ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ для тех, кто возвращается в Украину после длительного пребывания за рубежом


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
іСт
Ви ПО
ертаЄтеСь дО УКраїни?


I.
ідгОтО
УКраїн
Що необхідно знати про документи громадянина України
а право в’їзду в Україну та про консульський облік
формлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
онсульський облік громадян України
бмін паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Втрата або викрадення паспорта громадянина України для виїзду
за кордон
освідчення особи на повернення в Україну
няття з консульського обліку
відоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану,
видані дипломатичними представництвами та консульськими
установами України
Вимоги до документів, які були видані компетентними органами
держави
проживання (перебування)

ористування банківським рахунком, що відкритий за кордоном
рошові перекази в Україну
ересилання готівки в Україну

II. В’їЗд
УКраїн
грОМадян УКраїни
III.
итні Пра
ила для грОМадян УКраїни,
яКі ПО
ертаЮтьСя
УКраїн

Ввезення майна у разі переселення на постійне місце проживання
в Україну
Ввезення транспортних засобів
Ввезення (пересилання) громадянами товарів на митну територію
України
орядок ввезення готівки в Україну
орядок ввезення банківських металів в Україну
Ввезення особистих речей
IV.
УКраїні
еєстрація місця проживання
аспорт громадянина України
аспорт громадянина України для виїзду за кордон
Втрата або викрадення паспорта громадянина України для виїзду
за кордон

відоцтва про реєстрацію актів цивільного стану
ержавна реєстрація прав на нерухоме майно
блікова картка фізичної особи-платника податків
освідчення водія
Відкриття рахунків в національній та іноземній валюті
ержавна реєстрація фізичних осіб-підприємців
татус безробітного
опомога по безробіттю

енсійне забезпечення в Україні

ержавна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію
ержавна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
ержавна допомога сім’ям з дітьми
світа для неповнолітніх дітей
тримання медичної допомоги
оціально-психологічна допомога або консультації
равова допомога або консультації


нарОдна
ОрганіЗа
Мігра

СтиКаЄтеСя
КОр
еКСтрени
Сл

дОдатОК

дО УКраїни?
(грОМадянКО) УКраїни!
свій час
и виїхали з України на постійне проживання за кордон.
ожливо,
виїхали за кордон тимчасово з метою працевлаштування чи з іншою метою, але
залишилися за кордоном проживати на тривалий час.
а довгий час проживання за кордоном
и інтегрувалися в нове суспільство,
сприйняли нові стандарти життя.
днак,
аші життєві обставини склалися таким чином, що
ам необхідно по-
вертатися до України.
а час, що
и були відсутні, в Україні відбулося багато змін.
окрема, зміни відбу-
лися в законодавстві, в назвах і функціях органів державної влади.
як підготуватися до переїзду
які правила перетинання державного кордону України
який порядок ввезення майна в Україну
як отримати паспорт громадянина України чи паспорт
громадянина України для виїзду за кордон
як зареєструвати місце проживання в Україні
як звернутися за соціальною допомогою
як стати на облік у зв’язку із безробіттям

які органи надають безоплатну юридичну допомогу
як влаштувати дитину до школи чи дитячого садочка
як здійснюється в Україні визнання кваліфікації,

здобутої за кордоном та багато іншого
вул.
иїв, Україна, 01001
тел: (044) 568 50 15 / факс: (044) 568 50 16
 ,  \r\f \n\t \n \b \b   
\f,  \f\n\t \f\n\b \f \f\n\t
 \f\n\t \f
а жаль, поки що в Україні не існує повноцінних програм реінтеграційної допо-
моги.
днак держава працює над цим.
аші звернення за тими чи іншими послугами
до органів державної влади – це один з імпульсів для руху вперед, для розвитку
системи надання послуг громадянам, які повертаються в Україну після перебування
за кордоном.
подіваємося, що інформація, надана в цьому буклеті, буде легкою для сприйняття
та зручною у користуванні.
нарОднОї ОрганіЗа
ії З Мігра
ії
УКраїні
У зв’язку з цим ми б хотіли полегшити
ашу адаптацію в Україні, надати
ам певні
мінімальні орієнтири
в соціальній та інституційній реальності України. Цей буклет
допоможе
Що необхідно знати про документи громадянина України
на право в’їзду в Україну та про консульський облік
Країн
кщо
и прийняли рішення повернутись до України, під час підготовки до переїзду
ам необхідно підготувати особисті документи та документи членів
ашої родини.
асамперед, необхідно перевірити, чи є дійсними документи, які дають право на
в’їзд в Україну. Це паспорт громадянина України для виїзду за кордон, проїзний
документ дитини.
УВ
ага
!
2015 року видається паспорт громадянина України для виїзду за
кордон з безконтактним електронним носієм.

днак відповідно до «
рикінцевих
положень»
акону України «
ро
диний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» та постанови
абінету
іністрів України «
ро затвердження
зразка бланка, технічного опису та
орядку оформлення, видачі, обміну, пере-
силання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон, його тимчасового затримання та вилучення»
паспорт
громадянина України для виїзду за кордон, оформлений та/або виданий на
підставі документів, поданих до 1 січня 2015 року, є чинним протягом строку,
на який його було видано.
УВ
ага
!
1 жовтня 2016 року проїзний документ дитини виключено із переліку
документів, що дають право громадянину України на виїзд з України і в’їзд
в Україну.
днак документи, видані до цієї дати є дійсними.
скільки вирішення багатьох життєвих питань, що стосуються
ашого повернення
в Україну, прямо залежить від
ашого резидентського статусу (резидент України
чи нерезидент), необхідно визначити свій статус.
и можете самостійно визначити
свій резидентський статус стосовно України.
ак, відповідно до діючого законодавства України громадянин України вважається
таким, який постійно проживає за кордоном,
якщо в паспорті громадянина
України є запис про виїзд на постійне проживання за кордон із зазначенням
держави виїзду.
обто, у цьому випадку
и подавали заяву в Україні про виїзд на
постійне проживання за кордон або під час перебування за кордоном подавали
заяву до дипломатичного представництва чи консульської установи України про
залишення на постійне проживання за кордоном.
У всіх інших випадках (наприклад, виїзд з метою працевлаштування за кордоном
тощо), незалежно від строку проживання за кордоном, громадянин України
вважається таким, який тимчасово перебуває за межами України, тобто є рези-
дентом України.
формлення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон
орядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення дер-
жаві, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, його тимча-
сового затримання та вилучення, що затверджений постановою
абінету
іністрів
України від 7 травня 2014 року №152, регулює питання оформлення, обміну пас-
порта громадянина України, громадянами України, які постійно або тимчасово
проживають за кордоном.
ля оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
громадянин
України, який постійно проживає або тимчасово перебуває за кордоном,
по-
дає до закордонної дипломатичної установи України:
 ­  \b,  € \f  \b  \f \f-
 \b (  ).
заяву-анкету;
дві кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 сантиметра та одну фотокартку
розміром 10х15 сантиметрів;
документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон
вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);
відповідний документ, що підтверджує здійснення сплати консульського збору,

або оригінал і копію документа про звільнення від сплати консульського збору;

заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків
пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до пас-
порта для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі,
яка не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки
(якщо батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа)
тощо.
документ (відмітка в паспорті), що підтверджує постійне проживання
або тимчасове перебування громадянина України за кордоном;
ідповідно до
равил ведення закордонними дипломатичними установами України
консульського обліку громадян України, які постійно проживають або тимчасово
перебувають за кордоном, та дітей-громадян України, усиновлених іноземцями
або громадянами України, які постійно проживають за кордоном, що затверджені
іністерства закордонних справ України від 17 листопада 2011 №337,
постійний консульський облік приймаються громадяни України,
які відповідно
до чинного законодавства України є такими, що постійно проживають за кордоном.
Цими ж
равилами встановлено,
що громадяни України, які планують тимчасово
перебувати на законних підставах за кордоном більше ніж три місяці, прийма-
ються на тимчасовий консульський облік
у відповідній закордонній дипломатичній
установі на термін, зазначений у виданому компетентними органами іноземної дер-
жави дозволі, що дає право на проживання в цій іноземній державі.
бмін паспорта громадянина України
для виїзду за кордон
кщо
закінчився строк дії Вашого паспорта
для виїзду за кордон або
аш паспорт
для виїзду за кордон
непридатний для подальшого використання чи змінилася
інформація, внесена до паспорта або виявилися помилки в такій інформації,
паспорт підлягає обміну.
У цьому випадку додатково подається паспорт для
виїзду за кордон, що підлягає обміну, та документи, що підтверджують обставини,
у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну (у разі потреби).
Втрата або викрадення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон
кщо
и
втратили або у Вас викрали паспорт для виїзду за кордон, Ви зо-
бов’язані повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій
закордонній дипломатичній установі України.
У цьому випадку для отримання
паспорта громадянина України для виїзду за кордон додатково необхідно подавати:
заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його

втратою або викраденням;

документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами де-
ржави, в якій втрачено або викрадено паспорт для виїзду за кордон, що під-
тверджує факт звернення заявника з приводу його втрати або викрадення.
онсульський облік громадян України
ідповідно до
акону України «
ро порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України»
посвідчення особи на повернення в Україну дає право на
в’їзд в Україну.
оложенням про посвідчення особи на повернення в Україну,
що затверджено постановою
абінету
іністрів України від 25 серпня 2004 року
№1079, встановлено, що посвідчення оформляється і видається дипломатичними
представництвами та консульськими установами України в інших державах у разі
втрати особою документів, що дають право на виїзд з України та посвідчують особу
під час перебування за її межами; якщо строк дії таких документів закінчився або
встановлено, що вони є недійсні з інших причин.
равилами оформлення і видачі дипломатичними представництвами та консу-
льськими установами України посвідчення особи на повернення в Україну, що
затверджені наказом
іністерства закордонних справ України від 19 грудня
2005 року №226, встановлено, що для отримання посвідчення заявник подає такі
документи:
заяву-анкету встановленого зразка
дві кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 см;
документи, які дозволять ідентифікувати особу заявника, установити його місце
проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України;
свідоцтво про народження дитини в разі внесення даних про дитину до
посвідчення та 2 її кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 см
(для дітей віком від 5 до 16 років).
и подали вищезазначені документи, посвідчення має бути оформлено в день
подання відповідної заяви та видане без попереднього запиту до органів внутрішніх
справ за місцем проживання в Україні.
трок дії посвідчення визначається консульською посадовою особою,
відпо-
відальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення громадяни-
на України в Україну, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не передбачено
чинними міжнародними договорами України.
а оформлення та видачу посвідчення стягується консульський збір. У разі наявності
обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір
за видачу посвідчення, керівник дипломатичного представництва або консульської
установи України може прийняти рішення про видачу такому громадянину пос-
відчення без стягнення консульського збору.
освідчення особи на повернення в Україну
кщо
и перебуваєте на постійному консульському обліку, після прийняття рішення
про повернення на постійне місце проживання в Україну,
и можете подати за-
яву встановленого зразка до закордонної дипломатичної установи та паспорт гро-
мадянина України для виїзду за кордон або проїзний документ дитини для зняття
з постійного консульського обліку.
о паспортного документа громадянина України або проїзного документа дитини
вноситься відмітка «
нятий з консульського обліку в …», ставляться дата, підпис
консульської особи, мала гербова печатка.
кщо
и не подали заяву про зняття з постійного консульського обліку, зняття
з такого обліку здійснюється після
ашого повернення в Україну на підставі пові-
домлення територіального органу центрального органу виконавчої влади, до по-
вноважень якого належать питання міграції, громадянства та реєстрації фізичних
осіб про реєстрацію такого громадянина за місцем проживання в Україні, яке
надсилається через
епартамент консульської служби
МЗС
до закордонної ди-
пломатичної установи, в якій громадянин перебуває на постійному консульському
обліку.
няття з тимчасового консульського обліку відбувається :
з настанням кінцевої дати, зазначеної у штампі, що проставляється у проїзному
документі дитини або паспортному документі громадянина України (штамп «
йнятий на тимчасовий консульський облік в… з…до…»;
до настання кінцевої дати, зазначеної у штампі, що проставляється у проїзному до-
кументі дитини або паспортному документі громадянина України, за заявою грома-
дянина України.
ри цьому до проїзного документа дитини або паспортного доку-
мента громадянина України вноситься відмітка «
нятий з консульського обліку в…».
а зняття з консульського обліку консульський збір не стягується.
відоцтва про державну реєстрацію актів
цивільного стану
ідповідно до
акону України «
ро державну реєстрацію актів цивільного стану»
державну реєстрацію актів цивільного стану громадян України, які проживають або
тимчасово перебувають за кордоном проводять дипломатичні представництва та
консульські установи України.
няття з консульського обліку
Вимоги до документів, які були видані компетентними
органами держави проживання (перебування)
собливу увагу зверніть на документи, які видаються в державі проживання або
перебування. Це можуть бути
документи про шлюб, про розірвання шлюбу, про
народження, про смерть,
а також
документи про освіту, про страховий стаж,
про сплату податків
тощо.
кщо
и
є громадянином України, який постійно проживає в Україні (рези-
дентом),
і отримували доходи за межами України, ці доходи включаються до
загального річного оподатковуваного доходу в Україні. У разі сплатили податків
та зборів, що передбачені законодавством держави
ашого перебування, зверніть
увагу на наступні положення податкового законодавства України.
ідповідно до по-
ложень статті 13
одаткового кодексу України для отримання права на зараху-
вання податків та зборів, сплачених за межами України, платник зобов’язаний
отримати від державного органу країни, де отримується такий дохід (прибуток),
уповноваженого справляти такий податок,
довідку про суму сплаченого податку
та збору, а також про базу та/або об’єкт оподаткування.
гідно з положеннями
одаткового кодексу України зазначена довідка підлягає легалізації у відповідній
країні, відповідній закордонній дипломатичній установі України, якщо інше не
передбачено чинними міжнародними договорами України.
ипломатичні представництва та консульські установи України проводять державну
реєстрацію народження фізичної особи та її походження, шлюбу, розірвання шлюбу,
зміни імені, смерті щодо громадян України.
УВ
ага
ержавна
реєстрація зміни імені та розірвання шлюбу
проводиться
дипломатичними представництвами і консульськими установами України лише
щодо громадян України, які постійно проживають за кордоном
(про порядок
визначення резидентського статусу було зазначено вище).
кщо під час перебування за кордоном
и реєстрували народження дитини,
шлюб, розірвання шлюбу тощо в дипломатичному представництві або консульській
установі України, перевірте наявність цих документів, оскільки вони
ам необхідні
в Україні.
УВ
ага
кщо вкрадено, загублено, пошкоджено чи знищено свідоцтво про на-
родження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтво про
зміну імені, свідоцтво про смерть зверніться до дипломатичного представництва
або консульської установи України, в яких відповідна реєстрація була здійснена,
для повторної видачі відповідного свідоцтва.
а сьогодні Україна має міжурядові договори про уникнення подвійного опода-
ткування з
оролівством
ідерланди,
полученим
оролівством
еликобританії
рландії,
полученими
татами
еспублікою
ольща,
блікою
олгарія,
оролівством
еспублікою, Французькою
еспублікою,
талійською
еспублікою,
оролівством
еспублікою Фінляндія,
еспублікою
азахстан,
еспублікою
аджикистан,
блікою
еспублікою
ілорусь,
еспублікою Узбекистан,
осійською Феде-
еспублікою
еспублікою
иргизькою
еспублікою, Чеською
еспублікою,
вейцарією,
еспублікою
олдова,
уму-
оролівством
еспублікою,
публікою,
іванською
еспублікою,
ержавою
зраїль,
ортугальською
еспу-
блікою, Федеративною
еспублікою
разилія,
итовською
еспублікою,
рабською
еспублікою
гипет,
еспублікою
рузією,
уркменістаном,
еспублікою
акедонія,
еспублікою,
еспублікою
еспублікою
еликим
ерцогством
юксембург,
ародною
еспублікою,
еспублікою,
оролівством
ельгії,
стонською
блікою, Угорською
еспублікою,
б’єднаними
рабськими
міратами,
ирійською
еспублікою,
онголією, Федеративною
еспублікою
публікою
ндонезія,
урецькою
еспублікою,
сламською
еспублікою
ран,
ес-
публікою
итайською
ародною
еспублікою,
еспублікою
сиканськими
полученими
татами,
оролівством
аудівська
равія,
сламською
еспублікою
акистан тощо.
ідповідно до
орядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
ступенів вищої освіти та
орядку визнання в Україні документів про середню,
середню професійну, професійну освіту, виданих навчальними закладами інших
держав, що затверджені
іністерства освіти і науки України від 5 травня
2015 року №504 «
еякі питання визнання іноземних документів про освіту»
кументи про освіту мають бути засвідчені в країні їх походження у спосіб,
який офіційно застосовується у цій країні (для країн-учасниць
онвенції, що
скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, проставлення
штампу апостиль «Apostille).
гідно з пунктом 7
озділу II
равил державної реєстрації актів цивільного стану
в Україні, що затверджені наказом
іністерства юстиції України від 18 жовтня
2000 року №52/5 документи, видані компетентними органами іноземних держав на
посвідчення актів цивільного стану, здійснених поза межами України за законами
відповідних держав щодо громадян України, визнаються
дійсними в Україні за
умови консульської легалізації,
якщо інше не передбачено міжнародними до-
говорами України, згода на обов’язковість яких надана
ерховною
адою України.
постиль проставляється на документах у тих випадках, коли держава проживання
чи перебування є членом
онвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних
офіційних документів.
ідповідно до
акону України «
ро приєднання України до
онвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів» від
10 січня 2002 року Україна приєдналася до зазначеної
онвенції і ця
набрала чинності для України 22 грудня 2003 року.
онвенція поширюється на офіційні документи, які були складені на
території однієї з
оговірних держав і мають бути представлені на території іншої
оговірної держави.
онвенції офіційними документами вважаються:
документи, які виходять від органу або посадової особи, і діють у сфері судової
юрисдикції держави, включаючи документи, які виходять від органів прокуратури,
секретаря суду або судового виконавця;
нотаріальні акти;
офіційні свідоцтва, виконані на документах, підписаних особами, у їх приватній
якості, такі як офіційні свідоцтва про реєстрацію документа або факту, який існував
на певну дату, та офіційні і нотаріальні засвідчення підписів.
онвенцією встановлено, що
кожна з
оговірних держав звільняє від легалізації
документи, на які поширюється ця
онвенція і які мають бути представлені на
її території.
ідповідно до
єдиною формальною процедурою,
яка може вимагатися
для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала
документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу,
якими скріплений документ,
є проставлення передбаченого статтею 4 апостиля
компетентним органом держави, в якій документ був складений.
даний час положення
онвенції, що скасовує вимогу легалізації офіційних до-
кументів, застосовується у відносинах України з такими державами:
лбанія,
встралія,
встрія,
ндорра,
нтигуа і
арбуда,
ргентина,
зербайджан,
агамські
еліз,
ельгія,
ілорусь,
олгарія,
оснія і
ерцеговина,
от-
свана,
еликобританія,
енесуела,
ірменія,
ренада,
реція,
омініка,
стонія,
рландія,
талія,
азахстан,
итай,
олумбія,
есото,
итва,
іберія,
іхтенштейн,
юксембург,
аврикій,
акедонія,
алаві,
альта,
аршаллові
строви,
ексика,
онако,
амібія,
ідерланди,
іуе,
ова
еландія,
еру,
ортугалія,
арино,
вазіленд,
ейшельські
строви,
ент-
інсент і
ренадіни,
ербія, Чорно-
горія,
ловаччина,
ловенія,
уринам,
Сша
,
онго,
ринідад і
обаго,
уреччина,
Угорщина, Федеративна
еспубліка
імеччина, Фіджі, Фінляндія, Франція,
орватія,
Чехія,
вейцарія,
веція,
понія тощо.
Україна є також учасницею двосторонніх угод про правову допомогу, які містять
положення щодо дійсності документів.
ак, відповідно до статті 13
онвенції про
правову допомогу і правові відносини в цивільних, сімейних і кримінальних справах
від 22 січня 1993 року документи, які на території однієї з
оговірних
торін
складені чи засвідчені установою чи спеціально на те уповноваженою особою
в межах їх компетенції і за встановленою формою та скріплені гербовою печаткою,
приймаються на територіях інших
оговірних
ержав без будь-якого спеціального
налогічні положення містяться також і в двосторонніх договорах про
правову допомогу. Україна має такі договори з
атвійською
еспублікою,
еспублікою
Узбекистан,
еспублікою
итовською
еспублікою,
еспублікою
ольща,
еспублікою
олдова,
стонською
еспублікою,
еспублікою
рузія,
ре-
цькою
еспублікою,
еспублікою
акедонія,
оціалістичною
еспублікою
’єтнам,
Угорською
еспублікою, Чеською
еспублікою,
онголією,
еспублікою
ес-
публікою
олгарія,
орейською
ародно-
емократичною
еспублікою,
урецькою
еспублікою,
сламською
еспублікою
итайською
ародною
еспублікою,
еспублікою
енегал,
еспублікою
ндія,
ирійською
рабською
еспублікою тощо.
восторонні договори України у галузі соціального забезпечення можуть перед-
бачати звільнення від легалізації документів про страховий стаж.
ідповідно до
онсульського статуту України, затвердженого Указом
резидента
України №127 від 2 квітня 1994 року, консул легалізує документи і акти, складені за
участю властей консульського округу, або такі, що виходять від цих властей.
онсульським статутом встановлено, що органи України приймають такі документи
і акти на розгляд лише при наявності консульської легалізації, якщо інше не пе-
редбачено законодавством України або міжнародним договором, учасником якого
є Україна і держава перебування.
онсульським статутом визначено, що консульська легалізація полягає в уста-
новленні і засвідченні справжності підпису, повноважень посадової особи, яка під-
писала документ чи акт або засвідчила попередній підпис на них, справжності від-
битка штампа, печатки, зразки яких отримано консулом офіційним шляхом від
компетентних органів держави перебування.
орядок легалізації офіційних документів регулюється
нструкцією про порядок кон-
сульської легалізації офіційних документів в Україні і за кордоном, що затверджена
іністерства закордонних справ України від 4 червня 2002 року №113.
ідповідно до
нструкції консульська легалізація офіційних документів – це про-
цедура підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів або засвідчення
справжності підписів посадових осіб, уповноважених засвідчувати підписи на до-
кументах, а також дійсності відбитків штампів, печаток, якими скріплено документ.
ри цьому консул не несе відповідальності за зміст документа.
нструкцією встановлено, що легалізація в установленому порядку документа надає
йому право на існування в міжнародному обігу. Ця
нструкція також встановлює,
що закордонні дипломатичні установи України приймають на легалізацію офіційні
документи, складені і завірені на території держави перебування або консульського
округу органами державної влади, до компетенції яких входить проведення про-
цедури консульської легалізації,
для їх подальшого використання в Україні.
тже, з метою підготовки документів, які видані компетентними органами держави
проживання чи перебування, для їх ввезення в Україну, ми рекомендуємо
ам
звернутися до дипломатичного представництва чи консульської установи України.
УВ
ага
кщо з певних причин
и повернетеся в Україну без документів, що під-
тверджують реєстрацію актів цивільного стану, відповідно до
равил реєстрації ак-
тів цивільного стану в Україні громадяни України, які проживають в Україні,
бовують документи на підтвердження реєстрації актів цивільного стану, здійс-
нених компетентними органами іноземної держави, через
іністерство закор-
донних справ України,
якщо інший порядок не встановлено міжнародними дого-
ворами України, згода не обов’язковість яких надана
ерховною
адою України.
ористування банківським рахунком,
що відкритий за кордоном
кщо під час перебування за кордоном
и відкрили рахунок в банку, зверніть увагу
на наступні положення законодавства України.
ідповідно до статті 2
екрету
абінету
іністрів України 1993 р. «
ро систему ва-
лютного регулювання і валютного контролю»
резиденти мають право бути влас-
никами валютних цінностей, що знаходяться за межами України,
крім випадків,
передбачених законодавчими актами України.
ри цьому
резидентом
екрет виз-
начає громадянина України, який має постійне місце проживання на території
України, в тому числі того, який тимчасово перебуває за межами України.
таттею 5 цього
екрету встановлено,
що індивідуальної ліцензії потребує опе-
рація з розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах за межами
України за винятком відкриття фізичними особами-резидентами рахунків у іно-
земній валюті на час їх перебування за кордоном.
ідповідно до
оложення про порядок видачі
аціональним банком України інди-
відуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними осо-
бами) валютних цінностей за межами України, що затверджене постановою прав-
ління
аціонального банку України від 14 жовтня 2004 року №485,
без ліцензії з до-
триманням законодавства України розміщують валютні цінності та здійснюють
інші операції через рахунки такі резиденти як фізична особа під час її пере-
бування за кордоном.
тже, якщо
и є
резидентом України, але перебуваєте за кордоном, для від-
криття банківського рахунку ліцензія Вам непотрібна.
днак, після
ашого повернення в Україну, ліцензія
аціонального банку України
стає обов’язковою вимогою.
окрема, правила щодо розміщення резидентом за кордоном валютних цінностей
ідповідно до зазначеного
оложення розміщення валютних цінностей на рахунку
відкритому
фізичною особою-резидентом під час її нетривалого (менше 183
днів поспіль)
перебування за кордоном, після повернення цієї фізичної особи
в Україну має здійснюватися на підставі ліцензії, яку
ця особа повинна отримати не
пізніше двох місяців з дати її повернення в Україну.
ротягом цих двох місяців
фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку без
ліцензії
(за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що
потребуватиме отримання ліцензії).
озміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною
особою-ре-
зидентом під час її тривалого (не менше 183 днів поспіль) перебування за кор-
після повернення цієї фізичної особи в Україну має здійснюватися на під-
ставі
ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше двадцяти чотирьох мі-
сяців з дати її повернення в Україну.
ротягом цих двадцяти чотирьох місяців
фізична особа має право розміщувати валютні цінності на такому рахунку
без ліцензії
(за винятком випадку переказу коштів з України на такий рахунок, що
потребуватиме отримання ліцензії).
озміщення валютних цінностей на рахунку, відкритому фізичною особою-нере-
зидентом, після набуття цією фізичною особою статусу резидента України має
здійснюватися на підставі ліцензії, яку ця особа повинна отримати не пізніше
двадцяти чотирьох місяців з дати набуття нею статусу резидента України.
ротягом
цих двадцяти чотирьох місяців фізична особа має право розміщувати валютні цін-
ності на такому рахунку без ліцензії (за винятком випадку переказу коштів з України
на такий рахунок, що потребуватиме отримання ліцензії).
ідповідно до
оложення строк дії ліцензії
не може перевищувати трьох років
для
Цим же
оложенням передбачено, що власник ліцензії зобов’язаний не пізніше
наступного робочого дня після дня закінчення строку дії ліцензії перерахувати за-
лишок валютних цінностей з рахунку на власний рахунок, відкритий в уповно-
важеному банку, який зазначений у ліцензії, та/або зняти валютні цінності з рахунку
і ввезти їх в Україну (за винятком тих випадків, за яких порядок використання раху-
нку, установлений законодавством країни, у якій цей рахунок відкрито, не дає змоги
виконати цю вимогу або власник ліцензії отримав нову ліцензію.
ереказування
валютних цінностей з України (в Україну) на рахунок (з рахунку), право на розміщен-
ня валютних цінностей на якому надається ліцензією, дозволяється лише з власного
рахунку (на власний рахунок) власника ліцензії, що відкритий в уповноваженому
банку, який зазначений у ліцензії.
Фізичні особи-резиденти, які отримали індивідуальну ліцензію
аціонального банку
України на розміщення валютних цінностей на рахунках за межами України, можуть
здійснювати на ці рахунки перекази іноземної валюти в сумі, що зазначена в ліцензії.
гідно з
оложенням для отримання ліцензії заявник-фізична особа, яка не є під-
приємцем, подає до
аціонального банку України такі документи:
копії відповідних сторінок паспорта або документа, що його замінює, які містять
останнє фото, прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, серію і номер, дату
видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання
копію документа, виданого контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію
ержавному реєстрі фізичних осіб-платників податків;
копію податкової декларації про майновий стан і доходи за останній звітний (по-
датковий) рік (із відміткою контролюючого органу про одержання) та, якщо сума
доходів відображена в цій декларації менша, ніж сума коштів, які згідно із заявою
про видачу ліцензії планується перераховувати з України на підставі цієї ліцензії,
копії податкових декларацій (з відповідною відміткою) за попередні звітні (податко-
ві) роки або довідку (відомості) контролюючого органу про доходи за відповідний
період, що підтверджують наявність доходів в сумі, що є не меншою, ніж сума
коштів, яку планується перераховувати з України на підставі цієї ліцензії.
документи подаються, якщо сума коштів, яку планується перераховувати з України
на підставі ліцензії,
перевищує 10,000 євро
(еквівалент цієї суми в іншій іноземній
валюті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установлених
банком України на день подання заяви на отримання ліцензії).
рошові перекази в Україну
остановою правління
аціонального банку України від 29 грудня 2007 року №496
затверджено
равила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних
осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні.
равилами врегульовані питання зарахування на поточні рахунки переказів
із-за кордону та їх виплати.
ідповідно до зазначених
равил зарахування на поточні рахунки фізичних осіб-
резидентів і нерезидентів переказів із-за кордону та подальша їх
виплата з цих
рахунків здійснюється без обмеження суми.
равилами також встановлено, що іноземна валюта переказана з-за кордону
на користь фізичної особи-резидента і нерезидента для виплати готівкою без від-
криття рахунку, може бути виплачена одержувачу в один операційний (робочий)
день у сумі, що не
перевищує в еквіваленті 150,000 гривень.
кщо сума переказу
(переказів), що надійшов (надійшли) в один операційний (робочий) день,
перевищує
в еквіваленті 150,000 гривень,
то банк такий переказ (перекази) у повній сумі
зараховує на поточний рахунок в іноземній валюті отримувача.
ересилання готівки в Україну
ідповідно до
нструкції про переміщення готівки і банківських металів через мит-
ний кордон України, що затверджена
остановою
равління
аціонального банку
України від 27 травня 2008 року №148, фізичним особам дозволяється
пересилати
в Україну готівку в міжнародних поштових відправленнях і в міжнародних екс-
прес-відправленнях з оголошеною цінністю в сумі, що не перевищує в еквіва-
ленті 300 євро.
іжнародні поштові відправлення та міжнародні експрес-відправлення, у які вкла-
дена готівка в сумі, що перевищує встановлені цією
нструкцією норми, отримува-
чам не видаються, а повертаються відправникам.
ідповідно до
акону України «
ро порядок виїзду з України і в’їзду в Україну
громадян України» перетинання громадянами України державного кордону Укра-
їни здійснюється в пунктах пропуску через державний кордон України після пре-
д’явлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного
документа дитини.
равилами перетинання державного кордону громадянами України, що затверджені
постановою
абінету
іністрів України від 27 січня 1995 року №57, встановлено,
що у разі, коли громадянин України, який постійно проживає в Україні, втратив
зазначені документи за межами України або якщо строк дії таких документів за-
кінчився під час перебування громадянина за межами України, або встановлено,
що вони є недійсними з інших причин, документом, що дає право на в’їзд в Україну,
є посвідчення особи на повернення в Україну, яке видається дипломатичним пред-
ставництвом або консульською установою України за кордоном.
равилами встановлено, що
громадяни в’їздять в Україну без будь-
яких обмежень.
’їзд/вхід на територію пункту пропуску громадян, які перетинають державний
кордон, перебування в пунктах пропуску та виїзд/вихід з нього здійснюється за
паспортними документами.
равилами встановлено, що громадяни, які перетинають державний кордон,
зобов’язані пройти прикордонний, митний та інші види контролю відповідно до
законодавства.
Країн
Країни
ідповідно до
равил підроблені, недійсні паспортні документи або такі, що нале-
жать іншим особам, або використовуються для вчинення кримінального чи адмі-
ністративного правопорушення тимчасово затримуються або вилучаються упов-
новаженою службовою особою підрозділу охорони державного кордону.
ісля закінчення перевірки в результаті якої встановлено дійсність та належність
громадянину паспортного документа або посвідчення особи на повернення в Ук-
раїну, а також відсутність підстав для тимчасового затримання або вилучення пас-
портного документа, уповноважена службова особа підрозділу охорони держав-
ного кордону
повертає громадянинові паспортний документ або посвідчення
особи на повернення в Україну.
гідно з
відмітка про перетинання державного кордону в паспорт-
ному документі проставляється на підставі особистого звернення громадя-
до уповноваженої службової особи підрозділу охорони державного кордону,
яка проводить перевірку документів.
ромадяни, які перетинають державний кордон, мають право бути присутніми
під час огляду транспортних засобів, вантажів і багажу, що їм належить, а також
відбору зразків проб речовин і матеріалів, що їм належать для експрес-аналізу
відповідними контрольними органами і службами.
иконання законних вимог уповноважених службових осіб підрозділу охорони
державного контролю та інших контролюючих органів і служб у пункті пропуску
обов’язкове для усіх громадян, які перетинають державний кордон.
орядок пропуску та оподаткування товарів, які ввозяться (пересилаються) гро-
мадянами на митну територію України регулюється
итним кодексом України,
одатковим кодексом України, іншими нормативно-правовими актами.
итний кодекс України визначає, що громадяни-фізичні особи, це, в тому числі,
громадяни України.
ідповідно до
итного кодексу України
нерезидентами є громадяни України, які
мають постійне місце проживання за межами України, у тому числі ті, які тим-
часово перебувають на території України.
о резидентів
итний кодекс України відносить
громадян України, які мають пос-
тійне місце проживання в Україні, у тому числі тих, які тимчасово перебувають
за кордоном.
Пра
Країни
Ют
Країн
ромадяни України, за умови дотримання вимог
итного кодексу України та інших
актів законодавства України, можуть переміщувати через митний кордон України
будь-які товари, крім тих, що заборонені до ввезення в Україну.
итне оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України громадянами
(крім товарів, що переміщуються у несупроводжуваному багажі та у вантажних
відправленнях, а також товарів за товарними позиціями 8701-8707. 8711 згідно
з У
Кт
Зед
(це транспортні засоби)
, які підлягають державній реєстрації), здійс-
нюється в пунктах пропуску через державний кордон України.
итне оформлення товарів, які ввозяться на митну територію України громадянами
у несупроводжуваному багажі та у вантажних відправленнях, здійснюється в орга-
нах доходів і зборів за місцем проживання або тимчасового перебування зазна-
чених громадян, у місці кінцевого призначення транспортного засобу, що здійснював
перевезення цих товарів, або, за заявою громадянина, - у пунктах пропуску через
державний кордон України.
Україні існує двоканальна система митного контролю товарів, транспортних за-
собів, що переміщуються через митний кордон України.
анал, позначений символами зеленого кольору
(«зелений коридор»),
призначений
для декларування шляхом вчинення дій громадянами, які переміщують через ми-
тний кордон України товари в обсягах, що не підлягають оподаткуванню митними
платежами та не підлягають під встановлені законодавством заборони або обме-
ження щодо ввезення на митну територію України і не підлягають письмовому
декларуванню.
анал, позначений символами червоного кольору
(«червоний коридор»),
призна-
брання «зеленого коридору» вважається заявою громадянина про те, що пе-
реміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому
декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені
законодавством заборони та/або обмеження щодо ввезення на митну територію
України.
ромадяни, які проходять (проїжджають) через «зелений коридор», звільняються
від подання письмової декларації.
вільнення від подання письмової митної декла-
рації не означає звільнення від обов’язкового дотримання порядку переміщення
товарів через митний кордон України.
Ввезення майна у разі переселення на постійне місце
проживання в Україну
таттею 374
итного кодексу України встановлено,
що звільняються від опо-
даткування митними платежами товари, призначені для забезпечення зви-
чайних повсякденних потреб громадянина та початкового облаштування, що
ввозяться (пересилаються) громадянами у зв’язку з переселенням на постійне
місце проживання в Україну протягом шести місяців з дня видачі документа,
що підтверджує право громадянина на постійне проживання в Україні,
за умо-
ви документального підтвердження того, що
до дня видачі цього документа гро-
мадянин проживав на території країни, з якої він прибув, не менше трьох років:
товари, призначені для забезпечення звичайних повсякденних потреб грома-
дянина для початкового облаштування
(крім товарів, що класифікуються за то-
варною позицією 8802 або одним із кодів 8903 91 99 00, 8903 92 99 00, 8903 99
99 00 згідно з У
) (під цими товарними позиціями відповідно до
одатку до
акону України «
итний тариф України» від 19 вересня 2013 року містяться
відповідно, літальні апарати та човни і катери, завдовжки понад 7,5 метрів);
транспортні засоби особистого користування, що класифікуються в одній
із товарних
позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни) 8711 згід-
но з У
(у кількості однієї одиниці на кожного громадянина, який досяг
18-річного віку),
за умови документального підтвердження того, що
до дня вида-
чі документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні, грома-
дянин був власником (або співвласником) такого транспортного засобу не ме-
нше одного року,
а транспортний засіб перебував за ним на постійному обліку
(реєстрації) у відповідних реєстраційних органах країни постійного місця поперед-
нього проживання громадянина не менше одного року, якщо транспортний засіб
підлягає реєстрації в цій країні.
Під зазначеними товарними позиціями розуміються,
відповідно, моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб
і більше, включаючи водія залежно від об’єму циліндрів двигуна, автомобілі легкові
та інші моторні транспортні засоби, призначені головним чином для перевезення
людей, включаючи вантажопасажирські автомобілі-фургони та гоночні автомобілі,
моторні транспортні засоби для перевезення вантажів, мотоцикли, включаючи
мопеди та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками та без них, коляски;
товари, що класифікуються в товарній позиції 8716
згідно з У
(у кількості
однієї одиниці на кожного повнолітнього громадянина) за умови одночасного вве-
зення з транспортними засобами особистого користування, що класифікуються
в одній із товарних позицій 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711
згідно з У
(Під товарною позицією 8716 розуміються причепи та напівпри-
чепи типу причіпних будиночків для тимчасового проживання у кемпінгах або для
автотуристів).
У разі пропуску внаслідок аварії, дії обставин непереборної сили, хвороби або
з інших поважних причин, що підтверджується відповідними документами, ви-
щезазначеного шестимісячного строку ввезення (пересилання) товарів на митну
територію України із звільненням від оподаткування митними платежами
цей строк
може бути продовжений відповідним органом доходів і зборів, але не більш
як до двох років з дня видачі документа, що підтверджує право громадянина
на постійне проживання в Україні.
овари за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни),
8711, 8716 згідно У
, що ввозяться на митну територію України громадянами
у зв’язку з переселенням на постійне місце проживання в Україну із звільненням
від оподаткування митними платежами відповідно до цього
одексу, підлягають
постановці на тимчасовий облік в державних реєстраційних органах на строк до
двох років з оформленням документів на право тимчасового користування такими
товарами та можуть бути відчужені або передані у володіння, користування або
розпорядження іншим особам (крім членів сімей таких громадян) упродовж двох
років з дня ввезення на митну територію України лише після сплати особами, які
ввезли їх в Україну, всіх митних платежів за ставками, чинними на день подання
митної декларації.
окументи на право постійного користування (з правом відчуження) товарами
за товарними позиціями 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711,
8716 згідно У
Кт
Зед
, можуть бути видані громадянам-власникам цих товарів
після
постійного проживання їх на території України протягом двох років з дня ми-
тного оформлення таких товарів.
орядок ввезення готівки в Україну
итання ввезення готівки в Україну регулюються
нструкцією про переміщення
готівки і банківських металів через митний кордон України, що затверджена
тановою
равління
аціонального банку України від 27 травня 2008 року №148.
нструкцією передбачено, що
фізична особа незалежно від віку
має право вво-
зити в Україну готівку і банківські метали.
ідповідно до зазначеної
нструкції фізична особа має право ввозити в Україну
готівку в сумі, що
не перевищує в еквіваленті 10000 євро, без письмового дек-
ларування митному органу.
ромадянин України-резидент
має право ввозити в Україну готівку в сумі,
що пе-
ревищує
еквівалент 10000 євро за умови письмового декларування
митному
органу в повному обсязі та за наявності документів, що підтверджують зняття го-
тівки з рахунків у банках (фінансових установах) (в контексті в’їзду в Україну
розуміються рахунки в іноземних банках і фінансових установах) виключно на ту
суму, що перевищує в еквіваленті 10000 євро.
трок дії таких документів
30
ка-
ромадянин України-нерезидент
має право ввозити в Україну готівку в сумі,
перевищує в еквіваленті 10000 євро
за умови письмового декларування
мит-
ному органу в повному обсязі.
орядок ввезення банківських металів в Україну
итання ввезення банківських металів в Україну регулюються
нструкцією про
переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України, що затве-
рджена
остановою
равління
аціонального банку України від 27 травня 2008
ідповідно до
нструкції фізична особа має право ввозити в Україну
банківські
метали (золото, срібло, платина, метали платинової групи) вагою, що не пере-
вищує 500г, у вигляді зливків і монет на умовах письмового декларування
мит-
ному органу в повному обсязі.
анківські метали вагою, що перевищує 500г, мають право ввозити в Україну
виключно уповноважені банки.
Ввезення особистих речей
ідповідно до статті 374
итного кодексу України при ввезенні (пересиланні) гро-
мадянами особистих речей на митну територію України, такі речі звільняються від
оподаткування митними платежами.
Відповідно до статті 370
итного кодексу України особистими речами
вважаються:
товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби у кількості що забез-
печує потреби однієї особи на період поїздки; 0,5 літра туалетної води та/або 100
грам парфумів;
особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, що мають ознаки
таких, які були в користуванні;
одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені виключно для
власного користування і мають ознаки таких, які були у користуванні;
індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;
один фотоапарат, одна кіно-відеокамера, разом з обґрунтованою кількістю фото-,
відео-, кіноплівок та додаткового приладдя;
один переносний проектор та аксесуари до нього разом з обґрунтованою кількістю
діапозитивів та/або кіноплівок;
переносні музичні інструменти у кількості не більше 2 шт;
один переносний звуковідтворювальний пристрій (у тому числі магнітофон, дикто-
фон, програвач компакт-дисків тощо) з обґрунтованою кількістю плівок, платівок
дисків; один переносний проектор та аксесуари до нього;
переносний радіоприймач; переносний телевізор; переносна друкарська машинка;
переносний персональний комп’ютер та приладдя до нього у кількості не більше
2шт., флеш-карта у кількості не більше 3 шт;
годинник, калькулятор, електронна записна книжка у кількості не більше 2 шт.
кожного товару;
індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності
людини та для контролю за її станом, що мають ознаки таких, які були в користуванні;
стільниковий, мобільний телефон у кількості не більше 2 шт. кожного товару;
дитяча коляска, інвалідна коляска;
спортивне спорядження
велосипед, вудка рибальська, комплект альпійського спо-
рядження, комплект спорядження для плавання, комплект лиж, комплект тенісних
ракеток, дошка для серфінгу та віндсерфінгу, комплект спорядження для гольфу,
інше аналогічне спорядження, призначене для використання однією особою;
спеціальне дитяче харчування, яке не виробляється в Україні, в порядку та обсягах,
абінетом
іністрів України;
лікарські засоби, що переміщуються через митний кордон України в порядку та
обсягах, які визначаються
абінетом
іністрів України.
нформаційна довідка
ержавної фіскальної
служби
онтакт-центру
€  8:00 20:00
(\f \b )
уди звертатись та де шукати інформацію?
sfs.gov.ua
Країн
еєстрація місця проживання
итання реєстрації місця проживання регулюються
аконом України «
ро свободу
пересування та вільний вибір місця проживання в України», постановою
абінету
іністрів України від 2 березня 2016 року №207 «
ро затвердження
равил ре-
єстрації місця проживання та
орядку передачі органами реєстрації інформації до
диного державного демографічного реєстру».
ага
еєстрація місця проживання замінила собою прописку. Відповідно до
пункту 2 статті 16
акону України «
ро свободу пересування та вільний вибір
місця проживання в Україні» місце проживання особи, яке на день набрання
чинності цим
аконом (15 січня 2004 року) підтверджувалося пропискою або
було відповідно зареєстроване, вважається зареєстрованим.
тже, якщо
и є резидентом України і у
ашому паспорті громадянина України
є штамп прописки,
аше місце проживання вважається зареєстрованим.
кщо
ам необхідно зареєструвати місце проживання, для
ас буде корисною
ідповідно до
акону України «
ро свободу пересування та вільний вибір місця
проживання в Україні» та
равил реєстрації місця проживання в Україні, що зат-
верджені постановою
абінету
іністрів України від 2 березня 2016 року №207,
реєстрація місця проживання здійснюється виконавчим органом сільської,
селищної або міської ради, сільським головою
(у разі коли відповідно до зако-
ну виконавчий орган сільської ради не утворено) на території відповідної адмініст-
ративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної
сільської, селищної або міської ради.
ага!
еєстрація громадян, у яких відсутнє місця проживання (відсутня власність,
немає можливості оренди житла тощо), здійснюється спеціально утворени-
ми при місцевих державних адміністраціях органами. У такому випадку міс-
цем реєстрації, як правило, буде місцева державна адміністрація (при мі-
окументи для здійснення реєстрації місця проживання подаються до зазначених
органів, у тому числі через
центри надання адміністративних послуг,
які утворю-
ються відповідно до
акону України «
ро адміністративні послуги».
реєстрації місця проживання
подаються такі документи:
заява за встановленою формою;
документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (паспорт громадянина
України).
кщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження;
квитанція про сплату адміністративного збору;
документи, що підтверджують:
право на проживання в житлі (ордер, свідоцтво про право власності, договір
найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили про надання
особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права
користування житловим приміщенням або права власності для нього, права на ре-
єстрацію місця проживання або інші документи. У разі відсутності зазначених доку-
ментів реєстрація місця проживання здійснюється за згодою власника/ співвласни-
ків житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються
при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця
проживання батьків/одного з батьків або законного представника/представників);
право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій, соціальній установі,
закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про
прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соці-
ального обслуговування та соціального захисту особи, копія посвідчення про взят-
тя на облік бездомної особи (для осіб, які перебувають на обліку в цих установах
або закладах);
військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають
взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
ага
абороняється вимагати для реєстрації місця проживання особи інші
аспорт громадянина України
ідповідно до
акону України «
ро
диний державний демографічний реєстр
та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус» паспорт громадянина України є документом, що посвідчує
особу та підтверджує громадянство України.
ага
ожен громадянин України, який досяг чотирнадцятирічного віку, зо-
бов’язаний отримати паспорт громадянина України.
аспорт громадянина України оформляється особам, які не досягли вісімнад-
цятирічного віку, на чотири роки, а особам, які досягли вісімнадцятирічного
віку, - на кожні десять років.
ідповідно до постанови
абінету
іністрів України від 25 березня 2015 року №302
ро затвердження зразка бланка, технічного опису та
дачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина України» (зі змінами, що внесені постановою
абінету
іністрів України від 25 жовтня 2016 року) з 1 січня 2016 року запровад-
жено оформлення і видачу паспорта громадянина України з безконтактним електрон-
ним носієм та паспорта громадянина України, що не містить безконтактного електрон-
ного носія, громадянам України, яким паспорт громадянина України оформляється
вперше.
1 листопада 2016 року запроваджено оформлення (у тому числі замість втра-
ченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України з безконтактним
електронним носієм громадянам України відповідно до
орядку оформлення, ви-
дачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та
знищення паспорта громадянина України, затвердженого вищезазначеною по-
становою.
Цією ж постановою передбачено, що паспорт громадянина України може оформля-
тися з використанням бланка паспорта громадянина України у формі книжечки.
ідповідно до зазначеного
орядку оформлення (у тому числі замість втраченого
або викраденого), обмін паспорта здійснюється територіальними органами/тери-
торіальними підрозділами
ержавної міграційної служби України (
дМС
) (колишні
ержавний департамент громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб,
ддгір
) або
ВВір
).
а оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспор-
та справляється адміністративний збір у порядку та розмірах, установлених за-
конодавством.
а оформлення паспорта вперше адміністративний збір не справляється.
формлення (в тому числі замість втраченого або викраденого), обмін та видача
паспорта особі, яка досягла 14-річного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети,
поданої нею особисто.
окументи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого),
обміну паспорта подаються до центрів надання адміністративних послуг, держав-
ного підприємства, що належать до сфери управління
, і його відокремлених
підрозділів, територіальних органів та територіальних підрозділів
Увага!
одання документів для оформлення, обміну паспорта здійснюється до тери-
торіального підрозділу
у разі повернення на проживання в Україну особи, яка
постійно проживала за кордоном.
окументи для оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну
паспорта подаються особою за зареєстрованим місцем проживання.
соба, яка досягла 14-річного віку та місце проживання якої не зареєстровано,
для оформлення паспорта вперше подає документи до територіального підрозділу
, уповноваженого суб’єкта за місцем фактичного проживання в Україні.
аявник для оформлення паспорта подає такі документи:
свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження,
виданий компетентними органами іноземної держави;
оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують особу
батьків або одного з них, які на момент народження особи перебували
у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи
до громадянства України);
документи, що підтверджують сплату адміністративного збору або оригінал
документа про звільнення від його сплати.
УВага! якщо Ви виїздили з України на постійне проживання за кордон, для
оформлення паспорта громадянина України після повернення на постійне про-
живання в Україну Ви маєте подати паспорт громадянина України для виїзду
за кордон.
акож заявник має подати документи, що підтверджують відомості для вне-сення
додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт
(за наявності таких документів):
про місце проживання – довідку органів реєстрації встановленого зразка;
про народження дітей – свідоцтва про народження дітей;
про шлюб, розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, про розірвання шлюбу,
рішення суду щодо розірвання шлюбу, яке набрало законної сили або виданий
компетентними органами іноземної держави документ, який згідно
з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника
податків або повідомлення про відмову від його прийняття.
ля обміну паспорта заявник, окрім інших, подає такі документи:
паспорт, що підлягає обміну;
документи, що підтверджують обставини, у зв’язку з якими паспорт підлягає обміну.
ля оформлення паспорта замість втраченого або викраденого заявник, окрім інших,
подає такі документи:
заяву встановленого
зразка про втрату або викрадення паспорта зразка
диного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на
території України);
УВага! Про втрату або викрадення паспорта на території України особа або
її законний представник зобов’язані негайно повідомити найближчому тери-
торіальному органу/територіальному підрозділу державної міграційної служби
України, а в разі викрадення – також органу національної поліції. Про втрату або
викрадення за кордоном паспорта особа або її законний представник зобо-
в’язані повідомити компетентним органам іноземної держави та найближчій
закордонній дипломатичній установі.
аспорт громадянина України для виїзду за кордон
ідповідно до
акону України «
диний державний демографічний реєстр та
документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спе-
ціальний статус» паспорт громадянина України для виїзду за кордон є документом,
що посвідчує особу, підтверджує громадянство України особи, на яку він офор-
млений, і дає право цій особі на виїзд з України і в’їзд в Україну.
ожен громадянин України не може мати більше двох паспортів громадянина
України для виїзду за кордон.
ожен громадянин України має право на отримання паспорта громадянина
України для виїзду за кордон у порядку, встановленому
абінетом
іністрів
України.
ідповідно до
орядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, пове-
рнення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон,
його тимчасового затримання та вилучення, що затверджений постановою
абінету
міністрів України від 7 травня 2014 року №152, оформлення, видача паспорта для
виїзду за кордон громадянам (у тому числі отримання відцифрованих відбитків па-
льців рук) здійснюється територіальними органами або підрозділами
ержавної міг-
раційної служби України
незалежно від місця проживання громадянина України.
формлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон громадянину України,
який досяг шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі його особистої заяви-
анкети.
формлення, видача та обмін паспорта для виїзду за кордон громадянину України,
який не досяг шістнадцятирічного віку, здійснюється на підставі заяви-анкети од-
ного з батьків (якщо батьки не перебувають у шлюбі – на підставі заяви-анкети того
з батьків, з ким проживає особа), усиновлювачів, опікунів, піклувальників або інших
представників.
ля оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
громадянин України
подає:
заяву-анкету;
паспорт громадянина України (для осіб, що досягли шістнадцятирічного віку
та постійно проживають в Україні);
свідоцтво про народження (у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон
вперше особі, що не досягла шістнадцятирічного віку);
відповідні документи, що підтверджують здійснення встановлених законодавством
платежів, або оригінал і копію документа про звільнення від таких платежів;
заяву про відмову від внесення інформації (у тому числі відцифрованих відбитків
пальців рук) до безконтактного електронного носія, що імплантований до паспорта
для виїзду за кордон (у разі потреби). У разі оформлення паспорта особі, яка
не досягла шістнадцятирічного віку, таку заяву від її імені подають батьки (якщо
батьки не перебувають у шлюбі, - той з батьків, з ким проживає особа) тощо;
дві кольорові фотокартки розміром 3,5х4,5 сантиметра та одну фотокартку
розміром 10х15 сантиметрів (для осіб, що не досягли дванадцятирічного віку).
бмін паспорта громадянина України
для виїзду за кордон
кщо закінчився строк дії
ашого паспорта для виїзду за кордон або
аш паспорт
для виїзду за кордон
непридатний для подальшого використання чи змінилася
інформація, внесена до паспорта або виявилися помилки в такій інформації,
паспорт підлягає обміну.
У цьому випадку додатково подається паспорт для
виїзду за кордон, що підлягає обміну та документи, що підтверджують обставини,
у зв’язку з якими паспорт для виїзду за кордон підлягає обміну(у разі потреби).
Втрата або викрадення паспорта громадянина України
для виїзду за кордон
Ви втратили або у Вас викрали паспорт для виїзду за кордон на території
України,
и зобов’язані негайно повідомити найближчому територіальному органу
або підрозділу державної міграційної служби, а в разі викрадення – також органу
егіональні довідкові
служби
dmsu.gov.ua/pro-dms-ukrainy/
ержавного
підприємства
pasport.org.ua
уди звертатись та де шукати інформацію?
внутрішніх справ. У цьому випадку для отримання паспорта громадянина України
для виїзду за кордон додатково необхідно подавати:
заяву про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою
диного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для
виїзду за кордон на території України).
відоцтва про реєстрацію актів цивільного стану
итання реєстрації актів цивільного стану регулюються
аконом України
ро дер-
жавну реєстрацію актів цивільного стану».
ідповідно до статті 2 цього
акону державній реєстрації підлягають народження
фізичної особи та її походження, шлюб, розірвання шлюбу у випадках, передбаче-
них законом, зміна імені, смерть.
таттею 4
акону встановлено, що органами державної реєстрації актів цивільного
стану є:
відділи державної реєстрації актів цивільного стану
оловного управління
іністерства юстиції України в
втономній
еспубліці
рим, головних
управлінь юстиції в областях, містах
иєві та
евастополі, районних, районних
у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції
(відділи державної реєстрації актів цивільного стану);
виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад.
гідно з положеннями статті 6
акону відділи державної реєстрації актів цивільного
стану
проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її похо-
дження, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті.
иконавчі органи сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад
проводять державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження,
шлюбу, смерті.
ага
ля державної реєстрації актів цивільного стану подається паспорт
громадянина України та документи, які підтверджують факти, що підлягають
державній реєстрації.
гідно з положеннями статті 18
акону органи державної реєстрації актів цивільно-
го стану видають відповідні свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного
стану (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання
шлюбу, свідоцтво про смерть).
таттею 14
акону встановлено, що свідоцтво про
державну реєстрацію шлюбу видається кожному із подружжя.
таттею 19
акону встановлено, що повторна видача свідоцтва про державну
реєстрацію актів цивільного стану, оригінал якого було вкрадено, загублено, пош-
коджено чи знищено здійснюється відділами державної реєстрації актів цивільного
стану, дипломатичними представництвами та консульськими установами України
на підставі актового запису цивільного стану за заявою особи, щодо якої складено
запис, батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників.
равила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні затверджені наказом
іністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року №52/5.
ага
ідповідно до зазначених
равил громадянам України, щодо яких держав-
на реєстрація актів цивільного стану проводилася у дипломатичних представ-
ництвах або консульських установах України, видача свідоцтв про державну
реєстрацію актів цивільного стану здійснюється відділами державної реєстрації
актів цивільного стану головних управлінь юстиції у місті
иєві та
иївській
області, якщо такі записи передано їм на зберігання.
е знайти інформацію?
www.ddr.minjust.gov.ua
(«\b» ‚ «ƒ\f \f\f\n \n \b»)
равилами також встановлено, що громадяни України, які проживають в Україні,
витребовуюють документи на підтвердження фактів реєстрації актів цивільного ста-
ну, здійснених компетентними органами іноземної держави, через
іністерство за-
кордонних справ України, якщо інший порядок не встановлено міжнародними дого-
ворами України, згода на обов’язковість яких надана
ерховною
адою України.
ага!
з 20 липня 2015 року в
деській та
ніпропетровські областях, а також
у відповідних обласних центрах стартував проект подання заяв з реєстрації актів
цивільного стану через мережу
нтернет.
іднині подати документи до
ра
у можна
як у звичному паперовому форматі, так і он-лайн, не виходячи з дому.
би громадянам було зручно користуватися новими електронними сервісами
ініс-
терство юстиції запускає спеціальний веб-портал «
вернення у сфері державної
реєстрації актів цивільного стану» - http://dracs.minjust.gov.ua/.
ісля реєстрації на порталі громадяни можуть подати необхідні документи щодо
народження дитини чи заяву з бажанням вступити до шлюбу.
ідповідні документи можна посвідчити цифровим підписом, або ж обрати зручний
для себе час для того, щоб особисто посвідчити папери.
ак само на порталі можна
обрати час та місце проведення шлюбної церемонії чи записатися на консультацію
до спеціаліста.
ержавна реєстрація прав на нерухоме майно
аконом України «
ро державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень» (в редакції від 26 листопада 2015 року) встановлено, що державна
реєстрація прав на нерухоме майно – це офіційне визнання і підтвердження дер-
жавою фактів набуття, зміни або припинення речових прав на нерухоме майно.
ідповідно до положень статті 3 цього
речові права на нерухоме майно,
що підлягають державній реєстрації, виникають з моменту такої реєстрації.
таттею 3 цього
акону встановлено, що
речові права на нерухоме майно, що
виникли до 1 січня 2013 року,
вважаються дійсними за наявності однієї з таких
реєстрація таких прав була проведена відповідно до законодавства, що діяло
на момент виникнення таких прав діяло законодавство, що не передбачало
ага
Відповідно до положень статті 3 цього
акону будь-які дії особи, спрямовані
на набуття, зміну або припинення прав на нерухоме майно, що підлягають ре-
єстрації відповідно до цього
акону, можуть вчинятися, якщо речові права на
таке майно зареєстровані згідно з вимогами цього
акону, крім випадків, коли
речові права на нерухоме майно, що виникли до 1 січня 2013 року, визнаються
дійсними згідно з вищеприведеними положеннями статті 3 цього
акону.
таттею 5
акону встановлено, що у
ержавному реєстрі прав реєструються речові
права на земельні ділянки, а також на об’єкти нерухомого майна, розташовані на
земельній ділянці (житлові будинки, квартири, житлові та нежитлові приміщення).
таттею 6
акону визначено, що організаційну систему державної реєстрації прав
становлять:
іністерство юстиції та його територіальні органи;
суб’єкти державної реєстрації прав (виконавчі органи сільських, селищних
та міських рад,
евастопольська міські, районні, районні у містах
та
евастополі державні адміністрації; акредитовані суб’єкти);
державні реєстратори прав на нерухоме майно (державним реєстратором
є також нотаріус).
ага
акон передбачає особливості державної реєстрації прав на об’єкти
нерухомого майна, розташовані на земельних ділянках та збудовані до 5 сер-
пня 1992 року.
окрема, для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні
(садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі
і споруди, прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, мі-
ських рад та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року, щодо яких раніше не
проводилася державна реєстрація прав власності, подаються:
виписка із погосподарської книги, надана виконавчим органом сільської ради
(якщо такий орган не створений – сільським головою), селищної, міської ради
або відповідною архівною установою;
документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об’єктом, крім
випадку, коли таке речове право зареєстровано в державному реєстрі прав.
ля здійснення державної реєстрації прав власності на зазначені об’єкти доку-
ментом, що посвідчує речові права на земельну ділянку під таким об’єктом може
вважатися рішення відповідної ради про передачу (надання) земельної ділянки
в користування або власність.
ага
ля проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні)
житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди,
прибудови до них, розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад
та закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року
проведення технічної інвентари-
зації є необов’язковим.
ерелік документів, необхідний для державної реєстрації прав та порядок держа-
вної реєстрації прав встановлені «
орядком державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень», що затверджений постановою
абінету
іністрів України
від 25 грудня 2015 №1127.
ага
!
ержавні реєстратори зобов’язані надавати до відома заявників інфо-
рмацію про перелік документів, необхідних для державної реєстрації прав.
аява про державну реєстрацію прав подається окремо щодо кожного об’єкта не-
рухомого майна.
У разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду з одно-
часним набуттям речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, по-
дається одна заява про державну реєстрацію прав на такі об’єкти.
азом із заявою заявник подає оригінали документів, необхідні для відповідної
реєстрації та документи, що підтверджують оплату адміністративного збору.
ержавна реєстрація прав може проводитися за заявою заявника шляхом звер-
нення до фронт-офісів (центрів з надання адміністративних послуг).
епартаментом реєстрації
www.minjust.gov.ua/news/42672
„ \f  10.00 . 17.00 .
 \f€ \b. … †\f€, 15, . „
з роз`яснення питань дер-
жавної реєстрації прав
на нерухоме майно
Веб-портал «
у сфері державної реєстрації
актів цивільного стану»
hotline@minjust.gov.ua
 \f: \f\b. ‡, 10,
. „, \f
dracs.minjust.gov.ua
аряча лінія
reestr.sluzba_kiev@ki.minjust.gov.ua
info@kv.drsu.go.ua
ddr.minjust.gov.ua
ргани реєстрації речових
прав на нерухоме майно
уди звертатись та де шукати інформацію?
про випадки корупції
в органах державної реєс-
траційної служби
блікова картка фізичної особи-платника податків
ідповідно до положень статті 70
одаткового кодексу України
фізична особа-
платник податків незалежно від віку (як резидент так і нерезидент)
для якої
раніше не формувалася облікова картка платника податків та яка не включена до
ержавного реєстру платників податків зобов’язана особисто або через законного
представника чи уповноважену особу
подати відповідному контролюючому орга-
ну облікову картку фізичної особи-платника податків, яка водночас є заявою
для реєстрації в
ержавному реєстрі платників податків та пред’явити доку-
мент, що посвідчує особу (паспорт громадянина України).
Фізична особа-платник податків, яка через свої релігійні переконання відмов-
ляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника подат-ків,
зобов’язана особисто
подати відповідному контролюючому органу повідомлен-
ня та документи для забезпечення її обліку за прізвищем, ім’ям, по батькові
і серією та номером паспорта, а також пред’явити паспорт (паспорт грома-
дянина України).
УВ
ага
!
бліковим карткам фізичних осіб,
які на момент набрання чинності
одатковим кодексом України зареєстровані у державному реєстрі фізичних осіб-
платників податків та інших обов’язкових платежів,
присвоюються номери, що від-
повідають ідентифікаційним номерам платників податків-фізичних осіб.
о-
кументи про реєстрацію фізичних осіб у
ержавному реєстрі фізичних осіб-
платників податків та інших обов’язкових платежів, видані контролюючими
органами у порядку, визначеному законодавством, що діяло до набрання
чинності цим
одексом, вважаються дійсними для всіх випадків, передбаче-
них для використання реєстраційних номерів облікових карток фізичних осіб,
не підлягають обов’язковій заміні та є такими, що засвідчують реєстрацію
ержавному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
тже, якщо
Ви маєте довідку про присвоєння ідентифікаційного номера, Вам
не потрібно повторно приймати реєстраційний номер облікової картки пла-
тника податків.
еєстраційний номер облікової картки платника податку використовується органа-
ми державної влади та органами місцевого самоврядування, юридичними особами
незалежно від організаційно-правових форм, включаючи установи
аціонального
банку, банки та інші фінансові установи, біржі, особами, які провадять незалежну
професійну діяльність, фізичними особами-підприємцями, а також фізичними осо-
бами у всіх документах, які містять інформацію про об’єкти оподаткування фізичних
осіб або про сплату податків, зокрема, у разі:
виплати доходів, з яких утримуються податки згідно із законодавством України.
Фізичні особи зобов’язані подавати інформацію про реєстраційний номер
облікової картки юридичним та фізичним особам, що виплачують їм доходи;
укладення цивільно-правових договорів, предметом яких є об’єкти оподаткуван-
ня та щодо яких виникають обов’язки щодо сплати податків, зборів;
відкриття рахунків у банках або інших фінансових установах, а також
у розрахункових документах під час здійснення фізичними особами
безготівкових розрахунків;
заповнення фізичними особами митних декларацій під час перетину
митного кордону;
сплати фізичними особами податків і зборів;
проведення державної реєстрації фізичних осіб-підприємців або видачі таким
особам спеціальних дозволів (ліцензій тощо) та провадження деяких видів госпо-
дарської діяльності, а також реєстрації незалежної професійної діяльності;
реєстрації майна та інших активів фізичних осіб. що є об’єктом оподаткування
або прав на нього;
подання контролюючим органам декларацій про доходи, майно та інші активи;
реєстрацію транспортних засобів, що переходять у власність фізичних осіб;
оформлення фізичним особам пільг, субсидій та інших соціальних виплат
з державних цільових фондів;
в інших випадках, визначених законами України та іншими нормативно-
правовими актами.
блікові картки фізичних осіб віком до шістнадцяти років
або неповнолітніх осіб,
які ще не отримали паспорт, подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном,
піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що
посвідчує особу одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника).
ерелік територіальних
органів на сайті
www.sfs.gov.ua
(«\f \b\b» ‚ «†\f\b\b\f» ‚ «ˆ\f\f \f»)
дковий департамент:
уди звертатись та де шукати інформацію?
 
­ ­ \b, \f\b\n
\t  ­ \b.
освідчення водія
ідповідно до статті 15
акону України «
ро дорожній рух України» кожний грома-
дянин, який досяг визначеного цим
аконом віку, не має медичних протипоказань
та пройшов повний курс навчання за відповідними програмами, може в устано-
вленому порядку отримати право на керування транспортними засобами відповід-
ної категорії. Цією ж статтею передбачено, що
право на керування автомобілями
може бути надано особам, які досягли вісімнадцятирічного віку.
соба, яка бажає отримати право на керування транспортними засобами відпові-
дної категорії зобов’язана пройти медичний огляд, підготовку або перепідготовку
відповідно до типової навчальної програми, успішно скласти теоретичний і прак-
ідповідно до пункту 2
оложення про порядок видачі посвідчення водія та допуску
громадян до керування транспортними засобами, що затверджено постановою
абінету
іністрів від 8 травня 1993 року №340, національне
посвідчення водія
на право керування транспортними засобами відповідної категорії дійсне про-
тягом 30 років з дати його видачі.
Централізоване оформлення, видача, повернення та обмін посвідчень водія здійс-
нюється
територіальними органами з надання сервісних послуг
іністерства
внутрішніх справ України.
соби складають іспити, необхідні для одержання посвідчення водія, в сервісних
незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
освідчення водія видається особисто під розписку після пред’явлення паспорта
або іншого документа, що його замінює.
освідчення водія, видане до набрання чинності
аконом України від 24 вересня
2008 року №586-VI «
ро внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
вдосконалення відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» може
бути обміняно на нове.
бмін посвідчення водія проводиться без складання
бмін посвідчення водія проводиться незалежно від місця проживання чи пере-
бування особи за умови подання паспорта громадянина України, копії довідки про
реєстраційний номер облікової картки платника податків (у разі його відсутності
у відповідних базах
МВС
) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які
через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного но-
мера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідному кон-
тролюючому органу і мають відмітку в паспорті); посвідчення водія; медичні довідки
встановленого зразка.
ро втрату посвідчення водія особа повідомляє сервісному центру
, а в разі
його викрадення – територіальному органу
аціональної поліції.
амість втраченого або викраденого посвідчення водія сервісний центр
МВС
після
перевірки факту видачі раніше такого посвідчення водія особі, яка заявила про
його втрату або викрадення, оформлює та видає нове посвідчення водія.
ага
идані громадянам України за кордоном міжнародні посвідчення та пос-
відчення водія іноземної держави, які відповідають вимогам
онвенції про дорожній
рух 1968 року, підлягають обміну на національні посвідчення за умови, що зазначені
громадяни України постійно проживають на території України.
іжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення
водія, паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду
за кордон сервісними центрами
егіональні підрозділи
патрульної служби
уди звертатись та де шукати інформацію?
www.sai.gov.ua
та іноземній валюті
ідповідно до статті 2
екрету
абінету
іністрів України «
ро систему валютного
регулювання і валютного контролю 1993р. №1593» резиденти і нерезиденти мають
право бути власниками валютних цінностей, що знаходяться на території України.
ри цьому
екрет визначає, що резидентами є громадяни України, які мають пос-
тійне місце проживання на території України, у тому числі ті, що тимчасово пере-
бувають за кордоном.
ерезидентами є громадяни України, які мають постійне міс-
це проживання за межами України, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на
території України.
таттею 7
акону України «
ро платіжні системи та переказ коштів в Україні»
встановлено, що банки мають право відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні)
та поточні рахунки.
Цією ж статтею визначено, що вкладний (депозитний) рахунок – рахунок, що від-
кривається банком клієнту на договірній основі для зберігання коштів, що пере-
даються клієнтом банку в управління на встановлений строк та під визначений
процент (дохід) відповідно до умов договору.
оточний рахунок – рахунок, що відкривається банком клієнту на договірній основі
для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою пла-
тіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.
итання відкриття рахунків у національній та іноземній валюті регулюються
нструк-
цією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземній валюті», що затверджена постановою
равління
аціонального банку
України від 12 листопада 2003 року №492.
ідповідно до
нструкції фізичні особи мають право відкривати рахунки для здійс-
нення підприємницької, незалежної професійної діяльності та для власних потреб.
ідкриття поточного рахунку в банку здійснюється в наступному порядку.
рома-
дянин України пред’являє уповноваженому працівнику банку паспорт громадянина
України.
ромадянин України, який є резидентом має пред’явити документ, вида-
ний контролюючим органом, що засвідчує його реєстрацію в
ержавному реєс-
трі фізичних осіб – платників податків.
кщо громадянин України займається під-
приємницькою діяльністю, він зобов’язаний зазначити про свій статус підприємця
у заяві про відкриття поточного рахунку. У випадку, якщо громадянин України зай-
мається незалежною професійною діяльністю, він зобов’язаний подати до банку
копію документа, що підтверджує взяття на облік такої особи відповідним контро-
люючим органом.
ромадянин України має заповнити заяву про відкриття поточного
рахунку та картку із зразками підписів.
іж громадянином України та банком укла-
договір банківського рахунку.
ідповідно до пункту 7.12 цієї
нструкції на поточні рахунки в іноземній валюті
громадян України-резидентів зараховується:
готівкова валюта внесена/переказана власником рахунку або його
валюта за платіжними документами, що надійшли з-за кордону на ім’я
власника рахунку відповідно до законодавства України;
валюта, переказана з-за кордону;
валюта за іменними платіжними документами, що надіслані з-за кордону
на ім’я власника рахунку;
валюта за платіжними документами, ввезеними із-за кордону власником рахунку
і задекларованими митному органу під час в’їзду в Україну.
важеного банку,
а копія митної декларації залишається в уповноваженому банку.
ідповідно до положень пункту 10.1
нструкції якщо громадянин України не має
рахунків у цьому банку, то відкриття вкладного (депозитного) рахунку здійснюється
в такому порядку ж порядку, як і відкриття поточного рахунку.
іж банком і гро-
мадянином України укладається в письмовій формі
договір банківського вкладу.
ісля цього громадянин України вносить або перераховує з іншого банківського
гідно з пунктом 10.19
нструкції на вкладний (депозитний) рахунок в іноземній
валюті громадянина України-резидента зараховуються готівкова валюта внесена/
переказана власником рахунку; валюта перерахована з власного поточного або
власного вкладного (депозитного) рахунку в іноземній валюті тощо.
ержавна реєстрація фізичних осіб підприємців
кщо після повернення в Україну
и вирішили зайнятися підприємницькою діяль-
ас буде корисною наступна інформація.
ідповідно до статті 1
акону України «
ро державну реєстрацію юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»
державна реєстрація фі-
зичних осіб-підприємців – це офіційне засвідчення факту набуття або позба-
влення статусу підприємця фізичною особою.
таттею 14 цього
акону встановлено, що документи для державної реєстрації
можуть подаватися в паперовій або електронній формі.
У паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим від-
правленням.
кщо документи подаються особисто, заявник пред’являє свій паспорт громадя-
нина України.
окументи в електронній формі подаються заявником через портал електронних
сервісів (www.kap.minjust.gov.ua) у порядку, визначеному
іністерством юстиції
України.
ля державної реєстрації фізичної особи-підприємця подаються такі документи:
заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем;
заява про обрання фізичною особою спрощеної системи оподаткування та/або
реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податків на додану
вартість, встановленої форми.
УВ
ага
трок розгляду документів, поданих для державної реєстрації фізичної
особи підприємця становить 24 години після надходження документів.
ідповідно до
орядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-під-
приємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, що
затверджений наказом
іністерства юстиції України від 9 лютого 2016 №359/5,
державна реєстрація може проводитися за заявою заявника шляхом звернення
до фронт-офісів (центрів надання адміністративних послуг), що забезпечують при-
йняття та видачу документів під час державної реєстрації.
УВ
ага
!
иконавчі органи сільських, селищних та міських рад (крім міст обласного та/
або республіканського
втономної
еспубліки
рим) набувають повноважень з ре-
єстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у разі прийняття відповідною
радою такого рішення.
татус безробітного
ідповідно до положень статті 43
акону України «
ро зайнятість населення»
ста-
тусу безробітного може набути особа працездатного віку до призначення пе-
(зокрема на пільгових умовах або за вислугу років),
яка через відсутність ро-
боти не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, готова
та здатна приступити до роботи.
татус безробітного надається названим особам за їх особистою заявою у разі
відсутності підходящої роботи з першого дня реєстрації центром зайнятості.
ідповідно до пункту 3
орядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення
обліку осіб, які шукають роботу, що затверджені постановою
абінету
України від 20 березня 2013 року №198, реєстрація безробітних, які звертаються
за сприянням у працевлаштуванні,
проводиться центром зайнятості
незалежно
від зареєстрованого місця проживання чи перебування.
еєстрація проводиться за умови пред’явлення паспорта громадянина України
або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника по-
трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який під-
тверджує період зайнятості),
а в разі потреби також військового квитка, диплома
або іншого документа про освіту.
унктом 6
орядку встановлено, що рішення про надання статусу безробітного чи
відмову у наданні такого статусу приймається центром зайнятості не пізніше ніж
протягом семи календарних днів з дня подання особою заяви про надання статусу
безробітного.
УВ
ага
! Відповідно до пункту 8
орядку особам, у яких відсутній страховий
стаж, не може бути надано статус безробітного.
иняток із цього правила встановлено статтею 6
акону України «
ро загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття»: право
на забезпечення та соціальні послуги відповідно до цього
акону має молодь,
яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-техніч-
них і вищих навчальних закладах, звільнилася із строкової військової або альтер-
нативної (не-військової) служби і яка потребує сприяння у працевлаштуванні
на перше робоче місце у разі реєстрації в установленому порядку відповідних
осіб як безробітних.
орядок визначає правила ведення та припинення обліку осіб, які шукають роботу.
ідповідно до пункту 32
орядку облік осіб, які шукають роботу, ведеться шляхом
внесення даних про таких осіб та отримані ними послуги до
диної інформаційно-
аналітичної системи державної служби зайнятості.
опомога по безробіттю
кщо після повернення в Україну
и не маєте можливості працевлаштуватися,
ас цілком закономірно виникає питання про те, чи маєте
и право на допомогу
ідповідно до статті 4
акону України «
ро зайнятість населення»
до зайнятого
населення належать особи, які на законних підставах працюють за кордоном
та які мають доходи від такої діяльності.
гідно із статтею 6
акону України «
ро загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття»
громадяни України, які працюють за межа-
ми України та не застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на забезпечення за
цим
аконом за умови сплати страхових внесків,
якщо інше не передбачено
міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана
ерховною
адою України.
ага
собами, які шукають роботу, є особи, яким не може бути надано в ус-
тановленому порядку статус безробітного або яким відмовлено у наданні та-
кого статусу.
тже, особами, які шукають роботу, є, в тому числі, особи у яких відсутній страхо-
вий стаж.
соби, які шукають роботу,
мають право на отримання послуг з підбору ро-
боти, інформаційно-консультативних, профорієнтаційних та інших послуг, пе-
редбачених законодавством, сприяння у працевлаштуванні, інших видах зайня-
тості, зокрема шляхом участі у громадських та інших роботах тимчасового
характеру.
Центр зайнятості веде облік таких осіб незалежно від зареєстрованого місця про-
живання чи перебування за умови пред’явлення реєстраційного номера облікової
картки платника податків та паспорта громадянина України або іншого докумен-
та, що посвідчує особу.
соби, які не подали документи для взяття на облік, мають право на отримання
інформаційно-консультаційних послуг.
ідповідно до статті 6
акону України «
ро загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування на випадок безробіття»
право на матеріальне забезпечення
на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи.
гідно зі статтею 22
акону України «
ро загальнообов’язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття»
право на допомогу по безробіттю залежно від
страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку
безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєс-
трації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними
ер-
жавного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
УВ
ага
! Відповідно до положень статті 21 цього ж
акону страховий стаж –
період (строк) протягом якого особа підлягала страхуванню на випадок без-
робіття та за який щомісяця сплачено нею та роботодавцем страхові внески
в сумі не менш як мінімальний страховий внесок.
унктом 1
орядку надання допомоги по безробіттю у тому числі одноразової ви-
плати для організації безробітним підприємницької діяльності, що затверджений
іністерства соціальної політики України від 15 червня 2015 №613 вста-
новлено, що допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого
дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою за встановленою фор-
мою.
озмір допомоги по безробіттю визначається на підставі відомостей
ер-
жавного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування за-
лежно від страхового стажу, заробітної плати (доходу).
ага
гідно пункту 6 цього
орядку допомога по безробіттю не надається
особам, які не мають страхового стажу (за винятком молоді, яка закінчила
або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих на-
ідповідно до пункту 1
озділу VII зазначеного
орядку зареєстрованим безробі-
тним з числа застрахованих осіб, яким виповнилося 18 років, та які не можуть
бути працевлаштовані за сприяння центру зайнятості протягом місяця у зв’язку
з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їхнім бажанням допомога по
безробіттю може виплачуватися одноразово для організації підприємницької дія-
ля розгляду питання щодо надання допомоги по безробіттю одноразово заре-
єстрований безробітний подає до центру зайнятості такі документи:
а підставі рішення про надання допомоги по безробіттю одноразово в разі дер-
жавної реєстрації юридичної особи чи фізичної особи підприємця та витягу з
дино-
го державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців керівник центру
зайнятості приймає рішення про виплату допомоги по безробіттю одноразово.
ідповідно до статті 6
акону України «
ро загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування на випадок безробіття»
право на матеріальне забезпечення
на випадок безробіття та соціальні послуги мають застраховані особи.
идами соціальних послуг відповідно до
акону України «
ро загальнообов’язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття» та
акону України «
зайнятість населення» є:
професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації у професійно-
технічних та вищих навчальних закладах, у тому числі в навчальних закладах
державної служби зайнятості, на підприємствах, в установах організаціях:
профорієнтація;
пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні;
допомога у започаткуванні власної справи;
інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
ага
ерелічені послуги є безоплатними.
адаються зазначені послуги цен-
трами зайнятості.
Увага!
ез реєстрації у Центрі зайнятості безробітний громадянин України
може скористатись послугами інтернет-медіа-порталу «
руд», у базі якого вик-
У: trud.gov.ua
итання визнання кваліфікації, здобутої за кордоном регулюється
орядком під-
твердження результатів неформального професійного навчання осіб за робітничи-
ми професіями, затвердженим
остановою
абінету
іністрів України від 15 тра-
ідповідно до пункту 3
орядку підтвердження кваліфікації здійснюється підпри-
ємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, які відпо-
відають вимогам, встановленим
іністерством соціальної політики та
іністерством
рганізація роботи з підтвердження кваліфікації здійснюється
ержавною служ-
бою зайнятості та її територіальними органами.
унктом 7 цього
орядку передбачено, що за результатами заповнення анкети
самооцінювання особа подає територіальному органові заяву про підтвердження
кваліфікації, у якій зазначається назва професії та кваліфікаційний рівень, на який
вона претендує, стаж роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня.
заяви додаються:
паспорт громадянина України;
копії документів, що засвідчують факт трудових відносин (за наявності) та документ,
що засвідчує стаж роботи за професією відповідного кваліфікаційного рівня;
оригінал документа про освіту (за наявності).
УВ
ага
! У разі наявності іноземного документа про освіту особа подає також
довідку про його визнання.
медичні довідки за встановленими формами;
лист роботодавця про направлення працівника на підтвердження результатів
неформального професійного навчання (за наявності).
ага
опії документів іноземною мовою повинні бути перекладені українською
мовою та легалізовані в установленому порядку.
собі, яка підтвердила кваліфікацію видається свідоцтво про присвоєння (підви-
щення) робітничої кваліфікації за результатами неформального професійного на-
ага
! Фінансування підтвердження кваліфікації здійснюється за рахунок ко-
штів особи або роботодавця (у разі направлення ним особи).
аказом
іністерства соціальної політики від 23 грудня 2013 №886 «
ро затве-
рдження переліку робітничих професій, за якими здійснюється підтвердження
результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями»
затверджено 3 робітничих професії, рівень кваліфікації за якими можна підтвердити
за результатами неформального навчання: кухар, зварник та охоронець.
www.dcz.gov.ua
дреси та телефони
центрів зайнятості
ієва допомога»

ержавної служби
зайнятості
 \b­  9.00 18.00
іністерство юстиції
диний державний реєстр
юридичних осіб та фізичних
(«Š\r\f \n \f \f\b \b\b » ‚
minjust.gov.ua/ua/services
trud.gov.ua
ошук вакансій
уди звертатись та де шукати інформацію?
ідстави призначення, перерахунку і виплати пенсій регулюються
аконом України
ро загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
таттею 9
акону України «
ро загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» встановлено такі види пенсійних виплат:
пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (у тому числі каліцтва,
не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства);
пенсія у зв’язку з втратою годувальника.
оложення
акону України «
ро пенсійне забезпечення» застосовуються лише
у частині визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах і за вислугу років.
таттею 11
акону України «
ро загальнообов’язкове державне пенсійне страху-
вання» встановлено, що у разі,
якщо особа не сплачувала страхові внески на за-
гальнообов’язкове державне пенсійне страхування у період тимчасового виїзду
за кордон тощо за нею зберігається право на набутий страховий стаж.
таттею 13 цього
акону встановлено, що особа, яка припинила участь у системі
загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, може поновити свою
участь у цьому виді страхування з набуттям нею статусу, згідно з яким вона підлягає
загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до цього
акону або шляхом укладення в установленому цим
аконом порядку договору
ідповідно до статті 12
акону України «
ро загальнообов’язкове державне пенсійне
страхування»
громадяни України, які постійно проживають або працюють за
енсійне забезпечення в Україні
межами України,
якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана
ерховною
адою України,
мають право на доброві-
льну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страху-
гідно з статтею 8 цього
акону особи, які не підлягають загальнообов’язковому
державному пенсійному страхуванню, але
добровільно сплачували страхові внес-
ки
в порядку та розмірах, встановлених законом, до солідарної системи та/або
накопичувальної системи пенсійного страхування,
мають право на умовах, виз-
начених цим
аконом, на отримання пенсії і соціальних послуг за рахунок кош-
енсійного фонду.
ідповідно до положень статті 10
акону України «
ро збір та облік єдиного внес-
ку на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
платниками, які
мають право на добровільну сплату єдиного внеску, є громадяни України, які
працюють або постійно проживають за межами України,
якщо інше не вста-
новлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана
ерхо-
вною
адою України, -
на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.
ромадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України,
беруть добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціально-
го страхування протягом строку, визначеного у договорі про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не мен-
ше одного року (крім договорів про одноразову сплату).
акі громадяни України подають до органу доходів і зборів за місцем проживання
відповідну заяву встановленої форми (про добровільну участь у системі загально-
обов’язкового державного страхування).
особою, яка подала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язко-
вого державного соціального страхування, органом доходів і зборів у строк не
пізніше ніж 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про
добровільну участь відповідно до типового договору, що затверджується центра-
льним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну
податкову і митну політику, та за погодженням з
енсійним фондом та фондами
загальнообов’язкового державного соціального страхування.
У договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного
соціального страхування має бути визначено порядок сплати єдиного внеску та
рахунки, на які він має сплачуватися та
умови набуття застрахованою особою
права на виплати за загальнообов’язковим державним соціальним страху-
ідповідно до пункту 1
озділу V
нструкції про порядок нарахування і сплати єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що зат-
верджена наказом
іністерства фінансів України від 20 квітня 2015 №449 (в реда-
кції наказу від 28 березня 2016 №393), платниками, які мають право на добровільну
сплату єдиного внеску є громадяни України, які працюють або постійно проживають
за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на
обов’язковість яких надана
ерховною
адою України, -
виключно на загально-
обов’язкове державне пенсійне страхування.
иповий договір про добровільну участь у системі загальнообов’язкового держа-
вного соціального страхування міститься у додатку 4 до
нструкції про порядок
нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
таттею 10
акону України «
ро збір та облік єдиного внеску на загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування» встановлено, що договором про доброві-
льну участь може бути передбачена одноразова сплата особою єдиного внеску за
попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному
соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня
2010 року).
дноразова сплата єдиного внеску за попередні періоди, передбачена
абзацом першим цієї частини, може бути здійснена за окремим договором.
иповий договір про одноразову сплату у системі загальнообов’язкового держав-
ного пенсійного страхування міститься у додатку 5 до
нструкції про порядок на-
рахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
ідповідно до положень статті 9
акону України «
ро збір та облік єдиного внеску
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
єдиний внесок спла-
чується в іноземній валюті громадянами України,
які працюють або постійно
проживають за межами України, відповідно до договорів про добровільну участь
у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
енсія за віком
ідповідно до частини першої статті 26
акону України «
ро загальнообов’язкове
державне соціальне страхування»
особи мають право на пенсію за віком після
досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.
о досягнення 60 років право на пенсію за віком мають право жінки 1961 року
і старші після досягнення ними такого віку:
55 років – які народилися до 30 вересня 1956 року включно;
55 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
56 років – які народилися з 1 квітня 1957 по 30 вересня 1957 року;
56 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1957 по 31 березня 1958 року;
57 років – які народилися з 1 квітня 1958 по 30 вересня 1958 року;
57 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року;
58 років – які народилися з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року;
58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1959 по 31 березня 1960 року;
59 років – які народилися з 1 квітня 1960 по 30 вересня 1960 року;
59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1960 по 31 березня 1961 року;
60 років – які народилися з 1 квітня 1961 по 31 грудня 1961 року.
Частиною першою статті 28 цього
акону встановлено, що м
інімальний розмір
пенсії за віком за наявності у чоловіків 35 років, а у жінок 30 років страхового
стажу
встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили
працездатність, визначеного
аконом (такий розмір визначається щорічно зако-
ержавний бюджет).
ага

ідповідно до частини другої цієї ж статті
за наявності страхового стажу
меншої тривалості, ніж це передбачено частиною першою цієї ж статті (тобто,
менше тридцяти п’яти років у чоловіків і менше тридцяти років у жінок), пенсія
за віком встановлюється в розмірі, пропорційному наявному страховому ста-
жу,
виходячи з мінімального розміру пенсії за віком.
енсія по інвалідності
ідповідно до частини першої статті 30
акону України «
ро загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування» пенсія по інвалідності призначається в разі нас-
тання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності внас-
лідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою,
інвалідності з дитинства) за наявності страхового стажу.
ідповідно до статті 32 цього
акону особи, визнані інвалідами, мають право по
інвалідності, залежно від групи інвалідності, за наявності страхового стажу на час
настання інвалідності або в день звернення за пенсією.
ля інвалідів I групи залежно від їх віку вимагається страховий стаж від 1 року до
10 років, а для інвалідів II та III груп від 1 року до 14 років.
енсія у зв’язку з втратою годувальника
ідповідно до частини першої статті 36
акону України «
ро загальнодержавне
пенсійне страхування» пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається
непрацездатним членам сім’ї померлого годувальника, які були на його утриманні,
за наявності в годувальника на день смерті страхового стажу, який був би необхід-
ний йому для призначення пенсії по III групі інвалідності.
ри цьому дітям пенсія
у зв’язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони
на утриманні годувальника.
гідно з частиною другою цієї ж статті
акону непрацездатними членами сім’ї вва-
жаються:
чоловік (дружина), батько, мати, якщо вони є інвалідами або досягли пенсійного віку;
діти (у тому числі діти, які народилися до спливу 10 місяців з дня смерті годувальни-
ка) померлого годувальника, які не досягли 18 років або старші цього віку, якщо
вони стали інвалідами до досягнення 18 років.
іти, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх навчальних
закладах системи загальної середньої освіти, а також професійно-технічних, вищих
навчальних закладах (у тому числі у період між завершенням навчання в одному
із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого навчального закладу або
у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та
продовженням навчання за іншим за умови, що такий період не перевищує чотирьох
місяців), - до закінчення такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до
досягнення ними 23 років, та діти-сироти - до досягнення ними 23 років незалежно
від того, навчаються вони чи ні;
чоловік (дружина), а в разі їх відсутності - один з батьків або брат чи сестра, дідусь
чи бабуся померлого годувальника незалежно від віку і працездатності, якщо він
(вона) не працюють і зайняті доглядом за дитиною (дітьми) померлого годувальника
окументи, необхідні для призначення пенсії
окументи, що необхідні для призначення пенсії, встановлені
орядком подання
та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до
акону України “
ро загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, зат-
вердженим постановою правління
енсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1.
ідповідно до пункту 1.1
орядку
заява про призначення
пенсії
непрацюючим
особам, а також членом сім’ї у зв’язку з втратою годувальника
подається за-
явником
особисто або через
представника,
який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально, безпосередньо до управління
енсійного
фонду України у районі, місті, районі у місті.
соба, яка звертається за пенсією (незалежно від виду пенсії), повинна пред’явити
паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстра-
ції) та вік).
орядком до заяви про призначення пенсії додаються:
документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника по-
датків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний орган і мають відмітку у паспорті) або свідоцтво про загальнообов’язкове
державне соціальне страхування;
документи про стаж;
довідка про заробітну плату (дохід). У разі, якщо страховий стаж починаючи з 01 липня
2000 року становить менше 60 місяців, особою подається довідка про заробітну
плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 01.07.2000.
документи про місце проживання (реєстрації) особи;
документи, які засвідчують особливий статус особи (наприклад, посвідчення вете-
рана війни, учасника ліквідації наслідків аварії на Ч
о заяви про призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника, крім вище-
зазначених документів, додаються:
свідоцтво про народження або паспорт особи, якій призначається пенсія;
довідка про склад сім’ї померлого годувальника;
свідоцтво органу
дра
про смерть годувальника або рішення суду про визнання
його безвісно відсутнім або оголошення його померлим;
довідки загальноосвітніх навчальних закладів системи загальної середньої освіти,
професійно-технічних, вищих навчальних закладів про те, що дитина навчається
ри призначенні пенсії по інвалідності орган, що призначає пенсію, до заяви додає
одержану ним від медико-соціальної експертної комісії (
) виписку з акта ог-
оновлення виплати пенсії особам, які до виїзду за кордон
перебували на обліку в органах
енсійного фонду України
та отримували пенсію
оновлення виплати пенсії здійснюється на підставі заяви особи, яка подається
пенсіонером особисто або його законним представником.
ідповідно до положень
орядку поновлення пенсії здійснюється за документами,
одатково особа може надати:
документи про страховий стаж, який не врахований у пенсійній справі;
довідку про заробітну плату за періоди страхового стажу до 1 липня 2000 року;
документи про обставини, що впливають на розмір пенсії.
егіональні представництва
органів
енсійного фонду
України
ортал електронних
послуг
ФУ
уди звертатись та де шукати інформацію?
ФУ
www.portal.pfu.gov.ua
portal.pfu.gov.ua
ля отримання консультації щодо визначення права на призначення пенсії, для
подання заяви про призначення пенсії, для подання заяви про поновлення ви-
плати пенсії необхідно звернутися до територіального управління
енсійного
фонду України за місцем проживання (реєстрації) особи.
ержавна соціальна допомога особам,
які не мають права на пенсію
и не маєте права на вищеперелічені пенсії, для
ас буде корисною наступна
ідповідно до статті 1
акону України «
ро державну соціальну допомогу особам,
які не мають права на пенсію та інвалідам» особа, яка не має права на пенсію, -
особа, яка досягла віку 63 років та не має права на пенсію відповідно до чинного
законодавства.
о досягнення зазначеного віку до осіб, які не мають права на
пенсію, належать жінки 1958 року народження і старші після досягнення ними
такого віку:
58 років, які народилися до 30 вересня 1953 року включно;
58 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1953 року по 31 березня 1954 року;
59 років – які народилися з 1 квітня 1954 року по 30 вересня 1954 року;
59 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1954 року по 31 березня 1955 року;
60 років – які народилися з 1 квітня 1955 року по 30 вересня 1955 року;
60 років 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1955 по 31 березня 1956 року;
61 рік – які народилися з 1 квітня 1956 року по 30 вересня 1956 року;
61 рік 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року;
62 роки – які народилися з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року;
62 роки 6 місяців – які народилися з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року;
63 роки – які народилися з 1 квітня 1958 року по 31 грудня 1958 року.
таттею 2 цього
акону встановлено, що громадяни України, які досягли віку,
встановленого статтею 1 цього
акону або є інвалідами і не одержують пенсію та
постійно проживають на території України, мають право на державну соціальну
допомогу у випадках та на умовах, передбачених цим
аконом та іншими законами.
ідповідно до статті 3 цього
акону призначаються такі види державної соціальної
допомоги:
державна допомога особам, які не мають права на пенсію та інвалідам;
державна соціальна допомога на догляд.
остановою
абінету
іністрів України від 2 квітня 2005 року №211 затверджено
орядок призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію та інвалідам і державної соціальної допомоги на догляд.
ідповідно до пункту 9
орядку соціальна допомога призначається управліннями
праці та соціального захисту населення районних, районних у містах
иєві та
вастополі державних адміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах рад.
унктом 10
орядку встановлено, що для призначення соціальної допомоги по-
даються такі документи:
заява за встановленою формою при пред’явленні паспорта, трудової книжки
та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
диного державного
реєстру фізичних осіб (в даний час реєстраційний номер облікової картки
платника податку);
декларація про доходи та майно (заповнюється на підставі довідок про доходи
кожного члена сім’ї) за останні шість календарних місяців або два квартали,
що передують місяцю звернення з призначенням допомоги;
довідка про склад сім’ї, виданої уповноваженим органом за місцем постійного
проживання, у тому числі органом місцевого самоврядування.
гідно з пунктом 11
орядку соціальна допомога призначається з дня звернення
за допомогою.
унктом 12
орядку встановлено, що соціальна допомога призначається довічно
особам, які досягли віку, встановленого статтею 1
акону України «
ро державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам».
ержавна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям
аша сім’я відноситься до малозабезпеченої,
ас має зацікавити наступна
ідповідно до статті 1
акону України «
ро державну соціальну допомогу мало-
забезпеченим сім’ям» малозабезпечена сім’я – сім’я, яка з поважних або незалежних
від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового
мінімуму для сім’ї. Цією ж статтею встановлено, що сім’я – це особи, які спільно
проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.
члена сім’ї має одинока особа.
таттею 3 цього
акону встановлено, що право на державну соціальну допомогу
мають
малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають на території України.
ідповідно до статті 4 цього
акону заява про надання державної соціальної до-
помоги подається уповноваженим представником сім’ї до місцевої державної ад-
міністрації або до виконавчого комітету сільської, селищної ради.
иконавчий ко-
мітет сільської, селищної ради передає заяву про надання державної соціальної
до-помоги до місцевої державної адміністрації.
Цією ж статтею встановлено, що до заяви про надання державної соціальної до-
помоги додаються:
документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України);
декларація про доходи та майно осіб, які входять до складу сім’ї;
довідка про наявність та розмір земельної частки (паю).
ержавна соціальна допомога призначається з місяця звернення, якщо протягом
місяця подано всі необхідні документи.
ідповідно до статті 6 цього
акону державна соціальна допомога призначається
диноким особам, які досягли 65-річного віку і не мають інших джерел до існування,
державна соціальна допомога може бути призначена довічно.
остановою
абінету
іністрів від 24 лютого 2003 року №250 затверджено
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.
унктом 4
орядку встановлено, що соціальна допомога може бути призначена
і виплачена за місцем фактичного проживання уповноваженого члена сім’ї за умо-
ви подання довідок про неотримання такої допомоги в органах соціального захисту
населення за місцем реєстрації.
ержавна допомога сім’ям з дітьми
кщо у
ас є неповнолітні діти, ця інформація може бути корисною для
ас.
ідповідно до статті 1
акону України «
ро державну допомогу сім’ям з дітьми»
громадяни України, в сім’ях яких виховуються та проживають неповнолітні діти,
мають право на державну допомогу.
таттею 3
акону встановлено такі види державної допомоги сім’ям з дітьми:
допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;
допомога при народженні дитини;
допомога при усиновленні дитини;
допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;
допомога на дітей одиноким матерям.
ідповідно до статті 5
акону всі види державної соціальної допомоги сім’ям з ді-
тьми призначають і виплачують органи соціального захисту населення за місцем
проживання батьків (усиновлювача, опікуна, піклувальника).
таттею 7
акону встановлено, що право на державну допомогу у зв’язку з ва-
гітністю та пологами за цим
аконом мають всі жінки (у тому числі неповнолітні), які
не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального стра-
хування.
ідповідно до статті 10
акону допомога при народженні дитини надається одному
з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає з дитиною.
таттею 12
акону встановлено, що допомога при народженні дитини признача-
ється у розмірі 41280 гривень.
иплата допомоги здійснюється одноразово у сумі
10320 гривень, решта суми допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців
рівними частинами.
ідповідно до статті 18-1
акону право на допомогу одиноким матерям мають оди-
нокі матері (які не перебувають у шлюбі), одинокі усиновлювачі, якщо у свідоцтві
про народження дитини або
документі про народження дитини, виданому ком-
петентними органами іноземної держави, за умови його легалізації в устано-
вленому законодавством порядку
(рішенні про усиновлення дитини), відсутній
запис про батька (матір) або запис про батька (матір) проведено в установленому
порядку органом державної реєстрації актів цивільного стану за вказівкою матері
(батька, усиновлювача) дитини.
таттею 18-2
акону встановлено, що допомога на дітей одиноким матерям при-
значається за наявності витягу з
ержавного реєстру актів цивільного стану гро-
мадян про державну реєстрацію народження дитини, виданого відділом державної
реєстрації актів цивільного стану, або довідки про народження, виданої виконавчим
органом сільської, селищної, міської (крім міст обласного значення ради), із заз-
наченням підстави внесення відомостей про батька дитини до актового запису про
народження дитини, або
документа про народження, виданого компетентним
органом іноземної держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови
його легалізації в установленому законодавством порядку.
орядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми затверджено
постановою
абінету
іністрів України від 27 грудня 2001 року №1751.
ідповід-
но до пункту 7
орядку допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається
непрацюючим жінкам у розмірі 25 відсотків розміру прожиткового мінімуму, вста-
новленого законом для працездатної особи з розрахунку на місяць.
унктом 12
орядку встановлено, що допомога при народжені дитини призна-
чається за умови, що звернення за її призначенням надійшло не пізніше ніж через
12 календарних місяців після народження дитини.
ерелік документів, які подаються для отримання певного виду допомоги, виз-
начено у вказаному
орядку.
світа для неповнолітніх дітей
ошкільна освіта (дитячий садок)
итання дошкільної освіти регулюються
аконом України «
ро дошкільну освіту».
ідповідно до статті 9 цього
акону громадяни України незалежно від раси, кольо-
ру шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних та інших ознак мають
право на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно
від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім’ї.
ідповідно до статі 28 цього
акону дитина має гарантоване державою право на
безоплатну дошкільну освіту
в державних і комунальних дошкільних навчальних
закладах та
безоплатне медичне обслуговування
у таких закладах.
гідно з положеннями статті 35 цього
акону батьки або особи, які їх замінюють,
плату за харчування дітей
у державному або комунальному дошкільному
навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування
або відповідними органами управління.
ідповідно до
оложення про дошкільний навчальний заклад, що затверджене
постановою
абінету
іністрів України від 12 березня 2003 року №305, прийом
дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником протягом ка-
лендарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної до-
відки про стан здоров’я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати
дошкільний навчальний заклад, довідка дільничного лікаря про епідеміологічне
оточення, свідоцтво про народження.
ля прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого ти-
пу, а також для прийому дітей з порушенням слуху, зору, мови, опорно-рухового
апарату, інтелекту, затримки психічного розвитку в інклюзивні групи додатково
подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації, територіального
лікувально-профілактичного закладу чи тубдиспансеру, направлення місцевого
органу управління освітою та індивідуальна програма реабілітації для дітей з ін-
валідністю.
итання зарахування до навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові про-
філактичні щеплення вирішується лікарсько-консультативною комісією місцевого
органу охорони здоров’я.
Увага!
кщо реєстрація дитини для прийому до дитячого садочку здійснювалася за
допомогою електронної черги, то необхідна і реєстраційна картка про встановлення
статусу щодо можливості зарахування в даний
, яка роздруковується з розді-
лу «
еревірка статусу заявки по серії та номеру свідоцтва про народження» з пер-
сонального комп’ютера або в Центрі адміністративних послуг відповідної міської
ради.
риклад порядку реєстрації дитини до дитячого садочка (м.
www.tutor.in.ua/kinder/images/Guide-for-Parents.pdf
найти необхідний територіальний орган освіти можна, звернувшись до виконавчо-
го комітету місцевої ради за місцем проживання.
агальна середня освіта
ідповідно до статті 6
акону України «
ро загальну середню освіту» громадянам
України незалежно від раси, кольору шкіри, особливостей інтелектуального, соці-
ального і фізичного розвитку особистості, політичних, релігійних та інших переко-
нань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця прожи-
вання, мовних та інших ознак
забезпечується доступність і безоплатність здо-
буття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних
ідповідно до пункту 22
оложення про загальноосвітній навчальний заклад, що
затверджений постановою
абінету
іністрів України від 27 серпня 2010 №778, для
зарахування до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, надають
такі документи:
заява на ім’я директора школи;
копія свідоцтва про народження дитини;
медична довідка встановленого зразка;
о першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років.
ля дітей, які зараховуються до наступних класів необхідною умовою є особова
справа дитини.
ля зарахування до 10 класу подається документ про відповідний рівень освіти
(атестат).
У разі відсутності особової справи, прийом до школи здійснюється без неї.
У випадку відсутності документів, які підтверджують рівень освіти, можливе про-
ведення співбесіди для визначення загального рівня розвитку та відповідності рівня
знань для визначення класу розміщення дитини.
ри прийомі до спеціалізованої школи/ліцею можливе проведення тестування та/
світа для дітей з особливими освітніми потребами
ідповідно до положень
акону України «
ро загальну середню освіту» до зага-
льноосвітніх навчальних закладів належать також спеціальна школа (школа-інтер-
нат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; са-
наторна школа (школа-інтернат) з відповідним профілем для дітей, які потребують
тривалого лікування; навчально-реабілітаційні центри.
агальноосвітні заклади мо-
жуть створювати у своєму складі спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей
з особливими потребами.
ідповідно до
оложення про спеціальну загальноосвітню школу (школу –інтернат)
для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, що зат-
верджене наказом
іністерства освіти і науки України від 15 вересня 2008 року
№852, зарахування учнів до спеціальної школи (школи інтернату) проводиться, як
правило, до початку навчального року наказом директора на підставі таких до-
кументів:
направлення відповідного органу управління освітою;
заяви батьків або осіб які їх замінюють;
копії свідоцтва про народження дитини;
висновку психолого-медико-педагогічної консультації;
особової справи (витягу з особової справи) та документа про наявний рівень
освіти (крім дітей, які зараховуються до підготовчого, першого класів);
індивідуальної програми реабілітації інваліда (для дитини інваліда);
довідок про стан здоров’я дитини.
Усі діти з недорозвиненим мовленням повинні мати висновок сурдолога.
налогічний перелік документів вимагається для зарахування до навчально-реабі-
літаційного центру.
оложення про навчально-реабілітаційний центр затверджено
наказом
іністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16 серпня 2012
№920.
ага
питаннями про розміщення дітей з особливими освітніми потребами нео-
бхідно звертатися до місцевих органів управління освітою.
кщо
и або
аші діти отримували документи про освіту за кордоном, після по-
вернення в Україну виникає необхідність визнання іноземних документів про освіту.
Це є необхідним для продовження освіти або працевлаштування в Україні.
іністерства освіти і науки України від 5 травня 2015 року №504 «
питання визнання іноземних документів про освіту» затверджено
орядок визнання
здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти та
визнання в Україні документів про середню, середню професійну, професійну осві-
ту, виданих навчальними закладами інших держав.
ідповідно до
орядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах
ступенів вищої освіти процедура визнання в Україні документів про освіту здійс-
вищим навчальним закладом з метою зарахування на навчання та (або) на посаду
наукового або науково-педагогічного працівника до цього вищого навчального за-
іністерством освіти і науки України - з метою працевлаштування або продовження
навчання на території Україні.
ля визнання документів про освіту, виданих за кордоном, заявник або його пре-
дставник подає:
засвідчені в установленому законодавством порядку копію і переклад українською
мовою документа про освіту та додатку до нього та або інші документ, які містять
УВ
ага
!
окументи про освіту мають бути засвідчені в країні їх походження
у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні (для країн-учасниць
онвенції,
що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, проставлення
штампу апостиль «Apostille). У разі, якщо документ не засвідчений в країні його
видачі у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні, компетентний орган
вживає заходів щодо підтвердження автентичності такого документа.
копії документів про попередню освіту (за необхідності);
копії документів, що засвідчують особу;
заяву (згоду) власника документа на обробку його персональних даних.
аявник має право надати також інші документи, що підтверджують освіту та (або)
кваліфікацію, документи про допуск до професійної діяльності, практичний досвід
за необхідності – з перекладами українською мовою.
Усі документи можуть подаватися в електронному вигляді.
трок видачі свідоцтва про визнання документу про освіту, виданого за кордоном
не повинен перевищувати 45 днів з моменту подання всіх документів.
трок дії
свідоцтва – необмежений.
Увага!
е потребують визнання документи про освіту громадян колишнього
, видані до 15 травня 1992 року, а також документи, видані особам за під-
сумками навчання до початку 1992/1993 навчального року в освітніх установах
держав колишнього
аявність міжнародного договору, що регулює питання визнання та еквіва-
лентності документів про освіту, між Україною та державою, освітньою уста-
новою якої видано документ, не скасовує необхідності отримання офіційного
рішення компетентного органу про визнання документа.
такому ж порядку здійснюється визнання в Україні документів про середню, се-
редню професійну, професійну освіту, що видані навчальними закладами інших
держав.
епартамент загальної
середньої та дошкільної освіти
іністерства освіти та науки
уди звертатись та де шукати інформацію?
к правило, звертатися потрібно безпосередньо до обраної для навчання дитини
школи або вищого навчального закладу. У випадку, якщо виникають складнощі із
влаштуванням дитини до школи, можна звертатися за роз’ясненнями до місцевих
органів освіти (Управління освіти при місцевих державних адміністраціях) або до
іністерства освіти і науки України.
Œ\f\r \f \b \f :
е-mail: y_kononenko@mon.gov.ua
тримання медичної допомоги
ідповідно до статі 8
снов законодавства України про охорону здоров’я
кожен
громадянин має право на безоплатне отримання у державних та комунальних
закладах охорони здоров’я медичної допомоги, до якої належать:
екстрена медична допомога;
первинна медична допомога;
вторинна (спеціалізована) медична допомога,
третинна (високоспеціалізована) медична допомога,
паліативна допомога, що надаються за медичними показаннями
у встановленому порядку.
Цією ж статтею встановлено, що держава гарантує безоплатне надання медичної
допомоги у державних та комунальних закладах охорони здоров’я також за епі-
демічними показаннями та безоплатне проведення медико-соціальної експертизи.
ідповідно до положень статті 38
снов законодавства про охорону здоров’я, ко-
жен пацієнт, який досяг чотирнадцяти років і який звернувся за наданням йому ме-
дичної допомоги, має право на вільний вибір лікаря.
ожний пацієнт має право,
коли це виправдано його станом, бути прийнятим у будь-якому закладі охорони
здоров’я за своїм вибором, якщо цей заклад має можливість забезпечити відповід-
ля реалізації зазначеного права необхідно написати заяву на ім’я головного лі-
каря обраного медичного закладу державної чи комунальної форми власності про
поставлення
ас (чи дитини – у відповідному дитячому лікувальному чи поліклінічно-
му закладі) на облік чи з метою отримання відповідної медичної допомоги.
к правило, зразки заяв є в реєстратурі закладу охорони здоров’я або у головного
лікаря.
ід час взяття на облік інколи виникає питання про благодійні пожертви.
цьому
зв’язку необхідно пам’ятати, що благодійні пожертви – це добровільна матеріальна
допомога і тільки особа, яка подає заяву, вирішує, чи надавати її і в якому обсязі.
ерелік послуг, які комунальні та державні медичні заклади можуть надавати за
плату, затверджений
остановою
абінету
іністрів України від 17 вересня 1996
року № 1138, «
ро затвердження переліку платних послуг, які надаються в дер-
жавних закладах охорони здоров’я та вищих медичних закладах освіти».
аряча лінія
»
іністерства охорони
здоров’я
найти потрібне
охорони здоров’я
уди звертатись та де шукати інформацію?
moz.gov.ua/ua/portal/ms_regions
(«Ž‰ \f» ‚ «Œ\b» ‚ «‡
а сьогодні в Україні діє кілька «гарячих ліній», психологічні приймальні та телефонні
лінії довіри за різними напрямками. У цьому розділі пропонуємо ті, чия діяльність
вже зарекомендувала себе і давала позитивні результати, а також урядові гарячі
лінії та телефони довіри з найбільш складних соціально-психологічних питань (як от
дОПОМОга
КОн
СУл
ОнтаКти
рОбОти
аціональна «гаряча
лінія» з питань протидії
насильству та захисту
прав дітей
ержавна служба
з питань ветеранів
війни та учасників
антитерористичної
У суботу: 9.00-16.00
з мобільного)
«гаряча лінія» протидії
торгівлі людьми
з мобільного
Control
dsvv.gov.ua
«гаряча лінія»
з проблем В
Цілодобово
ага!
У кожному обласному центрі діє обласний центр соціально-психологічної до-
помоги.
они утворюються при місцевих органах виконавчої влади (місцеві
державні адміністрації) та органах місцевого самоврядування (місцеві ради)
з метою надання соціальних послуг особам, які опинилися в складних жит-
тєвих обставинах, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно.
о-
крема, дієва допомога надається жінкам у скрутних життєвих обставинах
(в т.ч. насильство в сім’ї), жінкам з дітьми та неповнолітнім у складних жит-
тєвих обставинах.
езоплатна правова допомога
итання надання безоплатної допомоги регулюються
аконом України «
ро без-
ідповідно до статті 8
акону право на безоплатну первинну правову допомогу
мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України.
таттею 7
акону встановлено, що безоплатна первинна правова допомога вклю-
чає такі правові послуги:
надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
складенням заяв, скарг та інших документів правового характеру
(крім документів процесуального характеру);
надання допомоги в забезпеченні доступу до вторинної правової допомоги
та медіації.
ідповідно до статті 9
акону первинну правову допомогу надають органи вико-
навчої влади та органи місцевого самоврядування.
соба має право звернутися за
консультацією або роз’ясненням із питань, які входять до компетенції органів дер-
жавної влади або місцевого самоврядування. У випадку, якщо орган не може нада-
ти відповідну правову допомогу, він перенаправляє особу до відповідального ком-
петентного органу (у випадку письмового звернення воно перенаправляється у п’яти-
денний термін, про що повідомляється і особі).
ерелічені вище правові послуги можна отримати письмово або усно (під час осо-
бистого прийому).
ля отримання безоплатної первинної правової допомоги пи-
сьмово необхідно надіслати або подати письмове звернення до громадської прийма-
льні з надання безоплатної первинної правової допомоги, які розташовуються при
головних управліннях юстиції, а також при центральних органах виконавчої влади.
равова допомога у такому випадку надається протягом 30 календарних днів,
а у випадку, коли
и просите лише про надання правової інформації – протягом 15
календарних днів.
кщо питання, з яким
и звернулися, не є в компетенції
терства юстиції, то запит перенаправляється відповідальному органу, про що запи-
ра
а дОПОМОга
О КОн
СУл
ідповідно до статті 13
акону «
ро безоплатну правову допомогу» вторинна
правова допомога включає:
здійснення представництва інтересів осіб в судах та органах державної влади
(в т.ч. в органах місцевого самоврядування), а також перед іншими особами;
складання документів процесуального характеру.
1 липня 2015 року вторинна правова допомога надається безоплатно в більш як
100 центрах, розташованих в усіх регіонах України.
таттею 14
акону України «
ро безоплатну правову допомогу» встановлено ка-
тегорії осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу:
особи, до яких застосовано адміністративне затримання;
особи, до яких застосовано адміністративний арешт;
підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання
та слідства;
особи, у справах яких відповідно до положень
римінального процесуального
кодексу України, участь адвоката є обов’язковою.
малозабезпечені особи, дохід сімей яких нижче прожиткового мінімуму;
діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти; діти,
які можуть стати або стали жертвами насильства в сім’ї;
ветерани війни та особи, на яких поширюється дія
акону України «
ро статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, які мають особливі
заслуги та особливі трудові заслуги перед
атьківщиною; особи, які належать до
числа жертв нацистських переслідувань;
особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності
фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної
особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги
в примусовому порядку;
особи, реабілітовані відповідно до законодавства України.
одаткова інформація з приводу безоплатної правової допомоги доступна за по-
http://www.legalaid.gov.ua/ua/operatyvna-info/pytannia-ta-vidpovidi
ра
та КОнС
льта
ії таКО
надаЮть не
і ОрганіЗа
акі організації можуть допомогти у спілкуванні з органами державної влади,
підказати, куди звернутися у разі порушення
аших прав, неправомірних вимог
чи корупційних дій.
ерелік правозахисних організацій можна знайти на сайті
ережі правозахисних організацій України:
http://hr-activists.net/organizations
льта
ії МОжлиВі За ПОСиланняМ:
httP://www.lEG
AI
d.Go
/u
/oPEr
ty
nfo/otrym
ty-doPomohu-S
ohodn
дреса громадської
іністерства юстиції
уди звертатись та де шукати інформацію?
вторинної правової
www.minjust.gov.ua/42609
елефонний номер системи
помоги, у т.ч. для осіб,
кримінального або
адміністративного
правопорушення
ля повідомлень з питань
діяльності
іністерства
юстиції України, органів дер-
жавної влади та місцевого
самоврядування, для до-
помоги жителям
арК
рим,
онецької та
уганської
областей.
 ­ \f 
для повідомлень щодо
фактів корупції в органах
юстиції
minjust.gov.ua
. „, \f.
понеділок – четвер з 09:00 до 18:00,
егіональні «лінії довіри»
з різних питань (в т.ч. ре-
єстрація, корупція,
нотаріат і т.д.)
www.minjust.gov.ua/10526
old.minjust.gov.ua/7925
У випадку порушення
аших прав
и можете звернутися до Уповноваженого
рховної
ади України з прав людини (далі – Уповноважений).
ідповідно до статі 2
акону України «
ро Уповноваженого
ерховної
ади України
з прав людини» Уповноважений приймає та розглядає звернення громадян України
незалежно від місця їх перебування. Уповноважений розглядає звернення щодо
відносин, які виникають між заявником та органами державної влади, органами
місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.
гідно з положеннями статті 17 цього
акону звернення подаються Уповноважено-
му в письмовій формі протягом року після виявлення порушення прав і свобод
людини і громадянина.
а наявності виняткових обставин цей строк може бути по-
довжений Уповноваженим, але не більше ніж до двох років.
Пра
собистий прийом
уди звертатись та де шукати інформацію?
айт Уповноваженого
(електронна форма
ombudsman.gov.ua
ombudsman.gov.ua
рафік роботи:
н. - Чт. 9.30-13.00 – 14.00-17.30
т. 9.30-13.00 – 14.00-16.00
ед.– вихідний
‘\f: . „, 01008, \b. Š\b, 21/8
аснована в 1951 році,
іжнародна організація з міграції (
) є провідною між-
урядовою організацією в галузі міграції, що тісно співпрацює з урядовими, міжурядо-
вими та неурядовими партнерами.
іяльність
МОМ
спрямована на забезпечення
врегульованого та гуманного управління міграцією, міжнародного партнерства у ви-
рішенні міграційних питань, допомогу в пошуку практичних рішень міграційних
проблем, а також на надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують,
включно з біженцями та внутрішньо переміщеними особами.
еред головних на-
прямків діяльності організації
протидія торгівлі людьми, управління міграцією,
сприяння культурному розмаїттю та інтеграції мігрантів, медичні послуги та подо-
рожня допомога мігрантам.
У співпраці з державними установами, іншими міжнародними організаціями, а також
мережею організацій громадянського суспільства
редставництво
в Україні
докладає великих зусиль для вирішення проблеми торгівлі людьми.
о всій тери-
торії України реалізується
рограма протидії торгівлі людьми, в рамках якої здійс-
нюється ряд заходів спрямованих на запобігання, протидію та надання допомоги
постраждалим від торгівлі людьми.
жнарОдна
Орган
гра
омплексна
реінтеграційна допомога
постраждалим від торгівлі людьми включає
в себе юридичні консультації та представництво у кримінальному та цивільному
судочинстві, медичну та психологічну допомогу, забезпечення притулку, професійну
підготовку, надання невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі
людьми, які прагнуть започаткувати власний бізнес, та інші форми допомоги.
МОМ
надала допомогу більше ніж 12200 постраждалим від торгівлі людьми.
них
400 отримали допомогу в рамках програм
МОМ
з розвитку мікро-бізнесу.
рім
того, при
працює
едичний реабілітаційний центр для постраждалих від тор-
гівлі людьми, єдиний у своєму роді в Україні, де повне медичне обслуговування та
психологічна допомога надаються безкоштовно на безпечній та конфіденційній ос-
нові.
едичну допомогу в цьому центрі отримали більше 3000 постраждалих від
торгівлі людьми.»
вул.
орького (
нтоновича) 16-
Україна,
тел: (044) 584 36 67; (044) 584 36 68
уди звертатись та де шукати інформацію?
редСта
УКраїні
вул.
иїв, Україна, 01001
тел: (044) 568 50 15; факс: (044) 568 50 16
Ст
КОр
України
уди звертатись та де шукати інформацію?
прокуратури України
gp.gov.ua/ua/ntldov.html
Урядова телефонна
«гаряча лінія»
Урядова телефонна
«гаряча лінія» для
мешканців України, які
перебувають закордоном
ряма телефонна лінія
національного агентства
з питань державної служби
\f­ \b\n
нтикорупційний сервіс
ержавної фіскальної
служби України «
ульс»
callcenter@ssu.gov.ua
Ст
х СлУ
а Сл
ПОСл
тарий нОМер
ожежно-рятувальна
служба
оліція
видка допомога
служба газу
овідкова служба
рогноз погоди
про послуги місцевої
телефонної мережі
лужба точного часу
лужба доставки пошти
нформаційно-довідкова
служба
на розмови з населеними
пунктами України
овідкова послуга замовлень
розмов з населеними
пунктами України
овідкова послуга замовлень
міжнародних розмов
міжнародні розмови
Централізована служба бюро
ремонту телефонів
еритОріальний
Орган
оловне управління
деській області
вул.
реображенська, 44,
оловне управління
дМС
ніпровській області
ніпропетровськ
оловне управління
області
вул.
аріуполь
оловне управління
акарпатській
області
вул.
м. Ужгород

оловне управління
області
вул.
уданського, 3,
оловне управління
у місті
вул.
оловне управління
області
вул.
Управління
області
вул.
Управління
у Вінницькій області
вул.
ирогова, 4,
Управління
у Волинській області
вул.
Управління
у житомирській області
вул.
итомир
Управління
апорізькій області
вул.
езалежної України,
Управління
іровоградській області
вул.
горова, 25,
Управління
иївській області
вул.
етропавлівська, 11,
дОдатОК
еритОріальний
Орган
Управління
уганській області
вул.
артизанська, 12,
євєродонецьк
Управління
иколаївській області
вул.
иколаїв
Управління
олтавській області
провул.
олтава
Управління
івненській області
вул. 16-го
Управління
умській області
вул.
Управління
у
ернопільській області
бульвар
Управління
у херсонській області
вул.
ерекопська, 168,
Управління
у хмельницькій області
вул.
иколи
азура, 4,
мельницький
Управління
у Черкаській області
бульвар
Управління
у Чернівецькій області
вул.
ептицького, 25,
Управління
у Чернігівській області
вул.
грОМадянаМ УКраїни
КОри
на
і
ОрМа
Ці
для тих, хтО ПОВертаЄтьСя дО УКраїни ПіСля
триВалОгО Переб
Вання
За КОрдОнОМ
КиїВ
2016
Це видання було підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Зміст пу-
блікації є предметом відповідальності її авторів і не може бути розцінений як такий, що
представляє погляди Європейського Союзу чи Міжнародної організації з міграції.
Представництво МОМ в Україні:
вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001
тел: +38 044 568 50 15; факс: +38 044 568 50 16
www.iom.org.ua
Представництво Європейського Союзу в Україні:
вул. Володимирська, 101, Київ, 01001
тел: +38 044 390 80 10
e-mail: delegation-ukraine@eeas.europa.eu
http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine

Приложенные файлы

 • pdf 3762286
  Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий