ТЕСТИ ЦБ АЛФ


Адміністративне регулювання процентних ставок, як правило, передбачає:б) обмеження урядом чи центральним банком розміру верхніх меж процентних ставок за кредитами;
Адміністративний інструмент “кредитні стелі” застосовувалися НБУ у:в) 1994 році;
Банк не може одержати кредит рефінансування від запропонованого на тендері обсягу кредитів, більше ніж:в) 50%;
Безготівкову емісію можуть здійснювати:д) НБУ і комерційні банки;
В процесі виконання функції фінансового агента держави центральний банк:б) здійснює касове обслуговуння бюджету; г) обслуговує державний борг;
В Україні головним суб'єктом грошово-кредитної політики є: б) центральний банк;
Валютна політика є складовою:а) загальнодержавної політики;
Валютна рада (Currency Board) це:б) один з варіантів режиму курсоутворення;
Валютні інтервенції на валютному ринку можуть здійснювати:г) центральний банк країни;
Величина грошового мультиплікатора:б)більша 1 ;
Визначте суму додаткового капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:г) 6 млн. грн.;
Визначте суму основного капіталу комерційного банку користуючись інформацією, наведеною у таблиці:д) 4 млн. грн.;
Виконавчим органом управління банку є:а) правління банку;
Вкажіть максимальну частку одного із засновників комерційного банку при створенні останнього:е) обмежень не існує.
Вкажіть, які з названих положень, відносять до основних передумов видачі банківської ліцензії:е) варіанти відповідей а), б), в).
Власний капітал банку виконує такі функції:е) варіанти а), б), в).
Вперше норми банківських резервів були введені у:а) США – 1913 р.;
Генеральний кредитний договір про надання НБУ кредитів “овернайт” укладається банком з відповідним територіальним управлінням на: в) 1 рік;
Голова НБУ призначається на посаду:д) Верховною Радою за поданням Президента України;
Голова Ради НБУ та його заступник обираються Радою НБУ строком на:б) 3 роки
Головним органом валютного регулювання в Україні є:б) Національний банк України;
Грошова база включає в себе:г) готівку в касах банків;
Грошова база включає в себе:г) усі перераховані вище складові;
Грошово-кредитна політика центрального банку, котра спрямована на стимулювання кредитної емісії передбачає:а) кредитну експансію;
Грошово-кредитна політика… а) стимулює ділову активність в умовах депресії;
Декрет “Про систему валютного регулювання і валютного контролю” прийнято у:б) 1993 р.;
Державне регулювання економіки за допомогою грошово-кредитних інструментів є: в) впливом на кількість і ціну позичкового капіталу, для того щоб впливати на попит і механізм використання кредитів в економіці;
До методів валютного регулювання, якими користуються центральні банки, відносять:д) усі перераховані вище методи;
До методів здійснення нагляду за діяльністю комерційних банків в Україні належать:е) варіанти відповідей в) і г).
До найважливіших адміністративних інструментів можна віднести: є) вірні відповіді – а), в); г), д).
До непримусових заходів впливу, які застосовує НБУ щодо діяльності комерційних банків належать:в) письмове застереження;
До основних механізмів селективної кредитної політики належать:д) вірні відповіді – а), б);
До основних принципів організації обороту готівки суб’єктами господарювання належать:д) усі перераховані вище варіанти;
До основних типів проміжних цілей монетарної політики відносять:а) таргетування валютного курсу;
До основних типів проміжних цілей монетарної політики відносять:в) таргетування грошових агрегатів.
До основних типів проміжних цілей монетарної політики не відносять:в) таргетування облікової ставки;
До основних типів проміжних цілей монетарної політики не відносять:б) таргетування грошової бази;
До основних типів проміжних цілей монетарної політики не відносять:а) грошово-кредитна політика без номінальної ціни;
До повноважень Ради Національного банку України відноситься:д) розроблення Основних засад грошово-кредитної політики та здійснення контролю за їх виконанням;
До примусових заходів впливу, які застосовує НБУ щодо діяльності комерційних банків належать:е) варіанти а, б, д. ?
До прямих (адміністративних) інструментів грошово-кредитної політики відносять:є) вірні відповіді – б), в), д).
До складу грошового агрегату М0 входить: а) готівка в обігу;
До складу грошового агрегату М2 входить:е) варіанти відповідей а), б), в).
До складу якого грошового агрегату входить готівка в обігу:а) до М0;
До складу якого грошового агрегату входить готівка в обігу:д)до складу всіх перерахованих вище агрегатів;
До складу якого грошового агрегату входить залишок коштів на коррахунках комерційних банків у НБУ?е) не входить до складу жодного грошового агрегату.
Економічна сутність кредитів рефінансування центрального банку на мікроекономічному рівні полягає у тому, що:б) створюються умови для розширення (експансії) кредитної діяльності комерційних банків;в) відбувається підтримка на необхідному рівні ліквідності комерційних банків;
Економічний зміст грошово-кредитної політики полягає у наступному:г) всі твердження вірні;
З метою пожвавлення ринкової кон’юнктури (зростання сукупного попиту) центральний банк країни здійснює:б) зниження облікової ставки;
За об’єктами впливу інструменти грошово-кредитної політики поділяються на:в) на пропозицію грошей і на попит грошей;
За термінами впливу інструменти грошово-кредитної політики поділяються на:в) короткотермінові та довготермінові;
За терміном впливу норму обов’язкових резервів відносять до інструменту:а) довгострокового впливу;
За формою інструменти грошово-кредитної політики поділяються на:б) прямі та опосередковані;
За характером параметрів, що встановлюються у процесі регулювання інструменти грошово-кредитної політики поділяють на:а) якісні і кількісні;
За якими нормативами діяльності комерційного банку встановлена щоденна звітність?е) варіанти відповідей б) і в).
Забезпеченням по кредиту НБУ наданого комерційному банку виступають:е) вірні відповіді – а), б), в), г).
Завдання монетарної політики поділяють:б) на 3 групи;
Зменшення відсотку норми обов’язкових резервів призводить до:в) збільшується ліквідність активів комерційних банків;
Керівними органами Національного банку України є:е) Рада і Правління Національного банку України.
Кінцева мета грошово-кредитного регулювання економіки а) повинна збігатися з основоположними цілями макроекономічної політики держави.
Коли говорять, що країна девальвувала свою валюту, то мають на увазі, що :б) внутрішня купівельна спроможність одиниці валюти знизилась;
Комерційний банк в Україні вважається зареєстрованим після:в) відповідного запису в Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ; ?
Комерційний банк із зареєстрованим і сплаченим статутним капіталом у розмірі 40 млн. грн. протягом календарного року мав такі значення нормативів відкритої валютної позиції: У звітному липні місяці середньозважені значення нормативів відкритої валютної позиції становили: Н13 – 35,81%; Н13/1 – 31,18%; Н13/2 – 5,08%.Чи дотримувався банк нормативів відкритої валютної позиції у липні місяці поточного року?в) дотримувався частково;
Комплекс заходів у сфері грошового обігу і кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу називається:в) грошово-кредитною політикою;
Кореспондентський рахунок — це спеціальний рахунок, що відкривається…б) тільки банківським установам;
Кредити “овернайт” надаються на термін:а) 1 день;
Кредити “овернайт” НБУ може надавати:а) під забезпечення державними облігаціями України;
Кредити рефінансування центрального банку є для комерційних банків джерелом тимчасових ресурсів, необхідних їм для поповнення ліквідних коштів і доступ до яких залежить від основних факторів, до яких належать:є) вірні відповіді – а), в).
Метою “кредитних стель”, як одного із адміністративних інструментів центрального банку є:б) стримування надмірної кредитної експансії;
Метою застосування резервних вимог є:д) усі відповіді вірні.
Мінімальний розмір регулятивного капіталу знову створених банків в Україні, що здійснюють свою діяльність на території однієї області, повинен становити:б) 3 млн. грн.;
Мінімальний розмір регулятивного капіталу знову створених банків в Україні, що здійснюють свою діяльність на території України, повинен становити:в) 5 млн. грн.;
Мінімальний розмір регулятивного капіталу знову створених місцевих кооперативних банків в Україні повинен становити:а) 1 млн. грн.;
Мінімальний розмір статутного фонду для комерційних банків з іноземним капіталом становить:г) 5 млн. євро;д) 10 млн. євро;
Мінімальний розмір статутного фонду для комерційних банків з національним капіталом становить:а) 100 тис. євро;
На величину відсотка облікової ставки впливають такі показники:г) усі відповіді вірні.
На основі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте фактичне значення показника адекватності регулятивного капіталу банку і зробіть висновок відносно того, чи дотримується банк нормативу, встановленого НБУ:а) банк дотримується нормативу;
На підставі інформації, що наведена в таблиці, розрахуйте загальну відкриту валютну позицію банку:в) 4,3 млн. грн.;
На підставі наведеної у таблиці інформації загальна величина відкритої валютної позиції банку становить:д) 4500 грн.;
На підставі наведеної у таблиці інформації загальна величина довгої відкритої валютної позиції банку становить:в) + 1000 грн.;
На підставі наведеної у таблиці інформації загальна величина короткої відкритої валютної позиції банку становить:г) - 800 грн.;
На тендері з підтримання ліквідності банку один банк не може одержати більше ніж:б) 50% запропонованого на тендері обсягу кредитів;
На який строк може надаватися стабілізаційний кредит НБУ комерційному банку:а) до 3 років;
На які дві частини поділяється власний капітал комерційного банку?в) основний та додатковий;
Найвищим органом управління комерційного банку є:д) Загальні збори акціонерів банку;
Найпоширенішою формою встановлення резервних вимог є визначення норми резервування як:б) відсотка від зобов’язань;
Національний банк України може відмовити в державній реєстрації банку у разі, якщо: д) усі варіанти.
НБУ здійснює операції з власними борговими зобов'язаннями шляхом:г) усі відповіді вірні.
НБУ здійснює рефінансування банків за процентною ставкою, яка:б) не нижче облікової ставки НБУ;
НБУ може здійснювати емісію депозитних сертифікатів за такими строками:г) до 365 днів;
НБУ може надавати комерційним банкам кредит “овернайт” за умов:а) забезпеченості державними цінними паперами;
НБУ надає кредити рефінансування на строк:д) вірні відповіді – б), г).
Нормативне значення ризику загальної відкритої валютної позиції комерційного банку (Н13) не повинен перевищувати:г) 30%;
Нормативне значення ризику загальної відкритої довгої валютної позиції комерційного банку (Н13) не повинен перевищувати:в) 20%;
Нормативне значення ризику загальної короткої відкритої валютної позиції комерційного банку (Н13) не повинен перевищувати:б) 10%;
Норми обов’язкового резервування більшою мірою призначені для вирішення:б) довготермінових завдань монетарної політики;
Облікова ставка центрального банку є:б) мінімальною кредитною ставкою банків;
Оперативне надання НБУ банкам-позичальникам кредитів у разі виникнення в них потреби підтримки своєї ліквідності за умови виконання вимог НБУ називається:в) постійно діюча лінія рефінансування;
Операції з надання Національним банком України комерційним банкам позик під визначені види забезпечення за встановленою ставкою – це:а) операції рефінансування;
Операції центрального банку на відкритому ринку за термінами впливу відносять до:б) короткотермінового впливу;
Опосередкована система регулювання грошового обігу охоплює такі механізми монетарної політики:д) вірні відповіді – б), в), г).
Органи виконавчої та законодавчої влади визначають основні макроекономічні показники, які слугують орієнтирами для формування цілей грошово-кредитної політики:д) всі вище наведені.
Основним забезпеченням позик при здійсненні ломбардної політики НБУ виступають:б) державні цінні папери;
Основним органом валютного контролю в Україні є:г) центральний банк;
Основними ринковими інструментами грошово-кредитної політики є:г) усі відповіді вірні.
Основні типи проміжних цілей монетарної політики виділяють:в) 4;
Основною функцією Національного банку України є: г) забезпечення стабільності грошової одиниці України;
Особливостями операцій на відкритому ринку є наступні:г) усі відповіді вірні.
Офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют встановлює:г) Національний банк України;
Під грошово-кредитною політикою розуміють… в) комплекс взаємопов'язаних, скоординованих на досягнення певних цілей заходів щодо регулювання грошового ринку, які проводить держава через свій центральний банк;
Під інструментами ринкового характеру розуміють:б) способи впливу центрального банку на грошово-кредитну сферу шляхом формування певних умов на грошовому ринку та ринку капіталів;
Підвищення норм обов’язкового резервування:е) вірні відповіді – б), в).
Підвищення облікової ставки за кредитами центрального банку призводить до:а) зменшення обсягів кредитування та обмеження зростання грошової маси;
Показник монетизації це:б) відношення грошової маси до ВВП;
Предметом кореспондентських міжбанківських відносин є:а) ділові відносини між двома банками;
При проведенні політики “дешевих” грошей центральний банк здійснює такі операції на відкритому ринку:б) продає цінні папери комерційним банкам;
При проведення рестрикційної грошово-кредитної політики Національний банк України норму обов’язкового резерву:а) збільшує;
Продаж цінних паперів з портфеля цінних паперів центрального банку призводить до:б) зменшення обсягів кредитування та зменшення грошової маси в обігу;
Рада Національного банку України складається з: е) 15 осіб.
Резервні фонди грошових білетів і монети встановлюються:г) в установах Національного банку України;
Ринок державних цінних паперів як один із сегментів національного фондового ринку виконує такі основні функції:е) вірні відповіді – а), г);
Різниця залишків коштів в іноземних валютах, що формують кількісно незбіжні зобов’язання і вимоги для учасників валютного ринку – це...а) відкрита валютна позиція;
Розмір власного капіталу комерційного банку як правило становить:а) близько 50% сукупного капіталу;
Складовими валютного регулювання є:в) валютний контроль;
Складовими валютної політики в узагальненому вигляді є:д) усі перераховані вище складові;
Стабілізаційний кредит надається банку строком до:б) трьох років;
Стабілізаційний кредит НБУ може видавати таким банкам:а) банку, який перебуває у режимі фінансового оздоровлення;в) фінансово стабільному банку, який взяв на себе борг банку, що перебуває в стані фінансового оздоровлення;
Стратегічними цілями монетарної політики центрального банку б) повинні бути кінцеві цілі економічної політики держави - досягнення такого економічного зростання, при якому забезпечуватиметься висока зайнятість, стабільність цін і обмінного курсу грошової одиниці;
Стратегічні цілі висуваються: в) всі варіанти правильні;
Строк повноважень членів Ради Національного банку України складає:д) 7 років
Ступінь впливу норм обов’язкового резервування на стан і розвиток грошового ринку слід розглядати, як:а) сильний і значний;
Суб'єктом грошово-кредитної політики виступає:а) держава, яка регулює цю сферу через свої представницькі органи;
Суть державного регулювання за допомогою грошових інструментів – це…а) кількісна та якісна зміна пропозиції вільних грошей і зміна "ціни кредиту" -процента, що визначає попит на позичковий капітал і масштаби формування пропозиції кредитних засобів.
Суть облікової ставки, як інструменту грошово-кредитної політики полягає у: г) встановлення “меж” кредиту.
Суть обов’язкової норми резервування, як інструменту грошово-кредитної політики полягає у:в) зміні відсотку за обов’язковими резервами, що відраховуються за депозитними операціями комерційних банків;
Суть операцій НБУ на відкритому ринку, як інструменту грошово-кредитної політики полягає у: а) купівлі/продажу цінних паперів на відкритому ринку;
Сучасне трактування мінімальних резервів передбачає їх переважне використання у практиці грошово-кредитного регулювання для:б) розв'язання довготермінових проблем стабілізації грошового обігу й антиінфляційної боротьби;
Тактичні цілі монетарної політики: а) мають короткостроковий, оперативний характер і покликані забезпечити досягнення проміжних цілей.
Термін перебування Голови НБУ на своїй посаді складає:д) 7 років;
Тривалість короткотермінових операцій з цінними паперами становить:в) до 3-х місяців;
У визначені грошово-кредитної політики беруть участь: д) всі вище наведені.
У кореспондентській угоді фіксується:а) термін дії угоди;
У який строк НБУ має право реалізувати предмет застави за кредитом рефінансування:г) протягом терміну, який вказаний у кредитній угоді.
У якому випадку незалежність Голови центрального банку буде більшою?д) якщо термін перебування його на посаді складає 7 років;
Формування Ради Національного банку України здійснюється:д) Президентом і Верховною Радою України;
Хто встановлює мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків?а) НБУ;
Хто встановлює мінімальний розмір статутного фонду комерційних банків?а) НБУ;
Чим відрізняється діяльність ощадних банків від діяльності комерційних банків?е) жоден з варіантів. ?
Швидкість обігу грошей можна визначити як:а) відношення ВВП до грошової маси;
Як інструмент грошово-кредитної політики мінімальні резерви виконують такі функції:е) вірні відповіді – а), б).
Яка з перелічених установ банку має право здійснювати банківські операції?г) територіально відокремлене безбалансове відділення банку;(за дозволом головного банку)
Яка з перелічених установ банку не має права здійснювати банківські операції?в) представництво банку;
Який з наведених грошових агрегатів є найліквіднішим?а) М0
Який орган влади розробляє Основні напрями грошово-кредитної політики?б) Рада НБУ;
Яким чином може центральний банк здійснювати випуск грошей в обіг?е)усі перераховані вище варіанти.
Яких нормативів ліквідності повинен дотримуватися комерційний банке) варіанти відповідей а), б), в).
Які з названих банків України можна назвати спеціалізованими?в) Ощадний банк;
Які з цих органів не належать до органів валютного контролю в Україні:г) Державна податкова адміністрація;
Які зміни відбуваються із обліковою ставкою у період депресії та спаду національної економіки:в) облікова ставка залишається незмінною;
Якою є рейтингова оцінка банку за системою САMELS, імовірність банкрутства якого є значною в найближчий період?д) 5;
Якою є рейтингова оцінка банку за системою САMELS, фінансове становище якого добре і стабільне?б) 2;
Якою є рейтингова оцінка банку за системою САMELS, що має серйозні фінансові проблеми та існує імовірність банкрутства банку?г) 4;
Якою є рейтингова оцінка банку за системою САMELS, що має фінансові, операційні чи технічні проблеми?в) 3;
Якою є рейтингова оцінка фінансово сильного банку за системою САMELS?а) 1;
Якщо центральний банк має намір збільшити грошову масу в обігу, він може:е) варіанти відповідей а), в) і г).

Приложенные файлы

  • docx 11120723
    Размер файла: 40 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий