Програма МК-13-1

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГОЗАТВЕРДЖУЮ
проректор з НПМР
проф. Костін В.В.

_________________
ПРОГРАМА
комплексного державного екзамену за фахом
з присвоєння кваліфікації бакалавра з маркетингу
напряму 6.030507 – «Маркетинг»
(для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання)
Розглянуто та затверджено:
на засіданні кафедри маркетингу
Протокол № 10 від 17.05.2017 р.
___________ зав. каф., д.е.н., проф. Кратт О.А.


Розглянуто та затверджено:
на засіданні вченої ради факультету економіки
і управління
Протокол № 8 від 11.05.2017 р.
________ декан ФЕУ., д. е. н., проф. Почтовюк А.Б.Кременчук 2017
1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма державного екзамену розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 030507 – «Маркетинг».
У відповідності з ОПП на держаний екзамен виносяться наступні дисципліни:
маркетингова товарна політика;
маркетингове ціноутворення;
маркетингові дослідження;
маркетингові комунікації;
маркетинг промислового підприємства.
Державний екзамен з базової освіти – це комплекс кваліфікаційних завдань, які дозволяють виявити рівень підготовки студентів, ступінь володіння професійними знаннями та уміннями виконання виробничих функцій, зазначених в освітньо-професійній програмі.
Мета комплексного державного екзамену – виявлення рівня засвоєння теоретичних знань та практичних навичок студентів, їх відповідності вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики.
Комплексний державний екзамен складається з двох етапів:
- теоретична перевірка знань, що формують основні компетенції бакалавра що зазначені у ГСВО МОН «Освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра» з напряму «Маркетинг»;
- письмове розв’язання розрахунково-аналітичних задач, що дозволяє перевірити сформованість відповідних умінь та навичок.
Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм із дисциплін, розроблених викладачами кафедри маркетингу: доцент, к.е.н. Латишев К.О. (2.1 Маркетингова товарна політика); професор, д.е.н. Кратт О.А. (2.2 Маркетингове ціноутворення); старший викладач Збиранник О.М. (2.3 Маркетингові дослідження); доцент, к.е.н. Романенко І.П. (2.4 Маркетингові комунікації); доцент, к.е.н. Мороз О.В. (2.5 Маркетинг промислового підприємства).


2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ

2.1 Маркетингова товарна політика

2.1.1 Сутність, зміст і завдання товарної політики підприємства. Сутність маркетингової товарної політики. Структура маркетингової товарної політики торговельного підприємства. Взаємодія можливостей ринку із завданнями та ресурсами фірми під час вибору товарної альтернативи. Взаємозв’язок товарообігу, попиту та пропонування. Етапи розвитку ринку, продукту і маркетингу.
Література [2, с. 18–21; 3, с. 7–14].

2.1.2 Товари і послуги в маркетинговій діяльності. Сутність поняття «товар». Сутність поняття «послуга». Спільні риси та відмінність товару-виробу і товару-послуги. Класифікація товарів споживчого призначення. Класифікація товарів виробничого призначення. Поняття «товарна одиниця» та «товарна лінія». Структура товарної номенклатури та її основні характеристики. Показники товарної номенклатури.
Література [1, с. 21–26; 2, с. 23–36; 3, с. 15–21].

2.1.3 Ціна в системі ринкових характеристик товару. Ціна як акумулююча характеристика товару. Поняття цінової еластичності попиту та методи її визначення. Коефіцієнт перехресної еластичності попиту. Порівняльна характеристика основних методів ціноутворення. Методи визначення базового рівня ціни товару. Характеристики цін у залежності від умов контракту. Встановлення знижок-надбавок до базового рівня ціни.
Література [1, с. 16–24; 2, с. 59–67; 3, с. 39].

2.1.4 Якість продукції та методи її оцінювання. Якість продукції та її показники. Класифікації показників оцінки якості продукції. Контроль якості. Поняття ланцюга і ланки якості. Петля якості та її елементи. Стандарти ІСО 9000 та їх застосування для регламентації якості. Системи управління якістю продукції та їх еволюція. Контроль якості продукції на підприємстві: відповідальні підрозділи та їх функції. Нормативні документи України, які регламентують параметри та рівень якості продукції.
Література [2, с. 68–77; 4, с. 60–67; 5, с. 22–35].

2.1.5 Конкурентоспроможність товару та її показники. Поняття конкурентоспроможності. Оптимальні умови конкурентоспроможності. Алгоритм оцінки конкурентоспроможності. Поняття рейтингу продукції та його розрахунок. Одиничні параметричні індекси та їх обчислення. Групові параметричні індекси та їх обчислення. Поняття диференційованого методу обчислення конкурентоспроможності. Поняття змішаного методу обчислення конкурентоспроможності. Споживчі властивості для визначення конкурентоспроможності непродовольчих товарів.
Література [2, с. 78–95; 3, с. 36–50].

2.1.6 Ринок товарів та послуг. Поняття товарного ринку. Класифікація ринків. Інфраструктура товарного ринку, її підсистеми та елементи. Функції інфраструктури товарного ринку. Основні ринкові механізми. Методи регулювання ринку. Підходи до оцінки рівня монополізації та конкурентності ринку. Типи ринків за рівнем конкуренції. Роль потреб і запитів споживачів, як основних рушійних сил ринку.
Література [2, с. 96–106; 3, с. 51–61; 4, с. 71–75].

2.1.7 Формування попиту на ринку окремого товару. Теоретико-методичні основи формування ринкового попиту на основі урахування інтересів суб’єктів ринку. Засоби формування ринкового попиту. Методичні підходи до оптимізації витрат на формування споживацького попиту. Урахування внутрішніх і зовнішніх факторів мотивації при формуванні споживацького попиту.
Література [2, с. 107–108; 5, с. 199–201].

2.1.8 Маркетингові дослідження товарного ринку. Класифікація маркетингових досліджень. Об’єкти маркетингових досліджень. Етапи виконання маркетингових досліджень товарного ринку. Методи збирання даних. Переваги та недоліки основних видів опитування. Сутність проведення спостереження та експерименту.
Література [1, с. 65–78; 5, с. 81–96].

2.1.9 Цільовий ринок товару і методика його вибору. Поняття сегменту і сегментації ринку. Цільовий ринок і цільовий сегмент ринку. Методика вибору цільового сегмента ринку. Місткість і насиченість цільового ринку. Критерії оцінювання сегмента ринку. Переваги та недоліки ринкового сегментування. Стратегічні підходи до охоплення ринку. Позиціонування товару на ринку.
Література [2, с. 109–124; 3, с. 62–72].

2.1.10 Організація управління продуктом. Маркетингові стратегії. Матриця Ансоффа. Порівняльні характеристики стратегій М. Портера. Управління товарним асортиментом. Управління на рівні товарної марки. Організаційні схеми управління продуктом. Альтернативні варіанти модифікації товарів. Диверсифікація як засіб підвищення ефективності товарної політики. Процедура прийняття рішень з елімінації товару.
Література [1 с. 141–149; 3, с. 73–95].

2.1.11 Життєвий цикл товару. Сутність концепції життєвого циклу товару. Характеристика етапів життєвого циклу товару. Заходи управління життєвим циклом товару на етапах зростання обсягів збуту і зрілості. Цілі і задачі маркетингу на етапах життєвого циклу товару. Методика прогнозування тривалості етапів життєвого циклу товару. Основна причина завершення життєвого циклу товару. Основні підходи до управління товаром на етапі його виведення з ринку.
Література [2, с. 51–58; 6, с. 96–102].

2.1.12 Планування нового продукту і розроблення товару. Значення розроблення нової продукції для розвитку підприємства. Поняття інновації та інноваційної діяльності. Основні передумови успіху розробки, виготовлення і просування інновації на ринку. Етапи планування нового товару. Ідея нового товару. Основні джерела ідей товарних інновацій (нових товарів). Методи генерування ідей. Критерії відбору ідей інновацій. Сутність і структура програми маркетингу з просування інновації на ринку. Критерії її адекватності внутрішнім і зовнішнім умовам господарювання. Поняття технічного завдання, технічної пропозиції, ескізного проекту, технічного проекту, робочого проекту. Класифікація інноваційних ризиків. Ризики на етапах інноваційного процесу, фактори, які їх спричиняють.
Література [1, с. 81–96; 2, с. 125–140; 3, с. 103–125].

2.1.13 Призначення та види ідентифікування продукції. Система стандартизації та сертифікації продукції. Контроль якості продукції і послуг. Органи державної і галузевої служби стандартизації. Об’єкти стандартизації. Категорії нормативних документів із стандартизації. Організація робіт із стандартизації. Вітчизняні системи стандартів. Основні положення державної системи сертифікації продукції. Види і системи сертифікації продукції. Система ідентифікування товарів. Штрих-кодове позначення товару, його призначення.
Література [2, с. 69–70; 3, с. 126–136; 5. с. 107].

2.1.14 Упаковка в системі планування продукції. Суть упаковки, її видів і функцій. Упаковка як маркетинговий інструмент. Маркування та кодування товарів. Оформлення товарів. Екологічне маркування. Упаковка в товарній політиці екологічного маркетингу.
Література [2, с. 141–156; 3, с. 137–149; 5. с. 123–127].

Розрахунково-аналітичні завдання.
1. Торговельне підприємство купує товар по 170 грн за одиницю та продає за місяць 250 шт. за ціною 250 грн за одиницю. Відділ маркетингу підприємства, основуючись на даних маркетингового дослідження, вніс рекомендацію щодо зниження роздрібної ціни на 10 %. Який обсяг товару необхідно реалізувати підприємству протягом місяця для того, щоб зберегти попередню величину прибутку за нового рівня ціни?
2. На ринку медичного обладнання працює 11 підприємств. Частка першого та другого складає по 14 %, третього та четвертого – по 12 %, п’ятого – 9 %, шостого, сьомого, восьмого – по 8 %, дев’ятого – 7 %, десятого – 5 %, одинадцятого – 3 %. Визначте індекс Херфіндела–Хіршмана та зробіть висновок щодо концентрації в галузі.
3. Підприємство є виробником продукції А, В, С. Попит на продукцію А і В є стійким. Попит на продукцію С значно знизився. Існує можливість заміни продукції С на продукцію D, для виробництва якої використовуються теж саме обладнання. Виявити, чи дозволить така зміна в продуктовому портфелі підприємства зберегти виручку від реалізації на базисному рівні в обсязі 310 тис. г. о. та як вона відобразиться на прибутку підприємства. Постійні витрати в обох випадках однакові та складають Спост=58 г. о.
4. Для оцінки конкурентоспроможності товару утворена група з п’яти спеціалістів надала експертну оцінку якості товару, ціні, якості сервісу, витратам на експлуатацію товару за 5-бальною системою.Експертна оцінка факторів конкурентоспроможності товару
Експерти
Оцінка експертів


Якість товару
Ціна товару
Якість сервісу
Експлуатаційні витрати

Керівник
3
3
4
4

Конструктор
4
4
4
3

Технолог
4
4
4
4

Маркетолог
3
4
4
3

Економіст
4
3
4
4

Вага показника
4
3
2
1

Завдання: визначити рівень конкурентоспроможності товару та зробити висновок.
5. Підприємство, що є виробником систем очистки води, планує вийти на новий ринок зі своєю маркою стаціонарної системи очистки води проточного марки «Х» Основним конкурентом на даному ринку є системи очистки води марки «У»
Основні параметри якості систем очистки води

Параметр
Розмірність параметру
Товарна марка
Коефіцієнт вагомості параметру
«Х»
«У»


1
Продуктивність
л/хв.
3,6
2,5
0,18

2
Ступені очистки
шт.
3
3
0,15

3
Ступінь очистки води
%
99
93
0,25

4
Ресурс
л.
12000
8000
0,20

5
Надійність корпусу фільтру
бали
10
7
0,17

6
Вага
кг
5,5
5
0,05


Вартісні характеристики систем очистки води

Вартісні характеристики
Марка системи очистки води«Х»
«У»

1
Ціна, грн.
1590
1480

2
Сумарні витрати споживачів за 5 років експлуатації, грн.
1240
1670ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ілляшенко С. М. Маркетингова товарна політика : підручник / С. М. Ілляшенко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2005. – 234 с.
Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / В. Я. Кардаш. – К. : КНЕУ, 1997. – 192 с.
Крикавський Є. Маркетингова товарна політика : підручник / Є. Крикавський, І. Дейнега, О. Дейнега, Р. Патора. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 360 с.
Маркетингова товарна політика : підручник / Н. О. Криковцева, Л. Г. Саркісян, О. Ю. Біленький, Н. В. Кортєльова ; за ред. Н. О. Криковцевої. – К. : Знання, 2012. – 183 с.
Окландер М. А. Маркетингова товарна політика : навч. посіб. / М. А. Окландер, М. В. Кірносова. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 208 с.


2.2 Маркетингове ціноутворення

2.2.1 Ціноутворення у державному вимірі. Визначення поняття «ціна». Визначення поняття «ціноутворення». Визначення поняття «фіксована ціна». Визначення поняття «гранична ціна». На що спрямована державна цінова політика? Ким здійснюється державне регулювання цін? Яким шляхом здійснюється державне регулювання цін?
Література: 1; 2; 3; 4; 5.

2.2.2 Формування цінової політики. Де відчуваються найбільше цінові проблеми? Сутність маркетингової цінової політики. Наслідки політики цін. Складові рішення цінової політики. Чинники, що обумовлюють цінову політику? Підходи до ринкового ціноутворення.
7. Загальний алгоритм методики розрахунку ціни.
Література: 6; 7; 8; 9; 10.

2.2.3 Ціна як інструмент маркетингової цінової політики. Основні типи механізмів формування цін. У якій сфері товарного обігу застосовуються оптові ціни? У якій сфері товарного обігу застосовуються кошторисні ціни? У якій сфері товарного обігу застосовуються закупівельні ціни? У якій сфері товарного обігу застосовуються роздрібні ціни? У якій сфері товарного обігу застосовуються тарифи? У якій сфері товарного обігу застосовуються світові ціни? Сутність кошторисної вартості?
Література: 9; 11; 12.

2.2.4 Система цін та їх класифікація. Основними елементами ціни На які товари вводиться акцизний збір? Дилерські знижки. Прогресивні знижки. Знижки «сконто». Бонусні знижки. Пільгові знижки. Клубні знижки.
Література: 7; 9; 11; 13.

2.2.5 Фактори маркетингового ціноутворення. Сутність факторів ціноутворення. Основні внутрішні фактори ціноутворення. Що передбачає обачне застосування низьких цін як інструменту конкуренції. Орієнтир мінімального рівня ціни з інтересів продавця. Основні зовнішні фактори ціноутворення. Сутність «жорсткого» державного регулювання цін. Сутність «м’якого» державного регулювання цін.
Література: 8; 10; 11; 14;

2.2.6 Методичні підходи до ціноутворення в системі маркетингу. Методи прямого ціноутворення. Методи непрямого ціноутворення. Методи у межах товарної номенклатури. Метод «середні витрати плюс прибуток». Методи, орієнтовані на попит. Методи з урахуванням конкуренції. Методи ціноутворення за географічним принципом. Біржове ціноутворення (котирування цін).
Література: 7; 9; 12.

2.2.7 Процедури формування та корегування ціни. Етапи формування ціни. Пов’язане ціноутворення. «Збитковий лідер продажу». Ковзна (гнучка) ціна. Довгодіюча ціна. Сегментаційна ціна. Договірна ціна.
Література: 1; 2; 3; 5; 15.

2.2.8 Маркетингові дослідження ціноутворення. Сутність метода дослідження цін «тест Ван Вестендорпа». Сутність методу «сходи цін». Переваги прямих методів дослідження цін. Недоліки прямих методів дослідження цін. Зміст конджойнт аналізу. Зміст методу «послідовного вибору ціна-товар»? Методи визначення цінової еластичності.
Література: 6; 8; 9; 16.

2.2.9 Маркетингові стратегії ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Стратегія «стабільних цін». Стратегія «ковзної падаючої ціни» або «вичерпання». Стратегія «зростання проникаючої ціни». Стратегія диференціації цін на взаємопов’язані товари. Стратегія «цінових ліній». Стратегія «цінової дискримінації». Цінова політика компанії.
Література: 11; 17; 18.

2.2.10 Ціноутворення у міжнародному маркетингу. Сутність міжнародної політики ціноутворення. Що розуміють під трансфертними цінами? Які ціни використовуються у міжнародній торгівлі? Що означає умова постачання EXW (Франко завод)? Що означає умова постачання FCA (Франко перевізник)? Що означає умова постачання FOB (Франко борт)? Що означає умова постачання CPT (Фрахт/перевезення)? Що означає умова постачання DDP (Постачання з оплатою мита)?
Література: 19; 20; 21.

Розрахунково-аналітичні завдання.
1. Розрахуйте структуру роздрібної ціни продукції виходячи з таких даних:
– повна собівартість – 5 грн.;
– рентабельність – 25% до собівартості;
– акциз – 70% від оптової ціни підприємства;
– націнка посередницької організації– 1 грн.;
– ПДВ – 20% від відпускної ціни фірми;
– торгова націнка – 1,5 грн.
2. Визначте структуру роздрібної ціни. Вихідні дані:
– повна собівартість виробу – 40 грн.;
– рентабельність – 25% до собівартості;
– роздрібна ціна виробу – 100 грн.;
– націнка посередницької організації– 10% до роздрібної ціни;
– торгова націнка– 20% до роздрібної ціни.
3. За наведеними нижче даними щодо собівартості та реалізації продукції визначте за окремими видами продукції:
а) виручку від реалізації;
б) собівартість одиниці продукції;
в) оптову ціну одиниці продукції;
г) прибуток від реалізації за одиницю продукції і за весь обсяг реалізованої продукції.
Вид виробу
Реалізовано млн. т.
Обсяг реалізованої продукції за повною собівартістю, млн грн.
Рентабельність, %

Хліб і хлібобулочні вироби
18,4
34000
11,4

Макаронні вироби
1,05
4000
10,7

4. Припустимо, що фірма на умовах ковзких цін отримала замовлення на постачання обладнання. Дата отримання замовлення – 2016 р., строк постачання – 2018 р. Запропоновані постачальником умови ковзання визначають таке розкладення ціни:
вартість матеріалів – 50 %;
вартість робочої сили – 35 %;
постійні витрати – 15 %.
Очікується, що за 2016-2018 pp. ціни на матеріали зростуть на 16,9 %, а ставки номінальної заробітної плати в машинобудуванні збільшаться на 24,5 %. Прийнявши базисну ціну за 100 ум. од., визначте процент збільшення ціни.
5. Визначте відпускну ціну на новий автомобіль за баловим методом за умови:
АвтомобільПараметри


Комфортабельність
Надійність
Проходимість


У балах
Коефіцієнт вагомості
У балах
Коефіцієнт вагомості
У балах
Коефіцієнт вагомості

Базовий
45
0,2
70
0,4
80
0,4

Новий
50
0,2
83
0,4
80
0,4

Ціна базової моделі – 13 756 грош. од.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // Відомості Верховної Ради. – 2013. - № 19-20. – ст.190.
2. Кодекс України «Господарський кодекс України» // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – ст. 462.
3. Питання реалізації державної політики з контролю за цінами: Указ Президента України від 30.03.2012 № 236/2012 // Офіційний вісник України. – 2012. - № 26. – ст. 969.
4. Кодекс України «Цивільний кодекс України» від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – ст. 461.
5. Корнієв В.Л. Державне управління ціноутворенням на підприємстві в умовах вітчизняного ринку / В.Л. Корнієв // Держава та регіони. Серія Економіка. – 2004. – № 3. – С. 76–82.
6. Павленко А.Ф. Маркетингова політика ціноутворення: монографія / А.Ф. Павленко, Л.В. Корнієв. – К.: КНЕУ, 2004. – 332 с.
7. Дугіна С.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / С.І. Дугіна – К. : КНЕУ, 2005. – 393 с.
8. Длігач А.О. Маркетингова цінова політика: світовий досвід, вітчизняна практика: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2006. – 304 с.
9. Косар Н.С., Шандрівська О.Є. Маркетингова цінова політика: Конспект лекцій для студентів Інституту економіки та менеджменту. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. – 108 с.
10. Колесников О. Ціноутворення: Навчальний посібник/ Олександр Колесников,; М-во освіти і науки України, Українська держ. акад. залізн. трансп.. - 2-е вид., випр. та доп.. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 143 с.
11. Основи ціноутворення: Навчальний посібник/ Наталія Верхоглядова, Світлана Ільіна, Наталія Іваннікова та ін.. - К.: Кондор, 2007. - 251 с.
12. Шкварчук Л. Ціноутворення: Підручник/ Людмила Шкварчук,; М-во освіти і науки України. - К.: Кон-дор, 2006. - 459 с.
13. Белявцев М.І. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / М.І. Белявцев, І.В. Петенко, І.В. Прозорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 332 с.
14. Мельник Л.Г. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Л.Г. Мельник, Л.В. Старченко, О.І. Карінцева. – Суми : ТОВ «ВТД «Університетська книга», 2007. – 240 с.
15. Литвиненко Я.В. Маркетингова цінова політика : навч. посіб. / Я.В. Литвиненко – К. : Знання, 2010. – 294 с.
16. Мазур О.Є. Ринкове ціноутворення : навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Є. Мазур – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 480 с.
17. Корінєв В.Л. Аналіз ціноутворюючих чинників / В.Л. Корінєв // Актуальні проблеми економіки. – 2004. – № 10. – С. 101-107.
18. Білошкурська Н. В. Маркетингове дослідження факторів ціноутворення на конкурентному ринку / Н. В. Білошкурська // Маркетинг і менеджмент інновацій. - 2015. - № 1. - С. 24-31.
19. Дахно І. Міжнародна економіка : Навч. посіб./ І. Дахно, Ю. Бовтрук,; Міжнар. акад. управл. персонал.. -К. : МАУП, 2002. -214 с.
20. Одягайло Б. Міжнародна економіка : Навчальний посібник/ Б. Одягайло,. -К.: Знання , 2005. - 397 с.
21. Швед В.В. Цінова політики підприємства-імпортера споживчих товарів: сутність та основні характеристики // Торгівля і ринок України: збірник наукових праць. – 2009 – № 27. – С. 230-235.

2.3 Маркетингові дослідження

2.3.1 Сутність і система маркетингових досліджень. Предмет дисципліни: методологічні і технологічні засади методів і процесів дослідження суб’єктів та умов навколишнього бізнес-середовища, а також організації, планування та практичного впровадження отриманих результатів у господарську практику підприємств.
Визначення маркетингового дослідження (МД). Сутність, роль, мета МД. Класифікація маркетингових досліджень. Концепція дослідження. Дослідницький та теоретичний досвід. Соціально-економічний контекст дослідження. Світогляд дослідника. Суб’єктивізм та об’єктивізм. Методологія МД: класичний та посткласичний підходи. Суб’єкти проведення МД. Етапи МД. Пошукові маркетингові дослідження: якісні дослідження. Маркетингова інформаційна система. Система підтримки прийняття рішень. Етика маркетингових досліджень.
Література: [1, 2, с. 25– 49].

2.3.2 Маркетингова інформація. Значення маркетингової інформації та її види. Піраміда інформації та вимоги до інформаційного забезпечення дослідження. Статистична звітність підприємств. Сутність внутрішньовідомчої звітності та корпоративної інформації. Зовнішня інформація: носії шляхи доступу. Синдиковані джерела інформації. Переваги і потенційні можливості використання первинної та вторинної інформації. Класифікація первинної та вторинної інформації. Комбінування інформації з різних джерел. Програма МД як засіб організації визначення, збору та інтерпретації інформації.
Література: [2, с. 35 – 52, 3 с. 36 – 69].

2.3.3 Методи збирання первинної інформації. Сутність та класифікаційні ознаки методів збору первинних даних. Класифікація методів якісного дослідження: фокус-групи, глибинне інтерв’ю, проекційні методи. Класифікація моделей експерименту. Визначення причинно-наслідкового зв’язку. Вимір і шкалування. Основні типи шкал. Переваги і недоліки, а також умови ефективного використання методів шкалування. Тестування шкал. Надійність, обґрунтованість, усталеність, достовірність та точність вимірювання. Оперативні методи обліку інформації. Метод прямого спостереження. Структуровані та неструктуровані спостереження. Особисте спостереження та спостереження технічними засобами. Засоби підвищення надійності спостереження. Формати результатів даних спостереження. Документовані джерела та їх достовірність. Якісні методи аналізу документів. Контент-аналіз. Метод опитування. Розробка анкет. Перевірка анкет. Редагування даних. Кодування. Табуляція. Трансформація даних на інтегрований носій. Статистичне коригування даних. Перевизначення змінних. Фіктивні змінні. Узгодження шкал вимірювання.
Література: [2, с. 67 – 110, 5, с. 47 – 69].

2.3.4 Дослідження кон’юнктури і місткості ринків. Цілі, задачі і зміст досліджень кон’юнктури і місткості ринку. Стан і перспективи розвитку макросередовища. Стан і перспективи розвитку мікросередовища. Система кон’юнктурних показників. Динаміка і цикли кон’юнктури. Методи аналізу кон’юнктури. Загальний аналіз ринку: доступний, кваліфікований, цільовий, охоплений. Ефективний попит. Ринковій потенціал. Аналіз структури і пропорційності потенціалу. Місткість ринку у фізичному і грошовому виразі. Методи визначення тренду показників кон’юнктури ринку. Розмір середнього споживання. Методи визначення місткості ринку: на основі нормативів споживання, на основі ретроспективної інформації. Багатофакторний аналіз попиту. Фактична місткість ринку. Визначення частки ринку фірми в натуральних одиницях, вартісному виразі, за розміром маркетингового тиску. Відносна частка ринку. Еластичність.
Література: [4, с. 214 – 253, 6, с. 92 – 134].

2.3.5 Прогнозні дослідження збуту. Цілі, задачі і зміст прогнозу збуту. Методи прогнозування класу стратегічного планування: SWOT, бізнес Портфоліо, матриці БКГ, Дженерал електрик. Прогнозування ефективного попиту, ринкового потенціалу. Дослідження намірів покупців. Узагальнення думок торгових робітників. Пробний маркетинг. Аналіз часових рядів. Попередні індикатори. Формування бази даних для цілей прогнозування. Екстраполяція на основі математичних функцій. Методи моделювання на основі факторного аналізу. Розробка багатоваріантних прогнозів. Методи вибору варіанту прогнозу. Збалансування потоварних прогнозів. Методи експертних оцінок та аналогів. Нормативні методи прогнозування. Прогноз каналів розподілу: форми, структури, інтенсивність, ефективність. Прогноз цінової еластичності кінцевого і посередницького попиту. Оцінка точності прогнозів в маркетингових дослідженнях.
Література: [2, с. 84– 136, 145 – 198; 3, с. 120 – 189; 4, с. 195 – 451].

2.3.6 Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів. Генерація конкурентних відносин на сучасних ринках. Структурні умови формування конкурентного оточення. Конкуренція, співробітництво, партнерство: типологія форм та ознаки. Глобалізація конкуренції. Дослідження перспектив підвищення конкурентоспроможності: оптимізація часу, ресурсів, трансакцій, властивостей товару та послуг. Методи визначення типу ринку за конкуренцією. Модель конкуренції Курно. Моделі теорії ігор. Методи визначення рівня конкуренції. Методика аналізу конкуренції Портера. Конкуренція на рівні категорії товарів. Конкуренція на рівні марок. Конкуренція субститутів та компліментів. Галузева конкуренція. Ринкова конкуренція. Аналіз стратегій конкурентів, конкурентних позицій. Бенчмаркінг. Таксономізація конкурентів. Інформаційно-аналітичні системи підтримки рішень в сфері конкуренції.
Література: [1, с. 43– 58; 2, с. 85 – 159].

2.3.7 Дослідження конкурентоспроможності підприємства.
Конкурентоспроможність підприємства та методика її розрахунків з погляду конкурентних переваг. Концепція ланцюгів цінності М. Портера. Система надання цінності підприємства. Клієнтурний потенціал. Виробничий потенціал. Капітал людських ресурсів. Компетенції. Стратегічні бізнес одиниці. Фінансовий потенціал. Брендінг. Системи сертифікації та якості підприємства. Моніторинг у міжнародному стандарті ISO 9000. Застосування CALS-технології для електронного опису системи якості підприємств. Методи інтегрування функціональних та продуктових аспектів. Типологія бізнес потоків і процесів підприємства. Поняття стиків потоків та тертя. Фактори організації і дезорганізації процесу. Рівні організації бізнес-процесів. Організація і оптимізація логістичних ланцюгів. Технологія оцінки класифікаторів функцій, структур, процесів. Визначення схем організаційних структур бізнес-процесів. Параметризація критеріїв оцінки процесів та їх виконавців. Інформаційне забезпечення процесів, документообіг. Критерії процесно-орієнтованої структури управління. Технології контекстної структуризації типу IDEF. Моделювання та реінжиніринг бізнес-процесів на ринку товарів та послуг. Функціонально-вартісний аналіз. Технології оптимізації процесів. Апаратна та інструментальна підтримка оцінки проектування та контролю процесів.
Література: [5, с. 85 – 141; 6, с. 58 – 85].

2.3.8 Дослідження поведінки споживачів. Економічна та мотиваційна теорія поведінки споживачів. Моделі поведінки споживачів. Процеси прийняття рішень про купівлю. Дуальна природа обміну: обмежений – комплексний, внутрішній – зовнішній, формальний – неформальний. Принципи дослідження поведінки споживачів. Дисциплінуючі матриці у вивчені поведінки споживачів. Підходи та етапи аналізу поведінки споживачів. Механізми зовнішнього впливу на поведінку споживачів. Концепція соціального класу. Статусні спектри. Теорія раціональної поведінки і теорія запланованої поведінки. Механізми внутрішнього впливу на поведінку споживачів: протилежних процесів, підтримки оптимального рівня стимулювання, підтримання свободи, зменшення ризику, пригнічення нужди, реалізації особистості. Дослідження стилю життя: моделі AIO, VALS, VALS 2, LOV. Методи вивчення поведінки споживача: опитування, фокус-групи, глибинні інтерв’ю, спостереження, асоціативні та проективні тести.
Література: [4, с. 311 – 431, 6, с. 100 – 136].

2.3.9 Сегментування ринку. Стратегічне планування сегментів. Сегментування ринку за результатами дослідження поведінки споживачів. Сегментування і задоволення потреб споживачів. Соціально-демографічне сегментування. Поведінкове сегментування. Соціально-культурне сегментування. Сегментація промислових ринків. Шкалування даних. Методи сегментування. Апріорні методи. Кластерні методи. Методи гнучкого сегментування. Метод компонентного сегментування. Аналіз перехрещення сегментів. Інтерпретація сегментів. Співставлення сегментних профілів. Прогноз позиціонування в сегментах. Карти сприйняття. Аналіз стратегічного потенціалу сегменту.
Література: [1, с. 100 – 158, 3, с. 112 – 126].

2.3.10 Формування звіту з маркетингових досліджень. Звіт та презентація МД. Структура та масштаб презентації. Види презентації. Підготовка звіту. Формат та структура звіту. Критерії матеріалу звіту. Види таблиць та графічних матеріалів. Підтримка замовника та оцінка ефективності проекту МД.
Література: [2, с. 284 – 300, 3, с. 114 – 115].

Розрахунково-аналітичні завдання.
1. Необхідно визначити обсяг вибірки (кількості респондентів, яких слід опитати при дослідженні ринку кондитерських виробів), якщо довірчий інтервал прийняти на рівні 95%, нормоване відхилення становитиме 1,96. Припустима похибка ±4%. Інформація щодо варіації ознаки ( споживають/ не споживають кондитерські вироби) відсутня, тому прийняти варіацію 50%
(р=q=50%).
2. Виявити конкуруючий товар, який належить вибрати як базовий. Оцінити конкурентоспроможність холодильника “ Gorenje”. Вихідні дані наведені у табл. 1, 2.
3. ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод – один з найбільших у Полтавській області виробник молочної продукції. Завдяки широкому асортименту своїх виробів це підприємство здатне задовольняти різноманітні запити населення з низьким, середнім та високим рівнями прибутків. Практично всі види молочної продукції користуються значним попитом у покупців: “Т” - молоко, кефір, ряжанка, топлене молоко, сметана, йогурт тривалого зберігання, вершки, сиркова маса, масло любительське.
Відділ маркетингу комбінату досліджує тенденції на ринку молочної продукції, аналізує сильні та слабкі сторони конкурентів. При цьому використовуються статистичні дані, одержані з преси, спеціальної літератури, шляхом опитування покупців, вивчення асортименту продукції та цін у крамницях та інших торговельних точках у різних регіонах.
Велика увага на заводі приділяється вивченню попиту на той або інший продукт та виявленню причин покупок. Аналіз ринку молочної продукції показує, що існує великий попит на неї з боку споживачів із низькими, середніми та високими рівнями прибутків.
Основними конкурентами ПАТ Кременчуцький міськмолокозавод на ринку молочної продукції є: Куп’янський, Зміївський, Черкаський, Кіровоградський, Київський, Харківський, Чугуївский, Сумський, Богодухівский, Боровський, Павлоградський молочні заводи.
Продукція цих підприємств характеризується значним діапазоном цін. Вироби відрізняються один від одного якістю, властивостями, дизайном.
Завдання 1. Запропонуйте заходи, що дозволять підвищити ефективність маркетингових досліджень.
Завдання 2. Побудуйте систему збору та аналізу маркетингової інформації з урахуванням особливостей цільових ринків Вашого підприємства.
Завдання 3. Запропонуйте систему оцінки сильних, слабких сторін та можливостей Вашого підприємства і його конкурентів.
Завдання 4. Розробіть пропозиції для підвищення конкурентоздатності Вашого підприємства та його товарів.
4. 97% виробництва ПАТ «Кременчукм’ясо» складають м’ясо та ковбаси, при цьому виробництво ковбас складає 75% усього виробництва: фізичні особи (46.3%)
юридичні особи (торговельні точки міста) (53.7%).
Споживачі слабко диференціюють таку продукцію, як різні види ковбас та інші м’ясопродукти. Майже немає місцевої марочної продукції. Поняття “бренд” практичні не існує в м’ясній промисловості. ПАТ «Кременчукм’ясо» не є винятком.
Конкуренти ПАТ «Кременчукм’ясо»: Полтавський, Харківський, Сумський та Богодухівский м’ясокомбінати, а також кооперативи та приватні фірми. Керівництво підприємства прийняло рішення сконцентрувати зусилля на тому, щоб добитися кращого розуміння споживачами продукції ПАТ «Кременчукм’ясо».
Перед відділом маркетингу поставлена проблема – знайти більш вигідне позиціонування продуктів ПАТ «Кременчукм’ясо»у порівнянні з продуктами конкурентів.
Завдання 1. Розробіть завдання підприємства для розв’язання цієї проблеми.
Завдання 2. Визначте, яку інформацію необхідно дістати для досягнення поставлених цілей.
Завдання 3. Запропонуйте методи дослідження споживачів ПАТ «Кременчукм’ясо».
Завдання 4. Розробіть анкету для опитування споживачів продукції ПАТ «Кременчукм’ясо».
5. На певному сегменті ринку конкурують три фірми – А, В, С. Фірма А в останній день травня обстежила думки покупців щодо товарів, які продають три фірми А, В, С. У результаті опитування було визначено, що престиж товарної марки товарів фірми А відповідає 40 %,В – 40 %, С – 20 %. Повторне обстеження думок споживачів наприкінці липня дало такі показники: 42, 30 та 28 %. Така динаміка задовольнила керівника маркетингового підрозділу фірми А. Однак у цій ситуації фірмі А слід врахувати підвищення престижу товарів фірми С і визначити, як відобразиться на ринковій частці фірми А збереження такої тенденції в майбутньому.
Аналізуючи ситуацію, важливо визначити рух споживацьких симпатій від однієї фірми до іншої. У результаті дослідження було одержано такі дані. На кінець травня у фірми А було 400 покупців, фірми В – 400, фірми С – 200. Фірма А забрала у фірми В 120 покупців, у фірми С – 20 покупців. Водночас фірма А віддала фірмі В 80 покупців і фірмі С – 40 покупців. Фірма В забрала у фірми С 20 покупців і віддала їй 80 своїх покупців.
Завдання: 1. Розрахувати показники лояльності (прихильності) покупців до торгових марок фірм А, В, С, відсотки відпливу і приток покупців.
2. Розрахувати частки ринку компаній А, В, С на кінець липня, серпня, вересня, припускаючи збереження показників лояльності, відпливу та притоку покупців у майбутньому і за умови поділу ринку між цими трьома фірмами. Проаналізувати тенденцію, що складається.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Войчак А.В. Маркетингові дослідження: навч.-метод. посібник для сам. вивчення дисципліни – К.:КНЕУ, 2001. – 119с.
2. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]: Практикум. – К.: КНЕУ, 2010. – 313с.
3. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Сумський держ. ун-т. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 192с.
4. Косенков С.І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничий дім «Скарби», 2004. – 464с.
5. Кошкалда І.В. Маркетингові дослідження: Навч. посібник/Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаева. – X., 2007. – 158 с.
6. Полторак В.А. Маркетингові дослідження: методи та технології. – Дніпропетровськ: Арт-Прес, 1998. – 136с.


2.4 Маркетингові комунікації

2.4.1 Комунікації в системі маркетингу. Поняття «комунікації» та «маркетингові комунікації». Історичні етапи розвитку системи комунікації. Види комунікацій. Комунікаційні моделі. Функції комунікацій та ЗМІ. Класифікація елементів маркетингових комунікацій.
Література: 3; 4; 5; 7; 9; 10.

2.4.2 Стратегії та планування маркетингових комунікацій. Сутність та складові стратегії у маркетингових комунікаціях. Види стратегій маркетингових комунікацій. Комунікаційна стратегія компанії для b2b і b2c аудиторії. Ключові фактори ефективності маркетингових комунікацій.
Література: 3; 4; 6; 7; 9; 10.

2.4.3 Рекламування товару. Поняття, функції, характеристика та класифікація реклами. Реклама в різних засобах інформації. Процес створення рекламної кампанії. Друкована продукція. Аудіовізуальна реклама. Поштова і зовнішня реклама. Рекламні сувеніри. Упаковка. Оцінка ефективності реклами.
Література: 5; 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

2.4.4 Реклама на місці продажу. Реклама при купівлі товару. Вплив реклами на прийняття рішення при купівлі товару. Види реклами на місці продажу. Поняття та організація мерчендайзингу. Ефективне представлення товару на місці продажу. Організація мерчендайзингу.
Література: 7; 9; 10; 14.

2.4.5 Стимулювання продажу товарів. Сутність та види стимулювання продажу товарів. Комплексна програма стимулювання споживачів. Розробка програми стимулювання оптово-роздрібної мережі. Стимулювання працівників збутового підрозділу підприємства.
Література: 1; 7; 9; 10; 14.

2.4.6 Організація роботи з громадськістю (“паблік рилейшнз”). Поняття та функції PR. Іміджмейкінг. Створення іміджу. Брендинг. Фірмовий стиль. Слоган. Спонсорування.
Література: 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13.

2.4.7 Прямий маркетинг. Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг у практиці організацій різних форм і типів. Пряма поштова розсилка. Телефонний та телевізійний маркетинг. Інтерактивний маркетинг. Правила роботи в глобальній мережі. Розробка реклами в мережі Інтернет. Організація виставок і ярмарків.
Література: 7; 9; 10; 14.

2.4.8 Персональний продаж. Організація персонального продажу. Структура та стратегія персонального продажу товару. Реклама товарів при персональних продажах. Презентація.
Література: 7; 9; 10; 14.

2.4.9 Інтегровані маркетингові комунікації. Поняття та характеристика інтегрованих маркетингових комунікацій. Персонал організації в інтегрованих маркетингових комунікаціях: формальні та неформальні обов’язки. Структура ІМК. Планування та впровадження ІМК.
Література: 7; 9; 10; 14.

2.4.10 Маркетингове дослідження комунікаційної діяльності підприємств. Сутність та завдання дослідження комунікаційної діяльності. Організація проведення дослідження маркетингових комунікацій. Дослідження ефективності МК.
Література: 5; 7; 8; 9; 10; 14.

2.4.11 Організація маркетингових комунікацій. Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу. Форми організації служб маркетингових комунікацій. Завдання та функції служб маркетингових комунікацій. Діяльність рекламних компаній. Планування маркетингових комунікацій. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій. Бізнес-план маркетингових комунікацій. Документообіг. Форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій.
Література: 2; 3; 7; 8; 9; 10.

Розрахунково-аналітичні завдання.
1. Кременчуцька стоматологічна клініка збирається ввести до асортименту процедуру відбілювання зубів із використанням унікальної безпечної технології. Позиціонування – високоякісне та безпечне відбілювання із тривалим ефектом. Рівень цін – високий. Детально охарактеризуйте для даного випадку кожний етап розробки маркетингових комунікацій за наступним планом:
1) визначення цільової аудиторії;
2) визначення мети передачі необхідної інформації;
3) аналіз та відбір найбільш ефективних носіїв інформації;
4) підготовка і створення повідомлення;
5) відстежування зворотнього зв’язку.
2. Ви – маркетолог нової косметичної української фірми. Якість продукції досить висока (використовується унікальна технологія виготовлення, натуральна сировина вітчизняного виробництва, сучасне французьке обладнання). Вже були проведені маркетингові дослідження, визначений сегмент споживачів, на яких буде орієнтована продукція. Це працюючі жінки віком 25–45 років, які мають середньомісячний прибуток 350-500 у.о. Ваша задача – обрати позицію на ринку та розробити план процесу створення рекламного продукту відповідно до неї.
3. Проаналізуйте всі елементи маркетингових комунікацій, які використовує в своїй діяльності КП “Кременчуцьке тролейбусне управління”. Які переваги та недоліки реклами, стимулювання збуту і ПР можна перерахувати в даному випадку? З огляду на специфічні характеристики користувачів, як необхідно позиціонувати послуги підприємства, вдосконалити його комунікаційну політику?
4. Під час виведення на ринок нового лікувального засобу негайної дії від ГРЗ було вирішено скористатись моделлю двоетапної комунікації. Визначте осіб, які ефективно виконають роль «лідерів думок» і поясніть принцип поширення інформації за даною моделлю. Які додаткові носії інформації необхідно застосувати? Поясніть свою думку.
5. Керівництво МПП “Сладик”, що спеціалізується на виробництві солодощів, вирішило диверсифікувати свій бізнес і вкласти кошти в дільницю з переробки молочних продуктів (виробництво йогуртів, сиркових мас, молочних десертів тощо). Були проведені маркетингові дослідження, які визначили, що найбільш привабливим є сегмент молоді (18-25 років), дбаючих про власне здоров’я. Завдання визначити: 1. бажаний імідж, фірмовий стиль організації; 2. позицію продукції на ринку, слоган рекламної кампанії та продукції зокрема.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Балабанова Л.В. Паблік рилейшнз: навч. посібн. / Л.В. Балабанова, К.В. Савельєва. – К.: ВД «13 LINK http://www.audiobooks.ua/f/izdatelstvo/profesional/ 14Професіонал»15, 2008. – 528 с.
2. Бернет Дж. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход / Дж. Бернет, С. Мориарти; [пер. с англ. Н. Габенова, В. Кузина]. – СПб.: Питер, 2001. – 864 с.
3. Бландел Р. Эффективные бизнес-коммуникации. Принципы и практика в эпоху информации / Р. Бландел ; [пер. с англ. А. С. Токарева]. – СПб. : Питер, 2000. – 384 с.
4. Діброва Т.Г. Маркетингова політика комунікацій : стратегії, вітчизняна практика. Навчальний посібник. / Т.Г. Діброва – К. : «Видавничій дім «Професіонал», 2009. – 320с.
5. Закон України «Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996 . – № 39. – ст. 181.
6. Левешко З. Н. Аналіз ефективності реклами. – Київ: Вид-во ВІРА-Р, 1999. – 118 с.
7. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій : Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Т.І. Лук’янець. – К.: КНЕУ, 2002. – 272 с.
8. Обритько Б.А. Реклама і рекламна діяльність: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2002. – 240 с.
9. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика: Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 480 с.
10. Примак Т.О. Маркетингова політика комунікацій : Навчальний посібник / Т.О. Примак. – К.: Атіка, Ельга-Н, 2009. – 328 с.
11. Ромат Е. К вопросу об оценке эффективности рекламы // Маркетинг и реклама. – 2001. – № 53.
12. Ромат Е. Реклама в системе маркетинга. – Харьков: НВФ «Студцентр», 1995. – 229 с.
13. Сендидж Ч. Г, Фрейнбургер В., Ротцолл К Реклама: терия и практика. – М: «Прогресс», 1989. – 630 с.
14. Уэллс У, Бернет Дж., Мориарти С. Реклама: принципы и практика. - СПб А Издательство «Питер», 1999. – 736.

2.5 Маркетинг промислового підприємства

2.5.1 Сутність, завдання і тенденції розвитку промислового маркетингу. Предмет та сутність промислового маркетингу. Функції промислового маркетингу. Маркетингове середовище. Організація маркетингової діяльності. Концепції промислового маркетингу та тенденції його розвитку.
Література: [1, с. 4 – 18, 2, с. 5–10].

2.5.2 Стратегії промислового маркетингу. Поняття та формування стратегії промислового маркетингу. Моделі прийняття стратегічних рішень.
Література: [1, с. 22–46].

2.5.3 Ринки промислових товарів та особливості маркетингової діяльності. Класифікація та характеристика промислових ринків. Характеристика товарів промислового призначення (ТПП). Основні відмінності між ринками товарів промислової продукції та товарів кінцевих споживачів.
Література: [1, с. 48 – 56, 2, с. 12–25].

2.5.4 Планування маркетингової діяльності на підприємстві. Цілі, завдання та види планування. Сутність маркетингового планування. Структура бізнес – плану.
Література: [1, с. 59 – 68, 3].

2.5.5 Маркетингові дослідження на промисловому підприємстві. Роль, структура і зміст маркетингових досліджень. Об’єкти маркетингових досліджень. Етапи досліджень. Види маркетингової інформації.
Література: [1, с. 70 – 79, 2, с. 62-80].

2.5.6 Конкуренція на промислових ринках. Сутність, функції , методи та види конкуренції. Фактори галузевої конкуренції. Конкурентні стратегії та переваги. Методи оцінювання конкурентоспроможності підприємства. Потенціал та резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства.
Література: [1, с. 81 – 101].

2.5.7 Кон’юнктура ринку промислової продукції. Поняття ринкової кон’юнктури та її показники. Прогноз товарного ринку. Методи прогнозування збуту. Ризик та його критерії.
Література: [1, с. 102 – 124].

2.5.8 Сегментування ринку. Формування і дослідження попиту на промислові товари.
Сегментування ринку ТПП. Принципи сегментування. Макро – та мікро сегментування ринку. Визначення цільового ринку та позиціонування товару. Особливості попиту на промисловому підприємстві. Фактори впливу на попит організацій-споживачів. Мотиви попиту. Дослідження попиту та визначення місткості ринку.
Література: [1, с. 125 – 143, 2, с. 31-46].

2.5.9 Маркетинг у галузі закупівлі промислових товарів. Закупівельна діяльність. Вимоги та функції. Процес закупівлі промислових товарів.
Література: [1, с. 144 – 167, 2, с. 47-61].

2.5.10 Товарна політика та управління асортиментом продукції на промислових підприємствах. Зміст, структура та завдання товарної політики підприємства. Конкурентоспроможність товару і методи її визначення. Життєвий цикл товару. Управління інноваціями в маркетинговій товарній політиці промислового підприємства. Промисловий бренд.
Література: [1, с. 168 – 206, 2, с. 81-104].

2.5.11 Цінова політика. Суть, фактори та етапи ціноутворення. Стратегії ціноутворення. Методи ціноутворення.
Література: [1, с. 207 – 237, 2, с. 165-186, 3].

2.5.12 Управління розподілом і збутом готової продукції. Мета політики розподілу, завдання та характеристика збуту продукції. Планування збуту. Канали розподілу. Значення посередницької діяльності на сучасному етапі.
Література: [1, с. 238 – 256, 2, с. 187-201, 3].

2.5.13 Планування і регулювання збутових запасів. Запаси. Мотиви створення матеріальних запасів. Види матеріальних запасів. Нормування збутових запасів на підприємстві. Система управління запасами.
Література: [1, с. 257 – 266, 2, с. 105-110].

2.5.14 Система маркетингових комунікацій у промисловому маркетингу. Характеристика складових маркетингової комунікації. Internet – технології у промисловому маркетингу.
Література: [1, с. 274 – 286, 2, с. 213-227].

2.5.15. Контроль, аналіз та ефективність маркетингової діяльності. Сутність і завдання управління маркетингом 13LINK \l "bookmark120" \o "Current Document" \h14на промисловому підприємстві15. Функції і види організаційних структур служби маркетингу. Сутність, принципи і завдання планування в маркетингу. Мета, типи і системи контролю маркетингової діяльності.
Література: [1, с. 287 – 296, 2, с. 228-239, 3].

Розрахунково-аналітичні завдання.
1. Поточний обсяг реалізації продукції підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку може дорівнювати 20 тис. шт. Продажна ціна одиниці продукції становить 25 грн. Змінні витрати в розрахунку на одиницю продукції складають 14 грн, а постійні витрати на весь річний випуск продукції – 80 тис. грн.
Розрахуйте: точку беззбитковості виробництва, використавши аналітичний і графічний методи розрахунків;
додатковий розмір прибутку, який одержить підприємство за умови скорочення змінних витрат на 10 % і постійних витрат на 20 тис. грн.
2. На ринку кабельно-провідникової продукції в певному географічному регіоні функціонують три виробничі підприємства – «А», «Б» та «В». Вони є конкурентами і витрачають на маркетингові заходи за рік відповідно М1 = 17000 грн, М2 = 10000 грн, М3 - 15500 грн з відповідною ефективністю витрат коштів Е1 = 0,85, Е2= 1,2, Е3 = 0,9.
Визначте частку ринку, якою володіє кожне з підприємств, враховуючи, що частка ринку розподіляється пропорційно до витрат на маркетинг та ефективності їх використання.
Оцініть, якими стануть ці частки, якщо маркетингова чутливість попиту ринку дещо знижується і коефіцієнт маркетингової чутливості попиту стане em = 0,7.
3. Завод безалкогольних напоїв закуповує для технології вуглекислоту. Витрати на поставку 1 т кислоти – 16000 грн, річна потреба – 100 т., витрати на зберігання 1 т – 800 грн. Розрахуйте оптимальний розмір виконання замовлення та інтервал між виконанням замовлень у днях.
4. Дослідити доцільність збільшення продажу товарів підприємства на певному сегменті, виходячи з таких умов:
- місткість сегмента становить М = 82 тис. грн;
- фактичний обсяг збуту товарів на підприємстві у звітному році N1 = 10,7 тис. грн;
- запланований обсяг збуту в наступному році N2 = 16,2 тис. грн;
- ціна продажу товару у звітному і наступному роках не змінюється і становить Ц = 10 грн;
- собівартість виробництва і продажу товару (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному і наступному роках не змінюється і становить С= 6,3 грн;
Щоб досягти запланованих обсягів збуту в наступному році, необхідно витратити на маркетингові заходи В2 = 4 тис. грн, у той час як у звітному році витрачалось на маркетинг лише В1 = 1,1 тис. грн.
Необхідно: визначити частку ринку, яку займало підприємство «САЕ» у звітному році та частку ринку, яку планується зайняти у наступному році;
визначити фактично отриманий балансовий прибуток та очікуваний прибуток у наступному році;
зробити висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних прибутків.
5. Дослідити доцільність збільшення обсягів продажу товарів на певному сегменті ринку виходячи з умов:
місткість сегменту становить М=193 тис. грн;
фактичний обсяг збуту товарів у звітному році Q1= 47,05 тис. грн.;
запланований обсяг збуту товарів в наступному році Q2 =5 2,96 тис. грн;
ціна продажу товарів у звітному і наступному році не змінюється і становить Ц = 9,7 грн/од.;
собівартість виробництва і продажу товарів (не враховуючи витрати на маркетинг) у звітному й наступному роках не змінюється і становить С =6,3 грн/од.
для досягнення запланованого обсягу збуту в наступному році, необхідні витрати на маркетинг у розмірі В2=12 тис. грн, тоді як у звітному році витрачалось на маркетинг у сумі В1=7 тис. грн.
Визначте: частку ринку, яку зайняло підприємство у звітному році Ч1, та частку ринку, яку планується захопити наступного року Ч2;
фактично отриманий балансовий прибуток П1, та очікуваний прибуток у наступному році П2;
зробіть висновок щодо доцільності збільшення частки ринку, враховуючи, що першочерговою метою підприємства є максимізація поточних прибутків.

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Оснач О. Ф. Промисловий маркетинг: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. Ф. Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 364 с.
2. Святненко В.Ю. Промисловий маркетинг: Навч. посіб. – К., 2001. – 264 с.
3. Телетов О.С. Маркетинг на промисловому підприємстві: Навч. посіб. – Суми: Собор, 1999. – 160 с.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
ПРИ ЗДАЧІ комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕЗАМЕНУ

При визначенні кількості завдань у екзаменаційному білеті з фахового вступного випробування дотримано принципу рівного представництва дисциплін.
Завдання у екзаменаційному білеті мають два рівні складності. Завдання «першого рівня» складності містять тести. Правильна відповідь на тест оцінюється у один бал. На відповідь відводиться дві хвилини.
Завдання «другого рівня» складності (розрахунково-аналітичні завдання) припускають наявність обґрунтованої відповіді із поясненнями. Правильна відповідь припускає дотримання наступних вимог: наявність алгоритму рішення з вказівкою формул розрахунку показників, виконання арифметичних дій або логічних висновків (де це передбачається), присутність правильного числового результату або схематичного зображення (де це передбачається), присутність висновку. Завдання цього складності припускають математичне рішення з коментарями отриманого результату. Правильна відповідь оцінюється у п’ять балів. Вона припускає дотримання наступних вимог: введення буквених позначень показників із вказівкою одиниць вимірювання, наявність алгоритму рішення із поясненням кожної дії, приведення розрахункових формул показників і підстановки у них числових значень, наявність правильного числового значення визначуваних показників, присутність коментарю, що пояснює результат. Недотримання однієї вимоги знижує оцінку за завдання на один бал. На рішення відводиться двадцять хвилин.
Екзаменаційний білет з комплексного державного екзамену за фахом містить: п’ятнадцять завдань «першого рівня» (тести) та одне завдання «другого рівня» (розрахунково-аналітичні завдання) за дисциплінами «маркетингова товарна політика»; «маркетингове ціноутворення»; «маркетингові дослідження»; «маркетингові комунікації»; «маркетинг промислового підприємства.

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання
державної атестації студентів ОКР «бакалавр»

Бали
За національною шкалою
За шкалою ECTS

90-100
відмінно
A

82-89
добре
B

74-81
добре
C

64-73
задовільно
D

60-63
задовільно
E

35-59
незадовільно
FX

0-34

F
Голова навчально-методичної комісії
з напряму підготовки «маркетинг»,
д.е.н., проф. О. А. Кратт

13PAGE 15


13PAGE 141815
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 11236592
    Размер файла: 236 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий