Перелік питань на іспит з дисциплши ЦБ

Перелік питань на іспит з дисципліни «Центральний банк i грошово-кредитна
полггика»
Тема 1. Центральний банк у системігрошово-кредитного регулювання
Роль та значения центральних банюв в економщ1 кра"ши;
Об'ективні закономірності виникнення центральних банюв;
Статус центральних банюв i i'x незалежнють вщ кер1вних оргашв в крат;
Структура нацюнального банку;
Загальна характеристика операцш НБУ;
Функцп центральних банюв;
ФшансиНБУ.
Тема 2. НБУ i його KepiBHi органи.
Правова основа д1яльност1 НБУ;
KepiBHi органи Нацюнального Банку Украши;
Функщ1 Нацюнального банку Украши.
Тема 3. EiviiciH гот1вки i регулювання гсгпвкового o6iry.
Центральний банк - емюшний центр держави;
Повноваження НБУ як емюшного центру гствкового o6iry;
Регламентащя гот1вкового o6iry на тдприемств!.
Гот1вковий o6ir в комерщйних банках;
Ем1с1йно-касова робота установ НБУ;
Прогноз i o6ir касових оборот1в.
Тема 4. Кредитно-розрахункове обслуговування комерцшних банюв
1. Економ1чна сутнють кредит1в НБУ;
2. Кредитт в1дносини НБУ з комерцшними банками в минулому та на сучасному еташ;
Рефшансування комерщйних банюв за допомогою кредитних аукцюшв;
Рефшансування комерцшних банюв шляхом проведения операцш з ОВДП
Рефшансування комерцшних банюв через надання стабшзацшного кредиту;
Депозитний сертифшат НБУ та його застосування;
Оргашзащя м1жбанювських розрахунюв. Тема 5. Регулювання баншвськоУ д1яльност1

Оргашзащя та завдання банювського регулювання;
Державна реестрац1я та лщензування комерц1йних банк1в;
Встановлення i контроль економ1чних норматив1в, що регламентують д1яльн1сть банк1в;
4. Гарантування банювських депозит1в. Тема 6. Баншвський нагляд
Орган1зац1я банювського нагляду;
1нспектування комерц1йних банюв Украши;
Оцшка д1яльност1 комерцшних банюв за р1зними методами (штегральна та рейтингова оц!нки).
·
4. Заходи впливу за порушення банками вимог банювського законодавства; Тема 7. Центральний банк - банкчр i фшансовий агент уряду
Кредитне i представницьке обслуговування уряду;
Роль центрального банку в забезпеченш касового виконання державного бюджету (шдготувати схему касового виконання за напрямом «банювська, казначейська, зм1шана»;
Роль центрального банку в управлшш внутр1шн1м державним боргом;
Роль центрального банку в управлшш зовшшшм боргом держави;
Сшвпраця НБУ та М1жнародних фшансово-кредитних установ свпу;
Контроль з бою. НБУ основних показниюв щодо економ1чного стану в держава
Тема 8. Валютне регулювання i контроль
Становления системи валютного регулювання в УкраТю.
Класифжацшна характеристика метод1в валютного регулювання;
Курсова полггика центрального банку краУни;
Формування та управлшня золотовалютним резервом кра'ши;
Валютний контроль НБУ.
Тема 9. Грошово-кредитна пол1тика
Зм1ст, ц1л1 та типи грошово-кредитно!" пол1тики;
М1сце грошово-кредитно'1 пол1тики в загальнодержавн1й економ1чн1й пол1тиц1; Тема 10.1нструменти грошово-кредитноУ пол^ики

Класифшащя i характеристика грошово-кредитно1 пол1тики;
Пол1тика обов'язкових резервних вимог: зм1ст та ефективн1сть;
Пол1тика реф1нансування центральним банком комерцшних банк1в, зм1ст, ефективн1сть та особливост1 застосування пол1тики реф1нансування Нац1ональним Банком УкраТни в умовах 1нфляцЙ та в перюд монетарно1 стаб1л1зацп;
Процентна пол1тика центрального банку на вщкритому ринку: зм1ст та ефективнють;
Гнструменти прямого впливу центрального банку на грошовий ринок i економ1чн1 процеси.

15

Приложенные файлы

  • doc 11120379
    Размер файла: 38 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий