Алтай кожондор


Туулар бажын кайкап кӧрӧдим: Таскылдар бажы карга к ӧмӱлген. Тымык айдыҥ эҥирде чокторы Санаамды jеҥилтип, кожоҥго бастырттым. Э-э-эй, тууларым! Э-э-эй, сууларым! Э-э-эй, Алтайым! Энейим! Кушкаштар ӱндери торгылат аркада, Кожоҥдоор кӱӱним келет эҥирде. Чаҥкыр теҥери алдында Алтайым Чӧрчӧктий jайым кӧрӱнди кӧзиме.
Ундыбазым, ундыбазым,
Jаштан öскöн кару jерим.
 (Еm, d, Нm)
Ундыбазым, ундыбазым,
Jаштан öскöн нокорлорди.
 
Ундыбазым, ундыбазым,
Эне тиллим, ада угым.
 
Ундыбазым, ундыбазым,
Jаштан öскöн Улаган jуртым.
 
Сананарым, сананарым,
Салкын соккон jаан öзöгим
 
Сананарым, сананарым,
Jайылып барган jаан öзöгим
Кара-Суу
Монкунен аккан Кара-Суу
Ичеримде jакшызын,
Мош буркеген Алтайым
Jурегимде jаражын.
 
Табырап аккан Кара-Суу
Ичеримде jакшызын,
Тал буркеген Алтайда
Jуреримде jакшызын.
 
Тайганан аккан Кара-Суу
Ичеримде jакшызын,
Таш jабынган тайгалар
Короримде jаражын.
 
Толголып аккан Кара-Суу
Кечузине баш болзын,
Торко сынду Алтайдын
Ажузына баш болзын!
Кок-таман (М.Саксаева)
Кÿн чалыйт, чалыйт, чалыйт,
Кöк тамандар jайылат.
Ол jарыйт, jарыйт, jарыйт,
Jасла кожо сÿÿш келет.
 
Кош кожоҥ:
Кöк-таман деп чечекти
Сеге сыйлап берейин.
Jаскы ару сÿÿжиске
Ол jаркынын jарытсын.
 
Кöк-таман деп чечектер
Jас ла келзе jайылар.
Jиит jÿректер кожоҥы
Кобы сайын чöйилер.
 
(Кош-кожоҥ)
 
Сениҥ jараш кебериҥ
Jиит jÿрегим сыстадат.
Кöк-таман деп чечектиҥ
Jараш jыды jытанат.
 
(Кош кожоҥ)
Em CКару оскон тулган 1еримеG DКайра качан ойто 1анарымКогорип 1арышкан канча озокторТамырланып аккан канча АржандарАгару ару , агару тыныжымАрчыны 1айылган ак сындардаАмыргы унделген 1ыш тайгадаАмыр 1уруп качан 1орторымСут -Сумер сурлу сындардаСынымды сергидип качан аларымСылаган салкыным сыгырган сыгыдымСанамды серидип ойто саларымКижи 1етпес кайыр туулардаКеберин тартылган ак монкулерКайкал 1ерим ару тыныжымКозуме корунет кару 1еримСут -Сумер сурлу сындардаСынымды сергидип качан аларымСылаган салкыным сыгырган сыгыдымСанамды серидип ойто саларым
В небе звёзды засияли
Сопки тихо замирали.
Солнце свет давать устало,
Над тайною ночь настала...
 
Буду спать. Закончен день.
спит собака, спить олень.
И шаман один не спит -
С бубном у огня сидит.
 
Ума Юмай, Юмай - май - май
Юмай, Юмай, Юмай - май - май
Юмай, Юмай, Юмай - май - май
Юмай, Юмай, Юмай - май - май
 
Все камлает и поёт,
Колотушкой бубен бьёт,
То как зверь шаман рычит,
То как ворон закричит.
 
Мухи, птицы, прилетайте!
Мне, шаману, помогайте!
Из лесных своих соседей
Вызываю дух медведей.
 
О, тайга моя, тайга,
Помоги мне от врага!
Закручусь я, как юла,
И взмою в небо, как стрела.
 
В небе звёзды засияли,
Сопки тихо замирали.
Солнце свет давать устало,
Над тайгой ночь настала...
Аттар, аттар слер кайда мантап бардыгар?
Аттар, аттар, слер нени сезип турыгар?
Аргымак аттар слер кайда бардыгар?
 
Баатырлар качан да мында jуулашкан
Каны актурып jерге jайылган
Аргымак аттар слер кайда бардыгар?
 
Туйгактар тибирти тууларга корголып
Чоолдорго сындарга чойо баргылайт
Аргымак аттар слер кайда бардыгар?
ӰРЕДӰЧИЛЕРИСКЕСӧстӧри ле кӱӱзи А. Тазрановтыҥ_Сm#___________________________F#_Калганчы катап кӱзӱҥи шыҥырады,________G#___________________F#_Ӱредӱчилерис узун јолго ӱйдешти.Кайран јылдарыс ыраап эм бистеҥ барды,Эмди ӱӱрелерим туш башка сала берди.Кош кожоҥы:Кайран јылдар кайра бурылбас, ойто келбес.Ӱредӱчилерис јӱрӱмге бисти ӱретпес.Јыжылып јастырган бу јолло,Экинчи энедий јакарып, јартабас.Кару бистиҥ сӱӱген ӱредӱчилерис,Алкыжысты, быйанысты слерге айдадыс.Бичик билбес, ума јаш бу бойысты,Кижи болзын деп, јӱрӱмге орныктырганы.Кош кожоҥ.Оогош тужыс јаҥыс эмди санаада артар,Кӱзӱҥи шыҥыртты јаҥарланып угулар.Кайран јылдарыс ыраап эм бистеҥ барар,Кӱзӱҥиниҥ шыҥыртты кулакка угулар.
Јаражайларга, Алтайдыҥ кыстарынаАлексей ТазрановЧечектерге, Алтайдыҥ кыстарынаЈасла кожо чечектеген ӧйине.Јаскы јылдыстар слер болуп, кубулып,Јылдыстыҥ јаркынын сӧстӧрдӧҥ табыгар.Јаҥыс кожоҥым сыйлайдым мен слерге,Чейне бажы чечектеген ӧйине.Кӱӱктиҥ ӱниндий кӱӱзин сыйлаган,Јараш чечектер сӧстӧриле јӧмӧшкӧн.Кош кожоҥы:Јаражайларга, Алтайдыҥ кыстарынаЈараш чӱмдӱ чечектер чечектейт.Јасла кожо чечекке, чечеккеБир кунугып санаага алдырба.Кӱс келгенде чалдыгар болорым деп,Кӧстиҥ јажын сен тӧкпӧ чечекке, чечекке.Сӱӱген чечектер, кару чечектерӦйлӧр ӧдӱп, мен јаҥы оҥдодым.Чӱмдеп кӧжоҥды ӱренип ле јадым,Айдылбаган сӧстӧрди кожоҥго саладым.Сӧстӧр келишпей сынгылап тӱшкенде,Сӱрим базылып, мени кыйнайтан.Айдарга турганым слерге чечектер,Бир кунукпай ырысту јӱрӱгер.
Сакы мениСырга СадрашеваЭҥир кирзе сени сакыйтам,Эжигиҥ ачып, чыгарыҥды.Эмди јӱрӱм ченеген кептӱ,Экӱ бойысты айрыырга туру.Бичи меге кыскарта,Бийик кӱӱнниҥ чыгара.Сакы мени узакка,Салым келди айрыырга.Кош кожоҥы:Сакы мени, сакып јӱр,Сары таҥдар ӧткӱре.Санан мени, санаап јӱр,Јанар ӧйгӧ јетире.Ынаарлу јалаҥдар кечире,Ыраактаҥ јанып келерим.Ыжы чӧйилген айлыҥа,Ырызым бедиреп келерим.Јиргилјин ойногон јалаҥга.Јиит болорыс, келерис.Јиктерди кечип удура,Салкынду јӱрӱмге барарыс.
Јылдызым Батыр ТодошевСӱӱжим сен мениҥ, ырызым мениҥ,Кӧксимниҥ сызы, јӱректиҥ кӱӱзи.Сен мениҥ кӱним, сен мениҥ айым,Кӱйген јылдызым.Салымым мениҥ, јӱрӱмим мениҥ,Ӧскӧн чечегим, турган теҥерим.Эрке кебериҥ, кару кӧстӧриҥ,Ончозы мениҥ.Кош кожоҥы:Бийикте суркурайт јаркынду јылдызым,Јӱрӱмиҥде сениҥ јолыҥды јарытсын.Јӱрекке јараган сӱӱгениҥ туштаза,Сӱӱжимниҥ агару јылдызы јарытсын.Мениҥ сен сӱӱжим, тынган тыныжым,Мениҥ сенкейим, јаркынду айым.Сӱӱген чечегим, кӱйген јаркыным,Мениҥ сен сыйым.Учкан кушкажым, чыкпаган ӱним,Сӱӱген кӧӧркийим, ару јӱрегим.Мениҥ сен сӱӱжим, тынган тыныжым,Кӱйген јылдызым.
ЧЫККАН КӰНИҤЛЕАлександр Уханов Чыккан кӱниҥле, кару сыйным, Бошпок јаактарыҥнаҥ окшоп салайын. Телекей ӱстинде кижиниҥ ырызын Бӱгӱн сеге сыйным, кӱӱнзейин. Кош кожоҥ: Алдыҥда јӱрӱмиҥ јымжак болуп, Бийик-бийик једимдер экелзин. Кунукчыл санаа ыраагыла айланып, Јӱрегиҥ сыстатпай кӧндӱре ӧтсин. [ Чыккан кӱниҥле кару сыйным, Бийикте јылдыстардыҥ эҥ јарыгын, Јалаҥда чечектердиҥ эҥ јаражын, Кӧӧркий сыйным сеге, сыйлайын. Су-кадык јӱрӱп, кӧп јаш јажа, Ичкери јолдордыҥ элбегин талда. Чындык нӧкӧрлӧр јаныҥда болзын, Јаркынду јылдыс јолыҥ јарытсын. Кош кожоҥ.

КАР АЙЛАНАТ.Булуттар кийнинеҥЈажынган сары айАйрылыш барган Јолысты јарыткай.Айдыган сӧстӧриҥЈӱрегим айлабайт,Је бӱгӱн кар айланант.Айланат, кар айланат,Барган јолымды агартат.Айланат, кар айланат,Барган јолымды агартат.А канай сени сӱгем,А канай сени сӱгем,Сен билбезиҥ, сен ыракта.Кунукчылга кӧмилгенЫрызым не апардыҥ?Сӱӱжимди тепсеп салдыҥ баКилебей, килебей, килебей?Тӱбекке туштазамИженип туратам-Нӧкӧрим болуп артарыҥ, Деп сен айткаҥ.Јаҥы јыл, кыш, эҥир,Кунукчыл санаалар,Је бугӱн кар айланат.
Уткы Мени СӱӱгенимC AmТелекейди эбиреле, кооркийимге jедип келеримF Am CСакып алзан, мен jедип келерим jaскыдаАк jарыкты айланала, мун jолдорды одуп баралаКооркийимге ыраактан кыйгырып ийеримCУткы мен суугенимAmЫраактан эзеним экелдимF GЭжигин кайра ачсанCКооркийим кирейин
Jaжына берилген ырысты улежип кожо апаракОчош салымга удура каткырып jугурекОчош салымга удура каткырып jугурекКара чачын jайылтала, кооркийим, сен меге келеринМен билерим сен jедип келерин jаскыдаJаскы эзин чачын jайылтар, кара косторин jылдыстый мызылдаарШымыранып сен меге кооркийим айдарынHm G A FmМохор-Тархаты"сöстöри ле кÿÿзи В. Малчиновтыҥ_Em_________________D__Карудаҥ-кару нöкöрлöримди,_D_______Hm______Em_Мен качанда ундыбазым.Кабайлаган Тархатамды,Мен тÿҥейле санаанарым.Кош кожоҥы:_Em_________Am________Эре-Чуйдыҥ элбек чöлдöри,_D_________Em______Не тÿжиме сен киредиҥ?Эне-Тархатамныҥ суулары,Кулагыма не шуулайдыҥ?Коруган ыйыгыма,Слерге мениҥ алкыш сöзим.Куурчаган тууларыма,Слерге мениҥ быйан сöзим
Уйуктапjадым. Туш кородим Та кемди де мен тын суудим1е сууп 1адым деп ого айдалбай Качарга меге келижет Качып 1адым мен санаамда 1аркын1е ненин учун сен ого айтпадын Качан оскозиле ол барганда Ойтоло арттым мен 1аныскан Косторин сенин сууш 1урап 1атКосторин сенин катап ла айдат 1е ненин учун сен меге келбейдин 1е ненин учун меге айтпайдын Кандый тын мени сен сууйдин Суразан ойто сууйдим бе сениСагыштагыстагы туйук санаалар 1айым салкынга учсын деп.
-Кару кыс--гр. Амаду--Am---Jайгы эҥирде--Dm---Чечектӱ jалаҥда--G---Jиитер jолыгып--C-----------E---Ойынды баштайт.Кыстыҥ каткызыКоологон ӱниАткан садактыйJӱрекке тийет.Припев: --Am---Кару, кару, кару кыс--Dm---Кожоҥымды сен уксаҥ,--G---Кара кӧстӱ jараш кыс--C---------------E---Сӱӱгенимди аjарзаҥ.--Am---Кӱндий чачыҥ кӧргӧмдӧ--Dm---Кожоҥ айдар кӱӱним бар.--G---Коо сыныҥды кӧргӧмдӧ--C----------------E---Мениҥ эмес канайдар.

АЛТАЙЫМ
сöстöри Сергей Тадыкинкÿÿзи Александр Трифонов-Am----------G----------Am------G--Алтайым мениҥ артыш jытанган------Am----G---------G-Арыккан öзöк кöгöргöн.Алтайды тоноп, шокчылдар келгенАларын алып ырааган.Кош кожоҥ:-Am---F---G--------Em----F-Аҥы-кужыла бай Алтайым------------G------------Am-Алдындазынаҥ jаранган.Астаган, арткан jоныбыс эмдиАлтай jерди бÿркеген.Албаты артып, jажынып артканJеринде, öзÿп баштаган.Ада-энедий Алтай jеримдеАк-Быркан jаҥдап, быжырган.
Аккорды - Cm G Am F 
Сенин курен косторин сенин эн тату эрдинСен 1аныс менин салымым менин Мен сени 1аныс сурим 1урегимде тударым Байлу алтайым Сеге Мен сыйларым
Припев:Бу тенери 1аныс сеге бу 1ылдыстар 1аныс Сеге Бу 1ылу кун 1аныс сеге куйиптятСен менин суугеним, сен менин 1аражайым
Сен мени кызым кызычакым менин
2 куплет:1аныс ла билген болзон сен керегинде тужим Чып ла чын сени корип мен сунедимСенин курен косторин сенин эн тату эрдин
Сен 1аныс менин, салымым менин 
СЕНБир эҥирде сеге jолыкам,Кöстöриҥди ундып болбогом.Айга тÿҥей эрке чырайыҥ,Кÿлÿмзиренип неге кöрдиҥ.Кош кожоҥ:Сен, сен, сен,Сÿÿжим мениҥ болуп артарыҥ.Сен, сен, сениҥJаныҥда jаантайын болорым.Кöк-айастыҥ jарык алдында,Кööркийим болзоҥ сен jанымда.Кара-сууга тÿҥей кöстöриҥ,Jаҥыс сÿÿнчиге мен киредим.Кош кожоҥ:Сен, сен, сен,Кару сÿÿгеним jаҥыс сен.Сен, сен, сенJÿрÿмимниҥ учуры ол сен.Кÿчсинип jÿрÿмде тайкылзам,(Киленип) мени сен айланзаҥ.Окшойын эркелеп jаагыҥнаҥ,Jылынып тудайын колыҥнаҥ.Кош кожоҥ:Сен, сен, сен,Сÿÿжим мениҥ болуп артарыҥ.Сен, сен, сениҥJаныҥда jаантайын болорым.СЕН МЕГЕ КЕЛЕРИҤ (группа "Номад")C Em AmКӧргӧн сен болзоҥ карузып,Em FКарыкчал тӱшкен кӧзиме-С Кӱйер эдиҥ кайылып,F GКызыл костый сӱӱжиме.C Em AmКойу кирбик ӧткӱреEm FКарап кӧрзӧҥ кӧзиме,С Чаҥкыр јылу эҥирдеF GТуштажып келзеҥ меге.припев:C FСен меге келериҥ G C Em AmКолыҥда чечектӱ.F Орыйтып та калзаҥ,G GЈе сӱӱген јӱректӱ.C FСен меге келериҥG C Em AmЈӱректе јажыттуFУндыган да болзоҥ,G CЈе јарык санаалу. C Em AmЭрӱ сениҥ чырайыҥEm FКуныкчыл меге кӧрӱнген.СЭркелеп сен колдорыҥF GЈӱрегимди јылытсаҥ.C Em AmЭптӱ јараш сӧстӧриҥEm FКӧркийим меге сыйлазаҥ.СЭрте келген сӱӱжимди,F GСӱӱгеним сен, ајарзаҥ.
Давай никогда не ссориться_Am______________Опять с тобой повздорили,_Dm________Почему, почему._G____________________Опять целый вечер спорили,_C________E_А о чем не пойму.Нам дружба потерянной кажется,А другой не начать.И первым никто не отважитсяПодойти и сказать.Припев:Давай никогда не ссориться,Никогда, никогда.Пусть сердце сердцу откроется,Навсегда, навсегда.Пусть счастье сегодня не веритсяНе беда, не беда.Давай еще раз помиримсяНавсегда, навсегда.С утра ты сегодня хмуришьсяДо сих, до сих пор.Кричишь и молчишь и коришь меняУстремив мимо взор.А мне до тебя только шаг всегоТолько шаг подойти.Но как научить прошагать его,Чтоб сказать ты прости.Припев.А в жизни бывает всякоеЗнаю я, знаешь ты.Пути не бывает гладкогоНе всегда ждут цветы.Смотри даже солнышко хмурится,Поглядев на тебя.Поверь все это забудетсяИ ты скажешь ли да?
Билген болзоҥ"Гр. NOMAD_Em_______________D______Em_Билген болзоҥ сен ол сысты,_Em_____________D_____Em_Jÿректеҥ чыккан ачуны,_Em_____________D_Туштажарга иженбезиҥ,_D_________________G_Сÿÿп jадым деп сен айтпазыҥ,_Em______________D____Em_Jаҥысла мен билген болзом.Кандый тöгÿн айткан сöстöр,Jаҥысла мен билген болзом,Кандый тöгÿн кöргöн кöстöр,Кандый тöгÿн айткан сöстöр,Jаҥысла мен билген болзом.Кош кожоҥы:_Em_____________D_Айса болзо салым андый,_G_______________Em_Алдыста бистиҥ jол айры,_Em____________D_Ырысту болзын jÿрÿмиҥ,_G________________Em_Сени сÿÿзин, сениҥ сÿÿгениҥ.]Айса болзо салым андый,Алдыста бистиҥ jол айры,Сени сÿÿгем, сен öскöзин.Ырысту болзын jÿрÿмиҥ.Jолымды табып аларым,Ээчидип сени албазым,Бурылып сени кöрбöзим,Ойто кайра мен келбезим,Jаҥысла мен билген болзом.
--АmАй эскирип 1анырат--DmОйлор одуп солунат--EmБир сыгыннын сыгыды--AmКунукчылду угулатJаныраган ол уни1анар кожон'нон' 1арашОксоп-оксоп ийгениЭбирди козиме 1ашJебрен-Алтай 1ер 1елибис Сыгыннын уни алтын кусКомыдап учты сынар касЭэжи 1окко амыры асОл сыгыннын униненОндодым бу 1урумдиОктын кызу бажынаКачарарга 1ок дедиАй эскирип 1аныратОйлор одуп солунатБир сыгыннын сыгыдыКунукчылду угулат
Куйунду салкынА. Тазранов-Am----------------------------Dm---------------Кӧпӧгӧш эҥирде кӧӧркийимди санандым,--G------------------------------C--------Am-----Кӧкиген jӱрегим катап сеге тартылды.--Am-------------------------Dm-------------Кӧзнӧк алдында ап-апагаш кайыҥды--Em-------------------------------Am--Кӧргӧмдӧ сени эске алынадым.Куйунду салкын кулагыма не сыгырат,Айса болзо бу jӱрегим мениҥ ыйлайт.Куулгазынду тӱжиме мениҥ кирзеҥАгару сӱӱжимди экелзеҥ.Сӱӱгеним мениҥ кара кӧстӱ jаражайКӧстӧри оныҥ толун айдый суркурайт.Эки де jӱрӱмди салым меге сыйлаза,Экилезинде сени мен сӱӱрим jаражай.
Караты-КаанAm__________Dm_Озо чакта, Кан-Алтайда_G_____E___________Am_Караты-Каан амыр 1уртаптыр._Am__________Dm_Ак малы тук танышпас,_G______E______Am_Албатызы тил ондошпос._Dm________Азыраган балазы_Am________Ай кеберлу кумужек,_E____________Он алты 1ашка 1еткен_E____Am_Бойлу 1уру. (2 катап)1е бир катап каан 1уртынаАлып баатыр мендеп келиптир.Эзен амырын ол угужып,Келген керегин чике айдыптыр.1аан состо 1ажыт 1ок,Улу состо уйат 1ок.Кызыгарды кудаларга мен келдим.Каан сананат кару таппайт,Арт учында маарган 1арлайт.1е маарганды баатыр 1енген,Ол сурагына кару некеген.Алатан болзон алзанАлтын-монун 1ожомди,1е 1аныс ла артыр сал сен баламды. (2 катаптан) Каанын сози канайдатан,1аргыла бисти улу кайракан.1иит 1уректерге сууш тартылган,1ылдыстар болуп олор кубулган. Алтын Казык болуп алып баатыр кубулган,1аражай кооркий ай болуп кубулган.

Приложенные файлы

  • docx 11220050
    Размер файла: 437 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий