Урзада Әмірбековна НОК


1 нұсқа
Ғылыми абстракция дегеніміз не?
Жауап жоқ
Категориялардың жиынтығы
Өндірісті басқару процесін ұйымдастыру
Зерттеу пәнін жеке,кездейсоқ,дара құбылыстардан түсінігімізді оқшаулау
Кадрларды үгіттеу,оларды жұмысқа қабылдау
Экономикалық жуйе қандай ұғымды білдіреді?
Басқару
Байланыс
Ұйымдастыру
Жауап жоқ
Біртұтас
Аралас экономикалық жүйе қандай сипатта болады?
Қазірде болып жатқан өзгерістер маңызды рөл атқарады
Меншікті ірнеше түрі болады,орталықтандырылған жуйе,нарықтық экономикалық жүйе қатар жүреді
Ұсынылып отырған өнімнің артықтығын сипаттайды
Бәсекелестік сипатта
Жауап жоқ
Экономикалық қор дегеніміз не?
Негізгі қорлардың ақшалай бағалануы
Дұрыс жауабы жоқ
Экономикалық құбылыстардың жеке элементтреге жіктеп оның бір тұтастығын зерттеу
Жауап жоқ
Тауар өндірумен қызмет көрсетуде қолданылатын табиғи игіліктер
Онімді сатудан түскен табыс өткен жылы 24392,есеп беру жылы 23179 болған осының ауытқуын тап
+1213
-1213
47560
+47560
Қалдық құны дегеніміз не?
Материалдық жане рухани игіліктерді өндіру процесіндегі қалдық
Негізгі қорларды бағалау сәтіндегі өзгеретін жағдайларды ескергендегі құны
Жеке процестермен жұмыс жасау
Жабдықты ломға тапсырған сәттегі жасалған материалдардың құнымен оны жоюға жұмсалған шығындардың айырмасы
Алғашқы құнмен амортизациялық төлемдер арасындағы (тозу құнының) айырмасы
Қаржылық жоспар дегеніміз не?
Өткізілген өнім құрамындағы өзгерістер
Белгілі бір уақыт мерзіміне обьектіні дамыту үшін жасалған модельдеу процесі
Өнімді өткізу,тиеу
Жеке процестермен жұмыс жасау
Прогрессивті техника
Баланс экономикалық оқуға жатады:
Баланс волютасының өсу қарқынын таза табыстың өсу қарқынымен салыстыру
Баланстың жеке бөлімдері мен баптарының өзегру сипатын талдау
Баланс бөлімдері мен баптарының өзаар байланысын зерттеу
Баланс волютасының өзгерісін бағалау
Баланс валютасының өзгерісін бағалау,баланс валютасының өсу қарқынын таза табыстың өсу қарқынымен салыстыру,баланс бөлімдерімен баптарының байланысын зерттеу,баланстың жеке бөолімдері мен баптарының өзгеру сипатын талдау
Консолидирленген қаржылық есеп құрамына қоспайтын элемент
Табыстарымен шығындар есебі
Қаржы-шаруашылық қізметтің нәтижесі туралы консолидирленген есеп
Ақша-қаражаттарының қозғалысы туралы консолидирленген есеп
Түсініктеме хат
Консолидирленген бухгалтерлік баланс
Ағымдағы өтімділік коэффициенті сипаттайды:
Қарыз қаражаттарының мөлшерін
Қарызды толығымен қайтарып алу ықтималдылығын
Кассадағы және банк шотындағы қолма - қол ақшасын
Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу,өтелінетін несиелерді беру және алуын
Кәсіпорынның шаруашылық қызметін жүргізу және ағымдағы міндеттемелерін уақытында жабу ұшін айналым қаражаттарымен жалпы қамтамасыз етілуін
Қаржылық қызмет-
Жалпы табыс
Субьектінің өз міндеттемелерін шегеріп тастағаннан кеінгі активтер
Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату,өтелінетін несиелерді беру және алу
Субьектінң табыс алу жөніндегі негізгі қызметі
Меншіктік капиталмен қарыз қаражаттарының құрамы мен мөлшерін өзегеріске ұшырайтын субьетінің қызметі болып табылады
Қоғам өмірінің нақты жағдайларын теорияларык тұрғыдан сипаттайтын логикалық түсініктер
Экономикалық заңдар
Талдау
Жүйелеу
Экономикалық түсініктер
Экономикалық котегориялар
Тікелей талдау деп –
Ақша қаражатының құрамына алдынғы көрсеткіштеріне дебиторлық барысы түседі
Есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып,қорытынды қаржылық көрсеткіштің құрылымын анықтау
Дұрыс жауабы жоқ
Шамаларды бірдік ретінде көрсету
Есеп берудің әрбір позициясын өткен кезенмен салыстыру
Абсолюттік өтімділік коэффициенті деп өз уақытында есеп жүргізу жағдаларында болатын төлемдік мүмкіндігн көрсетеді
Ақша қаражатының құрамына алдынғы көрсеткіштеріне дебиторлық барысы түседі
Ағымдағы өтімділік,орташа дебиторлық
Ағымдағы мідеттердің қандай бөлігі жедел өтелуі керек екендігін көрсететіні төлем қабілеттілігі
Ақша қаражаттарымен тез откізілетін бағалы қағаздардың мерзімді және қысқы мерзімді міндеттемелерге қатысы ретінде есептеледі
Баланс поссивтері оларды қайтару,тқлеу уақытының мерзіміне байланысты неше топқа бөлінеді
Мерзімді капитал мен ұзақ мерзімді инвестициялар
Қиын өткізілетін активтер,баяу өткізілетін активтер
Тұрақты және ауыспалы міндетемелер
Өнімді өткізу жоспары,қаржылық жоспар
Тұрақты,ұзақ және қысқа мерзімді міндеттемелермен неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелер
Қаржылық тұрақтылық коэффициенті
Интенсивті пайдалану өндірісті жаңарту коэффициеті
Баланс бойнша есептеулер жүргізу
Қарыз қаражатымен ұзақ мерзімді міндеттемелер
Нарықты жақсарту
Меншікті капиталды,ұзақ мерзімді міндеттемеге қосып,авансталған капиталға бөлу арқылы шығарамыз
Сапа дегеніміз не?
Банктермен инвесторлар арасындағы айырма
Қаржылық тұрақтылық жоғары,қиындықтар азаятындығын көрсетеді
Дұрыс жауабы жоқ
Дебиторлық борыштың мөлшерлі мезгілін сипаттау үшін керек
Бқл осы қарызды толығымен қайтарып алу ықтималдылығы,ол қарыздың қалыптасу мерзіміне байланысты болады
Есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңімен салыстыру ... деп аталады
Трендтік талдау
Тікелей талдау
Фаторлық талдау
Көлденең талдау
Салыстырмалы талдау
Жабдықтау,өндіріс және өткізу жиынтығы құрайды
Шаруашылықтық қызметпен негізгі табыс
Негізгі қндіріспен қаржылық – шаруашылықтық қызмет
Қаржылық қызмет және жеке қызмет
Комерциялық өндіріс және комерциялық емес өндіріс
Комерциялық өндіріс және қаржылық қызмет
Бір қатар жылдардың кқрсеткіштерін базистік жылдың тұурақты көрсеткішімен салыстыру қаржылық есепті талаудың тәсілі болып табылады:
Трендік талдау әдісі
Көлдең талдау әдісі
Салыстымалы талдау әдісі
Тігінен талдау әдісі
Факторлық талдау әдісі
Кєсіпорынныњ шаруашылыќ єрекеті бухгатерлік есеппен бухгалтерлік есеп беруде уаќытында кµрініс табуы-
Саќтыќ
Орындылыќ
Толыќтылыќ
Ќарамаќайшылыќсыздыќ
Уаќыттылыќ
Бір ж±мыс істеушіні ±стау ‰шін кеткен шыѓындар аныќталады
Негізгі ќызметттен т‰скен пайда ќызметкерлердіњ жылдыќ орташа саны
Сату кµлемі ќызметкерлердіњ жылдыќ орташа саны
Ењбекке кеткен шыѓындар ќызметкерлердіњ айлыќ орташа саны
Ењбекке кеткен шыѓындар ќызметкерлердіњ жылдыќ оташа саны
Пайда шыѓын
Ішкі баќылау ж‰йесі ќандай маќсатпен ж‰ргізіледі
Ќаржылыќ есепті пайдаланушыларды наќты аќпараттармен ќамтамасыз ету ‰шін
Бухгалтерлік есепте кµрсетілген мєліметтердіњ сенімділігін ќамтамасыз ету ‰шін
Активтерді ќорѓау ‰шін
Ќаржылыќ саясатпен ќатасын ќамтамасыз ету ‰шін
Активтерді ќорѓау ‰шін:ќаржылыќ саясатпен ќатысын ќамтамасыз ету ‰шін
Бухгалтерлік есепте кµрсетілген мєліметтердіњ сенімділігн ќамтамасыз ету ‰шін ќаржылыќ есепті пайдаланушыларды наќты аќпараттармен ќамтамасыз ету ‰шін
Аќша ќаражаттарын ішкі баќылау мына ќызмтттерді атќарады
Тек ќажет ќалдыќты кассада саќтау
Ќолма-ќол есеп айырысудан болѓан барлыќ операциялар есебі
Жеке саќтау жєне жеке есеп
Кассадаѓы ќалдыќты кезењдік тексеру есебі
Барлыѓы д±рыс
Банктік овердрафт мынадай жаѓдайларда пайда болады
Банктіњ оѓан тіркелген ќ±жаттарымен есептен шыѓарылуы
Аѓымдаѓы шот ќалдыѓынан асатын соммаѓа шот жазылса
Аќша ќаражаттарын салуѓа хабарландыру
Аќша ќаражаттарын бµлу ‰шін тµлем тапсырысы
Тиелген товарѓа аккридитов ашылса
Аќша ќаражаттары б±л
Пайдалану ќ±рамы болып табылатын пассив
Кассадаѓы жєне банктік шоттаѓы аќша
Ќазынашылыќ вексельде
Банктік ортада ќолданылатын ќаѓаз тосушы
Орналастыру мен пайдалану ќ±рамы болып табылатын активтер
Аќша ќаражаттарыныњ эквиваленттері болып
Тµлемніњ ж‰зеге асырылуына м‰мкіндік беретін аќша ќаражаттар, вексельдер,чектер,аккритивтер
Жабдыќтаушы мен сатып алушылар арасындаѓы келесім бойнша товарѓа тµлем ж‰різудегі валюта
¦йымѓа тиесілі,біраќ оныњ есеп айрысу шотында есептелмеген аќша ќаражаттары
Есеп айырысу шотында валюталыќ шоттардыњ кассасындаѓы отандыќ жєне шетелдік валютадаѓы ќ±ралдар
Ќысќа мерзімді,жоѓарѓы µтімд активтер
Аќша ќаражаттарыныњ эквиваленттерініњ жаб у мерзімі
1 жылдан аса
3тен 12 айѓа дейн
1ден 30 к‰нге дейн
Жедел емес
3 айѓа дейн
Аккридитивке алынѓан аќшаларѓа ќандай бухгалтерлік жазу беріледі
Дт 3420 Кт 1040
Дт 3350 Кт 1010
Дт 1040 Кт 1211
Дт 1040 Кт 1071
Дт 1060 Кт 1060
Аќшаларды басќа мекемелерден µндіріп алѓан кезде ќандай ќ±жаттар толтырылады
Чек
Талап тµлем тапсырмасы
Кіріс ордері
Наќты аќша µткізу хабарламасы
Шыѓыс ордері
Саудалыќ емес дебиторлыќ берешектерге нелер жатпайды
Тек ќызметтерді орындау ‰шін берілген аванстар
Лауазымды т±лѓалар мен ж±мысыларѓа берілген аванстар
Ж±мыстар мен ќызметтерді орындау ‰шін аванстар
Материалдарды жеткізу ‰шін аванстар
Сатып алушылар мен тапсырыс берушілердіњ ќарыздары
Активтердіњ тозу ќ±ны неге тењ
Толыќ тозѓан кзде
Активтер ќалыптастыру кезінде
¤зіндік ќ±н – ќалдыќ ќ±ны
Таѓайындалуы бойнша активтерді пайдалануѓа болатын кезде
Бастиапќы ќ±н – тозу
Ќ±нсызданудан алынѓан зиян
Тµленген аќша соммасы
Ќаржылыќ есеп беру
Активтерді сатып алу мерзімі
Активтердіњ баланстыќ ќ±ндарыныњ олардыњ орнын толтыру ќ±ндарынан жоѓары болу соммасы
Компанияныњ активтерді пайдалану мерзімі
‡кімет субсидиялары
Белгілі маќсаттарѓа ‰кіметтіњ жєрдем т‰ріндегі берген кµмегі
Шартпен берілген ѓимараттар жєне жер
Ќайырымдылыќ
Пайадаѓа салынѓан салыќ
Бастапќы жарна
Негізгі ќ±ралдар дегеніміз
Ќ±нды ќаѓаздар
Материалдыќ активтер
Аќша ќаражаттары
Босалќылар
Акциялар
Ќандай жаѓдайларѓа байланысты негігі ќ±ралдар есепен шыѓады
Тегін бергенде,сатќанда,физикалыќ жєне моральды тозу себептерінен табиѓи апатына байланысты
Негізгі ќ±ралдардыњ µзіндік ќ±нын шыѓарѓанда
Жалѓа беруге байланысты
Есептеу тєсілдеріне байланысты
Табиѓи апаттарѓа байланысты
Жою ќ±нын алып тастаѓанда ќалатын активтердіњ бастапќы ќ±ны немесе µзінді ќунды ауыстыратын басќа сомма ќалай аталады
Шыѓарылу ќ±ны
Єділетті ќун
Баланстыќ ќ±н
Бастапќы ќ±н
Тозу ќ±ны
Активтерді есептен шыѓару мен тікелей байланысты,ќаржыландыруѓа кеткен шыѓындарды ќоспаѓандаѓы ќосымша шыѓындар
Тозу ќ±ны
Баланстыќ ќ±ны
Єділетті ќун
Бастапќы ќ±н
Шыѓарылу ќ±ны
Екі еселенген тозу нормасы ќолданылатын єдіс ќалай аталады
Азаюшы ќалдыќтар
¤ндірістік
Баланстыќ
Кумулятивті
Тік сызыќты
Компьютерлік баѓдарлама кіріске алынды,аќшасы тµленген жоќ
Дт 1040 Кт 2730
Дт 1010 Кт 2730
Дт 2730 Кт 1040
Дт 2730 Кт 1010
Дт 2730 Кт 3310
Кєсіпорынды сатып алу ќ±ны мен оныњ таза активтерініњ арасындаѓы айырма ќалай аталады
Поттент
Гудувилл
Авторлыќ ќ±ќыќ
Враншиза
Сауда маркасы
Патент бойынша амортизация есептелді
Дт 1330 Кт 1010
Дт 2710 Кт 1010
Дт 3310 Кт 2740
Дт 2910 Кт 1040
Дт 7210 Кт 2740
¦йымныњ м‰лук салыѓына мына салыќтыњ ќандай т‰рлері жатпайды
Ќоѓамдыќ тамаќттану ѓимараттарына салыќ
Офис ѓимараттарына салыќ
‡йлермен ѓимараттарына салыќ
Кµлік ќ±ралдарына салыќ
Ќ±рылтайшылардан кассаѓа жарѓылыќ ќорѓа жаран ‰шін аќша алынды
Дт 1040 Кт 2180
Дт 1040 Кт 1010
Дт 1040 Кт 5020
Дт 2180 Кт 1040
Дт 1010 Кт 5110
Серіктестіктіњ жарѓылыќ ќоры ќ±рылады
Негізгі ќызметтен алынѓан табыыс есебінен
Мемлекеттік ±йымдарыныњ салымдарынан
Серіктестк ќатысушыларыныњ алѓашќы салѓан салымдарынан
Банк несиесініњ
Мемлекеттік бюджет есебінен
Акциялар наминалдыќ ќ±ны бойнша орналастырылѓан кезде
Дт 5510 Кт 5010
Дт 5510 Кт 5410
Дт 1040 Кт 5020
Дт 1040 Кт 1010
Дт 1010 Кт 5110
Наќты аќшаѓа дайын µнімдер сатылды
Дт 1040 Кт 3010
Дт 3310 Кт 1010
Дт 1211 Кт 6010
Дт 1010 Кт 1210
Дт 1010 Кт 6010
Дайын µнімдерді сатудан т‰сім касаѓа тапсырылды
Дт 1040 Кт 6010
Дт 6010 Кт 1010
Дт 6010 Кт 1040
Дт 1040 Кт 1010
Дт 1010 Кт 6010
Ќаржылыќ нєтиже шоттарына нелер ќатысты
¤ндірістік процесс,пайда жєне зиян
Калькуляциялаушы,табытар мен шыѓындар
Жинаќтаушы,счетер жатады
Дайын µнімдерді сату,сатылѓан µнімдердіњ µзіндік ќ±ны,жиынтыќ табыс
Пайда жєне зиян,жиынтыќ табыс
Сатылѓан материалдардыњ µзіндік ќ±ны есептен шыѓарылѓанда
Дт 1040 Кт 1250
Дт 1010 Кт 1040
Дт 1010 Кт 1250
Дт 1310 Кт 8010
Дт 7010 Кт 1310
Тауарларды сатќан кездегі берілген жењілдік соммасына ќандай жазба беріледі
Дт 1310 Кт 6220
Дт 1310 Кт 1250
Дт 7010 Кт 1310
Дт 6030 Кт 1210
Дт 1310 Кт 8010
Ќаржылыќ есеп берудіњ нысандары –
Бас кітап,есеп карточкасы
Ќаржылыќ ќызмет туралы есеп
Екі жаќты жазу
Бухгалтерік баланс жєне т‰гендеу
Аќша ќаражаттарыныњ ќозѓалысы туралы есеп,бухгалтерік баланс, кірістер жєне шыѓыстар есебі,капитал µзгерісініњ ќорытынды есебі
Тауарларды жеткізу,ќызмет кµрсету нєтижесінде ќарыздардыњ пайда болуы немесе активтердіњ азаюы ќалай аталады
Міндеттемелер
Капитал
Шыѓыстар
Активтер
Кірістер
Компанияларды біріктірудіњ 2 тєсілі бар
Ж‰йелендіру жєне бµлу єдістері
Синтез жєне талдау єдстері
Амортизациялау жєне болжау єдістері
Жалѓа беру жєне алу єдістері
Сатып алу єдісі жєне ќызыѓушылыќтарды біріктіру єдістері
Компанияларды біріктіру бойнша мекемелердіњ арасындаѓы ќарым ќатынас ќалай танылады
Валюталыќ опперациялар ретінде
Ішкі опперациялар ретінде
Сыртќы опперациялар ретінде
Жалгерлік опперациялар ретінде
Саудалыќ опперациялар ретінде
¦йымдады біріктірудегі ењ негізгі ќызметті атќарып барлыќ филлиалдарѓа басшылыќ ететін кєсіпорын б±л
Жеткізші меке
Туынды компания
Сатушы мекеме
Жалѓа беруші мекеме
Бас компания
Компанияларды біріктіруде эмиссиялыќ операциялар ќалай танылады
Біріктіру єдісі ретінде
Біріктірудіњ т‰рі ретінде
Біріктірудіњ факторы ретінде
Біріктірудіњ нєтижесі ретінде
Біріктірудіњ нысаны ретінде
Болашаќта ќолдану т‰рі єлу шешілеген жер инвестициялыќ м‰лік ‰шін ќалай танылады
Ќаѓидасы ретінде
Мємілесі ретінде
Ќатыстыќ ретінде
Єдісі ретінде
Обьектісі ретінде
Сатып алынѓан инветициялыќ м‰ліктіњ µзіндік ќ±ны ќалай аныќталады
Инветициялыќ м‰ліктіњ сатып алу ќ±ны + инветициялыќ м‰ліктіњ амортизациялыќ шыѓыстары
Инветициялыќ м‰ліктіњ сатып алу ќ±ны – инветициялыќ м‰ліктіњ шыѓыстары
Инветициялыќ м‰ліктіњ сатып алу ќ±ны / инвестициялыќ шыѓыстыњ тікелей шыѓыстары
Инветициялыќ м‰ліктіњ сатып алу ќ±ны * инвестициялыќ м‰ліктіњ тікелей шыѓыстары
Инветициялыќ м‰ліктіњ сатып алу ќ±ны + инвестициялыќ м‰ліктіњ тікелей шыѓыстары
Ќандай модельде инвестициялыќ м‰лікті µзіндік ќ±нына жинаќталѓан амортизациясын жєне ќ±нсызданудыњ жинаќталѓан зиянын шигергендегі соммамен есептеп тіркейді
Тредтік моделінде
SWОT моделінде
Єділетті ќ±н бойынша моделінде
Альфа моделінде
¤зіндік ќ±н бойынша моделінде
¤зіндік м‰лік котегориясына инвестициялыќ м‰лікті ауыстырса онда бухгалтерияда не µзгереді
Инвестициялыќ м‰ліктіњ моделі µзгереді
Инвестициялыќ м‰ліктіњ т‰рі µзгереді
Инвестициялыќ м‰ліктіњ ќолдану тєсілі µзгереді
Инвестициялыќ м‰ліктіњ обьяектісі µзгереді
Инвестициялыќ м‰ліктіњ нысаны µзгереді
Ќ±рылыс аяќталѓан соњ эксплуатацияѓа алынѓан м‰ліктіњ бастапќы ќ±ны
Дт 2410 Кт 2310
Дт 2930 Кт 2310
Дт 2410 Кт 2930
Дт 2310 Кт 2410
Дт 2310 Кт 2930
Акциялар аќысыныњ орнына инестициялыќ м‰літі сатып алу
Дт 2410 Кт 2930
Дт 2410 Кт 2310
Дт 2310 Кт 2930
Дт 2310 Кт 3320,3330
Дт 2930 Кт 2310
Инвестициялыќ м‰ліктіњ амортизациясы есептелінуі
Дт 7110,7210,7450,7470 Кт 2320
Дт 2410 Кт 2930
Дт 2410 Кт 2310
Дт 2930 Кт 2310
Дт 2310 Кт 2930
Есеп айырысу шотына тенгемен алуѓа арналѓан ќысќа мерзімді сыйаќылар келіп т‰скен кезде
Дт 1270 Кт 1032
Дт 1031 Кт 1270
Дт 1032 Кт 1270
Дт 1270 Кт 1031
Дт 1031 Кт 3310
Келіп т‰скен товарларѓа ЌЌС есептелінді
Дт 3310 Кт 1030
Дт 3390 Кт 1030
Дт 3130 Кт 1420
Дт 3310 Кт 1420
Дт 1420 Кт 3310
Жалгер шартќа сєйкес активті жалдауѓа алѓан уаќыт б±л
Жалгерліктіњ оратсы
Жалгерліктіњ мерзімі
Жалгерліктіњ графигі
Жалгерліктіњ мємілесі
Жалгерліктіњ кезектілігі
Жалѓа берушіде жалѓа берілген обьееткілер ќалай танылады
Капитал арасында
Мінедттемелер арасында
Танылмайды
Баланстан тыс шотттарда
Бухгалтерлік баланстыњ активтердіњ арасында
Жалѓа беруші жалгерлік бойынша ±заќ мерзімді жалѓа алышуныњ берешегін ќалай кµрсетеді
Ќорытынды пайа арасында
Капитал арасында
¦заќ мерзімді кредиторлыќ берешек арасында
Бµлінбеген пайда арасында
2160 жалдау бойынша ±заќ мерзімді дебиторлыќ берешек шотында
бағамдық айырма дегеніміз не
екі елдің ақша бірліктерінің өзара қатынасы
АҚШ доллары валютасындағы ақша бірліктері
кәсіпорынның қызмет көрсету,жұмысты орындау барысында қолданылатын ақша бірліктері
ҚР-ның ұлттық валютасындағы ақша бірліктер
екі елдің ақша бірліктернің арасындағы бағаның өзгеруі болатын салдарынан айырма соммасы
материалдық қоймадағы есебі жүргізілетін
балансты құнмен
қалдық құнмен
есептік бағасымен
сатып алудғы нақты өзіндік құнмен
бастапқы құнмен
өтеусуз дайын өнім алынды
дт 1320 кт 6230
дт 1320 кт 6280
дт 1320 кт 3310
дт 1320 кт 6210
дт 1320 кт 6220
жұмысшылар мен қызметкерлердің нақты жұмыста болған уақытына,яғни істеген жұмысына атқарған
кезінде еңбекақы
мерзімді еңбекақы
қосымша еңбекақы
орташа еңбекақы
негізгі еңбекақы
егер жалға беруші өндіруші немесе диллерлік компания болса,онда жергіліктің кірісіне және рәсімделуіне қандай ережелер қолданылады
келісімшарттың қосымшаларындағы
ҚР азаматтық кодексіндегі
ҚР салық кодексіндегі
мәмледе бекітілген
есептік саясатта бекітілген
жалға алушы жергілік бойынша ұзақ мернзімді міндеттемелерін қалай көрсетеді
капитал арасында
қортынды пайда арасында
ұзақ мерзімді дебиторлық берешек арасында
бөлінген пайда арасында
4150 жалдау бойынша ұзақ мерзімді кридеторлық берешек шотында
жалға алушы минималдық жалгерлік төлемдерді анықтаған кезде,диссконттау коэффициенті қандай көрсеткішке тең болады
жалгерліктің инвестициясына
жалгерліктің шығыстарына
жалгерліктің кірістеріне
жалгерліктің графикктің мөлшеріне
жалгерліктің пайызына
бірлескен қызметке қатысушы жағын қалай атайды
бірлесуші
кәсіпкер
бақылаушы
акционер
таңдаушы
қаржылық инвестицияларды қалай бағалайды
бастапқы құны бойнышна
қайта құру құны бойнышна
амоортизациялық құны бойнышна
жою құны бойнышна
сату құны бойнышна
меншіктің қандай формалары бар
барлық жауабы дұрыс
мемлекеттік және коперативтік
мемлекеттік және біріккен
мемлекеттік және аралас
жеке меншік және мемлекеттік меншік
нарық механизмінің элементтері
сұраныс және ұсыныс
сапа,пайда,табыс
барлығы дұрыс
сапа және саны
баға,бәсеке,сұраныс,ұсыныс
акция бүл
барлығы дұрыс
қарызға берілетін бағалы қағаз
қолма қолсыз есеп айырысатын бағалы қағаз
акционерлерге табыс әкелетін,дауыс беруге құқық беретін бағалы қағаз
міндеттемелерді куәләндіратын бағалы қағаз
акционерлік қордың негізгі мақсаты
мемлекеттен несие алу
барлығы дұрыс
тауарларды өндіру
табыс
пайда
сұраныс заңы нені болжайды
барлығы дұрыс арзағанда,сатып алу көлемі артады
барлығы дұрыс арзағанда,сатып алу көлемі азаяды
барлығы дұрыс мен сатып алушының арасындағы тауар байланыс
барлығы дұрыс қымбаттағанда,сатып алу көлемі кобеді
экономикалық теорияның жалпы әдісі
гипотеза
интерполяция
барлығы дұрыс
экстрополяция
абстракция
мемлекеттік бюджет тапшылығы орнайды,егерде
барлығы дұрыс
мемлекеттік шығын,табыстан артса
мемлекеттік шығын өссе
мемлекеттік табыс шығыннна өссе
мемлекеттік шығын қысқарса
ақша несие саясатын кім жүргізеді
қаржылық мекемелер
мемлекет
мемлекеттік орталық банк
қаржылық министірлігі
барлығы дұрыс
макроэкономиканың негізін салушы кім
А.Смит
К.Маркс
барлығы дұрыс
Д.Рикардо
Джон Кейнс
Макроэкономикалық көрсеткішке қайсысы жатады
еңбек өнімділігі,еңбек ақы
жұмыссыздық,бизнес
барлығы дұрыс
өнімнің өзіндік құны,шығындар
инфляция,жұмыссыздық,экономикалық өсу,нақты ЖҰӨ
кәсіпкерлік қызметтің түрлері
барығ дұрыс
өндірістік,қаржылық,кеңестік,аудиторлық
комерциялық,өндірістік,қаржылық,есептік
қаржылық,өндірістік,бухгалтерлік,кеңестік
өндірістік,комерциялық,қаржылық,кеңестік
атаулы құндығы ЖҰӨ
барлығы дұрыс
табыстары бойынша ЖҰӨ
ағымдағы бағадағы ЖҰӨ
табыстары бойынша ЖІӨ
шығындар бойынша ЖҰӨ
өндірістік німді өндеуге қатысқандардың тисті үлестерінен анықтайтын қоғамдық өндірістің бір кезеңі қалай аталады
бөлу
өндіріс
тйырбас
барлығы дұрыс
тұтыну
ҚР бағаны ырықтандыру қашан болды
барлығы дұрыс
1992ж
1993ж
1991ж
1994ж
өндірітің жұмыс бастылықтың және баға деңгейінің ұзақ қысқару кезеңі
құлдырау
депрессия
жандану
шың
барлығы дұрыс
төменегі түсініктердің қайсысының экономикалық циклдің кезеңдеріне қатысы жоқ
барлығы дұрыс
рецессия
құлдырау
жандану
инфляция
экономикалық теорияның даму сатысына жатпайды
барлығы дұрыс
классикалық политэкономика
марксимтік политэкономика
аралас экономика
меркантализм
93 қай жылы А.Мон Кретьяның саяси экономика трактаты деген еңбегі жарық көрді
1615
1519
1777
1625
1870
б.з.д қай ғасырда римде мыс монетализммі болды
3-2ғ
6-7ғ
5-6ғ
1-4ғ
дұрыс жауап жоқ
ресейде алтын мономентализмі қай жылы 2 Николай патша тұсында еңгізілді
дұрыс жауаб жоқ
1852
1848
1843
1897
түрікше акче сөзі қандай сөзбен байланысты
тенге
ақша
тиын
барлығы дұрыс
алтын
бәсеке латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді
дұрыс жауаб жоқ
қақтығысу
сайысу
пайдалану
кепілдік
2-НҰСҚА
экономикалық талдауға қандай анықтама беруге болады
жауаб жоқ
адамдардың күнделікті өмірде тұтыну мен өндіірс салалары міндеттерін жүзеге асыратын ғылым
адамдар арасындағы ақшалай келісімшарт,айырбасқа байланысты қзмет түрін белгілейді
әртүрлі тауарларды өндіру,адамдардың күнделікті өмірде тұтынуы адамдардың күнделікте өірде тұтынудың өндіріс салалары міндеттерін жүзеге асыратын ғылым
барлығы дұрыс
табыстың неше абсолюттік көрсеткіштері бар
дурыс жауабы жоқ
ұзақ мерзімді актив және меншік капитал
2-өнімді өткізуден алынатын табыс
4- еңбек,табыс,жер,рента
2-ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
кәсіпорынның сыртқы қаржыландыру көздерінен тәуелділігі артса
тәуелдік кофэффициент өзгермейді
дұрыс жауабы берілмеген
тәуелділік коэффициенті жоғарылайды
тәуелділік коэффициенті төмендейді
тәуелділік коэффициенті жойылады
төлем қабілеттілігін бағалау көрсеткіштерін көрсет
барлығы
абсолютті өтісмділік коэффициенті
жалпы өтімділк коэффициенті
жедел өтімді және аралық жабу коэффициенті
ағымдағы өтімділік коэффициенті
шығынсыздық сараптамасы қолданылады
өнімнің рентабельді түрін анықтауға
тауардың табыс алуға мүмкіндік беретін мөлшерін анықтауға
алынатын табыс шамасын анықтауға
қаржылық тиімді үлестірге
сату мөлшері мен құнын анықтауға
жалпы экономика дегеніміз не
біртұтастықты сақтау
әртүрлі тауар өндіру
адамдар арасындағы ақшалай байланыс
барлығы дұрыс
байлық туралы ғылым
фаторлық талдау бұл
бәсекелес фирманың көрсеткіштерімен салыстыру
салыстырмалы шамалар
жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткіштеріне тигізетін әсерін зерттеулерді анықтау және реттелмеген тәсілдері көмегімен табу
барлық көрсеткіштер пайызы болуы керек
шығындарды есептеуге кеткен уақыт шамасы
экспресс талдаудың неше кезеңі бар
4
2
1
5
3
кәсіпорынның төлем қабілеттілігі деп
экономика теориясымен практивкасында преспиктивті болу
динамикалық және статистикалық көрсеткіштер
меншіктік капитал өнімді өткізуден түскен табыс
циккилдің және басқа кездейсоқ әсердлерді жою үшін
оның дер кезінде өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге дайын екендігін білдіреді
кәсіпорынның преспиктивті көрсеткіштерін бағалау үшін қандай көрсеткішртер пайдаланылады
меншікті капитал өнімді өткізіден түскен табыс
уақытша бос ақша қаражатын капиталға айналдыру
цикилдің және басқа кездейсоқ әсерлерді жою
цикилдік және кездейсоқ
өтімділіктің динамикалық және статистикалық көрсеткіштерді пайдаланады
қаржылық жағдайды талдау неше сатыдан тұрады
5
6
2
3
4
тауар қызмет атқару және басқа да игіліктерді өндіру процессінде пайдаланыталтын табиғи әлеуметтік және рухани күштердің жиынтығы
өндіріс ресурстары
қорлар
капитал
дедукция
құн
негізгі капитал нарық құны бойынша қанша әдіспен бағаланады
4
2
3
6
5
трендтік талдау деп
өмірдің нақты кезңдерін анықтау
дұрыс жауабы жоқ
үлес салмағын өлшеу,талдау
екіншісіне біріншісін аудару
барлық көрсеткіштер 100 пайыз
талдау сөзінің мағынасы
бөлшектеймін,білемін
біртұтас
құрастыру,біріктіру
кәсіпорынды бөлшектеу
өнімді сатудан түскен табыс
алғашқы құн мен амортизациялық төлемдер арасындағы айырмасы
бастапқы құн
шығындар
жою құны
қайта құру құны
қалдық құны
кәсіпорнынның қаржылық жағдайына әсер ететін ішкі фактор
тұтынушылардың табыс деңгейі
мемлекеттік несие саясаты
кәсіпорын мүлігі мен қаржылық ресусртар
төлем қабілеті бар сұраныс
мемлекеттің салықтық саясаты
жылына айналу мен өндірудің толық цикілі болатындығын және актитердің әрбір ақша бірлігі сатылған өнімнің қанша ақша бірлігін әкелгенін көрсететін коэффициент
капиталдың жаңару коэффициенті
капиталдың жалпы айналым коэффициенті
салыстырмалы коэффициенті
тозу коэффициенті
өндіріс коэффициенті
мына көрсеткіштердің қайсысы табыстылықтың абсолюттік көрсеткіштерінің қатарына жатпайды
негізгі қызметтен алынатын табыс
көрсеткіштердің барлығы табыстылықтың абсолюттік көрсеткіштері болып табылады
өнімді өткізуден түсетін табыс
жалпы табыс
негізгі емес қызметтен алынатын табыс
меншікті капиталдың айналымдылық коэффициенті комерциялық көзқараспен қарағанда анықтайды
салынған меншікті капиталдың тапшылығын
салынған меншікті капиталдың көптігін
салынған меншікті капиталдың айналым жылдамдығын
салынған меншікті капиталдың аздығын
сатудың арықтығын немесе жетімсіздігін анықтайды
ұзақ мерзімді активтер ағымдағы активтер меншікті капитал ұзақ мерзімді міндеттемелер ағымдағы міндеттемелер
ұзақ мерзімді активтер,ағымдағы активтер
ұзақ мерзімді міндеттемелер,ағымдағы міндеттемелер
ұзақ мерзімді активтер,ағымдағы активтер,меншікті капитал,ағымдағы міндеттемелер
ұзақ мерзімді активтер,ағымдағы активтер,меншікті капитал,ұзақ мерзімді міндеттемелер
ағымдағы активтер,меншікті кпитал,ұзақ мерзім мндеттемелер,ағымдағы міндеттемелер
реогрессия қайта жетілдіру,ликвидациялық процедурасы жою,бибіт келісім,іс - шараларды жүргізу арқылы танылады
барлығы
төлем қабідеттілігін талдау
балансын тану
кәсіпорынның қаржы жағдайын тану
банкротты тану
компенсациялық қалдықтарға жататындар
депозитті ашқан үшін сияақы
счеты ашуға төлем
банкке ТМҚ-ды алу үшін төлем
банктің сыйақысыз көрсеткен үшін төлем
банк талап ететін,шотта үнемі қалуы тиіс сомма
ақша қаражатының артық шығуы дегеніміз
шығыстардың азаюы,табыстардың кобеюі
капиталдың қалыптасуы,шығыстардың азаюы
капиталдың қалыптасуы
табыстардың кобеюі
шығыстардың азаюы
кішіі касса дегеніміз не
кассадағы қолма-қол ақша
кіші мақсаттардаға бөлінетін ақша қаражаттары
ақша қорының көптүрлілігі
кіші ұйымдардағы касса
аванстық қорлардың бір түрі
банктен клиенттердің тапсырмасы бойынша ақшаны алу қандай құжат арқылы өткізіледі
мемориалды ордемен
шығыс ордерімен
чекпен
төлем тапсырмасымен
банк көшірмесімен
қалпына келтіру соммасы
активке айырбастауға болатын сомма
сатып алу бағасы сонымен қатар импорттық баж
жеткізу мен тиеу үшін алғашқы шығындар
құнның бастапқы бағасы
есептен шығаруға байланысты шығындарды шегеріп тастағандағы активтердің пайдалану мерзімі соңындағы компанияның алатын кірісі
негізгі құралдар қайта бағаланған кезде қандай шоттар корреспонденциясы беріледі
дт 2410 кт 5410
дт 2910 кт 1040
дт 2410 кт 5420
дт 1330 кт 1010
дт 1330 кт 3310
тозу сомасы пайдалы қызмет ету мерзіміне ьәуелді болмайтын тозу есептеу әдісі қалай аталады
азаюшы қалдықтар
кумулятивті
өндірістік тік сызықты
балансытық
ірі фирмалардың атына өнім өндіруге,оны сатуға кіші компанияға берілетін құқықтар
гудвилл
франшиза
патент
мауда маркасы
авторлық құқық
банктен қарыз алынды
дт 1030 кт 3010
дт 7310 кт 3010
дт 1010 кт 1040
дт 1040 кт 3010
дт 3010 кт 6010
еңбек ақыдан есеп беруге тиісті тұлғаның берешегі ұсталды
дт 3350 кт 1250
дт 3350 кт 3390
дт 3350 кт 7210
дт 3350 кт 3120
дт 3350 кт 1010
қысқа мерзімді берешек қарыздар есеп беруде мыналар бойынша бағаланады
таза сату құны бойынша
келісілген құнмен
таза өзіндік құнмен
таза құнмен
барлық жауабы дұрыс
ағымдағы шоттан зейнетақы қорныа жарналар аударылды
дт 1040 кт 3140
дт 3220 кт 1330
дт 3190 кт 1050
дт 1040 кт 3190
дт 3190 кт 1040
ағымдағы шоттан ҚҚС төленді
дт 1040 кт 3130
дт 1420 кт 1050
дт 1040 кт 1040
дт 1040 кт 1420
дт 3130 кт 1030
жабдықтаушылардың алынған тауарлы материалдық босалқылар қандай құжаттармен рәсімделеді
кіріс ордерімен
кассалық шығыс ордермен
кассалық кіріс ордерімен
шектеп алу картасымен
сенім хатпен
қысқа мерзімді басқада қаржылық берешектер қарызының өтелуі қандай бухгалтерлік жазумен жазылады
дт 3050 кт 1030
дт 1070 кт 1030
дт 1030 кт 1280
дт 1030 кт 1210
дт 1040 кт 3520,4420
есептелген еңбекақыдан ұсталған жеке табыс салығы уадарылды
дт 3350 кт 3120
дт 3350 кт 3390
дт 3350 кт 7210
дт 3320 кт 1040
дт 3120 кт 1030
қарапайым мерзімді еңбекақы жүйесі бойынша еңбек ақы қалай есептеледі
жеке еңбек ақысына сәйкес
жұмысшының тәжірбиесі мен іскерлігіне
өндірген өнімдер үшін келісімді еңбек бағасымен
жұмыстың күрділілігі мен еңбек интенцивтілігі
нақты орындаған жұмыс ақыты үшін тарифік бағамен
қосылған құн салығы ҚҚС есепке алынады егер
есептеу әдісімен жұмыс істейтін ұйымдар
жабдықтаушы ҚҚс төлеуші
алынған тауарлар мен негізгі құралдар кәсіпкерлік қызметке пайдаланған жағдайда
алынған тауарлар қоймаға түскенде
жабдықтаушы ҚР-да ҚҚС төлеіші болып саналса сатылған таіарлар үшін
жабдықтаушыдан алынған материалдар бойынша қосылған құн салығының сомасына
дт 7210 кт 3150
дт 1420 кт 3320
дт 1420 кт 3350
дт 1420 кт 3310
дт 7210 кт 3310
акционерлерге дивиденд төленді
дт 3130 кт 1420
дт 1420 кт 3310
дт 7210 кт 3310
дт 7210 кт 3150
дт 3030 кт 1010
есептелген еңбекақыдан алимент ұсталды
дт 3350 кт 3390
дт 3130 кт 1420
дт 3030 кт 1010
дт 1420 кт 3310
дт 7210 кт 3150
орындалған жұмыстың әрбір өлшем бірлігіне кесімді баға бойынша ақы төлеуді қарастыратын жүйе қалай аталады
кесімді прогрессивтік
кесімді сыйақылық
кесімді
мерзімді
тікелей кесімді
дт - 1310 кт - 3310 коресспонденциясы қандай жағдайда беріледі
касса арқылы материалдар сатылып алынғанда
жабдықтаушылардан материалдар қабылданғанда
материалдар басқа субьектілерден қабылданғанда
жабдықтаушылардан қарызға материалдар қабылданғанда
өндірісте дайындалған материалдарға
акционерлік қоғамның таратылуы дегеніміз
басқа заңды ұйымдарға құқықты бермей қызметті тоқтату
зияндардың орнын толтыру
қаржылық есептерін басылымға шығару
жағдайының жоқтығын мойындау
басқа ұйымдарға беру
құрылтайшылардың немесе қатысышулардың қосқан үлестерінен құралатын капитал қалай аталады
жарғылық капитал
резервтік капитал
төлебеген капитал
эмиссиялық табыс
бөлінбейтін пайда
әр түрлі жағдайларда алынған зияндар мен шығындарды жабуға арналған капитал қалай аталады
жарғылық капитал
бөлінбейтін пайда
резервтік капитал
эмиссиялық табыс
төленбеген капитал
активтерді қайта бағалау нәтижсінде пайда болатын каппитал қалай аталады
қосымша төленбеген капиатал
жарғылық капитал
бөлінбейтін капитал
эмиссиялық табыс
резервтік капитал
айналымда жүрген акциялар номиналдық құнының қымбат баға бойынша қайта сатып алынған кезде
дт 1040 кт 1010
дт 5510 кт 5410
дт 5210 кт 1030
дт 5210,5310 кт 1010
дт 5510 кт 5010
қайта салып алынған акциялар жойылған кезде
дт 1040 кт 1010
дт 5310 кт 5010
дт 5210,5310 кт 1010
дт 5210 кт 1030
дт 5010 кт 5210
банктік несие бойынша пайыз есептелді
дт 1040 кт 1010
дт 7110 кт 3350
дт 7210 кт 3350
дт 5310 кт 5010
дт 7310 кт 3380
өндіріке материалдар босатылды
дт 5510 кт 5010
дт 7210 кт 3350
дт 7110 кт 3350
дт 1040 кт 1010
дт 8110 кт 1310
өткен оқиғалар нәтижесінде пайда болған,алдағы уақытқа экономикалық тимділік алуды күтіп отыырған кәсіпорының бақылауындағы ресурстар қалай аталады
капитал
шығыстар
кірістер
міндеттемелер
активтер
ұйымның активтерінен оның міндеттемелрін алып тастағанға қалатын сома
шығыстар
кірістер
міндеттемелер
активтер
капитал
компанияларды біріктірудің барлық нысандары келесі мекемелрдің пайда болуына алеп келеді
кредитор және дебитор мекемелерінің
жеткізуші және мердігер мекемелерінің
сатып алушы және сатушы мекемелерінің
жалға беруші және жалға алушы мекемелерінің
бас және туынды ұйымдардың
компанияларды біріктірудегі сатып алу қалай қолданылады
біріктірудің нысаны ретінде
біріктірудің түрі ретінде
біріктірудің факторы ретінде
біріктірудің нәтижесі ретінде
біріктіру әдісі ретінде
компанияларды біріктірудегі басқа компаниялардың таза активтеріне не жүргізіледі
басқару
бақылау
қайтару
жалға алу
жалға беру
инвестициялық мүлікке кіргізілген ақшалай ағымдар ұйымының өзге активтерімен байланысты ма
бір біріне ауыспайды
бір біріне ауысады
тығыз байланысты
байланысты емес
бір бірінің орнын толтырады
инвестициялық мүліктің құны шынайы анықталуы мүмкін болса,онда осы мүлікті
капитал ретінде таниды
табыстар ретінде таниды
шығыстар ретінде таниды
актив ретінде таниды
міндеттеме ретінде таниды
инвестициялық мүлікті тан принципіне сә"ке ұйым осы мүлік бойынша барлық шығыстарын қай сәттен бастап бағалайды
инвестициялық мүліктің жалға алыну сәтінен бастап
инвестициялық мүліктің жалға берілу сәтінен бастап
инвестициялық мүліктің пайда болу сәтінен бастап
инвестициялық мүліктің қолданылу сәтінен бастап
инвестициялық мүліктің жұмсалу сәтінен бастап
инвестициялық мүлікті есепте көрсетудің модельдері
трендтік және саудалық модельдері
SWOT және SPOT модельдері
нарықтық және кәсіпкерлік модельдері
зетта және альфа модельдері
әділетті құн бойынша модель және өзіндік құн бойынша модель
есептен шығарылған соң инвестициялық мүліктің танылуы
активтер котегориясында жүргізіледі
есептілікте белгіленеді
ауыстырылады
баланстан тыс шотта көрсетіледі
тоқтатылады
шаруашылық қызметке қолданылған жер және ғимараттарды инвестициялық мүлікке ауыстыру кезінде обьектінің әділетті құнының баланстық құнынан артық сомасы
дт 2310 кт 6140
дт 2410 кт 2930
дт 2410 кт 2310
дт 2930 кт 2310
дт 2310 кт 2930
кетуіне байланысты инвестициялық мүліктің қалдық құнын есептен шығарылуы
дт 2410 кт 2930
дт 2410 кт 2310
дт 2310 кт 2930
дт 7410 кт 2310
дт 2930 кт 2310
активке иеленуімен қатар жүретін барлық тәкелдер мен пайдалары елеулі түрде көтеретін шарттар бойынша жалға беруші ауысады бұл
кері жал
хайринг
лизинг
операциондық жал
қаржылық жар
өткен жылдағы бөлінбеген пайда залал мына шотта есептелінеді
5420
5020
5030
5510
5520
ұйымның активті пайдалануынан күтетін өндіріс бірліктерінің көлемін шығару уақыты бұл
жаргерліктің графигі
пайдалы қызметтің мерзімі
жаргерліктің ортасы
жалгерліктің мерзімі
экономикалық қыметтің мерзімі
операциондық жал бұл
шетелдік валюта негізінде жүзеге асырылатын операциялар
актвиті иемденумен бірге жүретін барлық тәукелділік пен пайданы беру құқығын беретін жал
активті иемленімен бірге жүретін барлық тәуекелділік пен пайданы беру құқығын беретін жал
активті иемденумен бірге жүретін барлық тәукелділік пен сияақылар жалға алушыға жүктелмейтін жал
жекелеген ұйымды біртұтас есеп беретін ұйымға біріктіру
жалға беруші жалға алушыға белгілі бір мерзім ішінде активті пайдалану
құқығын жалгерлік төлемге айырбас ретінде беретін келісім шарт
ұйымның активінде болатын экономиалық пайда алуды көздейтін жалдау мерзімімен шектелмейтін жалдау мерзімінің басыынан қалған есепті кезең бұл алгерліктің графигі
пайдалы қызметтің мерзімі
экономикалық қызметтің мерзімі
жалгерліктің мерзімі
жалгерліктің ортасы
жалгер немесе осымен байланысты тараптың кепілдік беретін жою құнының бөлігі бөлігі бұл жалгер үшін
баланстық құн
сат құны
кепілденген қалдық құн
бастапқы құн нарықтық құн
жалға беру үшін кепілдік бойынша қаржы қатынастарындағы міндеттемелерді орындауға кепілдік берілген сомасы бұл
кепілденген қалдық құн
бастапқы құн
нарықтық құн
баланстық құн
сату құны
жалға берушіде жалгерлік бойынша дебиторлық берешектің синтетикалық есебі қандай шоттарда жүргізіледі
1230,2130 шоттарында
1220,2120 шоттарында
1260,2160 шоттарында
1280,2180 шоттарында
1210,2110 шоттарында
жалгерліктің қандай түрінде барлық тәукелділіктер мен сыйақыларды жалға алушыға ауыстырады
лизинг
хайринг
теріс жалда
операциондық жалда
қаржылық жалда
материалдық құндылықтар бойынша айналым тізімдемесі жасалды
заттық көріністе
ақшалай көріністе
сандық көріністе
құндық көріністе
сандық сомалық көріністе
негізгі құралдардың ағымдағы құны туралы
негізгі құралдардың сату құны туралы
негізгі құралдардың нақты қолда бары туралы
негізгі құралдардың бастапқы құны туралы
негізгі құралдардың қолда бары,қалыптастырылған құны және негізгі құралдардың тозу дәрежесі туралы
жалға асушы жалгерлік бойнша қысқа мерзімді міндеттемелрін қалай көрсетеді
капитал арасында
бөлінбеген пайда арасында
қорытынды пайда арасында
3360 жалдау бойынша қысқа мерзімді кредиторлық берешек шотында
қысқа мерзімді дебиторлық берешек арасында
бірлескен бақылаудың ерекшелігн атаңыз
бірлескен бағалау
бірлескен түгендеу
бірлескен жоспарлау
бірлескен калькуляциялау
мекеменің басшысы бірлескен қызметті бақылай алмайды
инфляция бұл
алтынның арзандауы
дұрыс жауап жоқ
айналымдағы ақшаның азаюы
ақшаның құнсыздануы
тауарлардың арзандауы
экономикалық теория бұл
адамдардың қатыастары
барлық жауаптар дұрыс
адамның табиғатқа қатынасы
адамның қоғамға қатынасы
қоғамдық өндірістегі адамдар арасындағы қатынастар
дивиденд бұл
барлық жауаптар дұрыс
ренталық төлемдерден түскен табыс
транферттік төлемдерден түскен табыс
салықтардан түскен пайда
акционерлер табысы
классикалық саяси экномикалық өкілдері
Ф.Милтон Т.Ион
барлық жауаптар дұрыс
Т.Мон А.Монкретень
Дж.Шремен М.Альфред
А.Смит Д.Рикардо
синтез әдісі
әлеуметтік - экономикалық пайда болуын тұтастай және бөліктерін зерттеу
әлеуметтік - экономикалық пайда болуын бөліктерін зерттеу
барлық жауаптар дұрыс
әлеуметтік - экономикалық пайда болуын тұтастай зерттеу
әлеуметтік - экономикалық пайда болуын және зерттеу
жұмыссыздықтың түрлері
дұрыс жауап жоқ
құрылымдық,толық,толық емес
барлық жауаптар дұрыс
уақытша,құрылымдық,кезеңдік
аймақтық,кәсіптук,кезеңдік
экономикалық дағдарыста жұмыссыз қалған қай жұмыссыздыққа жатады
кезеңдік
уақытша
толық
құрылымдық
барлық жауаптар дұрыс
экономикалық өсу факторына еңбейтіндер
жиынтық сұраныс пен ұсыныс
материалдық ресурс
табиғи ресурсы
еңбек ресурсы
дұрыс жауап жоқ
1987 жылы бірінші рет тұжырымдама түрінде құрылған идея
негізгі даму идеясы
жанама даму идеясы
дұрыс жауап жоқ
тұрақсыз даму идеясы
тұрақты даму идеясы
нөлдік экономикалық өсу тұжырымдамасы
өндірістің барлық кезеңдерінде құрылымдардың өзара байланысын
өндірістік қызмет санатында негізделеді
шығын шығару
дұрыс жауап жоқ
қарапайым өндірістің материалдық игіліктеріне көші және тұрғындардың ұсынуы
коммерциялық банк қызметіне жатпайды
есеп айырысу
ақша шығару
несие беру
дұрыс жауап жоқ
депозит алу
қымбат ақша саясаты мына кезеңдеөткізіледі
дұрыс жауап жоқ
дағдарыс
жандану
өсу
шың
еңбекақыны есептегенде есептеледі
табыстар бойынша ЖІӨ
шығындар бойынша ЖҰӨ
барлық жауаптар дұрыс
шығындар бойынша ЖІӨ
табыстар бойынша ЖҰӨ
шығындық сипаттағы экономикалқ өсудің түрі
дұрыс жауап жоқ
тұрақты
экстенсивті
шығынды
қарқынды
құлдырау кезеңінде көп деңгейде ненің өсуі үнему байқалады
дұрыс жауап жоқ
жеке инвестициялардың
жалақының
фирмалардың тауар-материалдық қорларының
инфляцияның
адамның тіршілігі мен дамуы үшін қажетті демек айқын пайдылылыққасиет материалдық және рухани игіліктер жасау процессі
дұрыс жауап жоқ
бөлу
тұтыну
айырбас
өндіру
капитализмнің либералды моделі экономикалқ жүйенің қай моделі
герман моделі
американдық модель
жапон моделі
швед моделі
барлық жауап дұрыс
экономика терминін алғаш ұсынған кім
ксенофон
монкретьян
петии
рикардо
дұрыс жауап жоқ
қандай нарықты ақшаға айырбасталатын ақша нарығы деп атаймыз
қаражат нарығын
қырыз нарығын
барлық жауап дұрыс
ақша нарығын
валюта нарығын
монополия сөзі гректің сөзінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді
дұрыс жауап жоқ
жалғыз сатамын
топтасып сату
кезекпен сату
сату мерзімі
маркетинг ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді
бизнес
барлық жауап дұрыс
нарық
экономика
капитал
жалпы ұлттық өнімді есептеудің қанша әдісі бар
2
6
4
5
3
3-Нұсқа
түсімді қалдық құры бойынша сол кезендегі негізгі қщрлардың орташа
ағымдағы
капиталдын активтер айналымдылығының коэфиценті
капиталдын жалпы айналымдылық коэфиценті
меншікті капитпл айналымдылығының коэфиценті
негізгі құралдардың айналымдылығының коэфиценті
дайын өнім айналымдылығының коэфиценті
рентабельділік сараптамасын бастайды
баланс сараптамасынан,кәсіпорын щығындары мен кірістері жайлы есептен
рентабельділік шекті сараптаудан
кәсіпорын шығындары мен кірістері жалы есептеген
баланс сараптамасынан
барлық жауаптар дұрыс
кәсіпорын дамуын қамтамасыз ету мақсатпен қаржының жұмсалу бағытын және барлық барлық табыстарды жоспарлау дегеніміз
ағымдағы жоспарлау
маркетингтік жоспарлау
стратегиялық жоспарлау
оперативтік жоспарлау
қаржы жоспарлау
табыс табу қабілеттілігі дегеніміз не
өнім өткізу
болашақта кәсіпорын негізгі қызметінен тұрақты табыс алу қабілеттілігі
меншікті капитал өнімді өткізуден түскен табыс
күрделі шығындар бойынша пайда кіру
инвестиция табу
экономикалық зандар неше бөлікке бөлінеді
2
5
6
4
3
әр түрлі оқиғалардан,құбылыстардан логикалық пайымдау жасап, жалпы ортақ қағида шығару не деп аталады
жинақтау
экономикалық талдау
талдау
дедукция
индукция
есепте жылдың басы мен сонындағы кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын элемент-
дұрыс жауабы жоқ
капитал
ресурс
құн
балагс
табыс қанша қызмет атқарады
6
3
4
5
2
кәсіпорындар заемдар мен кредиторлық қарыздар бойынша міндеттері
актив
капитал
жою құны
пассив
баланс
жалпы өтеу коэффиценті
өтімді құралдар жедел және қысқа мерзімді міндеттеменінң сомасын өтейтінін белгілеуге мүмкіндік береді және кәсіпорынның өзінің қысқа мерзімді қарыздары бойынша тез есепке алу қабілеттілігін дәлелдейді
берілген шектеу өтімді құралдарға,өндіріс циклінің ұзақтығы, туралы материалдық құндылыұтар қорлары
дұрыс жауабы жоқ
ағымдағы өтімділік, орташа дебиторлық
ағымдағы міндеттердің қандай бөлігі жудул өтілу керек екендігіні көрсететіні төлем қабілеттілігі
жоспарлаудын сандық көрсеткіштері немен сипатталады
өндіріс рентабельділігі
қор қайтарымы
дұрыс жауабы жоқ
абсалютті шамамен
салыстырмалы шамамен
сандық көрсеткіштерге жаттатындар
шикізат шығыны,қаржы шығыны
өнімнің өзіндік құны,өнім сапасы
рентабельділік, қор қайтарымы
қор қайтарымы
жалпы өнім көлемі,өткізу көлемі,жұмыскерлер саны,еңбек ақы қоры және т.б.
үдестік көрсеткіш дегеніміз-
өнімді өткізу жопары,қаржылық жоспар
абсалютті шамасы
рентабельділік қор қайтарымы
шикізат шығыны, қаржы шығыны
екі немесе бірнеше өзара байланысқан көрсеткіштерінің қатынасын белгілейді
экономикалық процестерді танып білудің қанша әдістері бар
3
6
7
4
5
экономикалық жүйенін баста мақсаты
аралас экономиканы дамыту
шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану жолдары мен әдістерін табу
нарықты жақсарту
қарыз қаражаты мен ұзақ мерзімді міндеттемелер
хадықтардың әл-ауқатын арттыру
табыстың көрсеткіштері нше топқа бөлінеді
5
4
3
6
2
кәсіпкерлік тәуекуел
мемлекеттің тәуекуелі
бтзнестін түріне байланысты компаниянын қызметінін тәуекелі
инвестиция тәуекел
келісім шарт тәуекелі
бизнестің түріне байланысты шаралар жиыны
табысталықты талдау үшін керкеті ақпарат көздері
өткізілген өншмншң накладнойы
щығындар мен пайда туралы есеп жайы
өткізілген өнім накладнойы,бухгалтерлік-қаржылықесеп мәліметтері,шығындар мен пайда туралы есеп жай
рентабельділік туралы есеп
қаржылық есеп мәліметтері
негізгі құралдардың нақты құнының коэфицентінің қолайлы мәні
0,2
0,4
2,5
1,6
0,5
тәуелсіздік коэфицйенті қалай есептеледі
меншікті капиталды негізгі бөлу арқылы
қарыздық капиталды меншікті капиталға бөлу арқылы
меншікті капиталды қарыздық капиталға бөлу арқылы
қарыздық капитады аванстаоға капиталға бөлу арқылы
бухгалтерлік жазудын мазмұнын айтыңыз Дт 1010 Кт 6280
пайдаланбаған аванс сомаларының қайтарылуы
несиеге сатылған тауарлар ушін нақты ақша жарнасы
түгендеу кезінде кассадан шыққыан артық ақша
балар мекемесінде баларды күту үшін ата-аналардың төлегеен жарналары
сатып алушылардың сатылғын тауарлар үшін төлемдері
ақша аударымын алушы тұлға
алушы
резидент
дебитор
консигнатор
бенефициар
нақты ақшаны кассадан есеп айырысу шотына өткізген кезде қандай құжат толтырылады
чек
нақты ақша өткізу хабарламасы
шығыс ордері
кіріс ордері
талап төлем тапсырмасы
айырбас бағасы дегеніміз не
сатушы мен сатып алушы арасындағы тауар айналыс
берешек алуға тиісті сома
өткен жылғы сатып алушылардың берешек сомалары
куәсіз құжаттарынсыз берешектердің төдеуге тиісті сомасы
жерді сатып алу кезінде қосымша шығындарғы не жатады
геодезистік жұмыстар
дренж құны
жерді тазалау мен тегістеу
адвокаттар қызметіне төлеу
барлық жауаптары дұрыс
бірін-бірі жақсы білетін екі тараптың арасында пайда болған активті айырбастау құны қалай аталады
баланстық құн
тозу құны
орын толтыру құны
нақты құн
әділетті құны
активтерді сатып алған кезде немесе салған кезде жұмсалған барлық ақша қаражаттары
баланстық құн
шығарылу құны
әділетті құны
тозу құны
бастапқы құн
негізгі активтердің пайдалы қыметінің мерзімін анықтау кезінде қандай факторлар кіреді
техникалық және моральдық тозулар
активтерді пайдалану бойынша заңды және тағы сол сияқты шектеулер
шығырылғын өнімдердің санына байланысты активтердің күтілетін пайдаланулары
активтердің физикалық тозуы
шығарылған өнімдердің санына байланысты активтен күтілетін пайдалар;активтердің физикалық тозуы;техникалық және моральдық тозулар активтерді пайдалану бойынша зпнды және тағы сол сияқты шектеулер
"ұйымның жұмысшыларына кассадан еңбек ақы төленді" дұрыс жазуды көрсетіңіз
Дт 3310 Кт 1010
Дт 1010 Кт 3350
Дт 1010 Кт 3380
Дт 3350 Кт 1050
Дт 3350 Кт 1010
негізгі өндіріс жұмысшыларына еңбек ақы есептелді
Дт 3350 Кт 1010
Дт 8110 Кт 3350
Дт 8030 Кт 3350
Дт 8040 Кт 3350
Дт 7210 Кт 3350
белгілі бір көрсеткішті орындағыны үшін сияқы төлеуді қарастыратын жүйе қалай аталады
кесімді
тікелей кесімді
кесімді прогресивтік
мерзімді
кесімді сыйлық
алынған ұзақ мерзімді заим есеп айырысу шотына тусті бухгалтерлік жазу беріңіз
Дт 1030 Кт 4010
Дт 1010 Кт 1030
Дт 1030 Кт 3010
Дт 4010 Кт 1040
Дт 4010 кт 1030
алдағы уақытта айналымнан алып тастау үшін акционерлерден сатып алынған меншікті акциялар туралы ақпараттар қай шотта жинақталады
5020
5130
5010
5410
5210
бөлінбейтін пайда есебінен резервтік капитал құрылды
дт 1040 кт 5020
дт 2180 кт 1040
дт 1040 кт 1010
дт 1010 кт 5110
дт 5510 кт 5410
офистік компютерге амортизация есептеледі
дт 1040 кт 2420
дт 5510 кт 5010
дт 7210 кт 1030
дт 7210 кт 2420
дт 1010 кт 5110
алынған зхиян резерв есебінен жабылған кезде
дт 1040 кт 1010
дт5210 5310 кт 5110
дт 5510 кт 5010
дт 5210 кт 1030
дт 5410 кт 5510
қаржылық нәтиже зиянды болған кезде қандай бухгалтерлік жазба беріледі
дт 5310 кт 5010
дт 1040 кт 1010
дт5210 5310 кт 5110
дт 5210 кт 1030
дт 5510 кт 5610
кірістер шоттары жабылған кезде қандай шоттар жазбалары беріледі
дт 7 бөлім шоттары кт 5610
дт 6 бөлім шоттары кт 5610
дт 5610 кт 7 бөлім шоттары
дт 8 бөлім шоттары кт 5610
дт 6 бөлім шоттары кт 5610
шығыстар шоттары жабылған кезде қандай шұоттар жазбалар беріледі
дт 8 бөлім шоттары кт 5610
дт 7 бөлім шоттары кт 5610
дт 5610 кт 7 бөлім шоттары
дт 6 бөлім шоттары кт 5410
дт 7 бөлім шоттары кт 5410
қаржылқ есеп беру дегеніміз
бухгалтерлі тшоттар жүйесінде шаруашылық опреацияларын көрсету әдістері
ағымдағы есеп үшін экономикалық топтастрыу тәсілі
ұйымның қаржылық және мүліктік жағдайынынң жиынтық көрсеткіштері
ТМҚ нақты барын және бухгалтерлік есептегі мәліметімен тексеру
дұрыс жауабы жоқ
ақша ағыны жөніндегі мәліметтер қандай қызметтерден түседі
коммерциялық қаржылық сату
операциялық инвестициялық және қаржылық
акциялар және т,б құнды қағаздар шығару инвестициялық
қаржылық сату инвестициялық
операциялық сату және қаржылық
ақша қаражаттарынын қозғалысы туралы есеп дегеніміз
ақша қаражаттарымен мен олардың баламаларының келіп-кетуі
дебиторлық берешек
негізгі қызметтен тускен аақша түсаімдері
кәсіпорынның ақша қаражаттарын пайдалану жөніндегі қажеттілігі
кредиторлық берешек
есеп саястының мақсаты
нормативтік құжаттарды дұрыс пайдалану
ұйымның қаржылық жағдайын жақсарту ақпараттарды өндеу
есеп жүйесіне тән қателерді болдырмау және жібермеу қаржы жағдайын бағалау шаруашылық қызметтердің үздіксіздігін қаматамасыз ету таза пайда түсіру ақпараттарды дұрыс қалыптастыру
басқарудың стратегиялық және тактикалық бағытын қамьамасыз ету
бухгалтерлік есеп әдістерін ықпалды және икемді іске асыру
өткенг оқиғалар нәтижесінде пайда болған және оларды реттеу экономикалық тиімді ресурстардың шығуына әкелетін қазіргі сәттегі берешектер калай аталады
міндеттемелер
шығыстар
капитал
кірістер
активтер
кәсіпорынға әсер ететін жағдайлар мен мәмілердің негізінде капиталдың азаюы қалай аталады
зиян
кірістер
капитал
пайда
шығыстар
заиымдық құралдар мен меншікті капиталдың құрамы мен көлемдерінің өзгерісіне әсер ететін қызмет қалай аталады
коммерциялық қаржылық сату
операциялық инвестицилық және қаржылық
опреациялық сату және қаржалық
акциялар және т,б құнды қағаздар шығару инвеститциялық
қаржылық қызмет
өнімді өткізуден түскен түсімнен ҚҚС-ын акциздері т,б міндетті төлемдерді шегергенде көрсеткіш қалыптасады
өнімді өоткізуден алынатын табыс
өткізуден тыс қызметтен алынатын табыс
жалпы табыс
тағы басқа өткізуден алынатын табыс
негізгі қызметтен алынатын табыс
бухгалтерл3к баланстың құрамына элементтер кіреді
активтер прассивтер
меншікті капитал қарыздық капитал
активтер пассивтер міндеттемелер
активтер пассивтер сальдо
активтер пассивтер капитал
саудадан түскен табысты қалдық құны бойынша кезендегі құралдардың орташа шамасына бөлу арқылы есептелетін көрсеткіш
негізгі құралдардың айналымдағы
негізгі құралдардың кемшілігі
негізгі құралдардың артықтығы
негізгі құралдардың тапшылығы
негізгі құралдардың жылдамдығы
әкімшілік басқарушылық коммерциялық және жалпы шаруашылық шығыныдары жатады
жалпы шығындарғы
орташа шығындарғы
айнымалы шығындарғы
тұрақты шығындарғы
шекті шығындарғы
"бизнестің бірігуі "3 ҚЕХС бойынша компанияларды біріктірудің 3 нысаны бар
сатып алу нысаны эмиссиялық операциялар нысаны акционерлердің операциялары
генесиз синтез және талдау нысандары
түгендеу амортизациялау және болжау нысандары
қосып алу жалға беру және жалға алу нысандары
қаржыландыру жүйелендіру және бөлу нысандары
екі компания активтері мен міндеттемелерін біріктіріп жаңа компанияны құрайды сондықтан алғашқы екі компания жойылды-бұл компанияларпдың біріктірудің
түрі
сыныбы
жүйелік бірлігі
нысаны
факторы
үйымдарды біріктірудегі компанияны бөлектену нәтижесінде филиал түрінде пайда болуы-бұл
жеткізуші мекеме
дебитордың мекемесі
бас компания
сатушы мекеме
туынды компания
компанияларды біріктіруде қызығушылықтардың біріктірілуі қалай қолданылады
біріктіру әдісі ретінде
біріктірудің нысаны ретінде
біріктірудіңфакторы ретінде
біріктірудің нәтижесі ретінде
біріктірудің түрі ретінде
ұзақ мерзімді капитал өсімінен табыс алу үшін пайдаланылатын жер инвеститциялық мүлік үшін қалай танылады
мәмілесі ретінде
әдісі ретінде
объектісі ретінде
қатыстығы ретінеде
қағидасы ретінде
опрециондық жалдың келісім-шарты бойынша жалгерлікке берілген эәне ұйымның менщігінде ғимарат инвеститциялық мүлік үшін қалай танылады
мәмілесі ретінде
қатыстығы ретінеде
қағидасы ретінде
әдісі ретінде
объектісі ретінде
нотариус қызметтерінің құны мүлікті ауытыру шығыстары және өзге мәміле бойынша шығыстар және өзге мәмле бойынша шығыстар қосындысы бұл
инвеститциялық мүліктің жарнама шығыстары
инвеститциялық мүліктің тұрақты шығыстары
инвеститциялық мүліктің ауыспаолы шығыстары
инвеститциялық мүліктің амортизациялық шығыстары
инвеститциялық мүліктің тікелей шығыстары
өзіндік құн бойынша инвеститциялық мүлікті есепте көрсету қандай есетік тәсіл ретінде қарастырылады
нәтиже
нысан
объект
жинақтау
модель
инвеститциялық мүліктің есенптен шығарылуы қандай жағдайда болады
инвеститциялық мүліктің жинақталу кезінде
инвеститциялық мүліктің жалға алыну кезінде
инвеститциялық мүліктің жалға берілуі кезінде
инвеститциялық мүліктің сатып алынуы кезінде
инвеститциялық мүліктің сатылуы кезінде
инвеститциялық мүліктің жіктелуі және опрациондық жалдағы құқықтарды есебі әділетті құнды анықтау әдістері қаржылық қорытындылар амортизациясы қандай модельде көрсетіледі
альфа моделінде
SWOT моделінде
өзіндік құн бойынша моделінде
трендтік моделінде өзінді құн моделі таңдалса онда инвеститциялық мүлік аталғандарға қосымша қөрсетіледі
әділетті құн бойынша моделінде
акциялар ақысының орнына инвеститциялық мүліктің түсуі
дт2310 кт 2930
дт 2410 кт 2930
дт 2410 кт 2310
дт 2410 кт 2310
дт 2310 кт 5110
өзінің қажеттілігіне қолданылатын негізгі құралдарға әділетті құнының баланстық құнынан артық сомасы бойынша инвеститциялық мүлікті
дт 2410 кт 6280
дт 2930 кт 2310
дт 2410 кт 2930
дт 2410 кт 2310
дт 2310 кт 2930
айдың сонында негізгі өндіріс шығындарының транзиттік шоттары жабылды
дт 2410 кт 82110-8214
дт 8410 кт 8411-8418
дт 8110 кт 8310
дт 8310 кт 8311-8314
дт 8110 кт 8111-8114
келіп түскен тауарлар үшін жабдықтаушылармен есеп айырысты
дт 1030 кт 1210
дт 1030 кт 3310
дт 1330 кт 3310
дт 3310 кт 1030
дт 3310 кт 1010
төл беретін ересек малдың есебі мына шотта жүргізіледі
7010
7110
2521
7210
2554
қоғамдық тамақтану мекемелеріне жатады
аурухана санаториялар
дүкендер дүңгіршіктер
мейрамхана кафе бар буфеттер асхана
интернет мектептер
дүңгіршектер түшпара және кәуап өндіретін желілер
бір немесе одан көп пайдаланатын активті экономикалық пайда күтілетін уақыт кезеңі бұл-
жалгерліктің кезектілігі
жалгерліктің мерзімі
жалгерліктің ортасы
жалгерліктің графигі
экономикалық қызметтің мерзімі
жалға алынған активтің жою құнының алуына жалға берушіден кепілдік берілмеген сома бұл-
жалгерліктің максималдық сомасы
жалгерліктің минималдық сомасы
жалгерліктің орташа сомасы
жалгерліктің ерекше инвестициялар
жалгерліктің жалпы инвестициялар
жалгерлік бойынша дебиторлық берешек қандай көрсеткішке тең
қаржылық кіріске
жарғылық кіріске
опреациондық инвестицияларға
жалгерлікке жасалған таза инвестицияларға
қаржылық инвестицияларға
негізгі құралдар обьектілеріне түгендеу жүргізеді
тоқсан сайын
ай сайын
бес жылда бер рет
жылына екі рет
жыл сайын
депнирленген ақша -
кассадан есеп беруге міндетті тұлғаға берілетін ақша
кассадан берілген ақша
кассаға келіп түскен ақша
есеп беруге міндетті тұлғалардан кассаға келіп түмкен ақша
кассадан алынбаған ақша
қаржыландырылған жыл бойынша жалға алынған негізгі құралдарға жалдық пайыз сомасы есептеледі
дт 7310 кт 3380
дт 7310 кт 3360
дт 7310 кт 4160
дт 4160 кт 1030
дт 7360 кт 4150
жалға берушінің бухгалтериясында қайндай график сызылады
операциядық жалдағы қарыздар бойынша
хайринг операциялары бойынша
жалға алушының дибиторрлық берешегі бойынша
теріс жалдағы инвестициялар бойынша
лизинг операциялар бойынша
жалға алушы келісім шарты бойынша жалға алынған активтерді қалай көрсетеді
дибиторлық берешк арасында
капитал арасында
бөлінбеген пайда арасында
қортыныды пайда арасында
баланстан тыс шотта
бірлескен қызметтен пайда түсіру үшін және қаржылық есептік саясаттарды басқару үшін не жүргізіледі
бақылау
калькуляциялау
түгендеу
бағалау
жоспарлау
бірлескен қызметтің инвесторы бірлескен бақылауға
қатыса алмайды
рұқсат бермейді
рұқсат береді
бұйрық жасайды
қатысады
паритет деген ол
барлық жауаптар дұрыс
валюталық қатынастар
валюталар бағамы
валюталардың алтын мөлшеріне сәйкес ара қатынасы
валюталық шектеу
салық бұл
барлғы дұрыс
мемлекеттің көмегі
айыппұл
мінддетті алым
міндетті төлем
макроэкономика нені зерттейді
барлығы дұрыс
жеке бизнес сферасын
тұтас экономиканы
валюталар нарығын
бағалы қағаздар нарығын
өндірістің құлдырауы мен дағдарыс кезінде жұмыстан босатылған адам жұмыссыздықтың қай түріне жатады
құрылымдық
барлығы дұрыс
жасырын
маусымдық
цикілдік
ғылыми абстракция әдісі
дерексіздендірілнген түсінікті толықтыру
кез келген түсініті өңдеу
барлығы дұрыс
кез келген түсінікті жаңарту
дерексіздендірілнген түсінікті өңдеу
факторлерді жинақтауды бастап прогматикалық зерттеулерге сүйкуді қандай әдіс түрінде жатқызамыз
барлық жауаптар дұрыс
индуктивті дедуктивті әдіс
логикалық дедуктивті әдіс
империялық логикалық әдіс
империялық индуктивті әдіс
нарықтық жүйе қандай міндеттерді орындайды
ақпараттық және тазалаушылық
ынталандырушылық
реттеушілік
бағаны құру
барлық жауаптар дұрыс
мемлекет нарықтық жүйеде нені қамтамасыз етпейді бәсекелестікті қорғауды
құқықтық бағаны
ресусртармен табыстарды қайта бөлуді
дұрыс жауап жоқ
ақпарат беруді
сұраным нешеге бөлінеді
4
2
6
5
3
физиократтардың бойынша қоғам байлығы қай салада жасалады
барлығы дұрыс
қызмет саласында
өнеркәсіпте
сыртқы саудада
ауыл шаруашылығында
егер өндіріс жылдан жылға бір көлемде жаңарып отырса онда бұл
кең көлемді өндіріс
дұрыс жауап жоқ
кеңейілген ұдайы өндіріс
негізгі өндіріс
қарапайым ұдайы өндіріс
кәсіпорының өз қаржыларының негізнгі алғашқы қайнар көзі бұл
барлығы дұрыс
тұтыну қоры
сақтық капитал
қосымша капитал
жарғылық капитал
нарықтық сұранысқа келесілердің қайсысы әсер етпейді
дұрыс жауап жоқ
сатып алушылар табысы
тұтынушылар табысы
өзара байланысыты тауарлар бағасы
ресурстар бағасы
бағалы қағаз түріне жатпайды
дұрыс жауап жоқ
депозиттік сертификат
вексель
анықтама
облегация
К. Маркс,А.Смит,Д.Рикардо деген ғалымдар қандай ұғымға түсініктеме берді
коператив
акция
дұрыс жауап жоқ
макроэкономика
капитал
Карл Маркстің ең басты еңбегін ата
Марксизм
маржинализм
меркенте
барлығы дұрыс
капитал
физиократтар негізін салушыларды ата
дұрыс жауап жоқ
К.Маркс
А.Смит,Д.Рикардо
У.Петти
Ф.Кенне,А.Тюрго
классикалық саяси экономиканың негізін салушылар кім
А.Тюрго
А.Маршал
барлық жауап дұрыс
Дж.Кейнс,К.Маркс
У.Петти,А.Смит,Д.Рикардо
ресейде нешінші жылдарыаралығында күміс монетализмі болды
1831-1874
1904-1898
барлығы дұрыс
1842-1848
1843-1852
нешінші жылдарды Қазақстандағы алғашқы нарықты қатынастардың қалымптасуы кезеңі ретінде айтуға болады
дұрыс жауабы жоқ
1994-1996
1991-1993
1992-1993
1993-1994
бұл нарықта болатын ақшамен қамтамасыз ететін қажеттіліктердің көріну нысанын не деп атаймыз
дұрыс жауап жоқ
нырқытық
болжаулық
ұсыныс
сұраныс
қаржымен баға арасындағы айырмашылықты не деп атаймыз
дұрыс жауап жоқ
шығын
табыс
баға
пайда
4 НҰСҚА
жинақтау дегеніміз не
жауап жоқ
еңбеақы төлеу
экономикалық механизмдер және қажеттіліктер
эконогмикалық құбылыстардың жеке элементтерін жіктеп,оның біртұтастығын зерттеу
экономикалық құбылыстардың жеке элементтерге жіктеп оның құрамдас бөлігін зерттеу
өндіріс бағдарламасын жоспарлауда неше өлшемдер қолданылады
өнімді өткізу,тиеу
дұрыс жауабы жоқ
табиғи,еңбек,құндық
жер,ресурстар
кадрмен жұмыс жасау
меншік капиталы
өткен жағдайларда пайда болған кәсіпорын міндеттемесі
прогрессивті техника
субьектінің табыс алу жөніндегі негізгі қысзмет
субьетінің өз міндеттемелерін шегеріп тастағаннан кейін активтер
кассадағы және банк шоттарындағы қолма қол ақша
жалпы табыстың өзгерісііне әсер ететін факторлар
өткізілген өнім құрамындағы өзгерістер
салық және бюджетке төленетін басқа да табыстар
нақты,жоспарлы табыс көлемі
еңбек өнімділігі,өнім бірлігінің бағасы
өнімнің өзіндік құны,өнім бірлігінң бағасы
өнімнің өзіндік құны,өнім бірлігінің бағасы,өткізілген өнім көлемі
уақытша мөлшер депсубьетінің табыс алу жөніндегі негізгі қызметі
цехтардағы өнім шығынынң есептеудегі бір жұмысшының кеткен уақыты
өндіріс кәсіпорындаарыныңөнім өндіру мен өткізуге жұмсаған ағымдағы уақыты
белгілі бір жұмысты бір жұмысшының орындауға кеткен жұмыс уақытының шамасын айтады
шығындарды есептеуге кеткен уақыт шамасы
кцсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштеріне қанша коэффициент жатады
12
13
10
11
9
салыстырмалы - көрсеткіштері мыналардың қайсысы жатады
жауаптардың бәрі дұрсы
өнімді өткізуден түскен табсы жалпы табыс
жалпы активтер өнімдер ақша қаражаттары
табыс өнім
негізгі қызметтен алынатын табыс жалпы өнім
жоспарлауды пайдаланылатын көрсеткіштер қандай
сандық сапалық және көлемдік үлестік
ауыспалы және тұрақты
циклдік және кездейсоқ
көлемдік үлестік абсолюттік
салыстырмалы және абсолютті
экономикалық қор деген не
өндіріс нәтижесінде алатын еңбек құралдары
өмірідң нақты кезеңдерін анықтау
екіншісіне біріншісін аудару
тауарды бөлі және айырбастау
тауар өндіру мен қызмет көрсетуде қолданылатын табиғи игілік
экономикалық жүйе нені білдіреді
біртұтас
достық
ұйым
нарықты жақсарту
кәсіпорын
баланс ктивтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау деп
уақыстша қаражаттық қиындықтардың азаятындағы көрсетеді
ол капитал жетпегенде ғана шеттен капитал тартады
кәспорынның барлық міндеттемелері,несиесу және артықшылықтары
кәсіпорынның барлық мүліктерінің және оның жекеленген түрлерінің абсолютті
және салыстырмалы артуы және кемуі
дибиторлық борыштың мөлшері мезгілін сипаттау керек
қаржыландыру коэффиценеті
банктер мен инвесторлар арасындағы айырма
ұзақ мерзімді міндеттеемелер қосылған активтер
ақша қаржаты мен меншікті капитал қатынасы
қатыстырылған капитал мен меншікті капитал қатынасымен шығады
ауыспалы шығын мен ұзақ мерзімд міндеттемелер
есепті кезеңнін басы мен соңындағы мезгілдік мәліметтердің жиынтығы
пассив
міндеттемелер
баланс
капитал
актив
қаржылық көрсеткіштердің құрылымын аныңтау каржылық талдаудың тәсіліне жатады
факторлы қталдау
тігінен талдау
тредндтік талдау
салыстырмалы талдау
көлденең талдау
кәсіпорын қызметінің тиімділігін шартты түрде екі топқа бөлінеді
қорытындылаушы ж\ә жоспарлы
қорытындылаушы ж\ә экстенсивті
қорытындылаушы ж\ә негізгі
қорытындылаушы ж\ә интенсивті
микалық қорытындылаушы ж\ә техника-эконо
қор қайтарымы анықталады
сатудан түскен табыстың негізгі өндірісті қорлардың тоқсандық орташа құнына қатынасы арқылы
ағымдағы активтердің қосылуы арқылы
сатудан түскен табыстың негізгі өндірісті қорлардың жылдық орташа құнына қатоынасы арқылы
сатудан түскен табыстың негізгі өндірісті қорлардың айлық орташа құнына
қатынасы арқылы
пайданың табысқа қатынасымен
өнім сатудан алынған ақшамөлшерінде әсер ететін фактор
барлық жауаптар дұрыс
сауда кәспкерлігі
баға деңгейі
өндіріс көлемі оның құрылымы өнім сапасы
несие кәсіпкерлігі
бір фирманың қаржылық көрсеткіштерін басқа фирмалардың көрсеткіштерімен салыстырып талдау қай тәслге жатады
факторлық талдау
тігінен талдау
көлдінең талдау
салыстырмалы талдау
трендтік талдау
тыбыстылықты талдаудың егізгі мақсатына кірмейді
өнімді өткіз және пайда алу жоспарының орындалуын бақылау
кәсіпорынның өткізілген өнім көлемі мен қаржылық нәтижесіне әсер ететін факторлық анықтау
өнім өткізу көлемі мен пайданы көбейті жолдарын анықтау
пайданы көбейту үшін шаралар ұйымдастыру
кәсіпорынның еңбек ресурстарын талдау
дайын өнім айналымдылық коэффицентінің кемуі білдіреді
кәсіпорның өніміне деген сұраныстың өсуін
шикізат материалдарын нормадан тыс шығындалуы
материалдық қорлардың азаюы
кәсіпорын өніміне деген сұраныстың азайғанын
шикізізат материадардың жетіспеуін
қаржылық жағдайды болжау
мідетінде шаруашылық қызметтің қарджылық нәтижесін зерттеу негізгі індетті
шаруашылық қызметтің қаржылық нәтижеін зерттеу негізгі міндетті
экономикалық математикалық моделдеу көрсеткіштері негізіндде
қаржылық ағымның құйылыун талдаудың негізг міндетіне
перспективалық талдаудың негізгі мендеті
өнім динамикасы мен ресурстар арақатынасы сипатталады
тапшлық сипатысмен
нарық сипатымен
тұрақтылық сипатымен
экономикалық өсу сипатымен
тиімділік сипатымен
ақша қаражатаррына жататындар
монета жинақтаушы зейнетақы қорлары доллар
жылжымайтын мүліктер машина евро
қазына жинақтаушы зейнетақы қорлары сақтандыру сомасы
алтын бағалы металл валюта
монеталар депозиттік ақша қаражаттары валюта
түгенеу кезінде кассадан артық ақша шықты
дт 1010 кт 6010
дт 1040 кт 1010
дт 1630 кт 1010
дт 1020 кт 1211
дт 1010 кт 6280
банктік овердрафт дегеніміз не
банкке салынған салымдар
комиссиондық жарна
банктік жарна
несие түрі
активті шоттың кредиттік қалдығы
берешектер қарызы бөлінеді
ұзақ мерзімді және орта мерзімі
саудалық және саудалық емес
қысқа мерзімді және ағымдағы
қайтарымды және қайтарымсыз
ұзақ және қысқа мерзімді
негізгі құралдардың нақты құнына не жатады
экономикалық үнемдер
қосалқы бөлшектер және құрылғылар
сатып алу бағасы кез келген шығындар алғашқы сатып алу құндары
негізгі құралдардың элементтері
қауіпсіздік қамтамасыз ет шығндары
негізгі құралдардың өзіндік құндарынан жинақталған тозуды және құнның төменеуінен болған зияндарды алып тастағанда қалатын сома қалай аталады
әділетті құн
шығарылу құны
баланстық құн
тозу құны
бастапқы құн
заңды түрде танылған және тіркелген бірден бір құқық
сауда маркасы
франшиза
гудвилл
авторлық құқық
патент
мыналардың қайсысы материалдық есем активтерге жатады
дайын өнім
жерді суды пайдалану құқығы патентер лицензиялар НОУ-ХАУ тауар белгілері
үйлер ғимараттар еңбек құралдары
құндық бағасы бар бірақ заттай құныдылық болып саналмайтын ұзақ мерімді салым обьектілер
еңбек заты
еңбекақыдан жеке табыс салығы ұсталады
дт 3350 кт 3390
дт 3350 кт 1010
дт 3350 кт 3020
дт 3350 кт 1250
дт 3350 кт 3120
мухгалтерлік жазудың мазмұнын атаңыз дт 3020 кт 1030
сатып алынған өленген үшін төлемдер
басқа ұйымдардан түскен қарыздар
банк қарыздарын қайтару
алынған қысқа мерзімді қарызды
басқа ұйымдардан алған кредиторлық борыштарды жабу
шетел валютасымен жабдықтаушыларға берешек қарыздар төленді
дт 1210 кт 1020
дт 1020 кт 1210
дт 1020 кт 3310
дт 1020 кт 1040
дт 3310 кт 1030
ағымдағы шоттан корпаривтік табыс салығы төленді
дт 1040 кт 3110
дт 1040 кт 3140
дт 3110 кт 1050
дт 3140 кт 1030
дт 3110 кт 1030
банктен алынған несие бойынша пайыз төленеді
дт 7210 кт 3310
дт 7210 кт 3150
дт 3380 кт 1030
дт 1420 кт 3310
дт 3030 кт 1010
акциялардың сату құны мен наминалдық құны арасындағы айырмадан алынатын сомалар қай шотта жинақталады
5130
5310
5410
5010
5210
құрылтайшылардың кәсіпорын құрған кезіндегі жасауға тиісті салымдарының сомасы қалай аталады
қайтарылып алынған капитал
эмиссиялық табыс
қосымша төленбеген капитал
төленбеген капиал
қосымша төленген капитал
эмиссиялық табыс дегеніміз не
болатын капитал
шаруашылық субьектілердің жарғылық қорға қосқан үлестері бойынша
меншікті акциялар сомасы
алдағы уақытта айналымнан алып тастау үшін акционерлерден сатып алынған
акциялар наминалдық құнынан жоғары бағаға сату нәтижесінде пайда болатын айырмашылық
қандай көздерден қарапайым акциялар бойынша девидентер төленеді
бөлінбейтін пайдадан
резервтік қордан
өнімнің өзіндік құнынан
жалпы табыстан
жарғылық қордан
шығындарды жауып салықтарды төлеп тастағаннан кейін кәсіпорында қалатын таза пайда қалай аталады
эмиссиялық табыс
жарғылық капитал
резервтік капитал
қосымша төленбеген капитал
бөлінбейтін пайда
материалдық емес активтер тегін келіп түскен кезде
дт 5210 кт 1030
дт 5510 кт 5410
дт 1040 кт 1010
дт 2730 кт 5110
дт 2730 кт 6220
табыстарды тану қандай ұстанымдардан туындайды
сенімділік білдіру
өзіндік құн
үздіксіз қызмет
есептеу
түсініктілік
басқарушылық есеп бұл
мүліктің қалыптасу көздері
шаруашылық өмірдегі сәттер
қаржылық қызмет туралы есеп
сыртқы пайдаланушыларға беру мақсатында өнделетін барлық есеп мәліметтері
ішкі пайдаланушыларға беру мақсатында өнделетін барлық есеп мәліметтері
шетел валютасымен жасалынған операциялар ұлттық валютаға қандай бағаммен қайтадан есептеледі
банктің ішкі бағамымен
ҚР Ұлттық банк бағамымен
нарықтық аыйрбас бағамымен
айырбас бағамымен
нақты мәмілемен
екі компания біріккен кезде бірінші компанияның активтері мен міндеттелмелері
екінші мекемеге өтеді яғни бірінші компания жабылады бұл компанияларды біріктірудің
нысаны
жүйелік бірлігі
сыныбы
түрі
факторы
ұйымдарды біріктірудегібас компанияға тиесілі емес еншілес компаниялардың акционерлік капиталының бір бөлігі болып табыт\латын не
әділетті үлес
мәнді үлес
кішігірім үлес
жартылай үлес
күмәнді үлес
ұйымдарды біріктірудегі жаңа компанияларды құрастыру қалай танылады
біріктірудің нәтижесі ретінде
біріктірудің түрі ретінде
біріктірудің сыныбы ретінде
біріктірудің факторы ретінде
біріктірудің нысаны ретінде
жалгерлік төлемді алу үшін капитал өсімінен кірістіреді түсіру үшін аталған екі мақсатты бірдей еңгізу үшін тағайындалған мүлік бұл
меншікті мүлік
жалға берілген мүлік
инвестициялық мүлік
жылжымайтын мүлік
жалға алынған мүлік
қазіргі уақытты бос бірақ операциондық жалдың келісім шарты бойынша жалгерлікке тағайныдалған және ұйымның меншігіндегі ғимарат инветициялық мүлік үшін қалай танылады
мәмілесі ретінде
қатыстығы ретінде
қағидасы ретінде
әдісі ретінде
объектісі ретінде
инвестициялық мүлікпен байланысты болашақ экономикалық кірістердің ұйымға кіргізілу ықтималдылығы нқты болса онда осы мүлікті
міндеттеме ретінде таниды
табыстар ретінде таниды
шығыстар ретінде таниды
капитал ретінде таниды
актив ретінде таниды
инвестициялық мүліктің баланстық құнына қандай шығыстар қатыстырылмайды
сатып алу шығыстары
ауыстыру шығыстары
күнделікті қызмет көрсету шығыстары
жарнама шығыстары
дамыту шығыстары
инвестициялық мүлік бойынша күнделікті қызмет көрсету шығыстарына қандай шығыстар кіргізіледі
жарнама шығыстары
үстеме шығыстары
сеңбеақы материалдық шығыстары
ауыстыру шығыстары
амортизациялық шығыстары
инвестициялық муліктің алғашқы бағалануы қандай құн бойынша
жүргізіледі
нырықтық құны бойынша
өткізу құны бойынша
әділетті құны бойынша
өзіндік құны бойынша
баланстық құны бойынша
әдулетті құн инвестициялық мүлікті ауыстыру құны ретінде қарастыратын және есептік датадағы нарықтық жағдайды көрсететін модель бұл
трендтік моделі
альфа моделі
өзіндік құн бойынша модель
SWOT моделі
әділетті құн бойынша модель
инвестициялық мүліктің жіктелуі және операциондық жалдағы құқықтардың есебі әділетті құнды анықтау әдістері қаржылық қорытындылар қандай модельде көрсетіледі
трендтік моделінде
әділетті құн бойынша моделінде
SWOT моделінде
өзіндік құн бойынша моделінде
альфа моделінде
инвестициялық мүліктің синтетикалық есебі қалай жүргізіледі
жинақтаушы баланстан тыс шоттарда
2300 мүлікке инвестициялар бөлімшесіндегі шоттарда
арнайы құжаттарда
5 журнал ордерде
бухгалтерлік баланста
тұлғалардан инвестициялық мүлікті сатып алу
дт 2410 кт 2930
дт 2310 кт 2930
дт 2930 кт 2310
дт 2310 кт 3390 3310
дт 2410 кт 2310
қаржылық жалгерліктің негізінде инвестциялық мүліктің түсуі
дт 2930 кт 2310
дт 2310 кт 4150
дт 2310 кт 2930
дт 2410 кт 2310
дт 2410 кт 2930
жарғылық капиталдың салымының орнына инвестициялық мүліктің түсуі
дт 2310 кт 5110
дт 2930 кт 2310
дт 2410 кт 2930
дт 2310 кт 2930
дт 2410 кт 2310
әділетті құнынң өзгеруіне байланысты инвестициялық мүлк бойынша құнсыздану сомасының есептен шығарылуы
дт 7410 кт 2320
дт 2410 кт 2930
дт 2930 кт 2310
дт 2410 кт 2310
дт 2310 кт 2930
өзіндік қажеттілігіне қолданылатын негізгі құралдарға баланстық құны бойынша инвестициялық мүлікті ауыстыру
дт 2410 кт 2310
дт 2410 кт 2930
дт 2410 кт 2310
дт 2930 кт 2310
дт 2310 кт 2930
кәсіпорынның қажеттілігіне қолданылатын негізгі құралдарға баланстық құнының әділетті құнынан артық сомасы бойынша инвестициялық мүлікті ауыстыру
дт 2410 кт 2930
дт 2310 кт 2930
дт 2430 кт 2310
дт 2930 кт 2310
дт 2410 кт 2310
жалға алынған активтер пайдалану мүмкіндігін іске асыру құқығын алған құн болып есептелетін дата бұл
жалгерлік мерзімнің ортасы
жалгерлік мерзімнің басы
жалгерлік мерзімнің кезектілігі
жалгерлік мерзімнің графигі
жалгерлік мерзімнің соңы
жарғылық капиталға қосқан үлесі ретінде негізгі құралдар кіріске алынады
дт 2710 кт 5110
дт 1310 кт 5410
дт 5110 кт 2710
дт 5110 кт 2410
дт 2410 кт 5110
құрылыс бітіп обьект қолданысқа берілген кезде толтырылатын құжат
құрылысы сметасы
лимиттік заборлы карта
накладной
келісім шарт
құрылыс монтаж жұмысын қабылдау актісі
№ 1250 қызметкерлердің қысқа мерзімді дебиторлық берешегі шоттының кредиті бойынша қозғалыс есебі үшін қолданылатын құжат
№ 6 журнал ордер
№ 1 журнал ордер
№ 2 журнал ордер
№ 4 журнал ордер
№ 7 журнал ордер
жарғылық капитал арқылы жарна кассаға келіп түсті
дт 5110 кт 1030
дт 1030 кт 5110
дт 5510 кт 5110
дт 5110 кт 1010
дт 1010 кт 5110
қайта бағалаудың нәтижесінде негізгі құралдардың бастапқы құны артқан кезде
дт 2420 кт 5420
дт 2410 кт 5460
дт 2410 кт 5420
дт 5410 кт 2410
дт 5420 кт 2410
дт 8312 кт 3350 бухгалтерлік жазуы білдіреді
цех жұмысшыларына еңбеақы есептелінді
әкімшілк басқармасына еңбеақы есептелінді
құрылыс жұмысшыларына еңбеақы есептелінді
көмекші өндіріс жұмысшыларына еңбеақы есептелінді
негізгі өндіріс жұмсышыларына еңбеақы есептелінді
шетел жабдықтаушыларынан тауар келіп түсті
дт 3310 кт 1330
дт 1330 кт 3390
дт 1420 кт 3310
дт 1330 кт 3350
дт 1330 кт 3310
ақша қаражаты қозғалысы туралы есеп т\беру кезінде мына әдістерді қолданады
негізгі
тікелей және жанама
тікелей
жанама
еш біреуін қолданбайды
келісім жасау барысындажақсы хабарды алып осындай келісімді жасауға ниет білдірген,бір-бірінен тәуелсіз екі жақтыңактивті немесе реттелген міндеттемені ауыстыруаға болатын сома бұл
сату құны
нарықтық құн
әділетті құн
баланстық құн
бастапқы құн
меншікті капиталдың құрамына кірмейді
есепті жылдың бөлінбеген пайдасы
банктік қарыс
жарғылық капитал
төленбегн капитал
резевртік капитал
еңбеақы мөлшері мөмен болмауы керек
айлық есептік көрсеткіштен
орташа еңбекақы мөлшерінен
төменгі еңбекақы мөлшерінен
10 еселенген айлық есептік көрсеткіштен
төменгі зейнетақы мөлшерінен
акционерлік қоғамның жарғылық капиталы жарияланады
дт 1010 кт 5110
дт 5110 кт 5510
дт 1030 кт 5110
дт 5010 5020 кт 5110
дт 5110 кт 5010 5020
электрцехы қызметтері нақты өзіндік құны бойынша сауда орындарын жарықтандыруға жатқызылады
дт 8110 кт 8310
дт 8416 кт 8310
дт 7210 кт 8310
дт 7010 кт 8310
дт 7110 кт 8310
сауда қызметкерлеріне еңбекақы есептелді
дт 7210 кт 3350
дт 8112 кт 3350
дт 7110 кт 3350
дт 3350 кт 7210
дт 3350 кт 7110
бірлескен қызметтің есебі келесі әде\істер арқылы жүргізіледі
бірлескен түгендеу және жүйелік сәйкестендіру
бірлескен жоспарлау және қатыстық сәйкестендіру
бірлескен бағалау және үлестік сәйкестендіру
бірлескен калькуляциялау және пропорционалдық сәйкестендіру
пропорционалды сәйкестендіру әдісі және альтернативтік әдіс үлестік қатысу әдісі
экономикалық өсу факторларына қайсы жатады
еңбектік
экстенсивті
интенсивті
барлық жауаптар дұрыс
экстенцивті және интенсивті
экономикалық ғылымның бағыты
кейнсияндық және мерканталистік неоклассикалық және кейнсияндық
барлық жауап дұрыс
физиократ жәе неоклассикалық
мерканталистік және физиократтық
банк меншігіне не жатады
акционерлік капитал банк пайдасы
несие беру
депозиттер мен несиелер
акционерлік резевртік капитал бөлінбеген пайда
дұрыс жауап жоқ
инвестициялық шығындардың негізгі түріне мыналар жатады
дұрыс жауап жоқ
тұтынуға шығындар
жинаққа шығындар
барлық жинақ салымдары
қорға инвестициялар
экономика мен құқықтың айырмас тұтастығын не құрайды
барлық жауап дұрыс
меншік құқығы
меншік құқығы
меншік қатынасы
меншіктік табыс
меншік
кәсіпорын жәке меншік түрінің басымдылығына қарай неше топқа бөлінеді
3
2
8
5
4
позитивті экономикалық теория нені оқытады
дұрыс жауап жоқ
не болу керектігін
экономикадағы жағымды тенденцияларды
не бар екендігін
бағалық пікір беруді
өндірістің барлық сатыларының ортақ мақсаты не
өндіру
айырбас
сату
тұтыну
өткізу
егер тауар ұсынысы икемсіз болса ал оған сұраныс азая бастаса сатушының жалпы түсімі қалай өзгереді
барлық жауап дұрыс
азаяды
өзгессіз қалады
егер сұраныс икемді болса ған азаяды
өседі
қай саланы Қазақстанда шынайы монополияға жатқызуға болады
энергетиканы
дұрыс жауап жоқ
сусындар өндірісі
байланысты
барлығын
баға дискриминациясы бұл
барлық жауап дұрыс
бір өнімд әр түрлі бағада әр түрлі сатып алушыларға сату
барлық жауап қате
сапалы өнімдер бағасын көтері
ұлты немесе жынысы бойынша әр түрлі ақы төлеу
ағымдағы бағам бойынша ақша бірлігімен көрсетілген пайыз мөлшері
атаулы пайыз мөлшері
нақты пайыз мөлшері
қарапайым пайыз
күрделі пайыз
дұрыс жауап жоқ
ЖҰӨ-нің көп бөлігін не құрайды
дұрыс жауап жоқ
таза экспорт
инвестициялық шығындар
тұтынушылық шығындар
туарлар мен қызметтерді мемлекеттік сатып алулар
барлық елдердің сыртқы сауда операциясын жүзеге асыратын сала
биржа
халықаралық нарық
ұлттық нарық
аймақтық нарық
барлық жауап дұрыс
бірлескен бизнес үшін үлестерін біріктірген бір немесе бірнеше адамдардың кәсіпорыны не деп аталады
унитарлы кәсіпорын
акционерлік қоғам
фирма
дұрыс жауап жоқ
серіктестік
латтынның конерцио\ім сөзінің мағынасын көрсетіңіз
барлық жауап дұрыс
ортақ серіктестік
экономикалық жетіспеушілік
меншікті ұжымдасып иелену
қаржылық байланыстар
дүние жүзінде алғашқы биржа қай жылы ашылды
дұрыс жауап жоқ
1513
1519
1617
1706
халықаралық валюта қорының мамандандырылған мекемесі қай ұйым болып табылады
ЕҚЫҰ
шанхай бірлестігі
ТМД
барлық жауап дұрыс
БҰҰ
екі немесе бірнеше фирма өндірушілер нарығындағы билік не деп аталады
дұрыс жауап жоқ
бәсекелестік
олип сония
монополия
олигополия
марксизмнің негізін салушы
У Петти
барлық жауап дұрыс
Карл Маркус
А Смит
Давид рикардо
қандай өндіріс факторларының немесе оның нәтижелері мен шарттарын айырбастауға байланысты болатын өндірістік қатынастардың белгілі немесе жүйесі
сауда
жинақтау
нарық
капитал
дұрыс жауап жоқ
сөз байласу немес ебәсекелесті басып тастау арқылы құрылған монополия
барлық жауап дұрыс
кездейсоқ монополия
монополия
табиғи монополия
жасанды монополия

Приложенные файлы

  • docx 11087157
    Размер файла: 74 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий