Мухтар


Модуль-20
Магнит өрісі
$$$1
Магнит өрісінің индукциясы 2,5 Тл-ға тең, өрiс бағытымен ұшып
кірген электронның жылдамдығы қанша шамаға өзгередi?
А) 2 есе өседi
В) 2 есе азаяды
С) 4 есе өседi
D) 4 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$ 2
Вакуумдегі магнит өрісі үшін толық ток заңының өрнегiн көрсетiңiз.
А)
R r
IВ) 

I ) dlH(
L
С) 0 I
D) (Edl) 0
L



E)
R
U
I 
$$$3
МагнитөрісіүшінОстроградский-Гаусстеоремасының
математикалықөрнегiнкөрсетiңiз.
А) 
S
n B dS 0
В) 
S
n D dS q
С) M BdS
D) 3
0
4 r
I dl r
B








E)

B H 0
$$$4
Магнит индукциясы векторының бағытына параллель орналасқан,
ауданы 40 см2рамка ауданын қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi
қандай болады? Магнит өрiсiнiң индукциясы 1,5 Тл.
А) 3 мВб
В) 1,5 мВб
С) 5 мВб
D) 0,5 мВб
E) 0 Вб
$$$5
Төмендегі қай өрнек магнит өрісі энергиясының көлемдік
тығыздығын өрнектейді?
А) EH
v
1

В)
V2
mv 2

С)
V2
kx 2

D) 2
0E
2
1

E) 2
0H
2
1

$$$6
5 А тогы бар өткiзгiш магнит өрiсiнде орын ауыстырғанда магнит
ағыны 0,4 Вб-ге өзгерген. Мұнда қанша жұмыс орындалады?
А) 10 Дж
В) 2,2 Дж
С) 20 Дж
D) 2 Дж
E) 0,2 Дж
$$$7
Магнит өрiсiнің магнит күш сызықтарына перпендикуляр бағытта
электрон өріске ұшып енген. Электронның магнит өрiсiндегі
қозғалысы қандайболады?
А) инерциясы бойынша
В) күш сызықтары бойымен, үдемелi
С) шеңбер бойымен
D) күш сызықтары бойымен, кемiмелi
E) спираль бойымен
$$$8
Магнит өрiсiнің күш сызықтарына сүйiр бұрыш жасай ұшып кірген
электронның магнит өрiсiндегі қозғалысы қандай болады?
А) инерциясы бойынша
В) күш сызықтары бойымен, үдемелi
С) шеңбер бойымен
D) күш сызықтары бойымен, кемiмелi
E) спираль бойымен
$$$9
Егер индукциясы

В магнит өрiсiне перпендикуляр орналасқан
ауданы S раманы 180-қа бұрсақ, ол арқылы өткен магнит ағынының
өзгеруiнің шамасы қанша болады?
А) 4BS
В) 2BS
С) BS
D) 3BS
E) 1/2BS
$$$10
Индукциясы 5 мТл бiртекті магнит өрiсiне электрон 4105 м/с
жылдамдықпен магнит индукциясының векторына препендикуляр
ұшып енеді. Шеңбер бойымен толық бiр айналғандағы өрiс қанша
жұмыс атқарады?
А) 200 Дж
В) 20 Дж
С) 220 Дж
D) 2200 Дж
E) 0 Дж
$$$11
Радиусы 20 см, 2 А тогы бар орамның центрiнде магнит өрiсiнiң
кернеулiгi қанша болады?
А) 20 А/м
В) 10 А/м
С) 5 А/м
D) 0,2 А/м
E) 0,1 А/м
$$$12
Бiртекті магнит өрiсiнiң күш сызықтары, ауданы 30 см2 раманың
жазықтығымен 30-қа тең бұрыш жасайды. Магнит өрiсiнiң
индукциясы 2 мТл болса, раманы қиып өтетiн магнит ағынының мөлшерi қанша болады?
А) 100 мкВб
В) 25 мкВб
С) 10 мкВб
D) 5 мкВб
E) 3 мкВб
$$$13
Шексіз ұзын түзу өткiзгiш арқылы күшi 4 А ток жүргенде, өткiзгiштен 10 мм қашықтықта магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады? 0=410-7 Гн/м деп алыңыздар.
А) 64 мкТл
В) 80 мкТл
С) 40 мкТл
D) 20 мкТл
E) 4мкТл
$$$14
Төменде келтірілген суретте I тогы бар өткiзгiштiң қима беті көрсетiлген. Өткiзгiштегi электр тогы бiзден сурет жазықтығына перпендикуляр бағытталған. Суретте көрсетiлген А нүктесiндегi қандай бағыт магнит индукциясы векторының бағытымен сәйкес болады?
А) 3
В) 2
С) 4
D) 1
E) 5
$$$15
Индукциясы 0,4 Тл магнит өрiсiн 5 А электр тогы өткiзгiш орналастырылған, өткiзгiшке 0,4 Н күш әсер етуi үшiн өткiзгiштiң ұзындығы қанша болу керек? өткiзгiш магнит индукциясының векторына перпендикуляр.
А) 30 см
A
I
1
5
21
4
3
В) 20 см
С) 15 см
D) 10 см
E) 5 см
$$$16
Қай өрнек Холл құбылысы бойынша өткізгіштің қарама-қарсы
беттеріндегі потенциалдар айырымын анықтайды?
А)
q
A

В)
t 


С) Ed 
D) U
E)
b
IB
R 
$$$17
Суретте бiртекті магнит өрiсiнің магнит индукциясы векторына
перпендикуляр өткізгіш орналастырылған. Өткiзгiш арқылы суретте
көрсетiлген бағытпен электр тогы жүредi. Суретте көрсетiлген
қандай бағыт өткiзгiшке әсер етушi күш векторының бағытымен
сәйкес болады?

B
I
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
E) 5
$$$18
4 А тогы бар, ұзындығы 20 см өткiзгiшке индукциясы 3 Тл магнит
өрiсiнің әсер етушi күш қанша болады? Өткiзгiш магнит индукциясы
векторына перпендикуляр орналасқан.
А) 7 Н
В) 2,4 Н
С) 1,4 Н
D) 0,28 Н
E) 0,1 Н
5
4
2
1
3
$$$19
Тогы бар дөңгелек орам арқылы магнит өрiсi пайда болады. Суретте
көрсетiлген қандай бағыт, тогы бар орамның центрiндегi магнит
индукциясы векторының

В бағытымен сәйкес болады?
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
E) 5
$$$20
Бөлшектің жылдамдығын 2 есе арттырғанда, циклотронда
қозғалатын бөлшектің шеңберінің радиусы қалай өзгереді?
А) 4 есе өседi
В) 4 есе азаяды
С) 2 есе өседi
D) 2 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$21
Ұзындығы 10 см өткiзгiш, магнит индукциясы сызықтарына
перпендикуляр жазықтықта 20 м/с жылдамдықпен қозғалады.
Магнит өрiсiнiң индукциясы 4 Тл болса, өткiзгiш ұштарындағы
потенциалдар айырымы қанша болады?
А) 4 В
В) 64 В
С) 16 В
D) 8 В
E) 2,8 В
$$$22
Ұзындығы 20 см түзу өткiзгiш индукция сызықтарына 30-қа тең
бұрышпен орналасады. Өткiзгiш арқылы 4 А ток өткенде, оған 2 Н
күш әсер етсе, магнит өрiсiнiң индукциясы қанша болады?
А) 1 Тл
В) 0,5 Тл
С) 15 Тл
3
4
5
2
1
I
D) 10 Тл
E) 5 Тл
$$$23
Протон мен -бөлшек бiрдей потенциалдар айырымына
дейінүдетіліп бiртекті магнит өрiсiне ұшып кiредi. Олар қозғалатын
шеңберлердің радиустарының қатынастары Rp/Rқандай болады?
А)
2
1
В) 2
С)
2
1
D) 2
E) 1
$$$24
Кедергiсi 10 Ом және индуктивлiгi 10 Гн катушканы тізбектен
ажыратқан кезде, ол тізбекте 2 Дж энергия бөлініп шығатын болса,
катушканың ұштарындағы потенциал қанша болады?
А) 1 В
В) 5 В
С) 2,5 В
D) 2 В
E) 0,1 В
$$$25
Индуктивтiлiгi 2 Гн катушкадағы ток күшi 4 А. Катушканың магнит
өрiсiнiң энергиясы 4 есе кемуі үшiн, катушкадағы ток күшi қанша
болуы керек?
А) 1 А
В) 2 А
С) 3 А
D) 4 А
E) 8 А
$$$26
Магнит өрiсiнiң кернеулiгi 3 есе өскенде, магнит өрiсi энергиясының
тығыздығы қалай өзгередi?
А) 3 есе артады
В) 3 есе кемидi
С) 9 есе артады
D) 9 есе кемидi
E) өзгермейдi
$$$27
Магнит өрiсiнiң энергиясы 4 Дж болуы үшiн индуктивтiлiгi 2 Гн
катушканың орамындағы ток күшi қандай болуы керек?
А) 5 А
В) 4 А
С) 3 А
D) 2 А
E) 1 А
$$$28
Қай өрнек Био-Савар-Лаплас заңының өрнегi болып табылады?
А) dA = IdФ
В) 





B dl I F d
С) 





F q v B
D) 3
0
4 r
I dl r
dB









E) 
S
n B dS 0
$$$29
Диаметрi 5 мм өткізгіштен жасалған соленоид орамы арқылы 2 А
ток өтедi. Соленоид өсiнде магнит өрiсiнiң кернеулiгi қандай болады?
А) 200 А/м
В) 300 А/м
С) 400 А/м
D) 500 А/м
E) 600 А/м
$$$30
Бiртекті магнит өрiсiнде электрон шеңбер бойымен қозғалады.
Электронның жылдамдығын 4 есе өсiргенде, оның айналу периоды
қалай өзгередi?
А) 2 есе өседi
В) 2 есе азаяды
С) 4 есе өседi
D) 4 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$31
Егер соленоидтың бiрлiк ұзындығына сәйкес келетiн орам санын 3 есе арттырса, онда соленоидтың индуктивтiлiгi қалай өзгередi?
А) 9 есе өседi
В) 9 есе азаяды
С) 3 есе өседi
D) 3 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$32
Индуктивтiлiгi 8 Гн катушкадағы ток күшi 8 А, катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қандай болуы керек?
А) 1 А
В) 2 А
С) 3 А
D) 4 А
E) 5 А
$$$33
Екi параллель түзуұзындықтары 20 м, бiр-бiрiнен 1 см қашықтықта вакуумда орналасқан өткiзгiштер арқылы 10 А ток өткенде, магниттiк әсерлесу күшi қандай болады? 0= 410-7 Гн/м деп алыңыз.
А) 200 мН
В) 150 мН
С) 80 мН
D) 40 мН
E) 20 мН
$$$34
Электрон индукциясы 0,02 Тл, бiртектi магнит өрiсiне индукция сызықтарына параллель ұшып енеді. Магнит өрiсiнде электрон қандай үдеумен қозғалады?
A) 0,02 м/с2
B) 2 м/с2
C) 20 м/с2
D) 0,2 м/с2
E) 0 м/с2
$$$35
Электрон индукциясы 0,08 Тл бiртектi магнит өрiсiне ұшып кiредi.
Электронның кинетикалық энергиясы қалай өзгередi?
A) 300 есе азаяды
B) 300 есе өседi
C) 3 есе азаяды
D) 3 есе өседi
E) өзгермейдi
$$$36
І2 тогы бар шексіз ұзын түзу өткізгіш І1 тогы бар дөңгелек контур
өсімен өтеді. Түзу токтың магнит өрісі дөңгелек контурға қалай әсер
етеді:
A) Солға орын ауыстырады
B) Сығады
C) Оңға орын ауыстырады
D) Әсер етпейді
E) Кереді
$$$37
Екі катушканың индуктивтігі L1 және L2, олар бір-бірімен параллель
жалғанған, жалпы индуктивтік:
A)
B)
C)
D)
E)
$$$38
Шексіз ұзын түзу тогы бар өткізгіш өрісінің В магнит индукциясы
қалай өрнектеледі?
А)
2
1 2 L L
1 2
1 2
L L
L L 
2
1 2
2

L L
1 2 L L
1 2
1 2
L L
L L

r
I
B


2
0 
В)
С)
D)
Е)
$$$39
Ұзындығы 15 см, 1,5 А тогы бар өткізгішке индукциясы 2 Тл магнит
өрісінде әсер етуші күш шамасы қандай болады? Өткізгіш магнит
индукциясы векторына перпендикуляр
А) 0,45Н
В) 0,9Н
С) 14Н
D) 70Н
Е) 1,4Н
$$$40
Магнит өрісінің кернеулігі шексіз ұзын соленоидтың осінде қандай
формуламен өрнектеледі?
А)
B)
C)
D)
E)
$$$41
R=15 см, I=0,37 А (БХЖ) болатын тұйық контурдың магниттік
моментін есептеңдер:
А) 0,32 А·м2
В) 0,01 А·м2
С) 0,025 А·м2
D) 0 А·м2
Е) 0,5 А·м2
$$$42
In B 0 
r
I
B
2
0 

(cos cos )
4 1 2
0 



r
I
B
I
e
N
B 0 
a
I
H
2

nI H 
(cos cos )
4 1 2 


I
H
R
I
H
2

0 
B
H __________
Соленоидтыңкөлемін 1,5 есеазайтып, бірлікұзындықтағыорамсанын 1,5 есеарттырғанда, катушканыңиндуктивтігіқалайөзгереді?
А) 1,5 есе арттыру
B) 1,5 есе артады
C) 2,25 есе кемиді
D) 2,25 есе кемиді E) өзгермейді
$$$43
Индукциясы 3 Тл магнит өрісіне параллель ауданы 4 м2 орам арқылы өтетін магнит ағынын анықтаңдар:
А) 4 Вб
B) 12 Вб
C) 6 Вб
D)0 E) 8 Вб
$$$44
Магнит өрісінің күш сызықтарының дұрыс анықтамасын көрсетіңіз:
А) Магнит өріс индукциясының мәні үлкен нүктесінен индукциясының мәні аз нүктесіне баратын сызықтар.
В) Магнит өріс индукциясының мәндері бірдей нүктелерді қосатын сызықтар.
С) Магнит өріс индукциясының мәні кіші нүктесінен индукцияның мәні үлкен нүктесіне баратын сызықтар.
D) Әр нүктесіне жүргізілген жанамасы магнит индукция векторының бағытымен сәйкес келетін сызықтар.
E) Магнит индукциясының бағытына перпендикуляр болып келетін тұйық сызықтар
$$$45
В векторының L тұйық контур бойынша циркуляция теоремасы магнит өрісінің қандай қасиетін өрнектейді:
А) Өрістің құйындық сипаты
В) Суперпозиция принципі
С) Магнит өрісінің жұмысы
D) Өріс көзінің болмауы – магнитті зарядтар
E) Магнит өрісі потенциалды өріс
$$$46
Тұйық L контуры арқылы өтетін I ток конфигурациялары үшін
iiIdB0
анықтау керек:
А)
B) 2
C)
D) 0
E) 2І
$$$47
Тогы бар ұзын соленоидтағы ток күші мен орам санын өзгертпей,
оның ұзындығын төрт есе кемітсек, магнит өрісінің индукциясы
қалай өзгереді:
А) 2 есе азаяды
В) 2 есе артады
С) өзгермейді
D) 4 есе артады
E) 4 есе азаяды
$$$48
Шексіз ұзын тогы бар өткізгіш өрісінің О нүктесіндегі В магнит
индукциясы неге тең ? Токтың геометриялық пішіні мен бағыты
суретте келтірілген:
А)
B)
C)
D)



I 0 
I 0 
0 2
I
R
I


2
0
R
I
4
0 
R
I


4
0
R
I
2
0 
E)
$$$49
I тогыбарөткізгіштіңмагнитөрісіндегіорынауыстыружұмысын
сипаттайтынөрнектікөрсетіңіз:
А) I В S
B) I Ф
С) I В
D) I2 Ф
Е) I B S cos 
$$$50
Төмендекелтірілгенсуреттекүштімагнитөрісінтудыратынтұрақты
магнитполюстерікөрсетілген. Полюстерарасында
жылдамдықпенұшыпбаражатқан-бөлшекқайбағыттаауытқиды:
А) Солтүстік N полюске
)!&"(#4_)_В) Оңтүстік S полюске
С) Сурет жазықтығына перпендикуляр "бізден ары"
D) Сурет жазықтығына перпендикуляр "бізге қарай"
Е) Қозғалыс бағыты өзгермейді
$$$51
Индукциясы 0,5 Тл біртекті магнит өрісінде орналасқан, ұзындығы
0,6 м өткізгішке магнит өрісі тарапынан 0,3 Н күш әсер етеді.
Өткізгіш пен индукция сызықтары арасындағы бұрыш 600.
өткізгіштегі ток күші неге тең:
А) 2,4 А
В) 3,30 А
С) 1,6 А
D) 2,25 А
Е) 1,15 А
$$$52
Циклотрондағы зарядталған бөлшектің кинетикалық энергиясын 16
есе кемітсе, оның қозғалыс траекториясының радиусы қалай
өзгереді ? Бөлшектің массасының өзгерісі ескерілмейді:
А) 4 есе кемиді
В) 2 есе кемиді
R
I
4

V

N S
V
С) 4 есе артады
D) 2 есе артады
Е) Өзгермейді
$$$53
L контур бойындағы тогы бар 5 өткізгіштің үшеуін қамтитын магнит
өріс кернеулігінің циркуляция векторы неге тең? Токтардың
шамалары мен бағыттары суретте көрсетілген:
А) 7 А
В) 4 А
С) 6 А
D) 5 А
Е) - 7 А
$$$54
Суретте I тогы бар ұзын соленоид берілген. Оның бірлік
ұзындығына сәйкес келетін орам саны n, соленоидтың көлемі магнит
өтімділігі ортамен толтырылған. Соленоидтың L тұйық контуры
бойындағы 𝐵 ⃗
векторының циркуляциясын табу керек (контурдың 1-2
бөлігі соленоид іші арқылы өтеді):
А) 0nI
B) 60I
C) 6I
D) 6I
Е) 0
$$$55
Магнит ағыны 12 Вб контур бойымен 4 А ток өткенде контурдың
индуктивтiлігі неге тең?
A) 12 Гн
B) 16 Гн
C) 9 Гн
D) 4 Гн
E) 3 Гн
I 1 2
L
Модуль-21
Заттағымагнитөрісі
$$$56
Ферромагнетиктіңқаныққанғадейiнгіспонтандытүрде
магниттелiнгенмикроскопиялықаумақтарынедепаталады.
А) кристаллиттер
В) домендер
С) молекулалар
D) дипольдер
E) парамагнетиктер
$$$57
Заттың ферромагниттiк қасиетін жоғалтатын температурасы қалай
аталады?
А) балқу температурасы
В) кризистiк температура
С) Кюри температурасы
D) шық нүктесi (температурасы)
E) Дебай температурасы
$$$58
Меншiктi магнит өрiсiн, оны туғызған сыртқы магнит өрiсiнен,
мыңдаған есе өсіретін заттар қалай аталады?
А) диамагнетиктер
В) парамагнетиктер
С) ферромагнетиктер
D) антиферромагнетиктер
E) диэлектриктер
$$$59
Ферромагнетикті магниттегеннен кейін, магнит өрiсі кернеулiгi
нөлге тең болатын магнит индукциясының мәнi қалай аталады?
А) қанығу магниттелуi
В) қалдық индукция
С) коэрцитивтiк күш
D) магнит өтiмдiлiгi
E) магнит ағыны
$$$60
Ферромагнетиктер үшін магнитті гистерезис тұзағы суретте
келтірілген. Сызбадағы қай нүкте қалдық индукцияға сәйкес келеді:
1
3
2
4
B
0 H
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
Е) 0
$$$61
Магниттелу векторының J

физикалық мағынасын төменде
келтірілген анықтамалардың қайсысы тұжырымдайды:
A) Берілген нүктеде орналасқан токтың Idℓ элементіне әсер ететін
максимал күш.
B) Магнит моменті бірге тең, өрістің берілген нүктесінде орналасқан
контурға әсер ететін, максимал айналдырушы момент.
C) Күш сызықтарына перпендикуляр, бірлік аудан арқылы өтетін
магнит өрісінің күш сызықтарының толық саны .
D) Заттың магниттелуінің бірлік көлеміндегі қорытқы магнит
моменті.
E) Зарядталған бөлшекке магнит өрісі тарапынан әсер ететін
максимал күш.
Модуль-22
Электрмагниттік индукция құбылысы
$$$62
Контурдағы индукцияның ЭҚК-i қандай формуламен анықталады?
А)
q
A

В)
dt
dI
L
С)
dt
d

D) =I(R+r)
E) =IR
$$$63
Ток көзінен тізбекті ажырату уақытының ұзақтығы 0,6 с болғанда
катушкада 5 В өздiк индукциясының орташа ЭҚК-i пайда болса,
катушканы қиып өтетiн магнит ағыны қандай болады?
А) 6 Вб
В) 9 Вб
С) 15 Вб
D) 12 Вб
E) 3 Вб
$$$64
Ауданы 30 см2 контурмен шектелген бет арқылы өтетін магнит ағыны уақыт бойынша Ф=0,2cos20t Вб заңдылығымен өзгередi. Контурда қозған максималь ЭҚК-i қанша болады?
А) 2 В
В) 4 В
С) 10 В
D) 20 В
E) 40 В
$$$65
Катушкадағы ток күшi 2 секундта 10 А жылдамдықпен бiрқалыпты өзгередi. Егер катушка индуктивтiлiгi 0,8 Гн болса, ондағы өздiк индукцияның ЭҚК-i қанша болады?
А) 10 В
В) 6 В
С) 2 В
D) 4 В
E) 8 В
$$$66
Ұзындығы 0,2 м өткiзгiш ұштарында 16 мВ потенциалдар айырымы пайда болуы үшiн, индукциясы 4 мТл өрiстiң магнит өрісінің күш сызықтарына перпендикуляр жазықтықта өткізгіш қанша жылдамдықпен қозғалуы керек?
А) 10 м/с
В) 20 м/с
С) 30 м/с
D) 60 м/с
E) 180 м/с
$$$67
Тогы бар өткізгіштен жасалған рамада магнит ағыны Ф=4,5cos(18t+) Вб заңы бойынша өзгеретін болса, максималь ЭҚК-i қанша болады?
А) 95 В
В) 33 В
С) 81 В
D) 55 В
E) 4,5В
$$$68
Қабырғасы 4 см және кедергiсi 15 Ом квадрат пішінді тұйық өткiзгiш горизонталь жазықтықта орналасқан. Өткiзгiш индукциясы
0,3 Тл вертикаль магнит өрiсiне орналасқан делік. Квадратты қарама-қарсы бұрыштары арқылы тартып, өткiзгiштi екi қабаттап жинағанда, ол арқылы өтетiн заряд қандай болады?
А) 32 мкКл
В) 16 мкКл
С) 64 мкКл
D) 24 мкКл
E) 36 мкКл
$$$69
Магнит индукциясы 0,03 Тл вертикаль, бiртекті магнит өрiсiнде горизонталь жазықтықта ұзындығы 0,9 м стержень 6 рад/с тұрақты бұрыштық жылдамдықпен айналады. Айналу осi стерженнің бір ұшы арқылы өтетiн болса, стерженьде пайда болатын индукция ЭҚК-i қандай болады?
А) 43 мВ
В) 53 мВ
С) 63 мВ
D) 73 мВ
E) 83 мВ
$$$70
Контурды қиып өтетiн магнит ағыны мына заң Ф=22cos5t Вб бойынша өзгередi. Контурда қозатын ЭҚК-iң максималь мәнi қандай болады?
А) 110 В
В) 10 В
С) 60 В
D) 120 В
E) 220 В
$$$71
Катушканың орамдарындағы ток шамасы және оның геометриялық пішіні өзгермеген. Катушканың орам санын 3 есе арттырғанда, катушканың индуктивтігі қалай өзгереді?
А) 9 есе артады
В) 3 есе кемиді
С) Өзгермейді, себебі орам санына тәуелсіз. D) 3 есе артады Е) 9 есе кемиді
$$$72
Суретте контур арқылы өтетін магнит ағынының уақытқа тәуелді
өзгерісінің сызбасы келтірілген. Осы контурда пайда болатын индукцияның ЭҚК-і неге тең?
А) 3 В
В) -2 В
С) -1,5 В
D) 2, 25 В
Е) 2, 25 В
$$$73
Индуктивтілігі 4 Гн катушкадағы ток күші 0,2 с уақытта 6А ден 3А –ге дейін бірқалыпты кемитін болса, ондағы өздік индукция ЭҚК-і неге тең:
А) 40 В
В) 80 В
С) 60 В
D) 20 В
Е) 100 В
$$$74
Индуктивтілігі 2 Гн катушка бойымен 2 А ток өтеді. Осы катушкадағы магнит өрісінің энергиясын табу керек:
А) 2 Дж.
В) 16 Дж
С) 8 Дж
D) 4 Дж
Е) 0,8 Дж
$$$75
Өткізгіш контурдың индуктивтілігі 2 мГн, ондағы ток күші I = 4t - t2 заңдылығымен өзгереді. Уақыттың қандай t мәнінде өздік индукция ЭҚК – і нөлге тең болады:
А) t=0
B) t=8 c
C) t=4 c
D) t=2 c
Е) t=1 c
$$$76
Катушканың индуктивтiлiгi 2 Гн, ток күшi 2 А. Катушканың магнит өрiсiнiң энергиясы 4 есе азаюы үшiн, катушкадағы ток күшi қанша болуы керек?
A) 4 А
B) 2 А
0 1 2 3 4 t, с
Ф,Вб
12
8
4
C) 8 А
D) 1 А
E) 3 А
$$$77
Катушкадағы ток күшi 10 секундта 10 А жылдамдығымен
бiрқалыпты өзгередi. Катушка индуктивтiлiгi 0,8 Гн болса, ондағы
өздiк индукция ЭҚК-i қандай болады?
A) 10 В
B) 8 В
C) 0,8 В
D) 4 В
E) 0,4 В
Модуль-23
Максвелл теңдеулері
$$$78
Берілген заңдардың қайсысы Максвеллдің 




L S
dS
t
D
Hdl j



теңдеуін сипаттайды:
А) Толық ток заңы
В) Электромагниттік индукция заңы
С) Кулон заңы
D) Био - Савар - Лаплас заңы
Е) Гаусс теоремасы
$$$79
Берілген Максвелл теңдеулерінің қайсысы электр өрісі кеңістікте
өзгергенде құйынды магнит өрісінің пайда болатынын сипаттайды:
А)
В)
С)
D)
Е)
$$$80



L S
dS
t
B
Ede



0 
S
BdS

dS
t
D
Hd j
L S






0 S
DdS

j E


Қай өрнек тербелмелі контурдағы ток күшінің уақытқа тәуелдігін
өрнектейді?
А)
t
q
I 
В)
t R
1
I



С) I = e
D) I = I0 sin t
E) I = at2 + b
$$$81
Тербелмелі контурда сыртқы ерiксiз ЭҚК-iнiң әсерiнен болатын
электромагниттік тербелістің резонанстық циклдік тербеліс жиілігі
қандай болады?
А)
LC
1
р 
В) р=2р
С)
C
L
р 
D) 2 LC р 
E) LC р 
$$$82
Тербелмелi контурдағы кернеудiң уақыт бойынша тербелiсi U=20
cos(180t+3,14) B теңдеумен берiлген. Контурдағы кернеудiң
амплитудалық мәнi қандай болады?
А) 40 В
В) 2 В
С) 30 В
D) 10 В
E) 20 В
$$$83
Индуктивтiгi 0,5 Гн және сыйымдылығы 510-5 Ф тербелмелi
контурдың циклдiк тербелiс жиiлiгi қандай болады?
А) 250 рад/с
В) 400 рад/с
С) 200 рад/с
D) 100 рад/с
E) 1000 рад/с
$$$84
Біртекті магнит өрісінде айнымалы ток генераторының роторы айналады. Айналу жиiлiгiн 2 есе өсiргенде, индукция ЭҚК-iнiң амплитудасы қалай өзгередi?
А) 2 есе өседi
В) 2 есе азаяды
С) 4 есе өседi
D) 4 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$85
Контур индуктивтiгi 4 Гн катушкадан және сыйымдылығы С конденсатордан тұрады. Контурдың меншiктi тербелiсiнiң циклдiк жиiлiгi 50 рад/с болса, конденсатор сыйымдылығы қандай болады?
А) 100 мкФ
В) 50 мкФ
С) 5 мкФ
D) 4 мкФ
E) 2 мкФ
$$$86
Тербелмелі контурдағы конденсатор сыйымдылығы 9 есе, ал индуктивтiлiгiн 4 есе өсiргенде, тербелмелi контурдың тербелiс жиiлiгi қалай өзгередi?
А) 6 есе артады
В) 6 есе азаяды
С) 36 есе артады
D) 36 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$87
Контурдағы айнымалы токтың циклдiк жиiлiгi 500 рад/с. Айнымалы ток тiзбегiндегi кедергi 200 Ом болса, конденсатордың о,о,о,о,о,сыйымдылығы қанша болады?
А) 100 мкФ
В) 20 мкФ
С) 10мкФ
D) 1 мкФ
E) 0,5 мкФ
$$$88
Контурдың сыйымдылығы 250 мкФ конденсатордан және индуктивтiгi 4 мГн катушкадан тұрады. Контур тербелiсiнiң циклдiк резонанс жиiлiгi қанша болады?
А) 250 рад/с
В) 1000 рад/с
С) 1500 рад/с
D) 500 рад/с
E) 100 рад/с
$$$89
Айнымалы ток тiзбегiндегі ток күшiнiң амплитудалық мәнi 2 4 А.
Бұл тiзбектегi ток күшiнiң әсерлік мәнi қандай болады?
А) 2 А
В) 2 2 А
С) 4 2 А
D) 2 А
E) 4 А
$$$90
Айнымалы ток тiзбегiндегі ток күшiнiң амплитудалық мәнi 8 А,
кернеудiң амплитудалық мәнi 140 В және ток пен кернеу
арасындағы фазалар ығысуы /3 рад болса, токтың қуаты қандай
болады?
А) 560 Вт
В) 280 Вт
С) 140 Вт
D) 70 Вт
E) 35 Вт
$$$91
Айнымалы ток тізбегіндегі ток тербелiсінің теңдеуi мынадай:
I 50 2 cos(2t )А болса, токтың әсерлік мәнi қандай болады?
А) 100А
В) 50 2 А
С) 50 А
D) 2А
E) А
$$$92
Төменде келтірілген формулалардың қайсысы айнымалы ток тiзбегi
үшiн Ом заңын білдіреді?
А) IR 
В)
2
2 1




L
C
R
IС) E
1
j


D)
r R
IE)
R
U
I 
$$$93
Тербелмелі контурдың конденсаторының астарларындағы заряд
мына заң q=5cos2t мкКл бойынша өзгередi. Егер конденсатордың
сыйымдылығы 2,5 мкФ болса, кез-келген уақыт мезгілінде
тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?
А) 0,05 мкДж
В) 0,5 мкДж
С) 2 мкДж
D) 2,5 мкДж
E) 5 мкДж
$$$94
Тербелмелі контурдың индуктивтiгi 4 мГн, актив кедергiсi 0,64 Ом.
Контурдың тербелiстерiнiң өшу коэффициентi қандай болады?
А) 2 с-1
В) 0,8 с-1
С) 80 с-1
D) 160 с-1
E) 200 с-1
$$$95
Тербелмелi контурдағы максималь ток 1 мА, ал осы контурдағы
конденсатордың астарларындағы максималь заряд 5/мкКл. Бұл
контурда пайда болатын электрмагниттiк тербелiстердiң жиiлiгi
қандай болады?
А) 200 Гц
В) 100 Гц
С) 50 Гц
D) 25 Гц
E) 10 Гц
$$$96
Тербелмелi контурдағы конденсатордың астарларындағы заряд q=10cos200t мкКл заңы бойынша өзгередi. Контурдағы максималь ток күшi қандай болады?
А) 20 мА
В) 40 мА
С) 200 мА
D) 2 мА
E) 100 мА
$$$97
Контурдағы ток күшi мына заң I=0,05cos10t А бойынша өзгеретін болса, контурдағы конденсатордың астарларындағы зарядтың тербелiс жиiлiгi қандай болады?
А) 20/Гц
В) 5/Гц
С) 20 Гц
D) 10/Гц
E) 0,05 Гц
$$$98
Контурдағы __________катушканың индуктивтiгiн 3 есе азайтып, конденсатордың сыйымдылығын 3 есеге арттырғанда, тербелмелi контурдың тербелiстер периоды қалай өзгередi?
А) 3 есе өседi
В) 3 есе азаяды
С) 9 есе өседi
D) 9 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$99
Тербелмелi контурдағы конденсатор астарларындағы кернеуінің өзгеруі мына заң U=2cos200t В бойынша өзгередi және сыйымдылығы 2,5мкФ болса, конденсатордың астарларындағы максималь заряд қанша болады?
А) 2,5 мкКл
В) 5 мкКл
С) 12,5 мкКл
D) 4 мкКл
E) 7,5 мкКл
$$$100
Тербелмелi контурдағы конденсатордың сыйымдылығы 5 пФ және заряды 10 мкКл-ға тең. Тербелiстердiң толық өшуiне дейін контурдан бөлiнiп шығатын жылу мөлшерi қандай болады?
А) 1 Дж
В) 5 Дж
С) 10 Дж
D) 50 Дж
E) 100 Дж
$$$101
Идеал тербелмелi контурдағы конденсатор орнына, төрт осындай конденсатор параллель жалғаған. Контурдағы электромагниттiк толқындардың жиiлiгi қалай өзгередi?
А) 4 есе артады
В) 4 есе азаяды
С) 2 есе артады
D) 2 есе азаяды
E) өзгермейдi
$$$102
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 8 пФ конденсатор және индуктивтiгi 2 мкГн катушка жалғанған. Конденсатордың астарларындағы потенциалдар айырымының максималь мәнi 10 В болса, контурдағы ток күшiнiң максималь мәнi қанша болады?
А) 4 мА
В) 16 мА
С) 20 мА
D) 40 мА
E) 64 мА
$$$103
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 2 пФ конденсатор мен индуктивтiлiгi 3,5 мГн катушка жалғанған. Егер контурдағы ток күшi мына заң I=5sin(109t+0,25) А бойынша өзгеретiн болса, контурдың сыйымдылық кедергiсi қандай болады?
А) 10 кОм
В) 5 кОм
С) 0,5 кОм
D) 2,5 кОм
E) 1 кОм
$$$104
Тербелмелi контурдың тiзбегiне сыйымдылығы 4 пФ конденсатор
жалғанған. Конденсатордың астарларындағы зарядтың
амплитудалық мәнi 8 нКл. Конденсатордан секунд сайын бөлiнетiн
жылу мөлшерi қанша болады?
А) 2 мДж
В) 8 мДж
С) 12 мДж
D) 16 мкДж
E) 4 мДж
$$$105
Тербелмелi контур индуктивтiлiгi 2 мГн катушкадан және
сыйымдылығы 14 мкФ конденсатордан тұрады. Контурдағы ток
күшiмына I=3sin(50t+/3) мА заң бойынша өзгередi десек,
тербелмелi контурдың толық энергиясы қандай болады?
A) 14 нДж
B) 9 нДж
C) 18 нДж
D) 20 нДж
E) 6 нДж
$$$106
Түзу, ұзын өткізгіш арқылы күші 6 А ток жүргенде, өткізгіштен 4
мм қашықтықта магнит өрісінің индукциясы қандай болады?
А) 0,2 мТл
В) мТл
С) 0,9 мТл
D) 4 мТл
Е) 0,3 мТл
$$$107
Қайсы өрнек өздік индукцияның электр қозғаушы күшінің өрнегі
болып табылады?
A)
B)
C)
D)
4 *10 Гн/ м 7
0

4
dt
d

0 q
m 

dt
dI
L
l
n
l
l
m
k
k I R


1 1

E)
$$$108
Резистор, катушка және конденсатор айнымалы ток көзіне тізбектей
жалғанған. Тізбектің толық кедергісі неге тең?
А)
В)
С)
D)
Е)
$$$109
Төменде келтірілген шарттардың қайсысы орындалғанда тербелмелі
контурда электромагниттік тербеліс болмайды:
А)
В)
С)
D)
Е)
$$$110
Тербелмелі контурдағы ток күшінің және конденсатордың
астарларындағы потенциалдар айырымының тербелісінің
фазаларының айырмашылығы қандай болады?
А) Ток күші мен потенциалдар айырымы бірдей фазада тербеледі
В) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан /2-ге артта
С) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан /2 – ге алда
D) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан -ге алда
E) Ток күші фаза бойынша потенциалдар айырымынан -ге артта
$$$111
Айнымалы ток тізбегіндегі актив кедергіде кернеудің өзгеруі
U U t m sinтеңдеуімен берілген. Осы кедергідегі ток күшінің өзгеруі
қандай?
А)
B)
r RI 
S
l
RZ 
( ) 2 2 2
Z L C R R R R
2 2
Z L R R R 
2 2
Z C R R R
)
1
(
C
L RZ 

L
C
R 2
R 2 LC
0 R
C
L
R 2
C
L
R 2
I I t m sin
I I sint / 4m
C)
D)
E)
$$$112
Төмендегі өрнектердің қайсысы электр тізбегін ток көзімен қосқан
кездегі ток күшінің өзгеру заңдылығын білдіреді?
A)
B)
C)
D)
E)
$$$113
Қай өрнек контурдағы электромагниттік тербелістердің өшу
коэффициентінің математикалық өрнегі?
А)
В)
С)
D)
Е)
$$$114
Төменде келтірілген өрнектердің қайсысы өшудің логарифмдік
декрементінің өрнегі?
А)
В)
I I cost / 4m
const i 
I I t m cos 
t
L
R
I I e 0 
2
2 LI
W 
2 2 2
2
0
0
2 B H BH
w 


t
I






t
e I I 1 0
( )
( )
ln
A t T
A t

L
R
2
LC
1
C
L
C
L
R
1
R
L
T
L
R
2
С)
D)
Е)
Модуль-24
Максвелл теңдеулері
$$$115

Е және

Н векторлары тербелiстерiнiң фазалар айырмасы
электромагниттік толқында қандай болады?
А) 0 рад
В) 2 / рад
С) рад
D) 3/4 рад
E) 2/3 рад
$$$116
Толқынның ауадағы таралу жылдамдығы 3108 м/с, ал толқын
ұзындығы 5 м болса, толқын көзiнiң тербелiс жиiлiгi қандай болады?
А) 90 МГц
В) 60 МГц
С) 30 МГц
D) 10 МГц
E) 3 МГц
$$$117
Егер электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=2сos(103t–x) В/м болса,
онда толқын ұзындығы қанша болады?
А) 10м
В) 2м
С) 4 м
D) 2 м
E) 1 м
$$$118
Берілген электрмагниттiк толқын теңдеуi 
E t x
4
7sin 2 106 

болса, онда тербелiс периоды қандай болады?
А) 12,56 мкс
LC
1
T
RL
2
RL
В) 10 мкс
С) 7 мкс
D) 1 мкс
E) 0,5 мкс
$$$119
Ұзындығы 10 мм Герц вибраторы шығаратын электромагниттiк толқынның ұзындығы қанша болады?
А) 1 мм
В) 2,5 мм
С) 5 мм
D) 10 мм
E) 20 мм
$$$120
«Восток» корабль-спутнигiнде орнатылған радиотаратқыш 30 МГц жиiлiгiнде жұмыс жасаса, ол шығаратын толқын ұзындық қандай?
А) 40 м
В) 60 м
С) 10 м
D) 20 м
E) 1,5 м
$$$121
Егер радиотаратқыштың антеннасындағы ток мына заң I=0,5cos47,1105t А бойынша өзгеретін болса, таратқыштың шығаратын толқын ұзындығы қандай болады?
А) 1.2 км
В) 0,4 км
С) 0,6 км
D) 6 км
E) 12 км
$$$122
Халықаралық келiсiм бойынша корабльдерге SOS апат сигналын беруге радиотолқын ұзындығы 150 м белгіленсе, сигнал қандай жиiлiкте таратылады?
А) 6 МГц
В) 3 МГц
С) 2 МГц
D) 1,5 МГц
E) 0,5 МГц
$$$123
Берілген электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=2sin(105t-4x) В/м,
толқын ұзындығы қандай болады?
А) 2 м
В) 4м
С) 105 м
D) 0,5 м
E) 1 м
$$$124
Электрмагниттiк толқын теңдеуi Е=2cos(2·106t-4x) В/м түрінде
берілген болса, тербелiс периоды қандай болады?
А) 0,5 мкс
В) 2 мкс
С) 2мкс
D) 1 мкс
E) 0,25 мкс
$$$125
Умов-Пойнтинг векторының (Электрмагниттік энергия ағыны
тығыздығының векторы) өрнегін көрсетіңіз.
А) 𝑆 = 𝐸 ⃗
×𝐷⃗⃗
B) c =
C) =
D)
E) E =
Модуль-25
Геометриялық оптика
$$$ 126
Түскен сәуле шағылған сәулемен перпендикуляр болу үшін, жазық
айнаға сәуле қандай бұрышпен түсуі керек?
А)
4

В)
3

С)
2

0 0
1

2
1
v 2
2
t
HS EH


2
2
2
1
t
E
v 


D)
5

Е)
6

$$$ 127
Екі ортаның шекарасына жарық сәулесі 600-пен түсіп, 300-пен
сынады. Екінші ортаның бірінші ортаға қатысты сыну
көрсеткіштерінің қатынастарын табыңыз.
А) 3
2
В) 2
С) 3
D)
2
2
Е)
3
3
$$$ 128
Шекті бұрыш 300-қа тең жарық сәулесі шыныдан вакуумға өтеді.
Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.
А) 1,5108 м/с
В) 0,8108 м/с
С) 1,0108 м/с
D) 0,5108 м/с
Е) 2,5108 м/с
$$$ 129
Жұқа линзаға жарық сәулесі түседі. Линзадан сынған жарықтың
жүрісін таңдаңыз.
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
E) 5
$$$ 130
Параллель сәулелер шоғы жинағыш линзаға суретте көрсетілгендей
1
2
3
4
5
түседі. Суретте қандай нөмірмен линза фокусы белгіленген?
А) 5
В) 4
С) 3
D) 2
E) 1
$$$ 131
Нәрсе оптикалық күші 5 дптр линзадан 40 см қашықтықта
орналасса, онда жинағыш линзаның сызықтық ұлғайтуы неге тең?
А) 4
В) 2,5
С) 0,2
D) 0,4
E) 1
$$$ 132
Нүктелік жарық көзінің жарықталыну өрнегін көрсетіңіз.
А) Е=ФS
В) i
r
I
E cos 2 
С)

c
n 
D) Ф=RS
E) Ф=І
$$$ 133
Жарық күші 10 кд шам, радиусы 1 м дөңгелек столдың орталығынан
1 м биіктікте ілулі тұр. Стол шетіндегі жарықталынуды табыңыз.
А) 52 лк
В) 50 лк
С) 2 лк
D) 30 2 лк
E) 103 лк
$$$ 134
Линзада нәрсенің кескінін салу ережелерінің бірін атаңыз.
А) линзаға белгілі бір бұрышпен түсетін сәуле өзінің бағытын
өзгертпейді
5
1
3
2
4
В) линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле өзінің бағытын
өзгертеді
С) линзаның бірінші фокусы арқылы өтетін сәуле одан сынғаннан
кейін өзінің бағытын өзгертпейді
D) линзаның бірінші фокусы арқылы өтетін сәуле одан сынғаннан
кейін линзаның екінші фокусы арқылы өтеді
Е) линзаның оптикалық центрі арқылы өтетін сәуле өзінің бағытын
өзгертпейді.
$$$ 135
Cәуле шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш ішек=300. Шыныдағы
жарық жылдамдығын анықтаңыз (с=3 108м/с).
А) 201 Мм/с
В) 150 Мм/с
С) 245 Мм/с
D) 250 Мм/с
E) 300 Мм/c
$$$ 136
Денеден линзаға дейінгі қашықтық 40 см, ал линзадан нақты
кескінге дейінгі қашықтық 60 см, жинағыш линзаның фокус
аралығын анықтаңыз.
A) 60 см
B) 12 см
C) 40 см
D) 48 см
E) 24 см
$$$ 137
Екі фокус аралығы 40 см жинағыш линзаның оптикалық күшін
анықтаңыз.
A) 30 дптр
B) 40 дптр
C) 2,5 дптр
D) 5 дптр
E) 10 дптр
$$$ 138
Заттан ауаға өткенде толық ішкі шағылу бұрышы 300 болған. Заттың сыну көрсеткішін анықтаңыз.
A) 1,5
B) 2,5
C) 1
D) 2
E) 2,2
$$$ 139
Биіктігі 5 см дене, жинағыш линзадан екі фокус аралығына тең қашықтықта орналасса, дене кескінің биіктігі қандай?
A) 4 см
B) 8 cм
C) 5см
D) 1 см
E) 0,5 см
$$$ 140
Жинағыш линзадан дене 6 см қашықтықта тұр. Егер линзадан кескінге дейінгі аралық 30 см болса, онда дененің сызықтық ұлғаюы қандай?
A) 10
B) 20
C) 2
D) 4
E) 5
$$$ 141
Денеден лупаға дейінгі қашықтық 25 см болса, онда оптикалық күші 10 дптр лупа қандай ұлғаюды береді?
A) 1
B) 4
C) 2
D) 1.5
E) 6
$$$ 142
Линзаның қисықтық радиусы R=0,1 м, сыну көрсеткіші n=1,5. Ауада орналасқан жұқа шыны жазық-дөңес линзаның оптикалық күшін анықтаңыз.
A) 2 дптр
B) 3дптр
C) 2,5 дптр
D) 5 дптр
E) 0,5 дптр
$$$ 143
Жарық көзінен (шамнан) ауданға дейінгі қашықтықты 1 м-ден 4 м-ге
дейін өзгерткенде, дөңгелек аудан центрінің жарықтылығы қанша
есе кемитіндігін анықтаңыз. Шам дөңгелек центрінің үстінде ілулі
тұр.
A) 4 есеге
B) 25 есеге
C) 16 есеге
D) 20 есеге
E) 2 есеге
$$$ 144
Радиусы 1 м дөңгелек үстелдің центрінде 1 м биіктікте электр шамы
орналасқан. Егер жарық күші І=30 кд болса, үстелдің шетіндегі
жарықталынуы қандай болады?
A) 100 2 лк
B) 15,5 2 лк
C) 12,5 2 лк
D) 15 2 лк
E) 7,5 2 лк
$$$ 145
Шекаралық беттен 50о-тық толық шағылу бұрышымен жарық
шыныдан ауаға өтеді. Осы кездегі сыну бұрышы неге тең болады?
Шынының сыну көрсеткіші 2-ге тең.
A) 60о
B) 75о
C) 90о
D) 45о
E) 30о
$$$ 146
Айна бетіне келіп түскен сәуле мен шағылған сәуленің арасындағы бұрыш 90о-ке тең. Сәуленің айна бетіне түсу бұрышын анықтаңыздар.
A) 0о
B) 20о
C) 40о
D) 45о
E) 80о
$$$ 147
Айна жазықтығына түскен және шағылған сәулелер арасындағы бұрыш 60о-қа тең. Сәуленің шағылу бұрышы неге тең?
A) 60о
B) 30о
C) 20о
D) 90о
E) 10о
$$$ 148
Жинағыш линзаның оптикалық күші 3 дптр және нәрсе линзадан 60 см қашықтықта орналасқан. Осы линзаның сызықтық ұлғайтуы неге тең?
A) 4
B) 2,5
C) 1
D) 2
E) 1,25
$$$ 149
Қос-дөңес линзадан нәрсе қандай қашықтықта орналасқанда, биіктігі екі есе үлкен нақтыкескін береді? Линза фокусы F=10 см.
А) 6 см
В) 10 см
С) 25 см
D) 15 см
Е) 30 см.
$$$ 150
Параллель сәулелер шоғы линзаға оның бас оптикалық осіне бұрыш жасай түскен. Линзадан өткеннен кейін олар қай нүктеде қиылысады?
А) линзаның фокусында
В) шексіздікте
С) линзаның фокус жазықтығындағы нүктеде
Д) мүлдем қиылыспайды
Е) линзаның екі еселенген фокусында
$$$ 151
Кескін биіктігі нәрсе биіктігіне тең болса, жинағыш линзаның оптикалық күші қандай болады? Линзадан кескінге дейінгі қашықтық 0,1 м-ге тең.
А) 1 дптр
В) 10 дптр
С) 20 дптр
D) 8 дптр
Е) 5 дптр
$$$ 152
Дене жинағыш линзадан қандай қашықтықта орналасқанда, оның кескіні жалған болады?
A) 1
B) 5
1
2F
2
3
4
5
F
F
2F
C) 3
D) 2
E) 4
$$$ 153
Жинағыш линзаға сәуле суретте көрсетілгендей түскен. Сынған сәуленің жүруі жолы қандай болады?
А) 1-ші бағытта
В) 2-ші бағытта
С) 3-ші бағытта
D) 4-ші бағытта
Е) 5-ші бағытта
$$$ 154
Линзадан 4 м қашықтықта орналасқан нақты кескін алу үшін, денені линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек? Линзаның сызықтық ұлғайту коэффициенті Г=4.
А) 1,25 м
В) 0,5 м
С) 0,75 м
D) 1 м
Е) 0,25 м
2F
F
1
2
3
4
5
F
2F
$$$ 155
Екі ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші 2-ге тең болса, онда орталарды бөліп тұрған шекараға түскен сәуленің толық шағылу шекті бұрышы неге тең?
А) 30о
В) 45о
С) 60о
D) 90о
Е) 120о
$$$ 156
Жинағыш линзадан 10 см қашықтықта орналасқан нәрсенің линзадан 30 см қашықтықта кескіні пайда болса, оның сызықтық ұлғайтуы қандай?
А) 2
В) 4
С) 3
D) 10
Е) 5
$$$ 157
Жинағыш линзаның оптикалық күші 1 дптр. Линзадан 25 см қашықтықта нәрсенің жалған кескінін алу үшін, оны линзадан қандай қашықтықта орналастыру керек?
А) 10 см
В) 20 см
С) 50 см
D) 15 см
Е) 25 см
$$$ 158
Ауадағы толқын ұзындығы 750 нм, ал сыну көрсеткіші 3,0 болатын
ортадағы жарық толқын ұзындығы қандай болады?
А) 300 нм
В) 150 нм
С) 250 нм
D) 750 нм
Е) 200 нм
$$$ 159
Шашыратқыш линзаның көмегімен дененің ұлғайтылған шын
кескінін алуға бола ма? Болса, денені қай жерге орналастыру керек?
А) иә, болады, линза мен фокус аралығына
В) иә, болады, фокусы мен екі еселенген фокусы арасына
С) иә, болады, екі еселенген фокусына
D) иә, болады, екі еселенген фокусының ар жағына
Е) жоқ, болмайды
$$$ 160
Бір ортадан екінші ортаға жарық сәулесі өткенде, түсу бұрышы 30о-
қа тең болып, ал сыну бұрышы 60о болған. Екінші ортаның бірінші
ортамен салыстырмалы сыну көрсеткіші қандай болады?
А) 0,5
В)
3
1
С) 3
D) 2
Е)
3
2
$$$ 161
Жазық айна алдында тұрған нәрсе одан 2 м қашықтыққа
жылжытылды. Осы кезде нәрсе мен кескіннің арақашықтығы
қаншаға артты?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$ 162
Алмас пен шынының абсолют сыну көрсеткіштері 2,68 және 1,34.
Алмастың шыныға қатысты жарықтың таралу жылдамдықтарының
қатынасы қандай?
A) 1,34
B) 1,6
C) 2,6
D) 0,5
E) 2,68
$$$ 163
Линзаның фокус аралығы 25 см болса, оның оптикалық күшінің
абсолюттік мәні неге тең:
A) 5 дптр
B) 4 дптр
C) 0,04дптр
D) 0,05 дптр
E) 0,4 дптр
$$$ 164
Сәуле шыныдан вакуумге өтеді. Шекті бұрыш 300 – қа тең. Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.
А) 2,5∙108 м/с
В) 1,0∙108 м/с
С)3∙108м/с D)0,8∙108м/с Е) 1,5∙108 м/с
$$$ 165
Абсолют сыну көрсеткіштері су, шыны және алмаз үшін: 1,33; 1,5; 2,42. Қай затта толық шағылудың шекті бұрышы ауаға шыққанда минимал мәнге жетеді?
А) Еш жерде толық шағылу жоқ.
В) Суда
С) Барлық жерде бірдей D) Алмазда Е) Шыныда
$$$ 166
Ауа-шыны шекарасына жарық сәулесі 600 бұрышпен түскен. Егер шынының сыну көрсеткіші болса, онда сәуленің сыну бұрышы қандай?
А) 100
В) 200
С) 450 D) 300 Е) 600
3
$$$ 167
Қос-дөңес линзадан нәрсені қандай қашықтықта орналастырғанда,
линза екі еселенген нақты кескін береді?
А) f
2
1
В) f
С) 2 f
D) 3/2 f
Е) 3 f
$$$ 168
Жазық айнада алынған кескін:
A) Шын, тура, үлкейтілмеген
B) Шын, кері, үлкейтілмеген
C) Жалған, тура, үлкейтілмеген
D) Шын, кері, кішірейтілген
E) Жалған, кері, үлкейтілмеген
$$$ 169
Екі ортаның шекарасына сәуле 600-пен түсіп, 300-пен сынады.
Екінші ортаның бірінші ортаға сыну көрсеткіштерінің қатынастарын
табыңыз.
А)
В)
С)
D)
Е)
2
3
3
2
2
2
3
3
$$$ 170
Жарық сәулесі шыны және вакуум шекарасына 300 шекті бұрышпен
түсіп, вакуумға өтеді. Вакуумдағы жарық жылдамдығы с=3 108м/с.
Шыныдағы жарық жылдамдығын табыңыз.
А) 0,5108 м/с
В) 0,8108 м/с
С) 1,0108 м/с
D) 2,5108 м/с
Е) 1,5108 м/с
$$$ 171
Сыну көрсеткіштері n1 және n2 болатын орталардан өтетін екі жарық
толқынының оптикалық жол айырымы неге тең болады?
А) L n d
В) 2 2 1 1 n n 
С)
2
(2 1)

k
D)
2
2

k 
E)
2
3

k
$$$ 172
Затта жарықтың толық ішкі шағылу құбылысы байқалады:
A) Ортаның салыстырмалы сыну көрсеткіші n = 1 тең болғанда.
B) Түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болғанда.
C) Жарық оптикалық тығыздығы аз ортадан оптикалық тығыз ортаға
шектік бұрышпен түскенде.
D) Дифракция құбылысы байқалғанда.
E) Жарық оптикалық тығыз ортадан оптикалық тығыздығы аз ортаға
өткенде.
$$$ 173
Жарық күші 50 кд тең, 5 м қашықтықтағы 20 см2 бетке
перпендикуляр түскен сәуленің жарық ағынын анықта.
A) 4*10-3лм.
B) 8*10-3лм.
C) 3*10-3лм.
D) 2*10-3лм.
E) 6*10-3лм.
$$$ 174
Толқындардың интерференциялану шарты:
А) толқындардың когерентті болмауы
В) толқындардың ұзындығының әртүрлілігі
С) толқын монохромат болмауы
D) толқындардың жиілігінің әртүрлілігі
E) толқындардың когеренттілігі
$$$ 175
Заттағы екі когерентті монохромат толқындардың фаза айырымы 0,6болса,онда олардың жол айырымы қандай болады?
А) 0,6
В) 0,4
С) 0,3
D) 0,5
E) 0,35
$$$ 176
Суретте көрсетілгендей жұқа пленкадан шағылған жарық сәулелерінің оптикалық жол айырымы неге тең болады? Пленканың сыну көрсеткіші nпл>1.
1 1/
A C
B
А) AB+BCAC
В) (AB+BC)nAD-/2
С) (AB+BC)nAD
D) AB+BCAD/2
nауа
nïë
A
C
D
B
E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ
$$$ 177
Cу қабатының қалыңдығы 2 мм болса, онда өтетін жарық
толқынының оптикалық жол айырымы 2,66 мм. Судың сыну
көрсеткішін табыңыз.
А) 1,77мм
В) 2,33 мм
С) 3 мм
D) 1,33 мм
E) 3,11мм
$$$ 178
Алмас пластинадан өткен жарықтың оптикалық жол айырымы 9,68
мм болатын алмаз пластинкасы арқылы өтеді. Алмаздың сыну
көрсеткіші 2,42. Пластинканың қалыңдығын табыңыз.
А) 1 мм
В) 2 мм
С) 3 мм
D) 4 мм
E) 5 мм
$$$ 179
Толқындардың интерференциялық минимум шартын көрсетіңіз.
А)
2
(2 1)

k 
В)
2
2

k
С) k 
D) k 2 
E) k 3 
$$$ 180
Вакуумде таралатын жарық толқынының жолына сыну көрсеткіші
n=1,5, қалыңдығы d=2 мм шыны пластина қойылған. Егер толқын
пластинаға тік бағытта түссе, онда оптикалық жол айырымы
қаншаға өзгереді?
А) 20 мм
В) 15 мм
С) 10 мм
D) 0,5 мм
E) 3 мм
$$$ 181
Сыну көрсеткіші n,қалыңдығы d жұқа пленкаға ауадан тік бағытта
жарық түссе, онда өтетін жарық үшін оптикалық жол айырымы неге
тең болады?
А) dn2 
В)
2
dn2


С)
2
(2 1)

k 
D)
2
2

k 
E) k 3 
$$$ 182
Сыну көрсеткіші 1,3 сабын пленкасына жарық (толқын ұзындығы
0,65 мкм) тік бағытта ауадан түскен. Интерференция нәтижесінде
шағылған жарық интенсивтігі әлсіреген. Пленканың ең кіші
қалыңдығы қандай болады?
А) 0,25 мкм
В) 0,21 мкм
С) 0,135 мкм
D) 0,145 мкм
E) 0,155 мкм
$$$ 183
Жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 6 мм шыны пластина
қойылса, онда оптикалық жол айырымы қаншаға өзгереді?
Шынының сыну көрсеткіші 1,5.
А) 2 мм-ге артады
B) 3 мм-ге артады
C) өзгермейді
D) 1 мм-ге кемиді
E) 2 мм-ге кемиді
$$$ 184
Егер көк (=0,4 мкм) жарық фильтрін қызыл (= 0,64 мкм) жарық
фильтріне ауыстырсақ, онда екі когерентті жарық көздерінің
интерференциясы кезінде экрандағы екі көршілес
интерференциялық жолақтардың арасы қалай өзгереді?
A) 1,6 есе артады
B) 16 есекемиді
C) өзгермейді
D) 16 есе артады
E) 1,6 есе кемиді
$$$ 185
Егер вакуумда жүретін жарық сәулесінің жолына қалыңдығы 3,0 см
шыны пластина қойсақ, онда оптикалық жол айырымы қаншаға
өзгереді? Шынының сыну көрсеткіші 1,5.
A) 1,25 см
B) 1,5 см
C) 5 см
D) 4 см
E) 2,5 см
$$$ 186
Сыну көрсеткіші n=1,5-ға тең шыныда жарықтың оптикалық жолы
S2=2,5 мм-ге тең. Сол уақыт ішінде жарық вакуумда қанша жол
басып өтеді?
A) 2,75 мм
B) 2,25 мм
C) 4,65 мм
D) 5,5 мм
E) 3,75 мм
$$$ 187
Фаза айырымы /2 болса, онда заттағы екі когерентті монохромат
толқындардың оптикалық жол айырымы қандай?
A) /2
B) /4
C) /3
D) / 5
E) 
$$$ 188
Экранда екінші интерференциялық минимум бақылану үшін екі
когерентті толқындардың жол айырымына қанша толқын ұзындығы
сәйкес келеді?
A) 
B) 5/ 2
C) 
2
7
D) 
2
1
E) 
2
3
$$$ 189
Толқын ұзындықтары ,өзара интерференцияланушы екі
монохроматты толқындардың оптикалық жол айырымы = 0,3 
болса, фаза айырымы қаншаға тең?
A) 0,8 
B) 0,4 
C) 0,2 
D) 0,6 
E) 2 
$$$ 190
Сыну көрсеткіші 1,6 ортаға геометриялық жол айырымы 2 см екі
монохромат сәуле түссе, осы ортадағы толқындардың оптикалық
жол айырымы қандай болады?
A) 3,2 см
B) 2,6 см
C) 0,8 см
D) 1,25 см
E) 0,4 см
$$$ 191
Юнг тәжірибесінде толқын ұзындығы 0,6 мкм монохромат
жарықпен бір-бірінен 0,3 мм қашықтықта тұрған екі саңылау
жарықтандырылған. Интерференциялық жолақтың ені 2 мм-ге тең
болғандағы саңылаудан экранға дейінгі қашықтықты анықтаңыз.
A) 1,25 м
B) 1 м
C) 1,24 м
D)0,5 м
E) 1,8 м
$$$ 192
Сыну көрсеткіші 2,5 қалыңдығы 0,5 мм шыны пластинкада толқын
ұзындығы 0,5 мкм қанша толқын келеді?
A) 500
B) 1000
C) 1500
D) 15000
E) 2500
$$$ 193
Оптикалық тығыз орта мен ауа шекарасынан жарық толқынының шағылу кезінде тербеліс фазасы -ге өзгерген. Толқындар қандай оптикалық жол айырымын алады?
A) 0
B) /2
C) 3/4
D) /4
E) 
$$$ 194
Интерференциялық жолақтың ені 0,15 мкм болса, 0,6 мкм аралықта қанша максимум орналасқан? Бірінші минимумнан бастап санаймыз.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$ 195
Ортаның сыну көрсеткіші 2,5-ке тең. Ортадағы жарық жылдамдығы неге тең?
A) 3108 м/с
B) 2108 м/с
C) 1,2108 м/с
D) 1108 м/с
E) 1,5108 м/с
$$$ 196
Жарық толқыны затта 0,012 мкс уакытта 3 м аралыққа таралса, онда
заттың сыну көрсеткіші қаншаға тең?
A) 1,2
B) 1
C) 1,5
D) 2,1
E) 1,8
$$$ 197
Жарық көздері бір-бірінен d қашықтықта орналасып, толқын
ұзындығы болса, жарық көздерінен экранға дейінгі қашықтық
қандай болады, егер екі когерентті жарық көзінен алынған көрші
интерференциялық максимумдар арасы экранда x -ке тең болса?
А)
2
x d
L


В) 0 L
С) L
D)
2 x d
L



Е)
x d
L



$$$ 198
Сыну көрсеткіші n 2,5 заттан жасалған мөлдір пластинаны оған
перпендикуляр түскен, толқын ұзындығы =600 нм сәулелермен
жарықтандырғанда, ол шағылған жарықта қараңғы болып көрінуі
үшін пластинаның ең кіші қалыңдығы қандай болуы мүмкін?
А) 100 нм
В) 200 нм
С) 120 нм
D) 50нм
Е) 150нм
$$$ 199
Интерференциялық жолақтардың ені 0,15 мкм-ге тең. Ені 0,75 мкм
экранда қанша максимум орналасуы мүмкін? Бірінші минимумнан
бастап санаймыз.
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
Е) 5
$$$ 200
Сәулелердің геометриялық жол айырымы 1,5 см болса, екі
когерентті монохромат толқынның сыну көрсеткіші n =1,6-ға тең
затта оптикалық жол айырымы қандай болады?
А) 24 см
В) 1,5 см
С) 1,6 см
D) 2,4 см
Е) 15 см
$$$ 201
Фазалар айырымы 0,8 -ге тең болса, екі когерент монохромат
толқынның заттағы оптикалық жол айырымы қандай болады?
А) 0,6
В) 0,3
С) 0,5
D) 0,4
Е) 0,2
$$$ 202
Ньютон сақиналарын бақылағанда оптикалық жол айырымын не
тудырады?
А) жазық дөңес линза
В) шыны пластина
С) пластина мен линза арасындағы орта
D) пластинаның астындағы орта
Е) линзаның жоғарғы жағындағы орта
$$$ 203
600 нм сәулемен сыну көрсеткіші n=1,5 ортаны перпендикуляр
бағытта жарықтандырғанда, шағылған жарықта минимум шарты
орындалатын пленканың ең кіші қалыңдығы қандай болады?
А) 124 нм
В) 248 нм
С) 372 нм
D) 200 нм
Е) 300 нм
$$$ 204
Фазалар айырмасы 0,6-ге тең болғанда, екі монохромат когерентті толқынның оптикалық жол айырымы қандай болады?
А) 0,6
В) 0,3
С) 0,4
D) 0,5
Е) 0,35
$$$ 205
Сыну көрсеткіші n=1,4 болатын затта екі когерентті монохромат толқынның геометриялық жол айырымы 1,5 см болса, оптикалық жол айырымы қандай болады?
А) 2,1 см
В) 1,4 см
С) 2,4 см
D) 1,95 см
Е) 1,50 см
$$$ 206
Оптикалық тығыз орта мен ауа шекарасында шағылған сәуленің тербеліс фазасы -ге өзгерсе, толқын қандай оптикалық жол айырымына ие болады?
А) 0
В)
2

С)
4
3

D)
4

Е) 
$$$ 207
Жиіліктері бірдей жарық көздері бақылаушыдан 12 м және 18 м
қашықтықта орналасқан. Егер фазалар айырмасымен 
2
3
болса,
толқын ұзындығы қанша?
А) 4 м
В) 8 м
С) 6 м
D) 12 м
Е) 9 м
$$$ 208
Шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы 4
мм. Егер линзаның қисықтық радиусы 2 м болса, жарықтың толқын
ұзындығы неге тең?
A) 10 мкм
B) 8 мкм
C) 4 мкм
D) 2 мкм
E) 1 мкм
$$$ 209
Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 2 м, саңылаулардың
арақашықтығы 1 мм, ал жарық толқынының ұзындығы 500 нм болса,
Юнг тәжірибесіндегі интерференциялық жолақтың ені неге тең?
A) 15 мм
B) 1,5 мм
C) 5 мм
D) 1 мм
E) 10 мм
$$$ 210
Линзаның қисықтық радиусы 4 м, ал жарық толқынының ұзындығы 1 мкм болса, шағылған жарықтағы 4-ші күңгірт Ньютон сақинасының радиусы неге тең?
A) 10 мм
B) 8 мм
C) 4 мм
D) 2 мм
E) 1 мм
$$$ 211
Жарық толқынының ұзындығы 500 нм, саңылаулардың арақашықтығы 2 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық неге тең?
A) 1,5 м
B) 3 м
C) 4,5 м
D) 5 м
E) 6 м
$$$ 212
Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 2 м, саңылаулардың арақашықтығы 0,6 мм, ал интерференциялық жолақтың ені 2 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі жарық толқынының ұзындығы неге тең?
A) 300 нм
B) 150 нм
C) 600 нм
D) 500 нм
E) 450 нм
$$$ 213
Саңылаулардан экранға дейінгі қашықтық 6м, жарық толқынының ұзындығы 500 нм, ал интерференциялық жолақтың ені1,5 мм болса, Юнг тәжірибесіндегі саңылаулардың арақашықтығы неге тең?
A) 1 мм
B) 3 мм
C) 4,5 мм
D) 5 мм
E) 2 мм
$$$ 214
Френельдің көршілес екі зоналары арасындағы бақылау нүктесінде қоздырылған тербелістердің жол айырымы мынаған тең:
А) 
В) 2
С) /3
D) /2
E) 3/2
$$$ 215
Дифракциялық тордың спектріндегі үлкен ауытқуға қандай сәуле ұшырайды?
А) Күлгін
В) Қызыл
С) Жасыл
D) Көгілдір
Е) Көк
$$$ 216
Нүктелік монохромат жарықтың (=500 нм) экранда дифракциялық суреті байқалады. Экран мен жарық көзінің арасына дөңгелек тесік диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық сақиналардың центрінде ең қараңғы дақ пайда болуы үшін саңылауға Френель зонасының нешеуі сияды?
А) 1
В) 3
С) 7
D) 8
Е) 9
$$$ 217
Нүктелік жарық көзінен 0,4 м қашықтықта сфералық толқын фронты орналасқан, бақылау нүктесі - толқын фронтынан 0,4 м қашықтықта. Егер толқын ұзындығы 0,49 мкм болса, онда Френельдің төртінші зонасының радиусы неге тең?
А) 0,626 мм
В) 0,715 мм
С) 0,92 мм
D) 1,6 мм
Е) 1,56 мм
$$$ 218
Дифракциялық тордың периодына 5 толқын ұзындығы сәйкес келеді. Осы тордың көмегімен дифракциялық максимумдардың қандай ең үлкен санын бақылауға болады?
А) 7
В) 14
С) 15
D) 11
Е) 6
$$$ 219
Дифракциялық торға тік бағытта толқын үзындығы 0,4 мкм жарық түсіп тұр. Тордың периоды 2 мкм. Осы тордың көмегімен бақыланатын спектрдің ең үлкен реттік саны неге тең?
А) 2
В) 3
С) 4
D) 5
Е) 6
$$$ 220
Ені а=0,002 мм саңылауға тік бағытта монохромат жарық түседі,
екінші қара дифракциялық сызықтарға сәйкес келетін сәулелердің
ауытқу бұрышы =30. Түсетін жарықтың толқын ұзындығын
анықтаңыз.
А) 0,1 мкм
В) 0,2мкм
С) 0,3 мкм
D) 0,4 мкм
Е) 0,5 мкм
$$$ 221
Ұзындық бірлігіне келетін дифракциялық тор саңылауларының саны
4000 рет/мм. Тордың периодын анықтаңыз.
A) 4 мкм
B) 250 мкм
C) 25 мкм
D) 40 мкм
E) 400 мкм
$$$ 222
Жазық монохроматты толқын саңылауға нормаль бағытта түскен
кезде,дифракциялық көрініс центрі қара болу үшін саңылауға қанша
Френель зонасы сияды?
A) 7
B) 5
C) 3
D) 2
E) 1
$$$ 223
Дифракциялық тордың сызықты дисперсиясының формуласын
анықтаңыз.
А)


d
d
В)


d
d
f 
С)D)
d cos
k
Е) kN
$$$ 224
Радиусы 2 мм дөңгелек тесігі бар диафрагмаға тік бағытта
монохроматты жарық сәулелерінің параллель шоғы ( мкм 4, 0 )
түседі. Бақылау нүктесі тесік осінен 1 м қашықтықта тұр. Тесікке
неше Френель зонасы сияды?
A) 10
B) 6
C) 7
D) 8
E) 12
$$$ 225
Дифракциялық тордың периоды 3,6 мкм-ге тең. Толқын ұзындығы
0,6 мкм жарық диафрагмаға тік түскен кезде, тор қандай максималь
ретін беруі мүмкін?
A) 5
B) 20
C) 2
D) 3
E) 6
$$$ 226
Егер жазық монохромат толқын дифракциялық торға тік түссе, онда
қанша максимум санын бақылауға болар еді? Тордың периоды 1,5
мкм, толқын ұзындығы 0,5 мкм.
A) 2
B) 5
C) 4
D) 3
E) 9
$$$ 227
Толқын ұзындығы 480 нм болатын үшінші ретті сызықпен дәл
сәйкес келетін төртінші ретті дифракциялық спектрдің сызықтары
үшін толқын ұзындығы неге тең болады?
A) 1470 нм
B) 360 нм
C) 640 нм
D) 480 нм
E) 120 нм
$$$ 228
Дифракциялық тордың периоды 4 мкм-ге тең. Дифракциялық тордың ұзындық бірлігіне келетін саңылаулар санын анықтаңыз.
A) 250 саң/мм
B) 500 саң/мм
C) 1000 саң/мм
D) 10000 саң/мм
E) 5000 саң/мм
$$$ 229
Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,3 мкм жарық толқыны түссе, онда периоды 1,5 мкм болатын дифракциялық тор көмегімен қанша дифракциялық максимумды бақылауға болады?
A) 2
B) 3
C) 11
D) 5
E) 7
$$$ 230
Ені а=9саңылауға толқын ұзындығы монохромат жарықтың параллель шоғы тік бағытта түседі. Жарықтың төртінші дифракциялық максимумы қандай бұрышпен бақыланады?
A) 0о
B) 10о
C) 20о
D) 45о
E) 30о
$$$ 231
Сфералық толқын фронты нүктелік жарық көзінен 0,5 м қашықтықта, ал бақылау нүктесі толқын фронтынан 0,5 м қашықтықта тұр. Егер толқын ұзындығы 0,64 мкм болса, онда Френелдің төртінші зонасының радиусы неге тең?
A) 0,5 мм
B) 0,7 мм
C) 4,9 мм
D) 1 мм
E) 0,8 мм
$$$ 232
Дифракциялық тордың периодына 3 толқын ұзындығы келеді. Осы тор арқылы дифракциялық минимумдардың қандай үлкен санын бақылауға болады?
A) 7
B) 14
C) 15
D) 3
E) 6
$$$ 233
Дифракциялық тордың 1 мм-не n=250 штрих келеді. Торға 0,5 мкм болатын монохромат жарық тік түседі. Бұл тор максимумның қандай ең үлкен ретін береді?
A) 1
B) 8
C) 3
D) 7
E) 5
$$$ 234
Экрандағы дифракциялық бейне нүктелік жарық көзінен шыққан монохромат жарық (600 нм) арқылы бақыланды. Экран мен жарық көзінің ортасына дөңгелек тесігі бар диафрагма қойылған. Экранда байқалатын дифракциялық сақинаның центрі қара болу үшін, тесіктен қанша Френель зонасы өтуі керек?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 5
E) 7
$$$ 235
Жарық сәулесі екі ортаның бөліну шекарасына 350-қа тең Брюстер
бұрышымен түсіп тұр. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы
бұрыш неге тең?
А) 450
B) 600
C) 1200
D) 900
E) 1800
$$$ 236
Ені а-ға тең саңылаудағы дифракциялық минимум шарты қалай
өрнектеледі?
А)
2

d n k
В) a sink
С)
2
sin (2 1)

a k 
D) a d b
Е) 2d ncos(2k 1)/ 2
$$$ 237
Толқын ұзындығы монохромат жарықтың параллель шоғы ені
12 a -ға тең болатын саңылауға нормаль түскен. Жарықтың
алтыншы дифракциялық минимумын қандай бұрыш арқылы
бақыланады?
А) 300
В) 100
С) 200
D) 00
Е) 450
$$$ 238
Дифракциялық тордың периодына 2,5 толқын ұзындығы сияды. Бұл
тор көмегімен дифракциялық максимумның қандай ең көп санын
байқауға болады?
А) 3
В) 6
С) 5
D) 7
Е) 4
$$$ 239
Дифракциялық торға нормаль бойынша түскен жарықтың төртінші
максимумы нормальға 300 бұрышпен байқалады. Мұндай тордың
периодына қанша толқын ұзындығы сияды?
А) 3
В) 8
С) 7
D) 4
Е) 5
$$$ 240
Периоды d =3,75 мкм дифракциялық торға толқын ұзындығы = 625
нм жарық сәулесін түсіргенде, спектрде байқалатын максимумның
реті қандай?
А) 6
В) 5
С) 4
D) 2
Е) 3
$$$ 241
Ені a =2,5 мкм саңылауға толқын ұзындығы = 625 нм жарық
сәулесін тік бағытта түсіргенде, спектрде байқалатын минимум ретін
табыңыз.
А) 2
В) 3
С) 4
D) 5
Е) 6
$$$ 242
Дифракциялық тор дайындау үшін 1 мм-ге 100 штрих
жүргізілген.Толқын ұзындығы =500 нм монохромат толқынның
бірінші ретті максимумы көрінетін бұрыштың синусы қандай
болады?
А) 0,025
В) 0,05
С) 0,25
D) 0,5
Е) 0,075
$$$ 243
Саңылауға нормаль бойынша монохромат жарық түседі. Екінші
қараңғы дифракциялық жолақ sіn=0,02 мәнінде байқалады.
Саңылау ені түсетін жарықтың қанша толқын ұзындығына тең
болады?
А) 250
В) 200
С) 100
D) 125
Е) 50
$$$ 244
Жарық интерференциясындағы бірдей көлбеулік жолақтары қай
кезде пайда болады?
А) Поляризация кезінде пайда болады;
B) Шексіздікте орналасқан жарық көздерінен пайда болатын
интерференция;
C) Қалыңдығы айнымалы пластинадан пайда болатын
интерференция;
D) Монохромат емес сәулелердің беттесуі кезінде пайда болатын
қарапайым көрініс;
E) Жазық параллель пластинадан пайда болатын интерференция.
$$$ 245
Жазық толқын үшін Френельдің m-ші зонасының радиусын
көрсетіңіз.
А) m
a b
ab
rm 

В) r i x j y k z


С) bm rm 
D)
S
l
R 
E) R=Ф/S
$$$ 246
Дифракциялық тордың бетіне нормаль бағытта толқын ұзындығы
=0,5 мкм параллель жарық шоғы түседі. Дифракциялық тордың
тұрақтысы d=4 мкм. Спектрдегі максимум саны қанша?
А) 9
В) 17
С) 20
D) 21
Е) 18
$$$ 247
Жарық сәулелерінің дифракциясы дегеніміз не?
A) жарық сәулелерінің сынуы
B) жарық сәулелерінің шағылуы
C) когерентті толқындардың қосылуы
D) толқын ұзындығымен өлшемдес болатын бөгеттерді
толқындардың орап өтуі
E) толқын ұзындығының сыну көрсеткішіне тәуелділігі
$$$ 248
Дифракциялық тор тұрақтысы 2 мкм, ал сәулелер жолдарының
айырымы 1 мкм болса, бірінші максимум қандай бұрышпен
бақыланады?
A) 150
B) 300
C) 450
D) 900
E) 00
$$$ 249
Қандай сәулелер үшін кристалдық кеңістік тор, дифракциялық тор ретінде пайдаланылады?
A) көрінетін жарық үшін
B) ультракүлгін сәулелер үшін C) рентген сәулелері үшін D) инфрақызыл сәулелер үшін E) газ лазері сәулесі үшін
$$$ 250
Дифракция бұрышы 30о болған кездегі саңылаудан байқалатын дифракциядағы сәулелердің жол айырымы 4 мм. Саңылаудың ені неге тең?
A) 1 мм
B) 2 мм
C) 4 мм
D) 8 мм
E) 16 мм
$$$251
Ені 4 мкм саңылаудан байқалатын дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы 2 мкм болса, дифракция бұрышы неге тең?
A) 150
B) 300
C) 450
D) 600
E) 900
$$$252
Дифракциялық тор тұрақтысы 1 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас максимумдардың реті қанша?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$253
Дифракциялық тор тұрақтысы 3 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, тордан өтіп дифракцияланатын сәулелердің жол айырымы неге тең?
A) 4 мкм
B) 3 мкм
C) 1 мкм
D) 2 мкм
E) 1,5 мкм
$$$254
Дифракциялық тордағы саңылау ені 3 мкм, ал дифракция бұрышы 30о болса, онда толқын ұзындығы 500 нм жарықтың тордағы дифракциясы кезінде байқалатын бас минимумның реті қанша?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$255
Дифракциялық тор тұрақтысы 1 мкм болатын дифракциялық тордың 1 мм-де неше штрих бар?
A) 2000
B) 1000
C) 500
D) 400
E) 100
$$$256
Дифракциялық тор тұрақтысы 3,2 мкм дифракция бұрышы 30о тордағы дифракция кезіндегі максимумның реті қандай? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$257
Дифракциялық тор тұрақты 3,2 мкм тордан 4-ші максимум қандай дифракция бұрышында байқалады? Жарық толқынының ұзындығы 400 нм.
A) 00
B) 150
C) 300
D) 450
E) 900
$$$258
Көршілес екі Френель зоналары арасындағы қоздырылған
тербелістердің бақылау нүктесіндегі оптикалық жол айырымы
қандай болады?
А) /3
B)
С)2
D) /2
Е)3 /2
$$$259
Френельдің m – ші зонасының радиусының өрнегін көрсетіңіз
(сфералық толқын үшін):
А)
В)
С)

r x i y jz k
D)
Е)
$$$260
10 мм ұзындыққа сәйкес сызықтар саны 1000 болатын
дифракциялық тордың тұрақтысы неге тең?
А) 50 мкм
В) 100 мкм
С) 200 мкм
D) 10 мкм
Е) 20 мкм
$$$261
Толқын ұзындығы болатын жарық радиусы r дискіге түскенде,
дискінің геометриялық көлеңке аймағында дифракция құбылысы
байқалу үшін қандай шарт орындалуы қажет:
A) r
В) r
С) r
D) дифракция дискінің кез-келген мөлшерінде бола алады

bm rm 
S
l
R 
R / S
m
a b
ab
rm 

E) диск үшін дифракция байқалмайды
$$$262
Жарық саңылауға тік түскен кездегі дифракциялық минимум
шартын көрсетіңіз (саңылау ені - а):
А)
2
sin (2 1)

a m 
В) 21 sin
sin
n
i


С)
dr
d
E


D)
2
2 sin

m a 
Е)
$$$263
Дифракциялық торға тік бағытта толқын ұзындығы 0,5 мкм жарық
түсіп тұр. Тордың периоды 1 мкм. Осы тордың көмегімен
бақыланатын спектрдің ең үлкен рет саны неге тең?
А) 2
В) 3
С) 4
D) 5
Е) 6
$$$264
Сфералық толқын жеткен әрбір нүкте екінші реттік толқындардың
центрі болады да, ал бұл толқындардың бәріне жанама бет берілген
уақыт мезетіндегі толқын шебінің орны болып табылады. Бұл:
А) Галилейдің салыстырмалылық принципі
В) Жарық жылдамдығының инварианттылығы принципі
С) Паули принципі
D) Гюйгенс-Френель принципі
E) Гюйгенс принципі
Модуль-28
Электромагниттік толқындардың заттарда таралуы
$$$265
Поляризацияланған жарықтың интенсивтігін анықтауға арналған
Малюс заңын көрсетіңіз.
А)
а b f
1 1 1

n tg Б ) (
B) tgіБр=n21
C) sin B q F 
D)ІA = Іp cos2
E) 21 sin
sin
n
i


$$$266
Қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің вакуумдағы таралу
жылдамдығын салыстырыңыз.
А) жауап біреу ғана емес
В)қ<к
С)қ = к
D) қ<<к
Е) қ>к
$$$267
Қызыл (қ) және күлгін (к) сәулелердің судағы таралу жылдамдығын
салыстырыңыз.
А) жауап біреу ғана емес
В)қ<к
С)қ = к
D) қк
Е)қ>к
$$$268
Қалыпты дисперсияның формуласын көрсетіңіз.
А) 0 
d
dn
В) 0
d
dn
С) 21 sin
sin
n
i


D)

c
n 
Е) n 
$$$269
Поляризатор мен анализатордың оптикалық осьтері арасындағы
бұрыш 30о. Егер осьтер арасындағы бұрыш 60о болса, олардан өтетін
жарық интенсивтігінің қатынасын анықтаңыз.
А) 4,0
В) 1,5
С) 2,0
D) 2,5
E) 3,0
$$$270
Анализатор мен поляризатордың бас жазықтықтарының арасындағы
бұрыш 300. Егер бұрышты 600-қа арттырсақ, онда анализатордан
шығатын жарықтың интенсивтілігі қанша есе кемиді?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 8
$$$271
Егер фотометрлік өрістердің бірдей жарықтылығында 8 мм
қалыңдық кезінде 3% эталонды ерітіндіні, ал 24 мм қалыңдықтағы
зерттелетін ерітінді алынған болса, онда зерттелетін ерітіндінің
концентрациясы қандай?
A) 50%
B) 25 %
C) 9%
D) 3%
E) 1%
$$$272
Жарықтың затта жұтылуын сипаттайтын Бугер заңын көрсетіңіз.
A) 2
0 I I cos
B) x I I e 0
C)


I 
D)
R
U
I 
E)
t
Q
I 
$$$273
Табиғи жарық ауадан сыну көрсеткіші n= 3 болатын қандай да бір
оптикалық ортаға өтеді. Қандай түсу бұрышы кезінде шағылған
сәуле толық поляризацияланады?
A) 30о
B) 45о
C) 60о
D) 75о
E) 90о
$$$274
Егер поляризатор мен анализатор арқылы өтетін табиғи жарық
интенсивтілігі 4 есе кемісе, онда поляризатор мен анализатордың
бас жазықтықтарының арасындағы бұрышы қандай болады?
A) 45о
B) 60о
C) 30о
D) 0о
E) 90о
$$$275
Екі ортаның бөліну шекарасына жарық 56о35-қа тең Брюстер
бұрышымен түседі. Шағылған және сынған сәулелер арасындағы
бұрыш неге тең?
A) 46о24
B) 92о48
C) 90о
D) 43о36
E) 45о
$$$276
Қандай да бір зат үшін толық ішкі шағылудың шекті бұрышы і=45о.
Бұл зат үшін толық поляризация бұрышын іБр табыңыз.
A) arctg2
B) arctg 2
C) arctg
2
1
D) arcsіn
2
2
E) arcsіn
2
1
$$$277
Шыны бетіне ауадан 45бұрышпен жарық шоғы түседі. Егер
шағылған жарық толық поляризацияланған болса, онда шыныдағы
жарықтың сыну бұрышы қандай болар еді?
A) 60о
B) 90о
C) 45о
D) 30о
E) 180о
$$$278
Аномаль дисперсияның формуласын көрсетіңіз.
А) 0 
d
dn
В) 0 
d
dn
С) n 
D)

c
n 
Е) 0 
d
dn
$$$279
Шыны бетінен жарық шағылғанда, толық поляризацияланады. Егер
сыну бұрышы O 30 болса,шынының сыну көрсеткіші қандай
болады?
А) 3 /1,5 1,15
В) 3 /1,11,57
С) 2 3 3,46
D) 3 1,73
Е) 1,5
$$$280
Ауадан кристалға жарық 300-қа тең Брюстер бұрышымен түседі.
Кристалдың сыну көрсеткіші қандай болады?
А) 2 1,41
В) 2,5 1,58
С) 2 2 2,82
D) 1/ 3 0.58
Е) 3 1,73
$$$281
Поляризатор мен анализатордың өткізу жазықтықтары арасындағы
бұрыш =300-қа тең. Бұл бұрышты =450-қа дейін өсіргенде,
анализатордан шығатын жарық интенсивтілігі қанша есе азаяды?







2
3
, cos30
2
2
cos45
А) 3 есе
В) 2 есе
С) өзгермейді
D) 1,5 есе
Е) 0,5 есе
$$$282
Жарықтың көрінетін спектріндегі қызыл сәулелердің шыныдағы
таралу жылдамдығы 1,7108м/с-ке тең. Шыныдағы қызыл сәулелер
үшін сыну көрсеткішін анықтаңыз.
А) 1,65
В) 1,53
С) 1,6
D) 1,50
Е) 1,76
$$$283
Поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы оптикалық активті
сұйықтарда қандай өрнекпен анықталады?
А) d
В) 2d
С)c d
D)
2d
k
sin


Е)
d
k
sin


$$$284
Интенсивтігі І0 табиғи жарық Николь призмасы арқылы өткенде
оның І1интенсивтігі қалай анықталады? Николь призмалары арқылы
өткенде жұтылған жарықтың үлесі k болсын.
А) 1 0 I
2
1
I 
В) I (1 k)
2
1
I 1 0 
С)

2
0
1 (1 k) cos
I
I
D) анықтау мүмкін емес
Е) І1=0
$$$285
Табиғи жарықтың параллель шоғы су бетіне түссін. Судың сыну
көрсеткіші 1,33-ке тең деп алып, Брюстер заңын көрсетіңіз.
А) tg іБр=0,75
В) tg іБр=1,33
С) tg іБр=1,00
D) tg іБр=0,00
Е) tg іБр=0,33
$$$286
Дифракциялық торға ақ жарық түседі. Дифракциялық тор қай
сәулені көбірек ауытқытады?
A) қызыл
B) сары
C) жасыл
D) көк
E) күлгін
$$$287
Поляризацияланған жарық болып табылады, егер:
A) жарық векторының тербелістері гармониялық заң бойынша
таралатын болса
B) жарық толқыны жазық болса
C) жарық векторының тербелістері бағыты мен амплитудасы
бойынша реттелген болса
D) жарық толқыны көлденең болса
E)жарық векторының тербелістері бір жазықтықта жүзеге асатын
болса
$$$288
Жарық түсетін диэлектриктің сыну көрсеткішін үш есе кеміткенде,
онда Брюстер бұрышының тангенсі қалай өзгереді?
A) 3 есе өседі
B) 3 есе кемиді
C) өзгермейді
D) 2 есе өседі
E) 2 есе кемиді
$$$289
Сыну көрсеткіші 1,8-ге тең ортаға жарық вакуумнан өткенде оның
жылдамдығы қалай өзгереді?
A) 1,8 есе артады
B) өзгермейді
C) 1,8 есе азаяды
D) 3,24 есе артады
E) 3,24 есе азаяды
$$$290
Оптикалық актив кристалдан қиып алынған пластинканың
қалыңдығын 4 есе арттырса, одан жарықты өткізген кезде
поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?
A) 4 есе артады
B) 4 есе азаяды
C) өзгермейді
D) 2 есе артады
E) 2 есе азаяды
$$$291
Егер оптикалық актив ерітіндінің концентрациясын 2 есе азайтса,
онда поляризация жазықтығының бұрылу бұрышы қалай өзгереді?
A) 2 есе ұлғаяды
B) 2 есе кішірейеді
C) 4 есе ұлғаяды
D) 4 есе кішірейеді
E) өзгермейді
$$$292
және векторлары электромагниттік толқында бір-біріне
қатысты қалай орналасады?
A) векторы векторына перпендикуляр және векторына
параллель
B) және қарама-қарсы бағытталған, және параллель
C) , және өзара перпендикуляр
D) , және қарама-қарсы бағытталған
E) және параллель, оларға перпендикуляр бағытталған
$$$293
Жазық электромагниттік толқын біртекті изотропты ортада
(ε=1,5, μ=1) таралады. Оның фазалық жылдамдығын анықтаңыздар.
А) 3108м/с
В) 3,46108м/с
С) 1,0108м/с
D) 2,45108м/с
Е) 1,73108м/с
$$$294
Брюстер заңын көрсетіңіз.
, ,HE



E 
H 


H

EH

H

EE 
H 

H 
E 

А)
В)
С)
D)
Е)
$$$295
Оптикалық активті заттардың (кварц, скипидар, т.б.) қабілеттігін
атаңыз.
А) Радиотолқындарды жұту
В) Екінші ретті жұтылуды жүзеге асыру
С) Энергияны жұтуды.
D)Поляризация жазықтығын бұра алуы
Е) Толық ішкі шағылу құбылысын жүзеге асыру
$$$296
Төмендегі қай тұжырым Керр эффектісіне сәйкес келеді?
А)Изотропты кристалға электр өрісімен әсер еткен кездегі пайда
болатын жарықтың қосарланып сынуы
В) Анизотропты кристалдардағы жарықтың қосарланып сынуы
С) Изотропты кристалдарды бір бағытты сығу немесе созу кезіндегі
жарықтың қосарланып сынуы
D) Изотропты кристалдарға магнит өрісімен әсер еткен кезде пайда
болатын жарықтың қосарланып сынуы
Е) Жазық толқындардың дифракциясы
$$$297
Төменде келтірілген теңдеулердің қайсысы жазық толқынның
теңдеуі болып табылады?
A)
B)
C)
D)
E)
$$$298
Жарық дисперсиясы дегеніміз не?
А)Толқынның жиілігі мен ұзындығының байланыс өрнегі

d
k max
21n tg 
I I蜞?
2
1
0 
max min
max min
I I
I I
P2
0 cos I I 
r tA r t kr 

, / cos
rtA t kr 

cos
rt cost 0

rt A coskr cost 0


rtA r t kr 

/ cos
B)Ортаның тығыздығы мен жылдамдығының байланыс өрнегі
С)Жарық сәулесінің түсу бұрышының өзгеруінен сыну
көрсеткішінің қаншалықты өзгеретіндігі
D)Сыну көрсеткішінің толқын ұзындығынына тәуелділігі
E)Фазалық жылдамдықтың топтық жылдамдыққа тәуелділігі
$$$299
векторының тербелісі жүзеге асатын жазықтық .... деп аталады:
А) Дифракция жазықтығы
B)Поляризация жазықтығы
C) Атомдық жазықтығы
D) Электромагниттік
E) Дисперсия жазықтығы
$$$300
Келтірілген толқындардың қайсысы көлденең толқындар болып
табылады?
1. Электромагниттік толқындар
2. Су бетіндегі толқындар
3. Газдардағы дыбыс толқындары
4. Сұйықтардағы дыбыс толқындары
А) 4
B) 2 және 4
C)1 және 2
D) 3
E) 3 және 4
$$$301
Заттың жұтылу коэффициенті … тәуелді.
A)Жарық толқынының ұзындығына, заттың химиялық табиғаты мен
агрегаттық күйіне
B) Түскен толқынның энергиясына
C) Заттың химиялық табиғаты мен агрегаттық күйіне
D) Жарық толқынының ұзындығына және толқынның
жылдамдығына
E) Заттың массасына
Модуль-29
Жылулық сәулелену
$$$302
Төмендегі өрнектерден абсолют қара дене үшін Виннің ығысу заңын
көрсетіңіз.
А) E h
E

В) 4 T R 
С)
T
b
m 
D) d sinm
E)



2
$$$303
Эйнштейннің сыртқы фотоэффектіге арналған теңдеуін көрсетіңіз.
А) 2 hmc
В)
2
2 

m
h 
С)
2
2 

m
A h 
D) 2 1 Е Е h 
E) E h 
$$$304
Комптон эффектісіндегі рентген сәулесінің әр түрлі заттардан
шашыраған толқын ұзындығының өзгеруі мынаған негізделген:
А) Заттың атомдарының рентген сәулесі фотондарын жұтуына
В) Электромагниттік толқындардың заттан өткен кездегі
энергиясының жұтылуына
С) Электромагнитті толқындар өрісіндегі зат электрондарының
еріксіз тербелістерінің қозуына
D) В және С шарттарының бір мезгілде орындалуына
Е) Рентген сәулесінің фотондарының заттың электрондарымен
әсерлесуінің кванттық сипаттамасына
$$$305
Әртүрлі жиіліктегі толқындарды әртүрлі температурадатолық
жұтатын дене ... деп аталады.
А) абсолют қатты
В) серпімді
С) сұр
D) серпімді емес
E) қара
$$$306
Дененің сәуле шығарғыштық қабілетінің оның сәуле жұтқыштық
қабілетіне қатынасы, дененің табиғатына тәуелді емес, ол барлық
денелер үшін жиілік пен температураның әмбебап функциясы болып табылады. Бұл:
А) Ом заңы
В) Стефан-Больцман заңы
С)Кирхгоф заңы
D) Малюс заңы
E) Вин заңы
$$$307
Жартылай өткізгіш немесе диэлектрикке электромагниттік толқын түскенде олардың ішіндегі электрондардың сыртқа ұшып шықпай байланысқан күйден еркін күйге өтуі ... деп аталады.
А) Керр эффектісі
В) Холл эффектісі
С) Комптон эффектісі
D) сыртқы фотоэффект
E)ішкі фотоэффект
$$$308
Қысқа толқынды сәулелердің заттың еркін электрондарынан серпімді шашырауы кезінде олардың толқын ұзындығының өзгеруі … деп аталады.
А) Керр эффектісі
В) Холл эффектісі
С)Комптон эффектісі
D) сыртқы фотоэффект
E) ішкі фотоэффект
$$$309
U0=3,2 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максималь жылдамдығы қандай болады? (е=1,610-19 Кл; mе=9,110-31 кг).
А) 0,16 Мм/с
В) 0,46 Мм/с
С) 0,64 Мм/с
D) 1,00 Мм/с
E)1,06 Мм/с
$$$310
Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 450 нм-ге тең. Фотоэффектіні тудыратын фотон энергиясының минималь мәнін анықтаңыз.
(1 эВ=1,610-19 Дж; h=6,6310-34Джс; с=3108 м/с).
А)2,76 эВ
В) 3,76 эВ
С) 4,76 эВ
D) 5,76 эВ
E) 6,76 эВ
$$$311
Вольфрам үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” 0=300 нм болса, онда электрондардың вольфрамнан шығу жұмысы қандай болады?
(h=6,6310-34Джс; с=3108 м/с; 1 эВ=1,610-19Дж).
А) 0,14 эВ
В) 1,14 эВ
С) 2.14 эВ
D) 3,14 эВ
E)4.14 эВ
$$$312
Абсолют қара дененің температурасы 400 К-нен800 К-ге дейін артады. Максимум сәулеленуге сәйкес келетін сәулелену жиілігі қалай өзгереді?
A) өзгермейді
B) 4 есе кемиді
C) 4 есе артады
D) 2 есе кемиді
E)2 есе артады
$$$313
Абсолют қара дененің Rэ энергетикалық жарқырағыштығын 16 есе арттыру үшін оның температурасын қанша есе өзгерту керек?
A) 4 есе арттыру керек
B) 4 есе кеміту керек
C)2 есе арттыру керек
D) 2 есе кеміту керек
E) өзгертпеу керек
$$$314
Егер абсолют қара денені 100 К-ге дейін қыздырса, оның жұту қабілеті қалай өзгереді?
A) 100000 есе артады
B) 1000 есе артады
C) 100 есе артады
D)өзгермейді
E) 10000 есеге кемиді
$$$315
Фототокты шектейтін тежегіш потенциалды (тежеуші өрістің
потенциалдар айырмасы) анықтайтын қатынасты көрсетіңіз.
А) q A U / 
В) e mv A hv 2 / 2 
С) e mv U 2 / 2 
D) 2 / 3 kU I 
Е) IR U 
$$$316
Рентген сәулелерінің толқындық ұзындығы комптондық 600
шашырау кезінде қаншаға өзгереді? (h=6,610-34 Джс, m0=9,110-31 кг,
с=3108 м/с).
A) 2,4 пм
B)1,2 пм
C) 4,8 пм
D) 0,6 пм
E) 7,2 пм
$$$317
Вакуумдық фотоэлементтің (катодтың) бетінен электрондардың
шығу жұмысы 4 эВ, ал фотон энергиясы 6,7 эВ болса, онда
электронның максимал энергиясын табыңыз.
A) 4,7 эВ
B) 6,7 эВ
C) 0 эВ
D) 2,7 эВ
E) 2 эВ
$$$318
Электрондардың кадмийден шығу жұмысы 6,08 эВ.
Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 2,04 эВ болу үшін
кадмийге түсетін фотондардың энергиясы қандай болуы керек?
A) 4,04эВ
B) 6,08 эВ
C) 2,04 эВ
D) 6,12 эВ
E)8,12 эВ
$$$319
Абсолют қара дененің шығару спектріндегі максимумға қандай да бір температура мәніндеmax964 нм толқын ұзындығы сәйкес келеді. Температура екі есе артқан болса, онда max қандай болады?
A) 482нм
B) 964 нм
C) 241 нм
D) 512 нм
E) 121 нм
$$$320
Арктур жарық жұлдызының спектрлік тығыздығының максимумы max480 нм-ге дәл келеді. Жұлдыз бетінің Т температурасын анықтаңыз (b=2,910-3 мК).
A) 2000 К
B) 3000 К
C) 4000 К
D) 5000 К
E) 6000 К
$$$321
Абсолют қара денені қыздырғанда температурасы 1000 К-нен 2000 К-ге дейін өзгерді. Бұл кезде оның энергетикалық жарқырауы қанша есе артты?
A) 4
B) 16
C) 81
D) 64
E) 8
$$$322
Вольфрам ұнтақ шаңымен толтырылған натрийдегі фотоэффектінің “қызыл шегі” 570 нм. Электрондардың шығу жұмысын анықтаңыз(h=6,6310-34 Джс, 1эВ=1,610-19 Дж).
A) 2,18 эВ
B) 4,36 эВ
C) 1,09 эВ
D) 1,18 эВ
E) 0,18 эВ
$$$323
Түскен жарықтың толқын ұзындығын төрт есе кеміткен кезде, фотондардың энергиясы қалай өзгереді?
A) 2 есе кемиді
B) 4 есе кемиді
C) 2 есе артады
D)4 есе артады
E) өзгермейді
$$$324
Абсолют қара дененің температурасы адам денесінің
t=37oCтемпературасымен бірдей. Оның энергетикалық
жарқырауының максимал спектрліктығыздығына қанша толқын
ұзындығы сәйкес келеді? (Вин тұрақтысы b=2,910-3 мК).
A) 9,4 мкм
B) 7,8 мкм
C) 2,9 мкм
D) 18,8 мкм
E) 14,6 мкм
$$$325
Фотон энергиясы 910-19 Дж-ға тең, оның импульсі қандай болады?
A) 1810-27 кгм/с
B) 210-27 кгм/с
C) 910-27 кгм/с
D) 410-27 кгм/с
E) 310-27 кгм/с
$$$326
Келтірілген суретте әртүрлі температурадағы абсолют қара дененің
сәулелену қабілеттілігінің T r , толқын ұзындығына тәуелділігі
берілген. Ең төмен температураға сәйкес келетін қисықты атаңыз.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$327
Абсолют қара дененің сәулелену қабілеттілігінің таралу қисығында
максимум мәнге сәйкес келетін толқын ұзындығы 1,45 мкм -ге тең.
Бұл қисық қандай температураға сәйкес келеді? (b=2,910-3мK)
А) 2900 K
В) 1000 K
С) 1500 K
D) 2000K
Е) 2500 K
$$$328
Фотондар энергиясы 8,7эВ, ал катодтыжасаған заттан
электрондардың шығу жұмысы 3эВ болса, фотоэлектрондардың
катодты тастап шығуға қажет максимал энергиясы қандай болады?
А) 8,7 эВ
В) 11,7 эВ
С) 5,7 эВ
D) 6,2 эВ
Е) 4,7 эВ
$$$329
Электрондардың металдан шығу жұмысы 410-19Дж-ға тең болса,
натрий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” қандай болады?( h
=6,63*10-34 Дж*с)
А) 0,497мкм
В) 0,495 мкм
С) 0,490 мкм
D) 0,457 мкм
Е) 0,472 мкм
$$$330
Кадмийден электрондардың шығу жұмысы 3,8эВ-ке тең.
Фотоэлектрондардың максимал энергиясы 3,8 эВ-ке тең болуы үшін,
кадмийге түсетін фотон энергиясы қандай болуы керек?
А) 3 эВ
В) 3,8 эВ
С) 1,9 эВ
D) 6,8 эВ
Е) 7,6 эВ
$$$331
Қандай шашырау бұрышында комптондық шашыраудағы толқын
ұзындығының максималь өзгеруі болады?
А)
2

В)
3

С)
4

D)
5

Е)
$$$332
Абсолют қара дененің 900 К температурасындағы энергетикалық
жарқырағыштығы оның 300 К температурасындағысынан неше есе
көп?
А) 16 есе
В) 81 есе
С) 9 есе
D) 27 есе
Е) 18 есе
$$$333
Абсолют қара дененің энергетикалық жарқырауын 4 есе арттыру
үшін, оның термодинамикалық температурасын неше есе өсіру
керек?
А) 2
В) 2
С) 4
D) 16
Е) 1,73
$$$334
Күн бетінің сәулеленуінің спектрлік тығыздығының максимумы
=580 нм толқын ұзындығына сәйкес келеді. Күн бетінің
температурасы қандай болады?
А) 2103 К
В) 3103 К
С) 4103 К
D) 5103 К
Е) 6103 К
$$$335
Жиілігі 11015 Гц жарықпен рубидийді сәулелендіргенде, одан ұшып шыққан электрондардың максималь кинетикалық энергиясы 3,8210-19 Дж болған. Рубидийден электрондардың шығу жұмысы қандай болады? Планк тұрақтысын һ=6,6310-34 Джс деп алыңыз.
А) 4,210-19 Дж
В) 3,510-19 Дж
С) 2,810-19 Дж
D) 3,810-19 Дж
Е) 4,010-19 Дж
$$$336
Электрондардың металдан шығу жұмысы A=3,2010-19 Дж (Планк тұрақтысы h=6,6310-34 Джс) болса, онда литий үшін фотоэффектінің “қызыл шегі” неге тең?
А) 0,961015 Гц
В) 0,481015 Гц
С) 11015 Гц
D) 1,21015 Гц
Е) 1,51015 Гц
$$$337
Жиілігі 20106 Гц-ке тең фотонның энергиясы, жиілігі 5106 Гц фотон энергиясынан неше есе көп болады?
А) 2 есе
В) 3 есе
С) 4 есе
D) 5 есе
Е) 6 есе
338. $$$ 681
Толқын ұзындығы 400 нм-ге тең фотонның импульсі Р қандай болады?
А) 1,6610-27 кгм/с
В) 1,5510-27 кгм/с
С) 1,7410-27 кгм/с
D) 1,8010-27 кгм/с
Е) 1,8510-27 кгм/с
$$$339
Фотоэффекті құбылысы кезінде затқа түскен фотондардың минимал энергиясы 4,9 эВ болса, онда электрондардың металдан шығу жұмысы қаншаға тең болады?
A) 2,45 эВ
B) 9,8эВ
C)4,9эВ
D) 2,8 эВ
E) 13,5 эВ
$$$340
Монохромат жарықпен катодты жарықтандырады. Осы кездегі қанығу фототогының шамасы неге тәуелдіболады?
A) жарық жиілігіне
B) жарық интенсивтігіне C) катод мен анод арасына түсірілген кернеуге D) катод материалына E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ
$$$341
Жылулық сәулеленудеп … айтады.
A) энергия көзі заттағы бөлшектердің жылулық қозғалысы болып табылатын электромагниттік сәуле шығаруын
B) дене беті мен қоршаған орта арасындағы жылу алмасуын
C) жылуды бір ортадан екінші бір ортаға тасымалдау процесін
D) дененің көбірек қызған бөлігінен азырақ қызған бөлігіне жылудың таралуын E) жауаптардың ішінде дұрысы жоқ
$$$342
Фотоэффектінің «қызыл шегі» деп … айтады.
A) фотоэффект байқалуы үшін қажет минимал жиілікті
B) фотоэффект байқалуы үшін қажет максимал жиілікті
C) фотоэффектіні тудыратын жарық толқынының минимал ұзындығын
D) фотоэлектрондардың ең үлкен жылдамдығын
E) фототок жойылатын ең аз теріс потенциалдар айырымын
$$$343
Егер сәуле шығару жиілігі 4 есе өссе, фотонның массасы қалай өзгереді?
A) 4 есе кемиді
B) 4 есе өседі
C) 8 есе өседі
D) 8 есе кемиді
E) өзгермейді
$$$344
Катодтан 1 с ішінде ұшып шығатын электрондардың саны 1019 болса,
қанығу фототогы неге тең болады?
A) 1 А
B) 2 А
C) 1,6 А
D) 16 А
E) 3,2 А
$$$345
Қандай да бір металл үшін фотоэффектінің қызыл шегі0,5310-6 м.
Фотоэффект туындайтын фотон энергиясының минимал мәнін
анықтаңыз ( 34 10 63, 6 h Дж*с).
A) 19 10 63, 6 Дж
B) 34 10 63, 6 Дж
C) 5,75 10 19 Дж
D) 34 3,75 10Дж
E) 19 3,75 10Дж
$$$346
Абсолют қара дененің сәуле шығарғыштық қабілетіне арналған
Планк формуласын көрсетіңіз.
А)
В)
С)
D)
Е)
$$$347
Жарық квантының(фотонның) импульсі неге тең?
А)
В)
4 R T e 
kT
c
r T 2
2 2
__________
1

kT
T h
e
h
r 

1
2
2
2


kT
T h
e
h
c
r 

r h T 
p h/ c
2 p h/ c
С)
D)
Е)
$$$348
Төмендегі өрнектерден Кирхгоф заңын көрсетіңіз.
A)
B)
C)
D)
E)
$$$349
Жарық квантының (фотонның) энергиясын қандай формулалармен
есептеуге болады?
1. h
2.
3.
4.
5.
А) 1 және 3
В) 3 және 5
С) 1,3 және 5
D) 1,3 және 4
Е) 1 және 2
$$$350
Комптон эффектісінде рентген сәулелерінің электрондардан
шашырау кезінде maxтолқын ұзындықтың максимал өзгерісі неге
тең (к=2,4310-12м)?
А) max= 2,43 пм
В) max= 1,22 пм
С) max= 2,64 пм
D) max= 9,72 пм
Е) max= 4,86 пм
m p 
h p 
c h p / 2 
Tf r T 
T f
r
T
T , 




f
r
T
T 
f m T 
r
T
T , ,


Tv f r T , 


h

hc

c

$$$351
Сәуле шығарумен жылулық тепе-теңдік күйдегі идеалды шағылдырғыш беттің сәуле шығарғыштық және сәуле жұтқыштық қабілеті неге тең?
А) а, т=0 r, т=1
В) а, т=0 r, т=0
С) а, т=1 r, т=f (, т)
D) а, т=1 r, т=0
Е) а, т=0 r, т=
$$$352
Өлшемдері мен пішіндері бірдей екі дене бастапқы Т0 температураға дейін қыздырылды. Олар бір-бірінен оқшауланған және вакуумде орналасқан. Денелердің қайсысы тезірек салқындайды?
А) а, т жұту қабілеті үлкен дене
В) Жұтылу қабілеті аз дене
С) Екі дене бірдей салқындайды
D) Екеуі де салқындамайды
Е) а, т жұту қабілеті үлкен дене қызады, басқасы салқындайды
$$$353
Келтірілген касиеттердің қайсысы тек классикалық жылулық сәуле шығаруға сәйкес келеді? 1-сәуле шығарудың толқындық табиғаты, 2-сәуле шығару сәуле шығарғыш денемен тепе-теңдікте бола алады, 3-тұтас жиілікті спектр, 4-дискретті жиілікті спектр:
А) Барлығы- 1, 2, 3 және 4
В) Тек 1 және 2
С) Тек 1, 2 және 3
D) Тек 1
Е) Тек 2
$$$354
Берілген денелердің қайсысында сәуле шығарудың максимумы ең аз толқын ұзындығына сәйкес келеді:
А) Теңіздің бетінде
В) Адам денесінің бетінде
С) Қыздырылған үтік бетінде
D) Электр плитасының қызған спиралында
Е) Балқыған металда
$$$355
Графикте абсолют қара дененің r(,T) сәуле шығарғыштық
қабілетінің әр түрлі температураға арналған толқын ұзындығына
тәуелділігі кескінделген. Графиктен Т2/Т1 қатынасын анықтаңыз.
А) 1,23
В) 0,75
С) 3,0
D) 0,5
E) 1,33
$$$356
Графикте Кирхгофтың универсал функциясының жиілікке
тәуелділігі келтірілген. Көрсетілген екі аймақ үшін: 1) r,т сәуле
шығарғыштық қабілетінің; 2) R,т энергетикалық жарқыраудың
қатынастары қандай болады?
А) r1r2 ; R1=R2
В) r1r2 ; R1R2
С) r1= r2 ; R1=R2
D) r1r2;R1<R2
Е) r1r2;R1R2
$$$357
Жарық квантының (фотонның) релятивистік массасы неге тең ?
A) Нөлге
B)
C)
D)
E)
с


k
2 c
h 
$$$358
Луи де Бройль гипотезасы бойынша :
А) Жарық - электрмагниттік толқындық қасиетке және бөлшектер ағыны қасиетіне ие күрделі құбылыс
В) Рентген сәулесі заттардан сейілгенде, оның толқын ұзындығы өзгереді
С) Барлық қыздырылған заттар электромагниттік толқын шығарады
D) Зат бөлшектері корпускулалық және толқындық қасиетке ие
Е) Атом қозған күйден стационар күйге өткенде фотон шығарады
Модуль-30
Кванттық теория бастамасы
$$$359
Қозған Е2 күйден негізгі Е1 күйге өту кезінде шығарылатын фотонның энергиясы неге тең?
А) (Е1+Е0)
В) Е0
С) Е2-Е1
D)Е1-Е0
Е) h
$$$360
Суретте көрсетілген сутегі атомындағы қай өту кезінде жиілігі минимал фотон жұтылады?
А) 1
В) 2
С) 3
D) 4
Е) өту болмайды
$$$361
Егер сутегі атомының иондану энергиясы Е0 болса, электрон негізгі күйден бірінші қозған күйге өту үшін қанша минимал энергия жұмсалуы керек?
А) Е0/4
В) Е0/2
С) Е0
D) 3Е0/4
Е) 7Е0/8
E4
E3
E2
E1
E0
1
2
3
4
$$$362
Атомдағы электронның жылдамдығы мен оның орбита радиусы
арасында қандай байланыс бар (Бор теориясы бойынша)?
А) ~r
В)~ 1/r
C) ~r2
D) ~ 1/r2
E) ~r3
$$$363


2 2
1
3
1
n
R 
өрнегі берілген, мұнда n=4,5,6,... − бұл
А) серияларға арналған жалпы түрдегі Бальмердің формуласы
В) де Бройль формуласы
С) Пашен сериясының формуласы
D) Резерфорд формуласы
Е) Вин заңы
$$$364


2 2
1
2
1
n
R өрнегі берілген, мұнда n=3,4,5,6.... − бұл:
А) де Бройль формуласы
В) Лайман сериясының формуласы
С) Планк формуласы
D) Резерфорд формуласы
Е) Бальмер сериясының формуласы
$$$365
Суреттегі өтулердің қайсысында үлкен массадағы фотон
шығарылады?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$366
Атомда бас n, орбиталдық , магниттік m
және спиндік s m –
бірдей кванттық сандармен сипатталатын стационарлық күйде
бірден артық электронның болуы мүмкін емес. Бұл:
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
1 2 3
4 5
А) Гюйгенс принципі
В) Гюйгенс-Френель принципі
С) Галилейдің салыстырмалылық принципі
D) толқындардың суперпозиция принципі
E) Паули принципі
$$$367
Сутегі спектрінің инфрақызыл аймақтағы сериясындағы (Пашен
сериясы 




2 2
1
3
1
n
R , n=4,5,... ) фотонның минимал энергиясын
анықтаңыз.
А) R h 
144
7
В) Rh
5
1

С) Rh 
64
3
D) Rh
16
5

E) Rh
36
5

$$$368
Сутегі спектрінің инфрақызыл аймақтағы сериясындағы (Пашен
сериясы 




2 2
1
3
1
n
R , n=3,4,...) фотонның максимал энергиясын
анықтаңыз.
А) hR
4
1
В) Rh
5
1

С) Rh 
9
1
D) hR
16
5

E) hR
16
1
$$$369
Сутегі атомы екінші стационарлық күйінен біріншіге өткен кездегі
сәулелену фотонының жиілігі неге тең? R- Ридберг тұрақтысы.
A) R/4
B) R/3
C) 3R/4
D) 2R/3
E) 8R/9
$$$370
Егер сутегі атомындағы электрон үшінші орбитада орналасса, онда
атом энергиясы әртүрлі қанша квант шығара алады?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 9
$$$371
Сутегі атомындағы электрон жоғары энергетикалық деңгейден
негізгі күйге өткенде энергиясы 12,75 эВ фотон шығарады. Осы
деңгейлердің энергия айырымы неге тең?
A) 13,2 эВ
B) 6,6 эВ
C) 26,4 эВ
D) 10,2 эВ
E) 12,75 эВ
$$$372
Сутегі атомындағы электрон екінші энергетикалық деңгейден
біріншіге өткендегі 1 фотон энергиясы төртінші энергетикалық
деңгейден біріншіге өткендегі 2 энергиядан қанша есе кем болады?
A) 2 есе
B) 3 есе
C) 2,5 есе
D)1,25 есе
E) 1,5 есе
$$$373
Төменде келтірілген суреттегі сутегі атомы өтулерінің қайсысы
сәуле шығару жиілігінің үлкен мәніне сәйкес келеді?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
2
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
4 5
1 3
E) 5
$$$374
Төменде келтірілген суреттегі сутегі атомы энергиясының өзгеру
жолдарының қайсысына ең үлкен толқын ұзындығы сәйкес келеді?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
$$$375
Сутегі атомы қалыпты күйде тұр. Оны иондау үшін қанша минимал
энергия беру қажет? Сутегі атомының қалыпты күйдегі энергиясы
Е1= -13,53 эВ.
A) 10 эВ
B) 13,53 эВ
C) 1610-19 эВ
D) 15,53 эВ
E) 810-19 эВ
$$$ 376
Сутегі атомындағы өтулердің қайсысы 


16
1
4
1 1
R

__________формуласымен
өрнектелген толқын ұзындығына сәйкес келеді?
А) 4
В) 2
С) 1
D) 5
Е) 3
$$$ 377
Бальмер сериясындағы минимал жиілікке ие болатын өтуді
көрсетіңіз.
A) 2
1 2 3
4 5
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
5
1
n=5 4
n=4
n=3
n=2
n=1
2
3
n=
n=6
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
1 2
3
4 5
B) 1
C) 4
D) 3
E) 5
$$$ 378
Сутегі атомының спектріндегі Пашен сериясы фотонының максимал
энергиясын max анықтаңыз. Иондалу энергиясын i E =13,6 эВ деп
алыңыз.
А) 1,64 эВ
В) 2,02 эВ
С) 1,51 эВ
D) 0,85 эВ
Е) 3,40 эВ
$$$ 379
Сутегі атомы спектрінің Лайман сериясындағы фотонның минимал
энергиясы қандай болады. Планк тұрақтысы 34 10 63, 6 h Дж∙с;
Ридберг тұрақтысы 7 -1 м 10 1, 1 R ; 1эВ = 1,6∙10-19 Дж.
А) 13,1 эВ
В) 13,6 эВ
С) 12,4 эВ
D) 12,7эВ
Е) 10,2 эВ
$$$ 380
Сәулеленудің ең кіші жиілігіне сәйкес келетін сутегі атомының
сәулелену сызығын көрсетіңіз.
А) 3
В) 5
С) 1
D) 4
Е) 2
$$$ 381
Сутегі атомы спектрінің Бальмер сериясындағы ең кіші толқын
ұзындығы қанша болады? 7 -1 R 1,110 м
А) 0,346 мкм
n=6
n=5
n=4
n=3
n=2
n=1
1
2
3
4 5
В) 0,390 мкм
С) 0,320 мкм
D) 0,380 мкм
Е) 0,364 мкм
$$$ 382
Сутегі атомы спектрінің Бальмер сериясындағы ең үлкен толқын
ұзындығын табыңыз. ( 7 -1 м 10 1, 1 R ).
А) 0,540 мкм
В) 0,590 мкм
С) 0,655 мкм
D) 0,710 мкм
Е) 0,620 мкм
$$$ 383
Сутегі атомы спектрінің Бальмер сериясындағы фотонның ең кіші
mіn энергиясын табыңыз. Eі=13,6 эВ.
А) 1,89 эВ
В) 1,18 эВ
С) 1,12 эВ
D) 1,34 эВ
Е) 1,41 эВ
$$$ 384
Бальмердің 

2 2
1 1
n m
R жалпыланған формуласында Лайман
сериясының 4-ші сызығы үшін n және m келесі сәйкес мәндерге ие
болады:
A) 2 және 4
B) 3 және 6
C) 4 және 7
D) 1 және 5
E) 5 және 8
$$$ 385
Бальмердің 

2 2
1 1
n m
R жалпылама формуласында Бальмер
сериясының 5-шы сызығы үшін n және m сандары келесі сәйкес
мәндерге ие болады:
A) 1 және 5
B) 2 және 5
C) 2 және 3
D) 3 және 8
E) 3 және 7
$$$ 386
Сутегі атомы n=3 кванттық күйден негізгі күйге өткенде, оның энергиясы қалай өзгереді?
A) 3 есе артады
B) 3 есе азаяды
C) 9 есе артады
D) 9 есе азаяды
E) өзгермейді
$$$ 387
Сутегі атомы n=1 кванттық күйден n=3 күйге өткенде, оның энергиясы қалай өзгереді?
A) 3 есе артады
B) 3 есе азаяды
C) 9 есе артады
D) 9 есе азаяды
E) өзгермейді
$$$ 388
U0=3,2 В тежеуші кернеу түсірілген кезде фототок тоқтайтын болса, онда металл бетінен ұшып шығатын фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы қандай болады? (e=1,6∙10-19 Кл, me=9,1∙10-31 кг).
А) 1,06 Мм/с
В) 0,64 Мм/с
С) 0,16 Мм/с D) 0,46 Мм/с Е) 1,14 Мм/с
$$$ 389
Вакуумды фотоэлементке жарық түскенде ол арқылы өтетін қаныққан ток күші Iқан=2,5 нА. Катод бетінен бірлік уақытта ұшып шығатын электрондар саны неге тең?
А) 0,311019
В) 1,561010
С) 3,751013
D) 3,1109
Е) 3,75109
$$$ 390
Егер фотонның фотоэффект тудыратын минимал энергиясы 4,5 эВ
болса, электрондардың металдан шығу жұмысы неге тең (электрон-
вольтпен) ?
A) 2,25 эВ
B) 3,15 эВ
C) 4,5 эВ
D) 6,3 эВ
E) 8,5 эВ
$$$ 391
Фотоэлементке түскен жарықтың жиілігін өзгерткенде, тежеуіш
потенциал 4 есе артты. Фотоэлектрондардың максимал
жылдамдығы қалай өзгерді?
А) өзгермейді
В) 2 есе кемиді
С) 2 есе артады
D) есе артады
Е) есе кемиді
$$$ 392
Фотоэффект кезінде фотоэлектрондардың максимал жылдамдығы 2
есе артса, жарық жиілігі қалай өзгерген? Электрондардың металдан
шығу жұмысы ескерілмейді:
А) 2 есе артты
В) √2 есе артты
С) 4 есе артты
D) 4 есе кеміді
Е) 2 есе кеміді
$$$ 393
Комптон шашырауы кезіндегі толқын ұзындығының өзгеруі ='-
=к(1–cos) формуласымен анықталады. к тұрақтысы неге
тәуелді?
А) Түскен сәуленің толқын ұзындығына
В) к–заттың қасиетіне де, сәуле шығарудың сипаттамасына да
тәуелсіз универсал тұрақты
С) Шашыратушы беттің қасиетіне
D) Шашырау бұрышына
Е) Түскен сәуленің толқын ұзындығына және шашырау
бұрышына шарттары бір мезгілде орындалады
$$$ 394
2
2
Комптон шашырауы кездіне максимал ығысу шашыраудың қандай
бұрышына сәйкес келеді?
A) 𝜃 = 𝜋
B)𝜃 =
𝜋
2
C) 𝜃 = 0
D) 𝜃 =
𝜋
4
E) 𝜃 =
3𝜋
4
$$$ 395
Жарықтың корпускулалық қасиеттері қандай физикалық
құбылыстарда байқалады?
A) Фотоэффект
B) Жарық поляризациясы
C) Жарықтың дифракциясы
D) Интерференция құбылысы
E) Жарықтың дисперсиясы
$$$ 396
Де Бройль толқынының жиілігі ν= 400 МГц болса, микробөлшектің
энергиясы шамамен тең:
A) 30×10-26 Дж.
B) 40×10-26 Дж.
C) 26×10-26 Дж.
D) 13×10-26 Дж.
E) 50×10-26 Дж.
Модуль-31
Корпускулалық-толқындық екіжақтылық
$$$ 397
Бөлшек жылдамдығын 3 есе кеміткенде, де-Бройль толқынының
жиілігі қалай өзгереді?
A) 3 есе артады
B) 3 есе кемиді
C) өзгермейді
D) 9 есе артады
E) 9 есе кемиді
$$$ 398
Бөлшек жылдамдығын 2 есе арттырғанда, де-Бройль толқынының

жиілігі қалай өзгереді?
A) 2 есе артады
B) 2 есе кемиді
C) өзгермейді
D) 4 есе артады
E) 4 есе кемиді
$$$ 399
Де Бройль толқын ұзындығын 200 нм-ден 50 нм-ге дейін кемітсек,
электронның импульсі қалай өзгереді?
A) 2 есе кемиді
B) 2 есе артады
C) 4 есе кемиді
D) 4 есе артады
E) өзгермейді
$$$ 400
Де Бройль толқын ұзындығы 50 нм-ден 200 нм-ге дейін артса, онда
электрон энергиясы қалай өзгереді?
A) 4 есе артады
B) 4 есе кемиді
C) өзгермейді
D) 16 есе артады
E) 16 есе кемиді
$$$ 401
Х осі бойымен қозғалыс жылдамдығын v=0,5 см/c дәлдікке дейін
анықтауға болады. Массасы m=0,5 г бөлшектің координатасының х
анықталмаушылығы қандай болады? 34 1,05 10Джc деп алыңыз.
A) 4.2×10-26cм
B) 4.2×10-31cм
С) 4.2×10-29 см
D) 4.2×10-27 см
E) 4.2×10-30 см
$$$ 402
Массасы 0,1 г бөлшек =10 м/с жылдамдықпен қозғалатын болса,
ол бөлшек үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады?
h=6,6310-34Джс деп алыңыз.
А) 6,63×10-31м
В) 5,68×10-34 м
С) 5,26×10-27 м
D) 6,55×10-30 м
Е) 6,63×10-34 м
$$$ 403
Электрон 3,4×10-25кг.м/с-ке тең импульске ие болса, бұл электрон
үшін де Бройль толқынының ұзындығы қанша болады? (h=6,6310-
34Джс).
А)1,23×10-10м
В) 1,95×10-9м
С) 1,90×10-8м
D) 1,95×10-7м
Е) 1,23×10-6м
$$$ 404
Атомдағы электронның жылдамдығы 7 м/с болса, онда оның
координатасының анықталмаушылығы қандай болады?
А) 0,1* 10-8см
В) 0,5 *10-10см
С) 0,17*10-11см
D) 1,15*10-13см
Е) 1,5* 10-9см
$$$ 405
Анықталмаушылық қатынасын пайдалана отырып, электронның
массалар центрінің координаталары х2 мкм
анықталмаушылықпен анықталған болғанда, оның импульсін
анықтауда жіберілетін ең аз қателікті р анықтаңыз. =1,05×10-34
Джс деп алыңыз.
А) 1,05×10-28 кгм/с
В) 5,15×10-34 кгм/с
С) 5,25×10-29 кгм/с
D) 5,5×10-34 кгм/с
Е) 1,15×10-34 кгм/с
$$$ 406
Массасы 0,2 г тозаңның орны Δ𝑥 = 10−6м қателікпен анықталады.
Оның жылдамдығының анықталмағандығын бағалаңыз:
А) Δ𝑣 ≥ 5,25 ∙ 10−25 м/с
В) Δ𝑣 ≥ 6,25 ∙ 10−34 м/с
С) Δ𝑣 ≥ 6,25 ∙ 10−28 м/с
D) Δ𝑣 ≥ 5,25 ∙ 10−34 м/с
Е) Δ𝑣 ≥ 6,25 ∙ 10−34 м/с
$$$ 407
Импульсі 6,610-24 кгм/с болатын бөлшектің де Бройль толқын
ұзындығы неге тең?
A) 2,0 нм
B) 0.2 нм
C) 0,1 нм
D) 20 нм
E) 10 нм
$$$ 408
Энергиясы Е=3,210-13 Дж бөлшек үшін де Бройль толқынының
жиілігі неге тең?
A) 4,83·1020 Гц
B) 2,41·1020 Гц
C) 1,21·1020 Гц
D) 9,65·1020 Гц
E) 6,63·1020 Гц
$$$ 409
Электрон ( λ1) мен протонның (λ2 ) жылдамдықтары бірдей, де
Бройль толқын ұзындықтарын салыстырыңыз (me=9,110-31 кг,
mp=1,6710-27кг).
A)
B)
C)
D)
E)
$$$ 410
Массасы 210-27 кг микробөлшек үшін де Бройль толқын ұзындығы
100 нм болса, ол қандай жылдамдықпен қозғалады?
А) 1,3 м/с
В) 3,3 м/с
С) 1,3 км/с
D) 2,3 км/с
Е) 3,3 км/с
1
2
1 


1
2
1 


1
2
1 


2
2
1 


10
2
1 


$$$ 411
Де Бройль толқынының жиілігі =500 МГц болса, микробөлшектің
энергиясын бағалаңыз :
А) 1,3310-28 Дж
В) 1,6610-25 Дж
С) 2,5310-25 Дж
D) 2,1310-31 Дж
Е) 2,6610-27 Дж
Модуль-32
Шредингер теңдеуі
$$$ 412
Терең потенциалды шұңқырда тұрған электронның потенциалдық
энергиясын табыңыз.
A) 10-16Дж
B) 0
C) Дж
D) 10-19 Дж
E) 10-10Дж
$$$ 413
Шредингер теңдеуін көрсетіңіз. (Бірөлшемді терең потенциалды
“шұңқырдағы” ( 0 x ) бөлшек үшін).
А) Eψ 0
2m
ΔΨ 2 

В) ( ) 0
2
2 2
2


E u
h
m
dx
d
С)
dt
d
u x t ih
dx
d
m
h 
( ) 
2 2 1
2 2
D) x
c
n
x A

( ) sin
Е)
dt
d
ih
dx
d
m
h 

2
2 2
2

$$$ 414
Төмендегі суретте, бөлшектің “потенциалдық шұңқыр”
қабырғасынан әртүрлі қашықтықта табудың ықтималдылығының
тығыздығы берілген. А ( 2 n ) нүктесіндегі ықтималдылық
тығыздығының мәні нені көрсетеді?
А) бөлшек потенциалды шұңқырдың сол жағында
табылмайтындылығын
В) бөлшек потенциалды шұңқырдың оң жағында
табылмайтындылығын
С) бөлшек потенциалды шұңқырда жоқ екендігін
D) бөлшек потенциалды шұңқырдың кез келген нүктесінде табыла
алатындығын
Е) бөлшек потенциалды шұңқырдың ортасында
табылмайтындылығын
$$$ 415
Энергиясы потенциалды тосқауылдың биіктігінен аз болатын
бөлшектің тосқауыл арқылы өту құбылысы қалай аталады?
А) анықталмаушылыққатынасы
В) бөлшектер дифракциясы
С) туннель эффекті
D) электр тогы
Е) фотоэффекті
$$$ 416
Кванттық механикада Шредингер теңдеуі нені анықтауға мүмкіндік
береді?
А) қозғалыс теңдеуін
В) бөлшектің орнын дәл анықтауға
С) бөлшектің траекториясын
D) толқындық функция арқылы бөлшектің орнын анықтау
ықтималдығы
Е) бөлшектің жылдамдығын дәл анықтауға
$$$ 417
Төменде көрсетілген қай шама микробөлшектің толқындық
функцияның модулінің квадратымен анықталады?
А) Координатасы
В) Импульсі
С) Энергиясы
D) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығы
2

A

x
n=1
n=2
n=3
Е) Берілген кеңістікте болу ықтималдылығының тығыздығы
$$$ 418
Бөлшектің күйін кванттық механикада анықтайтын шама:
1 Координаталар
2 Импульс
3 Энергия
4 Масса
5 Толқындық функция
А) 1 және 2
В) 2 және 3
С) 3 және 5
D) Тек 5
Е) Тек 3
Модуль-33
Кванттық статистика элементтері
$$$ 419
Қандай кванттық бөлшектер жүйесін Бозе - Эйнштейн таралу функциясы сипаттайды?
А) Өзара әсерлеспейтін бөлшектер жүйесін
В) Жарты спинді бөлшектер жүйесін
С) Нөлдік және бүтін спинді бөлшектер жүйесін
D) Жоғары энергиялы бөлшектер жүйесін
Е) Тек нөлдік спинді бөлшектер жүйесін
$$$ 420
Қандай кванттық бөлшектер Ферми-Дирактың таралу функциясымен сипатталады?
A) Бүтін санды спині бар бөлшектер жүйесі
B) Нолдік спині бар бөлшектер жүйесі
C) Өзара әсерлеспейтін бөлшектер жүйесі
D) Энергиясы өте жоғары бөлшектер жүйесі
E) Жарты спинді бөлшектер жүйесі
Модуль-34
Конденсирленген күй
$$$ 421
Фотолюминисценцияның себебі мынаумен байланысты
А) Электрондардың валенттік зонадан қармап қалу деңгейіне көшуі
В) Электрондардың өткізгіштік зонадан активатор деңгейіне көшуі
С) Электрондардың қармап қалу деңгейінен активатор деңгейіне көшуі
D) Электрондардың өткізгіштік зонадан қармап қалу деңгейіне көшуі Е) Электрондардың валенттік зонадан өткізгіштік зонаға көшуі
$$$ 422
Атомның Томсон моделі бойынша нені бағалауға болады?
А) Ядро мен электрондардың арақашықтығын
В) Атомдардың өлшемін
С) Атом ядроларының өлшемін D) Молекулалардың өлшемін Е) Электрондардың өлшемін
$$$ 423
Меншікті өткізгіштіктің қызыл шегінің жиілігі шала өткізгіштерде қанша болады.Δ𝐸=0,34 эВ,ℎ=6,63∙10−34Дж∙с
А) 3,21013 Гц
В) 6,01013 Гц
С) 3,11013 Гц
D) 8,21013 Гц
Е) 1,31013 Гц
$$$ 424
Рұқсат етілмеген зонаның ені Е диэлектриктер үшін неге тең?
A) ΔЕ ~ 0,1 эВ
B) ΔЕ ~ 10 эВ
C) ΔЕ ~ 100 эВ
D) ΔЕ ~ 10-23 эВ
E) ΔЕ ~ 2,5·10-2 эВ
$$$ 425
Рұқсат етілмеген зонаның ені Е шала өткізгіштер үшін неге тең?
A) ΔЕ ~ 0,1 эВ
B) ΔЕ ~ 10 эВ
C) ΔЕ ~ 100 эВ
D) ΔЕ ~ 10-23 эВ
E) ΔЕ ~ 2,5·10-2 эВ
$$$ 426
Кристалдағы электрондардың энергетикалық деңгейлерінің рұқсат етілмеген зонамен шектесетін валенттік зонасы толығымен толтырылған болса, онда кристалл:
А) Диэлектрик
В) Шала өткізгіш
С) Металл
D) Металл немесе шала өткізгіш
Е) Диэлектрик немесе шала өткізгіш
$$$ 427
Сол жақ және оң жақтағы екі суретте екі кристалдың энергетикалық спектрінің сызбалық көріністері кескінделген. Олар заттың қандай түріне жатады?
А) 1- n-типті шала өткізгіш, 2- p-типті шала өткізгіш
В) 1- металл, 2- р-типті шала өткізгіш
С) 1- n-типті шала өткізгіш, 2-металл
D) Екеуі де меншікті шала өткізгіш
Е) 1- р-типті шала өткізгіш, 2- n-типті шала өткізгіш
$$$ 428
Төменгі зонадан көрші зонаға көтерілгенде электронға жұмсалған энергия неге тең:
A) Рұқсат етілген зона ұзындығына.
B) Ашық зона еніне.
C) Рұқсат етілмеген зона еніне.
D) Жабық зона еніне.
E) Жабық зонаның ұзындығы мен еніне.
Модуль-35
Атом. Молекула
$$$ 429
Атомда бас кванттық саны n=3-ге тең неше электрон болуы мүмкін?
А) 2
В) 4
С) 16
D) 10
Е) 18
Бос зона
Валентті зона
ЕF
ЕF
$$$ 430
Бас кванттық саны n=5 бірдей мәндегі атомда тұрған
электрондардың максимал санын анықтаңыз.
A) 32
B) 50
C) 16
D) 14
E) 64
$$$ 431
Бас кванттық n=4 санына әртүрлі толқындық функциялардың
қаншасы сәйкес келетінін анықтаңыз.
A) 18
B) 16
C) 32
D) 18
E) 64
$$$ 432
Атомның f-күйінде электрондардың қандай максимал саны болуы
мүмкін?
A) 6
B) 8
C) 10
D) 14
E) 18
$$$ 433
Атомның электрондық N қабатында электрондардың қандай
максимал саны болуы мүмкін?
A) 6
B) 8
C) 14
D) 18
E) 32
$$$ 434
3d-күйіндегі электронның орбиталдық импульс моментінің квадраты
неге тең?
A) 2 
B) 2 4
C) 2 3
D) 2 6
E) 2 5
$$$ 435
Электронның орбиталдық импульс моментінің квадраты 3f-күйде
неге тең?
A) 2 2
B) 2 
C) 2 64
D) 2 16
E) 2 12
$$$ 436
Электрон спинінің кеңістіктегі бағдарлануының максимал саны
қандай болады?
A) 2
B) 1
C) 0
D) 4
E) 3
$$$ 437
d-күйінде тұрған атомда электрондардың қандай максимал саны
болуы мүмкін?
A) 2
B) 6
C) 8
D) 10
E) 14
$$$ 438
Сутегі атомының энергетикалық деңгейлер арасындағы өтудің ең аз
жиіліктегі электрмагниттік сәулелерді жұтатын деңгейді анықтаңыз.
A) 3
B) 5
C) 1
D) 4
E) 2
E1
E
1 2
3
4 5
E2
E3
E4
$$$ 439
Суретте келтірілген сутегі атомындағы қай энергетикалық өтуі
толқын ұзындығы ең үлкен электромагниттік сәулеге сәйкес келеді?
A) 4
B) 2
C) 5
D) 1
E) 3
$$$ 440
Сутегі атомының энергиясы 0 E болатын күйі, қандай жағдайға
сәйкес келеді?
А) атом тыныштық күйінде болады
В) атом иондалған
С) сутегі атомына тән емес
D) атом қозған
Е) электрон ядроға максимал жақындаған
$$$ 441
Атомда үш кванттық сандары ( m, , n ) бірдей күйге қанша электрон
ие бола алады?
А) 1
В) 18
С) 10
D) 8
Е) 2
$$$ 442
n бас кванттық санының берілген мәнінде орбиталдық кванттық сан
қандай максимал мәнге ие болады?
А) n +4
В) n +1
С) n +2
D) n 1
Е) n 2
E1
E2
E3
E>0 r
u E1
0
E
1 2 3 4 5
E1
E2
E3
E4
E5
$$$ 443
орбиталдық кванттық санының берілген мәнінде магниттік
кванттық сан m қандай мәндерге ие болады?
А) +1
В) 1
С) 2 +1
D) 2
Е) 2 1
$$$ 444
Атомның күйін сипаттайтын l орбиталдық кванттық сан:
A) атомдағы электронның энергетикалық деңгейін анықтайды
B) электронның меншікті магнит моментін анықтайды
C) электронның импульс моментінің проекциясын анықтайды
D) электрон спинін анықтайды
E) электронның импульс моментін анықтайды
$$$ 445
Атомның күйін сипаттайтын ml магниттік кванттық сан:
A) атомдағы электронның энергетикалық деңгейін анықтайды
B) электронның импульс моментінің проекциясын анықтайды
C) электронның импульс моментін анықтайды
D) электрон спинін анықтайды
E) электронның меншікті магнит моментін анықтайды
$$$ 446
Атомның Резерфорд моделі бойынша:
1 Электрондар тұйықталған орбита бойымен ядроны айналып
қозғалады
2 Атом центрінде оң зарядталған ядро бар
3 Зарядталған шар ішінде электрондар тербеледі
4 Атом оң зарядталған шар
А) 1
В) 1 және 2
С) 2
D) 2 және 4
Е) 1 және 3
$$$ 447
Атомдық g күйінде қанша электрон орналаса алады?
А) 6
В) 10
С) 16
D) 18
Е) 32
$$$ 448
Сутегі атомын иондауға қажетті электронның минимал
жылдамдығы қандай болу керек? (Сутегі атомының иондану
потенциалы U1=13.6 B, электронның массасы 9,1×10-31 кг,
электронның заряды 1,6×10-19 Кл)
А) 4,18 Мм/с
В) 1,18 Мм/с
С) 3,18 Мм/с
D) 5,18 Мм/с
Е) 2,18 Мм/с
$$$ 449
Сутегі спектрінің Бальмер сериясындағы
фотонның максимал энергиясын анықтаңыз.
А)
B)
C)
D)
E)
$$$ 450
Атомдағы электронның импульсі мен оның орбита радиусы
арасында байланыс Бордың теориясы бойынша қалай анықталады ?
А) p ~ r2
В) p ~ 1/r
С) p ~ 1/r2
D) p ~ r
Е) p ~ r3
$$$ 451
Атомдағы электронның импульс моментінің квантталу ережесін
көрсетіңіз.
А)
), 3,4...
1
2
1
( 2 2
| n 
n
R
/
5
1
hR
/
15
3
hR
/
36
5
hR
/
4
1
hR
/
16
5
hR
M h (l 1)
B)
C)
D)
E)
$$$ 452
Тереңдігі шексіз потенциалдық шұңқырдағы кванттық бөлшектің
энергетикалық спектрі үзікті. Осы энергия n кванттық санмен қалай
байланысқан?
А) Еn ~ n2
В) En ~ 1/n
C) En ~ n
D) Еn~ 1/ n2
Е) Еn~ n3
$$$ 453
Е3 қозған күйден Е1 негізгі күйге өткен кездегі шығарылған
фотонның жиілігі неге тең?
A)
𝐸3

B)
𝐸1

C)
𝐸3+𝐸1

D)
𝐸3−𝐸1

E)
2𝐸3−𝐸1

$$$ 454
Атом ядроларының изотобы дегеніміз:
A) А, N және Z әртүрлі, мұндағы N = A - Z нейтрондар санын
анықтайды
B) N бірдей, бірақ А және Z әртүрлі
C) А бірдей, бірақ Z әртүрлі
D) А және Z бірдей, бірақ жартылай ыдырау периоды Т әртүрлі
E) зарядтық сандары Z бірдей, бірақ массалық сандары А әртүрлі
$$$ 455
Атомдағы электрондардың күйін сипаттайтын Паули принципіне
сәйкес
A) Кванттық жүйеде спиндері бірдей екі немесе одан да көп
электрондар болуы мүмкін емес
B) Кванттық жүйеде төрт кванттық сандарының жиыны бірдей
күйде екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес
) 1( l l M
) 1 ( 2 l l M
) 1 ( 2 l l M
) 1( l l hM
C) Кванттық жүйеде екі кванттық сандарының жиыны бірдей күйде
екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес
D) Кванттық жүйеде үш кванттық сандарының жиыны бірдей күйде
екі немесе одан да көп электрондар болуы мүмкін емес
E) Координаты мен импулсінің мәндері бір мезгілде дәл
анықталатын микробөлшек күйінің болуы мүмкін емес
Модуль-36
Атом ядросы
$$$ 456
Ядролық реакция ? 4
2
1
1
7
3 He H Li нәтижесінде алынған екінші
бөлшекті көрсетіңіз.
А) n
B) p
C) H 2
1
D) H1
1
E) He 4
2
$$$ 457
Ядролық реакция N He X H 1
1
4
2
14
7 нәтижесінде қандай элемент
алынады?
А) H 1
1
В) O 16
8
С) F 19
9
D) O 17
8
E) C 14
6
$$$ 458
- ыдырауына X A
z ядросы түседі. Пайда болған Y ядроның заряды
және массалық санын анықтаңыздар.
А) Y A
z
В) Y A
z1
С) Y A
z
1
1


D) Y A
z
4
2


E) Y A
z1
$$$ 459
Атом ядросының массасы оларды құрайтын нуклондардың
массаларының қосындысынан
А) көп үлкен болады
В) шамалы үлкен болады
С) кіші болады
D) тең болады
E) дұрыс жауабы жоқ
$$$ 460
Атом ядросын жеке нуклондарға ыдырату үшін қажет энергия …
деп аталады.
А) активация энергиясы
В) иондау энергиясы
С) кинетикалық энергия
D) ядроның __________байланыс энергиясы
E) потенциалдық энергия
$$$ 461
Th 23 2
90 торий ядросы -ыдырауынан кейін ядрода қанша нуклондар
қалады?
A) 86
B) 92
C) 88
D) 236
E) 228
$$$ 462
Термоядролық реакция HHHe x 4
2
3
1
2
1 кезінде бөлінетін бөлшекті
анықтаңыз.
A) бөлшегі
B) бөлшегі
C) квант
D) нейтрон
E) протон
$$$ 463
Уран ( U 238
92 ) радиоактивтік ыдырау арқылы қорғасынға ( Pb 206
82 ) айналу
барысында қанша рет a-ыдырау, қанша рет β-ыдырау болады?
A) 6 рет a-ыдырау, 8 рет β-ыдырау болады
B) 7 рет a-ыдырау, 8 рет β-ыдырау болады
C) 8 рет a-ыдырау, 6 рет β-ыдырау болады
D) 8 рет a-ыдырау, 8 рет β-ыдырау болады
E) 6 рет a-ыдырау, 6 рет β-ыдырау болады
$$$ 464
Жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде радиоактивті
элементтің ядросының қандай мөлшері ыдырайды?
A) 25%
B) 50%
C) 100%
D) 75%
E) 40%
$$$ 465
Жартылай ыдырау периодына тең уақыт ішінде 41020 атомы бар
радиоактивті изотоптың қанша атомы қалады?
A) 31020
B) 21010
C) 21020
D) 0,51020
E) атомдар саны өзгермейді
$$$ 466
Жартылай ыдыраудың 2 периодына тең уақыт ішінде радиоактивті
элемент ядросының қандай мөлшері ыдырайды?
A) 25 %
В) 50 %
C) 75 %
D) 100 %
E) 70 %
$$$ 467
U 235
92 уран изотопының атом ядросында қанша электрон бар?
A) 235
B) 92
C) бірде бір электрон жоқ
D) 143
E) 150
$$$ 468
Көміртегі С13
6 изотопының ядросында қанша нейтрон бар?
А) 6
В) 13
С) бірде бір нейтрон жоқ
D) 19
Е) 7
$$$ 469
Атом ядросының радиоактивті ыдырауының негізгі заңын
көрсетіңіз.
А) λ t
0e N N 
В)
T
n 2 

С) 2mc E 
D) hmc2
Е)
p
h

$$$ 470
Ядроның ыдырау тұрақтысы =0,021 c 2 n -ге тең болса, изотоптың
жартылай ыдырау периоды Т1/2 қанша болады?.
А) 10с
В) 1с
С) 0,1с
D) 50с
Е) 100с
$$$ 471
O16
8 изотопының ядросына кіретін протондар мен нейтрондар санын
анықтаңыз.
А) 16 протон мен 16 нейтрон
В) 8 протон мен 8 нейтрон
С) 16 протон мен 8 нейтрон
D) 8 протон мен 16 нейтрон
Е) 10 протон мен 6 нейтрон
$$$ 472
Атом ядросында 8 протон мен 9 нейтроны бар нейтраль атомның
электрондық қабатында қанша электрон болады?
А) 9
В) 17
С) 7
D) 8
Е) 15
$$$ 473
Радиоактивті ,,сәулелерінің қайсысының өтімділік
қабілеттілігі күшті?
А) -сәулесі
В) сәулесі
С) сәулесі
D) бұл сәулеленулердің өтімділік қабілеттіліктері бірдей
Е) - және сәулелері
$$$ 474
Рубидий элементінің 89Rb ыдырау тұрақтысы =0,0077 с-1-ге тең.
Жартылай ыдырау периодын Т1/2 анықтаңыз. ln2=0,693.
А) 50 c
В) 70 c
С) 90 c
D) 80 c
Е) 60 c
$$$ 475
27Mg элементінің радиоактивті ыдырау тұрақтысын анықтаңыз.
Жартылай ыдырау периоды Т1/2=5 мин.; ln2=0,693.
А) 0,1510-2 с-1
В) 1,1510-3 с-1
С) 2,3110-3 с-1
D) 3,1510-3 с-1
Е) 4,1510-2 с-1
$$$ 476
Ядродағы -бөлшектің құрамы неден тұрады?
А) 2 протон және 2 электроннан
В) 2 протон және 2 нейтронан
С) протон және нейтроннан
D) протон және 2 нейтроннан
Е) протон және электроннан
$$$ 477
Ядроның массалар ақауының формуласын табыңыз.
А) p n яд m Zm (AZ)m M
В) p n яд m Z(m m ) M
С) p n яд m (AZ)(m m ) M
D) p n яд m Zm (AZ)m M
Е) p n яд m (AZ)(m m ) M
$$$ 478
Келтірілген химиялық элементтердің изотоптарының қайсысында
нейтрон саны ең көп?
А) Ge 74
32
В) Se 74
34
С) Ag 76
33
D) Ge 76
32
Е) Se 76
34
$$$ 479
Келтірілген шарттардың қайсысы орындалса, онда ядроны "ядроның
изотобы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей
болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр
түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондарының
саны бірдей болса.
A) 1 және 2
B) 1 және 5
C) 3 және 4
D) 1 және 4
E) 3 және 5
$$$ 480
Келтірілген шарттардың қайсысы орындалса, онда ядроны "ядроның
изобарасы" деп атайды, егер олардың: 1. Зарядтық сандары бірдей
болса; 2. Массалық сандары бірдей болса; 3. Зарядтық сандары әр
түрлі болса; 4. Массалық сандары әр түрлі болса; 5. Нуклондар саны
әр түрлі болса.
A) 1 және 2
B) 1 және 4
C) 2 және 5
D) 1 және 5
E) 2 және 3
$$$ 481
Төменде келтірілген жауаптардың қайсысы -сәулелерге сәйкес
келеді?
A) протондар ағыны
B) гелий ядроларының ағыны
C) нейтрондар ағыны
D) электрондар ағыны
E) фотондар ағыны
$$$ 482
Төменде келтірілген жауаптардың қайсысы -сәулелерге сәйкес келеді?
A) протондар ағыны
B) нейтрондар ағыны
C) электрондар ағыны
D) гелий ядроларының ағыны
E) фотондар ағыны
$$$ 483
Ыдырау тұрақтысы 0,05 с-1 радиоактивті изотоптың орташа өмір сүру уақыты қаншаға тең?
A) 25 с
B) ln 2с
C) 20 с
D) 15 с
E) 10 с
$$$ 484
Әрбір 10 с сайын 200 ыдырау болып жатса, радиоактивті элементтегі нуклид активтілігі неге тең?
A) 100 Бк
B) 200 Бк
C) 10 Бк
D) 20 Бк
E) 40 Бк
$$$ 485
Радионуклидтің активтілігі 10 Бк болса, оның 100 ядросы қанша уақытта ыдырайды?
A) 2 с
B) 4 с
C) 5 с
D) 8 с
E) 10 с
$$$ 486
Байланыс энергиясы 160 МэВ болатын 𝑁𝑒1020 элементінің меншікті байланыс энергиясы неге тең?
А) 8 МэВ/нукл
В) 6 МэВ/нукл
С) 7 МэВ/нукл
D) 10 МэВ/нукл
Е) 20 МэВ/нукл
$$$ 487
Ядро - ыдырау кезінде :
А) 2 электрон қабылдайды
В) 2 электрон жоғалтады
С) 2 нейтрон + 2 протон жоғалтады
D) 1 электрон + 1 протон қабылдайды
Е) 2 электрон + 2 протон жоғалтады
$$$ 488
Берілген радиоактивті элементтің жартылай ыдырау периоды Т.
Егер ядролардың бастапқы саны N0 болса, t=T/4 уақытта осы
элементтің қанша Nядросы ыдырап кетеді?
А)
B)
C)
D)
Е)
$$$ 489
Әсерлесудің қай түрі ядродағы нуклондардың арасында байқалады?
A) электромагниттік
B) гравитациялық
C) әлсіз
D) күшті
E) кулондық
$$$ 490
Активтіліктің анықтамасы үшін төмедегі жауаптардың қайсысы
дұрыс.
А) Бірлік уақыттағы затпен сәулеленетін бөлшектердің қорытқы
энергиясы.
В) Уақыт бірлігінде затта болатын ыдырау саны.
С) Ядроның бастапқы санының жартысы ыдырауға кететін уақыт.
D) Радиоактивті ядроның орташа өмір сүру уақыты.
Е) Ядроның бастапқы санының 1% -і кеміген кездегі ыдырау саны.
$$$ 491
Қай өрнек радиоактивті элементтің Т жартылай ыдырау периоды


4
2
0
n
e N N4 2 
0 1 n e N N 
0 4
1
N N 
0 8
1
N



4
2
0 1
n
N N e

мен ыдырау тұрақтысы арасындағы байланысты көрсетеді?
A)
B)
C)
D)
E)
$$$ 492
88𝑅𝑎
226 полоний изотопының -ыдырауынан кейін Z- зарядтық саны
және А – массалық саны қандай атом ядросы пайда болады:
A) Z=84, А=210
B) Z=84, A=210
C) Z=86, A=210
D) Z=86, A=222
E) Z=86, A=214
$$$ 493
Радиоактивті элементтен 10 с уақыт ішінде радиоактивті изотоптың
105 ядросы ыдыраса, радиоактивті элементтің активтілігі қандай
болады? Берілген уақыт аралығындағы активтілікті тұрақты деп
есептеу керек:
A) 106 Бк
B) 1 Бк
C) 10-5 Бк
D) 105 Бк
E) 104 Бк
$$$ 494
Радиоактивті изотоптың ыдырау тұрақтысы 0,210-3 с1-ге тең. Оның
жартылай ыдырау периоды неге тең?
A) 6,9103 с
B) 0,210-3 с
C) 3465 с
D) 6930 с
E) 1,3910-4 с
$$$ 495
Келтірілген ядролардың қайсысы изотондар болып табылады?
A) H2
1 ; He4
2.
B) C13
6 ,N14
7.
C) H2
1, He4
2.
D) O16
8, O17
8.
E) Ar40
18, Ca40
20.
Т
/ 2 ln Т
Т 1/
cT 
T
$$$496
Атом ядросының өлшемі:
A) r~10 – 15см.
B) r~10 - 10м.
C) r~10 -6м.
D) r~1А0.
E) r~10 - 15м.
$$$497
Берілген ZXA радиоактивтік ядро позитрон шығарып ыдырады. Пайда болған ядроның таңбасын жазу керек.
A) Z+1YA-1 ;
B) Z+1YA
C) ZYA-1 ;
D) Z-1YA .
E) ZYA+1 ;
$$$ 498
Келтірілген тұжырымдамалардың қайсысы радиоактивтіліктің анықтамасын білдіреді:
A) Атом ядроларының элементар бөлшектермен атқылау нәтижесінде басқа түріне өтуі.
B) Атом ядроларының элементар бөлшектермен немесе басқа ядролармен әсерлесу процессі .
C) Атом ядроларының α-бөлшектермен атқылау нәтижесінде түрленуі.
D) Атом ядроларының элементар бөлшектер шығара отырып, өздігінен басқа түріне өтуі.
E) Ауыр элемент ядросының жеңілдеу элемент ядросына ыдырауы.
Модуль-37
Элементар бөлшектер
$$$ 499
Төменде келтірілген бөлшектердің қайсысының заряды электронның абсолюттік зарядтық мәніне ие болады?
А) кварктер
В) фотондар
С) -кванттар
D) протондар
E) нейтрондар
$$$ 500
Зарядталған конденсатордың астарлары арасына

жылдамдықпен
-бөлшегі ұшып кіреді. Электр өрісінде ол қандай бағытта
қозғалады?
А) 3-ші бағытта
В) 2-ші бағытта
С) 1-ші бағытта
D) кез-келген бағытта
Е) бастапқы бағыты бойынша
1 2 3
+ -
__

Приложенные файлы

  • docx 11170418
    Размер файла: 186 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий