Проект договору оренди житлового будинку.ДОГОВІР ОРЕНДИ ЖИТЛА
м. Львів « »_________ 200_ р.
Громадянка Кіщак Марія Степанівна (надалі іменується «Наймодавець»), що проживає за адресою: ***************** з одного боку, громадянка Рак Олена Іванівна, що проживає за адресою: 79000, м. Львів, вул. Шевченка 33/2 (надалі іменується «Наймач»), з другого боку уклали цей Договір найму житла (надалі іменується «Договір») про таке:
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цим договором регулюються правовідносини, пов’язані з переданням Наймодавцем Наймачу житла для проживання в ньому на визначений цим Договором строк та за встановлену цим Договором плату.
1.2. Під житлом у цьому договорі розуміється житловий будинок ( надалі «житловий будинок, що здається в найм»):
1.2.1 Адреса: **************
1.2.2. Загальна площа: 90 м2.
1.2.3 Житлова (корисна площа): 63м2.
1.2.4. Поверх: 1.
1.2.5. Кількість кімнат: 4.
1.2.6. Стан будинку, що здається в найм, на момент передачі в найм, є добрим.
1.2.7. Недоліки будинку, що здається в найм: немає.
1.3. Строк орендного користування за цим Договором: три роки.
1.4. За згодою сторін орендна плата за орендне користування будинком, що здається в найм (плата за користування житлом), за цим Договором становить 6000 грн. ( шість тисяч гривень) за місяць.
1.5. До складу орендної плати, визначеної в п.1.4. Договору, включаються витрати на обслуговування і ремонт будинку, що здається в найм, а також витрати на оплату комунальних та інших послуг, електроенергії.
1.6. Будинок, що здається в найм, призначений для проживання в ньому Наймача, а також інших осіб, які проживають разом із Наймачем, а саме: Рак Володимира Ігоровича, Рак Станіслава Володимировича.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Наймодавець за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:
2.1.1 Надати будинок, що здається в найм, в орендне користування Наймачу в придатному для постійного проживання стані.
2.1.2. Забезпечувати надання комунальних послуг Наймачу.
2.1.3. Здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт.
2.2. Наймач за цим Договором бере на себе наступні обов’язки:
2.2.1. Використовувати будинок, що здається в найм, у відповідності до його цільового призначення, тобто лише для проживання, а також забезпечувати збереження будинку, що здається в найм, та підтримувати його в належному стані.
2.2.2. Дотримуватись вимог Правил користування приміщення житлових будинків і прибудинковими територіями.
2.2.3. Своєчасно, в п’ятиденний строк, повідомляти Наймодавця про виявлені несправності будинку, шляхом телефонування до Наймодавця на його номер: (032) 271- 34 або відправлення йому листа, за адресою, вказаною в Договорі.
2.2.4. Не пізніше останнього дня, кожного місяця орендного користування будинком, що здається в найм, вносити орендну плату, у розмірі, визначеному Договором, шляхом переведення коштів на рахунок Наймодавця №1584 відкритий у ВАТ «Державний ощадний банк України». За прострочення у сплаті орендної плати Наймач сплачує пеню у розмірі 4% від суми, вказаної у п. 1.4. Договору, за кожний день прострочення.
2.2.5. Здійснювати в разі необхідності поточний ремонт будинку, що здається в найм.
2.2.6. Не проводити перелаштування та реконструкцію будинку, що здається в найм без письмової згоди Наймодавця.
2.2.7. Звільнити будинок, що здається в найм, після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку орендного користування в строк до одного дня після закінчення строку орендного користування.
3. ПРАВА СТОРІН
3.1. Наймодавець за цим договором має наступні права:
3.1.1. Вимагати від Наймача дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.
3.1.2. Вимагати від Наймача своєчасного внесення орендної плати.
3.1.3. Вимагати від Наймача звільнення квартири, що здається в найм, після закінчення строку орендного користування.
3.1.4. Продати Наймачеві квартиру, що здається в найм.
3.2. Наймач за цим Договором має наступні права:
3.2.1 Вселити в будинок, що здається в найм, без спеціальної згоди на це Наймодавця осіб, які визначені у п. 1.6. цього Договору.
3.2.2. Вселити в будинок, що здається в найм, за згодою Наймодавця та осіб, визначених у п. 1.6. цього Договору інших осіб для проживання у будинку, що здається в найм.
3.2.3. Реалізувати своє переважне право на переукладення цього Договору та переважне право на придбання у власність будинку, що здається в найм.
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.
4.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підсудністю та підвідомчістю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
5.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у
п. 5.1. цього Договору та закінчується в наступний день після спливу терміну, вказаного у п. 1.3 цього Договору.
5.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
5.4. Зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка формується додатковою угодою до цього Договору, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.
5.5. Зміни в цей Договір набувають чинності з моменту належного оформлення сторонами додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді до цього Договору або передбачено чинним законодавством України.
5.6. Якщо інше прямо не передбачено законодавством України, цей договір може бути розірвано за домовленістю Сторін, яка формується додатковою угодою до цього Договору.
5.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення сторонами додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді або у чинному законодавстві України.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушенням цього Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства в Україні.
Наймодавець: _____________ (прізвище та ініціали)
Наймач : __________________ (ініціали та прізвище)

Приложенные файлы

  • docx 11104307
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий