Перелік задач і пр.нав

ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор з науково-педагогічної роботи ЛНМУ ім. Данила Галицького
________________ проф. М.Р. Гжегоцький
“______” ______________________ 2012 р.

Перелік типових задач діяльності, умінь і практичних навиків
до державного іспиту з гігієни
для студентів VI курсів медичних факультетів
фахового спрямування “Лікувальна справа”


Обговорено і затверджено на засіданні кафедри гігієни та профілактичної токсикології 13 лютого 2012 р. (протокол № 9), засіданні циклової методичної комісії з профілактичної медицини 05 квітня 2012 р. (протокол № 2) та засіданні ЦМК університету ___ квітня 2012 р. (протокол № )ТИПОВІ ЗАДАЧІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УМІННЯ,
ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НА ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

Задача 1.
Місто постачається питною водою з двох водогонів. У воді водогону І вміст йоду становить 0,1-0,3 мкг/л, водогону ІІ – 2-3 мкг/л. Дослідну групу в кількості 750 осіб сформовано з мешканців, які хворіють на дифузний нетоксичний зоб І-ІІ ступеня, з них 550 осіб вживають воду з водогону І, 200 – з водогону ІІ. До контрольної групи, ідентичної з дослідною за віко-статевим складом, увійшли 750 здорових мешканців цього міста, з яких 250 вживали воду з водогону І, а 500 – з водогону ІІ. Водночас проведено анкетування осіб з дослідної та контрольної груп щодо вживання морепродуктів або йодвмісних препаратів упродовж року. Встановлено, що з 750 осіб дослідної групи 650 проводили йодопрофілактику нерегулярно або взагалі нею нехтували, 100 осіб здійснювали її; з 750 осіб контрольної групи 270 не проводили належної йодопрофілактики, тоді як 480 осіб її дотримувались.
Визначити вид застосованих епідеміологічних досліджень (1), розрахувати відношення шансів виникнення тиреопатології залежно від надходження йоду з питною водою, продуктами харчування і йодвмісними препаратами (2), оцінити одержані результати (3), запропонувати оздоровчі заходи (4), вказати, за яким критерієм визначають вірогідність зв’язку “чинник ризику-захворювання” (5).
Задача 2.
При гігієнічному обґрунтуванні гранично допустимої концентрації N,N,N1,N1-тетраметилетилендіаміну у воді водойм отримано наступні результати:
Характер прояву
Концентрація, мг/дм3
Токсичність
мг/кг

ПКорг (запах) вода з водогону із залишковим хлором 0,3-0,5 мг/дм3 при 20оС
20,2
ЛД50 (білі щури-самки)
1050

ПКорг (запах) при температурі 60оС
10,0
ЛД50 (білі миші)
1076

ПКсан (стимуляція БСК)
0,5
Кк (за Ю.С. Каганом)
3,5

Азот амонійний
1,0
ПД загальнотоксичної дії
5,44

Азот нітритів
0,5
МНД загальнотоксичної дії
0,68

Азот нітратів
0,5
ПД алергенної дії
10,5

Розвиток сапрофітної мікрофлори
5,0
МНД алергенної дії
1,05ПД ембріотоксичної дії
10,5МНД ембріотоксичної дії
1,05Шкірно-резорбтивна дія
не виявленоМутагенна дія
не виявлено


Дати гігієнічну оцінку N,N,N1,N1-тетраметилетилендіаміну за ступенем токсичності та кумуляції (1), визначити можливі негативні наслідки впливу речовини на організм при надходженні з водою (3), лімітувальну ознаку шкідливості (2), обґрунтувати ГДК речовини у воді водойм (4), обрахувати коефіцієнт міжвидових розбіжностей (5).
Задача 3.
За результатами токсиколого-гігієнічних досліджень з регламентування
·-метилбензилового ефіру 2-хлорацетооцтової кислоти (МБХ) у воді водойм ЛД50 = 861,5 мг/кг, Кк = 2, ЕТ50 = 28,5 год, ПКорг = 2,9 мг/л (запах), ПКсан = 0,5 мг/л (стимуляція БПК), МНД = 0,09 мг/кг (у хронічному досліді на білих щурах при ентеральному введенні), МНК = 0,16 мг/л (шкірно-резорбтивна дія речовини при надходженні з води).
Дати гігієнічну оцінку речовини за токсичністю та кумуляцією (1), перерахувати МНД хронічного досліду на МНК (5), визначити лімітувальний показник шкідливості (2) та можливі негативні наслідки впливу речовини на організм при надходженні з води (3), обґрунтувати ГДК речовини у воді водойм (4).
Задача 4.
При комплексному гігієнічному нормуванні малокумулятивного інсектоакарициду фосфаміду встановлено, що його допустиме добове надходження (ДДН) з харчовими продуктами складає 0,42 мг/добу на людину. За результатами лабораторних досліджень вміст пестициду становить: у капусті – 1,5 мг/кг, буряку столовому – 1 мг/кг, огірках – 1 мг/кг, яблуках – 1,5 мг/кг. Людина споживає за добу: капусти – 100 г, буряка – 50 г, огірків – 50 г, яблук – 150 г.
Визначити фактичне добове надходження фосфаміду з зазначеними харчовими продуктами (5) і дати його гігієнічну оцінку (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати профілактичні заходи (4).
Задача 5.
Згідно з рекомендаціями ФАО/ВООЗ допустиме добове надходження (ДДН) свинцю з харчовими продуктами в організм людини становить 0,21 мг/добу. У районі металургійного заводу (виплавка кольорових металів) вміст свинцю в овочевих культурах становить: в помідорах – 20 мг/кг, картоплі – 10 мг/кг, моркві – 30 мг/кг, салаті – 30 мг/кг, інших овочах – 100 мг/кг. За добу людина споживає 50 г помідорів, 300 г картоплі, 50 г моркви, 100 г салату, 200 г інших овочів.
Визначити фактичне добове надходження свинцю з зазначеними харчовими продуктами (5) і дати його гігієнічну оцінку (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати профілактичні заходи (4).
Задача 6.
У будинку дитини для приготування їжі використовують воду з шахтного колодязя. На відстані 20 м від колодязя розташований склад азотовмісних органічних добрив приватного фермерського господарства. При лабораторному дослідженні проб води виявлено: запах і присмак – 2 бали, забарвленість – 10о, каламутність – 0,1НОК, жорсткість загальна – 6 ммоль/дм3, залізо – 0,05 мг/дм3, свинець – 0,001 мг/дм3, фтор – 1,0 мг/дм3, нітрати – 160 мг/дм3, E.coli відсутні у 100 см3 води.
Дати гігієнічну оцінку якості води (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо покращання якості питної води (4), розрахувати фактичне надходження нітратів в організм дитини за умови добового водоспоживання 2 л і порівняти з ДДН (5).
Задача 7.
Для водозабезпечення міста Н. використовується поверхнева водойма – ріка К. Після весняної повені лікарем-гігієністом позапланово було відібрано проби води для лабораторного аналізу в точці перед надходженням у розподільчу мережу. Отримано наступні результати: запах і присмак – 3 бали, забарвленість – 40о, каламутність – 5,5 НОК, аміачний азот – 1,5 мг/дм3, азот нітритів – 0,01 мг/дм3, азот нітратів – 1,5 мг/дм3, загальне мікробне число – 300 КУО/см3, E/coli – 15 КУО/100cм3, перманганатна окиснюваність – 12 мг/дм3, залишковий вільний хлор – 0,1 мг/дм3.
Дати гігієнічну оцінку якості питної води (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), запропонувати заходи покращання якості питної води (4), зокрема під час надзвичайної ситуації (5).
Задача 8.
У мешканців селища К. виявлено пігментованість емалі зубів, яка проявляється появою крейдоподібних або жовто-коричневих плям. Виникнення цих симптомів пов’язують із споживанням води з артезіанської свердловини. Лабораторним дослідженням проби води було встановлено: запах і присмак – 2 бали, забарвленість – 30о, каламутність – 1,0 НОК, жорсткість – 5,5 ммоль/дм3, залізо – 1,0 мг/дм3, свинець – 0,005 мг/дм3, фтор – 2,5 мг/дм3, нітрати – 40,0 мг/дм3, загальне мікробне число – 50 КУО/см3, E.coli відсутні у 100 см3 води.
Дати гігієнічну оцінку якості води (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо покращення якості питної води (4), розрахувати фактичне надходження фтору в організм людини за умови добового водоспоживання 3 л та порівняти одержані результати з добовою потребою та показниками біологічного оптимуму (5).
Задача 9.
Для забезпечення міста А. питною водою планується водозабір з ріки, в яку відводяться стоки металургійного комбінату. Концентрації хімічних речовин у пробах води, досліджених лабораторією СЕС, були наступними: залізо – 1,0 мг/дм3 (ІІІ клас, ГДК – 0,3 мг/дм3), свинець – 0,06 мг/дм3 (ІІ клас, ГДК – 0,03 мг/дм3), марганець – 1,0 мг/дм3 (ІІІ клас, ГДК – 0,1 мг/дм3), ртуть – 0,0005 мг/дм3 (І клас, ГДК – 0,0005 мг/дм3), кадмій – 0,002 мг/дм3 (ІІ клас, ГДК – 0,001 мг/дм3), мідь – 0,05 мг/дм3 (ІІІ клас, ГДК – 1,0 мг/дм3), миш’як – 0,1 мг/дм3 (ІІ клас, ГДК – 0,05 мг/дм3).
Дати гігієнічну оцінку якості води за вмістом ксенобіотиків (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), визначити можливість використання цієї води для питних потреб (4), дати оцінку комбінованої дії ксенобіотиків з урахуванням ефекту сумації (5).
Задача 10.
При здійсненні внутрішньолікарняного контролю за дотриманням гігієнічного режиму в операційній проведено інструментально-лабораторні дослідження якості повітряного середовища за фізичними, хімічними та бактеріологічними показниками. Отримано наступні результати: температура повітря – 25°С, швидкість руху повітря – 0,05 м/с, відносна вологість – 70%, КПО – 2%, загальна штучна освітленість – 350 лк, штучна освітленість операційного поля – 5000 лк, вміст СО2 – 0,1%, загальне число бактерій – 300 колоній/м3.
Дати гігієнічну оцінку умов праці в операційній (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я персоналу (3), обґрунтувати заходи оптимізації умов праці в операційній (4), оцінити стан термо регуляції лікаря-хірурга. (5).
Задача 11.
При поточному нагляді за дотриманням санітарно-гігієнічного режиму в палаті для новонароджених пологового відділення проведено інструментально-лабораторне дослідження повітряного середовища палат за бактеріологічними показниками (загальне мікробне обсіменіння, золотистий стафілокок). Посів повітря проводили на тверді поживні середовища седиментаційно-аспіраційним методом, тривалість відбору проб  – 5 хв, швидкість протягування повітря – 20 л/хв. Після інкубації в термостаті на чашках Петрі виросло 500 колоній, у тому числі 2 колонії – золотистий стафілокок.
Розрахувати вміст мікроорганізмів у м3 повітря (5), дати гігієнічну оцінку якості повітря палати (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи оздоровлення повітряного середовища палати (4).
Задача 12.
Міська лікарня складається з головного корпусу, в якому розташовані хірургічне та терапевтичне відділення, та кількох менших будинків, призначених для інфекційного, пологового та дитячого відділень. Терапевтичне відділення складається з двох палатних секцій по 40 ліжок у кожній. Площа, що припадає на одне ліжко, становить 6 м2. У кожній палатній секції є по 10 чотириліжкових палат.
Визначити систему забудови лікарні (5), дати гігієнічну оцінку плануванню палатної секції (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо покращання планування палатних секцій (4).
Задача 13.
У п’ятнадцятиліжковому інфекційному відділені районної лікарні, розташованої в окремій будівлі, є три одноліжкові, три дволіжкові та один триліжковий бокси, а також триліжковий напівбокс. Площа одноліжкового боксу 15 м2, дволіжкового – 20 м2, триліжкового – 25 м2. Бокси мають окремі зовнішні виходи зі шлюзом. Стічні води інфекційного відділення збираються в окремий нагромаджувач, звідки після механічного та біологічного очищення скидаються у водойму.
Дати гігієнічну оцінку плануванню інфекційного відділення (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо покращання планування інфекційного відділення (4), дати гігієнічну оцінку способу знешкодження стічних вод (5).
Задача 14.
Основний обмін лікаря-хірурга віком 30 років становить 1700 ккал. Хімічний склад добового раціону харчування лікаря: білки – 80 г (70% тваринні), жири – 80г (50% рослинні), вуглеводи – 400 г, аскорбінова кислота – 50 мг, кальцій – 1200 мг, фосфор – 1200 мг, залізо – 10мг. Енергоцінність раціону – 2640 ккал. Режим харчування триразовий з розподілом енергоцінності добового раціону на сніданок – 20%, обід – 40%, вечерю – 40%.
Визначити розрахунковим методом енерговитрати лікаря-хірурга (5), дати гігієнічну оцінку адекватності харчування лікаря його фізіологічним потребам (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо раціоналізації харчування лікаря (4).
Задача 15.
Вивчено харчування та проведено обстеження моряків на суднах далекого плавання риболовецького флоту. Встановлено, що енергетична цінність раціонів була достатньою і досягалась за рахунок в основному жирів і простих вуглеводів (цукор). Калорійність раціонів за рахунок білків склала біля 10%, дефіцит у раціоні кальцію, магнію, заліза становив 30-40%, вітамінів від 30% до 60%, окрім вітаміну С, оскільки проводилась обов’язкова С-вітамінізація страв. Режим харчування порушено. При обстеженні моряків: маса тіла протягом рейсу не змінювалась, у окремих моряків виявлено хейлоз, ангуліт, тріщини губ, сухість шкіри.
Дати оцінку харчового статусу моряків (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати рекомендації щодо аліментарної регуляції харчового статусу моряків (4), визначити харчові продукти – джерела вітамінів і мінеральних речовин (5).
Задача 16.
При вивченні фактичного харчування студентки віком 20 років, яка проживає на території, що зазнала радіоактивного забруднення, встановлено: енергоцінність добового раціону становить 2600 ккал, вміст білків – 72 г (з них тваринних – 40 г), вуглеводів – 416 г, аскорбінової кислоти – 70 мг, кальцію – 1100 мг, фосфору – 1200 мг, заліза – 17 мг.
Розрахувати вміст жирів у раціоні (5), дати гігієнічну оцінку адекватності харчування студентки її фізіологічним потребам (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо раціоналізації харчування студентки, у тому числі – радіозахисного харчування (4).
Задача 17.
На лікування у стаціонар обласної клінічної лікарні в червні місяці поступив 3-місячний хлопчик вагою 5кг із сільської місцевості з діагнозом – вада серця. Ріс і розвивався добре. З 2-місячного віку знаходився на штучному годуванні, отримував розведені водою (з колодязя) молочні суміші в кількості 1 л/добу, сік з моркви в кількості 30 мл/добу. Загальний стан дитини середньої важкості, наявний ціаноз шкіри рук, ніг, обличчя. Пульс – 120 уд/хв, тахіпноє – 80 дихальних рухів за хвилину; у крові: гемоглобін – 106 г/л, еритроцити – 3,1Ч1012/л , лейкоцити – 7Ч109/л, кров шоколадного кольору. Ваду серця не виявлено. Через 2 тижні відповідного лікування хлопчика було виписано додому в задовільному стані. Паралельно санепідстанцією у колодязній воді було визначено 225 - 275 мг/л нітратів, у моркві – 1000 мг/кг.
Обґрунтувати діагноз (3), визначити фактори ризику виникнення захворювання (2), дати гігієнічну оцінку ситуації (1), розробити заходи попередження подальших випадків захворювання (4), розрахувати середню фактичну добову дозу нітратів, що отримувала дитина, і порівняти з ДДД (5).
Задача 18.
10 січня 2011 р. в родині К. у батька та сина виникли скарги на загальну слабкість, головний біль, запаморочення, двоїння в очах, відзначалися нудота та блювання. При опитуванні хворих дільничним лікарем було встановлено, що всі члени родини за добу до виникнення зазначених симптомів споживали мариновані гриби. Гриби зберігалися від серпня 2009 р. при кімнатній температурі в 1-літровій герметично закритій банці.
Обґрунтувати діагноз (3), визначити фактори ризику виникнення захворювання (2), дати гігієнічну оцінку ситуації (1), розробити заходи попередження подальших випадків захворювання (4), призначити першочерговий лікувальний захід (5).
Задача 19.
У дитячому відділенні дільничної лікарні через 2-5 годин після споживання на обід сиру з цукром у дітей з’явилася нудота, блювання (у деяких дітей багаторазове), болі в епігастральній ділянці. Деякі діти скаржилися на головний біль, слабкість. У більшості дітей температура становила 36-36,4°С, а в декількох дітей – 37,2-37,5°С. Одужання наступило на 3-4-у добу. Санітарно-епідеміологічне розслідування показало, що готувала і перемішувала сир із цукром прачка на прохання кухаря у зв’язку з хворобою помічника кухаря. Сир із цукром готували для дітей на сніданок, але його вчасно не використали і зберігали біля плити до обіду. У прачки на пальцях рук виявлено дрібні гнійні тріщини.
Обґрунтувати діагноз (3), визначити фактори ризику виникнення захворювання (2), дати гігієнічну оцінку ситуації (1), розробити заходи попередження подальших випадків захворювання (4), визначити терміни, перелік спеціалістів і лабораторно-інструментальних досліджень при проведенні періодичних медичних оглядів працівників харчоблоків (5).
Задача 20.
В сім’ї Н. захворіла дитина 7 років з наступною клінічною картиною: втрата апетиту, слабкість, головний біль, неприємний смак у роті, нудота, переймоподібні болі в животі, періодичні закрепи. При клінічному обстеженні відзначається різка блідість шкірних покривів з сіруватим відтінком, анемія, у крові еритроцити з базофільною зернистістю, збільшення кількості ретикулоцитів. Дитина тривалий час вживала варення, яке зберігалось протягом трьох років у глиняному глазурованому посуді.
Обґрунтувати діагноз (3), визначити фактор ризику виникнення захворювання (2), дати гігієнічну оцінку ситуації (1), розробити заходи попередження подальших випадків захворювання (4), визначити перелік лабораторних досліджень, які необхідно провести для уточнення діагнозу (5).
Задача 21.
Хворому на хронічний гепатит в стадії ремісії призначено дієту № 5. Одноденне меню дієти: сніданок – домашній сир з цукром та сметаною, молочно-вівсяна каша, чай; 2-й сніданок – печене яблуко; обід – вегетаріанський суп з олією, відварений рис та відварена курка, компот із сухофруктів, хліб; вечеря – риба відварена, картопляне пюре, чай з цукром, хліб. Енергоцінність раціону – 2500 ккал, 13% енергоцінності – за рахунок білків, 27% – за рахунок жирів, 60% – за рахунок вуглеводів. Вітаміну С в раціоні 40 мг.
Дати оцінку раціону за вмістом білків, жирів, вуглеводів, вітаміну С (1), визначити фактори ризику при споживанні цього раціону (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати рекомендації щодо покращання харчування хворого (4) та необхідність призначення хворому домашнього сиру, відвареної курки, риби, олії (5).
Задача 22.
Чоловік 70-ти років має зріст 180 см, масу тіла 60 кг, хворіє на ішемічну хворобу серця, звернувся до лікаря зі скаргами на загальну слабкість, синюшність та кровоточивість ясен, петехії на ногах. Об’єктивно: синюшність губ, носа, нігтів, ясен, набрякання міжзубних сосочків, блідість шкіри та кон’юнктиви, сухість шкіри та язика.
Визначити індекс маси тіла пацієнта (5), дати оцінку його харчового статусу (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати рекомендації щодо аліментарної регуляції харчового статусу пацієнта (4).
Задача 23.
У лабораторії СЕС досліджено пастеризоване молоко із фляги. При дослідженні отримано наступні результати: зовнішній вигляд і консистенція – однорідна рідина без осаду; смак і запах – без сторонніх, невластивих свіжому молоку присмаків і запахів; колір – білий, із жовтуватим відтінком; вміст жиру – 2,5%; щільність – 1,027 г/см3; кислотність – 20°Т; загальна кількість бактерій в 1 мл – 200000; титр кишкової палички, мл – 0,3; патогенні мікроорганізми – відсутні; наявність фосфатази – не виявлено; реакції на крохмаль, соду, перекис водню – від’ємні; вміст нітратів – 5,0 мг/л; вміст стронцію-90 – 10 Бк/л.
Дати гігієнічну оцінку якості молока (1), визначити фактори ризику (2), їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3) та придатність молока для реалізації (4), розрахувати фактичне добове надходження і фактичну добову дозу нітратів для людини з середньою масою тіла 60 кг при вживанні 0,5 л молока на добу та порівняти з ДДД (5).
Задача 24.
У лабораторії СЕС досліджено м’ясо. При дослідженні отримано наступні результати: зовнішній вигляд і колір поверхні туші – кірочка підсихання блідо-червоного кольору; консистенція – на розрізі м’ясо туге й пружне, утворювана при натисканні пальцем ямка швидко вирівнюється; запах – специфічний, притаманний даному виду м’яса; стан жиру – білого кольору, твердої консистенції, при роздавлюванні кришиться; стан сухожилків – пружні, щільні; кістковий мозок – жовтого кольору, повністю заповнює отвір трубчастої кістки; бульйон – прозорий, запашний; проба зі сірчанокислою міддю – бульйон прозорий; трихінелоскопія – трихінел не виявлено; наявність фін – 2 фіни/40 см2; вміст свинцю – 0,3 мг/кг; вміст кадмію – 0,05 мг/кг; афлатоксин В1 – 0,005 мг/кг.
Дати гігієнічну оцінку якості м’яса (1), визначити фактори ризику (2), їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3) та придатність м’яса для реалізації (4), вказати шляхи реалізації м’яса (5).
Задача 25.
При періодичному медичному огляді паяльщиків цеху збирання автоприладів у ряді випадків виявлена синюшно-сіра кайма по краях ясен, ретикулоцитоз більше 10%, базофільнозернисті еритроцити, підвищений вміст порфіринів (більше 60 мкг/л) і дельта-амінолевулінової кислоти (більше 2 мг%) в сечі. Паяльні роботи проводяться сплавом, що містить 40% олова і 60% свинцю, і чергуються з процесами збирання. Робочі місця обладнані місцевою витяжною вентиляцією вітринного типу, що забезпечує на робочих місцях паяльщиків швидкість руху повітря 0,1 м/с. Припливне повітря подається в верхню зону приміщення. Вміст свинцю в повітрі коливається від 0,04 до 0,09 мг/м3 (ГДКсз – 0,005 мг/м3, ГДКмр – 0,01 мг/м3), водню хлориду – від 1,5 до 3 мг/м3 (ГДКмр – 5 мг/м3).
Дати гігієнічну оцінку умов праці паяльщиків (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я працюючих (3), обґрунтувати заходи щодо оптимізації умов праці паяльщиків (4), визначити терміни, перелік спеціалістів і лабораторно-інструментальних досліджень при проведенні періодичних медичних оглядів паяльщиків (5).
Задача 26.
При медичному огляді працівники лабораторії скаржилися на підвищену втомлюваність, слабкість, сонливість, боязкість. При об’єктивному обстеженні виявлений дрібний і частий тремор пальців витягнутих рук, повік, у частини працівників – гінгівіт. В лабораторії використовуються прилади з ртутним наповненням. Вміст ртуті в повітрі коливався від 0,01 до 0,05 мг/м3 (ГДКсз – 0,005 мг/м3, ГДКмр – 0,01 мг/м3), оксиду вуглецю – від 2 до 8 мг/м3 (ГДКмр – 20 мг/м3). В зіскобі штукатурки стін і в паркеті виявлені сліди ртуті. Прилади встановлені на лабораторних столах, покритих вініпластом. Вентиляція приміщення загальнообмінна.
Дати гігієнічну оцінку умов праці в лабораторії (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я працюючих (3), обґрунтувати заходи оптимізації умов праці в лабораторії (4), запропонувати методику демеркуризації приміщення лабораторії (5).
Задача 27.
У населеному пункті А., розташованому на відстані 500 м від хімічного комбінату І-го класу шкідливості, середньорічні концентрації сірчистого газу в 3-4 рази перевищують ГДК, оксиду вуглецю та пилу знаходяться на рівні ГДК. У населеному пункті Б., розташованому на відстані 2,5 км від того самого комбінату, середньорічні концентрації зазначених речовин визначаються на рівні та нижче ГДК. У населених пунктах, чисельність мешканців в яких становить 20 і 27,5 тис. осіб, зареєстровано упродовж року (первинні звертання за медичною допомогою) 22 і 22,5 тис. випадків захворювань відповідно.
Розрахувати показники первинної захворюваності в обох населених пунктах (5), дати гігієнічну оцінку впливу забруднень атмосферного повітря на стан здоров’я населення (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати профілактичні заходи (4).
Задача 28.
У населеному пункті, розташованому на відстані 500 м південніше від хімічного комбінату І-го класу шкідливості, у викидах якого переважає сірчистий ангідрид, річна повторюваність вітрів складає: Пн – 35%, ПнСх – 16%, Сх – 10%, ПдСх –5%, Пд – 7%, ПдЗх – 8%, Зх – 7%, ПнЗх – 12%.
Дати оцінку правильності розташування хімічного комбінату відносно населеного пункту (1), визначити панівний напрямок вітрів (2), можливі негативні наслідки впливу викидів комбінату на здоров’я населення (3), обґрунтувати заходи з санітарної охорони атмосферного повітря (4), скорегувати розміри санітарно-захисної зони (5).
Задача 29.
Серед дитячого населення одного з районів міста зареєстровано підйом частоти респіраторних захворювань, зокрема хронічного бронхіту з астматичним компонентом та бронхіальної астми. На відстані 100 м від межі житлової забудови розташовано промислове підприємство, що належить до ІІІ-го класу шкідливості. За даними лабораторії СЕС максимально разові концентрації (мг/м3) домішок в атмосферному повітрі становлять: сірчистий ангідрид 1,5 (ГДКмр – 0,5), оксид вуглецю – 0,05 (ГДКмр – 5,0), діоксид азоту – 0,17 (ГДКмр – 0,085), фенол – 0,01 (ГДКмр – 0,01).
Дати гігієнічну оцінку вмісту домішок у приземному шарі атмосфери з урахуванням ефекту сумації (5), зробити висновок про санітарний стан атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи, спрямовані на оздоровлення повітряного басейну (4).
Задача 30.
У виробництві азбесто-технічних виробів на одній з дільниць проводиться змішування в бункері азбесту з бавовною. Над бункером розташована місцева витяжна вентиляція у вигляді зонта. При протягуванні повітря через фільтр АФА упродовж 10-ти хвилин зі швидкістю 20 л/хв маса фільтру збільшилась на 2 мг. При якісному аналізі встановлено, що пил на 50% складається з азбесту.
Розрахувати концентрацію пилу в повітрі (5), дати гігієнічну оцінку умов праці на дільниці (1), визначити фактори ризику (2) та їх можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати заходи щодо покращання умов праці на дільниці змішування (4).
Задача 31.
Хлопчик 12 років має зріст 145 см, масу тіла – 33 кг, обвід грудної клітки – 68 cм. При такому зрості стандартні показники маси тіла та обводу грудної клітки становлять 38,5 кг і 70,9 cм, а сигми регресії – 4,5 кг і 3,8 см відповідно. У хлопчика виявлено хронічний гіперацидний гастрит в стадії компенсації та гіперплазію щитоподібної залози ІІ-го ступеня.
Оцінити фізичний розвиток хлопчика (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати профілактичні заходи (4), визначити групу здоров’я (5).
Задача 32.
Хлопчик 11-ти років має зріст 130 см, масу тіла – 36 кг, обвід грудної клітки – 69,5см. При такому зрості стандартні показники маси тіла та обводу грудної клітки становлять 26,6 кг і 63,3 см, а сигми регресії – 4,4 і 4,0 відповідно.
Оцінити фізичний розвиток хлопчика (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати профілактичні заходи (4), визначити групу здоров’я (5).
Задача 33.
У п’ятому класі загальноосвітньої школи навчається 28 учнів. Зріст учнів коливається в межах від 130 до 145 см. Робоча поза учня зі зростом 135 см характеризується наступними ознаками: диференція стола відповідає довжині ліктя вільно опущеної над сидінням руки, глибина сидіння дорівнює 2/3 довжини стегна, висота сидіння на 3 см більша за довжину гомілки зі стопою.
Дати гігієнічну оцінку відповідності парти зростові учня (1), визначити фактор ризику (2) та його можливі негативні наслідки для здоров’я (3), обґрунтувати профілактичні заходи (4), розрахувати потребу в партах для учнів 5-го класу (5).
Задача 34.
Для встановлення основних дозоутворюючих харчових продуктів відділом радіаційної гігієни Рівенської обласної СЕС у 2011 р. проведені радіометричні дослідження. Отримано наступні результати: середні значення активності Cs137 і Sr90 (Бк/кг; Бк/л) у молоці – 100 і 40; м’ясі – 100 і 5; хлібі – 5 і 2,5; картоплі – 30 і 10; грибах – 1000 і 100 відповідно. Допустимі рівні вмісту радіонуклідів Cs137 і Sr90 становлять: у молоці – 100 і 20; м’ясі – 200 і 20; хлібі – 20 і 5; картоплі – 60 і 20; грибах – 500 і 50 відповідно.
Оцінити ступінь забруднення харчових продуктів радіонуклідами Cs137 і Sr90 (1), визначити основні дозоутворюючі харчові продукти (2), дати якісну характеристику біологічних ефектів Cs137 і Sr90 (3) і вказати їх можливі негативні наслідки для здоров’я (4), обґрунтувати заходи щодо зниження надходження радіонуклідів в організм людини (5).

УМІНня І ПРАКТИЧНІ НАВИКИ,
ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ НА ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ

ПУНКТ І

1. Місто постачається питною водою з двох водогонів. У воді водогону І вміст йоду становить 0,1-0,3 мкг/л, водогону ІІ – 2-3 мкг/л. Дослідну групу в кількості 750 осіб сформовано з мешканців, які хворіють на дифузний нетоксичний зоб І-ІІ ступеня, з них 450 осіб вживають воду з водогону І, 300 – з водогону ІІ. До контрольної групи, ідентичної з дослідною за віко-статевим складом, увійшли 750 здорових мешканців цього міста, з яких 350 вживали воду з водогону І, а 400 – з водогону ІІ. Водночас проведено анкетування осіб з дослідної та контрольної груп щодо вживання морепродуктів або йодвмісних препаратів упродовж року. Встановлено, що з 750 осіб дослідної групи 650 проводили йодопрофілактику нерегулярно або взагалі нею нехтували, 100 осіб здійснювали її; з 750 осіб контрольної групи 260 не проводили належної йодопрофілактики, тоді як 490 осіб її дотримувались.
Розрахувати відношення шансів виникнення тиреопатології залежно від надходження йоду з питною водою та морепродуктами чи йодвмісними препаратами, оцінити одержані результати.
2. Під час лабораторного контролю за якістю води у річці К. у зв’язку з її забрудненням промисловими стічними водами металургійного комбінату встановлено такі концентрації забруднюючих речовин: свинець  – 0,03 мг/дм3 (ГДК – 0,03 мг/дм3, клас небезпеки ІІ), силікат натрію – 15,0 мг/дм3 (ГДК – 30,0 мг/дм3, клас небезпеки ІІ). Розрахуйте значення ефекту сумації небезпечних речовин.
3. До токсикологічної лабораторії надійшла нова синтезована речовина ДФК-4. Під час токсикологічних досліджень та оцінки визначених показників токсикометрії за ГОСТ 12.1.007-76 “Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности” одержано такі результати: CL50 – 650 мг/м3 (2 клас небезпеки), DL50 – 250 мг/кг (3 клас), КМІО – 2 (4 клас), зона гострої дії – 5 (1 клас), ОБРД – 2 мг/м3 (3 клас). Визначити лімітувальний показник токсикометрії для оцінки класу небезпеки дослідженої речовини.
4. Під час лабораторного дослідження питної води з шахтного колодязя, розташованого у селищі міського типу, встановлено наступні показники сольового та мікроелементного складу води: хлориди – 140 мг/дм3, сульфати – 246 мг/дм3, фтор – 1,1 мг/дм3, нітрати – 90 мг/дм3, йод – 20 мкг/дм3. Оцінити хімічний склад води з колодязя.
5. Для водопостачання міста використовується вода, яка у своєму складі містить: фтор – 2,0 мг/дм3, нітрати – 43 мг/дм3, хлориди – 250 мг/дм3, залізо – 0,2 мг/дм3, залишковий хлор – 0,5 мг/дм3. Оцінити хімічний склад води.
6. В плані поточного санітарного нагляду відібрана проба води з колодязя, що знаходиться на території тваринницького комплексу. Результати аналізу такі: забарвленість – 30°, запах і присмак – 2 бали, вміст нітратів – 40 мг/дм3, E.coli – 2 КУО/100 см3. Оцінити якість води в колодязі.
7. Проведено дослідження води, яка відібрана з шахтної криниці. Встановлено: забарвленість – 15°, запах – 3 бали, жорсткість загальна – 12 ммоль/дм3, окиснюваність – 4 мг/дм3, вміст азоту нітритів – 1,2 мг/дм3, азоту нітратів – 0,05 мг/дм3, хлоридів – 80 мг/дм3, E.coli – 5 КУО/100 см3. Оцінити якість води в криниці.
8. Під час планового відбору проб із резервуарів чистої води на станції водоочищення централізованого господарсько-питного водогону отримано такі результати: запах – 2 бали, присмак – 2 бали, забарвленість – 19°, каламутність – 0,5 НОК, E.coli відсутні у 100 см3 води, загальна кількість бактерій в 1 мл – 80, залишковий вільний хлор – 0,5 мг/дм3. Оцінити якість питної води.
9. Проведено лабораторне дослідження води з шахтного колодязя. Отримано результати: запах – 2 бали, забарвленість – 20°, сухий залишок – 900 мг/дм3, сульфати – 250 мг/дм3, хлориди – 250 мг/дм3, окиснюваність – 4 мг/дм3, E.coli відсутня в 100 см3, фтор – 1,5 мг/дм3, нітрати – 10 мг/дм3, яйця гельмінтів – 8 у 50 дм3 води. Оцінити якість води в колодязі.
10. Операційна площею 40 м2 розрахована на один операційний стіл. Середня температура повітря в ній становить 20°С, відносна вологість – 50%, швидкість руху повітря – 0,15 м/с, перепад температур по вертикалі та горизонталі – 2,5°С, вміст СО2 в повітрі – 0,07%, світловий коефіцієнт – 1:3, загальна штучна освітленість люмінесцентними лампами – 200 лк, КПО – 3,5%. Безтіньова лампа створює освітленість операційного поля 10000 лк. Оцінити умови праці медичного персоналу в операційній.
11. Температура повітря в операційній становить 24°C, швидкість руху повітря – 0,1 м/с, вологість – 75%, вміст СО2 – 0,15%, кратність повітрообміну за годину – 8. Оцінити умови праці лікарів в операційній. Перелічити прилади, які застосовувались при проведенні досліджень.
12. Площа 4-ліжкової лікарняної палати кардіологічного відділення становить 24 м2, середня температура повітря – 16°С, відносна вологість – 72%, швидкість руху повітря – 0,35 м/с, КПО – 0,88%, СК  – 1:5. Оцінити умови перебування хворих у палаті. Перелічити прилади, які застосовувались при проведенні досліджень.
13. У соматичній палатній секції на 40 ліжок кількість 4-ліжкових палат площею 30 м2 становить 60%, 2-ліжкових площею 12 м2 – 20%, одноліжкових, обладнаних шлюзом із санвузлом, площею 14 м2 – 20%. Ширина коридору – 2,5 м. Оцінити планування палатної секції.
14. На земельній ділянці лікарні на 50 ліжок загальною площею 1,5 га при змішаній системі забудови виділяють зони головного корпусу, поліклініки, акушерсько-гінекологічного корпусу, інфекційного корпусу, харчоблоку, господарських будівель, патологоанатомічного корпусу, лікарняного саду зі смугою зелених насаджень довкруги ділянки завширшки 15 м. Відсоток забудови лікарняної ділянки становить 25%, відсоток озеленення – 55%. Оцінити планування земельної ділянки лікарні.
15. Площа земельної ділянки лікарні, відведена під забудову лікарняними корпусами, становить 19%, озеленення – 62%, площа садово-паркової зони – 30 м2 на одне ліжко. Зелені насадження розміщені за периметром ділянки завширшки 15 м. Відстань від патологоанатомічного корпусу до палатних корпусів – 32 м. Оцінити планування земельної ділянки лікарні.
16. Температура повітря в операційній становить 20°С, швидкість руху повітря – 0,15 м/с, відносна вологість – 75%, вміст діоксиду вуглецю – 0,7%, загальна штучна освітленість люмінесцентними лампами – 400 лк, освітленість операційного поля – 7000 лк. Оцінити умови праці медичного персоналу в операційній. Перелічити прилади, які застосовувались при проведенні досліджень.
17. Середньозважений, середньодобовий коефіцієнт фізичної активності (КФА) чоловіка становить 1,75. Основний обмін – 2050 ккал/добу. Визначити індивідуальну добову потребу чоловіка в білках і білках тваринного походження.
18. Величина основного обміну (ВОО) дорослої жінки становить 65 ккал/год, добові енерговитрати на усі види діяльності (окрім основного обміну) – 600 ккал. Визначити добову індивідуальну потребу жінки в жирах і жирах рослинного походження.
19. З добовим раціоном харчування в організм дитини 5-ти років (маса тіла – 20 кг) надходить 100 мг нітратів. Визначити фактичну добову дозу (мг/кг маси тіла) нітратів для цієї дитини і порівняти одержаний результат із допустимою добовою дозою.
20. При оцінці харчового статусу чоловіка 25-ти років індекс маси тіла становив 18,0. Хронічні захворювання в анамнезі та скарги на стан здоров’я відсутні. Визначити поняття індекс маси тіла та оцінити харчовий статус чоловіка за цим індексом.
21. На ринку реалізується молоко, що доставляється у флягах. Запах і смак молока – звичайні, колір білий із блакитним відтінком, питома вага 1,015 г/см3, жирність 2 %, кислотність 15°, сторонні домішки відсутні. Вміст ліндану перевищує гранично допустимий рівень у 4 рази. Оцінити якість молока. Якими методами визначено кислотність, густину, жирність молока?
22. Дати санітарно-гігієнічну оцінку досліджуваного зразка молока, колір якого білий із синюватим відтінком, смак кислуватий, запах трохи кислуватий, консистенція водяниста, кислотність 24°, проба на кип’ятіння – не скипається, густина 1,42 г/см3, вміст жиру 0,7 %, реакція на соду і крохмаль – позитивна, вміст радіонуклідів цезію-137 знаходиться на рівні 55 Бк/кг, стронцію-90 – 15 Бк/кг. Якими методами визначено кислотність, густину, жирність, соду і крохмаль у молоці?
23. У торговця на стихійному ринку вилучено 20 кг свинини. Поверхня розрізу м’яса блискуча, консистенція щільна, жир м’яса твердий, запах звичайний, колір червоний, рН м’ясної витяжки 6,0. На розрізі м’яса площею 40 см2 знайдено 5 фін. Дайте санітарно-гігієнічний висновок про доброякісність продукту.
24. У дитячий табір відпочинку завезли консерви. При зовнішньому огляді банок відмічено, що вони мають глибокі вм’ятини, кришки після натискання не одразу повертаються в початкове положення, іржа відсутня, банки змащені технічним жиром.
Маркування консервів:
· 120509
458643

Оцінити придатність консервів для вживання.
25. Дати гігієнічну оцінку запиленості виробничого приміщення, якщо при протягуванні повітря через фільтр АФА упродовж 10-ти хвилин зі швидкістю 35 л/хв маса фільтру збільшилась на 1,68 мг. При якісному аналізі встановлено, що пил на 50 % складається з вільного діоксиду кремнію, 75 % частинок із розміром 0,8-2 мкм. Яким методом відібрано пробу повітря?
26. У населеному пункті, в якому переважають північні та північно-західні вітри (70 % днів упродовж року), а південні вітри майже відсутні, обирається земельна ділянка під будівництво цементного комбінату 2-го класу шкідливості, що за проектною документацією забруднюватиме атмосферне повітря пилом. З якого боку від населеного пункту найдоцільніше розташувати підприємство?
27. Умови праці робітників парникового господарства характеризуються наступними параметрами мікроклімату: температура повітря – 31°С, температура огородження – 23°С, відносна вологість – 95 %, швидкість руху повітря – 0,2 м/с. Оцінити умови праці робітників і стан системи терморегуляції. Перелічити прилади, які застосовувались при проведенні досліджень.
28. При вивченні умов праці робітників теплиць встановлено, що в період збирання врожаю завантаженість робочої зміни становить 85 %. При вимірюванні параметрів мікроклімату одержані наступні результати: температура повітря – 35°С, відносна вологість – 98 %, швидкість руху повітря – 0 м/с. Оцінити умови праці робітників і стан системи терморегуляції. Перелічити прилади, які застосовувались при проведенні досліджень.
29. Оцінити статуру хлопчика 11-ти років, якщо за профілем фізичного розвитку довжина тіла відповідає +2
·, маса тіла становить –0,2
·, а обвід грудної клітки дорівнює +0,9
·. Якими методами досліджувались і оцінювались показники фізичного розвитку?
30. У хлопчика 11-ти років зріст 148 см (+1,5
·), маса 42 кг (+1,9
·), обвід грудної клітки 70 см (+1
·). Хворіє на гострі респіраторні захворювання 4-5 разів на рік. Хронічної патології не виявлено. Оцінити фізичний розвиток хлопчика та визначити групу здоров’я. Якими методами досліджувались і оцінювались показники фізичного розвитку?
31. Потужність дози зовнішнього опромінення лікаря-рентгенолога в середньому становить 1,5 мЗв/місяць. Розрахувати та оцінити річну ефективну дозу опромінення лікаря.
32. Співробітники радіологічних відділень постійно працюють із закритими джерелами іонізуючого випромінювання, при виконані радіопроцедур дотримуються принципів захисту часом, відстанню та екранами. Визначити, до якої категорії осіб за НРБУ належать співробітники радіологічного відділення і який ліміт ефективної дози є допустимим для цієї категорії працівників?
33. У лікувально-профілактичному закладі терапевтичний кабінет розміщений поряд із рентгенологічним. Унаслідок недосконалого екранування лікар-терапевт упродовж року отримав дозу опромінення 10 мЗв. Визначити, до якої категорії осіб за НРБУ належить лікар-терапевт і який ліміт ефективної дози є допустимим для цієї категорії працівників?


ПУНКТ ІІ

1. У токсикологічній лабораторії було проведено гігієнічне нормування 5 нових пестицидів у ґрунті (рідкі форми препаратів). Одержані результати наведено в таблиці.
Речовина
Показник
1
2
3
4
5

LD50 ( білі щурі-самки), мг/кг
45
2100
800
150
450

LD50 (білі миші), мг/кг
42
2280
650
200
500

Кк ( за Ю.С.Каганом)
5
6
3
2
0,5

ПК за органолептичною ознакою, мг/кг ґрунту
0,15
0,2
0,25
0,5
0,3

ПК за загально-санітарною ознакою, мг/кг ґрунту
0,2
0,6
0,03
0,1
0,03

ПК за фітоакумуляційною ознакою, мг/кг ґрунту
0,01
0,35
0,4
0,02
0,018

ПК за міграційно-водною ознакою, мг/кг ґрунту
0,015
0,4
0,5
0,12
0,012

ПК за міграційно-повітряною ознакою, мг/кг ґрунту
0,2
0,45
0,35
0,42
0,025

ПК за токсикологічною ознакою, мг/кг маси тіла
0,05
0,3
0,4
0,025
0,02

За результатами проведених досліджень і розрахунку коефіцієнта міжвидових розбіжностей скласти гігієнічний висновок про ступінь токсичності речовин та обґрунтувати їх ГДК.

2. Упродовж поточного року лабораторією СЕС щоквартально проводилися дослідження якості питної води в розподільчій мережі комунального водогону міста N., який живиться з підземного джерела. Одержані результати наведено в таблиці. Зона суворого режиму вододжерела упорядкована. Водогін обладнано комплексом очисних споруд і хлораторною.

Проба
Показник
1
2
3
4

Запах, бали
2
1
1
1

Присмак, бали
1
1
1
1

Забарвленість, град.
25
35
30
25

Каламутність, НОК
0,35
0,4
0,42
0,4

рН
6,5
6,5
7
6,5

Сухий залишок, мг/дм3
750
800
700
700

Жорсткість загальна, ммоль/дм3
9
11
10
12

Сульфати, мг/дм3
200
180
150
150

Хлориди, мг/дм3
120
100
110
120

Залізо, мг/дм3
0,5
1,2
1,0
0,8

Нітрати, мг/дм3
20
15
10
17

Фтор, мг/см3
0,3
0,4
0,3
0,4

ЗМЧ, КУО/см3
70
60
60
50

E.coli, КУО/ 100 см3
0
0
0
0

Залишковий вільний хлор, мг/дм3
0,3
0,4
0,4
0,3

За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання якості питної води.

3. Упродовж поточного року лабораторією СЕС щоквартально проводилися дослідження якості питної води в розподільчій мережі комунального водогону міста К., який живиться з підземного джерела. Одержані результати наведено в таблиці. Зона суворого режиму довкола вододжерела відсутня. Водогін обладнано комплексом очисних споруд і хлораторною.

Проба
Показник
1
2
3
4

Запах, бали
1
2
2
1

Присмак, бали
1
1
2
1

Забарвленість, град.
15
15
20
15

Каламутність, НОК
0,25
0,2
0,3
0,25

рН
6
6
6,5
6,5

Сухий залишок, мг/дм3
800
820
900
850

Жорсткість загальна, ммоль/дм3
5,5
6,0
6,0
5,5

Сульфати, мг/дм3
140
135
140
145

Хлориди, мг/дм3
150
150
200
140

Залізо, мг/дм3
0,01
0,015
0,02
0,02

Нітрати, мг/дм3
20
40
60
23

Фтор, мг/см3
0,3
0,4
0,3
0,4

ЗМЧ, КУО/см3
90
110
150
70

E.coli, КУО/100см3
0
1
4
0

Залишковий вільний хлор, мг/дм3
0,3
0,2
0,15
0,4

За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання якості питної води.

4. Лабораторією райСЕС вибірково проводилися дослідження якості питної води в колодязях селища К. Одержані результати наведено в таблиці.

Колодязь
Показник
1
2
3
4

Запах, бали
2
1
2
4

Присмак, бали
2
2
2
3

Забарвленість, град.
20
15
10
35

Каламутність, НОК
0,3
0,25
0,4
2,0

рН
7,0
7,5
8,0
9,0

Сухий залишок, мг/дм3
250
300
200
600

Жорсткість загальна, ммоль/дм3
5
4
6
7,5

Сульфати, мг/дм3
30
50
90
100

Хлориди, мг/дм3
80
120
130
140

Залізо, мг/дм3
0,02
0,1
0,05
0,4

Нітрати, мг/дм3
24
45
90
62

Нітрити, мг/дм3
3,9
1,2
0,7
4,0

Амоній, мг/дм3
2,7
0,5
1,1
2,9

Фтор, мг/см3
1,2
0,9
1,0
1,1

E.coli, КУО/ 100 см3
2
0
1
4

Окисність, мг/дм3
6
3
4
15

За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання якості води в колодязях.

5. Для будівництва дитячої дошкільної установи було запропоновано декілька земельних ділянок в межах мікрорайону. На етапі вибору земельної ділянки лабораторією СЕС було проведено дослідження проб ґрунту з цих ділянок та контрольної ділянки, розташованої в приміській зоні. Одержані результати наведено в таблиці.
Ділянка
Показник
Контроль
1
2
3
4

Колі-титр
2
0,0009
0,2
0,001
0,06

Титр анаеробів
0,15
0,001
0,15
0,001
0,04

Число яєць геогельмінтів/кг
0
80
0
120
20

Число личинок і лялечок мух
0
8
0
14
2

Санітарне число
1
0,75
0,98
0,9
0,9

Титр термофілів
0,01
0,000013
0,01
0,00001
0,001

Кратність перевищення ГДК пестицидів
0,5
4
1
2
1

Кратність перевищення ГДК солей важких металів
0,5
3
7
10
1

Радіоактивність ґрунту
п/р*
п/р
перевищення п/р в 1,5 рази
п/р
перевищення п/р в 2,5 рази

* п/р – природній рівень.
За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, визначити можливість обрання земельної ділянки під забудову.6. Для погодження з СЕС проектантом представлено поверховий план палатного відділення на 60 ліжок.
1 – палатна секція на 30 ліжок; 2 – загальні приміщення; 3 – палати на 4 ліжка; 4 – палати на 2 ліжка; 5 – палати на одне ліжко; 6 – процедурна; 7 – клізмова; 8 – ванна; 9 – кабінет лікаря; 10 – приміщення денного перебування хворих; 11 – їдальня; 12 – буфетна; 13 – палата інтенсивної терапії; 14 – приміщення для кондиціонерів.
За проектними матеріалами скласти гігієнічний висновок про внутрішнє планування палатного відділення

7. Для погодження з СЕС проектантом представлено генеральний план лікарні для дорослих на 150 ліжок.
1 – головний корпус (терапевтичне і хірургічне відділення) на 70 ліжок; 2 – поліклініка; 3 – акушерсько-гінекологічний корпус на 50 ліжок; 4 – інфекційний корпус на 30 ліжок; 5 – харчоблок; 6 – господарський корпус; 7 – патолого-анатомічний корпус.
Відсоток забудови становить 16 %, озеленення – 65 %.
За проектними матеріалами визначити тип забудови лікарні, скласти гігієнічний висновок про планування земельної ділянки.
8. Для погодження з СЕС проектантом представлено генеральний план лікарні для дорослих на 50 ліжок.


1 – головний корпус (терапевтичне і хірургічне відділення) на 42 ліжка; 2 – інфекційний корпус на 8 ліжок; 3 – господарський корпус і патологоанатомічне відділення; 4 – овочесховище; 5 – септик; 6 – трансформаторна підстанція; 7 – протипожежний резервуар.
Відсоток забудови становить 11 %, озеленення – 75 %.
За проектними матеріалами визначити тип забудови лікарні, скласти гігієнічний висновок про планування земельної ділянки.

9. Для погодження з СЕС проектантом представлено генеральний план лікарні для дорослих на 200 ліжок.1 – терапевтичний корпус на 100 ліжок; 2 – хірургічний корпус на 50 ліжок; 3 – інфекційний корпус на 10 ліжок; 4 – господарський корпус; 5 – патологоанатомічний корпус; 6 – пологовий корпус на 40 ліжок; 7 – альтанка; 8 – клінічна лабораторія.
Відсоток забудови становить 21 %, озеленення – 55 %.
За проектними матеріалами визначити тип забудови лікарні, скласти гігієнічний висновок про планування земельної ділянки.

10. Для погодження з СЕС проектантом представлено поверховий план інфекційного корпусу на 20 ліжок.
1 – вестибюль; 2 – санпропускник персоналу; 3 – кімната для приймання їжі; 4 – теплопункт; 5 – санвузол; 6 – при-міщення для стерилізації посуду; 7 – буфетна; 8 – маніпуляційна; 9 – сестринська; 10 – бокс на 2 ліжка площею 26 м2; 11 – бокс на одне ліжко площею 23 м2; 12 – кабінет лікаря; 13 – приймально-оглядовий бокс; 14 – пост чергової сестри; 15 – виписувальна; 16 – інвентарна; 17 – комора.
За проектними матеріалами скласти гігієнічний висновок про внутрішнє планування інфекційного корпусу.

11. Для погодження з СЕС проектантом представлено поверховий план інфекційного корпусу на 8 ліжок.


1 – вестибюль; 2 – санпропускник персоналу; 3 – буфетна; 4 – кабінет лікаря; 5 – приймально-оглядовий бокс (площа 17 м2); 6 – бокс на 2 ліжка (площа 27 м2); 7 – бокс на одне ліжко (площа 20 м2).
За проектними матеріалами скласти гігієнічний висновок про внутрішнє планування інфекційного корпусу.
12. Під час комплексної перевірки лікарні в літній сезон лікарем-гігієністом на початку робочого дня було проведено вивчення санітарно-епідемічного режиму в хірургічному відділенні. Одержані результати наведено в таблиці.

Назва приміщення
Площа, м2
Температура, oС
Відносна
вологість,%
Швидкість руху повітря, м/с
Вміст СО2, %
Мікробне число
КПО, %
Заг. освітленість,
(люмін. ламп)
лк
Рівень шуму
(вдень), дБА

Операційна на 2 столи
36
19
70
0,25
0,07
500
1
200
25

Перев’язочна
18
18
75
0,3
0,1
750
1,5
250
35

Післяопераційна палата на 2 ліжка
27
20
60
0,2
0,15
2500
0,5
150
20

Дволіжкова палата
10
20
50
0,15
0,2
4500
1
200
25

Чотириліжкова палата
28
18
55
0,2
0,25
4000
1
150
20

Кабінет лікаря
10
20
50
0,1
0,07
2000
0,5
80
25

За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання санітарно-епідемічного режиму в хірургічному відділенні.

13. Лікарем-гігієністом було проведено обстеження приміщень інфекційного відділення лікарні та досліджено параметри мікроклімату, освітленості, шуму у цих приміщеннях. Одержані результати наведено в таблиці.

Назва приміщення
Площа, м2
Температура, oС
Відносна
вологість, %
Швидкість руху повітря, м/с
Вміст СО2, %
Освітленість
(люмін.ламп),
лк
Рівень шуму
(вдень), дБА

Бокс для дорослих на 1 ліжко
20
22
55
0,15
0,1
120
30

Бокс для дорослих на 2 ліжка
23
23
60
0,215
0,08
150
45

Бокс для дорослих на 3 ліжка
25
24
70
0,05
0,2
150
45

Напівбокс на 1 ліжко
22
20
55
0,3
0,7
200
40

Напівбокс на 2 ліжка
27
20
65
0,2
0,1
200
35

Боксована палата
20
18
65
0,4
0,15
250
35

Кабінет лікаря
5
18
55
0,3
0,06
100
40

За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання санітарно-гігієнічного режиму в інфекційному відділенні.

14. Лікарем-дієтологом проведено теоретичний підрахунок хімічного складу та енергоцінності добового раціону дієтичного харчування хворого на цукровий діабет. Одержані результати наведено в таблиці (див. додаток).
За результатами підрахунку скласти гігієнічний висновок про адекватність добового раціону дієтичного харчування рекомендованим потребам хворого в енергії та поживних речовинах.

15. Лікарем-дієтологом проведено теоретичний підрахунок хімічного складу та енергоцінності добового раціону дієтичного харчування хворого на гострий радикуліт. Одержані результати наведено в таблиці (див. додаток).
За результатами підрахунку скласти гігієнічний висновок про адекватність добового раціону дієтичного харчування рекомендованим потребам хворого в енергії та поживних речовинах.

16. Лікарем-дієтологом студентського санаторію-профілакторію проведено теоретичний підрахунок хімічного складу та енергоцінності добового раціону харчування студента, який не потребує дієтичного харчування. Одержані результати наведено в таблиці (див. додаток).
За результатами підрахунку скласти гігієнічний висновок про адекватність добового раціону харчування студента його рекомендованим потребам в енергії та поживних речовинах.


17. На практичному занятті з метою оцінки харчового статусу було проведено обстеження групи студентів в кількості 10 осіб. Одержані результати наведено в таблиці (див. додаток).
За результатами обстеження розподілити студентів на групи за видами харчового статусу, виявити можливі причини порушень харчового статусу.

18. Фахівцями районної санітарно-епідеміологічної служби упродовж першого півріччя поточного року зареєстровано 45 випадків харчових отруєнь і в ході їх розслідування виявлено об’єкти, які виготовили або реалізували харчові продукти, що спричинили ці отруєння.

Діагноз
Кількість випадків
Продукти і об’єкти

Ботулізм
2
гриби домашнього консервування

Ешеріхіоз
11
ринкова сметана

Афлатоксикоз
2
арахіс в пакетах

Отруєння блідою поганкою
3
гриби домашнього консервування

Отруєння абрикосовим варенням
1
варення домашнього приготування

Стафілококовий токсикоз
16
магазинне заварне тістечко

Єрсиніоз
3
ринкове молоко

Отруєння фазином
2
квасолевий салат у їдальні

Хронічне отруєння свинцем
2
варення домашнього приготування, яке зберігалось у глазурованому посуді

Харчова метгемоглобінемія
3
ринкова шинка

Розподілити виявлені отруєння на групи згідно з чинною класифікацією харчових отруєнь і проаналізувати їх структуру.

19. На підприємстві з виготовлення залізобетонних конструкцій планується проведення медичного огляду 50-ти працюючих. Формувальний цех, у якому працюють 30 робітників, обладнаний вібростолами, що генерують шум та вібрацію, які перевищують гранично допустимі рівні на 10-15 дБА та 5 дБ відповідно. У бетонозмішувальному цеху, у якому працюють 10 осіб, встановлено 3 бетонозмішувальні установки, робота яких супроводжується значним пилоутворенням. Вміст силіцію діоксиду в складі пилу коливається від 50 до 70 %. В арматурному цеху проводяться зварювальні роботи, на яких задіяно 10 робітників. До складу зварювального аерозолю входять пил, карбону монооксид, оксиди нітрогену і манган.
План проведення періодичних медичних оглядів на підприємстві у 2012 році

№ з/п
Цех
К-ть осіб, які підлягають огляду
К-ть оглядів на рік і терміни їх проведення
Лікарі-спеціалісти
Лабораторні та інструмен-тальні методи дослідженняСкласти план проведення періодичних медичних оглядів працівників підприємства залізобетонних конструкцій згідно наказу МОЗ України № 246

20. У поліклініку нафтопереробного заводу звернувся пацієнт Іваненко К.І. віком 43 роки, який працює водієм автоцистерни з перевезення бензину, зі скаргами на головний біль, запаморочення, нудоту, блювання, серцебиття, слабкість, біль у горлі, різь в очах. Об’єктивно: слизова і шкірні покриви без змін, АТ – 80/60 мм рт. ст., пульс 54 уд/хв, частота дихання – 16/хв, у легенях жорстке дихання, температура тіла – 35,6 оС, тони серця приглушені.
Вказані симптоми виникли через 3 години після промивання цистерни, в якій перевозили бензин. При обстеженні виявлено, що в гаражі не працює штучна вентиляція.
Встановити попередній діагноз, заповнити бланк термінового повідомлення про гостре професійне отруєння за ф. 058/о.

21. Працівниця текстильної фабрики Петренко Л.Д. віком 33 роки, яка працює на дільниці відбілювання, звернулася у поліклініку зі скаргами на подразнення слизових оболонок верхніх дихальних шляхів, набряк повік, різь в очах, сльозотечу, головний біль, утруднення дихання з відчуттям задухи, біль у загрудинній ділянці та правому підребер’ї. Вказані симптоми виникли наприкінці робочого дня. Упродовж робочої зміни працювала із свіжим розчином гіпохлориту натрію, який використовувався в технологічному процесі.
Встановити попередній діагноз, заповнити бланк термінового повідомлення про гостре професійне отруєння за ф. 058/о.
22. Лікарем швидкої допомоги у 14-річної дівчинки Іваненко Г. виявлено наступні симптоми: різка м’язова слабкість, головний біль, утруднене дихання, зіниці розширені, реакція на світло знижена, голос сиплий, слизова оболонка рота суха, утруднене ковтання, два дні не було випорожнень. Температура тіла – 36,0°С, пульс – 100 уд/хв, шкіра та слизові оболонки чисті, дівчинка адинамічна, на запитання відповідає в’яло. Зі слів родичів встановлено, що впродовж останніх двох діб дівчинка вживала пельмені, борщ, кашу гречану, яєчню, копчену ковбасу, огірки домашнього консервування, молочні продукти. Лікар запідозрив харчове отруєння.
Встановити попередній діагноз, визначити заходи невідкладної допомоги, заповнити бланк термінового повідомлення про харчове отруєння за ф. 058/о.

23. Лабораторією СЕС проведено дослідження запиленості повітря трьох дільниць заводу залізобетонних конструкцій. Одержані результати наведено в таблиці.

Дільниця
Показники
№ 1
№ 2
№ 3

Швидкість відбору проби повітря
20 л/хв
20 л/хв
20 л/хв

Час відбору проби повітря
20 хв
10 хв
30 хв

Маса фільтру АФА до відбору проби повітря
0,8 мг
0,8 мг
0,8 мг

Маса фільтру АФА після відбору проби повітря
1,4 мг
1,8 мг
2,0 мг

Вміст вільного SiO2 в повітрі
50 %
80 %
5 %

ГДК, клас небезпеки пилу
2 мг/м3, 4
1 мг/м3, 3
4 мг/м3, 4

За результатами проведених досліджень визначити дільниці, які потребують першочергового проведення заходів щодо зменшення запиленості, скласти гігієнічний висновок про стан запиленості повітря

24. У населеному пункті планується будівництво дитячої дошкільної установи на 240 місць. Комісією у складі представників замовника, проектної організації та міської СЕС проведено обстеження ділянки площею 0,96 га з рівним спокійним рельєфом. Ґрунт суглинистий, висота стояння ґрунтових вод – 2 м від поверхні. Попередньо ділянка була зайнята лісопарковою зоною. Ділянка розташована на 400 м північніше від фармацевтичного підприємства „Галичфарм” (V клас небезпеки). Відстань від меж ділянки до житлової забудови 50-70 м. Мікрорайон має централізоване водопостачання, каналізацію, теплозабезпечення. Роза вітрів у даній місцевості: Пд – 20%, Пд3х – 30%, 3х – 20%, ПнЗх – 6%, Пн – 5%, ПнСх – 4%, Сх – 5%, ПдСх – 10%, штиль – 0%.
За результатами обстеження скласти гігієнічний висновок щодо вибору земельної ділянки під забудову дитячої дошкільної установи.

25. У населеному пункті планується будівництво лікарні на 120 ліжок. Комісією у складі представників замовника, проектної організації та міської СЕС проведено обстеження ділянки розміром 120х80 м, яка зорієнтована довгою стороною по лінії ПдЗх-ПнСх і розташована на відстані 80 м від найближчих будинків. Радіус обслуговування лікарні становить 2 км. На відстані 40 м від межі ділянки знаходиться автомагістраль районного значення. Рельєф території спокійний, ґрунт субпіщаний, рівень стояння ґрунтових вод більше 2 м від поверхні. Зелені насадження – рідкі молоді сосни. Роза вітрів у даній місцевості: Пд – 20%, Пд3х – 25%, 3х – 10%, ПнЗх – 6%, Пн – 5%, ПнСх – 7%, Сх – 8%, ПдСх – 14%, штиль – 5%.
За результатами обстеження скласти гігієнічний висновок щодо вибору земельної ділянки під забудову лікарні.

26. Лікар підліткового кабінету під час підготовки річного звіту узагальнив результати захворюваності дітей за звертаннями та результатами медичних оглядів. Аналіз результатів обстеження учнів IX класів показав, що:
5 дітей не мають відхилень у стані здоров’я;
2 дітей за попередній рік хворіли на ГРВІ один раз;
5 дітей хворіли на гострі респіраторні інфекції двічі;
3 дітей хворіли на гострі респіраторні інфекції п’ять разів;
у 4-х дітей виявлено сплощену стопу;
3 дітей мають надмірну масу тіла в межах 12-17%;
у одної дитини виявлено ожиріння ІІІ ступеня (перевищення маси тіла на 55% за рахунок жировідкладень);
у одної дитини встановлено міопію 3,5 D;
у 3-х дітей виявлено карієс зубів високої активності;
у 2-х дітей виявлено гіперплазію щитоподібної залози І ступеня.
За результатами обстеження розподілити учнів на групи здоров’я.

27. Під час комплексного обстеження загальноосвітньої школи лікарем-гігієністом було проведено вивчення санітарно-гігієнічного режиму навчальних приміщень. Одержані результати наведено в таблиці.

Приміщення
Площа, м2
Наповню-ваність класу
Т, °С
Відносна вологість, %
Швидкість руху повітря, м/с
Вміст СО2, %
КПО, %
Штучна освітленість, лк (люмін. світил.)

Клас для учнів I класу
46
35
23
75
0,05
0,2
1,0
300

Кабінет фізики
72
25
20
50
0,1
0,07
1,5
400

Кабінет хімії
60
25
24
68
0,0
0,13
1,0
250

Комп’ютерний клас
40
15
22
60
0,1
0,11
1,0
200


За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання санітарно-гігієнічного режиму у школі.

28. За результатами дослідження шкільного розкладу в загальноосвітній школі встановлено, що тижневе навантаження учнів Х класу становить 32 уроки, тривалість уроків – 45 хв, тривалість перерв між уроками 10 хв, після другого уроку 30 хв. Розклад уроків наступний:

Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця

1. Укр. літерат. (7)*
2. Алгебра (11)
3. Геометрія (11)
4. Біологія (6)
5. Укр. мова (7)
6. Географія (6)
1. Хімія (9)
2. Фізика (9)
3. Англ. мова (10)
4. Інформатика (11)
5. Історія (8)
6. Заруб. літерат. (7)
7. Фізкультура (5)
1. Укр. мова (7)
2. Геометрія (11)
3. Нім. мова (10)
4. Фізика (9)
5. Алгебра (11)
6. Укр. літерат. (7)
7. Фізкультура (5)
1. Англ. мова (10)
2. Хімія (9)
3. Алгебра (11)
4. Інформатика (11)
5. Географія (6)
6. Зар. літерат. (7)
1. Укр. мова (7)
2. Нім. мова (10)
3. Хімія (9)
4. Біологія (6)
5. Історія (8)
6. Труд. навчання (4)

* бали за ранговою шкалою складності предметів за І.Г. Сивковим.

За результатами проведених досліджень скласти гігієнічний висновок, обґрунтувати заходи щодо покращання шкільного розкладу.
Додаток до практичного навика 14.

Назва продуктів
Вага-брутто, г
К-сть відходів,
г
Вага-нетто, г
Кількість, г
Енерго-цінність, ккал
Вітаміни, мг
Мінеральні речовини, мг


білків
жирів
вуглеводів

А
В1
В2
С
РР
Са
Р
Fe
Mg


всього
тв.
всього
р.
1-й сніданок
Мол. гречана каша
Крупа гречана
75
0,8
74,2
8,8

1,8
1,8
46,0
235,4

0,29
0,13

2,49
46,7
199,0
5,35
65,4


Молоко
100

100
2,6
2,6
2,4

4,7
50,8
0,01
0,02
0,09
0,4
0,08
102,9
72,8
0,08
11,2


Масло вершкове
5

5
0,03
0,03
3,1

0,05
28,2
0,020,01
0,9
0,76
0,01
0,16


Сир нежирний
100

100
18,0
18,0
0,6

1,5
83,4

0,04
0,25
0,5
0,64
176,0
224,0
0,30
24,0


Чай
0,5

0,5
0,10,03
0,52


0,01
0,04
0,03
2,3
3,7
0,37
2,0


Печиво здобне
20

20
2,1

1,0

15,2
78,2

0,02
0,02

0,15
8,6
24,4
0,36
4,4


Разом31,63
20,63
8,9
1,8
67,48
476,5
0,03
0,37
0,50
0,94
3,40
337,4
524,7
6,47
107,2

2-й сніданок
Салат з буряків
Буряки
70
14
56
0,95,5
25,6

0,01
0,02
2,2
0,09
18,6
21,7
0,70
21,7


Олія рафінована
20

20


19,98
19,98

179,8Хліб житній
100

100
6,6

1,0
1,0
40,2
196,2

0,18
0,11

0,67
38,0
156,0
2,6
49,0


Масло вершкове
5

5
0,03
0,03
4,1

0,05
37,2
0,030,01
1,1
0,95
0,01
0,2


Сир твердий
20
0,6
19,4
4,5
4,5
5,8


70,2
0,05
0,01
0,06
0,3
0,06
194,0
105,5
0,12
9,1


Відвар шипшини
Шипшина суха
10

10
0,45,5
23,6

0,02
0,07
48,0
0,13
5,9
1,8
2,52
1,8


Разом12,43
4,53
30,9
20,98
51,25
532,6
0,08
0,22
0,26
50,5
0,96
257,6
286,0
5,95
81,8

Обід
Суп овочевий
Капуста білокачанна
50
10
40
0,72,0
10,8

0,02
0,02
8,0
0,13
17,3
11,2
0,36
6,8


Помідори
30
1,5
28,5
0,21,1
5,2

0,02
0,01
2,8
0,11
3,6
6,7
0,36
5,1


Морква
20
4
16
0,2

0,02
0,02
1,0
5,0

0,03
0,003
0,3

6,7
8,6
0,19
5,2


Горошок зелений
30

30
1,5

0,06
0,06
3,6
20,9

0,08
0,05
3,0
0,48
7,0
32,9
0,20
10,3


Цибуля
15
2,4
12,6
0,21,1
5,2

0,01
0,003
0,52
0,02
3,5
6,5
0,09
1,6


Сметана, 20%
25

25
0,6
0,6
3,8

0,8
39,8
0,02
0,01
0,03
0,03
0,02
18,3
12,0
0,01
1,6


Масло вершкове
10

10
0,06
0,06
6,2

0,1
56,4
0,04

0,001

0,02
1,9
1,5
0,02
0,3


Короп відварний
210
113,4
96,6
14,3
14,3
2,6


80,6
0,002
0,09
0,09

1,16
9,9


10,1


Картопляне пюре
Картопля
200
80
120
2,3

0,11
0,11
21,5
96,2

0,11
0,05
9,6
0,86
10,8
62,6
0,97
24,8


Масло вершкове
10

10
0,06
0,06
6,2

0,1
56,4
0,04

0,001

0,02
1,9
1,5
0,02
0,3


Молоко
25

25
0,6
0,6
0,6

1,2
12,6
0,005
0,01
0,02
0,1
0,04
25,8
18,2
0,02
2,8


Чай
0,5

0,5
0,10,03
0,52


0,01
0,04
0,03
2,3
3,7
0,37
2,0


Хліб житній
100

100
6,6

1,0
1,0
40,2
196,2

0,18
0,11

0,67
38,0
156,0
2,60
49,0


Разом27,4
15,6
20,6
1,2
72,7
585,8
0,11
0,56
0,40
24,4
3,56
147,0
321,4
5,21
119,9Назва продуктів
Вага-брутто, г
К-сть відходів,
г
Вага-нетто, г
Кількість, г
Енерго-цінність, ккал
Вітаміни, мг
Мінеральні речовини, мг


білків
жирів
вуглеводів

А
В1
В2
С
РР
Са
Р
Fe
Mg


всього
тв.
всього
р.
Підвечірок
Терта морква
Морква
130
26
104
1,4

0,1
0,1
7,3
35,7

0,17
0,02
5,2

47,8
62,4
1,50
37,4


Олія рафінована
10

10


9,99
9,99

89,9Сухарі з пшеничного хліба
50

50
3,8

0,5
0,5
23,7
114,5

0,06
0,03

0,64
11,3
38,7
0,70
15,8


Какао з молоком
Какао
5

5
1,1

0,8
0,8
1,3
16,8

0,01
0,02

0,09
0,8
34,7
0,54
4,1


Молоко
50

50
1,3
1,3
1,2

2,4
24,8
0,01
0,02
0,04
0,2
0,08
51,6
36,4
0,04
5,6


Разом7,6
1,3
12,6
11,4
34,7
281,7
0,01
0,26
0,11
5,4
0,81
111,5
172,2
2,78
62,9

Вечеря
Омлет паровий
Яйця
60
7,8
52,2
6,1
6,1
4,5

0,4
66,5
0,11
0,03
0,16

0,08
24,4
77,3
1,13
22,6


Молоко
25

25
0,6
0,6
0,6

1,2
12,6
0,005
0,01
0,02
0,1
0,04
25,8
18,2
0,02
2,8


Масло вершкове
5

5
0,03
0,03
3,1

0,05
28,2
0,020,01
0,9
0,76
0,01
0,2


Хліб житній
100

100
6,6

1,0
1,0
40,2
196,2

0,18
0,11

0,67
38,0
156,0
2,60
49,0


Печені яблука
200

200
0,820,6
85,6

0,02
0,05
10,4
0,48
28,8
19,8
3,96
16,2


Кефір нежирний
200

200
5,6
5,6
2,0

8,2
73,2

0,06
0,34
1,4
0,28
240,0
190,0
0,20
28,0


Разом19,7
12,3
11,2
1,0
70,7
462,3
0,14
0,30
0,68
11,9
1,56
357,9
462,1
7,92
118,8Фактичні харчова та енергетична цінність дієти № 9 (з врахуванням витрат на теплову обробку)
98,8
54,4
84,2
36,4
296,8
2338,9
0,4
1,7
2,0
93,1
10,3
1211,4
1766,4
28,3
490,6


Рекомендовані харчова та енергетична цінність дієти № 9
80-90
44-49,5
70-80
21-24
300-350
2200-2400
1,0
1,6
2,0
80,0
22,0
1200,0
1200,0
15,0
400,0Додаток до практичного навика 15.

Назва продуктів
Вага-брутто, г
К-сть відходів,
г
Вага-нетто,
г
Кількість, г
Енерго-цінність, ккал
Вітаміни, мг
Мінеральні речовини, мг


білків
жирів
вуглеводів

А
В1
В2
С
РР
Са
Р
Fe
Mg


всього
тв.
всього
р.
І-й сніданок
Картопля з м’ясним соусом
Картопля
300
30
270
4,0
-
0,19
0,19
37,6
168,1
-
0,19
0,09
16,8
1,51
18,9
109,6
1,7
43,4


М’ясо
55
13,5
41,5
7,26
7,26
1,43
-
-
41,91
-
0,6
0,75
-
-
4,95
91,85
1,27
9,05


Молоко
50
-
50
1,3
1,3
1,2
-
2,35
25,4
0,01
0,01
0,045
0,2
0,04
51,45
36,4
0,04
5,6


Борошно в/г
5
-
5
0,45
-
0,05
0,05
3,49
16,2
-
0,01
0,005
-
0,1
1,45
6,6
0,1
2,2


Цибуля
15
2,4
12,6
0,2
-
-
-
1,1
5,2
-
0,01
0,003
0,52
0,02
3,5
6,5
0,09
1,6


Чай
Чай
1
-
1
0,2
-
-
-
0,06
1,04
-
-
0,02
0,08
0,06
4,6
7,4
0,7
4,0


Цукор
40
-
40
-
-
-
-
40,0
160,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Хліб пшеничний
350
-
350
28,35
-
4,2
4,2
163,1
803,6
-
0,805
0,35
-
6,72
112,0
448,0
8,4
185,5


Масло
23
-
23
0,138
0,138
19,0
-
0,207
172,4
0,115
-
0,002
-
0,025
5,06
4,37
0,046
0,69


Разом41,9
8,7
26,1
7,44
247,91
1393,9
0,125
1,625
1,265
17,6
8,475
201,91
710,72
12,35
252,04
ІІ-й сніданок
Бісквіт з повидлом
Борошно в/г
50
-
50
4,5
-
0,5
0,5
34,85
161,9
-
0,1
0,05
-
1,0
14,5
66,0
1,0
22,0


Яйце
60
7,8
52,2
6,1
6,1
4,5
-
0,4
66,5
0,11
0,03
0,16
-
0,08
24,24
77,3
1,13
22,6


Повидло яблучне
10
-
10
0,04
-
-
-
6,53
24,7
-
0,001
0,002
0,05
-
1,4
0,9
0,18
0,7


Кава
2
-
2
0,3
-
0,07
0,07
0,14
2,39
-
-
0,02
-
0,5
2,0
5,0
0,1
-


Молоко
50
-
50
1,3
1,3
1,2
-
2,35
25,4
0,01
0,01
0,045
0,2
0,04
51,45
36,4
0,04
5,6


Цукор
15
-
15
-
-
-
-
15
60,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Разом12,24
7,4
6,27
0,57
59,27
340,9
0,12
0,141
0,277
0,25
1,62
93,59
185,6
2,45
50,9
Назва продуктів
Вага-брутто, г
К-сть відходів,
г
Вага-нетто, г
Кількість, г
Енерго-цінність, ккал
Вітаміни, мг
Мінеральні речовини, мг


білків
жирів
вуглеводів

А
В1
В2
С
РР
Ca
P
Fe
Mg


всього
тв.
всього
р.
Обід
Борщ, картопляне пюре з м’ясом
Капуста
100
20
80
1,42
-
-
-
4,1
13,6
-
0,04
0,02
16,0
0,24
38,0
25,0
0,9
0,8


Картопля
300
30
210
4,0
-
0,19
0,19
37,6
174,3
-
0,19
0,09
16,8
1,51
18,9
109,6
1,7
43,4


Буряк
70
14
56
0,9
-
-
-
5,5
25,6
-
0,01
0,02
2,2
0,09
18,6
21,7
0,7
21,7


Морква
20
4
16
0,2
-
0,02
0,02
1,0
5,0
-
0,03
0,003
0,3
-
6,7
8,6
0,19
5,2


Цибуля
15
2,4
12,6
0,2
-
-
-
1,1
5,2
-
0,01
0,003
0,52
0,02
3,5
6,5
0,09
1,6


Масло вершкове
10
-
10
0,06
0,06
6,2
-
0,1
56,4
0,04
-
-
-
-
2,0
-
-
-


М’ясо
110
27
83
14,52
14,52
2,86
-
-
83,82
-
0,12
0,15
-
-
9,9
183,7
2,53
18,1


Молоко
20
-
20
0,56
0,56
0,62
-
0,9
11,42
0,004
0,006
0,026
0,2
0,02
24,0
19,0
0,02
2,5


Сметана
10
-
10
0,21
0,21
2,82
-
0,31
27,46
-
-
-
-
-
8,6
6,8
0,01
-


Сік яблучний
150
-
150
0,75
-
-
-
17,55
70,5
-
0,015
0,015
3,0
0,15
12,0
0,3
13,5
7,5


Разом23,0
15,35
12,71
0,21
68,16
473,3
0,044
0,421
0,327
39,02
2,03
142,2
381,2
19,64
100,8Вечеря
Макарони з сосисками
Сосиски
100
1,5
98,5
12,0
12,0
19,1
-
-
219,9
-
-
-
-
-
7,0
150,0
1,8
18,0


Макарони в/г
200
-
200
19,76
-
1,69
1,69
136,86
641,69
-
0,255
0,136
-
1,936
32,4
28,8
2,16
28,8


Чай з печивом
Чай
1
-
1
0,2
-
-
-
0,06
1,04
-
-
0,02
0,08
0,06
4,6
7,4
0,7
4,0


Цукор
10
-
10
-
-
-
-
10,0
40,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-


Печиво
50
-
50
5,2
-
2,6
-
38,1
196,6
-
0,04
0,04
-
0,375
-
-
-
-


Разом37,16
12,0
23,39
1,69
185,02
1099,23
-
0,295
0,196
0,08
2,37
44,0
186,2
4,66
50,8

Фактична харчова та енергетична цінність дієти № 15 (з урахуванням втрат при тепловій обробці)

114,3
43,5
68,4
9,9
560,4
3307,3
0,3
2,5
2,1
57,0
14,5
481,7
1463,7
39,1
454,5


Рекомендована харчова та енергетична цінність дієти № 15

70-80
24,5-28,0
80-85
24,0
350-400
2400-2600
1,0
1,6
2,0
80,0
22,0
1200,0
1200,0
15,0
400,0


Додаток до практичного навика 16.

Назва продуктів
Вага-брутто, г
К-сть відходів,
г
Вага-нетто, г
Кількість, г
Енерго-цінність, ккал
Вітаміни, мг
Мінеральні речовини, мг


білків
жирів
вуглеводів

А
В1
В2
С
РР
Са
Р
Fe
Mg


всього
тв.
всього
р.
Сніданок
Каша молочна гречана
Крупа гречана
50
0,5
49,5
5,9

1,2
1,2
30,7
157,2

0,19
0,09

1,66
31,1
132,7
3,57
43,6


Молоко
150

150
3,9
3,9
3,6

7,1
76,4
0,015
0,03
0,14
0,6
0,12
154,4
109,2
0,12
16,8


Цукор
20

20
20,0
80,0Сир нежирний
50

50
9,0
9,0
0,3

0,8
41,9

0,02
0,13
0,25
0,32
88,0
112,0
0,15
12,0


Хліб житній
100

100
3,3

0,5
0,5
20,1
98,1

0,09
0,06

0,34
19,0
78,0
1,3
24,5


Масло вершкове
10

10
0,06
0,06
8,3

0,09
75,3
0,05

0,001

0,01
2,2
1,9
0,02
0,3


Шипшина суха
5

5
0,22,8
12,0

0,01
0,04
24,0
0,07
3,0
0,9
1,26
0,9


Разом22,36
12,96
13,9
1,7
81,59
540,9
0,065
0,34
0,461
24,85
2,52
297,7
434,7
6,42
98,1


Обід
Гороховий суп, картопляне пюре з яловичиною, салат з капусти
Горох
60
0,3
59,7
13,0

0,66
0,66
28,9
173,5

0,36
0,08

1,04
61,8
176,8
5,05
57,5


Картопля
400
160
240
4,6

0,22
0,22
43,0
192,4

0,22
0,10
19,2
1,72
21,6
125,2
1,94
49,6


Морква
25
5
20
0,25

0,03
0,03
1,3
6,5

0,04
0,004
0,38

8,4
10,8
0,24
6,5


Цибуля
25
4
21
0,31,8
8,4

0,02
0,005
0,87
0,03
5,8
10,9
0,15
2,7


Капуста білокачанна
100
20
80
1,34,0
21,2

0,04
0,04
16,0
0,26
34,6
22,4
0,72
13,6


Яловичина І катег.
120
30
90
15,6
15,6
8,4


138,0

0,03
0,10

2,02
6,9
142,6
1,87
15,1


Сметана
50

50
1,2
1,2
7,6

1,6
79,6
0,04
0,02
0,06
0,06
0,04
36,6
24,0
0,02
3,2


Масло вершкове
5

5
0,03
0,03
4,1

0,05
37,2
0,030,01
1,1
1,0
0,01
0,2


Олія рафінована
20

20


19,98
19,98

179,8Хліб пшеничний
100

100
8,1

1,2
1,2
46,6
229,6

0,23
0,10

1,92
32,0
128,0
2,4
53,0


Яблука свіжі
120

120
0,4813,6
56,3

0,01
0,04
15,6
0,36
19,2
13,2
2,64
10,8


Разом44,86
16,83
42,19
22,09
140,85
1122,5
0,07
0,97
0,529
52,11
7,4
228,0
654,9
15,04
212,2


Назва продуктів
Вага-брутто, г
К-сть відходів,
г
Вага-нетто, г
Кількість, г
Енерго-цінність, ккал
Вітаміни, мг
Мінеральні речовини, мг


білків
жирів
вуглеводів

А
В1
В2
С
РР
Ca
P
Fe
Mg


всього
тв.
всього
р.
Вечеря
Сирники
Сир жирний
100

100
12,9
12,9
13,5

1,3
178,3
0,06
0,03
0,21
0,2
0,24
127,5
173,6
0,32
18,4


Яйця
50
6,5
43,5
5,0
5,0
3,8

0,34
55,6
0,10
0,02
0,14

0,06
20,4
64,4
0,94
18,8


Борошно пшен. в/г
10

10
0,98

0,08
0,08
6,8
31,8

0,01
0,007

0,10
1,62
7,7
0,11
1,4


Сметана
10

10
0,28
0,28
2,0

0,32
20,4
0,02
0,003
0,01
0,03
0,01
8,6
6,0
0,02
0,8


Цукор
30

30
30,0
120,0Яблучне варення
50

50
0,232,7
131,6

0,005
0,01
0,25

7,0
4,5
0,90
3,5


Кава розчинна
2

2
0,3

0,07
0,07
0,13
2,4


0,02

0,38
1,8
4,5
0,11Молоко
100

100
2,6
2,6
2,4

4,7
50,8
0,01
0,02
0,09
0,4
0,08
102,9
72,8
0,08
11,2


Разом22,26
20,78
21,85
0,15
76,29
590,9
0,19
0,088
0,49
0,88
0,87
269,82
333,5
2,48
54,1


Фактична харчова та енергетична цінність дієти № 15
(з урахуванням втрат при тепловій обробці)

89,5
50,6
77,9
23,9
298,7
2254,3
0,3
1,4
1,5
77,8
10,8
795,5
1423,1
23,9
364,4


Рекомендована харчова та енергетична цінність дієти № 15

67,0
37,0
68,0
20,4
392,0
2450,0
1,0
1,6
2,0
80,0
22,0
1200,0
1200,0
15,0
400,0


Додаток до практичного навика 17.
Студент, стать
Показник
Ф., ж
А., ч
В., ж
Б., ч
Х., ж
С., ж
Г., ж
Д., ч
К., ч
Л., ж

Товщина шкірно-жирової складки в ділянці тріцепсу (см)
0,8
1
3
2
1,5
5
0,5
3,5
2,5
6

Індекс маси тіла
18
18
25
22
20,8
30
16,5
28
22
35

Клінічні ознаки та дані анамнезу
Хейлоз, ангуліт, сухість шкіри
Скарги відсутні, відхилень при огляді не виявлено
Сухість шкіри і слизових оболонок ока, зниження гостроти зору (особливо в сутінках)
Швидка фі-зична і пси-хічна втомлюва-ність, судоми м’язів, болі в ногах, втом-люваність під час ходи
Скарги відсутні, відхилень при огляді не виявлено
Часті застудні захворювання, ціаноз губ, носа, кровото-чивість ясен при чищенні зубів
Скарги відсутні, відхилень при огляді не виявлено
Швидка втом-люваність, на-бухання між-зубних сосоч-ків, ороговін-ня волосяних фолікулів з поодинокими петехіями
Дратівливість, неспання, інколи про-нос, лущення шкіри
Кровоточи-вість ясен, сухість шкіри, петехії

Екскреція вітаміну С зі сечею, мг/год
0,8
1,0
0,8
0,85
0,75
0,6
0,72
0,65
0,70
0,3

Резистентність капілярів (к-ть петехій)
15
10
14
12
14
25
15
28
20
30


13PAGE 15


13PAGE 14815160 м

150 м

153 м

116 м

8

8

8

3


4


4


Приложенные файлы

  • doc 11144151
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий