
  технология Перемешивать ответы: +
  ресурстар бөлу    
  құрылымды талдау    
  ұйым міндеттерін бекіту    
     
     
197 Тәуелділік деңгейі нені көрсетеді? Секция:  13
 + билік балансын Вес вопроса: 1
  бәсеке қабілеттілікті Перемешивать ответы: +
  сұраныс пен ұсынысты    
  өкілеттіліктер көлемін    
  жауапкершілік көлемін    
     
     
198 Қайшылықтардың пайда болу себептері неде? Секция:  14
 + шектеулі қорлар, мақсаттар айырмашылығы, түсініктер мен құндылықтар айырмашылығы, білім деңгейі, нашар коммуникация, мінез-құлық өзгешелігі Вес вопроса: 1
  құндылық өзгерістері, білім деңгейі, функциялар әрекеті, мақсаттардың біркелкілігі Перемешивать ответы: +
  екі адамның түсінбеуінен, сөз мағынасынан, дұрыс естімеуден, тыңдай білмеуден, делегирлеуден    
  сөз мағынасының бұрмалануынан, дұрыс естімеуден, ұйымдардағы функцияларға байланысты, тәжірибеге    
  марапаттау мен жазалау шараларының формаларына байланысты    
     
     
199 Бағыныштылардың жауапкершіліктен бас тартуының себептерін атап көрсеткен кім? Секция:  13
 + Ньюмен Вес вопроса: 1
  Врум Перемешивать ответы: +
  Фидлер    
  Тейлор    
  Герцберг    
     
     
200 Өкілеттілік пен биліктің арасындағы айырмашылық неде? Секция:  13
 + өкілеттілік – ресурстарды пайдалануға мүмкіндік беретін шектеулі право, билік – ықпал ету мүмкіндігі; Вес вопроса: 1
  айырмашылық жоқ Перемешивать ответы: +
  өкілеттілік – тапсырма алу, билік – ықпал ету;    
 
 
 
 
  өкілеттілік – міндетті орындау, билік – басқару әрекеттері;     өкілеттілік – ұйым мақсатын делегирлеу, билік – стратегия жасау.           201 Комитеттердің түрлері: Секция:  3
+ арнаулы, тұрақты Вес вопроса: 1
жүйеге келтірілген, жүйеге келтірілмеген Перемешивать ответы: +
реттелген, арнайы    
жоспарланған, өзгермелі    
  негізгі, қосымша    
     
     
202 Авторитарлы басқарушылық қандай дәрежедегі билік арқылы сипатталынады және ол сипат қандай? Секция:  11
+ жеке жоғарғы дәрежелі: басқарушы топтың стратегиясын анықтайды, топтарға шешім қабылдауда ешқандай өкілеттілік берілмейді Вес вопроса: 1
жеке орта дәрежелі: стратегия анықталынады, өкілеттілік ішінара таратылады Перемешивать ответы: +
  жеке төменгі дәрежелі: стратегияны бағынышты анықтайды, өкілеттілік толықтай таратылады    
  жеке дәрежелі: стратегия анықталынады, өкілеттілік болмайды    
  жалпы дәрежелі: нағыз қолданбалы саясат жүргізіледі    
     
     
203 Ресми топтың түрлері: Секция:  3
+ басшы топтары, өндірістік, комитет Вес вопроса: 1
әкімшілік, қызмет көрсетуші, штабтық Перемешивать ответы: +
  негізгі, қосымша    
  алдын ала, ағымдағы, қорытынды    
  арнаулы, маусымдық, өзгермелі    
     
     
204 Модельдердің қандай түрлері бар? Секция:  8
 + физикалық, аналогтық, математикалық Вес вопроса: 1
  ішкі, сыртқы Перемешивать ответы: +
  бағдарланған, бағдарланбаған    
  ашық, жабық    
  инновациялық, технологиялық    
     
     
205 Өзгерістерге қарсы шығудың себептері: Секция:  14
 + бір нәрсені жоғалту сезімі, белгісіздік, өзгеріс еш жаңалық әкелмейді деп сену Вес вопроса: 1
  ресурстардың аздығы, мәліметтер тапшылығы Перемешивать ответы: +
  білім деңгейі, нашар коммуникация, міндеттердің өзара тәуелділігі    
  экономиканың тұрақсыздығы, инфляцияның өсуі    
  семантикалық кедергілер, кері байланыстың нашарлығы    
     
     
206 Салихалы сенім арқылы ықпал ету немесе әсер ету қай билік формасында жүргізіледі? Секция:  13
 + сараптау билігі формасында Вес вопроса: 1
  заңды билік формасында Перемешивать ответы: +
  эталонды билік формасында    
  марапаттауға негізделген билік формасында    
  дәстүрлі билік формасында    
     
     
207 Кит Дэвис қандай теорияның авторы? Секция:  5
 + тиімді тыңдау Вес вопроса: 1
  басқару Перемешивать ответы: +
  делегирлеу    
  жауапкершілік қабылдау    
  тиімді тасымалдау    
     
     
208 Дж. Хомманс нені зерттеген? Секция:  11
 + бейресми ұйымдардың дамуын Вес вопроса: 1
  биліктің формаларын Перемешивать ответы: +
  лидерлікті    
  ұйымдық өзгерістерді    
  мотивацияның процессуалдық теорияларын    
     
     
209 Штабтық немесе әкімшілік өкілеттіліктердің төрт түрі бар. Төмендегілердің қайсысы оған жатпайды? Секция:  8
+  тура өкілеттіліктер Вес вопроса: 1
  ұсынылатын өкілеттіліктер Перемешивать ответы: +
  міндетті келісім өкілеттіліктері    
  параллель өкілеттіліктер    
  функционалды өкілеттіліктер    
     
     
210 Қорқыту немесе үрейлендіру арқылы ықпал ету қандай билік формасы арқылы жүргізіледі? Секция:  13
 + мәжбүр етуге негізделген билік формасында Вес вопроса: 1
  дәстүрлі билік формасында Перемешивать ответы: +
  эталондық билік формасында    
  сараптау билік формасында    
  марапаттауға негізделген билік формасында    
     
     
211 Адамдардың әлеуметтік ара қатынастарынан қандай топтар пайда болады? Секция:  8
 + бейресми Вес вопроса: 1
  өндірістік Перемешивать ответы: +
  мақсатты    
  ресми    
  жұмысшы    
     
     
212 Кәсіпкерлік ұғымын алғаш кім енгізген? Секция:  1
+  Кантильон Вес вопроса: 1
  Тейлор Перемешивать ответы: +
  Минцберг    
  Фидлер    
  Файоль    
     
     
213 Релевантты ақпарат дегеніміз не? Секция:  5
+  жүйеге, объектіге, идеяға байланысты дәл, дұрыс мәліметтер мен деректердің жиынтығы Вес вопроса: 1
  вербальды символдардың біртұтас жиынтығы Перемешивать ответы: +
  тактика мен стратегияның қосындысы    
  екі немесе одан да көп адамдардың мәліметтермен алмасуы    
  басшылардың бағыныштыларға деген үйреншікті манерасы    
     
     
214 Ұйым қызметінің тиімділігін арттыру қайшылықтың қандай салдарына тән? Секция:  14
 + функционалдық Вес вопроса: 1
  дисфункционалдық Перемешивать ответы: +
  ресми салдарына    
  экономикалық    
  жеке адамдар стилі арқылы    
     
     
215 Бейресми топтардың басты сипаттамалары: Секция:  3
 + әлеуметтік бақылау, өзгерістерге қарсы тұру, бейресми лидер Вес вопроса: 1
  қарым-қатынас, өзара көмек, өзара қорғау Перемешивать ответы: +
  тиістілік сезімі, қызығушылық, ресми лидер    
  ресурстардың болуы, еңбек бөлінісі    
  ортаға бейімделуі    
     
     
216 Лидерліктің жағдайлық моделдерінің – мақсатты жол немесе жол-нысана, деп аталатын тәсілін кім жасаған? Секция:  12
 + Митчел және Хаус Вес вопроса: 1
  Херси мен Бланшар Перемешивать ответы: +
  Лэрри Грэйнер    
  Френч және Рейвен    
  Врум және Ньюмен    
     
     
217 Басқарушылық тор қандай теорияға негізделеді? Секция:  12
+  лидерлік Вес вопроса: 1
  коммуникация Перемешивать ответы: +
  стратегиялық жоспарлау    
  мотивация    
  бақылау    
     
     
218 Лэрри Грейнер түрлі деңгейлердегі ұйымдар арасындағы билікті бөлудің әдістерін көрсеткен. Олар қандай? Секция:  12
 + өкілеттіліктерді бөлу, бір жақты әрекеттер, өкілеттіліктерді делегирлеу Вес вопроса: 1
  жауапкершілікті беру, өкілеттілікті беру Перемешивать ответы: +
  әрекеттер жасау, жауапкершілік алу, билікке ие болу    
  қатысушылық, жетістікке жету, билікке ұмтылу    
  стратегия жасау, жауапкершілік алу, міндетті орындау    
     
     
219 Шешілетін мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қандай болып бөлінеді? Секция:  6
 + жалпы, жеке Вес вопроса: 1
  реттелген, реттелмеген Перемешивать ответы: +
  ресми, бейресми    
  арнаулы, тұрақты    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
     
     
220 Рэнсис Лайкерт лидерлік стильдің төрт базалық жүйесін ұсынған. Төменде көрсетілгендердің қайсысы оған жатпайды? Секция:  12
 + қызмет көрсетуші Вес вопроса: 1
  қанаушы-авторитарлы Перемешивать ответы: +
  игілікті авторитарлы    
  консультативті    
  нағыз қолданбалы    
     
     
221 Харизма арқылы әсер ету немесе ықпал ету қандай билік формасында жүргізіледі? Секция:  13
+  эталондық билік формасында Вес вопроса: 1
  дәстүрлі билік формасында Перемешивать ответы: +
  марапаттауға негізделген билік формасында    
  сараптау билігі формасында    
  заңды билік формасында    
     
     
222 Тиімді бақылаудың басты принципі болып не табылады? Секция:  10
 + жүйелік және жан-жақты болуы Вес вопроса: 1
  қажетті ресурстардың болуы Перемешивать ответы: +
  жоспарға сәйкес жүргізілуі    
  мамандану дәрежесіне сәйкестігі    
  делегирлеу    
     
     
223 Френч пен Рейвен менеджмент саласында нені зерттеген? Секция:  13
 + басқаруда қолданылатын биліктің формаларын Вес вопроса: 1
  басқару қызметтерін жіктеу Перемешивать ответы: +
  қайшылықтардың пайда болу себептерін    
  басқарушы ролін жіктеу    
  лидерліктегі басқару стильдерінің жіктелуін    
     
     
224 Әкімшілік аппараттың түрлері қандай? Секция:  8
 + кеңестік, қызмет көрсетуші, жеке Вес вопроса: 1
  штабтық, сызықтық, қызмет көрсетуші Перемешивать ответы: +
  жеке, линиялық, функционалды    
  штабтық, жеке    
  арнайы, тұрақты, келісімді    
     
     
225 Топтардың тиімді жұмыс жасауына әсерін тигізетін фактолар: Секция:  11
 + барлық жауап дұрыс Вес вопроса: 1
  көлемі, құрамы, топ ережелері Перемешивать ответы: +
  топ пікірлестігі, бірлігі    
  топ мәртебесі, қайшылығы    
  топ мүшелерінің ролі    
     
     
226 Қайшылықты шешудің әдістері қандай? Секция:  14
 + жеке адамдар стилі, құрылымдық Вес вопроса: 1
  құрылымдық, әлеуметтік Перемешивать ответы: +
  иерархиялық, функционалдық    
  объективтік, субъективтік    
  тік және кері    
     
     
227 Дуглас Мак Грегордың – У – теориясы нені тұжырымдайды? Секция:  11
 + демократикалық стильді Вес вопроса: 1
  либералды стильді Перемешивать ответы: +
  авторитарлы стильді    
  қайшылықтарды    
  тиімді шешім қабылдауды    
     
     
228 Билік балансы нені көрсетеді? Секция:  13
 + тәуелділік деңгейін Вес вопроса: 1
  басшының бағыныштыға деген өкілеттілігін Перемешивать ответы: +
  бағыныштының бағыныштыға тәуелді екенін    
  басшының бағыныштыға тәуелді екенін    
  өкілеттілік пен жауапкершіліктің тең екендігін    
     
     
229 Физикалық модельдің ерекшелігі не? Секция:  8
 + модельді біртұтас объект ретінде қарастыруы Вес вопроса: 1
  ұйымдасқандыққа ұмтылуы Перемешивать ответы: +
  энтропияға ұшырауы    
  модельді символдардың көмегімен суреттеу    
  қол еңбегін пайдалану    
     
     
230 Басқару шешімдерінің компетенттілігі: Секция:  8
 + басқару субъектілерінің арнайы білімінің болуы Вес вопроса: 1
  шешімдердің дер кезінде қабылдануы Перемешивать ответы: +
  шешімдердің сабақтастылығы    
  биліктілігі мен өкілеттілігі    
  тиімділігі мен үнемділігі    
     
     
231 Херси мен Бланшар қай теорияның авторлары? Секция:  8
 + «Өмірлік цикл» Вес вопроса: 1
  «Х,Ү» Перемешивать ответы: +
  «Басқару торы»    
  «Қамшы және пряник»    
  «Ми шабуылы»    
     
     
232 Дұрыс жұмыс жасайтын топ мүшелерінің ролі екі бағытта жүреді. Оларды атап көрсетіңіз? Секция:  11
 + мақсаттық, қолдау-қуаттау рольдері Вес вопроса: 1
  жеке адам аралық, информациялық рольдер Перемешивать ответы: +
  лидерлік, кәсіпкерлік рольдер    
  жеке, жалпы рольдер    
  функционалдық, иерархиялық рольдер    
     
     
233 Менеджерлерге немесе басшыларға қатысты күйзелістің қандай түрлерін білесің? Секция:  14
 + физиологиялық, психологиялық Вес вопроса: 1
  ішкі, сыртқы Перемешивать ответы: +
  жалпы, жеке    
  функционалдық, дисфункционалдық    
  физикалық, математикалық, аналогтық    
     
     
234 Қайшылықтың салдарын атап шығыңыз? Секция:  14
+  функционалық, дисфункционалдық Вес вопроса: 1
  ұйымдық, топтық Перемешивать ответы: +
  топтық, жеке    
  конфуздық    
  саналы, стихиялы    
     
     
235 Блэйк пен Мутонның басқарушылық торында 5,5 нені білдіреді? Секция:  11
+  ұйымдық басқару Вес вопроса: 1
  билік-бағыну Перемешивать ответы: +
  ұйымдастырушылық басқару    
  біріккен басқару    
  бағдарланған басқару    
     
     
236 Қандай аппаратта өкілеттіліктер болмайды? Секция:  13
+  жеке Вес вопроса: 1
  бақылау Перемешивать ответы: +
  қызмет көрсетуші    
  кеңес беруші    
  марапаттаушы    
     
     
237 Ұйым қызметінің тиімділігінің төмендеуі қайшылықтың қандай салдарына тән? Секция:  15
 + дисфункционалдық Вес вопроса: 1
  функционалдық Перемешивать ответы: +
  ресми салдарына    
  экономикалық    
  жеке адамдар стиліне    
     
     
238 Өзгерістердің ұйымда дамуын кең көлемде зерттеген кім? Секция:  13
 + Л.Грейнер Вес вопроса: 1
  А.Маслоу Перемешивать ответы: +
  Фидлер    
  Хомманс    
  Блэйк және Мутон    
     
     
239 Эмпатия- бұл? Секция:  13
 + Басқа адамдардың сезімін сезіне білу Вес вопроса: 1
  Адамдардың қайғысына ортақтасу Перемешивать ответы: +
  Басқа адамдарға жағымды әсер білдіру    
  Адамдардың көңіл-күйінің бұзылуы    
  Қарсылық сезімі    
     
     
240 Төменде көрсетілгендердің қайсысы бизнес субъектісіне жатпайды? Секция:  1
 + айырбас бизнесі Вес вопроса: 1
  еңбек бизнесі Перемешивать ответы: +
  кәсіпкерлік бизнес    
  тұтыну бизнесі    
  мемлекеттік бизнес    
     
     
241 Формулалық, графиктік символдар көмегі арқылы объектіні бейнелеу модельдің қандай түріне тән? Секция:  1
 + математикалық Вес вопроса: 1
  физикалық Перемешивать ответы: +
  аналогтық    
  статистикалық    
  төлем матрицасы    
     
     
242 Әртүрлі адамдар, топтар арасындағы сырт естулер негізіндегі алмасатын мәліметтер арқылы коммуникацияның қандай түрі сипатталады? Секция:  5
+ бейресми Вес вопроса: 1
  ұйымдар аралық және орта қатынастары Перемешивать ответы: +
  бөлімшелер арасындағы    
  басқарушы мен бағынушы арасындағы    
  басқарушы мен жұмысшы топтар арасындағы    
     
     
243 Объектінің әлеуметтік-экономикалық дамуын сипаттайтын жоспарлау түрі: Секция:  7
 + индикативтік Вес вопроса: 1
  қысқа мерзімді жоспарлау Перемешивать ответы: +
  ұзақ мерзімді жоспарлау    
  басқарушының қабылдаған шешімдерінің жиынтығы    
  бірнеше стратегиялық жоспарлауды    
     
     
244 Төменде көрсетілген басқару ғылымының пәнінде қарастырылатын қатынастарға не жатпайды? Секция:  1
 + ұйымаралық қатынастар Вес вопроса: 1
  салалық қатынастар Перемешивать ответы: +
  сала аралық қатынастар    
  териториялық қатынастар    
  територия аралық қатынастар    
     
     
245 Командалар тізбегі ненің нәтижесінде пайда болады? Секция:  8
+  сызықтық өкілеттіліктерді делегирлеу Вес вопроса: 1
  штабтық өкілеттіліктерді делегирлеу Перемешивать ответы: +
  әкімшілік өкілеттіліктерді делегирлеу    
  жауапкершілікті бөлу    
  марапаттау негізінде    
     
     
246 Г. Минцбергтің басқарушы рольдерін қанша категорияға бөлінеді? Секция:  8
 + 3 Вес вопроса: 1
  10 Перемешивать ответы: +
  9    
  6    
  4    
     
     
247 Л. Грейнер билікті бөлудің қандай әдістерін (тәсілдерін) көрсеткен? Секция:  13
 + билікті бөлу, бір жақты әрекеттер, билікті делегирлеу Вес вопроса: 1
  билікті реттеу, дәстүрлер, билікті бақылау Перемешивать ответы: +
  ішкі және сыртқы марапаттау әдістері арқылы    
  бағдарланған және бағдарланбаған    
  стратегиялық, тактикалық, индикативтік    
     
     
248 Ұйымда кездесетін стратегиялық баламалар түрлері: Секция:  7
 + өсу,шектеулі өсу,қысқарту,үйлестіру Вес вопроса: 1
  қысқарту, артықтан құтылу,жою Перемешивать ответы: +
  жою,өсу,шектеулі өсу    
  үйлестіру,артықтан құтылу,қысқарту    
  шектеулі өсу,бөлу,қысқарту    
     
     
249 Ұсыну өкілеттіліктері – қандай өкілеттіліктерге жатады? Секция:  13
+  штабтық Вес вопроса: 1
  сызықтық Перемешивать ответы: +
  реттеушілік    
  бақылау процесіне қажетті    
  статистикалық    
     
     
250 Еңбек шығындары мен марапаттаудың қатынасын сипаттайтын теория? Секция:  9
+  Әділеттілік теориясы Вес вопроса: 1
  Күту теориясы Перемешивать ответы: +
  Маслоу теориясы    
  Портер Лоулер моделі    
  Мак Клеланд теориясы    
     
     
251 Мотивациялаудың дұрыс анықтамасын көрсетіңіз? Секция:  9
 + Адамдардың бойындағы мотивтерді қозғау арқылы оларға әсер ету процесі Вес вопроса: 1
  Адамдардың мінез-құлқын өзгерту мақсатымен оларға әсер ету процесі Перемешивать ответы: +
  Топтардың немесе жеке адамдардың ішкі қажеттіліктерін ояту процесі    
  Бағынушылардың ұйым мақсатына жетуі үшін оларға ықпал ету процесі    
  Ұйым рестустарын пайдалана отырып ықпал ету процесі    
     
     
252 Өкілеттіліктерді берудің классикалық концепциясы қалай жүргізіледі? Секция:  8
 + жоғарғы деңгейден төменгі деңгейге Вес вопроса: 1
  бақылау деңгейінен төменгі деңгейге Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісі арқылы    
  тармақталған негізде    
  функционалдық сипаты бойынша    
     
     
253 Білім мен қызметтің бірлігі нені береді? Секция:  1
 + басқару ғылымы Вес вопроса: 1
  процесс Перемешивать ответы: +
  басқару процесі    
  басқару функцияларын    
  басқару қағидаларын    
     
     
254 Ұйымда кездесетін бақылаудың негізгі түрлері? Секция:  10
 + алдын ала, ағымдағы, қорытынды Вес вопроса: 1
  негізгі, қосымша Перемешивать ответы: +
  алғашқы, ағымдағы, қорытынды    
  қорытынды, негізгі    
  алдын ала, қосымша, қорытынды    
     
     
255 Бөлімшелер қандай еңбек бөлінісі нәтижесінде пайда болады? Секция:  3
 + көлденең Вес вопроса: 1
  тік Перемешивать ответы: +
  динамикалық    
  ұйымдық    
  деңгейлік    
     
     
256 Адам өміріне қажетті қажеттіліктер? Секция:  9
 + физиологиялық Вес вопроса: 1
  психологиялық Перемешивать ответы: +
  әлеуметтік    
  қауіпсіздік    
  өзін - өзі сйылау    
     
     
257 Мотивация процесінің негізгі кезеңдері? Секция:  9
 + алты Вес вопроса: 1
  бес Перемешивать ответы: +
  төрт    
  үш    
  тоғыз    
     
     
258 билікке ұмтылу, жетістікке жету, қатысушылық қажеттіліктері қандай теорияда қарастырылады? Секция:  13
 + Д.М. Клелланд теориясында Вес вопроса: 1
  Герцберг теориясында Перемешивать ответы: +
  А.Маслоудың теориясында    
  Мак Клеланд теориясында    
  М.Вебер теориясында    
     
     
259 Скалярлық процес өкілеттіліктердің қай түрінде қалыптасады? Секция:  8
+  сызықтық өкілеттіліктер Вес вопроса: 1
  штабтық өкілеттіліктерді Перемешивать ответы: +
  функционалдық    
  кері    
  ұйымдастырушылық    
     
     
260 М.Вебер және Г.Форд басқарудың қандай мектептің өкілдері? Секция:  2
 + әкімшілік мектептері Вес вопроса: 1
  ғылыми басқару мектептері Перемешивать ответы: +
  басқару ғылымы мектептері    
  психология және адамгершілік қарым-қатынастар мектептері    
  сандық мектептер    
     
     
261 Ұйымдық шешімдер мәселелердің ауқымдылығына, көлеміне байланысты шешімдер қалай жіктелінеді? Секция:  6
 + жалпы, жеке Вес вопроса: 1
  реттелген, реттелмеген Перемешивать ответы: +
  ресми, бейресми    
  арнаулы, тұрақты    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
     
     
262 Басқару объектісі мен субъектісі арасындағы қарым-қатынаспен не сипатталады? Секция:  1
 + басқару пәні Вес вопроса: 1
  басқарудың даму эволюциясы Перемешивать ответы: +
  мақсаттылық    
  жүйелердің болуы    
  басқару механизмінің элементтері    
     
     
263 Ұйымда адамдар, материалдық және қаржы ресурстарын қамтитын бақылау түрі: Секция:  10
 + алдын ала бақылау Вес вопроса: 1
  ағымдағы Перемешивать ответы: +
  қорытынды    
  салалық    
  нәтижелік    
     
     
264 Әркімнің өз мақсатына және ұйым мақсатына жетуі үшін, өзін және өзгелерді қызметке тарту процесі– бұл... Секция:  9
 + мотивация Вес вопроса: 1
  мотивациялау Перемешивать ответы: +
  мотив    
  ықпал ету    
  билік    
     
     
265 Шешімдердің түрлері: Секция:  6
 + ұйымдық және жеке Вес вопроса: 1
  жүйеленген, жоспарланған Перемешивать ответы: +
  жоспарланған, жоспарланбаған    
  саналы, стихиялы    
  бағдарланған, бағдарланбаған    
     
     
266 Кәсіпорынның жетістіктері төмен болған жағдайда қолданылатын стратегиялық альтернатива: Секция:  7
 + қысқарту стратегиялық альтернативасы Вес вопроса: 1
  шектеулі ұлғаю альтернативасы Перемешивать ответы: +
  ұлғаю альтернативасы    
  үйлестіру альтернативасы    
  стратегиялық альтернативалар қосындысы    
     
     
267 Мимика, жест арқылы берілетін мәліметтерге не жатады? Секция:  5
 + вербальды емес символдар Вес вопроса: 1
  жазбаша түрде берілетін мәліметтер Перемешивать ответы: +
  вербалды символдар    
  кодтау арқылы берілетін мәліметтер    
  тиянақты мәліметтер    
     
     
268 Портер-Лоулер моделінде неше айнымалы қарастырылған? Секция:  9
 + 4 Вес вопроса: 1
  5 Перемешивать ответы: +
  3    
  2    
  1    
     
     
269 Жүйенің бөлінбейтін бөлігі? Секция:  1
 + жүйе элементі Вес вопроса: 1
  кіші жүйе Перемешивать ответы: +
  жүйе параметрлері    
  басқару деңгейлері    
  экономикалық жүйелер    
     
     
270 А. Маслоу өз теориясында қажеттіліктерді қалай бөлген? Секция:  9
 + алғашқы, қосымша Вес вопроса: 1
  негізгі, толықтырушы Перемешивать ответы: +
  ішкі, сыртқы    
  жеке, жалпы    
  мазмұндылық, процессуалдық    
     
     
271 Басқару процесі қандай функциямен аяқталады? Секция:  10
 + бақылау Вес вопроса: 1
  жоспарлау Перемешивать ответы: +
  ұйымдастыру    
  мотивация    
  кадрларды ірікте және орналастыру    
     
     
272 Мотивацияның қай теориялары ішкі оянуларға негізделген? Секция:  9
 + мазмұндылық теориялар Вес вопроса: 1
  процессуалдық теориялар Перемешивать ответы: +
  функционалдық теориялар    
  ұйымдық теориялар    
  әлеуметтік теориялар    
     
     
273 Портер-Лоулер моделіндегі негізгі төрт айнымалы қарастырылады. Төмендегілердің қайсысы артық? Секция:  9
 + сыйлау Вес вопроса: 1
  жұмсалған күш-жігер Перемешивать ответы: +
  марапаттау    
  қабылдау    
  алынған нәтижелер    
     
     
274 Бейресми коммуникациялардың сипаттамасы: Секция:  5
 + сырт естулерді тарату арнасы Вес вопроса: 1
  бағыныштылардан берілетін коммуникация Перемешивать ответы: +
  көлденең коммуникациялар    
  басшы мен жұмысшы топ арасындағы коммуникация    
  «басшы-бағынышты» коммуникациялар    
     
     
275 Адамдарға шектеулі ресурстар жетіспеушілігінен пайда болатын қайшылықтың түрі: Секция:  14
 + жеке адамдар арасындағы қайшылық Вес вопроса: 1
  ішкі жеке қайшылық Перемешивать ответы: +
  жеке адам мен топ арасындағы қайшылық    
  топ аралық қайшылық    
  ұйым аралық қайшылық    
     
     
276 Басқа жақтың көзқарасын қабылдау қайшылықты шешудің қай түріне жетеді? Секция:  6
 + келісімге келу (компромис) Вес вопроса: 1
  мәселені шешу Перемешивать ответы: +
  мәжбүр ету    
  марапаттау    
  бас тарту    
     
     
277 Сызықтың өкілеттік – бұл: Секция:  8
 + басшыдан бағыныштыға және әрі қарай басқа бағыныштыларға берілетін өкілеттіктер Вес вопроса: 1
  төменгі деңгейдеде бағыныштыдан басшысына және әрі қарай жоғарыда тұрған басшылыққа берілетін өкілеттіктер Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісін жүзеге асыратын бөлімшелерге берілетін өкілеттіктер    
  тік еңбек бөлінісін жүзеге асыратын бөлімшелерге берілетін өкілеттіктер    
  басшылардың арасында делегирленетін өкілеттіктер    
     
     
278 Ұйымдардың тиімді жұмыс жасауына әсер ететін негізгі ішкі айнымалылар: Секция:  3
 + мақсат, құрылым, міндет, технология, адамдар Вес вопроса: 1
  тактика, саясат, процедура, ереже Перемешивать ответы: +
  арнаулы және тұрақты комитет жұмыстары    
  ресурстар, тұтынушылар, жабдықтаушылар    
  көлденең және тік еңбек бөлінісі    
     
     
279 Басқару процесінде қандай процестерді байланыстырушы деп атайды? Секция:  5
 + шешім қабылдау және коммуникация Вес вопроса: 1
  ұйымдастыру және жоспарлау Перемешивать ответы: +
  бақылау және мотивация    
  коммуникация және ұйымдастыру    
  информация мен мотивация    
     
     
280 Басқарудың мәні неде? Секция:  1
 + басқа адамдардың жұмысын үйлестіру негізінде көздеген мақсатқа жету Вес вопроса: 1
  ұйымның даму стратегиясын жасау бойынша іскерлік Перемешивать ответы: +
  ұйымның перспективалық бағыттарын жасау бойынша іскерлік    
  жетілген технологияларды жасап, енгізу бойынша іскерлік    
  кадрларды іріктеп, орналастыру бойынша іскерлік    
     
     
281 Қандай ұйымдарда өзгерістерге қарсылық байқалады? Секция:  3
+  бейресми ұйымдарда Вес вопроса: 1
  ресми ұйымдарда Перемешивать ответы: +
  арнайы комитеттерде    
  мақсатты жұмыс топтарында    
  функционалдық ұйымдарда    
     
     
282 Қандай әдісті қолданғанда іс-әрекеттің ең тиімді бағыты анықталады? Секция:  1
+  тармақталған негіздегі әдіс Вес вопроса: 1
  болжам жасау әдісі Перемешивать ответы: +
  матрицаны төлеу әдісі    
  эксперттік бағалау    
  бейресми әдістер    
     
     
283 Фирманың басты ғылыми-техникалық және өндірістік іскерлігін анықтау мақсаты болып табылатын басқару: Секция:  3
 + инновациялық менеджмент Вес вопроса: 1
  стратегиялық менеджмент Перемешивать ответы: +
  өндірістік менеджмент    
  кадрлық менеджмент    
  қаржылық менеджмент    
     
     
284 Өкілеттілік жеке тұлғаға делегирленбейді, ал осы жеке тұлға иеленіп отырған: Секция:  8
 + қызмет орнына Вес вопроса: 1
  атаққа Перемешивать ответы: +
  миссияға    
  ресурстарға    
  позицияға    
     
     
285 Ұйымның сипаттамаларына төмендегілердің қайсысы жатпайды? Секция:  4
 + мақсаттар Вес вопроса: 1
  ресурстардың болуы Перемешивать ответы: +
  еңбек бөлінісі    
  сыртқы ортаға тәуелдігі    
  басқару қажеттілігі    
     
     
286 Басқару деңгейлерінің логикалық түрдегі өзара қарым-қатынасы және ұйымдардың функционалдық бөлімшелерінің өзара қатынасы нені сипаттайды? Секция:  4
 + құрылым Вес вопроса: 1
  тапсырма Перемешивать ответы: +
  біліктілік    
  технология    
  миссия    
     
     
287 Объектінің қасиеттерін суреттеуге арналған символдарды пайдалану моделі: Секция:  4
 + математикалық модель Вес вопроса: 1
  физикалық модель Перемешивать ответы: +
  аналогтық модель    
  кезектер теориясының моделі    
  бөлшектерді басқару моделі    
     
     
288 Бағыныштыға өз көзқарасыңды тиімді жеткізу арқылы әсер ету тәсілі: Секция:  13
 + ықпал ету Вес вопроса: 1
  өтініш Перемешивать ответы: +
  әсер ету    
  ұқсағысы келу    
  қызықтыру    
     
     
289 А. Файоль тәжірибеде кең қолдану тапқан басқарудың неше қағидасын жасап шығарды? Секция:  2
 + он төрт Вес вопроса: 1
  он жеті Перемешивать ответы: +
  он    
  он бір    
  тоғыз    
     
     
290 Коммуникациядағы көлденең байланыстар дегеніміз не? Секция:  5
 + бөлімшелер ортасындағы хабарлардың айналымы немесе алмасуы мақсаттардың үйлестірілуі Вес вопроса: 1
  ұйымаралық және оның сыртқы ортамен қарым-қатынастары Перемешивать ответы: +
  бөлімшелер мен деңгей арасындағы байланыстар    
  басшы мен бөлімшелер арасындағы байланыс    
  сыбыс, кәуесетпен сырттай естіп білген хабар түрлері болуы    
     
     
291 Семантика дегеніміз не? Секция:  12
 + мәліметтің қолданылуын және мағынасын түсіндіреді Вес вопроса: 1
  жеке адамдар арасындағы байланыстың тиімсіз болуы кері байланыстың нашарлы әсері Перемешивать ответы: +
  дұрыс естімеу немесе қабылдай алмау    
  сөзбен емес, ауызша емес ақпараттармен алмасу    
  қабылдамау, түсіну    
     
     
292 Жалпы шешімдерге жататындар? Секция:  6
+  тұтас алғанда бүкіл шаруашылыққа қатысты шешімдер Вес вопроса: 1
  өндірістің жекелеген жақтарын қызметкерлердің жекелеген топтарын қамтитын шешімдер Перемешивать ответы: +
  экономикалық, технологиялық, қаржылық, әкімшілік шешімдер    
  белгілі бір шаруашылықтың жоғарғы ұйымдармен басқа кәсіпорындармен қарым-қатынастарын қамтитын шешімдер.    
  шаруашылықтық өз өмірінің түрлі жақтарын қамтитын шешімдер    
     
     
293 Адамдардың белгілі бір іс-қимыл жасауларына итермелейтін себеп – ол: Секция:  9
 + мотив Вес вопроса: 1
  тапсырма Перемешивать ответы: +
  ынта    
  жауапкершілік    
  талпыныс    
     
     
294 Мотивация теорияларының қандай категориялары бар? Секция:  9
 + мазмұндылық және процессуалдық Вес вопроса: 1
  психологиялық және мазмұндық Перемешивать ответы: +
  психологиялық және процессуалдық    
  сандық және процессуалдық    
  мазмұндық және сапалық    
     
     
295 А. Маслоу қажеттілікті қанша категорияға бөлген? Секция:  9
 + алғашқы, қосымша Вес вопроса: 1
  сыртқы, ішкі Перемешивать ответы: +
  жалпы, жеке    
  тура, жанама    
  арнаулы, тұрақты    
     
     
296 А. Маслоу теориясы бойынша ең алғашқы қажеттілік болып не қарастырылады: Секция:  9
 + физиологиялық қажеттілік Вес вопроса: 1
  өзін-өзі көрсету Перемешивать ответы: +
  құрметке ие болу    
  әлеуметтік қажеттілік    
  қауіпсіздік және болашаққа деген сенім қажеттілігі    
     
     
297 Мак Клелландтың теориясы бойынша басты қажеттіліктер: Секция:  9
 + билікке ұмтылу, жетістікке жету, қатысушылық Вес вопроса: 1
  сақтық және қауіпсіздік Перемешивать ответы: +
  физиологиялық және жетістікке жету    
  әлеуметтік, билікке ұмтылу, физиологиялық    
  билікке ұмтылу, құрметке ие болу    
     
     
298 Ресми топтардың негізгі түрлері: Секция:  11
 + басшы, өндірістік топтар, комитет Вес вопроса: 1
  ұжымдық, алқалы, жеке топтар Перемешивать ответы: +
  ұйымдық құрылым, басқару деңгейі    
  ресми ұйымдар мен бөлімшелер    
  алғашқы, қосымша    
     
     
299 Төмендегінің қайсысы қайшылықтарға жатпайтынды анықтаңыз? Секция:  14
 + сыртқы жеке қайшылық Вес вопроса: 1
  ішкі жеке тұлғалық қайшылық Перемешивать ответы: +
  жеке тұлғалар арасындағы қайшылық    
  жеке тұлғалар мен топ арасындағы қайшылық    
  топаралық қайшылық    
     
     
300 Ұйым миссиясын қалай түсінесіз? Секция:  3
 + негізгі және жалпы мақсаты Вес вопроса: 1
  қосымша мақсат Перемешивать ответы: +
  тура және жанама мақсаттар тобы    
 
 
 
 
  стратегиялық мақсаттар     ерекше басымдылықты білдіретін мақсаттар           301 Ұйымның шаруашылық критериі бойынша: Секция:  3
+ макробизнес, мезобизнес, микробизнес Вес вопроса: 1
халықаралық, облыстық, жергілікті Перемешивать ответы: +
облыстық, жергілікті    
тұрақты, жеңілдетілген    
  макробизнес, мезобизнес    
     
     
302 Жалпы республика, мемлекет деңгейінде бизнес қалай аталады? Секция:  3
+ макробизнес Вес вопроса: 1
микробизнес Перемешивать ответы: +
  мезобизнес    
  облыстық    
  жергілікті    
     
     
303 Жоспарлау бағаның антипод механизмі ретінде қарастырылады яғни, жоспарлау нарық пен бағаны алмастырады. Бұл қандай жоспарлау? Секция:  1
+ жалпы экономикалық жоспарлау Вес вопроса: 1
бәсекелік-басқарушылық Перемешивать ответы: +
  бизнес-жоспарлау    
  өндірістік жоспарлау    
  қаржылық жоспарлау    
       
       
304 Жоспарлаушы ұйым біріктіру немесе үйлестіру жолымен ортақ технологиялық тізьек құрамына кіретін фирмаларды біріктіретін, фирма-клиенттер немесе фирма-жабдықтаушылар Секция:  1
 + көлденең интеграция Вес вопроса: 1
  келісімдік қатынас Перемешивать ответы: +
  сұранысты бақылау    
  кәсіпкерлік жүйелер    
  матрицалық форма    
       
       
305 Фирманың түрлі шикізаттың әсерінен өнімнің шығарылу көлемін бақылау жағдайындағы фирма. Секция:  2
 + сұранысты бақылау Вес вопроса: 1
  келісімдік қатынас Перемешивать ответы: +
  көлденең интеграция    
  кәсіпкерлік жүйелер    
  матрицалық форма    
       
       
306 Кәсіпорын өз қызметінің жоспарлау мүмкіндігін алу үшін және айқынсыздықтан келісім бекітеді Секция:  2
 + келісімдік қатынас Вес вопроса: 1
  сұранысты бақылау Перемешивать ответы: +
  көлденең интеграция    
  кәсіпкерлік жүйелер    
  матрицалық форма    
       
       
307 Өз қызметін жүзеге асыру үшін фирмамен алынған зат: Секция:  2
 + фирманың пассиві Вес вопроса: 1
  диагностикалық әдістер Перемешивать ответы: +
  фирманың қаржылық жағдайын талдау    
  бухгалтерлік баланс    
  тәуекелді бағалау    
       
       
308 Қоршаған ортаға үлкен септігін тигізетін және сауда, қызмет көрсету қоғамдық түлік өндіретін кіші кәсіпорындарға қай бөлім маңызды болып келеді? Секция:  2
 + Фирманың орналасуын негіздеу" Вес вопроса: 1
  Өндіріс жоспары" Перемешивать ответы: +
  Жабдықтаушыларды таңдауды негіздеу"    
  Коммерциялық қызметтің ұйымдастырушылық-құқықтық түрі"    
  Фирма қызметін ұйымдастыру"    
       
       
309 Бизнес-жоспар әлеуеттер құжаты, сондықтан оны қандай мерзімге құрған жөн? Секция:  2
 + 3 - 5 жыл алдын-ала Вес вопроса: 1
  1 - 2 жылға Перемешивать ответы: +
  15 жылға    
  6 айға    
  8 жылға    
       
       
310 Кәсіпкерлік келісімді іске асыру арқылы максималды пайданы алу мүмкіндігіне бағытталған, іс-шаралар мен іс-әрекеттердің бағыттары мен ресурстарының сәйкестендірілген, уақыт және кеңістікте өзара байланысқан функциялар жүйесі: Секция:  2
+  Бизнес-жоспар Вес вопроса: 1
  Кәсіпорын стратегиясы Перемешивать ответы: +
  Кәсіпорынды ұйымдастыру    
  Кәсіпорын міндеттері    
  Жоспарлау    
       
       
311 Ақша қаражаттарының түсуі мен шығындануының сәйкестілігін тексеру, яғни берілген жобаны іске асыру барысында сіздің кәсіпорныңыздың болашақ ликвидтілігін тексеру - бұл ненің басты мақсаты? Секция:  2
 + Түсу және төлемдер жоспары Вес вопроса: 1
  Өндіріс жоспары Перемешивать ответы: +
  Техникалық жоспар    
  Кірістер мен шығыстар жоспары    
  Шығындар мен ұсталымдар жоспары    
       
       
312 Бизнес-план дегеніміз: Секция:  4
+  Кәсіпкерлік келісім негізінде максималды табысты мүмкіндіктер алуға, белгілі-бір қор қызметіне бағытталған уақыт пен кеңістікке негізделген қызметтер жүйесі. Вес вопроса: 1
  Ұйым өзінің пайдасына негізделген түпкілікті тұтынушыларына ұсынатын баға. Перемешивать ответы: +
  Өндіруші фирма өткізетін тауар бойынша сатушы ұйым белгілейтін қосымша баға.    
  Белгілі-бір уақыт аралығындағы маркетинг бағдарламасы бойынша нақты сатып алушыларға ұсынылған тауардың сандық көрсеткіші.    
  Сұранысты жарнама көмегімен қалыптастыру, яғни сатуды ұйымдастыру, бағаны басқару, сатып алушы қалайтын нарықтарды зерттеу.    
       
       
313 Белгілі-бір компания нарықтық ортада құрған барлық құрылымдары бағынуы керек: Секция:  4
+  Нарықтық заңдарға. Вес вопроса: 1
  Жоғарғы басшылықтан түсетін бұйрықтарға. Перемешивать ответы: +
  Директорлар кеңесінің шешіміне.    
  Төменнен түсетін бұйрықтарға.    
  Белгілі-бір лауазымды адам шешіміне.    
       
       
314 Маңыздылығы жоқ баға: Секция:  4
+  Фирмадағы анологиялық тауарларды сараптаушы тиімді сатып алу бағасы Вес вопроса: 1
  Міндетті түрде төленетін төлемдер мен салықтардан кейінгі шаруашылық ұйымның қолында қалатын пайданың бөлігі Перемешивать ответы: +
  Кредитордың пайдасына қарыздар жұмыс істеуі қажет, мысалы: мүмкін беру, белгілі бір жұмысты орындау немесе келіскен ақша көлемін төлеу іс-әрекеті    
  Шаруашылық ұйымның бірнеше формаларының толық атауы, өздерінің қаражаттарын біріктіру мақсатында бірігіп жұмыс жасауы    
  Фирма көмегімен алынған барлық қаражаттар өздерінің іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін    
       
       
315 Міндеттер бұл: Секция:  4
 + Кредитордың пайдасына қарыздар жұмыс істеуі қажет, мысалы: мүмкін беру, белгілі бір жұмысты орындау немесе келіскен ақша көлемін төлеу іс-әрекеті Вес вопроса: 1
  Шаруашылық ұйымның бірнеше формаларының толық атауы, өздерінің қаражаттарын біріктіру мақсатында бірігіп жұмыс жасауы Перемешивать ответы: +
  Фирма көмегімен алынған барлық қаражаттар өздерінің іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін    
  Фирмадағы анологиялық тауарларды сараптаушы тиімді сатып алу бағасы    
  Міндетті түрде төленетін төлемдер мен салықтардан кейінгі шаруашылық ұйымның қолында қалатын пайданың бөлігі    
       
       
316 Серіктестік бұл: Секция:  5
 + Шаруашылық ұйымның бірнеше формаларының толық атауы, өздерінің қаражаттарын біріктіру мақсатында бірігіп жұмыс жасауы Вес вопроса: 1
  Фирма көмегімен алынған барлық қаражаттар өздерінің іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін Перемешивать ответы: +
  Фирмадағы анологиялық тауарларды сараптаушы тиімді сатып алу бағасы    
  Міндетті түрде төленетін төлемдер мен салықтардан кейінгі шаруашылық ұйымның қолында қалатын пайданың бөлігі    
  Кредитордың пайдасына қарыздар жұмыс істеуі қажет, мысалы: мүмкін беру, белгілі бір жұмысты орындау немесе келіскен ақша көлемін төлеу іс-әрекеті    
       
       
317 Фирманың пассивтері бұл: Секция:  5
 + Міндетті түрде төленетін төлемдер мен салықтардан кейінгі шаруашылық ұйымның қолында қалатын пайданың бөлігі Вес вопроса: 1
  Фирмадағы анологиялық тауарларды сараптаушы тиімді сатып алу бағасы Перемешивать ответы: +
  Фирма көмегімен алынған барлық қаражаттар өздерінің іс-әрекеттерін жүзеге асыру үшін    
  Кредитордың пайдасына қарыздар жұмыс істеуі қажет, мысалы: мүмкін беру, белгілі бір жұмысты орындау немесе келіскен ақша көлемін төлеу іс-әрекеті    
  Шаруашылық ұйымның бірнеше формаларының толық атауы, өздерінің қаражаттарын біріктіру мақсатында бірігіп жұмыс жасауы    
       
       
318 Бизнес – бұл: Секция:  5
 + Тауар мен қызмет өндіру Вес вопроса: 1
  Табыс әкелетін кез-келген іс. Перемешивать ответы: +
  Еңбек биржасында коммерциялық делдалдық    
  Үй шаруашылығы шегіндегі қызметтер    
  Өнер мен профессионализмді талап ететін шығармашылық процесс    
       
       
319 Кәсіпорынның жеке кәсіпкерлік қызметін объективті бағалау және нарық талаптарына сәйкес жобалық-инвестициялық шешімдерге қажетті құрал – бұл ? Секция:  5
 + Қаржылық жоспар Вес вопроса: 1
  Бизнес жоспар Перемешивать ответы: +
  Маркетингтік жоспар    
  Өндірістік жоспар    
  Бизнес жоспарлау    
       
       
320 Өндірістік жоспарға жатады: Секция:  5
 + Тауарлар мен қызмет түрлері, олардың кемшіліктері мен мүмкіндіктері Вес вопроса: 1
  Нарықтың негізгі сегменттері, сұранысқа әсер ететін факторлар Перемешивать ответы: +
  Өндірістік цикл сипаттамалары, кәсіпорын орналасуын талдау, өндіріс шығындары    
  Өндірістік жоспар    
  Белгіленген сату көлеміне жету жолдары және сатып алушыға өнімді    
       
       
321 Кәсіпорындағы қазіргі және болашақтағы ақпараттың жетістігі – бұл... Секция:  6
 + нарық ортасындағы белгісіздік Вес вопроса: 1
  сұранысқа бақылау Перемешивать ответы: +
  келісім шарттық қатынас    
  кәсіпкерлік тор    
  тік интеграция    
       
       
322 Бір-біріне икемді экономикалық қызығушылығы бар, кепілдікте құрылған серіктестіктерді қосады – бұл... Секция:  6
 + кәсіпкерлік тор Вес вопроса: 1
  сұранысқа бақылау Перемешивать ответы: +
  тік интеграция    
  келісім шарттық қатынас    
  нарық ортасындағы белгісіздік    
       
       
323 Ұйымның өзінің құралы негізінде шығындарын бөлшектеп жабу қандай функция болып табылады? Секция:  6
 + қаржыландырушы Вес вопроса: 1
  зерттеуші Перемешивать ответы: +
  тәуекелділікті төмендету    
  ынталандыру    
  мәмле жүргізу    
       
       
324  Таза қоғамдық тауарларға төмендегілердің қайсысы жатады? Секция:  6
+  Мемлекеттік басқару ісі Вес вопроса: 1
  Табиғатты қорғау шаралары Перемешивать ответы: +
  мультипликатор    
  инвестиция    
  трансферттер    
       
       
325 Шектеулі ресурспен тұтынуды қанағаттандыру үшін қоғам талғамын талдап, синтездеп баяндайтын қоғамдық ғылым?
Секция:  7
 + Экономика Вес вопроса: 1
  Экономиканы мемлекеттік реттеу Перемешивать ответы: +
  социология    
  Эконометрика    
  педагогика    
       
       
326 Мемлекеттің жедел түрде экономикаға араласуын жақтайтын мектеп. Секция:  7
+  Кейнсиандықтар; Вес вопроса: 1
  Классиктер; Перемешивать ответы: +
  Марксизм;    
  Неоклассиктер;    
  мерканталистер    
       
       
327 Мемлекеттің экономикалық рөлі оның қандай шаруашылық-ұйымдастырушылық қызметінде іске асырылады: Секция:  7
+  бөлу және қайта бөлу, ұлттық табысты мемлекеттік бюджет арқылы пайдалану Вес вопроса: 1
  ұлғаймалы өндіріс процесін реттеу арқылы Перемешивать ответы: +
  материалдық өндіріс құрылымын және мөлшерін, капитал салымдарын және тауар айналымын болжау арқылы    
  кадр саясатын жүргізу және жұмыс күші нарығын реттеу арқылы    
  тәуекелділікті төмендету    
       
       
328 Инвестициялар келесідей бөлінеді:
Секция:  7
 + нақты (тікелей) және портфельді (қаржылық) Вес вопроса: 1
  нақты (тікелей) және нақты емес (тікелей емес) Перемешивать ответы: +
  тікелей және сапалы    
  жәй (қарапайым) және артықшылығы бар    
  моральды және материалды    
       
       
329 Жаңа кәсіпорындарды салуға немесе жұмыс істеп тұрғандарын жаңартуға бағытталған инвестициялар қалай аталады:
Секция:  8
 + нақты (тікелей) Вес вопроса: 1
  портфельді (қаржылық) Перемешивать ответы: +
  жәй (қарапайым)    
  артықшылығы бар    
  моральды    
       
       
330 Инвестициялық жоспардың құрылу реті кесте түрінде көрсетіледі. Көлденең бағытта уақыт көрсетілсе,тік бағытта не көрсетіледі? Секция:  8
 + инвестициялық шығынды Вес вопроса: 1
  пайданы Перемешивать ответы: +
  табысты    
  қарызды    
  рентабельділік деңгейін    
       
       
331 Инвестициялық жобаның тиімділігін арттыруда қолданылатын көрсеткіштер? Секция:  8
 + өтімділік мерзімділігі Вес вопроса: 1
  процесс Перемешивать ответы: +
  басқару процесі    
  басқару функцияларын    
  басқару қағидаларын    
       
       
332 ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігінің қауіптері Секция:  8
 + экономиканың шикізатқа бағыттылығы; Вес вопроса: 1
  бәсекеге қабілетті дайын өнім экспортының есебінен әлемдік нарықта өз орнын алу Перемешивать ответы: +
  халықтың мүмкін өмір сүру деңгейі;    
  сыртқы сауданың балансланған құрылымы;    
  ғылыми-техникалық әлеуетті дамыту    
       
       
333 Нарықтық әлеуметтік моделдің ерекшілігі Секция:  9
 + әлеуметтік қорғаудың жоғары деңгейі Вес вопроса: 1
  әлеуметтік қатаңдық Перемешивать ответы: +
  жұмыспен қамтамасыз етудің жоғары деңгейі    
  еркін таңдау құқығы    
  еркін бәсекелестік    
       
       
334 ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігінің көрсеткіштері Секция:  9
 + жан басына шаққандағы ЖІӨ көлемі (орташа әлемдіктен); Вес вопроса: 1
  әлемдік экономикаға жеткіліксіз интеграция; Перемешивать ответы: +
  өңдеу өнеркәсібінің төмен еңбек өнімділігі    
  өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның дамымауы    
  кәспорынның жалпы техникалық және технологиялық тозуы    
       
       
335 ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекеттік органы Секция:  9
 + ҚР-ның қауіпсіздік кеңесі Вес вопроса: 1
  Байланыс және ақпарат министрлігі Перемешивать ответы: +
  Әділет министрлігі    
  Денсаулық сақтау министрлігі    
  Сыртқы істер министрлігі    
       
       
336 Өндірістік инфрақұрылымда үлесі жағынан жоғары саланы көрсет Секция:  10
+  көлік кешені Вес вопроса: 1
  электр энергетикасы Перемешивать ответы: +
  байланыс    
  сумен қамтамасыз ету    
  газбен қамтамасыз ету
   
       
       
337 ҚР-ның экономикалық қауіпсіздігінің заңнамалық базасы Секция:  10
 + ҚР-ның Конституциясы; Вес вопроса: 1
  2003-2015 жылдарға арналған Индустриялық-инновациялық стратегия Перемешивать ответы: +
  Жалпы ережелер    
  Қазақстан Республикасы Еңбек және халықтыәлеуметтік қорғау министрлiгi туралыережесесі    
  Қазақстан Республикасының Әскери доктринасы    
     
       
338 Индустриялық-инновациялық стратегия қай жылдарға арналған? Секция:  10
+  2003-2015 Вес вопроса: 1
  2005-2015 Перемешивать ответы: +
  2003-2010    
  2005-2003    
  2003-2007    
       
       
339 Инвестициялық жобаның экономикалық тиімділігін есептеудегі негізгі көрсеткіш: Секция:  10
 + таза ақша ағымдары Вес вопроса: 1
  таза ағымдық құн Перемешивать ответы: +
  түрлендірілген табыстың ішкі нормасы    
  табыстылық көрсеткіші    
  орташа көрсеткіш    
       
       
340 Темір жол көлігінің жүк тасымалдау көлемін анықтау үшін қандай көрсеткіш қолданылады: Секция:  11
+  көлік сиымдылығы көрсеткіші Вес вопроса: 1
  халықтың көліктік қозғалыс коэффициенті Перемешивать ответы: +
  вагонның тәуліктік орта жол жүруі    
  локомативтің өнімділігі    
  тасымал көлемі    
       
       
341 Қазақстан Республикасының экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша мемлекет қызметі келесі негізгі бағыттар Секция:  11
 + экономикалық дамудың іс-жүзіндегі немесе болжанатын параметрлері экономикалық қауіпсіздіктің шекті мәндерінен ауытқыған жағдайларды анықтау және елдің қауіпті аймақтан шығуы бойынша кешенді мемлекеттік шараларды әзірлеу Вес вопроса: 1
  ЖІӨ-нің динамикасы мен құрылымы, өнеркәсіптік өндірістің көлемдері мен қарқындары, көрсеткіштері, шаруашылықтың салалық және аймақтық құрылымы және жекелеген салалардың динамикасы, капитал салымдары және т.б.; Перемешивать ответы: +
  елдің табиғи-ресурстық, өндірістік және ғылыми-техникалық әлеуетінің жай-күйі    
  шаруашылық механизмнің өзгермелі ішкі және сыртқы факторларға бейімделу қабілеті    
  қаржылық-бюджеттік және кредиттік жүйенің жай-күйі    
       
       
342 Қауіпсіздіктің төмендеуінің шекті деңгейі Секция:  11
 + экономикалық белсенділіктің, өндіріс көлемдерінің, инвестициялау мен қаржыландыру көлемдерінің төмендеуінің шекті рұқсат етілген деңгейі, одан тыс жағдайда техникалық заманауи, бәсекеге қабілетті базисте елдің дербес экономикалық дамуы, қоғамдық құрылыстың демократиялық негіздерін сақтау, қорғаныс, ғылыми-техникалық, инновациялық, инвестициялық және білім беру әлеуетін қолдау мүмкін емес Вес вопроса: 1
  Қазақстан Республикасы экономикалық қауіпсіздігі қауіптерін жою немесе туындауына жол бермеу бойынша шаралар кешенін жүзеге асыру мақсатында жұмыстарды ұйымдастыру Перемешивать ответы: +
  елдің табиғи-ресурстық, өндірістік және ғылыми-техникалық әлеуетінің жай-күйі    
  шаруашылық механизмнің өзгермелі ішкі және сыртқы факторларға бейімделу қабілеті    
  ЖІӨ-нің динамикасы мен құрылымы, өнеркәсіптік өндірістің көлемдері мен қарқындары, көрсеткіштері, шаруашылықтың салалық және аймақтық құрылымы және жекелеген салалардың динамикасы, капитал салымдары және т.б.    
       
       
343 Өнеркәсіп өнім өндірісінің көлемін (натуралдық көрсеткішті) негіздеу үшін қолданылады: Секция:  11
 + өндірістік қуаттар балансы Вес вопроса: 1
  негізгі қорлар балансы Перемешивать ответы: +
  күрделі қаражаттар балансы    
  салааралық баланстар жасалады    
  материалдық баланс    
       
       
344 Мемлекеттік инвестицияларды басқару кезеңдері қандай Секция:  11
+  Жоспарлау; Бағдарламалау; Бюджеттідайындау; Орындау; Вес вопроса: 1
  еңбек ресурстарының саны мен сапасы, табиғат ресурстарының саны мен сапасы Перемешивать ответы: +
  пайдаға салынатын салықтың төмендеуі, несие алу мүмкіндіктерінің кеңеюі, өндірістік ресурстарға бағаның төмендеуінен    
  кәсіпкерлік қабілет, жаңа технологиялардан    
  жаңа технологиялар, табиғат ресурстарының саны мен сапасынан    
       
       
345 Әлеуметтік-экономикалық саясаттың негізгі бағыттары: Секция:  12
 + Халықтың өмір сүру деңгейін көтеру, яғни халықты материалдық және рухани игіліктерімен қамтамассыз ету Вес вопроса: 1
  көші-қон үрдістерін реттеу Перемешивать ответы: +
  зейнетақы жүйесін жетілдіру    
  индустриялық дамыған    
  шаруашылықтарының құрылымы экспортқа бағытталған    
       
       
346 Табыстар  дегеніміз...... Секция:  12
 + қаржының келуі немесе ак-тивтер құнының өсуі, не болмаса пассивтердің азаюы түріндегі есепті кезеңдегі экономикалық пайданың үлғаюы болып табылады, бүл акционерлер салымдары-ның есебінен өсуден басқа жағдайдағы капиталдың өсуіне әкеледі Вес вопроса: 1
   кәсіпорынның  нарықтық экономика жағдайында қызмет етуі Перемешивать ответы: +
  тұрақты экономикалық өсу    
  әлеуметтік мәдени факторлар    
  тауар өндірісіне әсер ететін технологиялық даму    
       
       
347 Өнеркәсіптік саясат масштабына қарай қалай бөлінеді? Секция:  12
 + жалпыұлттық және аймақтық Вес вопроса: 1
  экспортқа бағытталған және ішкі нарыққа бағытталған Перемешивать ответы: +
  жалпыжүйелі және селективтік    
  активті және пассивті    
  барлығы дұрыс    
       
       
348 Инвестициядан түскен табыстар бастапқы салымдарға тең болатын уақыт мерзімі? Секция:  12
+  өтімділік мерзімі Вес вопроса: 1
  таза ағымдағы құн Перемешивать ответы: +
  таза ақша ағымдары    
  дисконтталған өтім мерзімі    
  таза ағымдағы құн және таза ақша ағымдары    
       
       
349 Инвестициядан алған капиталын қайтарып алуға қажетті табыстылық нормасы Секция:  13
 + дисконттау ставкасы Вес вопроса: 1
  период саны Перемешивать ответы: +
  проценттік ставка    
  ақша құралдарының нормасы    
  дисконтталған ақша ағымы    
       
       
350 Қаржылық реттеудің маңызды тетігі ретінде субвенция дегеніміз: Секция:  13
 + белгілі бір мақсаттарға жергілікті билік органдарына жоғарғы деңгейдегі бюджеттен берілетін мемлекеттік қаржылық жәрдем ақысының түрі Вес вопроса: 1
  нарыққа жаңа тауарды ұсынғанда қолданылатын баға саясаты Перемешивать ответы: +
  өндірістік сауда, банктік монополиялардың банкроттігін тоқтату үшін жүргізілетін шаралардың жүйесі    
  мемлекетпен ұзақ байланыста және арнайы қатынастар формасында болатын сатып алушыларға берілетін баға жеңілдіктері    
  жеке және заңды тұлғалардан алынатын, мемлекетпен немесе өзара арнайы (спецификалық) қатынастарға түсетін, тұтынуға салынатын салық түрі нарыққа жаңа тауарды ұсынғанда қолданылатын баға саясаты    
     
       
351  Инвестициялық жоспардың құрылу реті кесте түрінде көрсетіледі.Көлденең бағытта уақыт көрсетілсе,тік бағытта не көрсетіледі? Секция:  13
+  инвестициялық шығынды Вес вопроса: 1
  пайданы Перемешивать ответы: +
  табысты    
  қарызды    
  рентабельділік деңгейін    
       
       
352 Мемлекет жасайтын қоғамдық игіліктер жеке игіліктерден келесі белгілері бойынша ажыратылады: Секция:  13
 + бөлінбейді және жеке пайдаланылмайды Вес вопроса: 1
  жеке пайдаланылады Перемешивать ответы: +
  заңды тұлғаларға бөлініп беріледі    
  жеке тұлғаларға бөлініп беріледі    
  бөлінбейді    
       
       
353 Кәсіпорындағы қазіргі және болашақтағы ақпараттың жетістігі – бұл... Секция:  13
 + нарық ортасындағы белгісіздік Вес вопроса: 1
  сұранысқа бақылау Перемешивать ответы: +
  келісім шарттық қатынас    
  кәсіпкерлік тор    
  тік интеграция    
       
       
354 Кәсіпорын – бұл: Секция:  15
+  тәуекелге бара отырып, мүлікті пайдаланудан, өнім шығарудан, қызмет көрсетуден немесе жұмысты орындаудан пайда табуға бағытталған кәсіпкерлік қызмет субъектісі Вес вопроса: 1
  кәсіпкерлік қызметті жетілдіре отырып, пайда табуға бағытталған іс-әрекет Перемешивать ответы: +
  мемлекет қаражатымен құрылған және пайда табу мақсатында өнім шығаратын, қызмет көрсететін немесе жұмысты орындайтын іс-шара    
  нарықтық экономикадағы сұраныс пен ұсынысты ескере отырып, бәсекеге қабілетті өнім, қызмет ұсынатын немесе жұмысты орындайтын жеке тұлға    
  өз қаржысымен тәуекелге бара отырып, игіліктерді пайдаланудан, өнім шығарудан, қызмет көрсетуден немесе жұмысты орындаудан пайда табуға бағытталған шағын бизнес объектісі    
       
       
355 Төмендегі орталық басқару органдарының қайсысы ҚР республикалық бюджетін әзірлейді? Секция:  14
 + Экономикалық даму және сауда министрлігі Вес вопроса: 1
  ҚР Үкіметі Перемешивать ответы: +
  ҚР қаржы министрлігі    
  ҚР Парламенті    
  ҚР Президентінің әкімшілігі    
       
       
356 Төмендегі орталық басқару органдарының қайсысы ҚР республикалық бюджетін бекітеді? Секция:  13
 + ҚР Парламенті Вес вопроса: 1
  ҚР Үкіметі Перемешивать ответы: +
  ҚР қаржы министрлігі    
  Салалық министрліктер    
  ҚР Президентінің әкімшілігі    
       
       
357 Қазіргі таңда республиканың индустриалды дамуын мемлекеттік реттеудің негізін анықтайтын маңызды факторды атаңыз: Секция:  14
 + өнеркәсіптің салалық құрылымын оның өңдеуші салаларының пайдасына күрт өзгерту Вес вопроса: 1
  жаңа технологияларды пайдалану арқылы өндіріс өнімдерін өндіруді жоғарылату Перемешивать ответы: +
  басқа елдермен тиімді қарым-қатынас жасау үшін табиғи-шикізат потенциалын жоғарылату    
  шетел инвестицияларын тарту    
  импорттық өнімдерді ауыстыру мен машина жасау салаларын қарқынды дамыту    
       
       
358 Коммерциялық кәсіпорындарға жататындар:
Секция:  15
+  қызметі пайда табуға бағытталған ұйымдар Вес вопроса: 1
  қызметі пайда табуға бағытталмаған ұйымдар Перемешивать ответы: +
  мемлекеттің үлесі жоқ ұйымдар    
  мемлекеттік ұйымдар    
  қайырымдылық көрсететін ұйымдар    
       
       
359 Коммерциялық емес кәсіпорындарға жататындар: Секция:  15
+  қызметі пайда табуға бағытталмаған ұйымдар Вес вопроса: 1
  қызметі пайда табуға бағытталған ұйымдар Перемешивать ответы: +
  мемлекеттің үлесі жоқ ұйымдар    
  мемлекеттік ұйымдар    
  қайырымдылық көрсететін ұйымдар    
       
       
360 Инновациялық-индустриялық стратегияны жүзеге асыру мақсатында құрылған институттар қатарына төмендегілердің қайсысы кірмейді? Секция:  15
 + Қазақстанның даму институты Вес вопроса: 1
  Инновациялық қор Перемешивать ответы: +
  ҚР Инвестициялық қоры    
  Экспортты сақтандыру жөніндегі корпорация    
  Қазақстан даму банкі    
       
       
361 Консорциум - бұл: Секция:  15
+  кәсіпорындардың, банктердің, фирмалардың, ұйымдардың белгілі-бір ірі шараларды өткізу үшін уақытша бірігуі Вес вопроса: 1
  басқа компаниялардың акцияларының бақылау пакетін иемденетін компания немесе корпорация Перемешивать ответы: +
  акциясы көп акционерлік қоғам    
  акциясы жоқ акционерлік қоғам    
  өнім өткізу, қызмет көрсету немесе жұмысты орындау үшін құрылған еншілес кәсіпорындар    
       
       
362 Қазақстанның көлік жүйесін дамытуға қатысты мемлекеттік саясат мынадай шешуші қағидаттарға негізделеді:
Секция:  6
 + көліктік қызмет пен көліктік инфрақұрылым қол жетімді болуы тиіс. Вес вопроса: 1
  көлік саласындағы заңнаманы жетілдіру; Перемешивать ответы: +
  көлік қызметінің жекелеген түрлерінде тарифтік-баға реттеуді жетілдіру;    
  көлік саласындағы фискальдық саясатты жетілдіру;
   
  көлік саласындағы техникалық реттеу жүйесін реформалау;    
       
       
363 Экономикалық тиімділік қандай элементтердің теңдігін талап етеді? Секция:  6
 + баға, ұсыныс және шекті шығын Вес вопроса: 1
  баға, орташа және жоғары шығын Перемешивать ответы: +
  сұраныс, баға және шекті шығын    
  баға, шекті және орташа шығын    
  минималды және максималды шығындар    
       
       
364 Реттеуіштер жүйесі және басқару әдістері бөлінеді Секция:  15
 + 7 Вес вопроса: 1
  5 Перемешивать ответы: +
  12    
  6    
  8    
     
       
365 Агломерация анықтамасы Секция:  6
+  ірі аумақтық шаруашылық құрылым Вес вопроса: 1
  мемлекетпен макроэкономикалық тепе-теңдікті сақтау барысында әкімшілік-құқықтық, ұйымдастырушылық әдістермен әсер ету Перемешивать ответы: +
  экономикалық жүйе дамуының көлемдік сандық жағының ауқымының ұлғаюы    
  жаңадан игерілуі басталған аймақтар    
  Өзара кеңшілдер берілетін экономикалық немесе саяси келісім    
       
       
366 Халықаралық сауданы реттеуші ең ірі әрі танымал қандай ұйым? Секция:  7
 + Бүкіләлемдік сауда ұйымы (БСҰ) Вес вопроса: 1
  Еуропалық еркін сауда ассоциациясы (ЕАСТ) Перемешивать ответы: +
  Экономикалық ынтымақтастықтың және даму ұйымы(ОЭСР)    
  Мұнайды экспортқа шығарушы елдердің ұйымы (ОПЕК)    
  АСЕАН    
       
       
367 Экономикалық интеграцияның ең дамыған нысанына төмендегілердің қайсысы жатады? Секция:  7
+  ортақ нарық Вес вопроса: 1
  преференциалдық сауда келісімі Перемешивать ответы: +
  еркін сауда аймағы    
  кедендік одақ    
  экономикалық және валюталық одақ    
       
       
368 Нарық -бұл: Секция:  7
+  өндіріс, бөлу, айырбас және тұтыну процесін қамтитын адамдар арасындағы экономикалық қатынастар жүйесі Вес вопроса: 1
  сұраныс пеп ұсыныстың өзара қатынасы Перемешивать ответы: +
  сатушылар мен сатып алушылар арасындағы арақатынас    
  айырбастың экономикалық формасы    
  сатып алу-сату актісінің жиынтығы    
       
       
369 Халықтың өмір сүру деңгейі төрт топқа бөлінеді, төмендегі жауаптардың ішінен оған кірмейтінін көрсетіңіз Секция:  7
 + тұрмыстық жағдайы өте жоғары деңгей Вес вопроса: 1
  жеткілікті деңгей Перемешивать ответы: +
  қалыпты деңгей    
  кедейшілік деңгей    
  қайыршылық деңгей    
       
       
370 Кәсіпорынның мақсаты пайданың өсімін және іскерлік ауқымын кеңейту болып табылады. Бұл жағдай мыналарға тән: Секция:  7
 + барлық кәсіпорындарға Вес вопроса: 1
  тек қана шағын бизнес кәсіпорындарына Перемешивать ответы: +
  тек қана ірі кәсіпорындарға    
  ешқандай кәсіпорындарға    
  тек қана орташа кәсіпорындарға    
       
       
371 Төмендегі аталған анықтамалардың қайсысы орташа пайда түсінігіне сай келеді? Секция:  8
 + фирманың белгілі бағытындағы іс-әрекетінің ішінде қалуы үшін қажетті минималды пайдасы Вес вопроса: 1
  фирманың істі қалыпты жүргізген кездегі табатын пайдасы Перемешивать ответы: +
  қатардағы фирманың салалардан алатын пайдасы;    
  кәсіпкерге жоғарғы өмір сүру деңгейі дәрежесінде қалуға қажетті пайда    
  кәсіпорынның негізгі іс-әрекетінен табатын пайдасы    
       
       
372 Дамыған елдердегі экономикалық өсудің ең басты себептері, бұл: Секция:  8
+  өндірістегі технологиялық өзгерістер Вес вопроса: 1
  жұмыс уақыты мөлшерінің өсуі Перемешивать ответы: +
  пайдаланылатын капитал мөлшерінін өсуінен    
  экономикалық өсуге ықпал етуші ақша несие, фискалды саясаттың жүзеге асуы    
  жұмыспен қамтудың артуынан    
       
       
373 Экономиканың қай саласында мемлекеттік сектор басым: Секция:  8
 + ғылыми-зерттеу, шикізат өндіру, инфрақұрылым саласында Вес вопроса: 1
  бөлшек сауда, қоғамдық тамақтандыру, қонақ үй шаруашылығында Перемешивать ответы: +
  ауылшаруашылығында    
  аяқкиім және киім өндірісінде    
  арзан тауарлар өндірісінде    
       
       
374 Нарыктық қатынаста мемлекет қандай мәселелер мен шүғылдануы тиіс: Секция:  9
 + халық пен әлеуметтік жеке топтың талғамынсыз қоғамға қажетті товарлар мен қызметтерді белгілеу Вес вопроса: 1
  тиімді пайдалануды ескере отырып, шектеулі табысы бар нақтытұтынушыларға көмектесумен Перемешивать ответы: +
  қанша және не өндіру қажеттігін анықтау    
  қоғамда ақшалай табысты бөлумен    
  еңбекті және ендірісті ұйымдастырудың жаңа технологиясын іздестіру мен айналысады    
       
       
375 Мемлекеттік сектор экономиканың қандай салаларында басым болады: Секция:  9
 + ғылыми зерттеу,оны өңдеу саласында Вес вопроса: 1
  бөлшек саудада Перемешивать ответы: +
  қонақ үй шаруашылығында және қоғамдық тамақтандыруда    
  ауылшаруашылығында    
  қызмет көрсету сферасында    
       
       
376 Әкімшілік құралдарды қолдану мемлекетті экономикалық реттеудің кандай мақсаттарына сәйкес: Секция:  15
+  экономикалық тетіктермен реттеу, өңдеу мүмкін болмағанда немесе тиімсіз болғанда рыноктық механизм түзейді Вес вопроса: 1
  ұлттық валютаны нығайту Перемешивать ответы: +
  мемлекеттік орта мерзімді жалпы шаруашылық бағдарламаны орындаудағы басты кұрал болып табылады    
  экономикалық өсудің жоғары қарқынын қамтамасыз ету    
  ел экономикасының аймақттық және салалық қүрылымдарының теңсіздігін реттеу    
       
       
377 Өнеркәсіптің ең басты факторы болып табылады: Секция:  9
+  адам еңбегі, еңбек құралы Вес вопроса: 1
  өнеркәсіп Перемешивать ответы: +
  еңбек құралы    
  ғылым    
  еңбек    
       
       
378  ҚР-да аймақтардың экономикалық тұрақты дамыту мақсатындағы алғашқы концепсия, ел Президентінің нұсқауымен, Үкіметтің қаулысымен қашан қабылданды? Секция:  12
 + 2001 жылы желтоқсанда Вес вопроса: 1
  2000 жылы желтоқсанда Перемешивать ответы: +
   2002 жылы желтоқсанда    
  2003 жылы желтоқсанда    
  2004 жылы желтоқсанда    
       
       
379  Мемлекеттік басқару органдары қалай бөлінеді? Секция:  12
 + орталық, салалық, әкімшілік-аумақтық Вес вопроса: 1
  әкімшілік-аумақтық, орталық, салалық Перемешивать ответы: +
  орталық, әкімшілік-аумақтық, салалық    
  салалық, орталық, әкімшілік-аумақтық    
  жалпы, арнайы    
       
       
380  Өндіргіш күштердің орналасуы мен дамуын ел экономикасындағы экономикалық әлеуметтік процестерді табиғи экологиялық жағдайымен байланыстырылады Секция:  13
 +  аймақтық экономика Вес вопроса: 1
   аймақтық саясат Перемешивать ответы: +
   Экономикалық қауіпсіздік аудан    
   Экономикалық қауіпсіздік зона    
   өндірістік түйін    
       
       
381  Экономикалық қауіпсіздік жүйесінің көрсеткіштері Секция:  13
 +  көлеңкелі экономиканың тіршілігі Вес вопроса: 1
  басқарудың даму эволюциясы Перемешивать ответы: +
  мақсаттылық    
  жүйелердің болуы    
  басқару механизмінің элементтері    
       
       
382  Қаржылық қатынас бұл Секция:  14
 +  Елдің экономикалық дамуының негізі Вес вопроса: 1
   Экономикалық дамуды жетілдіру Перемешивать ответы: +
   Мемлекет бюджеті    
   Шетелдермен қарым-қатынас    
   Ақша қоры    
       
       
383  ЖІӨ-ге қатысты қорғанысқа кететің шығындар, % Секция:  4
 +  5 Вес вопроса: 1
   10 Перемешивать ответы: +
   7    
   8    
   9    
       
       
384  ЖІӨ-ге қатысты инфляция көлемі, % Секция:  15
 +  25 Вес вопроса: 1
   30 Перемешивать ответы: +
   40    
   50    
   15    
       
       
385  Табысты пайдалану жүйесі- Секция:  15
+   жинақтауға,  тамақтануға, қызметтерге Вес вопроса: 1
  негізгі, толықтырушы Перемешивать ответы: +
  ішкі, сыртқы    
  жеке, жалпы    
  мазмұндылық, процессуалдық    
       
       
386  Бір елдің қажеттілігіне қызмет көрсететін белгілі валюталармен шектеулі мәміле жасайтын нарық, бұл- Секция:  13
 + Ұлттық  Вес вопроса: 1
   Әлемдік Перемешивать ответы: +
   Биржалық    
   Биржадан тыс    
   Аймақтық    
       
       
387  Ақша қаражатын тартуды, меншік акцияларын шығару және орналастыру арқылы өз қызметін жүзеге асыратын заңды тұлға – бұл Секция:  13
 +  Инвестициялық қор Вес вопроса: 1
   Сақтандырушы компания Перемешивать ответы: +
   ҚР резидент емес-заңды тұлға    
   ҚР резиденті-жеке тұлға    
   ҚР резидент емес-жеке тұлға
   
     
       
388 Негізгі өндірістік-шаруашылық әрекеттердің дамуына инвестиция түрінде салым алушы жеке және заңды тұлға Секция:  7
 +  Жеке инвестор Вес вопроса: 1
   Тапсырыс беруші Перемешивать ответы: +
   Жабдықтаушы    
   Жұмыс орындаушы    
   Әрекет етуші
   
       
       
389  Әлеуметтік тұрақтылық- Секция:  7
 +  Қоғамдық мүдделерді іске асыру Вес вопроса: 1
   Мемлекеттің қақтығыстарды болдырмау және уақытылы шешіп отыру мүмкіншілігі Перемешивать ответы: +
   Экономикалық қауіпсіздікті бағалау    
   Мүделерді іске асыру механизмі    
   Мүделерді іске асырмау
   
       
       
390 Ақпараттық қауіпсіздік объектілеріне: Секция:  7
 +  жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің ақпарат алуға, таратуға және пайдалануға, құпия ақпаратты және зияткерлік меншікті қорғауға арналған құқықтары; Вес вопроса: 1
  ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелердегі техникалық құралдардың істен шығуы және бағдарламалық қамтамасыз ету. Перемешивать ответы: +
  ақпараттық жүйелер персоналының әдейі жасаған заңсыз іс-әрекеттері және әдейі жасамаған қателері;    
  ақпарат жинаудың, өңдеудің, сақтаудың және берудің белгіленген регламенттерін бұзу;    
  жеке және заңды тұлғалардың, мемлекеттің ақпарат саласындағы заңды құқықтары мен мүдделерін бұзуға әкелетін мемлекеттік құрылымдардың заңға қайшы іс-әрекеттері;    
       
       
391  Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі мақсаты Секция:  7
 +  Ақпаратты қорғаудың ұлттық жүйесін, оның ішінде мемлекеттік ақпараттық ресурстарды құру және нығайту. Вес вопроса: 1
   сақтау нысандарына байланыссыз, мемлекеттік құпияларды, коммерциялық және басқа құпия ақпаратты, сондай-ақ ашық ақпаратты қамтитын мәліметтері бар ақпараттық ресурстар Перемешивать ответы: +
   әртүрлі сыныптағы және мақсаттағы ақпараттық жүйелерді, кітапханаларды, мұрағаттарды, деректер қорлары мен банктерін, ақпараттық технологияларды, ақпарат жинау, өңдеу, сақтау және беру регламенттері мен рәсімдерін, ғылыми-техникалық және қызмет көрсететін персоналды қамтитын ақпаратты ресурстарды қалыптастыру, сақтау, тарату және пайдалану жүйе    
  бұқаралық ақпарат және насихат құралдарына негізделетін қоғамдық сананы (дүниетаным, саяси көзқарастар, моральдық құндылықтар және өзгелер) қалыптастыру жүйесі;    
   арнайы мақсаттағы телекоммуникация желілері, сондай-ақ байланыстың спутниктік жүйелері    
       
       
392 Ақпарат қауіпсіздік қатерлерінің көздері: Секция:  7
+   жекелеген саяси, экономикалық, әскери және ақпараттық құрылымдар; Вес вопроса: 1
  жұмсалған күш-жігер Перемешивать ответы: +
  марапаттау    
  қабылдау    
  алынған нәтижелер    
       
       
393 Сыртқы қатерлерге : Секция:  8
 + шетел мемлекеттерінің жаһандық ақпараттық моноторинг, ақпарат тарату және жаңа ақпараттық технологиялар саласындағы сындарлы емес саясаты; Вес вопроса: 1
   қорғаныс істері жөніндегі департаменттің ақпараттық қауіпсіздігінің концептуальды моделі Перемешивать ответы: +
   концептуальды моделі негізінде жедел жағдайларды басқаратын қорғаныс істері жөніндегі департаменттің ақпараттық қоры    
   қорғаныс істері жөніндегі департаменттің ақпараттық қауіпсіздігін объектілі-бағдарланған тәсіл жүйенің бағдарламалауының технология негізі болып айқындалды    
   қорғаныс істері жөніндегі департаментінде мемлекеттік құпияларды қорғау    
       
       
394  ішкі қатерлер болып табылады: Секция:  8
 +  ақпарат түзу, және пайдалану саласындағы саяси және экономикалық құрылымдардың заңға қарсы қызметі Вес вопроса: 1
  төменгі деңгейдеде бағыныштыдан басшысына және әрі қарай жоғарыда тұрған басшылыққа берілетін өкілеттіктер Перемешивать ответы: +
  көлденең еңбек бөлінісін жүзеге асыратын бөлімшелерге берілетін өкілеттіктер    
  тік еңбек бөлінісін жүзеге асыратын бөлімшелерге берілетін өкілеттіктер    
  басшылардың арасында делегирленетін өкілеттіктер    
       
       
395  Ақпараттық қауіпсіздік бұл Секция:  8
 +  қоғам субъектілері мен мемлекетке тұлға мен қоғам мүдделерін қорғауға дұрыс шешім қабылдау үшін шұғыл, объективті ақпаратты алу мүмкіндігіне ие болу Вес вопроса: 1
   құнды ақпаратты жоғалту Перемешивать ответы: +
   ақпаратты енгізу    
   жаңа ақпараттық технологиялар    
   ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету    
       
       
396 Экономикалық қауіпсіздік жүйесі Секция:  8
+   экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатына қол жеткізуге бағытталған және нормативтік актілердің жиынтығы Вес вопроса: 1
   үдеріс, құбылыстардың пайда болу жағдайы, олардың сипатын анықтайтын жеке белгілер, нәтижелер, ішкі немесе сыртқы болуы мүмкін, бір мезгілде, бір немесе бірнеше бағытта болуы Перемешивать ответы: +
   негізгі мақсаттары мен оларға қол жеткізу жолдары, жалпы қоғамның әрекетінің ортақ бағыттылығы    
   Шетел капиталын пайдаланатын кәсіпорындардың құрылуы мен қызмет істеуін реттеу    
   Экономикалық қауіпсіздік пен тәуелсіздікті қамтамасыз ету    
       
       
397  Экономикалық қауіпсіздік объектісі Секция:  5
 +  экономика мен мемлекетті тиімді басқару жүйесі аумақтық тұтастықты, егемендікті сақтауға ықпал ететін жағдайлар Вес вопроса: 1
   Экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету стратегиясы Перемешивать ответы: +
   әлуметтік – экономикалық дамуы    
   республиканың ішкі және сыртқы саясаты    
   мемлекеттік шаралар мен кепілдіктердің жүйесі    
       
       
398  Экономикалық қауіпсіздік субъектісі Секция:  15
 +  адам мен қоғам заңды-атқарушы сот билігі түріндегі мемлекет Вес вопроса: 1
   валюта - қаржылық қауіпсіздікті қамтамасыз ету Перемешивать ответы: +
   өндіріс, экспорт,импортты оңтайландыру    
   шетел капиталын пайдаланатын кәсіпорындардың құрылуы мен қызмет істеуін реттеу    
   жабық, құпия, комерциялық құпияны және басқа да ақпаратты, меншіктік зияткерлікті қорғау жүйесі    
       
       
399  Кез-келген мемлекеттің негізгі ұлттық мүдделері Секция:  5
 +  елдің аумақтық тұтастығы; Вес вопроса: 1
  ресми ұйымдарда Перемешивать ответы: +
  арнайы комитеттерде    
  мақсатты жұмыс топтарында    
  функционалдық ұйымдарда    
       
       
400 Қазақтан жағдайындағы ішкі экономикалық қатерлерге Секция:  5
 + горизонтальді және вертикальді түрдегі шаруашылық байланыстардың бұзылуы Вес вопроса: 1
  ресурстардың болуы Перемешивать ответы: +
  еңбек бөлінісі    
 
 
 
 
  сыртқы ортаға тәуелдігі     басқару қажеттілігі              

Приложенные файлы

  • docx 11080646
    Размер файла: 424 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий