Організація наукової діяльності ( Навчальна програма)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника »

Організація наукової діяльності
(назва навчальної дисципліни)ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни
підготовки доктора філософії
(назва освітньо-кваліфікаційного рівня)Івано-Франківськ
2016 рік
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:
ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника”
(повне найменування вищого навчального закладу)
РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:
Гасюк Іван Михайлович доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Коцюбинський Володимир Олегович – доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри матеріалознавства та новітніхтехнологій
“_2__” _березня_ 2016 р., протокол № 7 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
“Організація наукової діяльності”
(за вимогами ECTS)

Мета: сприяння посиленню методологічної спрямованості процесу наукової діяльності, опанування знаннями основ методології, техніки і організації власної науково-дослідної діяльності, підходами до планомірної та ефективної індивідуальної та командної наукової роботи, сприяння розвитку наукового світогляду і творчого мислення, оволодіння теоретико-методологічними засадами регулювання відносин інтелектуальної власності, формування розуміння необхідності участі в конкурсах та грантових і стипендіальних програмах для підвищення якості та ефективності наукових досліджень.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є види, форми, особливості та специфіка дослідницької діяльності.
Курс І
Галузь знань
Характеристика навчальної
дисципліни

Семестр – 1,2
Кількість кредитів ECTS – 6
Тижневих годин -4

Тип: нормативна
Загальна кількість годин – 180
Аудиторних – 78 год.
Лекції – 58 год.
Семінарські заняття – 20 год.
Самостійна робота – 102 год.


Основними завданнями вивчення дисципліни “Організація наукової діяльності” є:
засвоєння теоретичних основ методики та організації науково-дослідницької діяльності;
підвищення рівня методологічної культури;
формування наукового світогляду фахівців;
вироблення вмінь критичного аналізу наукової інформації та її оцінювання,;
формування вміння висвітлювати результати дослідницьких пошуків у наукових публікаціях, узагальнювати результати науково-дослідної роботи;
опанування основами методології, технології та організації науково-дослідницької діяльності;
засвоєння, розуміння і відтворення змісту науково-дослідницької діяльності;
формування у аспірантів системи науково-теоретичних знань з інтелектуальної власності та її захисту;
формування розуміння необхідності участі в грантових та конкурсних програмах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен знати:
поняттєво-категоріальний апарат науки;
значення, мету, функції та структуру методології науки;
характеристики та особливості методів дослідження;
поняття про науку, її ознаки, функції, мету, завдання;
головні віхи розвитку науки;
поняття про наукову діяльність, її види, форми, характеристика субєктів, підготовка та атестація наукових і науково-педагогічних кадрів;
сутність та комплекс вимог до наукового дослідження, його класифікацію, види, форми, науковий та науково-прикладний результат;
форми узагальнення наукових результатів;
поняття творчості та наукова творчість, її ознаки, умови ефективності творчої діяльності;
характерні особливості форм наукових документів, логічні засоби зв’язку, техніко-орфографічні правила оформлення та уніфікації елементів;
характерні особливості наукової мови та наукової творчості;
особливості наукової публікації : зміст, структура, форми;
сутність наукового методу, його надійність та валідність, класифікація, вимоги, характеристика теоретичних методів наукових досліджень;
основи методології досліджень емпіричного рівня, характеристику емпіричних методів;
поняття про методику наукового дослідження, його зміст і принципи реалізації;
теоретичні підходи, методологічну основу для розробки методики дослідження;
структуру, логіку і систему вимог до дисертаційної роботи.
вміти:
здійснювати аналіз теоретико-експериментальних даних;
формулювати висновки та узагальнення;
організовувати власну науково-дослідницьку діяльність;
застосовувати сучасні ефективні засоби роботи з науковою та навчально-методичною літературою;
методично грамотно працювати з текстами наукових джерел;
складати модель творчої роботи, програму і план власного дослідження;
доцільно використовувати категоріально-поняттєвий апарат;
володіти прийомами роботи над науковим текстом (есе, тези, стаття, дисертаційна робота);
раціонально використовувати наукові методи пізнання;
обґрунтовувати практичну значущість результатів дослідження;
оформляти результати наукового дослідження;
захищати результати свого дослідження у встановленій формі
володіти поняттями та засобами авторського права;
застосовувати інформацію про гранти, конкурси. Стипендіальні програми для підвищення якості та ефективності наукових досліджень та просування власної наукової кар’єри.

Форми проведення занять: лекції, семінари. Організація роботи слухачів передбачає поняттєво-категоріальний масив з кожної теми, контрольні питання та самостійні завдання, роботу з науковою літературою, а також розв’язання проблемних ситуацій та дослідно-творчих завдань.
Поточний контоль: здійснюється на заняттях через індивідуальне і фронтальне усне опитування, бліц-опитування; письмові самостійні роботи (реферати, есе); ведення термінологічного словника; практичні, індивідуальні та самостійні завдання; робота з діаграмами, графіками, схемами; розв’язання творчих задач; взаємоконтроль слухачів у парах і групах; самоконтроль тощо. Особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень аспірантів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
(СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ)
з навчальної дисципліни “ Організація наукової діяльності ”
(І курс – 1 семестр)


Зміст
Лекції
Семінари
Самост. робота
Разом

Змістовий модуль 1
Наукові дослідження як система знань і сфера діяльності

1.1.
Тема 1. Поняття про науку як систему знань
4
1
6
11

1.2.
Тема 2. Технологія наукових досліджень.
4
2
6
12

1.3.
Тема 3. Пошук інформації.
3
1
6
10

1.4.
Тема 4. Власне наукове дослідження.
4
2
6
12

1.5.
Тема 5. Робота над написанням наукових праць (статей і монографій) та презентація наукових доповідей.
3
2
6
11

1.6.
Тема 6. Бібліографічний апарат наукових досліджень.
2
-
2
4

1.7.
Тема 7. Наукова стаття.
4
1
6
11

1.8.
Тема 8. Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій
3
1
8
12

1.9.
Тема 9. Етика наукової роботи.
2
-
6
8


Разом
29
10
52
102

Змістовий модуль 2
Інтелектуальна власність та наукові дослідження Роль конкурсів, грантових та стипендіальних програм в наукові діяльності

2.1.
Тема 10.
Поняття інтелектуальної власності
4
2
6
12

2.2.
Тема 11.
Суб’єкти інтелектуальної власності
3
-
6
9

2.3.
Тема 12.
Об’єкти інтелектуальної власності
3
-
6
9

2.4.
Тема 13. Захист та охорона
інтелектуальної власності
4
2
6
12

2.5.
Тема 14. Авторське право.
4
2
6
12

2.6.
Тема. 15. Конкурси та гранти – базові питання.
5
2
10
17

2.7.
Тема. 16. Конкурси та гранти – як взяти участь.
6
2
10
18


Разом
29
10
50
78

Всього
58
20
102
180


Методичне забезпечення: опорні конспекти лекцій, інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, мультимедійне супроводження, рекомендовані посібники, інтернет-ресурси.
ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК СИСТЕМА ЗНАНЬ І СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 1. Наука й наукові дослідження в сучасному світі
Виникнення та еволюція науки. Теоретичні та методологічні принципи науки. Види та ознаки наукового дослідження. Методологія і методи наукових досліджень. Організація наукової діяльності в Україні. Наука в епоху інформаційних технологій.

Тема 2. Технологія наукових досліджень.
Загальна характеристика процесів наукового дослідження. Формулювання теми наукового дослідження та визначення робочої гіпотези. Визначення мети, завдань, об’єкта й предмета дослідження. Характер задач, що стоять перед дисертантом та послідовність їх вирішення. Ефективна програма роботи. Характер навчання. Значення вивчення іноземної мови. Роль накопичення фактичних наукових даних. Виконання теоретичних і прикладних наукових досліджень

Тема 3. Пошук інформації.
Як читати наукову статтю. Сутність проблем, що виникають перед початківцем. Типи наукових статей. Вибір автора. Статті колег і керівника. Як читати наукову статтю. Ефект “нерозуміння “. Рекомендації по підвищенню ефективності. Типи читання: побіжне, оглядове, глибоке. Читання під власну проблему – шлях до ефективного поглиблення знань. Як знайти потрібну статтю. Використання сучасних інформаційних баз даних. Використання електронної пошти, професійних соціальних мереж та контакти з автором. Бібліотеки наукових інститутів НАНУ. Аналіз статті. Обов’язкові помітки. Виділення важливого.

Тема 4. Власне наукове дослідження.
Програма та план наукового дослідження. Методологічна і методична частини програми дослідження. Види заголовків у робочих планах. Рубрикація, її внутрішня логіка. Науково-дослідна частина роботи. Теоретичні та експериментальні дослідження. Роль експерименту. Характеристика емпіричних методів досліджень. Поняття про генеральну та вибіркову сукупність, способи її формування. Формування вибіркової сукупності, її репрезентативність. Характеристика типів вибірки. Вимоги повноти, надійності і технологічності. Комп’ютерне моделювання. Етап узагальнення та апробації результатів дослідження. Аналіз та інтерпретація даних. Формулювання наукових висновків. Етап реалізації результатів дослідження. Оформлення звіту про виконану науково-дослідну роботу.

Тема 5. Робота над написанням наукових праць (статей і монографій) та презентація наукових доповідей.
Види наукових публікацій. Реферат як форма навчальної й науково-дослідної роботи. Наукова монографія. Тези наукової доповіді (повідомлення). Наукова доповідь (повідомлення). Правила оформлення публікацій. Використання програми Microsoft Word для оформлення наукових робіт значного обсягу (монографій, дисертацій, авторефератів, підручників тощо). Використання програми Microsoft PowerPoint для ефективної презентації результатів наукової роботи.


Тема 6. Бібліографічний апарат наукових досліджень.
Правила складання бібліографічного опису для списків літератури і джерел. Правила бібліографічного опису окремих видів документів. Приклади бібліографічного опису окремих видів документів. Розташування бібліографічних описів у списках літератури. Правила наведення цитат і бібліографічних посилань у текстах наукових та навчальних робіт. Пошук бібліографічної інформації у процесі наукової роботи.

Тема 7. Наукова стаття.
Проблеми написання власної наукової статті. Чітке визначення предмету і головної ідеї майбутньої статті. Вибір журналу. Ознайомлення з вимогами редколегії. Формування плану статті. Визначення авторів, що зверталися до близької теми. Повторне читання статей цих авторів з урахуванням власного результату. Чітке визначення питання, в якому досягнуто прогресу. Короткий систематичний огляд існуючих робіт. Основні вимоги до статті високої якості. Розподіл матеріалу по розділам. Вибір і підготовка матеріалів в вигляді таблиць, графіків, діаграм. Короткі змістовні підписи. Обов’язковий детальний аналіз результатів. Висловлювання подяк. Робота з видавництвом і рецензентами. Повага до зауважень.

Тема 8. Виконання й захист кандидатських і докторських дисертацій
Дисертаційні роботи та їх види. Загальна методика виконання дисертаційного дослідження.. Вибір і затвердження теми дисертації. Пошук, накопичення та обробка наукової інформації з теми дисертаційного дослідження. Написання огляду літератури до дисертації. Виклад змісту та структура дисертації. Структура дисертації. Вступ до дисертації. Основна частина дисертації. Висновки до дисертації. Список використаної літератури і джерел. Додатки до дисертації. Оформлення дисертаційної роботи. Автореферат дисертації та методика його написання й оформлення. Попередня експертиза (передзахист) дисертації на кафедрі. Подання дисертації до спеціалізованої вченої ради. Прилюдний захист дисертації. Оформлення документів для подання атестаційної справи до ДАК України.

Тема 9. Етика наукової роботи.
Крадіжки та обман в науці. Плагіат та автоплагіат. Приклади етичних кодексів наукових товариств і об’єднань. Причини, що стимулюють обман. Фактори, що стримують неетичну поведінку. Вчений як вчитель, консультант, керівник та громадянин. Наукова репутація та її щначення.


Тема 10. Поняття інтелектуальної власності
Історія становлення та розвитку правової охорони результатів інтелектуальної власності в Україні та світі. Загальна характеристика основних теорій у сфері інтелектуальної власності. Офіційні підходи до визначення поняття інтелектуальної влас- ності. Основні теоретичні конструкції права інтелектуальної власності. Теорія привілеїв. Генезис і концепція пропрієтарної теорії інтелектуальної власності. Загальна характеристика аналогістичної, договірної, промислової власності, особового права, деліктної, рентної, персональної теорій інтелектуальної власності та теорії права нематеріальних благ. Теорія виключних майнових прав. Поняття та зміст інтелектуальної власності. Поняття творчої діяльності. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Види інтелектуальної власності.

Тема 11. Суб’єкти інтелектуальної власності
Автор як суб’єкт інтелектуальної власності. Визначення авторства. Поняття співавторства та його види. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види. Охорона прав автора. Набуття прав володіння та їх охорона. Правове становище роботодавців як суб’єктів інтелектуальної власності. Правонаступництво та спадкоємство прав інтелектуальної власності. Держава як власник прав інтелектуальної власності. Правове положення патентознавців. Вільні користувачі прав інтелектуальної власності.

Тема 12. Об’єкти інтелектуальної власності
Поняття, ознаки та сутність об’єктів інтелектуальної власності. Ознаки охороноспроможності об’єктів інтелектуальної власності. Літературні та художні твори як об’єкти інтелектуальної власності: загальна характеристика. Комп’ютерні програми та бази даних як об’єкти інтелектуальної власності. Загальна характеристика виконання як об’єкта інтелектуальної власності. Наукова праця як об’єкт інтелектуальної власності. Характеристика наукових відкриттів. Правове регулювання винаходів, корисних моделей, промислових зразків та раціоналізаторських пропозицій. Способи використання об’єкта інтелектуальної власності.

Тема 13. Захист та охорона інтелектуальної власності
Поняття правового захисту інтелектуальної власності. Форми захисту прав інтелектуальної власності: судові та позасудові. Суб’єкти звернення за захистом інтелектуальної власності. Процесуальні гарантії захисту прав інтелектуальної власності. Судова практика захисту прав інтелектуальної власності. Виконання рішень у справах про порушення прав інтелектуальної власності. Реєстрація прав на об’єкти інтелектуальної власності. Державний контроль у сфері інтелектуальної власності. Повноваження державних органів у сфері інтелектуальної власності.

Тема 14. Авторське право.
Поняття та ознаки авторського права. Авторське право в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. Загальна характеристика джерел авторського права. Суб’єкти авторського права. Об’єкти авторського права.

Тема. 15. Конкурси та гранти – базові питання.
Конкурси та грантові і стипендіальні програми як шлях підвищення якості та ефективності наукових досліджень. Огляд фондів та грантових програм – Еразмус+. Горизонт 2020. Фонд фундаментальних досліджень. Переваги та можливості для науковця.

Тема. 16. Конкурси та гранти – як взяти участь.
Вибір програми. Збір інформації про програму і критерії відбору. Пакет документів. Дедлайни. Акцент на програмі, яка прямо стосується наукової спеціалізації в Україні. Рейтинг науковця. Роль іноземної мови. Роль громадської діяльності. Роль наукових досліджень на актуальну нині тематику. Можливості застосувати отриманий досвід для імплементації в Україні. Впевненість у собі як основний фактор. Причини провалів. Академічне CV (резюме) – правила написання. Есе (мотиваційний лист) – правила написання. Важливість мовних міжнародних іспитів ([ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] чи [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]  для англійської мови, TCF/DELF/DALF для французької ). Рекомендації від науковців, викладачів- роль та форма. Супровідний лист – зміст та форма.
Рекомендована література
Основна
Гордієнко С.Г. Молодому науковцю коротко про необхідне: Науково-практичний посібник. – К.: КНТ, 2007. – 92 с.
Грабченко А.І., Федорович В.О., Гаращенко Я.М. Методи наукових досліджень: Навч. Посібник. – Х.: НТУ «ХПІ», 2009. – 142 с.
Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: «Слово», 2009. – 240 с.
Конверський А.Є. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів та ад’юнктів / за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.
Краснобокий Ю.М. Словник-довідник науковця-початківця. – К.: Науковий світ, 2000. – 83 с.
Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2006. – 192 с.
20. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій. К.: Академвидав, 2004. – 207 с.
Циппеліус Р. Юридична методологія / Переклад, адаптація, приклади з права України і список термінів Р.Корнута. – К.: Реферат, 2004.
Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: «Слово», 2003. – 235 с.
Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: Підручник. – 6-є видання, перероблене і доповнене. – К.: Знання, 2011. – 311 с.
Додаткова
Артемчук Г.І., Курило В.М., Кочерган М.П. Методика організації науково-дослідної роботи: Навч. посібник для студентів та викладачів вищ. навч. закладів. – К.: Форум, 2000. – 271 с.
Білуха М.Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студентів економ, спец, вузів. 3-е видання, перероблене і доповнене. – К.: Вища школа, 2011. – 271 с.
Клепко С.Ф. Наукова робота і управління знаннями: Навчальний посібник. – Полтава: ПОІППО, 2005. – 201 с.
Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. К.: Слово, 2009, 239 с.
Лудченко А.А., Лудченко А.Я., Примак Т.А. Основы научных исследований: Учеб. пособие / Под ред. А.А. Лудченко. – К.: В-во «Знання», КОО, 2000. – 114 с.
Романчиков В.І. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 244 с.
Сидоренко В.К., Дмитренко П.К. Основи наукових досліджень: Навч. посібник. – К., 2000. – 260 с.
Стеченко Д.М., Чмир О.С. Методологія наукових досліджень. – К.: Знання, 2005. – 309 с.
Философский энциклопедический словарь / Сост. Е.Ф.Губский, Г.В.Кораблева, В.А.Лутченко. – М.: ИНФРА – М, 1999. – 576 с.
Інформаційні ресурси [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
13PAGE 15Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 11237418
    Размер файла: 134 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий