Прак.нав. 4 курс каз

G-041.07.01.31-2007

Ред. 2.
Страница 13 PAGE 14115 из 13 NUMPAGES 14915


Тік ішекті саусаKпен Kарау

Студентке тапсырма: Муляжда тік ішекті саусаKпен Kарап, тексеру ‰дісініS журу жолын баяндау керек.

ЭкзаменаторCа арналCан информация: ИнтернніS т‰жрибелік даCдыны орындау ‰дісін балл бойынша баCалау.

Jамтамасыз етілуі: тік ішекті саусаKпен KарауCа арналCан муляж , резенке перчатка, вазелин.

Т‰жірибелік даCдыныS сатысы
балл бойынша баCа

1. НауKасKа ж_ргізіліп отырCалы тaрCан ‰дістін м‰нін т_сіндіру
1
0,5
0

2. НауKас кушеткада тізерлеп-шынтаKтап тaруы Kажет.
1
0,5
0

3. Сол KолдыS саусаCымен перинальды теріні аKырын созады.
1
0,5
0

4. Резина перчатка киілген оS KалдыK сaK саусаCын вазелин немесе мазьбен майлайды.
1
0,5
0

5. СаусаKты абайлап тік ішек ампуласына кіргізеді.
1
0,5
0

6. Ж_йелі т_рде шырышты KабыKшаныS тік ішек KабырCасыныS ж‰не сфинктер тонусыныS жаCдайын тексереді.
1
0,5
0

7. НауKасты ж_ресінен отырCызу Kалпына ауыстырCанда 10-12см анустан жоCары локализацияланCан ісікті жиі байлауCа болады.
1
0,5
0

8. Тік ішектіS алдынCы KабырCасын тексеру –перитонит, дугласты кеSістік инфильтраты, метастазда Kaнды м‰ліметтер береді.

1
0,5
0

9. Тік ішектін сфинктерлі аппаратын, ішкі ж‰не сыртKы геморройдалды т_йіндерді тексереміз.
1
0,5
0

10. Диагнозды аныKтап, маSызды м‰ліметтер алу _шін, саусаKты шыCарCанда перчатканы міндетті т_рде Kарап тексеру Kажет (н‰жіс массасыныS т_сі, KанныS болуы, шарышы).
1
0,5
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл, «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»- 5 балдан т™мен.
.
Станция бойынша максималды балл -10,0

G-041.07.01.31-2007

Ред. 2.
Страница 13 PAGE 14215 из 13 NUMPAGES 14915


JуыKты катетерлеу
(эластикалыK резенке катетермен)

Студентке тапсырма: Муляжда KуыKты катетрлеп, тексеру ‰дісініS журу жолын баяндау керек.
ЭкзаменаторCа арналCан информация: ИнтернніS т‰жрибелік даCдыны орындау ‰дісін балл бойынша баCалау.
Jамтамасыз етілуі: муляж, KуыKтыK катетер (жaмсаK силиконды, метал), стерильді резенке перчатка, стерильді ™сімдік майы, пинцет, стерильные д‰ке, 3% бор KышKылы, лоток, дез ертінді.

Т‰жірибелік даCдыныS сатысы
балл бойынша баCа

1
НауKасKа ж_ргізіліп отырCалы тaрCан ‰дістін м‰нін т_сіндіру
1
0,5
0

2
Стерильді Kaралдарды дайындау. Стерильді перчатка кию.
1
0,5
0

3
НауKасты аяCын соза арKасымен кушеткаCа жатKызу. НауKастын оS жаCында тaру.
1
0,5
0

4
Сол KолCа стерильді д‰кені алып, жыныс м_шесін орап терісін тарта жыныс мушеніS басын ашу керек.
1
0,5
0

5
Уретр басын 3% бор KышKылы ертіндісімен ™Sдеу керек.
1
0,5
0

6
Сол Kолдын бірінші ж‰не екінші саусаKтарымен жыныс мушесін басын фиксациялап уретраныS сыртKы тесегіS ашу. УретраныS шырышыныS Kатпарларын жасу _шін жыныс мушені жоCары Kарай тартамыз.
1
0,5
0

7
Пинцетпен алдын ала ™сімдік майымен ™Sделген резенке катетерді аламыз, катетердіS терезесінен с‰л жоCары.
1
0,5
0

8
Катетерды уретрге аKырындап б™гет сезілгенше жылжытамыз. Б™гетті ™те отырып одан ары KуыKKа катетірді еSгіземіз.
1
0,5
0

9
З‰р пайда болCанда, катетердіS екінші соSын латокKа т_сіріп Kоямыз.
1
0,5
0

10
З‰р тоKтаCаннан соS катетерді алып, дез ертіндіге саламыз. УретраныS сыртKы тесегіS ™Sдейміз. Перчатканы шешіп, Kолды жуамыз.
1
0,5
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл, «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»- 5 балдан т™мен.

Станция бойынша максималды балл -10,0


G-041.07.01.31-2007

Ред. 2.
Страница 13 PAGE 14315 из 13 NUMPAGES 14915


Плевралды пункция
Студентке тапсырма: Муляжда плевра Kуысын пункциялап, тексеру ‰дісініS ж_ру жолын баяндау керек.
ЭкзаменаторCа арналCан информация: ИнтернніS т‰жрибелік даCдыны орындау ‰дісін балл бойынша баCалау.
Jамтамасыз етілуі: муляж, пункцияCа арналCан ине, резенке трубка, Жане щприці, 0,5 % новокаин, вокадин 0,5%, спирт 96%, зажим, стерильные д‰ке,

Т‰жірибелік даCдыныS сатысы
балл бойынша баCа

1. НауKасты таSу б™лмесіне каталкамен жеткізеді
1
0,5
0

2. НауKастыS кейпі: операция _стелінде емгерге Kарап, аяKтарын т_сіріп отырады
1
0,5
0

3. Операция алаSы 5% йод ерітіндісімен ж‰не 96о спиртпен ™Sделеді.
1
0,5
0

4. Тері ж‰не тері асты шел Kабаты 0,25% новокаин ерітіндісімен жергілікті инфильтрациялыK анестезия ‰дісімен жансыздандырады
1
0,5
0

5. Пункцияны соSында канюлясы бар резеSкелі т_тікпен жалCанCан жуан инемен жасайды. КанюляCа шприц жалCайды
1
0,5
0

6. Пункцияны пневмоторакс кезінде ортаSCы бaCана сызыCы бойынша II-KабырCааралыKта ортасында, ал гидротораксKа орай YII-YIII KабырCааралыCында, артKы KолтыKасты сызыK бойымен астыSCы KабырCаныS _стінгі Kыры бойымен жасайды.
1
0,5
0

7.Емгер иненіS плевральді KуысKа ен_ін «бос кеSістікке т_су» сезімі бойынша аныKтайды
1
0,5
0

8. Плевральді Kуыста жиналCан ауаны немесе сaйыKтыKты аспирациялайды
1
0,5
0

9. ТолCан шприцті резеSкелі т_тіктен алCанда, плевральді KуысKа атмосфералыK ауанын сорылуыныS алдын алу маKсатында KысKыш салынады
1
0,5
0

10. Плевральді KуысKа к™рсеткіштер бойынша д‰рілер енгізіледі
1
0,5
0

11. Аспирация аяKталCан соS пункция орнына асептикалыK таSCыш салынады
1
0,5
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 11,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл, «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»- 5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -11,0


G-041.07.01.31-2007

Ред. 2.
Страница 13 PAGE 14415 из 13 NUMPAGES 14915Тері тігісін шешу ж‰не салу техникасы.
Студентке тапсырма: Муляждатері тігісін шешу ж‰не салу техникасын орындау, ‰дісті этап бойынша орындау.
ЭкзаменаторCа арналCан информация: этапты ‰діс, балл бойыншат‰жірибелік даCдыны орындаCан студентті баCалау.
Jaралдар: т_йіндерді байлайтын комплект, хирургиялыK инелер, ине aстаCыштар, хирургиялыK пинцет, тігіс материалдары.

Т‰жірибелік даCдыныS сатысы
балл бойынша баCа

Терілік тігістерді салу


1. Теріні йодпен ж‰не спиртпен ™Sдеу
1
0,5
0

2. ХирургиялыK пинцетпен тігіс салынатын аймаKты бір жаCынан бекітеді. Инені сол жерден жараныS жиегінен 0,5-1,0 см KашыKтыKта енгіземіз. Тері жиегін ж‰не теріасты май Kабатын тігеміз.
1
0,5
0

3. Пинцетпен келесі жаCына бекітеді ж‰не инемен теседі. Инені теріге басын ж‰не ортасына дейін енгіземіз.
1
0,5
0

4. Тері бетінде инені пинцетпен бекітеміз. Ине aстаCыштыS aшын босатып, инені пинцетпен алдыCа итереміз.

0,5
0

5. Инені тері бетінде ине aстаCышпен бекітіп, толыCымен шыCарады. Т_йінді байлайды.
1
0,5
0

6. Жараны йодпен ™Sдеп, спиртті ж‰не асептикалыK таSCыш салады.
1
0,5
0

Тері тігісін шешу
7. Операциядан кейінгі жараны йодпен ™Sдейді
1
0,5
0

8. Т_йін _стіндегі лигатура aшын пинцетпен бекітіп, теріде орналасKан т_йін астындаCы жіптіS б™лігі к™ріну _шін біраз к™теру керек.
1
0,5
0

9. Jайшымен не скальпельмен лигатураны т_йін астынан кесіп, шыCару.
1
0,5
0

10. Жараны бриллиант к™гімен ™Sдеп, асептикалыK таSCыш салады.
1
0,5
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»-5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -10


G-041.07.01.31-2007

Ред. 2.
Страница 13 PAGE 14515 из 13 NUMPAGES 14915


ПерифериялыK веналардыS пункциясы

Студентке тапсырма: Муляжда перифериялыK веналардыS пункциясын ‰дістемелік этап бойынша орындау.

ЭкзаменаторCа арналCан аKпарат: сатылы ‰діс, балл бойынша т‰жірибелік даCдыны орындаCан студентті баCалау.

Jaралдар: муляж, шприц, жгут, спирт 96°, стерильді шариктер, валик.
Т‰жірибелік даCдылар сатысы

Максималь-ды балл
Орташа
балл
Минималь-ды балл

1.НауKасты т™секке ыSCайлап жатKызамыз. Jолдарын шынтаK буынында максимальды жазады, шынтаK астына клеенкалы жастыKша саламыз.
1
0,5
0

2.ШынтаK буынынан жоCары ( 5см) иыKKа венозды жгут, (резиналы трубка) саламыз.
1
0,5
0

3.Вена толыK толу _шін науKас жaдырыCын бірнеше рет т_йуін сaраймыз.
1
0,5
0

4.ШынтаK буыныныS терісін спиртпен ™Sдейміз, иыCын ж‰не иыK алдын стерильді терезелі салфеткамен жабамыз.
1
0,5
0

5.ЕS аз KозCалмалы теріасты венаны таSдап, саусаKпен шынтаK буыны терісін тартып, вена пункциясын ж_ргіземіз.
1
0,5
0

6.Инені оS KолCа KиыCын жоCары Kаратып, венаCа паралельді ж‰не теріге бaрыштап, инені венаCа жаKын ж‰не оCан параллельді етіп теріні теседі.
1
0,5
0

7. ВенаCа т_скен кезде бос KуысKа т_скендей сезім болады. Ине канюлясынан Kан шыKKанда инені венаCа бірнеше миллиметр еSгізеді.
8.Д‰рілік препаратты еSгізер алдында жгутты шешіп, иненіS венада екеніS Kайта тексереміз.
1
0,5
0

9.Д‰рілік затты венаCа біртіндеп еSгіземіз..
1
0,5
0

10.Препаратты тамырішіне еSгізгеннен кейін инені венадан алып, пункция орнына спиртті тампон Kоямыз.
1
0,5
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»-5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -10
G-041.07.01.31-2007

Ред. 2.
Страница 13 PAGE 14615 из 13 NUMPAGES 14915


АсKазанды зондылау
Студентке тапсырма: Муляжда асKазанды зондтау ‰дістемелік этап бойынша орындау.
ЭкзаменаторCа арналCан аKпарат: сатылы ‰діс, балл бойынша т‰жірибелік даCдыны орындаCан студентті баCалау.
Jaралдар: стерильді резенке перчатка, назогастральды зонд, Жане шприці, лоток, стерильді ™сімдік майы, д‰келі салфеткалар ж‰не шариктар, су, дикаин 1%, шприц, алжапKыш, шелек.

Т‰жірибелік даCдылар сатысы

Балл бойынша баCалау

1. НауKасKа процедура барысын, KарапайымдылыCын ж‰не Kауіпсіздігін т_сіндіру. Стерильді резенке перчатканы Kию.

1
0,5
0

2. Салмалы тістерді, протездерді алу.
1
0,5
0

3. JaсудыS жоCары рефлексінде жaтKыншаKты 1% дикаин ерітіндісімен жансыздандыру (шприцпен себеміз)
1,
0,5
0

4. НауKасты орындыKKа отырCызу.

1
0,5
0

5. АяK аралыKтарына тазик немесе шелек Kою.

1
0,5
0

6. НауKасKа клеенкалы алжапKыш кигіземіз.

1
0,5
0

7. Алдын ала ™сімдік майымен ™Sделген зондты тілдіS т_біне дейін еSгіземіз, науKасKа жaтынуын сaраймыз, зондты жылдам алCа жылжытып.
RауKастыS жaтыну KозCалыстарын жасауын ж‰не мaрынмен
тереS тыныс алуын сaраймыз.
1
0,5
0

8. ЗондтыS жылжуы жaтыну актісіне с‰йкес келу керек.
1
0,5
0

9. Зондты 40 см тереSдікке еSгіземіз немесе керекті белгісіне жеткізіп: одан асKазан Kaрамы б™ліне бастайды, ол зондтыS дaрыс орналасуын к™рсетеді.
1
0,5
0

10. АсKазанды Жане шприцімен шаю. АсKазанды жууды су таза болCанCа шейін Kайталау керек.
1
0,5
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»-5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -10ТазарKыш клизма.

Студентке арналCан тапсырма: негізгі этаптарды муляжда ж_ргізе отырып, экзаменаторCа іс-‰рекетті т_сіндіру.
ЭкзаменаторCа арналCан аKпарат: ОСКЭ баллдыK ж_йесініS ‰рбір жеке пункті бойынша студентті баCалаSыз.
К™рсеткіштер: гиршпрунг ауруы, мегалоколон.
Jарсы к™рсеткіштер: паропроктит, геморрой.
Jaрал жабдыKтар: перчатка, вазелин, наконечник, Эсмарх кружкасы, изатоникалыK ерітінді.


Т‰жірибелік даCдыныS орындалу кезеSдері
Балл бойынша баCалауМакс.
Орт.
Мин.

1
НауKасты сол жаK б_йіріне жатKызу.
1,0
0,5
0,25

2
Сол Kолмен б™кселерді ашамыз.
1,0
0,5
0,25

3
Наконечникті вазелинмен жаCып, аналь тесігіне кіргізу.
2,0
1,0
0,5

4
Эсмарх кружкасыныS ашKышын ашып 1,5-2 л су жіберу.
2,0
1,0
0,5

5
Егер де н‰жіспен ішек толса оны сaK саусаKпен тазалаймыз.
2,0
1,0
0,5

6
Процедура аяKталCаннан кейін науKас осы Kалпында жатады.
1,0
0,5
0,25

7
Н‰жіс шыKKаннан кейін артKы тесікті сабынмен жуу.
1,0
0,5
0,25


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»-5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -10Сифонды клизма.

Студентке арналCан тапсырма: сифонды клизмаCа арналCан Kaрал жабдыKтарды жинап, экзаменаторCа іс-‰рекетті т_сіндіру.
ЭкзаменаторCа арналCан аKпарат: т™менде к™рсетілген пункттегі баллдар бойынша баCалау.
К™рсеткіштер: гиршпрунг ауруы, диагностика алды манипуляциялар, ішек ™тімсіздігі.
Jарсы к™рсеткіштер: паропроктит, геморрой, тоK ішектіS инфекция аурулары.
Jaрал жабдыKтар: перчатка, вазелин, наконечник, Эсмарх кружкасы, изатоникалыK ерітінді.


Т‰жірибелік даCдыныS орындалу кезеSдері
Балл бойынша баCалауМакс.
Орт.
Мин.

1
НауKасKа процедура маSыздылыCын т_сіндіру.
1,0
0,5
0,25

2
НауKас Kалпы сол жаK б_йірінде, аяCы б_лінге. Жамбас астына жайлыK, судно Kою.
1,0
0,5
0,25

3
Наконечникті вазелинмен жаCып 20-30 см тік ішекке ж‰не сигма т‰різді ішекке енгізу.
1,0
0,5
0,25

4
Варонканы науKастыS жамбасынан жоCары к™теріп таза суды (t:20-30) Kaю.
1,0
0,5
0,25

5
ВаронкадаCы су т_біне жеткенде варонканы кушеткадан т™мен т_сіреді.
1,0
0,5
0,25

6
ВаронкаCа жиналCан сaйыKтыKты т™гіп тазарCанша су Kaю. (10-15 л)
1,0
0,5
0,25


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»-5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -10

Лапароцентез

Студентке арналCан тапсырма: негізгі этаптарды муляжда ж_ргізе отырып, экзаменаторCа іс-‰рекетті т_сіндіру.
ЭкзаменаторCа арналCан аKпарат: т™менде к™рсетілген пункттегі баллдар бойынша ‰р студентті баCалау.
МаKсаты: емдік, диагностикалыK.
К™рсеткіштері: диагностикалыK манипуляциялар, асцит, портальді гипнртензия.
Jарсы к™рсеткіштер: ж_рек-Kан тамыр жетіспеушілігі.
ЖабдыKтау: 1% новокаин, инъекциялыK ине, шприц,спирт,иод,стерильді материал, шариктер, салфеткалар, скальпель, Kайшы, KысKыштар, антисептиктар(сутегі асKын тотыCы, фурацилин, гипертоникалыK ерітінді),троакар, тігіс материалдары, бинт.


Т‰жірибелік даCдыны орындау кезеSдері
Балл бойынша баCалауМакс.
Орт.
Мин.

1
НауKасKа манипуляцияны т_сіндіру.
0,5
0,25
0

2
Jолы мен арKасын тіреп орындыKKа отыру.
0,5
0,25
0

3
АлдыSCы KaрсаK KабырCасыныS терісін екі рет 1% йодонат ертіндісімен немесе 96% спиртімен с_рту.
1,0
0,5
0,25

4
0,5% 10 мл новокаин ертіндісімен жергілікті инфильтративті жансыздандыру ж_ргізу.
1,0
0,5
0,25

5
Кіндіктен екі см т™мен, іштіS ортаSCы сызыCы бойымен aзындыCы 1 см-дей теріні кесу.
1,0
0,5
0,25

6
ЖараныS жоCары аймаCына тігісті жібек лигатурамен салу.
1,0
0,5
0,25

7
Лигатурамен aстаCыш ретінде пайдаланылып, алдыSCы KaрсаK Kуысы KабырCасын к™теріп ж‰не айналдырма KозCалыстармен жара арKылы троакарды жоCары ж‰не солCа баCыттап KaрсаK Kуысына енгізу. Троакар гильзасын сол Kолмен бекітеді, ал оS Kолмен стилетті алады.
1,0
0,5
0,25

8
Асцит кезінде коллаптоиды жаCдай толмас _шін KaрсаK KуысындаCы сaйыKтыKты біртіндеп алу.
1,0
0,5
0,25

9
ПатологиялыK сaйыKтыK троакар арKылы сыртKы шыKпаCан жаCдайда, троакар гильзасы арKылы б_йір саSылаулары бар катетер енгізу.
1,0
0,5
0,25

10
Катетерді KaрсаK KуысындаCы зерттелген аймаKKа баCыттай отырып, 20-30 мл новокаин немесе NACI енгізіп содан кейін аспирациялап, перфузаттыS микроскопиялыK зерттеуін ж_ргізу.
1,0
0,5
0,25

11
Процедураны аяKтаCаннан кейін троакар гильзасын алып, теріге 1-2 т_йінді тігіс салу.
0,5
0,25
0

12
Жара айналасындаCы теріні 1% иодонат ертіндісімен ™Sдеу. АсептикалыK таSCыш салу.
0,5
0,25
0


«4,0» (95-100%)- 9,5 – 10,0 балл, «3,67» (90-94%)- 9 балл, «3,33» (85-89%)- 8,5 балл, «3,0» (80-84%)- 8 балл, «2,67» (75-79%)- 7,5 балл «2,33» (70-74%)- 7 балл, «2,0» (65-69%)- 6,5 балл, «1,67» (60-64%)- 6 балл, «1,33» (55-59%)- 5,5 балл, «1,0» (50-54%)- 5 балл, «0»-5 балдан т™мен.
Станция бойынша максималды балл -10
Заголовок 1 Заголовок 3 Заголовок 515

Приложенные файлы

  • doc 11144501
    Размер файла: 168 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий