НОК в Таблице 23 кітап


І IМодуль Автомобильге Техникалық қызмет көрсету
№ 1 тапсырма Ашық сақтайтын аландарды қыста жабдықтайды
Дұрыс Топпен немесе жекелеп қыздырумен
№ 2 тапсырма Консервация - бұл
Дұрыс Автомобильдерді ұзақ сақтау
№ 3 тапсырма Манеж түріндегі тұрақ... сипатталады
Дұрыс Жалпы ортақ орында автомобильдерді орналстырумен
№ 4 тапсырма Тозукезіндебөлшектіңкелесіпараметрлеріөзгереді:
Дұрыс Көлемдері, массасы, үстіңқабаттыңжагдайы, пішіні
№ 5 тапсырма Автомобильдерді күрделіжөндеу денөткізуорындары
Дұрыс Мамандандырылыған автожендеу кәсіпбрындары (МАК)
№ 6 тапсырма Тәжірибедеқолданатынбөлшектердіқысымменқалпынакелтірутүрлері:
Дұрыс Барлықжауаптарыдұрыс
№ 7 тапсырма Булгактардыңнегізгіакауларынкөрсетіңіз:
Дұрыс Барлықжауаптардұрыс
№ 8 тапсырма Майдыңтұтқырлығынанықтауүшінқандайаспапқолданылатынынкөрсетіңіз
Дұрыс Компрессометр
№ 9 тапсырма Күрделіжөндеуденкейінжүруресурсыныңмөлшері
Дұрыс 80%
№ 10 тапсырма Жөндеужұмыстарыбұл
Дұрыс Торапжэнеагрегаттардыбөлшекте
№ 11 тапсырма Сүңгішкөмегіменқозғалтқыштағымайдеңгейінтексеру... орындалады
Дұрыс Қозғалткыштоқтағаннан кейін3-4 минішінде
№ 12 тапсырма Жүріп бейімдеу ережелерін бақыламау ... әкеледі
Дұрыс Жүріпбейімдеукезеңіаяқаталғананкейінақаулықтардыңпайдаболуықтималдарынжоғарылатады, қалыптыпайдаланукезеңіназайтадыжэнешығындардыкөбейтеді
№ 13 тапсырма Техникалыққызметкөрсетудіңжекетүрлерінорындаукезеңібайланысты:
Дұрыс Пайдаланужағдайларыныңкатегорясына
№ 14 тапсырма Концервациядатұрғанмашиналардыбайқапкеружүзегеасырылуымүмкін:
Дұрыс Сактау орнында қозғалтқышты іскеқосумен немесе25 км арақашыктықта соңғыжүріп өтумен
№ 15 тапсырма Ақаулыктар... салдарынанпайдаболады:
Дұрыс Тетіктердідайындаукезіндежіберілетінақаулардан
№ 16 тапсырма Ауыспалысүзгішэлементібарекітолықағымдысүзгішқолданылатынмайлаи
жүйелеріндегіқозгалтқыштар:
Дұрыс КамАЗ-5320
№ 17 Тапсырма Тікұйымдастырукезіндеағындыәдіспенөтежиіқолданылатынмеханизмдікөрсетіңіз:
Дұрыс Конвейер
№ 18тапсырма Радиатор герметикалыгын тексеру әдісі
Дұрыс Суыбарваннағабатырып, жоғарықысымдаауаментексеру
№ 19тапсырма Білікбілікосіндегітозғанойманықайрап,... бөледі:
Дұрыс Аздиаметрге
№ 20тапсырма Металлқабаттарыныңкоррозияданқоргауүшінқолданылады
Дұрыс Техникалық вазелин
№ 21 тапсырма Автомобильді сақтау талаптарына жеңіл категориясы ... қарастырады ... .
Дұрыс Жылытылатын орындарда сақтау
№ 22тапсырма Жүктердітасымалдаудыұйымдастыруменжәнежүзегеасыруменайналысады
Дұрыс Іскеқосуқызметі
№ 23тапсырма Жөндеу жұмыстары бұл
Дұрыс Торап және агрегатты бөлшектеу
№ 24тапсырма Автотранспорт кәсіпорнның техникалық дайындық коэффициенті (ТДК) - бұл:
Дұрыс Сынбаган автомобильдер санының төзімдік санына қатынасы
№ 25тапсырма Жүкгі автомобильді жургізіп бейімдеу кезінде ... қажет:
Дұрыс Жылдамдыкты 45 км/сағ асырмау сыйымдылыгын 80%асырмау
№ 26тапсырма ТҚ ұйымдастыру кезінде гымды эдіспен өте жиі крлданылатын механизмдікөрсетіңіз:
Дұрыс
Конвейер
№ 27тапсырма Түйіскен сақиналары бар генертор түзілімі:
Дұрыс Ротор
№ 28тапсырма Ротордың қозу орамаларының соңын ... қосады.
Күрделілігі Дұрыс Түйіспелі сақиналармен
№ 29тапсырма Төмен қысымды оталдыру түйіспелі жүйесінің тізіміне келесі аспаптар кіреді:
Дұрыс Оталдыру қосқышы, бөлгіш, оталдыру катушкасының бірінші айналымы
№ 30тапсырма Автотранспорт кәсіпорнының техникалық дайындық коэффициенті (ТДК) - бұл
Дұрыс Автомобильдердің төзімдік санының сынбаган автомобильдер санына қатынасы
№ 31тапсырма Консервация - бүл ....
Дұрыс Автомобильдерді ү_зақ сақтау
№ 32 тапсырма ЕГДА отын аппаратын тексеру бойынша стендіде жүргізуге болмайтын тексерутүрін керсетіңіз:
Дұрыс Форсункаларды тексеру
№ 33 тапсырма Жөндеу жұмыстары бұл:
Дұрыс Торап және агрегатты бөлшектеу
№ 34 тапсырма Жүргізіп бейімдеуден өтіп жатқан жүк машинасының қозғалткышындағытрансмиссияның майын алғашқы ауыстыруды ... кейін жүргізу керек:
Дұрыс 1000 км
№ 35 тапсырма Тозығы жеткен майлы сорғының шарикті клапанын:
Дұрыс Жаңаға ауыстырады
№ 36 тапсырма Бірдей бұрыштык жылдамдыктагы айқартоспалы біліктерді пайдаланатынавтомобильді көрсетіңіз:
Дұрыс ВАЗ-2112
№ 37 тапсырма КамАЗ қозгалтқышындағы 1 айналымда жіберілетін отынның бірдей көлемінТНВД секциясында реттеу әдістері:
Дұрыс ТНВД секцияларының бұрылысы
№ 38 тапсырма Автомобиль шамы ... тұрады:
Дұрыс Қызарту зерінен, шыны сауыттан, цоколдан
№ 39 тапсырма Стартерді қозғау орамы ... орнатылған:
Дұрыс Үйекті башмактарда
№ 40 тапсырма Г250 генераторындагы сыртқа шығарылган «Ш» ... қосады:
Дұрыс Аккумуляторлыбатареямен
№ 41 тапсырма КамАЗ-740 салқындату жүйесінің желдеткіші... айналымға келеді:
Дұрыс Гидрожалғастырғыш көмегімен
№ 42 тапсырма Жарыктандыру аспаптарындағы жарық күштерінің азаю себептері:
Дұрыс Барлық аталғандар
№ 43 тапсырма Оталдырудың озу бүрышын тексеру үшін арналған аспапты көрсетіңіз:
Дұрыс Стробоскоп
Визкозиметр
№ 44 тапсырма Айнымалытоқгенераторының міндеті:
Дұрыс Төмен қысымды токгы жоғаргы қысымды тоқ серпілісіне ауыстырады
№ 45 тапсырма Оталдыруалдыру катушкасы... тұрады:
Дұрыс Орталық және бүйір электродтар
№ 46 тапсырма 6СТ-60ЭМ аккумуляторлы батареясының таңбалау кезіндегі «СТ»әріпібілдіреді.
Дұрыс Аккумуляторлы батареяның мемлекеттік стандарт талаптарына сэйкестігінкелуін
№ 47 Тапсырма 6СТ-60ЭМ аккумуляторлы батареясын таңбалау кезінде 60 саны ... білдіреді:
Дұрыс Тоғынан айырылғаннан кейін сагат бойынша жұмыстың минималды ұзактығын
№ 48 тапсырма Аккумуляторлы батареядағы сеператордың міндеті:
Дұрыс Әр атты пластиналардың түйісуін алдын алады
№ 49 тапсырма Стартердің электрқозғалтқыштарының зәкірі
Дұрыс Еркін жүріс жалгастыргыштан, жинагаштан, реледен
№ 50 тапсырма Жарықтандыру жэне жарық сигналдарының міндеті
Дұрыс Жолда жарыктандыру жэне өзінің автомобилі туралы ақпаратты беру үшін
№ 51 тапсырма Электролиттің аккумулятордағы тыгыздығын жоғарылату үшін ... қосу керек
Дұрыс 1,40 г/смЗ тығыздықтағы элетролитті
№ 52 тапсырма Автокөліктегі тоқ көзі
Дұрыс Аккумулятор
№53 тапсырма Күйентенің атқаратын қызметі:
Дұрыс Клапандарды ашып- жабуга
№ 54 тапсырма Конденсатордың қажеттілігі:
Дұрыс Тоқты реттеуші
№ 55тапсырма Бүркігіштің желдеткіш инесі көтеріледі:
Дұрыс Отын қысымының әсерінен
№ 56тапсырма Қозғалтқышты басқарудың электрондық жүйесінде отын сорғысы орналасқан:
Дұрыс Электробензосорға
№ 57 тапсырма Жану қоспасы (анықгама беріңіз):
Дұрыс Бір шамдағы ауа және бензин буларының қоспасы
№ 58 тапсырма ВАЗ-2110 автомобилінде доңғалақгардың қуламалығын реттеу үшінқолданылатын бөлшек:
Дұрыс Реттеуіш эксцентрлік
№ 59тапсырма Қандай ырғақта дизельді қозғалтқыш цилиндіріне отын жіберіледі:
Дұрыс Сығу ырғағыньщ соңында
№ 60 тапсырма Пайдалы жұмыс орындалатын қозғалтқыш цилиндіріндегі ырғактың атауы:
Дұрыс Жұмыс жүрісі
№ 61 тапсырма Қозғалтқыш цилиқціріндегі компрессия көбінесе... техникалық жағдайына байланысты
Дұрыс Цилиндрлі - поршенді топтар және газ таратушы механизмдердің
№ 62 тапсырма Автомобильдерді қатар саны бойынша сактау аймағында қою
Дұрыс Тек бір қатарлы
№63Тапсырма Қозғалтқыш цилиндр індегі компрессияны тексеру үшін қолданылатын аспапты керсетіңіз:
Дұрыс Компрессометр
№ 64тапсырма Автомобиль көліктерінің кәсіпорындары (ААҚ)... бөлінеді:
Дұрыс Автожөндеу, автокөлік жэне авто қызмет көрсету
№ 65 тапсырма Қозғалтқыштың енгізу жуйесіндегі сиретілуді анықтау үшін арналған аспапты керсетіңіз
Дұрыс Вакуумметр
№66 тапсырма Сұйық отынды сақтау түрлері
Дұрыс Жердегі, жартылай жер асты жэне жер асты
№ 67 тапсырма Жаңа техниканы енгізу бойынша жоспарлар мен іс- шараларды ... әзірлейді:
Дұрыс Техникалық бөлімі
№ 68 тапсырма Желіден қайтқан автомобильдерді... қабылдайды:
Дұрыс Кезекші механик

№ 69 тапсырма Беріліс қорабындағы майдың жоқтығы немесе төмен деңгейінің белгілері:
Дұрыс Берілісті ауыстырьш қоспай тұрып жұмысында пайда болған жоғары шу
№ 70 тапсырма ЗИЛ-130 қозғалтқыштарын сыртқа шығаратын клапандарын ... толтырады
Дұрыс Металл натрийімен
№ 71тапсырма Кардан біліктерін мүшелеуде бұрыштық саңылауды анықтау үшін араналған аспапты керсетіңіз
Дұрыс Люфтолмер-динометр
№ 72тапсырма Ілінісу қақпактарьш ... дайындайды:
Дұрыс Алюминий ерітіндісінен
№ 73 тапсырма Цилиндр блогының бас тиегін бекіту тегірлерін ... тартады
Дұрыс Суық қозғалтқьштарда
№ 74 тапсырма Дизельді қозғалтқыштың қоректену жүйесіндегі отынның дұрыс жолын көрсетіңіз:
Дұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалагаш-отын таратқыш сорғы-сүзгі майда тазалағыш сүзгі-ЖҚОН-бүркігіш
№ 75 тапсырма КамАЗ-740 қозғалтқышындағы цилиндрдің орналауы:
Дұрыс Vтэрізді
№ 76 тапсырма Жауапты қосылысты тарату үшін қолданылатын кілт
Дұрыс Динамометр
№ 77тапсырма Камаз қозғалтқышындағы таратушы біліктің жұдырыктарының саны:
Дұрыс 8
№78 тапсырма ВАЗ-2112 қозғалтқышындагы иінді біліктің бұлғактың мойындарының орналасубұрышы
Дұрыс 120 градус
№ 79Тапсырма Салқындату жүйесі радиаторындағы негізгі ақаулар
Дұрыс Өзектердің ластануы
№ 80 тапсырма Қозғалтқыштың салқындату жүйесіндегі салқындату сұйыктыгытемпературасының сезгісі... бекітіледі:
Дұрыс Сұйықтық сорғы тұтқасында
№ 81 тапсырма КамАЗ-740 қозғалтқышындағы отынды сорғы секцияларының саны
Дұрыс 4
№82 тасырма КамАЗ-740 қозғалтқышындағы цилиндрдің орналасуы:
Дұрыс V-тәрізді
№83 тасырма Ілінісу батып қалатын ақау ілінісу басқышы ... кезде пайда болады.
Дұрыс Босандатылған
ІІ Модуль № 84 тапсырма Шығару клапаны қашан ашылады:
Күрделілігі Дұрыс Поршеннің ТМТ етуіне дейін жұмыс жүрісінің соңында
Бұрыс Поршеннің ЖТН қозғалу кезіндегі шығару ырғағының басында
Бұрыс Поршеннің ЖТН қозғалу кезіндегі шығару ырғаганың соңында
Бұрыс Толық жабылмайды ЖТНда
Бұрыс Толық жабылмайды ЖТНда
ІІ Модуль № 85 тапсырма Карбюратордағы қалтқы ... қажет:
Күрделілігі Дұрыс Қалтқылы камерадағы отынның тұ-рақты деңгейін сактау
Бұрыс Карбюратордың араластырғыш камерасына ауа жіберу
Бұрыс Отынның уарбюратор диффузорына түсуі
Бұрыс Карбюратордың араластыргыш камерасында жұмыс қоспасын жасау
Бұрыс Карбюратордың диффузорында разрядтауды сактау
ІІ Модуль № 86тапсырма Бөлгіш-таратқыш тұрады
Күрделілігі Дұрыс Отылдырудың сырттан тебетін жэне ваккумды реттеуіштен
Бұрыс Транзистор жэне қосымша резистордан
Бұрыс Оталдыру катушкаларының бірінші жэне екінші айналуларынан
Бұрыс Оталдыру шырактары және ротордан
Бұрыс Оталдыру айналымынан жэне қысым реттеуіштен
ІІ Модуль № 87 тапсырма А14 ДВ-ІО.оталдыру білтелерін таңбалаған кезде 14 саны ... білдіреді.
Күрделілігі Дұрыс Қорытқыш сан
Бұрыс Ажыратқыштыңжылу конусының тұрқының сыртынан шыгуьш
Бұрыс Тұрқыдағы ирек оймасының ұзындығын
Бұрыс Тұрқыдағы ирек оймасының белгісін
Бұрыс Конструкторлық өңдеудің реттік саны
ІІ Модуль №88 тапсырма Қандай ыргақта дизельді қозғалтқыш цилиндіріне отын жіберіледі
Күрделілігі Дұрыс Сығу ырғағының соңында
Бұрыс Жіберу ырғағының басында
Бұрыс Жіберу ырғағының соңында
Бұрыс Шығару ыргағының соңында
Бұрыс Жұмыс жүрісінің ортасында
ІІ Модуль № 89тапсырма Қандай қалытқылы камера тепе-теңдестірілген деп аталады?
Күрделілігі Дұрыс Карбюратордың кіру түтікшесіндегі кьісымньщ- қысымға теңдігінен
Бұрыс Қысымның карбюратор тұтқасының қысымына теңдігінен
Бұрыс Қысымның отын насосының көлеміне
Бұрыс Атмосфераның қысымның цилиндрдағы қысымға теңдігі
Бұрыс теңдігі QҚысымның цилиндр дағы кысымға теңдігі
ІІ Модуль № 90 тапсырма Қаңцай материалдан отын насосының диагфрагмалары жасалады?
Күрделілігі Дұрыс Металдан немесе металоасбестен
Бұрыс Картоннан
Бұрыс Резеңкелі матадан немесе лакталған матадан
Бұрыс Герметикадан
Бұрыс Пластмассадан
ІІ Модуль № 91 тапсырма Клапан серіппелерінің жұмыс күйі қандай?
Күрделілігі Дұрыс Әрқашан қысылған
Бұрыс Әрқашан бос
Бұрыс Қысылған және созылған
Бұрыс Әрқашан созылған
Бұрыс Қысылған жэне бос
ІІ Модуль № 92 тапсырма Тежеу цилиндрі қанша бөлікпен байланыскан?
Күрделілігі Дұрыс Екеумен
Бұрыс Бесеумен
Бұрыс Біреумен
Бұрыс Үшеумен
Бұрыс Төртеумен
ІІ Модуль № 93 тапсырма Бас тежеу цилиндірінің өткізгіш ойығын қандай көлемдер байланыстырады
Күрделілігі Дұрыс Сұйық кұйылған ыдысша мен цилиндрдің жү.мыс кеңістігі
Бұрыс Цилиндрдің жұмыс кеңістігі мен оның жұмыс істейтін кеңістігімен
Бұрыс Сұйық құйылған ыдысша мен цилиндрдің жұмыс істеметін кеңістігі
Бұрыс Сүііық құйылған ыдысша жэне ойық өтеулігі
Бұрыс Цилиндрдің жү-мыс кеңістігі мен ойық етеулігі
ІІ Модуль № 94 тапсырма Клапанның жабылуы деген не?
Күрделілігі Дұрыс Кезең, екеуі де ашық болған кез
Бұрыс Цилиндрдің клапандарының балқылықтары шамамен 0,40-0,45 мм
Бұрыс Кезең, екеуі де жабық болған кез
Бұрыс Цилиндрдің клапандарыньщ балкылықтары шамамен 0,35-0,40 мм
Бұрыс Kезең, бірінші клапаны ашық, ал екіншісі жабық
ІІ Модуль № 95Тапсырма Покрышкадағы тесеніш қабаты қай жерде орналасқан?
Күрделілігі Дұрыс Протектор немесе каркас арасында.
Бұрыс Протектор мен ораушы арасында
Бұрыс Ораушы лентамен камера арасында.
Бұрыс Веттельмен ораушы арасында.
Бұрыс Протектол немесе камера арасында.
ІІ Модуль № 96 тапсырма Салқындату жүйесінде таттың болуын қандай жагдайда айтуға болады?-

Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқыш қатты қызса
Бұрыс Қуаттың азаюы^
Бұрыс Қозғалтқыштың қалыпты жүымыс істемеуі
Бұрыс Қозғалтқыштың жоғарғы белігінде тықыл пайда болса
Бұрыс Майдың көп желінуі жэне түтінденуі
ІІ Модуль № 97 тапсырма Тұру тежеушінің атқаратын қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Автокөлікті тоқтату үшін
Бұрыс Автокөлікті орнынан қозғау үшін
Бұрыс Автокөліктің жү-мысын реттеуі
Бұрыс Автокөлікті қозғауға
Бұрыс Автокелікті ұстап тұру үшін
ІІ Модуль № 98 тапсырма Мотордағымайдыауыстыру:
Күрделілігі Дұрыс 10000км
Бұрыс 20000 км
Бұрыс 30000км
Бұрыс 50000 км
Бұрыс 60000км
ІІ Модуль № 99 тапсырма Мотордагы жүйе саны:
Күрделілігі Дұрыс Төрт жүйеден
Бұрыс Жеті жүйеден
Бұрыс Сегіз жүйеден
Бұрыс Алты жүйеден
Бұрыс Бес жүйедең
ІІ Модуль № 100 тапсырма Шығару клапыны қашан ашылады
Күрделілігі Дұрыс Поршеннің НМТ етуіне дейін жұмыс жүрісінің сонында
Бұрыс Поршеннің ЖТН қозғалу кезіндегі шығару ырғағынан басында
Бұрыс ОЖТНда

Бұрыс Поршеннің ЖТН қозгалу кезіндегі шығару ырғаганан аяғыңда
Бұрыс Толық жабылмайды
2-НҰСҚА
ІІІ Модуль № 1 тапсырма Сығу тактісінің соңында цилиндрдегі қысымды аз қолданылатынын көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Компрессомтр
Бұрыс Шығьш өлшеуіш
Бұрыс Бұрышөлшеуіш
Бұрыс Динамометр

Бұрыс Визкозиметр
І IМодуль № 2 тапсырма Үйлестіретін қораптың картеріне ... құяды

Күрделілігі Дұрыс Трансмиссиялық май
Бұрыс Иілгішті май
Бұрыс Мотор майы
Бұрыс Графитті май
Бұрыс Ауыр отын
ІIМодуль № 3 тапсырма Шанақ пен кабинаның беттеріне бітеме... үшін жағылады:
Күрделілігі Дұрыс Грунтталған шанақтардың беттеріндегі бұдырларды жою үшін
Бұрыс Коррозиядан қорғау үшін
Бұрыс Лак жэне бояу жабьшдыларының беріктігін арттыру үшін
Бұрыс Пісірлген жіктерді сьип>ш бітеу үшін

Бұрыс Майда сызаттарды бітеу үшін
І IМодуль № 4тапсырма Дизельді қозғалтқыштың қоректену жүйесіндегі отынның дұрыс жолын көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалагыш-отын тараткыш сорғы-сүзгі майда тазалагыш-ЖҚОН-бүркігіш

Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын таратқыш соргы-сүзгі майда тазалагыш-бүркігіш-ЖҚОН
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-сүзгі майда тазалагыш-отын таратқыш сорғы-ЖҚОН-бүркігіш
Бұрыс Бак-отьга таратқыш сорғы-сүзгіш қатты тазалағыш-майда нэзік тазалагыш-ЖҚОН-бүркігіш
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын таратқыш сорғы-ЖҚОН-сүзгі майда
тазалағыш-бүріккіш
ІI Модуль № 5 тапсырма Жүргізіп бейімдеуден өтіп жатқан жүк машинасының қозгалтқышындағы картердің майын алғашқы ауыстырудыкейін жүргізу керек:
Күрделілігі Дұрыс 500шқ
Бұрыс 250 шқ
Бұрыс 2000 шқ
Бұрыс 1000 шқ
Бұрыс 2500 шқ
І IМодуль № 6 тапсырма ТҚ-1 жэне ТҚ-2 техникалық қызмет көрсету кезендері... өлшенеді:I
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдің жалііы еткен жолымен
Бұрыс Автомобильдің жүксіз журуімен
Бұрыс Автомобильдің жұмыс уақытымен
Бұрыс Орындалатын транспортты жұмыс келемімен
Бұрыс Автомобильдің жүкпен жүруімен
ІI Модуль № 7 тапсырма Егер суыту жүйесінде кеңейтілген күбішек болмаса,онда мұны антифризбен
толтыру кезінде соғысының көлемі... болу керек:
Күрделілігі Дұрыс Шартты сыйымдылығына тең
Бұрыс Шартты сыйымдылығынан аз
Бұрыс Шартты сыйымдылыганың жартысы

Бұрыс Шартты сыйымдылығының жартысынан көбі

Бұрыс Шартты сыйымдылыгынан аз немесе тең
І IМодуль № 8 тапсырма Маусымдық техникалық қызмет көрсету... жүргізіледі
Күрделілігі Дұрыс Жылына бір рет
Бұрыс Тек қана қыста
Бұрыс Жылдьщ әр маусымында
Бұрыс Жыльша үш рет

Бұрыс Жылына екі реет
І IIМодуль № 9 тапсырма Бұзылған шырақты өшірген кезде ол қозғалтқьіш жұмысына келесідей әсер етеді
-

Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқьш жұмысындағы кідірістер өзгеріссіз қалады
Бұрыс Оталдыру жүйесінің бірінші тізбегінің түйісуіне
Бұрыс Қозғалтқыш жұмысындағы кідірстер кебейеді
Бұрыс Қозғалтқыш жұмысындағы кідірстер азаяды
Бұрыс Қозғалтқыш жұмыс істемейді
І IМодуль № 10 тапсырма Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету жэне жөндеудің мақсаты:
Күрделілігі Дұрыс Автокеліктің іске жарамды жэне жұмысқа қабілетті жағдайда ұстау
Бұрыс Автокөліктің қозғалысы
Бұрыс Автокөліктің техникалық байқаудан өту
Бұрыс Жұмыс жағдайын ұстау
Бұрыс Автокелікті пайдалану
ІI Модуль № 11тапсырма Автомобиль шиналарынаң сактаған кезде ... орналастыру керек:
Күрделілігі Дұрыс Тігінен
Бұрыс Бұрышпен
Бұрыс Перпендикуляр
Бұрыс Көлбеу

Бұрыс Келдеңен
І IМодуль № 12 тапсырма ТҚК посты жұмыс істеп тұрған қозғалтқыш кезінде ... жабдықгалуы тиіс:
Күрделілігі Дұрыс ОГ алып тастау үшін орнында сорумен
Бұрыс Сықағыш эректетті
Бұрыс Желдеткіш есікпен (люкпен)
Бұрыс Сіңірілетін калорифермен

Бұрыс Кәдімгі желдеткіш
І IМодуль № 13 тапсырма Автомобильдің техникалық жагдайын аныктау үшін арналған стенд
қолданылатын автомобильге тигізілетін ықпалды көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Диагностика
Бұрыс КҚ
Бұрыс ТҚ-1
Бұрыс МҚ
Бұрыс ТҚ-2
І IМодуль № 14 Тапсырма Автомобильдің техникалық жағдайын тексерген кезде... анақталады:
Күрделілігі Дұрыс Параметрлердің сандық керсеткіштері, афегат пен тораптардың сандық , көрсеткіштері, ақаулыктардың пайда болған орьшдары, акаулықтардың мүмкін болатын себептері

Бұрыс Ақаулыктардың мүмкін болатын себептері
Бұрыс Агрегат пен түзілімдердің сандық көрсеткіштері Q Параметрлердің сандық көрсеткіштері
Бұрыс Ақаулыктардың мүмкін болатын себептері
Бұрыс Ақаулықтардың пайда болтан орындары
І IМодуль № 15 тапсырма Диагностика бұл
Күрделілігі Дұрыс Агрегаттар мен түзілімдерді бөлшектенгеннен кейін машианның техникальтқ күйін бағалау
Бұрыс Автомобиль қозғалтқышының ақауын анықтау
Бұрыс Агрегаттар мен түзілімдерді бөлектемей-ақ автомобильдердің техникалық күйін бағалау
Бұрыс Техникалық күйін бағалау жэне қозғалтқыштың ақауын анықтау

Бұрыс Түзілімдер мен агрегаттарды бөлшектеп беле, отырып машиананың техникалық
күйін аныктау

І IМодуль № 16 тапсырма Тежеуіш атанағының сынақтарын және сызаттарын ... жояды
Күрделілігі Дұрыс Бракқа шығарумен
Бұрыс Дәнекерлеумен
Бұрыс Тозаңцатумен
Бұрыс Балқытып қапсырмалаумен

Бұрыс Пісірумен
І IМодуль № 17 тапсырма Техникалық қызмет көрсету дегеніміз
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдің белгіленген жүріп өткен жолынан кейін орындалатын жұмыс көлемі
Бұрыс Автомобильдерді диагностикалағаннан кейін орындалатын жұмыстар
Бұрыс Техникалық байқау аныктайтын жүмыс көлемі
Бұрыс Еріксіз тұрдө орындалатын жұмыстар
Бұрыс Автомобильге жоспардан тыс қызмет көрсету
ІI Модуль № 18 тапсырма Карбюраторды ашқан жэне жианған кезде:Карбюраторды ашқан және жианған
кезде:
Күрделілігі Дұрыс Тар түтіктерді қайта ауыстыруға немесе басқаларын қолдануга болмайды
Бұрыс Тар түтіктерді тазалау үшін сым немесе басқа қатты заттарды қолданады
Бұрыс Басқа карбюраторлардың тар түтіктерін қолдануға болады

Бұрыс Бір көлемді басқа тар түтіктерді қолдануға болады

Бұрыс Бір әрекетгі тар түтіктердің орнын ауыстыруға ғана болады
ІI Модуль № 19 тапсырма Жөндеуден кейін автомобильдердің өте сенімділігін ... қамтамасыз етеді:
Күрделілігі Дұрыс Жоспарлы еріксізжөндеу
Бұрыс Белшектей жендеу
Бұрыс Қажетгілік бойынша жендеу
Бұрыс Стандартты жендеу

Бұрыс Жоспарлы-байқаудан кейін жөндеу
ІI Модуль № 20 тапсырма Техникалық қызмет көрсетудің өте көп мерзімділігі... үшін қабьлданған:
Күрделілігі Дұрыс Жеңіл автомобильдерді
Бұрыс Жук автомобильдерін
Бұрыс Мотоциклдерді
Бұрыс Автобустарды
Бұрыс Автомобиль-самосвалдарды
І IМодуль № 21 тапсырма Техникалық қызмет көрсетудің жеке түрлерін орындау кезеңі... байланысты:
Күрделілігі Дұрыс Пайдалану жағдайларының категориясы
Бұрыс Автотранспортты кэсіпорынға
Бұрыс Орындалған транспорттың жұмыс қелеміне
Бұрыс Тасылатын жүктің сипатына
Бұрыс Жүргізушінің біліктілігіне
І IМодуль № 22 тапсырма Автомобильдерді сактау талаптарьшың жеңіл категориясы ... қарастырады
Күрделілігі Дұрыс Жылытылатын орындарда сактау
Бұрыс Ашык аспан астында
Жылытылмайтьш орындарда сактау
Бұрыс Аспан астында сактау

Бұрыс Бұрыс Ашык аспан астында
І IМодуль № 23 тапсырма Радиатор герметикалыгын тексеру әдісі:

Күрделілігі Дұрыс Суы бар ваннаға батырып, жоғары қысымды ауамен тексеру
Бұрыс Сұйыктың ысырауы кезбен шолу
Бұрыс Қосарлама куыстарьшда
Бұрыс Пайдалануға тексермей жібереді
Бұрыс Арнайы аспаптармен
І IМодуль № 24 тапсырма СТДА отын аппаратын тексеру бойынша стендіде жүргізуге болмайтын тексеру
турін көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Форсункаларды тексеру
Бұрыс Отын сорып алатын сорапты тексеру
Бұрыс Отынды берудің бастапқы кезеңі
Бұрыс Отынды берудің тепе-тендігі
Бұрыс Отын секциясының өнімділігі
І IМодуль № 25 тапсырма Қозғалтқыштың куаттылығы... әсерінен болады:

Күрделілігі Дұрыс Барлық көрсетілген себептер
Бұрыс Сыгамдану сақиналарының тозуы
Бұрыс Клапанды механизмдерде жылу саңылауларының жоқгығы
Бұрыс Клапан тэрелкелерінің ершікпен тығыз шектеспеуі
Бұрыс Жіберілетін күбырдың блок бастиектерімен тыгаз байланыспауы
І IМодуль № 26 тапсырма Жүктерді тасымалдауды ұйымдастырумен және жүзеге асырумен айналысыады:

Күрделілігі Дұрыс Іске қосу қызметі
Бұрыс Техникалық қызмет
Бұрыс Қауіпсіздік қызметі
Бұрыс Жоспарлау бөлімі
Бұрыс Экономикалық белім
ІII Модуль № 27 тапсырма Жарықгандыру аспаптарындағы жарық күштсрінің азаю себептері:
Күрделілігі Дұрыс Барлық аталғандар
Бұрыс Өшіргіштерде және айырып-қысқыштарға түйіспелі тілімшелердің тотығу
Бұрыс Шам сауытының қараюы
Бұрыс Сейілткіш жэне шагылдырғышты ластануы

Бұрыс Қысқьщағы шамдардың нашар түйісуі
І IМодуль № 28 тапсырма Автомобиль шиналарын сактаған кезде ... орналастыру керек.
Күрделілігі Дұрыс Тігінен
Бұрыс Бұрыштап
Бұрыс Перпендикуляр

Бұрыс Көлденең

Бұрыс Көлбеу
І IМодуль № 29 тапсырма Жаңа автомобильді жүргізіп бейімдеу кезінде келесі құбылыстар орын алады.
Күрделілігі Дұрыс Ысқылатын бетгердің қарқынды крсымша жүмыс істеуі, бөлшектер арасындағы
тәселгіштің тығыздығы, бөлшектердің бекітулерінің басталуы, ысқылатын
бөлшектердің қосымша жұмыс істеуі
Бұрыс Тетіктер арасындағы төсегіштің тығыздығы
Бұрыс Ысқылатын беттердің қарқынды қосымша жұмыс істеуі
Бұрыс Тетіктердің бекітулерінің бостатылу
Бұрыс Ысқылатны тетіктердің қосымша жүмыс істеуі
№ 30 тапсырма Жүйе дегеніміз....

І IМодуль Күрделілігі Дұрыс Өзара эрекетте ту_рған және белгілі бір бүтіндікті күрайтын элементтердің жиынтығы
Бұрыс Өте тиімді басқарудың жолдарын және әдістерін анықтау
Бұрыс Белгіленген өлшемдер негізінде таңдау
Бұрыс Түрлену процесі
Бұрыс Мақсаттар мен міндетгерді анықтау
І IМодуль № 31 тапсырма Радиатор және салқындату қаптамасын жуу жұмыстарын орындайтын техникалық қызмет көрсету
Күрделілігі Дұрыс МҚ
Бұрыс ТҚ-1
Бұрыс ТҚ-2
Бұрыс КҚ
Бұрыс ТҚ-3
І IМодуль № 32 тапсырма АТП материалды-техникалық бөліміқамтамассыз етеді:
Күрделілігі Дұрыс АТП материалды-техникалық жабдыктауды
Бұрыс АТП бойынша өтінімдерді
Бұрыс АТП жұмысын дұрыс үйымдастыруды
Бұрыс Тізімнен шығару бойынша етінімдерді
Бұрыс Қосалқы бөлшектерді беруі
І IМодуль № 33 тапсырма Концервацияда тұрған машиналарды байқап көружүзеге асырылуы мүмкін:
Күрделілігі Дұрыс Сақтау орнында қозғалтқышты іске қосумен немесе 25 км арақашыктықга соңғы журіп өтумен
Бұрыс Тек қана 100км арақашықтықта соңғы жүріп өтумен
Бұрыс Қозғалтқышты сақтау орньшдаіске қосумен
Бұрыс 50 км арақашыктыктасоңғы жүріп өтумен
Бұрыс Тәулік бойы сактау орньшда қозғалтқышты іске қосумен
І IМодуль № 34 тапсырма Диагностикалау көбнесе ... кезінде іске асады:
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдерден агрегат жэне тораптарды шешпеу жэне белшектемеу
Бұрыс Автомобильдерден агрегат және тораптарын шешу
Бұрыс Барлық көрсетілген талаптар
Бұрыс Автомобильдерден шешілген агрегат жэне тораптарын толық бөлшектеген жагдайда
Бұрыс Автомобильдерден агрегат жэне тораптарды жеке-жеке бөлшектеу
І IМодуль № 35 тапсырма Гараждар мен тұрақтар ... арналган кәсіпорын болып табылады:
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдерді сактау
Бұрыс Автобустарды жэне жеңіл автокөліктерді сактау
Бұрыс Тек қана жүк автоквліктерін сактау
Бұрыс Қосалқы бөлшектерді сактау

Бұрыс ЖЖМ (жанар-жагармай) материалдарьш сактау
І IМодуль № 36 тапсырма АТП баскару курылымына жатпайды:
Күрделілігі Дұрыс Қоректендіру қызметі
Бұрыс Басқару қызметі
Бұрыс Кадрлар бөлімі
Бұрыс Іске қосу қызметі
Бұрыс Техникалық қызмет
І IМодуль № 37 тапсырма ВАЗ-2110 автомобилінің ілінісінде жетекші дискінің сермерге сығылуьш ... іске асырады.
Күрделілігі Дұрыс Диафрагмалы қоспалы серіппе
Бұрыс Сығылған ауа
Бұрыс Сұйықтыктың қүші
Бұрыс Іпінісуді ешіру жалғастыргышы
Бұрыс Нереферинді сығылмалы серіппе
ІIIМодуль № 38 тапсырма Токты тұйіспелі сақиналарға әкелетін генератор торабы
Күрделілігі Дұрыс Щеткалы
Бұрыс Диодтар
Бұрыс Конденсаторлар
Бұрыс Түзеткіш блогы
Бұрыс Статорлар
ІII Модуль № 39 тапсырма Шамның қызған тізбектерінің қатты қызу себептері:
Күрделілігі Дұрыс Энергиямен жабдыктау жүйесіндегі реттелетін қысымның жогарылауы
Бұрыс Барлық ақаулар
Бұрыс Сейілткіш және шағылдырғыштардьщ ластануы
Бұрыс Шам сауытының қараюы
Бұрыс Өшіргіштерде түспелі тілімшеледі тотығуы
ІIIМодуль № 40 тапсырма Сырттан тебуші реттеуіш оталдырудың озу бүрышын ... байланысты езгереді:
Күрделілігі Дұрыс Иінді біліктің айналу жиілігіне
Бұрыс Бөлгіштегі төмен қысымды тоқтьщ үзілуіне
Бұрыс Оталдыру катушкасындағы қысымға
Бұрыс Қозгалтқыш жүктемесіне
Бұрыс Генератор роторының айналу жиілігне
ІIIМодуль № 41 тапсырма Амперметрдің міндеті
Күрделілігі Дұрыс Аккумуляторлы батареяның зарядты тоғын бақылау үшін
Бұрыс Отын деңгейін өлшеу үшін
Бұрыс Температураны өлшеу үшін
Бұрыс Автомобильдің қозғалу жылдамдығын өлшеу үшін
Бұрыс Иінді біліктің айналу жиілігін өлшеу үшін
ІIIМодуль № 42 тапсырма Аккумуляторлы батареялардьщ сыйымдылығьш өлшеу бірліктері:
Күрделілігі Дұрыс Ампер/сағ
Бұрыс Вольт
Бұрыс Ватт
Бұрыс Ампер
Бұрыс Ом
ІIIМодуль № 43 тапсырма Сыртқы бақылау кезінде оталдырудың дүрыс жүмыс істейтін шырағы... болу керек:
Күрделілігі Дұрыс Шамадан тыс күймеген, құрғақ
Бұрыс Ерітілген ажыратқыш
Бұрыс Ажыратқыштьщ сыртқы бөлігі майланған
Бұрыс Қара-дымқыл күйген
Бұрыс Жылу конусының төменгі жағы ақтүсті
ІII Модуль № 44 тапсырма Оталдыру катушкасьшың алғашқы айналымының екінші айналымнан ерекшеленеді
Күрделілігі Дұрыс Орамдардың аздығымен, сымның диаметрімен
Бұрыс Орамдардың көптігімен, сымның диаметрі көбірек
Бұрыс Орамдардың аздығымен, сымның диаметрі бірдей
Бұрыс Орамдардьщ көптігімен, сымның диаметірінің аздығымен
Бұрыс Орамдардьщ, сымньщ диаметрі аздығымен
ІIIМодуль № 45 тапсырма Конденсатордың бөлгіш контактілерімен қосылуы
Күрделілігі Дұрыс Параллельді
Бұрыс Ретті
Бұрыс Дұрыс жауабы жоқ
Бұрыс Аралас
Бұрыс Ауыспалы
ІIIМодуль № 46 тапсырма Жарықтандыру және жарық сигналдарының міндеті
Күрделілігі Дұрыс Жолда жарыктандыру және езінің автомобилі туралы акпаратты беру үшін
Бұрыс Қозғалтқышты жіберуге дайындау жэне жіберу жиілігінде иінді біліктің айналымы үшін
Бұрыс Жеке жүйелер, механизмдер мен агрегатгардьщ күйін бақылау үшін
Бұрыс Барлық тұлъшушылардың электр энергиясымен қоректендіру және жүйеде қысымның тұракты жұмысын сақтау үшін
Бұрыс Қозғалтқыш цилиндіріндегі жу.мыс қоспаларыньщ дер кезінде және сенімді түтануы үшін
ІIIМодуль № 47 тапсырма Генератор жұмыс кезінде ЭДС индукторланатын генератор торабы

Күрделілігі Дұрыс Статор
Бұрыс Түзеткіш блок
Бұрыс Қысымды регулятор
Бұрыс Ротор
Бұрыс Щеткалы түзім
ІIIМодуль № 48 тапсырма Айнымалы тоқ генераторының міндеті
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқыш жұмысындагы АКБ жэне электр жабдығының көзін зарядтау ушін
Бұрыс Қозғалтқыш цилиндриндегі жұмыс қоспасының дер кезінде тұтануын қамтамасыз етеді
Бұрыс Төменгі қысымды токты тоқтатып, жоғаргы қысымды токты таратады
Бұрыс Жетек тісті доңғалағының маховикке кіруін қамтамасыз етеді

Бұрыс Төмен қысымды токты жоғары қысымды тоқ серпілісіне ауыстырады
ІIIМодуль № 49 тапсырма Аккумуляторларды өзара байланыстыратын элемент:
Күрделілігі Дұрыс Аралықшы
Бұрыс Элемент аралык қосқыш
Бұрыс Сепараторлармен
Бұрыс Борн
Бұрыс Сактандырғыш қалқаншы
ІIIМодуль № 50 тапсырма Аккумуляторларда электролиттің тығыздығын ... аныктайды:
Күрделілігі Дұрыс Денсиметрмен
Бұрыс Амперметрмен
Бұрыс Монометрмен
Бұрыс Шанышқымен
Бұрыс Әйнек қубырымен
ІIIМодуль № 51 тапсырма Аккумулятор батареясьшың зарядталу дәрежесін аныктау үшін арналған аспапты көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Жүктеме ашасы
Бұрыс Копрессометр
Бұрыс Шығын елшеуіш
Бұрыс Динамометр

Бұрыс Денсиметр
ІIIМодуль № 52 тапсырма Автомобильді электр жабдығында қолданылатын сактандырғыштар
Күрделілігі Дұрыс Қысқа түйісу кезінде тоқ көзін тізбектің қатысты учаскесінен өшіреді
Бұрыс Қысқа тұйісуге жол бермейді
Бұрыс Қысқа түйісу кезінде аккумулятор батареясын жүйесін ешіреді

Бұрыс Қысқа түйісу кезінде барлық тұтынушыларды барлық электроэнергия сы көзінен
өшіреді

Бұрыс Қысқа туйісу кезінде электр жабдығы жүйесін өшіреді
ІIIМодуль № 53 тапсырма Стартердің электр қозғалтқышының зәкірі... тұрады
Күрделілігі Дұрыс Еркін жүргіш жалгастыргышынан, жинагыштан, релерден
Бұрыс Щеткадан, өзектен, ораудан, түйіспелі тілімшеден
Бұрыс Біліктен, өзектен, релелерден, түйіспелі тілімшіден
Бұрыс Таратқыш орауынан, щеткадан, біліктен, жинагыштан
Бұрыс Біліктен, өзектен, ораудан, жинагыштан
ІIIМодуль № 54 тапсырма Катушканың атқаратын қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Тоқгың кернеуін езгертеді
Бұрыс Токты өндіру
Бұрыс Жоғаргы кернеу тоғын беру
Бұрыс Артық токты озіне жинау

Бұрыс Токты реттеу
ІIМодуль № 55 тапсырма Берліс қораптарының сызаттарының пісірілу сапасын герметикалыққа...тексереді:
Күрделілігі Дұрыс Қышқылмен
Бұрыс Дизель майымен
Бұрыс Электролитпен
Бұрыс Керосинмен
Бұрыс Сумей
ІIМодуль № 56 тапсырма Орналасу бүрышы бойынша сақтау аймағында автомобильдерді қою:
Күрделілігі Дұрыс Тек үш бұрышты
Бұрыс Тек терт бұрышты
Бұрыс Тек қиғаш бұрышты
Бұрыс Тік бұрышты жэне қиғаш бұрышты

Бұрыс Тек тік бұрышты
ІIМодуль № 57 тапсырма Қозғалтқыштың газ таратушы механизімінің қарнағы ... күш салады
Күрделілігі Дұрыс Куйентеден итерушіге дейін
Бұрыс Клапаннан күйентегедейін\
Бұрыс Итерушіден клапанға дейін'
Бұрыс Итерушіден күйентеге дейін

Бұрыс Күйентеден клапанға дейін
ІIМодуль № 58 тапсырма Дизельді қозғалтқыштың қоректену жүйесіндегі отынды бүркудің автоматты озу жалғағышы... орнатылады:
Күрделілігі Дұрыс Аралық білікке
Бұрыс Иінді білікке
Бұрыс Желдеткіш жетегінің білігіне
Бұрыс Таратушы білікке

Бұрыс Жогары қысымды отынды соргының бөлігіне
ІIМодуль № 59 тапсырма Машиналарға ТҚ үшін сақтау кезінде ... пайдаланылмайды:

Күрделілігі Дұрыс Көлікті ұрлап айдап кетуге қарсы құрылгы
Бұрыс Майлау үшін арналган шприц(май)
Бұрыс Байқау шүңқыры
Бұрыс Коррзинаға тезімді жабындар мен жабу үшін арналган құрылгы

Бұрыс Дөнгелектерді босату үшін арналған көтергіштер
ІIМодуль № 60 тапсырма Жоғары қысымды отынды сорғыньің сығынжыл жұбына... жатады:

Күрделілігі Дұрыс Тығьшжылы бар гильза (телке)
Бұрыс Тозандаткыш жэне ине
Бұрыс Төрткілдеші ЖҚОН,
Бұрыс Барлық режимде реттеуіш салмақшасы

Бұрыс Басылған сезтығынның ершігі
ІIМодуль № 61 тапсырма Басты берілістегі май деңгейін бақылау әдісін керсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Сыртқабаттағы бақылау тесігі арқылы
Бұрыс Өлшеу сызғышьшен
Бұрыс Қуыс бүрғымен
Бұрыс Арнайы аспаппен

Бұрыс Сораппен
ІII Модуль № 62 тапсырма Қозғалтқышты қайтадан іске қосу... қанша уақыттан кейін жүргізіледі?
Күрделілігі Дұрыс 1-2 минуттан кейін
Бұрыс 15-16 минутган кейін
Бұрыс сәтсіз іске қосудан кейін
Бұрыс 10-12 минуттан кейін
Бұрыс 5-6 минуттан кейін
ІIМодуль № 63 тапсырма ЯМЗ-236 қозгалтқышының ...итергіші бар
Күрделілігі Дұрыс Иінтіректі-аунақша
Бұрыс Саңырауқұлақ тзрізді
Бұрыс Поршеньді
Бұрыс Тэрелке тәрізді

Бұрыс Конусты
ІIМодуль № 64 тапсырма Ілінісу басқыштарьшың еркін жүрісі... қамтамасыз ету үшін қажет:
Күрделілігі Дұрыс Толық қосуды
Бұрыс Балқытып қосуды
Бұрыс Балқытып ажыратуды
Бұрыс Жылдам қосуды

Бұрыс Жылдам тежеуді
ІIМодуль № 65 тапсырма Сығылу ырғагандағы поршен қозғалысының багыты:
Күрделілігі Дұрыс Төменгі токтау нүктесі жоғарғы тоқтау нүктесіне дейін
Бұрыс Жоғаргы тоқтату нуктесінен төменгіге жэне керісшше
Бұрыс Жогарғы тоқтату нүкгесінен теменгі токтату нүктесіне дейін
Бұрыс Төменгі токтату нүкгесінен екі рет өтеді
Бұрыс Жоғарғы тоқтату нүктесінен екі рет өтеді
ІIМодуль № 66 тапсырма Жогары қысымды отынды сорғының тығынжыл жұбына... жатады:
Күрделілігі Дұрыс Тығынжылы бар гильза (телке)
Бұрыс Тозандатқыш және ине
Бұрыс Басылған сезтығынның ершігі
Бұрыс Барлық режимді реттеуіш салмақшасы
Бұрыс Төрткілдеші ЖҚОН
ІIМодуль № 67 тапсырма Қозғалтқышты майлау жүйесіндегі қайта жіберу клапанының міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Май қысымының тұрактығын сактау
Бұрыс Майлы радиаторды ажырату
Бұрыс Майлы сүзгішті қосу
Бұрыс Ластанған сүзгіштегі майды қайта жіберу
Бұрыс Майлы радиаторды қосу
ІIМодуль № 68 тапсырма Екі дискілі ілініс... қолданылады:
Күрделілігі Дұрыс Үлкен бүралу моментін беру үшін
Бұрыс Қызметтің ыңғайлылығы үшін
Бұрыс Қосылудың қалыпты болуы үшін
Бұрыс Аз бүралу моментін беру үшін

Бұрыс Аз бүралу моментін ауыстыру үшін
ІIМодуль № 69тапсырма Жоғары үйкелісті жүдырықшалы диффернциал... автомобильдерінде орнатылады:
Күрделілігі Дұрыс ГАЗ-66
Бұрыс ГАЗ-3110
Бұрыс МАЗ-5335
Бұрыс ВАЗ-2107

Бұрыс КамАЗ-5320
ІIМодуль № 70 тапсырма Термосттатың міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Радиаторды салқындату сұйықтыгын жылытқаннан кейін нақты температур аға Дейін қосады
Бұрыс Желдеткішті қосад

Бұрыс Радиаторды салқындату сұйықтығын жылытқанға дейін нақты температураға деиш қосады
Бұрыс Салкьшдату сүйықтығьшың температурасьш анықтайды
Бұрыс Сүйықтық сорғысын қосады
ІIIМодуль № 71 тапсырма Стартердің еркін жүрісінің аунақшылы жалғастырғышыньщ тығылып қалу себептері:
Күрделілігі Дұрыс Тістегеріш күбішегі кұрсамасындағы аунақшалары жэне ойыктардың тозуы
Бұрыс Таратқыш релесінің түйіспелерінің тотығуы
Бұрыс Төлке оймақ ілтектерінің жургізуші жартылай жалғастырғьіштьщ айқасу

Бұрыс Щетка және жинағыштардың тозуы
Бұрыс Таратқыш реле түйіспелерін пісіру
ІIIМодуль № 72 тапсырма Оталдырудың сырттан тебуші реттеушісі жұмысының бұзылу себептері:
Күрделілігі Дұрыс Салмакша серіппелерінің тарту күшінің азаюы
Бұрыс Бөлгіш туйіспелерінің тотығуы немесе жануы
Бұрыс Диафрагм серіппелерінің әлсіреуі
Бұрыс Бөлгіштің қозгалмалы жэне қозғалмайтын тегершіктер арасындағы ішпектердің айқасуы
Бұрыс Барлық аталгандар
ІIIМодуль № 73 тапсырма Вакуумды ретгеуіш оталдырудың озу бұрышын... байланысты өзгертеді:
Күрделілігі Дұрыс Дроссельді тығьшның ашылу дәрежесіне
Бұрыс Бөлгіштегі темен қысымды токтың үзілуіне
Бұрыс Генератор роторының айналу жиілігне
Бұрыс Оталдыру катушкасындағы қысымга
Бұрыс Иінді біліктің айналу жиілігіне
ІIIМодуль № 74 тапсырма Қозғалтқышты басқарудың электрондық жүйесінде отын сорғысы орналасқан:
Күрделілігі Дұрыс Электробензосорғы
Бұрыс Тістегеріш
Бұрыс Тыгынжыл
Бұрыс Диафрагмалы
Бұрыс Сыртқы шығарылатын
ІIМодуль № 75 тапсырма Шыгару клапаны қашан ашылды:
Күрделілігі Дұрыс Поршеннің ЖТН қозғалу кезіндегі шығару ырғағының аяғында
Бұрыс Поршеннің ЖТН қозғалу кезіндегі шығару ырғағының басында
Бұрыс Поршеннің ТМТ етуіне дейін жұмыс жүрісінің соңында

Бұрыс Толық жабылмайды
Бұрыс ЖТНда
ІIМодуль № 76 тапсырма Цилиндр бастиегін шешудің алдында:
Күрделілігі Дұрыс Салқындатылған сұйықтықты тегеді
Бұрыс Салкьшдатылган суйыктьпсга тЫпьіры»*дріды
Бұрыс Салкьшдатьіяған сұйықтықты төкпеседе болады
Бұрыс Егер ол антифриз болса,салкындатылған суЛыкты төгеді
Бұрыс Салқындатьшған сұйыктыкты тегуге тыйым салынады
ІIМодуль № 77 тапсырма КамАЗ-740 қозғалтқышында бар...
Күрделілігі Дұрыс Эр цилиндірге бір бастиегі
Бұрыс Эр цилиндр қатарына жеке бастиегі
Бұрыс Үш цилиндрге бір бастиегі
Бұрыс Барлық цилиндрге бастиегі
Бұрыс Екі цилиндрге бір бастиегі
ІIМодуль № 78 тапсырма ЯМЗ-236 қозғалтқыштарының цилиндрлері қалай орналасқан?
Күрделілігі Дұрыс V-тәрізді 90 градус қүламалығымен
Бұрыс Бір қатарда
Бұрыс Кисайып бір қатарда
Бұрыс Оппозитті күйде
Бұрыс 75 градус кұламалығымен
ІIМодуль № 79 тапсырма КамАЗ-5320 автомобиліндегі салқындату жүйесінің түрі

Күрделілігі Дұрыс Жабық еріксіз айналыммен
Бұрыс Жабық табиғи айналыммен
Бұрыс Жабық термосифонды айналумен
Бұрыс Ашық еріксіз айналымменs
Бұрыс Ауалы
ІIМодуль № 80 тапсырма Қозгалтқыштьщ куаттылығына... техникалық жагдайы эсер етеді

Күрделілігі Дұрыс Қосиінді - бұлғақгы механизм, газ таратқыш механизм, салқындату жэне майлау жүйелері
Бұрыс Газ таратқыш механизм
Бұрыс Қосиінді - бұлғақгы механизм, газ таратқыш механизм
Бұрыс Қосиінді - бұлғакты механизм, газ таратқыш механизм, салқындату жэне майлау жүйелері, қоректену жэне оталдыру жүйелері

Бұрыс Қосиінді - бұлғакты механизм
ІIМодуль № 81 тапсырма Поршень орын ауыстырған кезде цилиндр ішінде жанар жағармайының сорылуы не себептен болады?
Күрделілігі Дұрыс Қалытқылы камерадағы жанар- жағармай отынының астындағы жэне цилиндрдегі поршеннің астындағы ауа қысымының айырмашылығының себептерінен
Бұрыс Карбюратор қалытқылы камерасындағы және козғалтқыштың цилиндріндегі температураның әр түрлілігінен-
Бұрыс Қалытқылы камерадағы жанар- жағармай отынньщ келемінің әр түрлі себебінен
Бұрыс Дроссельде жэне бүріккіште қысымның төмендеу себебінен

Бұрыс Жану камерасының көлемінің өзгеруі себебінен
ІIМодуль № 82 тапсырма Клапан мен итергіштің арасындағы олқылық не үшін қажет?

Күрделілігі Дұрыс ГБМ бөлшектерінің жылудан улғаюын ретгеу үшін
Бұрыс ГБМ бөлшектерінің желінуін токтату үшін
Бұрыс Өз уақытында жэне күрт жабылуы үшін
Бұрыс Клапандардың бірдей күрылымдарын қамтамасыз етуі үшін
Бұрыс Клапандардың өз уақытында ашылуы үшін
ІIМодуль № 83 тапсырма Берілген себептердің қайсысы қозғалтқыштың майлау жүйесіндегі майдың қысымының төмендеуіне әкеледі?
Күрделілігі Дұрыс Иінді біліктің тозуы
Бұрыс Қозғалтқыш айналымының курт ұлғаюы
Бұрыс Үйкеліске төзімді майдың қолдануы
Бұрыс Редукционды клапанның серіппе күшінің көбеюі

Бұрыс Қозғалтқыштың кіші айналымда жүмыс істеуі
ІIМодуль № 84 тапсырма Қалытқылы камерадагы отын деңгейі қандай шарттарда тексеріледі?
Күрделілігі Дұрыс Жұмыс істелмей тұрған салқын қозғалтқышта тексеріледі
Бұрыс Пайдалануда тексерілмейді
Бұрыс Жөндеу кезінде гана тексеріледі
Бұрыс Қозгалтқыштың аз айналыс жиілігіндегі жұмысының бос жүрісінде

Бұрыс Стендте реттеу кезінде ғана тексеріледі
ІIМодуль № 85 тапсырма Салқындатқыш түтікшелерінің ішіндегі салқындату сұйыктығы қандай бағытта жылжытады?
Күрделілігі Дұрыс Екі жаққа
Бұрыс Солдан оңға
Бұрыс Оңнан солға
Бұрыс Астыдан үстіге
Бұрыс Үстіден астыға
ІIМодуль № 86 тапсырма Байытылған қоспамен жұмыс істеген қозғалтқыштың белгілері қандай?
Күрделілігі Дұрыс Куаттың күшеюі, жанған отындардыщығаратың түтікшелердегі атылыстар
Бұрыс Карбюратордагы атылыстар жэне жанған куаттың темендеуі
Бұрыс Қозғалтқыштың қалыпсыз жүмыс істеуі
Бұрыс Қозгалтқыштын қызып жұмыс icreyf
Бұрыс Қатты түтіндеу жэне жанған отындарды шығаратын түтікшелердегі атылыстар
ІIIМодуль № 87 тапсырма Автокөліктің спидометрінің берілісі қай жерінде орналасқан?
Күрделілігі Дұрыс Беріліс қорабының екінші білігінен
Бұрыс Беріліс қорабының бірінші білігінен
Бұрыс Маховиктен
Бұрыс Ілінісу қорабыньщ жетектелуші дискісінен

Бұрыс Жетекші жұлдызшадан бас беріліске дейінгі жерде
ІIМодуль № 88 тапсырма Карбюраторлы қозғалткыштың жану камерасы жану камерасындагы ең жоғарғы газдың температурасының деңгейі қандай?
Күрделілігі Дұрыс Температурасы 2200-25000C
Бұрыс Температурасы 1600-17000С
Бұрыс Температурасы 1000-12000С
Бұрыс Температурасы 1800-20000С

Бұрыс Температурасы 2800-30000C
ІIМодуль № 89 тапсырма Көрсетілген тактілердің қайсысында цилиндр қысымы атмосфера қысымынан төмен түседі?
Күрделілігі Дұрыс Енгізу
Бұрыс Сығылу жэне жұ_мыс жүрісі
Бұрыс Жұмыс жүрісі
Бұрыс Шығару

Бұрыс Сығылу
ІIМодуль № 90 тапсырма Жұмыс жүрісінің соңьшдағы жуық температура мен қысым қай жауапта дұрыс
керсетілген?
Күрделілігі Дұрыс 1500 0С, 4,00 кгс/см2
Бұрыс 1200 0С,3,5кгс/см2
Бұрыс 800 0С, 25 кгс/см2
Бұрыс 25000C,40KTC/CM2
Бұрыс 350 0С, 11кгс/см2
ІIМодуль № 91 тапсырма Бас цилиндрдің ойық өтеулігін қандай көлемдер байланыстырады?
Күрделілігі Дұрыс Сүйық қүйылған ыдысша мен цилиндрдің жүмыс істеметін кеңістігі
Бұрыс Сұйық кұйылған ыдысша мен цилиндрдің еткізгіш ойығы
Бұрыс Цилиндрдің жұмыс кеңістігі мен оның жұмыс істейтін кеңістігімен
Бұрыс Сұііық кұйылған ыдысша мен цилиндрдің жұмыс кеңістігі

Бұрыс Цилиңцрдің жүмыс кеңістігі мен цилиндрдің еткізгіш
ІIМодуль № 92 тапсырма Шығару клапанының ашылуы мен жабылуының ертерек болуының себебі неде?
Күрделілігі Дұрыс Цилиндрдің жақсы тазартылуы үшін
Бұрыс Клапанның жарамсыздауын жақсарту үшін
Бұрыс Жанар- жағармайдың толық жануы үшін
Бұрыс Клапанның бітелуі үшін

Бұрыс Клапандардың салқьіндатуды жақсарту үшін
ІIМодуль № 93 тапсырма Беріліс қорабының қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Көлікке техникалық қызмет керсету
Бұрыс Көлікті токтату
Бұрыс Көлікті сақтау
Бұрыс Келікті жүргізу


Бұрыс Келік жылдамдыгын реттеу
ІIМодуль № 94 тапсырма Үлестіргіш қораптың қолданылуы:
Күрделілігі Дұрыс ВАЗ маркісінде
Бұрыс ГАЗ-24
Бұрыс АЗЛК-140
Бұрыс ЗИЛ-130
Бұрыс ГАЗ-3110
ІIМодуль № 95 тапсырма Бүркігіштің желдеткіш инесі кетеріледі
Күрделілігі Дұрыс Дәнекерлеу
Бұрыс Итергіштің эсерінен
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым санына
Бұрыс Отын қысымының әсерінен

Бұрыс Эксцентрікітің әсерінен
ІIМодуль № 96 тапсырма Бак бір уақытта екі берілістің кездейсоқ қосылуын алдьша-алатын механизм
Күрделілігі Дұрыс Серіппе
Бұрыс Орныктырғыш
Бұрыс Ауыстырып-қосу интрегі
Бұрыс Бак басқару механизмі

Бұрыс Құлып
ІIМодуль № 97 тапсырма КамАз автомобильінің көрсетілген жүйесінің қайсысы көп тежеуіш күштеріе кұрайды
Күрделілігі Дұрыс Қосалқы
Бұрыс Апаттық тежеу
Бұрыс Қосымша
Бұрыс Орнакты
Бұрыс Жұмыс
ІIМодуль № 98 тапсырма Бак бір уақытта екі берілістің кездейсоқ қосылуын алдьша-алатын механизм
Күрделілігі Дұрыс Серіппе
Бұрыс Орныктырғыш
Бұрыс Ауыстырып-қосу интрегі
Бұрыс Бак басқару механизмі

Бұрыс Құлып
ІIМодуль № 99тапсырма Мына атаулардың қайсысы гидроприводта ауа бар екендігін білдіреді?
Күрделілігі Дұрыс Автокөлікті токтатқанда шетке қарай ауытқиды
Бұрыс Жұлқып токтатылады
Бұрыс Педальдың басуы кебейеді (педаль түсіп кетеді)
Бұрыс Токтатылмайды

Бұрыс 1-рет токтатылғанда тежеуіш токтатьілмайдьі
ІМодуль № 100 тапсырма Қозғалтқыш қандай қызмет атқарады?
Күрделілігі Дұрыс Отынның жылу энергиясының механикалық жұмысқа айналуы үшін
Бұрыс Механикалық энергияның электр энегияға айналдыру үшін
Бұрыс Отынның жылу энергиясының электр энергияға айналуы үшін
Бұрыс Автомобильдің жетекші дөңгелектерінің тартылыс күшінің пайда болуы үшін

Бұрыс Поршеннің ерсілі- қарсылы қозғалысының иінді біліктің айналмалы қозғалуына
келтірілуі үшін
3-нұсқа
ІI Модуль № 1 тапсырма АТП басқару күрылымына жатпайды:
Күрделілігі Дұрыс Іске қосу
Бұрыс Материалды жабдыктау
Бұрыс Кадрлар бөлімі Техникалық белім
Бұрыс Техникалық қызмет

Бұрыс Басқару қызметі
ІI Модуль № 2 тапсырма Қозғалтқыш қақпактарын ысқылау сапасын анықтау үшін қандай аспап
қолданылатынын көрсетіңіз?
Күрделілігі Дұрыс Пневматикалық аспап
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Компрессометр
Бұрыс Моментоскоп
ІI Модуль № 3 тапсырма Сырлау алдында шанақ пен кабиананың беттерін грунттау ... жүргізіледі:

Күрделілігі Дұрыс Метал беттерімен және бүцан кейінгі эмаль қабаттарымен жақсы жабысуы үшін
Бұрыс Герметикалығы үшін
Бұрыс Пісірілген жіктерді сылап майлау үшін
Бұрыс Тэуір ең беру үшін
Бұрыс Майда сызаттарды бітеу үшін
ІI Модуль № 4 тапсырма Автомобильдерге техникалық қызмет корсету және жөндеудің мақсаты:
Күрделілігі Дұрыс Автокөліктің іске жарамды жэне жұмысқа қабілетті жағдайда үстау
Бұрыс Жұмыс жағдайын ұстау
Бұрыс Автокөліктің техникалық байқаудан ету
Бұрыс Автокөліктің қозгалысы

Бұрыс Автокөлікті пайдалану
ІI Модуль № 5 тапсырма Қозғалтқышты қоректендіру жүйесін диагностикалау үшін қандай аспап
қолданылатьшьш көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Шыган өлшеуіш
Бұрыс Бұрыш елшеуіш
Бұрыс Вакуумметр

Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Компрессометр
ІI Модуль № 6 тапсырма Тэжірбиеде қолданылатын бөлшектерді қысыммен қалпына келтіру түрлері:
Күрделілігі Дұрыс Қысып жабу
Бұрыс Сығу
Бұрыс Барлық жауаптары дурыс
Бұрыс Үйлестіру

Бұрыс Ату жэне орнына салу
ІI Модуль № 7 тапсырма Автомобиль күрделі жөндеуге жіберіледі,егер
Күрделілігі Дұрыс Көптеген агтегаттармен қажет етілсе
Бұрыс Тек қана тұгқаны басқарумен қажет етілсе
Бұрыс Жаңа автомобильдер завотымен орнатылған автомобильді кепілдеме жүрістен өтті
Бұрыс Теқ қана қозғалтқышпен талап етілсе

Бұрыс Оталдьру жүйесінде ақаулық болса
IІ Модуль № 8 тапсырма Үйлесуді тексеру алдында ....бекіткішін тексеру қажет

Күрделілігі Дұрыс Тұтқалы трапецияның рычагтарын, дұтқаны көлденең тарту күшін сошка жэне
маятникті рычагты сатылы ішпектерді
Бұрыс Тұгқалы трапецияның рычагтарын
Бұрыс Сошка және маятникті рычагты

Бұрыс Тұгқаны көлденең тарту күшін
Бұрыс Сатылы ішпектерді
І Модуль № 9 тапсырма Бұранда қосьшыстарды тарту моментін аныктау үшін арналған аспапты көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Динамометриялық қолсап-кілт
Бұрыс максиметр
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Моментоскоп

Бұрыс Компрессометр
ІI Модуль № 10 тапсырма Агрегатты ағымды жөндеу кезінде ... ақаулыктары жойылады

Күрделілігі Дұрыс Тек қана осы агрегаттың
Бұрыс Барлық тораптардың
Бұрыс Барлық агрегаттардың
Бұрыс Барлық жүйелердің
Бұрыс Барлық бөлшектердің
ІI Модуль № 11тапсырма Отынды жэне ауа тар түтіктерінің саңылауларын ... тазалайды
Күрделілігі Дұрыс Жұмсақ сыммен тазалайды жэне ауамен үрлейді
Бұрыс Ақаулыктардың мүмкін болатын себептері
Бұрыс Кез келген әдісті қолданылады
Бұрыс Жылы сумен жуьш кептіреді
Бұрыс Керосинде шаю жэне сығылған ауаны үрлеу жолымен
ІI Модуль № 12 тапсырма Жанар-жагармай ... сактауға болмайды

Күрделілігі Дұрыс Ағаш күбірлерде
Бұрыс Герметикалық ыдыстарда
Бұрыс Жабық бөлмелерде
Бұрыс Металл күбірлерде
Бұрыс Цистерналарда
ІI Модуль № 13тапсырма Жаңа автомобильді жүргізіп бейімдеу кезінде келесі қүбылыстар орын алады:
Күрделілігі Дұрыс Ысылатын беттердің қарқынды қосымша жұмыс істеуі, бөлшектер арсындағы теселгіштің тығыздығы, бөлшектердің бекітілулерін брсату, ысқылатын бөлшектердің қосымша жұмыс істеуі
Бұрыс Ысқылатын тетіктердің қосымша жұмыс істеуі
Бұрыс Тетіктердің бекітулерін босату
Бұрыс Тетіктер арасьшдағы төселгіштің тығыздығы

Бұрыс Ысқылатын бетгердің қарқынды қосымша жұмыс істеуі
ІI Модуль № 14 тапсырма Сорғы бөлшектерінің негізгі ақаулары:
Күрделілігі Дұрыс Тұрықтағы сызаттар мен сьшықтар, тіректі тығырыктың тұрқы ұшы, соргы білікшесінің мойыны мен саңьлауы, ішпектегі саңылаулардың тозуы
Бұрыс Тіректі тығырықтың түрқы улны
Бұрыс Ішпектегі саңылаулардың тозуы
Бұрыс Тұрықтағы сызаттар мен сынактар

Бұрыс Соргы білікшесінің мойыны мен саңылауы
І IМодуль № 15 тапсырма КамАЗ автомобильдерінің қозғалтқышын шешу үшін кабинаны ....:
Күрделілігі Дұрыс Екінші орнықтырылған күйге қисайтады
Бұрыс Шешпейді
Бұрыс Жарым жартылай шешеді

Бұрыс Автомобильден шешеді
Бұрыс Бөлшектейді
ІI Модуль № 16 тапсырма Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету үшін және оларды жөндеу үшін
арналған ғимараттар, кұрылыстар, техникалық құралдарға ... жатады:

Күрделілігі Дұрыс Материалды-техникалық база
Бұрыс Жоспарлау-экономикалық база
Бұрыс Интеллектуалды база
Бұрыс Қаржылық-экономикалық база
Бұрыс Санитарлы-шаруашылық база
ІI Модуль № 17 тапсырма Жүргізіп бейімдеуден өтіп жатқн жүк машинасының қозғалтқышындағы трнасмиссияның майын алғашқы ауыстыруды .. кейін жүргізу керек:
Күрделілігі Дұрыс 1000км
Бұрыс 2000 км
Бұрыс 4000 км

Бұрыс 8000 км

Бұрыс 6000 км
ІII Модуль № 18 тапсырма Оталдырудың түйіспелі жүйесіндегі қосымша резистор... бекітіледі.
Күрделілігі Дұрыс Оталдыру катушкасына
Бұрыс Белгіш-таратқышқа
Бұрыс Генераторға

Бұрыс Оталдыру білтелеріне

Бұрыс Қозғалтқышқа
ІII Модуль № 19тапсырма А14ДВ-10 оталдыру білтелерін таңбалау кезінде 14 саны ... білдіреді:

Күрделілігі Дұрыс Қорытқыш сан
Бұрыс Тұрқыдағы ирек оймасының белгісін
Бұрыс Ажыратқыштың жылу конусының тұркының сырттан шығуын
Бұрыс Конструкторлық өндеудің реттік санын
Бұрыс Тұрқыдағы ирек оймасының үзындығын
ІII Модуль № 20 тапсырма Генератордың жетекші белдігінің нашар тартылуы ... тозуына алып келеді:
Күрделілігі Дұрыс Белдіктің
Бұрыс Статордың
Бұрыс Ішпектердің
Бұрыс Ротордың

Бұрыс Түзеткіш блогының
ІI Модуль № 21 тапсырма Түзету алдында бос орында иілген түтқа тартқыштарын ... толтырады:
Күрделілігі Дұрыс Майда құммен
Бұрыс Бензинмен
Бұрыс Лай ерітіндісімен
Бұрыс Сумен

Бұрыс Цемент ерітіндісімен
ІII Модуль № 22тапсырма Қозғалтқышты қайтадан іске қосу қанша уақыттан кейін жүргізіледі?
Күрделілігі Дұрыс 1-2 минуттан кейін
Бұрыс Сәтсіз іске қосудан кейін бірден
Бұрыс 5-6 минуттан кейін
Бұрыс 15-16 минуттан кейін
Бұрыс 10-12 минуттан кейін
ІI Модуль № 23тапсырма Этилденген бензинді ,,,, сақтауға болады
Күрделілігі Дұрыс Пластмасса ыдыстарда
Бұрыс Люфтомер
Бұрыс Ватерпас
Бұрыс Бұрыш өлшегіш
Бұрыс Өлшеу үшін арналған сызғыш
ІI Модуль № 24тапсырма Жүк автомобильдері доңғалақтарының үйлесуін тексеру үшін қандай аспап
колданылатынын көрсетіңіз.
Күрделілігі Дұрыс Цистерналарда
Бұрыс Люфтомер
Бұрыс Ватерпас
Бұрыс Күбілерде
Бұрыс Пластмасса ыдыстарда
ІI Модуль № 25тапсырма Тек қана жеңіл автомобильдерді жендеу және ТҚ үшін қолданылатын
жабдыктарды кәрсетіңіз.
Күрделілігі Дұрыс Бір текті көтергіш
Бұрыс Шүңқырда көтергіш
Бұрыс Екі плунжерлі көтергіш
Бұрыс Жерге қойылатьш көтергіш

Бұрыс Гараж домкраты
І Модуль № 26тапсырма КамАЗ-5410 автомобилінің түрі:

Күрделілігі Дұрыс Қосаты тягач
Бұрыс Автобус
Бұрыс Самосвал
Бұрыс Арнайы шынағы бар автомобиль
Бұрыс Бортты автомобиль
ІI Модуль № 27тапсырма Жүмыс қоспасындағы бензин булары жоғары шоғырланған:
Күрделілігі Дұрыс Байытылган
Бұрыс Қалыпты
Бұрыс Жүпьшы
Бұрыс Бензіннің жогары октан санымен
Бұрыс Жүтаң
ІI Модуль № 28тапсырма Желіден қайтқан автомобильдерді... қабьшдайды
Күрделілігі Дұрыс Кезекші механик
Бұрыс Слесарь-жендеуші
Бұрыс Кәсіпорын күзетшісі
Бұрыс Техник-оператор
Бұрыс Кәсіпорын диспечері

І Модуль № 29 тапсырма Карбюратордағы қалтқы ... үшін қажет:
Күрделілігі Дұрыс Қалтқылы камерадағы отынның тұракты деңгейін сактау
Бұрыс Отынның карбюратор диффузорына түсіруі

Бұрыс Карбюратордың диффузорында разрядтауды сактау
Бұрыс Карбюратордың араластыргыш камерасына ауаны жіберу
Бұрыс Карбюратордың араластыргыш камерасында жұ_мыс қоспасын жасау
ІII Модуль № 30тапсырма Аккумулятор батареясьшың зарядталу дәрежесін аныктау үшін арналған
аспапты көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Жуктеме ашасы
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Шығын өлшеуіш
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Компрессометр

ІI Модуль № 31тапсырма Техникалық қызмет керсетудің жеке түрлерін орындау кезеңібайланысты:

Күрделілігі Дұрыс Пайдалану жағдайларының кате горя сына
Бұрыс Автотранспортты кәсіпорынга
Бұрыс Жүргізушінің біліктілігіңце
Бұрыс Орындалған транспортты жұмыс көлеміне
Бұрыс Тасьшатын жуктің сипаты
І Модуль № 32тапсырма Қозғалтқыш цилиндріндегі компрессияны тексеру үшін қолданылатын аспапты
көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Компрессометр
Бұрыс Максиметр
Бұрыс Жуктеме ашасы
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс Динамометр
ІI Модуль № 33тапсырма Бақылау-байқау жұмыстарын ... орындайды:
Күрделілігі Дұрыс механик және жүргізушісі
Бұрыс Шебер -диагност
Бұрыс Тек қана КТП механигі
Бұрыс Слесарь

Бұрыс Тек жұргізушісі
ІI Модуль № 34тапсырма Құралдарды сактауды,беруді және жөңдеуді...қамтамассыз етеді:
Күрделілігі Дұрыс Инструменталды учаскесі
Бұрыс Жуу учаскесі
Бұрыс Ақауға шығару учаскесі
Бұрыс Гальваникалық учаскесі
Бұрыс Тасымалдау учаскесі
IІ Модуль № 35тапсырма Этильді бензинді қолданған кезде ... қажет:
Күрделілігі Дұрыс Барлық көрсетілген талаптарды сактау
Бұрыс Жұмыс алдында керосиндегі қоректену жүйесінің бөлшектерін жуу
Бұрыс Бензиннің теріге түсуіне жол бермеу
Бұрыс Организмнің ішіне кіруіне жол бермеу және буды ішке жұтпау
Бұрыс Арнайы мундир киімдермен жұмыс істеу
І IМодуль № 36тапсырма Автомобильдің техникалық жағдайын анықтау үшін арналган стенд қолданылған
автомобильге тигізілетін ықпалды көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Диагностика
Бұрыс ТҚ
Бұрыс МҚ
Бұрыс ТҚ-1
Бұрыс КҚ
ІI Модуль № 37тапсырма Майлау жүйесінен пайдаланьшған майды ... тегу керек
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқышты өшіргенен кейін
Бұрыс Салқындатылған сұйыктық температурасының темендегіден кейін
Бұрыс Қозғалтқышты қоршаган орта температурасына дейін салқындатудан кейін
Бұрыс Суық қозғалтқышта
Бұрыс Қозғалтқышты салқындатудаикейін
ІI IМодуль № 38 тапсырма Бөлгіш –таратқыштың қозғалмамалы түйіспесі ... көмегімен ажыратылады
Күрделілігі Дұрыс Жұдырықша
Бұрыс Таратқыш
Бұрыс Серіппе
Бұрыс Тілімше
Бұрыс Тетік
ІIIМодуль № 39тапсырма Стартердің тартқыш релесінің міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Сермерден зэкір білігіне дейінгі айналуьша мүмкіндік береді
Бұрыс Электр энергиясының кезі болып табылады
Бұрыс Жұмыстың басынан кейін сермерден зәкір білігіне дейінгі айналу берілісін токтатады
Бұрыс Жұмыс істемейтін қозғалтқыштагы алгашқы тізбекті ажыратады
Бұрыс Жетек тістегерішінің сермер тәжіне ілінісіп енуін камтамасыз етеді
ІII Модуль № 40 тапсырма Электролитгің аккумулятордағы тыгыздығын жоғарылату үшін ... қосу керек
Күрделілігі Дұрыс 1,40 г/смЗтығыздықтагы электролитті
Бұрыс Күкірт қышқылыньщ ерітіндісін
Бұрыс Тазартылған суды
Бұрыс Сірке қышқылының ерітіндісін
Бұрыс Тосодды
ІII Модуль № 41тапсырма А14 ДВ-Ю.оталдыру білтелерін таңбалаған кезде 14 саны ... білдіреді.
Күрделілігі Дұрыс Қорытқыш сан
Бұрыс Ажыратқыштың жылу конусының тұрқының сыртынан шыгуын
Бұрыс Тұрқыдағы ирек оймасьшың ұзындығын
Бұрыс Тұрқыдагы ирек оймасының белгісін
Бұрыс Конструкторлық ендеудің реттік саны
IIІ Модуль № 42тапсырма Стартерді қозгау орамы ... орнатылған
Күрделілігі Дұрыс Үйекті башмактарда
Бұрыс Тартқыш релесінде

Бұрыс Щеткалы тузілімде
Бұрыс Жинагышта
Бұрыс Еркін жүріс жалғастырғышында
ІII Модуль № 43тапсырма А14ДВ-10 оталдыру шырақтарын таңбалау кезінде «А» әрпі... білдіреді:
Күрделілігі Дұрыс Резбалық бөліктің ұзындыгы
Бұрыс Корпустың оймалық бөлігінің ұзындыгы 18мм
Бұрыс 14 қорытқыш саны
Бұрыс Ажыратқыштың жылу конусының корпустың сыртынан шыгуын 18мм

Бұрыс Ml8* 1,5 тұрқындағы резьбаның таңбасы
ІII Модуль № 44тапсырма Таратқыштың октан корректоры ... үшін қажет:
Күрделілігі Дұрыс Оталдырудық озу бҰРышын ретгеу
Бұрыс Радиотұсқауыл деңгейін төмендету
Бұрыс Электрлік ұшқынның болуы
Бұрыс Төменгі қысымды қайта кұру
Бұрыс Жогарғы қысымды кайта құру

ІI Модуль № 45тапсырма Құраддарды сақтауды.беруді және жөнцеуді...қамтамассыз етеді:
Күрделілігі Дұрыс Жуу учаскесі
Бұрыс Ақауга шығару учаскесі
Бұрыс Гальваникалық учаскесі
Бұрыс Тасымалдау учаскесі

Бұрыс Инструменталды учаскесі
ІI Модуль № 46тапсырма Этильді бензинді қолданған кезде ... қажет:
Күрделілігі Дұрыс Барлық керсетілген талаптарды сактау
Бұрыс Арнайы мундир киімдермен жұмыс істеу
Бұрыс Жұмыс алдында керосиндегі қоректену жүйесінің бөлшектерін жуу
Бұрыс Бензиннің теріге түсуіне жол бермеу
Бұрыс Организмнің ішіне кіруіне жол бермеу және буды ішке жұтпау
ІI Модуль № 47тапсырма Автомобильдің техникалық жағдайын анықтау үшін арналган стенд қолданылган
автомобильге тигізілетін ықпалды көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс КҚ
Бұрыс ТҚ
Бұрыс МҚ
Бұрыс ТҚ-1
Бұрыс Диагностика
ІI Модуль № 48тапсырма Майлау жүйесінен пайдаланылған майды ... төгу керек

Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқышты өшіргенен кейін
Бұрыс Салкындатылған сұйыктық температурасының төмендегіден кейін
Бұрыс Қозғалтқышты қоршаған орта температурасына дейін салқындатудан кейін
Бұрыс Суық қозғалтқышта
Бұрыс Қозгалтқышты салқындатудан кейін
ІII Модуль № 49тапсырма Бөлгіш - таратқыштьщ қозғалмалы түйіспесі... көмегімен ажыратылады
Күрделілігі Дұрыс Жұдырыкша
Бұрыс Таратқыш
Бұрыс Серіппе
Бұрыс Тілімше
Бұрыс Тетік
ІII Модуль № 50тапсырма Стартердің тартқыш релесінің міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Жұмыс істемейтін қоз ғалтқы штаты алғашқы тізбекті ажыратады
Бұрыс Электр энергиясының кезі болып табылады
Бұрыс Жұмыстың басынан кейін сермерден зәкір білігіне дейінгі айналу берілісін тоқтатады
Бұрыс Сермерден зәкір білігіне дейінгі айналуына мүмкіндік береді
Бұрыс Жетек тістегерішінің сермер тәжіне ілінісіп енуін қамтамасыз етеді
ІII Модуль № 51тапсырма Электролитгің аккумулятордағы тығыздыгын жоғарылату үшін ... қосу керек
Күрделілігі Дұрыс 1,40 г/смЗтыгыздықтағы электролитті
Бұрыс Күкірт қышқылының ерітіндісін
Бұрыс Тосолды
Бұрыс Тазартылган суды
Бұрыс Сірке қышқылының ерітіндісін
ІII Модуль № 52тапсырма А14 ДВ-Ю.оталдыру білтелерін таңбалаған кезде 14 саны ... білдіреді.
Күрделілігі Дұрыс Қорытқыш сан
Бұрыс Ажыратқыштың жылу конусының тұрқының сыртынан шығуын
Бұрыс Тұрқыдағы ирек оймасьшың ұзындыгын
Бұрыс Тұрқыдагы ирек оймасының белгісін
Бұрыс Конструкторлық өндеудің реттік саны
ІII Модуль № 53тапсырма Стартерді қозгау орамы ... орнатылган
Күрделілігі Дұрыс Жинагышта
Бұрыс Тартқыш релесінде
Бұрыс Үйекті башмактарда
Бұрыс Щеткалы тузілімде
Бұрыс Еркін жүріс жалғастырғышында
ІII Модуль № 54тапсырма А14ДВ-10 оталдыру шырақтарын таңбалау кезінде «А» әрпі... білдіреді:
Күрделілігі Дұрыс Ml8* 1,5 тұрқындагы резьбаның таңбасы
Бұрыс Корпустың оймалық бөлігінің ұзындыгы 18мм
Бұрыс 14 қорытқыш саны
Бұрыс Резбалық бөліктің ұзындығы
Бұрыс Ажыратқыштың жылу конусының корпустың сыртынан шығуын 18мм
ІII Модуль № 55тапсырма Таратқыштың октан корректоры ... ушін қажет:
Күрделілігі Дұрыс Жоғарғы қысымды қайта құру
Бұрыс Радиотүсқауыл деңгейін темендету
Бұрыс Оталдырудықозу бұрышын реттеу
Бұрыс Электрлік үшқынның болуы
Бұрыс Теменгі қысымды қайта кұру
ІI Модуль № 56тапсырма Сермелерді ... дайындайды:
Күрделілігі Дұрыс Сұр шойыннын
Бұрыс Мыстан
Бұрыс Алюминий ертітіндісінен
Бұрыс Темірден
Бұрыс Латуннан
ІIМодуль № 57тапсырма Бір ауысымды дизельді қозғалтқыштарға жіберілген отынның саны ... байланысты
Күрделілігі Дұрыс Тығынжыл бұрысына
Бұрыс Отынды жіберудің бұрышына
Бұрыс Иінді біліктің айналым санына
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым санына
Бұрыс Жіберілетін айналым санына
ІМодуль № 58тапсырма ЯМЗ-236 қозғаптқыштарының цилиндрлары қалай орналасқан?
Күрделілігі Дұрыс Бір қатарда
Бұрыс V-тэрізді 90 градус кұламалығымен
Бұрыс Қисайып бір қатарда
Бұрыс Оппозитті күйде
Бұрыс 75 градус құламалығымен

І IМодуль № 59тапсырма Автомобильдерді катар саны бойынша сактау аймағында қою:
Күрделілігі Дұрыс Бір қатарлы, екі қатарлы және көп қатарлы
Бұрыс Тек қана көп қатарлы
Бұрыс Тек бір қатарлы

Бұрыс Бір қатарлы және екі қатарлы
Бұрыс Кеп қатарлы немесе бір қатарлы
ІII Модуль № 60тапсырма 6СТ-60ЭМ аккумулятор батареясын тасымалдау кезіндегі «СТ» эріпі ...білдір
Күрделілігі Дұрыс Сепаратор эйнек талшыгы жэне әйнек текстолинінен дайындалғандыгын
Бұрыс Аккумуляторлы батареяның электр сыйымдылығын
Бұрыс Электродтар темір шілтері қррғасынан дайындалгандығын, ал моноблок термопластан дайындалғанын
Бұрыс Аккумуляторлы батареяның мемлекеттік стандард талаптарына сэйкестігін келуін
Бұрыс
Майлау жұмыстарын орындаган кезде
ІI Модуль № 61тапсырма Майлау жұмыстарын орындаған кезде
Күрделілігі Дұрыс Автомобильді дайындаушы зауыттың пайдалану бойынша нұсқаулығында көрсетілген материалдарды ғана қолдануға болады
Бұрыс Жобасы бірдей материалдарды қолдануға болады
Бұрыс Барлық көрсетілгендерді қолдануға болады
Бұрыс Нұсқаулықта көрсетілгентемпературадығы басқа материалдарды қолдануға болады
Бұрыс Нұсқаулықта көрсетілген басқа материалды,егер олардың жабыстығы бірдей болса қолдануға болады
І IМодуль № 62тапсырма Қозғалтқыш цилиндрінде жоғары қысымды тудыратын ыргақ

Күрделілігі Дұрыс Жұмыс жүрісі
Бұрыс Сығылу
Бұрыс Толтыру
Бұрыс Жіберу
Бұрыс Шығару
І Модуль № 63тапсырма Иінді біліктің бүлғакты мойындарындағы саңылауларының міндеті:

Күрделілігі Дұрыс Шатунды мойынтіректерге майлайтын майды жіберу үшін
Бұрыс Иінді біліктің массасын азайту үшін
Бұрыс Түпкілікті мойынтіректерге майлайтын майды жіберу үшін
Бұрыс Цилиндр блогының бастиегіндегі тетіктерге майды жіберу үшін

Бұрыс Иінді білікті теңгеру үшін
ІI Модуль № 64тапсырма Беріліс қораптарының негізгі ақаулары:
Күрделілігі Дұрыс Барлық жауаптары дұрыс
Бұрыс Сызаттар мен сынықтар
Бұрыс Сырғымалардың үлшықтарының тозуы,
Бұрыс Иректі оймалардың саңлауларыньщ тозуы
Бұрыс Ішпектердің тозуы
І IМодуль № 65тапсырма ЗИЛ-130 қозғалтқышының сыртқы сыртқы шығару клапандарын... толтырады:
Күрделілігі Дұрыс Металл натриймен
Бұрыс Алюминий үлтағымен
Бұрыс Металл марганецімен
Бұрыс Металл магнитімен
Бұрыс Металл ұнтагымен
ІI Модуль № 66 тапсырма Бір ауысымдагы дизельді қозғалтқыштарға жіберілетін отынның саны ...байланысты:
Күрделілігі Дұрыс Тыгынжыл санына
Бұрыс Жіберілетін ауа санына

Бұрыс Отынды жіберудің бүрышына

Бұрыс Бағдартқыш белігінің айналым санына

Бұрыс Иінді біліктің айналым санына
ІI Модуль № 67тапсырма Күрделілігі Дұрыс Сыгу ырғагының соңында
Бұрыс Шыгару ырғағының соңында
Бұрыс Жіберу ырғағының соңында
Бұрыс Жіберу ырғағының басында
Бұрыс Жұмыс жүрісінің ортасында
ІI Модуль № 68тапсырма Сығылу ырғағының сонында цилиндрдегі қысымды анықтау үшін қандай аспап қолданылатынын көрсетініз
Күрделілігі Дұрыс Кампрессометр
Бұрыс Бұрыш өлшеуіш
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Вязкозиметр
Бұрыс Шығын өлшеуіш
ІI Модуль № 69тапсырма Дизельді қозгалтқыштағы ауа тазалагыштың сүзгіштік элементі эр ... сайын тазалануы немесе ауыстырылуы керек.
Күрделілігі Дұрыс 1000 car
Бұрыс 1500 сағ
Бұрыс 2000 саг
Бұрыс 500 сағ
Бұрыс 2500 car
І Модуль № 70тапсырма Дизельді қозгалтқыштың қоректену жүйесіндегі бүркігіштің міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Отынды цшшндрлерге жогары қысыммен жіберу
Бұрыс Қозғалтқыш цилиндірінде жіберілетін отынның саньш реттеу
Бұрыс Қозғалтқыш цилиндірінде қоспаларды тұгындыру
Бұрыс Отынды жіберу бұрышын езгерту үшін
Бұрыс Отынды соргыға жіберу үшін
І Модуль № 71 тапсырма Дизельдік қозғалтқыштардагы отын берілісінің басталуын ... көмегімен
тексереді.
Күрделілігі Дұрыс Моментоскоп
Бұрыс Компрессометр
Бұрыс Манометр
Бұрыс Жүктеме ашасы
Бұрыс Максиметр
І Модуль № 72 тапсырма Жогары қысымды отынды сорғының сығынжыл жұбына... жатады:
Күрделілігі Дұрыс Тығынжылы бар гильза (телке)
Бұрыс Тозаңдатқыш және ине
Бұрыс ТөрткілдешіЖҚОН
Бұрыс Барлық режимде реттеуіш салмақшасы
Бұрыс EБасылған сезтыгынның ершігі
І Модуль № 73тапсырма Иінді біліктің 10 айналымдағы үйлестіруші біліктің айналым саны:
Күрделілігі Дұрыс 5
Бұрыс 10

Бұрыс 60

Бұрыс 20
Бұрыс 40
І Модуль № 74 тапсырма Детонацияньщ негізгі қасиеттері жауаптардың қайсысында дү.рыс көрсетілген?
Күрделілігі Дұрыс Металдық дыбыстардың пайда болуы, салқындату сүЛыктығының температурасының өсуі, қозғалтқьплтың куатының азаюы
Бұрыс Қозғалтқыш куатының өсуі, шығарудағы тұтіннің жогарғы үлесі
Бұрыс Салқындату сұйықтығыньщ температурасының өсуі
Бұрыс Автокөліктің жұлқынуы және шығарудағы түтіндеуі
Бұрыс Қозгалтқыш куатьшың кемуі жэне автокеліктің жүлқынуы
І Модуль № 75тапсырма Істеп тұрган қозғалтқыштағы майлау жүйесінің орташа температурасы қандай?
Күрделілігі 80-900С
Дұрыс 1200С
Бұрыс 60-700С
Бұрыс 50-600С
Бұрыс Бұрыс 90-1000 С
І Модуль № 76тапсырма Дифференциал не үшін қажет?
Күрделілігі Дұрыс Деңгелектің эр түрлі жылдамдықга айналуына жағдай жасайды
Бұрыс Айналмалы моментгі жартылай осьтер арасында белуге
Бұрыс Алдыңғы мосттың қысылуына
Бұрыс Автокөліктің жылдамдығының өзгеруіне
Бұрыс Автокеліктің жүрісінің жогарлауына
І Модуль № 77тапсырма Тежегіш педалін басқан кезде бас тежегіш цилиндрінде сұйық шыгару үшін қай
клапан ашылады?
Күрделілігі Дұрыс Енгізу (ол қайтарымды)
Бұрыс Енгізу және еткізгіш
Бұрыс Өткізгіш
Бұрыс Шығару (ол иІлгіш)
Бұрыс Шығару жэне еткізгіш
І Модуль № 78 тапсырма Беріліс қорабының тістесіп қосылуы және сөндірілуі кезінде немен
қоректендіріледі?
Күрделілігі Дұрыс Серіппелік сактандыргьіштан, берілістердің ауысуы арқылы берілетін күш
Бұрыс Рычагтың көмегімен ауыспалы беріліске берілуімен
Бұрыс Озу муфтасының көмегімен
Бұрыс Штифтен және шариктен тұратын, қозғалмайтын кдаылым
Бұрыс Фиксаторлармен, шариктен және серіппеден тұратын
І Модуль № 79тапсырма Карданды берілістің қызметі?
Күрделілігі Дұрыс Беріліс қорабынан жетекші мостқа берілетін бұрышы иінкүшінің бұрышын өзгертуге
Бұрыс Автомобильдің тайгақ жолдагы қозғалыс
Бұрыс Бұраушы иінкүшінің үлкеюі, жетекші мостқа әкелуі
Бұрыс Қорап беріліске берілетін іліністің күшеюі
Бұрыс Автомобильдің артқы жүріс қозғалысы
І Модуль № 80тапсырма Автомобильдің алдынғы жетекші мостының қызметі ?
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдің жоғарғы өтімділігі .алдынгы дөңгелекте тартылыс күші пайда болуына байланысты
Бұрыс Ылдыйдан түскенде тежеуді жақсарту үшін
Бұрыс Өрге шықандагы тартылыс күшінің артуы үшін
Бұрыс Автомобиль жылдамдыганың жоғарлауы шоссе бойымен қозғалуына байланысты
Бұрыс Бір ендік бойымен қозгалыстағы дөңгелектер тңзактылығының жақсаруы үшін
І Модуль № 81тапсырма Тежеуден босаған кезде тежеуші сүішқ бос цшшндрге неге қайтып келеді?
Күрделілігі Дұрыс Керігіш серпімнің эсерінен
Бұрыс Бас цилиндрде оқылыктын пайда болуынан
Бұрыс Бос цилиндрдің сейілуінің салдарынан
Бұрыс Себебі.оның аққыш қасиеті бар
І Модуль Қысым жұйесінің ауыстыру салдарынан
№ 82тапсырма Мелшерлеу жүйесі мен бос жүйе бірге жұмыс істей ала ма?
Күрделілігі Дұрыс Аз уақыт істейді
Бұрыс Тек қана жіберу құрылымын қосқан кезде
Бұрыс Істей алмайды
Бұрыс Әр қашан бірге жұмыс істейді
Бұрыс Тек қана тездетілген насосты қосқаң кезде
І Модуль № 83тапсырма Қай жауапта автокеліктің негізгі дұрыс беліктері берілген?
Күрделілігі Дұрыс Шасси, қорап жэне қозғалтқыш
Бұрыс Транмиссия, шасси жэне басты беріліс
Бұрыс Басты беріліс, шасси, козгалтқыш жэне трансмиссия
Бұрыс Трансмиссия, қорап жэне қозғалтқыш
Бұрыс Шасси, басқару механизмі жэне қозғалтқыш
І Модуль № 84тапсырма Мұңда керсетілгендердің қайсысы тежеу механизмінің тежеуіне экеледі?
Күрделілігі Дұрыс Колодканың тартылу серіппесінің үзілуі
Бұрыс Педальдің бос журісінің болмауы
Бұрыс Тежегіш колодканың толық тозуы
Бұрыс Тежегіш педалінін қайтару серіппесінщ үзілуі
Бұрыс Колодкаға майдың тиуі
І Модуль № 85тапсырма Гидравликалық тежеу жүйесінің ішінде ауа барын қалай білеміз?
Күрделілігі Дұрыс Тежегішті бірнеше рет басқан кезде автокөлік токтауы алмайды
Бұрыс Тежегішті жіберген кезде автокөлік дүрыс токтай алмайды
Бұрыс Автокөлік еш уақытта тоқтамайды
Бұрыс Дөңгелектер бір қалыпты токтамайды
Бұрыс Тежегішті ақырын басқан кезде автокөлік тез токтайды
І Модуль № 86тапсырма Күрделілігі Дұрыс Олқылық улкендігі арасьшдагы итергіштің жэне бас поршеннің тежегіш
цилиндрінің әсерінен
Бұрыс Оқылық үлкендігі арасындағы итергіштің жэне оқылық арасындағы тежегіш
төсем жэне барабан эсерінен
Бұрыс Тежеуші жүйедегі сұйықтықтың деңгейіне байланысты
Барабанмен тежеуіштің арасьшдагы олқылыққа байланысты
Бұрыс Ненің эсерінен педальдің бос жүрісі гидравликалық барабан типтес
тежегіштерде өзгереді?
Бұрыс Итергіш пен барабанның арасындағы олқылыккд байланысты(
Бұрыс І Модуль № 87тапсырма Мотордағы картердің қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Майды ұстап түру
Бұрыс Майды өлшеуге
Бұрыс Майды кү-йуга
Бұрыс Майды тазалау
Бұрыс Майды ағызу
І Модуль № 88тапсырма Жоғарғы беріліс қжеттілігі:
Жүк салуға
Реле регулятор
Жүк тартуга
Күрделілігі Дұрыс Бұрыс Бұрыс Бұрыс Бұрыс І Модуль № 89тапсырма Амортизатордың атқаратын қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Рессор тербелісін азайтуға
Бұрыс Сынгырламау үшін
Бұрыс Доңғалақтьщ айналуын жеңілдетуге
Бұрыс Жылдамдыкты өшіруге
Бұрыс Жылдамдыкты кебейтуге
І Модуль № 90тапсырма Юлтгі қосу
Күрделілігі Дұрыс 35-45 секунд
Бұрыс 2 минут
Бұрыс 4 минут
Бұрыс 10 секунд
Бұрыс 1 минут
І Модуль № 91 тапсырма МАЗ автомобильдеріне тұгқалы механизмнің картер материалын көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс КЧ-37-12
Бұрыс БОЛАТ-45
Бұрыс СЧ-18-35
Бұрыс КЧ-35-10
Бұрыс CT-1
І Модуль № 92 тапсырма Қосиіннің радиусы (анықгама беру)
Күрделілігі Дұрыс Бүлғакты мойьш осінен иінді біліктің осіне дейінгі қашыктық
Бұрыс Поршеньді сұққы осінен поршень ЖТН түратын бұлгақты
Бұрыс Иінді білік тістегершінің радиусы
мойынньщ осіне
дейінгі қашықтык
Бұрыс Иінді білік осінен НМТ тұратьін поршень сұққысының осіне дейінгі қашыктық
Бұрыс Иінді білік осінен ЖТН тұратын поршень сүккысының осіне дейінгі қашыктық
І Модуль № 93 тапсырма КамАЗ-740 қозғалтқышындағы иінді біліктің бүлгакты мойындарының саны
Күрделілігі Дұрыс 4
Бұрыс 3
Бұрыс 10
Бұрыс 8
Бұрыс 5
І Модуль № 94 тапсырма Сығылу ыргагындағы поршень қозгалысының бағыты
Күрделілігі Дұрыс Теменгі токтау нүктесінен жоғары токтау нүктесіне дейін
Бұрыс Жогаргы тоқтату нүктесінен төменгіге және керсінше
Бұрыс Төменгі токтау нүктесінси скі рет өтеді
Бұрыс Жоғаргы токтау нүктесінен екі рет өтеді
Бұрыс І Модуль № 95 тапсырма ВАЗ артқы жетекші автомобилінің айқартоспа берілісінен т^рітщ элементерін
атаңыз
Күрделілігі Дұрыс Екі айқартоспалы білік, айқартоспалы топсалар, аспалы мойынтірек резінкелі жалғастырғыш
Бұрыс Екі айқартоспалы білік, айқартоспалы топсалар, аспалы мойынтірек
Бұрыс Айқартоспалы білік, айкартосплы топсалар, аспалы мойннтірек
Бұрыс Екі резінкелі жалғастырғыш, айқартоспалы білік
Бұрыс Екі айқартоспалы білік, айқартоспалы топсалар
І Модуль № 96 тапсырма МаЗ автомобильдері тұгқаны механизімінің картер материалын көрсетіңіздер
КЧ-37-12
Күрделілігі БОЛАТ-45
Дұрыс КЧ-35-10
Бұрыс CT-1
Бұрыс СЧ-18-35
І Модуль № 97 тапсырма Диффузор неге арналған?
Күрделілігі Дұрыс Бүріккіштегі ауаның қозгалыс жылдамдығының ұлгаюы
Жағармай қоспасын мөлшерлеу үшін
Бұрыс Бүріккіштегі ауаның қозғалыс жылдамдығының азаюы
Бұрыс Жиклер дан жанармайдың толық ағылуын жэне кемітілуін қамтамасыз ету үшін
Бұрыс Жұмыс қоспасын мөлшерлеу үшін
Бұрыс І Модуль № 98 тапсырма Жоғарғы қысымдағы деңгелектің ауа қысымы неге тең?
Күрделілігі Дұрыс 5-7 кгс/см
Бұрыс 10-11 кгс/см
Бұрыс 9-10 кгс/см
Бұрыс 8-9 кгс/см
Бұрыс 3-4 кгс/см
І Модуль № 99тапсырма Шинаның ең темеңгі қысымы қандай?
Күрделілігі Дұрыс 0,6-1 кгс/см.
Бұрыс 3,5-5 кгс/см
Бұрыс 1,5-5,5 кгс/см
Бұрыс 1,5-2 кгс/см
Бұрыс 1-2,5 кгс/см
І Модуль № 100 тапсырма 100. Маховиктің ажарланған беті қандай функция атқарады?
Күрделілігі Дұрыс Жетекші дискі ілінісін
Бұрыс Айналмалы дискі ілінісін
Бұрыс Айналыс моментінін берілісін күшейту ушін
Бұрыс Жетектелуші дискіні қосу үшін
Бұрыс Басқыш дискі ілінісін
4-Нұсқа
І Модуль № 1 тапсырма Жендеуден кейін автомобильдердің ете сенімділігін...
Күрделілігі Дұрыс Жоспарлы-еріксіз жендеу
Бұрыс Қажетгілік бойынша жендеу
Бұрыс Жоспарлы байқаудан кейінгі жөндеу
Бұрыс Стандартты жөндеу

Бұрыс Бөлшектей жендеу
І Модуль № 2тапсырма Статор айналу катушкасыньщ бір-біріне қатысты орналасу бұрышы
Күрделілігі Дұрыс 120
Бұрыс 45
Бұрыс 30
Бұрыс 180
Бұрыс 90
І Модуль № 3тапсырма Телскопиялық амортизатордың негізгі ақауларын көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Барлық жауаптар дұрыс
Бұрыс Тығыздамның тозу
Бұрыс Поршеннің қайта жіберу клапанын жогалту Q Қысу клапанының
Бұрыс герметикалыган жоғалту
Бұрыс Беріліс клапанының герметикалық жоғалту
І Модуль № 4 тапсырма Қозғалтқыштың куаттылығына... техникалық жағдайы эсер етеді
Күрделілігі Дұрыс Қосиінді - бүлғакты механизм, газ таратқыш механизм, салқындату жэне майлау жүйелері, қоректену жэне оталдыру жүйелері
Бұрыс Газ таратқыш механизм
Бұрыс Қосиінді - бүлғакты механизм, газ таратқыш механизм, салқындату жэне майлау жүйелері
Бұрыс Косиінді - бүлғакты механизм, газ таратқыш механизм
Бұрыс Қосиінді - бүлғақгы механизм
І Модуль № 5 тапсырма Бақылау-байқау жұмыстарын ... орындайды:
Күрделілігі Дұрыс Kill механигі және жүргізушісі
Бұрыс Тек жүргізушісі
Бұрыс Тек қана КТП механигі
Бұрыс Шебер-диагност
Бұрыс Слесарь
І Модуль № 6 тапсырма Қүралдарды сактауды.беруді және жөндеуді...қамтамасыз етеді:
Күрделілігі Дұрыс Инструменталды учаскесі
Бұрыс Тасымалдау учаскесі
Бұрыс Ақауга шығару учаскесі
Бұрыс Жуу учаскесіt
Бұрыс Гальваникалық учаскесі
І Модуль № 7 тапсырма Жеңіл автомобильдердің баскарылатын доңғалақтарью орнату бүрышын реттеу
үшін арналган аспапты көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Ватерпас
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс Диномометр
Бұрыс Бизкозиметр
І Модуль № 8 тапсырма Жүк автомобильдері доңғалақтарыньщ үйлесуін тексеру үшін қандай аспап
қодданылатынын көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Өлшеу үшін арналған сызғыш
Бұрыс Люфтометр
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Бүрышөлшеуіш
Бұрыс Ватерпас
І Модуль № 9тапсырма Сынау кезінде майлы соргының қысымы ....
Күрделілігі Дұрыс 0,6 Мпа
Бұрыс 1,0Мпа
Бұрыс 0,9 Мпа
Бұрыс 0,8 Мпа
Бұрыс 0,7 Мпа
І Модуль № 10тапсырма Шанақ пен кабинаның беттеріне бітеме....үшін жагылады
Күрделілігі Дұрыс Грунтталган шанактардың беттеріндегі бұдырларды жою үшін
Бұрыс Бұрыс Майда сызатгарды жою үшін .
Бұрыс Пісірілген жіктерді сылап бітеу үшін
Бұрыс Коррозиадан қорғау үшін
І Модуль Лак және жабындарды беріктігін арттыру үшін
№ 11 тапсырма Күнделікті қызымет көрсету қүрамына.... жатпайды
Күрделілігі Дұрыс Ретгеу жү-мысы
Бұрыс Жуу жүмыстары
Бұрыс Жинау жүмыстары
Бұрыс Бақылыу-байқау жүмысы
Бұрыс Бақылау-байқау аспаптарының жүмысын бақылау
І Модуль № 12 тапсырма Д-2 терендетілген диагностикалауды...жүргізеді
Күрделілігі Дұрыс Аддағы жұмыс көлемі туралы ТҚК-2 аймағын ақпаратпен қамтамасыз ету үшін ТҚК-дейін 1-2 күн ішінде
Бұрыс Агымдағы жөндеуге деиін бес күн ішінде
Бұрыс Тқк кезінде алдағы жұмыс көлемін анықтау үшін ТҚ-1 1-3 күг ішінде
Бұрыс Автомобильді ағымдағыт жөндеу алдында ғана
Бұрыс Жөндеуге деиін жеті күн ішінде
І Модуль № 13 тапсырма Басты берілісті май деңгейін бақылау әдісін керсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Сыртқы қабатгағы бақылау тесігі арқылы
Бұрыс Сораппен
Бұрыс Өлшеу сызғышымен
Бұрыс Куыс бү-рғымен
Бұрыс Арнайы аспаппен
І Модуль № 14 тапсырма Радиатор герметикалығын тексеру әдісі
Күрделілігі Дұрыс Суы бар ваннаға батырып, жогарғы қысымды ауамен тексеру
Бұрыс Сүйыктың ысырауын көзбен шолу
Бұрыс Қосарлама куыстарында
Бұрыс Пайдалануға тексермей жібереді
Бұрыс Арнайы аспаптармен
І Модуль № 15 тапсырма Гараждар мен тұрақтар ... арналған кэсіпорын болып табылады:
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдерді сактау
Бұрыс Автобустарды және жеңіл автокөлітерді сақтау
Бұрыс ЖЖМ (жанар-жағармай материалдарын) сактау
Бұрыс Қосалқы белшектерді сактау
Бұрыс Тек қана жүк автокөлітерін сактау
І Модуль № 16 тапсырма Манеж түріндегі тұрак... сипатгалады:
Күрделілігі Дұрыс Жалпы ортақ орында автомобильдерді орналастырумен
Бұрыс Автомобильдерді біріне бірін қарама-қарсы орналастырумен
Бұрыс Автомобильдерді бірінің соңынан бірін орналастырумен
Бұрыс Автомобильдерді бір қатарға орналастырумен
Бұрыс Автомобильдерді екі қатарға орналастырумен
І Модуль № 17 тапсырма Автомобильдерді сақтауға рұқсат етілмейді:
Күрделілігі Дұрыс Тез жанатын сұйыктарға жақын жерде
Бұрыс Жабық орындарда.
Бұрыс Аслан астында
Бұрыс Ашык аландарда
Бұрыс Бокстарда
І Модуль № 18 тапсырма Отынның кароюраторга жіберілмеуі... акауының салдарынан болуы мүмкін:
Күрделілігі Дұрыс АКБ, бензобактің, отынды сүзгіштердің, бензин соргасының айырылуы
Бұрыс АКБ акаулары
Бұрыс Бензин сорғысының
Бұрыс Отынды сүзгіштердің
Бұрыс Бензобактің
І Модуль № 19 тапсырма Қозғалтқышты бір іске қосу ұзақшғы ... болу керек.
Күрделілігі Дұрыс 20 секундтан артық емес
Бұрыс 1 секундтан артық емес
Бұрыс 2 секундтан артық емес
Бұрыс 30 секундтан артық емес
Бұрыс 3 секундтан артық емес
І Модуль № 20 тапсырма ТҚКС, ЖЖМҚС, кемпингтер, мотельдер ... жатады.
Күрделілігі Дұрыс Сервистік қызмет көрсетуге
Бұрыс Әлеуметтік қызмет көрсетуге
Бұрыс Медициналық қызмет көрсетуге
Бұрыс Құқықтық қызмет көрсетуге
Бұрыс Жолаушыларға қызмет көрсетуге
І Модуль № 21 тапсырма Бақылау - байқау жұмыстарын ... орындайды
Күрделілігі Дұрыс КТП механигі және жүргізуші
Бұрыс Тек қана КТП механигі
Бұрыс Слесарь
Бұрыс Тек жүргізуші
Бұрыс Шебер - диагност
І Модуль № 22 тапсырма Автомобильді жөндеу дегеніміз ....
Күрделілігі Дұрыс Пайдалану процесінде пайда болған ақауларды болдырмау
Бұрыс Пайдалану талаптары
Бұрыс Агрегаттардың ескіру қарқындылыгы
Бұрыс Техникалық қызмет көрсету сапасы
Бұрыс Пайдалану шарттарын сипаттайтын факторлар
І Модуль № 23 тапсырма Сырлау алдында шанақ пен кабинанының беттерін грунттау... жүргізіледі:
Күрделілігі Дұрыс Металл беттері мен жэне бұдан кейінгі эмаль қабаттарымен жақсы жабысуы үшін
Бұрыс Пісірілген жүктерді сылап-майлау үшін
Бұрыс Герметикалық үшін
Бұрыс Майда сызаттарды бітеу үшін
Бұрыс Тәуір өң беру үшін
І Модуль № 24 тапсырма Автомобильдерді сақтау үшін аранлған орын (тұрак) ... бөлінеді.
Күрделілігі Дұрыс Ағаш жэне кірпіш
Бұрыс Кірпіш жэне бетон
Бұрыс Ашық жэне жабық
Бұрыс Қалқалы жэне ашық
Бұрыс Манеж жэне бокс
І Модуль № 25 тапсырма Жіберу клапанын жабудың соңы:
Күрделілігі Дұрыс Поршеннің НМТ қозғалуы кезіндегі шығару ырғағының басында
Бұрыс Жұмыс жүрісінің соңында
Бұрыс Қысу ырғағыньщ соңында
Бұрыс Поршеннің ЖТН қозгалуы кезіндегі шығару ыргағының басында
Бұрыс Қысу ырғагының басында
І Модуль № 26 тапсырма Буркігіштің жеддеткіш инесі көтеріледі:
Күрделілігі Дұрыс Эксцентриктің эсерінен
Бұрыс Итергіштің әсерінен
Бұрыс Ауа қысымының әсерінен
Бұрыс Серіппе әсерінен
Бұрыс Отын қысымының эсерінен
І Модуль № 27 тапсырма Автокөліктерге жанармай кү_ю станциясын (АЖҚ)... қамтамасыз ету бойынша
кәсіпорын болп табылады:
Күрделілігі Дұрыс Пайдалану материалдарымен
Бұрыс Тек қана отынмен
Бұрыс Салқындату сұйыктыгымен
Бұрыс Консистенті майлармен
Бұрыс Тек қана маймен
І Модуль № 28 тапсырма Ортадан тебетін тазалау сүзгісіндегі мотордың шөгінділерін тазалаудан кейін
оларды.... жуу керек:
Күрделілігі Дұрыс Сумен
Бұрыс Синтетикалық жуу құралымен
Бұрыс Ацетонмен
Бұрыс бз
Бұрыс Керосинмен
І Модуль № 29 тапсырма Қозғалткыштың куаттылығыәсер'інен болады:
Күрделілігі Дұрыс Клапанды механизм дер де жылу саңылауларының жоктыгы
Бұрыс Клапан тәреЛкелерінің ершікпен тыгыз байланыспауы
Бұрыс Сыгымдану сақиналарының тозуы
Бұрыс Жіберілетін қү.бырдың блок бастиектерімен тығыз байланыспауы
Бұрыс Барлық керсетілген себептер
І Модуль № 30 тапсырма Автомобиль шиналарын сактаган кездеорналастыру керек:
Күрделілігі Дұрыс Көлбеу
Бұрыс Перпендикуляр
Бұрыс Көлденен
Бұрыс Бұрышпен
Бұрыс Тігінен
І Модуль №31 тапсырма Сүңгіш көмегімен қозгалтқыштагы май деңгейін тексеруорындалады:
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқыш тоқтағаннан кейін 3-4 минут ішінде
Бұрыс Қозгалтқыш тоқтаганнан кейін 5-6 минут ішінде
Бұрыс Бос жүрістегі жұмыс істейтін қозғалтқьшіта
Бұрыс Қозғалтқыш токтағаннан кейін шагапаң
Бұрыс Қозғалтқыш тоқтаганнан кейін 1-2 минут ішінде
І Модуль № 32 тапсырма Жүргізіп бейімдеуден втіп жатқан жүк машинасының қозғалткышындағы
картердің майьш алғашқы ауыстырудыкейін жүргізу керек:
Күрделілігі Дұрыс 500 шқ
Бұрыс 250 шк
Бұрыс 2000 шк
Бұрыс 2500 шқ
Бұрыс 1000 шқ
І Модуль № 33 тапсырма Стынды жэне ауа тар түтіктерінің саңылауларынтазалайды:
Күрделілігі Дұрыс Керосинде шаю және сығылган ауаны үрлеу жолымен
Бұрыс Жұмсақ сыммен тазалайды және ауамен үрлейді
Бұрыс Кез-келген әдісті қолданады
Бұрыс Жылы сумен жуып кептіреді
Бұрыс Ақаулыктардың мүмкін болатын себептері
І Модуль № 34 тапсырма ТҚ-1 және ТҚ-2 техникалық қызмет көрсету кезендері... өлшенеді:
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдің жалпы өткен жолымен
Бұрыс Автомобильдің жүксіз жүруімен
Бұрыс Авгомобилъдщ жұмыс
Бұрыс Автомобильдің жүкпен жүруімен
Бұрыс Орындалатын транспортты жүмыс көлемімен
І Модуль № 35 тапсырма Цилиндр блогының бастиегін бекіту тегірелдерін ... таратады:
Күрделілігі Дұрыс Суық қозгалтқьшггарда
Бұрыс Қызған жеңіл автомобильдерде
Бұрыс Толық қызған қозгалткьшггарында
Бұрыс Жанармай қоспасының ішкі дайындастып қызған қозғалтқыштарында
Бұрыс Жүк автомобильдерінің суық қозғалтқыштарында
І Модуль № 36 тапсырма Беріліс қораптарьшдагы майды ауыстыру ТҚ кезінде орындалады
Күрделілігі Дұрыс ТҚ-2
Бұрыс КҚ және МҚ
Бұрыс КҚ
Бұрыс МҚ
Бұрыс ТҚ-1
І Модуль № 37 тапсырма Қозгалтқыш цилиндіріндегі компрессияны тексеру үшін қолданылатын аспапты көрсетіңіз.
Күрделілігі Дұрыс Компрессометр
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Жүктеме ашасы
Бұрыс Максиметр
І Модуль № 38 тапсырма Электролит - бұл:
Күрделілігі Дұрыс Дистильденген судагы күкірт қышқылының ерітіндісі
Бұрыс Механикалық қосылыстардан тазарған судагы күкірт қышқылы
Бұрыс Аз ғана судан тұратын
Бұрыс Күкір қышқылы жэне күнарландырылган сода ерітіндісі
Бұрыс Күкірті қышқылының ерітіндісі
І Модуль № 39 тапсырма Тахометрдің міндеті
Күрделілігі Дұрыс Иінді біліктің айналу жиілігін өлшеу үшін
Бұрыс Температураны елшеу үшін
Бұрыс Отынның деңгейін өлшеу үшін
Бұрыс Автомобильдің жүру жылдамдығын өлшеу үшін
Бұрыс Қысымды өлшеу үшін
І Модуль № 40 тапсырма Айналмалы тоқты тұрақты тоққа айналдыратын генератор түзілімі
Күрделілігі Дұрыс Түзеткіш блогы
Бұрыс Қысым регуляторы
Бұрыс Щеткалы түзілім
Бұрыс Ротор
Бұрыс Стартер
І Модуль № 41 тапсырма Айналмалы тоқты тұрақты тоққа айналдыратын генератор түзілімі
Күрделілігі Дұрыс Түзеткіш блогы
Бұрыс Қысым регуляторы
Бұрыс Щеткалы түзілім
Бұрыс Ротор
Бұрыс Стартер
І Модуль № 42 тапсырма Фараның оптикалық элементі.... тұрады:
Күрделілігі Дұрыс Шығылдырғыш,шам,сейілткіш
Бұрыс Реттеуіш механизмі
Бұрыс Сейілткіш ,тұрақты щам
Бұрыс Шығылдырғыш,сейілткіш,реттуіш механизмі
Бұрыс тұрақты щам
ІМодуль № 43 тапсырма Салқындату жүйесіндегі салқыңцату сү-йыктығының деңгейі қай кезде тексеріледі?
Күрделілігі Дұрыс ЕО
Бұрыс ӨЖ трансмиссии
Бұрыс СО
Бұрыс ТҚ-1
Бұрыс TK-2
І Модуль № 44 тапсырма Генератордың атқаратьш қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Токты ендіреді
Бұрыс Артық тоқты өшіреді
Бұрыс Тоқгы береді'
Бұрыс Токты жинайды
Бұрыс Токты азайтады
І Модуль № 45 тапсырма Бүркігіштің желдеткіш инесі кетерілді
Күрделілігі Дұрыс Отын қысымының эсерінен
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым санына
Бұрыс Итергіштің әсерінен
Бұрыс Дэнекерлеу
Бұрыс Эксцентріктің эсерінен
І Модуль № 46 тапсырма 4 тактілі қозғалтқыштың иінді білігінің 10 айналымында бөліп беру білігі канша рет айналады?

Күрделілігі Дұрыс 5
Бұрыс 8
Бұрыс 10

Бұрыс 20
Бұрыс 14
І Модуль № 47 тапсырма Оталдыру катушкасы ... тұрады:
Күрделілігі Дұрыс Өзектен, бірінші жэне екінші орамнан
Бұрыс Оаддырудың озуының сыртқа тебуші жэне вакуумды реттеуіштерінен
Бұрыс Орталық және бүйір электродтан
Бұрыс Импулсті трансформатор және транзистордан
Бұрыс Қозғалмалы және қозғалмайты түйіспелерден
І Модуль № 48 тапсырма Цилиндрдегі компрессия ...елшенеді.
Күрделілігі Дұрыс Толық ашылған дроссельді жэне ауа жапкыштарындағы толық жылынған
қозғалтқыштарда
Бұрыс Толық ашылған дроссельді және ауа жапқыштарында
Бұрыс Толық жылынған қозгалтқыш
Бұрыс Суық қозғалтқышта
Бұрыс Жапқыштың кезкелген күйіндегі суық немесе қызған қозғалтқыштарда
І Модуль № 49 тапсырма Қозғалтқыштың қоректену жүйесіндегі газбалонды қондырғыныңекі сатылы газ
бәсеңдеткіші... қажет
Күрделілігі Дұрыс Цилиндр ге жіберілетін газдардың қысымьш нақты мелшерге дейін азайту үшін
Бұрыс Газдың жылытуы жэне булануы
Бұрыс Қозғалтқыштардың үлкен жуктемелерге жүмыс істеуі кезіндегі газдың қысымын жоғарылту
Бұрыс Цилиндрге түсетін газдардың санын реттеу
Бұрыс Қозғалтқышты бензин крспаларымен бірге жұмысқа қосу
І Модуль № 50 тапсырма Дизельді қозғалтқштың қоректену жүйеіндегі отьшның дұрыс жольш керсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын тартқыш сорғы-сүзгі майда тазалагыш сүзгіш
ЖҚОН-буркігіш
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-сүзгі майда тазалағыш-отын тартқыш соргы-ЖҚОН-
бүркігіш
Бұрыс Бак-отын тартқыш сорғы-сүзгіш қатты тазалағыш-майда нәзік тазалагыш-ЖҚОН-
бүркігіш
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын төртқыш сорғы-ЖҚОН-сүзгі майда тазалағыш-бүркігіш
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын тартқыш сорғы-сүзгі майда тазалағыш-бүркігіш-ЖҚОН
І Модуль № 51 тапсырма V-тэрізді сегіз цилиндрлі қозгалтқыштары үшін бір атты ырғактардан алмасу
аралыш:
Күрделілігі Дұрыс 90 градус
Бұрыс 360 градус
Бұрыс 180 градус
Бұрыс 120 градус
Бұрыс 720 градус
І Модуль № 52 тапсырма Оталдыру катушкасының сыртқа жоғары вольтпен шығуын... қосады:
Күрделілігі Дұрыс Таратушының орталықтан шығуымен
Бұрыс Аккумуляторлы батареяның кері шығуыме
Бұрыс Қосалқы резистормен
Бұрыс Қысымды реттеуішпен
Бұрыс Генератордың оң шығуымен
І Модуль № 53 тапсырма Аккумулятордағы электролит тығыздығын тексеретін кұрылғы:
Күрделілігі Дұрыс Ариометр
Бұрыс Электрометр
Бұрыс Термометр
Бұрыс Микрометр
Бұрыс Манометр
І Модуль № 54 тапсырма Үзгіш- таратқыштың атқаратын қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Тоқты таратуға
Бұрыс Токты бермеуге
Бұрыс Токты өшіруге
Бұрыс Токты қайтаруга
Бұрыс Токты жинауға
І Модуль № 55 тапсырма Этильді бензинді қолданған кезде ... қажет:
Күрделілігі Дұрыс Барлық керсетілген талаптарды сақтау
Бұрыс Организмнің ішіне кіруіне жол бермеу және буды ішке жұгпау
Бұрыс Арнайы мундир киімдермен жріыс істеу
Бұрыс Бензиннің теріге түсуіне жол бермеу
Бұрыс Жұмыс алдында керосиндегі қоректену жүйесінің бөлшектерін жуу
І Модуль № 56 тапсырма Дизельді қозғалтқыштардағы ауа тазалағыштың сүзгіштік элементін әр ... сайын
тазалау немесе ауыстыру керек
Күрделілігі Дұрыс ІОООсағ
Бұрыс 2000сағ
Бұрыс 500сағ
Бұрыс 1500сағ
Бұрыс 2500саг
І Модуль № 57 тапсырма Қандай ырғақта дизельді қозғалтқышында отын жіберіледі:
Күрделілігі Дұрыс Сығу ырғағьшың соңында
Бұрыс Жіберу ырғағының соңында
Бұрыс Шығару ьфғағъшың соңында
Бұрыс Жіберу ьфғағының басында
Бұрыс Жұмыс журісінің ортасында
І Модуль № 58 тапсырма КамАЗ қозғалтқышындагы 1 айналымда жіберілетін отынның бірдей келемін ТНВД секциясында ретгеу эдістері:
Күрделілігі Дұрыс ЖҚОН сакиналарының бұрылысы
Бұрыс Тығынжы жэне итергіш арасындағы саңылауды өзгерту
Бұрыс Тығынжьш жүрісі көлемінің өзгеруі
Бұрыс Тығынжылдьщ төрткілдешке қатысты бұрылысы
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым жағына қарай бұруы
І Модуль № 59тапсырма Оталдыру катушкасы ... тұрады:
Күрделілігі Дұрыс Өзектен, бірінші жэне екінші орамнан
Бұрыс Оаддырудың озуының сыртқа тебуші жэне вакуумды реттеуіштерінен
Бұрыс Орталық және бүйір электродтан
Бұрыс Қозғалмалы және қозғалмайты түйіспелерден
Бұрыс Импулсті трансформатор және транзистордан
І Модуль № 60 тапсырма Сыртқы бақылау кезінде оталдырудың дұрыс жұмыс істейтін шырагы...болу
керек.
Күрделілігі Дұрыс Шамандан тыс күймеген, кұрғак
Бұрыс Қара дымқыл күйген
Бұрыс Ажьфатқыштьщ сыртқы бөлігі майланған
Бұрыс Ерітілген ажыратқыш

Бұрыс Жылу конусының төменгі жағы ак түсті
І Модуль № 61 тапсырма Цилиндрдегі компрессия ...елшенеді.
Күрделілігі Дұрыс Толық ашылған дроссельді жэне ауа жапкыштарындағы толық жылынған
қозғалтқыштарда
Бұрыс Толық ашылған дроссельді және ауа жапқыштарында
Бұрыс Толық жылынған қозгалтқыш
Бұрыс Суық қозғалтқышта
Бұрыс Жапқыштың кезкелген күйіндегі суық немесе қызған қозғалтқыштарда
І Модуль № 62 тапсырма КамАЗ қозгалткышының қоректендіру жүйесіндегі бүркігіштің тозаңдату инесін
кетеру қысымын көтеру эдістері:
Күрделілігі Дұрыс Реттеуіш тығырықтары
Бұрыс Тозандату инесінің ұзындыган өзгерту
Бұрыс Тығынжыл серіппесінің диаметрін өзгерту
Бұрыс Басқа қаттылыктағы серіппені орнату

Бұрыс Реттеуіш бүрамасы
І Модуль № 63тапсырма Майлау жүйесіндегі төмендетілген клапанның міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Майлау жүйесіндегі майдың қызметін шектеу
Бұрыс Майлы радиаторды ажырату
Бұрыс Майлы сүзгішті қосу
Бұрыс Ластанған сүзгіштегі майды қайта жіберу
Бұрыс Майлы радиаторды қосу
І Модуль № 64 тапсырма Дизельді қозғалтқыштың қоректену жүйесіндегі турбоүрлеудің қолдану кезінде:
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқыштың куаттьшығы жоғарылайды
Бұрыс Қозғалтқыштың қуаттылығы төмендейді
Бұрыс Қозғалтқыштьщ куаттылығы өзгермейді
Бұрыс Қозғалтқыш тетіктеріне жұктеме өзгермейді
Бұрыс Цилиндр қозғалтқьшіьшдағы кысым езгермейді
І Модуль № 65 тапсырма Қозғалтқыштың қоректену жүйесіндегі газбалонды қондырғыныңекі сатылы газ
бәсеңдеткіші... қажет
Күрделілігі Дұрыс Цилиндр ге жіберілетін газдардың қысымьш нақты мелшерге дейін азайту үшін
Бұрыс Газдың жылытуы жэне булануы
Бұрыс Қозғалтқыштардың үлкен жуктемелерге жүмыс істеуі кезіндегі газды қысымын жоғарылту
Бұрыс Цилиндрге түсетін газдардың санын реттеу
Бұрыс Қозғалтқышты бензин крспаларымен бірге жұмысқа қосу
І Модуль № 66 тапсырма Қозғалтқыштың куаттылығы ... әсерінен болады.
Күрделілігі Дұрыс Барлық көрсетілген себептер
Бұрыс Сыгамдану сакиналарының тбзуы
Бұрыс Клапан тәрежелерінің ершікпен тығыз шектеспеуі
Бұрыс Жіберілетін күбырдың блок бастиектерімен тыгаз байланыспауы
Бұрыс Клапанды механизмдерде жылу саңылауларының жоқтығы
І Модуль № 67 тапсырма Дизельді қозғалтқштың қоректену жүйеіндегі отьшның дұрыс жольш керсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Бак-отын тартқыш сорғы-сүзгіш қатты тазалағыш-майда нәзік тазалагыш-ЖҚОН-
бүркігіш
Бак-сүзгіш
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын тартқыш сорғы-сүзгі майда тазалағыш-бүркігіш-ЖҚОН
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын төртқыш сорғы-ЖҚОН-сүзгі майда тазалағыш-бүркігіш
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-отын тартқыш сорғы-сүзгі майда тазалагыш сүзгіш ЖҚОН-буркігіш
Бұрыс қатты тазалағыш-сүзгі майда тазалағыш-отын тартқыш соргы-ЖҚОН-
бүркігіш
І Модуль № 68 тапсырма Қозғалтқыштың газ таратушы механизмнің қарнағы... күш салады:
Күрделілігі Дұрыс Итерушіден күйентеге дейін
Бұрыс Күйентеден итерушіге дейін
Бұрыс Итерушіден клапанға дейін
Бұрыс Клапаннан күйентеге дейін
Бұрыс Күйентеден клапанаға дейін
І Модуль № 69 тапсырма Ілініс басқышының еркін жүрісін анықтау үшін аранлған аспапты атаңыз
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқышы бар сызгыш
Бұрыс Тахометр
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Бүрыш өлшеуіш
Бұрыс Динамометр
І Модуль № 70 тапсырма Отынның карбюраторға жіберілмеуі... ақауыньщ салдарынан болуы мүмкін.

Күрделілігі Дұрыс АКБ, бензобактің отынды сүзгіштердің бензин сорғысының ауырлау
Бұрыс АКБ ауырылуы
Бұрыс Отынды сүзгіштердің
Бұрыс Бензин сорғысыны
Бұрыс Бензобактің
І Модуль № 71 тапсырма V-тэрізді сегіз цилиндрлі қозгалтқыштары үшін бір атты ырғактардан алмасу
аралыш:
Күрделілігі Дұрыс 90 градус
Бұрыс 360 градус
Бұрыс 180 градус
Бұрыс 120 градус
Бұрыс 720 градус
І Модуль № 72 тапсырма Ауыспалы сүзгіш элементі бар екі толық ағымды сүзгіш қолданылатын майлай
жүйелеріндегі қозғалтқыштар:
Күрделілігі Дұрыс ГАЗ-5312
Бұрыс МАЗ-5335
Бұрыс ЗИЛ-431410
Бұрыс 10о
Бұрыс ВАЗ-2108
І Модуль № 73 тапсырма Бұзылған шырақты өшірген кезде ол қозғалтқыш жұмысына келесідей эсер етеді
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқыш жұмысыңдағы кідірістер өзгеріссіз қалады
Бұрыс Оталдьфу жүйесінің бірінші тізбегінің түйісуіне
Бұрыс Қозғалтқыш жұмысындағы кідірстер көбейеді
Бұрыс Қозғалтқьпп жұмыс істемейді
Бұрыс Қозғалтқыш жұмысындағы кідірстер азаяды
І Модуль № 74 тапсырма Май қабылдағьшггардың торларының ластануы неге экеп соктырады?
Күрделілігі Дұрыс Майдың насосқа берілуі жақында тоқгатылады
Бұрыс Қозғалтқыш цилиндрлеріне май беріле береді
Бұрыс Май деңгейінің керсеткіші істен шығады
Бұрыс Майдың насосқа берілуі жалғасады
Бұрыс Майдың қозғалтқышқа берілуі тоқгатылады
І Модуль № 75тапсырма Мына аталғандардың қайсысы автокөліктің трансмиссия механизмнің күшінің
тартылыс өзгерісін береді?
Күрделілігі Дұрыс Беріліс қорабы
Бұрыс Бас беріліс
Бұрыс Бөлгіш беріліс
Бұрыс Дифференциал
Бұрыс Карданды беріліс
І Модуль № 76 тапсырма Қай жауапта енгізу тактісінің соңында карбюраторлы жану камерасында өтетін
белгілі температураның денгейі дұрыс көрсетілген?
Күрделілігі Дұрыс Температурасы 300-4000C
Бұрыс Температурасы 500-6000С
Бұрыс Температурасы 700-110000С
Бұрыс Температурасы 1100-12000С
Бұрыс Температурасы 700-9000C
І Модуль № 77 тапсырма Поршень сақиналарының түйісуіндегі ойьпс не үшін керек?
Күрделілігі Дұрыс Сақинаның жылулық кеңеюінің өтеулігі үшін
Бұрыс Цилиндрдің жақсы етеулігі үшін
Бұрыс Майлар жүйесі үшін
Бұрыс Жылу қалдықтарын жақсы шығару үшін
Бұрыс Газ қалдықтарының картер қозғалтқышына жаксы өткізу үшін
І Модуль № 78 тапсырма Мына жауаптардың қайсысы бұлғакты- поршеньнің кұрамьша кіреді?
Күрделілігі Дұрыс Поршень, компрессиялық және май сүрткіш сақина
Бұрыс Поршень, поршень саусагы, иінді білік, иінтірек
Бұрыс Поршень, шатун, саусақ, таратқыш иінді білік
Бұрыс Цилиндр гильзасы, поршень сақиналары, поршень саусагы
Бұрыс Поршень саусағы, шатун, иінді білік
І Модуль № 79 тапсырма Салқындату жүйесіндегі салқыңцату сү-йыктығының деңгейі қай кезде тексеріледі?
Күрделілігі Дұрыс ЕО
Бұрыс ӨЖ трансмиссии
Бұрыс СО
Бұрыс ТҚ-1
Бұрыс TK-2
І Модуль № 80 тапсырма Басқа салқывдатқыш су-йыктықтарға қарағанда судың қасиеті?
Күрделілігі Дұрыс Жоғарғы жылусыйымдылығыменен жеткілікті болуы
Бұрыс Жоғарғы жылусыйымдьшыгы, төменгі қату температурасы
Бұрыс Жоғарғы қату температурасы, төменгі жылусыйымдылығы
Бұрыс Арзандылығыменен жеткілікті болуы
Бұрыс Зиянды қоспаның жоқтыгы
І Модуль № 81 тапсырма Карбюратордьщ бос жүріс мағынасы қандай?
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқышқа салмақ түсірмей қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету
Бұрыс Үнемдеп беру жуйесін іске қосу
Бұрыс Отын багіндегі отын деңгейін сактау
Бұрыс Қозғалтқыштьщ жұмыс температурасын сактау
Бұрыс Отын насосьш қалыпты жұмысын сактау
І Модуль № 82 тапсырма Дизельді автокелікте қолданатын қүрылғы:
Күрделілігі Дұрыс Форсунка
Бұрыс Инжектор
Бұрыс Қосқыш
Бұрыс Таратқыш
Бұрыс Карбюратор
І Модуль № 83 тапсырма Генератордың атқаратьш қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Токты ендіреді
Бұрыс Артық тоқты өшіреді
Бұрыс Тоқгы береді'
Бұрыс Токты жинайды
Бұрыс Токты азайтады
І Модуль № 84тапсырма Синхронизатордын кеттілігі:
Күрделілігі Дұрыс Берілісті шусыз қосу
Бұрыс Жүрісті бэсеңдеткіш
Бұрыс Берілісті өшіруге
Бұрыс Берілісті твмендеткіш
Бұрыс Берілісті күшейтеді
І Модуль №85 тапсырма Поршень жүрісі деп-
Күрделілігі Дұрыс ЖӨН жэне ТӨН аралығы
Бұрыс Поршеньді ТӨН-сі
Бұрыс Норшеньді ЖӨН-сі
Бұрыс Поршеннің ЖӨН-дегісін
Бұрыс Поршеннің ТӨН-дегісін
І Модуль № 86 тапсырма Қазіргі заманның автомобильдеріне орнатылмайтын басты бврілістердің
түрлерін атаңыз
Күрделілігі Дұрыс Чевякты
Бұрыс Гипоидты конуты
Бұрыс Қос орталық
Бұрыс Дара цилиндрлік
Бұрыс Қос тіркелген
І Модуль № 87 тапсырма Бір маусымдағы дизельді қозғалтқыштарға жіберілетін отынның саны...
байланысты
Күрделілігі Дұрыс Иінді біліктің айналым санына
Бұрыс Тыганшыл бұрылысына
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым санына
Бұрыс Жіберілетін айналым санына
Бұрыс Отынды жіберудің бұрышына
І Модуль № 88тапсырма Бір тесіктен көп емес тұгқалы механизмі картерінің ернемегіндегі сызықтар
жояды
Күрделілігі Дұрыс Балқытып қапсздэумен немесе пісірумен
Бұрыс ДРДжою
Бұрыс Дэнекерлеу
Бұрыс Бракка шығару
Бұрыс Тозандату
І Модуль № 89 тапсырма Егер салқындату қаптамасындагы салқындатудың жабық жүйесі кезінде
сұйыктың температурасы 900 жогары болса, термостат клапанның күйі қандай
болады?
Күрделілігі Дұрыс Ашық
Бұрыс Жартылай ашық
Бұрыс Жартылай жабық
Бұрыс Жабық
Бұрыс Ашылудың басталуы
І Модуль № 90 тапсырма Ілінісудің қысу дискі ....жатады
Күрделілігі Дұрыс Жетекші белікке
Бұрыс Өшіру механизіміне
Бұрыс Ауыспалы беріліс қорабына
Бұрыс Жетектегі бөлікке
Бұрыс Қос иіеді- бұлғакты механизмге
І Модуль № 91 тапсырма Отынның корбюраторлы қозғалтқыштың қоректену жүйесі аспаптары арқылы
өтуінің дүрыс ретін көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-сорғы-сүзгі майда тазалағыш-карбюратор
Бұрыс Бак-сүзгіш қатты тазалағыш-сүзгі майда тазалагаш-сорғы-карбюратгор
Бұрыс Бак-сорғы-сүзіш майда тазалағыш-сүзгі қатты тазалағыш -карбюратор
Бұрыс Бак-соргы-сүзгіш қатты тазалағыш-сүзгі майда тазалагыш-корбюратор
Бұрыс Бак- сүзгіш майда тазалағыш-сорғы-сүзгі қатты тазалағыш -карбюратор
І Модуль № 92 тапсырма Қосиіннің радиусы (аныктама беру)
Күрделілігі Дұрыс Бүлғақты мойын осінен иінді біліктің осне дейінгі қашықтық
Бұрыс Иінді білік Тістергешінің радиусы>
Бұрыс Иінді білік осінен НМТ түратын поршен сұққысының осіне дейінші қашыктық
Бұрыс Поршенді сұққыосінен поршень ЖТН Түратьшбүлғакты мойынньщ осіне дейінгі қашықтық
Бұрыс Иінді білік осынен ЖТН түратын пршен сүққысының осіне дейіегі қашыктық
І Модуль № 93 тапсырма Бүркігіштің желдеткіш инесі кетерілді
Күрделілігі Дұрыс Отын қысымының эсерінен
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым санына
Бұрыс Итергіштің әсерінен
Бұрыс Дэнекерлеу
Бұрыс Эксцентріктің эсерінен
І Модуль № 94 тапсырма Компресия сақиналарының саңлаулары ...қүрайды
Күрделілігі Дұрыс 1,0-1,5мм
Бұрыс 03-0,5мм
Бұрыс 0,6-0,8мм
Бұрыс 0,9-2,0мм
Бұрыс 0,8-0,9мм
І Модуль № 95 тапсырма Диффузбрдьщ ең жівдшке агымында не орналасқан?
Күрделілігі Дұрыс Бүріккіш
Бұрыс Жиклер инесі
Бұрыс Отынды берудегі басқару винтінщ САНЫ
Бұрыс Дроссель
Бұрыс Жиклер
І Модуль № 96 тапсырма Бас берілістің қызметі?
Күрделілігі Дұрыс Айналыс моментінің және оның тік бүрыштағы берілісі үжеюі
Бұрыс Айналыс моментінің және оның тік бүрыштағы берілісі
Бұрыс Алдынғы мостта қорабшадан берілетін ауыспалы күштін берілісі
Бұрыс Іліністен беріліс қорапқа күшейетін беріліс
Бұрыс Қозғалтқьшгган ілініске күшейетін беріліс
І Модуль № 97 тапсырма Төрт тактілі қозғалтқышта жү_мыс циклі иінді біліктің қанша айналымында 4
тактілі қозғалтқышта жұмыс циклі иінді біліктің қанша айналымында іске асады?
Күрделілігі Дұрыс 2 айналымда
Бұрыс 1,5 айналымда
Бұрыс 1 айналымда
Бұрыс 3 айналымда
Бұрыс Жарты айналымда
І Модуль № 98 тапсырма Детонацияның мүмкін себептерін керсетіңіз?
Күрделілігі Дұрыс Актанды саны темен жанармайды қолдану
Бұрыс Кемітілген жу_мыс қоспасы
Бұрыс Цетанды саны жогары жанармайды қолдану
Бұрыс Байытылган жү_мыс қоспасы
Бұрыс Цетанды саны темен жанармайды қолдану
І Модуль № 99 тапсырма Карбюратордағы қалтқы не үшін керек?
Күрделілігі Дұрыс Қалытқылы камерадағы отын деңгейін үхтап тұру үшін
Бұрыс Берілген жұмыс қоспасының күрамын қолдану үшін
Бұрыс Байытылған қоспаның пайда болу үшін
Бұрыс Бүркегішке келетін ауаны жабу үшін
Бұрыс Берілген жаңғыш қоспаны қолдану үшін
І Модуль № 100 тапсырма 4 тактілі қозғалтқыштың иінді білігінің 10 айналымында бөліп беру білігі канша рет айналады?

Күрделілігі Дұрыс 5
Бұрыс 8
Бұрыс 10
Бұрыс
20
Бұрыс 14
5-Нұсқа
№ 1 тапсырма
Тозығы жеткен жүдырықшаларды:
Күрделілігі Дұрыс Ажарлатады
Бұрыс Кеулей жонады
Бұрыс Кеулей жонбайды
Бұрыс Ажарлатпайды
Бұрыс Барлық жауаптар дурыс
І Модуль № 2тапсырма Жұмыс сапасын тексеруді бақылауды қадағалауды... жүзеге асырады
Күрделілігі Дұрыс Кадрлар бөлімі
Бұрыс Техникалық бөлім
Бұрыс Материалды жабдыктау
Бұрыс Техникалық бақылау белімі
Бұрыс Бас механик бөлімі
І Модуль № 3тапсырма Жук автомобильдің жүргізіп бейімдеу кезінде... қажет
Күрделілігі Дұрыс Жаман жолдармен жүрмеу, жылдамдыкты 45км/ч асырмау, бақылаушы-өлшеуіш аспаптардың көрсеткіштерін қадағалау, автомобильдің толық жүксыйымдылығының 80% асырмау
Бұрыс Жаман жолдармен жүрмеу,
Бұрыс жылдамдыкты 45км/ч асырмау,
Бұрыс автомобильдің толық жүксыйымдылығының 80% асырмау
Бұрыс бақылаушы-өлшеуіш аспаптардың керсеткіштерін қадағалау,
І Модуль № 4 тапсырма Пайдаланылған газдарда СО болуы өлшеу үшін аранлаган аспапты көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Газоанализатор
Бұрыс Вакууметр
Бұрыс Шығын елшеуіш
Бұрыс Копрессометр
Бұрыс моментоскоп
І Модуль № 5 тапсырма Автомобильдердегі сактау, тасымалдау және айдауды... жүзеге асырады
Күрделілігі Дұрыс Тасымалдау учаскесі
Бұрыс Инструметалды учаскесі
Бұрыс Гальваникалық учаскесі
Бұрыс Жуу учаскесі
Бұрыс Вулканизациглау учаскесі
І Модуль № 6 тапсырма ТҚ-2 кезінде пайлаланылмайтын жабдық түрін керсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Агрегаттарды бөлшектеу және жин%ктау үшін арналган стендтар
Бұрыс Көтергіш- тасымалдағыш
Бұрыс Байқау
Бұрыс Жинау- жуу
Бұрыс Майлау- қүю
І Модуль № 7 тапсырма Ақаулықтар ... салдарынан пайда болады:
Күрделілігі Дұрыс Тетіктерді дайындау кезінде жіберілетін ақаулардан
Бұрыс Құрастыру кезінде жіберілетін қателіктердің
Бұрыс Пайдалану ережелерінің бұзылуынан, құрастыру кезінде жіберілетін қателіктерден, тетіктерді дайындау кезінде жіберілетін ақаулардан, тетіктерді жьндеу технологиясының бұзылуынан
Бұрыс Пайдалану ережелерінің бүзылуынан
Бұрыс Тетіктерді дайындау технологиясының бұзылуынан
І Модуль № 8 тапсырма Жөндеуден кейін автомобильдердің ете сенімділігін ... қамтамасыз етеді
Күрделілігі Дұрыс Жоспарлы- еріксіз жендеу
Бұрыс Жоспарлы- байқаудан кейінгі жендау
Бұрыс Бөлшектей жендеу
Бұрыс Стандартты жендеу
Бұрыс Қажеттілік бойынша жендеу
І Модуль № 9тапсырма Жұмыстың үстіңцегі түпкі мойнақ ішпектерінің ,иінді біліктің және
саңлауларыньщ міңцеті
Күрделілігі Дұрыс Майды бүлғақты мойынтректерге үздіксіз жіберу
Бұрыс Майда газ таратушы механизмдерге жіберу
Бұрыс Массаны азайту
Бұрыс Беріктікті жоғарлату
Бұрыс Мойынтректі иідді білікке қатысты белгілеу
І Модуль № 10тапсырма Жөндеудің түрлері
Күрделілігі Дұрыс Агымды күрделі жөндеу
Бұрыс Маусымдық техникалық жөндеу
Бұрыс Алғашқы технкалық қызмет және күрделі жөндеу
Бұрыс Әркүндік техникалық жэне ағымды жөндеу
Бұрыс Өндірістік цехтарда
І Модуль № 11 тапсырма СТДА отьш аппаратын тексеру бойынша стендіде жүргізуге болмайтын тексеру
турін көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Форсункаларды тексеру
Бұрыс Огын сорып алатын қорапты тексеру
Бұрыс Отындьі берудщ бастапқы кезеңі
Бұрыс Отынды берудщ тепе тендігі
Бұрыс Отын секциясыныц өнімділігі
І Модуль № 12 тапсырма Автомобильдерге техникалық қызмет көрсету үшін және оларды жөвдеу үшін
араналган ғимараттар, қурылыстар, техникалық кұралдарға... жатады:
Күрделілігі Дұрыс Материалды-техникалық база
Бұрыс Санитарлы-шаруашылық база
Бұрыс Қаржылық-экономикалық база
Бұрыс Жоспарлау-экономикалық база
Бұрыс Интеллекту алды база
І Модуль № 13 тапсырма АТП материалды-техникалық бөлімі... қамтамасыз етеді:
Күрделілігі Дұрыс АТП материалды-техникалық жабдыктауды
Бұрыс АТП бойынша өтінімдерді
Бұрыс АТП жұмысын дұрыс ұйымдастыруды
Бұрыс Қосалқы бөлшектерді беруді
Бұрыс Тізімнен шығару бойынша етінімдерді
І Модуль № 14 тапсырма Майдың тугқырлығын анықтау үшін қандай аспап қолдналытанын көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Визкозиметр
Бұрыс Компрессометр
Бұрыс Максиметр
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс Денсиметр
І Модуль № 15 тапсырма Цилиндрдегі компрессия өлшенеді...
Күрделілігі Дұрыс Толық ашылған дроссельді жэне ауа жапқыштарындагы толық жылынган
қозғалтқыштарда
Бұрыс Жапқыштың кез келген күйіндегі суық немесе қызған қозғалтқыштарда
Бұрыс Толық жылынган қозғалтқыштарда
Бұрыс Суық қозғалтқышта
Бұрыс Толық ашылған дроссельді жэне ауа жапқыштарында
І Модуль № 16 тапсырма Автомобильдерді сақтау кезінде отын бактері... толтыруына жол бере ме:
Күрделілігі Дұрыс Дизельді отынмен
Бұрыс Керосинмен
Бұрыс Бензинмен
Бұрыс Сұйыктандырылған газбен
Бұрыс Спиртпен
І Модуль № 17 тапсырма көтергіш болып табылмайтын жабдықты көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Конвейер
Бұрыс Жылжымайтын кран
Бұрыс Таль
Бұрыс Кран-аралық
Бұрыс Электротельфтер
І Модуль № 18 тапсырма Автомобильдерге күн сайынғы техникалық қызмет көрсету кезінде келесі
диагностикалық жұмыстар орындалады:
Күрделілігі Дұрыс Барлық көрсетілген жұмыстар
Бұрыс Әйнек тазалауыш, желдік сорғы кздралдарын тесеру
Бұрыс Есік механизмдерінің жұмысқа жарамдылыгын, багажды тиектерді, сигнал жабдығьшың жарықгандыруыньщ және бақылаушы-өлшеуіш аспаптарды тексеру
Бұрыс Жинактылық шанактың жағдайын, номерді жэне тану белгілерін тексеру
Бұрыс Салқындату, қоректендіру, майлау, гидравликалық тежеуіш жүйелерінің герметикалыгын тексеру
І Модуль № 19 тапсырма Автомобиль іске жарамды деп саналады, егер....
Күрделілігі Дұрыс Нормативтік - техникалық құжаттаманың барлық талаптарьша сәйкес келсе
Бұрыс Отынның шыганы қатысты мелшерге сәйкес келсе
Бұрыс Жөндеуді қажет етпесе
Бұрыс Пайдалануға қабілетті болса
Бұрыс Майдьщ деңгейі темен болса
І Модуль № 20 тапсырма Машиналарга ТҚ үшін сақтау кезінде ... пайдаланылмайды:
Күрделілігі Дұрыс Көлікті ұрлап айдап кетуге қарсы құрылғы
Бұрыс Коррзинаға тезімді жабындар мен жабу үшін арналган құрылгы
Бұрыс Майлау үшін арналган шприц(май)
Бұрыс Дөнгелектерді босату үшін арналган көтергіштер
Бұрыс Байқау шұңқыры
І Модуль № 21 тапсырма Егер суыту жүйесінде кеңейтілген күбішек болмаса,онда мұны антифризбен
толтыру кезінде согысының келемі... болу керек:
Күрделілігі Дұрыс Шартты сыйымдылыгына тең
Бұрыс Шартты сыйымдылығынан аз
Бұрыс Шартты сыйымдылығының жартысы
Бұрыс Шартты сыйымдылыганан аз немесе тең
Бұрыс Шартты сыйымдылыгының жартысынан көбі
І Модуль № 22 тапсырма Автотранспорт кәсіпорынының техңикалық дайындық коэффицентінде (ТДК)бұл
Күрделілігі Дұрыс Сынбаган автомобильдер санының тізімдік санына қатынасы
Бұрыс Автомобильдердін тізім санының сынбаган автомобильдер санының қатьшасы
Бұрыс Сынған автомобильдерсанының сынган автомобильдер санына қатынасы
Бұрыс Тізімдік санының автомобильдердің инвентарь санына катынасы
Бұрыс Жетідегі автомобильдер саныньщ сынбаган автомобильдер санына қатынасы
І Модуль № 23 тапсырма Қозғалткыш қақпақтарын ысқылау сапасын аныктау үшін қандай аспап
кодданылатьшын көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Пневматикалық аспап
Бұрыс Компрессометр
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс динамометр
Бұрыс Денсиметр
І Модуль № 24 тапсырма Жүктерді тасымалдауды ұйымдастырумен және жүзеге асырумен айналысады:
Күрделілігі Дұрыс Іске қосу қызметі
Бұрыс Экономикалық бөлім
Бұрыс Техникалық қызмет
Бұрыс Қауіпсіздік қызметі
Бұрыс Жоспарлау бөлімі
І Модуль № 25 тапсырма Бұранда қосылыстарды тарту моментін анықтау үшін араналған асапты
керсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Динамометрикалық қолсап-кілт
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс Компрессометр
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Максиметр
І Модуль № 26 тапсырма Жүкті автомобильді жүргізіпбейімдеу кезінде... қажет:
Күрделілігі Дұрыс Жаман жоладрмен жүрмеу, жылдамдыкты 45 км/сағ асырмау, бақылаушы-өлшеуші аспаптардың көрсеткіштерін қадағалау,
Бұрыс автомобильдің толық жүк сыйымдылығының 80% асырмау
Бұрыс Жылдамдыкты 45 км/сағ асырмау
Бұрыс Автомобильдің толық жүк сыйымдылығының 80% асырмау
Жаман жолдармен жүрмеу
Бұрыс Бақылаушы-өлшеуші аспаптардың керсеткіштерін қадағалау
І Модуль № 27 тапсырма Компрессия сақиналарының саңылаулары ... құрайды
Күрделілігі Дұрыс 0,3-0,5 мм
Бұрыс 0,8-0,9 мм
Бұрыс 0,9-2,0 мм
Бұрыс 0,6-0,8 мм
Бұрыс 1,0-1,5 мм
І Модуль № 28 тапсырма Өндіріс диспетчері... жүзеге асырады
Күрделілігі Дұрыс ЖЖМ беру және есепке алуды
Бұрыс Қосалқы бөлшектерді және кұралдарды беру
Бұрыс ТҚК және жендеу поспарында басшылық ету
Бұрыс Слесарлық жұмыстар
Бұрыс Диагностикалаған кезде басшылық ету
І Модуль № 29 тапсырма ТҚ-1 жэне ТҚ-2 техникалық қызмет көрсету кезеңдері... өлшенеді
Күрделілігі Дұрыс Автомобильдің жалпы өткен жолымен
Бұрыс Автомобильдің жүкпен жүруімен
Бұрыс Автомобильдің жұмыс уақытымен
Бұрыс Орындалатын транспортты жұмыс көлемімен
Бұрыс Автомобильдің жүксіз жүруімен
І Модуль № 30 тапсырма Қозғалтқышты қоректендіру жүйесін диагаостикалау үшін қандай аспапты
қолданатынын көрсетіңіз
Күрделілігі Дұрыс Шығын өлшеу
Бұрыс Бұрыш елшеуіш
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Компрессорметр
Бұрыс Вакуумметр
І Модуль №31 тапсырма Жоспарлы еріксіз (стандартты) жөндеу ... қарастырады
Күрделілігі Дұрыс Машинаны жөндеуге жоспарлы түрде токтатуды
Бұрыс Машинаны мерзімімен тыс тоқгатуды
Бұрыс Машинаны жөндеуге еріксіз түрде токтатуды
Бұрыс Машинаны жөндеуге жоспарданТыс сактауды
Бұрыс Қажетгілік бойынша жендеу
І Модуль № 32 тапсырма Маусымдық техникалық кызмет көрсету... жүргізіледі
Күрделілігі Дұрыс Жылына бір рет
Бұрыс Тек қана қыста
Бұрыс Жылына үш рет
Бұрыс Жылына екі рет
Бұрыс Жылдың әр маусымында
І Модуль № 33 тапсырма Автомобильдерді сақтау кезінде отьш бактері... толтырылуына жол беріледі ме?
Күрделілігі Дұрыс Дизельді отынмен
Бұрыс Бұрыш өлшеуіш
Бұрыс Сұйықтандырылыған газбен
Бұрыс Спиртпен
Бұрыс Бензинмен
І Модуль № 34 тапсырма Рульдік басқаруда жіберілетін саңылауларды аныктау үшін қандай аспап қолданылатынын керсетіңіз.
Күрделілігі Дұрыс Люфтомер-диномер
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Визкозимер
Бұрыс Бұрыш өлшеуіш
Бұрыс Вакууметр
І Модуль № 35 тапсырма Тартқыштың міндеті.
Күрделілігі Дұрыс Жоғары қысымды токты шырактарға бөлістіру үшін
Бұрыс Төменгі қысымды токты оталдыру шырактарына бөлістіреді
Бұрыс Төменгі қысымды токты қозгалтқыш цилиндрлеріне бөлістіру ушін
Бұрыс Токты оталдыру катушкаларының айналымдарына бөлістіреді
Бұрыс Жогары қысымды тоқтыоталдыру катушкаларына бөлістіру үшін
І Модуль № 36 тапсырма Жетекші доңғалактарда үлкен бұрау моментін қажет етеін жағдайларды
көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Орнынан қозғалған кезде
Бұрыс Автомобильді екпіндеу кезінде жүріс кезінде
Бұрыс Автомобильді екпіндеу кезінде шапшаң жүріс кезінде
Бұрыс Автомобильдің еңіспен қозгалуы кезінде
Бұрыс Бір қалыпты қозғалуда
І Модуль № 37 тапсырма Бір ауысымдагы дизельді қозғалтқыштарға жіберілетін отынның саны ...
байланысты:
Күрделілігі Дұрыс Тығынжыл бұрылысына
Бұрыс Жіберілетін ауа санынан
Бұрыс Отынды жіберудің бұрышына
Бұрыс Бағдарткыш білігінің айналым санынан
Бұрыс Иінді біліктің айналым санына
І Модуль № 38 тапсырма Оталдыру катушкасының міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Жұмыс істемейтін қозгалтқыштағы алғашқы тізбекті ажыратады
Бұрыс Бұрыс Бұрыс Жоғары қысымды токты бөлістіреді
Бұрыс Төмен қысымды тоқты бөлістіреді
І Модуль № 39 тапсырма Оталдыру катушкасына кұйылатын сұйықтық:
Күрделілігі Дұрыс Трансфарматорлы май
Бұрыс Электролит
Бұрыс Дизель майы
Бұрыс Дистилденген су
Бұрыс Бензин
І Модуль № 40 тапсырма Темен қысымды оталдырудың түйіспелі жүйесінің тізіміне келесі аспаптар
кіреді:
Күрделілігі Дұрыс Оталдыру қысқьпн, бөлгіш, оталдыру катушкасының бірінші айналымы
Бұрыс Оталдыру катушкасының бірінші айналымы, бөлгіш, тарткыш
Бұрыс Оталдыру катушкасының екінші айналымы, оталдыру шырактары, таратушы
Бұрыс Оталдыру катушкасы, бөлгіш, оталдыру шырактары
Бұрыс Оталдыру катушкаларының бірінші жэне екінші айналымдары, бөлгіш
І Модуль № 41 тапсырма Статор айналу катушкасының бір-біріне қатысты орналасу бұрышы
Күрделілігі Дұрыс 120
Бұрыс 90
Бұрыс 30
Бұрыс 45
Бұрыс 180
І Модуль № 42 тапсырма КамАЗ-5320 автомобиліндегі салқьшдату жүйесінің турі:
Күрделілігі Дұрыс Жабық еріксіз айналыммен
Бұрыс Ашық еріксіз айналыммен
Бұрыс Ауалы
Бұрыс Жабық термосифонды айналЫммен
Бұрыс Жабьқ табиғи айналыммен
І Модуль № 43 тапсырма Оталдыру катушкасы ... тұрады:
Күрделілігі Дұрыс Өзектен, бірінші жэне екінші орамнан
Бұрыс Импульсті трансформатор және транзистордан
Бұрыс Қозғалмалы және қозғалмайтын түйіспелерден
Бұрыс Орталық және бүйір электродтардан
Бұрыс Оталдырудың озуының сыртқа тебуші және вакуумды реттеуіштерінен
І Модуль № 44 тапсырма Ортадан тебуші реттеуіш оталдырудың озу бұрышын ... байланысты өзгертеді
Күрделілігі Дұрыс Иінді біліктің айналу жиілігін
Бұрыс Оталдыру катушкасындағы кысымға
Бұрыс Бөлгіштегі темен қысымды тоқтың үзілуіне
Бұрыс Генератор роторының айналу жиілігіне
Бұрыс Қозғалтқыш жүктемесіне
І Модуль № 45 тапсырма Оталдырудың сырттан тебуші реттеушісі жұмысының бүзылу себептері
Күрделілігі Дұрыс САЛМАКША серіппелерінің тарту күштерінің азаюы
Бұрыс Барлық аталғандар
Бұрыс Бөлгіш түйіспелердің тотыгуы немесе жануы
Бұрыс Диафрагма серіппелерінің элсіреуі
Бұрыс Белгіштің қозғалмалы және қозғалмайтын тегершіктері арасындағы ішпектердің айқасуы
І Модуль № 46 тапсырма Стартердің электрқозғалтқышы аз қысымды береді, себебі:
Күрделілігі Дұрыс Жинагыш тотыққан немесе майланган
Бұрыс Еркін жүрістің аунақшалы жалғастыргьшшньщ тығылып қалуы
Бұрыс Қосылу релесінің қалыпты күйінің бүзылуы
Бұрыс Тартқыш релесінің түйіспелерін пісіру
'
Бұрыс Тартқыш релесінің орамының үзілуі
І Модуль № 47 тапсырма Вакуумды реттеуіш оталдьфудың озу бүрышын ... байланысты өзгертеді:
Күрделілігі Дұрыс Дроссельді тыгынның ашылу дәрежесіне
Бұрыс Иінді біліктің айналу жиілігіне
Бұрыс Бөлгіштегі томен қысымды токтың үзілуіне
Бұрыс Оталдыру катушкасындағы қысымға
Бұрыс Генератор роторының айналу жиілігіне
І Модуль № 48 тапсырма Стартердің электр қозгалтқышының закірі ...түрады
Күрделілігі Дұрыс Біліктен,өзектен,ораудан,жинағыштан
Бұрыс Еркін жүргіш жалгастыргыштан.жинагыштан.релерден
Бұрыс Таратқыш орауынан,щеткадан,біліктен,жинағыштан
Бұрыс Щеткадан,езектен,ораудан,түйіспелі тілімшіден
Бұрыс Біліктен,взектен,релерден,түйіспелі тілімшіден
І Модуль № 49 тапсырма Ротордың магнитті еместік дәрежесн ...тексереді
Күрделілігі Дұрыс Магнитометрмен
Бұрыс Борометірмен
Бұрыс Спидометрмен
Бұрыс Тахометрмен
Бұрыс Стетоскоппен
І Модуль № 50 тапсырма итартердің тартқыш релесінің міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Жетек тістегерішінің еермер тэжіне ілінісіп енуін қамтамасыз етеді
Бұрыс Жұмыстың басьшан кейін сермерден зәкір білігіне дейінгі айналу берілісін токтатады'
Бұрыс Электр энергиясының көзі болып табылады
Бұрыс Сермерден зэкір білігіне дейінгі айналуына мүмкіндік береді
Бұрыс Жұмыс істемейтін қозгалтқыштағы алғашқы тізбекті ажыратады
І Модуль № 51 тапсырма Жарыктандыру аспаптарындағы жарық күштерінің азаю себептері:
Күрделілігі Дұрыс Барлық аталғандар
Бұрыс Өшіргіштерде және айырып-қосқыштарга түйіспелі тілімшелерінің тотығуы
Бұрыс Шам сауытының қараюы
Бұрыс Сейілткіш және айырып-қосқыштарға түйіспелі тілімшелерінің тотығуы
Бұрыс Қысқыдағы шамдардың нашар түйісуі
І Модуль № 52 тапсырма Бөлгіштегі контактердің күюінің себептері:
Күрделілігі Дұрыс Түйіспелер арасындагы саңылаулар аздығы
Бұрыс Вакуумды реттегіш дифрагма серіппенің босауы
Бұрыс Барлық себептер
Бұрыс Таратушы қақпактың бірінші қабатының ластану
Бұрыс Оталдырушы катушканың бірінші айналымының үзілуі
І Модуль № 53 тапсырма Желдеткіштің электрлік жетегі... қосылады:
Күрделілігі Дұрыс Қозгалтқыштагы салқьшдату сүйыктығы температурасьшың жоғарылылығы
кезінде
Бұрыс Жылымаған қозғалтқышта
Бұрыс Қолмен қосу кезінде
Бұрыс Сү.йықтың айналымының аз шеңберде қозгалу кезінде
Бұрыс Термостат клапаны ашылмай түрып
І Модуль № 54 тапсырма Аккумуляторлы батареяда темір шілтелер тілімшелерін дайьшдау материалдары
Күрделілігі Дұрыс Қорғасын
Бұрыс Мипор
Бұрыс Эбонит
Бұрыс Мипласт
Бұрыс Әйнек талшығы
І Модуль № 55 тапсырма ВАЗ-2110 қозғалтқышындағы цилиндр блогының бастиегін дайындау материалы:
Күрделілігі Дұрыс Алюминий ерітіндісі
Бұрыс Шойын
Бұрыс Мырыш ерітіндісі
Бұрыс Мыс негізіндегі ерітінді
Бұрыс Болат
І Модуль № 56 тапсырма КамАЗ-5410 автомобильдің түрі:
Күрделілігі Дұрыс Қосатын тягач
Бұрыс Арнайы шанағы бар автомобиль
Бұрыс Самосвал
Бұрыс Бортты автомобиль
Бұрыс Автобус
І Модуль № 57 тапсырма КамАЗ-740 қозгалтқышындагы иінді біліктің бүлғақты мойындарының орналасу
бұрышы:
Күрделілігі Дұрыс 90 градус
Бұрыс 45 градус
Бұрыс 120 градус
Бұрыс 60 градус
Бұрыс 180 градус
І Модуль № 58 тапсырма ВАЗ-2110 автомобилінің ілінісінде жетекші дңскінің сермерге сығылуын ... іске
асырады:
Күрделілігі Дұрыс Диафрагмалы қыспалы серіппе
Бұрыс Сұйыктың күші

Бұрыс Сығылган ауа
Бұрыс Ілінісуді өшіру жалғастырғыш
Бұрыс Шалгай басқыш серіппелері
І Модуль № 59тапсырма Консервацияда тұрган машиналар байқап керу... жүзеге асырылуы мүмкін:
Күрделілігі Дұрыс Тек қана ЮОкм арақашықтықта соңгы жүріп өтумен
Бұрыс Сақгау орнында қозғалтқышты іске қосумен немесе 25км арақашықтықта соңгы жүріп өтумен
Бұрыс 50 км арақашықтыкта соңғы жүріп өтумен
Бұрыс Тэулік бойы сактау орньшда қозғалтқышты іске қосумен
Бұрыс Қозгалтқышты сактау орнында іске қосумен
І Модуль № 60 тапсырма Қозғалтқыш цилиндріндегі компрессияны тексеру ушін қолданылатын аспапты
көрсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс лимирессометр
Бұрыс Моментоскоп
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Жүктеме ашасы
Бұрыс І Модуль № 61 тапсырма Отьшды жэне ауа тар түтіктерінің саңылауларын ... тазалайды:
Күрделілігі Дұрыс Керосинде шаю жэне сыгылған ауаны үрлеу жолымен
Бұрыс Ақаулыктардың мүмкін болатын себептері
Бұрыс Жылы сумен жуып кептіреді
Бұрыс Жұмсақ сыммен тазалайды жэне ауамен үрлейді
Бұрыс Кез-келген әдісті қолданады
І Модуль № 62 тапсырма Қозгалтқыш қақпактарын ысқылау сапасын аныктау үшін қандай аспап
қолданылатынын керсетіңіз:
Күрделілігі Дұрыс Пневматикалық аспап
Бұрыс Компрессометр
Бұрыс Динамометр
Бұрыс Денсиметр
Бұрыс Моментоскоп
І Модуль № 63тапсырма Беріліс қораптары біліктерінің ішпектеріндегі тозу белгілері
Күрделілігі Дұрыс Берілісті ауыстырып қоспай тұрып қорап жұмысында пайда болған жоғарғы шу
Бұрыс Берілістің ездігінен езі ауыстырып қосылуы
Бұрыс Артқа жүруді ауыстырып қосудағы қиындыктар
Бұрыс Берілісті ауыстырып қосудағы қиындыктар
Бұрыс Екі берілісті бір уактта өшіру
І Модуль № 64 тапсырма Пайдалы жұмыс орындалатын қозгалтқыш цилиндіріндегі ырғактың атауы:
Күрделілігі Дұрыс Жұмыс жүрісі
Бұрыс Жіберу
Бұрыс Сығылу
Бұрыс Толтыру
Бұрыс Шығару
І Модуль № 65 тапсырма Қозғалтқыш бос жүріспен жүрген кезде... қамтамасыз ету керек
Күрделілігі Дұрыс Қозғалтқыш бос жэне жүрістерінде тұракты жұмыс істеу керек, иінді білікті
айналу жиілігін минималды болу керек, пайдаланылган газдардагы зиянды
Бұрыс Қозгалтқыш бос жэне жұмыс жүрістерінде тұрақты жү^ыс істеу керек
Бұрыс Отынды беру тепкісін басып, оны тез жіберген кезде жұмыстың кідірісі болмау керек
Бұрыс Иінді білікті айналу жиілігі минималды болу керек
Бұрыс Пайдаланылған газдардагы зиянды заттардың кұрамы мемлекеттік стандартпен бекітілген мелшерден керек
І Модуль № 66 тапсырма Қозғалтқышты майлау жүйесіндегі қайта жіберу клапанының міндеті:
Күрделілігі Дұрыс Ластанған сүзгіштегі майды қайта жіберу
Бұрыс Майлы сүзгішті қосу
Бұрыс Майлы радиаторды ажырату
Бұрыс Май қысымының тұрактлыгын сақтау
Бұрыс Майлы радиаторды қосу
І Модуль № 67 тапсырма Иінді біліктің түпкі тіректерінің қақпактары:
Күрделілігі Дұрыс Өзара алмастырушы емес
Бұрыс Бір маркалы қозғалтқыш блоктарының қақапактарымен өзара алмастырушы
Бұрыс Цилиндрдің жүмыс тәртібіне сәйкес өзара алмастырушы
Бұрыс Бір блокты қақпактарымен езара алмастырушы
Бұрыс Өзара алмастырушы
І Модуль № 68 тапсырма Ортадан тебетін тазалау сүзгішінің жарамдыгын тексеру әдісі
Күрделілігі Дұрыс Қозгалтқыш тоқтаганнан кейін 2-3 минут ішінде сүзгіштің ысқыруын тыңцау
Бұрыс Қозғалтқыштың күрделі жөңдеуінен кейін
Бұрыс 100 км майдың шыгыны бақыланады
Бұрыс 1000 км жүрісті майдың дәрежесін сыртқы тексеру
Бұрыс ТҚ-1 кейін
І Модуль № 69 тапсырма Жану қоспасы (аныктама беру)
Күрделілігі Дұрыс Бір шамадағы ауа жэне бензин буларының қоспасы
Бұрыс Бір шамадағы бензин булары және ауа қоспасы
Бұрыс Бензин тамшылары жэне ауа қоспасы
Бұрыс Қозғалтқыш цилиндіріндегі бензин буларының, ауа және қалдық газдардың қоспасы
Бұрыс Бензин булары, ауа және картерлі газдардың қоспасы
І Модуль № 70 тапсырма Радиатор қүбырларының ішіндегі салқындату қандай бағытта қозгалады:
Күрделілігі Дұрыс Жоғарыдан төмен
Бұрыс Салқындату сүйыктығы былығып қозғалады

Бұрыс Екі бағытта
Бұрыс Төменнен жоғары
Бұрыс Салқьшдату сүйыктығы қозғалмайды
І Модуль № 71 тапсырма Таратқыш октан-корректоры ... үшін қажет
Күрделілігі Дұрыс Оталдырудың озу бұрышын реттеу
Бұрыс гадиотосқауыл деңгеиш төмендету
Бұрыс Электр л ік ұшқынның болуы
Бұрыс Теменгі қысымды қайта кү-ру
Бұрыс Жоғары кысымды қайта кұ-ру
І Модуль № 72 тапсырма Таратқыш октан-корректоры ... үшін қажет
Күрделілігі Дұрыс Электр л ік ұшқынның болуы
Бұрыс лгадиотосқауыл деңгеиш төмендету
Бұрыс Оталдырудың озу бұрышын реттеу
Бұрыс Теменгі қысымды қайта кү-ру
Бұрыс Жоғары кысымды қайта кұ-ру
І Модуль № 73 тапсырма Жүк автокөлігінің қорабьшың негізгі бөлшектері қай жауапта дүрыс
белгіленген?
Күрделілігі Дұрыс Рама, жүк қорабы және кабина
Бұрыс Кабина, жүк қорабы жэне тіреуші
Бұрыс Рама, жүк қорабы және тіреуші
Бұрыс Тіреуші бар және рессоры бар жук қорабы
Бұрыс Рама жүк қорабы.
І Модуль № 74 тапсырма Қандай агрегаттар арасында қоректендіру жүйесінің жанар- жағармай насосы
орналасқан
Күрделілігі Дұрыс Ауа фильтірі мен тудбалы сүзгіде
Бұрыс Керсеткіш фильтрі мен сүзгі арасында
Бұрыс Жанар-жағармай багы мен көрсеткіште
Бұрыс Жанар-жағармай багы мен түлбалы сүзгіде
Бұрыс Түлбалы сүзгіде және карбюраторда
І Модуль № 75тапсырма Мына жерде көрсетілген қозғалтқыштардың қайсысы үнемділеу?
Күрделілігі Дұрыс Дизельді
Бұрыс Екі тактілі
Бұрыс Бәрі бірдей
Бұрыс Газ түтікшелі
Бұрыс Карбюраторлы
І Модуль № 76 тапсырма V- тәріздес көп цилиндрлі қозғалтқыштың реттелуі қандай?
Күрделілігі Дұрыс Реттелу сол жактан басталады, 1-ші нөмір цилиндрлі, вентиляторға жақынырак
Бұрыс Реттелу сол жақган басталады, 1-ші нөмір цилиндрлі, маховикке жақынырақ
Бұрыс Реттелу оң жақтан басталады, 1-ші нөмір цилиндрлі, маховикке жақынырақ
Бұрыс Қай блоктан бастаса да бәрібір
Бұрыс Реттелу он жактан басталады, 1-ші немір цилиндрлі, вентиляторга жақынырақ
І Модуль № 77 тапсырма Қозғалтқыш цилиндіріндегі компрессия көбінесе техникалық жағдайына
байланысты
Күрделілігі Дұрыс Цилиндірлі- поршенді топтар және газ таратушы механизмдердің
Бұрыс Цилиндірлі-поршенді топтардың
Бұрыс Газ таратушы механизмдердің
Бұрыс Салкындату жүйелерінің
Бұрыс Майлау жүйелерінің
І Модуль № 78 тапсырма Карбюратордағы жиклердің кызметі:
Күрделілігі Дұрыс Бензинді шашу
Бұрыс Бензинді жағу
Бұрыс Бензинді тазалау
Бұрыс Бензинді мөлшерімен өткізу
Бұрыс Бензинді парлау
І Модуль № 79 тапсырма Гильзаның атқаратын қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Цилиндрді сактау
Бұрыс Поршеньді сактау
Бұрыс Иінді білікті сактау
Бұрыс Сакинаны сақтау
Бұрыс Клапандарды сақтау
І Модуль № 80 тапсырма Май насосының қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Майды айналысқа түсіру
Бұрыс Майды жинау
Бұрыс Майды тазалау
Бұрыс Майды қоюлау
Бұрыс Майды сұйыктату
І Модуль № 81 тапсырма Артқы белдіктің атқаратын қызметі:
Күрделілігі Дұрыс Көлік күшін арттыру
Бұрыс Келік жылдамдығын көбейту
Бұрыс Келік тербелісін өшіру
Бұрыс Көлікке күш түсірмеу
Бұрыс Көлік тербелісін қосу
І Модуль № 82 тапсырма Автокеліктерге қоданылатын доңғалақтар:
Күрделілігі Дұрыс Камералы
Бұрыс Шинасыз
Бұрыс Дискісіз
Бұрыс Жартылай камералы
Бұрыс Камерасыз
І Модуль № 83 тапсырма Мотор ішіндегі орналасқан механизм саны:
Күрделілігі Дұрыс Екі механизм
Бұрыс Үш механизм
Бұрыс Алты механизм
Бұрыс Жеті механизм
Бұрыс Терт механизм
І Модуль № 84тапсырма Руль сошкасы білігінің тісеріндегі сыныктарды немесе сызатгарлы ..жібереді
Күрделілігі Дұрыс Браққа шығару мен
Бұрыс Жылты ратумен
Бұрыс Жонумен
Бұрыс Балқытып капсырмалаумен
Бұрыс Әрлеумен
І Модуль №85 тапсырма Ваз 2110 автомобильінің жұмысы тежеуіш жұйесінде жетек бар
Күрделілігі Дұрыс Гидравликалық
Бұрыс Электромеханикалық
Бұрыс Механикалық
Бұрыс Пневматикалық
Бұрыс Пневмогидравликалық
І Модуль № 86 тапсырма КамАз қозғалтқышындагы таратушы біліктің жүдырыктарының саны
Күрделілігі Дұрыс 16
Бұрыс 8
Бұрыс 24
Бұрыс 10
Бұрыс 12
І Модуль № 87 тапсырма КамАз-740 Қозгалтқышындағы иінді біліктін бұлғакты мойындарының саны
Күрделілігі Дұрыс 4
Бұрыс 3
Бұрыс 10
Бұрыс 5
Бұрыс 8
І Модуль № 88тапсырма Бір ауысымдагы дизелді қозғалкыштарга жіберілетін отынның саны...
байланысты
Күрделілігі Дұрыс Тығыншыл бұрылысына
Бұрыс Отын жіберу мөлшері
Бұрыс Бағдартқыш білігінің айналым санына
Бұрыс Иінді біліктің айналым саны
Бұрыс Отынды жіберудің бүрышына
І Модуль № 89 тапсырма Тістегіршіктегі тарататын біліктің тістеріне не үшін белгі қойылады?
Күрделілігі Дұрыс Газтаратқыш фазалардың дұрыс қондырылуын қамтамасыз ету
Бұрыс Иінді біліктің дү-рыс қондырылуы
Бұрыс Желдеткіштің дұрыс қондырылуы
Бұрыс Жану моментінің орнатылуы
Бұрыс Біліктің өз осінің орнын толтыру үшін ауытку деңгейін орнату үшін
І Модуль № 90 тапсырма Поршень сақиналарының ойыктарын қалай орналастыру керек?
Күрделілігі Дұрыс Бар ойыктарды жан- жаққа
Бұрыс 600 С бұрышты
Бұрыс 900 С бүрышты
Бұрыс Бар ойыктарды бір жаққа
Бұрыс Ерікті түрде
І Модуль № 91 тапсырма Бас жиклердің мақсаты неде?
Күрделілігі Дұрыс Жанар- жағармайды мөлшерлеу
Бұрыс Ауаны мөлшерлеу
Бұрыс Ауаның қозғалыс жылдамдығын бейімдеу
Бұрыс Жагармай қоспасын мелшерлеу
Бұрыс Жүмыс қоспасын мелшерлеу
І Модуль № 92 тапсырма Бас тежеу цилиндрінің қандай ойықтары арқылы ағып кетпеу жағдайында
сүйықтық поршень алдындагы куысқа беріледі?
Күрделілігі Дұрыс Поршеньдегі куыс арқылы, етімділік және енгізу куысы арқылы
Бұрыс Поршеньдегі куыс арқылы
Бұрыс Енгізу қуысы арқылы
Бұрыс Өтеулік қуысқа немесе цилиндр тығынның қуысы арқылы
Бұрыс Цилиндр қақпагындағы куыс арқылы
І Модуль № 93 тапсырма Бас тежеу цилиндріндегі сұйықтық бас жактағы қүйылу куысының қандайДеңгейінде орнадасқан?
Күрделілігі Дұрыс 5-8mm
Бұрыс 3-5мм
Бұрыс Клапанның батуына шейін
Бұрыс 15-20мм
Бұрыс 8-12мм
І Модуль № 94 тапсырма Шыгару клапаны қай уақытта жабылады?
Күрделілігі Дұрыс Поршеньнің ТӨН-ге жылжыған кезіндегі шығару тактысының басында
Бұрыс Сығылу тактісінің аяғында
Бұрыс Поршеньнің ЖӨН-ге жылжыған кезіндегі піығару тактысының аягында
Бұрыс Сығылу тактісінің басында
Бұрыс Жүмыс жүрісінің басында
І Модуль № 95 тапсырма Қандай клапанның басының диаметрі үлкен болады?
Күрделілігі Дұрыс Енгізу клапаны, цилиндрдің жақсы толуы үшін
Бұрыс Екі клапанның да диаметрі үлкен болады
Бұрыс Екі клапанның да диаметрі кіші болады
Бұрыс Шығару клапаны, жылу шыгару үшін
Бұрыс Шығару клапаны, цилиндрдің жақсы тазартылуы үшін
І Модуль № 96 тапсырма Ашық дроссель артқанда қоспаның күрамы қандай болуы керек?
Күрделілігі Дұрыс Қоспа үзіліссіз байытылып отыруы керек
Бұрыс Қоспа үзіліссіз кемітіліп отыруы керек
Бұрыс Біріккен қалыпта түру керек
Бұрыс Кемітілген қалыпта түру керек
Бұрыс Қоспа күрамы езгеруі керек
І Модуль № 97 тапсырма 4 тактілі қозғалтқышта жүмыс циклі поршеннің қанша жүрісінде іске асады?
Күрделілігі Дұрыс 4
Бұрыс 6
Бұрыс 7
Бұрыс 5
Бұрыс 2
І Модуль № 98 тапсырма Экономайзер не үшін қолданылады?
Күрделілігі Дұрыс Қоспа күрамында «үнемді және қуатты» әсерлі сәйкестендірілген жүмыс қозғалтқышы
Бұрыс Жангаш қоспа дайындау
Бұрыс Дроссель тез алынған кезде қоспа байытылу керек
Бұрыс Жанғыш коспаны кеміту
Бұрыс Жүмыс қозғалтқышына толық ауыртпалық салынган кезінде қоспаны байытып
тұру үшін
№ 100 тапсырма Газ бөлу механизмінің женделмеген, төмендетілген куаттың дыбысы блоктың бойында, қай жерде көрсетілген?
Күрделілігі Дұрыс ЖӨН-сі сыгылу тактісінің соңында
Бұрыс Жұмыс жүрісінің аягында
Бұрыс ТӨН-сі енгізу тактісінің соңында
Бұрыс Немкү-райлы
Бұрыс Жұмыс жүрісінің басында

Приложенные файлы

  • docx 11085433
    Размер файла: 361 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий