Тесты ЦБ и ГКП студ СЖАТО

Центральний банк і грошово-кредитна політика”
[Навчально-контрольні тести]
Тема 1 Походження та основні напрямки діяльності центральних банків

1 Виникнення емісійних (центральних) банків було обумовлено:
а) об'єктивними потребами розвитку промисловості;
б) об'єктивним розвитком товарно – грошових відносин;
в) нагальними потребами розвитку товарного обміну;
2 Уперше у світовій практиці центральні банки було створено:
а) у Швейцарії;
б) у Англії;
в) у Швеції;
г) в Росії.
3 Центральні банки можуть бути за формою власності:
а) пайовими;
б) державними;
в) акціонерними;
г) усі відповіді вірні.
4 У більшості країн світу центральні банки підпорядковуються:
а) парламентам;
б) казначейству;
в) міністерству фінансів;
г) б, в;
д) а, в.
5 Міжнародну фінансову конвенцію, відповідно до якої всі країни світу повинні були організувати свій центральний банк, було прийнято у:
а) 1920 році;
б) 1940 році;
в) кінці ХІХ століття;
г) 1946 році.
6 Перший банк, який виконував функції центрального, в Росії було створено у:
а) 1995 році;
б) 1860 році;
в) 1917році;
г) 1991 році.
7 Прибуток центрального банку після розрахунку його радою директорів перераховується:
а) до резервних фондів;
б) до державного бюджету;
в) до комерційних банків;
г) до фонду державних програм розвитку.
д) на виплату дивідендів (за умови акціонерної форми власності).

8 Самостійність ЦБ щодо органів державної влади та управління при виборі та призначенні керівництва - це:
а) економічна незалежність;
б) внутрішній суверенітет центрального банку;
в) політична незалежність;
г) ваш варіант відповіді
9 У якій держави існує 100% державна власність у капіталі центрального банку:
а) США;
б) Японія;
в) Велика Британія, Німеччина;
г) Франція;
10 Термін «центральний банк» має на увазі:
а) великий банк, що знаходиться у центрі банківської системи;
б) посередника між державою та іншою економікою;
в) емісійний банк;
г) державний банк.
11 Основною причиною виникнення центральних банків є:
а) регулювання грошового обігу;
б) рівень та характер розвитку ринкових відносин;
в) необхідність впливу на стихійність розвитку ринку;
12 До яких наслідків привело виділення з загального ряду банків – центральних банків:
а) початок формування дворівневої банківської системи;
б) встановлення жорсткого контролю за діяльністю фінансових структур;
в) появі надприбуткової фінансової структури;
13 Комерційні банки і кредитні установи нижнього рівня сприяють:
а) регулюванню фінансових потоків між суб'єктами господарювання;
б) свободі підприємництва і розпорядженню приватними фінансовими коштами;
в) здійсненню фіскальної політики в державі;
14 Виникнення ЦБ обумовлено також необхідністю:
а) розробляти національне законодавство у сфері банківської діяльності;
б) регулювати валютні відносини;
в) регулювати (здійснювати контроль і цілеспрямований вплив) на діяльність КБ;
15 На початку формування ЦБ це поняття включало такий зміст:
а) самий великий банк, що знаходиться у центрі банківської системи;
б) банк, який обслуговує більшість клієнтів;
в) банк зі значною часткою державної власності;
г) ваш варіант відповіді.
16 Головний обов'язок ЦБ у ринковій економіці:
а) вести реєстрацію і облік КБ;
б) прийняття нормативних актів щодо функціонування банківської системи;
в) захист вартості і купівельної спроможності національних грошей, допомога нормальному функціонуванню фінансових ринків;
17 ЦБ як єдиний емісійний центр характеризується тим що:
а) має монопольне право грошової емісії зберігає і обраховує національні золотовалютні резерви;
б) розробляє дизайн національних банкнот і монет;
в) купує іноземну валюту;
18 ЦБ як банк уряду характеризується тим що:
а) підтримує державні економічні програми, здійснює кредитування дефіциту держбюджету, розміщує державні ЦП;
б) розраховується по боргам держави, які виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності;
в) веде облік зовнішньої і внутрішньої заборгованості держави;
19 ЦБ як орган стабільності національної грошової системи характеризується тим що:
а) встановлює жорсткий контроль за курсовою політикою у валютних відносинах;
б) має виключно монопольне право щодо емісії національної грошової одиниці;
в) відповідає за безперешкодне здійснення внутрішнього платіжного обігу й антиінфляційної політики, операцій із закордонними контрагентами;
20 ЦБ як банк банків характеризується тим що:
а) всі інші банки підпорядковуються йому;
б) всі банки і суб'єкти господарювання повинні виконувати будь-які його рішення;
в) виступає кредитором останньої інстанції (якщо у КБ виникає тимчасовий дефіцит ліквідних засобів);
21 ЦБ як орган банківського нагляду характеризується тим що:
а) тільки йому дозволено ревізувати фінансову діяльність КБ;
б) підтримує необхідний рівень стандартизації і професіоналізму і національній банківській системі;
в) може призначати керівництво комерційних банків і інших фінансових установ;
22 Емісія банкнот - це випуск у обіг:
а) простих векселів до запитання;
б) іменних ЦП;
в) векселів на пред'явника;
23 В чому полягає змістовна різниця між емісією боргових зобов'язань та емісією банкнот:
а) банкноти мають документарну форму;
б) банкноти – законний платіжний засіб, за яким не треба платити відсоток;
в) банкноти – це іменні векселі на пред'явника;
24 Забезпечення банкнот (готівкової і безготівкової маси) здійснюється:
а) золотом;
б) товарними запасами;
в) золотовалютними резервами ЦБ;
г) кредитами банку під заставу ЦП;
д) портфелем державних та інших ЦП;
е) кредитами МВФ;
є) в, г, д;
ж) б, д, е.
25 Основні інструменти непрямого впливу ЦБ на функціонування грошового обігу через кредитні інститути:
а) операції з цінними паперами на відкритому ринку ;
б) емісія банкнот різного номіналу для ефективного функціонування грошового обігу;
в) зміна дисконтної ставки;
г) випуск нових боргових зобов'язань;
д) зміна норм обов'язкових резервів та економічних нормативів діяльності банків;
е) а, б, г, д;
є) а, в, д.

Тема 2 Національний банк України - центральний банк держави

1 Національний банк України створено на базі:
а) Республіканської контори Ощадбанку СРСР;
б) Республіканської контори Державного банку СРСР;
в) філіалу Експортно-імпортного банку СРСР;
2 Національний банк України створено згідно:
а) з Конституцією України та Законом України “Про Національний банк України”;
б) з Законами України “Про банки та банківську діяльність” та “Про Національний банк України”;
в) з Конституцією України та Законом України “Про банки та банківську діяльність”;
3 Статутний капітал Національного банку України є:
а) державною власністю;
б) власністю національного державного банку;
в) уряду України;
4 Джерелами формування статутного капіталу НБУ є:
а) прибуток НБУ, Державний бюджет України (при відсутності прибутку у НБУ);
б) тільки доходи кошторису НБУ, профіцит Державного бюджет України (при необхідності);
в) доходи кошторису НБУ, Державний бюджет України (при необхідності);
г) доходи кошторису НБУ, Державний бюджет України (при необхідності);
5 Головні функції НБ України (з діючою дворівневою банківською системою):
а) відповідальність за виникнення, розвиток; і нормальне функціонування банківської системи;
б) формування філій, регіональних управлінь НБУ в регіонах країни;
в) кількісне обмеження готівкової і безготівкової маси в обігу;
г) забезпечення стійкості національної грошової одиниці, мінімізація інфляції;
д) забезпечення ефективного розвитку кредитно-банківської системи країни;
е) а, г, д;
є) а, б, в, д.
6 Чи входить НБУ в будь-яку гілку влади в Україні?
а) так, в законодавчу і виконавчу владу;
б) так, в судову і законодавчу владу;
в) так, тільки у виконавчу владу;
г) не входить в жодну гілку влади, але є важливим інститутом держави;
7 НБУ як центральний банк держави був створений:
а) у 1989 році;
б) у березні 1991 року;
в) у травні 1993 року;
8 Початковий етап діяльності НБУ складався з:
а) прийняття Закону “Про Національний банк України”;
б) введення власної національної валюти;
в) перереєстрації раніше створених КБ, підготовки пакету документів що регламентують функціонування банків на території України;
г) проведення міжнародного аудиту НБУ МВФ;
9 Введення власної національної валюти в Україні відбулося:
а) у 1991 році;
б) у 1992 році;
в) у 1998 році;
г) у 1996 році;
10 Прийняття Закону “Про Національний банк України” як юридико-правової основи його функціонування відбулося:
а) у 1991 році;
б) у 1999 році;
в) у 1993 році;
г) у 2001 році;
11 Перехід української банківської системи на міжнародні стандарти бухгалтерського обліку відбувся:
а) у 1991 році;
б) у 1995 році;
в) у 1996 році;
г) у 1998 році;
12 Основна функція НБУ згідно до статті 99 Конституції України:
а) забезпечення стабільності грошової одиниці держави;
б) забезпечення конвертованості гривні;
в) забезпечення умов для обміну гривні на інші валюти;
г) забезпечення стабільності грошового обігу;
13 Яке співвідношення функцій НБУ і функцій державного управління?
а) функції НБУ невідкладна складова функцій державного управління;
б) функції НБУ не мають зв'язку з функціями державного управління;
в) функції державного управління є складовою функцій НБУ;
14 Наявність національної грошової одиниці держави означає:
а) економічну незалежність;
б) політичну незалежність;
в) значний вплив на макроекономічний розвиток;
г) наявність економічного і політичного потенціалу, незалежність держави;
15 Визначення та проведення грошово-кредитної політики, відповідно до затвердженої Верховною Радою України загальнодержавної програми економічного розвитку, належить:
а) Верховній Раді України;
б) Кабінету міністрів України;
в) міністерству фінансів України;
г) Національному банку України;
16 Емісія національної валюти України та організація її обігу є функція:
а) НБУ (і це є його монопольне право);
б) Кабінету міністрів України;
в) Верховної Ради України;
г) міністерства фінансів України і Державного казначейства;
17 НБУ як центральний банк держави також виступає:
а) кредитором останньої інстанції;
б) кредитором першої інстанції;
в) кредитором фізичних осіб;
г) кредитором юридичних осіб;
18 НБУ як організатор системи рефінансування проводить:
а) кредитування юридичних осіб;
б) кредитування КБ з встановленням відповідної ставки;
в) кредитування фізичних осіб;
г) кредитування фізичних і юридичних осіб;
19 Встановлення правил здійснення банківських операцій в Україні є функцією:
а) Кабінету міністрів України;
б) Верховної Ради України;
в) міністерства фінансів України;
г) НБУ;
20 НБУ розробляє і ухвалює нормативні акти у вигляді:
а) відповідних законів;
б) тільки інструкцій;
в) постанов, положень, інструкцій;
г) постанов КМУ, які розробляє разом з урядом;
21 В Україні ведення Реєстру банків, їхніх філій та представництв покладено на:
а) спеціальний орган, який веде різні реєстри в державі;
б) НБУ;
в) НБУ і мінекономіки;
г) міністерство юстиції;
22 До однієї із функцій НБУ в області міжнародної фінансової діяльності відноситься:
а) управління міжнародними інвестиціями;
б) нагляд за експортом та імпортом капіталу;
в) складання платіжного балансу і балансу міжнародних інвестицій;
г) розрахунок за неповернені кредити юридичних і фізичних осіб;
23 До керівних органів НБУ відносяться:
а) Рада Національного банку України та центральний апарат НБУ;
б) Правління Національного банку України та центральний апарат НБУ;
в) Рада Національного банку України та Правління НБУ;
г) Рада Національного банку України, центральний апарат НБУ, міністр фінансів України;
24 Рада Національного банку згідно до законодавства має такі повноваження:
а) відповідно до загальнодержавної програми економічного розвитку та основних параметрів економічного та соціального розвитку України до 15 вересня розробляє Основні засади грошово-кредитної політики і вносить їх Верховній Раді України для інформування, здійснює контроль за виконанням Основних засад грошово-кредитної політики;
б) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України ;
в) затверджує Регламент Ради Національного банку України;
г) затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до, 1 вересня поточного року прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на наступний рік;
д) приймає рішення про збільшення розміру статутного капіталу Національного банку
е) визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку;
є) затверджує щорічно до 1 липня звіт про виконання кошторису Національного банку та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;
ж) затверджує рішення Правління Національного банку про участь у міжнародних фінансових організаціях;
з) вносить рекомендації Правлінню Національного банку в межах розроблених Основних засад грошово-кредитної політики стосовно: методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики; окремих заходів монетарного і регулятивного характеру та їх впливу на економічний і соціальний розвиток України; політики курсоутворення та валютного регулювання; розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності; вдосконалення платіжної системи; інших питань, віднесених законом до компетенції Ради Національного банку;
и) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та податкової політики на стан грошово-кредитної сфери України;
і) з метою забезпечення виконання Основних засад грошово-кредитної політики має право застосування відкладального вето щодо рішень Правління Національного банку з питань: диверсифікації активів Національного банку та їх ліквідності; лімітів позабалансових зобов'язань; формування резервів, покриття фінансових ризиків; порядку відрахувань доходів до Державного бюджету України; мінімального розміру золотовалютних резервів; з інших питань, віднесених до її компетенції;
ї) а – и;
к) а – і;
24 До складу Ради Національний банк України входять її члени, яки призначаються:
а) Президентом України (5 чол.), Верховною Радою України (5 чол.), з'їздом Асоціації українських банків (5 чол.);
б) Президентом України (7 чол.), Верховною Радою України (7 чол.);
в) Президентом України (7 чол.), Верховною Радою України (7 чол.);
г) Президентом України (7 чол.), Верховною Радою України (7 чол.) і Голова НБУ за посадою;
25 Строк повноважень членів Ради Національного банку України складає:
а) 7 років, крім Голови НБУ (строк повноважень якого визначається Верховною Радою України);
б) 7 років;
в) 5 років;
г) на строк повноважень Верховної Ради України;
26 Президент звільняє членів Ради Національного банку України (шляхом прийняття Указу), а Верховна Рада України (шляхом прийняття Постанови), але не раніше:
а) ніж через один рік з дня призначення;
б) ніж через півроку з дня призначення;
в) ніж через два роки з дня призначення;
г) строк звільнення після призначення будь-який;
27 Члени Ради Національного банку України здійснюють свої функції:
а) як державні службовці НБУ;
б) як наймані працівники НБУ;
в) як консультанти НБУ;
г) на громадських засадах;
28 Засідання Ради Національного банку України проводяться не рідше:
а) одного разу у півріччі;
б) одного разу на квартал;
в) двох разів на квартал;
г) одного разу у місяць;
29 Позачергові засідання Ради Національного банку України скликаються за ініціативою:
а) Головою Ради НБУ;
б) третини членів Ради НБУ;
в) половини членів Ради НБУ;
г) Голови НБУ;
д) Голови і Правління НБУ;
е) а, б, г;
є) а, в, г;
30 Голова Ради НБУ та його заступник обирається Радою Національного банку України строком:
а) на чотири роки;
б) на сім років;
в) на три з половиною роки;
г) на три роки;
31 Рішення Ради НБУ є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку щодо:
а) Основних засад грошово-кредитної політики та з питань всіх повноважень Ради НБУ;
б) Основних засад грошово-кредитної політики та з питань пунктів 4-8, 11 статті 9 Закону України “Про Національний банк України” ;
в) Основних засад грошово-кредитної політики та з питань пунктів 4-8, 11 статті 9 Закону України “Про банки і банківську діяльність” ;
г) статті 99 Конституції України та Основних засад грошово-кредитної політики;
32 Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує:
а) підбір і призначення кадрів в структури НБУ;
б) організацію виконання інших функцій відповідно до Закону «Про НБУ»;
в) управління діяльністю Національного банку;
г) реалізацію грошово-кредитної політики;
д) а, в, г;
е) б, в, г;
33 Кількісний та персональний склад Правління НБУ:
а) обирається Радою НБУ за поданням Голови НБУ;
б) затверджується Радою НБУ за поданням Голови НБУ;
в) затверджується Радою НБУ за поданням Правління НБУ;
г) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету міністрів України;
34 Голова Національного банку на посаду призначається:
а) Верховною Радою України за поданням коаліції більшості у парламенті;
б) Верховною Радою України за поданням Президента України;
в) Верховною Радою України за поданням Прем'єр-міністра України;
г) Кабінетом міністрів України за поданням Президента України;
35 Структура НБУ будується за принципом:
а) децентралізації з вертикальним підпорядкуванням;
б) централізації з горизонтальним підпорядкуванням;
в) децентралізації з горизонтальним підпорядкуванням;
г) централізації з вертикальним підпорядкуванням;
36 До системи Національного банку України входять:
а) Банкнотно-монетний двір і фабрика банкнотного паперу;
б) філії (територіальні управління);
в) відповідні департаменти і управління НБУ;
г) центральний апарат;
д) розрахункові палати;
е) клірингові палати;
є) Державна скарбниця і Центральне сховище;
ж) спеціалізовані підприємства, банківські навчальні заклади і ін.;
з) а, б, г, д, є, ж;
и) а, в, д, е, є, ж;
37 Для інкасації та охорони цінностей та об'єктів Національний банк має:
а) договори з СБУ, МВД на виконання зазначеного;
б) відомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю;
в) спеціальні військові підрозділи, озброєні бойовою вогнепальною зброєю;
38 Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень, що означає:
а) призначення на посаду та звільнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;
б) призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;
в) призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;
г) доповідь Голови Національного банку Верховній Раді України про діяльність Національного банку;
д) надання Президенту України та Верховній Раді України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі;
е) а, в, г, д;
є) а, б, в, г, д;
39 Національний банк у відносинах з Кабінетом Міністрів України з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку:
а) не впливає один на одного;
б) підпорядковується відповідним рішенням уряду;
в) проводять взаємні консультації;
г) приймають відповідні сумісні рішення консенсусом;
40 Національному банку згідно законодавства забороняється:
а) бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;
б) здійснювати операції з нерухомістю, крім тих, що пов'язані із забезпеченням діяльності Національного банку та його установ;
в) здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність, яка не відповідає функціям Національного банку;
г) надавати кредити службовцям;
д) надавати зведену інформацію з питань грошово-кредитної політики Держкомстату ;
е) а, б, в;
є) в, г, д;

Тема 3 Емісія готівки і регулювання готівкового грошового обігу

1 Емісія грошей з боку НБУ передбачає:
а) друкування паперових грошей;
б) випуск грошей у обіг у всіх формах;
в) карбування монет за встановленим номіналом;
г) зміну номіналу грошей усіх форм у разі необхідності;
2 Емісія грошей приводить до:
а) інфляційних процесів в економіці;
б) підвищення платоспроможного попиту;
в) зниження цін на предмети масового споживання;
г) збільшення грошової маси в обігу;
3 Зміст активної мети емісії готівки включає:
а) фінансування поточних витрат всіх суб'єктів фінансової діяльності;
б) фінансування інвестиційних потреб держави і фінансової діяльності суб'єктів господарювання;
в) фінансування не тільки поточних витрат, але й інвестиційних потреб державних підприємств;
г) фінансування не тільки поточних витрат, але й інвестиційних потреб держави;
4 Зміст пасивної мети емісії готівки включає:
а) фінансування поточних потреб держави і суб'єктів господарювання;
б) покриття та фінансування поточних потреб держави;
в) покриття поточних потреб держави і державних підприємств;
г) покриття та фінансування інвестиційних потреб держави;
Технічний аспект емісії готівки характеризується наступним:
а) розробка дизайну банкнот;
б) інкасація і зберігання;
в) упакування грошей;
г) заміна пошкоджених банкнот;
д) належна охорона;
е) а, в, г;
є) а, б, д;
6 Економічний аспект емісії готівки характеризується наступним:
а) визначення порядку підкріплення регіонів готівкою;
б) визначення потреб у випуску грошей в обіг;
в) задоволення потреб у готівці всіх суб'єктів господарювання;
г) визначення порядку підкріплення комерційних банків готівкою;
д) а, б, в;
е) а, в, г;
7 Основні канали випуску грошей в обіг в Україні:
а) покриття дефіциту державного бюджету;
б) купівля цінних паперів та іноземної валюти;
в) кредитування комерційних банків;
г) купівля монетарного золота на біржах;
д) кредитування фізичних осіб;
е) а, б, в;
є) а, г, д;
8 Повноваження НБУ при організації готівкового обігу в Україні передбачають його право:
а) реєстрації форми і вигляду національних банкнот у міжнародній фінансовій інституції;
б) виготовлення і заощадження банкнот і монет;
в) створення резервних фондів банкнот і монет;
г) встановлення пропорції між готівкою і безготівковою масою;
д) встановлення номіналів, систем захисту, платіжних ознак і дизайну грошових знаків;
е) встановлення порядку заміни ушкоджених банкнот і монет;
є) розробка порядку звітності про рух готівкових і безготівкових грошей;
ж) встановлення правил випуску в оборот, збереження і перевезення, вилучення й інкасації готівки;
з) встановлення порядку ведення касових операцій для банків, інших грошово-кредитних установ, підприємств і організацій;
и) визначення вимог з технічного стану й організації охорони приміщень банківських установ;
і) а, в, г, д, ж, з;
ї) б, в, д, е, ж, з, и;
9 Основні завдання у сфері організації готівкового обігу:
а) організація заходів щодо стабілізації готівкового обігу в країні;
б) прогнозування готівкового грошового обігу з урахуванням основних напрямків грошово-кредитної політики та показників економічного та соціального розвитку країни;
в) лімітування готівкової емісії економічного обґрунтованими умовами росту обігу готівки;
г) своєчасне забезпечення підприємств та організацій готівкою;
д) контроль за цільовим та ефективним використанням готівкових коштів;
е) дотримання суб’єктами господарювання емісійно-касової дисципліни;
є) а – е;
ж) а – д;
10 До основних рівнів регулювання готівкового грошового обігу з боку НБУ відносяться:
а) регламентація касових операцій суспільних і громадських організацій;
б) регламентація касових операцій комерційних банків;
в) регламентація касових операцій територіальних управлінь НБУ;
г) регламентація касових операцій економічних суб’єктів господарювання;
д) а, б, г;
е) б, г;
11 Метою прогнозування готівкової емісії є:
а) визначення потреби і обсягів готівкових і безготівкових грошей;
б) визначення необхідних обсягів виробництва банкнот і монет на банкнотно-монетному дворі НБУ;
в) визначення необхідних обсягів виробництва банкнот для суб'єктів господарювання ;
г) ваш варіант відповіді.
12 При прогнозуванні готівкового грошового обігу НБУ встановлює:
а) розмір і джерела надходжень готівки до кас банків;
б) розмір і цільове спрямування готівки, виданої з кас банків;
в) розмір випуску грошей або вилучення їх з обігу;
г) обсяг попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання;
д) обсяги готівки, необхідної для купівлі цінних паперів;
е) а, г, д;
є) а, б, в;
13 Основні суб'єкти прогнозування готівкового обігу в Україні:
а) інститут економічного прогнозування НАНУ;
б) Державний комітет статистики України;
в) міністерство економіки України;
г) міністерство фінансів України;
д) комерційні банки;
14 Які основні показники готівкового обігу аналізують суб'єкти прогнозування :
а) прогнозні показники балансу грошових доходів та витрат населення;
б) звітні показники балансу грошових доходів та витрат населення;
в) динаміку касових оборотів державних підприємств;
г) динаміку звітних показників касових оборотів;
д) а, б, г;
е) а, б, в;
15 Основні рівні прогнозування рахунків касових оборотів: а) центральний апарат НБУ;
б) територіальні управління НБУ;
в) комерційні банки;
г) суб’єкти господарської діяльності;
16 Для обґрунтування прогнозних розрахунків грошового готівкового обігу територіальні управління НБУ щоквартально аналізують:
а) тенденції та структуру, що складається в готівковому обігу;
б) джерела надходжень готівки до кас банків та напрямки її видачі з кас банків;
в) швидкість повернення готівки до кас банків та напрямки її видачі з кас банків;
г) зміни в тенденціях економічного розвитку в регіоні;
д) динаміку індексу споживчих цін;
е) рівень інкасації готівкової виручки у сфері споживчого ринку
є) зміни в напрямках використання грошових доходів населення та джерел їх формування;
ж) а, в, г, е;
з) а – є;
17 Територіальні управління НБУ для складання прогнозів касових оборотів одержують від республіканських, обласних органів виконавчої влади:
а) розрахунки роздрібного товарообігу державної і корпоративної торгівлі та дані про обсяги продажу товару за безготівковими розрахунками;
б) розрахунки доходів за окремими видами платних послуг, що надаються населенню;
в) розрахунки про надходження страхових платежів і виплати страхових відшкодувань;
г) розрахунки фонду оплати праці;
д) дані про обсяги надання населенню послуг зв’язку, прогнозні розрахунки реалізації друкованих видань на умовах попередньої оплати, а також дані про очікувані в цьому кварталі надходження попередньої оплати готівкою;
е) дані про витрати на виплату пенсій і допомоги;
є) розрахунки щодо надання комерційними банками споживчих кредитів населенню;
ж) а – е;
з) а – є;
18 Прогнозування касового обігу комерційних банків здійснюється на основі:
а) основних напрямків грошово-кредитної політики;
б) планів оборотів готівки по НБУ і територіальним управлінням;
в) прогнозних розрахунків балансу грошових доходів та витрат населення;
г) прогнозних розрахунків касових оборотів комерційних банків;
д) а – г;
е) а, в, г;
19 Основні принципи обробки готівки:
а) обробка банкнот за корінцями з обандероленням їх стандартною бандероллю, на яку наносяться реквізити;
б) принцип „чотирьох очей”, що означає контроль над касирами;
в) документальне оформлення руху готівки в касі;
г) повна матеріальна відповідальність касирів та їх керівництва;
д) повна матеріальна відповідальність касирів;
е) а – д;
є) а, б, в, д;
20 Хто здійснює розрахунок прогнозу звітного балансу грошових доходів і витрат населення?:
а) НБУ;
б) міністерство фінансів;
в) кабінет міністрів;
г) міністерство економіки;
21 Основна мета прогнозування динаміки готівкового обігу:
а) емісія грошей;
б) друкування паперових грошей;
в) визначення обсягів готівкових коштів для забезпечення нормального і безперебійного функціонування економіки;
22 Хто може здійснювати касове обслуговування юридичних осіб?
а) акціонерні комерційні банки;
б) НБУ;
в) комерційні банки;
г) приватні комерційні банки
23 Основу для прогнозування касового обігу КБ виконує:
а) грошова маса;
б) основні напрямки грошово-кредитної політики;
в) прогнозні розрахунки балансу грошових доходів і витрат населення;
г) прогнозні розрахунки касових оборотів КБ;
д) цінова та інфляційна ситуація на ринку;
е) б, в, г;
є) а, б, г, д;
24 Звіт про касові обороти (обіги) банків є основою для прогнозування обігу готівки:
а) так;
б) ні;
в) всі відповіді не вірні;
25 Україна в області функціонування грошового обігу має:
а) банкнотно – монетний двір;
б) спеціальні сховища у регіонах країни;
в) фабрику банкнотного паперу;
26 Для реалізації емісійної функції НБУ створює:
а) резервні фонди банкнот і монет у сховищах КБ;
б) резервні фонди банкнот і монет у Центральному сховищі;
в) резервні фонди банкнот і монет у сховищах регіональних управлінь НБУ;
27 Резервні фонди банкнот і монет перебувають:
а) у віданні виключно НБУ;
б) у віданні міністерства фінансів;
в) у віданні Уряду країни;
28 Запаси готівки, які знаходяться в обіговій касі регіональних управлінь та установах НБУ, необхідні для:
а) забезпечення потреб КБ щодо обміну валют;
б) забезпечення потреб юридичних осіб щодо виплати заробітної плати;
в) забезпечення щоденних оперативних потреб;
29 Основні напрямки роботи Центрального сховища НБУ:
а) зберігання резервних фондів НБУ;
б) контроль за якістю грошових коштів, що надходять з банкнотно - монетного двору НБУ;
в) оперативне забезпечення потреб регіональних управлінь НБУ в готівці та приймання від них надлишкових грошових коштів;
г) вибірковий контроль за формуванням готівки регіональними управліннями НБУ та проведення її експертизи;
д) збирання, контроль та обробка зношеної готівки та її утилізація;
30 Робота територіальних управлінь у сфері готівкового грошового обігу передбачає:
а) аналіз стану готівкового обігу в регіоні на основі поданої звітності і прогноз потреби в готівці;
б) забезпечення достатніх запасів готівки у своїх сховищах;
в) оперативне регулювання готівкового обігу в регіоні і забезпечення підкріплення операційних кас комерційних банків готівкою і прийняття від них надлишків готівки;
г) організація обробки готівки у власних операційних управліннях і за участю НБУ, проведення ліцензування комерційних банків щодо здійснення банківських операцій з готівкою і контроль за дотриманням ними встановлених вимог;
д) організація перевезення банкнот і монет між територіальними сховищами і центральним, доставка готівки комерційним банкам за їх замовленнями
е) організація інкасації виручки
є) проведення касового обслуговування бюджетних установ
ж) надання консультаційних послуг щодо нормативних актів НБУ
з) а – е;
и) а – ж;

Тема 4 Кредитно-розрахункове обслуговування комерційних банків

1 Який зміст включає поняття “Центральний банк – кредитор останньої інстанції”?
а) ЦБ надає кредити за проханням КБ;
б) ЦБ задовольняє додаткову потребу економіки в кредитах (якщо КБ використали свої можливості);
в) кредитування за операціями РЕПО;
2 Економічне значення кредитів НБУ на мікрорівні:
а) сприяння доступності до кредитної маси всім підприємцям і підприємствам;
б) здешевлення кредитів для функціонуючих підприємств і знову створених;
в) здійснення кредитної емісії грошей в обіг, розширення обсягу сукупної грошової маси в обігу;
3 Види кредитів, які НБУ надає комерційним банкам:
а) спеціальні кредити для іноземних комерційних банків, які надаються НБУ для активізації експортно-імпортних операцій;
б) стабілізаційні кредити, які отримують банки, що перебувають у режимі фінансового оздоровлення;
в) кредити, куплені на закритих кредитних аукціонах НБУ з метою задоволення комерційних банків у кредитних ресурсах для своїх клієнтів;
г) кредити РЕПО, що надаються банкам шляхом купівлі у них ЦП для задоволення тимчасових потреб комерційних банків у ліквідності;
д) ломбардний кредит, який надається Національним банком комерційним банкам під заставу державних ЦП;
е) а – д;
є) б – д;
4 Основні економічні і правові аспекти з надання НБУ ломбардних кредитів:
а) надається комерційним банкам та їх філіям під забезпечення державних цінних паперів;
б) надається комерційним банкам під забезпечення державних цінних паперів, які випущені Міністерством фінансів або казначейством;
в) надається під забезпечення тільки тих цінних паперів, що включені до ломбардного списку, затвердженого Правлінням НБУ;
г) надається під ломбардну відсоткову ставку, яка затверджується Правлінням НБУ залежно від кон’юнктури на грошово-кредитному ринку;
д) надається на термін не більше 20 днів;
е) надається на термін не більше 10 днів;
є) а, в, г, д;
ж) б, в, г, е;
5 Територіальні управління НБУ мають право здійснювати ломбардне кредитування в межах:
а) встановлених НБУ лімітів на півроку;
б) встановлених НБУ лімітів на рік;
в) встановлених НБУ лімітів на квартал;
г) без встановлення НБУ лімітів;
6 Для отримання ломбардного кредиту комерційний банк повинен:
а) не мати простроченої заборгованості по кредитах НБУ;
б) дотримуватись правил ведення бухгалтерського обліку;
в) мати ліцензію на право кредитної діяльності;
г) мати письмовий дозвіл на право ломбардного кредитування;
д) функціонування не менше одного року;
е) виконувати економічні нормативи та дотримуватись вимог щодо обов’язкових резервів;
є) а, б, г, д, е;
ж) а, б, в, д, е;
7 Розмір ломбардного кредиту не повинен перевищувати:
а) 75% вартості портфеля державних цінних паперів та 70% позичок місцевих та державних органів;
б) 50% вартості портфеля державних цінних паперів та 50% позичок місцевих та державних органів;
в) 100% вартості портфеля державних цінних паперів та 75% позичок місцевих та державних органів;
г) 75% вартості портфеля державних цінних паперів та 100% позичок місцевих та державних органів;
8 Моніторинг за погашенням ломбардного кредиту здійснюють:
а) головне управління з кредитування НБУ;
б) департамент з кредитування територіальних управлінь (ТУ) НБУ;
в) територіальні управління (ТУ) НБУ;
г) відповідний департамент НБУ;
9 Для отримання ломбардного кредиту комерційний банк подає:
а) заяву відповідної форми;
б) заявку в електронній форми по електронній пошті;
в) доручення на право НБУ реалізувати заставлені цінні папери;
г) згоду на реалізацію заставлених цінних паперів;
10 Основні вимоги, яким повинні відповідати заставні цінні папери при ломбардному кредитуванні:
а) наявність цінних паперів на балансі комерційного банку;
б) розбіжність термінів погашення та користування цінними паперами;
в) наявність терміну погашення не менше як три місяця
г) наявність у ломбардному списку НБУ;
д) відсутність претензій щодо заставлених цінних паперів;
е) а, в, г, д;
э) а, б, г, д;
11 Стабілізаційний кредит надається комерційному банку за умови, якщо:
а) відповідно до Постанови ТУ НБУ даний комерційний банк потребує фінансового оздоровлення;
б) відповідно до Постанови НБУ даний комерційний банк потребує термінової підтримки для надання кредитів суб'єктам господарювання;
в) відповідно до Постанови НБУ даний комерційний банк потребує фінансового оздоровлення;
г) відповідно до рішення аукціонного комітету НБУ даний комерційний банк потребує фінансового оздоровлення;
12 Основне джерело стабілізаційних кредитів для комерційних банків:
а) ресурси, які виділяються ТУ НБУ;
б) ресурси, які спеціально виділяються НБУ за рахунок резервів КБ;
в) ресурси, які спеціально виділяються урядом і мінфіном;
г) ресурси, які спеціально виділяються НБУ;
13 Забезпечення стабілізаційного кредиту з боку КБ передбачає наявність:
а) ліквідних необоротних активів у комерційного банку;
б) ліквідних активів комерційного банку;
в) гарантії фінансово стабільного банку;
г) гарантії фінансово стабільного підприємства;
д) Б або В;
е) б + г;
є) а + в;
14 На який термін, як правило, надається стабілізаційний кредит:
а) не менше, як на 10 днів, з урахуванням рівня класності КБ;
б) чітко обумовлений, індивідуальний для кожного банку;
в) обумовлений відповідним Положенням НБУ, для всіх банків на однаковий термін;
г) чітко обумовлений, однаковий для кожного банку;
15 Величина ставки за стабілізаційним кредитом:
а) облікова ставка ТУ НБУ;
б) облікова ставка НБУ і незначна комісія;
в) середня облікова ставка НБУ за останній квартал;
г) облікова ставка НБУ;
16 Необхідна умова отримання стабілізаційного кредиту з боку КБ:
а) позитивний відгук ТУ НБУ;
б) позитивний відгук відповідного департаменту НБУ;
в) надання ТУ НБУ техніко-економічного обґрунтування необхідності стабілізаційного кредиту та доцільності його використання;
г) надання НБУ техніко-економічного обґрунтування необхідності стабілізаційного кредиту та доцільності його використання;
17 Варіанти надання стабілізаційної позики комерційним банкам:
а) за умови цільового використання позики і оформлення договору з НБУ про заставу високоліквідних активів;
б) звернення комерційних банків з клопотанням про надання стабілізаційної позики під заставу високоліквідних необоротних активів;
в) звернення з клопотанням про надання стабілізаційного кредиту під гарантії фінансово стабільного банку або юридичних осіб;
г) звернення комерційних банків з клопотанням про надання стабілізаційної позики під заставу високоліквідних активів;
д) б, в, г;
е) а, в, г;
18 Хто в системі кредитування КБ в Україні може виступати як продавець кредитів:
а) мінфін (єдиний продавець на кредитному аукціоні) ;
б) НБУ (єдиний продавець на кредитному аукціоні);
в) мінфін і НБУ (єдині продавці на кредитному аукціоні);
г) НБУ і ТУ НБУ (продавці на кредитних аукціонах);
19 Аукціонний комітет, як орган НБУ має такі повноваження:
а) загальне керівництво при проведенні кредитного аукціону;
б) розробка правил і положень щодо кредитування через аукціон;
в) відповідальність за проведення кредитного аукціону;
г) відповідальність за своєчасне повернення кредитів, отриманих через аукціон;
20 При організації (підготовці і проведенні) кредитних аукціонів правління НБУ визначає:
а) початкову (стартову) відсоткову ставку;
б) періодичність проведення кредитних аукціонів;
в) термін, на який вони видаються;
г) обсяг кредитів;
д) мету, на досягнення якої вони видаються;
21 Хто обирає аукціонний комітет (для проведення закритих аукціонів):
а) Рада НБУ;
б) правління НБУ;
в) мінфін;
22 Який орган НБУ визначає періодичність проведення кредитних аукціонів?
а) правління НБУ;
б) Рада НБУ;
в) мінфін;
23 Хто визначає обсяг кредитів, строк, їх цільове призначення?
а) Рада НБУ;
б) правління НБУ;
в) мінфін;
24 Який орган НБУ визначає початкову (стартову) процентну ставку кредитів на аукціоні:
а) Рада НБУ;
б) правління НБУ;
в) мінфін;
25 Умови допуску КБ на закритий кредитний аукціон передбачають такі вимоги:
а) повна сплата статутного фонду КБ;
б) функціонування не менше одного року;
в) функціонування не менше двох років;
г) виконання економічних нормативів;
д) підтримка встановленого рівня обов'язкових резервів;
е) дозвіл регіонального управління НБУ;
є) наявність ліцензії на право здійснення кредитних операцій;
ж) своєчасне надання НБУ фінансової звітності;
з) своєчасна сплата відсотків і погашення раніше отриманих централізованих кредитів;
и) б, г, д, є, ж, з;
і) а, г, д, є, ж, з;
26 Один КБ не має права купувати на аукціоні від запропонованого обсягу кредитів:
а) менше 10%;
б) більше 25%;
в) більше 50%;
27 Сума отриманих кредитів з урахуванням поточної заявки від КБ не може перевищувати:
а) розмір власного капіталу КБ;
б) обсяг валюти балансу;
в) 50% розміру власного капіталу;
28 За скільки днів до аукціону здійснюється інформування КБ по лінії НБУ:
а) за два тижні;
б) за 20 днів;
в) за 10 днів;
29 Заявка на участь КБ у закритому аукціоні повинні містити дані про:
а) суму кредиту, процентну ставку, термін, вид забезпечення, період діяльності КБ;
б) суму кредиту, процентну ставку, термін, вид забезпечення і відомості про виконання економічних нормативів;
в) суму кредиту, процентну ставку, наявність ліцензії, суму заборгованості по раніше отриманим кредитам;
30 Перед отриманням кредиту по закритому аукціону КБ повинен сплатити комісійну винагороду НБУ:
а) ні, не повинен;
б) так, повинен у розмірі 0,1% від суми купленого кредиту;
в) так, повинен у розмірі 0,01% від суми купленого кредиту;
31 За економічною сутністю міжбанківські розрахунки - це:
а) система взаємовідносин між двома банками з зарахування, перерахування або списання грошових коштів відповідно до вимог суб'єктів господарювання;
б) система здійснення клірингових розрахунків між певними банками з використанням кореспондентських рахунків;
в) система організації і здійснення платежів за грошовими вимогами і зобов'язаннями, що виникають між банківськими установами;
32 Міжбанківські розрахунки також призначені для:
а) видачі готівки суб'єктам господарювання при виплаті заробітної плати;
б) розміщення коштів у формі депозитів і кредитів;
в) переобліку векселів;
г) проведення розрахунків в рамках проведення різних лотерей;
д) одержання кредитів НБУ;
е) купівлі і продажу цінних паперів;
є) обслуговування зовнішньоекономічної діяльності відповідних суб'єктів;
ж) б, в, д, е, є;
з) а, в, г, е, є;
33 До міжбанківських розрахунків за способом їх здійснення відносяться:
а) встановлення прямих кореспондентських відносин між банками;
б) розрахунки за системою “клієнт-банк”;
в) розрахунки через клірингові установи (розрахункові (клірингові) палати, клірингові банки);
г) розрахунки за допомогою системи електронних платежів (СЕП);
д) розрахунки на основі овердрафту;
е) а, в, г;
є) б, г, д.
34 До міжбанківських розрахунків у залежності від їх типу здійснення відносяться:
а) розрахунки у системі “on-line”;
б) розрахунки за системою “нетто” (на основі групи розрахункових документів здійснюються взаємно погоджені заліки розрахунків зобов'язань клієнтів);
в) розрахунки у системі “off-line”;
г) розрахунки за системою “брутто” (кожен розрахунковий документ обробляється окремо);
д) а, б, в;
е) б, г;
35 До міжбанківських розрахунків за часом і частотою виконання відносяться:
а) платіжні системи визначеного часу;
б) платіжні системи денного або нічного часу;
в) платіжні системи реального часу;
г) всі відповіді вірні;
д) а, в;
36 “Оff-line” як режим міжбанківських розрахунків має таку сутність:
а) розрахунки здійснюються на основі клірингового принципу;
б) формування розрахункового документа, його передача і виконання проводки обмежені один від одного;
в) розрахунки здійснюються тільки у національній валюті;
г) всі відповіді вірні;
37 “Оn-line” як режим міжбанківських розрахунків має таку сутність:
а) розрахунки здійснюються на основі клірингового принципу;
б) формування розрахункового документа, його передача і виконання проводки обмежені один від одного;
в) розрахунки виконуються одночасно при безпосередньому доступі ініціатора проводки до рахункової системи;
г) всі відповіді вірні;
38 Платіжна система України включає:
а) систему клірингових міжбанківських розрахунків;
б) систему електронних міжбанківських розрахунків;
в) внутрішньобанківські платіжні системи;
г) систему, яка забезпечує видачу готівки суб'єктам господарювання;
д) системи “клієнт-банк”;
е) систему автоматизації роботи у банках (програмні комплекси “ОДБ”);
є) б, в, д, е;
ж) а, б, в, г;
39 Функціонування системи електронних платежів (СЕП) у банківській системі України впродовж дня має обмеження:
а) з 8.00 до 20.00;
б) з 9.00 до 19.00;
в) з 9.00 до 18.00;
40 Послідовність етапів діяльності банку в СЕП впродовж дня має такий вигляд:
1 Дозвіл на закінчення роботи в регіонах.
2 Початок і функціонування основного режиму: прийом/передача платежів, обмін інформацією про поточний стан системи.
3 Ініціалізація банківського дня. Встановлення реальних значень коррахунків у системі.
4 Збирання балансів міжрегіональних обігів по закінченні дня СЕП.
5 Закінчення ініціалізації міжрегіональних трансакцій, звірка у регіонах обігів банків-учасників.
Вкажіть правильну послідовність етапів;
а) 2, 1, 3, 4, 5;
б) 3, 2, 4, 1, 5;
в) 3, 2, 5, 1, 4;
41 Початок і функціонування основного режиму в СЕП: прийом/передача платежів, обмін інформацією про поточний стан системи здійснюється протягом:
а) 9.00 – 18.00;
б) 8.00 – 18.00;
в) 10.00 – 17.00;
42 Принцип організації функціонування СЕП – забезпечення розрахунків між банківськими установами в національній валюті України і найбільш розповсюджених валютах, означає:
а) розрахунки проводяться у гривні і конвертованих валютах;
б) розрахунки проводяться у гривні, доларах США і євро;
в) розрахунки проводяться у гривні і найбільш розповсюджених валютах;
43 Принцип організації функціонування СЕП – СЕП є системою типу “брутто” означає:
а) кожен платіжний документ безпосередньо не впливає на коррахунки учасника СЕП;
б) кожен платіжний документ безпосередньо не зв'язаний з коррахунками учасника СЕП;
в) кожен платіжний документ безпосередньо впливає на коррахунки учасника СЕП;
44 Принцип організації функціонування СЕП – СЕП є закритою системою, означає:
а) циркуляція грошових коштів контролюється НБУ, комерційними банками так і суб'єктами господарювання;
б) грошові кошти циркулюють у закритому фінансовому просторі;
в) грошові кошти перебувають під суворим емісійним контролем з боку НБУ;
г) а, в;
д) б, в;
45 Принцип організації функціонування СЕП – СЕП базується на цілком безпаперовій технології, означає:
а) здійснюються електронні платежі, але готівка видається тільки на зарплату;
б) основним режимом роботи є обмін електронними платіжними документами і службовими повідомленнями;
в) основним режимом роботи є обмін електронними платіжними документами без обміну службовими повідомленнями;
46 Принцип організації функціонування СЕП – платіжні трансакції у СЕП є безвідкличними, означає:
а) трансакцію, ініційовану відправником платіжного документа, прийняту і виконану в системі, не може скасувати ніхто;
б) трансакцію, ініційовану відправником платіжного документа, прийняту і виконану в системі, може скасувати тільки податкова адміністрація;
в) трансакцію, ініційовану відправником платіжного документа, прийняту і виконану в системі, не може скасувати ніхто, крім спеціального управління НБУ;
47 Принцип організації функціонування СЕП – ініціатива проведення трансакцій належить банкові, що дебетує власний рахунок (зменшує заборгованість з боку клієнтів), означає:
а) можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП належить тільки підрозділові НБУ і КБ;
б) можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП не належить навіть НБУ для всіх типів трансакцій;
в) можливість дебетувати рахунок іншого учасника СЕП належить тільки підрозділові НБУ (для обмеженого кола типів трансакцій);
48 Принцип організації функціонування СЕП – відсутність пріоритетів обробки трансакцій за будь-якими ознаками, крім черговості надходження в систему, означає:
49 Принцип організації функціонування СЕП – обмеження на суми трансакцій не обґрунтовані, означає:
а) сума кредитової трансакції обмежена поточним значенням залишку рахунка банку-ініціатора трансакції;
б) сума кредитової трансакції не обмежена поточним значенням залишку рахунка банку-ініціатора трансакції;
в) сума кредитової трансакції обмежена поточним значенням залишку рахунка банку-ініціатора і договором за овердрафтом;
50 Принцип організації функціонування СЕП – трансакції відображаються в режимі реального часу на технічних рахунках банківських установ, означає:
а) учасники розрахунків не мають необхідної інформації для прогнозування ліквідності, платіжні трансакції не приймаються в систему за умови відсутності овердрафта коррахунка платника;
б) учасники розрахунків мають необхідну інформацію для прогнозування ліквідності, платіжні трансакції приймаються в систему за умови відсутності овердрафта (платіж перевищуючий залишок на рахунку) коррахунка платника;
51 Хто виступає власником системи електронних платежів (СЕП)?
а) НБУ;
б) НБУ разом з комерційними банками;
в) держава;
52 Учасниками системи електронних платежів (СЕП) в Україні є:
а) тільки комерційні банки;
б) територіальні управління НБУ і комерційні банки;
в) територіальні управління НБУ і комерційні банки, які мають технічні рахунки в Розрахунковій палаті (РП) і Центральній розрахунковій палаті (ЦРП);

Тема 5 Регулювання діяльності комерційних банків

1 Регулювання банківської діяльності за своїм змістом включає такі складові:
а) розробка і ухвалення законів, що регламентують діяльність банків;
б) проведення відповідної курсової політики;
в) розробка і прийняття відповідних положень, інструкцій, директив (підзаконних актів) відповідними органами, які регламентують функціонування банків;
г) розробка, прийняття і контроль за дотриманням КБ відповідних економічних нормативів;
д) а, б, в;
е) а, в;
2 Коли комерційний банк вважається створеним (набуває статусу юридичної особи)?
а) після сплати 100% Статутного фонду;
б) з часу його реєстрації НБУ у Державному реєстрі банків;
в) після отримання ліцензії на ведення відповідної банківської діяльності;
3 В Україні учасниками (засновниками) згідно до законодавства можуть бути:
а) тільки юридичні особи - резиденти;
б) юридичні і фізичні особи (резиденти і нерезиденти);
в) держава в особі Кабінету Міністрів або уповноважених ним органів;
г) юридичні і фізичні особи (нерезиденти) при умові не володіння контрольним пакетом;
г) б, в;
д) а, г.
4 Формування та збільшення статутного капіталу банку може здійснюватися:
а) виключно грошовими внесками у гривнях (нерезиденти – у вільноконвертованій валюті або у гривнях);
б) тільки в національній валюті;
в) тільки в національній валюті або у вільноконвертованій валюті;
5 Які грошові кошти не можуть вноситися у статутний капітал КБ?
а) готівкові кошти фізичних осіб;
б) кошти, джерела походження яких не підтверджені;
в) бюджетні кошти, які мають інше цільове призначення;
г) кошти з власних поточних рахунків юрфізосіб;
д) б, в;
е) а, в, г.
6 Яким документом в Україні визначено порядок реєстрації комерційних банків:
а) законом України “Про банки і банківську діяльність”;
б) законом України “Про Національний банк України”;
в) законами України “Про Національний банк України” і “Про банки і банківську діяльність”;
7 Накопичувальний рахунок для формування статутного капіталу КБ (при умові подачі всіх документів для реєстрації до територіального управління (ТУ НБУ) відкривається:
а) у двотижневий термін в НБУ;
б) в місячний термін в ТУ НБУ;
в) у тижневий термін в ТУ НБУ;
8 Мінімальний розмір статутного капіталу на час реєстрації місцевого кооперативного банку (що діє в межах однієї області) має бути повністю сплачений і не може бути менше:
а) 0,5 млн. євро;
б) 1 млн. євро;
в) 2 млн. євро;
9 Мінімальний розмір статутного капіталу на час реєстрації регіонального банку (що діє на території однієї області), у т.ч. спеціалізованих ощадних та іпотечних банків має бути повністю сплачений і не може бути менше:
а) 2 млн. євро;
б) 1 млн. євро;
в) 3 млн. євро;
10 Мінімальний розмір статутного капіталу на час реєстрації міжрегіонального банку (що діє на території всієї України), у т.ч. спеціалізованих інвестиційних, розрахункових (клірингових), ощадних та іпотечних, центрального кооперативного банків має бути повністю сплачений і не може бути менше:
а) 5 млн. євро;
б) 4 млн. євро;
в) 10 млн. євро;
11 Ліцензування банківської діяльності за своїм змістом передбачає:
а) видачу КБ (які набули статусу юридичної особи) дозволу на здійснення тільки певних банківських операцій;
б) видачу КБ (які набули статусу юридичної особи) дозволу на здійснення всіх банківських операцій;
в) видачу КБ (які набули статусу юридичної особи) дозволу на здійснення певних або всіх банківських операцій;
12 НБУ видає банківську ліцензію КБ у разі дотримання ним таких умов:
а) на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської ліцензії зареєстрований підписний капітал банку має бути повністю сплачений;
б) на час звернення банку з клопотанням про видачу банківської ліцензії зареєстрований підписний капітал банку має бути сплачений мінімум на 50%;
в) банк має бути забезпечений належним банківським обладнанням, комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням та комунікаційними засобами;
г) наявність як мінімум п'ятьох осіб, призначених членами правління (радою директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком;;
д) наявність у банку приміщення, яке відповідає вимогам, передбаченим нормативно-правовими актами Національного банку;
е) наявність як мінімум трьох осіб, призначених членами правління (радою директорів) банку, які мають відповідну освіту та досвід, необхідний для управління банком;
є) а, в, д, е;
ж) б, г, д, е;
13. Регулятивний капітал банку (база для розрахунку економічних нормативів) складається з:
а) з статутного капіталу, повністю оплаченого;
б) основного капіталу (перший рівень) і додаткового капіталу (другий рівень);
в) основного капіталу (перший рівень), додаткового капіталу (другий рівень) і резервного капіталу (третій рівень);
14 Яка частина регулятивного капіталу вважається незмінною, не підлягає передачі, перерозподілу і повинна повністю покривати поточні збитки:
а) основний капітал;
б) додатковий капітал;
в) резервний капітал;

Тема 6 Банківський нагляд

1 Банківський нагляд за змістом - це:
а) спостереження за дотриманням банківського законодавства, своєчасної сплати статутного капіталу засновниками, нормативних актів НБУ;
б) спостереження за дотриманням банківського законодавства, економічних нормативів і відповідних постанов Кабінету міністрів України;
в) спостереження за дотриманням банківського законодавства, нормативних актів НБУ і економічних нормативів;
2 Цілями банківського нагляду є забезпечення:
а) економічної безпеки банківської діяльності;
б) фінансової стабільності банківської системи;
в) захисту інтересів вкладників і кредиторів;
г) довіри до банківського сектору з боку населення;
д) зростання конкуренції між банками;
е) зростання ефективності роботи банківських установ, стабільності платіжної системи;
є) а, в , г, е;
ж) всі відповіді вірні;
3 Основні стадії функціонування банківської системи, на яких здійснюється банківський нагляд:
а) створення нових банків і їхніх установ;
б) створення й оплата статутного капіталу;
в) основна діяльність банків;
г) реєстрація у державному реєстрі;
д) реорганізація і ліквідація банків;
е) а, в, д;
є) б, г, д.
4 НБУ здійснює функцію банківського регулювання та нагляду згідно з:
а) Законом України „Про банки і банківську діяльність”;
б) Законом України „Про Національний банк України”;
в) Законом України „Про Національний банк України” і Законом України „Про банки і банківську діяльність”;
г) Бюджетним Кодексом і Законом України „Про Національний банк України”;
д) ваш варіант відповіді.
5 НБУ виконуючі функцію банківського регулювання та нагляду визначає:
а) порядок реєстрації банків у Республіканській книзі реєстрації банків, валютних бірж та інших фінансово-кредитних установ;
б) порядок надання банкам ліцензії на здійснення банківської діяльності;
в) правила, що регламентують діяльність банків у вигляді інструкцій, положень, рекомендацій;
г) принципи та стандарти бухгалтерського обліку банків;
д) правила організації фінансової і статистичної звітності банків;
е) економічні нормативи, що регламентують діяльність банків;
є) методи банківського нагляду та форми наглядового регулювання;
ж) режими фінансового оздоровлення для проблемних банків;
з) порядок страхування банківських ризиків і порядок гарантування вкладів фізичних осіб;
и) механізм реорганізації та ліквідації банків тощо;
і) б – з;
ї) а – и;
6 Основні завдання банківського нагляду в Україні:
а) сприяння зростанню ефективності роботи банківського сектора;
б) сприяння розвитку конкуренції у банківському секторі;
в) забезпечення довіри до банківського сектору з боку громадськості;
г) захист інтересів вкладників і кредиторів;
д) гарантія стійкості банківського сектора;
е) забезпечення стабільності платіжної системи
є) а – д;
ж) а – е;
7 Принцип банківського нагляду – універсальність і обов'язковість - означає:
а) нагляду підлягають банки незалежно від форм власності;
б) нагляду підлягають банки незалежно від форм власності, а також НБУ;
в) нагляду підлягають банки незалежно від форм власності, за винятком державної форми власності;
8 Принцип банківського наг
· єдність вимог - означає:
а) однакові вимоги у вигляді єдиних економічних нормативів використовуються з урахуванням масштабу банку;
б) до всіх банків пред'являються однакові вимоги у вигляді єдиних економічних нормативів;
в) до всіх банків пред'являються однакові вимоги у вигляді єдиних економічних нормативів у тому числі і до НБУ;
9 Принцип банківського нагляду – комплексність - означає:
а) банківський нагляд здійснюється за всіма операціями банків, на які маються ліцензії або письмові дозволи;
б) до всіх банків пред'являються однакові вимоги у вигляді єдиних економічних нормативів;
в) банківський нагляд здійснюється за всіма операціями банків і в їхніх філіях;
10 Принцип банківського нагляду – єдність кількості і якості підходів у нагляді - означає:
а) однакові вимоги до всієї банківської системи;
б) однакові вимоги до всієї банківської системи без урахування НБУ;
в) однакові санкції у разі невиконання певних вимог;
11 Принцип банківського нагляду – поєднання попереднього вступного і поточного нагляду - означає:
а) нагляд здійснюється починаючи з моменту сплати статутного капіталу;
б) нагляд здійснюється до моменту початку санаційних заходів або банкрутства;
в) нагляд здійснюється постійно з моменту відкриття і (в разі виникнення) до ліквідації;
12 Загальними функціями банківського нагляду є такі:
а) регулятивна;
б) кумулятивна;
в) контрольно-спостережна;
г) нормативно-правова;
13 Специфічна функція банківського нагляду - забезпечення законності - означає:
а) створення проектів законодавчих актів згідно з законодавством країни;
б) розробка специфічних економічних норм згідно з законодавством країни;
в) створення правових норм згідно з законодавством країни;
г) видання наказів по лінії НБУ, розробка необхідних інструкцій згідно з законодавством країни;
14 Специфічна функція банківського нагляду – пруденційна - означає:
а) страхування всіх видів банківської діяльності з метою недопущення форс-мажорних обставин;
б) зменшення ризиків банківської діяльності при мінімальному обмеженні свободи банківських установ і забезпечення достатнього рівня прибутковості;
в) зменшення ризиків банківської діяльності при мінімальному обмеженні свободи банківських установ і забезпечення достатнього рівня страхування;
г) зменшення ризиків банківської діяльності при обмеженні свободи банківських установ і забезпечення достатнього рівня прибутковості;
15 Специфічна функція банківського нагляду – аналітична – означає:
а) проведення оцінки основних сторін діяльності банків і тенденцій їх розвитку;
б) проведення аналізу основних сторін діяльності банків і тенденцій їх розвитку;
в) проведення оцінки основних сторін діяльності банків і прогнозних тенденцій їх розвитку;
16 Специфічна функція банківського нагляду – оцінна – означає:
а) зіставлення і порівняння діяльності банків на відповідність правовим і пруденційним нормам;
б) порівняння діяльності банків на відповідність правовим і пруденційним нормам;
в) зіставлення діяльності банків на відповідність правовим і юридичним нормам;
17 Специфічна функція банківського нагляду – консультативно-керуюча – означає:
а) розробка вказівок або корекція діяльності банків щодо усунення виявлених недоліків;
б) рекомендації або корегування діяльності банків щодо усунення виявлених недоліків;
в) настанови і внесення обов'язкових змін в діяльності банків щодо усунення виявлених недоліків;
18 Специфічна функція банківського нагляду – превентивна – означає:
а) прогнозування і запобігання щодо несприятливих подій у діяльності банків;
б) передбачення і попередження щодо несприятливих подій у діяльності банків;
в) прогнозування і планування несприятливих подій у діяльності банків
19 Специфічна функція банківського нагляду – обмежувально - обтяжувальна – означає::
а) встановлення штрафів комерційним банкам за порушення чинного законодавства при виявлених порушеннях;
б) контроль за порушеннями чинного законодавства і виявлених порушень;
в) встановлення заходів впливу на комерційні банки за порушення чинного законодавства при виявлених порушеннях;
20 Форми банківського нагляду в залежності від ефективності роботи банку:
а) початковий, поточний, функціональний, підсумковий;
б) загальний, інтенсивний, нагляд вищого ступеня;
в) початковий, поточний, загальний, підсумковий;
21 Загальний нагляд з боку НБУ характеризується наступним:
а) поширюється на банки, які періодично порушують економічні нормативи, а також допускають інші незначні порушення, не відрізняються фінансовою стабільністю;
б) здійснюється щодо банків, які систематично(тобто два і більше разів протягом кварталу) порушують економічні нормативи і припускаються інших грубих порушень або мають незадовільне фінансове становище;
в) здійснюється щодо стабільно працюючих банків, фінансово стійких, які виконують економічні нормативи, норми чинного законодавства і вказівки НБУ, мають добру ділову репутацію регіональних управлінь НБУ;
22 Інтенсивний нагляд з боку НБУ характеризуэться наступним:
а) здійснюється щодо стабільно працюючих банків, фінансово стійких, які виконують економічні нормативи;
б) здійснюється щодо банків, які систематично(тобто два і більше разів протягом кварталу) порушують економічні нормативи ;
в) поширюється на банки, які періодично порушують економічні нормативи, а також допускають інші незначні порушення, не відрізняються фінансовою стабільністю;
23 Нагляд високого ступеня характеризується з боку НБУ наступним:
а) поширюється на банки, які періодично порушують економічні нормативи;
б) здійснюється щодо стабільно працюючих банків, фінансово стійких, які виконують економічні нормативи;
в) здійснюється щодо банків, які систематично(тобто два і більше разів протягом кварталу) порушують економічні нормативи і припускаються інших грубих порушень або мають незадовільне фінансове становище;
24 Види банківського нагляду з урахуванням етапу діяльності комерційного банку:
а) нагляд при створенні банку, попередній нагляд, інспекційний нагляд;
б) вступний нагляд, дистанційний нагляд, поточний нагляд;
в) вступний нагляд, попередній нагляд, поточний нагляд;
г) реєстраційний нагляд, попередній нагляд, поточний нагляд;
25 Вступний нагляд відносно комерційних банків передбачає здійснення контролю за:
а) допомогою інспектування та оцінка комерційного банку за результатами його діяльності;
б) порядком реєстрації комерційного банку;
в) допомогою дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків;
г) порядком ліцензування комерційного банку;
26 Попередній нагляд відносно комерційних банків передбачає здійснення контролю за:
а) допомогою інспектування та оцінки комерційного банку за результатами його діяльності;
б) порядком реєстрації комерційного банку;
в) допомогою дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків;
г) порядком ліцензування комерційного банку;
27 Поточний нагляд відносно комерційних банків передбачає здійснення контролю за:
а) допомогою інспектування та оцінки комерційного банку за результатами його діяльності;
б) порядком реєстрації комерційного банку;
в) допомогою дистанційного нагляду за діяльністю комерційних банків;
г) порядком ліцензування комерційного банку;
28 Основні методи нагляду за комерційними банками:
а) контроль на місті, інспекційно-ревізійні перевірки;
б) інспекційний контроль, фінансові перевірки;
в) безвиїзний контроль, інспекційні перевірки;
г) безвиїзний контроль, ревізійні перевірки;
29 Моніторинг стану та умов діяльності кожної банківської установи через контроль щомісячних і квартальних звітів - це:
а) завдання запланованих аудитів;
б) завдання безвиїзного контролю;
в) завдання інспекційної перевірки;
г) завдання фінансової ревізії;
30 Перевірка достовірності інформації, поданої у звітах комерційних банків, та оцінка здатності керівництва розробляти і підтримувати відповідні положення, механізми й процедури та систему контролю ризику у комерційних банках, достатність капіталу, якість активів, рівень менеджменту, ліквідність, прибутковість - це:
а) завдання запланованих аудитів;
б) завдання безвиїзного контролю;
в) завдання інспекційної перевірки;
г) завдання фінансової ревізії;
31 Вступний нагляд, як контроль НБУ на етапі створення комерційного банку, передбачає:
а) визначення порядку отримання ліцензій на проведення банківських операцій;
б) визначення порядку формування і сплати статутного капіталу;
в) визначення умов створення комерційного банку;
г) визначення порядку реєстрації нового комерційного банку;
32 Законодавчі (нормативні) положення, як основні умови для створення комерційного банку, передбачають таке:
а) комерційний банк може створюватися у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю;
б) вважається банком з моменту його реєстрації в НБУ;
в) засновниками та акціонерами комерційного банку можуть бути українські та іноземні фізичні і юридичні особи, за винятком політичних і профспілкових організацій, спілок і партій, громадських фондів, рад усіх рівнів, їх виконавчих органів;
г) мінімальний розмір статутного фонду (величина встановлюється відповідно до рівня банку);
д) статутний фонд формується лише за рахунок грошових коштів засновників (акціонерів) банку;
е) частка кожного учасника не повинна бути більшою ніж 35%;
є) для формування статутного фонду банку в територіальному управлінні НБУ відкривається тимчасовий рахунок;
ж) забороняється поповнювати статутний фонд за рахунок нерозподіленого прибутку і коштів фондів, а також збільшувати статутний фонд покриття збитків;
з) після реєстрації комерційного банку кошти з накопичувального рахунку перераховуються на коррахунок банку в НБУ;
и) а – є;
і) всі відповіді вірні;
33 Порядок створення комерційного банку передбачає такі етапи і дії:
а) рішення про реєстрацію;
б) подання документів для реєстрації до НБУ;
в) загальні збори акціонерів, де приймається рішення про заснування банків і затверджується його статут;
г) відкриття спеціального рахунку в НБУ;
д) організація передплати акцій;
е) підписання договору між засновниками;
є) а, б, в, д, е;
ж) а, б, в, г, е;
34 Попередній нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків включає:
а) розробку методології розрахунків штрафів;
б) формування інформаційної бази даних та проведення аналізу діяльності комерційних банків на її основі;
в) розробку системи економічних нормативів, що регулюють діяльність банку;
г) встановлення відповідних форм звітності та її аналіз відповідно до системи показників, розрахованих НБУ;
д) а, б, в, г;
е) а, в, г;
35 Система економічних нормативів НБУ включає відповідно нормативи...:
а) капіталу;
б) ліквідності;
в) кредитного ризику;
г) інвестування;
д) ризику відкритої валютної позиції банку;
е) а – г;
є) а – д;
36 Нормативи капіталу, що регулюють діяльність комерційного банку, включають такі:
а) адекватність якості капіталу і активів;
б) адекватність основного капіталу;
в) мінімального розміру регулятивного капіталу;
г) адекватність регулятивного капіталу;
д) а, б, г;
е) б, в, г;
37 Нормативи ліквідності, що регулюють діяльність комерційного банку, включають такі:
а) миттєва ліквідність;
б) стратегічна ліквідність;
в) поточна ліквідність;
г) короткострокова ліквідність;
38 Нормативи кредитного ризику, що регулюють діяльність комерційного банку, включають такі:
а) максимальний сукупний розмір кредиту, наданих інсайдерам;
б) максимальний розмір кредитів, наданих одному інсайдеру;
в) норматив „великих кредитних ризиків”;
г) максимальний розмір кредитного ризику на одного контрагента;
д) а, б, в;
е) а – г;
39 Нормативи інвестування, що регулюють діяльність комерційного банку, включають такі:
а) інвестування в цінні папери окремо за кожною установою;
б) інвестування в цінні папери за групами установ;
в) загальної суми інвестування;
г) частки короткострокового інвестування у загальній сумі інвестування;
40 САМЕL, як система аналізу діяльності банку, - це:
а) стандартизована система, за допомогою якої аналізуються основні показники економічного стану банку;
б) стандартизована система, за допомогою якої аналізуються основні показники фінансового стану банку;
в) система, за допомогою якої аналізуються основні показники фінансового стану банку;
г) стандартизована система, за допомогою якої аналізуються основні макроекономчні показники фінансового стану банку;
41 Структура рейтингового оцінювання за системою CAMEL спирається на оцінку:
а) якості капіталу;
б) якості активів;
в) дохідності;
г) ліквідності;
д) якості управління (менеджменту);
е) а – г;
є) а – д;
42 Поточний нагляд НБУ за діяльністю комерційних банків передбачає наступні дії:
а) прийняття рішень за результатами перевірок і контролю за усуненням недоліків, які були виявлені в процесі інспектування;
б) консультування керівництва банків, застосування штрафів і санкцій, що передбачені законодавством;
в) інспектування діяльності банків;
г) визначення мети, засобів та методів перевірки діяльності банків;
д) формування інформаційної бази даних та проведення аналізу діяльності комерційних банків на її основі;
е) д, г, в, б, а;
є) а – г;
43 Які види інспекторських перевірок комерційних банків в залежності від ступеня охоплення встановлені НБУ :
а) загальна, обмежена, раптова;
б) загальна, оголошена, спеціалізована;
в) загальна, обмежена, спеціалізована;
г) часткова, обмежена, спеціалізована;
44 Види інспекторських перевірок за ступенем інформованості банку про проведення перевірки:
а) загальна, обмежена;
б) спеціалізована, раптова;
в) часткова, обмежена;
г) оголошена, раптова;
45 За підсумками інспектування комерційного банку готуються такі документи:
а) звіт про інспектування, паспорт нагляду;
б) акт про результати інспектування, паспорт нагляду;
в) звіт про інспектування, акт фінансової ревізії;
г) звіт про інспектування, план усунення недоліків;
46 Після проведення інспектування комерційних банків на місцях НБУ:
а) призначає термін і основні напрямки майбутнього інспектування;
б) у деяких випадках передає інформацію слідчим органам;
в) розробляє план заходів щодо усунення виявлених недоліків;
г)розробляє програму щодо фінансового оздоровлення банку (у разі необхідності);
47 НБУ застосовує до комерційних банків за порушення чинного законодавства заходи впливу, до яких належать:
а) письмове застереження щодо припинення порушення;
б) скликання загальних зборів учасників (акціонерів) банку для прийняття програми фінансового оздоровлення або плану реорганізації банку;
в) укладення письмової угоди з банком щодо усунення ним порушень;
г) розпорядження щодо припинення виплати дивідендів чи розподілу капіталу;
д) встановлення підвищених економічних нормативів;
е) підвищення вимог до резервів для покриття можливих витрат за кредитними операціями банку;
є) обмеження чи припинення здійснення окремих ризикових банківських операцій;
ж) заборона видавати бланкові кредити;
з) розпорядження щодо накладання штрафів на керівників банків чи на банк в цілому;
и) відсторонення посадової особи банку від посади;
і) реорганізація банку;
ї) призначення тимчасової адміністрації;
к) процедура ліквідації банку;
л) а, б, г, д, е, ж, з, и, ї, к;
м) а – ї;
н) всі відповіді вірні;
48 Національний банк за порушення чинного законодавства застосовує до банків:
а) заходи впливу попереднього реагування та примусові заходи впливу;
б) заходи реагування за результатами інспекцій та примусові заходи впливу;
в) заходи впливу попереднього реагування та примусові заходи за рішеннями інспекцій;
г) заходи впливу на основі перевірок та примусові заходи впливу;
49 До примусових заходів впливу до комерційних банків з боку НБУ належать:
а) зупинення (обмеження) дії ліцензії на здійснення окремих банківських операцій на строк до одного року або відкликання ліцензії на здійснення всіх банківських операцій;
б) усунення керівництва (голови правління та головного бухгалтера) від управління банком;
в) призначення тимчасової адміністрації банку;
г) накладання штрафів на банки;
д) накладання штрафів на керівників банків у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
е) ліквідація або реорганізація банків;
є) а, в, г, д;
ж) а – е;
50 До заходів впливу попереднього реагування належать:
а) попередження, лист із зобов’язанням, фінансова програма;
б) попередження з визначеними порушеннями, лист із зобов’язанням, програма фінансового оздоровлення;
в) письмове попередження, лист із зобов’язаннями щодо ліквідації порушень, програма фінансового оздоровлення;
г) письмове попередження, лист із зобов’язанням, програма фінансового оздоровлення;
51 Реорганізація комерційних банків (в разі її необхідності) може мати форми:
а) злиття, приєднання, поділ, виділення;
б) злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення;
в) злиття, розукрупнення, поділ, виділення, зміни форми власності;
г) приєднання, поділ, виділення, перетворення;

Тема 7 Центральний банк - банкір і фінансовий агент уряду

1 До функцій, які виконує НБУ, як фінансовий агент уряду, відносяться:
а) розміщення та погашення державного боргу;
б) касове виконання державного бюджету;
в) казначейське виконання державного бюджету;
г) ведення поточних рахунків уряду;
д) переказ валютних коштів при проведенні розрахунків уряду з іншими країнами;
е) ведення міжнародних рахунків уряду;
є) участь в управлінні внутрішнім та зовнішнім державним боргом;
ж) а – є;
з) а, б, г, д, є;
2 За світовою практикою існують такі системи касового виконання державного бюджету:
а) банківська, касова, казначейська;
б) банківська, змішана, казначейська;
в) банківська, галузева, казначейська;
г) банківська, змішана, через міністерства;
д) ваш варіант відповіді.
3 В Україні казначейська система виконання державного бюджету введена з:
а) 1991 року;
б) 1997 року;
в) 1995 року;
г) 2002 року;
4 До функцій НБУ при касовому виконанні Державного бюджету відносяться:
а) підготовка звітності щодо касового виконання державного бюджету за видами витрат бюджету;
б) акумуляція коштів державного бюджету;
в) здійснення прийому, зберігання та видачі готівки уповноваженими банками та ОПЕРУ НБУ бюджетним організаціям;
г) підготовка звітності щодо касового виконання державного бюджету за видами доходів бюджету;
д) а, б, в;
е) б, в, г;
5 Основні операції, які здійснюються при виконанні Державного бюджету :
а) перерахування, сплачених клієнтами банку податків, зборів та інших обов'язкових платежів до Державного бюджету України;
б) перерахування до Державного бюджету доходів, зібраних на території області, з транзитних рахунків обласних управлінь Держказначейства на рахунки Держказначейства (здійснюється управліннями банку самостійно);
в) перерахування коштів за видатками Державного бюджету з рахунків Держказначейства на рахунки обласних управлінь Держказначейства.
г) перерахування коштів бюджетній організації на виплату заробітної плати, прирівнених до неї платежів та інших виплат готівкою;
д) оплата управлінням Держказначейства витрат бюджетної організації за виконані для неї роботи, надані послуги, придбані матеріальні цінності шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунки суб'єктів господарювання;
е) повернення платнику надлишково сплачених до Державного бюджету України податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
є) б, в, д, е;
ж) а, б, в, г, д, е;
6 Державні доходи – це обраховані у грошовій формі доходи держави за рахунок:
а) стягування податків;
б) стягування мита, інших платежів;
в) благочинних внесків;
г) оплати послуг державного апарату;
д) доходів від транзиту газу, нафти тощо;
е) зовнішньоторгових операцій;
є) іноземних кредитів;
ж) іноземної допомоги;
з) а, б, г, е, є, ж;
и) а, б, г, д, є, ж.
7 Державний борг за економічним змістом - це:
а) сума заборгованості держави і суб'єктів господарювання зовнішнім і внутрішнім кредиторам;
б) сума заборгованості держави або суб'єктів господарювання під заставу державної власності зовнішнім і внутрішнім кредиторам;
в) сума заборгованості держави зовнішнім і внутрішнім кредиторам;
г) сукупність всіх отриманих і невиконаних зобов'язань резидентів на користь нерезидентів по сплаті основної суми боргу та відсотків по ньому;
8 Метою управління державним зовнішнім боргом є:
а) забезпечення за рахунок зовнішніх позик економічного розвитку країни й підтримання дефіциту платіжного балансу на раціональному рівні;
б) забезпечення за рахунок зовнішніх позик економічного розвитку країни й уникнення у майбутньому макроекономічних труднощів і проблем платіжного балансу;
в) забезпечення за рахунок зовнішніх позик від розвинутих країн реформування економіки й досягнення профіциту платіжного балансу;
9 Суб'єкти управління державним зовнішнім боргом:
а) Кабінет Міністрів України, Державне казначейство, НБУ;
б) Президент України, Кабінет Міністрів України, НБУ;
в) Президент України, міністерство фінансів, НБУ;
10 Види державного боргу за джерелами залучення такі:
а) міжнародних кредитних інституцій і суб'єктів господарювання - резидентів;
б) внутрішній і зовнішній;
в) юридичних і фізичних осіб резидентів і нерезидентів;
11 Державний зовнішній борг складається з:
а) гарантованого урядом і не гартованого зовнішнього боргу;
б) прямого і умовного державного зовнішнього боргу;
в) боргу нерезидентів – юридичних осіб;
12 Прямий державний зовнішній борг характеризується такими аспектами:
а) кредиторами виступають нерезиденти – юридичні особи;
б) формується через залучення іноземних кредитів;
в) обслуговування за рахунок профіциту Державного бюджету;
г) безпосереднім позичальником виступає держава;
д) обслуговування здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету
е) б, г, д;
є) а, в, г;
13 Умовний державний зовнішній борг характеризується такими аспектами:
а) обслуговується виключно позичальниками іноземних кредитів;
б) формується за рахунок іноземних кредитів, залучених іншими позичальниками під державні гарантії;
в) отримати гарантії під іноземний кредит може без обмежень будь-який суб'єкт господарювання;
г) відповідальність несе безпосередній позичальник;
д) безпосередній позичальник самостійно погашає іноземні кредити за рахунок власних коштів;
е) у разі невиконання безпосереднім позичальником вимог кредитної угоди набуває чинності державна гарантія (умовні фінансові зобов'язання стають прямими);
є) а, в, д, е;
ж) б, г, д, е;
14 Валовий зовнішній борг країни - це:
а) державний зовнішній борг разом з приватним негартованим державним зовнішнім боргом;
б) гарантований і негартований зовнішній борг;
в) борг суб'єктів господарювання разом з боргом за цінними паперами, якими володіють іноземці;
15 Джерела отримання НБУ щоквартальних даних про стан заборгованості за іноземними кредитами:
а) мінфін (за прямий державний борг);
б) КБ та їх філії (за іноземними кредитами юридичних і фізичних осіб без гарантій);
в) Укрексімбанк та деякі уповноважені банки (за кредитами залученими резидентами під державні гарантії);
г) регіональні управління НБУ (за іноземними кредитами гарантованими державою);
д) уповноважені банки (за іноземними не гартованими кредитами);
е) б, в, г;
є) а, в, д;
16 Ліміт державного зовнішнього боргу України встановлюється:
а) ВРУ за поданням КМУ;
б) КМУ за поданням мінфіну;
в) ВРУ за поданням НБУ;
17 Економічний показник рівня заборгованості країни - за співвідношенням валового боргу у відсотках до ВВП, має значення:
а) надмірний – 60%; помірний – 40%;
б) надмірний – 50%; помірний – 30%;
в) надмірний – 30%; помірний – 10%;
18 Економічний показник рівня заборгованості країни - за співвідношенням валового боргу у відсотках до річного експорту товарів і послуг, має значення:
а) надмірний – 275%; помірний – 165%;
б) надмірний – 300%; помірний – 200%;
в) надмірний – 155%; помірний – 75%;
г) ваш варіант відповіді.
19 Економічний показник рівня заборгованості країни - за співвідношенням сукупних платежів щодо обслуговування зовнішнього боргу у відсотках до річного експорту товарів і послуг, має значення:
а) надмірний – 275%; помірний – 165%;
б) надмірний – 300%; помірний – 200%;
в) надмірний – 30%; помірний – 18%;
20 Економічний показник рівня заборгованості країни - за співвідношенням відсоткових платежів щодо обслуговування зовнішнього боргу до річного експорту товарів і послуг, має значення:
а) надмірний – 20%; помірний – 12%;
б) надмірний – 30%; помірний – 20%;
в) надмірний – 45%; помірний – 25%;
21 Боргові зобов'язання уряду України за чинним законодавством, що оформлені цінними паперами, можуть бути у вигляді:
а) облігацій і казначейських зобов'язань країни;
б) облігацій внутрішньої державної позики, муніципальних облігацій, векселів;
в) тільки облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);
22 В Україні обов'язки емітента облігацій ОВДП виконує:
а) НБУ;
б) КМУ;
в) мінфін;
23 Хто і на основі чого встановлює ціну відсікання по облігаціям (ОВДП):
а) НБУ на основі остаточних заявок;
б) мінфін на основі отриманих попередніх і остаточних заявок КБ;
в) КМУ, на основі визначеної попередньої ціни;
24 Мінфін надає НБУ, ухваливши рішення про ціну відсікання ОВДП, наступні документи:
а) інформацію про кількість і мінімальну ціну облігацій;
б) глобальний сертифікат, який визначає загальний обсяг випуску облігацій;
в) доручення НБУ на задоволення заявок щодо придбання облігацій, де вказується ціна відсікання та середньозважена ціна торгів, за якою задовольняються неконкурентні пропозиції;
г) б, в;
д) а, в.
25 НБУ посідає провідне місце на ринку державних облігацій і тому виконує наступні дії:
а) здійснює розміщення облігацій;
б) реєструє всіх учасників щодо розміщення ОВДП;
в) здійснює депозитарне обслуговування обігу і погашення облігацій;
г) зберігає необхідну конфедиційну інформацію про учасників ринку ОВДП;
д) здійснює розрахункове обслуговування обігу і погашення облігацій;
е) здійснює нагляд за діяльністю учасників ринку облігацій;
є) а, в, д, е;
ж) б, г, д, е;
з) ваш варіант відповіді.
26 Сутність касового виконання бюджету, як певних дій з організації та здійснення відповідних розрахунково-касових операцій, полягає:
а) у прийнятті розрахункових документів на виплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету;
б) у зарахуванні доходів на рахунки відповідних бюджетів;
в) у зберіганні грошових коштів бюджету;
г) у видаванні грошових коштів на заходи, передбачені бюджетом;
д) у ведені відповідного обліку й звітності;
е) у перерозподілі доходів між різними рівнями бюджетів;
є) усі відповіді вірні, крім Е;
ж) а, в, д, е;
27 Фінансування витрат за єдиною схемою касового виконання Державного і місцевих бюджетів здійснюється у межах:
а) запланованих бюджетами відповідних щомісячних витрат;
б) розрахованих середньомісячних потреб відповідних суб'єктів, які утримуються за рахунок бюджетів;
в) доходів, що надійшли до бюджетів і кредитів НБУ мінфіну;
28 На балансовий доходний рахунок № 3510 – “Кошти Державного бюджету України” (в установах НБУ) – зараховуються кошти:
а) які безпосередньо надходять до Державного бюджету;
б) які розподіляються відповідним чином між Державним і місцевими бюджетами;
в) які розподіляються Держказначейством у відповідності до законодавства;
29 На балансовий доходний рахунок № 3500 – “Кошти бюджетів України до розподілу” (в установах НБУ) – зараховуються кошти:
а) які безпосередньо надходять до Державного бюджету;
б) які потім розподіляються відповідним чином між Державним і місцевими бюджетами або між місцевими бюджетами;
в) які розподіляються Держказначейством у відповідності до законодавства;
30 Для того, щоб кошти до Державного бюджету України надходили правильно, фінансові органи, органи Державного казначейства та Державної податкової адміністрації подають відповідним установам комерційних банків списки платників податків за кожним районом, містом із зазначенням виду платежу, а також підрозділу бюджетної класифікації доходів, символів звітності банку та номерів рахунків, на які слід зараховувати платежі, у такий термін:
а) за три місяця до початку бюджетного року;
б) за два місяця до початку бюджетного року;
в) за місяць до початку бюджетного року;

Тема 8 Валютне регулювання і контроль

1 Валютна політика країни – це:
а) сукупність заходів, які здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин;
б) комплекс заходів щодо проведення курсової політики в країні;
в) вплив фінансових інституцій держави на платіжний баланс;
2 Цілі валютної політики України, яку здійснюють уряд країни і НБУ :
а) проведення ефективної курсової політики та сприяння зниженню інфляції;
б) стабілізація курсу національної грошової одиниці та збалансованість платіжного балансу країни;
в) стабільність курсу національної валюти і управління золотовалютними резервами;
3 Складові елементи валютної політики:
а) валютне регулювання;
б) участь у роботі МВФ та Світового банку;
в) валютний контроль;
г)міжнародне валютне співробітництво та участь у міжнародних валютно-фінансових організаціях
д) функціонування міжбанківської валютної біржі;
е) а, в, г;
є) б, в, д;
4 Валютне регулювання - це:
а) організація процесу обміну конвертованих валют на національну і встановлення курсу національної валюти;
б) регламентація здійснення клірингових розрахунків між державами;
в) регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій;
5 Види валютної політики в державі:
а) оперативна, тактична, стратегічна;
б) поточна, довгострокова;
в) тактична, стратегічна, поточна, довгострокова;
6 Зміст поточної валютної політики складається з:
а) стратегічних заходів з регулювання ринку золота, валют, поточної валютної кон'юнктури;
б) оперативного регулювання ринку золота та дорогоцінного каміння, поточної валютної кон'юнктури;
в) оперативного регулювання ринку золота, валют, поточної валютної кон'юнктури;
7 Зміст довгострокової валютної політики складається з:
а) здійснення довгострокових структурних змін у валютному механізмі;
б) здійснення поточних структурних змін у валютному механізмі;
в) здійснення довгострокових і оперативних змін у валютному механізмі;
г) ваш варіант відповіді.
8 Валютне регулювання передбачає проведення таких типів політик, як:
а) дисконтну, дивізійну, контрольну;
б) дисконтну, дивізійну, диверсифікаційну (стосовно валютних резервів);
в) поточну, дивізійну, диверсифікаційну (стосовно валютних резервів);
9 Дисконтна політика, як елемент валютного регулювання, передбачає:
а) маневрування обліковою ставкою НБУ, яке регулює притік та відтік короткострокового капіталу в Україну;
б) встановлення облікової ставки НБУ, яке регулює притік та відтік короткострокового капіталу в Україну та з України;
в) маневрування обліковою ставкою НБУ, яке регулює притік та відтік короткострокового капіталу в Україну та з України;
10 Дивізійна політика, як елемент валютного регулювання, передбачає:
а) періодичне проведення валютних інтервенцій;
б) надання преференцій експортерам;
в) періодичне проведення продажу конвертованої валюти на біржі;
11 Диверсифікація валютних резервів дає змогу:
а) ліквідувати збитки, що пов'язані з відносним знеціненням тих чи інших валют, та досягнути оптимальної структури резервних активів;
б) збільшити прибутки, що пов'язані з знеціненням тих чи інших валют, та досягнути оптимальної структури резервних активів;
в) зменшити збитки, що пов'язані з відносним знеціненням тих чи інших валют, та досягнути оптимальної структури резервних активів;
12 Суб'єкти валютного регулювання в Україні:
а) мінфін і НБУ, Валютно-кредитна Рада Кабміну;
б) Кабінет Міністрів України, НБУ, Валютно-кредитна Рада Кабміну;
в) тільки НБУ;
г) Кабінет Міністрів України, НБУ, Митна служба, Валютно-кредитна Рада Кабміну;
13 Валютний контроль як складова валютної політики - це:
а) нагляд за діяльністю КБ у сфері міжнародних фінансових відносин, встановлення для них прав і відповідальності;
б) введення певних обмежень для КБ у сфері зовнішньоекономічних відносин;
в) здійснення постійного моніторингу за діяльністю КБ у сфері зовнішньоекономічних відносин;
14 Спеціальні суб'єкти – державні органи які мають певні функції у сфері валютного контролю:
а) Державна податкова адміністрація, міністерство фінансів, міністерство економіки;
б) Державна податкова адміністрація, міністерство транспорту і зв'язку, міністерство економіки;
в) Державна податкова адміністрація, міністерство транспорту та зв'язку, Державний митний комітет України;
15 Який суб'єкт валютного регулювання встановлює правила проведення в Україні резидентами і нерезидентами валютних операцій :
а) ВРУ, КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) КМУ;
16 Який суб'єкт валютного регулювання визначає структуру валютного ринку України, а також порядок та умови торгівлі валютними цінностями на ньому:
а) ВРУ, КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) КМУ;
17 Який суб'єкт валютного регулювання встановлює порядок переведення, ввезення, пересилання в Україну та з неї валютних цінностей:
а) ВРУ, КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) КМУ;
18 Який суб'єкт валютного регулювання визначає порядок відкриття резидентами рахунків у банках за межами України та нерезидентами рахунків в уповноважених банках України:
а) ВРУ, КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) КМУ;
19 Який суб'єкт валютного регулювання встановлює загальні правила видачі резидентам та нерезидентам ліцензій та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних операцій, видає ці ліцензії і приймає рішення про їх скасування:
а) ВРУ, КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) КМУ;
20 Який суб'єкт валютного регулювання встановлює єдиний порядок визначення і використання курсу грошової одиниці України відносно іноземних валют та розрахункових (клірингових) одиниць:
а) ВРУ, КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) КМУ;
21 Який суб'єкт валютного регулювання встановлює спільно з Кабінетом Міністрів України порядок використання надходжень у міжнародних розрахункових (клірингових) одиницях та неконвертованій валюті, які використовуються у торговельному й неторгорговельному обороті з іноземними державами на підставі положень міжнародних договорів України:
а) ВРУ, НБУ;
б) НБУ;
в) Мінекономіки;
22 Який суб'єкт валютного регулювання накопичує, зберігає і використовує золотовалютні резерви з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України:
а) ВРУ, НБУ;
б) НБУ;
в) Мінекономіки;
23 Який суб'єкт валютного регулювання складає за участю Кабінету Міністрів України платіжний баланс України:
а) ВРУ, НБУ;
б) НБУ;
в) Мінекономіки;
24 Який суб'єкт валютного регулювання бере участь у визначенні ліміту валового зовнішнього боргу України та контролює дотримання цього ліміту після його затвердження Верховною Радою України :
а) КМУ, НБУ;
б) НБУ;
в) Мінекономіки;
25 Який суб'єкт валютного регулювання визначає і подає на затвердження до Верховної Ради України ліміт зовнішнього державного боргу України:
а) мінфін, НБУ;
б) КМУ;
в) Мінекономіки;
26 Який суб'єкт валютного регулювання складає платіжний баланс України:
а) мінфін, НБУ;
б) КМУ;
в) Мінекономіки;
27 Який суб'єкт валютного регулювання забезпечує виконання бюджетної та податкової політики в частині, яка стосується руху валютних цінностей:
а) мінфін, НБУ;
б) КМУ;
в) Мінекономіки;
28 Який суб'єкт валютного регулювання забезпечує формування і виступає розпорядником Державного валютного фонду України:
а) мінфін, НБУ;
б) КМУ;
в) Мінекономіки;
29 Валютна інтервенція як метод валютного регулювання, яким користуються центральні банки, - це:
а) непряме втручання ЦБ країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці;
б) пряме втручання ЦБ країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж конвертованої валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці;
в) пряме втручання ЦБ країни у функціонування валютного ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на курс національної грошової одиниці;
30 Девальвація та ревальвація валют як метод валютного регулювання, яким користуються центральні банки, - це:
а) офіційне зниження (або підвищення) курсу національної грошової одиниці відносно іноземних валют або міжнародних розрахункових одиниць;
б) зменшення (або збільшення) золотого вмісту національної грошової одиниці у сучасних умовах;
в) зменшення (або збільшення) золотого вмісту національної грошової одиниці у сучасних умовах), що приводе до зростання (зменшення) ціни на золото;
31 Дисконтна (облікова) політика як метод валютного регулювання, яким користуються центральні банки, - це:
а) регулювання рівня ставки рефінансування (облікової ставки) центрального банку з метою впливу на міжнародний рух капіталу, динаміку внутрішніх кредитів, структуру грошової маси, рівень цін;
б) регулювання рівня ставки фінансування (облікової ставки) центрального банку з метою впливу на міжнародний рух капіталу;
в) регулювання центральним банком міжнародного руху капіталу;
32 Управління валютними резервами (диверсифікація) як метод валютного регулювання, яким користуються центральні банки, - це:
а) формування запасів у вигляді монетарного золота інших цінностей і конвертованої валюти;
б) формування запасів у вигляді монетарного золота інших цінностей і конвертованої валюти, які розміщуються в НБУ, КБ і закордонних банках;
в) формування резервних активів, які перебувають на рахунках у ЦБ та в банках за кордоном і використовуються для сплати боргових зобов'язань і для проведення валютних інтервенцій;
33 Валютні обмеження як метод валютного регулювання, яким користуються центральні банки, - це:
а) сукупність заходів, встановлених у законодавчому порядку, які регламентують валютні розрахунки у міжнародній діяльності;
б) сукупність заходів та нормативних правил, встановлених у законодавчому або адміністративному порядку та спрямованих на досягнення рівноваги у платіжному балансі;
в) сукупність заходів, встановлених нормативними актами НБУ, які регламентують валютні розрахунки у міжнародній діяльності;

Тема 9 Грошово-кредитна політика (ГКП)

1 Сукупність економічних заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які здійснює держава з метою регулювання економічного росту, стримування інфляції, забезпечення зайнятості і рівноваги платіжного балансу - це:
а) макроекономічне регулювання економічного комплексу;
б) монетарний вплив на економіку;
в) грошово-кредитна політика;
г) усі відповіді не вірні;
д) а, в.
2 Яка основна складова грошово - кредитної політики (ГКП) ЦБ, що характеризує її економічний зміст?
а) діяльність з забезпечення суб'єктів господарювання будь-яких форм власності кредитами;
б) сукупність заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, що здійснює держава;
в) комплекс заходів щодо здійснення емісії готівки для потреб економіки;
г) діяльність ЦБ з забезпечення економіки готівковими і безготівковими грошами;
3 Загальні цілі здійснення ГКП в державі:
а) утримання інфляції;
б) збалансування потреби між готівкою і безготівковими грошима;
в) регулювання економічного зростання;
г) забезпечення ефективної зайнятості;
д) боротьба з безробіттям;
е) збалансування платіжного балансу
є) а, б, в, д, е;
ж) а, в, г, е;
4 Змістовний наслідок грошово-кредитної політики в економіці проявляється в:
а) зміні попиту на гроші;
б) зміні пропозиції грошей;
в) зміні емісії грошей;
г) зміні обсягів безготівкових грошей;
д) ваш варіант відповіді.
5 На якій фазі економічного циклу відбувається збільшення пропозиції грошей для заохочення витрат:
а) в період депресії;
б) в період оживлення;
в) в період спаду (рецесії);
г) в період піднесення (буму);
6 Заходи грошово-кредитної політики під час інфляції включають:
а) зменшення попиту на гроші для зменшення витрат;
б) збільшення пропозиції грошей для збільшення витрат;
в) зменшення пропозиції грошей для збільшення витрат;
г) зменшення пропозиції грошей для зменшення витрат;
7 Сукупність економічних заходів у сфері грошового обігу і кредитних відносин, які здійснює держава з метою регулювання економічного зростання, стримування інфляції, забезпечення зайнятості і рівноваги платіжного балансу - це:
а) макроекономічне регулювання економічного комплексу;
б) монетарний вплив на економіку;
в) грошово-кредитна політика;
г) усі відповіді не вірні;
д) а, в;
8 Основна сутність грошово-кредитної політики полягає у:
а) зміні пропозиції грошей;
б) додатковій емісії грошей;
в) зміні грошової маси;
г) а, б, в;
д) а, в;
9 Грошово-кредитна політика у державі охоплює:
а) дії щодо емісії грошей;
б) комплексну діяльність банків;
в) грошовий ринок і банківську систему;
10 У розробці грошово-кредитної політики в державі приймають участь:
а) тільки Національний банк України;
б) Національний банк України (як головний суб'єкт), Верховна Рада України, Президент, Уряд, мінфін, мінекономіки;
в) Національний банк України і мінфін;
г) усі відповіді вірні.
11 Основні макроекономічні показники, які виступають орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики:
а) обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень зайнятості;
б) розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень зайнятості, сальдо експорту та імпорту;
в) розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень зайнятості, сальдо експорту та імпорту, борг перед міжнародними фінансовими інституціями.
12 Доповідь голови НБУ про стан грошово-кредитної політики регулярно заслуховує:
а) Президент України і Кабінет міністрів України;
б) Кабінет міністрів України;
в) Верховна Рада України;
г) Верховна Рада України на спеціальному засідання з участю Президента України і повного складу Кабінету міністрів України;
13 В Україні розробляє основні положення грошово-кредитної політики і здійснює контроль за їх втіленням:
а) Рада НБУ;
б) Рада НБУ разом з правлінням НБУ;
в) Рада НБУ разом з мінфіном і правлінням НБУ;
14 Яка з наведених стратегічний цілей НБУ є найважливішою щодо забезпечення стабільності національної валюти:
а) стабільність банківських і процентних ставок;
б) стабілізація цін (зниження інфляції);
в) стабільність фінансових ринків;
г) економічне зростання;
д) висока (ефективна) зайнятість;
15 Зміна ринкової кон'юнктури, маси грошей у обігу, процентної ставки валютного курсу, швидкості обігу грошей, обсягу виробництва рівня цін є:
а) проміжними цілями економічної політики;
б) тактичними цілями економічної політики;
в) стратегічними цілями економічної політики;
г) усі відповіді вірні;
16 Оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних перемінних мають назву:
а) структурні зрушення;
б) тактичні цілі;
в) проміжні цілі;
17 Політика “дорогих грошей” центрального банку передбачає:
а) обмеження пропозиції грошей, обмеження обсягів кредитів;
б) зниження ставок резервування і зниження ставки рефінансування;
в) підвищення ставок резервування і зниження ставки рефінансування;
18 Політика “дешевих грошей” центрального банку передбачає:
а) тільки зростання обсягів резервування;
б) зростання обсягів кредитування;
в) зростання пропозиції грошей, зростання обсягів кредитів;
19 Елементами рестрикційної (обмежувальної) політики НБУ є:
а) обмеження обсягу кредитних операцій КБ;
б) підвищення рівня процентних ставок;
в) підвищення податків;
г) зменшення рівня процентних ставок;
д) зниження податків;
е) скорочення державних витрат;
є) оздоровлення платіжного балансу;
ж) активізація експортної діяльності підприємств;
з) а, б, в, е, є;
и) а, б, в, г, е, є;
20 Елементами експансіоністської політики НБУ є:
а) підвищення рівня процентних ставок;
б) розширення масштабів кредитування;
в) послаблення контролю за збільшенням грошей у обігу;
г) зменшення рівня процентних ставок;
д) зниження податків;
е) скорочення державних витрат;
є) оздоровлення платіжного балансу;
ж) активізація експортної діяльності підприємств;
з) б, в, г, д;
и) а, б, в, г, е, є;
21 Елементами селективної політики НБУ є:
а) підвищення рівня процентних ставок;
б) встановлення лімітів облікових та переоблікових операцій (по галузях, регіонах);
в) послаблення контролю за збільшенням грошей у обігу;
г) лімітування окремих банківських операцій;
д) встановлення маржі при проведенні різних банківських операцій;
е) скорочення державних витрат;
є) регламентація умов видачі окремих видів позик різним категоріям позичальників;
ж) встановлення кредитних “стель”;
з) б, г, д, є, ж;
и) а, в, г, е, є;
22 Основна сутність грошово-кредитної політики полягає у:
а) зміні пропозиції грошей;
б) додатковій емісії грошей;
в) зміні грошової маси;
г) а, б, в;
д) а, в;
23 Грошово-кредитна політика у державі охоплює:
а) дії щодо емісії грошей;
б) комплексну діяльність банків;
в) грошовий ринок і банківську систему;
24 У розробці грошово-кредитної політики в державі приймають участь:
а) тільки Національний банк України;
б) Національний банк України (як головний суб'єкт), Верховна Рада України, Президент, уряд, мінфін, мінекономіки;
в) Національний банк України і мінфін;
25 Основні макроекономічні показники, які виступають орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики:
а) обсяг ВВП, розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень зайнятості;
б) розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень зайнятості, сальдо експорту та імпорту;
в) розмір бюджетного дефіциту, платіжний і торговельний баланси, рівень зайнятості, сальдо експорту та імпорту, борг перед міжнародними фінансовими інституціями.
26 Доповідь голови НБУ регулярно заслуховує:
а) Президент України і Кабінет міністрів України;
б) Кабінет міністрів України;
в) Верховна Рада України;
г) Верховна Рада України на спеціальному засідання з участю Президента України і повного складу Кабінету міністрів України;
27 В Україні розробляє основні положення грошово-кредитної політики і здійснює контроль за їх втіленням:
а) Рада НБУ;
б) Рада НБУ разом з правлінням НБУ;
в) Рада НБУ разом з мінфіном і правлінням НБУ;
28 Яка з наведених стратегічний цілей НБУ є найважливішою щодо забезпечення стабільності національної валюти:
а) стабільність банківських і процентних ставок;
б) стабілізація цін (зниження інфляції);
в) стабільність фінансових ринків;
г) економічне зростання;
д) висока (ефективна) зайнятість;
29 Зміна ринкової кон'юнктури, маси грошей у обігу, процентної ставки валютного курсу, швидкості обігу грошей, обсягу виробництва рівня цін є:
а) проміжними цілями економічної політики;
б) тактичними цілями економічної політики;
в) стратегічними цілями економічної політики;
30 Оперативні завдання банківської системи щодо регулювання ключових економічних перемінних мають назву:
а) структурні зрушення;
б) тактичні цілі;
в) проміжні цілі;
31 До стратегічних цілей грошово-кредитної політики (які є ключовими в загальноекономічній політиці держави) відносяться:
а) стабільність цін;
б) економічне зростання;
в) стабільність фінансових ринків;
г) зайнятість;
д) темпи росту грошової маси;
32 До проміжних цілей грошово-кредитної політики (для сприяння досягненню стратегічних цілей) відносяться:
а) стабільність цін;
б) темпи росту грошової маси;
в) рівень процентів за державними облігаціями;
г) відсоткові ставки банків;
33 До тактичних цілей грошово-кредитної політики (як оперативних завдань банківської системи) відносяться:
а) темпи росту грошової бази;
б) відсоткові ставки банків;
в) кредити комерційним банкам;
г) відсоткові ставки на міжбанківському ринку;
34 Класифікаційні ознаки грошово-кредитної політики за обсягом охоплення:
а) селективна;
б) “дорогих” грошей;
в) “вузька”, “широка”;
г) рестрикційна;
35 Класифікаційні ознаки грошово-кредитної політики за метою здійснення:
а) експансіоністська;
б) “вузька”, “широка”;
в) “дорогих” грошей, “дешевих” грошей;
г) рестрикційна;
36 Класифікаційні ознаки грошово-кредитної політики за кон'юнктурою ринку:
а) “дорогих” грошей, “дешевих” грошей;
б) рестрикційна, експансіоністська, селективна;
в) “вузька”, “широка”;
г) тільки експансіоністська;
37 Рестрикційна грошово-кредитна політика має наступні ознаки:
а) обмеження обсягу кредитних операцій комерційних банків;
б) підвищення рівня відсоткових ставок;
в) підвищення податків;
г) скорочення державних видатків;
д) оздоровлення платіжного балансу;
е) зниження рівня відсоткових ставок;
є) а – е;
ж) а – д;
38 Експансіоністська грошово-кредитна політика має наступні ознаки:
а) оздоровлення платіжного балансу;
б) розширення масштабів кредитування;
в) послаблення контролю за збільшенням кількості грошей в обігу;
г) скорочення податкових ставок;
д) зниження рівня відсоткових ставок;
е) б, в, г, д;
є) всі відповіді вірні;
39 Селективна (вибіркова) грошово-кредитна політика має наступні ознаки:
а) встановлення лімітів облікових та переоблікових операцій (по галузях, регіонах);
б) лімітування окремих банківських операцій;
в) послаблення контролю за збільшенням кількості грошей в обігу;
г) встановлення маржі при проведенні різних банківських операцій;
д) регламентація умов видачі окремих видів позик різним категоріям позичальників;
е) встановлення кредитних “стель”;
є) а, б, г, д, е;
ж) а - є;
40 Політика “дорогих грошей” центрального банку передбачає:
а) обмеження пропозиції грошей, обмеження обсягів кредитів;
б) зниження ставок резервування і зниження ставки рефінансування;
в) підвищення ставок резервування і зниження ставки рефінансування;
41 Політика “дешевих грошей” центрального банку передбачає:
а) тільки зростання обсягів резервування;
б) зростання обсягів кредитування;
в) зростання пропозиції грошей, зростання обсягів кредитів;
42 Елементами рестрикційної (обмежувальної) політики НБУ є:
а) обмеження обсягу кредитних операцій КБ;
б) підвищення рівня процентних ставок;
в) підвищення податків;
г) зменшення рівня процентних ставок;
д) зниження податків;
е) скорочення державних витрат;
є) оздоровлення платіжного балансу;
ж) активізація експортної діяльності підприємств;
з) а, б, в, е, є;
и) а, б, в, г, е, є;
43 Елементами експансіоністської політики НБУ є:
а) підвищення рівня процентних ставок;
б) розширення масштабів кредитування;
в) послаблення контролю за збільшенням грошей у обігу;
г) зменшення рівня процентних ставок;
д) зниження податків;
е) скорочення державних витрат;
є) оздоровлення платіжного балансу;
ж) активізація експортної діяльності підприємств;
з) б, в, г, д;
и) а, б, в, г, е, є;
44 Величина грошового мультиплікатора:
а) менша за 1;
б) більша за 1;
в) більша за 0, але менша за 1;
г) може бути якою завгодно;
45 Механізм грошово-кредитного регулювання можна схематично зобразити таким чином:
а) Центральний банк
·
·рівень споживання
·
· рівень доходів
·
·кількість грошей в обігу;
б) уряд
·
· рівень споживання
·
· рівень доходів
·
·кількість грошей в обігу;
в) уряд
·
· Центральний банк
·
· рівень доходів
·
· кількість грошей в обігу
г) Центральний банк
·
· грошова база
·
· грошова пропозиція
·
· кількість грошей в обігу;
46 Для пожвавлення ринкової кон'юнктури необхідно, щоб на рівні тактичних цілей:
а) грошова маса зростала, а процентні ставки знижувалися;
б) процентні ставки збільшувалися, а грошова маса знижувалася;
в) змінювати тільки процентні ставки;
г) змінювати тільки грошову масу;
47 В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є:
а) уряд;
б) Міністерство фінансів;
в) НБУ;
г) Верховна Рада;
48 Головною стратегічною метою, розробленою Національним банком України, є:
а) економічні реформи;
б) стабілізація цін;
в) регулювання курсу гривні;
г) регулювання банківської діяльності;
д) ваш варіант відповіді.
49 Характерними ознаками якої мети в здійсненні грошово-кредитної політики є короткостроковість, багатоаспектність, єдність:
а) проміжної;
б) тактичної;
в) поточної;
50 Максимальна зайнятість, стабільні ціни та помірні довгострокові ставки - це мета грошово-кредитної політики центрального банку:
а) Європейського;
б) Японії;
в) ФРС США;
г) Італії;
51 Встановлення цільових орієнтирів у регулюванні грошової маси в обігу з метою подолання кризи та зменшення інфляції - це:
а) валютні інтервенції;
б) операції на відкритому ринку;
в) контроль за ринком капіталів;
г) таргетування, як встановлення цільових орієнтирів грошової системи, регулювання приросту грошової маси;

Тема 10 Інструменти грошово - кредитної політики

1 Встановлення Національним банком України комерційним банкам та іншим кредитним установам нормативів обов'язкового резервування щодо притягнутих коштів є:
а) рекомендаціями з оформлення певних резервів;
б) вказівкою залишати недоторканою певної суми коштів;
в) визначенням норм обов’язкових резервів;
2 Основні заходи НБУ з регулювання грошово-кредитного ринку передбачає такі його інструменти:
а) нормативи обов'язкового резервування коштів КБ та фінансово-кредитними установами;
б) процентна політика;
в) рефінансування комерційних банків;
г) підтримання курсу національної валюти;
д) операції з цінними паперами на відкритому ринку;
е) регулювання імпорту та експорту капіталу;
є) емісія власних боргових зобов'язань;
ж) депозитний сертифікат НБУ;
з) а, в, г, е, є, ж;
и) а – ж;
3 Розмір обов'язкових резервів встановлюється у:
а) абсолютних показниках до суми притягнутих коштів;
б) відсотках до суми притягнутих коштів;
в) визначеній сумі в залежності від об'єму та виду залучення;
4 Сума коштів обов'язкового резерву зберігається на:
а) кореспондентському рахунку КБ у НБУ;
б) спеціальному рахунку КБ;
в) спеціальному рахунку НБУ(одному для всіх КБ);
г) спеціальному рахунку КБ, який контролюється НБУ;
5 Порядок нарахування відсотків на обов'язкові резерви такий:
а) згідно до ставки рефінансування НБУ;
б) за спеціальною ставкою НБУ;
в) за середньозваженою ставкою по депозитам;
г) ваш варіант відповіді;
6 Динаміка нормативів щодо обов'язкових резервів при рестрикційній політиці має напрям до:
а) збільшення;
б) зменшення;
в) незмінності;
7 Динаміка нормативів щодо обов'язкових резервів при експансіоністській політиці має напрям до:
а) збільшення;
б) зменшення;
в) незмінності;
8 Діяльність НБУ з визначення рівня процентних ставок за ломбардними і обліковими кредитами КБ для рефінансування їх активних операцій – це:
а) управління рефінансуванням;
б) регуляторна політика НБУ;
в) процентна політика НБУ;
9 Для скорочення грошової маси у обігу НБУ проводить:
а) зменшення процентних ставок;
б) збільшує масу кредитів для КБ;
в) збільшує ставки тільки за ломбардними кредитами;
г) підвищення процентних ставок;
10 Функція НБУ як “кредитора останньої інстанції” проявляється через:
а) проведення кредитних аукціонів;
б) рефінансування КБ;
в) короткострокове кредитування;
11 Чи відноситься до інструментів грошово-кредитної політики НБУ діяльність з управління золотовалютними резервами?
а) це інструмент мінфіну;
б) ні;
в) це інструмент уряду;
г) так;
12 Діяльність НБУ щодо зміни обсягів цінних паперів, казначейських зобов'язань тощо - це:
а) операції з цінними паперами на відкритому ринку;
б) внутрішня діяльність фондових бірж;
в) діяльність з ліквідації дефіциту державного бюджету;
13 Який з процесів за суттю є емісією грошей?
а) продаж НБУ цінних паперів;
б) купівля НБУ цінних паперів;
в) операції з цінними паперами не впливають на грошову масу;
14 Які дії НБУ відносяться до регулювання імпорту й експорту капіталу?
а) заохочення іноземних інвесторів через підвищення процентних ставок;
б) реєстрація імпорту й експорту капіталу;
в) встановлення відрахувань від іноземного капіталу до бюджету;
г) встановлення максимальних і мінімальних процентних ставок за іноземними депозитами в українських банках;
д) встановлення для осіб, що мають борги перед нерезидентами, обов'язкового безпроцентного вкладення частини сум цих боргових зобов'язань в уповноважені банки України;
е) б, г, д;
є) а, в, д;
15 Як можна класифікувати дії НБУ при проведенні валютних інтервенцій:
а) політика макроекономічної стабілізації;
б) політика, що спрямована на ревальвацію чи девальвацію національної валюти;
в) політика підтримки курсу національної валюти;
16 Чи може НБУ емітувати власні боргові цінні папери?
а) так;
б) ні;
в) це може робити НБУ але тільки за згодою уряду;
17 Які наслідки підвищення норм обов'язкових резервів?
а) зростання ресурсного потенціалу КБ, зменшення загальної грошової маси;
б) зниження ресурсного потенціалу КБ, зростання загальної грошової маси;
в) зниження ресурсного потенціалу КБ, зменшення загальної грошової маси;
18 Які наслідки зниження норм обов'язкових резервів?
а) зростання ресурсного потенціалу КБ, збільшення загальної грошової маси;
б) зниження ресурсного потенціалу КБ, зростання загальної грошової маси;
в) зниження ресурсного потенціалу КБ, зменшення загальної грошової маси;

13PAGE \* MERGEFORMAT143215
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 615

Приложенные файлы

  • doc 11120490
    Размер файла: 300 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий