5-6. орфограф. пр.


Практичне заняття №4, 5
Вивчити правила вживання
- м’якого знака,
- апострофа,
- голосних у словах іншомовного походження,
- голосних у прізвищах слов’янського походження.
Вправа 1. Замість крапок поставте, де треба, апостроф, поясніть його вживання.
Полум…яніти, Амудар…я, різдв…яний, між…ярусний, присв…ята, безвітр…яний, Лук…яненко, львів…янин, бур…ячиння, Солов…йов, Валер…ян, сер…..йозний, повітр…я, міжгір…я, кав…ярня, мавп…ячий, пор…ядок, довір…я, черв…як, забур…янений, вітр…як, валер…янка, зв…ялити, Св…ятослав, б…язевий, сім…..нин, зат…ямити, запам…ятати, Дерев…янко, торф…яний, медв…яний, В…язьма, В…ячеслав, дріб…язковий, взаємозв…язаний, рутв…яний, потьм…яніти, різьб…ярство, зав…язка, підрум…янений, зм…якшити, надв…язати, львів…яни, поголів…я, перед…осінній, роз…ораний, слов…яни, рутв…яний, звір…ячий, роз…ятрений, вітр…як, трьох…етапний, трьох…ярусний, об…їжджати, об…ємний, безвітр…яний, без…ядерний, необ…їжджений, повітр…я, пів…язика, арф…яр, возз…єднання, в…йокнути, дит…ясла, пів…Європи.
Вправа 2. Поставте, де потрібно, м’який знак чи апостроф у словах іншомовного походження. Слова випишіть у три колонки: у першу - з м'яким знаком, у другу - з апострофом, у третю - без м'якого знака і апострофа. Поясніть правопис та значення поданих слів.
Пхен…ян, Х…юстон, авен…ю, автопавіл…йон, прем…єра, батал…йон, бл…юз, бл…юмінг, бутон…єрка, ін…єкція, вар…єте, В…єтнам, вол…єра, дез…інформація, дос…є, , комп…ютер, П…ємонт, Ф…єзоле, бар…єр, кон…юнктура, п…юпітр, ад…ютант, б…єф, ар…єргард, ател…є, г…яур, б…язь, транс…європейський, ф…юзеляж, верф…ю, порт…є, шев…йот, ад…ю, Руж…є, монпанс…є., д…юшес, ж…урі, з…економити, камарил…я, конферанс…є, Мін…юст, ал…янс, кс…ондз, кур…йоз, к…юрі, Лавуаз…є, л…юкс, л…ютня, мад…яр, барел…єф, мезал…янс, кон…як, модел…єр, Мол…єр, м…юзик-хол, н…юанс, Н…юфаундленд, п…єдестал, порт…єра, прес-пап…є, рант…є, Рив…єра, інтерв…ю, б…юджет, грав…юра, деб…ют, інтер…єр, к…ювет, ком.…юніке, кур…йоз, кон…юктивіт, кур…єр, к. …юре, Лур…є, Монтеск…є, б…юлетень, л…є.
Вправа 3. На місці крапок поставте и, і або ї та поясніть закономірність їх вживання. Поясніть значення виділених слів.
Аж...тац...я, агност..ц..зм, аж...отаж, А...да, аквар...ум, акме...зм, альтру...зм, ам...доп...р...н, аморт...зац...я, аморт...ф...кац...я, антагон...зм, ант...б...от...к, ар...тм...я, ар...озо, ате...зм, афор...зм, баст...он, беду...їн, бук...н...ст, в...раж, вульгар...зм, геро..чний, хр..ст..янство, де...зм, д...в...з...он, д...с...м...ляц...я, д...адема, ел...пс...с, емп...р...окр...т...ц...зм, ..ндустр...ал...зац...я, ...н...ц...ат...ва, ...нту...ц...я, катол...ц...зм, к...пар...с, кам…лавка, кол...бр..., кол…т, колокв...ум, коде..н, кол...з..я, кру...з, ма...с, мао..зм, мульт...пл...кац...я, нац...ст, п...рам...дон, пров...нц...ал...зм, с...он...зм, сто...їц...зм, сю...та. такс...ст, такс..., ш...мпанзе, ш...фон, ш...хта, шк...пер, шов...н...зм, шр...фт, штат...в.
Вправа 4. Вибрати правильний варіант написання, обґрунтувати відповідь.
Медалістці – медалісці, компостний — компосний, інтригантський – інтриганський, проїздний — проїзний, брязкнути — брязнути, агенство — агентство, доблесний — доблестний, хруснути — хрустнути, капосний — капостний, ад’ютанський — ад’ютантський, очисні — очистні, дилетанський — дилетантський, прихвостні — прихвосні, зап’ясний - зап’ястний, писнути – пискнути, хвасливий – хвастливий, невістці – невісці.
Вправа 5. Перепишіть, вставте, де треба, пропущені букви; обґрунтуйте написання слів.
Пристрас..ний, проїз..ний, випус..ний, верес..нути, облас..ний, свис..нути, перехрес..ний, піс..ний, пис..нути, шелес..нути, шіс..надцятий, радіс..ний, бриз..нути, гіган..ський, студен..ський, перс..ні, ях..смен, корис..ливий, передвіс..ник, учас..ник, безвиїз..но, швидкіс..ний, буревіс..ник, тис..нути, улес..ливий, у повіс..ці, влас..ний, кож..ний, совіс..ні, жаліс..ливий, зліс..ний, прихвос..ні, ціліс..ний, навмис..не, надкіс..ниця, турис..ський, захис..ний, аген...ство, зап’яс...ний, контрас...ний, доблес...ний, дилетан..ський, форпос...ний, плюс...нути, очис...ний, балас...ний, медаліс...ці.
Вправа 6. Замість крапок поставте, де потрібно, пропущені літери відповідно до правил подвоєння приголосних.
Числе..ний, варен..ий, л..ян..ий, бездоган..ий, невин...ий, захоплен..ий, нездолан..ий, вогнян..ий, вогнен..ий, несказан..о, обез..броїти, нескінчен..ий, натхнен..ий, самовід..ан..ий, багатомільйон..ий, священ...ий, шален...ий, незлічен...ий, письмен...ий, незбагнен...ий, бездон...ий, пташин...ий, впевнен..о, змушен..ий, невпин..о, стомлен..ий, востан..є, бе...закон..ість, незрівнян..о, гостин..о, від..ален..ий, воз..єднаний, старан..о, бов..аніти, священ..ик, печен..ий, здійснен..ий, юн..ат, стриман..ий, прихован..о, від..зеркалюватися, зацікавлен..ий, незнан..ий, напружен..ість, зрошен..ий, довгождан..ий, блажен..ий, благословен.ий, свячен..ий, Над..ніпрянщина.
Вправа 7. На місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть слова, де збереглося подвоєння пригосних.
Ас..иміляція, компрес..ор, Ат..ика, профес..ор, кор..ектор, Андор..а, ак..орд, фін.., ан..али, кас..ета, ак..ордеон, Марок..о, ак...умулятор, конгрес..., вет..о, тон...а, Ліс...абон, буд..изм, фортис...имо, грип..., Мек..а, ком...ентатор, бон...а, Гол..андія, дрес...ирувати, бул..а, п'ятитон..ка, ас..орті, ван..а, мот..о, мот..оперегони, біл..ь, ін..овація, кол..оїд, гол..андка, ат..естат, брут..о, сюр..еалізм, Ас...ирія, п'ятитон..ий, крос.., ахіл..есова п’ята, труп..а, Брюс..ель, бар...икада, ал..ея, піаніс..имо, Кентук..і, ім..ігрант, ем..ігрант, Ліл..ь, ан..али, бал..істичний, дур..а, шас..і, Яф...а, ап..еляція, Тор..ічел..і, марок..анець, крос..ворд, Тал..ін.., кор..ектний, бул..а, інтермец..о, гал..ерея, Арар...ат, бюл..етень, гам..а, барок..о, дес..ерт, стак..ато, новел..а, кол..екція, клас..ицизм, мул.а, гум..анізм, Ельзас.., віл...а, кас...ир, Дік...енс, мір..а, прус..ак, Апен..іни, Пан..ама, Гарон..а, діаграм...а, депрес..ія, ам...іак, нет...о, пан...о, бал...онний, бел...етристика, дол...ар, дон...а, ан...отація, ім...унітет, дис...ертація, кол...ега, ат...аше, бел...адон...а, ат...ракціон, іл...юзія, суф...ікс, стел...аж, диф...узія, ком...юніке, мас...аж.
Вправа 8. Запишіть текст, обираючи правильний варіант написання й розставляючи пропущені розділові знаки.
Рідну Бат..ківщину (у, в) (усі, всі) віки порівнювали (з, із, зі) матір..ю бо не/має ні/чого най/доро..ого (в, у) людини як мати (і, й) рідна з..мля. Окрема людина не/ві(д, дд)іл..на (від, од) народ(а, у) а народ не/ві(д, дд)іл..ний (від, од) Бат..ківщини (в, у) ц..ому сила народ(а, у) (і, й) міц.. його не/вм..рущ(и, і)ст.. (і, й) бе(з, с)смерт..я.
Ч..рпаюч(и, і) (із, зі, з) скарбниц.. ус..ної народної творч(о, і)сті що сягає (у, в) пр(о, а)давні часи пересві(тч, чч, дч)уємо(ся, сь) якою вірніст..ю (і, й) не/зрадливіст..ю шанували наші предки рідну землю зах..щаюч(и, і) її (від, од) ворогів на ратн(ому, ім) полі. З давн..о/ру(с, сс)..ких літо/писів легенд (і, й) переказів (з, зі, із) г..роїчних дум та пісен.. постає (перед, переді) нами та любов.. гартова(н, нн)а (у, в) битвах (з, із, зі) ст..повими ордами половців (і, й) п..ч..нігів турків татар ляхів. Мабу(дь, ть) (нема, немає) такої піс..ні чи думи де (би, б) народ не/оспівав своєї рідної з..млі (Є. Г.).
Вправа 9. До запозичень доберіть українські відповідники. Виберіть п'ять з них і складіть науковий текст.
Запозичення: гетерогенний, демілітаризація, дескрип¬тивний, детермінувати, компаративний, еквівалент, кон¬денсувати, рафінований, секундарний, ліміт, симптом, пролонгація, прерогатива, превалювати, акумулювати, адекватний, індиферентний, радикальний, превентивний.
Українські відповідники: спричиняти, порівняльний, відповідник, згущувати, ущільнювати, різнорідний, роззброєння, обмеження, ознака, продовження, перевага (виключне правило), переважати, збирати, нагромаджувати, накопичувати, рівний, відповідний, тотожний, байдужий, неактивний, докорінний, запобіжний, різнорідний, очищений, описовий, визначати, зумовлювати, очищений, вторинний.
Вправа 10. Поставте пропущені літери Е, Є, ЬО, ЙО, О.
..с..нін, Фад..єв, Б..лінський, Турген..в, Ч..хов, Л..рмонтов, Досто..вський, П..шковський, Посп..лов, Г..рін, Матв..єв, Гýбар..в, Аракч..єв, С..м..нов, С..ров, Кóсар..в, Горд..єв, Арт..мов, ..гошин, Стр..мц..в, Б..рдя..в, Солов..в, Н..ст..ров, С..мпл..яров, Прокоф’..в, П..тров, Абаш..в, Авд..єв, М..шков, Азарі..в, Б..лгород, Тр..п..тов, Л..б..д..в, М..нд..л..єв, М..дв..д..в.
Вправа 11. Поставте пропущені літери И, І, Ї.
Фонв..з..н, П..рогов, Макс..мов, Пушк..н, Гагар..н, В..ц..н, Н..к..т..н, Н..к..форов, Н..кул..н, Лен..н, Пр..шв..н, ..ванов, Пр..маков, ..саєв, Челяб..нськ, Логв..нов, М..н..н, Бород..н, Вен..ам..нов, Р..бн..ков, Ан..к..н, Огрен..ч, Браг..н, С..тн..ков, Уточк..н, Дан..лов, Салт..ков-Щедр..н, ..ль..н, Ш..шк..н, Подушк..н, Вас..льєв, Кл..мов, Гол..цин, Рад..щев, Р..лєєв, Сокольн..ков, Чурс..н, Бєл..ков, Нов..ков, ..гнатьєв, Ален..н, Алейн..ков, Ч..ч..ков, Ф..л..ппов.
Вправа 12. Запишіть власні назви засобами української графіки.
Локтев, Комлев, Москалёв, Косыгин, Королёв, Подьячев, Митрофанов, Покрышкин, Ковалёв, Озеров, Андреев, Грачёв, Щипачёв, Фирсов, Голышев, Айзиков, Невский, Апекси мов, Мичуринск, Преснов, Железноводск, Алтуфьев, Афанасьев, Тирасполь, Третьяков, Сердцеедов, Мацеев, Милорадов, Местечкин, Леваков, Ёлкин, Демидов, Бугаёв, Бугáев, Лихачёв, Шаталин, Гурьин, Приволжье, Бестужев-Рюмин, Муравьёво, Новосёлов, Ртищево.
Вправа 13. Замініть, де це необхідно, маленьку букву великою. Поясніть вживання великої букви.
(г)олова (р)ади (н)аціональностей, (г)олова (в)ерховного (с)уду (у)країни, (п)осол (р)еспубліки (б)олгарії в (у)країні, (п)резидент (н)аціональної (а)кадемії (н)аук, (м)авзолей, (д)ень (н)ародження, (н)естор (л)ітописець, (в)арнгоген (ф)он (е)нзе, (н)овітні (н)аполеони, (р)усалка, (п)ерун, (ч)ервона (ш)апочка, (п)резидент (с)получених (ш)татів (а)мерики, (н)ародний (а)ртист (у)країни, (с)обака (д)ружок, (к)урорти (п)івдня, (н)ароди (п)івночі, (к)арпатські гори, (б)улонський (л)іс, (к)озеріг, (в)енера, (к)омета (г)аллея, (х)рестові (п)оходи, (л)ьодове (п)обоїще, (с)ередньовіччя, (к)онституція (у)країни, (б)іблія, (а)постол, (а)ндріївський (у)звіз, (я)рославів (в)ал.
Вправа 14. Замініть, де треба, маленьку букву великою. Поясніть вживання великої букви.
(м)ис (к)апітана (д)жеральда, (ф)ранкфурт-(н)а-(м)айні, (л)а-(м)анш, (р)іо-(н)егро, (у)олл-(с)трит, (п)ривокзальна (п)лоща, (я)рославів (в)ал, (с)ухий (я)р, (п)івденно-(з)ахідна залізниця, (с)енбернар, (р)ада (б)езпеки, (а)автономна (р)еспубліка (к)рим, (з)ауралля, (п)оділля, (с)лобожанщина, (н)ародна (п)алата (р)еспубліки (і)ндії, (т)имчасовий (у)ряд, (к)абінет (м)іністрів (у)країни, (у)країнське (т)овариство (о)хорони (п)ам’яток (і)сторії та (к)ультури, (к)алинівська (с)ільрада, (с)осницька (с)отня, (д)оба (ф)еодалізму, (а)постол, (к)оран, (к)арл (с)міливий, (г)енеральні (ш)тати (к)оролівства (н)ідерланди.
Вправа 15. Утворіть і правильно запишіть присвійні прикметники, утворені від власних назв. Поясніть написання.
Красноярськ (край), Ахіллес (п’ята), Шевченко (поезія), Гордій (вузол), Архімед (спіраль), Піфагор (теорема), Ленін (премія), Галя (спідниця), Грінченко (словник), Петро (книга), Пушкін (рукописи), Тичина (традиція), Шевченко (стиль), Базед (хвороба), Франко (премія), Нобель (премія), Бостон (тканина), Прокруст (ложе), Тарас (рукописи), Тичина (вірші).
 Вправа 16. Запишіть слова, обираючи орфограму “Н та НН у суфіксах прикметників та дієприкметників”. У словах поставте наголоси.
Засніже..ий, качи..ий, нагромадже..ий, безневи..ий, дарова..ий, електро..ий, погаше..ий, виї(дж, жж, ждж)е..ий, прода..ий, заслуже..ий, ро(з, зз)броє..ість, не/збагне..ий, (з, с)копійова..ий, (з, с)будова..ий, (з, с)формульова..ий, во(з, зз)’єдна..ий, не/здола..ий – не/здола..ий, не/оціне..ий – не/оціне..ий, не/(з, с)кінче..ий – не/(з, с)кінче..ий, не/(з, с)каза..ий – не/(з, с)каза..ий, не/вблага..ий, жада..ий, скля..ий, да..ий, дерев..я..ий, стара..ий, натхне..ий, організова..ий, досі не/зрівня..ий, безнаста..о, олов..я..ий, ві(д, дд)а..ий, ро(з, с)прода..ий, (з, с)гуртова..ий, греча..ий, написа..ий, лебеди..ий, во(з, зз)..єдна..ий, ро(з, зз)броє..ий, бе(з, с)со..ий, бе(з, зз)ахис..ий, зібра..ий, жада..ий, стара..ий, вихова..ий, числе..ий, шале..ий, довго/жда(н, нн)ий.

Приложенные файлы

  • docx 11208078
    Размер файла: 31 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий